JELENTÉS. az önkormányzatok kiemeit kommunális feladatai (közvilágítás, temető- és útfenntartás, lakásgazdálkodás) megoldásának,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az önkormányzatok kiemeit kommunális feladatai (közvilágítás, temető- és útfenntartás, lakásgazdálkodás) megoldásának,"

Átírás

1 JELENTÉS az önkormányzatok kiemeit kommunális feladatai (közvilágítás, temető- és útfenntartás, lakásgazdálkodás) megoldásának, s az ehhez kapcsolódó állami hozzájárulás hatásának vizsgálatáról december 77.

2 A vizsgálatot vezette és az összefoglaló jelentést összeállította: Farkas László főtanácsos. A vizsgálat szervezésében közreműködött: A vizsgálatot végezték: Baranya megye: Simon Ákosné számvevő. Bács-Klskun megye: Békés megye: Remeczky László számvevő Tréfás Antal számvevő tanácsos Baji Perenené számvevő Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Csongrád megye: Fejér megye: Győr-Moson-Sopron megye: Fekete Tibor számvevő tanácsos Kocsis István számvevő dr.boda Sándor számvevő Horváth József számvevő Heves megye: Jász-Nagykun-Szolnok: Nógrád megye: dr.szeli Tibor számvevő Maróti Sándor számvevő Buczkó András számvevő Németh Péterné számvevő Pest me gye és a főváros: Somogy megye: Simon Ákosné számvevő dr.tóth Annamária számvevő Molnár Istvánné számvevő Giday Zoltán számvevő dr.szigeti István számvevő Szabolcs-szatmár-Bereg megye: Tolna megye: Vas megye: Zala megye: László András számvevő Csekei Gyula számvevő Horváth János számvevő Kiss Dénes számvevő

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V /1991. Témaszám: 75 JELENTÉS Az önkormányzatok kiemeit kommunális feladatai (k.özvilágítás, temetö-és útfenntartás, lakásgazdálkodás) megoldásának, s az ehhez kapcsolódó állami hozzájárulás hatásának vizsgálatáról A vizsgálat célja: - annak megállapítása, hogy a helyi önkormányzatokról szóló LXV. tv. szerint a települési önkormányzatok részére kötelezö jelleggel meghatározott kiemeit kommunális feladatok (közvilágítás, temető és útfenntartás), lakásgazdálkodás megoldásához milyen nagyságrendü pénzügyi források állnak rendelkezésre, és ezek a források a kommunális szolgáltatási tevékenység fenntartását és fejlesztését milyen rangsorolásban és színvonalon biztosítják; - az CIV. tv. szerint a helyi önkormányzatok részéről kommunális célra igényelhető támogatások mennyiben segítik a folyamatban lévő beruházások befejezését, sa más kiemeit feladatok megoldását; - a lakásgazdálkodási rendszer változásából adódóan az önkormányzatok milyen mértékben tudják támogatni a fiatal házasok első lakásvásárlását, valamint a megnövekedett kamatterhek miatt jelentkező lakossági terhek enyhítését. A vizsgálatot 146 települési önkormányzatnál, valamint a fővárosi és 7 kerületi önkormányzatnál végeztük. Az önkormányzatok közül: 12 megyeszékhely város, 44 város, 28 nagyközség, 62 község. Az e települések lakossága az ország lakosságának 40 %-a. A kommunális normatíva a költségvetési törvény normatív állami hozzájárulásának l O %-át képviselte. A céltámogatásból a szilárd hulladéklerakó telep bővítésére biztosított támogatási összeg 0,8 %, míg a központosított előirányzatokból a lakossági gyűjtött folyékony hulladék 1,8 %, a hamvasztásos temetés támogatása 2,4 %.

4 - 2 - Az Országgyűlés I. ÖSSzefoglaló megállapítások a vizsgálat tapasztalatairól az évi CIV. tv-ben az önkormányzatok részére a közvilágítás, út-, temetőfenntartás, lakásgazdálkodás feladatainak megoldásához ,5 MFt normatív állami hozzájárulást biztosított felhasználási kötöttség nélkül. A normatív állami hozzájárulás csak makroszámításon alapult és csak országosan nyújtott fedezetet az évre számított kiadási szinthez. A népességszám szerinti elosztás a települések között igen jelentős szór6dást mutat. Egyes települések forrástöbblethez jutottak, míg más településeken a feladatellátást veszélyeztető forráshiány alakult ki. A normatívának közgazdasági tartalma nincs. Mivel az állam nem deklarálta, hogy a kommunális feladatok megoldásában milyen mértékben kíván részt venni, nem határozható meg, hogy az önkormányzatok részére juttatott ,5 MFt e feladatok mekkora hányadára nyújt fedezetet. A kommunális normatíva körébe vont feladatok az alkalmazott mutatószámmal nem mérhetők, az előbbiek eltérő jellege és a települések adottságainak differenciáltsága miatt. Ennek az lett a következménye, hogy a normatíva az egyes település tipusoknál felmerült feladatellátáshoz igen eltérő m6don járult hozzá, így nem segítette elő a feladatok és források évi összhangjának megteremtését. Ezért e feladatokra kidolgozott támogatási rendszer nem a legmegfelelőbb finanszírozási modell. A közvilágítás-, út-, temetőfenntartási feladatok tekintetében év végéig az útfenntartás-felújítás szerepelt a feladatrangsorban az első helyen. Az ebben az évben bekövetkezett többszöri energiaármelkedés eredményeként a közvilágítási többletköltségek miatt az útfenntartás-felújítás az évre háttérbe szorult. Ebből következik, hogy az önkormányzatok által fenntartott úthálózat múszaki állapotának szintentartására nem teremtődtek meg a pénzügyi feltételek. A lakásgazdálkodás finanszírozási rendszerében bekövetkezett változásnak, azaz a normatíva alapján múködő elosztási rendszemek az lett a következménye, hogy egyes önkormányzatok úgy jutottak ilyen címen támogatáshoz, illetve forrástöbblethez, hogy ezek nem a támogatott célt fogják szolgálni. A helyi önkormányzatok részéről igényelhető céltámogatás és központosított támogatások rendszere a gyakorlatban nem érte el tervezett célját. A szilárd bulladéklerakó telep építésére biztosított 50 MFt előirányzat csak töredéke a megkezdett beruházások megvalósításához szükséges összegnek, ezért célszerű lett volna a támogatott célok körét szűkíteni. A versenysemlegesség azt

5 -3- kívánná, hogy a folyékony hulladék gyűjtésével foglalkozó szervezetek közül ne csak a helyi önkormányzatok vállalatai, illetőleg maga az önkormányzat részesüljön támogatásban. A lakosság által fizetendő fajlagos köbméterenkénti díjtétel az egyes települések között igen jelentős eltérést mutat. A szaigáitatás magas díja hátrányosan érinti a csatamázatlan területeken élő lakosságat és nem ösztönzi a folyékony hulladék rendszeres elszállíttatására. A helykímélö hamvasztásos temetésre biztosított Ft támogatási rendszer nem tesz különbséget a szállítási távolság között, minden állampolgárt egyenlő mértékben támogat. A kamatterhek enyhítésére vonatkozó költségvetési törvényben kialakított elosztási rendszer egyenlőtlenül támogatta az önkormányzatokat, azok is részesültek támogatásban, ahol a hitelszámlák kis számban, vagy egyáltalán nem fordultak elő. Ajánlások a Pénzügyminisztérium és Belügyminisztérium részére 1./ A kommunális normatíva - közvilágítás-, út -, temetőfenntartás-, lakásgazdálkodás - jelenlegi modelljének fenntartását nem tartjuk indokoltnak. Amenynyiben nem dolgozható ki e feladatokra pontosabb mutatószám rendszer, úgy célszerű e pénzeszközöket más normatívához kapcsoini és az itt jelentkező feladatokat az önkormányzatok más bevételi forrásából fedezni. 2.1 Az energiaköltségek csökkentése érdekében a közvilágítás korszerűsítési program felgyorsítását szolgáló fejlesztések támogatását - a pénzügyi lehetőségek függvényében - célszerű lenne a céltámogatások körébe beépíteni, ugyanis az országos szinten elért energia megtakarítások az állami költségvetés későbbi kiadásait mérséklik. Megfontolandó, hogy például lakossági kötvény kibocsájtássailehetne-e a fejlesztések pénzügyi forrásait bővíteni. 3./ A céltámogatások között a szilárd hulladéklerakó telep címen 50 MFt támogatási összeggel előirányzott feladatmegoldás pályázati rendszerben történő elosztása az alacsony keretösszeg miatt nem célszerű, mivel ennek elaprózását jelenti. Amennyiben a támogatás mértéke nem növelhető, úgy célszerű csak a regionális jellegű feladatok megoldását támogatni. 4.1 A helykímélő (hamvasztásos) temetkezési módhoz a számított állami támogatást a temettető részére a krematórium és a halottak volt lakhelye között, a tényleges szállítási költséghez igazodóan, sávos átlagok alapján lenne célszerű meghatározni. 5.l Az érintett tárcák vizsgálják meg a költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével a lakossági folyékony települési hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás tekintetében, hogy a támogatás a különböző begyűjtési megoldásokra azonos feltételek mellett valósuljon meg és meghatározó a lakosság támogatása legyen.

6 -4- II. A vizsgálat részletes megállapításai 1./ A kiemeit kommunális feladatok megoldásának feltételrendszere a./ Az önkormányzatok forrásszabályozásának változásai Az Országgyűlés az évi LXV. tv. megalkotásávallétrehozta a tanácsokat felváltó önkormányzat rendszerét. A tanácsi gazdálkodás átalakítása - az államháztartási reform részeként - az évi költségvetési törvénnyel elindult. A kiadás orientált tervezést a bevételi érdekeltségre épülő forráss:whályozás, a tervalku mechanizmust pedig az állami pénzeszközök normatí\ ~!osztása váltotta fel. A normatív költségvetési hozzájárulás alanyi jogon illeti meg az önkormányzatokat A normatív állami hozzájárulást címzett, cél, és központosított előirányzat egészítette ki. Az évi állami költségvetési törvény a kommunális feladatokat még nem normatív úton támogatta. A tanácsok saját hatáskörükben forrásaik figyelembevételével önállóan alakították ki e feladatokra az éves költségvetési elő irányzatokat. Az évi költségvetési törvény szerint az önkormányzatok forrásainak struktúrája azonban - az előző évihez képest - jelentősen változott. Az átengedett bevételek közül évben a személyi jövedelemadó - az előző évi l 00 % helyett - 50 %-<>s mértékben került átengedésre az önkormányzatokhoz. A másik 50 % újraelosztás formájában állami támogatássá alakult át, ez kedvező az önkormányzatok finanszírozása szempontjából Az állami hozzájárulás keretében új támogatási elemek kerültek be a rendszerbe. Ilyen pl. a kommunális tevékenységhez rendelt normatíva megjelenése is. b./ A kiemeit kommunális feladatok normatív szabályozása Az évi költségvetési törvény az önkormányzatok kommunális tevékenységéhez - közvilágítás, út-, temetőfenntartás és lakásgazdálkodás - egy állandó lakosra számítva Ft/fő normatívát biztosított. Az önkormányzatok költségvetésében a kommunális normatív hozzájárulás ,5 MFt forrást jelent, amely az összes állami hozzájárulás l O %-át képviseli. A feladatokból az önkormányzati törvény csak a közvilágítás, a helyi közutak és köztemetők fenntartását írja elő kötelezően az önkormányzatok számára. A normatíva meghatározása - a tárcákrészéről -úgy történt, hogy e szakfeladatok évi bázisszintű előirányzatait (8.439 MFt) csökkentették az itt jelentkező bevételekkel (1 11 MFt), majd korrigálták az évi 16 %-os átlagautomatizmussal.az or-

7 -5- szágos szintü MFt előirányzat került elosztásra az állandó népesség arányában, és így alakult ki az országos 900 Ft/fő átlagnormatíva, amely csak mak.roszlntq számításokon alapult és csak országosan nyújtott fedezetet a számított kiadási szlntre. c./ A lakásgazdálkodás finanszírozási rendszerének változása A lakásgazdálkodási feladatok megoldásához - a finanszírozási rendszerben bekövetkezett változások miatt - a központilag nyújtott támogatás évre azonos pénzügyi feltételek mellett önkormányzati hatáskörbe került. Erre a célra az önkormányzatok 500 Ft/fó normatív támogatást kaptak. A normatíva meghatározása úgy történt, hogy 3 MdFt-ot afiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatására, 2 MdFt-ot pedig a megemelt kamatterhek enyhítésére az január l-jei állandó lakosra számítva vettek figyelembe. A költségvetés Országgyűlés elé terjesztésének időszakában a Pénzügyminisztérium nem tudta felmérni miként fog reagálni a lakosság a meghozott intézkedésekre és az önkormányzatoknál hogyan alakul a kamattámogatási igény, ezért ez utóbbi támogatási összeget létszámarányosan osztották szét január-február hónapban azonban a lakosság élt a kedvező törlesztési lehetőséggel és nagyszámú kölcsönt egyenlített ki. Ezért a fennmaradó hitelszámlák települések közötti megoszlása igen egyenlőtlenül alakult. Ennek ismeretében m6dosította az Országgyűlés az évi CIV. törvényt. Az évi XV. törvény rendelkezése alapján az emelkedő kamatozású és március elsején a települési önkormányzat illetőségi területén fennálló kölcsöntartozások után egy állandólakosra számítva 200 Ft/főlevonásáva Ft/fő támogatási összeg került elfogadásra. Eszerint, a törvény a kiegészítő támogatás megállapításakor figyelembe vette a költségvetésben szereplő népességszám alapján az erre a célra nyújtott összeget, azt mintegy újra elosztotta. Tehát azoktól a településektől nem vont el támogatást, ahol a támogatás összege kisebb mint a népességszám szerinti. Ez azzal a következménnyel járt, hogy az állami költségvetés általános tartaléka terhére MFt-tal növelni kellett az önkormányzatok állami hozzájárulását. Igy a normatíva alapján működő elosztási rendszernek a következménye az lett, hogy egyes önkormányzatok úgy jutottak ilyen cúnen támogatáshoz, illetve forrástöbblethez, hogy ezek nem a támogatott célt fogják szolgálni. A pénzintézetek által megadott hitelszámlák száma db a becsült db számlával szemben, mely jelentösen elmaradt a prognosztizált számla számtól. Az évi :XV. tv. által átcsoportosított MFt-tal szemben csak749 MFt kiegészítő támogatás illette meg az önkormányzatot. A költségvetési törvény módosítása és a jogosan elosztott költségvetési támogatás között 751 MFt maradvány keletkezett. A Kormány, a vizsgálat időszakában, 3119 szám ú az évi költségvetési törvényt módosító javaslatával, melyet az Országgyűlés elé terjesztett, a "lakás gazdálkodási tevékenység" /kiegészítés/ rovatátafenti összeggel csökkentette. d./ A normatív szabályozás tapasztalatai Az Ft/fő országos átlagszámítással képzett normatíva- ugyanúgymint a többi - a költségvetés szerint nem feladatfinanszírozást jelent, így ezzel az önkormányzatok felhasználási kötöttség nélkül önállóan gazdálkodhatnak.

8 -6- A normatíva meghatározásának következménye, hogy közgazdasági tartalma nincs. Mivel a kommunális feladatokon belül az állam feladatvállalásának részaránya nem került meghatározásra, ezért nincs információ arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok részére juttatott ,5 MFt állami pénzeszközök az elöírt feladatoknak mekkora hányadára nyújtanak fedezetet. A korábbi elosztási rendszer változatlauságát jelzi, hogy a szakfeladatok (közvilágítás-, út-, temetőfenntartás)lakónépességrevetített 199l.évikiadásiszintalapjánszámított átlaga, a megyék között-a megyék terilletén elhelyezkedő önkormányzatok összesített adatai alapján-az országos 900 Ft/fli átlaghoz képest Igen nagyszóródlist mutat. A plusz-minusz l O %-os sávban a megyék terilletén lévő önkormányzatok mindössze 30 %-a található. Az önkormányzatok 60 %-a aminusz l O% alatt helyezkedik el. Legalacsonyabb a Bács megyel átlag (519 Ft/fő), valamint a flivárosl és kerületi önkormányzatok (544 Ft /fő) normatívája. Legmagasabb a Baranya megyel átlag normatíva ( Ft/fő). A tapasztalt jelenség azt mutatja, hogy a normatívához kapcsolt közvilágítás-, út-, temetőfenntartási feladatok a figyelembe vett mutatószámokkal nem mérhetök, részben a feladatok eltérő jellege, illetve a települési adottságok differenciáltsága miatt. A normatíva modeuezés problematikáját mutatja az a jelenség is, hogy ahol a megyei átlag lényegesen elmarad az országos átlagtól, mégis forrástöbblet mutatkozik, ugyanakkor néhány megye tekintetében pedig forráshiány alakult ki. Bács-Klskun megyében, ahol a számított kiadásiszint alapján képzett átlag a 900 Ft/főve l szemben csak 51 9 Ft/fő, ugyanakkor 27,2 %-os forrástöbbtettel rendelkeznek. Az összes í tett adatok szerint évre l 00 "MFt-tal növelték amegye területén az önkormányzatok az évi költségvetési előirányzatokat és ezen felülmég 109MFt forrást más feladatra átcsoportosítottak. Ehhez hasonló helyzet alakult ki Békés és Pest megyékben, a fővárosban és kerületeiben pedig megközelító1eg 950 "MFt forráshiány keletkezett. A helyszíni vizsgálat körébe vont 146 települési önkormányzat kapta az országos szintű MFt kommunális normatíva 40%-át. Az állami támogatás a közvilágítás-, út-, temetöfenntartási feladatokra az évi tervezett előirányzatnak csak mintegy 75 %-ára nyújtott fedezetet. Az adatok településtípusonkénti feldolgozásából megállapítható, hogy a normatíva ~ltérő mértékben járult hozzá az évi tervezett előirányzatokhoz. A megyeszékhelyo, valamint a fővárosi és a kerületi önkormányzatoknál a normatíva 68,6 %-os, a városokban 99,3 %-os fedezetet nyújtott a tervezett elöirányzatokhoz. A nagyközségek esetében pedig 27,8 %-os, a községeknél 17 %-os forrástöbblet jelentkezett. Az évi előirányzat az évi teljesített kiadásokhoz viszonyítva valamennyi településtípusnál emelkedett.

9 -7- Legnagyobb mértékben a nagyközségeknél (37,9 %-kal), a községeknél (27, 7% kal), így ezeknél a településeknél a feladatok szlntentartisához tervezett előirányzatot a normatíva tehére biztosítani tudták. A kommunális normatíva egy része itt más feladat finanszírozásához is homjárul t. A megyeszékhely településeken, a fővárosban és a kerületi önkormányzatoknál, és a községeknél az előzőeknél mérsékeltebben 26,2%-kal, a városokban pedig csak 16,6 %-kal növekedtek az évi előirányzatok az évi tényszámhoz képest. A tervezett évi előirányzatok kialakításához ezeknél az önkormányzatoknál azonban jelentős többletforrás bevonására volt szokség. Szegeden 152 MFt, Székesfehérváron 98 MFt, Szekszárdon 33 MFt, a fővárosban és kerületeiben 950 MFt többletforrás bevonását tervezték. e./ Cél- és központosított támogatások Az állami költségvetés, az önkormányzatok részére nyújtott normatív állami hozzájárulást cél-, címzett és központosított előirányzatokkal egészítette ki. Az önkormányzatok részére biztosított állami hozzájárulásan ( :MFt) belül a céltámogatások (6.210 :MFt) 3,3 %-os, a címzett támogatás ( :MFt) 6,2 %-os, a központosított előirányzatok (5.949 :MFt) 3,1 %-os részarányt képviselnek. A kommunális feladatokhoz a céltámogatásod belül a "szilárd hulladéklerakó telep építése, bővítése" címen nyújthattak be pályázatot a települési önkormányzatok. Erre a célra központilag 50 :MFt-ot kü1önítettek el. Ez a folyamatban lévő beruházások támogatási összegének (3.580 :MFt) 1,4 %-a. A központosított előirányzatok közül a "környezet és vízbázisok fokozott védelme érdekében a lakossági folyékony települési hulladék gyűjtési", valamint a helykimélő "hamvasztásos" temetés támogatása kapcsolódik a kommunális feladatok köréhez. E feladatokra nyújtott támogatási rendszer év végéig úgy működött, hogy minden évben az állami költségvetés a megyei tanácsok részére árkiegészítő jellegű támogatást nyújtott. A megyei tanácsok állami támogatásába a kiegészítő "egyéb vállalati támogatás" címen lett beépítve. A megyei tanácsok között a Pénzügyminisztérium a tervtárgyalásokon történt megegyezések során kialakult keretszámok szerint osztotta szét a több éve változatlan nagyságrendű támogatási összeget. A szabályozási rendszer évre úgy változott, hogy a központosított támogatások körébe került évhez képest változatlan ll O :MFt keretösszeg mellett - a lakossági gyűjtött folyékony hulladék támogatása. A helyi önkormányzatok költségvetési szervezetei, illetve a felügyeletük alatt álló közüzemi vállalatok igényelhetik a támogatást. A költségvetési törvény a támogatás mértékét 65 Ft/m3-ben határozta meg. A normatíva számítás alapját a ll O :MFt támogatási összeg és a településtisztasági statisztika alapján évben várhatólakossági folyékony hulladék gyűjtött mennyiségének (1.690 ezer m3) hányadosa képezte, ugyanis sem a ténylegesen keletkezett lakossági folyékony hulladék, sem a kezelt mennyiség nagyságrendje nem ismert. A temetkezés támogatása címen év végéig a megyei tanácsok az "egyéb vállalati támogatáson" belül l 00 MFt -ban részesültek. A megyei tanácsokon keresztül - ném kötelező jelleggel - az árkiegészítő jellegű támogatást a

10 -8 - vállalatok kaptálc. A temetkezési szolgáltatás év végéig több címen kapott támogatást, így a halotthamvasztó művek, a hamvasztó műbe való távolsági szállítás, a hatósági halottszállítás és a polgári gyászszertartás. A szabályozás évtől kezdődően megváltozott Az önkormányzatok érdeke a helykímélés és környezetvédelem miatt a hamvasztásos temetés arányának növelése. Az új temető létesítése, bővítése magas beruházási forrásigényű, ezért célszerű a lakosság támogatása, amennyiben ezt a fajta temetést vállalja. Erre a célra az évi állami költségvetés 140 MFt támogatási összeget biztosított. Az állandó lakhellyel rendelkező lakos, vagy más jogi személy aki hamvasztás útján gondoskodott az elhunyt eltemettetéséről Ft egyszeri hozzájárulásra jogosult az állandó lakhelye szerinti önkormányzatnál Az ilyen címen kifizetett összeget negyedévenként igényelhetik vissza az önkormányzatok a BelügyminisztériumtóL A Ft támogatás képzése a hamvasztás technológiai szükségessége alapján az alábbi tételek támogatását tartalmazza. Hamvasztó koporsó Halottas házhoz szállítás Hamvasztó műbe szállítás Umába helyezés stb. Összesen: 800 Ft 700 Ft Ft Ft Ft A rendszer hibája, mint azt már az ÁSZ más vizsgálata is alátámasztotta, hogy nem vette figyelembe a szállítás távolságát, így ebből adódóan az eltérő fuvardíjat sem. Ezért a lakosságot indokolatlanul differenciáltan támogatja. 2.1 A kiemeit kommunális feladatok megoldásának helyzete. Az önkormányzatok által tervezett évi működési kiadások közül a kiemeit kommunális feladatok részaránya 3,62 %-os, ez az arány évben 3,5 %-os volt. A kiemeit kommunális feladatok részaránya évre az évi tényleges kiadáshoz viszonyítva O, 12 %-kal nőtt. (A számszerű adatokat az l. sz. melléklet tartalmazza). A kiemeit kommunális tevékenységek feladatonkénti megoszlását, továbbá az és évi előirányzatok összehasonlítását országos szinten az alábbi táblázat tartalmazza: Megoszlás Megoszlás Szak:f eladat terv tény terv tény terv M Ft % MFt % Közvilágítás ,5 42, ,4 Helyi út -lúd fennt. felúj ,3 53, ,7 Temetőfennt ,2 4, ,9 Összesen: ,0 100, ,0

11 -9- Az önkormányzatok évben - közvilágítás-, út-, temetőfenntartásra MFt-ot terveztek, ebből a normatíva 9510 MFt-ot jelentett, amely 89,6 %-os fedezetet nyújt. Az önkormányzatok a normatív állami hozzájárulást MFt többletforrás bevonásával egészítették ki. Erre azért volt szükség, mivel a normatíva számítás e feladatokra csak 16 %-os átlag automatizmussal számolt, mely elmaradt az előző években bekövetkezett áremelkedésektől (pl. közvilágítás). Az évben terv és tény szinten egyaránt legnagyobb részarányt a helyi útfenntartási- felújítási feladat képviselte. Az önkormányzatok, mivel évben az energiaárak többször emelkedtek, a közvilágítási feladatok többletköltségét jellemzöen az út-híd fenntartás és felújítás szakfeladatra fordított elöirányzatok terhére oldották meg. Az évben a közvilágításra tervezett előirányzatok aránya további 4,7 %-kal nőtt, míg az útfenntartás 5,3 %-kal csökkent. A temetőfenntartás korábban is alacsony (4,2 %-os) részaránya minimális mértékben 0,7 %-kal emelkedett. a./ Közvilágítás A vizsgált körben a megyeszék.helyvárosokmil az útfenntartás-felújítási előirányzat 2 %-kal, a városoknál 9 %-kal, a nagyközségeknél 8 %-kal csökkent A közvilágítási feladatokra tervezett előirányzat ennek arányában emelkedett. Ez a magasabb szinten kialakult infrastruktúra kiépítettségére vezethető vissza. A nagyközségek és községekaz útrenntartási előirányzatoknál mutatkozóforrástöbbletet jeuemzően- az úthálózat kiépítetlensége miatt-az egyes települések úthálózatának fejlesztésére kívánták fel használni. Az évi költségvetésben tervezett előirányzatok a kétszeri teljesítménydíj és áramdíj emelkedés következtében nem nyújtottak fedezetet a kiadásokra. Az évi kiadás 9,9 %-kal emelkedett, így e feladatokra többletforrás bevonására volt szükség. Az évre tervezett előirányzat 33,9 %-kal emelkedett az előző évi tényleges kiadáshoz képest. A közvilágítási feladatoknál a tervezési munkára jellemző, hogy a települések többségénél csak pénzügyi tervezés folyik, a naturális mutatók alakulásának elemzése háttérbe szorul. A tervezési munkára még mindig a bázisszemlélet a jellemző, korrigálva a várható díjemelés pénzügyi kihatásával Az önkormányzatok a közvilágítási szolgáltatásért a fizetendő díjat egyrészt a beépített villamosteljesítmény, másrészt a szerződésben rögzített "világítási naptár szerint" számított energiafogyasztás alapján fizetik. A villamosenergia szolgáltató szervezeteknek a teljesítménydíj ellenében elvégzendő karbantartási és üzemeltetési feladatait, így a hibabejelentés módját, a javítási kötelezettség határidejét, a szerződések egyértelműen nem rögzítik. A közvilágítási lámpahelyekről vezetett nyilvántartásokat az önkormányzatok általában nem ellenőrzik. A szolgáltatási szerződések pontatlanságai miatt, továbbá az áramszolgáltatási számlák nehéz áttekinthetősége következtében igen sok eset~n a számláknak csak formális ellenörzésére került sor. A

12 - 10- kisebb települések a megfelelő végzettségű szakemberek hiánya Iniatt nem tudják folyamatosan ellenőrizni a szolgáltatást. A közvilágítási költségek alakulását a fényforrások korszerűsége döntően meghatározza. A fényforrások korszeruség szerinti megoszlását, valamint a beépített villamosteljesítmények alakulását országos adatok alapján a 2. sz. melléklet tartalmazza. A helyzetelemzést az év december 31-i adatok figyelembevételével végeztük. A beépített teljesítmény a fejlesztések növelő és a korszerűsítések csökkentő hatása mellett évröl év végére 7,45 %-kal emelkedett. A fényforrások száma ugyanakkor 5,6 %-kal csökkent. Ezen belül a fényforrások korszerüség szerinti megoszlása az év vonatkozásában a beruházások következtében kedvezö r olyamatot tükröz. Az Izzó (mint legkorszerűtlenebb fényforrás) aránya mind a darabsúmot. mind a beépített teljesítményt illetően év végére évhez képest 35,84 ~kal csökkent. Az összes fényforrás háromnegyed részét a higanylámpa típus (J fényforrás képezi. Ennek a fényforrásnak a fényhasznosítási mutatója átlagosan fele az ún. nátrium típus 6 fényforrások ugyanezen mutatójának. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a megvilágítási szintet a nátrium típus() fényforrással közel fele akkora beépített teljesítménnyel, ezáltal csökkent költséggel biztosíthatják az önkormányzatok. A higanylámpák kiváltását korszerűbb nátrium típusú lámpálera elkezdték az önkormányzatok, ennek eredményeként a higanylámpák aránya évhez viszonyítva 4,22 %-kal csökkent. A nátrium típus() fényforrások arányának növekedése Igen kedvezó af ényforrások és a beépített teljesítmény szempontjából ls. Az önkormányzatok fejlesztési forrásai erősen korlátozottak, ezért a korszerűsítési program - a befektetett pénzeszközök viszonylag gyors megtérülése mellett (3-4 év) is - végrehajtása lassan halad. Több önkormányzat a korszerűsítési program felgyorsítását vállalkozók, illetve az áramszolgáltató vállalatok bevonásával tervezi. A vállalkozók által befektetett tőke és hozadékának fedezetét az energiamegtakarítás biztosítja pl. fövárosban, Nyírbátorban, Jász-Nagykun-Szolnok megye több településén, Székesfehérváron. b./ Helyi útfenntartás és felújítás. A helyi útfenntartásra és felújításra tervezett évi előirányzatok és a felhasználások, valamint az évi tervszámok is azt tükrözik, hogy e feladatok tekintetében a tervezési munkában a ''maradékelv" kétszeresen is érvényesül. Egyrészt a kommunális feladatok az egyéb működési (oktatásegészségügy-szociálpolitika stb.) kiadásokon belül az intézményhálózat múködtetése érdekében fokozatosan háttérbe szorulnak. Másrészt a kiemeit kommunális feladatokon belül viszont a közvilágítási kiadásokra fordítandó pénzeszközök növekedésemellett az útrenntartási ráfordítások fokozatosan csökkennek. Ez a jelenség legjobban a fő városban és a kerületekben, a megyeszékhely városokban, valamint a városok esetében jellemző, itt az évi tervezett előirányzat nom ln állsan ls elmarad az évi pénzügyi teljesítéstől A nagyközségek és községek többségében az erőteljesen jelentkező lakossági igények és a nonnatíva által biztosított kedvezőbb pénzügyi f eitételek mia tt az évi szin tet jelen t ösen meghala-

13 - ll - dó előirányzatokat is terveztek évre. (Pl. Nyékhidhiba 357%, Szentlstvlin 260 %, Forró, Tállya, Böcs, Bogács községekben sorrendben 161, 260, 97 és 68%). Az évre tervezett útfenntartási előirányzatok év végére 9,8 %-kal emelkedtek. A településtípusonkénti növekedés mértéke igen eltérő. Az önkormányzatok egy része az útfenntartási előirányzatot egyfajta torrástartalékként kezeli, és esetenként tartós, vagy átmeneti forráshiány finanszírozására használja. Pusztaföldváron az évi előirányzatot 1.5 %-ra, Szeghalmon 36,1 %-ra, Jakabszálláson 6 %-ra tel jesítették. A tervtó1 való jelentős nagyságrendű eltéréseket az önkormányzatok az év végére bekövetkező forráshiánnyal magyará.zzák. Az útfenntartás, felújítás feladatainak tervezési folyamatára alapvetöen a pénzügyi szemléletü tervezés jellemzö. A tervezés műszaki megalapozottsága igen eltérő. A kistelepüléseken a fenntartási keret terhére egyszerűsített megoldással, többnyire lakossági részvétellel építik az úthálózatol Kivltell terv nem készül, a munkákra épltésügyl hatósági engedélyt nem kémek. A munlli során elmarad az útszegélyek padkák, kialakítása, a burkolatok nem szabványosak (pl. Fejér, Békés, Jász-Nagykun Szolnok megye több településén). A főváros kerületelnek többségére az a jellemző, hogy csak a legfontosabb javításokra biztosítanak fedezetet, naturális és költségszámításokkal alátámasztott terv nem készül (pl. VI., XV. ker.). Ez a jelenség tapasztalható Szombathely, Nyírbátor, Békéscsaba, Sarkad, Szeghalom, Salgótarján, Szécsény, Szolnok városokban is. Az útienntartásra -, felújításra tervezett évi előirányzatokat a tanácsok döntően a költségvetési üzemeiken, városgazdálkodási vállalataikon keresztül használták fel. Az önkormányzatok évi előirányzat felhasználásában előtérbe került a vállalkozók versenyeztetése, ez elősegíti a szűkös pénzeszközök gazdaságosabb felhasználását. Szabolcs-Szatmár-Bereg me gye vizsgált településein jellemzően a 2MFt feletti bekcrülési költséget meghaladó felújítási, karbantartási munkákra a kivitelezőket pályázat útján választják ki. Hasonló a tapasztalat Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér megyék vizsgált önkormányzatainál. Ugyanakkor a fővárosi önkormányzat, mely az országos előirányzat 28 %-át, megközelítőleg l MdFt forrást biztosítútfenntartási-felújítási felada tokra, a Fővárosi Közterületfenntartó Vállalat részére átengedi az előirányzat felhasználását. A teljes körű lebonyolítással megbízott vállalatnál az egyes munkák esetében a szerződéskötést és a végrehajtást is a vállalat kétszervezeti egysége végzi, szimulált "piaci" feltételek között. Versenytárgyalásra nem kerül sor a PM Z 9 l sz. állásfoglalására hivatkozva, mely a Fővárosi Tanács általlétrehozott ún. lebonyolító vállalatokat védte azzal, hogy a törvény értelmezésével mentesítette a tanácsi megrendeléseket az évi 19. sz. - a versenytárgyalásokat szabályozó- törvény és hozzá kapcsolódó 3 6/1988. (VIII. 6.) PM. sz. rendelet hatálya alól. A műszaki ellenőrzést szin t én az FKFV szakemberei végzik. Af őosztály tevékenysége kizárólag a

14 - 12- hatósági feladatokra irányul. nem elemzik menetközben, hogy az l Md Ft nagyságrendű előirányzat milyen gazdaságossági feltételek mellett hasznosul. Az út-, híd fenntartásra, felújításra fordított előirányzatok bizonylatolása nem minden esetben felelt meg az előírt követelményeknek. Több esetben az építési naplót nem vezették. A felmérési naplóban a múszaki ellenőrök folyamatos bejegyzése több esetben elmaradt. Az elvégzett munkák a költségvetésekkel a nyilvántartásbeli hiányosságok miatt több településen nem voltak összebasonlíthatók, a kistelepüléseken pedig a múszaki szakemberek hiánya miatt hatékony múszaki ellenőrzés sem volt. c.! Temetőfenntartás A temetők részben önkormányzati, részben egyházi kezelésben vannak. Az önkormányzatok kezelésében lévó temetök esetében a lakónépesség arányában igénybe vehető kommunális normatíva - melynek meghatározásánál a temetőfenntartásra országos átlagként tervezett költségvetési pénzeszközöket vették figyelembe - nem az önkormányzatok feladatvállalásával arányosan biztosítja a forrásokat. A rendszer leülönösen hátrányosan érintette a fővárost, ahol a normatívának kellett az összes állami tulajdonban lévő köztemető fenntartására fedezetet nyújtani, így azokra a különleges feladatokra is amit a nem köztemetői funkciót betöltő temetők, parcellák, mauzóleumok fenntartása, nemzeti emlékhelyhez méltó színvonalának megőrzése jelent. A kisebb településeken viszont az a jellemző, hogy a temetők jelentős része egyházi kezelésben van. Az önkormányzatok részvétele az egyházi temetök fenntartása vonatkozásában nem tisztázott, ezért igen eltérő képet mutat. Nem támogatják a temetőfenntartást Egerben, Gyöngyösön, Kiskunhalason és Békés megye négy telepillésén. Az önkormányzat az általa tervezett előirányzatot teljes egészében az egyházi temetőf enntartáshoz átengedi Békéscsa bán, Kiskunfélegyházán. Leggyakoribb megoldás, hogy az önkormányzat vállalja a karbantartás-, f elújítási feladatok elvégzését, vagy az üzemeltetés költségeit. A temetőfenntartásra fordított kiadások bizonylatolása, a megkötött szerződések általában megfeleltek az előírt követelményeknek, azonban a számlák ellenőrzése néhány helyen formális. A temetőfenntartás ráfordításainak gyüjtése, elkülönítése más tevékenységek kiadásaitól nem minden településen történik meg. Pécsett a temetkezési vállalattal kötött szerzödés mellékletét képező árlista egyes számlákban feltüntetett árakkal nem azonosítható, ennek ellenére a számlákat "kollaudálták", reklamációra nem került sor. Fejér me gye több településén nem választották szét a temetői szemétszállítást az egyéb községi hulladékszállítás tól. a ravatalazókban nincs külön árammérő, a temetök fenntartását részben társadalmi. részben pedig közhaszn ú munkások egyéb tevékenységével cgyü tt számol ják el.

15 d./ Lakásgazdálkodás A lakásgazdálkodás finanszírozása kétcsatornás formában működik. Egyrészt az állami költségvetésben tervezett "különféle támogatási formában", másrészt az év végéig a helyi tanácsok, illetve önkormányzatok részére biztosított kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció keretében. A lakásrendszer finanszírozása az állami költségvetés terhére a következő jogcímeken történik: lakbértámoga tás, forgóeszközhitel kamattámoga tás. fegyveres testületek lakásépítése, magánerős lakásépítéssel kapcsolatos támogatás-ez év végéig magában foglalta a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását. A költségvetés e címen 3 MdFt támogatást biztosított. A tanácsok közötti időszakban a 106/1988. MT. rendelet alapján a lakosság részére lakásépítés-vásárlás címen az OTP-től felvett kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció keretében visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatást nyújtottak. A Pénzügyminisztérium "lakástámogatási hitel címen" évben 800 MFt hitelkeretet engedélyezett, majd minden évben emelte ezt az összeget és évtó december 31-ig évi 2 Md Ft -ot biztosított. A tanácsok december 31-ig 3 %-os kamat mellett vették igénybe a hitelt, 13 éves futamidőre szólóan, 3 év türelmi idővel. Az OTP január l-től kereskedelmi bank lett, és piaci kamat mellett hitelezett az állami költségvetésnek is. Az állami költségvetés a törlesztési támogatások között tervezte és egyenl í tette ki a kamatkülönbséget olymódon, hogy a megemelt kamat 70%-át az állami költségvetés, a fennmaradó részt a tanácsok emelt kamatfeltételek mellett egyenlítették ki. Igy alakult ki évben a tanácsok 5,5 %-os, évben a 7,3 %-os, míg évben a 9,6 %-os kamatfizetési kötelezettsége. Az állami költségvetést kamattámogatás címen évben 2 MdFt terheli. Az önkormányzatok december 3-i hitelállománya MFt, és a hitelek évben járnak le. Az állami költségvetést a kamatkülönbözet térítése ez ideig terheli. A megyék hitelállományaközött igen nagy a szóródás. A hitelállomány 25,39 %-a a főváros kerületi önkormányzatainál jelentkezik. A fővárosban a hitelkonstrukció t egy jól működő céltámogatási rendszer is kiegészítette. A kerületi tanácsok 38 %-os hi tclf elvételmellett jutottak 62 %-os céltámogatáshoz. A megyék között a hitelkeretet a benyújtott kérelmek alapján a PM-OT. osztotta szét. A hitelkonstrukció a kistelepüléseket forráshiány miatt szinte kizárta a támogatási rendszerböl. Az állami költségvetés a növekvő kamatterheket finanszírozni nem tudja, ezért a hitelkonstrukció lehetősége december 31-én megszűnt. Az új normatív alapon nyújtott évi támogatás előnye, hogy minden települési önkormányzat részesedik állami támogatásban. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása az állami költségvetésben csak évben szerepelt. Az állami költségvetés e célra 3 MctFt-ot különített el. A támogatás mértéke 150 eft volt, ezt minden elsőlakáshoz jutó állampolgár megkapta a pénzintézeten keresztül. Az állami költségvetés

16 - 14- rendezte a pénzintézettel a felmerülő kiadást. Az l évig müködő támogatási rendszemek kettős ellentmondása is volt. Egyrészt a támogatás a "rászorultság" kérdését figyelmen kívül hagyta, minden állampolgárt támogatott. Másrészt kizárta a támogatásból a magánforgalomban vásárolt első lakáshoz jutók körét. A támogatási rendszer évtől megváltozott. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása az önkormányzatok feladatkörébe került. Erre a célra a települési önkormányzatok normatív alapon 3 MdFt támogatást kaptak. Az új rendszer lehetövé teszi, hogy a a lakáshoz jutás m6djától függetlenül a rászorultság szempontjainak kialakítása mellett támogassa az önkormányzat a lakosságat A központosítás csökkentése azért is szükséges, mivel jelenleg Magyarországon nincs valós jövedelemmérés, továbbá vagyonmérés sem, ezért a ''rászorultság" meghatározására központilag nincs lehetőség. Az önkormányzatok évre 300 Ft/fő normatív támogatást kaptak - felhasználási kötöttség nélkül -, ezzel önállóan gazdálkodhatnak. Az önkormányzatok az évi költségvetési tervezetüket több fordulóban tárgyalták és azok elfogadására általában a tervév II. negyedévében került sor. Ennek következtében a támogatási rendszer feltételeit rögzítő önkormányzati rendeletet általában csak év május-június hónapban fogadták el a képviselő-testületek. Igy a lakosság által benyújtott igények elbírálása időben jelentősen elhúz6dott. A támogatás l igénylőre jutó összege az egyes önkormányzatok tekintetében eltérő képet mutat. Békés megyében 15 ef t és 150 ef t, Zala megyében 50 ef t -tól l 50 ef t -ig, Borsod megyében 50 ef t és 250 ef t, Pest megyében ef t, a fisviiros kerületeiben ef t közölt helyezkedik el az l igénylőre eső támogatás összege. A Pénzügyminisztérium ezen támogatás címen folyósított pénzeszközök felhasználására önálló szakfeladatot nem nyitott, így a tervezésnél és a felhasználásnál pontosan nem mutatható ki, hogy az önkormányzatok milyen nagyságrendben nyújtanak a lakosság részére támogatást. A megemelt kamatteher miatti támogatásra az önkormányzatok évben 200 Ft/fő normatív állami hozzájárulásban részesültek. Az önkormányzatok képviselő-testületei a normatíva alapján juttatott forrást a rendkívüli szociális segély szakfeladaton tervezték meg. A megemelt kamatterhek odaítélésének feltételeit az önkormányzatok többsége rendelet formájában szabályozta. Az odaítélés feltételeként elsősorban a "rászorultságot" tekintik, ennek fogalmát azonban az önkormányzatok eltérően állapították meg. Az önkormányzatok nagy része a rászorultsághoz figyelembe vehető jövedelem határát amindenkori legalacsonyabb nyugdíj, munkabér összegéhez, vagy az ún. létminimumhoz kötik. A feltételek között szerepcl a kölcsönök száma, a törlesztés összege, valamint a havi jövedelem és a havi törlesztés aránya.

17 - 15- Az önkormányzatok az évi költségvetés összeállításánál a lakossági igényeket nem ismerték, ugyanakkor több településen a lakosság sem volt kellően illformálva az igénylés lehetőségéről és feltételrendszeréről A kamatteher támogatásának szabályozásával, az igények elbírálásával az önkormányzatok egy része - az Alkotmánybíróság döntésére várva - nem foglalkozott. A halaszthatatlan igényeket egyszeri rendkívüli szociális segélyként elbírálva rendezték. Ezt az álláspontot képviselte af ő viirosi I., III., VI., VIII., XX. kerületi önkormlinyzat, valamint Nógrlid megyében több település. Az önkormányzatoknál a támogatás mértéke igen differenciált, havi 200 Fttól 1500 Ft-ig, illetve az egyszeri támogatás esetén Ft-tól Ft-ig terjed. Az önkormányzatok az előirányzat felhasználásáról a vizsgálat idején egy-két kivételtől eltekintve nem tudtak számot adni, ennek oka az el bírálatlan igények nagy száma. Az információk általánosítható következtetések levonására nem alkalmasak, mert néhány önkormányzat ilyen címen egyáltalán nem adott ki támogatást, máshol viszont a pénzügyi keret felhasználása is megtörtént 3.! Céltámogatás J ól tükrözi ezt Borsod me gye, ahol néhány településen már felhasználták az előirányzatot, ugyanakkor néhány községben az egész évi felhasználható keretösszeggel még rendelkeztek, máshol 6 és 93% között mozog az igénybevétel. A szilárd hulladéklerakó telep építése, bövítése címen 134 település nyújtott be céltámogatási igényt, ebből a céltámogatási követelményeknek 66 igény nem felelt meg. A megfelelt pályázatokat beadó települések több éve folyamatosan építették szilárd hulladéklerakó telepüket, illetve kistérségi összefogással néhány település közös lerakóhelyet épített. A pályázatok elbírálásánál elsösorban a határrnenti (határátkelő) idegenforgalmi, környezetvédelmi szempontokat vették figyelembe. Másodsorban javasoltak között azok a települések szerepeltek, amelyek hulladéklerakó telepei még üzemelnek és ezek bizonyos tartalék kapacitással is rendelkeznek, így egy-másfél évig üzemeltethetők. A beérkezett pályázati igények 246 MFt-ról szóltak, az 50 MFt-tal szemben. Ebből 151 MFt megfelelt a pályázati szempontoknak. A céltámogatások között pályázat útján elérhető 50 MFt csak töredéke az indokolt beruházások befejezéséhez szükséges összegnek. Ilyen alacsony pénzeszköz biztosítása mellett nem célszerü a feladatra nem rangsorolt pályázatot kiírni. 4.1 Központosított támogatás A településtisztasági szolgáltatást döntően a helyi tanácsok által alapított megyei szakvállalatok, továbbá a városgazdálkodási vállalatok, illetve kommunális költségvetési üzemek végzik. A támogatási rendszer oly m6don való működtetése, miszerint nem a lakosságat támogatja, hanem csak az önkormányzatok, ill<;tve vállalataik lakossági szolgáltatását, azokon a településeken,

18 - 16- ahol nem támogatott szervezet végzi a szolgáltatást a lakosság magasabb árat kénytelen fizetni. Szentlörincen az önkormányzat lakossági folyékony települési hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával nem foglalkozik, ennek ellenére ilyen címen 65 eft állami támogatást igényeltek le a Belügyminisztériumtól. A körjegyzőség a vizsgálat jelzésére a jogtalanul leigényelt állami támogatást visszafizette. A helykímélö hamvasztás támogatására az állami költségvetés 140 MFt előirányzatot biztosított. A költségvetési törvényben szereplő központosított támogatás a helykimélő hamvasztásos temetést célozza, azonban a területi adottságokat nem veszi figyelembe. Ugyanis helykimélő csak ott lehet, ahol urnatemető, vagy urnák elhelyezésére szolgá16 fal van. Ahol ilyen nincs ott a temetés hagyományos sírba történik, nem helykimélő, nem környezetvédő. A Ft igényelhető támogatási összeg azonban nem veszi figyelembe az eltérö halottszállítási távolságot ennek megfelelően indokolatlanul eltérö mértékben támogatja a Iakosságot. Budapest, december - --,- it.~.tl- HageL-nayer István

19 Az állami költségvetésból az önkormányzatok nükbdé::;i k; ao:isa in;li-: tcrvc:ctt c:lúir<inyzijl;j Milli ó forintbon!. sz. mclléklet Költségvetési szervek múködési kiadásai :!990. évi tel-!991. évi elúirányzat. jc::;ités Parl <Jmcnli Önkorm.-i MEGOSZLÁS : ~ 1990.évi!99l.évi tény : terv: Index ~ 1991/1990. EgészségUgyi szo!gj!tatás Szociális ellátás Oktatás Kulturális és sporlszervek Igazgatási szcrvck Lakás-'v<iros és ki.iz ~;éggazdálkodás Ebb ő l: C[)yéi.J konmun;ílis felada t Tcmetúfcnntartás Közvilágí tás ) ! ! l o. 97) ) ) ,63 6,82 38,)1 ),32 7,)) ),43 3,78 O,lS l ') 24,02 7,63 41, 06 5, 02 7,58 4,58 2,69 o, 18 1,71 118,47 130,27! 24' ,08 117' 12 98,41 82, ,43 133,87 Közl ekedés, posta, hirközlés Ebből: Egyéb közl, posta, hirközlés Helyi utijk-hídak fcnntartása,fel~jítása S.7!R ).06) ), 69 3,83 l,86 5,36 3,63 1,73 109,9 IlO, ,39 Vizgazdálkodás Ipar, kereskedelem, egyéb ágazatok l ) l l ,67 6,38 0,82 3, '61 71,64 ö s s z e s e n !34 IDO ,57

20 A közvilágítási feladat XII. : 1.-i 11;:;',urál.s r. 1u~~.r:in > ; < al<: kul<is<j 2. sz. n1 c l l é k l e t XII. 31. Korszerliségi XII. 31. Korszerúségi XII. 31. Korszerúség i Index ( %) megos zlá s ~: megoszlás: mr.goszlás : 1990/1908. (%) (%) (%) a/ lámpahely db ,42 b/ Lámpa t est db ,38 IZZÚ c/ Fényforrás db , , ,43 74, 16 d/ Beépített telj. ~l\ v 8,043 6, , ,13 e/ Ebbő l félé j jel es t l\ / 0, 063 0, , , 86 f l f aj l ~gos telj. \'1/db 80,73 74,32 '71, 74 88,86 ll' a a/ Lámpahely db ,98 b/ Lámpa test db ,13 Ftt/YCSÓ c/ Fényf orrás db , , ,76 88,49 d/ Beépített telj. t \\'/ 2, 089 2, , ,6 e/ Ebbő l fé léjjel es H \'l 0,4 o' , ,83 f/ Fajlaqos telj. \ //db 249,69 2~0,4 237,68 95, 19 ev a a/ Lámpahely db ,52 b/ Lámpa test db ,22 Hg1 LÁI lpa c/ Fényforrás db , , , 44 95,88 d/ Beépített t elj. 1 1', / 135, , , ,01 e/ Ebből féléjjeles t l\</ 14,12 12, , ,07 fl Fajlagos telj. vi /db 178,12 169, , , 6 ev a a/ Lámpahely db ,8 b/ Lámratcst db ,24 t!a LÁt \PA cl Fényfon <is db , ll, ,37 161,21 d/ Beépített telj. 1 11'1 16,03 19, , ,16 ' e/ Ebbő l féléj jel es 1 1\ 1 1, 704 1,6809 1, ,83 f l FaJ l agos telj. \ 1/ db 158,0 144,9 140, 84 88,69 d/ o a/ Lárnpohc l y ll b l, , , 55 KÖZ'!li.ÁG I b/ L<i:np a test U lj 1, l, , ,33 cl Fé n y f o rrj~; r lll 1, 316fl49 JllO % l, :'to 1, % 99, 4 T.\5! OEHEII- d/ fl cr' pítr. tt telj. 1 1~ 1 1(,3, , , , 45 OEZtSEK e/ Ellllii l féléjjt!les I H I 16,207!4, 7CBS 12, , 76 OSSZESE ll: fl Foj l agos te l j. \ 1/dll! CG, 13 1)8,2 174,06 104,77 rt/a l l

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet

7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelet a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER

1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER J a v a s l a t a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ikt.szám: 41.115/2009. Javaslat

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA

2012. ÉVI TÁMOGATÁSOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYÁNAK ELSZÁMOLÁSA SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 7. rész

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Belügyminisztérium. Változások az önkormányzatok 2014-es költségvetési gazdálkodásában

Belügyminisztérium. Változások az önkormányzatok 2014-es költségvetési gazdálkodásában Belügyminisztérium Változások az önkormányzatok 2014-es költségvetési gazdálkodásában 1 2014. évi költségvetés 2014-ben folytatódik a feladatalapú finanszírozás, első év tapasztalatai szerinti finomhangolások

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22.

JELENTÉS. a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1990. 22. JELENTÉS a Magyar Honvédség jóléti jellegű beruházásainak pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről... 1990. 22. Az ellenörzést végezték: Kovácsné So6s Piroska számvevő, Révész János s zámvevő, dr. Kardos László

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 15. számú napirendi pontja Felterjesztés a Pénzügyminiszterhez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK

~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK ~IIanni~ánnbrhös;tk ÉSZREVÉTELEK a Kormány által az állami költségvetés l. negyedévi helyzetéről és a Szolidaritási Alap 1992. l. negyedévi felhasználásáról készített tájékoztat6khoz 1992. május 91. A-144-111992.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. melléklet a 2010. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott,

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 4. számú melléklet a 2008. évi. törvényhez A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2007. évre

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről

Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Tájékoztató a hosszú lejáratú tőke és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének feltételeiről Ózd, 2011. május 19. Előterjesztő: Jegyző Előkészítő: Pénzügyi Osztály 2 Az Állami Számvevőszék 2010-ben

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben