Joint Urban and Agglomeration Network projekt. A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Joint Urban and Agglomeration Network projekt. A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia"

Átírás

1 Összegző tanulmány a magyarországi és szerbiai településfejlesztési tapasztalatokról és javaslatcsomag a as időszak fejlesztéspolitikai irányelveire vonatkozóan Joint Urban and Agglomeration Network projekt 2012 A kutatás a HUSRB/1002/213/096 számú projekt keretében a Hungary Serbia IPA Cross border Co operation Programme finanszirozásával készült.

2 A Joint Urban and Agglomeration (JUAN) projekt ötletgazdája és megvalósítója a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület Projektvezető: Schwertner János Szakmai vezető: Tóth Róbert Szerbiai projekt partner: Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine Igazgató:Valentina Ivanić A tanulmány készítője: AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. Vezető szakértő: Dr. Kondor Attila Szakmai tanácsadó: Tapasztó Dénes A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület vállalja a felelősséget, az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió, vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 2

3 Tartalom A JUAN Projekt indításának előzményei... 5 Előszó Bevezető Célkitűzések Koncepcionális keretek és struktúra definiálása A megalapozó tanulmányok megállapításainak összefoglalója Településhálózati sajátosságok a Vajdaságban és a Dél-alföldi régióban Településfejlesztési tapasztalatok a Vajdaságban Partnerségi tapasztalatok Tervezési módszertani tapasztalatok Településfejlesztési tapasztalatok a Dél-alföldi régió megyéiben Partnerségi tapasztalatok Tervezési módszertani tapasztalatok A megalapozó tanulmányokban rögzített főbb megállapítások összevetése Nemzetközi legjobb gyakorlatok áttekintése integrált és komplex programok témakörben Városfejlesztési programok a térségi szintű fejlesztési dokumentumok kontextusában A Dél-alföldi és a vajdasági várostérségek tipizálása A strukturált kategorizálás kereteinek áttekintése Kategorizálás a fejlesztési dokumentumokban rögzített célhierarchia alapján Kategorizálás a térségi központ fejlesztési ötletei alapján Kategorizálás a központi település és vonzáskörzete stratégiai kapcsolódása szerint Kategorizálás a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzete alapján A városfejlesztés jövőben kialakítandó szempontrendszerére vonatkozó tematikus javaslatok A koncepcionális keretek áttekintése

4 Az EU2020 tematikus fejlesztési célkitűzései és az integrált városfejlesztés Integrált Térségi Beavatkozások (ITI) szerepe a városfejlesztésben A közösség által vezérelt helyi fejlesztések (CLLD) szerepe a városfejlesztésben Programozási módszertani javaslatok A program struktúrára vonatkozó szakmai javaslatok A komplex, integrált programok kialakítására vonatkozó szakmai javaslatok Projektfejlesztési módszertani javaslatok Projektfejlesztési tapasztalatok rövid áttekintése A projekt generáláshoz és projektfejlesztéshez kapcsolódó szakmai javaslatok Az IVS továbbfejlesztéséhez kapcsolódó szakmai javaslatok Az Akcióterületi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó szakmai javaslatok Az Anti-szegregációs Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó szakmai javaslatok A partnerség kialakítására vonatkozó javaslatok A partnerségi terv szerepe, elkészítésének módszertana A program megvalósításhoz kapcsolódó szakmai javaslatok A program megvalósítás minőségbiztosítása Monitoring és indikátor struktúra A fejlesztési intézményrendszer sajátosságainak áttekintése A szerbiai fejlesztési intézményrendszer rövid bemutatása A magyarországi intézményrendszer rövid bemutatása Összefoglaló Irodalomjegyzék Mellékletek

5 A JUAN Projekt indításának előzményei Az Európai Unió tagországává váló Magyarország városai a településük fejlesztéséhez kapcsolódó EU-s forrásokhoz csak abban az esetben juthattak, amennyiben rendelkeztek Integrált Városfejlesztési Stratégiával. A magyarországi városok meghatározó részét készületlenül érte ez az igény. A települési integrált stratégiák megalkotása - az Európai Unió elvárásaitól függetlenül - szakmailag elvárható a települések fejlesztésének összehangolását segítő dokumentum. A Nagy Alföld magyarországi és szerbiai településeinek kialakulásában és működésében, a sajátos Kelet-Közép-európai fejlődésnek köszönhetően számos olyan közös elem van, amely a nyugat-európai városok történeti fejlődésétől eltérő. A Nagy Alföld városainak többsége kontinuitásban csupán 300 éves múltra tekinthet vissza. A török kiűzése után, tudatos és tervszerű lépések sorozatával formálódott a mai térszerkezet. A magyarországi IVS-ek készítése során többször megfogalmazódott az igény a vidékfejlesztés szempontrendszereinek figyelembe vételére. Szerbiában ez az igény fokozottabban jelentkezni fog, mivel az opstina egyszerre tartalmazza a fejlettebb várost, mint központot és a környezetében lévő kisebb, általában fejletlenebb településeket. A Magyarországon elvégzett IVS-ek készítése során számos olyan tudás gyűlt össze, amely egyrészről általános és szervezési tapasztalatként átadható, másrészről már van elegendő ismeret az alföldi városok IVS-ének elkészítésében Magyarországon és Szerbiában is figyelembe vehető speciális szempontok és technikák alkalmazására. A Projekt célja Módszertani ajánlás készítése az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése előtt álló szerbiai és a meglévő IVS-eket megújító magyarországi városok számára. 5

6 A Magyarországon elsősorban az Alföldön - alkalmazott IVS technikák tapasztalatainak összegzése és a technikák megújítása. A településfejlesztés és a vidékfejlesztés elemeinek összehangolása. A Nagy Alföldre mint földrajzi tájra, gazdasági és társadalmi alakulatra jellemző speciális szempontok megjelenítése a tervezési munkálatokban. Az IVS-ek készítéséhez szükséges térségi szakmai kapacitás kialakításának elősegítése. Célunk, hogy az IVS-ek létrehozása és annak folyamata, a programozás váljék üzenetté. A külvilág számára tegye egyértelművé és felhasználhatóvá a település stratégiai céljait, míg befelé, a település szereplői számára létrejöhessen egy együttműködési célrendszer, amely minden szereplő számára konstruktívan vállalható. Előszó Milyen elemezhető, releváns tapasztalatokról számolhatunk be a dél-alföldi városok fejlesztési programjainak tervezése és megvalósítása kapcsán? Ezek a tapasztalatok összevethetők-e a szerbiai, ezen belül vajdasági eredményekkel? Összességében beazonosítható-e egy közös fejlesztési irány, vagy célszerű egyedi specifikumok mentén kategorizálni a településeket, települési fejlesztési programokat? A Joint Urban and Agglomeration Network (JUAN) című projekt keretében a résztvevő partnerek elkészítették megalapozó tanulmányaikat, melyekre építve az előzetes Terms of Reference-ben rögzítettekkel összhangban szakértőink összeállították jelen összegző szakmai anyagot. A dokumentum célja a fent részletezett problémafelvetésekhez kapcsolódó válaszok megfogalmazása mellett azon nemzetközi legjobb gyakorlatok bemutatása, melyek segíthetnek, támpontul szolgálhatnak a as fejlesztési időszakban megvalósítani tervezett települési és térségi komplex fejlesztési programok előkészítésében. Célunk továbbá olyan komplex javaslatcsomag előzetes megfogalmazása, mely figyelembe véve az eddig szerzett tapasztalatokat, és a vizsgált térség települési sajátosságait releváns alapot szolgáltat a később összeállítandó módszertani kézikönyvhöz. Mindezek során olyan új, a jövőben érvényesítendő szempontok bemutatására, elemzésére kerül sor, mint a fenntartható városfejlesztés kérdésköre, vagy éppen az integrált területi beruházásokban (Integrated Territorial Investment ITI) rejlő lehetőségek. 6

7 Meglátásunk szerint a vizsgálatok során város és környező települések, illetve város és térsége együttes vizsgálata különösen indokolt, hiszen a Vajdaság Autonóm Tartomány Ügynöksége a Kiegyensúlyozott Regionális Fejlesztésért valamint a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület közös projektje immár összhangban a as Európai Uniós célkitűzésekkel alapvetően a városrégiók, valamint a város és agglomerációja fejlesztési lehetőségei kapcsán kíván iránymutatást megfogalmazni. Az irány helyes voltát, a városfejlesztésnek az Európai Uniós támogatási struktúrákban betöltött egyre hangsúlyosabb szerepét igazolja, hogy október 1-től a DG Regio neve megváltozott, a főigazgatóság immár DG Regional and Urban Policy néven szerepel. Jelen összegző tanulmány kiindulópontja a magyar és szerbiai partnerek által összeállított két megalapozó tanulmány. A szakmai anyagok megállapításainak szintetizálása során a partnerség építés, valamint a tervezési-programozás során szerzett szakmai és módszertani tapasztalatok bemutatása kiemelt szerepet kap. Az összegző elemzést követően sor kerül városfejlesztés során feltárt nemzetközi legjobb gyakorlatok bemutatására, majd kísérletet teszünk a dél-alföldi és a vajdasági várostérségek tipizálására. A módszertani szakmai anyagot közvetlenül megalapozó javaslatcsomag részeként előzetes állásfoglalást rögzítünk a programozásra, a projektfejlesztésre, a partnerség építésre és a projekt megvalósításra vonatkozóan. E témakörök kapcsán kiemelten vizsgáljuk a területi és az ágazati szintű tervezés és programozás kapcsolatát, a különböző kompetenciáknak a hatékony tervezés irányába mutató lehatárolását. Az elemzések elkészítése során figyelembe vesszük az EU2020 stratégiai céljait, valamint az Európai Unió 11 tematikus célkitűzését és az ezekhez kapcsolódó úgynevezett beruházási prioritásokat. Reményeink szerint a tanulmányban megfogalmazott alapvetések nem csupán elméleti, de gyakorlati szempontból is fogódzót jelenthetnek a jövőben városfejlesztésben, illetve komplex- és integrált térségfejlesztésben résztvevő szakemberek, döntéshozók számára. A fejlesztési irányok behatárolásának és a módszertani javaslatok rögzítésének ugyanakkor objektív korlátot szab, hogy Magyarországon a térségi tervek megújítása csupán most zajlik, az új Európai Uniós fejlesztési időszakra való felkészülés pedig érdemben még nem kezdődött el. 7

8 1. Bevezető októberében immár mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az urbánus térségek városrégiók, pólus városok, térségi központok a as Európai Uniós fejlesztési időszak kiemelten kezelt célterületei. Az Európai Parlament és a Tanácsnak a Kohéziós és Strukturális Alapok felhasználásáról szóló rendeletének tervezete több ponton (különösen 99. cikk) kiemelten kezeli az integrált területi beruházás témáját, mint amelyek alapvetően megfelelő keretet jelenthetnek. Sőt, mellékletében a rendelet tervezet kiemeli, hogy tagállamok adott esetben helyi, regionális vagy nemzeti szinten a sajátos igényekre szabott integrált csomagokban kombinálják a KSK-alapokat az Európa 2020 stratégia nemzeti célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. Alapvető célkitűzés a következő fejlesztési periódusban a foglalkoztatottság és általában a kontinens versenyképességének javítása, melynek megfelelő bázisai lehetnek a könnyen dinamizálható fejlesztési központok, urbánus térségek. A döntéshozók megítélése szerint a kutatás-fejlesztés, a vállalkozások támogatása és alapvetően az oktatás-képzés színvonalának javítása e térségekben elérheti a kívánt hatást, kiegészülve a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásával, vagyis a térségi kohézió erősítésével. A városok, amelyek az üzleti élet és a vállalkozások, a kutatás és a fejlesztés, a képzés és az oktatás, a társadalmi befogadás és a kulturális interakció központjaiként működnek, fontos szerepet játszhatnak tehát az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításában. Ugyanakkor számos várostérségben vár megoldásra a nagymértékű elszegényedés, a munkanélküliség és a bűnözés, a rossz minőségű és nem energiahatékony lakások, valamint a környezet károsodásának problémája. A Bizottság ezért speciális befektetési prioritások meghatározását javasolja azon várostérségek esetében, amelyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés alapvető stratégiai céljainak finanszírozását helyezik előtérbe a városokban, és hozzájárulnak a fenntartható városfejlesztéshez. Jelen összegző tanulmánnyal, és az ez alapján elkészülő módszertani anyaggal és képzési háttér dokumentációval ehhez a munkához kívánunk szakmai háttér támogatást nyújtani. 8

9 1.1 Célkitűzések A Joint Urban and Aglomeration Network (JUAN) keretében olyan, a határ mindkét oldalán egységes értelmezési mezőt biztosító, komplex kutatási programot kívánunk lebonyolítani, mely egyrészt lehetővé teszi a magyarországi város rehabilitációs programok között történő továbbfejlesztését, másrészt szakmai háttértámogatást nyújt a szerbiai települések integrált szemléletű fejlesztéspolitikájának kialakításához. Jelen dokumentumban a megalapozó tanulmányok megállapításainak strukturált szintetizálása mellett kísérletet teszünk a módszertani dokumentum főbb irányvonalait megalapozó szakmai javaslatok rögzítésére. Ily módon biztosítható megítélésünk szerint, hogy a helyi, térségi sajátosságokra épülő fejlesztési irányokhoz illeszkedjen az a dokumentum, melyet terveink szerint a lehető legtöbb fórumon be kívánunk mutatni a későbbiekben. 1.2 Koncepcionális keretek és struktúra definiálása Ahhoz, hogy szakmai javaslatokat fogalmazhassunk meg az integrált városfejlesztési programok továbbfejlesztése, illetve egy új típusú városfejlesztési program struktúra kialakítása kapcsán, mindenekelőtt átfogó képet kell kapnunk a projekt által érintett programterületen aktuálisan zajló fejlesztésekről, illetve az ezeket a fejlesztéseket meghatározó elvi programozási keretekről. Az átfogó elemzést célszerű oly módon elvégezni, hogy a kapott adatok, információk értelmezhetőek és értékelhetőek legyenek egy új, a as Európai Uniós fejlesztési időszakban meghatározó szemléletmódban is. Az integrált, fenntartható városfejlesztés mint megközelítés mód egységesen kezeli a városok fizikai megújítását célzó intézkedéseket az oktatást, a gazdasági fejlődést, a társadalmi befogadást és a környezetvédelmet elősegítő beavatkozásokat. A komplex megközelítés különösen indokolt, amennyiben között várhatóan úgynevezett integrált területi beruházások (Integrated Territorial Investment ITI) keretében lesz lehetőség komplex városfejlesztési programok megvalósítására. Az integrált területi beruházás olyan új eszközrendszer, amelynek segítségével összevonhatók azok a források, amelyek a több prioritási tengellyel rendelkező többdimenziós, ágazatokon átívelő működési programok finanszírozásához vehetők igénybe. 9

10 Az integrált területi beruházások kapcsán pontos meghatározások találhatók a releváns Európai Uniós jogszabályokban, és rendeletekben, így itt elsősorban a fontosabb megállapítások rögzítésére törekszünk. Az ITI esetében ezek alapján alapvető fontosságú az ágazatokat átfogó, integrált fejlesztési stratégia kialakítása, amely az érintett terület fejlesztési szükségleteire irányul. A stratégiát úgy kell kialakítani, hogy az intézkedések a koordinált megvalósítás során létrejött szövetségekre épüljenek. Az ITI mindezekkel együtt ideális eszköz egy adott várostérségben végrehajtott integrált lépések támogatásához, mivel lehetővé teszi az eltérő tematikájú támogatások egyesítését, beleértve az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap által támogatott prioritási tengelyek és működési programok támogatásának egyesítését. Az ITI tárgyát bármilyen földrajzi övezet képezheti, a városkörnyékektől a városi, nagyvárosi, városi-vidéki, körzeti és régióközi szintekig. Akár egy adott régión belüli, hasonló tulajdonságokkal rendelkező, de különálló földrajzi területek (pl. kis vagy közepes városokból álló hálózatok) esetében is alkalmazható az intézkedések összehangolásának elősegítésére. Az ITI-nek nem szükséges lefednie egy közigazgatási egység teljes területét ezzel összhangban európai területi együttműködések (ETC) keretében is alkalmazható. Az ITI-tervezésű beavatkozásoknak is illeszkednie kell természetesen az alkalmazott OP-k prioritásaihoz. Finanszírozási oldalról az ESZA, ERFA és KA-források bevonását az eszköz egyaránt lehetővé teszi. A kistérségi központok esetében ugyancsak releváns lehet a várost és környezetét egységben kezelő fejlesztési program. A közösségvezérelt helyi fejlesztést (CLLD) az 1991 óta működő LEADER szemléletmódra és annak uniós vidékfejlesztési sikereire épül. Hasznosítási terepét a régiók alatti szintek jelentik, helyi léptékben egészítve ki az egyéb fejlesztési támogatásokat. Célja a helyi közösségek és szervezetek mozgósítása és bevonása, az Európa 2020 stratégia céljainak (intelligens, fenntartható és inkluzív fejlődés) szem előtt tartása mellett. Alapvető alkotóelemei közé tartoznak a LEADER programokból már ismert helyi akciócsoportok (melyeknek a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személyekből kell állniuk, oly módon, hogy a civil és a magánszektort képviselő partnereknek kell rendelkezniük a döntéshozatal legalább 50 %-ával, és egyetlen érdekcsoport sem rendelkezhet a szavazatok abszolút többségével), valamint a helyi fejlesztési stratégiák. Utóbbiak célja meghatározni, mik a fejlesztési igények és a területi lehetőségek, ismertetni a célkitűzéseket és a stratégia cselekvési tervét. 10

11 A most zajló programozási ciklushoz képest újdonságnak számít, hogy a közösség által irányított helyi fejlesztésének egységes módszertanát kell majd alkalmazni az összes alap és régió tekintetében; az uniós alapokból származó támogatások egységesek és összehangoltak lesznek; illetve különféle pénzügyi ösztönzők is beépítésre kerülnek. Az utóbbiak közé tartozik, hogy azon operatív programoknál, melyeknél egy teljes prioritási tengely CLLD-eszközökön keresztül valósul meg, az ERFA-ESZA részről biztosított maximális finanszírozási arány 10 százalékponttal növekszik. EMVA források esetén ennek maximuma 80-90%, míg az EHA esetében 75%. Az ERFA, az ESZA és az EHA esetében a CLLD választható lehetőséget jelent, az EMVA esetében azonban alkalmazása kötelező. A jelenleg rendelkezésre álló szakmai anyagok alapján egyértelműen látható, hogy között az eredmény orientált fejlesztések kerülnek előtérbe, s ennek az elvárásnak kell a tervezési-programozási munkát is alárendelni. Ennek megfelelően az egyértelműen rögzített indikátor struktúra, és ezzel párhuzamosan a folyamatos monitoring tevékenység létfontosságú lesz az Európai Uniós források hatékony felhasználásához. Az integrált programok lebonyolításában ugyancsak kiemelt jelentősége lesz a helyi, alulról jövő szerveződéseknek, melyek adott esetben önálló fejlesztési programok megvalósítását menedzselhetik teljes körű, vagy részleges döntési kompetenciákkal. Jelen összefoglaló tanulmányban törekszünk az egyes térségi vajdasági és délalföldi jellegű specifikus tapasztalatok összevetésére, majd a városi térségek és városhálózatok tipizálására teszünk kísérletet. A nemzetközi legjobb gyakorlatok áttekintését követően szakmai javaslatokat fogalmazunk meg a városfejlesztési módszertan kapcsán, figyelembe véve az EU2020 stratégiai céljait, valamint az Európai Unió 11 tematikus célkitűzését és az ezekhez kapcsolódó úgynevezett beruházási prioritásokat. Az összefoglaló tanulmány elkészítését módszertanilag kiegészíti egy workshop megrendezése, ahova projekt megvalósítók a témában érintett szakértőket és helyi döntéshozókat várják. Az esemény alapvető célja részben a megalapozó tanulmányok megállapításainak bemutatása, ám a tervek szerint ennél hangsúlyosabb szerepet játszik a helyi szereplők aktív bevonása a módszertani javaslat előkészítésébe. A helyi aktorok gyakorlati tapasztalatai, az Európai Uniós projektek megvalósítása során szerzett benyomásai ugyanis jelentős mértékben befolyásolják egy későbbi programozási időszak sikerét, hiszen adott esetben a pályázói hajlandóságot is nagymértékben befolyásoló szempontokról van szó. A majdani kedvezményezettek megállapításainak előzetes figyelembevétele tehát elemi érdeke a tervezést előkészítő szakembereknek. 11

12 2. A megalapozó tanulmányok megállapításainak összefoglalója Megalapozó tanulmányaikban a projektben résztvevő szervezetek szakértői átfogó képet adtak egyrészt az ország specifikus sajátosságokról, térségi településhálózati jellemzőkről. Ezzel párhuzamosan amellett, hogy szó esett a fejlesztési tapasztalatokról, elsősorban a magyar szakemberek által készített anyagban bemutatásra kerültek azok a fejlesztéspolitikai keretek, melyek alapvetően meghatározzák a szereplők hosszútávú fejlesztési elképzeléseit. A következőkben strukturált összefoglalót adunk a megalapozó tanulmányok főbb megállapításainak bemutatásával, különös tekintettel a térségi települési hálózat bemutatására, a különböző együttműködési formák rögzítésére, valamint az esetleges tervezési módszertani tapasztalatok kapcsán felmerülő kapcsolódásokra. Kiemelten kezeljük továbbá a partnerség kérdését, hiszen a között előkészített és megvalósított komplex és integrált programok esetében a helyi szereplők civil szervezetek, önkormányzatok, vállalkozások sikeres együttműködése lehet a kulcsa a hatékony program megvalósításnak. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az is látható, hogy a partnerség nem csak a megvalósítás, de már a program tervezés időszakában is kiemelt jelentőséggel bír majd Településhálózati sajátosságok a Vajdaságban és a Dél-alföldi régióban Szerbia és Montenegró államközösségének megszűnését követően (2006. júniusa), valamint a megjelölt évben meghozott alkotmány értelmében, a Szerb Köztársaság nyolc évtizedes függőség után az újonnan megteremtett geopolitikai térségben, visszaállította nemzetközi jogi alanyiságát (szubjektivitását). Az ezt megelőző időszakban, mindenekelőtt a XX. század utolsó évtizedében, olyan történelmi események játszódtak le, amelyek teljes egészében megváltoztatták Európa geo-politikai térképét, és amelyek hatással voltak a Szerb Köztársaság fejlődésére nézve is. Az a tény, hogy Szerbia 1999-ben a NATÓ bombázások célpontjává vált, Koszovó és Metóhia AT területén az ENSZ határozatának értelmében - nemzetközi közigazgatást vezettek be, számos kérdést nyitott meg, amelyek kivétel nélkül manapság is meghatározó jelentőségűek a Szerb Köztársaság tervezési gyakorlatára, valamint a területfejlesztés irányítására nézve. A esztendőt követően Szerbiában 12

13 gyökeres politikai, társadalmi és gazdasági rendszerbeli változások történtek, de módosult a szomszédos országokkal fenntartott viszony is. Ennek eredményeként az előzőektől eltérő alapokról és feltételezésekből kellett kiindulni a területfejlesztés, valamint a köztársaság területvédelmi témakörében felmerülő problémák megoldásakor is. A Szerbiában történt változtatásokat követően, Dél kelet Európában (a Nyugat Balkánon) is módosultak a geo-politikaiviszonyok, amelyek új fejlesztési politika, illetve területfejlesztési stratégia kimunkálását tették szükségessé - a tervezés miden szintjére vonatkozóan. Nem vitás, hogy a közös célokat, szükségleteket és lehetőségeket, amelyek a területfejlesztési politika stratégiájának alapfeltételei, újra kell értékelni, szem előtt tartván az Európában végbemenő integrációs folyamatokat. Elsősorban az Unió 2005-ben történt bővítésére gondolunk, továbbá Bulgária és Románia 2007-ben történt csatlakozására. (2) A Stratégiának, Szerbia jövőbeni területfejlesztését illetően, megkülönböztetett jelentősége van. A Stratégia kiindulópontját a hosszú távú fejlesztés jövőképének megfogalmazása, a rendelkezésre álló anyagi eszközök felosztása, az hazai alapok, valamint a külföldi beruházások számbavétele, továbbá a lehetséges területi erőforrások hossztávú kiaknázási lehetőségének felmérése képezi. A feladat végrehajtásakor, figyelembe kell venni, hogy Szerbia területfejlesztése nagyban függ a rendelkezésre álló, korlátozott volumenű magánberuházásoktól, állami, valamint a költségvetésből származó támogatási eszközöktől, továbbá a szélesebb térségben esedékes beruházási folyamattól. Ugyanakkor, az új hozzáférhetőségek, módszerek megismerése mellett, módosítani kell az intézményrendszert is, hogy a tervezés megfeleljen a jövőbeli területfejlesztés követelményeinek, és a világválság ellenére, megtaláljuk az optimális megoldás lehetőségeit. A versenyképesség, a hatékonyság növelése, a területi erőforrások aktiválása, valamint a társadalmi gazdasági fejlődés céljainak megfelelő területi kohézió erősítése ami a régiók és az egész ország előrehaladását eredményezheti - a kiemelt feladatok sorába tartozik. Emellett, nem szabad szem elől téveszteni a nap, mint nap lejátszódó folyamatokat: a világban végbemenő gyorsuló technológiai változásokat, a globalizációt, az integrációs folyamatokat, azokat a kihívásokat, amelyek azokból a társadalmakból erednek, amelyek fejlődésüket a tudásra és az információáramlásra, stb. alapozzák. (3) A Stratégia újszerű hozzáállást követel: (1) a természeti erőforrások kiaknázásakor és védelmének megszervezésekor (földterületek: építészeti telkek, termőföld, erdők, egyebek, az energetikai erőforrások és az ásványi nyersanyagok kezelésekor); a gazdasági rendszerek és a városhálózatok, továbbá a regionális fejlesztések szervezeti felépítésének meghatározásakor, és azoknak irányításakor; a közműhálózat megtervezésekor, üzemeltetésekor (közlekedés, vízgazdálkodás, távközlés, energetikai infrastruktúra irányításakor); (4) a közszolgálati hálózat kialakításakor 13

14 (egészségügyi, szociális népjóléti intézmények, iskolák, tudományos tevékenységek, sport, stb.); (5) a természeti és a kulturális örökség felhasználásakor; (6) a természetes közeg védelmének megszervezésekor, különös tekintettel a határ menti, és a határon átívelő térségekre. A Szerb Köztársaság jelenlegi városi hálózatába, a Köztársasági Statisztikai Hivatal mérési módszere szerint, 194 városi rangú település tartozik, amelyek közül 52 Vajdaságban van. Vajdaság Autonóm Tartomány lakosságának több mint a fele a városokban él. A tartományban, a 45 községben összesen 467 települést tartanak számon. A Vajdaság Autonóm Tartomány területén kialakított településhálózatra nem a túl sűrűség a jellemző, hiszen 100 km2-re átlagosan 2,16 település jut, ami jelentős mértékben elmarad a köztársasági átlagtól, amely szerint 100 km2-re 7,0 település jut. A Vajdasági AT település hálózatának sűrűsége, községenként a települések száma 100 km2. A történelmi eseményeket szemlélve arra a megállapításra jutunk, hogy a Vajdaság Autonóm Tartományra egészen napjainkig a folyamatos migráció a jellemző. A lakosság vándorlásának okai különbözőek, a legtöbben azért kelnek útra, hogy megélhetést biztosítsanak magunknak és családjuknak. A lakosság területenkénti elhelyezkedésében, ebből eredően a település hálózat sűrűségében jelentkező különbségek, a hálózat egyik fő jellegzetességét képezik. Körzetek A lakosság száma A népesség sűrűsége A lakosság száma A népesség sűrűsége Lakos/km Lakos/km Dél - bácskai , ,9 Dél - bánáti , ,9 Észak - bácskai , ,2 Észak - bánáti , ,3 Közép - bánáti , ,1 Szerémségi , ,4 Nyugat - bácskai , ,5 VAJDASÁG , ,5 14

15 Az előző táblázatból az világlik ki, hogy a vajdasági körzetek többségében csökken a lakosság száma. Kivételt csupán a Dél bácskai és a Szerémségi körzet képez. Ez annak köszönhető, hogy az újvidéki vonzású városok (ez vonatkozik a Dél bácskai körzetre), amelyek a tízes közlekedési korridor, vagyis az Újvidék belgrádi autópálya közelében helyezkednek el (pl. Indjija, Ópazova és Újpazova) ütemes gazdasági fejlődésnek indultak. A Szerémségi körzet estében a lakosság lélekszám növekedésének egyik kiváltó oka a főváros, Belgrád közelsége. A Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő 467 település közül, 282-ben csökkent a lakosok száma, 184-ben népességnövekedés tapasztalható. Az és a népszámlálás adatainak összehasonlítása azt mutatja, hogy csupán egy település népessége nem változott. A legnagyobb gondot az okozza, hogy bizonyos községekben az összes település, illetve a települések többségének lakossági mutatószáma csökkenő irányzatot mutat (ez vonatkozik a begaszentgyörgyi község településeire, valamint Ada, Magyarcsernye, Törökbecse és Antalfalva városokra is). Léteznek viszont, olyan községek, ahol a települések többségének lakossága folyamatosan növekszik. Ide sorolhatjuk Ópazovát, Rumát, Indjiját, Temerint, és Újvidék városát. Ebből az a következtetés, hogy Vajdaság fejletlen vidékeiről a fejlettek irányába indult el a migráció. A Vajdasági településeket nyolc nagyságrendi kategóriába soroltuk. A lakosok számára alapuló nagyságrendi kategória A települések száma A lakosság száma Vajdaság összlakosságához mért % aránya A település átlagos nagysága 1000-től , , , , , , , felett , ÖSSZESEN ,

16 Az előző táblázat arról tanúskodik, hogy a lakosság koncentrációja, a települések nagyságát illetően, aránylag egyenletes. Kivételt csupán azok a kistelepülések képeznek, amelyeknek lakossága nem éri el az ezret. Ezekben a településekben él a Vajdasági Autonóm Tartomány lakosságának 3,09%. A legtöbben azokon a településeken tartózkodnak, amelyek az kategóriába sorolhatók - Vajdaság összlakosságának 16,30%. A százezer lakost meghaladó kategóriában csak egy város neve, Újvidéké szerepel, ahol a tartomány összlakosságának 9,42% él. Mivel a tartományi székváros továbbra is ütemesen fejlődik, arra lehet számítani, hogy ezután is nő az ott letelepedett polgárok száma, ami miatt jelentős mértékben változik majd a város külleme. A Dél-Alföldön a sajátos történeti- és településfejlődés egy speciális településhálózat kialakulásához vezetett. Az egykori mezővárosok tágas határukkal, népes tanyavilágukkal egyazon közigazgatási keretek között egyesítették a várost és vidékét. Ennek az örökségnek a nyomai a mai napig meghatározzák a Dél-Alföld településhálózatát. Egy viszonylag sűrű és méreteiben kiegyensúlyozott városhálózatról beszélhetünk. A városok száma között 43-ről 53-ra növekedett ben és ban két-két település, 2008-ban és 2009-ben egy-egy település, majd 2010-ben négy település kapott városi rangot a régióban. Az ezt követő két évben újabb várossá nyilvánítás nem történt a térségben ben így a régiós települések 20,87%-a városi rangú. Jól mutatja a városok jelentőségét, hogy az itt élő fő a teljes régiós lakosság ( fő) 72,53%-a. Településszerkezeti szempontból elmondható, hogy 2011-ben két 100 ezer főnél népesebb (Szeged és Kecskemét), illetve egy ezer lakos közötti hazai értelemben nagyváros (Békéscsaba) alkotja a régió városhálózatának gerincét. A középvárosi hálózatot hét, ezer fő közötti népességgel rendelkező település képviseli, közöttük a legnépesebb a régió előzőek mellett negyedik megyei jogú városa, Hódmezővásárhely, 47 ezer fővel. A városrendszer széles bázisát alkotó kisvárosok között elkülöníthető egy 10 ezer főnél népesebb és egy 10 ezer főt el nem érő városkategória. Előbbibe 12 település, míg utóbbiba 31 település sorolható 2011-ben. 16

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SÁRINÉ CSAJKA EDINA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2006 1 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdaság- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. VARGA

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program

IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely IPA INNOAXIS Humán Operatív Program INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011 MTA RKK ATI, Kecskemét Hungary; RTT,

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1. Dokumentum

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.

SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. Projekt azonosító: DAOP - 6.2. SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET: MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 SZARVAS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. KÖTET:

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata Tartalom

Részletesebben

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István

VIDÉKKUTATÁS 2012 2013. LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez. Szerkesztette Finta István VIDÉKKUTATÁS 2012 2013 LEADER 2014 2020 Javaslatok a felkészüléshez Szerkesztette Finta István Készült a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közötti együttműködésen alapuló komplex

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PAKS VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Pécs, 2009. október A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK Témavezető: Dr. Gál Zoltán Résztvevő kutatók: Dr.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben