INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények III. negyedéves gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban a testület által elfogadott évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai o Belvíz elvezetés pályázat. o Szennyvíz elvezetés pályázata o IKSZT épületének működési költség része o Közösségi Közlekedés pályázata o Polgárőrség évi LEADER pályázatának megelőlegezése o EU Önerő alapból a szennyvíz elevezetés pályázat önerő kiegészítésére o Jánoshida Napsugár óvoda homlokzati nyílászáró cseréje és a homlokzat felújítása hőszigeteléssel o EU Önerő alapból a belvízelvezetés pályázat önrész kiegészítésére o Informatikai eszközök beszerzése, valamint képzés JTT a pályázó az Általános Iskola számára o Jászsági ivóvízminőség javító program o évi Hidi - napi rendezvény támogatására LEADER pályázat o Kanalas Bobcat vásárlása polgárőrség LEADER pályázat év o Sportpálya kerítés felújtás 2. ütem Sportegyesület LEADER pályázat év o ÖNHIKI 2012 o Parlagfű - mentesítésre eszközbeszerzés o Sportpálya felújítás, gyeptégla, korlát elhelyezése, locsolórendszer kiépítése Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok - Zagyva projekt év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját január 1-jétől a belső ellenőrzést a Jászberényi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között Illyésné Nagy Terézia látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, az esetlegesen feltárt hiányosságokról és a hibák megszüntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő év áprilisában. Az Önkormányzatnak folyamatban lévő peres ügye nincs. 1

2 Önkormányzatunk évben 1.000,- CHF (svájci frank) névértéken db névértéki darabszámú (kibocsátás teljes sorozat névértéke: ,- svájci frank) dematerizált kötvényt bocsátott ki a Képviselő-testület augusztus 7-én kelt, 115/2008. (VIII.07.) sz. Kt. határozata alapján. Kötvény paraméterei: Kötvény elnevezése: HÍD, kibocsátás módja zártkörű forgalombahozatal, kibocsátás napja szeptember 25. Futamidő: szeptember szeptember 25. azaz 19 (tizenkilenc) év Lejárat napja: szeptember 25. Kamatfizetési feltételek: kamatfizetés félévente (március 31. és szeptember 30.) és lejáratkor. Az első kamatfizetés szeptember 30.-án, utolsó kamatfizetés szeptember 25.-én esedékes. Kamatozás módja: változó Tőketörlesztés március 31.-től félévente, a kötvény hátralévő futamideje alatt minden évben március 31.-én és szeptember 30.-án történik, valamint lejáratkor. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban A bevételek összességében az időarányost meghaladva, 82,77 %-on teljesültek. Intézményi működési bevétel 129,11 %- on teljesült mivel itt jelentkezik a fordított ÁFA miatti bevétel, ami átlagon felüli teljesítést mutat. Ezen a soron szerepelnek még az alábbi tételek is: Áru és készletértékesítés (71,41 %) Intézményi sajátos bevétel (bérleti díj, alkalmazotti térítés bevétele) 54,35 % Kamatbevételek több mint 100 %-ban teljesültek a vizsgált időszakban (összege az első 9 hónapban 40 E Ft). Itt jelenik meg a folyószámlán lévő pénzeszközeink után kapott kamat. 2

3 ÁFA bevétel E Ft-ban teljesült az előzőekben részletezett okok miatt. A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: adónem előirányzat E Ft Befizetés E Ft Teljesítés %-a Kommunális adó ,21 Iparűzési adó ,84 Gépjárműadó ,11 Pótlék bevétel ,47 Egyéb 114 Idegen ,95 A helyi adóbevételek 99,95 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A kivetés már magasabb összegről szól, ami az utolsó negyedévben előirányzat módosítást is eredményezni fog. A kommunális adó éves bevétel-előirányzata várhatóan teljesülni fog. Az iparűzési adó bevétele háromnegyedévig 124,84 %-on teljesült, azonban a bevallások feldolgozása után több adózónak túlfizetése keletkezett, amiről vagy még nem rendelkezett, hogy visszakéri, vagy a túlfizetés összegét a szeptemberi előleg megfizetésére önkormányzatunknál hagyta. Így ezek az összegek csökkentik a szeptemberi iparűzési bevételek nagyságát. A gépjárműadó bevétele elmaradást mutat az időarányos előirányzathoz képest, ez azonban várhatóan csökkeni fog a második féléves behajtási cselekményeknek köszönhetően. Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények adónem Nyitó hátralék Folyó évben keletkezett hátralék összege Törlés Összes tartozás ebből nem esedékes tartozás Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó pótlék bírság egyéb idegen összesen Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében csökkent. Kommunális adó hátraléka 284 főnek van. Ebből 50 adózónak a tárgyévet megelőzően keletkezett adóhátraléka is van. A helyi iparűzési adóban a hátralékosok száma 41 adózó. Az összhátralék 36%-a 2 vállalkozás tartozása. Az összhátralék 10%-át meghaladó tartozása 1 adózónak 5%-ot meghaladó tartozása 2 adózónak van. Gépjárműadó tartozása összesen 112 adózónak van. 3

4 Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: június 30-ig 16 db kérelem került benyújtásra, melyek a folyó évi kivetés mérséklésére nyújtottak be kérelmet a kommunális adó esetében, ,- Ft összeggel érintette az adóbevételeket. A részletfizetést jogi személyek kérték, indokaikként gazdasági nehézségek, az egy főre jutó jövedelem kerültek megjelölésre. Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül elsősorban a fizetési felszólítást és a letiltást alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltási rendelvény ig 12 alkalommal került kiadásra, ezek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja. kommunális adó gépjárműadó késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás* * pl: szabálysértési bírság, közigazgatási bírság Minden esetben a járandóság 33%-a kerül levonásra. A behajtási cselekmények jelenleg már folynak. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 150,59 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a évben indult Start mintaprogramra eddig leutalt E Ft összegű támogatás, az egyéb évről áthúzódó MVH támogatás e Ft összege. A vizsgált időszakban mozgáskorlátozottak támogatása címen E Ft-ot, a védőnői szolgálatra E Ft-ot kapott az önkormányzat. Jászsági Közoktatási Intézménytől E Ft-ot kaptunk étkezési normatíva címén. Az EU önerő alapból kapott támogatás összege E Ft. 4

5 A felhalmozási célú saját bevételeknél jelenik meg a felhalmozási célú kamat bevétel E Ft összege, illetve önkormányzati lakások és egyéb eszközök értékesítéséből származó E Ft. A támogatás értékű felhalmozási bevételek E Ft összegben teljesültek. A támogatások között legjelentősebb tételként szerepel a belvíz pályázat támogatási összege E Ft. Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg az iskolai szülői munkaközösség támogatása az iskolai kamera rendszerhez 15 E Ft összegben, illetve egy esetben vízbekötés történt 10 E Ft összegben. A kölcsönök esetében a ifjú házasoknak elkülönített alapból nyújtott kölcsönökből visszafizetésre került 435 E Ft. A lakosság részéről a kölcsön törlesztések 180 E Ft-ban teljesültek. A normatív állami támogatások és az átengedett központi adók 76,94 %-ban teljesültek az első félévben. 5

6 A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban A személyi juttatások eredeti előirányzata az önkormányzati költségvetésben eft volt, amely az első félévben eft-ra módosult. A fenti előirányzat tartalmazza az építményüzemeltetés, a községgazdálkodás, a védőnői szolgálat, a könyvtár és a közművelődés szakfeladatain alkalmazott dolgozók illetményét/munkabérérét. A személyi juttatás előirányzat tartalmazza a közfoglalkoztatásba bevont további 24 fő START illetve 5 fő közfoglalkozatott munkabérének fedezetét. A fenti szakfeladatokon az háromnegyedévben eft került felhasználásra, amely a módosított előirányzat 75,54 %-a. Az első félévben a mezőőri szolgálat megszűnt a dolgozók felmentési bére illetve végkielégítése kifizetésre került, a végkielégítés összegére szeptember hónapban pályázatot tudunk benyújtani. A dologi kiadásoknál a teljesítés 101,98 %-os, ami egy időarányos feletti felhasználást mutat. Az időarányos feletti teljesítés azzal magyarázható, hogy az ÁFA előirányzat soron az év elején nem számoltunk a fordított ÁFA összegével ami a belvíz elvezetési pályázat miatt következett be. A következő rendeletmódosítás alkalmával az eddig felmerült több mint 19 millió Ft összegű fejlesztési kiadásnak és a még várható nagy értékű beszerzéseknek a kötvény hozamából illetve a 2011-ben megelőlegezett ÁFA bevételből történő átcsoportosítással forrást kell biztosítani. A dologi kiadások alakulása a többi fősoron időarányosnak mondható. Készletbeszerzések 79,31 % Szolgáltatások 74,77 % Egyéb folyó kiadások 67,41 % A társadalom- és szociálpolitikai juttatások eredeti előirányzatának összege eft volt, amely a háromnegyedévben eft-ra teljesült. A csökkenés nem az ellátottak számának csökkenése miatt következett be, hanem a feladat egy része amely jegyzői hatáskörbe tartozik (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás, normatív ápolási díj, közgyógyellátás) - átkerült a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az alábbi főbb kifizetések teljesültek: Közlekedési támogatás ,- Ft Étkeztetés Szt

7 A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése 83,39 %-on áll a vizsgált időszakban. Itt jelenik meg a Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak mintegy e Ft értékben mely 83,39 %-os teljesítést mutat, ami megfelel a pénzügyi ütemezésnek Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft értékben, mely időarányos alatti teljesítést mutat. Kifizetést teljesítettünk az Egészségügyi körzeteknek 555 e Ft értékben, Polgárőrségnek e Ft értékben, Jászföld Hagyományőrző egyesületnek 200 e Ft értékben, a Magyar Vöröskeresztet 90 e Ft, míg a Csatornamű Társulatot 115 e Ft összeggel támogattuk. A fentieken felül 13,5 eft került átadásra a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, amely megegyezik a évi pénzmaradvány összegével. Intézményfinanszírozás jogcímen, eredeti előirányzatként az önkormányzat költségvetésében a hivatal és az Idősek Klubja működéséhez szükséges kiadások fedezetére eft szerepelt, amely az háromnegyedévben végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások után nem módosult. Az összességében a módosított előirányzatból a háromnegyedévben eft került felhasználásra. A felújítások között teljesültek az alábbi tételek: 7

8 A tervezett beruházások közel 15,92 %-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg 500 E Ft összegben jelentkezett a fiatal házasok támogatása. A kölcsönök között jelenik meg a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 500 E Ft összegben, illetve a háztartásoknak biztosított 290 E Ft összegű kölcsön. A támogatási értékű felhalmozási kiadások között teljesült az óvoda nyílászáró csere E Ft összege, illetve a buszforduló 347 E Ft, kerékpárút 346 E Ft saját erő összege. A finanszírozási kiadások között teljesült a felhalmozási hiteleink III. negyedévi törlesztőrészlete E Ft összegben, illetve a folyószámla hitelünk első félévben teljesült előző évi záró E Ft összege. Az ifjú házasok első lakáshoz jutását segítő Önkormányzati támogatásban 2012 első félévében 2 házaspár részesült, mely támogatás teljes összege Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. 8

9 Pályázatok helyzete Jelenleg futó pályázatok: - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása A pályázati Támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről Ft összegben biztosítja egy olyan új, szolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítását, mely tartalmazza a Teleház illetve az e- Magyarország pont, a Biztos Kezdet klub, tanácsadó tér működtetését, ahol a helyi civil szervezetek, egyesületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tarthat ügyfélszolgálatot évben a beruházásra vonatkozó valamennyi számla kifizetésre került, de a benyújtott kifizetési kérelmet csak évben bírálta el az MVH, melynek értelmében első félévben Ft összegű támogatásban részesültünk áprilisában benyújtásra került Ft összegben az első működési támogatásra vonatkozó kifizetési kérelem, melynek kifizetése a III. negyedévben történt meg. - Belvízvédelmi beruházás ÉAOP 5.1.2/D Jelen pályázatunk a kivitelezési munkák folyamatában tart, vállalkozói szerződést n kötöttünk. A beruházás megvalósítása február 15- ig esedékes. A fejlesztés célja a belvízveszéllyel legveszélyeztetettebb Jánoshidai belterületek nagyságának csökkentése, egy olyan belvízvédelmi csatornarendszer kialakítása, amely a belterületen felhalmozódott vízmennyiséget megfelelő módon elvezeti. A projekt teljes költségvetése Ft, melyből Ft támogatási összeg mellett Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania ig a beruházásra történő kiadás Ft volt, mely magában foglalja a szállítói finanszírozás részt is, támogatásként Ft került könyvelésre. - A belvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap Az ÉAOP 5.1.2/D belvízvédelmi beruházáshoz szükséges Ft összegű önrész csökkentésére EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek összege Ft, amelyből a kifizetési kérelmek szerinti lehívás alapján ig Ft összegű támogatásban részesültünk. - Közösségi közlekedés fejlesztése ÉAOP /A A Támogatásból településünk a Kastély épülete előtt található buszforduló felújítását valósította meg, valamint kiépítésre került egy megfelelő vízelvezető kialakítása is, drénes csatornarendszerrel. Mindezeken túlmenően a Mező úttól a szabadidőparkig egy kerékpárút kialakítására került sor, kerékpártárolókkal, támaszokkal, melynek köszönhetően településünk forgalmas főútját kikerülve lényegesebben biztonságosabbá vált a kerékpáros közlekedés. A pályázat kivitelezése jelen pillanatban Jánoshida vonatkozásában befejeződött, de a többi résztvevő önkormányzatoknál még folyamatban van. A pályázat a felmerülő költségek 90 % - t finanszírozza, melynek figyelembevételével az Önkormányzatnak a beruházáshoz Ft önerőt kell biztosítania /4 évig a beruházásra fordított kiadásunk Ft volt. - A tornaterem felújítására benyújtott pályázatunk év elején került lezárásra, mely a évben előlegként megkapott támogatási összeg felhasználását jelentette a kiadásainknak bruttó Ft összegben. A pályázat elszámolása benyújtásra került. 9

10 - KEOP 4.2.0/A konstrukció keretén belül az Új Széchenyi Terv pályázatok közül Önkormányzatunk a helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatásból a Polgármesteri Hivatal napelemmel történő felszerelését kívánta megvalósítani, mellyel elérhetővé vált az épület teljes elektromos ellátása megújuló energiaforrás nap igénybevételével. A tervezett projekt összköltsége forint, melyhez forint összegű támogatást igényeltünk, Ft önerő mellett. A beruházásra fordított kiadásunk évben jelentkezett, ugyanakkor a kifizetési kérelem elhúzódása miatt 2012 ben Ft összegű támogatásban részesültünk, az utófinanszírozott tételek támogatási összegéből. - A megyei parlagfű mentesítési alaptól 2012 ben Ft összegű támogatásban részesültünk, melyből önkormányzatunk 4 db fűnyírót, valamint kézi eszközöket vásárolt. A támogatási összeget Önkormányzatunk Ft önerővel egészítette ki. - A évi Hidi Napi rendezvényünk LEADER támogatás keretén belül valósulhatott meg, mely rendezvény teljes költsége Ft volt. A jogszabályi változások miatt augusztusában van lehetősége az Önkormányzatnak kifizetési kérelmet benyújtani, de a kifizetési kérelem elbírálása szeptember 30 ig még nem történt meg. - Mezőőri támogatásra 2012 ben az előző évi elszámolás elhúzódása miatt Ft összegű támogatás érkezett. - A Jászsági ivóvíz minőség javító programra ig Ft kiadás jelentkezett. - Benyújtásra került az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási igénylése, melyen Önkormányzatunk Ft összegű támogatási igényt nyújtott be. A n kelt támogatói döntés értelmében Ft támogatás került megítélésre Jánoshida számára. - A Jászsági Többcélú Társulás eredményes pályázatot nyújtott be a helyi Óvoda nyílászáró cseréjére, valamint az épület homlokzati hőszigetelésére, melyből Jánoshida Ft összegű támogatásban részesül évben Ft összegű kiadásunk jelentkezett a beruházás kapcsán. - A KEOP szennyvízcsatorna beruházásunkra a 2012 évben Ft összegű kifizetés történt. Támogatásként Ft érkezett az EU Önerő alapból, valamint Ft az Energiaközpont részéről. - Benyújtásra került a sportpálya felújítására irányuló BM pályázat, melyben a sportpálya füvesítését, valamint az öntözőrendszer kiépítését terveztük. A benyújtott pályázat Ft összköltséggel számol, melyből az igényelt támogatás Ft ben a pályázat előkészítésére tervek, tulajdoni lapok Ft összeget költöttünk. - Önkormányzatunk ez évben két Start munkaprogramban vesz részt. Az illegális hulladék lerakó rekultivációs pályázatunk során ¾ évig Ft kiadás mellett Ft 10

11 bevétellel számoltunk. Az energiaerdő kialakítására irányuló Start munka pályázat kiadása ig Ft, míg bevétele Ft. - Előkészítési szakaszban tart az egészségház felújítására irányuló pályázatunk, melynek eddigi kiadása Ft a tervek előkészítésére. Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett kiadások összegeit.. A benyújtott és a folyamatban lévő több száz millió Ft-os költségvetésű pályázataink kedvező elbírálása esetén a projektek előfinanszírozása, illetve az önkormányzati és az oktatási rendszer átalakításához kapcsolódó finanszírozási bizonytalanság azt sugallja, hogy az elkövetkezendő években olyan finanszírozási nehézségek jelentkezhetnek az önkormányzat életében, melyek konkrét intézkedések nélkül nem hidalhatók át. Az állam 1956 önkormányzattól összesen 612 milliárd forint tartozást vállal át, a tervezett adósságkonszolidációt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Az elképzelés szerint az ötezer fő alatti településektől a tejes adósságot átveszik, a többi önkormányzattól átlagosan a tartozások 40 százalékát. Az adósságátvállalás azért vált elkerülhetetlenné, mert év végétől és jövő év elejétől nagyon sok önkormányzat, főleg a nagyvárosok segítség nélkül csődbe mennének, írta a hvg.hu. Az egyik legnagyobb probléma az a devizakötvény-állomány, amely 2005 és 2010 között a kezdeti 4,4 milliárd forintos érték 140-szeresére, 610 milliárd forintra ugrott (június végén 507 milliárd volt). A kötvénykibocsátás csúcsa ban volt. A tőketörlesztésre a bankok 3-5 év türelmi időt adtak, így 2010-ig csak kamatot kellett fizetniük a településeknek Amennyiben az adósságátvállalás megtörténik Önkormányzatunk jelentős adósságteher alól mentesül, azonban azt tudni kell, hogy újabb kölcsönt csak kormányzati engedéllyel lehet majd felvenni, ami a futó pályázataink, illetve a saját bevételeink, valamint a feladatfinanszírozás tükrében igen nagy fejtörést fog okozni a jövő évben. Összegzés, kitekintés: A mai napon (2012. november 13.) az önkormányzat számláján ,- Ft jelenik meg. A napi zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell. A HIDI napok programokra nyert pályázathoz kapcsolódóan június végén, majd július közepén vált esedékessé közel 3,0 millió Ft ( ,- Ft) megelőlegezése. Az Belvízelvezetés beruházás pályázati elszámolása folyamatban van, a támogatási összeg realizálódása majd csak év végével várható. Annak megítélése, hogy a község pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni december 31-én rendkívül nehéz és kockázatos. Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a falu pénzügyi helyzetét december 31-én. Ezek közül néhány: esedékes adóbevételek teljesülése a túlfizetéssel rendelkező adózók esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről a folyamatban lévő pályázatok benyújtásához kapcsolódó előkészítési költségek megelőlegezése 11

12 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása az óvodák, iskolák esetleges átszervezéséhez kapcsolódó elszámolások, normatívák alakulása a folyószámlahitel visszafizetés-felvét tényleges alakulása decemberében az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események. Az előttünk álló negyedévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni a következő évet érintő szerkezeti átalakításokra, jogszabályi változásokból adódó feladat átrendeződésekre, az ellátandó feladatokat, kötelezettségeket egyensúlyba kell hozni a majd rendelkezésre álló forrásokkal. Jánoshida, november

13 II. Jánoshida Község Polgármesteri Hivatala A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. A háromnegyedévben 1 fő köztisztviselő nyugdíjba vonult az ő álláshelye nem került betöltésre. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően inkább alacsonyan alakult, de vannak olyan területek, ahol azt meghaladó felhasználások történtek (adatátviteli célú távközlési díjak 195,46%), de a másik soron nem adatátviteli célú távközlési díjak soron elmaradás tapasztalható, hiszen az eltérések a telefon számlák újszerű megbontásából adódik.. A legnagyobb probléma a villanyszámlánál jelentkezik, ahol a rendelkezésre álló keret több mint 100 %-a már kiadásként felmerült. A magas teljesítés a kiadás időszakos jellege mellett azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben a villanyáram díja emelkedett és az elszámoló számla alapján is többletkiadás keletkezett valamint a az alapdíj mértékének összege is csak az idei év tavaszán sikerült realizálni a napelemes világításra való áttérés miatt, ezért a tervezésnél még a pontos adatok nem álltak a rendelkezésünkre. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között itt jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó eseti támogatás, óvodáztatási támogatás, közgyógyellátás) is. Erre a célra a megtervezett keret 99,75 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban. Főbb tételei: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás E Ft Normatív lakásfenntartási támogatás e Ft Normatív ápolási díj e Ft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás E Ft 13

14 Az önkormányzat által folyósított ellátások az első félévben az alábbiak szerint alakult: A beruházási kiadás I félévben nem történt. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban A közhatalmi bevételek 53,33 %-ban teljesültek. Itt jelennek meg az egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevételek. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák, a működési célú áfa visszatérüléseket és kamatbevételek összegét. A felhalmozási célú saját bevétel tartalmazza a selejt ajtó-ablak értékesítéséből befolyó bevétel összegét. Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült (67,08 %). Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható túlfinanszírozás, ennek érdekében az intézmény maximálisan figyelembe veszi gazdálkodása során az 14

15 eredményesség, a hatékonyság és a gazdaságosság követelményrendszerét, valamint folyamatosan kontrollálja költségvetésének egyensúlyát. III. Szent Norbert Idősek Klubja AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI Ellátotti létszám alakulása évben: Ellátási forma záró létszám évi állami normatíva igénylés mutatószámai június 30-án az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma Idősek nappali ellátása Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Létszám összesen: Az ellátotti létszámok az III. negyedévben közel a megtervezettek szerint alakultak valamennyi ellátási formában. Néhány fős emelkedés a szociális étkeztetés jogcímnél, míg a nappali ellátás tekintetében a működési engedély szerinti férőhely maximuma tapasztalható évek óta. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása A felügyeleti szervtől kapott támogatás alul finanszírozottságot mutat június 30-án. Az alul finanszírozottság a korrekciózások után (június havi illetmény, év eleji bérkifizetések rendezése) reális összegben határozható meg, bár az alulfinanszírozottság, takarékosság még így is kimutatható. 15

16 KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 75,75 %, mely 0,75 %-kal magasabb az időarányos tervezettnél. A 0,75 %-os látszólagos túlfinanszírozottság azonban az egyösszegű, év elején kifizetésre kerülő törvény által előírt bér kiegészítés korrekciója után megszűnik, és összességében elmondható, hogy a személyi juttatások és munkaadói járulékok kifizetése a tervezettnek megfelelően alakult III. negyedévében. Dologi kiadások A dologi kiadások az III. negyedévben 25,02 %-ban teljesültek jóval alacsonyabb arányban az időarányos tervezettnél. A alulfinanszírozottság okai: A tüzelőanyag beszerzéseket egy szakfeladaton gyűjtjük és év végén osztjuk szét az intézményekre a műszaki vezető által megosztott paraméterek és számítások alapján A vásárolt élelmezés ide lett betervezve, de az önkormányzaton szerepel a teljesítés várjuk a végleges állásfoglalást Spóroltunk a festési munkálatok IV. negyedévi elvégzésére Összességében elmondható, hogy a tervezett jogcímeknél, amennyiben váratlan kiadások nem következnek be, úgy takarékos és gazdaságos gazdálkodást megkövetelve tartani tudjuk a tervezett előirányzatokat az év végéig. Az ingatlanok karbantartási kiadási jogcím tekintetében a jelenleg folyó szakmai ellenőrzés, több olyan problémát feltárt, mely karbantartási munkálatokkal megoldható lehetne. Az ellenőrzés végleges jegyzőkönyve alapján IV. negyedévben elvégzésre kerültek a festési munkálatok, illetve a legszükségesebb karbantartási munkálatok. Az első félév során az intézmény törvényes működéshez nélkülözhetetlen, költségvetésben megtervezett kiadások pénzügyi rendezéséről gondoskodott a szakmai követelmények betartása 16

17 mellett. A gazdálkodásban a szűk keretszámok miatt nincs mozgástér, így egy váratlan, nem betervezett, azonban a működéshez szükséges kiadás fedezete nem biztosított, s a legnagyobb problémát az épület egyre leromló állapota, energiaszükséglete jelenti. Jánoshida, november 15. Eszes Béla polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Voller Angéla jegyző Az előterjesztést készítette: Pénzügyi csoport 17

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről 1 1. melléklet Bevételek és kiadások ai 63 2. melléklet Felújítási, felhalmozási

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben