INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények III. negyedéves gazdálkodásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK. Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról"

Átírás

1 INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓK Tájékoztató az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények III. negyedéves gazdálkodásáról I. Jánoshida Község Önkormányzata A vizsgált időszakban a testület által elfogadott évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. Ezen feladatok között szerepelt a pályázati lehetőségek kihasználása, mely a következőképpen valósult meg: Nyertes pályázatok folyamatban lévő beruházásai o Belvíz elvezetés pályázat. o Szennyvíz elvezetés pályázata o IKSZT épületének működési költség része o Közösségi Közlekedés pályázata o Polgárőrség évi LEADER pályázatának megelőlegezése o EU Önerő alapból a szennyvíz elevezetés pályázat önerő kiegészítésére o Jánoshida Napsugár óvoda homlokzati nyílászáró cseréje és a homlokzat felújítása hőszigeteléssel o EU Önerő alapból a belvízelvezetés pályázat önrész kiegészítésére o Informatikai eszközök beszerzése, valamint képzés JTT a pályázó az Általános Iskola számára o Jászsági ivóvízminőség javító program o évi Hidi - napi rendezvény támogatására LEADER pályázat o Kanalas Bobcat vásárlása polgárőrség LEADER pályázat év o Sportpálya kerítés felújtás 2. ütem Sportegyesület LEADER pályázat év o ÖNHIKI 2012 o Parlagfű - mentesítésre eszközbeszerzés o Sportpálya felújítás, gyeptégla, korlát elhelyezése, locsolórendszer kiépítése Elbírálás alatt lévő, benyújtott pályázatok - Zagyva projekt év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját január 1-jétől a belső ellenőrzést a Jászberényi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között Illyésné Nagy Terézia látja el. Az elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, az esetlegesen feltárt hiányosságokról és a hibák megszüntetésére irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő év áprilisában. Az Önkormányzatnak folyamatban lévő peres ügye nincs. 1

2 Önkormányzatunk évben 1.000,- CHF (svájci frank) névértéken db névértéki darabszámú (kibocsátás teljes sorozat névértéke: ,- svájci frank) dematerizált kötvényt bocsátott ki a Képviselő-testület augusztus 7-én kelt, 115/2008. (VIII.07.) sz. Kt. határozata alapján. Kötvény paraméterei: Kötvény elnevezése: HÍD, kibocsátás módja zártkörű forgalombahozatal, kibocsátás napja szeptember 25. Futamidő: szeptember szeptember 25. azaz 19 (tizenkilenc) év Lejárat napja: szeptember 25. Kamatfizetési feltételek: kamatfizetés félévente (március 31. és szeptember 30.) és lejáratkor. Az első kamatfizetés szeptember 30.-án, utolsó kamatfizetés szeptember 25.-én esedékes. Kamatozás módja: változó Tőketörlesztés március 31.-től félévente, a kötvény hátralévő futamideje alatt minden évben március 31.-én és szeptember 30.-án történik, valamint lejáratkor. A kötvény összege elsősorban pályázati saját erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik. A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban A bevételek összességében az időarányost meghaladva, 82,77 %-on teljesültek. Intézményi működési bevétel 129,11 %- on teljesült mivel itt jelentkezik a fordított ÁFA miatti bevétel, ami átlagon felüli teljesítést mutat. Ezen a soron szerepelnek még az alábbi tételek is: Áru és készletértékesítés (71,41 %) Intézményi sajátos bevétel (bérleti díj, alkalmazotti térítés bevétele) 54,35 % Kamatbevételek több mint 100 %-ban teljesültek a vizsgált időszakban (összege az első 9 hónapban 40 E Ft). Itt jelenik meg a folyószámlán lévő pénzeszközeink után kapott kamat. 2

3 ÁFA bevétel E Ft-ban teljesült az előzőekben részletezett okok miatt. A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak: adónem előirányzat E Ft Befizetés E Ft Teljesítés %-a Kommunális adó ,21 Iparűzési adó ,84 Gépjárműadó ,11 Pótlék bevétel ,47 Egyéb 114 Idegen ,95 A helyi adóbevételek 99,95 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. A kivetés már magasabb összegről szól, ami az utolsó negyedévben előirányzat módosítást is eredményezni fog. A kommunális adó éves bevétel-előirányzata várhatóan teljesülni fog. Az iparűzési adó bevétele háromnegyedévig 124,84 %-on teljesült, azonban a bevallások feldolgozása után több adózónak túlfizetése keletkezett, amiről vagy még nem rendelkezett, hogy visszakéri, vagy a túlfizetés összegét a szeptemberi előleg megfizetésére önkormányzatunknál hagyta. Így ezek az összegek csökkentik a szeptemberi iparűzési bevételek nagyságát. A gépjárműadó bevétele elmaradást mutat az időarányos előirányzathoz képest, ez azonban várhatóan csökkeni fog a második féléves behajtási cselekményeknek köszönhetően. Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények adónem Nyitó hátralék Folyó évben keletkezett hátralék összege Törlés Összes tartozás ebből nem esedékes tartozás Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó pótlék bírság egyéb idegen összesen Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében csökkent. Kommunális adó hátraléka 284 főnek van. Ebből 50 adózónak a tárgyévet megelőzően keletkezett adóhátraléka is van. A helyi iparűzési adóban a hátralékosok száma 41 adózó. Az összhátralék 36%-a 2 vállalkozás tartozása. Az összhátralék 10%-át meghaladó tartozása 1 adózónak 5%-ot meghaladó tartozása 2 adózónak van. Gépjárműadó tartozása összesen 112 adózónak van. 3

4 Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése: június 30-ig 16 db kérelem került benyújtásra, melyek a folyó évi kivetés mérséklésére nyújtottak be kérelmet a kommunális adó esetében, ,- Ft összeggel érintette az adóbevételeket. A részletfizetést jogi személyek kérték, indokaikként gazdasági nehézségek, az egy főre jutó jövedelem kerültek megjelölésre. Behajtási cselekmények: A behajtási cselekmények közül elsősorban a fizetési felszólítást és a letiltást alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltási rendelvény ig 12 alkalommal került kiadásra, ezek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja. kommunális adó gépjárműadó késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás* * pl: szabálysértési bírság, közigazgatási bírság Minden esetben a járandóság 33%-a kerül levonásra. A behajtási cselekmények jelenleg már folynak. A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök 150,59 %-ban teljesültek. Itt jelenik meg a évben indult Start mintaprogramra eddig leutalt E Ft összegű támogatás, az egyéb évről áthúzódó MVH támogatás e Ft összege. A vizsgált időszakban mozgáskorlátozottak támogatása címen E Ft-ot, a védőnői szolgálatra E Ft-ot kapott az önkormányzat. Jászsági Közoktatási Intézménytől E Ft-ot kaptunk étkezési normatíva címén. Az EU önerő alapból kapott támogatás összege E Ft. 4

5 A felhalmozási célú saját bevételeknél jelenik meg a felhalmozási célú kamat bevétel E Ft összege, illetve önkormányzati lakások és egyéb eszközök értékesítéséből származó E Ft. A támogatás értékű felhalmozási bevételek E Ft összegben teljesültek. A támogatások között legjelentősebb tételként szerepel a belvíz pályázat támogatási összege E Ft. Az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25 E Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg az iskolai szülői munkaközösség támogatása az iskolai kamera rendszerhez 15 E Ft összegben, illetve egy esetben vízbekötés történt 10 E Ft összegben. A kölcsönök esetében a ifjú házasoknak elkülönített alapból nyújtott kölcsönökből visszafizetésre került 435 E Ft. A lakosság részéről a kölcsön törlesztések 180 E Ft-ban teljesültek. A normatív állami támogatások és az átengedett központi adók 76,94 %-ban teljesültek az első félévben. 5

6 A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: Kiadások alakulása: adatok E Ft-ban A személyi juttatások eredeti előirányzata az önkormányzati költségvetésben eft volt, amely az első félévben eft-ra módosult. A fenti előirányzat tartalmazza az építményüzemeltetés, a községgazdálkodás, a védőnői szolgálat, a könyvtár és a közművelődés szakfeladatain alkalmazott dolgozók illetményét/munkabérérét. A személyi juttatás előirányzat tartalmazza a közfoglalkoztatásba bevont további 24 fő START illetve 5 fő közfoglalkozatott munkabérének fedezetét. A fenti szakfeladatokon az háromnegyedévben eft került felhasználásra, amely a módosított előirányzat 75,54 %-a. Az első félévben a mezőőri szolgálat megszűnt a dolgozók felmentési bére illetve végkielégítése kifizetésre került, a végkielégítés összegére szeptember hónapban pályázatot tudunk benyújtani. A dologi kiadásoknál a teljesítés 101,98 %-os, ami egy időarányos feletti felhasználást mutat. Az időarányos feletti teljesítés azzal magyarázható, hogy az ÁFA előirányzat soron az év elején nem számoltunk a fordított ÁFA összegével ami a belvíz elvezetési pályázat miatt következett be. A következő rendeletmódosítás alkalmával az eddig felmerült több mint 19 millió Ft összegű fejlesztési kiadásnak és a még várható nagy értékű beszerzéseknek a kötvény hozamából illetve a 2011-ben megelőlegezett ÁFA bevételből történő átcsoportosítással forrást kell biztosítani. A dologi kiadások alakulása a többi fősoron időarányosnak mondható. Készletbeszerzések 79,31 % Szolgáltatások 74,77 % Egyéb folyó kiadások 67,41 % A társadalom- és szociálpolitikai juttatások eredeti előirányzatának összege eft volt, amely a háromnegyedévben eft-ra teljesült. A csökkenés nem az ellátottak számának csökkenése miatt következett be, hanem a feladat egy része amely jegyzői hatáskörbe tartozik (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, normatív lakásfenntartási támogatás, normatív ápolási díj, közgyógyellátás) - átkerült a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. Az alábbi főbb kifizetések teljesültek: Közlekedési támogatás ,- Ft Étkeztetés Szt

7 A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése 83,39 %-on áll a vizsgált időszakban. Itt jelenik meg a Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak mintegy e Ft értékben mely 83,39 %-os teljesítést mutat, ami megfelel a pénzügyi ütemezésnek Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft értékben, mely időarányos alatti teljesítést mutat. Kifizetést teljesítettünk az Egészségügyi körzeteknek 555 e Ft értékben, Polgárőrségnek e Ft értékben, Jászföld Hagyományőrző egyesületnek 200 e Ft értékben, a Magyar Vöröskeresztet 90 e Ft, míg a Csatornamű Társulatot 115 e Ft összeggel támogattuk. A fentieken felül 13,5 eft került átadásra a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, amely megegyezik a évi pénzmaradvány összegével. Intézményfinanszírozás jogcímen, eredeti előirányzatként az önkormányzat költségvetésében a hivatal és az Idősek Klubja működéséhez szükséges kiadások fedezetére eft szerepelt, amely az háromnegyedévben végrehajtott költségvetési rendeletmódosítások után nem módosult. Az összességében a módosított előirányzatból a háromnegyedévben eft került felhasználásra. A felújítások között teljesültek az alábbi tételek: 7

8 A tervezett beruházások közel 15,92 %-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják: A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások között jelenik meg 500 E Ft összegben jelentkezett a fiatal házasok támogatása. A kölcsönök között jelenik meg a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 500 E Ft összegben, illetve a háztartásoknak biztosított 290 E Ft összegű kölcsön. A támogatási értékű felhalmozási kiadások között teljesült az óvoda nyílászáró csere E Ft összege, illetve a buszforduló 347 E Ft, kerékpárút 346 E Ft saját erő összege. A finanszírozási kiadások között teljesült a felhalmozási hiteleink III. negyedévi törlesztőrészlete E Ft összegben, illetve a folyószámla hitelünk első félévben teljesült előző évi záró E Ft összege. Az ifjú házasok első lakáshoz jutását segítő Önkormányzati támogatásban 2012 első félévében 2 házaspár részesült, mely támogatás teljes összege Ft, melyből visszatérítendő Ft, vissza nem térítendő Ft. 8

9 Pályázatok helyzete Jelenleg futó pályázatok: - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása A pályázati Támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről Ft összegben biztosítja egy olyan új, szolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítását, mely tartalmazza a Teleház illetve az e- Magyarország pont, a Biztos Kezdet klub, tanácsadó tér működtetését, ahol a helyi civil szervezetek, egyesületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tarthat ügyfélszolgálatot évben a beruházásra vonatkozó valamennyi számla kifizetésre került, de a benyújtott kifizetési kérelmet csak évben bírálta el az MVH, melynek értelmében első félévben Ft összegű támogatásban részesültünk áprilisában benyújtásra került Ft összegben az első működési támogatásra vonatkozó kifizetési kérelem, melynek kifizetése a III. negyedévben történt meg. - Belvízvédelmi beruházás ÉAOP 5.1.2/D Jelen pályázatunk a kivitelezési munkák folyamatában tart, vállalkozói szerződést n kötöttünk. A beruházás megvalósítása február 15- ig esedékes. A fejlesztés célja a belvízveszéllyel legveszélyeztetettebb Jánoshidai belterületek nagyságának csökkentése, egy olyan belvízvédelmi csatornarendszer kialakítása, amely a belterületen felhalmozódott vízmennyiséget megfelelő módon elvezeti. A projekt teljes költségvetése Ft, melyből Ft támogatási összeg mellett Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania ig a beruházásra történő kiadás Ft volt, mely magában foglalja a szállítói finanszírozás részt is, támogatásként Ft került könyvelésre. - A belvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap Az ÉAOP 5.1.2/D belvízvédelmi beruházáshoz szükséges Ft összegű önrész csökkentésére EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek összege Ft, amelyből a kifizetési kérelmek szerinti lehívás alapján ig Ft összegű támogatásban részesültünk. - Közösségi közlekedés fejlesztése ÉAOP /A A Támogatásból településünk a Kastély épülete előtt található buszforduló felújítását valósította meg, valamint kiépítésre került egy megfelelő vízelvezető kialakítása is, drénes csatornarendszerrel. Mindezeken túlmenően a Mező úttól a szabadidőparkig egy kerékpárút kialakítására került sor, kerékpártárolókkal, támaszokkal, melynek köszönhetően településünk forgalmas főútját kikerülve lényegesebben biztonságosabbá vált a kerékpáros közlekedés. A pályázat kivitelezése jelen pillanatban Jánoshida vonatkozásában befejeződött, de a többi résztvevő önkormányzatoknál még folyamatban van. A pályázat a felmerülő költségek 90 % - t finanszírozza, melynek figyelembevételével az Önkormányzatnak a beruházáshoz Ft önerőt kell biztosítania /4 évig a beruházásra fordított kiadásunk Ft volt. - A tornaterem felújítására benyújtott pályázatunk év elején került lezárásra, mely a évben előlegként megkapott támogatási összeg felhasználását jelentette a kiadásainknak bruttó Ft összegben. A pályázat elszámolása benyújtásra került. 9

10 - KEOP 4.2.0/A konstrukció keretén belül az Új Széchenyi Terv pályázatok közül Önkormányzatunk a helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatásból a Polgármesteri Hivatal napelemmel történő felszerelését kívánta megvalósítani, mellyel elérhetővé vált az épület teljes elektromos ellátása megújuló energiaforrás nap igénybevételével. A tervezett projekt összköltsége forint, melyhez forint összegű támogatást igényeltünk, Ft önerő mellett. A beruházásra fordított kiadásunk évben jelentkezett, ugyanakkor a kifizetési kérelem elhúzódása miatt 2012 ben Ft összegű támogatásban részesültünk, az utófinanszírozott tételek támogatási összegéből. - A megyei parlagfű mentesítési alaptól 2012 ben Ft összegű támogatásban részesültünk, melyből önkormányzatunk 4 db fűnyírót, valamint kézi eszközöket vásárolt. A támogatási összeget Önkormányzatunk Ft önerővel egészítette ki. - A évi Hidi Napi rendezvényünk LEADER támogatás keretén belül valósulhatott meg, mely rendezvény teljes költsége Ft volt. A jogszabályi változások miatt augusztusában van lehetősége az Önkormányzatnak kifizetési kérelmet benyújtani, de a kifizetési kérelem elbírálása szeptember 30 ig még nem történt meg. - Mezőőri támogatásra 2012 ben az előző évi elszámolás elhúzódása miatt Ft összegű támogatás érkezett. - A Jászsági ivóvíz minőség javító programra ig Ft kiadás jelentkezett. - Benyújtásra került az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási igénylése, melyen Önkormányzatunk Ft összegű támogatási igényt nyújtott be. A n kelt támogatói döntés értelmében Ft támogatás került megítélésre Jánoshida számára. - A Jászsági Többcélú Társulás eredményes pályázatot nyújtott be a helyi Óvoda nyílászáró cseréjére, valamint az épület homlokzati hőszigetelésére, melyből Jánoshida Ft összegű támogatásban részesül évben Ft összegű kiadásunk jelentkezett a beruházás kapcsán. - A KEOP szennyvízcsatorna beruházásunkra a 2012 évben Ft összegű kifizetés történt. Támogatásként Ft érkezett az EU Önerő alapból, valamint Ft az Energiaközpont részéről. - Benyújtásra került a sportpálya felújítására irányuló BM pályázat, melyben a sportpálya füvesítését, valamint az öntözőrendszer kiépítését terveztük. A benyújtott pályázat Ft összköltséggel számol, melyből az igényelt támogatás Ft ben a pályázat előkészítésére tervek, tulajdoni lapok Ft összeget költöttünk. - Önkormányzatunk ez évben két Start munkaprogramban vesz részt. Az illegális hulladék lerakó rekultivációs pályázatunk során ¾ évig Ft kiadás mellett Ft 10

11 bevétellel számoltunk. Az energiaerdő kialakítására irányuló Start munka pályázat kiadása ig Ft, míg bevétele Ft. - Előkészítési szakaszban tart az egészségház felújítására irányuló pályázatunk, melynek eddigi kiadása Ft a tervek előkészítésére. Összességben megállapítható, hogy a kiadások nem lépték túl a költségvetésben megtervezett kiadások összegeit.. A benyújtott és a folyamatban lévő több száz millió Ft-os költségvetésű pályázataink kedvező elbírálása esetén a projektek előfinanszírozása, illetve az önkormányzati és az oktatási rendszer átalakításához kapcsolódó finanszírozási bizonytalanság azt sugallja, hogy az elkövetkezendő években olyan finanszírozási nehézségek jelentkezhetnek az önkormányzat életében, melyek konkrét intézkedések nélkül nem hidalhatók át. Az állam 1956 önkormányzattól összesen 612 milliárd forint tartozást vállal át, a tervezett adósságkonszolidációt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Az elképzelés szerint az ötezer fő alatti településektől a tejes adósságot átveszik, a többi önkormányzattól átlagosan a tartozások 40 százalékát. Az adósságátvállalás azért vált elkerülhetetlenné, mert év végétől és jövő év elejétől nagyon sok önkormányzat, főleg a nagyvárosok segítség nélkül csődbe mennének, írta a hvg.hu. Az egyik legnagyobb probléma az a devizakötvény-állomány, amely 2005 és 2010 között a kezdeti 4,4 milliárd forintos érték 140-szeresére, 610 milliárd forintra ugrott (június végén 507 milliárd volt). A kötvénykibocsátás csúcsa ban volt. A tőketörlesztésre a bankok 3-5 év türelmi időt adtak, így 2010-ig csak kamatot kellett fizetniük a településeknek Amennyiben az adósságátvállalás megtörténik Önkormányzatunk jelentős adósságteher alól mentesül, azonban azt tudni kell, hogy újabb kölcsönt csak kormányzati engedéllyel lehet majd felvenni, ami a futó pályázataink, illetve a saját bevételeink, valamint a feladatfinanszírozás tükrében igen nagy fejtörést fog okozni a jövő évben. Összegzés, kitekintés: A mai napon (2012. november 13.) az önkormányzat számláján ,- Ft jelenik meg. A napi zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell. A HIDI napok programokra nyert pályázathoz kapcsolódóan június végén, majd július közepén vált esedékessé közel 3,0 millió Ft ( ,- Ft) megelőlegezése. Az Belvízelvezetés beruházás pályázati elszámolása folyamatban van, a támogatási összeg realizálódása majd csak év végével várható. Annak megítélése, hogy a község pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni december 31-én rendkívül nehéz és kockázatos. Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a falu pénzügyi helyzetét december 31-én. Ezek közül néhány: esedékes adóbevételek teljesülése a túlfizetéssel rendelkező adózók esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről a folyamatban lévő pályázatok benyújtásához kapcsolódó előkészítési költségek megelőlegezése 11

12 a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása az óvodák, iskolák esetleges átszervezéséhez kapcsolódó elszámolások, normatívák alakulása a folyószámlahitel visszafizetés-felvét tényleges alakulása decemberében az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető, váratlan események. Az előttünk álló negyedévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni a következő évet érintő szerkezeti átalakításokra, jogszabályi változásokból adódó feladat átrendeződésekre, az ellátandó feladatokat, kötelezettségeket egyensúlyba kell hozni a majd rendelkezésre álló forrásokkal. Jánoshida, november

13 II. Jánoshida Község Polgármesteri Hivatala A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak: A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. Itt jelennek meg a képviselői tiszteletdíjak, és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. A háromnegyedévben 1 fő köztisztviselő nyugdíjba vonult az ő álláshelye nem került betöltésre. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően inkább alacsonyan alakult, de vannak olyan területek, ahol azt meghaladó felhasználások történtek (adatátviteli célú távközlési díjak 195,46%), de a másik soron nem adatátviteli célú távközlési díjak soron elmaradás tapasztalható, hiszen az eltérések a telefon számlák újszerű megbontásából adódik.. A legnagyobb probléma a villanyszámlánál jelentkezik, ahol a rendelkezésre álló keret több mint 100 %-a már kiadásként felmerült. A magas teljesítés a kiadás időszakos jellege mellett azzal magyarázható, hogy az elmúlt egy évben a villanyáram díja emelkedett és az elszámoló számla alapján is többletkiadás keletkezett valamint a az alapdíj mértékének összege is csak az idei év tavaszán sikerült realizálni a napelemes világításra való áttérés miatt, ezért a tervezésnél még a pontos adatok nem álltak a rendelkezésünkre. A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között itt jelennek meg a jegyzői hatáskörbe tartozó segélykifizetések (rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó eseti támogatás, óvodáztatási támogatás, közgyógyellátás) is. Erre a célra a megtervezett keret 99,75 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban. Főbb tételei: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás E Ft Normatív lakásfenntartási támogatás e Ft Normatív ápolási díj e Ft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás E Ft 13

14 Az önkormányzat által folyósított ellátások az első félévben az alábbiak szerint alakult: A beruházási kiadás I félévben nem történt. Bevételek alakulása: adatok E Ft-ban A közhatalmi bevételek 53,33 %-ban teljesültek. Itt jelennek meg az egyéb igazgatási szolgáltatási díjbevételek. Az intézményi működési bevételek tartalmazzák, a működési célú áfa visszatérüléseket és kamatbevételek összegét. A felhalmozási célú saját bevétel tartalmazza a selejt ajtó-ablak értékesítéséből befolyó bevétel összegét. Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült (67,08 %). Összességében a várható előirányzat-módosításokat, valamint a várhatóan felmerülő teljesítéseket figyelembe véve az intézmény egész éves gazdálkodására vetítve nem várható túlfinanszírozás, ennek érdekében az intézmény maximálisan figyelembe veszi gazdálkodása során az 14

15 eredményesség, a hatékonyság és a gazdaságosság követelményrendszerét, valamint folyamatosan kontrollálja költségvetésének egyensúlyát. III. Szent Norbert Idősek Klubja AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI Ellátotti létszám alakulása évben: Ellátási forma záró létszám évi állami normatíva igénylés mutatószámai június 30-án az Intézményi szolgáltatásokat átlagosan igénybevevők száma Idősek nappali ellátása Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Létszám összesen: Az ellátotti létszámok az III. negyedévben közel a megtervezettek szerint alakultak valamennyi ellátási formában. Néhány fős emelkedés a szociális étkeztetés jogcímnél, míg a nappali ellátás tekintetében a működési engedély szerinti férőhely maximuma tapasztalható évek óta. BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása A felügyeleti szervtől kapott támogatás alul finanszírozottságot mutat június 30-án. Az alul finanszírozottság a korrekciózások után (június havi illetmény, év eleji bérkifizetések rendezése) reális összegben határozható meg, bár az alulfinanszírozottság, takarékosság még így is kimutatható. 15

16 KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eft-ban): Személyi juttatások és munkavállalói járulékok A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 75,75 %, mely 0,75 %-kal magasabb az időarányos tervezettnél. A 0,75 %-os látszólagos túlfinanszírozottság azonban az egyösszegű, év elején kifizetésre kerülő törvény által előírt bér kiegészítés korrekciója után megszűnik, és összességében elmondható, hogy a személyi juttatások és munkaadói járulékok kifizetése a tervezettnek megfelelően alakult III. negyedévében. Dologi kiadások A dologi kiadások az III. negyedévben 25,02 %-ban teljesültek jóval alacsonyabb arányban az időarányos tervezettnél. A alulfinanszírozottság okai: A tüzelőanyag beszerzéseket egy szakfeladaton gyűjtjük és év végén osztjuk szét az intézményekre a műszaki vezető által megosztott paraméterek és számítások alapján A vásárolt élelmezés ide lett betervezve, de az önkormányzaton szerepel a teljesítés várjuk a végleges állásfoglalást Spóroltunk a festési munkálatok IV. negyedévi elvégzésére Összességében elmondható, hogy a tervezett jogcímeknél, amennyiben váratlan kiadások nem következnek be, úgy takarékos és gazdaságos gazdálkodást megkövetelve tartani tudjuk a tervezett előirányzatokat az év végéig. Az ingatlanok karbantartási kiadási jogcím tekintetében a jelenleg folyó szakmai ellenőrzés, több olyan problémát feltárt, mely karbantartási munkálatokkal megoldható lehetne. Az ellenőrzés végleges jegyzőkönyve alapján IV. negyedévben elvégzésre kerültek a festési munkálatok, illetve a legszükségesebb karbantartási munkálatok. Az első félév során az intézmény törvényes működéshez nélkülözhetetlen, költségvetésben megtervezett kiadások pénzügyi rendezéséről gondoskodott a szakmai követelmények betartása 16

17 mellett. A gazdálkodásban a szűk keretszámok miatt nincs mozgástér, így egy váratlan, nem betervezett, azonban a működéshez szükséges kiadás fedezete nem biztosított, s a legnagyobb problémát az épület egyre leromló állapota, energiaszükséglete jelenti. Jánoshida, november 15. Eszes Béla polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Voller Angéla jegyző Az előterjesztést készítette: Pénzügyi csoport 17

Szöveges beszámoló Jánoshida Község Önkormányzatának évi gazdálkodásáról

Szöveges beszámoló Jánoshida Község Önkormányzatának évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ 2012. Szöveges beszámoló Jánoshida Község Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról Jánoshida Község Képviselő-testülete a 3/2012. (II.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község 2012.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában.

Előterjesztés a Képviselő-testület január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előirányzat módosítás II. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Tisztelt Képviselő Testület! Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi I. féléves teljesítése 2013.06.30-ai

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2014. évi költségvetését

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011.

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/ /2011. Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 124-4/2011. Tárgy: Emőd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Emőd Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 08-án tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Előirányzat módosítás III. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben