ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.."

Átírás

1 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos március 1-jétől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, utolsó mód.: 7/2012.(II.17.)Ör.) ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. (1) E rendelet hatálya Sárvár város Önkormányzata (továbbiakban : önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra (továbbiakban: lakás) és nem lakás célját szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiség) terjed ki. (2) E rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket: a) Sárvár város Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) b) az Önkormányzati Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: szociális bizottság), c) az Önkormányzati Képviselő-testület Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban: gazdasági bizottság), d) a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyek Irodája (továbbiakban: lakossági iroda), e) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája (továbbiakban: pénzügyi iroda), f) 3 g) 4 a Városgazdálkodás Sárvár (továbbiakban: ingatlankezelő) gyakorolja. (3) Lakások esetében a Humán Erőforrás Bizottság, helyiségek esetében a gazdasági bizottság gyakorolja mindazon bérbeadói jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. 1 Rendelet elnevezését módosította: 25/2003.(V.22.) sz. Ör., hatályos: május 22. napjától 2 Módosította: 21/2010(X.15.) Ör 7. -a Szociális és Egészségügyi Bizottság szövegrészt Humán Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Gazdasági Bizottság szöveget Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság szövegekre ( 1. (3), a 3. (2), 4. (1), 4. (2), 4. (4), az 5. -ban, a 9. (1), 9. (2), a 19. (1), a 19. (3), 20. (1), a 20. (2), a 21. (1), a 26. (1), a 30. (1), 37. (3), 37. (4), 41. (1)) 3 Hatályon kívül helyezte 9/2006.(III17.)Ör.18. (2) bekezdése március 31.napjától 4 elnevezést módosította:3/2004(i.22.) Ör hatályos február 1.napjától

2 2 A lakásbérlet szabályai I. FEJEZET A lakásbérlet létrejötte 2.. (1) Az ingatlankezelő folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő, és bérbeadás útján hasznosítható lakásokról. (2) A lakást csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra lehet bérbe adni. A szociális bérlakás bérleti szerződése további 5 évre ismételten meghosszabbítható, ha a bérlő szociális jogosultsága változatlanul fennáll. (3) (1) 2 Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati bérlakásra az évi III. törvény 3. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott azon személy (igénylő), aki(nek) a lakás bérbeadásakor: a) nincs beköltözhető lakásra vonatkozó tulajdonjoga, azzal, hogy beköltözhető az a lakás melyet nem terhel más személyt megillető, a tulajdonos (kérelmező) használati jogát korlátozó jog; illetve nincsen lakásra vonatkozó haszonélvezeti, vagy egyéb használati joga, b) legalább 3 éven át sárvári lakóhellyel rendelkezik, c) a közös lakásban élőket figyelembe véve lakáshasználatuk egy főre a fél lakószobát nem éri el. (a létszámba nem számít be az albérlő és bérbeadói hozzájárulás nélkül befogadott személy), d) 3 4 családjában az együttköltözők egy főre jutó - a kérelem benyújtását megelőző hónap alapján számított - nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, és a vele együtt költöző családtagok ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, illetve 5 éven belül nem rendelkeztek, kivéve a zártkerti, a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kilencvenszeresét meghaladja. 1 Hatályon kívül helyezte 9/2006. (III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31. napjától 2 Módosította a felvezető mondatot valamint az a) és b) pontot a 9/2006. (III.17.) Ör. 1. (1) bekezdése, hatályos március 31. napjától 3 Szövegcserésen módosította a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (3) bekezdése, hatályos december 19-étől 4 Hatályos kívül helyezte az három.. szövegrészt a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, hatályos december 19-étől

3 3 (2) 1 A 3..(1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemhatártól különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévő személy/család esetében a Humán Erőforrás Bizottság 25%-kal emelt mértékben eltérhet. A Képviselő-testület a már bérbe adott lakásra vonatkozó bérleti jogviszony újabb legfeljebb 5 évre történő meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálásakor a különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévő személy/család esetén a jövedelemhatártól eltekinthet. E rendelkezések szempontjából különös méltánylást érdemlő élethelyzetben van az a személy, aki egyedülálló; gyermekét egyedül neveli; tartósan beteg vagy nyugdíjas, illetve az a család, amely három vagy több gyermeket nevel, illetve gyermekek számától függetlenül tartósan beteg és/vagy fogyatékkal élő gyermeket nevel, illetve az a házaspár, melynek mindkét tagja nyugdíjas. A különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévőnek az előzőekben felsorolt személyek csak akkor tekinthetők, ha lakhatásuk nem megoldott. (3) Nem juttatható szociális bérbeadás útján önkormányzati bérlakás annak, aki: a) lakásbérleti jogviszonyáról térítési díj ellenében 5 éven belül mondott le, b) korábbi bérlakását önmaga vagy hozzátartozója kedvezménnyel megvásárolta, illetőleg azt magánforgalomban értékesítette, c) a bérbevételi ajánlat benyújtását megelőző 5 éven belül önkényes lakásfoglaló, jogtalan befogadó volt. (4) Szociális helyzet alapján legfeljebb a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, Sárvár városban elismert komfortfokozatú és nagyságú lakás adható bérbe. (5) 2 Az az igénylő, aki szociális helyzete alapján kíván lakást bérelni, bérleti ajánlatot tesz a lakossági irodánál az e célra rendszeresített formanyomtatványon. 4.. (1) 3 Az igénylők közül a Humán Erőforrás Bizottság a 3. (1) bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelésével névjegyzéket hagy jóvá, melyben komfortfokozatra, szobaszámra vonatkozó igények szerint csoportosítva meghatározza a lakáshoz jutás sorrendjét is. (2) 4 A név- és lakcímadatot tartalmazó névjegyzéket hirdetményi úton ( a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Sárvári Televízióban, a Sárvári Honlapon) kell közzétenni azzal, hogy arra észrevételeket tenni a közzétételtől 1 Módosította 3/2004. (I.22.) Ör., hatályos február 1. napjától, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította állampolgár.. szövegrész helyébe..igénylő.. szövegrész lép a 9/2006.(III.17.)Ör. 1. (2) bekezdése március 31.napjától ; 2. mondatát hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.)Ör 18. (2) bekezdése március 31.napjától (továbbá a 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (3) bekezdés alapján /hatálybalépés: március 31./ a 3. (5) bekezdése alapján befizetett - az igénylési letét visszafizetéséről, a polgármesteri hivatal gondoskodik a hatályba lépést követő 3 hónapon belül ) 3 Módosította: 9/2006.(III.17.)Ör. hatályos március 31.napjától 4 Módosította: 9/2006.(III.17.)Ör. hatályos március 31.napjától

4 4 számított 30 napon belül a Lakossági Irodánál előterjesztve a Szociális Bizottsághoz címezve lehet. (3) 1 (4) A Humán Erőforrás Bizottság az észrevételeket megvizsgálja, mérlegelése szerint a névjegyzéket kiegészíti, módosítja. (5) 2 A jóváhagyott névjegyzékből a lakossági iroda kijelöli a bérlőt, s erről értesíti az ingatlankezelőt. Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott sorrend szerint következő igénylő a felajánlott lakást nem fogadja el, úgy azt a soron következő igénylő részére kell felajánlani. 4/A.. (1) A lakossági iroda a jogosultságot a kijelölés időpontjában ismételten vizsgálni köteles. (2) A lakossági iroda a kijelöléssel egyidejűleg a kijelölt bérlőket felhívja, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ingatlankezelővel a bérleti szerződést kössék meg. (3) Ha a kijelölt bérlő a határidőn belül a bérleti szerződést nem köti meg a kijelölés érvényét veszti A piaci feltételekkel bérbeadható lakások jegyzékét a Humán Erőforrás bizottság nyilvánosan közzé teszi, amely tartalmazza a lakás megüresedésének várható idejét, valamint a pályázati feltételeket. A pályázati feltételeket évente a gazdasági bizottság határozza meg. A beérkező ajánlatokat az ingatlankezelő fogadja, nyilvántartásba veszi, s közülük - a pályázati feltételek szigorú betartásával - a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést köt Az önkormányzati intézmények és a helyi szervek szakemberellátásának biztosítása érdekében a Humán Erőforrás Bizottság szakember részére egyedi döntésével önkormányzati bérlakást biztosíthat. A szakemberlakás bérbeadására határozott időre (maximum öt évig terjedő időtartamra), de legfeljebb az adott intézménynél / szervnél fennálló munka-, közalkalmazotti-, közszolgálati -, szolgálati jogviszonya fennállásáig kerülhet sor. 1 Hatályon kívül helyezte 9/2006. (III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31. napjától 2 Kiegészítette 2. mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 2. (3) bekezdése, hatályos március 31.napjától 3 Hatályon kívül helyezte.. minden év április 30-ig.. szövegrészt: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 4 Hatályon kívül helyezte..az éves lakáselosztási tervben meghatározott kereten belül.. szövegrészt : 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától; kiegészítette a 2.mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 3. -a, hatályos március 31.napjától, majd módosította:8/2011.(iii.24.) Ör. 43. a) pontja hatályos Hatályon kívül helyezte..az éves lakáselosztási tervben meghatározott kereten belül.. szövegrészt : 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától; kiegészítette a 2.mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 3. -a, hatályos március 31.napjától, majd módosította:8/2011.(iii.24.) Ör. 43. a) pontja hatályos

5 5 6/A. 1 A bérbeadás feltétele az is, hogy a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, illetve a Lt.3. (2) bekezdés szerinti távollétét az ingatlankezelőnek bejelenteni. E kötelezettségre a bérleti szerződésben ki kell térni. 7.. (1) A képviselőtestület önkormányzati lakást nem lakás céljára csak kivételes esetben engedélyez bérbeadásra. (2) A képviselőtestület a döntéssel egyidejűleg a bérbeadás feltételeiről is rendelkezik. 8.. (1) Az önkormányzati lakásba együttesen beköltöző házastársakkal - kérelmükre - lakásbérleti szerződést a bérlőtársi minőségben kell megkötni. (2) A lakásba később beköltöző házastárs írásban kérheti a lakossági irodától a bérlőtársi minőségének elismerését. A kérelem teljesítését a lakás addigi kizárólagos bérlőjének - tehát a másik házastársnak - a hozzájárulása esetén nem lehet megtagadni. (3) A lakásba történő beköltözés előtt - tehát a lakásbérleti szerződés megkötésekor - az egyeneságbeli rokonok, valamint a testvér kérelmére - bérlőtársi jogviszony létesíthető. E jogosultság az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek vonatkozásában is fennáll. (4) A lakásbérleti szerződés megkötése és a lakásba történő beköltözés után bérlőtársi jogviszonyt csak a később beköltöző házastárssal lehet létesíteni. 9.. (1) Társbérleti lakásrész megüresedése esetén a Humán Erőforrás bizottság a megüresedett lakrészt a lakásban visszamaradó másik társbérlő részére felajánlja, és a feltételek vállalása esetén bérbe adja. (2) Amennyiben a lakásban maradó másik társbérlő nem vállalja a feltételeket, nem kéri a megüresedett társbérleti lakrésznek a bérleményéhez történő csatolását, akkor részére a társbérleti lakrészével azonos minőségű, vagy attól értékesebb önkormányzati lakást ajánl fel a Humán Erőforrás bizottság a kötelezettségek vállalása mellett. 1 Bevezette: 9/2006.(III.17.) Ör. 4. -a, hatályos március 31.napjától

6 6 II. FEJEZET A felek jogai és kötelezettségei 10.. (1) Az ingatlankezelő a jelen rendeletben meghatározott lakbér összegére akkor köt szerződést, ha ezt a bérlő elfogadja. (2) A bérleti szerződés tartalmazza, hogy az ingatlankezelő az önkormányzati rendelet és más jogszabályokban meghatározott jogi korlátok között jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani. (3) Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az ingatlankezelő vezetője a képviselőtestület nevében eljárva köteles kérni a bíróságtól a lakbér mértékének megállapítását A lakbér komfortfokozatának megfelelő lakásberendezéseket a lakásbérleti szerződés tartalmazza Az ingatlankezelő a bérlővel a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti bérleti szerződést köti meg. 12/A.. 1 (1)Az ingatlankezelő a lakás rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglaltak teljesítését- az általa meghatározott ütemezés szerint évente kettő alkalommal ellenőrzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendes ellenőrzésen túl, amennyiben megalapozott információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy valamelyik lakást a bérlő nem rendeltetésszerűen használja, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az ingatlankezelő további rendkívüli- ellenőrzést is végezhet. A bérleményellenőrzés szabályaira, a felek ezzel kapcsolatos jogaira, kötelezettségeire bérleti szerződésben ki kell térni (1) Az ingatlankezelő és a bérlő megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. (2) 2 A szerződés megkötésekor létrejött ilyen írásos megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés 1 Bevezette: 9/2006.(III.17.) Ör. 5. -a, hatályos március 31.napjától 2 Kiegészítette..ilyen.. szövegrészt követően..írásos.. szövegrésszel: 9/2006.(III.17.) Ör. 6. -a, hatályos március 31.napjától

7 7 időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által ellenőrzött költségvetés szerinti bekerülési összeget. (3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza, amelyet a bérlő és az ingatlankezelő közötti megállapodásban kell rögzíteni A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak és ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettséget figyelembe veszi Az ingatlankezelő és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakását átalakíthatja, korszerűsítheti. Az ingatlankezelő a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ezáltal növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. A munkák elvégzésére és a költségek megtérítésére egyebekben a 13.. előírásai irányadóak. Amennyiben az ingatlankezelő a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított egy éven belül egy összegben (1) 1 Az ingatlankezelő és a bérlő akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a lakásberendezéseket az ingatlankezelő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen elfogadott bérlői költségtérítés fejében. A megállapodásra a 13. (2) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. (2) 2 A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak: a lakás egészségügyi meszelése nyílászárók szükség szerinti mázolása lakásberendezések, burkolatok hibátlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadása Kiegészítette 2. mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 7. (1) bekezdése, hatályos március 31.napjától 2 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör. 7. (2) bekezdése, hatályos március 31.napjától 3 Módosította : 33/2010.(XII.16.) Ör. 1. -a hatályba lép ; 33/2010(XII.16.) Ör 4. (2) bek alapján: A korábban hatályos szabályok alapján megállapított a jogcím nélküli lakáshasználók által fizetendő - lakás használati díjakat a bérbeadó felülvizsgálja. A rendelet hatályba lépését megelőzően a lakást már jogcím nélkül használók által e rendelet hatályba lépését követő jogcím nélküli lakáshasználat időtartamára vonatkozóan fizetendő lakáshasználati díjak mértéke nem lehet magasabb, mint amit az Ör. e rendelet ával módosított 17. -a és 38. -a meghatároz.

8 8 Az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó a jogcím nélküli használat kezdetétől számított harmadik hónap első napjától a lakbér kétszeresének megfelelő használati díjat köteles fizetni A bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - a lakossági iroda előzetes írásbeli hozzájárulása esetén a lakásába befogadhatja az élettársát és testvérét, és befogadott gyermekének házastársát, ha azok saját lakással (tulajdon, bérlet, társbérlet) nem rendelkeznek. A hozzájárulás akkor adható meg, ha egy személyre legalább 8 m2 lakás alapterület jut (1) A bérlő a Humán Erőforrás bizottságnál a határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésével kapcsolatosan kérheti, hogy a Humán Erőforrás bizottság biztosítson számára bérleti lehetőséget egy másik önkormányzati lakásra, vagy a lakásbérleti jogviszony megszűnése ellenében biztosítson részére pénzbeli térítést. A két lehetőség együttesen is alkalmazható. (2) 1 Másik lakás bérbeadása esetén a visszaadott lakásnál a bérlőt a javára mutatkozó alapterület különbözet minden négyzetmétere után az egy négyzetméter lakásterületre eső, a csere időpontjában hatályos lakbér 8 évi összege illeti. A visszaadott lakásnál nagyobb alapterületű lakás bérbeadása esetén a bérlőt a többlet lakás alapterület minden négyzetmétere után az e lakás négyzetméterére eső lakbér 8 évi összege terheli. (3) 2 A határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel másik lakás bérbeadásának mellőzésével történő megszűntetése esetén a bérlőt az adott lakás 8 évi bérleti díjának megfelelő összegű térítési díj illeti. A Humán Erőforrás bizottság és a bérlő ennél alacsonyabb összegű térítési díjban is megállapodhat. A képviselő-testület egyedi elbírálás alapján ennél magasabb összegű pénzbeli térítést is megállapíthat azzal, hogy a lakás forgalmi értékét a térítés nem haladhatja meg. (4) A lakás 10 évi bérleti díjának megfelelő összegű térítés illeti a bérlőt abban az esetben is, ha a bérbeadói felmondás (törvény 26..(1) bekezdés ) esetén cserelakásra nem tart igényt (1) Önkormányzati lakás cseréjéhez a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a Humán Erőforrás bizottság akkor adhat hozzájárulást, ha a lakás bérleti joga egy másik lakás bérleti jogának megszerzésére irányul. A lakástulajdon megszerzésére irányuló csere a bérleti jog megszerzésével esik egy tekintet alá abban az esetben, ha a tulajdonjog megszerzése egyúttal a 1 Kiegészítette:..lakásterületre eső.. szövegrészt követően..a csere időpontjában hatályos szövegrésszel: 9/2006.(III.17.) Ör. 9. -a, hatályos március 31.napjától 2 Módosította:39/2003.(XI.18.) Ör., hatályos 2003.november 18.

9 9 lakás tényleges használatát eredményezi az önkormányzati lakás volt bérlője részére. (2) A Humán Erőforrás bizottság az Ör. 3..(1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésében megállapított jövedelmi értékhatártól eltekinthet, ha a csere útján biztosított lakás nagysága legalább egy lakószobával kisebb vagy a lakás legalább eggyel alacsonyabb komfortfokozatú (1) A lakásbérleti szerződés megszűnése után az önkormányzati lakásban visszamaradó - a lakásbérleti jog folytatására nem jogosult - személyek elhelyezésére a Humán Erőforrás bizottság az ingatlankezelő útján az élettárs, a szülő, a testvér és a lakásban 1 évnél rövidebb ideig lakó eltartó tekintetében vállal kötelezettséget. (2) Elhelyezésre az előző bekezdésben meghatározottak csak akkor jogosultak, ha a város közigazgatási területén nem rendelkeznek beköltözhető, önálló lakással és 3 éven belül nem is volt önálló lakásuk. (3) Az elhelyezésre jogosultak lakásigénye egy személyt alapul véve 1 szoba, konyhás, komfort nélküli önkormányzati lakással kielégítettnek tekinthető. Együtt elhelyezendő minden további személy esetében az igényjogosultság fél lakószobával emelkedik. Magasabb komfortfokozatú lakás rendelkezésre állása esetén az elhelyezésre az is felhasználható. (4) Ha a bíróság jogerős ítélete házasság felbontásával összefüggésben valamelyik felet a saját elhelyezési kötelezettségének kimondása mellőzésével kötelezi a közös önkormányzati lakás elhagyására, a kiköltözésre kötelezettet a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő önkormányzati lakás illeti meg. 21/A.. 1 A lakástörvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben a bérleti szerződés felmondása, a felmondás jogszerűségének megállapítására és a bérleti jogviszony egyéb okból történő megszűnésének eseteiben is lakás kiürítésére irányuló polgári eljárás megindítása az ingatlankezelő vezetőjének, mint a bérbeadói feladatokat ellátó szervezet vezetőjének a feladatát képezi. 21/B.. 2 A társasházi lakásokat és nem lakás céljára helyiségeket érintő társasházi ügyekben a tulajdonos Önkormányzatot az ingatlankezelő vezetője vagy az általa megbízott személy képviseli, ebben a minőségében javaslatot tehet, szavazhat, a fedezet rendelkezésre állása esetén kötelezettséget vállalhat. A fedezettel nem rendelkező, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokra vonatkozó, és a bírósági, hatósági eljárásokkal kapcsolatos döntés vagy kötelezettségvállalásra 1 módosította: 25/2003. május 22. számú Ör., hatályos május 22. napjától 2 kiegészítéssel módosította a 35/2011. (XII.16.) Ör. 1. -a, hatályos december 19-étől

10 10 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2007. (I. 25.) önkormányzati rendelete szabályai alkalmazandók IV. FEJEZET Az albérlet 22.. (1) A bérlő a lakás egy részét a lakossági iroda előzetes hozzájárulásával albérletbe adhatja. A hozzájárulás nélküli albérletbe adás olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza a Lakástörvény 24..(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felmondást. (2) Nem adható hozzájárulás: teljes lakás albérletbe adásához, szükséglakás 1 szobás lakás egy részének albérletbe adásához. (3) A bérlő csak olyan albérleti szerződést köthet, amely garantálja, hogy a lakásbérlet megszűnése esetén az albérlet is megszűnik. V. FEJEZET A lakbér mértéke, a külön szolgáltatás díja 23.. (1) 1 A képviselőtestület az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önhibájukon kívülálló okokból nehéz anyagi körülmények között élő bérlők részére az önkormányzati lakások lakbérének teherviseléséhez a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott módon támogatás nyújtható. (3) 2 Műteremlakás esetén a bérleti díjat kizárólag a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. 7. pontjában meghatározott helyiségek alapterülete után kell megfizetni. 1 Módosította a 47/2001. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos február 1-től 2 Hatályon kívül helyezte 1.,2.,4.mondatát 9/2006.(III.17) Ör. 18. (2) bekezdése hatályos március 31.napjától 2 Kiegészítéssel módosította a 7/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos március 1-jétől

11 A(z ingatlankezelő ) a szemét tárolása és elszállítása céljára edényzetet biztosít. MÁSODIK RÉSZ A helyiségbérlet szabályai 25.. (1) Az ingatlankezelő folyamatosan nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről. (2) 2 (3) 3 (4) 4 Határozatlan időre szóló bérleti joggal rendelkező bérlő a helyiség bérleti jogát előzetes bérbeadói hozzájárulással átruházhatja, vagy elcserélheti, albérletbe adhatja, amennyiben a bérleti jogviszony folytatója vállalja, hogy az önkormányzatnak a bérleti szerződés megkötése előtt egyösszegű bérleményfenntartási hozzájárulást fizet. (5) 5 A bérlemény-fenntartási hozzájárulás összege az átruházásról szóló megállapodásban kikötött pénzbeli térítés 20%-a, ami nem lehet kevesebb a helyiség beköltözhető forgalmi értékének 10%-ánál. Helyiségek cseréje esetén a bérlemény-fejlesztési hozzájárulást az értékkülönbözet után kell megállapítani az előzőekben meghatározott százalékos mértékben. Albérletbe adás esetén a hozzájárulás az albérleti díj 20%-a, amennyiben az albérletbe adás az albérleti díj helyett, vagy mellett pénzbeli térítés és/vagy egyéb vagyoni értékkel bíró jog, dolog ellenében történik, a hozzájárulás mértéke ( az előzőekben említett hozzájáruláson túl) a pénzbeli térítés, illetve a jog, vagy dolog értékének 20%-a. (6) A helyiségben végzett rendszeres közös tevékenység esetén az érintettek kérelmére a gazdasági bizottság köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a bérlő házastársa bérlőtársi jogviszonyt létesíthessen. (7) 6 2 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől 3 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől 4 Kiegészítette az..elcserélheti.. szövegrészt követően..albérletbe adhatja.. szövegrésszel: 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától 5 Kiegészítette a 3. mondattal : 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától 6 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől

12 12 (8) 1 (9) 2 (10) 3 25/A. 4 (1) A megüresedett önkormányzati helyiségek bérbeadása fő szabályként pályáztatás útján történik. Pályáztatás esetén a tulajdonosi jogok gyakorlója ideértve a bérbeadás útján való hasznosításra történő kijelölést és az elbírálást is - a gazdasági bizottság. A Képviselő-testület hatáskörébe kizárólag az 5 évet meghaladó határozott időtartamú pályázati kiírások jóváhagyása tartozik. (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a helyiség főbb jellemzőit, rendeltetését, a környezetvédelmi követelményeket, a bérbeadás feltételeit és a bérleti díjra vonatkozó közlést. (3) Az elvárt bérleti díj a gazdasági bizottság döntése alapján, vagy értékbecslés alapján kerül megállapításra. (4) Nem kell pályázatást lefolytatni: a) ha a meghatározott nettó havi bérleti díj mértéke nem haladja meg a ,- Ft-ot b) ha a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása egyszeri alkalommal és egy évet meg nem haladó időtartamra szól, c) a nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati vagyonkezelő szerv részére történő ingyenes használatba adásakor, d) bérleti idő, használati idő meghosszabbításakor, e) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezésekor, f) a nem lakás céljára szolgáló helyiség közfeladatot ellátó jogi személy részére történő ingyenes vagy visszterhes használatba adásakor g) ha a pályáztatási eljárás eredménytelen maradt. (5) Önkormányzati helyiségre bérleti szerződést a gazdasági bizottság döntése és értesítése alapján az abban foglalt tartalommal az ingatlankezelő szerv köti meg a bérlővel. A gazdasági bizottság egyedi döntése alapján a bérleti szerződést Sárvár város Önkormányzata képviseletében a polgármester köti meg. 1 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől 2 Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 3 Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 4 kiegészítéssel módosította a 35/2011. (XII.16.) Ör. 2. -a, hatályos december 19-étől

13 13 (6) A helyiségbérleti szerződés felmondása, ezzel összefüggésben bírósági eljárás indítása, az Önkormányzat nevében eljárva az ingatlankezelő vezetőjének feladatát képezi. A gazdasági bizottság egyedi döntése alapján ez a jog a polgármestert illeti. (7) A helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a gazdasági bizottság hozzájárulása alapján történik. (8) A nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati vagyonkezelő szerv részére történő használatba adása esetén az önkormányzati vagyonkezelő szerv az Önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül jogosult a vagyontárgyak bérbeadás útján történő hasznosítására, oly módon, hogy az akár megszakításokkal is egy évet meghaladó bérbeadáshoz az ágazatilag illetékes szakbizottság, az Önkormányzati Kórház Sárvár vonatkozásában pedig a bérbeadás időtartamától függetlenül a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges. HARMADIK RÉSZ Önkormányzati lakásokra, helyiségekre vonatkozó átmeneti rendelkezések 26.. (1) A szociális intézményből elbocsátott azon személy részére, aki intézménybe utaláskor önkormányzati bérlakása lakásbérleti jogviszonyáról a Sárvár város Önkormányzata javára térítés nélkül mondott le, s azt beköltözhető állapotban rendelkezésre bocsátotta, kérelmére a Humán Erőforrás bizottság megfelelő önkormányzati lakást köteles biztosítani. (2) A lakás akkor megfelelő, ha az legalább 1 szoba, konyhás és olyan vagy eggyel alacsonyabb komfortfokozatú - de legalább komfort nélküli -, mint amilyen a térítés nélkül átadott lakás volt. (3) A lakossági iroda és az elhelyezendő személy bármilyen komfortfokozatú lakás biztosításában megállapodhat. A biztosítandó önkormányzati lakás szobaszáma egy-két személy elhelyezését figyelembe véve a két lakószobát nem haladhatja meg. (4) Abban az esetben, ha a szociális intézményből elbocsátott személy az intézménybe utaláskor a lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeni térítés ellenében, vagy a jogszabály által meghatározott körben a hozzátartozó javára mondott le, soron kívüli elhelyezésre nem tarthat igényt. Ilyen esetben igénye a törvényben és e rendeletben meghatározott módon és feltételek mellett elégíthető ki Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.) Ör.18. (2) bekezdése március 31.napjától

14 14 Az önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó lakásigény elbírálása, a névjegyzék összeállítása érdekében az igénylő igénylőlapot tölt ki, melyen feltünteti saját maga és az együttköltözők személyazonosításához szükséges adatokat ( születési családi és utónevet, házassági nevet, a születés helyét, és időpontját, lakó-, illetve tartózkodási helyét), továbbá a lakásigénylésre való jogosultságát alátámasztó szociális helyzetére vonatkozó személyes adatokat is, ennek keretében az ő és a vele együttköltözők jövedelmi, vagyoni helyzetről nyilatkozatot tesz, csatolva a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó iratokat (pl: munkáltatói jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény). A lakásigénylésen feltüntetett személyes adatok kezelésére az igénylő önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor. A lakásigénylést a polgármesteri hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelem elutasítása, vagy visszavonása, illetve a lakásbérleti jogviszony megszűnése után a személyes adatok tovább nem kezelhetők, megsemmisítendők. NEGYEDIK RÉSZ A Fiatal Házasok Otthona fenntartása és működése 29.. (1) Az otthonban való elhelyezésre igényjogosultak azok, akik: a) közül a házaspár legalább egyik tagja a kérelem elbírálását megelőzően folyamatosan több mint 5 éve sárvári állandó lakóhellyel rendelkezik, b) házassági életközösségben élnek, c) 2 közül a házastársak egyike sem töltötte be a 32. életévét, d) lakásigényüket a lakossági iroda nyilvántartásba vette, e) az elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elfogadják, f) vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról saját maguk gondoskodnak. (2) Az igényjogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása szükséges. Az otthonban való elhelyezés leghosszabb időtartama 5 év. Amennyiben e rendelet célkitűzéseinek elérését nem veszélyezteti, ennél rövidebb időtartam is megállapítható (1) Az otthonban elhelyezésre kerülő fiatal házasok névjegyzékét a Humán Erőforrás bizottság állapítja meg. 1 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától 2 Módosította: 37/2008.(XI.25.) számú rendelet Hatályba lépés :2008.november 25.

15 15 (2) A névjegyzék közzétételére, a jogorvoslatra vonatkozóan jelen rendelet 4.. (2)-(4) bekezdésének szabályait kell alkalmazni (1) A lakossági iroda a jogosultságot a kijelölés időpontjában ismételten vizsgálni köteles. (2) A lakossági iroda a kijelöléssel egyidejűleg az igényjogosultakat felhívja, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül az otthonnal a szálláshasználati szerződést kössék meg. (3) Ha a kijelölt igényjogosultak a megjelölt határidőn belül a szálláshasználati szerződést önhibájukból nem kötik meg, a kijelölés hatályát veszti (1) Az otthon a jogosult és gyermekei részére szállást biztosít. (2) A szállás használatáért a jogosultak a jelen rendelet mellékletében megállapított lakbér mértékének 70%-át kötelesek fizetni alapterületi díjként, amelyet a szerződésben kell rögzíteni. (3) 1 A 4. számú mellékletben meghatározott szálláshasználati díjat a bérbeadónak, a víz-, és csatornahasználati díjat a bérbeadónak, illetve a magántársasházban lakók a társasháznak fizetik meg. (4) 2 A használati díjon kívül a villany, a gáz, a fűtés, a szemétszállítás, és a TV antenna használat költségeit a jogosultak a szolgáltató felé közvetlenül maguk fizetik (1) A jogosultak előtakarékosságként a szálláshasználat ideje alatt havonként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-ával azonos összeget kötelesek elhelyezni az általuk választott lakás-takarékpénztárnál, mely összeget a lakás-takarékpénztár zárolja. (2) A lakás-takarékpénztár az elhelyezett összeget a szerződésben foglaltak szerint csak a lakossági iroda előzetes hozzájárulásával fizetheti ki. 1 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör. 13. (1) bekezdése, hatályos március 31.napjától 2 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör. 13. (2) bekezdése, hatályos március 31. napjától

16 16 (3) A lakossági iroda a kifizetéshez akkor járulhat hozzá, amikor a szálláshasználati szerződés megszűnik, és a fiatalok a szállást elhagyják. (4) Kiköltözés előtt a hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a fiatalok igazolják, hogy lakásigényük végleges kielégítéséhez a lakás-takarékpénztárban elhelyezett összeget be kell fizetniük. A befizetéstől a költözés időpontjáig csak szálláshasználati díjat kötelesek megfizetni. (5) Megadható a hozzájárulás akkor is, ha a lakás-takarékpénztárban elhelyezett összeget a fiatalok családi ház építéshez anyagbeszerzésre kívánják fordítani. Ebben az esetben a lakossági iroda a jogerős építési engedély alapján hozza meg döntését A havi szálláshasználati díj beszedését és nyilvántartását, valamint a lakástakarékpénztárba történő befizetésének ellenőrzését az ingatlankezelő szerv végzi (1) A szálláshasználati szerződés az otthon és a kijelölt fiatal házasok között határozott időre vonatkozóan jön létre. Az időtartamra nézve a lakossági irodának a kijelölésről szóló közlésében foglaltak az irányadók. (2) 2 A szálláshasználóval a szálláshasználati szerződést a 6. számú mellékletben meghatározott minta alapján írásban kell megkötni. 36. (1) A fiatal házasok az általuk bérelt szállást és a közös használatra szolgáló helyiségeket az épületek házirendjében előírt módon rendeltetésszerűen kötelesek használni. (2) A fiatal házasok a szállásra - a szerződés megkötése után született gyermekük kivételével - más személyt nem fogadhatnak be, a használatot részben vagy egészben másnak nem engedhetik át. (3) A szálláshasználati jogot átruházni, elcserélni nem lehet Hatályon kívül helyezte 2. mondatát: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 2 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától

17 17 (1) 1 A szerződés a megállapított határidő lejártával megszűnik. A szállás leadásakor e rendelet 16. -ában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. (2) A határidő lejárta előtt is megszűnik a szerződés: a) 2 ha a fiatal házasok együttesen, vagy bármelyikük önállóan beköltözhető lakáshoz jut(nak) azzal, hogy beköltözhető az a lakás, melyet a fiatal házasok bérleti, vagy használati, vagy haszonélvezeti jogcímen birtokolhatnak, használhatnak, illetve az a lakástulajdon, melyet harmadik személyt megillető, a fiatal házasok birtoklási használati jogát korlátozó jog nem terhel. b) a feleknek a szerződés megszűntetésére vonatkozó egyező akaratával, c) megegyezés hiányában is, ha a fiatal házasok szálláshasználati díj fizetési és az előtakarékossági kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére nem tesznek eleget. d) a házasság felbontásával, e) ha a használó házastársak valamelyike az életközösség megszűntetése végett 30 napot meghaladó időre a szállást elhagyta, f) a házastársak egyikének halálával. (3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott szálláselhagyási kötelezés jogosságát vita esetén a Humán Erőforrás bizottság állapítja meg. (4) A (2) bekezdés d) és f) pontja alapján nem szűnik meg a szerződés, ha annak fenntartását a gyermekét ( gyermekeit ) egyedül nevelő szülő, vagy új házasságkötés esetén a házastársak együttesen szociális helyzetükre tekintettel kéri(k) és a már befizetett előtakarékossági összeg érintetlenül hagyása mellett a szerződésben foglaltak teljesítését egyedül, illetve együttesen vállalja(ák) és a szerződés fenntartásához a Humán Erőforrás bizottság hozzájárul. (5) Ha a szerződés a 36.. alapján szűnik meg, használó(k) köteles(ek) az otthont 30 napon belül elhagyni és elhelyezésükről maguk gondoskodni (1) Ha a szerződésben megállapított határidőre - az építkezés elhúzódása miatt - a fiatal házasok lakáshelyzete végelegesen nem rendezhető, az 1 Kiegészítette 2. mondattal: 9/2006.(III.17.). Ör a,. hatályos március 31.napjától 2 Módosította a 26/2001. (VI.21.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos a kihirdetés napjától

18 18 igényjogosultság szerinti lakás átadásig a szálláshasználati díj fizetése ellenében a Humán Erőforrás bizottság egyedi elbírálása alapján engedélyezheti a jogosultak otthon-használatának meghosszabbítását. (2) Az (1) bekezdésben foglalt esetet kivéve a szerződés megszűntetését követő 30 napon belül a fiatal házasok kötelesek az otthont elhagyni. (3) 1 Amennyiben a szálláshasználó a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a jogcím nélküli szálláshasználat kezdetének napjától számított harmadik hónap első napjától az alapdíj kétszeresét köteles a bérbeadó számára megfizetni. (4) 2 Az előzőekben foglaltaktól függetlenül a szállás kiürítése iránti intézkedések megtétele során e rendelet 21/A. -ban foglaltak értelemszerűen alkalmazandók Az otthon feladatának ellátására szolgáló lakásokat a Humán Erőforrás Bizottság jelöli ki A Fiatal Házasok Otthona fenntartása és működése tárgyában nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a Lakástörvény rendeleteit kell alkalmazni. ÖTÖDIK RÉSZ 4 Az önkormányzatot - lakóingatlan kényszerértékesítése esetén - megillető elővásárlási jog gyakorlása (1) Az önkormányzatot az 1993.évi LXXVIII. Törvény 85/F. -a alapján megillető elővásárlási joggal kapcsolatos - tulajdonszerzést eredményező - jognyilatkozatokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- a gazdasági bizottság jogosult megtenni. (2) Amennyiben a jognyilatkozat tulajdonszerzést közvetlenül nem eredményez a polgármester jogosult a jognyilatkozatok megtételére az árverést, értékesítést megelőzően, továbbá az árverés illetve értékesítés folyamata alatt. 1 módosította: 33/2010.(XII.16)Ör 2. Hatályos ; 33/2010(XII.16.) Ör 4. (2) bek alapján: A korábban hatályos szabályok alapján megállapított a jogcím nélküli lakáshasználók által fizetendő - lakás használati díjakat a bérbeadó felülvizsgálja. A rendelet hatályba lépését megelőzően a lakást már jogcím nélkül használók által e rendelet hatályba lépését követő jogcím nélküli lakáshasználat időtartamára vonatkozóan fizetendő lakáshasználati díjak mértéke nem lehet magasabb, mint amit az Ör. e rendelet ával módosított 17. -a és 38. -a meghatároz. 2 Bevezette: 25/2003.(V.22.) számú Ör. Hatályos május 22.napjától 3 Módosította: 8/2011.(III.24.)Ör. 43. a) pontja hatályos Hatályon kívül helyezte : 48/2001(XII.20.) sz. Ör január 1-től, majd 38/2009.(XII.18.) Ör 2. -a ötödik részt címet érintően is- módosította Hatályos: tól 5 38/2009.(XII.18.) Ör 2. -a ötödik részt címet érintően is- módosította Hatályos: tól

19 19 (3) A jognyilatkozatok megtétele során mérlegelni kell különösen, hogy a feladat ellátásához szükséges költségvetési előirányzat biztosított-e, illetve biztosítható-e, az ingatlan megszerzése az önkormányzat lakáspolitikai, szociálpolitikai, illetve vagyongazdálkodási elképzeléseihez mennyiben illeszkedik, valamint az ingatlannal kapcsolatban a tulajdonost várhatóan milyen kötelezettségek fogják terhelni, ezek fedezete tartósan biztosítható-e (1) A 41. alapján megszerzett lakóingatlanra határozatlan időre szóló bérleti szerződést kell kötni. (2) A lakás bérbeadásának egyéb kérdéseiben e rendelet szabályai közül az okban, a 6/A. -ban, 8. -ban, 12/A. -ban, okban meghatározott rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni HATODIK RÉSZ Hatályba léptető rendelkezések 46.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a 2/1982.(XI.10.) számú és a 9/1991.(V.28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. (2) E rendeletben meghatározott kivételekkel a rendelet hatályba lépéséig indult eljárásban az eljárás megindításakor hatályos önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni. (3) Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás célját szolgáló helyiségek értékesítéséről a képviselőtestület külön önkormányzati rendeletet alkot. A külön rendelet hatályba lépéséig lakást és nem lakás célját szolgáló helyiséget nem értékesít, de a majdan értékesítendő lakás és nem lakás célját szolgáló helyiségek vételárát csak lakásépítésre használja fel. 1 Hatályon kívül helyezte : 48/2001(XII.20.) sz. Ör január 1-től, majd 38/2009.(XII.18.) Ör 2. -a ötödik részt címet érintően is- módosította Hatályos: tól 2 Hatályon kívül helyezte : 48/2001(XII.20.) sz. Ör január 1-től

20 20 S á r v á r, február 08. (: S z a b ó Imre : ) (: Dr. Radics Mihály : ) polgármester sk. jegyző sk. A RENDELET SZERKEZETE: Első rész: Lakásbérlet szabályai I. fejezet: Lakásbérlet létrejötte II. fejezet: A felek jogai és kötelességei III. fejezet: A lakásbérlet megszűnése IV. fejezet: Az albérlet V. fejezet: A lakbér mértéke, a különszolgáltatás díja Második rész: Helyiségbérlet szabályai Harmadik rész: Átmeneti rendelkezések Negyedik rész: FHO Ötödik rész: Az önkormányzatot a lakóingatlan kényszerértékesítése esetén megillető elővásárlási jog gyakorlása 1 Hatodik rész: Hatálybalépés MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Érvényes bérkijelölési megállapodások jegyzéke 2. számú melléklet: Lakásbérleti szerződés 3. számú melléklet: Helyiségbérleti szerződés 4. számú melléklet: Lakbérek mértéke 5. számú melléklet: 2 Helyiségbérleti díjak mértéke 6. számú melléklet: FHO szálláshasználati szerződése

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

A lakásbérlet szabályai

A lakásbérlet szabályai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2/1994. (II.8.) sz. rendelete ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya,

Részletesebben

A lakásbérlet szabályai

A lakásbérlet szabályai Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2/1994. (II.8.) sz. rendelete ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés e SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sónár, Várkerület u. 2. Előterjesztés Sán ár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és a fenntartásáról Fiatal Házasok Otthona és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2011. december

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Egységes szerkezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Egységes szerkezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szarvas Város Önkormányzata 8/2002.(IV.19.) számú helyi rendeletével módosított 1/1999. (I. 29.) rendelete egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába)

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006(III.30.) Kt. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2006.(IV.03.) számú rendelete LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006.(IV.03.) számú rendelete Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1.

ELSŐ RÉSZ A helyi rendelet hatálya 1. Kiszombor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005.(XI. 29.) KKÖT rendelete lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezet/ Kiszombor

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e

12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (XII.1.) r e n d e l e t e Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. fejezet. 1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya A bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (V. 11.) Ör. sz. Rendelete A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL (egységes szerkezetben) Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 30.) rendelettel módosított 13/2003. (VI. 24.) rendelete az önkormányzati lakásokról egységes szerkezetben Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

A rendelet hatálya. (3) A bérlővel bérleti jogviszonyt csak a munkakör betöltésének feltételéhez kötötten lehet létesíteni.

A rendelet hatálya. (3) A bérlővel bérleti jogviszonyt csak a munkakör betöltésének feltételéhez kötötten lehet létesíteni. 418 5/2009 (II. 27.) HMÖ rendelet a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről A Heves Megyei Közgyűlés a lakások

Részletesebben

---------------------------------------------------- 1 ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 1 ---------------------------------------------------- Csemő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2004.( XI. 31.) rendelete EGYSÉGES SZERKEZETBEN a szolgálati lakásokról és lakbérekről I. fejezet A rendelet hatálya, a lakásbérlet létrejötte 1. A rendelet

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

A lakásbérlet szabályai I. Fejezet A lakásbérlet létrejötte 2..

A lakásbérlet szabályai I. Fejezet A lakásbérlet létrejötte 2.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1993. (XII. 21.) Ök. rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről A Képviselő-testület a lakások és egyéb helyiségek

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 22/2011.(XII.22.) és a 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, valamint az

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2007.(II. 01.) RENDELETÉNEK A 14/2007.(IX. 27.) RENDELETTEL, A 19/2007.(XI.

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 16/2004.( VII.29.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről.

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről. Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben) Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete

Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/1994. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben