ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.."

Átírás

1 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos március 1-jétől hatályos egységes szerkezetbe foglalt szöveg, utolsó mód.: 7/2012.(II.17.)Ör.) ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. (1) E rendelet hatálya Sárvár város Önkormányzata (továbbiakban : önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra (továbbiakban: lakás) és nem lakás célját szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiség) terjed ki. (2) E rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket: a) Sárvár város Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) b) az Önkormányzati Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága (továbbiakban: szociális bizottság), c) az Önkormányzati Képviselő-testület Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban: gazdasági bizottság), d) a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyek Irodája (továbbiakban: lakossági iroda), e) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája (továbbiakban: pénzügyi iroda), f) 3 g) 4 a Városgazdálkodás Sárvár (továbbiakban: ingatlankezelő) gyakorolja. (3) Lakások esetében a Humán Erőforrás Bizottság, helyiségek esetében a gazdasági bizottság gyakorolja mindazon bérbeadói jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. 1 Rendelet elnevezését módosította: 25/2003.(V.22.) sz. Ör., hatályos: május 22. napjától 2 Módosította: 21/2010(X.15.) Ör 7. -a Szociális és Egészségügyi Bizottság szövegrészt Humán Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Gazdasági Bizottság szöveget Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság szövegekre ( 1. (3), a 3. (2), 4. (1), 4. (2), 4. (4), az 5. -ban, a 9. (1), 9. (2), a 19. (1), a 19. (3), 20. (1), a 20. (2), a 21. (1), a 26. (1), a 30. (1), 37. (3), 37. (4), 41. (1)) 3 Hatályon kívül helyezte 9/2006.(III17.)Ör.18. (2) bekezdése március 31.napjától 4 elnevezést módosította:3/2004(i.22.) Ör hatályos február 1.napjától

2 2 A lakásbérlet szabályai I. FEJEZET A lakásbérlet létrejötte 2.. (1) Az ingatlankezelő folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő, és bérbeadás útján hasznosítható lakásokról. (2) A lakást csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évi időtartamra lehet bérbe adni. A szociális bérlakás bérleti szerződése további 5 évre ismételten meghosszabbítható, ha a bérlő szociális jogosultsága változatlanul fennáll. (3) (1) 2 Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati bérlakásra az évi III. törvény 3. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott azon személy (igénylő), aki(nek) a lakás bérbeadásakor: a) nincs beköltözhető lakásra vonatkozó tulajdonjoga, azzal, hogy beköltözhető az a lakás melyet nem terhel más személyt megillető, a tulajdonos (kérelmező) használati jogát korlátozó jog; illetve nincsen lakásra vonatkozó haszonélvezeti, vagy egyéb használati joga, b) legalább 3 éven át sárvári lakóhellyel rendelkezik, c) a közös lakásban élőket figyelembe véve lakáshasználatuk egy főre a fél lakószobát nem éri el. (a létszámba nem számít be az albérlő és bérbeadói hozzájárulás nélkül befogadott személy), d) 3 4 családjában az együttköltözők egy főre jutó - a kérelem benyújtását megelőző hónap alapján számított - nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át, és a vele együtt költöző családtagok ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, illetve 5 éven belül nem rendelkeztek, kivéve a zártkerti, a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kilencvenszeresét meghaladja. 1 Hatályon kívül helyezte 9/2006. (III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31. napjától 2 Módosította a felvezető mondatot valamint az a) és b) pontot a 9/2006. (III.17.) Ör. 1. (1) bekezdése, hatályos március 31. napjától 3 Szövegcserésen módosította a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (3) bekezdése, hatályos december 19-étől 4 Hatályos kívül helyezte az három.. szövegrészt a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, hatályos december 19-étől

3 3 (2) 1 A 3..(1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemhatártól különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévő személy/család esetében a Humán Erőforrás Bizottság 25%-kal emelt mértékben eltérhet. A Képviselő-testület a már bérbe adott lakásra vonatkozó bérleti jogviszony újabb legfeljebb 5 évre történő meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálásakor a különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévő személy/család esetén a jövedelemhatártól eltekinthet. E rendelkezések szempontjából különös méltánylást érdemlő élethelyzetben van az a személy, aki egyedülálló; gyermekét egyedül neveli; tartósan beteg vagy nyugdíjas, illetve az a család, amely három vagy több gyermeket nevel, illetve gyermekek számától függetlenül tartósan beteg és/vagy fogyatékkal élő gyermeket nevel, illetve az a házaspár, melynek mindkét tagja nyugdíjas. A különös méltánylást érdemlő élethelyzetben lévőnek az előzőekben felsorolt személyek csak akkor tekinthetők, ha lakhatásuk nem megoldott. (3) Nem juttatható szociális bérbeadás útján önkormányzati bérlakás annak, aki: a) lakásbérleti jogviszonyáról térítési díj ellenében 5 éven belül mondott le, b) korábbi bérlakását önmaga vagy hozzátartozója kedvezménnyel megvásárolta, illetőleg azt magánforgalomban értékesítette, c) a bérbevételi ajánlat benyújtását megelőző 5 éven belül önkényes lakásfoglaló, jogtalan befogadó volt. (4) Szociális helyzet alapján legfeljebb a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, Sárvár városban elismert komfortfokozatú és nagyságú lakás adható bérbe. (5) 2 Az az igénylő, aki szociális helyzete alapján kíván lakást bérelni, bérleti ajánlatot tesz a lakossági irodánál az e célra rendszeresített formanyomtatványon. 4.. (1) 3 Az igénylők közül a Humán Erőforrás Bizottság a 3. (1) bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelésével névjegyzéket hagy jóvá, melyben komfortfokozatra, szobaszámra vonatkozó igények szerint csoportosítva meghatározza a lakáshoz jutás sorrendjét is. (2) 4 A név- és lakcímadatot tartalmazó névjegyzéket hirdetményi úton ( a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, a Sárvári Televízióban, a Sárvári Honlapon) kell közzétenni azzal, hogy arra észrevételeket tenni a közzétételtől 1 Módosította 3/2004. (I.22.) Ör., hatályos február 1. napjától, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2 Módosította állampolgár.. szövegrész helyébe..igénylő.. szövegrész lép a 9/2006.(III.17.)Ör. 1. (2) bekezdése március 31.napjától ; 2. mondatát hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.)Ör 18. (2) bekezdése március 31.napjától (továbbá a 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (3) bekezdés alapján /hatálybalépés: március 31./ a 3. (5) bekezdése alapján befizetett - az igénylési letét visszafizetéséről, a polgármesteri hivatal gondoskodik a hatályba lépést követő 3 hónapon belül ) 3 Módosította: 9/2006.(III.17.)Ör. hatályos március 31.napjától 4 Módosította: 9/2006.(III.17.)Ör. hatályos március 31.napjától

4 4 számított 30 napon belül a Lakossági Irodánál előterjesztve a Szociális Bizottsághoz címezve lehet. (3) 1 (4) A Humán Erőforrás Bizottság az észrevételeket megvizsgálja, mérlegelése szerint a névjegyzéket kiegészíti, módosítja. (5) 2 A jóváhagyott névjegyzékből a lakossági iroda kijelöli a bérlőt, s erről értesíti az ingatlankezelőt. Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott sorrend szerint következő igénylő a felajánlott lakást nem fogadja el, úgy azt a soron következő igénylő részére kell felajánlani. 4/A.. (1) A lakossági iroda a jogosultságot a kijelölés időpontjában ismételten vizsgálni köteles. (2) A lakossági iroda a kijelöléssel egyidejűleg a kijelölt bérlőket felhívja, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül az ingatlankezelővel a bérleti szerződést kössék meg. (3) Ha a kijelölt bérlő a határidőn belül a bérleti szerződést nem köti meg a kijelölés érvényét veszti A piaci feltételekkel bérbeadható lakások jegyzékét a Humán Erőforrás bizottság nyilvánosan közzé teszi, amely tartalmazza a lakás megüresedésének várható idejét, valamint a pályázati feltételeket. A pályázati feltételeket évente a gazdasági bizottság határozza meg. A beérkező ajánlatokat az ingatlankezelő fogadja, nyilvántartásba veszi, s közülük - a pályázati feltételek szigorú betartásával - a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést köt Az önkormányzati intézmények és a helyi szervek szakemberellátásának biztosítása érdekében a Humán Erőforrás Bizottság szakember részére egyedi döntésével önkormányzati bérlakást biztosíthat. A szakemberlakás bérbeadására határozott időre (maximum öt évig terjedő időtartamra), de legfeljebb az adott intézménynél / szervnél fennálló munka-, közalkalmazotti-, közszolgálati -, szolgálati jogviszonya fennállásáig kerülhet sor. 1 Hatályon kívül helyezte 9/2006. (III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31. napjától 2 Kiegészítette 2. mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 2. (3) bekezdése, hatályos március 31.napjától 3 Hatályon kívül helyezte.. minden év április 30-ig.. szövegrészt: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 4 Hatályon kívül helyezte..az éves lakáselosztási tervben meghatározott kereten belül.. szövegrészt : 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától; kiegészítette a 2.mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 3. -a, hatályos március 31.napjától, majd módosította:8/2011.(iii.24.) Ör. 43. a) pontja hatályos Hatályon kívül helyezte..az éves lakáselosztási tervben meghatározott kereten belül.. szövegrészt : 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától; kiegészítette a 2.mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 3. -a, hatályos március 31.napjától, majd módosította:8/2011.(iii.24.) Ör. 43. a) pontja hatályos

5 5 6/A. 1 A bérbeadás feltétele az is, hogy a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, illetve a Lt.3. (2) bekezdés szerinti távollétét az ingatlankezelőnek bejelenteni. E kötelezettségre a bérleti szerződésben ki kell térni. 7.. (1) A képviselőtestület önkormányzati lakást nem lakás céljára csak kivételes esetben engedélyez bérbeadásra. (2) A képviselőtestület a döntéssel egyidejűleg a bérbeadás feltételeiről is rendelkezik. 8.. (1) Az önkormányzati lakásba együttesen beköltöző házastársakkal - kérelmükre - lakásbérleti szerződést a bérlőtársi minőségben kell megkötni. (2) A lakásba később beköltöző házastárs írásban kérheti a lakossági irodától a bérlőtársi minőségének elismerését. A kérelem teljesítését a lakás addigi kizárólagos bérlőjének - tehát a másik házastársnak - a hozzájárulása esetén nem lehet megtagadni. (3) A lakásba történő beköltözés előtt - tehát a lakásbérleti szerződés megkötésekor - az egyeneságbeli rokonok, valamint a testvér kérelmére - bérlőtársi jogviszony létesíthető. E jogosultság az örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek vonatkozásában is fennáll. (4) A lakásbérleti szerződés megkötése és a lakásba történő beköltözés után bérlőtársi jogviszonyt csak a később beköltöző házastárssal lehet létesíteni. 9.. (1) Társbérleti lakásrész megüresedése esetén a Humán Erőforrás bizottság a megüresedett lakrészt a lakásban visszamaradó másik társbérlő részére felajánlja, és a feltételek vállalása esetén bérbe adja. (2) Amennyiben a lakásban maradó másik társbérlő nem vállalja a feltételeket, nem kéri a megüresedett társbérleti lakrésznek a bérleményéhez történő csatolását, akkor részére a társbérleti lakrészével azonos minőségű, vagy attól értékesebb önkormányzati lakást ajánl fel a Humán Erőforrás bizottság a kötelezettségek vállalása mellett. 1 Bevezette: 9/2006.(III.17.) Ör. 4. -a, hatályos március 31.napjától

6 6 II. FEJEZET A felek jogai és kötelezettségei 10.. (1) Az ingatlankezelő a jelen rendeletben meghatározott lakbér összegére akkor köt szerződést, ha ezt a bérlő elfogadja. (2) A bérleti szerződés tartalmazza, hogy az ingatlankezelő az önkormányzati rendelet és más jogszabályokban meghatározott jogi korlátok között jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani. (3) Amennyiben a bérlő a módosított díjjal nem ért egyet, az ingatlankezelő vezetője a képviselőtestület nevében eljárva köteles kérni a bíróságtól a lakbér mértékének megállapítását A lakbér komfortfokozatának megfelelő lakásberendezéseket a lakásbérleti szerződés tartalmazza Az ingatlankezelő a bérlővel a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti bérleti szerződést köti meg. 12/A.. 1 (1)Az ingatlankezelő a lakás rendeltetésszerű használatát, a szerződésben foglaltak teljesítését- az általa meghatározott ütemezés szerint évente kettő alkalommal ellenőrzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendes ellenőrzésen túl, amennyiben megalapozott információ áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy valamelyik lakást a bérlő nem rendeltetésszerűen használja, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az ingatlankezelő további rendkívüli- ellenőrzést is végezhet. A bérleményellenőrzés szabályaira, a felek ezzel kapcsolatos jogaira, kötelezettségeire bérleti szerződésben ki kell térni (1) Az ingatlankezelő és a bérlő megállapodhatnak arra vonatkozóan, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. (2) 2 A szerződés megkötésekor létrejött ilyen írásos megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, a kezdés és a befejezés 1 Bevezette: 9/2006.(III.17.) Ör. 5. -a, hatályos március 31.napjától 2 Kiegészítette..ilyen.. szövegrészt követően..írásos.. szövegrésszel: 9/2006.(III.17.) Ör. 6. -a, hatályos március 31.napjától

7 7 időpontját és a mindkét fél által elfogadott szakértő által ellenőrzött költségvetés szerinti bekerülési összeget. (3) A bérlő ráfordításait lakbérének szüneteltetésével, vagy mérséklésével nyerheti vissza, amelyet a bérlő és az ingatlankezelő közötti megállapodásban kell rögzíteni A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtóinak és ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről. A lakbér rendeleti megállapítása e kötelezettséget figyelembe veszi Az ingatlankezelő és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a bérlő a lakását átalakíthatja, korszerűsítheti. Az ingatlankezelő a költségeket csak akkor vállalhatja át, ha a lakás komfortfokozata ezáltal növekedett. Bérlő egyúttal vállalja a lakás új besorolásának megfelelő lakbér fizetését. A munkák elvégzésére és a költségek megtérítésére egyebekben a 13.. előírásai irányadóak. Amennyiben az ingatlankezelő a korszerűsítési és átalakítási munkákhoz hozzájárult, a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő igényt tarthat a megállapodásban foglalt értéknövelő beruházásai megtérítésére a megállapodástól függően, de mindenképpen a bérlet megszűnésétől számított egy éven belül egy összegben (1) 1 Az ingatlankezelő és a bérlő akár a szerződéskötéskor, akár megszűnésekor megállapodhatnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a lakásberendezéseket az ingatlankezelő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a kölcsönösen elfogadott bérlői költségtérítés fejében. A megállapodásra a 13. (2) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. (2) 2 A lakás leadásakor kötelezően elvégzendő munkák az alábbiak: a lakás egészségügyi meszelése nyílászárók szükség szerinti mázolása lakásberendezések, burkolatok hibátlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadása Kiegészítette 2. mondattal: 9/2006.(III.17.) Ör. 7. (1) bekezdése, hatályos március 31.napjától 2 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör. 7. (2) bekezdése, hatályos március 31.napjától 3 Módosította : 33/2010.(XII.16.) Ör. 1. -a hatályba lép ; 33/2010(XII.16.) Ör 4. (2) bek alapján: A korábban hatályos szabályok alapján megállapított a jogcím nélküli lakáshasználók által fizetendő - lakás használati díjakat a bérbeadó felülvizsgálja. A rendelet hatályba lépését megelőzően a lakást már jogcím nélkül használók által e rendelet hatályba lépését követő jogcím nélküli lakáshasználat időtartamára vonatkozóan fizetendő lakáshasználati díjak mértéke nem lehet magasabb, mint amit az Ör. e rendelet ával módosított 17. -a és 38. -a meghatároz.

8 8 Az elhelyezésre nem jogosult jogcím nélküli lakáshasználó a jogcím nélküli használat kezdetétől számított harmadik hónap első napjától a lakbér kétszeresének megfelelő használati díjat köteles fizetni A bérlő - a törvényben meghatározott eseteken kívül - a lakossági iroda előzetes írásbeli hozzájárulása esetén a lakásába befogadhatja az élettársát és testvérét, és befogadott gyermekének házastársát, ha azok saját lakással (tulajdon, bérlet, társbérlet) nem rendelkeznek. A hozzájárulás akkor adható meg, ha egy személyre legalább 8 m2 lakás alapterület jut (1) A bérlő a Humán Erőforrás bizottságnál a határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésével kapcsolatosan kérheti, hogy a Humán Erőforrás bizottság biztosítson számára bérleti lehetőséget egy másik önkormányzati lakásra, vagy a lakásbérleti jogviszony megszűnése ellenében biztosítson részére pénzbeli térítést. A két lehetőség együttesen is alkalmazható. (2) 1 Másik lakás bérbeadása esetén a visszaadott lakásnál a bérlőt a javára mutatkozó alapterület különbözet minden négyzetmétere után az egy négyzetméter lakásterületre eső, a csere időpontjában hatályos lakbér 8 évi összege illeti. A visszaadott lakásnál nagyobb alapterületű lakás bérbeadása esetén a bérlőt a többlet lakás alapterület minden négyzetmétere után az e lakás négyzetméterére eső lakbér 8 évi összege terheli. (3) 2 A határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel másik lakás bérbeadásának mellőzésével történő megszűntetése esetén a bérlőt az adott lakás 8 évi bérleti díjának megfelelő összegű térítési díj illeti. A Humán Erőforrás bizottság és a bérlő ennél alacsonyabb összegű térítési díjban is megállapodhat. A képviselő-testület egyedi elbírálás alapján ennél magasabb összegű pénzbeli térítést is megállapíthat azzal, hogy a lakás forgalmi értékét a térítés nem haladhatja meg. (4) A lakás 10 évi bérleti díjának megfelelő összegű térítés illeti a bérlőt abban az esetben is, ha a bérbeadói felmondás (törvény 26..(1) bekezdés ) esetén cserelakásra nem tart igényt (1) Önkormányzati lakás cseréjéhez a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a Humán Erőforrás bizottság akkor adhat hozzájárulást, ha a lakás bérleti joga egy másik lakás bérleti jogának megszerzésére irányul. A lakástulajdon megszerzésére irányuló csere a bérleti jog megszerzésével esik egy tekintet alá abban az esetben, ha a tulajdonjog megszerzése egyúttal a 1 Kiegészítette:..lakásterületre eső.. szövegrészt követően..a csere időpontjában hatályos szövegrésszel: 9/2006.(III.17.) Ör. 9. -a, hatályos március 31.napjától 2 Módosította:39/2003.(XI.18.) Ör., hatályos 2003.november 18.

9 9 lakás tényleges használatát eredményezi az önkormányzati lakás volt bérlője részére. (2) A Humán Erőforrás bizottság az Ör. 3..(1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésében megállapított jövedelmi értékhatártól eltekinthet, ha a csere útján biztosított lakás nagysága legalább egy lakószobával kisebb vagy a lakás legalább eggyel alacsonyabb komfortfokozatú (1) A lakásbérleti szerződés megszűnése után az önkormányzati lakásban visszamaradó - a lakásbérleti jog folytatására nem jogosult - személyek elhelyezésére a Humán Erőforrás bizottság az ingatlankezelő útján az élettárs, a szülő, a testvér és a lakásban 1 évnél rövidebb ideig lakó eltartó tekintetében vállal kötelezettséget. (2) Elhelyezésre az előző bekezdésben meghatározottak csak akkor jogosultak, ha a város közigazgatási területén nem rendelkeznek beköltözhető, önálló lakással és 3 éven belül nem is volt önálló lakásuk. (3) Az elhelyezésre jogosultak lakásigénye egy személyt alapul véve 1 szoba, konyhás, komfort nélküli önkormányzati lakással kielégítettnek tekinthető. Együtt elhelyezendő minden további személy esetében az igényjogosultság fél lakószobával emelkedik. Magasabb komfortfokozatú lakás rendelkezésre állása esetén az elhelyezésre az is felhasználható. (4) Ha a bíróság jogerős ítélete házasság felbontásával összefüggésben valamelyik felet a saját elhelyezési kötelezettségének kimondása mellőzésével kötelezi a közös önkormányzati lakás elhagyására, a kiköltözésre kötelezettet a (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelő önkormányzati lakás illeti meg. 21/A.. 1 A lakástörvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben a bérleti szerződés felmondása, a felmondás jogszerűségének megállapítására és a bérleti jogviszony egyéb okból történő megszűnésének eseteiben is lakás kiürítésére irányuló polgári eljárás megindítása az ingatlankezelő vezetőjének, mint a bérbeadói feladatokat ellátó szervezet vezetőjének a feladatát képezi. 21/B.. 2 A társasházi lakásokat és nem lakás céljára helyiségeket érintő társasházi ügyekben a tulajdonos Önkormányzatot az ingatlankezelő vezetője vagy az általa megbízott személy képviseli, ebben a minőségében javaslatot tehet, szavazhat, a fedezet rendelkezésre állása esetén kötelezettséget vállalhat. A fedezettel nem rendelkező, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokra vonatkozó, és a bírósági, hatósági eljárásokkal kapcsolatos döntés vagy kötelezettségvállalásra 1 módosította: 25/2003. május 22. számú Ör., hatályos május 22. napjától 2 kiegészítéssel módosította a 35/2011. (XII.16.) Ör. 1. -a, hatályos december 19-étől

10 10 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2007. (I. 25.) önkormányzati rendelete szabályai alkalmazandók IV. FEJEZET Az albérlet 22.. (1) A bérlő a lakás egy részét a lakossági iroda előzetes hozzájárulásával albérletbe adhatja. A hozzájárulás nélküli albérletbe adás olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely megalapozza a Lakástörvény 24..(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felmondást. (2) Nem adható hozzájárulás: teljes lakás albérletbe adásához, szükséglakás 1 szobás lakás egy részének albérletbe adásához. (3) A bérlő csak olyan albérleti szerződést köthet, amely garantálja, hogy a lakásbérlet megszűnése esetén az albérlet is megszűnik. V. FEJEZET A lakbér mértéke, a külön szolgáltatás díja 23.. (1) 1 A képviselőtestület az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önhibájukon kívülálló okokból nehéz anyagi körülmények között élő bérlők részére az önkormányzati lakások lakbérének teherviseléséhez a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott módon támogatás nyújtható. (3) 2 Műteremlakás esetén a bérleti díjat kizárólag a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 91/A. 7. pontjában meghatározott helyiségek alapterülete után kell megfizetni. 1 Módosította a 47/2001. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos február 1-től 2 Hatályon kívül helyezte 1.,2.,4.mondatát 9/2006.(III.17) Ör. 18. (2) bekezdése hatályos március 31.napjától 2 Kiegészítéssel módosította a 7/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos március 1-jétől

11 A(z ingatlankezelő ) a szemét tárolása és elszállítása céljára edényzetet biztosít. MÁSODIK RÉSZ A helyiségbérlet szabályai 25.. (1) Az ingatlankezelő folyamatosan nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről. (2) 2 (3) 3 (4) 4 Határozatlan időre szóló bérleti joggal rendelkező bérlő a helyiség bérleti jogát előzetes bérbeadói hozzájárulással átruházhatja, vagy elcserélheti, albérletbe adhatja, amennyiben a bérleti jogviszony folytatója vállalja, hogy az önkormányzatnak a bérleti szerződés megkötése előtt egyösszegű bérleményfenntartási hozzájárulást fizet. (5) 5 A bérlemény-fenntartási hozzájárulás összege az átruházásról szóló megállapodásban kikötött pénzbeli térítés 20%-a, ami nem lehet kevesebb a helyiség beköltözhető forgalmi értékének 10%-ánál. Helyiségek cseréje esetén a bérlemény-fejlesztési hozzájárulást az értékkülönbözet után kell megállapítani az előzőekben meghatározott százalékos mértékben. Albérletbe adás esetén a hozzájárulás az albérleti díj 20%-a, amennyiben az albérletbe adás az albérleti díj helyett, vagy mellett pénzbeli térítés és/vagy egyéb vagyoni értékkel bíró jog, dolog ellenében történik, a hozzájárulás mértéke ( az előzőekben említett hozzájáruláson túl) a pénzbeli térítés, illetve a jog, vagy dolog értékének 20%-a. (6) A helyiségben végzett rendszeres közös tevékenység esetén az érintettek kérelmére a gazdasági bizottság köteles hozzájárulni ahhoz, hogy a bérlő házastársa bérlőtársi jogviszonyt létesíthessen. (7) 6 2 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől 3 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől 4 Kiegészítette az..elcserélheti.. szövegrészt követően..albérletbe adhatja.. szövegrésszel: 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától 5 Kiegészítette a 3. mondattal : 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától 6 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől

12 12 (8) 1 (9) 2 (10) 3 25/A. 4 (1) A megüresedett önkormányzati helyiségek bérbeadása fő szabályként pályáztatás útján történik. Pályáztatás esetén a tulajdonosi jogok gyakorlója ideértve a bérbeadás útján való hasznosításra történő kijelölést és az elbírálást is - a gazdasági bizottság. A Képviselő-testület hatáskörébe kizárólag az 5 évet meghaladó határozott időtartamú pályázati kiírások jóváhagyása tartozik. (2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a helyiség főbb jellemzőit, rendeltetését, a környezetvédelmi követelményeket, a bérbeadás feltételeit és a bérleti díjra vonatkozó közlést. (3) Az elvárt bérleti díj a gazdasági bizottság döntése alapján, vagy értékbecslés alapján kerül megállapításra. (4) Nem kell pályázatást lefolytatni: a) ha a meghatározott nettó havi bérleti díj mértéke nem haladja meg a ,- Ft-ot b) ha a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbe adása egyszeri alkalommal és egy évet meg nem haladó időtartamra szól, c) a nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati vagyonkezelő szerv részére történő ingyenes használatba adásakor, d) bérleti idő, használati idő meghosszabbításakor, e) állami feladatot ellátó állami szerv elhelyezésekor, f) a nem lakás céljára szolgáló helyiség közfeladatot ellátó jogi személy részére történő ingyenes vagy visszterhes használatba adásakor g) ha a pályáztatási eljárás eredménytelen maradt. (5) Önkormányzati helyiségre bérleti szerződést a gazdasági bizottság döntése és értesítése alapján az abban foglalt tartalommal az ingatlankezelő szerv köti meg a bérlővel. A gazdasági bizottság egyedi döntése alapján a bérleti szerződést Sárvár város Önkormányzata képviseletében a polgármester köti meg. 1 Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XII.16.) Ör. 4. (4) bekezdése, december 19-étől 2 Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 3 Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.) Ör. 18. (2) bekezdése március 31.napjától 4 kiegészítéssel módosította a 35/2011. (XII.16.) Ör. 2. -a, hatályos december 19-étől

13 13 (6) A helyiségbérleti szerződés felmondása, ezzel összefüggésben bírósági eljárás indítása, az Önkormányzat nevében eljárva az ingatlankezelő vezetőjének feladatát képezi. A gazdasági bizottság egyedi döntése alapján ez a jog a polgármestert illeti. (7) A helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése a gazdasági bizottság hozzájárulása alapján történik. (8) A nem lakás céljára szolgáló helyiség önkormányzati vagyonkezelő szerv részére történő használatba adása esetén az önkormányzati vagyonkezelő szerv az Önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül jogosult a vagyontárgyak bérbeadás útján történő hasznosítására, oly módon, hogy az akár megszakításokkal is egy évet meghaladó bérbeadáshoz az ágazatilag illetékes szakbizottság, az Önkormányzati Kórház Sárvár vonatkozásában pedig a bérbeadás időtartamától függetlenül a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges. HARMADIK RÉSZ Önkormányzati lakásokra, helyiségekre vonatkozó átmeneti rendelkezések 26.. (1) A szociális intézményből elbocsátott azon személy részére, aki intézménybe utaláskor önkormányzati bérlakása lakásbérleti jogviszonyáról a Sárvár város Önkormányzata javára térítés nélkül mondott le, s azt beköltözhető állapotban rendelkezésre bocsátotta, kérelmére a Humán Erőforrás bizottság megfelelő önkormányzati lakást köteles biztosítani. (2) A lakás akkor megfelelő, ha az legalább 1 szoba, konyhás és olyan vagy eggyel alacsonyabb komfortfokozatú - de legalább komfort nélküli -, mint amilyen a térítés nélkül átadott lakás volt. (3) A lakossági iroda és az elhelyezendő személy bármilyen komfortfokozatú lakás biztosításában megállapodhat. A biztosítandó önkormányzati lakás szobaszáma egy-két személy elhelyezését figyelembe véve a két lakószobát nem haladhatja meg. (4) Abban az esetben, ha a szociális intézményből elbocsátott személy az intézménybe utaláskor a lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeni térítés ellenében, vagy a jogszabály által meghatározott körben a hozzátartozó javára mondott le, soron kívüli elhelyezésre nem tarthat igényt. Ilyen esetben igénye a törvényben és e rendeletben meghatározott módon és feltételek mellett elégíthető ki Hatályon kívül helyezte: 9/2006.(III.17.) Ör.18. (2) bekezdése március 31.napjától

14 14 Az önkormányzati bérlakás bérbeadására vonatkozó lakásigény elbírálása, a névjegyzék összeállítása érdekében az igénylő igénylőlapot tölt ki, melyen feltünteti saját maga és az együttköltözők személyazonosításához szükséges adatokat ( születési családi és utónevet, házassági nevet, a születés helyét, és időpontját, lakó-, illetve tartózkodási helyét), továbbá a lakásigénylésre való jogosultságát alátámasztó szociális helyzetére vonatkozó személyes adatokat is, ennek keretében az ő és a vele együttköltözők jövedelmi, vagyoni helyzetről nyilatkozatot tesz, csatolva a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó iratokat (pl: munkáltatói jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény). A lakásigénylésen feltüntetett személyes adatok kezelésére az igénylő önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor. A lakásigénylést a polgármesteri hivatalban lehet előterjeszteni. A kérelem elutasítása, vagy visszavonása, illetve a lakásbérleti jogviszony megszűnése után a személyes adatok tovább nem kezelhetők, megsemmisítendők. NEGYEDIK RÉSZ A Fiatal Házasok Otthona fenntartása és működése 29.. (1) Az otthonban való elhelyezésre igényjogosultak azok, akik: a) közül a házaspár legalább egyik tagja a kérelem elbírálását megelőzően folyamatosan több mint 5 éve sárvári állandó lakóhellyel rendelkezik, b) házassági életközösségben élnek, c) 2 közül a házastársak egyike sem töltötte be a 32. életévét, d) lakásigényüket a lakossági iroda nyilvántartásba vette, e) az elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezőnek elfogadják, f) vállalják, hogy lakásügyük megoldásáról saját maguk gondoskodnak. (2) Az igényjogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása szükséges. Az otthonban való elhelyezés leghosszabb időtartama 5 év. Amennyiben e rendelet célkitűzéseinek elérését nem veszélyezteti, ennél rövidebb időtartam is megállapítható (1) Az otthonban elhelyezésre kerülő fiatal házasok névjegyzékét a Humán Erőforrás bizottság állapítja meg. 1 Módosította: 9/2006.(III.17.) Ör a, hatályos március 31.napjától 2 Módosította: 37/2008.(XI.25.) számú rendelet Hatályba lépés :2008.november 25.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendelete a 9/2008. (II. 29.), a 22/2009. (XI.25.), a 27/2009. (XII.04.), a 2/2011. (I.31.), 8/2012. (II.27.), a 21/2013.(IX.03.),

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2005. (I.20.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE A Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben