Noszvaj. 101/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott. integrált településfejlesztési stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Noszvaj. 101/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott. integrált településfejlesztési stratégia"

Átírás

1 Noszvaj 101/2014. (XI. 25.) önk. határozattal jóváhagyott integrált településfejlesztési stratégia 2014

2

3 NOSZVAJ KÖZSÉG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA november Megbízó: Noszvaj Község Önkormányzata Képviseli: Bóta Géza polgármester 3325 Noszvaj, Kossuth út 1. Készítették: Név: Aláírás: Poltrade Bt. Urban Landscape Design 1096 Budapest, Telepy u Mohácsi Katalin vezető településtervező okl. településmérnök, kulturális örökség menedzser és fenntartható fejlődés szakreferens Tölgyesi Diána településtervező TT okl. településmérnök, ingatlan értékbecslő

4 Tartalom 1. Bevezetés KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Stratégiai fejlesztési célok meghatározása A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang bemutatása) Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció (2013. november) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (3.0 verzió (munkaközi változat)) Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013. ápr.22-i verzió) Heves Megye Területfejlesztési Programja ( ) (2013. nov.29-i társadalmasítási verzió) Eger Megyei Jogú város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Eger Körzete Kistérség településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és Programja, Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben beazonosított problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása) A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI Felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégia A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása Önkormányzati Hivatal szervezeti rendszere Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

5 Az integrált stratégia megvalósításával kapcsolatos szervezeti elvárások Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok Járási kapcsolatok Településközi egyeztetések Társadalmi részvétel Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési stratégia intézkedéseire, azok mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása) ADAT- ÉS FORRÁSJEGYZÉK Internetes források: Tanulmányok, szakmai anyagok, adatszolgáltatás, felmért adatok: Megalapozó vizsgálat Noszvaj község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához, Poltrade Bt. Urban Landscape Design, Városfejlesztési kézikönyv, 2009 Terület- és településfejlesztési operatív program , Nemzetgazdasági minisztérium TeIR adatbázis KSH népszámlálási adatai Fejlesztési tervek: Nemzeti Vidékstratégia Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2013. szeptember 26-ai tervezet) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2013. szeptember 30-ai tervezet) Noszvaj településfejlesztési koncepciója, 2014 (munkaközi anyag) Noszvaj község Idegenforgalmi Stratégiája, 2013 Noszvaj község Gazdasági Programja Noszvaj Közég Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Egri Kistérség Többcélú Társulása: Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve, 2010 Eger Körzete Kistérség településeinek Idegenforgalmi Stratégiája és Programja, 2005 Eger Város integrált városfejlesztési stratégiája Egri Kistérség Kerékpártúra úthálózat koncepció Eger Város integrált városfejlesztési stratégiája, Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

6 1. BEVEZETÉS Noszvaj község településrendezési tervei 2005-ben készültek, melyek Síkfőkút kivételével a teljes közigazgatási területet lefedik. Síkfőkút területére külön terveket készítettek 2009-ben. A község hosszútávú iránymutatására szolgáló településfejlesztési koncepció azonban sokkal korábban, ben készült. A koncepció előirányozta, hogy a készítendő településrendezési tervekben: a lakónépesség jelentős mértékű, és az üdülőnépesség kismértékű növekedésével kell számolni, tartalék lakóterületeket kell tervezni, az üdülést kiszolgáló, annak minőségét javító létesítmények számára helyet kell biztosítani és javaslatot kell adni a Noszvaj-Bükkzsérc összekötő útra. Az eltelt csaknem másfél évtized alatt a demográfiai és gazdasági folyamatok teljesen megváltoztak, a korábbi településfejlesztési koncepció ma már nem mutat jó irányt. A Képviselő-testület 2013-ban ezért úgy döntött, hogy az időközben megváltozott jogszabályok szerint felülvizsgálja településfejlesztési koncepcióját, integrált településfejlesztési stratégiát készít, és ezen településfejlesztési dokumentumok alapján felülvizsgálja településrendezési eszközeit. A tervek elkészítésével 2013 októberében a Poltrade Bt-t bízta meg. 2. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. Összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. Az integrált településfejlesztési stratégia tematikus szempontokat integráló, területi alapú tervezési szemlélettel készül. Területi alapon hangolja össze a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat településfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Az integrált megközelítés további eleme, hogy a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. Az integrált településfejlesztési stratégia minden város számára eredményes eszköz fejlesztéseinek összehangolása, optimalizálása céljából. A fenntartható településrehabilitációs tervezés nem a városi méret függvénye. Az ITS lényeges eleme, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában foglal, ennek keretében a lehetőségek figyelembevételével a lehető legpontosabb becslését adja a településfejlesztés céljaira igénybe vehető forrásoknak és azok lehetséges eredetének. Ezért is szükséges az integrált településfejlesztési stratégia rendszeres áttekintése. A stratégia elsődlegesen a település önkormányzata számára fogalmazza meg az általa irányítható, befolyásolható beavatkozások tervezett irányait, céljait. Mindazonáltal fontos szerepe emellett a stratégiának az annak Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

7 megvalósulásában érdekelt a tervezési folyamatba bevont partnerek támogatásának fenntartása, a magán- és civil szféra tevékenységének orientálása szempontjából STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A helyzetfeltárás alapján a Településfejlesztési Koncepcióban elkészített SWOT-analízis rámutat a település erősségeire, azokra a területekre, melyek kihasználtsága még nem teljeskörű, fejlesztésre szorul, valamint a megszüntetendő gyengeségekre, elhárítandó veszélyekre. Ennek alapján határoztuk meg Noszvaj szlogenjét, amely megadja a falu jövőbeni fejlesztési irányait, melynek mentén levezethetőek a stratégia elemei és az egyes fejlesztési területek. A szlogen alapján megfogalmazott jövőképből levezethető az ITS, azaz a településfejlesztés átfogó, tematikus céljai, valamint az ezek megvalósítására alkalmas akcióterületek. A helyzetelemzés és a fellelhető potenciálok révén látható, hogy a település legerősebb kitörési pontjai a kiemelkedő természeti környezet, a fenntarthatóság, környezetvédelem eszméjén alapuló megújuló energiák alkalmazása, az ökologikus tájhasználat, ezen elvek mentén pedig a vállalkozói környezet (gazdasági terület) fejlesztése és a természet által kínált sportolási, turisztikai lehetőségeket kihasználó fejlesztések. A jövőkép tehát: NOSZVAJ A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉLETTEL TELI OTTHONA A jövőkép összefoglalja az egyensúly megőrzésének szükségességét, mely szerint a civil emberi élethez a természetet és az épített örökséget használni szükséges olyan módon és mértékben, hogy együtt élünk velük annak az érdekében, hogy az emberek élettere hosszú távon a lehető legnagyobb maradjon. Természeti és épített örökség Örökséggondozás és hasznosítás Önellátás Faluközpont rehabilitáció Ökologikus tájhasználat Lakókörnyezet minőségének javulása Munkahely teremtés Népesség növelés és megtartás 1. ábra: Noszvaj fejlesztési ágainak összefüggésrendszere 5 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

8 A Kormány az 1600/2012. (XII. 17.) számon határozatot hozott a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról. A Kormány a határozatával megerősíti, hogy - a magyar gazdaság növekedési potenciáljának erősítésére kell összpontosítani, növelni kell a gazdaságfejlesztésre irányuló források részarányát ( ) - a magas hozzáadott értéket biztosító termelés és a foglalkoztatás erősítését kell stratégiai célnak tekinteni ( ) A határozat 1. sz. melléklete tartalmazza az európai uniós források felhasználását biztosító operatív programok szerkezetét (kivonat): Az ITS fejlesztési céljait a Noszvajra alkalmazható operatív programok időszakra készült tervezeteinek tartalmába illeszkedően dolgoztuk ki. Noszvaj adottságaiból és helyzetéből adódóan a Gazdaságfejlesztési és innovációs OP, és a Terület- és Településfejlesztési OP pályázatai által juthat európai uniós támogatásokhoz. Az alábbiakban tehát ezek céljai szerinti fejlesztéseket részletezzük Munkahelyteremtő gazdaságfejlesztés új munkahelyek létrehozásával, amelyek illeszkednek a térség és az ott élők adottságaihoz Gazdaságfejlesztéséről nem beszélhetünk önmagában, hiszen minden fejlesztés vagy elsődleges céljaként, vagy vonzataként valamilyen hatással van a gazdaságra. Mondhatjuk azt is, hogy minden település gazdaságának fejlesztése az elsődleges célja, hiszen a pénz az életben maradás záloga. Mégsem szabad azonban ennek az egyetlen célnak alárendelve fejleszteni a települést. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiának bár egy középtávra mutató fejlesztési terv figyelembe kell vennie a hosszú távú célokat, irányokat, vagyis be kell tartani az értékvédelem (természeti és épített értékek), a településkarakter és a környezetvédelem érdekében tett korlátozásokat. Ezeknek az értékeknek a megőrzése ugyanis nem csak, hogy hosszú távon biztosítják a település fejlődését, hanem nagyobb távlatokból nézve ezek teszik lehetővé az életben maradást. A gazdaság szereplői közé kell, hogy tartozzon az önkormányzat, folyamatosan kommunikálva, partnerségi együttműködésben a vállalkozásokkal, szerepet vállalva az üzleti kapcsolatok építésében is. Önkormányzat kommunikáció partnerség kapcsolatok kialakítása Vállalkozások Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

9 A GINOP Noszvajra tervezett fejlesztési ágazatai 1 : Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások közvetve-közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a helyi termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az Önkormányzatot. Tervezett projektelemek: 1. Gazdasági központ fejlesztése A jelenlegi egyetlen gazdasági terület elhelyezkedése megközelítés és a lakott területtől való kellő távolság tekintetében megfelelő. Teljes területének mintegy egyharmad része még kihasználatlan, a jövőben a telephelyet igénylő vállalkozások kialakítását is itt kell lehetővé tenni, azonban a helyi építési szabályzatban az építhető csarnokok és egyéb épületek megjelenését kiemelt figyelemmel kell szabályozni. Javítani kell a meglévő iparterület adottságait: megközelíthetőség, parkolási lehetőség, zöldövezet nagysága, közművek kiépítése stb. Itt került megépítésre a jelenleg is bővülő Idősek Otthona, melynek elválasztása megoldandó a gazdasági területtől. 2. Faluközpont fejlesztése A Kossuth utca mentén új, a jelenlegi kínálatot kiegészítő vállalkozások, kereskedelmi egységek letelepedésének segítése annak érdekében, hogy minél szélesebb árukínálat és magasabb minőséget nyújtó szolgáltatási paletta alakuljon ki. 3.Terményfeldolgozás A termény- és állat-feldolgozásra alkalmas gazdasági terület kijelölése szükséges, amennyiben az a jelenlegi gazdasági területen nem elhelyezhető. Így közös használatú lehetőleg önkormányzati résztulajdonú feldolgozó csarnok(ok) létrehozása válik lehetővé, és a szükséges drága eszközök használata is elérhető lesz megfelelő irányítás mellett a helyben lakók számára. 4. Vállalkozók támogatása A helyi vállalkozások támogatása, érvényesülésének segítése érdekében össze kell állítani az ún. Vállalkozói térképet, mely tartalmazza, hogy a településen mely vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük. Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása Noszvaj aktív korú lakónépességének 6,48%-a tartósan munkanélküli. A munkahelyek mennyisége és minősége az egyik legjelentősebb tényező, ami a lakónépesség helyben tartását biztosítja. A munkába állás támogatása, a munkahelyteremtés tehát az önkormányzat elsődleges feladata. Tervezett projektelemek: 1. Önkormányzati gazdaság Az önkormányzat saját gazdaságának létrehozása (növénytermesztés, állattenyésztés, feldolgozás, értékesítés termelői piac, helyi termékbolt) munkahelyeket teremt a helybéli munkanélküli, vagy szeptember 26-ai munkaközi anyag 7 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

10 önálló gazdaságot vezetni nem tudók számára, helyi élelmiszerrel látja el a helyi intézményeket, együttműködést tesz lehetővé a helyi vállalkozókkal. 2. Dolgozz otthonról program: Az emberi erőforrások támogatását, valamint a fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet is integrálja a Dolgozz otthonról program, amelynek lényege, hogy a környékbeli telephelyű cégek, azoknak az alkalmazottaiknak, akik munkájához nem szükséges a személyes jelenlétük, engedélyezik, hogy az internet és mobilkommunikáció segítségével otthonukból végezzék a napi munka nagy részét. Ez egyrészt jó lehetőséget biztosítana a kisgyermekes anyukák munkába való visszatérésére, akik nem szakadhatnak el hosszabb időre a gyermeküktől, ugyanakkor elengedhetetlen a megélhetésükhöz, hogy munkába álljanak. Másrészt viszont a településen a napi autós közlekedést, az üzemanyag felhasználást és a vele járó légszennyezés mértékét is kedvezően befolyásolná. A település, ösztönzésképpen helyi adókedvezményt biztosíthatna az otthonról dolgozó alkalmazottakat foglalkoztató cégek számára. 3. Inkubátorház kialakítása (a Falu irodája ) A Falu irodája a fenti projektötlethez kapcsolódva egy olyan, a településközpontban lévő iroda lenne, ahol non-profit jelleggel, a lehető legalacsonyabb költségekkel mindenki igénybe vehetné az irodai munkához olykor szükséges szolgáltatásokat: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, spirálozás, stb. Emellett szakmai hátteret is biztosíthatna az igénybe vevőknek: pályázati tanácsadás, adótanácsadás, tanfolyamok, stb. A projekt összekapcsolható a Posta szolgáltatásaival, valamint gyermek-megőrző létesítésével. Ezzel a cégek irodai költségei jelentősen csökkenthetők, az alkalmazottak munkaidő beosztása és munkakörülményei rugalmasabbá tehetők. A Falu irodája kialakítható meglévő, lakatlan lakóépületekben, az IKSZT bővítéseként vagy a régi általános iskola épületében is. Kulturális és természeti örökségek védelme és hasznosítása Magyarországon a természeti és kulturális örökség megőrzésében kiemelkedő szerepe van a helyszínek hasznosításának, az attrakciók és szolgáltatások által generált turizmus célú forgalomnak. A kulturális és természeti értékekre épülő turisztikai kínálat elsősorban hálózatokat alkotva, egymáshoz szorosan kapcsolódva tudja hatékonyan szolgálni a kulturális és természeti örökség védelmét. A településfejlesztés során a fenntartható fejlődés környezeti, társadalmi és gazdasági szempontjait érvényesítjük. Az életmódváltozás, a beépített területek, mesterséges felületek növekedése, a környezetszennyezés stb. a tájváltozás folyamatát rendkívül felgyorsították, ezért a táj jellegének védelme, a tájkarakter, az értékes tájkép megőrzése a jövő érdekében különösen fontossá vált. A SWOT elemzés alapján a településfejlesztési koncepcióval összhangban rögzítésre került, hogy Noszvaj kitörési pontja a kiemelkedő értékű természeti környezet, az adottságokkal összhangban lévő ökologikus tájhasználat. A termelési adottságoknak, a termőhelyi minőségnek megfelelő művelési ág alkalmazása Noszvaj középső és déli része, a Bükk-hegység által védett dombsági területek kiválóan alkalmasak szőlő- és gyümölcstermesztésre, a mélyebb fekvésű kedvezőbb vízellátású gyepek illetve a dombok északi részein lévő bozótos területek pedig a hagyományos állattartásra. A stratégiai célok megvalósítása a tájhasználat tudatos fejlesztésével lehetséges. Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

11 Tervezett projektelemek: 1. A természeti adottságok kiemelt védelme A természeti adottságok, a környezet vizsgálatakor rögzítettük, hogy Noszvaj erdővel borított északi határrésze, amely szervesen kapcsolódik a Nemzeti Park fokozottan védett területeihez természetvédelmi, tájesztétikai, gazdasági és turisztikai szempontból is kiemelkedő érték. Ez kb. 500 ha nagyságú terület a Bükki NP délnyugati részeként a terület védetté nyilvánításra tervezett. Ezen a majdani NP-i területen az erdőgazdálkodást valamint természeti és kultúrtörténeti értékek megismerésére irányuló turizmust a természetvédelem szempontjainak kiemelt figyelembe vételével kell gyakorolni, fejleszteni. 2. Szőlő- és gyümölcstermesztés Alapvető stratégiai cél a kiváló termőhelyi adottságú területeken a szőlőművelés, gyümölcstermesztés fejlesztése. A szőlő és gyümölcsültetvények esztétikailag sokkal kedvezőbbek a bozótos, műveletlen területeknél. A szőlő és gyümölcsültetvények területének növekedése a település gazdasági életétre is előnyös. A mai gyakorlat szerint a szőlőtelepítéshez szükséges állami tulajdonban lévő telepítési jogokat, valamint a telepítési támogatást a terület termőhelyi kataszteri pontértéke szerint ítélik oda. Azaz az országosan rendelkezésre álló keretekből először a szőlő termőhelyi katasztere szerinti I osztályú területek kapnak, s ha sok az igény akkor a magasabb pontszámú területek (a termőhelyi érték pontszám maximuma 400 pont) részesülnek támogatásban. Tekintettel arra, hogy Noszvaj szőlőkataszterbe besorolt területeinek pontszámai országos viszonylatban is magasak, ezért a jelenlegi rendszerben - feltételezhetően 2018-ig biztos hogy a benyújtott telepítési pályázatok elnyernék a támogatást. A támogatás mértéke fajtától, művelésmódtól függően kb millió Ft/ha- pedig olyan nagyságrendű, amellyel csekély önerő esetén is megvalósítható. A fentiek alapján az elkövetkezendő négy évben a meglévő szőlőterület nagysága Noszvajon a két-háromszorosára növelhető. Az új telepítések mellett azonban igen fontos a szőlőkataszterbe sorolt kiváló termőhelyi területek megőrzése is, azaz a településrendezési eszközökben szigorúan szabályozni kell, hogy a szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó I. osztályú területek csak mezőgazdasági termelésre, elsősorban szőlő- és gyümölcstermesztésre vehetők igénybe. Beépítésre szánt területté nem jelölhetők ki és kizárólag a szőlő - és gyümölcstermesztéssel, a termés feldolgozásával, valamint az agrárturizmussal kapcsolatos épületek építhetők. A gyümölcstermesztésnek a szőlőműveléshez hasonló gazdag hagyományai vannak Noszvajon. A szőlőműveléssel nem hasznosított szőlőkataszteri területeken valamint az egyéb kedvező adottságú fagymentes területeken elsősorban csonthéjas gyümölcsösök létesítendők. A korábbi termelési kultúra szerves része volt a végtelenül egészséges aszalt gyümölcsök előállítása. Új gyümölcs ültetvények létesítésével illetve az önkormányzati támogatással kialakítandó feldolgozó segítségével ez a termelési kultúra feléleszthető. A kormányzat kiemelt támogatásban kívánja részesíteni a zöldség és gyümölcstermesztést. Amennyiben ez a szándék megvalósul akkor feltehetően a szőlőtelepítéshez hasonlóan a gyümölcstelepítés is jelentős támogatásban részesül. A szőlőnél is fontos a telepítendő terület illetve a birtok mérete gazdaságossági szempontból mindenképp ha os nagyságrendben, telepítésekben kell gondolkodni a kisebb termelőnek is. A gyümölcsösök esetében a gazdaságosság és az ökológiai szempontok érvényesülése még nagyobb 10-30ha nagyságú ültetvényeket igényel. A korszerű, ökológiai szemléletű integrált termesztés csak ebben a nagyságrendben valósítható meg. Kisebb területeken csak a környezetet jobban terhelő és drágább termesztés valósítható meg. Az önkormányzat által generált gazdálkodásnak, a Falugazdaság létesítésnek egyik lehetséges területe az integrált gyümölcstermesztés megvalósítása, a termelői társulás ezen laza formájának kialakítása. 9 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

12 3. Állattartás fejlesztése Noszvaj adottságai kedveznek a hagyományos legeltető állattenyésztés fejlesztésének. Vannak nedvesebb, mélyebb fekvésű gyepes területe,k amelyek jól hasznosíthatók legeltetéssel és vannak magasabban fekvő vékonyabb termőrétegű többnyire nem művelt területek amelyeket vissza lehet alakítani un. fás legelővé. A vékonyabb termőrétegű ezért rosszabb vízgazdálkodású területeken a helybőség következtében kiterjedt lombozatú fák védik a gyepet a kiszáradástól, a hirtelen lezúduló záporoktól, és a nagy melegben árnyat adnak az állatoknak. a legeltető állattartásra alkalmas területeket a településrendezési eszközökben úgy kell szabályozni, hogy lehetőség legyen állattartó építmények elhelyezésére is megfelelő területnagyságon. A Kormány 1437/2014. (VII.31.) határozata alapján nemcsak a zöldség és gyümölcstermelők, hanem az állattartó gazdák is kiemelt támogatást kapnak 2020-ig. Már 2015-ben 33 milliárd forinttal több támogatást kapnak az állattartók, mint azt eredetileg tervezték. Ez a támogatás remélhetőleg Noszvajon is meggyorsítja az állattartás fejlesztési szándékok megvalósulását. 4. Kedvező arculat kialakítása Az okszerű tájgazdálkodás, az adottságoknak megfelelő tájhasználat létrejötte már önmagában is jelentős mértékben kedvezőbbé teszi a tájképet, az egyes tájrészletek megjelenését, látványát. A tudatos tájhasználat formálás azonban igényli egy a település teljes külterületére kiterjedő Tájképvédelmi arculatterv (Látványvédelmi terv) kidolgozását. A tájképvédelem elsődleges feladata: - a hagyományos tájkarakter értékelése, védelme, a tájjelleg megőrzése. - a táj esztétikai adottságainak fenntartása, fejlesztése érdekében elvégzendő feladatok meghatározása az építmények, műtárgyak tájba illesztése - a tájképet, látványt zavaró elemek építésének korlátozása, a meglévők takarása, elbontása - az egyedi tájértékek, jellegzetes tájelemek feltárása, megóvása. 5. Borászat, borturizmus fejlesztése A borászat és a turizmus jelentős szerepet foglal el Noszvaj gazdasági életében. A javasolt szőlőtelepítések megvalósulása esetén a bor jelentősége tovább nő és ez magával hozza a borturizmus fejlődését. A borturizmus Magyarországon az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat. A rendszerváltást követően létrejött borászatok eleinte csak bortermeléssel foglalkoztak és csak később egészült ki a borkóstolás étkezéssel, egyéb kulturális jellegű elemekkel. Az új borturizmus funkció meghaladta a régi pincék által nyújtott lehetőségeket és elkezdődött olyan pincészetek építése, amelyek már szállásférőhelyet is tartalmaztak, ugyanakkor lehetőség van a hagyományos borkóstolásra és pincelátogatásra is. Noszvajon elsősorban a Thummerer pincészet végez magas színvonalú kiszolgálást a borturisták részére. A településrendezési eszközökben azonban szabályozni kell a történelmi értékű pincesorok hasznosíthatóságát, a borturizmusba, borászati rendezvényekbe történő bevonását és lehetővé kell tenni több hektáros szőlőbirtokok esetén olyan, új pincészetek, borászati központok létrejöttét, amelyek teljes értékű szolgáltatást adnak - beleértve a szállásférőhelyeket is - és tovább gazdagítják Noszvaj települést. A TOP Noszvajra tervezett fejlesztési ágazatai 2 : A helyi és térségi erőforrásokat hasznosító és gazdagító gazdaságfejlesztés és foglalkoztatásösztönzés a gazdasági ciklusok térségen belüli kialakítását, zárását szorgalmazza (ld. helyi érdekű gazdaságfejlesztés). Ez a gazdasági erőforrások (elsősorban munkaerő, tudás, jövedelem vagy akár a döntéshozatal) áramlásának és folyamatainak minél hosszabban egy-egy térségen belül tartását szolgálja. Mindez a belső erőforrásokra nagyobb mértékben építő, stabil és fenntartható növekedést szeptember 30-ai munkaközi anyag Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

13 felmutató térségi gazdasághoz vezethet. Az ország erősen nyitott és duális gazdaságának egyik következménye e helyi érdekű gazdasági rendszerek meggyengülése, eltűnése. Újjáélesztésük sokat tehet a nemzeti és ezen keresztül az uniós növekedésért és versenyképességért is. A helyi érdekű gazdasági növekedési modell irányában csak hosszú távon lehet elmozdulni. Közösségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések) Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése A közösségi terek az emberek találkozását biztosítva, egymásra épülve, egymást felerősítve teszik elérhetővé és hozzáférhetővé a lakosságot érintő közszolgáltatások, továbbá az üzleti és civil szféra kezdeményezéseit. Fizikai létével, jól kialakított térszerkezetével a beszélgetések, a találkozások, az ötletek, az eddig még csak tervként létező szándékok kibontakozásának lehetőségét is magában rejti. Lennie kell néhány ilyen helynek a településen, ahová jó lesz bemenni, ahol az emberek nyugodt körülmények között tölthetik el szabadidejüket, találkozhatnak barátaikkal. Tervezett projektelemek: 6. Játszópark kialakítása A lakónépesség növeléséhez és megtartásához Noszvajnak minden korosztály számára élhető településsé kell válnia. Kiemelten fontos a több szabadidővel rendelkezők kisgyermekes anyukák, fiatalok és idősek szabadidős elfoglaltságaira fókuszálni. Javasolt egy olyan játszópark kialakítása, amely mindenki számára elérhető, ügyességet, kreativitást fejlesztő, egyszerű eszközökkel, nagy területen biztosít játszó-, sportolási, séta- és egyéb szabadidős tevékenységhez lehetőséget a különböző korosztályok számára. 7. Öreg temető revitalizációja A település identitástudatában fontos szerepet tölt be az Öreg temető. Revitalizációja által létrehozható egy elmélkedésre, emlékezésre, csendes félrevonulásra alkalmat adó emlékpark. 8. Nyitott iskolaudvar Az iskolaudvar különösen értékes területe a településnek, korlátlan lehetőségek tárházát kínálja. Egy elkerített, biztonságos tér, ami a mozgás, tornászás, labdajátékok és egyéb sportolási lehetőségek, mozgás számára áll fenn. A gyerekek számára használhatóvá kell tenni az udvart a tanítási szünetekben, hiszen ezzel beruházás nélkül adható közösségi tér a fiatalok számára. 9. Crosspálya Noszvajon egy nagyobb, fiatalokból álló közösség hódol a motocross sportnak. Mivel a motorozás hangja sokakat zavar, nem alakult ki még olyan hivatalos terület számukra, amelyen gyakorolhatnának. A település egyik fő célja a fiatalok, a lakónépesség kismértékű növelése és megtartása, ezért számukra is célszerű sportlehetőséget biztosítani. A természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a Bükkzsérci határnál, a 0106/1-2 hrsz-on, kb. összesen 3 ha-on kialakítható egy kerékpár- és motocross céljára is használható pálya, ahol a lehető legkevesebb zavaró hatás mellett, hivatalos paraméterekkel rendelkező pályán edzhetnek, valamint jellemzően kerékpáros, de alkalomszerűen motocross versenyeket is rendezhetnek. A sportoló közösség a jövőben is a településen maradhatna, a versenyek alkalmával pedig a turisztikai látogatottság, ezáltal pedig a falu turisztikai versenyképessége is nőne. 11 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

14 10. Termelői piac A helyi gazdaság, helyi termékek, valamint a turizmus szempontjából is indokolt egy a Gazdaság fejezetben részletezett termelői piac létrehozása. A piac már évezredek óta egyfajta közösségi térként is funkcionál, a találkozások terét képezve akár számtalan egyéb társadalmi tevékenységnek is helyt adva. A piac településközponti kialakítása turisztikai szempontból is indokolt, egy nagyobb, vagy több kisebb összevont üres telken. Az elhelyezkedés mellett a piac egyszerű, de színvonalas kialakítása döntő a későbbi kihasználtság biztosításához. 11. Kánya patak bel- és külterületi szabályozása, környezetének belterületi rehabilitációja A patak meder kezelése az Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási Társulathoz tartozik. A meder a külterületeken feltöltődött, termőföldeket önt el a víz. Belterületen a mederburkolat sérült, esztétikailag erősen kifogásolható. A patakmeder teljes hosszának kb. 4 km rendbetétele szükséges. 12. Belterületi utak, parkolók szilárd burkolattal történő ellátása, hídépítés A településen a burkolatlan belterületi utak hossza 2,5 km. A burkolatlan parkolók területe: 3500 m 2. Ezek burkolása szükséges, mert a lejtésviszonyokat is figyelembe véve a csapadékos időben a közlekedés lehetetlen. Patakhíd építése 3 lakóház miatt szükséges, mert ezekhez csak a vízen át lehet bejutni. A beruházáshoz az építési engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása A civil szervezetek működésének fontos szerepe van a fiatalok és az újonnan ideköltözők helyi folyamatokba való bevonásában és az erős közösségérzet kialakulásában. A civil szervezetek működésnek is egyik legfontosabb alappillére az önkéntesség ösztönzése. Fontos a döntéselőkészítésbe a helyi civil szervezetek és általuk a helyi lakosság bevonása. Tervezett projektelemek: 1. Önkéntes-program kidolgozása Noszvaj célja egy településre szabott, megbízhatóan dolgozó, minőségi szolgáltatást nyújtó közvetítési rendszer kidolgozása, önkéntes központ infrastruktúrájának kialakítása, mely önálló arculattal rendelkező önkéntes programokat képes kiépíteni és megfelelő belső erőforrásokat biztosítani a résztvevő önkéntesek elhelyezése illetve tapasztalatainak utánkövetése érdekében. A cél önkéntes programok révén az embereket foglalkoztatási élményhez juttatni és hosszabb távon foglalkoztathatóságukat elősegíteni. A program sikerének záloga a felek közti párbeszéd és együttműködés a megteremtése. 2. Helyi termék-kereskedelmi hálózat kialakítása A termelő és a fogyasztó közvetlen kapcsolatának kialakítását elősegítő civil kezdeményezések támogatása, termelői-fogyasztói közösségek, mozgalmak létrehozásának, működésének ösztönzése, támogatása. A közétkeztetésben is olyan helyi együttműködésekre építő megoldásokat szükséges támogatni, melyek a helyi élelmiszer igényeket, szükségleteket elsősorban a helyi termelési kapacitásokból elégítik ki. A helyi, tájjellegű specialitások, termékek, hungarikumok márkázásának, védjegyrendszerének kialakítása szükséges, a helyi termékeket támogató tudatos vásárlással kapcsolatos szemléletformálás, széleskörű kampány indításával erre vonatkozóan. Az on-line értékesítés (on-line piacterek), értékesítési rendszerek működése elősegítendő. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

15 Az intézkedés célja integrált, térségi szintű, a GINOP-ból támogatott országosan kiemelt hálózatos és egyedi fejlesztésekbe nem tartozó lehetőség szerint azokra tematikusan ráfűződő turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg és amelyek révén új munkahely-teremtés is megvalósítható az idegenforgalmi szektorban. Tervezett projektelemek: 1. Turisztikai fogadó létesítmény építése Síkfőkúton Noszvaj turisztikai központjában kisléptékű fogadólétesítmény építése, recepcióval, mosdókkal, közösségi terekkel, ahol információkat kaphatnak a turisták a területről, látnivalókról, programokról. Az épület a bakancsos és kerékpáros turistacsoportok fogadóbázisaként működik. 2. Csónak-, és vízi bicikli bérlés a tónál A tó aktív bevonása a noszvaji turizmusba, csónak- és vízi bicikli bérlő és tároló helyek kialakításával. 3. Tavi kávézó / vendéglő Kis léptékű, egyszerű kávézó / vendéglő egység kialakítása a tó közvetlen közelében, terasz/stég kapcsolattal a tóval, melynek legerősebb jellemzője a vízi hangulat biztosítása. 4. Vizes játszótér Síkfőkúton A különleges játszótéren a gyerekek különböző, vízzel kapcsolatos játékszerekkel játszhatnak, melyekkel maguk irányíthatják a víz útját. 5. De la Motte kastély és park lépcsőzetes felújításának megkezdése A De la Motte kastély országos jelentőségű műemlék. Jelenleg az önkormányzat üzemelteti. Felújítása nem tűr halasztást, a beázási veszély, ezáltal a freskók megsemmisülése miatt. Az egri műemlékőr rendszerhez való csatlakozással a felújítás után a folyamatos karbantartás, az állagromlás megelőzése biztosítható. A rendszerbe való csatlakozással a tulajdonos eleget tehet a műemlék fenntartási kötelezettségének is. A kastélykert rekonstrukciójához a Budapesti Corvinus Egyetem Történeti kertek tanszékének bevonása javasolt. A kert történeti magjának helyreállítása mellett lehetőség kínálkozik sétányok, pihenő terek kialakítására, a park történeti vonatkozásairól ismertető táblák kihelyezésére, idősebbek regenerációs kertjének, játszóterek kialakítására is. A felújítás a Településfejlesztési Koncepció élő örökség elnevezésű céljához, mint az örökségi értékek szakmai szempontú felújításához, valamint új funkciókkal való megtöltéséhez illeszkedik. 6. Mátyás téri skanzen kialakítása A Mátyás téren a falu legrégebbi lakott területén egyedülállóan megmaradt gádoros pinceházból és környékéből egy mini skanzen kialakítása. Az örökségvédelmi hatástanulmány alapján a teljes terület rehabilitációja szükséges. Az építészeti felmérést és dokumentálást célszerű egyetemekkel való együttműködés, hallgatói gyakorlat keretében lebonyolítani. 13 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

16 Jövőkép: NOSZVAJ A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÉLETTEL TELI OTTHONA Átfogó cél: Noszvaj természeti és épített értékeinek megújításával Lakói számára élhető és fenntartható otthont, Vendégei számára komplex, szelíd turisztikai kínálatot hoz létre. Tematikus célok (4-6 év): KEMÉNY fejlesztési elemek LÁGY fejlesztési elemek Örökségvédelem és hasznosítás A Tó és környékének szabadidős fejlesztése - Az egyedi tájértékek kataszterbe gyűjtése, az épített értékek felmérése Mátyás téren skanzen kialakítása és dokumentálása az egyetemekkel való együttműködés keretében Önellátás, munkahely teremtés Szolár energia felhasználása a közintézmények melegvíz, és fűtés ellátásában - Dolgozz otthonról program elindítása Biomassza/fatüzelésű kazánok beszerzése - A Falu irodájának létrehozása Saját önkormányzati gazdaság - Legnagyobb arányban a helyi vállalkozások foglalkoztatása Termények hasznosítása a közétkeztetésben Településközpont rehabilitáció Közterület rendezés, fenntartás - Önkéntes szervezet létrehozása a zöldterületek fenntartására Földkábelek alkalmazása Ökologikus tájhasználat Fenntartható tájhasználat, okszerű tájgazdálkodás - Ösztönzés a mezőgazdasági termelésre Családi és Lassú turizmus Programkínálat bővítése: a különböző korú családtagok számára - Önkéntesek bevonása az idegenvezetésbe, vendéglátásba Közlekedésfejlesztés, közműfejlesztés A Fő utca program által az új és felújítandó légvezetékek földbe helyezése Kisléptékű településfejlesztés (út, híd, infrastruktúra) Belterületi úthálózat és vízelvezetés felújítása Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

17 2.2. A TEMATIKUS ÉS A TERÜLETI CÉLOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK BEMUTATÁSA Operatív programok Prioritás Ágazati besorolás Fejlesztések Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Terület- és Településfejlesztési OP Gazdasági központ infrastruktúra fejlesztése X I. Infrastruktúra fejlesztés Kánya patak bel- és külterületi szabályozása, környezetének belterületi rehabilitációja X Belterületi utak, parkolók szilárd burkolattal történő ellátása, hídépítés X II. Vállalkozói környezet fejlesztése Inkubátorház kialakítása X Turisztikai fogadó létesítmény építése Síkfőkúton X III. Turizmusfejlesztés Mátyás téri skanzen kialakítása Csónak-, és vízi bicikli bérlés a tónál Tavi kávézó / vendéglő Vizes játszótér Síkfőkúton De la Motte kastély és park lépcsőzetes felújítása Futballpálya felújítása X X X X X X X Fő utca program X IV. Településközpont rehabilitáció Termelői piac létesítése Régi általános iskola épületének hasznosítása X X Parkolóhelyek kialakítása X 5. táblázat: A tervezett fejlesztések operatív programokhoz való illeszkedése 15 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

18 3. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 3.1. AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE, A KIJELÖLÉS ÉS A LEHATÁROLÁS INDOKLÁSÁVAL Jelen stratégiában 6 akcióterület került kijelölésre a SWOT analízisből, a külső és belső összefüggésekből levezethető célok és fejlesztések alapján. A területfelhasználásukban is jól elkülöníthető területek kijelölését nagyban meghatározta, hogy az ITS-ben megfogalmazott programok a valós igényekhez és települési léptékhez igazítva kerültek meghatározásra. 2. ábra: Akcióterületek lehatárolása Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

19 Turisztikai akcióterület Turisztikai központ (Síkfőkút) A turisztikai akcióterületen szép táji környezetben helyezkedik el a Noszvaji tó, a Hotel Síkfőkút, a Nomád Hotel és Camping, valamint vendégházak és vendéglők. A terület a gyalogtúrák jellemző indulópontja és célja. Az akcióterület jelenleg is a turisták kedvelt helyszíne, azonban további fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a turizmus Noszvaj a gazdaságának egyik fő pillérjévé váljon. Lehatárolás: Ebbe az akcióterületbe kerültek a turisztikához, idegenforgalomhoz szervesen kapcsolódó fejlesztési helyszínek Síkfőkúton. Határoló településrészek: Avas-árnyék dűlő, Bükkös-völgy, Herceg-dűlő (040/3; 063; 073; 807; 092/3; 092/9; 1375; 1377; 1310; 1163; 1164; 855 hrsz-ok). 3. ábra: A Turisztikai akcióterület lehatárolása A turisztikai akcióterület lehatárolását a következők indokolták: Noszvaj településfejlesztésnek egyik meghatározó eleme a természettel összekapcsolható turisztikai ágazatok erősítése, ennek megfelelő programok szervezése, komplex turisztikai kínálat megjelenítése. Az akcióterület jelentős turisztikai attrakcióval rendelkezik, amelyek vonzereje és kihasználtsága nagymértékben növelhető. A magánszféra aktivitása jelentős mértékben növelhető az önkormányzati fejlesztésekhez való kapcsolódás lehetőségének megteremtésével (pl. tavi kávézó). A terület ma is a Bükk-környéki túrák népszerű kiinduló- és végpontja. 17 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

20 Faluközponti akcióterület: Itt találhatók a főbb intézmények, a régi parasztházak többsége, valamint a régi, megmaradt településszerkezet, telekstruktúra. A terület a település szíve, itt érezhető leginkább az egyedülálló noszvaji hangulat. Megújításának célja, hogy a település életében jelentős intézményi központ környezeti minőségében is kiemelt területté váljon. Ennek érdekében a Fő utca program keretében jelentős szerepet kell kapnia a közterületek magas szintű kialakításának, rendezésének. Lehatárolás: A Kossuth utca két oldala, a Kölcsey Ferenc utca, és Alkotmány utcai csomópontoktól indulva Szomolya felé, a Szomolyai utca Dobó István utca csomópontjáig. 4. ábra: A Faluközponti akcióterület lehatárolása A faluközponti akcióterület lehatárolását a következők indokolták: A település főbb központképző épületei egy lineáris tengelyre, a Kossuth utcára vannak felfűzve, ezeket érinti a közterület rendezés. A település csendes alvófaluvá válik, melynek lakói így nem tudják használni mindazokat a szolgáltatásokat, melyeket egy korszerű település polgárainak kínál. A központi funkciók iránti igény fokozatos leépülése a településközpont kívántnál lassúbb fejlődését eredményezi. Ennek a folyamatnak a megállítása szükséges. A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések (zárt árok, igényesebb burkolat kialakítása, földkábelek, parkolás megoldása), a Kossuth utca mentén zöld felületek; látvány és használati térelemek kialakítása, meglévők fejlesztése kívánatos. A rendelkezésre álló közterek jelentős fejlesztési potenciált rejtenek. A közterek megújításával a terület jelentősen felértékelődik, és vonzóbbá válik a lakosság és ezáltal a gazdasági szereplők számára. A Kossuth utca mentén új, a jelenlegi kínálatot kiegészítő vállalkozások, kereskedelmi egységek letelepedésének ösztönzése annak érdekében, hogy minél szélesebb árukínálat és magasabb minőséget nyújtó szolgáltatási paletta alakuljon ki. Kulturált, az egységes utcakép kialakításának ösztönzése a Kossuth utca mentén. Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

21 Sport- és szabadidő központi akcióterület: A jelenlegi focipálya és környéke kedvező adottságú a szabadtéri sportolási tevékenységek, több korosztály számára használható játszópark kialakítására. 5. ábra: A Sport-, és szabadidőközponti akcióterület lehatárolása Lehatárolás: A Sport utca a 735 hrsz. út és a 754 hrsz. út által határolt terület, a jelenlegi focipálya és kiszolgáló létesítményeinek a területe. A Sport-, és szabadidőközponti akcióterület lehatárolását a következők indokolták: A terület funkciója nagyrészt kialakult: itt található a focipálya és a hozzá tartozó, öltözőt és szociális helyiségeket tartalmazó épület. A terület elhelyezkedése révén nem zavarja a lakófunkciót. Mivel a település szélén fekszik, a kialakításhoz szükséges parkolóhelyek biztosítása megoldható, nem terheli az e nélkül is parkolási gondokkal terhelt faluközpontot. Épített környezeti, látványvédelmi és táji-, természetvédelmi területet az elhelyezés nem veszélyeztet, a játszópark füves terület mögötti erdőterületbe is belenyúlhat. 19 Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája 2014.

22 Kilátó-dombi akcióterület: A családbarát-településhez, mint a koncepció egyik fejlesztési céljához kapcsolódva a Kilátó-domb a családok pihenését szolgáló terület. A domboldal lehetőséget nyújt piknikezésre, sütögetésre, szabadtéri játékokra, emellett szép kilátás nyílik innen a falura. A terület tájépítészeti eszközökkel való gazdagítása szükséges (növénytelepítés, ülőhelyek, padok, sütőhelyek kialakítása). A domb aljában lévő pincék felújítása esetén a családi piknik kiegészítéséhez bor vásárolható. Alkalmas a terület időszakos szabadtéri rendezvényeknek is, ahol a bor árusítás mellé egyéb helyi termék-árusok is kitelepülhetnek. 6. ábra: A Kilátó-dombi akcióterület lehatárolása Lehatárolás: Az Árpád utca a 119 hrsz. út a 1604 hrsz-ú út a 0158/37 hrsz-ú út és a 2380 hrszú út által határolt terület, a belterület keleti széléhez csatlakozóan. A Kilátó-dombi akcióterület lehatárolását a következők indokolták: A terület topográfiájából adódik a lehetőség a szabadidős hasznosításra. A domboldalból a falura szép kilátás nyílik, ennek ellenére a terület könnyen megközelíthető. A domb aljában lévő pincék felújítva, megnyitva tökéletesen kiegészítik a szabadtéri rendezvényeket, piknikeket. Noszvaj község integrált településfejlesztési stratégiája

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 5/2014. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. július 28. 1 MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ PRO REGIO KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS)

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Nádudvar - Nyíregyháza 2010. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. 1. Összefoglaló... 5 1.1. A város egészének helyzetelemzése... 5 1.2. Városrészi

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 31. (1) szerinti véleményezési szakaszra Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JÖVŐKÉP, FEJLESZTÉSI CÉLOK Jóváhagyva Tihany Község Képviselő-testülete 116/2013. (VI.25.) számú határozatával Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester

Részletesebben

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. PAKS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) ELSŐ MINTATERÜLET: SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG

A MIKROTÉRSÉGI SZINTŰ TELEPÜLÉSTERVEZÉS MÓDSZERTANÁNAK KIDOLGOZÁSA (KUTATÁS) ELSŐ MINTATERÜLET: SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG A MIKROTÉRSÉGI SZINTÛ TELEPÜLÉSTERVEZÉS (KUTATÁS) SOMLÓ-HEGY ÉS KÖRNYÉKE MIKROTÉRSÉG (Doba, Somlójenõ, Somlószõlõs, Somlóvásárhely) FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A MIKROTÉRSÉGI TELEPÜLÉSTERVEZÉS 1 A MIKROTÉRSÉGI

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia

II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: Integrált Településfejlesztési Stratégia Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 egyeztetési

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben