J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete február 14-én tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én tartott üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete február 14-én tartott üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző, Kiss László, Madar János, Makainé Madar Edit, Ruzsicsné Szabó Jolán képviselők Hiányzó képviselő: Pusztai Márta Megjelent vendégek: Immobi Rat Kft. részéről: Kordás Ágnes, Asztalos Tamásné Nagyné Földesi Irén főelőadó, Makra Gergő pénzügyi csoport vezető, Tóthné Földesi Katalin köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Makainé Madar Edit és Ruzsicsné Szabó Jolán képviselőket javasolta. A jegyzőkönyv-hitelesítőket a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. A meghívóban kiküldött napirendi pontok módosítására, illetve kiegészítésére teszek javaslatot az alábbiak szerint. 1./ Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos pályázat benyújtása, 2./ Külsős Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása, eskütétele 3./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés-tervezetének megvitatása. 4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő végleges Vagyonkezelési szerződés és mellékletei jóváhagyása. 5./ Különfélék, egyebek. - körzethatár megállapítása - az Önkormányzatok Vízmú Zrt-hez meghatalmazás a polgármester részére - pályázat benyújtásról döntés Kérem a testület tagjait, aki a napirend módosítást elfogadja, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 4/2013. /II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirend módosításra tett javaslatot elfogadta. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős:

2 1./ Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú projekt megvalósításával kapcsolatos pályázat benyújtása. A Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtásához a megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés jóváhagyása, valamint saját erő biztosításáról a testület döntése szükséges. Azt mindannyian tudjuk, hogy az előkészítő szakaszra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. Kérdés, vélemény az előterjesztéshez nem hangzott el. Kérem a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 5/2013. /II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Képviselő-testülete: - egyetért a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás tárgyú,projekt megvalósításával és az erre irányuló pályázat KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség javítás című konstrukcióra történő benyújtásával. - elfogadja a projekt költségvetését az alábbiak szerint: A projekt elszámolható összköltsége: Ft, A KEOP támogatás összege: Szükséges önerő: Ft, Ft - a beruházás megvalósításához Ft saját erő részt biztosít, melyet 100 %-ban EU Önerő Alap pályázat során elnyert támogatásból kívánja fedezni. - felhatalmazza a Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség javító Társulás elnökét, hogy nyújtsa be a pályázatot a KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség javítás című konstrukcióra. Felelős: Határidő: február 28. a pályázat benyújtására 2./ Külsős Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása, eskütétele Pénzügyi Bizottságunk egyik külsős tagja családi okokra hivatkozva lemondott, így helyette új tagot kell választanunk. Pénzügyi Bizottság külsős tagjának javaslom Tóthné Földesi

3 Katalint. Pénzügyi végzettsége van, részt vállal a település közéletébe. Személyesen beszéltem vele, tudja vállalni a feladatot. Kérdés, vélemény. Madar János képviselő Támogatom. Reméljük ezután a Bizottsági üléseinket teljes létszámmal tudjuk tartani. Makainé Madar Edit képviselő Egyetértek. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény. Kérem a testület tagjait, aki egyetért Tóthné Földesi Katalin Pénzügyi Bizottságba külsős tagként történő jelölésével, szavazzon. 6/2013. /II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottságba külsős tagként - Tóthné Földesi Katalin megválasztását támogatja. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: A határozat meghozatala után Tóthné Földesi Katalin a Pénzügyi Bizottság külsős tagja esküt tett. 3./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata évi költségvetés-tervezetének megvitatása ban új törvényi szabályozás és feltételek szerint kellett tervezni a költségvetést év végén a kormány 100 %-ban konszolidálta az 5000 fő alatti kistelepüléseket, kompenzálta a likvidhitelt, ÖNHIKI támogatásra pályázhattunk ban a költségvetés hiánnyal nem tervezhető. A finanszírozás formája megváltozott, feladatalapú finanszírozás van. Sajnos a költségvetés összeállítását követően első körben csak hiánnyal tudtuk összeállítani a költségvetésünket, melyet február 15-ig kell beterjeszteni. Március 15-ig elfogadásáról kell döntenünk. Most az első körben a főbb irányukat határozzuk meg, amivel nullára tudjuk hozni a költségvetést. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérem a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát, véleményét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival.

4 Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság megállapításai a következők: Sok a bizonytalanság az új szabályozás miatt. Bevételeknél, kiadásoknál kötöttebb a korábbi évekhez viszonyítva, a kapott támogatás csak arra a feladatra fordítható. Egyes feladatra nincs, vagy nem elég a finanszírozás kiegészítő állami támogatás, mit jelent? Esetleg hátrányos helyzetű települések megsegítésére szolgál? Sajnos arra nem számolhatunk, hogy a bevételeinket tudjuk növelni. A Bizottság javaslata a hiány csökkentésére szakfeladaton belül megtakarítás, belső átcsoportosítás. Végső konklúzió mégis az, hogy a költségvetést nullára kell kihozni, hiány nem tervezhető. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, kérem a Képviselő-testület tagjait, aki a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazottakkal egyetért, szavazzon. 7/2013. /II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a beterjesztett évi költségvetését megtárgyalta és az elhangzott javaslatok figyelembe vételével átdolgozásra javasolja. Szakfeladatonkénti dologi költség lefaragása Lehetséges bevételek felkutatása és számszerűsítése. Végrehajtási határidő: március 15. Végrehajtásért felelős: Kiss László képviselő Fájóan érintett, hogy a civilszervezeteket támogatjuk, de a DSK-t nem. A KIK-sem foglalkozik vele. A szervezet nem tudja magát fenntartani támogatók nélkül. Sok sportolni szerető gyereket fog össze, sikeres része az oktatási életnek. Valami megoldás kellene, legalább az év végéig. Makainé Madar Edit képviselő A futball csapat támogatásából nem tudnánk egy keveset erre a feladatra átcsoportosítani. Kiss László képviselő Az ő támogatásuk is kevés, abból nem tudunk elvenni. Próbálunk pályázatot keresni, de nincs olyan pályázati kiírás, amibe beleférnének. Keressük a szponzorokat. A DSK vezetője is belátta, hogy támogatókat kell keresni, ahhoz, hogy működni tudjanak. A következő évtől lehetnek változások, de nagyon szeretnénk, ha legalább az évvégéig működni tudnának. Az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról szóló rendeletünk hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot.

5 Kérdés, vélemény nem volt. Kérem a testület tagjait, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. /II 14./ rendelete Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (IV. 28.) rendeletének az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatása - hatályon kívül helyezéséről 1. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2005. /IV. 28./, valamint az ezt módosító 17/2005. /IX. 12./ az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatására alkotott önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi. 2. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Sárrétudvari, január 24. Kiss Tibor polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző 4./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő végleges Vagyonkezelési szerződés és mellékletei jóváhagyása. Korábbi testületi ülésünkön már részletesen megvitattuk a KIK-el kötendő vagyonkezelési szerződést. Akkor néhány apró kiegészítés, - civilszervezetekre vonatkozó igénybevétel leszabályozása, közös helyiségek költségeinek megosztása felvetődött, ezt megbeszéltük, leszabályoztuk. Így most a végleges szerződés elfogadására kerül sor. Kérdés, vélemény a napirendhez nem volt. Kérem a testület tagjait, aki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő végleges vagyonkezelési szerződés elfogadását támogatja, szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a Képviselő-testület a következő határozatot hozta:

6 8/2013. /II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést mellékleteivel együtt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Végrehajtási határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: 5./ Különfélék, egyebek Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapítására javaslat Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző A Kormányhivatal hatáskörébe tartozik a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapítása, melyhez a Képviselő-testület javaslata szükséges. Javaslom a felvételi körzet elsősorban a település közigazgatási területére terjedjen ki, szabad kapacitás esetén a közigazgatási területen túlra is. Kérdés, vélemény az előterjesztéshez nem volt. Kérem a testület tagjait, aki az előterjesztéssel egyetért, szavazzon. 9/2013. /II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete javasolja a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatalnak, hogy a Jókai Mór Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetét elsősorban Sárrétudvari Nagyközség közigazgatási területében állapítsa meg. Továbbá a Képviselő-testület javasolja, hogy szabad kapacitás esetén más településekről érkező tanulókat is fogadhasson az intézmény. Végrehajtási határidő: folyamatos Végrehajtásért felelős: 5.2. Meghatalmazás a polgármester részére átruházott hatáskörben történő jogok gyakorlásához a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-nél

7 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint gazdasági társaság vonatkozásában az önkormányzatot /képviseletében: a képviselő-testület/, mint részvényest megillető jogok gyakorlásának hatáskörét átruházta a polgármesterre akadályoztatása esetén az alpolgármesterre. Erről született egy határozat. Mivel önkormányzatunk esetében személyi változások történtek 2011-ben, a cégbírósági bejegyzéshez új, a jelenlegi polgármester, illetve alpolgármester személyére szóló meghatalmazásra van szükség a testület részéről. Kérdés, vélemény nem volt az előterjesztéshez. Kérem a testület tagjait, aki a polgármester és alpolgármester részére a meghatalmazással egyetért, szavazzon. 10/2013. / II. 14./ Képviselő-testületi határozat: Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint gazdasági társaság vonatkozásában az önkormányzatot /képviseletében: a képviselő-testület/, mint részvényest megillető jogok gyakorlásának hatáskörét átruházza Kiss Tibor polgármesterre akadályoztatása esetén Dr. Fülöp Enikő alpolgármesterre. Fenti döntés a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt február 28. napján tartandó közgyűlésétől kezdődően hatályos. Felelős: Határidő: folyamatos 5.3. Pályázat benyújtásáról döntés /Önkormányzat épületére napelemes rendszer kialakítása/ Kiírásra került a KEOP /A kódszámú Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció. Ennek keretében szeretnénk pályázatot benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál napelemes rendszer kialakítására. Egyre nagyobb az energia felhasználásunk ezért gondoltuk, hogy pályázatot nyújtunk be. Kérdés, vélemény. Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő Csak a főépületre, vagy a hozzátartozó épületekre is /egészségház, járási hivatal kirendeltsége/ vonatkozik a pályázat? Csak a Hivatal épülete. Amennyiben nyer a pályázat egy-két fát sajnos ki kell vágni, ami beárnyékolja a tetőt.

8 Kérem a testület tagjait, aki a pályázat benyújtásával és az önerő biztosításával egyetért, szavazzon. 11/2013. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását a Sárrétudvari Polgármesteri Hivatal épületében napelemes rendszer kialakítására a KEOP /A kódszámú Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukció keretén belül. A fejlesztés megvalósulási helye: Sárrétudvari, Kossuth utca 72. szám Helyrajzi száma: 1 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a projekt költségvetését az alábbiak szerint rögzíti: Kivitelezési díj: Energetikai tanulmány költsége Mérnöki feledatok díj: Tájékoztatás és nyílvánossági díj: Tervezési díj: Összes nettó költség Áfa: Összes bruttó: Támogatás (85%): Önerő: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Az Önerőt az EU Önerő Alapból nyújtott önerő támogatásra való pályázásból kívánja az Önkormányzat biztosítani. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a továbbiakban vállalja, hogy a jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatás fenntartásáról és működtetéséről hosszú távon, de minimum 5 évig gondoskodik. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza t a pályázat benyújtására és a szükséges előkészületek megtételére. Felelős: Határidő: pályázati kiírásban meghatározott határidők A határozat meghozatala után tájékoztatta a testület tagjait a Közös Hivatal létrehozásának jelenlegi állásáról, az eddigi tárgyalások eredményéről.

9 Több előterjesztés, bejelentés nem hangzott el. az ülést 17,45-kor bezárta. k.m.f. Kiss Tibor Polgármester Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők: Makainé Madar Edit Képviselő Ruzsicsné Szabó Jolán képviselő

10 HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete február 14-i üléséről Tartalmazza a: 4/2013. /II. 14./ Napirend módosítás elfogadása 5/2013. /II. 14./ Pályázat benyújtás, önerő biztosítása 6/2013. /II. 14./ Pénzügyi Bizottságba külsős tag megválasztása 7/2013. /II. 14./ Kv-i hiány csökkentésre javaslat 8/2013. /II. 14./ Vagyonkezelési szerződés elfogadása 9/2013. /II. 14./ Körzethatár megállapításra javaslat 10/2013. /II. 14./ Meghatalmazás Vízmű Zrt-hez 11/2013. /II. 14./ Pályázat benyújtása, valamint Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. /II 14./ rendeletét Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (IV. 28.) rendeletének az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatása - hatályon kívül helyezéséről

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án, 16:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők

Jelen vannak: Papp János polgármester, Lutor Károly, Árvai Zoltán, Majai István, Papp László János képviselők Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 14 órai kezdettel a Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Papp János polgármester,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben