NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/1996. (IV. 2.) számú. r e n d e l e t e. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/1996. (IV. 2.) számú. r e n d e l e t e. a lakáshoz jutók helyi támogatásáról"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/1996. (IV. 2.) számú r e n d e l e t e a lakáshoz jutók helyi támogatásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv.16. (1) bekezdésében foglaltak alapján és a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.) számú MT. rendelet 10. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok, (személyek) részére e jogszabályban meghatározott típusú lakásszerzésükhöz anyagi támogatást nyújtson. I. fejezet A támogatásban részesíthetők köre 2. (1) Helyi önkormányzati támogatásban azok az arra rászoruló magyar állampolgárok illetve letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok részesíthetők, akik a) házastársak, illetve b) a 25 életévüket betöltötték és egyedülállók, illetve c) a 18. életévüket betöltötték és korábban állami nevelt személyek voltak, d) akik az önkormányzati lakásukról térítési díj ellenében mondtak le, e) akik szervezett formában épülő új lakásokból vásárolnak és a használt saját tulajdonú lakásukat az építkezést illetve forgalmazást lebonyolító szervezetnek adják el, azzal, hogy azt önkormányzati bérlakást leadók részére értékesítik és a 2. (1) bek. a,b,c, pontjaiban foglalt feltételek valamelyikének megfelelnek, és legalább 3 éves állandó bejelentett nyíregyházi lakóhellyel rendelkeznek, házastársak esetén legalább az egyikük.

2 2) Házastársak kizárólag együtt részesíthetők helyi támogatásban, és csak akkor, ha a támogatással érintett ingatlanon mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek. 3) Külföldi állampolgárok kizárólag akkor részesíthetők támogatásban, ha a) ingatlanszerzésükben állampolgárságukra tekintettel nincsenek korlátozva és b) a magyar állampolgárság megszerzése iránti kérelmük elbírálása folyamatban van. Nem szükséges a b) pontban előírt feltétel megléte, ha a házastársak egyike magyar állampolgár. (4) Ha a kérelmező nem rendelkezik 3 éves állandó bejelentett nyíregyházi lakóhellyel (házastársak esetén egyikük sem), de a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel, különös méltánylást érdemlő esetben a 4. (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott támogatásban részesíthető az éves költségvetési előirányzat 3 %-ának terhére. A helyi támogatás felhasználása 3. Helyi támogatás nyújtható a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő a) magántulajdonú lakóház építéséhez, b) magántulajdonban álló új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához, c) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításához, d) magántulajdonban álló lakás legalább l lakószobával történő bővítéséhez, komfort nélküli vagy félkomfortos lakás esetén komfortfokozat növeléséhez. A támogatás formája és mértéke 4. (1) A támogatás formája: kamatmentes kölcsön. (2) A kamatmentes kölcsön mértéke: a) magántulajdonú lakóház építéséhez legfeljebb Ft b) magántulajdonban álló új, vagy értékesítés céljára épített olyan lakás vásárlásához, amelyhez a lakásépítési kedvezmény is igénybe vehető, a lakás

3 (telek+vállalkozási)szerződés szerinti vételárának, az igénybe vehető kedvezményekkel csökkentett összege 20%-a, legfeljebb Ft c) szervezett formában történő lakásvásárlás esetén az igénybe vehető kedvezményekkel csökkentett vételár 20 %-a, legfeljebb Ft d) lakossági szabadforgalomban történő lakásvásárlás esetén, ha a vételár Ft-ot nem haladja meg,annak 25 %-a, legfeljebb Ft Ft felett van, annak 20 %-a, legfeljebb Ft e) önkormányzati bérlakásról térítési díj ellenében való lemondás esetén az a) - e) pontok alapján az ott megjelölt kamatmentes kölcsön mértékének legfeljebb 50 %-áig f) a 2. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott igénylők a 2. (1) bekezdésének e) pontjában írt építkezést lebonyolító cégtől történő használt lakás vásárlás esetén legfeljebb Ft g) a 2. (4) bekezdésében szabályozott esetben legfeljebb Ft h) a 3. d) pontjában szabályozott esetekben legfeljebb Ft i) azok a 2. (1) e) pontbeli igénylők, akik korábban önkormányzati lakás célú támogatásban részesültek legfeljebb a 4. (2) bek. d) pont szerint adható maximum és a már igénybe vett támogatás különbözetében részesülhetnek. Kizáró okok 5. (1) Nem adható támogatás annak, akinek vagy a vele együttlakó illetve együtt költöző személyek valamelyikének a) önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga az évi LXXXVIII. tv. 24. (1) bekezdésének a-d) pontján alapuló felmondás miatt szünt meg, d) a lakásra tulajdonjoga önkormányzati lakásra vonatkozó vételi, elővásárlási jog gyakorlásával, vagy a bentlakó bérlőt megillető jog illetve kedvezmény alapján keletkezik, c) megvásárolni, építeni kívánt lakásának szobaszáma meghaladja a többször módosított 106/1988. (XII.26.) Mt. sz. rendelet 1. (5) bekezdésében meghatározott méltányolható lakásigény felső határát, d) lakhatása az ország területén bármilyen módon - tulajdonjog, tulajdoni illetősége, holtig tartó haszonélvezeti joga, állandó használati joga révén - megoldott volt, kivéve a 2. (1) e) pontjában megjelölt kérelmezőket,

4 e) az ország területén összesen legalább 1 millió forintot érő ingó, vagy ingatlan vagyona van, vagy 3 éven belül volt, f) a Ptk b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozójától szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. (2) Nem adható támogatás, ha a) a kérelmező vagy a vele együtt lakó, együtt költöző személy valamelyikét korábban bármely önkormányzat lakáscélú támogatásban részesítette, kivéve a 2. (1) bekezdésének e) pontjában megjelölt kérelmezőket, b) a kérelem benyújtásakor, lakásépítés esetén, a kérelmező lakás-használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásáig megszerzi, c) a kérelmező a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, d) a közgyűlés által lakástámogatás céljára biztosított éves keretösszeg elfogyott, e) a támogatás visszafizetése a kérelmező vagyoni és jövedelmi viszonyaira tekintettel nem biztosított, f) a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve - az 1 főre jutó havi nettó átlagos jövedelme családok esetén a mindenkori nettó minimálbér másfélszeresét, egyedülálló személyek esetén pedig a kétszeresét meghaladja, g) a lakás vételára lakossági szabadforgalomban történő lakásvásárlás esetén meghaladja a 2 millió forintot. II. fejezet A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 6. A támogatás összege és járulékai erejéig érintett ingatlanra az ingatlannyilvántartásba jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni.

5 III. fejezet A kölcsönszerződés módosítása A teljesítési idő 7. (1) A támogatás összegét 15 év alatt kell visszafizetni, ez alól felmentés nem adható. 2) A kölcsöntörlesztés megkezdését követő 1 év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése. (3) A törlesztés felfüggesztése legfeljebb 2 évre csak akkor engedélyezhető, ha a támogatást igénybe vevő 1 főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2/3-át. (4) A visszafizetés időtartama azonban ezekben az esetekben sem haladhatja meg a 15 évet. Változás a felek személyében 8. (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített döntéshozó szerv jóváhagyásával elbocsátható a szerződésből. (2) Ezen hozzájárulás csak akkor adható meg, ha a szerződésből kilépni kívánó fél a hátralevő tartozás arányos részét megfizette, a támogatással érintett lakáson fennálló tulajdoni illetőségét (használati jogát) teljesen elveszítette és a szerződésben maradó fél részéről a ráeső tartozás visszafizetése biztosított. A támogatás eltérő felhasználása 9. (1) A döntéshozó szerv indokolt esetben hozzájárulhat ahhoz, hogy a támogatást kérő a biztosított kölcsön összegét a rendeletben szabályozott feltételeknek megfelelő - az önkormányzat illetékességi területén fekvő másik azonos vagy magasabb értékű - lakás vásárlásához, illetve építéséhez használhassa fel. (2) A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a kölcsönszerződés biztosítására szolgáló mellékkötelezettség vonatkozásában az önkormányzat hátrányosabb helyzetbe kerülne.

6 IV. fejezet Szerződésszegés 10. (1) A fennálló tartozás visszafizetése annak mindenkori törvényes kamataival egyösszegben esedékessé válik, ha a támogatásban részesített a) 1 havi törlesztőrészlettel késedelembe esik, vagy nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesít, és ezen tartozását írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, b) a támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolta, c) a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel, d) a támogatással érintett lakásra vonatkozó tulajdonjogának az ingatlannyilvántartásba való bejegyeztetéséről, a támogatás felvételétől számított 30 napon belül nem gondoskodik, e) a lakás építését a jogerős építési engedélyben meghatározott határidőn belül nem kezdi meg, vagy attól engedély nélkül eltér. Lehetetlenülés 11. (1) Ha a szerződés érvényes megkötését követően a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik és az eredeti állapotot kell visszaállítani. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a támogatást igénybevevő kérheti, hogy a már megítélt támogatás másik, e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő lakás vásárlásához/építéséhez felhasználhassa. (3) Ha a lakás vételára/bekerülési összege eltér a korábban vásárolni/építeni kívánt lakás vételárától/bekerülési összegétől, a támogatás összege ennek figyelembevételével módosítható. (4) Ha a szerződés megszűnésétől számított 6 hónapon belül nem köt érvényesen tulajdonjog bejegyzésére alkalmas új adásvételi szerződést nem kap építési engedélyt, a döntést hozó szerv igényjogosultságot megállapító határozata hatályát veszti.

7 V. fejezet Eljárási szabályok 12. Lakáscélú támogatással kapcsolatos ügyekben az Egészségügyi, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság dönt. Az eljárás megindítása 13. A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell az abban megjelölt mellékleteket is. Helyszíni szemle 14. (1) Támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően az ügyfél vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni. (2) A helyszíni szemlét a Társadalmi Albizottság 1 tagja az ügyfél előzetes értesítése nélkül tartja meg, s annak eredményéről az erre rendszeresített nyomtatványon véleményt nyilvánít. (3) Nem kell helyszíni szemlét tartani, ha a kérelemből és mellékleteiből megállapítható, hogy az igénylővel szemben az 5. -ában felsorolt kizáró okok valamelyike áll fenn. 15. A döntést a Hatósági Ügyosztály hajtja végre, ennek során elkészíti a kölcsönszerződést, a szerződés módosítását, gondoskodik annak érvényes megkötéséről, valamint a 6. -ban meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettség bejegyeztetéséről, és az esetleges egyéb feladatok ellátásáról. Vegyes és értelmező rendelkezések 16. A Polgármesteri Hivatal a szerződésben foglaltak teljesítését figyelemmel kíséri. Ennek során a Gazdasági Iroda havonta listát küld a Hatósági Ügyosztálynak azon

8 ügyfelekről, akik részletfizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, valamint tájékoztatja az Egészségügyi, Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságot a lakástámogatás céljára elkülönített keretösszeg egyenlegéről, valamint a támogatás teljes összegének visszafizetése esetén gondoskodik a szerződést biztosító mellékkötelezettség törléséről. E rendelet alkalmazásában: Jövedelem: a lakástámogatási hozzájárulást, a vakok személyi járadékát és a házastársi pótlékot kivéve minden személyi jövedelem alá eső rendszeres és nem rendszeres pénzbeli juttatás és a családi pótlék. 2. A jövedelemszámítás módja fiatal házasok esetén: a gyermekkel még nem rendelkező fiatal házasok esetén,ha az l főre jutó jövedelem meghaladná a mindenkori minimálbér 1,5 szeresét, akkor az 1 főre jutó jövedelmet úgy kell számítani, mintha már 2 gyermek megszületett volna. 3. Fiatal házasok: akik 35 életévüket külön külön nem töltötték be, és a házasságukat a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül kötötték meg. 4. Együtt költöző: A támogatást kérő és közeli hozzátartozója: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, a mostoha és nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, aki a támogatással érintett lakásba költözik. 5. Együtt lakó: mindaz a személy, aki együtt költöző és legalább egy éve a támogatást kérővel azonos címen lakik. 6. A 9. (1) bekezdésében indokolt eseteknek tekintendő különösen, ha gyermek, vagy újabb gyermek születik, avagy orvosilag is igazolt szempontból is szükséges a támogatással érintett lakás elidegenítése, cseréje. 7. Az 5. 1) bekezdésének c) pontja alkalmazásában az 1 millió forintot érő ingó vagyon akkor tekinthető kizáró oknak, ha az igénylő által a kérelemben megjelölt saját erő összegén felül jelentkezik. 8. Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak különösen, ha egyik kérelmező sem rendelkezik munkaviszonnyal vagy munkaviszonyból származó jövedelemmel. Nem tekinthető a visszafizetés biztosítottnak akkor sem, ha akár mindkét fél, akár egyik fél munkaviszonyban állása ellenére az egy főre jutó havi nettó átlagos jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2/3-át.

9 9. A munkaviszonyból származó jövedelemmel egy tekintett alá esik a főállású anyasági segély, nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, valamint a gyes, gyed, és az árvaellátás. 18. A rendelet április 2. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2995. (III.1.) sz. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló rendelete hatályát veszti. A hatálybalépést megelőzően iktatott és még el nem bírált ügyekben e rendelet szabályait kell alkalmazni. Nyíregyháza, április 1. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Fazekas János jegyző ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2995. (III.1.) számú az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló rendeletének hatályba lépése óta az Önkormányzat a lakásmobilizáció elősegítése érdekében tavaszán új koncepciót dolgozott ki, melynek megvalósítása jelenleg már folyamatban van. A lakáskoncepció realizálódása folytán felgyorsulhatna a bérlakások újrahasznosításának folyamata. Ez indokolja, hogy szakítva az eddigi hagyományos szabályozási móddal, a rendeletben meghatározott esetekben nem csak az első lakáshoz jutók számára nyílna meg a támogatás lehetősége. A javaslat átvette a korábbi rendelet azon részeit, amelyek a tapasztalatok szerint időtállónak bizonyultak, ugyanakkor kibővítette, helyenként pontosította azokat és új szabályokat is beiktatott.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról (Egységes

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Első fejezet Általános rendelkezések

Első fejezet Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az első lakást szerzők támogatásáról, és a lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatásról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

A rendelet hatálya kiterjed Kiskunhalas Város Közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004.(IV.29.)önkormányzati rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 16/1997. (VII.1.) rendelete AZ ÁLLAMPOLGÁROK LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete

1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete 1/12 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2001.(III.30.) számú önkormányzati rendelete a dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatásának odaítéléséről a 20/2003. (V.30.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról

6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet. A lakáscélú helyi támogatásról 6/2014. (02. 12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben foglalt, valamint a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 2/2002.(III.6.) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszerérıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott

7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet. a lakáscélú helyi támogatásokról. egységes szerkezetben a módosítására kiadott 7/1997. (IV.3O.) Orosházi Önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 12/1997. (IX.20.) Orosházi Önkormányzati, 12/1999. (X.05.) Orosházi Önkormányzati,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 7. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. február 12., kedd 7. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2013. (II. 12.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek

Részletesebben

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 /II.17./ önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról, valamint a szociális

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ete Község Képviselőtestülete 19/2007.(XI.5.) sz. rendelete A fiatalok első lakáshoz jutásának, Ete községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról Ete Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben