Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról"

Átírás

1 Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011(V.16.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Buj Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdése, és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásának általános feltételei és mértéke 1. (1) Buj Önkormányzata támogatja a fiatal házasok első lakáshoz jutását. (2) A támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő, melyre a meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén az éves költségvetésben biztosított pénzügyi keretösszeg erejéig állapítható meg támogatás. (3) A támogatás iránti kérelem évben június 30.napjáig nyújtható be, azt követő évben május 15 napjáig. (4) A támogatás odaítéléséről a Buj Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. 2. A támogatás mértéke egységesen ,- Ft. egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. A támogatás részletes feltételei 3. (1) Egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíthető kérelmére az a fiatal házaspár, akinek a szükséglakást kivéve a) külön-külön, vagy együttesen lakástulajdona vagy egészet kitevő résztulajdona nincs, b) bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya, vagy szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati joga nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. c) azon igénylők esetében, ahol két vagy több gyermek él a háztartásban ott a minimum lakás (ház) nagyság kettő szoba, vagy annál több. (2) A támogatás iránti kérelem e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal terjeszthető elő. A kérelmező a 3. (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek fennállásáról e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott adattartalommal köteles nyilatkozni. (3) A támogatás az (1) bekezdésben leírt feltételek mellett is csak annak állapítható meg:

2 a) aki lakóhelyétől függetlenül Buj község közigazgatási területén saját tulajdonú lakóházat épített, a kérem benyújtását megelőző 1(egy) éven belül, b) aki lakóhelyétől függetlenül Buj közigazgatási területén használt lakást vásárolt a kérelem benyújtását megelőző 1(egy) éven belül, és az így megszerzett ingatlanban életvitelszerűen él, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. (4) A kérelmező köteles e rendelet 3. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat tenni. (5) A támogatás megállapításának további feltétele a) új lakás építése esetén a jogerős használatbavételi engedély, b) lakás vásárlás esetén adás-vételi szerződés egy eredeti példányának benyújtása 4. (1) Nem állapítható meg támogatás: a) műszaki szempontból nem megfelelő lakóház vásárlására. 5. (1) A támogatás egyszer vehető igénybe. Ha a házastársak egyik előző házastársával a támogatást igénybe vette, újabb házasságkötése esetén a támogatásra nem jogosult. (2) Támogatás ugyanazon lakóház vásárlása esetén tizenöt éven belül nem nyújtható. Szerződéskötés, folyósítás és az elszámolás feltételei 6. (1) A támogatottal e rendelet 4. számú melléklete szerinti szerződést kell kötni, melyet az önkormányzat részéről a polgármester ír alá. (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a támogatás odaítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben erre a megadott határidőn belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, és a kérelmező mulasztását elfogadható módon nem igazolja, úgy a támogatást elveszíti. (3) A támogatás összegét a (2) bekezdés szerinti szerződés megkötését követő 30 napon belül a kérelmező számlára kell átutalni. (4) A támogatás összegének folyósítása a Buj Község Önkormányzatával álló pénzintézet útján történik. 7. (1) A támogatásban részesített köteles a támogatási összeg átutalását követő 30 napon belül saját költségen a támogatott ingatlanra 5 éves elidegenítési és terhelési tilalmat bejegyeztetni Buj Község Önkormányzat javára. Amennyiben a bejegyzésről a támogatott nem gondoskodik a megadott határidőig a támogatási összget egy összegben köteles visszafizetni Buj Község önkormányzat javára.

3 (2) Amennyiben a kérelmező az életvitelszerű bentlakás nem állapítható meg a támogatási összeget köteles a egy összegben visszafizetni. A visszafizetés elrendelésére a tudomásra jutást követően a Polgármesteri Hivatal azonnali intézkedést tesz. Értelmező rendelkezések 8. E rendelet alkalmazásában: a) Fiatal házas: a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. b) Kérelmező: támogatás iránti igényt benyújtó magánszemély és annak házastársa. c) Életvitelszerű tartózkodás: Az ingatlan otthonteremtés céljából történő használata, vagy hosszú távon, meghatározott cél miatt történő igénybevétele. d) Műszaki szempontból megfelelő lakóház: Olyan lakóház, amely rendelkezik legalább egy 12 m 2 alapterületű lakószobával, konyhával, az ingatlanon közműves vízszolgáltatással ellátott, továbbá a lakóház fűtése biztosított. Fennállnak az életvitelszerű tartózkodás feltételei, a rendeltetésszerű használókat nem veszélyezteti állékonysági, tűzvédelmi, egészségvédelmi vagy más szempontból nem megfelelő építményrész, szerkezet. Záró rendelkezések 9. (1) Rendelet május 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. (2)A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti: 1., Buj Község Önkormányzat Képviselő testületének 7/2002.(III.26.) KT. Sz. rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatásokról, 2.,., Buj Község Önkormányzat Képviselő testületének 9/2002.(V.18.) KT. Sz. rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 7/2002.(III.26.) KT. Sz. rendeletének módosításáról, 3.,., Buj Község Önkormányzat Képviselő testületének 9/2006.(V.10.) KT. Sz. rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 7/2002.(III.26.) KT. Sz. rendeletének módosításáról. Buj, április 28. Barta Miklós polgármester Dr. Németh Károly jegyző

4 Kihirdetési záradék Rendelet kihirdetésére május 16-án került sor a Buj Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Buj, május 16. Dr.Németh Károly jegyző

5 Buj Község Polgármesteri Hivatal 4483 Buj, Rákóczi utca 1. Tel.: 06 42/ Fax: számú melléklet K É R E L E M Első lakáshoz jutók támogatásához Első lakáshoz jutás formája (kérjük a megfelelőt X-szel megjelölni!) új lakóház építése lakóház vásárlása Igénylő Név: Születési név: Szül.hely,idő: Anyja neve: Lakcím: Házastárs Név: Születési név: Szül.hely,idő: Anyja neve: Lakcím: Eltartott gyermekek adatai Név Születési év/hó/nap Eltartás oka Lakóházépítés esetén kitöltendő Ingatlan címe: Hrsz-a: Használatbavételi engedély száma: Építés költsége: Lakóház nagysága (helyiségek száma, alapterület)

6 1. számú melléklet Lakóház vásárlás esetén kitöltendő Megvásárolt lakóház címe: Hrsz-a: Eladási ára: Lakóház adottságai (helyiségek száma, alapterület, komfortfokozat) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése, a hatóság félrevezetése kérelmem elutasítását vonhatja maga után. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben szereplő személyes adataimat (gyermekeim személyes adatait) a jogosultság megállapítása céljából kezeljék. Kelt:,... kérelmező aláírása kérelmező aláírás A nyomtatványhoz mellékelni kell építkezés esetén a jogerős használatbevételi engedélyt, vásárlás esetén az adásvételi szerződés egy eredeti példányát tulajdoni lap másolatot jövedelemnyilatkozatot házassági anyakönyvi kivonatot amennyiben rendelkezik szolgálati- vagy bérlakásra vonatkozó jogviszonnyal, abban az esetben a jogviszonyról lemondó írásbeli nyilatkozatot, melyet a bérbeadó írásban elfogadott

7 Buj Község Polgármesteri Hivatal 4483 Buj, Rákóczi utca 1. Tel.: 06 42/ , Fax: számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Első lakáshoz jutók támogatásához Alulírott és házastársa szám alatti lakosok anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy külön - külön vagy együttesen lakástulajdonunk vagy egészet kitevő résztulajdonunk van* - nincs*, bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonyunk, szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati jogunk van* - nincs*, kivéve a szükséglakást. Kelt:,... kérelmező aláírása kérelmező aláírása * megfelelő válasz aláhúzandó

8 Buj Község Polgármesteri Hivatal 4483 Buj, Rákóczi utca 1. Tel.: 06 42/ , Fax: számú melléklet A) Személyi adatok: J Ö V E D E L E M N Y I L A T K O Z A T Első lakáshoz jutók támogatásához 1. A kérelmező neve: Születési neve: 2. Lakóhelyének címe: 3. Tartózkodási helyének címe: Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím: 4. Ha nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: 6. A kérelmezővel egy családban élő közeli hozzátartozók száma: fő. Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, A kérelmezőn kívül a családban élő közeli hozzátartozók felsorolása: Neve Születési ideje a.) Rokoni kapcsolata a kérelmezővel b.) c.) d.) e.) f.) g.) Csatolandó mellékletek: 1. Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás a kérelem benyújtását megelőző három hónap részletes jövedelméről 2. Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítését az előző évi jövedelem összegéről és a január hónaptól esedékes kifizetés összegéről, továbbá - és minden más jövedelemtípus esetén is a - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban kapott postai szelvényeket vagy - amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az utolsó háromhavi számlaegyenlegét. 3. Amennyiben az utolsó három hónap szelvénye, számlaegyenlege nem áll rendelkezésére legalább az utolsó havi és egy az ellátásra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 4. Az Önkormányzat által folyósított ellátás esetében a szelvény csatolása nem szükséges, annak összegét és tényét az Önkormányzat igazolja.

9 a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) 3. számú melléklet B) Jövedelmi adatok A jövedelmi adatokat a csatolt jövedelemigazolások alapján, az előző 3 hónap átlagjövedelmére vonatkozóan kell kitölteni, forint összeg megjelölésével A jövedelmek típusai Kérelmező jövedelme Az előző oldalon szereplő közeli hozzátartozók jövedelme Forintban összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem alkalmi munkavégzésből származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások (saját jogú öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, házastársi pótlék, rendszeres szoc. járadék, átmeneti járadék, stb.) 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.) 6. Önkormányzat, munkaügyi és egyéb szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, időskorúak járadéka, stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kissszegű kifizetések, stb. 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A család havi nettó jövedelme összesen (9-( ) A család havi nettó jövedelme Ft, az ez alapján számított egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó.

10 3. számú melléklet Alulírott büntetőjog felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívásra köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és családom tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti. Kelt:,... kérelmező aláírása kérelmező aláírása A jövedelemnyilatkozatot a jövedelemigazolásokkal alakilag és számszakilag egyeztette és javította: Kelt: Buj,... ügyintéző aláírása Kitöltési segédlet 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyazonosító igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltüntetni. 2. Az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 3. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 1/12-ed részét kell beírni. 5. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 6. Abban az esetben, ha Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjén a januári ellátás összegénél alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiállított igazolás fogadható el - ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást levonás terheli.

11 S Z E R Z Ő D É S 4. számú melléklet amely létrejött egyrészről Buj Község Önkormányzata, székhelye:4483 Buj, Rákóczi utca 1. (továbbiakban Önkormányzat ) melynek képviseletében Barta Miklós polgármester jár el másrészről <támogatott neve> (születési név:, született: <település><év,hó,nap>, anyja neve.: ) szám alatti lakos, valamint házastársa <házastárs neve> (születési név:, született: <település><év,hó,nap>, anyja neve.: ) szám alatti lakos (továbbiakban: támogatottak) között a buji hrsz alatt nyilvántartott az ingatlan-nyilvántartás szerint Buj, utca szám alatt található ingatlanon lakóház építés/ vásárlás céljára megállapított első lakáshoz jutók támogatása tárgyában a következő feltételekkel: 1.) Buj Község Önkormányzata Képviselőtestületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló /2011.( ) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) és Buj Község Önkormányzat Képviselő testületének../2011.(.) határozata alapján a támogatottak részére,- Ft, azaz.. forint összegű vissza nem térítendő támogatást állapított meg melynek az igénylők részére történő kifizetésére az Önkormányzat a Tiszavasvári és Vidéke Takarékszövetkezeten (továbbiakban: Takarékszövetkezet) keresztül kötelezettséget vállal. 2.) Az Önkormányzat a támogatás összegét jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át a Támogatott részére az általa megjelölt számlaszámra. 3.) A támogatottak kijelentik, hogy a támogatás átutalását követő 30 napon belül a támogatott ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetnek be saját költségen Buj Község Önkormányzat javára. Az erről szóló bejegyzést 30 napon belül benyutatják az önkormányzat jegyzője részére. Amennyiben bejegyzési kötelezettségüknek nem tesznek eleget határidőre a támogatási összeget a támogatot egy összegben köteles visszafizewtni Buj Község Önkormányzata számára. 4.) Az igénylők hozzájárulnak személyes adataik az Önkormányzat által történő kezeléséhez. 8.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Rendelet idevonatkozó rendelkezései az irányadók. 9.) Jelen szerződést a felek a felolvasást követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá és az ebben foglaltakat az aláírás napjával kezdődő hatállyal magukra nézve kötelezően elismerik. Buj, <év><hó><nap>

12 Az Önkormányzat képviseletében: Támogatottak: <polgármester neve> <támogatott neve 1> polgármester <támogatott neve 2>

13 Általános indokolás Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez Az igénybe vehető helyi lakáscélú támogatási formákat a jelenleg hatályban Buj Község Önkormányzatának a 7/2002.(III.26.) KT. Sz. rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szabályozza. Az önkormányzat a helyi lakáscélú támogatást nem kötelező ellátásként nyújtja. Az önkormányzatoknak a rendelet megalkotására eddig felhatalmazást biztosító többször módosított 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet 23. -át az Alkotmánybíróság 17/2006.(V.17.) AB határozatával hatályon kívül helyezte, ez indokolja rendeletünk felülvizsgálatát. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított évi XX. törvény 44/A. -a és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatoknak rendelet alkotására, mely értelmében a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, önkormányzati rendeletet alkot. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk egyik fontos alapfeltétele, hogy az uniós követelmények szerinti hatékony és probléma orientált gyakorlati alkalmazás megvalósítása érdekében a helyi rendeletek mindenkor tartsák szem előtt az Európai Közösség alapelveit. Ezek az alapelvek a következők: - diszkrimináció tilalma és az egyenlőség alapelve, - nem szerinti diszkrimináció tilalma (azonos helyzetű személyeket a jognak azonos mértékkel kell mérnie, tilos a negatív jellegű eltérő bánásmód), - méltányosság elve, - jogbiztonság elve, - átláthatóság és kiszámíthatóság, - egyenlő bánásmód (magyar és uniós állampolgárok tekintetében is) - szerzett jogok védelme (az egyik tagállamban szerzett jogokat a polgár magával viheti a másik tagállamba, a különböző tagállamokban szerzett jogosultsági időszakokat össze kell adni) A rendelet megalkotásakor különös figyelmet fordítottunk az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalmának alapelvére, valamint eddig a rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatokra.

14 Részletes indokolás ( hoz) A rendelet általános feltételként határozza meg a fiatal házasok lakáshoz jutását, a hatáskör gyakorlóját és a támogatás mértékét, valamint a benyújtásra rendelkezésre álló időt. A rendelet célja, hogy támogassa a fiatal házasok Buj község történő első lakáshoz jutását, támogatva ezzel a fiatal párok községünkben való otthonteremtését. Fiatal házasról beszélünk akkor, ha a kérelem benyújtásakor a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. A rendelet tervezetben a hatáskör gyakorlója a képviselő testület. A támogatás mértéke egységesen: ,-Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatás. Amennyiben a kérelmező megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek, úgy jogosult a fenti összegű támogatásba, további mérlegelési lehetőség nincs. A támogatás az éves költségvetésben biztosított pénzügyi keretösszeg erejéig állapítható meg, és nyújtható be, évben június 30-ig, az azt követő években május 15 napjáig. ( ) Az önkormányzat a támogatás összegét vissza nem térítendő formában nyújtja a községben letelepedni szándékozó azon fiatal házaspárok részére, akinek a szükséglakást kivéve különkülön, vagy együttesen lakástulajdona vagy egészet kitevő résztulajdona nincs, bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszonya vagy szolgálati lakásra vonatkozó lakáshasználati joga nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta. Támogatás fentieken túl is csak annak állapítható meg, aki lakóhelyétől függetlenül Buj közigazgatási területén - új lakóházat épít, és a kérelem benyújtását megelőző 1 évben kaptam meg az használatbavételi engedélyt a támogatandó házra, - használt lakást vásárolt, és az adásvételi szerződés a kérelem benyújtását megelőző 1 évben kötötték. és az így megvásárolt, vagy épített ingatlanban életvitelszerűen él és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, amely igen méltányos összeg figyelembe véve a fiatalok jövedelmi viszonyait. (Ez évben, jelenleg ,-Ft.) A rendelet 1. számú mellékleteként meghatározza a formanyomtatványt, melyen az igények előterjeszthetők, a 2. számú mellékletet, melyen kérelmezők nyilatkozni kötelesek lakástulajdonukról, valamint a 3. számú melléklet kitöltésével a családjuk jövedelméről kötelesek nyilatkozni, mely alapján megállapítható, hogy az egy főre jutó jövedelem megfelel-e a rendeletben előírt jövedelmi feltételnek. A támogatás megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy kérelmezők rendelkezzenek jogerős használatbavételi engedéllyel, adás-vételi szerződéssel, melyet igazolniuk is kell. Meghatározásra kerültek azok az esetek is, amikor nem nyújtható támogatás A használt lakóház vásárlásánál.

15 A támogatás értelemszerűen egyszeri, új házasságkötés esetén sem nyújtható ismételten, ha a házastársak valamelyik korábban már részesült támogatásban, továbbá ugyanazon lakóház vásárlása esetén 15 éven belül nem nyújtható. Ezen feltételekkel az a célunk, hogy kizárjuk az üzletszerűséget, a manipulatív igényléseket, ezt megkövetelik a közpénzek felhasználásával kapcsolatos szabályok, az átláthatóság, törvényesség követelményei is. ( ) A rendelet a a szerződéskötés, folyósítás és az elszámolás feltételeit szabályozza. ( ) A rendelet alkalmazhatóságát és a jogértelmezési problémák későbbi elkerülését szem előtt tartva szükségét láttuk az értelmező rendelkezések cím alatt néhány, a jogalkalmazás során lényeges fogalom meghatározását. A rendelet záró rendelkezésében a hatályba lépés időpontját május 16. napjában határoztuk meg úgy, hogy ezen időpontot követően a folyamatban lévő ügyekre tekintettel is alkalmazni kell.

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának. 18/2008. (X.09.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról Tokodaltáró Község Önkormányzatának 18/2008. (X.09.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2008. (IV.10.) rendelet módosításáról (rövidített megjelölés 7/2008. (IV.10. tokodaltárói ör.) Tokodaltáró

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(XII.3.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kápolnásnyék

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról Felgyő

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 2010. május június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e. a lakástámogatás helyi szabályairól NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 17/2005. (IV.12.) Önk. r e n d e l e t e a lakástámogatás helyi szabályairól (A 36/2008. (V.28.) Önk., 1/2009. (I.30.) Önk, 17/2009.(IV.24.) Önk., 12/2010. (III.31.) Önk, 6/2011.

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról (t e r v e z e t) E

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben