Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK"

Átírás

1 VÉLEMÉYEK Baranya Megyei Területfejlesztési Program Ssz. Véleményező szerv Levél átvételének dátuma Vélemény érkezett-e (/) Vélemény beérkezésének dátuma 45 nap lejár Észrevétel Elfogadásra került-e (//) Amennyiben EM a válasz, indoklás (magyarázat az elfogadáshoz kapcsolódóan felmerülő további feladat esetén is szükséges) Oldalszám BMTFP_DDRFU_ismetelt_ leadasra_ doc 1 Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága Miniszterelnökség Belügyminisztérium Belügyminisztérium Általános: A dokumentációból hiányoznak a konkrétumok, a tervezett tevékenységek, létesítmények megnevezése, azok helyének megnevezése. A dokumentum nem tér ki a belvízgazdálkodásra, víztározásra, belterületi vízrendezésre, belvíz és árvíz elleni védekezésre, az ehhez kapcsolódó létesítményekre, tevékenységekre. A fentiekből adódóan felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon konkrét projektek, építmények esetében, amelyeket a megyét érintő területrendezési terv nem tartalmaz, de a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. mellékletében szerepelnek, az összhang megteremtéséhez vagy a megyei területrendezési terv módosítása, vagy az adott elem tekintetében a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (V. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges. A területrendezéssel összefüggésben: * oldal: határmetsazéspontok pontosítása az OTrT-nek megfelelően (M60: Pécs térsége - Drávatamási térsége - Horvátország; 67 sz. főút: (Horvátország) Zaláta - Sellye - Szigetvár) Vízügyi ágazat részéről: * 34. oldal: megfogalmazás pontosítása * 82. olal: 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet hivatkozásának pontosítása * 134. oldal: fogalomhasználat egységesítése Az egyes fejlesztések konkrét helyszínekkel jellemzően nem a területfejlesztési program, hanem az ún. OP részdokumentum részét képező projektlistákon, majd a részletesen kidolgozandó kulcsprojektek esetében az EMT-kben jelenhet meg. Annak készítése során az észrevételben foglaltak figyelembe vételre kerülnek. Belterületi vízrendezéssel, víztározással a program 5. prioritás és annak 5.1 intézkedése részletesen foglalkozik. * Az OTrT szerinti elnevezés használatára, a határmetszési pontok OTrT szerinti pontosítására tett javaslat elfogadásra, 10.6 pont alatt (6.1.2, projektcsomag) átvezetésre került. Vízügyi ágazat részéről: * A emzeti Vízstratégia átdolgozására tekintettel a "2013. évi" és a "tervezet" megfogalmazás használatára tett javaslat elfogadásra, (1.1 intézkedés leírása) pontban beépítésre került. * A hatályos jogszabállyal összhangban a javaslat elfogadásra, az (5.3 intézkedés leírása) pontban használt megfogalmazás pontosításra került. * A javaslat elfogadásra, a 9. (1.) pontban a kistelepülések szenyvízkezelésére vonatkozó részek a 147/2010. (V. 29.) Korm. rendelet szerinti fogalomhasználatnak megfelelően átdolgozásra kerültek. 85. * 203. * 44. * 85. * 141. Belügyminisztérium A területrendezéssel összefüggésben : * 185. oldal: táblázat pontosítása * 185. oldal: kedvezményezetti kör pontosítása * táblázat pontosítása projektcsomag elnevezése: A javaslattal egyetértünk, az szinoním kifejezésként lefedi a projektcsomag tartalmát, átvezetjük az anyagon projektcsomag területi specifikumai: Egyfelől a megbízó, másrészt az TH elvárása is a területfejlesztési program kialakítása során területi fókuszok, specifikumok meghatározása azon intézkedések és projektcsomagok esetében, ahol ennek relevanciája lehet. Tekintettel arra is, hogy a tárgyi típusú fejlesztéseket a KEHOP elsősorban a hivatkozott Korm. rendeletben előírt hatáérértékeknek nem megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott településeken fogja tudni támogatni, ezért területi fókuszként, orientációként indokoltnak tartjuk a jogszabályi hivatkozás megtartását. Látható ugyanakkor, hogy a területfejlesztési koncepció tárgyi szövegrésze úgy fogalmaz, hogy "elsősorban", azaz nem zárja ki a megye többi településén megvalósuló fejlesztés támogatását sem. * kedvezményezetti kör pontosítása - A közmű közszolgáltatási rendszer jelenleg folyamatban levő és tervezett átalakítása okán a felvetést elfogadjuk, a közszolgáltatást végző szervezetek megnevezést töröljük, helyette a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében eljárószervezet megnevezést használjuk. A területi fókusznál leírtakkal való koherencia biztosítása érdekében az indikátor elnevezés szűkítő értelmű módosítását nem javasoljuk, hiszen előfordulhatnak (nem kerülnek kizárásra a program keretében) olyan fejlesztések, amely az ellátás biztonság javítását célozzák (pl. csőhálózat korszerűsítése), azok pedig a javasolt szűkített körre vonatkozó indikátorral nem lennének mérhetőek, jellemezhetőek. * 196. *196. Belügyminisztérium Közfoglalkoztatással összefüggésben: * SWOT elemzés hiányának pótlása * a dokuemntumba csak döntéssel előkészített megfogalmazások kerüljenek * javasolt utalást tenni a közfoglalkoztatás 1199/2014 (V. 1.) Kormányhatározatra * Összhangban a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelettel a SWOT elemzés a rendelet 1. melléklete szerinti megyei területfejlesztési koncepció feltáró - értékelő vizsgálata során került elkészítésre és bemutatásra. Átvezetést, módosítást nem igényel. * A dokumentum egésze vonatkozásában tetten érhető elvként jelenik meg a döntéssel megalapozott megfogalmazások használata, ugyanakkor bizonyos esetekben szükségét érezzük, hogy a még "bizonytalan" folyamatok vonatkozása tekintetében előrejelzéseket tegyünk - biztosítva ezáltal, hogy a program a teljesség képét mutassa. Tekintettel arra, hogy a példaként említett szakasz körültekintően, kizárólag mint egy "lehetséges kimenetel" került megfogalmazásra, így módosítását nem látjuk szükségesnek. * Figyelembe véve azt, hogy a hivatkozott 1199/2014. (V. 1.) Korm. határozat a közfoglalkoztatás céljait csak évre vonatkozóan és nem általánosan rögzíti, a 7+2 évre szóló megyei területfejlesztési program esetében szerepeltetése nem tűnik célszerűnek. Ugyanakkor megállapítható, hogy a tervezett intézkedések között megtalálhatók a foglalkoztatási célokhoz illeszkedőek, így a program és a közfoglalkoztatás koherens, egymást erősítő rendszerben is értelmezhető. Módosítást nem igényel. * * * 4 Emberi Erőforrások Minisztériuma Általános észrevételek: 1.: A PTE nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését szükséges hangsúlyossá tenni. 2.: Ökológiai és környezetvédelmi szempontok hangsúlyosabb szerepeltetése 3.: Komlói légszennyezettség mérő automata fejlesztési szükségletének megjelenítése. 4.: Veszélyes hulladék tárolók rekultivációjának szükségességét hangsúlyossá tenni. 5.: 4. prioritás kiegészítése. Általános észrevételek: 1.: A felsőoktatási, kutatóintézeti kutatás-fejlesztési multinacionális együttműködések és kapcsolati hálózatok fejlesztésének igénye megalapozott, így a javaslat elfogadásra, a pont (2.2 intézkedés) kiegészítésere került. 2.: Egyetértésben az észrevételben megfogalmazottakkal a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelés és az arra épülő egészséges, jó minőségű helyi élelmiszer-előállítás kritériuma beépítésre került a fejezetbe. (Megrendelői korrektúra során törölt kiegészítés!) 3.: A konkrét fejlesztési projektként értelmezhető javaslat - Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztése - nem illeszthető a program célrendszerébe. A program monitoringja és értékelése, így számszerűsíthető eredményeinek vizsgálata sem igényli a mérőhálózat szolgáltatta információkat. A módosítást nem látjuk indokoltnak. 4.: Az észrevétel tartalmával ellentétben az antropogén folyamatok természeti és táji értékeket veszélyeztető hatásainak csökkentése mint cél, a szennyezett területek kármentesítése és a rekultiváció mint támogatható tevékenység jelenik meg a programban, konkrétan a (5.5 intézkedés) és a 10.5 (5.5.4 projektcsomag) fejezetekben. Kiegészítést nem igényel. 5.: Az észrevétel tartalmával ellentétben az ivóvízminőség megóvása, illetve a minőségjavítás is szerepel a programban, konkrétan a (5.3 intézkedés) és a 10.5 (5.3.1 projektcsomag) fejezetekben. Kiegészítést nem igényel. 1.: : : 4.: 89. és : 86. és 196. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Általános észrevételek 6.: Javaslom, hogy a Program térjen ki a vízi közlekedés-fejlesztés közegészségügyi szempontú hatásaira, valamint a térségben található természetes és medencés fürdőhelyek, illetve gyógyfürdők fejlesztési irányaira. Javaslom továbbá, hogy a területi célkitűzések között nagyobb hangsúlyt kapjon Harkány a térség fejlődésében. 7.: A településfejlesztés során figyelembe kell venni a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését. Az erre való utaélást szerepeltetni szükséges. 8.: Jelzem, hogy az jtv. értelmében a nemzeti és etnikai kisebbség terminológia nemzetiség terminológiára változott, ezért kérem ennek következetes érvényesítését a teljes Programban. 9.: Javasolja az OP változások átvezetését véglegesítés előtt. 10.: A kedvezményezetti kör szélesítése érdekében a kulturális intézmények kifejezés használatát javasolja a közművelődési intézmények helyett. 6.: A programot, illetve a közlekedés munkarészeket kísérő fenntartható közlekedés -i logika, azaz az elérhetőség javítását és az élhető környezet kialakítását egyaránt figyelembe venni képes közlekedésfejlesztés mint cél alapján egyetértünk, hogy a fejlesztések egészségügyi hatásait minden esetben szükséges figyelembe venni. Véleményünk szerint a dokumentum jelenlegi formájában is eleget tesz a kérésnek. em értünk egyet továbbá, hogy a program feladata a térségben található természetes és medencés fürdőhelyek, illetve gyógyfürdők fejlesztési irányainak meghatározása, lásd. Harkány psoriasis irányultság is a létesítmény hatáskörébe tartozik. A 9. fejezetben a 3. területi célhoz kapcsolt megyei kiemelt projektek között nevesítésre került ugyanakkor a Harkányi Gyógyfürdő fejlesztése hangsúlyozva ezáltal a térség fejlődésében Harkánynak szánt szerepet. 7.: A program a településfejlesztés vonatkozásában tett megoldási javaslatokon keresztül (3.4.1 fejezet) igyekszik figyelembe venni a helyi népesség identitása erősítésének, kulturális örökségük sokfélesége és gazdagsága megőrzésének igényét, sőt erre vonatkozó konkrét intézkedést (4.4) és projektcsomagot (4.4.5) is megfogalmaz. A kellő hangsúly okán a további változtatás igényét nem látjuk indokoltnak. 8.: A javaslat alapján az jtv. szerinti nemzetiségi terminológia következetesen érvényesítésre került a teljes programban, a szükséges javítások elvégzésre kerültek. 9.: A program keretében tervezett intézkedések (projektcsomagok) operatív programokhoz történő illesztése a legutolsó rendelkezésre álló és nyilvános dokumentumok, tervezetek alapján készültek, így lehetséges, hogy az észrevételben tett kifogás helytálló. Ugyanakkor a változtatások átvezetése jelenleg nem, csak az OP-k végleges tartalmának Európai Bizottság általi jóváhagyását követően célszerű és lehetséges. Módosításra ennek megfelelően jelenleg nem került sor. 10.: A javaslat alapján a lehetséges kedvezményezettek meghatározása során következetesen és egységesen a kulturális intézmény megnevezés kerül szerepeltetésre, a szükséges javítások elvégzésre kerültek. 6.: 7.: 8.: több helyen 9.: 10.: több helyen

2 VÉLEMÉYEK Emberi Erőforrások Minisztériuma Részletes észrevételek: 1.: 16. oldalon kiegészítés (testi vagy lelki (mentális) egészség) 2.: 32. oldalon kiegészítés (helyi tudás, kulturális erőforrás) 3.: 33. oldalon kiegészítés (kulturális rendezvények, fesztiválok) 4.: 33. oldalon kiegészítés (helyi értéktár, hungarikumok) 5.: 34. oldalon kiegészítés (képzési lehetőségek) 6.: 35. oldalon pontosítás és kiegészítés (hungarikumok) 7.: 54. odalon pontosítás (felsőoktatási szakképzés) 8.: 56. oldalon módosítás (kulturális intézmények) 9.: 61. oldalon módosítás (kulturális szolgáltatás) 10.: 62. oldalon módosítás (kulturális intézmény) 11.: 67. oldalon kiegészítés (sajátos élethelyzettel rendelkezők) Részletes észrevételek: 1.: A fejezet (.) kiegészítésre került. 2.: A fejezet kiegészítésre került. 3.: A fejezet (1.2 intézkedés) kiegészítésre került. 4.: A fejezet (1.3 intézkedés) kiegészítésre került. 5.: A fejezet (korábbi 1.4 intézkedés) kiegészítésre került. (Megrendelői javítás során törölt intézkedés!) 6.: A fejezet (1.4 intézkedés) kiegészítésre került. (Megrendelői korrektúra során törölt kiegészítés!) 7.: A fejezet (3.4 intézkedés) javítására került sor. 8.: A fejezet (3.1 intézkedés) kiegészítésre került. 9.: A fejezet a kérésnek megfelelően módosításra került. 10.: A fejezetben a kérésnek megfelelően átvezetésre került. 11.: A fejezet (4.3 intézkedés) kiegészítésre került. (Törölt kiegészítés!) 1.: : : : : 6.: : : : : : /2009. (X. 6.) Korm. Rendelet Emberi Erőforrások Minisztériuma Részletes észrevételek : 12.: 68. oldalon kiegészítés és pontosítás (nevelés, nevelés-oktatás) 13.: 76. oldalon módosítás (kulturális intézmény) 14.: 82. oldalon pontosítás (201/2011. (X. 25.) Korm. rendelet ) 15.: 87. oldalon kiegészítés (3.5.4 új indikátor) 16.: 93. oldalon kiegészítés (6.3 intézkedés támogatható tevékenységek) 17.: oldalon kiegészítés (kulturális szervezetek, intézmények) 18.: 122. oldalon módosítás (kulturális szolgáltatás) 19.: oldalon kiegészítés (szellemi kulturális örökség) 20.: 139. oldalon kiegészítés (nem formális) 21.: oldalon módosít (OP illeszkedés) 22.: 177. oldalon módosítás (kulturális intézmények) 12.: A fejezet (4.4 intézkedés) kiegészítésre került. 13.: A fejezetben a kérésnek megfelelően átvezetésre került. 14.: A jogszabályi változásra való hivatkozással a kérdéses részt (5.3 int.) törüljük. 15.: A programban csak output és eredmény indikátorok használatára került sor figyelembe véve elsősorban azt, hogy az adatok forrásai minden esetben megbízhatóan elérhetőek. Tekintettel arra, hogy a javasolt indikátor vonatkozásában a megye teljes területén nem hozzáférhető adatok használata szükségesek, a kiegészítéssel nem értünk egyet. 16.: Az intermodális csomópontok, vagy a P+R és/vagy B+R parkolók kialakítása mint támogatható tevékenységek mind a kombinált közlekedés fejlesztését hivatottak megvalósítani. A kiegészítést nem látjuk szükségesnek. 17.: Az 5.1 fejezet módosításra, kiegészítésre került. 18.: A 7.1 fejezet a 3. prioritás vonatkozásában kiegészítésre került. 19.: A 9 fejezet (3. alpont) kiegészítésre került. 20.: A kérésnek megfelelően több ponton került sor kiegészítésre. 21.: A program keretében tervezett intézkedések (projektcsomagok) operatív programokhoz történő illesztése a legutolsó rendelkezésre álló és nyilvános dokumentumok, tervezetek alapján készültek, így lehetséges, hogy az észrevételben tett kifogás helytálló. Ugyanakkor a változtatások átvezetése jelenleg nem, csak az OP-k végleges tartalmának Európai Bizottság általi jóváhagyását követően célszerű és lehetséges. Módosításra ennek megfelelően jelenleg nem került sor. 22.: A 10.4 fejezet módosításra került. 12.: : : : 16.: 17.: : : : 151., 173. és : 22.: Földművelésügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium gazságügyi Minisztérium Külgazdasági és Külügyminisztérium emzetgazdasági Minisztérium A megye területén az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXV. Tv-ben megfogalmazott kiemelt fontosságú honvédelmi területekkel az alábbi települések érintettek: * kiemelt fontosságú honvédelmi terület: Siklós * Honvédelmi terület: Hosszúhetény, Martonfa, Pécs, Pécsvárad, Pekerd és Zengővárkony települések Tekintettel arra, hogy a megye területén nagy kiterjedésű honvédségi területek helyezkednek el, a megyei területfejlesztési elképzelések, és az infrastrukturális fejlesztések tervezése során figyelemmel kell lenni a felsorolt településeken működő honvédségi területekre. A dokumentum nem tartalmazza a megyei stratégiai programhoz kapcsolódó társadalmasítási folyamat bemutatását, valamint a megyei stratégiai program tervezése során figyelembe vett mérföldkövek, határidők és döntési pontok rögzítését. Megjegyzés: A dokumentum véglegesítésekor a partnerség bemutatásának pótlása javasolt. ndikatív forrásallokáció prioritás szinten intézkedésenkénti bontásban csak jelenik meg! Megjegyzés: A tervezés jelenlegi szakaszában csak becsülni lehet. A dokumentum egyelőre az intézkedések és a várható OP prioritások kapcsolódását tartalmazza. Átvezetést nem igényel. A megyei területfejlesztési program tervezésébe a szakmai szakértők és szakmai testületek bevonása a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a megyei önkormányzat által elfogadott partnerségi terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. Ezzel a tájékoztató információval kiegészítjük a program 1. fejezetét, részletesebb leírást nem tartunk szükségesnek. Az észrevételben jelzettekkel egyetértve, a pontos forrásallokációt az OP-k végleges elfogadásáig valóban csak becsülni lehet. Megjegyezzük ugyanokkor, hogy a program 10. fejezete tartalmazza az intézkedés szintű forrásallokációt A program lebonyolításban közreműködő szereplők és ezek felelősségi körének beazonosítása történt meg. Megjegyzés: A tervezés jelenlegi szakaszában ismerteknek megfelelően megtörtént. A felelősségi körök a későbbiekben tovább szűkíthetők. Az észrevételben jelzettekkel egyetértve, a pontos intézményrendszeri leírást csak később, a nemzeti szinten meghozott intézményrendszeri döntések ismeretében lehet megtenni. A dokumentum tartalmazza a tervezéskísérő eljárások rövid bemutatását, melyen belül a hatások kezelésére tett lépések is rögzítésre kerülnek (táblázatos forma is megfelelő). Megjegyzés: A program jelenleg még nem tartalmazza a környezeti értékelést és a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatot: A területi hatásvizsgálat a jelen területfejlesztési program készítésével párhuzamosan zajlik, így annak megállapításai a későbbiekben, a területfejlesztési program jóváhagyását megelőzően kerülnek beépítésre. A program társadalmi vitára bocsátása óta az anyagba már feltöltésre került a hiányolt, a környezeti értékelést és a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatra vonatkozó fejezet A partnerségi terv és a releváns jogszabályok alapján került rögzítésre a végrehajtásban közreműködő szervezetek köre (tételes felsorolás) Megjegyzés: A partnerségi terv hiányzik. Érdemes figyelembe venni, a Tftv ával, az RFÜ-kre vonatkozó passzusok beemelése szükséges. A megyei területfejlesztési program tervezésébe a szakmai szakértők és szakmai testületek bevonása a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a megyei önkormányzat által elfogadott partnerségi terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. Ezzel a tájékoztató információval kiegészítjük a program 1. fejezetét, részletesebb leírást, a partnerségi terv beemelését a programba nem tartjuk szükségesnek, azt az TH által kiadott megyei program sablon sem írja elő. A javaslat második felében megfogalmatzottakkal egyetértésben a program 6.1 fejezet kiegészítésre kerül a Tftv a által az RFÜ-kre vonatkozóan megfogalmazottakkal. 17. és 110. Részben került bemutatásra a végrehajtásban közreműködő üzleti és civil szervezetek bevonásának módja (partnerségi program) Megjegyzés: Említésre kerül, hogy be kell vonni, és megjelennek a lehetséges közreműködők között, de konkrétumok nem kerültek rögzítésre. A végrehajtásban közreműködő szervezetek köre (a megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelésének részeként elkészült partnerségi terv alapján), felelősségi körük a program 5.1 fejezetében prioritások szerinti bontásban szerepelnek. Az észrevételben hivatkozott tárgyban még nem állnak rendelkezésre a jelenleg leírtaknál részletesebb bemutatást lehetővé tevő országos szabályozási dokumnetumok, jogszabályok, így további részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges A dokumentum tartalmazza a program céljainak értékeléséhez kapcsolódó módszertan meghatározását Megjegyzés: Csak nagy vonalakban kerül ismertetésre, ami elsősorban az adatgyűjtésre koncentrál. Az indikátorok SMART kritériumrendszerének ismertetése nem szükségszerű a 7.2 fejezetben. A dokumentum véglegesítésekor pontosítható. Az észrevételben hivatkozott tárgyban még nem állnak rendelkezésre a jelenleg leírtaknál részletesebb bemutatást lehetővé tevő országos szabályozási dokumnetumok, jogszabályok, így további részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges. Részben került bemutatásra a végrehajtás módja és feltétel rendszere, valamint az ellenőrzés rendszere Megjegyzés: Ennek keretében szükséges bemutatni a megyei önkormányzat részéről a prioritások lebonyolításába bevonandó szervezeteket, ezek kompetenciáit, az európai uniós programok előkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalataikat. Külön szükséges bemutatni a rendelkezésre álló humán erőforrás szakmai tapasztalatát. A dokumentum véglegesítésekor központi iránymutatás kiegészítésével véglegesíthető. Az észrevételben hivatkozott tárgyban még nem állnak rendelkezésre a jelenleg leírtaknál részletesebb bemutatást lehetővé tevő országos szabályozási dokumnetumok, jogszabályok, így további részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges. Részben kerültek rögzítésre és bemutatásra az SKV szakértők által megfogalmazott további program specifikus megállapítások Megjegyzés: Ez még társadalmasítási változat. A dokumentum véglegesítésekor szükséges a megállapítások átvezetése A program társadalmi vitára bocsátása óta az anyagba már feltöltésre került a hiányolt, a környezeti értékelést és a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatra vonatkozó fejezet Ahol releváns, bemutatásra került-e a teljesítésigazolás követelményrendszerének kialakítása? em! A dokumentum 7.3. fejezete tartalmazza emzeti Fejlesztési Minisztérium A emzeti Közlekedési Stratégia (KS) közötti időszakban megvalósításra javasolt projektek indikatív listája alapján Baranya megyét érintő fejlesztések: Ld. Levélben! A program közlekedés tématerületet érintő fejezetei (6. prioritás és intézedései) az KS figyelembevételével,de a megyei igényeket szem előtt tartva kerültek összeállításra. A projektcsomagok tartalma (lásd fejezet) egyetlen kivételtől eltekintve összhangban van az KS jelen tervezési időszakban megvalósításra javasolt projekteket tartalmazó indikatív listájával (mind az ütemezés, mind a költégigény és a finanszírozó forrás tekintetében). Az eltérés, a Pusztaszabolcs - Dombóvár - Pécs - Magyarbóly vasútvonal Pécs - Magyarbóly - Országhatár szakaszának átépítése a megye szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró fejlesztés, amely előresorolása a következő (2020 utáni) tervezési időszakból mindenképp indokolt. A megyei célkitűzéseknek megfelelően módosítást nem látunk szükségesnek.

3 VÉLEMÉYEK 11 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség Megyei Jogú Városok Szövetsége A 163. oldalon található GOP 3. nfokommunikációs fejlesztések prioritás kapcsán megjelölt projektcsomagot és a kapcsolódó paramétereit (pl. indikátor) javaslom módosítani, tekintettel arra, hogy a felsőoktatási informatikai fejlesztéseket a tervezés jelenlegi állása szerint már nem a GOP, hanem az EFOP támogatja. A program keretében tervezett intézkedések (projektcsomagok) operatív programokhoz történő illesztése a legutolsó rendelkezésre álló és nyilvános dokumentumok, tervezetek alapján készültek, így lehetséges, hogy az észrevételben tett kifogás helytálló. Ugyanakkor a változtatások átvezetése jelenleg nem, csak az OP-k végleges tartalmának Európai Bizottság általi jóváhagyását követően célszerű és lehetséges. Módosításra ennek megfelelően jelenleg nem került sor. 15 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége A véleményező méltatta az anyagot. Átvezezést nem igényel. 16 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Járásközpontok 17 Magyar Önkormányzatok Szövetsége M9 Térségi Fejlesztési Tanács Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata képviseletében a véleményezési anyaggal egyetért, azt a város készülő településfejlesztési koncepciójával és integrált településfejlesztési stratégiájával összhangban találja. 20 Somogy Megyei Önkormányzat A véleményező méltatta az anyagot. Javasolja a 67. sz főút hiányzó szakaszainak megépítése mellett a meglévő szakszok felújítását, korszerűsítését is említeni a programban. Általános: A program koncepcióhoz hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a közlekedési hálózat fejlesztésére, de programban a 21 Tolna Megyei Önkormányzat koncepcióval ellentétben már kevésbé érezhető ezen fejlesztési elképzelések túlsúlya. A program kitér az Ős-Dráva Program folytatására, amely a Baranya megyében található hátrányos helyzetű települések egy jelentős részének a kitörési lehetőséget biztosítja, ugyanakkor ezen program folytatása csak akkor lehetséges, ha ismét a kiemelt fejlesztések közé kerül a közötti finanszírozási időszakban. Javasolja a két megye közötti együttműködés konkrétabb bemutatását akár projekt szinten, úgy mint például: * Duna nyújtotta rekreációs lehetőségek * vasútfejlesztés (Dombóvár-Pécs, Bátaszék, "Déli" vasút Konstanca-Adria) * Észak-Mecsek bányászati lehetőségek (Máza-Dél megnyitásának lehetősége) * szekszárdi és villányi borvidék és a pincefalvak együttműködési lehetősége * Limes útvonal, mint gazdasági és turisztikai lehetőség 22 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bóly Város Önkormányzata Komló Város Önkormányzata Mohács Város Önkormányzata * és oldal: em tartalmazza az M9 autópálya legdélebbi szakaszától a Komló felé történő lecsatlakozó utat, ami Baranya közlekedési zártságának oldásához hozzájárulhatna (az M9 autópálya viszont a társadalmi, gazdasági és környezeti értékelés anyagában a 17. oldalon említésre került). * A kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztéseknél indokoltnak tartjuk Komló és térségének bekötését a megyei hálózatba, az északi kerékpárutak összekötését. * 32. oldal: Úgy gondoljuk, hogy az Ormánság és Hegyhát mellett a komlói térségben is jelentős az elvándorlás. * 34. oldal: A képzések vonatkozásában szükségesnek tartjuk a támogatható tevékenységek között szerepeltetni az újonnan induló irányokhoz kapcsolódó képzéseket. * 42. oldal: Komló és térségében is kedvezőtlen a foglalkoztatási helyzet, ezért a célterületek között szerepeltetni kellene. * 43. oldal: A bánya nem szerepel a felsorolt ágazatok között. * oldal: A fejezetek végén jelzett területi fókuszok kiegészítését javasoljuk városi településrészek" szöveggel kiegészíteni. * 70. oldal: A 4.5. intézkedés keretében felsorolt részcélok és támogatható tevékenységeknél a Komló, Körtvélyesi leszakadó városrész problematikáját kezelő intézkedés szerepeltetése. 71. oldal: ntézkedés térségi lehatárolása bekezdésben Komló nem szerepel. 79. oldal: A vízgazdálkodási fejlesztések támogatása fejezetben elsőbbséget kell biztosítani a lakóterületi védelemnek oldal: Komló és térsége ipari megújításánál az elhagyott bányaipari létesítmények mellett az elhagyott bányaipari területek szerepeltetése is fontos. em találja kellően részletesnek az anyagot, hivatkozva egy az alelnök asszonynak küldött korábbi levelére, sajnálatát fejezi ki, hogy abból kevés észrevétel került a megyei kiemelt projektekbe beemelésre: 1. számú projekt: Baranya megye közlekedési zártságának oldása, gazdasági kapcsolatainak fejlesztése. Javaslom, hogy egészüljön ki az M9-es autópálya Baranya megyei szakaszának és a Mohácsi Duna-hídnak a megépítésével. 2. számú projekt: Ehhez a projekthez a mohácsi járás települései csatlakozni kívánnak a Mohács-Bár-Dunaszekcső kerékpárút, valamint Mohács és Sátorhely közötti kerékpárút, a kompkikötőtől Sárhátig terjedő kerékpárút megépítésével, valamint a régi vasúti nyomvonal felhasználásával a Pécs-Bátaszék közötti kerékpárút kiépítésével. 3. számú projekt: A második mondat zárójeles rész egészüljön ki Mohács közművesített ipari parkjával. Ehhez a projekthez Mohács és a mohácsi járás részéről a Mohácsi pari Park alábbi projektelemeivel kívánunk csatlakozni: - pari összekötő utak fejlesztése - Az ipari park infrastruktúrájának teljes körű kiépítése m ipari út közvilágításának kiépítése - nkubátor Ház bővítése, korszerűsítése, valamint egy logisztikai szolgáltató központ létesítése 4. számú projekt: A projekt megnevezését javaslom módosítani: Egészségipari és turisztikai fejlesztések Dél-Baranyában. Tehát a turisztikai fejlesztéseket ne szűkítsük egészségturisztikai fejlesztésekre. Ehhez a kiemelt megyei projektjavaslathoz a Busójárással kívánunk csatlakozni elsősorban a Busójárás lebonyolítását szolgáló főbb szinterek fejlesztésével. Átvezezést nem igényel. Az anyag a megtett észrevétellel kiegészítésre került. 16. Átvezezést nem igényel. A javaslatot elfogadva a program 9., együttműködésben megvalósuló programokra vonatkozó fejezete kiegészítésre került a Tolna megyére vonatkozó részekkel. A javaslatokkal egyetértünk, azok a társadalmasítás kezdete óta módosított anyagban átvezetésre kerültek. Tételesen: * az M9 OTrT szerinti legdélebbi (Köblény, Bikal, Alsómocsolád, Mágocs térsége), a megyét leginkább érintő nyomvonala megépítésének igénye a program fejezetében (7.) jelenik meg, * a TE-T hálózatokon kívül eső, de ahhoz kapcsolódó gyorsforgalmi- és főúti közúti fejlesztések (ide értve a komlói csatlakozó utat) megvalósítására a 6.1 intézkedéshez kapcsolódóan kerülhet sor. * a fejezet kiegészítésre került * Az (korábbi) 1.4. intézkedés átemelésre került a 3. prioritás 3.3. A hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű lakosság felzárkóztatása, az élethosszig tartó tanulás ösztönzése c. intézkedés alá. Az intézkedés a felnöttképzés területén a térség adottságaihoz, a helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodó képzési programok megvalósítását célozza, amely magában foglalja a jól megalapozott újonnan induló irányokhoz kapcsolódó képzési programokat is. Átvezetést nem igényel az észrevétel. * a fejezet kiegészítésre került * a fejezetben (2.2. intézkedés) szereplő ágazati fókusz nem zárja ki a bányászati KF tevékenységek megvalósítását, átvezetést nem igényel * a fejezet kiegészítésre került * a program hatáskörén túlmutató javaslat, elfogadása és átvezetése nem indokolt * a 4.1 intézkedés példaként említ járásközpontokat (ráadásul Komlón jelenleg megvalósítási szakaszban van egy lakhatási különbségek csökkentését szolgáló projekt...) * az 5.1 intézkedés leírása alapján a kérés teljesül, átvezetést nem igényel * a 9. fejezet (2.) kiegészítésre került em szorosan a megyei programmal, sokkal inkább a megyei kiemelt projektekkel összefüggésben (lásd. lent) megfogalmazott javaslatok. A programot érintően átvezetést nem igényel, de a tervezés későbbi szakaszában (pl. EMT) szükséges figyelembe venni! - az M9 a 6.1 intézkedéshez kapcsolódóan, a projektcsomag keretében kerülhet megvalósításra - a Mohács (új) Duna-híd szintén a 6.1 intézkedés részeként megfogalmazott projektcsomagban nevesítésre került - a kerékpárút fejlesztési igények - attól függően, hogy közlekedési- vagy szabadidős céllal létesülnek - a 1.4.2, és projektcsomagokba csatornázhatók be - az ipari park fejlesztése a 2.1.1, a kapcsolódó útfejlesztés a projektcsomaghoz illeszkedik - a Busójárás helyszínéül szolgáló ingatlanok, infrastruktúra fejlesztése az és projektcsomagokhoz is kapcsolódhat 5. számú projekt: rendben Átvezetést nem igényel. 6. számú projekt: Megnevezését javaslom módosítani: Rövid ellátási láncú belső megyei piaci hálózat kiépítése. A részletezés egészüljön ki a következőkkel: Pécs Vásárcsarnok fejlesztése és 6-8 járási logisztikai alközpont (helyi őstermelői piac, vásárcsarnok) kialakítása. Ehhez a projekthez a mohácsi járás az alábbi projektekkel kíván csatlakozni: - Helyi őstermelői piac, vásárcsarnok építése Mohácson - Közétkeztetési, közellátási célú gyümölcs- és szőlőtermesztés feltételeinek kialakítása (területvásárlás, előkészítés, telepítés, feldolgozó létesítés, raktár, hűtőház, csomagoló kialakítása, eszközbeszerzés) - Közellátási célú kertészet fejlesztése, élelmiszer-feldolgozás - a mohácsi járás kapcsolódóan tervezett fejlesztései az 1.3.2, az és amennyiben a helyi feldolgozó kapacitások önkormányzati tulajdonba kerülnek, akkor az intézkedés keretében valósulhatnak meg 7-8. számú projekt: rendben Átvezetést nem igényel. 10. számú projekt: A projektleírás első mondatában a kastély szó kihúzását javaslom, tehát ne csak a feladatát vesztett romló állapotú kastélyépületek, hanem egyéb épületek átalakítására és felújítására is legyen lehetőség a kulturális örökség korlátozások nélkül értelmezett fejlesztése az projektcsomag esetében releváns * 27. * * 43. * * 52. * * 74. * * * 85. * és és és 155.

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SIKLÓS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat egyeztetési anyag Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SÁSD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP) 2013. december 18. 14:47 Magyar Természetvédők Szövetsége, Dr. Farkas István ügyvezető elnök A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint 15 éve foglalkozik a regionális politikával.

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben