Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK"

Átírás

1 VÉLEMÉYEK Baranya Megyei Területfejlesztési Program Ssz. Véleményező szerv Levél átvételének dátuma Vélemény érkezett-e (/) Vélemény beérkezésének dátuma 45 nap lejár Észrevétel Elfogadásra került-e (//) Amennyiben EM a válasz, indoklás (magyarázat az elfogadáshoz kapcsolódóan felmerülő további feladat esetén is szükséges) Oldalszám BMTFP_DDRFU_ismetelt_ leadasra_ doc 1 Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága Miniszterelnökség Belügyminisztérium Belügyminisztérium Általános: A dokumentációból hiányoznak a konkrétumok, a tervezett tevékenységek, létesítmények megnevezése, azok helyének megnevezése. A dokumentum nem tér ki a belvízgazdálkodásra, víztározásra, belterületi vízrendezésre, belvíz és árvíz elleni védekezésre, az ehhez kapcsolódó létesítményekre, tevékenységekre. A fentiekből adódóan felhívjuk a figyelmet arra, hogy azon konkrét projektek, építmények esetében, amelyeket a megyét érintő területrendezési terv nem tartalmaz, de a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. mellékletében szerepelnek, az összhang megteremtéséhez vagy a megyei területrendezési terv módosítása, vagy az adott elem tekintetében a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (V. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges. A területrendezéssel összefüggésben: * oldal: határmetsazéspontok pontosítása az OTrT-nek megfelelően (M60: Pécs térsége - Drávatamási térsége - Horvátország; 67 sz. főút: (Horvátország) Zaláta - Sellye - Szigetvár) Vízügyi ágazat részéről: * 34. oldal: megfogalmazás pontosítása * 82. olal: 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet hivatkozásának pontosítása * 134. oldal: fogalomhasználat egységesítése Az egyes fejlesztések konkrét helyszínekkel jellemzően nem a területfejlesztési program, hanem az ún. OP részdokumentum részét képező projektlistákon, majd a részletesen kidolgozandó kulcsprojektek esetében az EMT-kben jelenhet meg. Annak készítése során az észrevételben foglaltak figyelembe vételre kerülnek. Belterületi vízrendezéssel, víztározással a program 5. prioritás és annak 5.1 intézkedése részletesen foglalkozik. * Az OTrT szerinti elnevezés használatára, a határmetszési pontok OTrT szerinti pontosítására tett javaslat elfogadásra, 10.6 pont alatt (6.1.2, projektcsomag) átvezetésre került. Vízügyi ágazat részéről: * A emzeti Vízstratégia átdolgozására tekintettel a "2013. évi" és a "tervezet" megfogalmazás használatára tett javaslat elfogadásra, (1.1 intézkedés leírása) pontban beépítésre került. * A hatályos jogszabállyal összhangban a javaslat elfogadásra, az (5.3 intézkedés leírása) pontban használt megfogalmazás pontosításra került. * A javaslat elfogadásra, a 9. (1.) pontban a kistelepülések szenyvízkezelésére vonatkozó részek a 147/2010. (V. 29.) Korm. rendelet szerinti fogalomhasználatnak megfelelően átdolgozásra kerültek. 85. * 203. * 44. * 85. * 141. Belügyminisztérium A területrendezéssel összefüggésben : * 185. oldal: táblázat pontosítása * 185. oldal: kedvezményezetti kör pontosítása * táblázat pontosítása projektcsomag elnevezése: A javaslattal egyetértünk, az szinoním kifejezésként lefedi a projektcsomag tartalmát, átvezetjük az anyagon projektcsomag területi specifikumai: Egyfelől a megbízó, másrészt az TH elvárása is a területfejlesztési program kialakítása során területi fókuszok, specifikumok meghatározása azon intézkedések és projektcsomagok esetében, ahol ennek relevanciája lehet. Tekintettel arra is, hogy a tárgyi típusú fejlesztéseket a KEHOP elsősorban a hivatkozott Korm. rendeletben előírt hatáérértékeknek nem megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott településeken fogja tudni támogatni, ezért területi fókuszként, orientációként indokoltnak tartjuk a jogszabályi hivatkozás megtartását. Látható ugyanakkor, hogy a területfejlesztési koncepció tárgyi szövegrésze úgy fogalmaz, hogy "elsősorban", azaz nem zárja ki a megye többi településén megvalósuló fejlesztés támogatását sem. * kedvezményezetti kör pontosítása - A közmű közszolgáltatási rendszer jelenleg folyamatban levő és tervezett átalakítása okán a felvetést elfogadjuk, a közszolgáltatást végző szervezetek megnevezést töröljük, helyette a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében eljárószervezet megnevezést használjuk. A területi fókusznál leírtakkal való koherencia biztosítása érdekében az indikátor elnevezés szűkítő értelmű módosítását nem javasoljuk, hiszen előfordulhatnak (nem kerülnek kizárásra a program keretében) olyan fejlesztések, amely az ellátás biztonság javítását célozzák (pl. csőhálózat korszerűsítése), azok pedig a javasolt szűkített körre vonatkozó indikátorral nem lennének mérhetőek, jellemezhetőek. * 196. *196. Belügyminisztérium Közfoglalkoztatással összefüggésben: * SWOT elemzés hiányának pótlása * a dokuemntumba csak döntéssel előkészített megfogalmazások kerüljenek * javasolt utalást tenni a közfoglalkoztatás 1199/2014 (V. 1.) Kormányhatározatra * Összhangban a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelettel a SWOT elemzés a rendelet 1. melléklete szerinti megyei területfejlesztési koncepció feltáró - értékelő vizsgálata során került elkészítésre és bemutatásra. Átvezetést, módosítást nem igényel. * A dokumentum egésze vonatkozásában tetten érhető elvként jelenik meg a döntéssel megalapozott megfogalmazások használata, ugyanakkor bizonyos esetekben szükségét érezzük, hogy a még "bizonytalan" folyamatok vonatkozása tekintetében előrejelzéseket tegyünk - biztosítva ezáltal, hogy a program a teljesség képét mutassa. Tekintettel arra, hogy a példaként említett szakasz körültekintően, kizárólag mint egy "lehetséges kimenetel" került megfogalmazásra, így módosítását nem látjuk szükségesnek. * Figyelembe véve azt, hogy a hivatkozott 1199/2014. (V. 1.) Korm. határozat a közfoglalkoztatás céljait csak évre vonatkozóan és nem általánosan rögzíti, a 7+2 évre szóló megyei területfejlesztési program esetében szerepeltetése nem tűnik célszerűnek. Ugyanakkor megállapítható, hogy a tervezett intézkedések között megtalálhatók a foglalkoztatási célokhoz illeszkedőek, így a program és a közfoglalkoztatás koherens, egymást erősítő rendszerben is értelmezhető. Módosítást nem igényel. * * * 4 Emberi Erőforrások Minisztériuma Általános észrevételek: 1.: A PTE nemzetközi kapcsolatainak elmélyítését szükséges hangsúlyossá tenni. 2.: Ökológiai és környezetvédelmi szempontok hangsúlyosabb szerepeltetése 3.: Komlói légszennyezettség mérő automata fejlesztési szükségletének megjelenítése. 4.: Veszélyes hulladék tárolók rekultivációjának szükségességét hangsúlyossá tenni. 5.: 4. prioritás kiegészítése. Általános észrevételek: 1.: A felsőoktatási, kutatóintézeti kutatás-fejlesztési multinacionális együttműködések és kapcsolati hálózatok fejlesztésének igénye megalapozott, így a javaslat elfogadásra, a pont (2.2 intézkedés) kiegészítésere került. 2.: Egyetértésben az észrevételben megfogalmazottakkal a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termelés és az arra épülő egészséges, jó minőségű helyi élelmiszer-előállítás kritériuma beépítésre került a fejezetbe. (Megrendelői korrektúra során törölt kiegészítés!) 3.: A konkrét fejlesztési projektként értelmezhető javaslat - Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztése - nem illeszthető a program célrendszerébe. A program monitoringja és értékelése, így számszerűsíthető eredményeinek vizsgálata sem igényli a mérőhálózat szolgáltatta információkat. A módosítást nem látjuk indokoltnak. 4.: Az észrevétel tartalmával ellentétben az antropogén folyamatok természeti és táji értékeket veszélyeztető hatásainak csökkentése mint cél, a szennyezett területek kármentesítése és a rekultiváció mint támogatható tevékenység jelenik meg a programban, konkrétan a (5.5 intézkedés) és a 10.5 (5.5.4 projektcsomag) fejezetekben. Kiegészítést nem igényel. 5.: Az észrevétel tartalmával ellentétben az ivóvízminőség megóvása, illetve a minőségjavítás is szerepel a programban, konkrétan a (5.3 intézkedés) és a 10.5 (5.3.1 projektcsomag) fejezetekben. Kiegészítést nem igényel. 1.: : : 4.: 89. és : 86. és 196. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Általános észrevételek 6.: Javaslom, hogy a Program térjen ki a vízi közlekedés-fejlesztés közegészségügyi szempontú hatásaira, valamint a térségben található természetes és medencés fürdőhelyek, illetve gyógyfürdők fejlesztési irányaira. Javaslom továbbá, hogy a területi célkitűzések között nagyobb hangsúlyt kapjon Harkány a térség fejlődésében. 7.: A településfejlesztés során figyelembe kell venni a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését. Az erre való utaélást szerepeltetni szükséges. 8.: Jelzem, hogy az jtv. értelmében a nemzeti és etnikai kisebbség terminológia nemzetiség terminológiára változott, ezért kérem ennek következetes érvényesítését a teljes Programban. 9.: Javasolja az OP változások átvezetését véglegesítés előtt. 10.: A kedvezményezetti kör szélesítése érdekében a kulturális intézmények kifejezés használatát javasolja a közművelődési intézmények helyett. 6.: A programot, illetve a közlekedés munkarészeket kísérő fenntartható közlekedés -i logika, azaz az elérhetőség javítását és az élhető környezet kialakítását egyaránt figyelembe venni képes közlekedésfejlesztés mint cél alapján egyetértünk, hogy a fejlesztések egészségügyi hatásait minden esetben szükséges figyelembe venni. Véleményünk szerint a dokumentum jelenlegi formájában is eleget tesz a kérésnek. em értünk egyet továbbá, hogy a program feladata a térségben található természetes és medencés fürdőhelyek, illetve gyógyfürdők fejlesztési irányainak meghatározása, lásd. Harkány psoriasis irányultság is a létesítmény hatáskörébe tartozik. A 9. fejezetben a 3. területi célhoz kapcsolt megyei kiemelt projektek között nevesítésre került ugyanakkor a Harkányi Gyógyfürdő fejlesztése hangsúlyozva ezáltal a térség fejlődésében Harkánynak szánt szerepet. 7.: A program a településfejlesztés vonatkozásában tett megoldási javaslatokon keresztül (3.4.1 fejezet) igyekszik figyelembe venni a helyi népesség identitása erősítésének, kulturális örökségük sokfélesége és gazdagsága megőrzésének igényét, sőt erre vonatkozó konkrét intézkedést (4.4) és projektcsomagot (4.4.5) is megfogalmaz. A kellő hangsúly okán a további változtatás igényét nem látjuk indokoltnak. 8.: A javaslat alapján az jtv. szerinti nemzetiségi terminológia következetesen érvényesítésre került a teljes programban, a szükséges javítások elvégzésre kerültek. 9.: A program keretében tervezett intézkedések (projektcsomagok) operatív programokhoz történő illesztése a legutolsó rendelkezésre álló és nyilvános dokumentumok, tervezetek alapján készültek, így lehetséges, hogy az észrevételben tett kifogás helytálló. Ugyanakkor a változtatások átvezetése jelenleg nem, csak az OP-k végleges tartalmának Európai Bizottság általi jóváhagyását követően célszerű és lehetséges. Módosításra ennek megfelelően jelenleg nem került sor. 10.: A javaslat alapján a lehetséges kedvezményezettek meghatározása során következetesen és egységesen a kulturális intézmény megnevezés kerül szerepeltetésre, a szükséges javítások elvégzésre kerültek. 6.: 7.: 8.: több helyen 9.: 10.: több helyen

2 VÉLEMÉYEK Emberi Erőforrások Minisztériuma Részletes észrevételek: 1.: 16. oldalon kiegészítés (testi vagy lelki (mentális) egészség) 2.: 32. oldalon kiegészítés (helyi tudás, kulturális erőforrás) 3.: 33. oldalon kiegészítés (kulturális rendezvények, fesztiválok) 4.: 33. oldalon kiegészítés (helyi értéktár, hungarikumok) 5.: 34. oldalon kiegészítés (képzési lehetőségek) 6.: 35. oldalon pontosítás és kiegészítés (hungarikumok) 7.: 54. odalon pontosítás (felsőoktatási szakképzés) 8.: 56. oldalon módosítás (kulturális intézmények) 9.: 61. oldalon módosítás (kulturális szolgáltatás) 10.: 62. oldalon módosítás (kulturális intézmény) 11.: 67. oldalon kiegészítés (sajátos élethelyzettel rendelkezők) Részletes észrevételek: 1.: A fejezet (.) kiegészítésre került. 2.: A fejezet kiegészítésre került. 3.: A fejezet (1.2 intézkedés) kiegészítésre került. 4.: A fejezet (1.3 intézkedés) kiegészítésre került. 5.: A fejezet (korábbi 1.4 intézkedés) kiegészítésre került. (Megrendelői javítás során törölt intézkedés!) 6.: A fejezet (1.4 intézkedés) kiegészítésre került. (Megrendelői korrektúra során törölt kiegészítés!) 7.: A fejezet (3.4 intézkedés) javítására került sor. 8.: A fejezet (3.1 intézkedés) kiegészítésre került. 9.: A fejezet a kérésnek megfelelően módosításra került. 10.: A fejezetben a kérésnek megfelelően átvezetésre került. 11.: A fejezet (4.3 intézkedés) kiegészítésre került. (Törölt kiegészítés!) 1.: : : : : 6.: : : : : : /2009. (X. 6.) Korm. Rendelet Emberi Erőforrások Minisztériuma Részletes észrevételek : 12.: 68. oldalon kiegészítés és pontosítás (nevelés, nevelés-oktatás) 13.: 76. oldalon módosítás (kulturális intézmény) 14.: 82. oldalon pontosítás (201/2011. (X. 25.) Korm. rendelet ) 15.: 87. oldalon kiegészítés (3.5.4 új indikátor) 16.: 93. oldalon kiegészítés (6.3 intézkedés támogatható tevékenységek) 17.: oldalon kiegészítés (kulturális szervezetek, intézmények) 18.: 122. oldalon módosítás (kulturális szolgáltatás) 19.: oldalon kiegészítés (szellemi kulturális örökség) 20.: 139. oldalon kiegészítés (nem formális) 21.: oldalon módosít (OP illeszkedés) 22.: 177. oldalon módosítás (kulturális intézmények) 12.: A fejezet (4.4 intézkedés) kiegészítésre került. 13.: A fejezetben a kérésnek megfelelően átvezetésre került. 14.: A jogszabályi változásra való hivatkozással a kérdéses részt (5.3 int.) törüljük. 15.: A programban csak output és eredmény indikátorok használatára került sor figyelembe véve elsősorban azt, hogy az adatok forrásai minden esetben megbízhatóan elérhetőek. Tekintettel arra, hogy a javasolt indikátor vonatkozásában a megye teljes területén nem hozzáférhető adatok használata szükségesek, a kiegészítéssel nem értünk egyet. 16.: Az intermodális csomópontok, vagy a P+R és/vagy B+R parkolók kialakítása mint támogatható tevékenységek mind a kombinált közlekedés fejlesztését hivatottak megvalósítani. A kiegészítést nem látjuk szükségesnek. 17.: Az 5.1 fejezet módosításra, kiegészítésre került. 18.: A 7.1 fejezet a 3. prioritás vonatkozásában kiegészítésre került. 19.: A 9 fejezet (3. alpont) kiegészítésre került. 20.: A kérésnek megfelelően több ponton került sor kiegészítésre. 21.: A program keretében tervezett intézkedések (projektcsomagok) operatív programokhoz történő illesztése a legutolsó rendelkezésre álló és nyilvános dokumentumok, tervezetek alapján készültek, így lehetséges, hogy az észrevételben tett kifogás helytálló. Ugyanakkor a változtatások átvezetése jelenleg nem, csak az OP-k végleges tartalmának Európai Bizottság általi jóváhagyását követően célszerű és lehetséges. Módosításra ennek megfelelően jelenleg nem került sor. 22.: A 10.4 fejezet módosításra került. 12.: : : : 16.: 17.: : : : 151., 173. és : 22.: Földművelésügyi Minisztérium Honvédelmi Minisztérium gazságügyi Minisztérium Külgazdasági és Külügyminisztérium emzetgazdasági Minisztérium A megye területén az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXV. Tv-ben megfogalmazott kiemelt fontosságú honvédelmi területekkel az alábbi települések érintettek: * kiemelt fontosságú honvédelmi terület: Siklós * Honvédelmi terület: Hosszúhetény, Martonfa, Pécs, Pécsvárad, Pekerd és Zengővárkony települések Tekintettel arra, hogy a megye területén nagy kiterjedésű honvédségi területek helyezkednek el, a megyei területfejlesztési elképzelések, és az infrastrukturális fejlesztések tervezése során figyelemmel kell lenni a felsorolt településeken működő honvédségi területekre. A dokumentum nem tartalmazza a megyei stratégiai programhoz kapcsolódó társadalmasítási folyamat bemutatását, valamint a megyei stratégiai program tervezése során figyelembe vett mérföldkövek, határidők és döntési pontok rögzítését. Megjegyzés: A dokumentum véglegesítésekor a partnerség bemutatásának pótlása javasolt. ndikatív forrásallokáció prioritás szinten intézkedésenkénti bontásban csak jelenik meg! Megjegyzés: A tervezés jelenlegi szakaszában csak becsülni lehet. A dokumentum egyelőre az intézkedések és a várható OP prioritások kapcsolódását tartalmazza. Átvezetést nem igényel. A megyei területfejlesztési program tervezésébe a szakmai szakértők és szakmai testületek bevonása a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a megyei önkormányzat által elfogadott partnerségi terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. Ezzel a tájékoztató információval kiegészítjük a program 1. fejezetét, részletesebb leírást nem tartunk szükségesnek. Az észrevételben jelzettekkel egyetértve, a pontos forrásallokációt az OP-k végleges elfogadásáig valóban csak becsülni lehet. Megjegyezzük ugyanokkor, hogy a program 10. fejezete tartalmazza az intézkedés szintű forrásallokációt A program lebonyolításban közreműködő szereplők és ezek felelősségi körének beazonosítása történt meg. Megjegyzés: A tervezés jelenlegi szakaszában ismerteknek megfelelően megtörtént. A felelősségi körök a későbbiekben tovább szűkíthetők. Az észrevételben jelzettekkel egyetértve, a pontos intézményrendszeri leírást csak később, a nemzeti szinten meghozott intézményrendszeri döntések ismeretében lehet megtenni. A dokumentum tartalmazza a tervezéskísérő eljárások rövid bemutatását, melyen belül a hatások kezelésére tett lépések is rögzítésre kerülnek (táblázatos forma is megfelelő). Megjegyzés: A program jelenleg még nem tartalmazza a környezeti értékelést és a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatot: A területi hatásvizsgálat a jelen területfejlesztési program készítésével párhuzamosan zajlik, így annak megállapításai a későbbiekben, a területfejlesztési program jóváhagyását megelőzően kerülnek beépítésre. A program társadalmi vitára bocsátása óta az anyagba már feltöltésre került a hiányolt, a környezeti értékelést és a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatra vonatkozó fejezet A partnerségi terv és a releváns jogszabályok alapján került rögzítésre a végrehajtásban közreműködő szervezetek köre (tételes felsorolás) Megjegyzés: A partnerségi terv hiányzik. Érdemes figyelembe venni, a Tftv ával, az RFÜ-kre vonatkozó passzusok beemelése szükséges. A megyei területfejlesztési program tervezésébe a szakmai szakértők és szakmai testületek bevonása a megyei területfejlesztési koncepció megalapozása során elkészült és a megyei önkormányzat által elfogadott partnerségi terv mentén, a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével történt. Ezzel a tájékoztató információval kiegészítjük a program 1. fejezetét, részletesebb leírást, a partnerségi terv beemelését a programba nem tartjuk szükségesnek, azt az TH által kiadott megyei program sablon sem írja elő. A javaslat második felében megfogalmatzottakkal egyetértésben a program 6.1 fejezet kiegészítésre kerül a Tftv a által az RFÜ-kre vonatkozóan megfogalmazottakkal. 17. és 110. Részben került bemutatásra a végrehajtásban közreműködő üzleti és civil szervezetek bevonásának módja (partnerségi program) Megjegyzés: Említésre kerül, hogy be kell vonni, és megjelennek a lehetséges közreműködők között, de konkrétumok nem kerültek rögzítésre. A végrehajtásban közreműködő szervezetek köre (a megyei területfejlesztési koncepció helyzetértékelésének részeként elkészült partnerségi terv alapján), felelősségi körük a program 5.1 fejezetében prioritások szerinti bontásban szerepelnek. Az észrevételben hivatkozott tárgyban még nem állnak rendelkezésre a jelenleg leírtaknál részletesebb bemutatást lehetővé tevő országos szabályozási dokumnetumok, jogszabályok, így további részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges A dokumentum tartalmazza a program céljainak értékeléséhez kapcsolódó módszertan meghatározását Megjegyzés: Csak nagy vonalakban kerül ismertetésre, ami elsősorban az adatgyűjtésre koncentrál. Az indikátorok SMART kritériumrendszerének ismertetése nem szükségszerű a 7.2 fejezetben. A dokumentum véglegesítésekor pontosítható. Az észrevételben hivatkozott tárgyban még nem állnak rendelkezésre a jelenleg leírtaknál részletesebb bemutatást lehetővé tevő országos szabályozási dokumnetumok, jogszabályok, így további részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges. Részben került bemutatásra a végrehajtás módja és feltétel rendszere, valamint az ellenőrzés rendszere Megjegyzés: Ennek keretében szükséges bemutatni a megyei önkormányzat részéről a prioritások lebonyolításába bevonandó szervezeteket, ezek kompetenciáit, az európai uniós programok előkészítésében és lebonyolításában szerzett tapasztalataikat. Külön szükséges bemutatni a rendelkezésre álló humán erőforrás szakmai tapasztalatát. A dokumentum véglegesítésekor központi iránymutatás kiegészítésével véglegesíthető. Az észrevételben hivatkozott tárgyban még nem állnak rendelkezésre a jelenleg leírtaknál részletesebb bemutatást lehetővé tevő országos szabályozási dokumnetumok, jogszabályok, így további részletesebb meghatározás jelenleg nem lehetséges. Részben kerültek rögzítésre és bemutatásra az SKV szakértők által megfogalmazott további program specifikus megállapítások Megjegyzés: Ez még társadalmasítási változat. A dokumentum véglegesítésekor szükséges a megállapítások átvezetése A program társadalmi vitára bocsátása óta az anyagba már feltöltésre került a hiányolt, a környezeti értékelést és a társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatra vonatkozó fejezet Ahol releváns, bemutatásra került-e a teljesítésigazolás követelményrendszerének kialakítása? em! A dokumentum 7.3. fejezete tartalmazza emzeti Fejlesztési Minisztérium A emzeti Közlekedési Stratégia (KS) közötti időszakban megvalósításra javasolt projektek indikatív listája alapján Baranya megyét érintő fejlesztések: Ld. Levélben! A program közlekedés tématerületet érintő fejezetei (6. prioritás és intézedései) az KS figyelembevételével,de a megyei igényeket szem előtt tartva kerültek összeállításra. A projektcsomagok tartalma (lásd fejezet) egyetlen kivételtől eltekintve összhangban van az KS jelen tervezési időszakban megvalósításra javasolt projekteket tartalmazó indikatív listájával (mind az ütemezés, mind a költégigény és a finanszírozó forrás tekintetében). Az eltérés, a Pusztaszabolcs - Dombóvár - Pécs - Magyarbóly vasútvonal Pécs - Magyarbóly - Országhatár szakaszának átépítése a megye szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró fejlesztés, amely előresorolása a következő (2020 utáni) tervezési időszakból mindenképp indokolt. A megyei célkitűzéseknek megfelelően módosítást nem látunk szükségesnek.

3 VÉLEMÉYEK 11 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Magyar Faluszövetség Megyei Jogú Városok Szövetsége A 163. oldalon található GOP 3. nfokommunikációs fejlesztések prioritás kapcsán megjelölt projektcsomagot és a kapcsolódó paramétereit (pl. indikátor) javaslom módosítani, tekintettel arra, hogy a felsőoktatási informatikai fejlesztéseket a tervezés jelenlegi állása szerint már nem a GOP, hanem az EFOP támogatja. A program keretében tervezett intézkedések (projektcsomagok) operatív programokhoz történő illesztése a legutolsó rendelkezésre álló és nyilvános dokumentumok, tervezetek alapján készültek, így lehetséges, hogy az észrevételben tett kifogás helytálló. Ugyanakkor a változtatások átvezetése jelenleg nem, csak az OP-k végleges tartalmának Európai Bizottság általi jóváhagyását követően célszerű és lehetséges. Módosításra ennek megfelelően jelenleg nem került sor. 15 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége A véleményező méltatta az anyagot. Átvezezést nem igényel. 16 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Járásközpontok 17 Magyar Önkormányzatok Szövetsége M9 Térségi Fejlesztési Tanács Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs MJV Önkormányzata képviseletében a véleményezési anyaggal egyetért, azt a város készülő településfejlesztési koncepciójával és integrált településfejlesztési stratégiájával összhangban találja. 20 Somogy Megyei Önkormányzat A véleményező méltatta az anyagot. Javasolja a 67. sz főút hiányzó szakaszainak megépítése mellett a meglévő szakszok felújítását, korszerűsítését is említeni a programban. Általános: A program koncepcióhoz hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a közlekedési hálózat fejlesztésére, de programban a 21 Tolna Megyei Önkormányzat koncepcióval ellentétben már kevésbé érezhető ezen fejlesztési elképzelések túlsúlya. A program kitér az Ős-Dráva Program folytatására, amely a Baranya megyében található hátrányos helyzetű települések egy jelentős részének a kitörési lehetőséget biztosítja, ugyanakkor ezen program folytatása csak akkor lehetséges, ha ismét a kiemelt fejlesztések közé kerül a közötti finanszírozási időszakban. Javasolja a két megye közötti együttműködés konkrétabb bemutatását akár projekt szinten, úgy mint például: * Duna nyújtotta rekreációs lehetőségek * vasútfejlesztés (Dombóvár-Pécs, Bátaszék, "Déli" vasút Konstanca-Adria) * Észak-Mecsek bányászati lehetőségek (Máza-Dél megnyitásának lehetősége) * szekszárdi és villányi borvidék és a pincefalvak együttműködési lehetősége * Limes útvonal, mint gazdasági és turisztikai lehetőség 22 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bóly Város Önkormányzata Komló Város Önkormányzata Mohács Város Önkormányzata * és oldal: em tartalmazza az M9 autópálya legdélebbi szakaszától a Komló felé történő lecsatlakozó utat, ami Baranya közlekedési zártságának oldásához hozzájárulhatna (az M9 autópálya viszont a társadalmi, gazdasági és környezeti értékelés anyagában a 17. oldalon említésre került). * A kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztéseknél indokoltnak tartjuk Komló és térségének bekötését a megyei hálózatba, az északi kerékpárutak összekötését. * 32. oldal: Úgy gondoljuk, hogy az Ormánság és Hegyhát mellett a komlói térségben is jelentős az elvándorlás. * 34. oldal: A képzések vonatkozásában szükségesnek tartjuk a támogatható tevékenységek között szerepeltetni az újonnan induló irányokhoz kapcsolódó képzéseket. * 42. oldal: Komló és térségében is kedvezőtlen a foglalkoztatási helyzet, ezért a célterületek között szerepeltetni kellene. * 43. oldal: A bánya nem szerepel a felsorolt ágazatok között. * oldal: A fejezetek végén jelzett területi fókuszok kiegészítését javasoljuk városi településrészek" szöveggel kiegészíteni. * 70. oldal: A 4.5. intézkedés keretében felsorolt részcélok és támogatható tevékenységeknél a Komló, Körtvélyesi leszakadó városrész problematikáját kezelő intézkedés szerepeltetése. 71. oldal: ntézkedés térségi lehatárolása bekezdésben Komló nem szerepel. 79. oldal: A vízgazdálkodási fejlesztések támogatása fejezetben elsőbbséget kell biztosítani a lakóterületi védelemnek oldal: Komló és térsége ipari megújításánál az elhagyott bányaipari létesítmények mellett az elhagyott bányaipari területek szerepeltetése is fontos. em találja kellően részletesnek az anyagot, hivatkozva egy az alelnök asszonynak küldött korábbi levelére, sajnálatát fejezi ki, hogy abból kevés észrevétel került a megyei kiemelt projektekbe beemelésre: 1. számú projekt: Baranya megye közlekedési zártságának oldása, gazdasági kapcsolatainak fejlesztése. Javaslom, hogy egészüljön ki az M9-es autópálya Baranya megyei szakaszának és a Mohácsi Duna-hídnak a megépítésével. 2. számú projekt: Ehhez a projekthez a mohácsi járás települései csatlakozni kívánnak a Mohács-Bár-Dunaszekcső kerékpárút, valamint Mohács és Sátorhely közötti kerékpárút, a kompkikötőtől Sárhátig terjedő kerékpárút megépítésével, valamint a régi vasúti nyomvonal felhasználásával a Pécs-Bátaszék közötti kerékpárút kiépítésével. 3. számú projekt: A második mondat zárójeles rész egészüljön ki Mohács közművesített ipari parkjával. Ehhez a projekthez Mohács és a mohácsi járás részéről a Mohácsi pari Park alábbi projektelemeivel kívánunk csatlakozni: - pari összekötő utak fejlesztése - Az ipari park infrastruktúrájának teljes körű kiépítése m ipari út közvilágításának kiépítése - nkubátor Ház bővítése, korszerűsítése, valamint egy logisztikai szolgáltató központ létesítése 4. számú projekt: A projekt megnevezését javaslom módosítani: Egészségipari és turisztikai fejlesztések Dél-Baranyában. Tehát a turisztikai fejlesztéseket ne szűkítsük egészségturisztikai fejlesztésekre. Ehhez a kiemelt megyei projektjavaslathoz a Busójárással kívánunk csatlakozni elsősorban a Busójárás lebonyolítását szolgáló főbb szinterek fejlesztésével. Átvezezést nem igényel. Az anyag a megtett észrevétellel kiegészítésre került. 16. Átvezezést nem igényel. A javaslatot elfogadva a program 9., együttműködésben megvalósuló programokra vonatkozó fejezete kiegészítésre került a Tolna megyére vonatkozó részekkel. A javaslatokkal egyetértünk, azok a társadalmasítás kezdete óta módosított anyagban átvezetésre kerültek. Tételesen: * az M9 OTrT szerinti legdélebbi (Köblény, Bikal, Alsómocsolád, Mágocs térsége), a megyét leginkább érintő nyomvonala megépítésének igénye a program fejezetében (7.) jelenik meg, * a TE-T hálózatokon kívül eső, de ahhoz kapcsolódó gyorsforgalmi- és főúti közúti fejlesztések (ide értve a komlói csatlakozó utat) megvalósítására a 6.1 intézkedéshez kapcsolódóan kerülhet sor. * a fejezet kiegészítésre került * Az (korábbi) 1.4. intézkedés átemelésre került a 3. prioritás 3.3. A hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű lakosság felzárkóztatása, az élethosszig tartó tanulás ösztönzése c. intézkedés alá. Az intézkedés a felnöttképzés területén a térség adottságaihoz, a helyi gazdaság igényeihez alkalmazkodó képzési programok megvalósítását célozza, amely magában foglalja a jól megalapozott újonnan induló irányokhoz kapcsolódó képzési programokat is. Átvezetést nem igényel az észrevétel. * a fejezet kiegészítésre került * a fejezetben (2.2. intézkedés) szereplő ágazati fókusz nem zárja ki a bányászati KF tevékenységek megvalósítását, átvezetést nem igényel * a fejezet kiegészítésre került * a program hatáskörén túlmutató javaslat, elfogadása és átvezetése nem indokolt * a 4.1 intézkedés példaként említ járásközpontokat (ráadásul Komlón jelenleg megvalósítási szakaszban van egy lakhatási különbségek csökkentését szolgáló projekt...) * az 5.1 intézkedés leírása alapján a kérés teljesül, átvezetést nem igényel * a 9. fejezet (2.) kiegészítésre került em szorosan a megyei programmal, sokkal inkább a megyei kiemelt projektekkel összefüggésben (lásd. lent) megfogalmazott javaslatok. A programot érintően átvezetést nem igényel, de a tervezés későbbi szakaszában (pl. EMT) szükséges figyelembe venni! - az M9 a 6.1 intézkedéshez kapcsolódóan, a projektcsomag keretében kerülhet megvalósításra - a Mohács (új) Duna-híd szintén a 6.1 intézkedés részeként megfogalmazott projektcsomagban nevesítésre került - a kerékpárút fejlesztési igények - attól függően, hogy közlekedési- vagy szabadidős céllal létesülnek - a 1.4.2, és projektcsomagokba csatornázhatók be - az ipari park fejlesztése a 2.1.1, a kapcsolódó útfejlesztés a projektcsomaghoz illeszkedik - a Busójárás helyszínéül szolgáló ingatlanok, infrastruktúra fejlesztése az és projektcsomagokhoz is kapcsolódhat 5. számú projekt: rendben Átvezetést nem igényel. 6. számú projekt: Megnevezését javaslom módosítani: Rövid ellátási láncú belső megyei piaci hálózat kiépítése. A részletezés egészüljön ki a következőkkel: Pécs Vásárcsarnok fejlesztése és 6-8 járási logisztikai alközpont (helyi őstermelői piac, vásárcsarnok) kialakítása. Ehhez a projekthez a mohácsi járás az alábbi projektekkel kíván csatlakozni: - Helyi őstermelői piac, vásárcsarnok építése Mohácson - Közétkeztetési, közellátási célú gyümölcs- és szőlőtermesztés feltételeinek kialakítása (területvásárlás, előkészítés, telepítés, feldolgozó létesítés, raktár, hűtőház, csomagoló kialakítása, eszközbeszerzés) - Közellátási célú kertészet fejlesztése, élelmiszer-feldolgozás - a mohácsi járás kapcsolódóan tervezett fejlesztései az 1.3.2, az és amennyiben a helyi feldolgozó kapacitások önkormányzati tulajdonba kerülnek, akkor az intézkedés keretében valósulhatnak meg 7-8. számú projekt: rendben Átvezetést nem igényel. 10. számú projekt: A projektleírás első mondatában a kastély szó kihúzását javaslom, tehát ne csak a feladatát vesztett romló állapotú kastélyépületek, hanem egyéb épületek átalakítására és felújítására is legyen lehetőség a kulturális örökség korlátozások nélkül értelmezett fejlesztése az projektcsomag esetében releváns * 27. * * 43. * * 52. * * 74. * * * 85. * és és és 155.

4 VÉLEMÉYEK 26 Pécsvárad Város Önkormányzata Sásd Város Önkormányzata számú projekt: smereteim szerint az Európai Unió a szennyvízkezelés fejlesztését különösan a 2000 lakos egyenérték alatti településeknék a jövőben nem támogatja, ehelyett javaslom programba venni a köztulajdonban lévő óvodák, bölcsődék felújítását, korszerűsítését, építését. Megadja azon mohácsi járásban megvalósítandó fejlesztési programok listáját, melyekre EMT készítését javasolja. A kerékpárutak kistelepülési szintű megépítésének szükségességét, a kedvezményezetti kör e tárgyú kiterjesztését szorgalmazza a hozzászóló, kapcsolódva az EuroVelo 6 és 13 útvonalakhoz. 28 Sellye Város Önkormányzata Siklós Város Önkormányzata /2014 )V.03) K.t. határozatával támogatta a program elfogadását. Átvezetést nem igényel. 30 Szentlőrinc Város Önkormányzata /2014 )V.15) K.t. határozatával támogatta a program elfogadását. Átvezetést nem igényel. - a gyermekek napközbeni és óvodai ellátását szolgáló intézményrendszer fejlesztése a projektcsomagban jelenik meg em a programmal összefüggésben tett javaslatok. A programot érintően átvezetést nem igényel, de a tervezés későbbi szakaszában (pl. EMT) szükséges figyelembe venni! A kerékpárturisztikai fejlesztések az anyagban hangsúlyosan megjelennek (1.4 intézkedés), fejlesztésük vonatkozásában a megyei önkormányzat is elkötelezett különös tekintettel azok hálózati jellegére, kiegészítést nem igényel Szigetvár Város Önkormányzata A 9. fejezet (1.) kiegészítését javasolja: Vállalkozói környezet fejlesztése, vállalkozási feltételek javítása Szigetvár térségében. Egészségipari és egészségturisztikai fejlesztések Szigetváron a gyógyfürdő és a Szigetvári Kórház adottságaira alapozva. Szigetvár és térsége megújuló energiapotenciáljának (fotovoltaikus, geotermális, biomassza, biogáz) hasznosítása több szempontból is komoly jelentőséggel bír. Fontos egyfelől az elérhető költségmegtakarítások révén a város költségvetési pozíciójának hosszú távú stabilizálása szempontjából, másfelől az iparterületek, ipari parkok olcsó energiával történő ellátása révén versenyelőnyt biztosít a befektetők letelepítéséért történő versenyben. Továbbá a fejezet (1.) kiegészítését javasolja Szigetvárra vonatkozó megállapításokkal: A város a globális gazdaság szempontjából releváns erőforrásai a (szakképzett munkaerő, logisztikai pozíció, turisztikai vonzerő, megújuló energiaforrások, számottevő lokális agrár-kapacitások) a nemzetközi munkamegosztásba történő hatékony bekapcsolódással hasznosulhatnak a leginkább. A kért kiegészítések túlmutatnak a program hatáskörén, ill. általános jellegű. Átvezetést nem igényel, de a tervezés későbbi szakaszában (pl. EMT) szükséges lehet figyelembe venni! 32 Baranya Megyei Cigány emzetiségi Önkormányzat emzetiségi Önkormányzatok 33 Baranya Megyei Horvát emzetiségi Önkormányzat ) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Közgyűlése fontosnak tartja a nemzetiségi gyermekek oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének javítását szolgáló fejlesztések támogatását, ezért javasolja, hogy a megye középtávú céljait szolgáló 6 prioritás közül a V. Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében elnevezésű prioritás keretében tervezett intézkedések listája kerüljön kiegészítésre A hátrányos helyzetű és nemzetiség gyermekek oktatáshoz, neveléséhez való hozzáférésnek javítását szolgáló fejlesztések támogatása intézkedéssel. 2) A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat az Együttműködésben megvalósítandó programok keretében megvalósuló 4. Baranya megye horvát határ menti térsége határon átnyúló kapcsolatainak javítása elsősorban közlekedés, gazdasági téren elnevezésű program megvalósításához fontosnak tartja a magyarországi horvát és a horvátországi magyar struktúrák bevonását (főleg a kultúra és az önkormányzati rendszer területén). A Baranya Megyei Horvát Önkormányzat javasolja, hogy a magyar-horvát határon kialakítandó új határátlépési pontok (komp, révátkelő) horvátok által sűrűn lakott települések közelében legyenek kialakítva, az új Dráva-híd pedig Drávasztára térségében kerüljön megépítésre. 1) A hátrányos helyzetű gyermekek formális oktatási keretek között történő fejlesztését célzó tevékenységek a 3.1. intézkedésen belül szerepelnek. A formális nevelésen, nevelés-oktatáson kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó, segítőtámogató tevékenységek, programok megvalósítására, szolgáltatások fejlesztésére a 4.4. intézkedés nyújt lehetőséget. Kiegészítést nem igényel. 2) Egyetértünk, ugyanakkor a határmetszési pontok kijelölése nem a megyei program hatásköre. Átvezetést nem igényel. 34 Baranya Megyei émet emzetiségi Önkormányzat További vélemények Általános észrevételek: 1) A 6 prioritással és annak konkrétumokba való átültetésével egyet értünk, ezeket gondoljuk mi is kitűzendő célnak. 2) A nemzetiségi lakosság kulturális autonómiájáról nem esik szó, melyet mi annak idején erősen kiemeltünk. Konkrét észrevételek: lásd. levél 1) Átvezetést nem igényel. 2) A helyi közösségek és a helyi identitás (ide értve a nemzetiségit is) megerősítését a 4.1 intézkedés célozza meg. Az identitásformálási, illetve összetartozást elősegítő programok és akciók megvalósítása (pl. kulturális- és sportprogramok lebonyolítása) is mint célkitűzés jelenik meg. Kiegészítést nem tartunk szükségesnek. Konkrét észrevételek: A konkrét észrevételek túlmutatnak a program hatáskörén, átvezetést nem igényelnek. A tervezés későbbi szakaszában (pl. EMT) szükséges lehet figyelembe venni. Megjegyzés: a javasolt konkrét tevékenységek többségében illeszkednek a program szintjén elvárható általános célmegfogalmazáshoz, illetve a célok megvalósítását támogató tevékenységekhez. Zala Megyei Önkormányzat Javasolja az M9 megépítésének hangsúlyos megjelenítését az anyagban. A fejezet kiegészítésre került. 27. Konkrét javaslat: em a programmal összefüggésben tett javaslatok. A programot érintően átvezetést nem igényel, de a tervezés későbbi * Torjánc - Old - Egyházasharaszti - Siklós összekötő út megépítése. szakaszában (pl. EMT) szükséges lehet figyelembe venni! * Az oldi 79 hrsz úttól tovább haladva összekötő út építése, új határmetszéspont kialakítása. Old Község Önkormányzata Az útfejlesztési projektjavaslatok a megyei gazdaságfejlesztési program alapját képező projektkataszter részei, a program * Kerékpárturisztikai fejlesztések a határmetszéspontok kerékpáros átjárhatóságának biztosításával és a Dráva töltés ilyen szempontjából átvezetést nem igényelnek. A kerékpárturisztikai fejlesztések az anyagban hangsúlyosan megjelennek, irányú útfejlesztésével. fejlesztésük vonatkozásában a megyei önkormányzat is elkötelezett. * számú út felújítása. Egyházasharaszti Község Önkormányzata Konkrét javaslat: * Torjánc - Old - Egyházasharaszti - Siklós összekötő út megépítése A megtett észrevételek többsége túlmutat a program hatáskörén, ill. általános jellegű. A konkrét projektjavaslat a megyei gazdaságfejlesztési program alapját képező projektkataszter része, a program szempontjából átvezetést nem igényel, de a tervezés későbbi szakaszában (pl. EMT) szükséges lehet figyelembe venni! Közlekedéstudományi ntézet onprofit Kft. Déldunántúli Közlekedésszervező roda * 8. oldal: 6.1 intézkedést javasolja kiegészíteni a légi közlekedéssel. * 9. oldal: Javasolja a közlekedés fejlesztésének nagyobb súlyú szerepeltetését az anyagban. * 11. oldal: a kerékpáros közlekedés fejlesztése inkább a turizmus, mint a gazdaság fejlesztést célozza. * 12. oldal: a lehetséges határmetszéspontok kijelölése megtörtént. * 21. oldal: javasoljuk a zsáktelepülések elérhetőségének javítását. * 21. oldal: a hátrányos helyzetű térségekben élők alacsony mobilitási hajlandósága vitatható. * 22. oldal: a zsáktelepülések elzártsága a közösségi közlekedés fejlesztésével is oldható. * 22. oldal: a kerékpáros és gyalogos közlekedés helyzetét a domborzati viszonyok is befolyásolják. (lásd alföldi települések vs. Pécs) * 22. oldal: a közúti közlekedés jelentős forgalmát nem kell bevinni a városokba. * A multimodális helyett javasolja az intermodális kifejezés használatát. * 23. oldal: valóban indokolt a vasútforgalommal elkerülni Pécset? * 90. oldal: az alacsony mobilitási hajlandóság megközelítése elfogadhatatlan. * 90. oldal: mit takar a fenntartható telelpülési mobilitás? * 91. oldal: a gyors elérhetőség fokozása a cél. A vasút fejlesztésére meg vannak a tervek. A "földrajzi mobilitás" kifejezésből javasolt törölni a földrajzi szót. * 92 oldal: "Konkrétan" kifejezés törlése javasolt. * 6.1 intézkedés kiegészítésre került * A közlekedésfejlesztés, mint a gazdaságfejlesztés egyik alapja szerepel az anyagban, átvezetést nem igényel. * A turizmus megítélésünk szerint a gazdaság egy alágazata, az észrevétel átvezetést nem igényel. * Egyetértünk, ugyanankkor kialakításuk még folyamatban van vagy el sem kezdődött, ezért is jeleztük megvalósításuk szükségességét. Az észrevétel átvezetést nem igényel. * A fejezet (6.2 intézkedés) kiegészítésre került. * Megítélésünk szerint a városi népesség mobilitása jellemzően magasabb, mint a vidéki térségekben élő lakosságé, módosítást nem igényel. * Egyetértünk, az anyagban szerepel, átvezetést nem igényel. * Egyetértünk, az anyagban átvezetést nem igényel. * Egyetértünk. Az anyagban nem szerepel ilyen irányú megállapítás. * A multimodalitás, intermodalitás fogalomhasználat a nemzetközi és hazai szakirodalomban használatos módon, lehatárolással történt. Átvezetést nem igényel. * A vasút a város térszerkezete szempontjából meghatározó. * Lásd a fenti indoklást. * Az anyagban kifejtésre kerül (94. o.). (Lásd bővebben a hazai és nemzetközi szakirodalomban.) * A megállapításokkal egyetértünk. A "földrajzi mobilitás" kifejezésből a földrajzi szót töröltük (3.6.2 fejezet). * "Konkrétan" kifejezést "specifikus"-ra módosítottuk a fejezetben (Megrendelői korrektúra során törölt javítás!) * 95. * * * * 96. * * * * * * * * 94. * 95. *

5 VÉLEMÉYEK * 93. oldal: "Pécs elővárosa" fogalom nem létezik jogilag. * 96. oldasl: a 6.3 pontban javasolt a kedvezményezettek között szerepeltetni a Volán társaságokat is. * Az "előváros" terminus a területfejlesztésben használatos kifejezés, az alábbiak szerint: Az elővárosi térségek olyan területek, melyek valamilyen formában átmenetet képeznek a kifejezetten rurális és városi térségek között. Ezek a területek gyakran képezik a város-vidék közvetlen határvidékét és végső fokon teljesen urbánussá válhatnak. Az elővárosi térségekben az emberek játsszák a kulcs szerepet: ők alkotják a környezetet. Az elővárosi térségek többsége a már kialakult városi területek peremén helyezkedik el, de lehetnek a lakóterületi fejlesztés csoportosulásai is a vidéki tájban. Az elővárosi térségek leggyakrabban a szuburbanizációs folyamat vagy a városi terjeszkedés eredményei. E tekintetben nem jogszabályi alapokon, hanem fejlesztési szükséglet szerint tekintünk Pécs és agglomerációja összehangolt közlekedés fejlesztésére. * Az anyagban szerepel. Átvezetést nem igényel. * * Baranya Megyei Mérnöki Kamara, Dél-dunántúli Építész Kamara, Magyar Művészeti Akadémia intézkedés tartalmi bővítése az alábbiak szerint: A helyi termelést és értékesítést összefogó szervezetek támogatása. A termelés összefogása nélkül csupán az értékesítési láncok nem vezetnek eredményre. Éppen a mezőgazdasági termelés az, ahol az eszközök, a szaktudás megosztott használatára, egyfajta integrációra szükség van. A helyi együttműködés fejleszti a helyi közösséget, és ilyen módon a kistelepülések fennmaradását. A feldolgozás, a tárolás (pl.: hűtőházak) támogatásának hangsúlyosabb szerepét javasoljuk intézkedés tartalmi bővítése az alábbiak szerint: Helyi termékfejlesztési komplex projektek, minősítési, minőségbiztosítási, minőségellenőrzési rendszer kidolgozása, és helyi védjegy megalkotásának, használatának támogatása. A védjegyek, csak akkor működnek, ha mögöttük állandó és garantálható minőség van, másrészt a helyi termékek előállítása, helyi termékre épülő komplex projektek megvalósítása segítené, hogy a helyi termékekre alapuló gazdaság életképessé váljon. Ennek vannak gazdasági, pénzügyi, jogi, szervezési és egyéb marketing vonatkozásai is intézkedés tartalmi bővítése az alábbiak szerint: Fontosnak tartjuk öntözési rendszerek kiépítését, ezzel az egyenletes termelési volumen biztosítását. Az öntözőrendszerek kiépítésének beruházását azonban a területekre vonatkozó tájhasználati, vízgazdálkodási tervek, csapadékgazdálkodási tervek készítése, kell, hogy megelőzze intézkedés tartalmi bővítése az alábbiak szerint: - az agrárgazdálkodás ismereteinek oktatása elsősorban a falusi környezetben élők számára. Az elmúlt időszak fájdalmas tapasztalata, hogy a falusi lakosság jelentős része elfelejtette még a háztáji gazdálkodás alapvető ismereteit is (veteményes gondozás, terménytárolás, termény feldolgozás, szárnyas és lábasjószág tartás, kiegészítő tevékenységek, mint pl. fa megmunkálás, kosárfonás, stb.). - a háztartásvezetés, a porta rendben és karbantartásának ismeretei melyek nagyban hozzájárulhatnának a V. prioritás megvalósításához. Az intézkedésben megfogalmazottak pontosítását javasoljuk:..gazdasági szereplők igényeire rugalmasan reagáló képzési formák kialakításának és képzések indításának támogatása Összességében átvezetést nem igényel, a felsorolt javaslatokat a jelzett intézkedéseknél megfogalmazott tevékenységeki kör magában foglalják. Az utolsó pontban tett észrevétel szerinti kiegészítést átvezetjük az anyagban (3.3 intézkedés). * 63. agykozár Község Önkormányzata agykozár község Önkormányzata részére küldött területfejlesztési programjukat átolvasta. A programot jónak találom, észrevétellel, kiegészítéssel és további javaslattal nem kívánok élni. Átvezetést nem igényel. Kozármisleny Város Önkormányzata Áttekintettük a Baranya Megyei Területfejlesztési Programot, az abban megfogalmazottakkal egyetértünk. Átvezetést nem igényel. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Általános: * A meghatározott 6 prioritás jól szolgálja a megye fejlesztését. A forrásallokáció arányosnak tekinthető, azonban a prioritásokban meghatározott kedvezményezetti és közreműködői kört érdemes lenne pontosabban meghatározni. * Az újraiparosítás stratégia cél szakmai, a célra optimalizált együttműködést igényel a megye legfontosabb szereplői között. * Az informatika, gépipar, autóipar, környezetipar, biotechnológia, turizmus és kreatív ipar a megye kitörési pontjai. Ezeket az iparágakat szükséges értékláncok mentén központi/eu forrásokkal támogatni. * Új ipari parkok létesítését nem látjuk szükségesnek, a meglévők fejlesztése és bővítése, szolgáltatási rendszereinek komplex megteremtése hatékonyabban szolgálja az újraiparosítást. * Fontos a kistelepülések bevonása a gazdaságfejlesztésbe, számtalan eddig kizárt - népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy - állandó népessége nem haladja meg az főt településen prosperáló gazdasági szervezetek működnek és fejlesztenének a jövőben nemcsak saját jövedelemtermelésüket, de a helyi foglalkoztatást és a helyi adók megfizetésével a helyi állami intézményrendszer működését is segítve. A javaslatokkal egyetértünk, azok a program szempontjából átvezetést nem igényelnek. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Turisztika és helyi termék A turisztikai infrastruktúra fejlesztése mellett a beutaztatás szervezése kiemelt feladat, hiszen a turisztikai szolgáltatók évek óta 50% alatti kapacitással dolgoznak (egy-két kivételtől eltekintve). Helyi termék piaci bevezetése mellett a helyi alapanyagok közétkeztetésbe történő bevezetése is támogatandó cél. Kiskereskedelem és helyi termékek összehangolt fejlesztése szükséges. Turisztikai együttműködésekben a sport (amatőr és profi is) integrálása növelheti a látogatók számát, nagyobb sportrendezvények komplex szervezése nemzetközi láthatóságot épít. Klaszterek A klaszterek fejlesztését kiemelten fontosnak tartjuk. A megye a bányászattól a kreatív iparig rendelkezik klaszterekkel. Egy területen javasoljuk új klaszter együttműködések fejlesztését, a többi ágazati területen a meglévő akkreditált és fejlődő klaszter támogatását támogatjuk. A terület, amely klaszter együttműködést igényel: logisztikai közlekedés /szárazföldi Duna-légi/. nnováció Technológia platformmal (ld. nyitott labor) kiegészített inkubátor kell. Sajnos nem csak az induló cégeknek, hanem az öregebbeknek is (bár ezeknek is manapság újra kell definiálniuk sok dolgot), utóbbiaknak a gyártási környezet megteremtésének könnyítésével és a technológia transzfer biztosításával, a kutatói mobilitás lehetőségével már sokat lehet segíteni. Az egyetemi kutatás-fejlesztési potenciálok óriásiak, csak sajnos rosszul vannak kiaknázva. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemi kutatások piac közelivé tételével és megfelelő üzleti szempontú menedzselésével természetesen az üzleti szféra problémáira és fájdalmaira reagálva nagyon hasznosak lehetnének az ország számára. Ezért javasoljuk: az eddigi gyakorlat alapján a pályázati pénzekből vásárolt kutatási infrastruktúrát megnyitni az üzleti szféra számára. Azaz a laborok és eszközök (beleértve a kiszolgáló személyzetet is) gépidejét maximálisan ki kellene használni, és egyszerűen elérhetővé tenni az ipar számára is. a kutatóknak legalább 5 évente kötelező lenne fél-egy évre (kvázi állami ösztöndíjként) ipari céghez kimenni, dolgozni. A munkáltató továbbra is az egyetem maradna, a munkavállaló költségeit továbbra is az állam finanszírozná, viszont a cégek profitálhatnának a tudásából -> és nem utolsó sorban, kutatóink gazdagodnának egy kis ipari szemlélettel, frissülne az egyetemi agyi vérkeringés és menedzsment eszköztár. Kutatóhelyek erősítése helyett/mellett a kutatóhelyek KKV és ipari irányú tevékenységének fejlesztése és erősítése. Az egyetemi kutatóhelyek olyan mértékű állami és EU-s forrást nyertek már el, amely nincs arányban a tényleges outputokkal eredményekkel. A kutatószférát a vállalati szféra irányába szükséges dinamizálni. ntelligens szakosodás a megyében: nem lehet ugyanazt az innovációs gazdaságfejlesztési célt Pécsett és Komlón meghatározni. Szellemi eszközök export támogatása a nem termelő vállalkozások számára jelentős, hiszen így a tudás know-how nemzetközi megjelenése érhető el. Javasoljuk a szellemi eszközök menedzselését támogató pályázatok kiírását. Pécsi Tudományegyetem kulcsszereplő május hónapig a PTE által elnyert több mint 40 MRD Ft eredményindikátorainak vizsgálata rámutat, hogy a források tervezése, a programok meghatározása során az ipar, a KKV-k, a tipikus fejlesztési munka kell, hogy a kulcsszereplők számára fókuszban álljon. pari kapcsolatok és ipari hatások nélkül minden forrásfelhasználás a forrást elnyert szervezet egyéni érdekeit szolgálja csak. nnovációs és üzleti trendek elemzését (európai, világ) kell a KKV-k számára rendszeresen átadni, amely alapján piaci tevékenységüket alakíthatják. Trend elemzése és ezek beszerzésére vonatkozó egységes pályázati rendszer fejlesztését javasoljuk. A javaslatokkal egyetértünk, azok az anyagban is tetten érhetően jelen vannak, így az észrevételek átvezetést nem igényelnek. A logisztikai szolgáltató szektor klaszter együttműködéseinek létrehozásával kiegészítettük a 2.3 intézkedés céljainak megvalósítását támogató tevékenységeket. Megrendelői korrektúra során törölt kiegészítés. A javaslatokkal egyetértünk, azok az anyagban is tetten érhetően jelen vannak, de leginkább szabályozási és a megyei programnál mélyebb - a pályázati felhívásokat érintő javaslatok, valamint olyan területet érintenek, mely a szakminisztérium kompetenciájába tartozik, így az észrevételek átvezetést nem igényelnek. 53.

6 VÉLEMÉYEK Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Vállalkozásfejlesztés Belső piac szabályozásának egyik eleme a hazai beszállítók helyzetbehozása, amely a külföldi tulajdonú multinacionális cégek hazai beszállítói rendszer fejlesztését eredményezi. Szükséges beszállítóvá válást elősegítő pályázatok kiírása. Alacsony költségű piacra jutási eszközök fejlesztését javasoljuk. Tehetséggondozás, üzleti mentorálás bevezetését javasoljuk amely szoros összefüggésben áll a hazai tulajdonú családi vállalkozásoknál tapasztalható és elkerülhetetlen generációváltás folyamataival. PLATO Keresztszülő programok támogatása pályázati konstrukciók kialakítása, amelyek az induló vállalkozásokat segíti az első 2-3 évben. Tanácsadók és tapasztalt vállalkozók segítik az induló vállalkozások első éveit. Olyan pályázati konstrukciók kialakítása, amelyek a telephelyfejlesztést, eszközbeszerzést kombinálják a bér/bérköltség támogatásokkal, mivel a vállalkozások fejlődését elősegíti a munkaerő-fejlesztés, valamint a munkanélküliség csökkentése szintén a fő prioritások közé. A javaslatokkal egyetértünk, azok az anyagban is tetten érhetően jelen vannak, a javaslat érint a megyei programnál mélyebb - a pályázati felhívásokat érintő felvetéseket, melyek a programozás későbbi fázisában lehetnek hasznosak. Az észrevételek átvezetést nem igényelnek a programban. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Finanszírozás és bürokrácia Mikro vállalkozások számára a ormatív pályázati finanszírozás sokkal olcsóbb forrás (államnak is), mint a bonyolult pályázati rendszer. ormatív pályázati rendszer szükséges a mikro vállalkozások számára. Tőkealap létrehozását javasoljuk, amely akár visszatérítendő forrásként szolgája a KKV-kat. Kockázati tőke rendszer beindítását és a hazai KKV-k finanszírozásának ezen eszközön keresztüli felgyorsítását javasoljuk szellemi eszközmenedzsment! Pályázati bürokrácia csökkentését, a pályázati rendszer és a kifizetések sebességének gyorsítását kérjük. Hitelkonstrukciókat támogató állami garanciarendszerek kibővítését javasoljuk. A biztosítéknyújtási kötelezettség sok esetben a vállalkozásokat kizárja egy-egy pályázati lehetőségből, így ennek átalakítására lenne szükség, pl. legyen kiváltható a biztosíték valamilyen díjfizetéssel, esetleg egy központi garanciaszervezet létrehozásával segítsék a vállalkozások biztosítéknyújtási kötelezettségének teljesítését. A központi állásfoglalásokat sajnos a kiíró nem minden esetben érzi magára nézve kötelezőnek a pályázat elbírálása során. Olyan rendszer kialakítására lenne szükség, hogy ne fordulhasson elő, hogy egy szóbeli állásfoglalás után az elbírálás során nem az állásfoglalásnak megfelelően járnak el. Az észrevételekkel egyetértünk, ugyanakkor azok az anyagon átvezetést nem igényelnek, mivel nemzeti, EU szintű szabályozási kérdéseket fognak át, így mint javaslatok vehetők figyelembe a megye területfejlesztési feladatainak támogatása, a végrehajtási intézményrendszerbe történő továbbítása tekintetében. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Szakképzés és képzés Duális képzési rendszer fejlesztése az iskolarendszerben és a KKv-k körében. Üzemek feletti képzőközpontok fejlesztése. Gyakornoki és tanulószerződéses programok fejlesztése közép és felsőfokú képzési rendszerben a duális képzési elvek mentén. Vállalati HR fejlesztés támogatása speciális képzések/tréningek területén. MFKB működésének megerősítése és támogatása, igények koordinálása. Beszállítói és export tréningek szervezése pari Park munkatársak és cégvezetők számára. Az észrevételekkel egyetértünk, ugyanakkor azok az anyagon átvezetést nem igényelnek, mivel a javasolt tevékenységek támogathatóak a 2.1 intézkedése keretében (ipari parkok, inkubátorházak szolgáltatásfejlesztése), a 3.2. intézkedés (Piaci igényekre rugalmasan reagálni képes, gyakorlati képzésre koncentráló szakképzési rendszer fejlesztése) keretében. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Kamara speciális szempontjai Szakképzett munkaerő hiánya gátja a fejlesztéseknek, a hazai és külföldi működő tőke beáramlásának. Közép és felsőfokú duális képzési rendszert, üzemek feletti képzési központokat; a Megye- Város (ok)- Kamara par Képzők; együttműködésében szükséges megvalósítani /lásd: Kecskemét, Győr, Zalaegerszeg/. A kutatásfejlesztés és innováció a versenyképesség egyik legfontosabb fogaskereke. Vállalkozás orientált innovációs tanácsadási rendszert a megyében a Kamara menedzsel az MKK koordinálásával és az Enterprise Europe etwork hálózat tagjaként. A versenyhelyzetet a vállalkozási szférára kell korlátozni, különböző innovációs szervezetek közötti virtuális verseny az erőforrások hatékonyságát korlátozza. Kamarák ipari bázisára alapozva Business2Business innovációs technológia transzfer rendszer kialakítása és fejlesztése és ehhez kapcsolódó pályázati konstrukciók kiírását. Befektető és külföldi működő tőke szervezése mellett a helyi vállalkozások export potenciáljának fejlesztése szükséges, a belföldi-megyei piac korlátos. Kamara és PTE-KTK Simonyi program jó modell. Kamara az Enterprise Europe etwork és Kárpát-medencei üzleti hálózat részeseként, Magyar-Horvát Tagozatot koordinálva a terepen dolgozva fejti ki hatását. Befektetés ösztönző csomag kialakítását és koordinálását javasoljuk, forrásallokációval együtt. A javaslatokkal egyetértünk, azok az anyagban is tetten érhetően jelen vannak, a javaslat érint a megyei programnál mélyebb - a pályázati felhívásokat érintő felvetéseket, melyek a programozás későbbi fázisában lehetnek hasznosak. Az észrevételek átvezetést nem igényelnek a Programban. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara 11. oldal Termelési szerkezet átalakítás Pécs és agglomerációja, valamint Komló térségében: Ez egy komplex program lehet csak az ipar klaszterek - kamara és KKV-k bevonásával, az Újraiparosítás célrendszerének egyeztetésével együtt. Az egyetemi KF kapacitások fizikai környezete rendelkezésre áll ipari kapcsolatok fejlesztésére, piacosításra, export lehetőségek fejlesztésére van szükség. Az észrevételekkel egyetértünk, és egyben jelezzük, hogy az e körben felsorolt nevesített programok a Baranya Megyei Önkormányzat által meghatározott kulcsfejlesztések, így azok módosításához, kiegészítéséhez a megyei önkormányzat egyetértése, döntése szükséges. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara 26. oldal * Bóly város pari Parkjának egyedülálló lehetőségei, (megközelíthetőség, rugalmasság, ár-érték arány) kiemelendő. Olyan fejlesztések/üzemek indulnak várhatóan, amelyek éppen az. prioritás kapcsán akár példaértékűek is lehetnek. * Az ipari célok mellett a város és mikrokörnyezetének turisztikai kapacitásait is szükséges fejleszteni. Fürdője országos és baranyai viszonylatban is népszerű. Felújították a várat, van török eredetű emléke, közelében Villánnyal együtt nem csak a borra, hanem a Szársomlyóra is lehet gondolni, mint turisztikai program/vonzerő. Siklóshoz tartozik Máriagyűd is, mint népszerű zarándokhely. Javasoljuk, hogy Siklós esetében kerüljön nevesítésre a turizmus is. Az észrevételekkel egyetértünk, ugyanakkor azok az anyagon átvezetést nem igényelnek, mivel a megyei területfejlesztési program hivatkozott bekezdés végén szereplő megállapítás A helyi erőforrások és komparatív előnyök tekintetében kiemelt jelentőséggel bír a turizmus, a kulturális és örökség-, a bor- és termálturisztikai kínálat mindegyik, a bekezdésben felsorolt desztinációra, így Siklósra is vonatkozik, megfelelve ezzel a javaslatnak is. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara oldal Támogatható tevékenységek: A termékek kifejlesztése mellett, szükséges egy nagyon erős és összehangolt marketing/kommunikáció, ezt nem találom a támogatható tevékenységek között, javaslom beépíteni ntézkedés * Az intézkedés célja a feldolgozott javak többségének belső piacokon, a felesleg külső piacokon történő értékesítésének támogatása. A támogatható tevékenységek között csak a helyi értékesítésre történi utalás, ezért javasoljuk beépíteni a Külső piacon történő értékesítés megszervezését, mint támogatható tevékenységet. Az észrevételekkel egyetértünk, a marketing/kommunikáció támogatása az 1.4 intézkedés alatt leírtak alapján biztosítható, az 1.2. intézkedéshez kapcsolódó észrevétellel kiegészítjük a hivatkozott fejezet leírását. 44. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara 42.oldal Támogatható tevékenységben a nemzetközi piacra jutással kapcsolatos költségek hiányoznak, pedig a külföldi kapcsolatépítés, b2b, kiállítási költségek támogatása nagyon fontos: nemzetközi marketing anyagok, idegen nyelvű weboldalak stb.) 43. oldal * A lokális törekvések mellett a gazdaságfejlesztés elengedhetetlen momentuma a nemzetköziesedés. Baranya az ipari export területén a sereghajtók között szerepel, melyen mielőbb változtatni szükséges. Ebben jó partner a Kamara + Enterprise Europe etwork Hálózat és a Magyar-Horvát Tagozat, illetve vannak kezdeményezései a PTE-nek is (Simonyi övekedési Program). Javasoljuk, hogy a támogatható tevékenységek közé feltétlen kerüljön be a Komplex exportfejlesztési és ösztönzési programok és projektek támogatása * A magyar-horvát gazdasági kapcsolatok erősítése terén javasoljuk kerüljön nevesítésre a bólyi járás is. * A preferált ágazatok felsorolása több helyen előfordul az anyagban. A gépgyártást gépiparra javasoljuk cserélni. Tágabb, több cég tevékenysége tartozik alá. A teljes anyagban cserére javasoljuk. 44. oldal * A kamarát, mint a megye KKV-val együttműködő innovációs tanácsadó szervezetet koordinált együttműködésekben erőforrásokkal támogatva szükséges bevonni a KF tevékenységek szervezésébe. 49. oldal és 100. oldal * Javasoljuk, hogy a kedvezményezetti kör bővüljön egy új kategóriával: transzfer szervezetek amely a kutatási és az ipari szféra közötti hídszervezeteket jelenti. A regionális innovációs ügynökség önálló megjelenítését nem támogatjuk ez korlátozza a specializált és hatékonyan működő szervezetek bevonásának lehetőségét. Az észrevételekkel egyetértünk, ugyanakkor azok majd a program végrehajtását szolgáló későbbi pályázati kiírások szintjén definiálandó kérdéskört vetnek fel (elszámolható költségek köre), átvezetést nem igényel. A javaslatokkal egyetértünk, azok az anyagban is tetten érhetően jelen vannak, 2.4 intézkedés támogatható tevékenységei között megjelenítjük a Komplex exportfejlesztési és ösztönzési programok és projektek támogatása javaslatot. A javaslatokkal egyetértünk, azok az anyagban is tetten érhetően jelen vannak, a fejezetben a Kamara megjelenik, mint az innovációs fejlesztésekben szerepet vállaló szervezet. Az észrevétel átvezetést nem igényelnek a Programban. Az észrevételekkel egyetértünk, azokat átvezetjük a jelzett fejezetekben (3.2.5)

7 VÉLEMÉYEK Pécs-Baranyai Kereskedelmi és parkamara 55. oldal * A 3.4. intézkedés célja többek között az általános képzettségi szint emelése a hatékonyabb oktatási módszerek és a szakmailag felkészültebb tanárok által. Kiemelten kell kezelni a szakmai képzésben lévő szakmai tanárok elméleti és gyakorlati továbbképzését. Meg kell találni ennek szervezett módját. Lehetővé kell tenni, hogy részt vehessenek a gyártó cégek által szervezett szakmai napokon, kiállításokon szakmai fejlődésük érdekében. * Szintén a 3.4. intézkedés támogatott tevékenységek között jelöli meg 2. pontjában a lemorzsolódás csökkentését és a korai iskolaelhagyás megelőzését. Ez jelenleg a legfőbb problémák egyike, mely számszerűsíthető és követhető indikátor. Javaslat: A Számszerűsíthető mutatók táblázatába kerüljön be eredményességi kritériumként. ndikátor neve: A lemorzsolódás csökkentése, korai iskolaelhagyás megelőzése. Kapcsolódó intézkedés: 3.4. Ennek értelmében kerüljön kiegészítésre a 7.1. táblázat 3. pontja is. Az észrevételekkel egyetértünk, a 3.1 intézkedés céljának kifejtését kiegészítjük a leírtakkal. A második észrevétel kapcsán elmondható, hogy a prioritáshoz kapcsolódó indikátorok rendszere tartalmazza a Az SCED 1 és SCED 4 szintek között az évismétlők számának csökkenése (%) indikátort, amely a 3.1 intézkedés keretében az alap és középfokú oktatás eredményességének mérésére jól használható indikátor. Újabb indikátor bevezetését nem tartjuk szükségesnek. 60.

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Program

Baranya Megyei Területfejlesztési Program Baranya Megyei Területfejlesztési Program 2014. június 10. Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Baranya Megyei Terüle.ejlesztési

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER)

Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához. Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) Közgyűlés tagjai részére tájékoztatás a 2015. december hó 15-i ülés 3. napirendi pontjához Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) 2014-2020 2015.12.15. TÁMOGATÁSI FORRÁS 2014-2020 Darányi Ignác Terv EMVA

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

A Magyar Téglás Szövetség észrevételei a GINOP november 7-i társadalmi egyeztetési változatára vonatkozóan

A Magyar Téglás Szövetség észrevételei a GINOP november 7-i társadalmi egyeztetési változatára vonatkozóan a GINOP 2014. november 7-i társadalmi egyeztetési változatára vonatkozóan Az alábbiakban a Magyar Téglás Szövetségnek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyes szövegrészeinek

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben