BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e. a mezei őrszolgálatról"

Átírás

1 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (X.01.) számú r e n d e l e t - t e r v e z e t e a mezei őrszolgálatról Bököny község képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló évi CLIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 19. -ban kapott felhatalmazás alapján Bököny község közigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendeltetésű termőföldek őrzése érdekében a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén termőfölddel rendelkező (tulajdonos, földhasználó) személyekre terjed ki. (2) A személyi hatály alatt a természetes, a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot egyaránt érteni kell. A mezei őrszolgálat 2. (1) A képviselő-testület a község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek ideértve a szórványerdőt is őrzésére mezei őrszolgálatot létesít. (2) A mezei őrszolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát 2 főben állapítja meg. A mezőőrök 3. (1) A mezei őrszolgálatot a mezőőrök látják el. (2) A mezőőr feladatát az önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) utasításai szerint végzi, és az gyakorolja felette a munkáltatói jogosítványokat. A mezőőrök munkáját a polgármester felügyeli. (3) A mezőőrök szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el. A mezőőri járulék 4. (1) Az önkormányzat mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fele-fele arányban biztosítani. (2) A mezőőri járulék mértéke hektáronként 600 Ft/év.

2 A mezőőri járulék megfizetése, bejelentése, befizetések határideje 5. (1) A mezőőri járulék fizetésére kötelezett e rendelet 1. -ban meghatározott személy a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles bejelenteni a használatában és/vagy tulajdonában lévő termőföldet. A továbbiakban a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a tulajdonos a változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a fenntartónak. (2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek használatában, ha ez ismeretlen a tulajdonában a termőföld a tárgyév január 1. napján van. (3) A mezőőri járulékot a kötelezett félévi egyenlő részletekben március 15. napjáig, illetve szeptember 15. napjáig fizetheti be kamatmentesen. (4) A mezőőri járulékot a község önkormányzat polgármesteri hivatal pénztárában kell teljesíteni, befizetni. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet kihírdetésével lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátásra használható fel. (3) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi az önkormányzat átmenetileg a költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült kiadások fedezetét. Bököny, augusztus 12. PH. Piskolczi Géza polgármester Gulyás József jegyző A rendelet kihirdetve: szeptember 1. Gulyás József jegyző

3 Ügyiratszám: /2009 ELŐTERJESZTÉS Bököny Község Képviselő-testületének augusztus 28-án tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. -a alapján az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem be. Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat és intézményei évi költségvetését eft bevételi és eft kiadási főösszeggel, eft forráshiánnyal. A költségvetésben megállapított működési hiányt az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő Önkormányzatok támogatására jóváhagyott eft részben csökkenti. Az önkormányzatok finanszírozásának csökkenése miatt szigorúbb takarékosságra kényszerültünk. A több területen zárolásra került a költségvetésben megtervezett tétel, így pl.: - étkezési utalvány, kis értékű ajándék - munkaruha részben - működési célú pénzeszközátadás részben (Bököny Nonprofit Kft. támogatás) A zárolt előirányzatok összege eft. A megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően a forráshiány ellenére sem fordult elő fizetésképtelenség, az Önkormányzatnál működési hitel felvételére csak kis mértékben volt szükség. Az önkormányzat évi költségvetésének módosított főösszege eft. A bevételek teljesítése 48,95%-os, a kiadások teljesítése függő kiadásokkal együtt 45,23%-os. Bankszámla egyenlegek, pénzkészlet állomány együttesen eft június 30-án. Bevételi források és azok teljesítése az I. félévben - Működési bevétel címen eft folyt be, ami 50,6 %-os teljesítésnek felel meg. E bevételek az alaptevékenységgel összefüggő bevételek (intézményi ellátási díjak, bérleti díjak, igazgatási szolgáltatások bevétele, kamatbevételek, áfa bevételek stb.) - Sajátos működési bevételek teljesítése eft, ami 53,9 %-nak felel meg. E bevételek között jelenik meg a helyi adó bevétel, ahol a tervezett eft 57%-a teljesült. Az átengedett központi adók között szerepel a személyi jövedelemadó, melyből eft bevételünk származott. A gépjárműadó teljesítése eft (ami a tervezett összeg 51,4%-a).

4 - Az önkormányzat költségvetési támogatása eft (54,8%) volt a beszámolási időszakban. Ezen belül: Központosított támogatást az alábbi címeken kapott az önkormányzat: Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 29 eft Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás: eft Gyermekszegénység elleni program - nyári étkeztetés: eft Bérpolitikai intézkedések támogatása: eft Új Tudás-Műveltség Program pedagógusok anyagi ösztönzése eft Óvodáztatási támogatás 70 eft Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb juttatás: Szociális segély: eft Időskorúak járadéka: eft Ápolási díj: eft Normatív lakásfenntartási támogatás: eft Rendelkezésre állási támogatás: eft Közfoglalkoztatás támogatása: eft - Támogatásértékű működési bevétel címén eft (62,12%) teljesült I. félévben Az egészségügy működéséhez az OEP-től átvett pénzeszköz eft. Munkaügyi központ támogatása eft. Iskolatej támogatás 557 eft. EP képviselő választás támogatása 649 eft. Mezőőri támogatás: 300 eft Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 861 eft Népegészségügyi szűrővizsgálat támogatása: 464 eft Útravaló pályázati támogatás: 155 eft Segítő pedagógus bértámogatása: 977 eft HEFOP HHH tanulókat oktató iskolák fejlesztésére támogatás: eft - Működési célú pénzeszközátvétel bevételi csoportban 616 eft összegű a teljesítés. Bélyeggyűjtő pályázat: 100 eft Apáczai kiadó tankönyvtámogatása: 516 eft - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege eft, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,79 %-os teljesítést jelent. Jelentősebb tételek: Kommunális adó bevétel: eft Állami támogatás: eft Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: eft. (közkincs pályázat: 1.900eFt, EMVA kistérségi közlekedési szolg. fejlesztése eft) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 13 eft. (lakossági járda hozzájárulás) Kiadások alakulása az I. félévben - Személyi juttatások és járulékai teljesítése 46,8% volt. Ezen kiadások tartalmazzák a közalkalmazottak, köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásán kívül a közhasznú foglalkoztatottak, közcélú munkások, illetve a külsősök juttatását is. A legalacsonyabb

5 felhasználási hányad a város-és községgazdálkodás szakfeladaton tapasztalható, mivel a Munkaügyi központ közhasznú foglalkoztatásra csak minimális keretet tudott a félév során biztosítani. - A dologi kiadások 48,2%-ban teljesültek. Ezen a kiadási nemnél a közüzemi díjakra, élelmiszerre, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra fordított összeg volt a meghatározó. Az intézményi étkeztetés szakfeladatok kiadásai magasabbak az időarányosnál, ennek oka, hogy a naptári év első félévében több az élelmezési nap, így a költségek nagyobb arányban terhelik ezt az időszakot. - A működési célú támogatásértékű kiadások önkormányzati szintű teljesítése 157 eft, mely a tervezett előirányzathoz viszonyítva 5,87%. Itt jelenik meg a Nagykállói Polgármesteri Hivatal részére átutalt 120eFt adó végrehajtási díj, illetve 37 eft kistérségi szabadidősport program önereje. - A működési célú pénzeszközátadások 29%-ra teljesültek, melyben a célfeladatok között megtervezett támogatások szerepelnek (SE, Non-profit Kft, DSE, KVÖ, ÖTE támogatások) - Társadalom és szociálpolitikai juttatások teljesítése 39,87%. A tervtől való elmaradást nagyrészt az okozza, hogy a pénzbeli gyermekvédelmi támogatás illetve a nyári szociális gyermekétkeztetés kifizetése a második félévben realizálódik. - A felhalmozási kiadások módosított előirányzatának teljesítési hányada 43,45%. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások teljesítése eft. Beruházási kiadások eft. Felhalmozási célú hiteltörlesztés eft. A év I. félévi felhalmozási kiadások jogcímenkénti részletezését az 5-6. számú mellékletek tartalmazzák. Összegezve önkormányzatunk féléves gazdálkodási teljesítményét, elmondható, hogy a szokásos működési kiadások és bevételek időarányosan alakultak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a év I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést a mellékletekkel együtt szíveskedjenek megvitatni, és a határozat-tervezetet elfogadni. Bököny, augusztus 19. Piskolczi Géza Polgármester

6 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2009 (VIII.28.) számú határozat-tervezete a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítésről szóló beszámolót az előterjesztés és az számú mellékletek alapján elfogadta. Felelős: Piskolczi Géza Polgármester Határidő: azonnal

7 Mellékletek jegyzéke: 1. sz. melléklet az elszámolási címrend 1/a sz.melléklet a Polgármesteri Hivatal szakfeladatai címrendje 1/b sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK szakfeladatai címrendje 2. sz. melléklet a létszámkeret alakulása 2/a sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 2/b sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK létszámkerete 3. sz. melléklet Bököny Önkormányzat I. félévi beszámolójának pénzügyi mérlege 4. sz. melléklet: Működési és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 4/a sz. melléklet: Az önkormányzat kiemelt bevételeinek intézményenkénti összesített kimutatása 4/b sz. melléklet: Az önkormányzat kiemelt kiadásinak intézményenkénti összesített kimutatása 5. sz. melléklet: Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásnak alakulása feladatonként 6. sz. melléklet: Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásnak alakulása célonként 7. sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8. sz. melléklet: Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 9. sz. melléklet: Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban június 30-án 10. sz. melléklet: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 11. sz. melléklet: Kimutatás a I. félévi céljellegű támogatások felhasználásáról 12. sz. melléklet: Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése 13 sz. melléklet: Az önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatonként 13/a sz. Polgármesteri Hivatal bevételei kiemelt előirányzatonként 13/b sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK bevételei kiemelt előirányzatonként 14 sz. melléklet Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként 14/a sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 14/b sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK bevételei szakfeladatonként 15 sz. melléklet: Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként 15/a sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként 15/b sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK kiadásai kiemelt előirányzatonként 16 sz. melléklet Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 16/a sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 16/b sz. melléklet a Barota Mihály ÁMK kiadásai szakfeladatonként

8 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 1.. (3) bekezdéséhez Cím száma Cím neve Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételek Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Ápoló-gondozó idősek otthona Családsegítő szolgálat Házi gondozás Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás Települési hulladékkezelési feladatok Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Települési sportcélok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat

9 1/a. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 1.. (3) bekezdéséhez Polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Cím száma Cím neve Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Közutak üzemeltetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási feladatok Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Önkormányzat elszámolásai Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételek Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Rendszeres pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátás Települési hulladékkezelési feladatok Települési sportcélok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat 1/b. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 1.. (3) bekezdéséhez Barota Mihály Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó intézmény címrendje Cím száma Cím neve Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon működtetése Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Települési sportcélok és feladatok

10 2. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 1.. (4) bekezdéséhez Cím neve Engedélyezett létszám Teljesítés Cím száma Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási feladatok 57,5* Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Védőnői szolgálat Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység Települési sport célok és feladatok 0,5 0, Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat Összesen ,5 *ebből: 54,5 fő közcélú, közhasznú foglalkoztatottak létszáma 2/a. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 1.. (4) bekezdéséhez Polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv Cím Cím neve Engedélyezett létszám Teljesítés száma Kisegítő mezőgazdasági tevékenység Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodási feladatok 57, Védőnői szolgálat Települési sport célok és feladatok 0,5 0, Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgálat Összesen 73 65,5

11 2/b. sz. melléklet Létszám előirányzat a költségvetési rendelet 1.. (4) bekezdéséhez Barota Mihály Általános Művelődési Központ önállóan gazdálkodó intézmény címrendje Cím neve Engedélyezett létszám Teljesítés Cím száma Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon működtetése Óvodai ellátás Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Művelődési házak tevékenysége Könyvtári tevékenység 1 1 Összesen 56 55

12 A Barota Mihály ÁMK felkészülése a 2009/2010-es tanévre 2009 nyarán került sor ismét, mint minden évben az intézmény dolgozóinak szabadságkiadására. Mind e mellett teljesen nem zártunk be, alább a nyári munkálatokról is szeretnénk számot adni júliusában került sor a Magyar Államkincstár normatíva felhasználás ellenőrzésére, amely a konyhát és az óvodát érintette. Az ellenőrzés eredményéről hivatalosan fogják tájékoztatni az önkormányzatot. Óvoda Július végén névre szóló levélben kiértesítettük a leendő ovodások szüleit az óvoda indulásáról és a várható követelményekről. A nyáron július végéig folyamatosan nyitva tartottunk, a szabadságok miatt heti váltásban dolgoztunk, összevont csoportokkal. Az óvodában nagyobb festési munkálatok pénzhiány miatt nem folytak. Egyedül a kisszékek átfestésére került sor, amelyeket a dajkák végeztek. A jótékonysági bál bevételéből 32 db. szék felújításra került. A Szőke-féle épület udvarán közmunkások segítségével július hónapban tereprendezésre és füvesítésre került sor, a füvesítés a szárazság miatt nem lett tökéletes. Komoly egészségügyi problémák miatt várhatóan több hónapra 2 dajka helyettesítésére lesz szükség szeptembertől, amennyire lehetséges ezt igyekszünk közmunkásokkal megoldani. Az óvoda területén nagytakarítás az augusztusi utolsó hetekben folyik. Augusztus 31-ével indul az óvoda. Iskola Az iskolában a takarítók a nyári nagytakarítást végezték el. Nagyobb felújítási munkák forrás hijján nem voltak, csupán a tanári szoba nyílászáróit cseréltettük ki, valamint a tornaterem és az iskola közötti előrész beázásának megszűntetésére került sor. Az önkormányzat KFT - je végezte az iskolaudvar és a napközi udvar rendben tartását. Júliusban került sor a női futballcsapat ( 10 fő) Telkiben történő több napos vendégszereplésére ( Radócz János, Kissné Tóth Enikő). Augusztusban a Dr. Barota Mihály Alapítvány támogatásával 5 napos jutalomtáborban 10 gyerek vett részt ( Vastag György). A gyerekek utaztatásához az önkormányzat is segítséget nyújtott. Nagy nyári táborozás pályázatunkat viszont forráshiányra hivatkozva elutasították. Augusztus 24-én tartottuk nyitóértekezletünket, megvitattuk az éves munkatervet, elkészült a tantárgy felosztás, megismertük a miniszter által kiadott tanév rendjét. Augusztus 25-én kerülnek sorra a pótvizsgák. Augusztus 25-étől osztjuk a tankönyveket. Szeptember 1-ével indul a 2009/2010-es tanév. Konyha 2009 július 31-ig jártak a gyerekek az óvodába és addig főztünk a gyerekek és a vendégek részére.

13 Augusztus 3-ig közmunkások lemeszelték a pincehelyiségeket, ezek elvégzése után pedig takarítottak a konyha dolgozói. Augusztus 3-én megkezdték a konyha meszelését és javítását a közmunkások ( 2 fő), a munka egy hetet vett igénybe. A konyha dolgozói a szabadságok kiadása mellett folyamatosan takarítottak, rendbe tették az udvart, a kapu elejét. Augusztus 24-től megkezdtük az épület fertőtlenítését. Augusztus 31-én megkezdődik a főzés, mivel az óvodások már indulnak Szeptember 1-én kezdődik a tanítás és a főzés az iskolások és a vendégek részére. A Kulturális Tagintézmény nyári tevékenysége A tanév befejezése után június között a Könyvtárban kézműves foglalkozás volt egy héten keresztül azoknak a gyereknek akik, évközben is részt vettek ezeken a foglalkozásokon, itt 11 gyerek volt. Ezt követően a nyári munkarend vette kezdetét, ahol igyekeztünk figyelemmel lenni arra, hogy a teleház nyitva legyen. A teleházi munkatárs szabadsága miatt két héten keresztül volt zárva a művelődési ház. A nyitva tartásról a Bököny Hírmondó és figyelemfelkeltő plakáton is értesítettük a lakosságot. Augustus között szintén kézműves tábor volt a könyvtárban. 13 gyerek vett részt és jó hangulatban, aktív munkával telt el a két egy hetes tábor Nagy Sándorné könyvtáros irányításával. A táborok ideje alatt a könyvtári szolgáltatás folyamatos volt. A Kulturális Tagintézmény közösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal hirdetett szabadidős tábort gyerekek részére augusztus között. 17 gyerek jött el a táborba, ahol kézműves, sportfoglalkozások voltak. Egy nap a Sóstói múzeum faluba látogattunk el és a Vadasparkba Nyíregyházára, mely utazást az Szociális Szolgálat, az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszokkal valamint a TIK Bt. kisbuszával oldottunk meg. Egy napot a nagykállói strandon töltöttünk a gyerekekkel, ahová az utazást ugyan ebben a formában oldottunk meg. Így a gyereknek, csak minimális összeget kellett befizetniük részvételi díj gyanánt. A befizetett összegből a belépődíjakat, valamint az ebédet biztosítottuk. Jól érezték magukat, és jövőre is számítanak arra, hogy megszervezzük. A nyári időszak folyamán kaptunk értesítést több pályázatunkról, melyet önállóan, vagy közösen a Közkincs kerekasztallal nyújtottunk be. Az ÁMK által benyújtott sportprogram sorozat pályázatunkat a Wesselényi Közalapítvány nem támogatta. Nyert ,-Ft a Miniszterelnöki hivatalhoz benyújtott Uniós programok pályázat a kért el szemben. Ennek a pályázatnak a megvalósítása szeptembertől veszi kezdetét. Még nincs információnk a Roma csokor néven beadott pályázatunkról, melyet a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottunk be. A Közkincs kerekasztallal partnerségben beadott pályázatokból három nyert eddig. Tájolós pályázat keretében október 9.én 50 gyereket vihetünk el Nagykállóba egy koncertet megnézni a Kállai Kettős fesztivál keretén belül, valamint október 10.én a Nyugdíjas Világnapra tudunk fogadni két fellépő tánccsoportot. Az önrész mértékéről szeptember folyamán tárgyal a Közkincs kerekasztal.

14 Második pályázat keretében decemberben egy kiállítás lesz Bököny községben a kistérségi népi iparművészeti alkotásokból. Reményeim szerint a bökönyi horgolókör munkái is részei lesznek a kiállítás anyagának. Harmadik rendezvénysorozatos pályázat is nyert, melynek keretében Bökönyben március 08.án tól a Talán Teátrum ad Nőnapi koncertet ennek a pályázatnak a keretében. Bár a pályázati támogatás nem fedezi a teljes költséget, így maximum ,-Ft-al kell majd ezt kiegészítenünk, amit remélem a költségvetési tárgyalásnál figyelembe vesz a Tisztelt Testület. Beadásra került továbbá egy művészeti értékeket közvetítő pályázat, mely ha nyer, akkor 2010 február 10.-én szerdára egy színházi előadást fogunk fogadni. Az ifi tanyán folyamatos a nyitva tartás és a fiatalok szívesen töltik ott az idejüket. Bököny, Pelles Brigitta Deme Imréné Bobikné Sándor Erzsébet Vastag György

15 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) ,; bokony.hu Ügyiratszám:../ 2009 Előterjesztés Bököny Község Képviselő-testületének augusztus 28-án tartandó testületi ülésére. Tárgy: Tájékoztató a belső ellenőrzésről Tisztelt Képviselő-testület! Az éves belső ellenőrzési ütemtervet követve, napjától napjáig a Gyrmat -tax Kft. ellenőrzést végzett az előirányzat-felhasználás jogszabályoknak és belső szabályoknak megfelelő irányításáról, ellenőrzéséről a polgármesteri hivatalban. A vizsgálat során az ellenőr a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai szerint járt el. Az ellenőrzés részletes feladatai, az eredeti előirányzatok meghatározása, lebontása, ütemterv készítése, módosítása, likviditási terv készítése. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a melléklet ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló áttanulmányozása, megvitatása után a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. Bököny, augusztus 18. PH. Piskolczi Géza polgármester

16 Melléklet a Belső ellenőrzésről készült jelentés megtárgyalásához BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2009. (VII. 28.) számú Határozat-tervezet A Képviselő-testület Elfogadta a Belső ellenőrzésről készült jelentésről készült polgármesteri tájékoztatót.

17 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2009 (VIII.28.) számú határozat-tervezete A Képviselő-testület szeptember 1-től 2009 december 31-ig terjedő időszakban támogatja az iskolatej programba való csatlakozást az 1-6. évfolyam tanulói részére heti 5 alkalommal. Bököny, augusztus 24. Piskolczi Géza Polgármester

18 Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) , ; ELŐTERJESZTÉS tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról Bököny Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án tartandó ülésére. - Zajder Jánosné Apagy, Jókai u. 8. szám alatti lakos telkét megvásároltuk 300 e Ft-ért. - Dél-Nyírségi Társulási ülésen vettem részt, ahol felállítottuk a pályázati sorrendet. A Kistérség úgy döntött, hogy minden pályázatot kiemelten támogat. Bökönynek az óvoda, konyha pályázata szerepel a besorolásban. A pedagógiai szakszolgálat működését kifogásoltam, mivel Bökönyben sok a logopédusra és szociálpedagógusra rászoruló gyerek. A testületnek nagyobb anyagi hozzájárulást kellene fordítani erre a szakfeladatra. Szó volt még a Térség 2009-es költségvetéséről és annak módosításáról db lakossági kedvezményes vízbekötést terjesztettem elő a Nyírségvíznél. Ezzel 100 %-os lesz a lakosság hálózati vízellátása. Igaz, mindig van olyan, ahol nem fizetnek, és víz nélkül maradnak, mert kikötik. - A sport öltöző felújításra beadott pályázatunkat elutasították. Csupán 5 pályázatot támogattak, 17 millió Ft értékben, amiből Nyírbátor 9 millió Ft-ot vitt el. A bejárati ajtó cseréjére nagy szükség van. - Július 1-jével felvettük az utolsó 20 embert közcélú munkára. Ezzel teljesítettük a programban az összes RÁT-os felvételét. - A park elkészült. Fel voltam háborodva a mennyiség és a milyenség miatt. Reklamáltam, és erre az volt a válasz, hogy szólnak az Energizer Kft-nek, hogy Bököny nem igényli ezt a nyereményt. Így fizessük meg az elvégzett munkát, és a nyereményt másnak adják. - A szemét eltávolítása a Debreceni út végéről kivitelezhetetlen. Hatalmas dudvás területről van szó, és kérdéses, hogy nem sértjük-e a magántulajdont. - A táblák helyreállítása megtörtént. - Megérkezett az Élelmiszerbanktól a szállítmány. 112,3 q liszt, tej, tészta, cukor, keksz. 233 fő kapta, nem családokra kellett szétosztani, hanem főre. Egyre precízebb munkát végez a Csase, mert egyre kevesebb a reklamáció. - A nyári étkezésnél pedig 188 gyereknek tudtunk 9 héten keresztül étkezést biztosítani. Családonként 1 gyerek, nagycsalád esetén 2 gyerek kapta meg élelmiszer csomagját. - A 600 adagos konyha pályázat befogadásra került júl. 02-án. - Az ÉAOP /0/2 belterületi csapadék és belvízelvezetésre kiírt pályázatot sajnos nem tudtuk elindítani. A Fetikövizig és a Katasztrófavédelem nem vett fel jegyzőkönyvet a mentésről. - A Coop-pal szóbeli megegyezés történt a kert vásárlása kapcsán, hamarosan adnak árajánlatot.

19 - Július 20-án Viziközmű Beruházás rendkívüli ülésén vettem részt, amelyben módosítva lett a közbeszerzési eljárás. Annyiban változott, hogy a tervezésre kiírt pályázati eljárás lett megváltoztatva. A futamidő 30 napra módosult. - A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének pályázata én lett beadva. - Az utak rendbetétele testületi határozat alapján elkezdődött. - A Hivatal udvarán lévő műhely bontásánál baleset történt. Nagy László közcélú dolgozó leesett a tetőről, és lábát törte. Bal lábán nyílt törés, míg a jobb lábán bokatörést szenvedett. - Augusztus 1-jével 28 közcélú dolgozót vettünk fel. Minden esetben megvan a baleseti oktatás. - Végre megszabadultunk Vékony Gyöngyitől és családjától. Elég sok probléma volt az átírás körül, rengeteg tartozást halmozott fel. De 200 e Ft-ot megtakarítottunk, mivel ezt már nem adtuk oda. Így 800 e Ft volt a vételár. De mire rendbe tesszük az udvart, akkorra sokba fog kerülni. Áldatlan állapot uralkodik az udvaron. A kertet a szomszéd megművelné, és kifizetné érte a kommunális adóját a teleknek. - Dél-Nyírségi ülés volt Birivel kapcsolatban, hogy a Társulás engedje el Biri község tartozásának 10 %-át. A Társulás nem engedte el. - A temetőközben lévő lámpasor leszerelése 75 e Ft + áfa áron történne. Ezt az égősort szerettük volna a Marozsán és Tóthék közt lévő Ady és Petőfi utat összekötő út megvilágítására felhasználni. Költségesebb lenne, mert a tervezés 300 e Ft + áfa összegbe kerülne, és 7 db betonalap leállítása válna szükségessé, amelynek darabja kb. 40 e Ft. Keresem az olcsóbb megoldási lehetőséget. - Az út építésnél mérési eltérések keletkeztek, ezért 335 e Ft többlet költség jelentkezett. Az Arany János útnál 300 m2, míg a Zrínyi útnál 150 m2 plusz keletkezett. A mérést gépkocsival csináltuk, ezért vált pontatlanná. De mivel itt van a technika, ezért meg kellett csinálni. Grátiszba elszállították az udvarunkról a törmeléket. Hengerelték a pályát. Marozsán és Tóthék között bekötötték az utat, a Ságvári út bekötését feltöltötték, az Arany János egyik szakaszát 0,5 m-rel szélesebben hagyták. A Sallai úton lévő gödröket feltöltötték, a Nyíl utcát is megjavították, egy szakaszon lekövezték. - Talajmérő szakemberek földmintát vettek a szennyvíz vonaláról, és a leendő szennyvíztelep helyéről. Közvélemény kutatók járták a falut, és a hivatalt. Kutatják a szennyvíz beruházás hatásait, a lakosság reagálását. - Augusztus 13-án keresztény zarándoklat haladt át településünkön. Méltó körülmények között fogadtuk őket, a püspök úr és a zarándoklat megelégedésére. Adományokból vendégül láttuk őket az étteremben, 294 fő zarándokot. A zarándoklat Kisvárdáról indult és Hajdúdorogon végződött. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Bököny, augusztus 19. Piskolczi Géza polgármester

20

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzat képviselő - testületének 4/2011. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV.

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása IV. BALATONFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 Előkészítő: Répásy Ildikó / Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. december 14-i

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Sényő Község Képviselőtestületének 2/2007.(I.24.) Kt. számú határozata A Szociális Otthon működéséhez szükséges okiratokat elfogadja. Sényő Község Képviselőtestületének 3/2007.(I.24.)Kt. számú határozata

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

/2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető. az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról /2014. Előkészítésben közreműködött: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 22-től 27-ig. Határozat száma. 3-tól 4-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 22.-én megtartott testületi üléséről. Határozatok: 22-től 27-ig Határozat száma 22/2011.(III.22.)Öh.

Részletesebben

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára

2010. április 30-án (péntek) 15.30 órára Szeghalom Város Polgármesterétől Szeghalom Szabadság tér 48. T: 371142. 16964/21. MEGHÍVÓ A helyi önkormányzatokról szóló módosított 199. évi LXV. tv. 12. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva,

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 98/2013. (VI. 20.) határozata Adósságátvállalás A képviselő-testület a polgármester

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: TI-147/2009. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal

2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. május 7. IV. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 5. oldal 24/2008. (V. 7.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete

Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VI.23.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyéb szabályairól szóló, 16/2010. (V.7.),

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben