Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események Mindennapi kenyerünk 2. oldal Fogyasztóvédelem a Békában 3. oldal Tudnivalók lakásvásárlóknak 4. oldal Segítenek a kutyák 8. oldal VI. évfolyam 4. szám április Javítani vagy cserélni? 15. oldal A KONTROLL kérdez, a fogyasztó válaszol oldal EU állásfoglalás a fogyasztóvédelemért Újabb jelentõs állomáshoz érkezett az Európai Uniós, s ennek következményeként a magyarországi fogyasztóvédelemi jogalkotás április 2-án Brüsszelben került megrendezésre a tagállamok Parlamenti Bizottságainak részvételével az EU consumer law, its implementation and transposition Az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jog áthelyezése és beültetése elnevezésû konferencia. Magyarországot Alexa György, az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottságának Elnöke, Miniszteri Biztos és Dr. Nagy József, a Társadalmi Unió Nemzetközi Kapcsolatainak Titkára képviselte. A konferencia középpontjában az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztók jogairól szóló, új irányelve állt. Az irányelv célja az üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdésekrõl szóló 85/577/EGK irányelv, a fogyasztókkal kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekrõl szóló 93/136/EGK irányelv, a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 97/7/EK irányelv, a fogyasztási cikkek adásvételérõl és a kapcsolódó jótállásról szóló 1999/44/EK irányelv felülvizsgálata. A javaslat ezt a négy irányelvet egyetlen jogi aktusba foglalja, a közös vonatkozásokat rendszerezett formában szabályozza, a meglévõ szabályokat egyszerûsíti és aktualizálja, az ellentmondásokat feloldja, valamint a hiányosságokat felszámolja. A javaslat eltávolodik a négy irányelvnél alkalmazott minimális harmonizációra vonatkozó megközelítéstõl (a tagállamok az irányelvben elõírtaknál szigorúbb nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el,) hogy teljes harmonizációra vonatkozó megközelítésre törekedjen (a tagállamok nem tarthatnak fenn vagy fogadhatnak az irányelvben elõírt rendelkezéstõl eltérõ rendelkezéseket.) A harmonizációt két ok teszi szükségessé: A fogyasztók a saját tagországuk piacáról kilépve eltérõ szabályozással találkoznak a fogyasztóvédelem területén a másik tagországban. Ez gyakran elbizonytalanítja õket a tagországon kívüli vásárlásokkal kapcsolatban. Nehezebbé és átláthatatlanabbá teszi számukra az érdekérvényesítést a fogyasztói jogaik tekintetében. A vállalkozások közös piacra való jutását szintén megnehezíti a tagállamok eltérõ szabályozása. Az eltérõ szabályok feltérképezése, pontos megismerése és alkalmazása költségnövelõ tényezõ a vállalatok számára. Ezáltal csökken Folytatás a 9. oldalon Mennyire vagyunk tudatos vásárlók? A KONTROLL kérdez, a fogyasztó válaszol Az üzletek árubõsége napjainkban vitathatatlan. Szembeötlõ, hogy a kereskedõk menynyire félnek a fogyasztás csökkenésétõl. Így aztán szinte minden bolt kirakatában ott láthatjuk a kiírást: AKCIÓ! Árleszállítást bizonygatnak, tetszetõs számok hirdetik, hogy mi mennyivel olcsóbb, ezért sürgõsen éljünk a különleges alkalommal. Ezek az akciók azért sokakat elgondolkoztatnak: ha ennyiért is kapható egy cipõ, vagy ruha, mennyit fizettünk ki feleslegesen érte a korábbiakban? Az élelmiszerüzletek közötti versengés is élesedik, ezt nem nehéz felfedezni, már a televízióban szaporodó reklámjaik miatt sem. Hol, miért érdemes vásárolni, mi olcsóbb, vagy finomabb ott, melyik sonkát adják náluk olcsóbban, errõl próbálnak meggyõzni bennünket a tekintélyes, ismert nevû áruházak. A gyakorlott vásárló azonban tisztában van vele, hogy ezek az üzletközpontok csábítóak ugyan az áraik miatt, de a legtöbb buktatót mégis az õ termékeik jelentik. Miért? Feltehetõleg azért, mert nem igyekszünk tudatos vásárlóként járni ilyen helyeken, ahol egyszerre nagyobb menynyiségû élelmiszert szerzünk be. De beszéljenek a tapasztalataikról inkább azok a férfiak és nõk, akiket egyebek között arról faggattunk, észlelik-e idõben, ha az áruház polcain lejárt szavatosságú árut is kínálnak? 1/ Bori Róbert Károly foglalkozása tûzoltó, így nem kell bizonygatnia, mennyire kevés a szabadideje. Vásárolni mégis kénytelen, és neki sem mindegy, mit, mennyiért szerez be a családjának. Ezért õ is legtöbbször nagyobb üzletközpontban vásárol, és õszintén bevallja, hogy: - Igyekszem gyorsan összekapkodni, amire éppen szükség van otthon, telepakolom a kosarat, rohanok vele a pénztárhoz, és nem igen figyelem meg, hogy a kiválasztott árú milyen összetevõket tartalmaz, vagy, hogy megfelelõ-e a szavatossága? Volt, mikor kolbászfélét vettem magamnak vacsorára, és amikor fõzni kezdtem, már gyanúsnak találtam a szagát. Romlott volt. Folytatás a 5. oldalon A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság panaszügyeibõl Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz érkezõ lakossági megkeresések jellege, hangneme és témái hûen tükrözi a valós közállapotot, képet kaphatunk arról, miként is érezheti magát a fogyasztó, vajon egyenlõ pozícióban lévõk viszonya uralkodik-e a kereskedõi, szolgáltatói piacon. A hatóság statisztikájában található egy beszédes szám, mégpedig a hatóságot valamilyen formában megkeresõ fogyasztók száma. Az elmúlt évben 113 ezer fogyasztó kereste fel személyesen a fogyasztóvédelmi hatóságot: a régiók lakossági kapcsolati irodáit, valamint József körúti központi irodát. Ezek egy része információ, tanácsadás-kérés volt, de volt reklamáció és panasz jegyzõkönyvbe vétele is szép számmal. A lakosság körében van igény az ilyen jellegû hatósági szolgáltatásra, hiszen alig több mint 2 év alatt 25 %-kal nõtt a Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával létrejövõ projekt az Egymásra épülõ globális fogyasztói tájékoztatás és képzés a fogyasztói magatartás tudatosítása és az érdekvédelem javítása érdekében címet viseli, mely az egy éves program fõ célkitûzését foglalja össze. A Társadalmi Unió, országos hatókörû szervezetként Magyarország konvergencia régióiban valósítja meg a projektet, együttmûködve konzorciumi partnerével, a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesülettel. A társadalmi tudatformálás és ezen belül a fogyasztói magatartás tudatosítása a társadalom pontos és minket felkeresõk száma. A hatósághoz küldött panaszok és beadványok mennyisége is jelentõsen növekedett: a korábbi 12 ezerrõl 17 ezerre változott, amely 41 %-os növekmény. Ezek a magas számok azt is mutatják, hogy kereskedelmi, illetõleg a szolgáltatási helyi szinten valami nagyon nincs rendben a panaszkezelés tekintetében. Jogszabályi elõírások a panaszkezelés általános rendjére A vonatkozó jogszabályok viszonylag részletesen meghatározzák, hogy mit is kötelesek tenni a gazdálkodók, ha a vásárlóban valamilyen hiányérzet fogalmazódik meg és ennek hangot is ad: A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a kiszolgáló személynek magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó eredményes informálásával érhetõ el a leghatékonyabban, így maga a pályázat több csatornán, globálisan tervezi az állampolgárok tájékoztatását. A mai kor követelményének megfelelõen, már elsõ hónap végére elérhetõ lesz a Társadalmi Unió interaktív Internetes portálja, mely a hatályos jogszabályok gyûjteményén, tanulságos esetbemutatásokon kívül az A Kontroll fogyasztóvédelmi újság elektronikus változatát minden magyar polgár számára elérhetõvé teszi, illetve nagyon fontos, hiánypótló szolgáltatásként online fogyasztóvédelmi ta- panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolati példányát három évig köteles megõrizni, s azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni nácsadást hoz létre a fórumon, aktuális hírek közlésén túl. A Magyarország teljes területén fogható, kéthetente jelentkezõ fogyasztóvédelmi televíziós film és rádiómûsor sorozat fontos eleme a programnak, mely írott sajtóval, a negyedévente megjelenõ, Egészségõr fogyasztóvédelmi magazinnal egészül ki. Az ismereteket házhoz viszi, emberközelivé teszi a Társadalmi az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltetõ testület levelezési címét. A kereskedõ és szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyérõl, és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címérõl és elektronikus levelezési címérõl, illetve internetes címérõl, telefonszámáról, ha a panaszokat ilyen módon is fogadja. Üzlettel rendelkezõ vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan, és olvashatóan kell megadni. A kereskedelmi törvényben a vásárlók könyvével kapcsolatos elõírások továbbra is hatályban vannak. Ezek szerint az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhetõ helyen Vásárlók könyvét kell elhelyezni, amelybe a vásárlók észrevételeiket, panaszaikat jegyezhetik be. Ebben a tevékenységükben õket akadályozni tilos. A bejegyzéssel kapcsolatos intézkedésrõl 30 napon belül a vásárlót tájékoztatni kell. A vásárlók könyve a fogyasztók jogérvényesítésének egyik lehetséges eszköze. A vásárlók könyvét az üzlet nyitásakor, vagy esetleges beteltségét követõen hitelesíttetni kell az önkormányzat jegyzõi hivatalában. A bejegyzés automatikusan, önindigóval két példányban készül el, amelynek elsõ példánya a fogyasztóé, a második példány a könyvben marad. Folytatás a 9. oldalon EU támogatással valósul meg a Társadalmi Unió április elsején induló fogyasztóvédelmi programja Unió Fogyasztóvédelmi Akadémia sorozatával, amikor Magyarország vidéki nagyvárosaiban szervezi meg neves szakemberek részvételével a fogyasztóknak szóló elõadássorozatát. Országos fogyasztóvédelmi konferencia, korcsoport specifikus kiadványok, cikkgyûjtemények terjesztésével, az Internetes portálon nyomon követhetõ kutatásokkal, szakemberek képzésével és tananyagírással egészül ki a program - de vidéki Expók területén is találkozhatnak majd az olvasók a Társadalmi Unió fogyasztóvédelmi standjával. Az európai uniós támogatás Ft értékben valósul meg, a program 2010 március 31-én zárul. Az elért eredményekrõl folyamatosan lehet majd tájékozódni a Társadalmi Unió Internetes portáljáról. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 2 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Valóban jó? Ez a véleményünk? Mindennapi kenyerünk A kenyér szavát hallom én. Egy ideje Máté Péter híres dalának kezdõsora jár az eszemben, amikor reggel kenyeret teszek az asztalra. Kíváncsi voltam, milyen is mindennapi kenyerünk, hiszen manapság annyit panaszkodnak rá. Kérdéseimre a lehetõ legilletékesebb embertõl, Gyarmati Lajos pékmestertõl kapom a választ. A mester 1973 óta dolgozik önállóan, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének alapító tagja, rendfõ-helyettes, a Magyar Pékek Ipartestületének és a Magyar Pékszövetségnek alapító tagja. Ráadásul ezer családi szállal kötõdik a pékszakmához. Mottó: a jó pék a rossz lisztbõl is jó kenyeret süt. - A pékszakma olyan mesterség, amely többnyire apáról fiúra száll. Hasonló módon került a pékszakma közelébe? - Rátapintott, szoktam mondani, hogy a kemence tövében vagy a teknõtábla alatt készülhettem: apám, keresztapám, anyám, öcsém valamennyien pékek. Magam sem vagyok tehát kivétel. Hamisítatlan, tradicionális pékcsalád vagyunk. Apám egészen nyolcvanhat éves koráig ott állt a kemencénél. Ha egy pék az elsõ öt évet kibírja, akkor a pékek általában hosszan élnek. Lehet valami fiatalító-szer a lisztben! - A saját kenyerét fogyasztja? - Gondolom nem kétséges a válaszom: természetesen. Szeretek a hordozható fatüzelésû kemencében, a borospince mellett, jó levegõn, idõt nem sajnálva sütögetni. Az az igazi kenyér, amivel az ember elõtte több órán át dolgozott, legyen az káposztás pogácsa vagy csülkös kenyér. - Ha egy ember elmegy valamelyik nagy bevásárló központba szemre, tapintásra meg tudja-e állapítani, melyik a jó kenyér? - A szakember azonnal megmondja, szemre is, tapintásra is és illatra. Ma már, sajnos egyre nehezebben lehet hozzájutni igazi frissen sült kenyérhez, hiszen a legtöbbet csomagolják. Minden kenyérnek, a fehérnek, a barnának és a magvasnak is megvan a maga sajátossága. A fehér és barna kenyerek lazább bélszerkezetûek, ezáltal nagyobb térfogatúak és könnyebbek. A rozskenyerek, magvas kenyerek és barna kenyerek sûrû bélszerkezetûek, tehát kisebb a térfogatuk, súlyosabbnak tûnnek. Kialakult egyfajta elõítélet a kenyérrel szemben: a magyar ember a fehér kenyeret részesíti elõnyben és tény, hogy valamikor a fehér kenyér a gazdagság jele volt. A szegény emberek a barna, sok korpát tartalmazó kenyeret ették. Akkor még nem tudták, õk jártak jobban, õk fogyasztották az egészségesebb kenyeret, ezért tovább éltek, mint gazdáik. Manapság persze mindez már a múlté. Ha a kenyeret kibontjuk, az igazi kenyérnek van egy enyhén, de nagyon enyhén savanykás illata. A sav évszázadok óta hozzátartozik a kenyérkultúránkhoz. Hosszúérésû kovász, mert a kovász adja meg a kenyér ízét és illatát. Régen, ha este bekovászolták a lisztet az másnap reggelig a kemencesutban kelt. Megkelt, összeesett, megint megkelt és újra összeesett. A gyerekekkel még viccelõdtek is. Odatartottuk az orrunkat a tészta fölé, amit hirtelen széthúztak, a széndioxid kiszabadult, beleszippantottunk és egy kicsit megszédültünk. - Mi a véleménye általában a kenyérrõl, amit manapság az emberek az asztalukra tesznek? - Összességében a magyar pékek mindig is jó kenyeret sütöttek. Azt hiszem a kenyérrel szerencsére nincs különösebb probléma. A kenyerek valaha liszt-javítószer nélkül készültek, de mára a vevõk elrontották a pékeket. Ebbe a hibába bizony jómagam is beleestem. Én egy hagyományos fatüzelésû kemencével kezdtem. A nyolcvanas évek végén gõzkemencére álltam át. Nagyon sok múlik a kemencén. Ha a tészta ugyanaz és különbözõ kemencében sütjük meg õket, a kenyerek köszönõ viszonyban sem lesznek egymással, holott ugyanabból a tésztából készült valamennyi. Jómagam is mindenféle kemencében sütöttem kenyeret a vevõimnek. Úgy voltam vele, majd a vevõ eldönti, melyik kell neki. Kiraktuk a polcra a hagyományos, liszt-javítószer nélküli kenyeret, amely persze így kisebb térfogatú volt és mellé került a liszt-javítószerrel sült kenyér, nagyobb térfogattal és a héja is egyenletesebb volt. A vevõk szinte kivétel nélkül a liszt-javítószerrel készült kenyeret vitték, egyszerûen azért, mert szebbnek tûnt és nagyobb volt a térfogata. A vevõt manapság alapvetõen csak a szeme vezeti. - Mi volna, ha egy pék kizárólag a hagyományos módon készült, finom és egészséges pékárút tenné a polcokra? - Az a pék megnézhetné a pénztárcáját, feltehetõen csõdbe megy. A magyar ember elég konzervatív. Ha megszokta a fehér kenyeret, akkor száz esetbõl kilencvenkilencszer azt viszi. Hiába van ott még rozskenyér, magvas kenyér vagy barna kenyér. - Ennyire nem érdekel bennünket az új, a más? - A magyar ember ízlése lassan változik. Mondhatnám alig. Elõbb-utóbb átformálódik persze. Érdekes, hogy a nyugatiakhoz képest ezen a területen is húsz-harminc évvel vagyunk lemaradva. A Lajtán túl már inkább a régi paraszt és magvas kenyerek dominálnak. Itthon csak az a fontos, hogy a kenyér fehér legyen, nagy és vékony héjú. - Gyakorta olvasni a kenyerek kísérõpapírján, hogy állományjavítókat, ételadalékokat és egyéb, az átlagember számára furcsának tûnõ dolgokat tartalmaznak. Kenyér ez még? - Nem kell megijedni. A pékek szigorúan betartva a szabályokat kizárólag engedélyezett adalékanyagokat használnak. Márpedig nálunk szigorúak, szigorúbbak, mint nyugaton, az élelmezés-egészségügyi szabályok, így az engedélyezett anyagokkal semmi baj. Hozzá kell tennem, hogy a pékségekben a legritkább esetekben használnak például tartósítószereket, ha igen, azokat szinte csakis a kalácsfélékbe. Ha egy megkelt kenyértésztában például nincs lisztjavító szer és öt perccel tovább kelesztjük, a tészta össze fog esni. Lisztjavító stabilizálja a tésztát, tehát akár 25 perccel is tovább lehet keleszteni. A lisztjavító biztonságérzetet ad a pékeknek. - Mi a helyzet az úgynevezett hosszan eltartható kenyerekkel? - Bár én nem használom, de ha száz kiló liszthez hozzáteszünk 2-3% ilyen frissentartó szert, az jelentõsen megnyújtja a kenyér frissességét. Azért fontos, mert ha a ma sütött kenyeret a pék nem adja el ma, holnap már nem eladható. A vevõ ebbõl annyit érzékel, hogy hazaviszi a kenyeret és az 3-4 nap múlva is majdnem olyan friss, mint amikor megvették. Ettõl még kenyér a kenyér. - A pékszakma figyel mindarra, ami a szakmán belül történik? - A pékszövetségben sok szakmai bizottság mûködik. Azonban vannak olyanok, akik nem ebbõl élnek. Van más vállalkozásuk is, mondjuk ékszer eladás, annak hasznából finanszírozzák a pékmunkát, ráadásul így könnyû alacsonyabban meghúzni az árakat és tönkretenni a környék pékségeit. Voltam Németországban egy három hetes mesterkurzuson, ott az elsõk között tanítottak meg bennünket árkalkulációt készíteni. Itthon egyetlen fontos dolog mindig kimarad ebbõl a kalkulációból, a fejlesztés, az innováció költségei. Tudomásul kell venni, hogy a gépeket javíttatni kell és tíz év múlva lecserélni valamennyit. Az anyagköltségekre elvileg kötelezõ volna rátenni pluszban 4% innovációt és azt félre kellene tenni. Ez jelenleg nincs benne az árban! Fontos volna elérni, hogy a multik se árulhassanak mélyen az önköltségi ár alatt. - Az általam vásárolt szeletelt kenyér ára 270 forint. Mit gondol, rendben van ez az ár? - Én inkább úgy fogalmaznék: elfogadható ez az ár. Nagy odafigyeléssel, szakmaszeretettel ebbõl az árból már meg lehet élni. - Egyre több áruházban bukkannak fel a mélyhûtött kenyerek és más péksütemények. Mit gondol ezekrõl? - Semmi rosszat nem látok benne, akár otthoni szórakozásnak is nevezhetném. - De mitõl drágábbak? - Egyetlen szó a megfejtés: energia. Tárolni és kiszállítani kell ezeket, ezek drágítják meg a fagyasztott péksüteményeket. - Tegnap egy elektromos nagyáruház polcain több mint tizenegyféle kenyérsütõ-gépet számoltam össze. Lehet ezekkel jó kenyeret sütni? Van értelme az egésznek? - Egy barátom, több éve egy ilyen szerkezettel süt kenyeret és profi lett. Igaz, az én segítségemmel, de mégis. Még a lisztet is tõlem kapja. Az instrukcióimat követve kialakította magának, hogyan tud fehér és rozskenyeret sütni. Mivel nagyon kis tételekrõl van szó, minden összetevõt szigorúan digitális mérleggel grammra kell kimérni. Egyetlen deka élesztõ is sokat számít. Ha több élesztõt adunk, akkor hirtelen megkel, ha kevesebbet, akkor nem lesz megfelelõ a térfogata. Még az is számít, hogy milyen a hozzáadott víz hõmérséklete. - Otthoni kenyérsütéshez valóban a házi kenyérsütésre szánt lisztet kell választani, két és félszer magasabb árban? - Ez kizárólag próba alapon mûködik. Az ember elõször bízzon abban, amit a csomagolásra írtak. Ha baj van, akkor vagy a liszt minõségével van baj, vagy az ember elmért valamit. - Meri ajánlani valamelyik malom termékét, vagy akár egy konkrét lisztfajtát kenyérsütéshez? - Mi nem boltban vesszük a lisztet, a malmok hozzák a péküzemhez. A pékségekhez mindig garantáltan jobb minõségû lisztek kerülnek, mint a boltok polcaira. - Összességében tehát elégedett a magyar kenyér minõségével? - Külföldi tapasztalataimmal összehasonlítva minden adott ahhoz, hogy jó kenyerek kerüljenek az asztalokra. - Legutoljára arra kérem, értelmezze annak a kenyérnek a feliratát, amelyet vásárolni szoktam, íme: Összetevõk: BL 80 liszt, víz, BL 55 liszt, konyhasó, élesztõ, lisztkezelõ-szer (búzaliszt, kukoricapehely-liszt, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei (E471), dextróz, aszkorbinsav (E300), enzimek. - Ijedtségre semmi ok, mindezek a lisztjavítószerek összetételét jelzik, ettõl kezdve már az egész kémia és biológia. Bóka B. László A szerkesztõség szívesen fogadja az olvasók észrevételeit, véleményét a mindennapi kenyerünkrõl. A beérkezõ írásokat közzétesszük. A diák is fogyasztó Gyermekzsivajtól volt hangos március 13-án Szigethalmon, a Sport- és Szabadidõközpont nagyterme. Seregnyi általános iskolás gyûlt össze A diák is fogyasztó címû pályázat eredményhirdetésére, valamint a hasonló témájú beszélgetésre és versengésre. A rendezvényen megjelent Jószai Attila, a brüsszeli székhelyû Régiók Bizottsága elnöke, dr. Schuller Gáborné a település alpolgármestere is. Széplaki Ferenc a Pest-megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta a rendezvény fõvédnökének Szabó Miklósnak a Társadalmi Unió elnökének levelét, aki halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott a konferencián résztvenni. A fõvédnök írásában hangsúlyozta, hogy a szervezõk s a résztvevõk egyaránt hozzájárultak a fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók tudatosságának növeléséhez. A pályamunkák szép száma és azok tartalma meggyõzõen bizonyította az immár hagyományossá váló rendezvény hasznosságát. Szabó József, a Pest Megyei Békéltetõ Testület elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy a konferencia célja a fogyasztóvédelemrõl való beszélgetés és ismeretterjesztés. Már fiatalon meg kell tanulni a tudatos vásárlás fortélyait. Hiszen nem mindegy, hogy valamit az utcán, vagy boltban vásárolunk. Az sem mindegy, hogy csak a megvett holmi kicsomagolása után derül ki, hogy Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Tisztában kell lenni jogainkkal vásárlás és szolgáltatás igénybevételekor egyaránt. A gyerekek 13 feladványt kaptak a fogyasztóvédelmi alapismeretekbõl. A jó választ adókat a mosolygós arcú, szakálas, jól megtermett kisbíró csokival és naptárral jutalmazta. Valamennyi válasz elõtt kezek erdeje lendült magasba, jelezve, hogy sokan tudták a megoldást. Pedig jónéhány fogós feladat volt. Csak néhány a villámfeladványok közül: Mi a garancia hivatalos elnevezése, mit tilos 18 év alattiaknak kiszolgálni, milyen felirat- és milyen sorrendben található az élelmiszer gyári csomagolásán, mikor van a Fogyasztóvédelem Napja, ki a fogyasztó? - Örömmel tölt el, ahogy itt a lelkes és felkészült diákokat látom. Nyugtázva, hogy milyen jól sikerült közös szándékkal felkelteni az érdeklõdést a fiatalok körében a fogyasztóvédelem iránt - mondta Kathy Attila, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõosztályvezetõje. Szükséges, hogy az emberek már fiatalon tisztában legyenek jogaikkal, mert csak így válhatnak felnõtt korukra tudatos fogyasztókká. Fontos megtanulni, hogy mindenkinek jókor meg kell gyõzõdnie az áruk és a szolgáltatások minõségérõl. Ezt a figyelmet és tájékozottságot növelte a pályázat, valamint a vetélkedõ is. Minden elismerést megérdemelnek a versenyzõ ifjak, a program szervezõi és a gyermekek a felkészülését segítõ pedagógusok. Kívánom, hogy gyarapodjon tovább a résztvevõk fogyasztóvédelmi tudása. De maradjon meg a jókedvük és játékosságuk is. Nem kell örök életünkben szúrós szemmel járnunk-kelnünk. Csollák Mihály, a Tököli Alkotók és Mûvészetpártolók Egyesületének elnöke, a zsûri tagjaként vette górcsõ alá a pályázatokat. - Arra jutottam, hogy ha van természetvédelem és van állatvédelem, akkor lennie kell embervédelemnek is, aminek fontos része a fogyasztóvédelem vélekedett. Hiszen az élelmiszert fogyasztjuk, a mûszaki cikkeket használjuk, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vesszük, de használjuk a bankot, a telefont, az internet is. Felsorolhatatlan, hogy mennyi mindent veszünk, és mennyféle szolgáltatást igényelünk az életünk során. Ezt a sokrétûséget jól tükrözik a változatos technikákkal beadott alkotások. A legkedveltebb téma az egészséges és az egészségtelen élelmiszer volt. A kivitelezési technikák között elõfordult szines-ceruza rajz, festés és igényes applikáció, amelyen nagyon jól használták fel a különbözõ címkéket és fotókat. És a nyertesek: az alsó tagozatosok legjobbja Gyöngyösi Petra lett, akinek díját, egy szuper rollert- a Vállalkozók Szövetsége állta. Míg a felsõ tagozatos versengõk elsõ helyezettjének, Nagy Angelikának trófeáját - egy kerékpárt -, Varju László országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára ajánlotta fel. A pályamûvek döntõ többségét kiállítják július 13.-án a Tököli Kerítéstárlaton és Kézmûves Bemutatón. Kõhalmi Dezsõ

3 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 3 Fogyasztóvédelem a Békában Egy jövõbe mutató kezdeményezés A fõváros VIII. kerületének szívében, a Blaha Lujza térhez közel, a Bérkocsis utca 41-ben nyílt meg március 20-án a furcsa nevû Békatanoda. A megnyitón megjelent Kiss Péter kancelláriaminiszter is. A 85 négyzetméteres pinceszuterén az Éhezõ Gyermekekért Alapítvány és a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma együttmûködésével jött létre. Az elnök, Hanti Vilmos beszélt a tanodával kapcsolatos terveikrõl. - Mit takar ez a név: Békatanoda? - Gondolkodtunk milyen érdekes, kicsit talán meghökkentõ, érdeklõdést felkeltõ nevet adhatnánk a helynek. A név az utca nevébõl adódik, Bérkocsis, azaz BK, így lett béka. Ha a fiatalok jönnek elképzelhetõ, hogy a rövidítést fogják használni, vagyis BK41. A béka névnek persze van némi áthallása. A békákat sokan nem szeretik, pedig õ is egy élõlény, hasznos, és fontos volna, hogy minél többen szeressék. A gyerekek elé példát kívánunk állítani, hiszen a meséikben csúf békából is lehet herceg vagy király, így õk is lehetnek zi, hogy mi a legszegényebb gyerekeket várjuk, olyanokat, akik sajnos nagyon mélyen vannak. Ha néhány lépcsõn az ember lemegy a Bérkocsis utcai szuterénbe ez is azt jelzi, hogy onnét lentrõl szervezzük a gyerekek életét, igyekszünk hozzájárulni majd ahhoz, hogy minél több csoda legyen az életükben. - Ki a Békatanoda fenntartója? - Az Éhezõ Gyermekekért Alapítvány vette meg tavaly a 85 négyzetméteres szuterént és az alapítvány a fenntartó is, a szakmai munkába pedig a Gyermekbarát Mozgalom segít be. - Mik a terveik, milyen fog- kes szabadidõs tevékenységeket, hogy ne az utcán csavarogjanak. Szabadidõs elfoglaltságaik gerince fogyasztóvédelmi nevelés lesz, hogy a gyerekek megtanulják, vannak kötelességeik, de e mellett nekik is vannak jogaik. Fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermek kortól öntudatos fogyasztóvá neveljük õket, ne engedjék becsapni magukat. - Miért fontos ennyire a fogyasztóvédelem? - A mai vadkapitalista környezetben fõleg a kevésbé iskolázott emberek, s gyermekeik áldozatai leginkább a tetszetõs reklámoknak, a hangzatos, de félreérthetõ szlogeneknek. Eddigi pedagógiai tapasztalataim segítségével dolgoztam ki a fogyasztóvédelmi nevelõ tevékenységünk fõ területeit. A huszonegy pont mindazokat a tevékenységi köröket foglalja össze, amelyekbõl az önkéntes segítõink választhatnak felkészültségük, érdeklõdésük, s nem utolsó sorban a gyerekek kívánságai alapján. A fogyasztóvédelem ügyét az egyik legfontosabb nevelési területnek tekintem. Ma a fogyasztóvédelem életünk egyik legsarkalatosabb pontja. Sok szegény gyerek kevés hátteret hoz otthonról, sokszor szüleik sem végezték el a középiskolát, nem dolgoznak, a gyerekek nem látnak munkába járó szülõi példát. Ezeknek a gyerekeknek sajnos még a komoly összetett mondatok megértése is gondot okoz. Közben például egy-egy áru tulajdonságairól kisbetûkkel írott sorokban olvashatna. A gyerekek szocializációjakor mindazon ismereteket meg kellene tanulniuk, amelyek a felnõttek világában eligazodást nyújtanak. Fontos, hogy szûkebb-tágabb környezetük dolgairól a gyere- valamivé,- valakivé, minden egyrészt a környezet megítélésétõl függ, de attól is, hogy õk mennyire akarják azt rendszerességgel, tanulással, kitartással. Ráadásul a név azt is kifeje- lalkozások lesznek a Békatanodában? - Alapvetõen a hátrányos helyzetû gyermekeknek, a környékbõl adódóan elsõsorban roma gyerekeknek szervezünk érde- kek olyan információkat és ismereteket szerezzenek, valamint olyan készségeket sajátítsanak el, amelyekkel képesek lesznek biztonsággal boldog, biztonságos életet élni. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek felkészültek legyenek a piaci társadalom mindennapos kihívásaival és csábításaival szemben. Íme néhány terület a Békatanoda huszonegy pontos programjából. A gyermekek öntudatos fogyasztóvá nevelése adja meg a tevékenység gerincét. Ezt a komplex célt a legkülönbözõbb tartalmakkal fogják az önkénteseink a tanodaprogram keretében megvalósítani: 1. Ismeretátadás a témában verbális eszközökkel (pl. kis tájékoztatók, esetbeszámolók, elõadók hívása stb.) 2. Fogyasztási helyek látogatása (pl. üzletek), a tapasztaltak csoportos, egyéni feldolgozása). 3. Próbavásárlások, a pénz használatának tudatosítása. 4. Kézmûves foglalkozá- gek) fogadása, élménybeszámolók hallgatása). 12. A környezettudatosság erõsítése a fogyasztóvédelmi kérdésekben. 13. Intenzív kapcsolattartás a szülõkkel, rendszeres tájékoztatásuk, bevonásuk a programokba, részükrõl segítség igénylése. Annak tudatosítása, hogy a gyermekek nevelése közös ügyünk. - Hány gyermek befogadására alkalmas a Békatanoda? - Más, más tevékenység más és más létszámot jelenthet. A helységnek van egy klubszerû része és egy apró kis pódiumterme is. Tíz-húsz-huszonöttõl egészen ötven-hatvanig tudjuk majd fogadni a gyerekeket. - Milyen korosztályt várnak majd a Békatanodába? - Elsõ körben a 10 és 16 év közöttieket, bár természete- - Egyfelõl híre ment annak mit szeretnénk itt csinálni, másrészt már karácsonykor egy adományosztás színhelye volt a tanoda. A megszervezéshez a Józsefvárosi Önkormányzat Szociális Irodája nyújtott segítséget. Mivel címeket nem adhattak ki, az adományosztásról szóló levelünket kiküldték a körülöttünk élõ hátrányos helyzetû családoknak, amelyek visszajelezhettek, hogy igényt tartanak-e szolgáltatásainkra. Így tudtunk karácsonykor sikeres adományosztást szervezni 282 fõnek. - Úgy tudom, a környezetük, a ház tulajdonosai nem nagyon örülnek annak, hogy itt akarnak mûködni. - A halmozottan hátrányos helyzetû gyerekekkel történõ foglalkozás pedagógiailag amúgy sem könnyû, sok (termékek másolati elkészítése, az élmények alapján tárgyi beszámolók készítése különféle anyagokból, képek készítése különféle technikákkal stb.) 5. Kapcsolattartás A Kontroll címû fogyasztóvédelmi lappal, ahol lehetõség kínálkozik az írásbeli, képi fogyasztóvédelmi témájú produktumok bemutatására, ezzel annak az átélésére, hogy a nyilvánosság segítségével alakíthatók viszonyaink. 6. Drámapedagógiai módszerekkel esetek eljátszása, az önismeret erõsítése. 7. A személyiségformálódás egyik fontos területének, a kritika-önkritika erõsítése kiscsoportos játékokkal. 8. Oktatófilmek nézése, esettanulmányok megnézése. 9. Az optimális tévézésre nevelés keretében tévézési mûsortervek készítése, a látott mûsorszámok elemzése stb. 10. Az optimális Internethasználatra nevelés keretében tartalomelemzés, játékok használata, mint a program teljesítésének egyik jutalmazási lehetõsége. 11. A gyermekek elõtt népszerû személyiségek (sportolók, színmûvészek, énekesek, tévészemélyisé- sen tudjuk, hogy a 6 éves korkülönbség már önmagában más és más nevelési módszereket igényel. Ha lesz rá igény természetesen szívesen látjuk a 10 év alattiakat is. Mindez hétvégenként történik majd, a hétköznapokon tartalmas munkát végzõ gyermekés ifjúsági közösségeknek szeretnénk otthont adni. - Speciális a korosztály, speciális a feladat, kik nevelik, oktatják, vigyázzák majd a gyerekeket a tanodában? - Munkánkhoz önkénteseket keresünk. Legyen az szülõ, pedagógus, vagy más, a gyereket szeretõ fiatal, vagy idõsebb. Nincsenek anyagi lehetõségeink, hogy fizessünk a felelõsségteljes munkáért. Azokat várjuk, akik képesek tenni a nehéz Ügyért. Fontos, hogy a tanoda léte egyfajta helyi civil önszervezõdést is beindítson, így számítunk a szülõkre is. Önkéntesnek már jelentkeztek is a környékrõl, van köztük háromgyermekes anyuka és pedagógus is. Fontos, hogy akiket meg akarunk szólítani a kezdeményezéssel azok körébõl is legyenek itt önkéntesek. - Hogyan lehet elérni a célcsoportot, azokat a gyerekeket, akiket a Békatanodába várnak? de arra nem számítottam, hogy nagy ellenállásba ütközünk a ház tulajdonostársai részérõl. Nem támogatják elképzeléseinket, még azok sem, akik részt vettek a karácsonyi adományosztáson. Sajnos, a sok rossz tapasztalatuk miatt kérgesedtek meg a környék cigánygyerekeivel, - fiataljaival szemben. Elmondták, hogy azok bejárnak a lépcsõházba, s utánuk tûket találnak, ami a drogozásra utal. Mi azt mondjuk, hogy oda kell az orvos, ahol a beteg van. Ezért is szeretnénk e helyen mûködni. Egyébként a hatósági engedélyt nem igénylõ tevékenységünkkel reméljük, hogy sikerül az itt élõ gyerekek számára tartalmas programokat nyújtani, amellyel valamennyien nemesedhetnek egy kicsit. Reméljük, hogy kitartó munkánk csökkenteni fogja a sokszor jogos elõítéleteket. Ugyan éppen a ház tulajdonostársai hoztak most egy határozatot, hogy a saját tulajdonú szuterénünk funkcióváltásához nem járulnak hozzá. A hely eredetileg raktár volt. Lehet, hogy ezután nem csak Békatanodának, hanem gyerekraktárnak is kell neveznünk. Bóka L. László

4 4 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Lakások, lakóépületek kivitelezési hibái és a kötelezõ jótállás, szavatosság Tudnivalók lakásvásárlóknak Általános feltételezés, hogy az új építésû lakások, lakóépületek a beépített anyagok és a kivitelezés szempontjából magasabb minõséget képviselnek, mint a használt ingatlanok. Sajnos ez a nézet a valóságban nem mindig igazolódik, ugyanakkor egyértelmûen az új lakások mellett szóló érv, hogy a késõbb fellépõ minõségi hibákkal szemben hatékony védelmet nyújthat a lakásépítõ cégek 3 éves jótállási kötelezettsége. Persze ehhez az is szükséges, hogy az építõ cég elérhetõ és számon kérhetõ legyen az általa elkövetett hibák tekintetében ban lépett hatályba a lakásépítéssel kapcsolatos kötelezõ jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet. Az eltelt évek mégis azt mutatják, hogy sokan nem tudják, mi a teendõ, ha az újonnan megvásárolt lakás, vagy lakóépület átvételét követõen kisebb-nagyobb minõségi hibák merülnek fel. Ez a fajta tájékozatlanság egy sokmilliós új építésû ingatlan megvásárlása esetében akár felelõtlenségnek is tûnhet, nem árt ezért tisztában lenni a kötelezõ jótállás alapvetõ szabályaival. Mire terjed ki a jótállási kötelezettség? A jótállási kötelezettség lényege, hogy az építési-szerelési munkát végzõ vállalkozót (azaz a beruházót) jogszabályon alapuló helytállási kötelezettség terheli az értékesített új lakások, lakóépületek hibátlanságáért és megfelelõ minõségéért. A beruházó jótállási kötelezettsége kiterjed az újonnan épített lakások, lakóépületek épületszerkezeteire, valamint mindazon berendezési tárgyakra, amelyeket az új lakásba beépítettek és amelyeket a lakásunkkal együtt adtak át. Az épületszerkezetek fogalomkörébe a falaktól kezdve a födémek, nyílászárók, csatornák, stb. tartoznak, vagyis minden, amit az építkezés során beépítettek. A berendezési tárgyak körébe tartozik többek között a fõzõkészülék, a szagelszívó, a fûtõ- és hûtõberendezés (klíma), a fürdõkád, a zuhanyzó, a mosdó vagy éppen a szellõztetõ berendezés, a beépített bútorok, a redõny és a csengõ is. A jótállás az elõzõeken kívül kiterjed a lakásokat kiszolgáló helyiségekre is, egyebek között a tetõteraszra, a kapualjra, a lépcsõházra és a teremgarázsra is. A beruházót a jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség a lakásunk átvételétõl számított 3 évig terheli, és a felelõsség alól csak akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a birtokbavétel után keletkezett. Mindez tehát azt jelenti, hogy ha a lakásunkban annak használatbavételét követõen, de még a 3 éves jótállási idõszakon belül valamilyen minõségi hibát észlelnénk (pl. kültéri burkolat felfagyása, csempe leválása, repedés, penészedés, festéklepergés, tapétaleválás, falnedvesedés, stb., vagy valamely berendezés meghibásodása, akkor azt a beruházó a saját költségén köteles kijavítani. Az építési vállalkozók kötelezettségei A beruházó jótállási jegyet köteles átadni az átadott lakásról, lakóépületrõl, amit legkésõbb a kulcsátadással együtt kell kézhez kapnunk. A jótállási jegynek tartalmaznia kell többek között a jótállás alapján minket megilletõ jogokat, azok érvényesíthetõségének határidejét és feltételeit, valamint a beruházó és az általa javításra kijelölt szervezet nevét és címét is. Fontos hangsúlyozni, hogy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy átadásának elmaradása nem érinti a beruházó jótállási kötelezettségét és így a jótállási igényünk késõbbi érvényesíthetõségét sem. A bejelentett hibát az építési vállalkozó 15 napon belül köteles megvizsgálni, és az igényünkrõl nyilatkozni. Ha a hibát elismeri, akkor azt köteles megfelelõ idõn belül kijavítani, a hibás berendezést kicserélni, illetve a hibásan kivitelezett munkát újból elvégezni. E munkálatokat a beruházó úgy köteles teljesíteni, hogy az a lakóépületünk, illetve lakásunk használatát lehetõség szerint ne akadályozza. Ha a vevõ úgy dönt, akár a vételár megfelelõ leszállítását, illetve a törvényi feltételek megléte esetén a hibás dolog kicserélését, vagy a hibás munka újbóli elvégzését is kérheti. A lakásépítéssel kapcsolatos kötelezõ jótállásról szóló rendelet alapját a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló évi IV. törvény (Ptk.) a képezi, ami azt jelenti, hogy a lakások és lakóépületek esetében ugyanazok a jogérvényesítési lehetõségek vannak, mint amelyek a tartós fogyasztási cikkeknél. Amennyiben a beruházó a kijavítást megfelelõ határidõre nem vállalja vagy nem végzi el, úgy azt a költségére mással is elvégeztethetjük. Ilyen esetben azonban nem árt óvatosnak lenni, vagyis írásban célszerû a beruházóval megegyezni arról, hogy utólag fizeti a mással elvégeztetett javíttatást. Ellenkezõ esetben várhatóan csak a bíróságon keresztül lesz behajtható a javítási költség. Jótállási idõben a hiba jellegét illetõen a jótállásra kötelezettet, vagyis a beruházót terheli a bizonyítási kötelezettség. Nem ritka, hogy az új építésû lakásunkban fellépõ hibákat és egyéb hiányosságokat azért nem merjük bejelenteni a beruházó felé, mert félünk az ezzel járó procedúrától, illetve a beruházó erõfölényes helyzetétõl egy olyan jogvitában, amelyben vétlenségünket kellene bizonyítani a felismert hiba oka, illetve keletkezési idõpontja kapcsán. Ez a félelem természetesen alaptalan, hiszen a jótállás érvényesítéséhez nem kell bizonyítanunk, hogy a lakásunk már az átadásakor is hibás volt, illetve azt sem, hogy a felismert hibát nem mi idéztük elõ. Bizonyítási teher egyedül a beruházón van, neki kell ugyanis igazolnia állításunk ellenkezõjét, azaz hogy a hiba oka a lakás átadása után keletkezett. Ennek megfelelõen, ha a beruházó a panaszunkat azzal hárítaná el, hogy a lakást, illetve annak valamely berendezési tárgyát nem a rendeltetésének megfelelõen használtuk, úgy kérjük fel, hogy ezt bizonyítsa is be. Fontos, esetenként nélkülözhetetlen tudnivalók: Ha valaki nem egy kész lakást, lakóépületet vásárol meg, akkor érdemes szakember segítségét igénybe venni az építkezés teljes idejére, mert bár az építésfelügyelõk dolga lenne az ellenõrzés, alacsony számuk miatt nem jutnak el minden építkezésre. Sajnos gyakoribbak és súlyosabbak azok a hibák, amelyeket a lakás, lakóépület elkészülte után már a szakember sem lát, mert azok takarásra kerültek. A 2003/1987. (Ép. Ért. 43.) ÉVM irányelv szerint a jótállási kötelezettség nem terjed ki a házilagos kivitelezésben készülõ, a meglévõ lakóépület bõvítését szolgáló új lakásépítésre, valamint a felújítási, fenntartási munkákra (emeletráépítés, tetõtér-beépítés stb.), ezeket a szavatosság szabályai alapján kell megítélni. Ennek magyarázata az egyes szakipari munkát végzõk felelõsségének bizonyítási nehézségében rejlik. Nem vonatkozik jótállási kötelezettség arra az esetre sem, ha a kivitelezés házilagosan történik és az építtetõ az építési munka egészét vagy annak jelentõs részét maga végzi, illetve csak egyes részmunkákra alkalmaz szakipari vállalkozót. Márpedig az egyes szakipari munkák vállalkozóját nem terhelheti jótállás ilyen esetben, hiszen nem tudnák kimenteni felelõsségüket, mivel csak az olyan hibáért nem felelnének, amelynek oka az épület átadása után keletkezett. Azaz felelõsek lennének a munkájukat követõ szakmunkák hibájáért is, ha az közvetlenül a saját munkájukban jelentkezne (például a falfestõ felelne a korábban végzett vízvezeték szerelési munka hibájáért, pusztán azért, mert esetleg az a falfestés elszínezõdésében jelentkezik). A jótállási kötelezettség az építési szerzõdéssel az építési-szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt, építési szerzõdés hiányában pedig az építési-szerelési munka tényleges elvégzõjét (a továbbiakban: vállalkozó) terheli. Sokszor elõfordul, hogy új lakást vásárol a fogyasztó, melynek az építési munkálatait nem az eladó végzi, hanem alvállalkozókkal végezteti el. Ebben az esetben ha az adásvételi szerzõdésben építési szerelési munkák is vannak a lakás eladóját, és nem az alvállalkozót terheli a jótállási kötelezettség, hiszen a fogyasztó szerzõdéses jogviszonyban vele van. Több lakásos lakóépület esetén a vállalkozó a jótállási jegyet lakásonként különkülön köteles kiállítani, és azt az átadás-átvételi eljárás során a jogosultnak átadni. Fontos, hogy az újonnan épült épületek esetén a közös tulajdonban lévõ területre vonatkozóan is érvényesítse a lakóközösség a jótállási jogát. Egy lift meghibásodása, vagy tetõbeázás az egész házat terheli és az egész közösséget kedvezõtlenül érinti. A vállalkozó a Korm. rendeletben elõírt kötelezõ 3 éves idõtartamnál hosszabbat is vállalhat, amelyet a jótállási jegyen köteles feltüntetni. A jótállás 3 éves idõtartama az átadás-átvételi eljárás befejezésének idõpontjától számít. A jótállási idõ letelte után a vásárlót a szavatossági jog is megilleti. A szavatossági idõ azonban eltér a fogyasztási cikkeknél már megismert idõtartamtól, ugyanis ha a kötelezõ alkalmassági idõ három évnél hosszabb, a Ptk. 308/A-a alapján az igény érvényesítésére ez a határidõ az irányadó. A kötelezõ alkalmassági idõt az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülõ termékek esetében a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet határozza meg. A hivatkozott rendelet a felhasznált termékeket két kategóriába sorolja és ennek megfelelõen azokra a rendelet mellékletében részletezettek szerint 10, illetve 5 éves kötelezõ alkalmassági idõt határoz meg. Az építõanyagok jelentõs részére 10 éves kötelezõ alkalmassági idõ vonatkozik, míg a beépített anyagokra, szerelvényekre, berendezésekre pedig 5 év. Például a beépített lakásberendezési tárgyak (nyílászárók, mosdó, falikút, fürdõkád, zuhanytálca, mosogató, WC-csésze, radiátorok, konvektorok, hõtermelõ berendezések, melegvízkészítõ berendezések, tágulási tartályok, gáztûzhelyek, légkondicionálók, stb. kötelezõ alkalmassági ideje 5 év. Erre a jogszabályra azért is érdemes figyelni, mert amenynyiben a kivitelezõ építi be a rendelet mellékletében felsoroltakat (pl. gáztûzhely), akkor 2 évvel tovább érvényesíthetjük szavatossági jogainkat, mintha saját magunk vásárolnánk meg a kereskedelemben és szereltetnénk be egy másik kivitelezõvel. Fontos, hogy a beruházó megfelelõ tájékoztatóval, használati útmutatóval is ellássa a lakás, lakóépület vásárlóját. Elsõ olvasatban ez talán túlzásnak tûnik. Ha azonban például az új nyílászárók beépítése által megkövetelt szellõztetési követelményeknek nem teszünk eleget és emiatt penészedni fog a fal, a beruházó máris azzal védekezik, hogy nem megfelelõen használtuk a lakást és elhárítja a javítási igényünket. Természetesen a beépített berendezések forgalmazó által biztosított tájékoztatóinak az átadását is követeljük meg. Ha bármilyen probléma ismertté válik, már az átadás-átvétel alkalmával, akkor nem szabad feleslegesnek tartani annak írásba foglalását. Ugyanígy fontos, hogy a késõbbiekben ismertté váló problémákat is írásban közöljük, mert egy esetleges peres eljárásban nagy hasznát vehetjük az írásba foglalt bejelentéseknek, mint ahogy annak is, ha igazolni tudjuk a postára adás tényét és dátumát. Számos esetben egy ügyvédi fellépés is eredményes lehet ahhoz, hogy az építtetõ érvényesíteni tudja jogait hibás teljesítés esetén. Ha egy többlakásos ház több lakását is érinti a hibás teljesítés, akkor a közös ügyintézés a lakókat is segíti és egy esetleges peres eljárásban a közös perindítás is kedvezõbb lehet, mint egyénileg indított esetekben. Ha valaki azonban úgy dönt, hogy saját maga veszi kézbe jogai érvényesítését, akkor a Békéltetõ Testülethez is fordulhat, de igazi eredmény elérésére csak akkor van lehetõsége, ha az építtetõ aláveti magát a testületi eljárásnak. A Békéltetõ Testületi eljárás szabályait a fogyasztóvédelemrõl szóló évi CLV. törvény határozza meg. A díjmentesen igénybe vehetõ Békéltetõ Testületek elérhetõségét és a laikusok számára is érthetõ eljárási részleteket a weboldalon lehet megtalálni. Nem árt tudni azt sem, hogy a hiteltörlesztések teljesítése akkor is szükséges, ha az építtetõvel, beruházóval jogvitánk támad. Bár a jogszabályok védik a vásárlót, az építõipar fokozatos leépülése és a vállalkozások egymás utáni megszûnése oda vezethet, hogy nincs, aki vállalja a garanciális javításokat. Ez ellen pedig nem védenek a jogszabályok. Ezért is nagyon fontos az építõ körültekintõ kiválasztása, mert akár több milliós veszteség is érheti az építtetõt a hanyag munka és a megszûnõ vállalkozás miatt. Takács Ferencné

5 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 5 A KONTROLL kérdez, a fogyasztó válaszol Folytatás az 1. oldalról Ez kiderült az elsõ harapásra. Hiába bosszankodtam, a fejemet verhettem csak a falba, hogy ezért a szörnyûségért még pénzt is kiadtam, amikor már ott megnézhettem volna, hogy lejárt a szavatossága öt nappal. Tartok tõle, hogy ilyen balszerencse máskor is megeshet velem, mert nem figyelem meg, nem olvasom el az amúgy is apró betûkkel írt árú jellemzõket. Azt is tudom, hogy pénztártól távozóban nincs értelme a reklamációnak, mégis megdöbbenek, ha otthon átolvasom a számlát, és rá kell jönnöm, hányszor szerepelnek rajta olyan tételek, amiknek nyoma sincs sehol.. Nincs kidobni való pénzem, ezért fájnak az ilyen becsapások, de amikor hosszú sorok állnak mögöttem, ha fizetek valamit, hogyan ellenõrizzem le a számlát? Soha nem írtam még reklamációt az üzletek panaszkönyvébe, pedig többször is megérdemelték volna. De félek, az ilyesfajta levélváltásnak sincs sok haszna Vagy mégis érdemes lenne a jövõben figyelmesebben bevásárolnom? 2/ Kesztyûs Ferenc festõmûvész, aki alkotásai révén világutazó, nemcsak a hazai üzletekben szerzett tapasztalatairól tud beszámolni. Készséggel mesél is róluk. - Egy ország- és világutazó vagyok, hiszen sokfelé járok, különbözõ mûtermekben állítják ki a képeimet, így ezekben a városokban természetesen vásárolok is, vannak ott állandó boltjaim. A legkedvesebbek azért az otthonom, és a Galériám közelében találhatók, a VII. kerületi Damjanich utca környékén. A kerületünk polgármestere az itt élõ nyugdíjasoknak létrehozott egy Ezüstkártyát, amivel sokfelé lehet vásárolni, mindenütt több százalékos kedvezménnyel. Különbözõ üzletekre érvényesek ezek az elõnyök, például ruha, cipõ, élelmiszer vásárláskor 5, l0, 15 százalékos kedvezményekhez juthatunk hozzá. Harmadik éve vezették be ezt a humánus kezdeményezést, és azóta egyre bõvül azoknak az üzleteknek a köre, amiket ebbe bevonnak. Sûrûn fordulok meg az Ezüstkártyát elfogadó élelmiszer boltokban, hiszen hozzám sokan látogatnak el, nézik meg a képeimet, és a vendégvárás azt is megköveteli, hogy legyen otthon sütemény, üdítõ, vagy minõségi bor, amivel megkínálhatom a vendégeimet. Szülõvárosom, Sarkad díszpolgára vagyok, igaz, ott is található már Tesco, és Penny market, de itt mégis merek vásárolni, hiszen jól ismernek az eladók, szeretettel, kedvesen szolgálnak ki, a legszebb árúkra hívják fel a figyelmemet. De itthon, Budapesten nagyon szeretem a Damjanich utca 23. szám alatti boltot, és ha tehetem, messze elkerülöm a Tesco, Auchan, vagy más multi cégek üzleteit. Azért, mert ezek a nagyáruházak a magyar árút szinte lesöprik a szemétbe. Sokszor átcímkézik a lejárt szavatosságú ételféléket, hal, vagy májkonzerveket, de figyelni kell a darált hús, marhavagy sertéshús frissességére is, ha ilyen helyen vásárolunk. Ha felbontunk egy doboz konzervet, gyakran tapasztalhatjuk, hogy foszlik, mállik a benne lévõ hús, nem megfelelõ a minõsége. Ezért járok inkább a kisebb üzletekbe, és olyanokba, ahol bõvebb a választék a magyar árukból. A kisebb boltokban már megismernek, udvariasak, talán nem túlzok, ha azt állítom, tisztelnek az eladók. A mindennapi jó kapcsolat jellemzõ a közeli kenyérboltban tett látogatásaimra is, a Damjanich utca 28.-ban. Itt olyan finom kenyeret kapok, amilyent máshol nem. Gyönyörû, magas, nem morzsálódik, nem foszlik, nem is tudom, hogyan lehet ilyen nagy különbség az itt vásárolt, és a máshol kínált pékáruk között? A tudatos vásárlást az is nehezítheti, hogy mi nem tudjuk ellenõrizni, hogy egyes helyeken hogyan állították be a mérleget? Van olyan ember, aki otthon méreget utána annak, hogy igazáéból becsaptáke a boltban? Ráadásul a pénztáraknál is elõfordul, hogy olyan tételt ütnek be, amilyen cikket nem vásároltunk. A számlák gyakran olvashatatlanok, halványak a számok, olyan sorrendben ütik be a vásárolt dolgokat, hogy nem tudunk eligazodni rajtuk. Úgy érzem, ha néha, idegen boltokban be is csapnak, hiába mennék vissza, szóba sem állnának velem. Talán bõvebben számoltam be a tapasztalataimról, mint mások, de bízom benne, hogy sokak véleménye egyezik meg az enyémmel. 3/ Csepeli Pálma festõmûvész nemcsak Magyarországon vásárol, Hollandiában is, ahol társával évek óta él, s csak idõnként látogat haza. Nemcsak a festményei körvonalai határozottak, a mûvésznõ is, aki szenior úszóversenyeken nyer bajnokságot, és odafigyel az egészséges táplálkozásra is. Ennek ismeretében könnyû elfogadni a véleményét, amely így hangzik: - Tudatos vásárló vagyok, aki, ha észlel visszásságot, a vevõ megtévesztését, lejárt határidejû cikk árusítását, vagy egészségre káros összetevõt az élelmiszerben, nem restell reklamálni. Nem egyszer vittem már vissza a boltba ilyen terméket, és kiálltam az igazam mellett. De inkább már ott, az üzletben megfigyelem, hogy mi meddig jó, ha leghátulra dugták is el az akciós árút, elõveszem, ellenõrzöm, és ha lejárt a szavatossága, máris kiverem a balhét. Erre idõt kell szakítani, de sajnos nem mindig érek rá a civakodásra. Szeretem a pénzemért a legfrissebb élelmiszert beszerezni, de ez nem könnyû a nagy áruházakban. Az eladók mintha nem is foglalkoznának a lejárat fogalmával. Ezért szeretek inkább a kis boltokban vásárolni, mindenütt, még Hollandiában is ezek az üzletekben megbízhatóbb az árú minõsége. Külföldön egyébként ritkábban észlelem a szabálytalan, egészségre káros cikk árusítását is. 4/ Guthy Ildikó, aki már nyugdíjas, de korábban könyvtárosként dolgozott, figyeli a fogyasztóvédelmi õrjáratokat, a húsvét elõtt megszaporodott ellenõrzésekrõl szóló híradásokat, ezért elképesztõnek tartja, hogy: - Mindig meglep, hogy felelõtlen forgalmazók mennyi mindenféle dologgal mérgezik meg az élelmiszereket, azaz mérgeznek bennünket. Védekezésként, ha csak lehet, magyar terméket vásárolok, és inkább kis boltokban szerzem be, amire szükségem van. Dunakeszin élek az édesanyámmal, ritkán jövök el Pestre, de ha ott vagyok, inkább biopiacokon vásárolok. Ismertem egy ilyen helyet a MOM-ban, nem tudom, most is van- e még ott ilyen vásárlási lehetõség? Az ellenõrzött bio ételekben megbízom. Dunakeszin is megtalálható az Auchan, a Spar, és más nagyáruház, de én ezekbe csak ritkán térek be. Ásványvizet, natúr joghurtot, kefirt veszek itt, olyasmiket, ami nem ízesített. Hiába az óvatosságom, megtörténik, hogy a pénztárnál más árat ütnek be, mint amit a polcokon feltüntettek. Van néhol árnézõ automata, ezek használata sajnos idõs édesanyámnak elég körülményes, és mellõzi is. Nem találom szép dolognak, hogy pont az idõseket, nyugdíjasokat károsítják meg könynyedén. Rossz tapasztalataikról sokan tudnának beszélni a helyi nyugdíjas klubban is. 5/ Boros Józsefné, Hajnalka nagyon elfoglalt könyvelõ, de vásárolni mégis kénytelen. Ezért panaszolja õszintén, hogy: - Nem egyszer fordul elõ, hogy lejárt szavatosságú árut sóznak rám az üzletekben, de ezt sajnos csak otthon veszem észre. Természetesen, ilyenkor már nincs lehetõségem reklamálni. Ráadásul az idõm is drága, felmérem, hogy visszavinni, veszekedni, és amennyi idõt ezzel eltöltenék, az alatt a munkámból kiesõ veszteség több lenne, mint ami pénzt esetleg visszakaphatnék. Hiába lennék harcos, tudatos vásárló, amikor ezt más körülmények is megakadályozzák. Ha valahol találok is egy telefonszámot, hogy hol jelenthetem be a panaszom az üzlet hibás termékére, arról rövidesen kiderül, hogy ügyfélszolgálati szám. Ez pedig olyan hosszan cseng, hogy ettõl csak az én telefonköltségeim növekednek, nem az ügyintézés sikerül. Ilyenkor joggal érzem úgy, hogy jobban tenném, ha egy templomi perselybe dobnék be ötven forintot, Szent Antalnak címezve, õ többet segítene Folytathatnám a faggatózást, de olvasóinkat talán ez a néhány vélemény is meggyõzte: van miért aggódnunk, és van még miért tiltakoznunk, ha rászántuk magunkat a vásárlásra. Az egy életünk van, és nem mindegy, hogy mivel mérgezzük magunkat, az úgy látszik, csak nekünk fontos, nem a bizonytalan eredetû termékeket forgalmazóknak. Más reményünk a kedvezõ változásra továbbra sincs, mint a fogyasztóvédelmi ellenõrzések, és a vétkezõket sújtó büntetések. Moldován Ibolya Szakemberek osztják meg tapasztalataikat az olvasóval A minõség titkai Milyen a jó méz? És a jó csokoládé? A mézrõl A Magyar Élelmiszerkönyv ugyan elõírja, hogy a méz csak természetes anyagokat tartalmazhat, nem árt azonban az óvatosság, mielõtt mézet vásárolnánk, mert elõfordulhat, hogy méz helyett esetleg sima cukorszirupot cipelünk haza. Dr. Szalay László, a Méhdoktor és más méhészeti szakkönyvek szerzõje, biológus, méhész, természetgyógyász szerint, aki ragaszkodik a világos, édes és folyékony csemegéhez, az lehetséges, hogy invertcukorhoz szokott aminek semmi köze a mézhez, annál több a kukoricakeményítõhöz! Nem mérgezõ ugyan, de hiába keresnénk benne azokat az értékes anyagokat, amik a mézben megtalálhatók. Melyek is ezek? Sokak tévhitével ellentétben, elsõsorban nem vitaminok, hanem ásványi anyagok, például vas, kalcium, cink, aminosavak és szerves savak. Minél sötétebb színû a méz, annál több ásványi anyagot tartalmaz. A méz nem csupán édesség, hanem sokoldalú táplálék. Felveszi a küzdelmet a baktériumokkal, javítja az étvágyat, támogatja az emésztést, a májat, a vízkiválasztást, jótékonyan hat a szívmûködésre, táplálja az izmokat, nyugtató hatású. A szakember szerint ajánlatos rendszeresen és nem csak egyféle mézet fogyasztanunk. Azonban méz és méz között igen nagy különbség van akkor is, ha kiváló a minõsége! Nem mindegy, milyen céllal vásároljuk: sütés-fõzéshez, magában való fogyasztásra csemegének, netán valamilyen betegség kiegészítõ kezelésére. A fajtamézek a legkarakteresebbek, mivel ezek egyetlen növényfajon legeltetett méhektõl származnak, a fajtajellegûek alapanyaga ugyan vegyes, de egy összetevõ dominál bennük, míg a vegyes virágmézek íze és színe sokféle lehet, ennél fogva ezek a legolcsóbbak. Apropó, szín! Szalay László szomorúan említi azt a történetet, amikor éppen egy méhész mondta kollégája termékére, hogy biztosan odaégette, attól olyan fekete! A mézet még hevítéskor sem lehet odaégetni! Az aranyveszszõméz, vagy a hajdinaméz például eredendõen sötétebb színû, mint a jól ismert akácméz. A vásárlók általában az akác-, a hárs- és a vegyes virágmézet keresik. Pedig legalább fajta méz van forgalomban. Ínyencek csemegéje a gesztenyeméz, a selyemkóróméz, vagy a mézontófû-méz. Jó hír az allergiában szenvedõknek, hogy vannak nagyon csekély pollentartalmú mézek, például a hungarikumnak számító selyemkóró-méz, vagy az édesharmat-méz, amely nem virágok nektárjából, hanem erdei növények leveleirõl gyûjtött mézharmatból készül. Gyerekeknek csak egyéves kor fölött adható az édes csemege. Számukra különösen elõnyös a jól kenhetõ krémméz, amely természetes állapotú kristályos méz. Elterjedt tévhit, hogy a méz azért kristályosodik, mert a méhész kristálycukorral etette a méheket. A méz elõbb-utóbb megikrásodik, de kémiai tulajdonságai nem változnak meg hangsúlyozza Szalay László. Az ikrásodás a méz valódiságát is tanúsítja, mivel a hamisított méz, amibe idegen enzimeket kevertek, nem ikrás, hanem zavaros lesz. Az ikrás méz felmelegítve újra folyékonnyá tehetõ. 45 fok fölött azonban a benne lévõ értékes anyagok károsodnak. Ugyanezért nem célszerû forró, csak fogyasztható hõmérsékletû italba keverni a mézet. Bármilyen mézet választunk is, annak szenynyezõ anyagtól mentesnek és sûrûnek kell lennie. Már a vásárláskor meggyõzõdhetünk arról, nem túl híg-e a termék: ha a zárt és fejére fordított üvegben túl gyorsan száll felfelé a levegõbuborék, akkor jogos a gyanú, hogy túl sok vizet tartalmaz. A méhész által frissen szüretelt, a lépek pörgetésével kinyert méz még apró viaszmorzsákat és levegõbuborékokat tartalmaz, s csak több napig tartó ülepítés után tisztul fel. A túl rövid ideig pihentetett méznél fordulhat elõ, hogy a méz az üvegben fejezi be az öntisztulást. Ilyenkor a méz tetején, az üveg szélén a vásárló habcsíkot lát, ami ugyan nem káros, mégsem kívánatos. Megtévesztõ, ha az üveg címkéjén megjelölik a méz eltarthatósági idejét, ugyanis korlátlan ideig eláll, legfeljebb enzimés ásványianyag-tartalma csökken, de élvezeti értéke nem változik. Érdemes a folyamat lassítása érdekében a mézet sötét helyen tárolni. Jó tudni, hogy minõségét az Országos Magyar Méhészeti Egyesület hologramos zárszalagja garantálja, miszerint a fogyasztó hazai, nem hamisított, ellenõrzött mézet vásárolt. Szalay László szerint azonban a legjobban akkor járunk, ha egy bevált, megbízható termelõtõl vásároljuk a mézet. A csokoládéról Egyre bõvül a csokoládék kínálata, a megszokott termékek mellé felsorakoztak a különféle egzotikus ízesítésû készítmények. A sokféle-fajta csokoládéból nem könnyû választani. Csiszár Katalin csokoládékészítõ hosszú évek tapasztalata és gyakorlata alapján avat be, milyen a jó csokoládé. - Természetesen csak a saját véleményemet tudom elmondani arról, hogy milyen a jó csokoládé, de a tapasztalatom az, hogy hosszas kóstolások után - nem csak csokoládéról van szó, hanem kakaóbabról is - általában hasonló dolgokra jönnek rá az emberek. Nekem ugyan vannak még külön igényeim is, de ez már csak az én dolgomat nehezíti meg. Szerintem gyümölcsös, fûszeres kakaóbabfajtából készüljön, ne csak csokoládé íze legyen. Legyen jelen a kakaóbab zamata a csokoládéban, vaníliából keveset, vagy egyáltalán ne tartalmazzon. Én nem határolom be, hogy hány százalékos legyen a csokoládé, létezik nagyon jó alacsony kakaótartalmú is, hiszen a kakaóbab minõsége a lényeg. Nekem leginkább a 70% körüli csokoládék ízlenek. Fontos a csokoládé és cukor aránya, utóbbi leginkább abban segít, hogy a kakaóbab ízt érzékeljük, legyen mivel összehasonlítanunk folyamatosan a szánkban. A cukor tulajdonképpen ugyanazt a feladatot látja el, mint amikor levegõt engedünk a szánkba az ízleléshez. Lehet, hogy csak nekem fontos, de viselje magán a készítõ kézjegyét! - Milyen a jó kakaóbab? Hogyan tudhatja meg az egyszerû vásárló, hogy az adott csoki jó, vagy gyenge minõségû kakaóbabból készült? Van valami más támpont az áron kívül? Ha nem gyakorlott a csokoládé fogyasztó, akkor csak szakembertõl tudhatja meg. Mint mondtam, sokat kell kóstolni, ez a lényeg. Nem elrágni kell a csokit, hanem hagyni, hogy szétolvadjon a szánkban. Ha jó minõségû babból készült, akkor egy bizonyos ár felett van. De egy drága csokoládé sem feltétlenül jó. A támpont egyedül az íz! A jó kakaóbabot is el lehet rontani, hiszen miután leszüretelik, elég sok munkafázis van még hátra, hogy az íze kialakuljon: erjesztés, szárítás, pörkölés és aztán a feldolgozás. Persze az egyéb összetevõk is fontosak, a rossz minõségû cukor, vagy tejcsokoládénál a tejpor is elronthatja a végeredményt. A pörkölés elég bonyolult folyamat, ha éppen az elegendõ, akkor megmarad a kakaóbab gyümölcsíze, ha tovább pörkölik, akkor a mandulás, mogyorós, földes ízek jönnek elõ. - Az étcsokoládé, a keserûcsokoládé megnevezés pontosan mit takar? - Ez csak kétféle elnevezése ugyanannak a dolognak. Szerintem egyik sem helyes. Mi értelme annak, hogy étcsoki? Étkezési? Mire utal, arra, hogy meg lehet enni?, És mire utal az az elnevezés, hogy keserû? De hát a jó csoki nem is keserû! Én egyszerûen csokoládénak hívom és így tovább. - Mit ajánlana a vásárlónak, amikor a boltban tanácstalanul áll a sokféle csoki elõtt? - Az elõzõ év alatt sajnos a kézzel készített termékek, és nem csak a csokoládé, nagyon nagy hátrányba kerültek a borzalmas mennyiségû, ömlesztett, rossz minõségû és olcsó áruk miatt. De ez visszafordítható folyamat, ha nem szórjuk a pénzünket minden vacakságra, amire nincs is szükségünk. Amit viszont megveszünk, az jó minõségû legyen és magyar. Egymás munkáját és termékeit kellene megfizetnünk, nem a bevásárlóközpontokban ész nélkül költeni. Hogy miért is drágább egy kézi készítésû csokoládé? Mert csak jó minõségû alapanyagokat használunk, és mert kézzel készül, tisztességes munkával. Szádvári Lídia

6 6 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Nálunk még mi legyünk tudatosan megfontoltak Az okos bevásárlókocsi Mára szinte mindent feltaláltak az emberek, de nem tudják értelmesen, javukra szolgálóan használni,- mondta a minap egy tv-interjú alkalmával a nemzet egyik nagyszerû színésze, akit nem csak korával együtt járó bölcsessége miatt tartunk nagyra. Az õ megállapítása jutott eszembe, mikor meglepve olvastam, hogy az Egyesült Államokban újfajta bevásárlókocsik jönnek divatba, melyek a Media Cart fantázianevet viselik, és a Shop Rite bevásárlóközpontok kedvelt újdonságai. Mit tudnak ezek az intelligens bevásárlókocsik, amitõl az Új Világ vásárlói azonnal lázba jönnek? Valójában a technika egy újabb csodájáról van szó, amit a feltalálása után, - ahogy az már lenni szokott - nyomban természetesnek, magától értetõdõnek tartanak, hiszen nem másról van szó, mint egy 12 colos LCD monitor, vonalkód és Microsoft mûködtetõ programjáról. Az újdonság lenyûgözi a vásárlót, hiszen az ügyfélkártyával beazonosított vevõt név szerint üdvözli a bevásárlóközpontba lépve, és ha interneten elõre leadja rendelését, minden árut bepakol a kocsiba. Sõt, még ennél is tovább megy: szinte kitalálja, hogy mire van a vevõnek szüksége, figyelmeztet az újdonságokra és az aktuális akciókra is, mutatja a fizetendõ összeget és még egészséges ételrecepteket is ajánl. Hát mi még nem tartunk itt, bár nekünk is vannak korszerû bevásárló kocsijaink, melyekbe bepakolhatjuk a gyereket a sáros utcai cipellõjével, és melyekrõl nemrégiben feltûnõ szalagcímen olvastam: Szalmonella a bevásárlókocsin. Az után részletesen taglalták, hogy ezek a kocsik semmivel sem tisztábbak, mint például a metró naponta állandóan összefogdosott fogantyúi, de azokra legalább nem rakunk élelmiszert. És, hogy újra csak amerikai példára hivatkozzak, ott már tudományosan bebizonyították, hogy ezek a kocsik bizony bakteriális fertõzések hordozói, felületükön nagyságrendekkel több baktérium található, mint bármelyik nyilvános mosdóban, tehát rendszeres fertõtlenítésük elengedhetetlen. Nem kell tehát egészségmániásnak, legfeljebb csak egészségtudatosnak lenni ahhoz, hogy bevásárlás után alaposan mossunk kezet. A teljesen antiszeptikus környezet és bevásárlókocsi igénye ugyanis meglehetõsen utópisztikusnak tûnik. Hazai bevásárlóközpontok illetékes vezetõi szerint semmivel sem fertõzõbbek a bevásárlókocsik, mint bármely közkilincs, vagy telefon, vagy egyéb közhasználatú eszköz, bár ez vigasznak sovány, azt minden esetre elismerték, hogy ezeket a mindennap használatos kocsikat rendszeresen tisztítani és fertõtleníteni is szükséges. Egyébként meg az élelmiszerhigiéniai követelményeknek eleget téve ma már a legtöbb élelmiszer csomagolva kerül a polcokra, tehát közvetlenül nem érintkezik a kocsikkal és a baktériumokkal. Mindez nem azt jelenti, hogy a vevõ és eladó személyi higiéniája mellõzhetõ, a rendszeres kézmosás elmulasztása, a levegõbe történõ köhögés, tüsszögés sokkal veszélyesebb a bevásárlókocsin megtelepedõ kis élõlényeknél. Ha már beszélni nem is tudnak a mi bevásárló kocsijaink, - ami néha talán még elõnyükre is írható - azért némi intelligenciával rendelkezhetnének. Elriaszthatnák például az alkalmat lesõ tolvajokat, figyelmeztethetnék a vásárlási mániában szenvedõ honfitársainkat, hiszen hiteles kutatások támasztják alá, hogy fõként a fiatalok körében egyre többen vannak. A kényszeres vásárlás több mint hobbi, vagy idõtöltés, pénzköltés, ugyanolyan káros szenvedély, mint az alkoholizmus, vagy a játékfüggõség. Olyan betegség, ami örömöt okoz, egyféle eufóriát, de csak az áru megvételéig, utána a vásárolt holmi elveszíti értékét, gyakran kicsomagolatlanul hever a szekrény alján. Ma már ezt egyértelmûen pszichológiai, pszichiátriai esetnek tartják. Egy beszédes bevásárlókocsi megszólalhatna a mániákus vásárlónak, hogy ennyit és ne tovább! Már van otthon 20 felesleges retikülöd. De félre a fantázia ilyen messzire eresztésével. Viszont az valóban hasznos lenne, ha a kocsi felhívná a figyelmünket egy-egy vásárlásmentes napra, figyelmeztetne, hogy ma annak örülj, hogy szabad vagy, nem kell venned semmit, tedd le a kosarat, told a helyére a kocsit és menj sétálni, moziba, kirándulni, mert van élet az üzletközpontokon kívül is. Olykor arra is figyelmeztethetne modern áruházi kísérõnk, hogy nézd meg mit veszel, ha nem is tudományos alapon fõzöl a családnak, azért élj a fogyasztói jogaiddal, hiszen a kedvedért tüntetnek fel az élelmiszereken egyre több adatot, pontosan leolvashatod a só, cukor, zsír tartalmat. Hogy az apró betûs címke böngészése olyan, mint a nyilvános kukkolás, és ciki egy modern üzletház megrakott polcai elõtt? Ne törõdj vele, fontos, hogy ne kerüljön a kocsidba lejárt szavatosságú élelmiszer, és talán még az Irányadó Napi Beviteli Értéket INBÉ-t is érdemes leolvasni, egészségünk érdekében. Az átlagvásárló fõként az árat vizslatja, nem bajlódik a részletekkel, veszi, eszi, ami van, ami megfizethetõ, ehetõ és önként lemond fogyasztói jogairól, át is verik, be is csapják, mert sajnálja a napi néhány perc éberséget, figyelmet. Vásárolni tudományos alapon? Minek? gondolják közülünk sokan. És mivel a mi bevásárló kocsijaink még nem segítenek ebben, élnünk kell az egyre szélesebb körû tájékoztatással. Okos kocsik helyett tudatos vásárlók, nálunk ma még ez a lehetséges és kívánatos módi. A kevesebb szabálytalanság és visszaélés érdekében. (leopold) Gyõzzön a jobb A polc két oldalán Olcsó, drága, jó, vagy rossz,- ennyire egyszerû a termék megkülönböztetése általában a vásárló számára, még akkor is, ha ma ezt hivatalosan ár/ érték aránynak nevezik. Az egyszerû fogyasztót igencsak megzavarja a piacgazdaság áldásai következtében ránk zúdított árubõség, és a köznapi logikával érthetõ, mérhetõ vásárlói magatartás is változik. A magyar, köztudottan a végletek embere. A hiánygazdaságon felnõtt nemzedék olyan világba érkezett, mikor a narancs, füge, datolya nem csupán filmbéli élmény, mikor a magyar anyáknak nem kell félnapot sorokban kígyózva banánért tülekedni, ha gyereküknek az egykori kapitalista jelkép-gyümölcsöt akarják uzsonnára adni. Árubõség, márkaimádat, külföldi termékek akadály nélküli megvásárlása mindmind alakították, formálták a magyar fogyasztót, aki hajlamos volt azt hinni,- tisztelet a kivételnek - hogy önmaga is értékesebb lesz, magasabb társadalmi polcra kerül, ha a bõség fogyasztói kosarából többet markol. Az új helyzetbe került vásárló nem tudta mit jelent a fogyasztói társadalom, piacgazdaság, a csalárd reklámvilág ügyeskedése, szemfényvesztése, és gyakran került a tehetõsség fitogtatásának csapdájába, mikor nem a szükségért, hanem a vásárlásért vásárolt, mert megtehette. Így alakult nálunk történelmileg, a nincs -bõl jutottunk a bõséges választék világába, anélkül, hogy megtanultuk volna az ésszerû vásárlás fortélyait, a helyes fogyasztói magatartást. Tanuljuk a vásárlói létet, ízlelgetjük fogyasztói jogainkat, próbálunk kiigazodni a piac olykor kegyetlen, zord törvényei közepette. Most a válság idõszakában újra az önmérséklet erényét próbáljuk gyakorolni vásárlásaink során. A magyar vásárlók megszólíttattak annak okán, hogy a mezõgazdasági termelés megsegítése céljából részesítsék elõnyben a magyar árut, magyar termékeket. A kereskedelem dolga, hogy az év közepétõl legalább 80 százalékban magyar termékeket tegyen az üzletek polcaira. A vevõké pedig, hogy ezeket vásárolják. Az ötlet alapvetõen helyes. Csak nehogy ez is elvérezzen a gyakorlati megvalósítás útvesztõiben. Mert sok a kérdõjel, amiket jó lett volna már kezdetben kiegyenesíteni, hogy termelõk, kereskedõk és vásárlók is jól értsék, mirõl van szó. A kereskedõk egy része nem érti, mi a garantált magyar áru, azt sem, hogy az EU-ban érvényes szabad áruáramlással ez miként fog harmonizálni. Lehet-e ilyen módon diszkriminálni a külföldi terméket. Némely üzletben, áruházban már most is vannak úgynevezett magyar áru sarkok, sõt van olyan áruházlánc, amelyik 90 százalékban magyar árut kínál. Szociális boltok nyíltak, kifejezetten magyar termékek árusítására, országszerte. A vásárló is tanácstalan. A magyar áruk vásárlására bíztatók váltig állítják: ez mindenkinek jó lesz. Hiszen valóban ellenõrzött termékeket kap a vásárló a termelõtõl az asztalig, tehát az élelmiszerbiztonság, és higiénia nem szenvedhet csorbát. Bár az elmúlt idõszak néhány élelmiszerbotránya, amelyekbe magyar áruk is belekeveredtek, némileg ellentmond ennek, azért a magyar vásárlók hajlamosak hinni ezekben a garanciákban. De mi motiválja a vásárlót? A hazafias érzelem minden bizonnyal, de ez, ebben az esetben nem elég. Pszichológiai tényezõkön, a magyar termékekhez fûzõdõ kedvezõ érzelmi viszonyon túl kell, hogy a fogyasztóban pozitív asszociációt ébresszenek ezek a termékek, mert jók, olcsóbbak, kedvezõek az egészségre, tetszetõsek külsõre, táplálók, és így tovább. A bizalmi státuszt ma már nem könnyû megszerezni egy terméknek, akkor sem, ha magyar. Az erõsödõ piaci, import versenyben a leghatékonyabb döntõ tényezõ a minõség. A mezõgazdasági termelõknek komoly kihívásokkal kell szembenézni, ha meg akarnak felelni a fogyasztói igényeknek. A Kereskedelmi Szövetség fõtitkára helyesen mondta a minap: az áruházak reklámfelületet kínálnak a polcaikon a magyar áruknak, ami önmagában is orientálja a vevõt: de a döntés mindig a vevõé, és ezt a jogot semmiféle gazdasági kényszer nem kérdõjelezheti meg. És még valami: a vásárlót semmiképpen nem minõsítheti, hogy mit vesz a pénzén, az árunak kell minõsítenie önmagát, hogy érdemes legyen a választásra. Vagyis: gyõzzön a jobb a polc mindkét oldalán, a magyar és külföldi termékek versenyében is. Akkor az önhibájukon kívül padlóra került magyar mezõgazdasági termelõk és a fogyasztók egyformán jól járnak. Az ötletnek ez a célja, a megvalósítás, pedig rajtunk múlik, meg azokon, akik el akarják adni termékeiket mindnyájunkon. (leopold) Ebéddel egybekötött eladási szándék Üdülési jogokat értékesítõ társaságok Manapság egyre divatosabbá válik egy olyan üzletág, amely üdülési jogokat érvényesít. Ezek a cégek arra szakosodnak, hogy különféle belföldi és külföldi üdüléseket próbálnak eladni az érdeklõdõknek. Az üdülési jog - idegen kifejezéssel TimeShare -, olyan idõben megosztott üdülõhasználati rendszert jelent, amikor egy szálloda, illetve egy üdülõ az apartmanjainak használati jogát heti egységekre bontva értékesíti, akár több évtizedre elõre. Az üdülési jog-értékesítés ötlete az 1960-as években Nyugat-Európában született és az 1970-es években az Egyesült Államokban indult fejlõdésnek. Napjainkban a TimeShare a turizmus leggyorsabban növekvõ ágazatává vált. Felismerve a csereüdülésben rejlõ lehetõségeket, a nagy nemzetközi szállodaláncok is, mint például a Hilton, a Mariott, a Disney vagy a Four Seasons is képviseltetik magukat az üzletágban. Szakértelmük és tapasztalatuk garanciát jelent a megbízhatóságra, a kiemelkedõ színvonalra biztosítva ez által a gondtalan kikapcsolódás lehetõségét. Hazánkban az 1990-es évek elején jelent meg az üdülési jog értékesítése. Azonban a felhasználók közül sokan nem tudják, hogy pontosan milyen szolgáltatásról van szó, és nem is tudják megfelelõen kezelni, -kihasználni. Gyakorlatilag, alapesetben a családi nyaralás évrõl évre egyre drágább. Azonban az üdülési jog megvásárlásával biztosíthatóvá és kiszámíthatóvá válik a nyaralás alkalmával a szállás egy-egy család számára. Az üdülési jog, tehát olyan igényes családoknak nyújt(ana) megoldást, akiknek a változatos helyszínek mellett fontos a takarékosság is, mivel ezzel a módszerrel - mai áron - biztosítható a család nyaralása évtizedekre elõre. Sajnos azonban hazánkban megjelentek azok a cégek, amelyek miatt egyre több visszaélésrõl hallani. A módszer ismerõs (csakúgy, mint a bóvli termékek eladásakor): az ügyfeleket rendszerint meghívják egy ebéddel egybekötött elõadásra, amelyet valamelyik belvárosi étteremben tartanak. Megebédeltetik õket, majd ezután jön a másfajta etetés, az "agymosás", vagyis a külföldi, illetve belföldi utazási jogok értékesítése. Ilyenkor - tele gyomorral - könnyebben meghallgatják a résztvevõk az elõadót, aki a Kanári-szigeteken egy faházat próbál "rásózni" a hallgatóságra. Ilyenkor azt is elmondják, hogy ebben az üdülõépületben csak meghatározott ideig lehet lakni, fõként nyári szabadság idején. Már ha valakinek van ilyenje. Sajnos az emberek gyakran elhiszik, amikor különbözõ hangzatos ígéretekkel kecsegtetik õket. Az egyik pesterzsébeti lakos, Fekete Arnoldné, Zsuzsika - aki meglehetõsen tájékozott jogi és közgazdasági kérdésekben - elment egy ilyen ebéddel egybekötött ismertetõre, ahol elõször is nem részletezték, hogy pontosan mirõl lesz szó. Csak annyit lehetett tudni, hogy különbözõ elõadások lesznek. A helyszínen derült ki, hogy az üdülési jog értékesítése a téma. Az elõadásokon való részvételért pedig kétnapos, két személyes hétvégi pihenést ajánlottak fel egy termálvizes üdülõben. Feketéné Zsuzsika türelmesen végighallgatta a többórás elõadást az üdülési jogról, meg is értette a lényegét, ám a döntést azzal hárította el, hogy még át kell gondolnia, a családjával meg kell beszélnie, mielõtt igent mond. Mindennek érthetõen nem örültek a szervezõk, ugyanis szerették volna elérni, hogy már az étteremben döntsenek az ügyfelek, és egy szerzõdést írjanak alá, amelyben szabályozzák, hogy az emberek akár részletekben is törleszthetik az üdülési jogot. Nos, Feketéné meglehetõsen talpraesetten viselkedett: nála nem volt eredményes a rábeszélés és a hitegetés. Õ nem ígért semmit, viszont az elõadáson való részvételért cserébe elkérte a hétvégére megígért kétszemélyes utazást. A cég azt is megígérte, hogy olcsóbb a termálvizes üdülés, ha tõlük rendelik meg. Nos, a helyszínen kiderült, hogy egyáltalán nem volt olcsóbb a szolgáltatás annál, mintha Feketéék az utcáról toppantak volna be és vették volna igénybe. A tanulság ismét csak annyi, hogy nem szabad a mézes-mázos ígéreteknek bedõlni és végképp nem szabad elõre semmit sem aláírni. Aki gondosan megvizsgálja a különbözõ szempontokat, körültekintõ és óvatos, azt kevésbé lehet rászedni és minden bizonnyal nem lesz belõle áldozat. Minden döntés elõtt érdemes tájékozódni. Csak a hiszékeny embereket lehet becsapni! Ilonka Mária

7 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 7 Azért, hogy ne járjunk rosszul Újabb fogyasztói fortélyok használtautó vételéhez Az A Kontroll januári számában Tóth I. Gábor szakértõtõl alapos cikk jelent meg, arról, mi mindenre érdemes figyelni, ha nem új gépkocsit szeretnénk vásárolni. Ám mivel lakásunk, vagy nyaralónk után a legértékesebb, akár több millióba kerülõ vagyontárgyunkról van szó, érdekes lehet még néhány fogyasztói fürkészési szempont e témában. A tippek Várhegyi László igazságügyi gépjármûszakértõtõl, fõiskolai adjunktustól, több autós könyv, közte az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által kiadott Hogyan vegyünk használt kocsit? társszerzõjétõl származnak. Egy új autó három négy éves korában, már csak az eredeti vételára feléért értékesíthetõ, de a vevõ számára olykor árfekvésében, mûszakilag és egyéb szempontokból is optimális. Következésként: olyan kocsit érdemes venni, amelyikbõl sok fut az országban, könnyebb és olcsóbb alkatrészt szerezni hozzá, javíttatni. A vásárláshoz, aki megteheti, feltétlenül vigyen magával autós szakembert! Minél szembetûnõbb színt érdemes választani, hogy jól lássanak bennünket a közlekedésben partnereink. Nagyon jók az olyan élénk színek, mint a sárga, a narancs, az élénkpiros és a fehér. Ugyanezért érdemes autónkat nappal is kivilágítanunk, ezzel a csekély költséggel nem spórolva. Rizikós az olyan használt autó megvásárlása, amelyet a tengerentúlról hajóznak be, vagy amelyet tartósan tengerparton használtak, a sós tengeri levegõ és vízcsöppek esetleges hatása miatt A motorkopásnál, fõleg a terepjáróknál gondot okozhat, ha a kocsit sokat használták poros levegõjû területeken. Mikor gyártották az autót? Ha a gépkocsit körbe sétáljuk, megfigyelhetjük a jelöléseket a szélvédõn, az üvegeken. Valamelyik alsó sarokban kell, hogy legyen egy bekarikázott E, ami azt igazolja, hogy az üveg az úgynevezett ENSZ EGB minõségi elõírások követelményrendszerének megfelel. De találhatók különféle írásjelek is. Abban az esetben, ha például az írásjelek alatt bár nehezen kivehetõen látható egy ötös, elõtte 6 pont, az 5-ös azt jelenti, hogy ben gyártották. Ezen belül az év közepe elõtt 6 hónappal, azaz januárban készült el, amint ezt a pontok száma darabszáma jelzi. Amennyiben viszont a pontok az 5-ös után helyezkednek el, a pontok száma alapján a félév után. Ha egy pont van, júliusban stb. Igaz, készülhetett az ötös jelölése miatt 1995-ben is, de ezt már az autót szemügyre véve látni lehet. Megeshet persze, hogy egy kavics felverõdése miatt ki kellett cserélni a szélvédõt. Gyanúra adhat viszont okot az, ha az oldalsó, illetve a hátsó üvegek gyártási idõpontja több hónappal eltér. Emellett egyes mûanyag elemek, esetleg kábelkötegeken elõforduló gyártási szalagok is hordozzák gyártásuk idõpontját. A 17 karakterbõl álló alvázszám 10., vagy 11. karaktere is a legtöbb típusnál már a jármû gyártás évét jelenti. A karosszéria vizsgálata A gépkocsi karosszériája talán a legdrágább része a jármûnek, s tüzetesen kell átvizsgálnunk. A precíz vizsgálat alapvetõ feltételei az autó tisztasága és a természetes fény. A jármûvet többször mozdítsuk el körkörösen a talajon. A vizsgálatra van szakértõi, de egyszerû módszer: a jármû bal oldalának síkjától mintegy 0,5 m-re kifelé állva, a homlokfal síkjától hozzávetõleg 1 3 m-re elõre álljunk meg. Kissé megdöntött derékkal keressünk a fényezésen tükrözõdõ, lehetõleg egyenes élû, környékbeli tárgyat, például épület sarkát, vagy megbízhatóan egyenes útfelfestést stb., és a fejünk mozgásával pásztázzuk végig a jármû egész bal oldalát. Amennyiben a jármû valahol horpadt, akkor azt azonnal észre lehet venni. Ezt megismételjük az autó mind a négy sarkánál körbefordulva, minden elemet végigvizsgálva, majd ellenkezõ forgásirányban. Közben az utastértetõt, a motorháztetõt és a csomagtértetõt is ellenõrizzük. Hasonló módon, de már cm-rõl történik a karosszériaelemek fényezésének ellenõrzése. Ezt követõen leguggolunk a lámpákhoz, hogy azok sérülésmentesek-e. Figyeljük meg a nyílászáró elemek illesztettségét a karosszéria más elemeihez képest. Ezeknek a hézagoknak azonosnak kell lenniük, legfeljebb egy-két tized mm eltéréssel. A tömítések próbahelye az autómosó. E nélkül a tömítettséget papírlapokkal ellenõrizzük, úgy, hogy a kérdéses szakaszra például az ajtó és küszöb közé papírlapot helyezünk, majd az ajtót rácsukjuk. A papírlap mozgatását megkísérelve megbízhatóan meggyõzõdhetünk arról, hogy a tömítettség korrekt-e. A karosszéria rozsdásodása A korrózió amit a hó, a sózott utak, a savas esõ, jégesõ felgyorsítanak igen veszélyes és alattomos ellensége a kocsi karosszériájának. Eleinte csak gombostûfej nagyságú szürkés pontok, vagy pikkelyesedés tûnik fel a felületen. Késõbb már a rozsda is megjelenik, és a folyamatot sajnos megállíthatatlan. Az alváz és a karosszéria átrozsdásodása a fõ helyeken már komoly baleseti forrás is lehet. A karosszéria rozsdásodása az ajtók és a sárhányók alján kezdõdik. Figyeljünk a narancshéjhoz hasonló hólyagokra és az egyéb nyilvánvaló rozsdafoltokra! Az alváz átrozsdásodása a kipufogócsövekhez közel esõ helyeken mutatkozik elõször. Különös figyelemmel vizsgáljuk át a lengéscsillapítók és a kerekek felfüggesztési pontjait. Hasznos segítség egy zsebtükör. Fél kerékkel álljunk a járdára (óvatosan, nehogy megsérüljön a futómû), majd ilyen helyzetben nyissuk és csukjuk az ajtót! Amennyiben az ajtó beszorul, a korrózió elõre haladt, és a karosszéria meggyengült! Az autót próbáljuk meg felemelni saját emelõvel! Emelés közben, akár enyhe roppanást is tapasztalva, azonnal hagyjuk abba a kísérletet: az autó közúti közlekedésre alkalmatlan! A külföldrõl behozott, drágább használt autók vásárlásakor mindenképpen legyünk nagyon óvatosak! Ezeknél nem egyszer megesett már, hogy két, balesetes autót kettévágtak, majd összehegesztettek és profin újrafényeztek. Ellenõrzések Az elektromos berendezéseknél mindent ki kell próbálni. Gyárilag beépített, de funkciótlan kapcsoló korábbi sérülésre utalhat. A motor beindítása után rövidesen ki nem alvó visszajelzõ fény hibát jelez. Korábban karambolozott, meghibásodott autóknál elõfordul, hogy ezeket a lámpákat kikötik, azaz mûködésképtelenné teszik. Erre utalhat a mûszerfal alól kilógó vezeték. A kilométeróra esetleg nem a tényleges futásteljesítményt mutatja, mert korábban visszapörgették. Ha ez nem feltûnõ (nem állnak ferdén a számok, nincsenek összekarcolva stb.), akkor sokat nem tehetünk, de amennyiben a jármû tényleges mûszaki állapotából indulunk ki, akkor nem érhet túl nagy meglepetés. A belsõ burkolatoknak (pedálok, kormány, ülések) ezer km-nél még közel gyári állapotúaknak és a gumiabroncsoknak is gyári eredetinek kell lenniük. Elõfordul, hogy a kormánykereket, pedálokat újra cserélik ki ne látsszon a kopás. Egy gumiabroncs átlagosan ezer kilométert futhat, tehát ebben az esetben nem is lehet túl kicsi a profilmélység. A mai gépkocsik motorja ezer km-et bír ki az elsõ nagyjavításig. A légzsákok és az övfeszítõk vizsgálatát azért kell elvégezni, mert egy esetleges baleset után ezeket szakszerûen fel kell újítani. Ellenõrizzük, hogy nincs-e szakadás, vagy más sérülés a légzsák borításán, továbbá, hogy a biztonsági övfeszítõ elcsattanását jelzõ sárga mûanyag nyelv a csatnál nincs-e kiugorva, vagy levágva! Ha valamilyen rendellenességet tapasztalunk, akkor az korábbi sérülésre és szakszerûtlen javításra utal. A légkondicionáló berendezés leggyakoribb meghibásodására (vagy a kompresszor alkatrészeinek kopottságára) az utal, ha a kompresszor folyamatosan jár, vagy túl gyakran kapcsol ki-be. A futó- és a kormánymû A futómû geometriáját lehetõleg mûszeres mérésnek vessük alá. A kerekeknél elsõsorban a gumiabroncs egyenletes futófelület-kopását vizsgáljuk. A 100 %-os gumiköpeny bordázati mélysége 7 8 mm a 0 %-osé 1,2 mm. Vizsgálnunk kell a felfüggesztési pontokat, mert elõrehaladott korróziójuk balesetveszélyes! Az álló helyzetben, lenyomott fékpedál mellett megrángatott kerék kotyogásáért a kopott kerékcsapágyak a felelõsek. A menetpróbánál elhasználódott lengéscsillapítókkal van dolgunk, ha: nagyobb sebességrõl fékezve az autó orra bukik, vagyis erõteljesen bólint; irányváltoztatás, gyorsítás, lassítás közben hintázó, hajózó, bizonytalan a mozgás; rossz minõségû úton haladva a kerekek és az út kapcsolata nem folytonos (pattogó kerék). A kormánymû kopottságáról annak holtjátéka tájékoztat. A ma elterjedtebb fogasléces szerkezeteknél már maximum egy ujjnyi a megengedett. A kormány holtjátékát a kerekek középállásában ellenõrizzük, egyébként, pedig végállásig forgassuk a kormányt jobbra-balra! Eközben a kormány nem adhat kattogó hangot. A kopás nem csak a kormánymûnél jelentkezhet, hanem a kormányösszekötõ gömbcsuklóknál is. A fékberendezés Meghibásodása közvetlenül balesetveszélyes. A futáspróba elsõ részében lehetõleg ne sokat fékezzünk, hanem mielõtt a fékpróbára sort kerítenénk, álljunk le, és kezünkkel tapogassuk meg a keréktárcsákat! Ezek melegedése legyen közel egyforma. Lényeges az is, hogy a fékpedál többszöri lenyomására se változzék meg a pedál keménysége. Ha hosszabb szünet után, elsõ lenyomásra a pedál mélyen benyomható, majd másodszorra-harmadszorra már magasabban fog, az egyértelmûen a fõfékhenger azonnali javítást igénylõ hibájára utal. A fék munkahengereinek elöregedését és meghibásodását a kerekeken megjelenõ olaj jelzi. Ha a fékolaj a munkahengerekbõl a féktárcsákra folyik, akkor az autó kerekei fékezés közben füstölnek (leég a tárcsáról a fékfolyadék). Fontos tudni, hogy a fékfolyadékot a használati útmutatóban elõírt idõszakonként cserélni kell, ám ez a valóságban ritka... A motor Nézzük meg, hogy van-e olajfolt alatta a talajon. Második fõ feladat az olajszínt ellenõrzése. Gyanússá válhat a dolog akkor, ha tökéletesen friss az olaj. A jól karban tartott autónak egyenletes sima hangja van, tehát rendellenesnek tûnõ kopogó, csörgõ, kattogó, vagy pufogó hangok nem hallhatók. Ragaszkodjunk hozzá, hogy a kiválasztott autót hideg motorral próbálhassuk meg elindítani! Erre azért van szükség, mert az elõre felmelegített motorok sokszor nem mutatják a kezdõdõ problémákat. A hideg motor beindításánál észlelhetõ hibák és ezek okai: a motor nehezen indul, beindulás után játszani kell a gázzal, hirtelen gázadásnál le akar fulladni. A motornak mély, öblös hangja van és magas fordulatszámon le akar fulladni. Oka: valószínûleg ki vannak kopva a dugattyúgyûrûk és így a dugattyúk nem képesek megfelelõ kompressziót elérni. Ezt a meghibásodást rendszerint kék kipufogófüst kíséri, de csak hidegindításnál. Kerüljük az olyan autókat, amelyek évekig álltak használat nélkül! Ezekben a szimeringek és pakolások kiszáradnak, összezsugorodnak, továbbá a motor felsõ része (hengerfej, dugatytyúk, szelepek) korrodálódik, ezért a motor teljesítménye lseromlik és olajfogyasztása is jócskán megnõ. A kipufogó gázok összetétele árulkodik a motorban lezajló folyamatokról. A kipufogógáz vizsgálatát lehetõleg ne kora reggel végezzük, vagy ha nincs egyéb lehetõségünk, várjuk meg, amíg a motor teljesen átmelegszik. A fehér füst azt jelzi, hogy a hengerfejtömítés megrepedt; a hûtõvíz bekerül az égéstérbe és keveredik a benzinnel, a motorolajjal. Ha az olaj a nívópálca végén, vagy az olajbeöntõ kupak alján csokoládészínû és esetleg habos, valamint a hûtõvíz felszínén olajos uszadékot tapasztalunk, a motor mindenképpen keveri az olajat a vízzel. Ezt megvizsgálandó feltétlenül melegítsük be a motort üzemi hõmérsékletre, sõt es fordulatig! A hengerfejes autóknál a hûtõvíz magas hõmérsékletét jelzõ lámpa egykét perc vezetés után kigyullad, vagy a hõmérõ mutatója a tilos zónába emelkedik. A kocsi vizsgálatánál célszerû ragaszkodni hozzá, hogy a motor hideg legyen és indítózáskor megfigyelni, hogy a mûszerfalon az olajnyomást jelzõ lámpa mennyi idõ alatt alszik el. Amennyiben ez az idõ több mint egy-két másodperc, ez utalhat arra, hogy az elõírtnál sûrûbb olajjal töltötték föl a motort. Az autót megvásárolva legelsõ teendõnk a vezérmûszíj (helyesebben a fogazott szíj) kicserélése, mert nem tudjuk, hogy mennyire használt! Ennek szakadása goromba meghibásodásokat, töréseket okozhat a motorban. Újlaki-Vátz László

8 8 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Segítenek a kutyák A beteg ember nélkülözhetetlen barátja A Kutyával az Emberért Egészségügyi-Tudományos- Szociális Alapítvány 1996-ban jött létre. A szervezet december 10-ikén tartotta évzáró tanácskozását. Az eredményekrõl és a tervekrõl beszélgettünk dr. Topál József etológussal, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének tudományos fõmunkatársával, a kuratórium elnökével. - Elõször beszéljünk a segítõ kutyákról? - Õk a mozgáskorlátozottak esetében az önállóság kiteljesedéséhez, illetve a mozgás érzelmi és fizikai öröméhez járulnak hozzá. Tavaly három ebet adtunk át mozgássérülteknek; az elmúlt idõszakban a követelményeket eddig tizenkét páros teljesítette. Idén négy kutya átadását tervezzük. Munkánkat nagyban meghatározza az a tény, hogy Magyarországon a segítõ kutyák meglétének társadalmi elfogadottsága, beágyazottsága napjainkban sem megfelelõ, amibõl támadtak már-már botrányos zavarok. Azért, mert a fogyatékossággal élõk egyes helyekre történõ bejutása az állatokkal együtt nem biztosított, ami nem egyeztethetõ össze az esélyegyenlõséggel. Magyarán: sok helyen a gazda kénytelen kint hagyni. (Pedig gyakorta tisztábbak, ápoltabbak, mint néhány, például az élelmiszerüzletekben vásárló ember a szerk.) Megtörtént ugyanis, hogy a kutyákat és a gazdákat kiküldték az üzletekbõl, akik közül viszont néhány, erõteljesebb hanghordozással úgymond, visszaszóltak. - A dolog tehát kétélû is lehet. - Valóban. Tudniillik, ha az elõírások nem kötik eléggé szigorú kritériumokhoz azt, hogy mit nevezünk segítõ kutyának, akkor negatív következmények léphetnek fel, hiszen amennyiben a jószág, vagy a gazda nem megfelelõen képzett, más emberek érdeksérelmét okozhatja. Ezt, természetesen szeretnénk elkerülni. Az SZMM szerencsére hajlik a jogi megoldásra, ezért tavaly komoly tárgyalássorozatot és egyeztetést folytattunk. Kicsit sajnáljuk, hogy a megállapodást 2008-ban nem sikerült tetõ alá hozni, de reménykedünk a miniszteri, netalán a kormányrendelet nyári életbe léptetésében, mert a szöveg tervezete gyakorlatilag elkészült. - Miként zajlik a jelentkezés? - A képzés hat-nyolchetesen kezdõdik és elég hosszú folyamat, általában másfél évig is eltarthat. Az állatnak negyven-ötven vezényszót kell megtanulnia. Ez után a kutyus vérmérsékletét összeegyeztetik a leendõ gazda viselkedésével, habitusával, majd több hétig tartó összeszoktatás, a végleges döntés az így született tapasztalatok Az öltözködésrõl csak nõknek! értékelése után születik meg következik. Meg kell tanulni kizárólag a kerekes szék mellett menni, sõt nem ugathat kénye-kedve szerint. A hozzájutás, ingyenes, valamint a továbbiakban is térítésmentes; sorrendjét független szakértõk határozzák meg. Közvetlen kapcsolattartó Réthelyi Barbara Eddig egyetlen elutasítás történt: egy fiatal lány annyira halmozottan sérült, hogy csak értelme ép, beszélni is alig tud. Elõször elutasították kérését, de õ anynyira lelkes volt (rendszeresen kijárt a foglalkozásokra), hogy egy derék állatot kifejezetten számára képeztek ki. - Egy másik csoport az úgynevezett terápiás kutyák. - Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt esztendõben sikerült kiszélesítenünk azoknak az intézményeknek és gyermekcsoportoknak a körét, ahol, kutyák bevonásával, terápiás fejlesztõ foglalkozásokat végzünk. A terápiás állatok arra alkalmasak, hogy iskolákba, óvodákba, egészségügyi, gyermekfejlesztõ intézményekbe, idõsek otthonaiba vigyék el õket, ahol egy megfelelõen felkészült személy segítségével hozzá tudnak járulni a gyermekek, a felnõttek fizikai és mentális állapotának javulásához. Nem pusztán az úgynevezett állatasszisztált foglalkozások- A visszafogott elegancia örök divat Tavaszi ruhatár, praktikusan, okosan ról, tehát a simogatásról van szó, hiszen a kutyusoknak ennél többet kell tudniuk, mert a terápiánál mozgás-, értelmi és egyéb más fejlesztõ program megvalósítása a cél, amiben a négylábúak is segíthetnek. - Miként alakul az alapítvány pénzügyi támogatása? - A kiképzés 2008-ban is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium harmincmillió forintos pályázati keretébõl valósulhatott meg, de szerencsénkre a projekt ebben az esztendõben szintén folytatódik. Megjegyzem azt, hogy a keretösszegre a vakokat, a hallás-, az értelmi sérülteket és az epilepsziával együtt élõket támogató, más kiképzõ bázisok szintén igényt tartanak. Egy-egy kiképzési program nálunk mintegy másfél millió forintba kerül. - Kérem, szóljon néhány szót a rohamjelzõ kutyákról is, hiszen róluk a mozgáskorlátozottak viszonylag keveset tudnak. - Az elmúlt évben sajnos nem volt megfelelõ számú jelentkezõnk, mivel az epilepsziás gazda felvilágosítására elõbb van szükség, mint a kutya kiképzésére, mert ezek a négylábúak hiperérzékenyek, kötõdésük szinte beteges. Talán azért tapasztaltunk komoly ellenállást, mert sokan titkolják betegségüket, ami, szó szerint, láthatatlan. Az átadásra hathetesen kerül sor, tehát õk együtt élnek, következésképpen az eb állandóan ott közlekedik mellette, amit többen megbélyegzõnek éreznek. Másrészt a többség nehezen képzeli el, hogy az állat egy-egy váratlan, rendszertelen idõpontban fellépõ roham esetén miben segíthet, hiszen ilyenkor ezek az emberek általában nem mernek otthonról elmenni, inkább bezárkóznak. A kutya viszont a tudományos tapasztalatok szerint, szag alapján akár elõre is jelez, mi több, az elszenvedõt megakadályozza abban, hogy önmagára vagy környezetére veszélyes legyen. - Befejezésül: tud-e az alapítvány a lapunkban már korábban bemutatott Philiprõl és testvérérõl, Durmiról, akik kerekes székeseket segítenek? - Mindketten jó egészségnek örvendenek, néhány esztendõt ugyan még munkában tudnak töltetni, de már nem fiatalok, így gazdáiknak lassan el kell gondolkodniuk utánpótlásukról mondotta befejezésül dr. Topál József. * Kutyával az Emberért Alapítvány 2040 Budaörs, Kovács u. 19. Tel.: 06/ Internet: Nagy Attila (A kép az Internetrõl származik.) Az elsõ tavaszi napsugár láttán (amelyre idén jócskán várni kellett) a nõk többsége kirámolja a szekrényét és átnézi, mit is lehetne hordani, ami nem volt rajtunk már túl sokszor, mit mivel lehetne társítani, hogy illeszkedjünk a legújabb trendekhez, hogy tavasziasak legyünk. Ami a legfontosabb: hogyan lehet a legkevesebb pénzbõl divatosnak lenni, látszani. Manapság ugyanis a trendkövetés elõtt és után rögtön a válságpolitika jut mindenki eszébe. Elõször is, amit nem hordtunk 1-2 évig és nem illik a mai divatstílushoz, attól a legjobb megválni. Mindenkinek van olyan ismerõse, aki rászoruló. Ha nincs, vagy sértõ lenne az ajándékozás, elég, ha csak levisszük valamelyik aluljáróba a zacskót és diszkréten ott hagyjuk. Ha nem esik az esõ és lerakjuk a kuka mellé a kinõtt, kimosott és még viselhetõ darabokat. Lesz gazdája. Amit nem nõttünk ki, azt is nézzük át, nem koszos, pecsétes-e, megvan-e mindegyik gombja, nem kell-e elvinni a tisztítóba. (A tisztító mára luxus lett! Ezt nemcsak a vevõk állítják, hanem a szalonok is, akik rendre panaszkodnak az ügyfél hiány miatt. Nem csoda: 1450 Forintért tisztíttattam ki azt a kabátot, amelyet 200 (!) Forintért vettem egy körúti turkálóban. Aznap minden 200 forint volt ) Van egy mondás, fõleg okos nõk kedvenc mondása: sok pénzbõl könnyû elegánsan öltözni, kevés pénzbõl sokkal nehezebb, de érdekesebb, mert ehhez kell az ötlet, a kreativitás, ez mozgatja meg a fantáziát. Érdemes rákattintani néhány divatcég honlapjára Magyarországon nem létezik igazi divatlap, csak méregdrága, maximum huszonéveseknek való life style (életmód) magazinok kaphatók, tele nyomva sehova sem orientáló, fizetett hirdetésekkel... és rögtön látjuk, hogy mit érdemes elõvenni a szekrénybõl és mit a hátsó polcra rakni. Döntés kérdése, hogy ki melyik stílust szereti, pontosabban: kihez melyik illik. Hiába divat a mell alatt elvágott blúz, ha valaki alacsony, kövér és tokás, akkor ne mell alatt elvágott, muszlinból szabott, nagymintás, tiri-tarka felsõt vegyen, hanem inkább hosszúkás kivágású, sötétebb, nem túl bõ, de nem is passzentos felsõt. Hozzá válasszon hosszúkás divatláncot ez utóbbi divatos is (a Lehel piacon 250 Forintért kapható, ami a Belvárosban 2000-ért ) és elõnyös is, mert nyújtja az alakot. Soha nem volt annyira igaz, hogy a ruha teszi az embert, mint ma. E mondás igazságáról beszélgettem a közelmúltban Ódor Ervinnével, a magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesületének elnökségi tagjával, aki erre annyit mondott: legalább ennyire igaz, hogy az ember teszi a ruhát. Azaz, rengeteget javíthat megjelenésünkön, ha tisztában vagyunk az öltözködéskultúra alapfogalmaival, legfõbb szabályaival. Szerinte az elegancia nem pénzkérdés, és megtanulható. A harisnya fontos alkalmakkor mindig testszínû, hibátlan, a cipõ nem rikító színû és tiszta. Jó fellépés, elegáns, de nem kihívó öltözék, szép mosoly, határozott, de nem túl erõszakos kézfogás lehet a siker záloga. Az is szokás kérdése, hogy ki mire költ többet, Van, aki fehérnemû-mániás, más cipõõrült, a harmadik nõ állandóan táskát gyûjt, a negyedik, pedig megpróbál éppen csak a felszínen maradni, úszni az árral és a válsággal, a hitelekkel és örül, ha marad pénze mosóporra. Utóbbi, több milliós csoportról ritkán szólnak a bulvárlapok, a celebtudósítások, és a bárgyú tévémûsorok, ez ugyanis nem látványos téma hiszen ez a valóság egyik szelete. De maradjunk a szekrénynél. Vegyünk alapul egy középkorú, már nem tökéletes alakú nõt. Mi legyen az alapruhatárban? Hétköznapra: legalább 3-4 szoknya, köztük egy drapp, sportos alkalmakra, kirándulásra, egy farmerszoknya pólókhoz, hétköznapra, piacra, egy sötét alkalmi, ebbõl egy rövidebb állású kosztümhöz, blézerekhez, egy hosszú ugyanazokkal a zakókkal, de alkalmi felsõkkel, színházba, ünnepélyesebb eseményekre, csillogó kiegészítõkkel. Ha valaki nadrághívõ, akkor ugyanez áll a nadrágokra. Felsõk olcsón kaphatók, könnyen adják a variálhatóság lehetõségét. Hosszú ujjú pólók hûvösebb alkalmakra ha fehér díszes estére is ha kánikula van, a spagetti pántos toptól a kereknyakú szolid pólókig a legkülönfélébb alkalmakra kiszolgál a fenti 3-6 szoknya, illetve nadrág, a megfelelõ blézerekkel, farmerdzsekivel, sötétkék vagy fekete kosztümkabáttal, rövid ujjú szafari stílusú kiskabáttal. A bizsut sokan nem szeretik, de a modern nõ bizsut hord, nem (csak) aranyláncot. A bizsu olcsó és lehetõséget ad arra, hogy divatosak maradjunk, feldob egy egyszerû, jellegtelen Ki tudja mit rejt a tubus? Egy bizonyos koron túl a nõk szeretik szépnek tudni a hajukat és hajszínezékekkel frissítik fel. Ez a tevékenység nem mindig korfüggõ, hiszen a fiatalabb nemzedék is szívesen változtatja a hajszínét szõkérõl feketére, vagy éppen barnáról vörösre, esetleg akár többszínûre is. A tubus hajfestékkel normál esetben nincs más dolga a felhasználónak, mint hogy rákeni a fejére az elõírt módon, és megvárja, amíg a festék kifejti a hatását. Aztán meleg vízzel le kell öblíteni a fejet és máris új hajszínt kaptunk. Egyik nõismerõsöm, Tallérosi Józsefné, Magdika arról panaszkodott, hogy már nem bízhat a hajszínezékekben sem. Ugyanis elõfordult, hogy az ugyanazon márkájú hajfestékbõl vásárolt tubusok mégsem azonos színeket tartalmaztak. Magdika szereti szõkére festeni a haját, de csak egyféle árnyalatban. Ezért az egyféle színes topot, eltereli a figyelmet az esetleg erõs csípõrõl, azzal, hogy a felsõ testet helyezi elõtérbe. (Most nem beszélünk a felsõ tízezerrõl, amelynek hölgytagjai olyan valódi ékszert hordanak, amely bizsunak hat. Ez régi trükk, de csak olyanoknak érdemes bevetni, akik értik és értékelik ezt a finom jelzést és különbségtételt, no meg képesek megfizetni.) A szekrényeket érdemes teljesen kiborítani és áthívni néhány barátnõt: külön rakni a megunt cuccokat és cserélni. Ez egy jópofa, csivitelõs, kacagós délután lehet, egy-két pohár konty alá valóval és néhány falatkával körítve. Ezen mindenki nyer, senki se veszít. A megmaradt holmikat érdemes színek és évszakok szerint csoportosítani, vagy például elõvenni azt a nagy dobozt, amit új csizma vásárlásánál adnak, ki kell nevezni alkalmi felsõ és sáldoboznak. Egy másikra meg ráírni: kánikula, strandruha, nyaralás, így nem kell állandóan áttúrni az összes polcot. A fehér és fekete ruhaféléket nem árt egymás közelében elhelyezni a pirosakat se túl messzire A peches hajfestõ árnyalatot tartalmazó tubusból hármat is vásárolt. Az elsõ hajfestés hatása egy hónapig tartott, akkor kezdett a szín kifakulni a hajból. Amikor kipróbálta a második tubust, akkor érte meglepetés: ugyanis a megszokott szõke árnyalat helyett vörös lett a haja, pedig ugyanabból a márkából vásárolta a hajfestéket. Ennek a festéknek a hatása is mindöszsze egy hónapig tartott, és amikor rákente a fejére a harmadik tubust, akkor derült ki, hogy ez még vörösebb az elõzõnél is, noha eredetileg szõke hajat szeretett volna. A hölgy bement reklamálni az üzletbe, visszavitte a hajfestékes dobozokat, de nem tudtak a panaszán segíteni, mondván, az értékesítõ üzlet nem felelhet az adott termék minõségéért. Azt tanácsolták neki, hogy ha problémája van, a gyártónál kell reklamálnia. Ezt meg is tette és ezeket jól lehet kombinálni és ugyanazok a holmik keverve újnak hatnak. A színek kiválasztása függ a kortól, a hajszíntõl, szemszíntõl, az évszaktól, az alkalomtól is. Az idei trendben ahogyan arról a híres angol áruházlánc a Marks and Spencer legutóbb hírt adott a fekete, a fehér és a szürke mellett dominál a narancs, a pink, a piros, valamint a lime, azaz zöldessárga, a sárga és a kék számos árnyalata. Persze ahány áruház és divatmárka, annyiféle színpaletta. L.E. elküldte az üres dobozokat, amelyben még maradt értékelhetõ hajfesték. Ezen kívül a kész mûrõl, vagyis a hajáról készített egy-egy digitális felvételt. Ezt is mellékelte. A gyártó cég válaszában megírta, hogy nekik megfelelõ a minõségbiztosítási rendszerük, tehát nem csúszhatott hiba a technológiába. Nem értik, hogy mitõl vörösödött be az egyébként szõkének eladott hajfesték. S mivel más panasz nem érkezett, kárpótlásul küldtek három tubus szõke hajfestéket ugyanabból a típusból azzal, hogy ha ismét jelentkezne a "gyártási hiba", akkor személyesen keresse fel az illetõ hölgy a minõségellenõrt. Magdika ezt a feltételt elfogadta. De reméli, hogy nem jelentkezik újra a hajszínhiba, mert ugyan a vörös szín sem állt neki rosszul, de az arckarakterének megfelelõen inkább a szõke színre esküszik és az ismerõsei is ezt a megjelenést szokták meg tõle. Marad egy indokolt kérdés: a forgalmazó csakugyan nem felel az általa eladott termékért? Ilonka Mária

9 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 9 EU állásfoglalás a fogyasztóvédelemért Folytatás az 1. oldalról a közös piacra lépési kedv, illetve nõnek a tagországi piacról kilépõ vállalatok költségei, melynek terheit a vásárlók fizetik meg. A konferencia résztvevõi egyetértettek abban, hogy az Európai Unió és a tagállamok jogalkotásának választ kell adnia a fogyasztóvédelem területén felmerülõ új problémákra. Ennek gyakorlati megvalósításában azonban már különbözõ vélemények jelentek meg. Az Angol Parlament Lordok háza például teljes körû kivizsgálást folytat az ügyben. Jelenleg még nincs kidolgozott álláspontjuk, de támogatják a harmonizációt. Ausztria minimális harmonizációt szeretne, lassú bevezetéssel a hazai jogrendbe. Írország szintén a minimális harmonizációt támogatja. Alexa György képviselõ hozzászólásában ismertette a magyar álláspontot. Elmondta, hogy az elmúlt évek nagyon fontosak voltak a magyarországi fogyasztóvédelem megerõsítésében. Több tudatos kormányzati cselekvés és a parlamenti jogalkotás is segítette a fogyasztóvédelem fejlõdését és az Európai Uniós irányelveknek a magyarországi joggyakorlatba történõ átültetését. Magyarország alapvetõen támogatja a Bizottság kezdeményezését. Fontosnak tartja azonban azt, hogy az általános szabályozás ne lazíthassa fel a nemzeti szabályozás szigorát. A hozzászólásokból egyértelmûen kiderült, hogy a tagországok szükségesnek tartják az egységes szabályozást. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a harmonizáció legnagyobb problémájának azt tartják, hogy ezáltal fellazul a belsõ szabályozás szigora. Ez hátrányos lenne a fogyasztók számára, s a közös szabályozás egyben megnehezítené azt, hogy a tagállamok gyorsan tudjanak reagálni a piac esetleges változásaira. Minden résztvevõ egyetértett abban, hogy az egyik legfontosabb kérdés a fogyasztók megfelelõ tájékoztatása, információs kampányok folytatása, megfelelõ iránymutatások elkészítése a vállalkozások részére. Illetve az egyes harmonizációs jogszabályok hatásának figyelemmel kísérése, egy egységes mérõ rendszer kidolgozása, alkalmazása. Meglena Kuneva asszony a Fogyasztói Ügyek Biztosa a konferencián felhívta a résztvevõk figyelmét arra is, hogy az Európai Uniónak mindenféleképpen ki kell alakítania közös, egységes álláspontját a fogyasztóvédelem területén, amit az Európai Unió képviselni tud az Európai Unión kívüli országokkal szemben. A konferencia zárásaként a résztvevõk arra a közös álláspontra jutottak, hogy a harmonizáció szükséges, azonban ez pillanatnyilag csak részleges lehet, és nem lazíthatja fel a belsõ szabályozás hatékonyságát. Ugyanakkor meg kell felelnie a célnak, hogy növelje a fogyasztók bizalmát és elõsegítse a vállalkozások könnyebb piacra jutását. A résztvevõk egyetértettek abban is, hogy az Európai Unió jogalkotásban és a kormányzati munkában a jövõben is fontos szerepet tölt be a fogyasztóvédelem. Dr. Nagy József Az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottság szakértõje A Társadalmi Unió nemzetközi titkára INTERSPAR mégegyszer Lapunk rendszeres olvasói bizonyára találkoztak februári számunkban a Ki így, ki úgy címû írásommal, amelyben velem megtörtént konkrét vásárlási tapasztalatokról írtam. A történetek egyike a pesterzsébeti INTERSPAR áruházról szólt, ahol egy porszívót szerettem volna vásárolni. Meg is találtam álmaim porszívóját, de kíváncsi voltam a szívási teljesítményére. Ez más, mint a motorteljesítmény. Fülön fogtam a kis masinát és a konnektordugójával a kezemben elindultam az 5 méterrel lévõ konnektor felé, de a mûszakis eladónõ utamat állta. Azt nem lehet! Fizessem ki a porszívót, vigyem haza, és ha nem jó, cipeljem vissza, mert három napon belül kicserélik. Nem hittem a fülemnek. Az esetet beleírtam a vásárlók könyvébe, majd a porszívót a soroksári Tesco melletti ME- DIA MARKT áruházban vettem meg. Ott, ahol az árutartó polcok alján 2 méterenként konnektor várja a próbálni szándékozó vásárlót. Ott, ahol a mûszakis munkatársnõ tevõlegesen is segített kipróbálni legalább nyolc féle porszívót és mindent tudott róluk. A szívási teljesítményt is. E cikkem megírásakor még nem volt a kezemben a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. válaszlevele, amire nem is számítottam, hiszen korábbi észrevételeimre sem válaszoltak. (Szögezzük le; nem vagyok mániákus panaszkodó!) Most azonban már megkaptam a válaszlevelet, amelyet szó szerint idézek. Nem véletlenül. Tisztelt Tóth Gábor! Köszönjük a 5070-es INTERSPAR (XX. ker.) áruházat érintõ bejegyzését és észrevételét. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben munkatársaink nap, mint nap azon dolgoznak, hogy figyelmes és udvarias kiszolgálás kíséretében biztosítsák a kényelmes, és kellemes vásárlás lehetõségét minden kedves vásárló számára. Alapelveink egyike, hogy vevõinket mindig biztonságos, és minõségi áruval szolgáljuk ki. Ennek érdekében mind az üzleteink, mind pedig beszállítóink részére magas szintû elvárásokat fogalmazunk meg, amelyeket egyre magasabb szinten valósítunk, illetve valósíttatunk meg. Az Ön által tett bejegyzés kapcsán a következõkrõl szeretnénk tájékoztatni. Mûszaki cikkek esetében a garancia illetve a jótállás biztosításával kívánjuk vásárlóinknak megadni azt a lehetõséget, hogy minõségi probléma esetén, a megadott idõn belül, megoldást nyújtunk számunkra. Vevõink ezen termékek kapcsán a dobozon szereplõ adattábláról tájékozódhatnak a cikkek mûszaki paraméterei iránt. Amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! Folytatás az 1. oldalról A vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket a jegyzõ és a fogyasztóvédelmi felügyelõség 2 évre visszamenõen vizsgálhatja. A bejegyzések információt szolgáltatnak az üzlet mûködésérõl. A fogyasztónak szuverén joga dönteni arról, hogy panaszát miként kívánja megtenni. Lehetséges a vásárlók könyvébe bejegyzést tenni, vagy jegyzõkönyvet felvetetni. A fogyasztónak 30 napon belül érdemi írásos választ kell kapnia. Ügyfélszolgálati tevékenység A közüzemi, a pénzügyi, a biztosítási, illetve a pénztári szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás - a fogyasztói panaszok intézésére, valamint a fogyasztók tájékoztatására - köteles ügyfélszolgálatot mûködtetni az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben. Az ügyfélszolgálat mûködési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás köteles úgy megállapítani, hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz való hozzáférés az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel ne járjon aránytalan nehézségekkel a fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles biztosítani legalább azt, hogy Az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig nyitva tartson, illetve telefonos eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat esetén legalább a hét egy munkanapján 8 órától 20 óráig elérhetõ legyen, Az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben mûködtetett ügyfélszolgálat esetében a fogyasztóknak lehetõsége legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes ügyintézés idõpontjának elõzetes lefoglalására, Az elektronikus eléréssel mûködtetett ügyfélszolgálat üzemzavar esetén megfelelõ más elérhetõséget biztosítva folyamatosan elérhetõ legyen. Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követõ tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát személyesen jelenti be és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelõ ideig történõ tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történõ megjelenítését. A törvény kiemelten fontos rendelkezése: az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles együttmûködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel. Polgárpukkasztás Az elõzõkben vázoltuk, hogy milyen fórumokat biztosítanak a jogszabályok a nézet-különbségek rendezésére. A nagyszámú megkeresések arra utalnak, hogy az gyakorta sikertelen kísérlet. Lassan örökzöld téma az autó-parkolás körüli anomáliák. Lássunk egy konkrét esetet: 1. Az autós történet: A panaszos a budapesti Kosciuskó Tádé utcában parkolt, a parkolási díjat mobiltelefonnal rendezte. A díjfizetõ automatán lévõ tájékoztatón egyértelmûen az olvasható, hogy egy tranzakcióval maximum négy órát parkolhat. A Magyar Telekom székházában egy konferencián vett részt, ahol egy elõadást is tartott, jelezze mûszak osztályon dolgozó kollégáinknak, akik szívesen segítenek Önnek. Megértését és esetleges kellemetlenségért szíves elnézését kérjük! Kérdésével, észrevételével a jövõben is forduljon bizalommal az áruház vezetõjéhez, munkatársunk készséggel áll rendelkezésére. Szeretettel várjuk üzleteinkben! Tisztelettel: SPAR Vevõszolgálat Bicske, február 18. Ezt a levelet elolvasva még a családom is hangos kacagásra fakadt. Én kevésbé. Úgy gondoltam, erre a levélre nemcsak válaszolni kell, hanem annak tartalmát, stílusát meg kell ismertetni másokkal is. Válaszom a válaszlevélre: Tisztelt SPAR Vevõszolgálat! Öndicsérettõl duzzadó, láthatólag elõregyártott elemekbõl építkezõ levelüket megkaptam. Ebben a levelükben olyan mondatokat is olvastam, amelyekre nem voltam kíváncsi, amelyeket nem is kértem. Nem ad választ a levél arra a kérdésemre, miért nem lehet az áruházban az elektromos eszközöket kipróbálni, és miért kell otthoni próba után három napon belül visszacipelni a készüléket? Amelyet egyébként egy rokonom két hét múlva esedékes születésnapjára vásároltam volna. Miért kell mellébeszélni egy konkrét ügy kapcsán? Miért nem nézett utána a T. Vevõszolgálat az ügynek? Akkor nem állítana olyat a levél, hogy a dobozon szereplõ adattábláin rajta kell lennie a szívási teljesítménynek is. Nincs rajta. Legfeljebb a porszívót kipróbálva tájékozódhatunk. A porszívók alatt lévõ házi adattáblák közül csak egy táblán szerepelt szívási teljesítmény, de a készülékek dobozában lévõ gyári iratokon megtalálható. Mégsem írják ki az adattáblára. Kollégájukhoz fordultam, nem tudott segíteni. Kérdéseimmel, észrevételeimmel a jövõben sem fordulok bizalommal a Vevõszolgálathoz. Panaszrendezésük megváltozásának reményében Tóth I. Gábor Újságíró Az eset tulajdonképpen magánügynek tûnne, de nem az, mert az utóbbi idõben több ismerõsömtõl hallom, hogy a multik (nem mindegyik) tényleges panaszrendezés helyett ilyen felháborítóan semmitmondó válaszleveleket postáznak a panaszosaiknak. Teszik ezt vagy azért, mert a vevõt (finoman fogalmazva) nem tekintik partnernek, vagy azért, mert úgy gondolják, a vevõ majd könnyekig meg fog hatódni, mert levelet kapott a nagy multitól, és eszébe sem jut tovább reklamálni. Ne tûrjük! Válaszoljunk! Tóth I. Gábor ezért telefonját a jólneveltség szabályaihoz igazodva lehalkítva a kabátjában hagyta, abban a biztos tudatban, hogy 4 órán belül véget ér a rendezvény, a parkolása addig rendezve van. Amikor visszaért az autóhoz, meglepõdve találta meg a pótdíjról és bírságról szóló tájékoztatót. A lehalkított telefonjára, mint azt utólag ellenõrizte, valóban kapott üzenetet, hogy 3 óra után lejárt a parkolása, azonban az elõbb említett okok miatt erre nem tudott számítani, és az sms-t sem észlelhette. Ezek után telefonált az ügyfélszolgálatra, ahol megkapta a kioktatást a magyar nyelv szabályairól, miszerint a maximum 4 óra azt jelenti, hogy a megengedett parkolás lehet ennél rövidebb is. A szövegkörnyezetbõl ezt nyilván nem lehet észlelni, a logika elnevezésû tantárgy oktatásánál ilyen következtetési példát nem szoktak bemutatni. Az ügyfélszolgálatos hölgy közölte továbbá, hogy legközelebb legyen figyelmesebb. A tájékoztatón sehol ilyen nem olvasható, hogy egyébként ellenõrizze, mennyi az adott zónában a megengedett parkolási idõ, csak ez az egy szám, a maximum 4 óra. Mivel a tájékoztatóban a zóna telefonszáma is szerepel, ezért számára egyértelmû volt, hogy ebben a zónában 4 óra a maximális várakozás. Mélységesen felháborította panaszosunkat mind a félrevezetõ tájékoztatási gyakorlat, mind az ügyfélszolgálati munkatársuk kioktató viselkedése. Levélírónk amúgy békeszeretõ természettel van megáldva, így a további probléma elkerülése érdekében az elmaradt díjat rendezte az automatában, a kiszabott bírságot befizette. Levelében pusztán felháborodásának kívánt hangot adni megtévesztõ gyakorlat miatt. Leveléhez csatolta az információs tábla fényképet is, íme: 2. Virágföld mennyiért? Itt a tavasz, itt az ideje a virágládák beültetésének. Az ültetés virágföld nélkül nem megy, a tavalyi nem alkalmas a célra. Irány tehát valamilyen szakáruház. Idén a Bicostorera esett a választásunk. Földbõl volt bõven választék, minõségben és árban és kiszerelési mennyiségben egyaránt. Egy bizonyos szobanövénynek való földbõl, a COMPO típusból is volt kínálat a többihez viszonyítva igen drága árfekvésben. Ezek között található volt egy 5 l-es egységû csomag, amely elõtt nem volt árjelzés, de németül az volt a csomagolásán, hogy kipróbálási garancia. Ebbõl arra lehetett következtetni, hogy az érdeklõdõ vásárló vihet magával egyet, és ha beválik, akkor majd vesz belõle többet. A pénztárnál azonban, az 5 l-es áruért 415 Ft-t ütöttek be, - összehasonlításként egy másik típusú 20 l-es föld 545 Ftba került. Amikor reklamáltunk kifejtették, hogy ez is olyan áru, amelyért fizetni kell, az ártáblát csak véletlenül felejtették el kitenni. Idáig ilyen panaszuk nem volt, mivel senki sem értette meg az idegen nyelvû szöveget. Ez az amikor kárvallottja lesz a nyelvismeretnek. Akkor bizonyára nem így dönt a termék bevásárlókocsiba tevésérõl. Amikor jeleztük, hogy az eljárásuk szabálytalan, azt mondták, írjuk be a vásárlók könyvébe. Mi nem oda írtunk be, hanem a fogyasztóvédelmi hatóághoz fordulunk. A fogyasztóvédelmi hatóság minden bizonnyal megállapítja, hogy a kereskedõ megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt, hiszen közlésével jelentõsen megtévesztette a fogyasztót, valószínûsíthetõ, hogy a vásárlási döntését másképp hozta volna meg akkor, ha tudja, fizetni kell az amúgy ajándék kipróbálásra szánt termékért. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az üzletben az árfeltüntetési kötelezettségi elõírásokat is megsértették. 3. Árengedmény, de mikor? Panaszosunk arról számolt be, hogy egy francia érdekeltségû hipermarketben történõ vásárlás közben, a hangosbemondón keresztül értesült arról, hogy xy cikk 25 %-kal olcsóbb, ha az adott óra elsõ tíz percében vásárolja meg. Az említett termékre ugyan éppen nem volt szüksége, de a kapzsiság nagyúr, úgy döntött odamegy a jelzett gondolához és le is vett két darabot a termékbõl. Vett még ezt-azt és ment a pénztárhoz. Amikor átnézte a pénztár szalagot, csalódottan érzékelte, hogy nem kapta meg az ígért kedvezményt. Reklamálást a pénztáros nem tudta kezelni, így az ügyfélszolgáltra irányította a vásárlót. Ott vagy 10 percet várt a sorára, ahol közölték, hogy csak akkor kaphatja meg a kedvezményt, ha a jelzett 10 perces intervallumban ki is fizeti a terméket. Mentségükre legyen mondva, hogy lehetõséget adtak arra, hogy otthagyhatja az árut és az értékét vissza is adják. Viszont mi lesz azokkal a vevõkkel, akik nem olyan gyanakvóak és nem nézik meg a blokkot. Azok abban a boldog tudatban maradnak, hogy jó vásárt sikerült aznap realizálni. Az eset megint csak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat klasszikus esetei közé tartozik, hiszen a kedvezményes vásárlás lehetõségére vonatkozóan hiányosan adtak tájékoztatást és ez pedig fogyasztóvédelmi ügy. A felsorolt példák csak a jéghegy csúcsát mutatják. Amikor az ember ilyen történetet mesél el, szinte minden családnak megvan a maga rémtörténete, hogy nemrégiben milyen sérelem esett rajtuk. Kedves kereskedõk, szolgáltatók, gondolkodjunk el azon, nem tudunk-e együtt javítani a társadalmi közhangulaton? Szûcs András

10 10 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Az illatos kávé készítésének modern eszközei Kávéfõzés kávéfõzõ-gépek Az étkezési kultúrának számos olyan területe van, amelyek nem kimondottan a létfenntartásunk fedezésére hivatottak. Ezen élelmiszereket az élvezeti cikkek kategóriájába szokták sorolni. Az élvezeti cikkek fogyasztásának mára már hagyománya alakult ki. Ez igaz a szõlõ- és borkultúrára, vagy a tea és a kávéfogyasztás hagyományára is. Emeljünk ki a széles választékból egyet, mégpedig a kávé fogyasztásának témakörét! A kávéfogyasztás a messzi múltba nyúlik vissza. Arról nincsenek pontos adatok, hogy mikor és ki fedezte fel, csak legendák, melyek szerint akár Kr.e. 300-ba, Etiópiába is visszavezethetõk a szálak. Ezek szerint egy kecskepásztor lett figyelmes arra, hogy ha állatai egy bizonyos piros bogyóból legeltek, akkor sokkal aktívabbak, frissebbek voltak. Késõbb, erre, talán éppen a kecskék nyomán, a szerzetesek is rájöttek, s, mint luxus élénkítõ-szert használták. Õk azonban, már a bogyókat megpörkölve és azokból italt fõzve fogyasztották. Így indult el a kávébab hódító útjára. A frissítõ élénkítõ hatását alkaloidjának a koffeinnek köszönheti. Tudatosan elõször Jemenben kezdték el termeszteni teraszos gazdálkodással. Mohamedán zarándokok által került el Mekkába, Medinába, majd terjedt el az egész közel-keleten. Késõbb Arábiában és Egyiptomban is mindennapi szokássá vált a kávézás. Európában csak a 17. században kezdett elterjedni. A 17. században a hollandok létesítettek kávéültetvényeket Indonéziában, a franciák, pedig Martinique-on, a spanyolok Közép Amerikában és Brazíliában. A különbözõ hódító utak egyben nemzeti vonulatokat is képviseltek, így beszélünk arab, török, brazil, olasz, német stb. kávéról. Ma az otthonunkban is hódolhatunk a kávézás élvezetének, hiszen az üzletek polcain mindenféle minõségû, aromájú, csomagolású, kiszerelésû, pörkölt, szemes és õrölt kávé kapható, így koffeinmentes változatban is, melyet mindenki számára megvásárolható kávéfõzõ berendezések segítségével készíthetünk el. Hogy milyen rendszerû, fajtájú, felépítésû és árfekvésû kávéfõzõk állnak rendelkezésünkre az üzletek polcain, azt egy kis kitekintés segítségével térképezzük fel. Mielõtt a kávéfõzõk részletes tanulmányozásába kezdenénk, próbáljuk meg elemezni magát a kávéfõzés mibenlétét! Miben is áll tulajdonképpen a kávéfõzés mûvelete? Maga a folyamat: a száraz kávébab õrleménybõl a kávéolaj, a csersav és az alkaloid kivonása. Ennek hatásos módja a magas hõfokon történõ kimosás, kioldás, vagy áztatás. Erre két lehetséges megoldása létezik. Egyszerûbb mód az õrlemény, forró vízben történõ kiáztatása. Az eljárás hatásfoka nagymértékben összefügg az oldó-közeg, ami esetünkben a víz, hõmérsékletével, ami általában 100C körüli. Magasabb hõmérsékleten sokkal nagyobb hatásfokot is el lehet érni. Például a víz hõmérsékletét forráspont fölé emelhetjük. Ezt magas nyomáson tehetjük meg. A megoldás lényege a kukta módszer. Zárt térben, a légkörinél magasabb nyomást létrehozva, telített gõzt állítunk elõ, melynek hõmérséklete már meghaladja a 100C -ot. A nyomás biztosítja a vízgõz átpréselõdést a kávéõrlemény rétegen. Az áthatoló magas gõz nyomása lecsökken a külsõ térbe, és folyadékként távozik, mely már maga a kávé. A kávéfõzõ berendezések e módszerek szerint sorolhatók két csoportba: Az elsõ csoportot képviselik a filteres kávéfõzõk, melyek az elõbb ismertetett két módszer közül az elsõt alkalmazzák. A kávéfõzési technikának a hatásfoka gyengébb, mint a magas nyomású fõzésé, ezért az így elkészült ital kevesebb kávé-alkaloidot, vagyis koffeint tartalmaz. E módszerrel sokkal könnyebb, hígabb kávékat lehet készíteni; azon fogyasztóknak, akik nem a felfrissülés, hanem az íz és az aroma érdekében isszák az õsi italt, megfelelõ megoldást kínálnak. A koffein nagy mennyiségben káros hatással lehet a szervezetre, a szívre és az érrendszerre, ezért nem célszerû a nyomással kifõzött kávé nagy mennyiségû fogyasztása. Kompromisszumos megoldást kínálnak a kávérajongóknak a filteres készülékek. Felépítésük egyszerû, könnyûek, mivel nincs szükség több bar nyomás elviselését lehetõvé tévõ erõs fém alkatrészekre. Mûködési elvük érdekes. A betöltött víz, a forralóegységen keresztülhaladva, egy csövön áramlik át a fõzõkamrába. A fõzõkamrában foglal helyet a betöltött babkávé õrlemény, amelyet eldobható papír-filterbe töltve egy mûanyag szûrõegységbe helyezzük. A szûrõegységre felülrõl csordogál a forrásban lévõ víz, amely a kávéõrleményen átszivárogva kioldja a megfelelõ anyagokat, és egy üvegtartályba folyik. A víz elfogyásával a forraló egységet kikapcsolja a készülék, majd a kávé tárolására szolgáló, üvegtartály alatt lévõ fém melegítõlap villamos fûtõbetétjét helyezi üzembe, mellyel melegen tartja a már elkészült kávét. A filteres készülékek villamos üzemûek. A második csoportot a magas nyomással fõzõ készülékek alkotják, rendkívül széles a paletta ebben a kategóriában. Üzemeltetés szempontjából villamos és közvetlen fûtésû készülékeket különböztetünk meg. A közvetlen fûtésû berendezések a mindenki számára közismert gáztûzhelyre, villamos fõzõlapra, vagy bármilyen gázláng hõmérsékletû felületre helyezhetõ kávéfõzõket jelentik. A villamos üzemû gépek a közvetlen fûtésûek továbbfejlesztett változatai, hiszen a forraláshoz szükséges hõt megfelelõ teljesítményû elektromos fûtõbetét szolgáltatja. A nyomásos készülékek alapvetõen kemény, erõs fémtestbõl, egyes gépek rozsdamentes acélból, míg mások alumíniumból készülnek, mivel a belül kialakuló magas nyomásnak ellen kell állniuk. Felépítésük egyszerû. A készülék alsó részében van kialakítva a víztartály, amely tulajdonképpen kazánként funkcionál. Annak felsõ részébe merül bele egy tölcséres kialakítású, csõvel ellátott fémcsésze. A csõ a víztérbe merül. A fémcsészébe kell betölteni a kávéõrleményt. Nem közvetlenül, hanem egy alsó és egy felsõ, finom, lyuggatott fémbõl kialakított szita közé helyezve. A kávéfõzõ felsõ részét képezi a fedéllel ellátott kávétartály, melynek feladata a már lefõtt kávé tárolása. Az egymáshoz menetesen csatlakozó, alsó és felsõ rész között, gumigyûrûs szigetelés van. A felsõ térbe, ugyancsak egy finom, lyuggatott fém elõtétszitán át, egy fémcsövön keresztül áramlik a kész kávé. A sziták, és a kivezetõ fémcsõ együttesen biztosítják a megfelelõ fojtást az optimális nyomás elérése érdekében.. Valószínûleg számos olvasó ismeri a jól bevált kotyogó fantázianevû kávéfõzõket. Ezekben pontosan ezt a kuktaszelep elvû fojtást alkalmazzák. A szelep egymás utáni, nyitás-zárás mûveletének hangjáról kapták nevüket. A közvetlen fûtésû készülékek üzemeltetése fokozott figyelmet igényel, a kávé lefövése után el kell távolítani a tûzhelyrõl, vagy ki kell kapcsolni alatta a hõforrást, mivel az alsó kazántér a kiürült víz miatt már nem képes a berendezést fûtõhõmérséklet alatti hõfokon tartani. Így hõfoka a szigetelõgumi elégését eredményezheti. Az elektromos változatoknál is fennállhat ez a veszély, de a magasabb komfortfokozatba tartozó berendezések automatikusan kikapcsolnak a víz elfogyása, és/vagy a túlmelegedés hatására. Minden kávéfõzõnél elõfordulhat valamilyen okból a dugulásból eredõ mûszaki probléma. Ez azt jelenti, hogy a kazántérbõl nem tud átáramlani a vízgõz az õrleményrétegen. Ez a hiba vagy a fémsziták, vagy pedig a kávékivezetõcsõ dugulásából eredhet. Mindenesetre az elõálló hatás végzetes is lehetne, ha nem gondolnának a gyártók az ilyen vészhelyzetekre. A dugulás által a készülékben olyan mértékû túlnyomás alakulhatna ki, mely még az ellenálló fémtestet is képes lenne szétvetni, tehát repeszes robbanást okozna. Ennek elkerülésének érdekében van minden nyomással fõzõ készülék víztartályának oldalán egy biztonsági szelep. A szelep feladata a normál üzemi nyomást meghaladó értéknél való kinyitás. Vannak automata és egyszer használatos biztonsági szelepek. Az automata biztonsági szelepek a túlnyomás kiengedése után ismét lezárnak. Az egyszer használatosak, átszakadnak egy kis fémgolyó kilövésével és nyitottá teszik a kazánteret a külsõ tér felé. Mûködésbe lépésük után minden esetben cserére szorulnak. A presszógépek Nem professzionális felhasználásra szánt készülékekrõl van szó, hanem kimondottan kommersz, házi alkalmazásra tervezett gépekrõl. A mini eszpresszógépek nem mások, mint villamos üzemû, nyomással fõzõ készülékek. Az egyszerû mini eszpresszó kávéfõzõk tulajdonképpen nem sokban térnek el a hagyományos elektromos kávéfõzõktõl. Csupán a kialakítás, és a belsõ részegységek elhelyezkedésében van differencia. A kazán/víztartály rész, az kávéõrlemény tároló felett helyezkedik el. Általában egy jól megmarkolható, gumiszigetelésû, menetes zárókupakkal van ellátva a vízbetöltõ nyílásuk. A lefõtt kávé, akárcsak a filteres berendezéseknél, lefelé folyik egy üvegtartályba. Az õrleménytároló egy nyél segítségével könnyedén eltávolítható, visszahelyezhetõ menetes rögzítése által. Alapvetõen a gyors kezelés és a nagyobb volumenû, jó minõségû kávé fõzésére hivatottak. Éppen ezért nemcsak a családoknál, hanem irodákban is közkedveltek. A kávéfõzésen kívül a melegen tartással, a gõzöléssel, a kávéerõsség állítással, a digitális idõzítéssel és egyéb más különleges elektromos funkciókkal képesek kényeztetni felhasználójukat. Persze, nem minden az elektronika, meg a komputeres digitális vezérlés, hiszen az már megszokott napjainkban. Így az automatikus üzemeltetés a teljes körû védelem, az üzembiztonság alapnak tekinthetõ. Azonban még mindig tudnak újat mutatni a gyártók Újdonság a kávépárnás gépek. Az új megoldás nem jelent mást, minthogy a kávé betöltése nem a hagyományos módon történik. Az ilyen készülékekhez külön formára kialakított kávépárnákat árulnak, elõrecsomagolva. Ez annyit jelent, hogy nem tudunk bármit lefõzni a készülékben, csak a speciálisan arra a célra kialakított kávépasztillát. Rendkívül gyors elõkészítés és használat jellemzi a készülékeket. Az elõre gyártott, márka és típus-specifikus kávépasztillák, vagy párnák garanciái a minõségnek. Az ilyen rendszerû készülékek gyártói általában egy-egy neves kávémárkát képviselõ céggel szerzõdve, egyfajta árukapcsolásként kínálják terméküket. A kávékészítõ robotok A luxuskategóriába sorolhatók. Ezt vételáruk is tükrözi. A presszógépek nem mások, mint villamos üzemû, nyomással fõzõ készülékek. Mûködési módjukban, és a belsõ részegységek tekintetében van differencia. Nyomásos módon fõznek, de nem kimondottan magas hõmérsékleten. A rövid idõ alatti, jó minõségû kávékészítés elérése a céljuk. Alacsony hõfokon, akár 90 C hõmérsékleten, de mindenképp forráspont körüli vízzel nagy nyomáson fõzik meg a kávét. Ez úgy lehetséges, hogy a forró-víz átpréselését nem a gõz magas nyomása hozza létre, hanem egy külön erre a célra kialakított, magas nyomású pumpa. Így rövid idõ alatt, a hagyományos gõznyomásos módszerrel megegyezõ minõségû kávét lehet készíteni. Egyes kávészakértõk szerint a presszókávé Ô

11 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 11 minõsége sokkal jobb, mivel csak forráspont körüli a kilúgozást végzõ víz hõmérséklete. A felsõkategóriás presszógépekben nemcsak õrölt, hanem szemes kávét is be lehet tölteni, mivel azt megõrli, majd abból fõzi meg a kávét. Gõzöléssel habot is képesek készíteni, különleges programok végrehajtására képesek a digitális vezérlésnek köszönhetõen, mely lehetõvé teszi legkülönfélébb kávéitalok elkészítését. Könnyen tisztíthatók, az automatikus vízkõmentesítõ funkció segítségével, az üzembiztonságuk, megbízhatóságuk is nagyobb. Az árakról Tartozékok tekintetében, minden rendszerû, típusú kávéfõzõ jól ellátott. A filteres berendezések nem igényelnek kimondottan semmilyen tartozékot az eldobható papírszûrõn kívül, amit 100, vagy még több darabos kiszerelésben lehet megvásárolni. A nyomásos gépek tartozékigénye, a szigetelõ gumigyûrûre, a biztonsági szelepre és a fémszitákra, valamint az õrlemény-tartályra terjed ki. Árfekvés tekintetében a párszáztól az egy-két ezer forintos kategóriába sorolhatók. A filteres és az egyszerûbb nyomással fõzõ készülékek 3-20 ezer forint körüli ársávon mozognak. A szerényebb presszógépek ezer forintos árfekvésben kaphatók, míg a felsõkategóriás, csúcsberendezéseket ezer forintos átlagáron kínálják. A kávépárnás rendszerû készülékek tekintetében a hozzávaló kávé áráról is kell szólni. Több márkában, minõségben, aromában is kaphatók. A kiszerelések eltérõek a kávépárnák darabszámát illetõen. Ugyanis darabos kiszerelésig fokozatokban mindenféle változat kapható, forint közötti áron. Éppen ezért inkább egy csészére lebontva érdemes meghatározni az árat, ami hozzávetõlegesen forint között mozog átlagosan. Ettõl eltérõen vannak különleges tejeskávé, kapucsíno párnák is, melyek csészére lebontott ára elérheti a 150 forintot is. A kávézás nagy múltra viszszatekintõ kultúrája mindmáig rendíthetetlen. Ez bíztató, hiszen ez is csak azt a tényt erõsíti, hogy vannak közös értékeink, melyek függetlenek az idõtõl, korszakoktól, és egyetlen egy racionális érv, új felfedezés sem képes kitörölni mindennapi életünkbõl. A fejlõdés nem elsodorja, inkább erõsíti azokat. Ebbõl adódóan biztosak lehetünk abban is, hogy ha minél megfontoltabban, körültekintõbben állunk hozzá egy új, korszerû kávéfõzõ berendezés vásárlásához, az idõ múlásával nemhogy lemaradunk valamirõl, hanem annál kifinomultabb, korszerûbb berendezést tudhatunk magunkénak egy-egy sikeres vásárlás alkalmával. Balogh Dezsõ Mai világunkban bizony megfontolandó Szerzõdtünk szerelemre A bölcsek úgy tartják, bár a házasságok az égben köttetnek, a földön kell leélni azokat. Sértõdés, értetlenség, sõt a frigy elmaradása is bekövetkezett már amiatt, hogy egyik fél földhözragadtnak, minden romantikát nélkülözõ számítónak titulálta társát, már a gondolat felvetése miatt is, mégis azt kell mondanunk, hogy a realizmust, a józan ész diktálta hétköznapi valóságot nem lehet mellõzni a legnagyobb érzelmek viharában sem. Mire gondolunk? Ma egyre többen beszélnek a házassági szerzõdés szükségességérõl, és egyre többen gondolnak arra, hogy éljenek e divatba jött jogi aktus lehetõségével? Sokan azt hiszik a bizalomhiány miatt, szorgalmazza az egyik fél és ez bizalomvesztést okoz a másiknál is. Illúziórombolónak tartják, úgy hiszik, miközben a fényes esküvõre készülnek és tervezik a csodás nászutat, meg a jövõt, titokban máris válásra gondol a párjuk, hiszen csakis ez lehet a házassági szerzõdés szorgalmazásának oka. Nekünk erre nincs szükségünk, mi egy életre szerzõdtünk, mi komolyan vesszük a holtomiglan, holtodiglan esküjét, hangoztatják a naivak, a rózsaszín köd varázsában, és nem is mindig csak az egészen tapasztalatlan fiatalok. Pedig aki így vélekedik, az önmagát, és társát csapja be, ha nem is tudatosan. Jogász barátnõm, dr. Bánlaki Sára bizony, már akkor felhívta a figyelmemet a majdan megkötendõ házassági szerzõdésre, amikor lányom még csak az óvoda nagycsoportjának, házassági gondokról mit sem sejtõ polgára volt. - Ez lesz a nászajándékom, - mondta, és miközben jót nevettem, õ halálosan komolyan gondolta. Azóta eltelt néhány év, sõt évtized is, praxisa folyamán igen sok házassági szerzõdést megfogalmazott, mert ma is az a véleménye, sõt ma még inkább, hogy a házasság elengedhetetlen kellékérõl van szó, fontosabb a hófehér ruhacsodánál és a százfõs vacsoránál. Ma már nálunk sem kezelik tabuként a házassági szerzõdések témáját, aminek kétségkívül van némi üzleti felhangja, de haszna jóval több, és ezt sok külföldi országban már igen régóta tudják, természetesnek veszik. A tapasztalatok szerint nem a házassági szerzõdés lazítja a kapcsolatokat, válóokként sem az szerepel. A nyugati joggyakorlatban nem csak elfogadott, szinte már kötelezõ érvényû, a magyar jogrendszerben 1987 óta létezik. Aki még ma is ódzkodik tõle, az igen fontos biztosítéktól fosztja meg magát. Két felnõtt ember életének összekötéséhez ugyan nincs közvetlenül köze, de az örök szerelem illúziója bizony véges itt a földön, és a vagyoni helyzet jó elõre történõ elrendezése mindenképpen zökkenõmentesebbé, gyorsabbá teszi a válást, mert adott esetben legalább a tárgyi és ingatlan szerzemények elosztása nem okoz gondot. Mi a lényege a házassági szerzõdésnek? Minden vagyontárgy sorsának idõben történõ rendezése, ami a két fél különvagyonára is vonatkozik, csakúgy, mint a házasság évei alatt közösen szerzett dolgokra, a közös szerzeményre. Baleset - és életbiztosítást sem azért kötnek az emberek, mert elõre bekalkulálják a rossz esemény bekövetkeztét, hanem mert felelõsséget éreznek önmagukért, családjukért, szeretteikért. Ugyanígy kell felfogni a házassági szerzõdést is, amit a fiatalok gyakran csak azért elleneznek és mellõznek, mert a szülõk szorgalmazzák. A szülõk sokkal elõrelátóbbak, tapasztaltabbak, sok mindent megértek már, és nem szeretnék például, ha az általuk vásárolt lakást a házasság megromlása, tönkremenése esetén nem a saját gyerekük kapná meg, hanem az ügyesebb, erõszakosabb fél. Nem egyszer hallani kisemmizett, kijátszott, kidobott, hajléktalanná vált elvált nõrõl, vagy férfiról, aki késõn bánja, hogy nem rendelkezik házassági szerzõdéssel. Bár nálunk általában az ingatlan vagyon képezi a szerzõdõ felek tulajdonát, van, ahol a hozomány is tárgya a szerzõdésnek, sõt extrém esetben még a menyasszonytánc alatt összetáncolt pénz is, esetleg a gyerekvállalás, a külön szórakozás lehetõsége is bekerül a hivatalos dokumentumba. Mire érdemes valójában szerzõdést kötni? A házasság elõtt már meglévõ vagyonra mindenképpen, mert ez a tulajdonképpeni különvagyon közös vagyon lesz, ha már házastársi közösségben élnek a felek, csakúgy, mint mindaz, amit együtt szereznek. A házassági szerzõdésben viszont meghatározható mi kerüljön a közös, és mi a külön vagyon kategóriába, a szerzõdés elkészíthetõ a házasságkötés elõtt, de a házasság alatt is, és a még meg nem lévõ, tehát a jövõben megszerzendõ vagyonra is vonatkozhat. Az írásos szerzõdés nem szentírás olyan értelemben, hogy módosítható, megszüntethetõ, felbontható, tehát meglehetõsen rugalmasan kezelhetõ, de a módosításokat is mindenkor közokiratszerûen kell kezelni. Minden jogi képviselõ által ellenjegyzett, vagyis aláírt, írásbeli szerzõdés érvényes, amit közokiratba, vagy magán okiratba foglaltak. A közokiratot bíróság, közjegyzõ, vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv állítja ki, és fontos dokumentumként érvényesíti a benne foglaltakat. Tehát nem szükségtelen, nem is szükséges rossz, hanem fontos okmányról van szó. Olyan okmányról, amit nem kell szégyellni, nem kell félni tõle, nem a jövõ megkérdõjelezését jelenti, hanem annak biztosítékát, ésszerû megfontolás alapján. A szerelem fonala sérülékeny, eljuthat a szakadásig is. Ha van érvényes házassági szerzõdés, akkor elég csak az érzelmi sebeket gyógyítgatni, nem kell méltatlan vitákba, perekbe bonyolódni a megszerzett, meglévõ földi javak miatt. Bármilyen profánul is hangzik: ha a szerelem színes léggömbje kipukkad, még mindig marad egy hely, ahol a volt házastársak feldolgozhatják tévedéseiket, és újabb terveket szõhetnek. A hajdani nagy szerelembõl legalább az anyagiak miatt nem lesz gyûlölet és élet-halál harc. Ha mindez egy átgondolt házassági szerzõdésen múlik, mindenképpen megéri. (leopold) Ez a földhivatal törõdik a fogyatékos emberekkel Akadálymentesítés Veszprémben Vakok és gyengénlátók, mozgáskorlátozottak, siketek és nagyothallók egyaránt könynyen elintézhetik ügyeiket a Veszprém Megyei Földhivatalban. Az itt dolgozók ugyanis olyan speciális segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló fogyatékos embereknek, hogy azok ugyanúgy igénybe vehetik a hivatal nyújtotta szolgáltatásokat, mint egészséges társaik. A látássérültek például nemcsak nagybetûs írással, hanem Braille-ben is pontos adatokat kaphatnak a félfogadási idõrõl és az egyéb tudnivalókról. De nemcsak így szolgálják az esélyegyenlõséget ebben az intézményben. Nemrég fejezõdött be a fél évszázados épület komplex akadálymentesítése, amit tavaly nyáron kezdtek el, s amihez az Európai Unió és a Magyar Állam 29 millió Forint támogatást nyújtott. A beruházás egyébként öszszesen100 millió Forintba került, s a hiányzó összeget saját erõbõl és minisztériumi támogatással tudta fedezni a hivatal. Dr. Koczka K. Attila, a Veszprém Megyei Földhivatal vezetõje mutatja is az akadálymentesítés eredményét: már az utcai bejárattól vakvezetõ sáv segíti a látássérültek tájékozódását; van itt hangos és Braille-dombortérkép is; az ügyfélirányító rendszer is kitapintható pontírásban; s a gépi hívóberendezésen az 1-es számú gomb megnyomásával kapnak információkat a vak és gyengén látó emberek. Õket is, akárcsak a mozgáskorlátozottakat, kényelmes, kapaszkodókkal ellátott lift szállítja az ügyféltérbe, ahol az összes ügyintézõi pult úgynevezett indukciós hurokkal felszerelt, vagyis hangbemondással is szólítják az ügyfeleket. A balesetveszélyes küszöbök eltûntek az épületbõl, s a mosdóhelyiség is modern, biztonságos eszközökkel ellátott, hogy a nehezen közlekedõ emberek is használhassák. Kellett is ez az akadálymentesítés, hiszen a földhivatalban évente ezer ember is megfordul, közülük kb. 10 százalékot tesz ki a valamilyen fogyatékossággal élõk aránya. S akinek nem lenne elegendõ a A virágok tisztítása A szobanövények felületére ugyanúgy rárakodik a por, mint a bútorzatra, ezért esetenként idõt kell áldoznunk a növényeink csínosítására. A növényeink zavartalan fejlõdése érdekében tisztán kell tartanunk a leveleket, virágokat. A klorofill a növények zöld festékanyaga, amely elnyeli a fényenergiát, és azt aktivizálja. A klorofill a növények által felszívott víz molekuláit oxigénre és hidrogénre bontja. A hidrogénnek széndioxidra van szûksége a folyamatban. A széndioxid a növény a föld feletti részein, a levelek fonákjain lévõ pórusokon keresztül jut a folyamatba. Ha a levelek felületét a por a piszok elzárja, csökken a széndioxid, a fényfelvétel, ami erõsen gátolja a növény fejlõdését, ezért kell növényeinket tisztán tartani. sokféle technikai segítség, az személyi segítõt is kérhet itt. A megyei földhivatal körzetéhez tartozik Veszprém városon kívül Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Pápa, és Zircen is létesítettek egy kirendeltséget. Így a megyeszékhelytõl távolabb élõk helyben is elintézhetik ügyeiket. Mielõtt munkához láttak volna, a földhivatalban alaposan tájékozódtak arról, milyen is legyen az akadálymentesítés. Ezért együttmûködési megállapodást kötöttek a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületével. Szakértõi véleményt kértek, s a helyi egyesület szakmai javaslatait figyelembe véve kezdtek az átalakításhoz. Az ügyfeleket öt ügyintézõ fogadja és van egy külön iroda is, ahol a fogyatékos emberekkel külön is tudnak foglalkozni. Így jóval gyorsabbá és pontosabbá vált az ügyintézés, s ha valaki elõre szeretne tájékozódni az itt igénybe vehetõ szolgáltatásokról, a hivatal akadálymentes honlapján ezt is megteheti. Garamvölgyi Annamária A növények tisztításának módjai A nagytermetû növények leveleit alul megtartva, nedves ruhával töröljük át. A kisebb termetû növényeket fejjel lefelé megfordítjuk úgy, hogy a cserépben elhelyezkedõ tövet ujjaink közé fogjuk. A virágot egy vödörbe elõkészített langyos vízben mozgassuk óvatosan ideoda. A lerakodott port, az elpusztult rovarokat így eltávolíthatjuk. Amennyiben a növényünk nagyon piszkos, az áztató vízbe tehetünk kevéske szappant, (mosóport tilos!), majd még egyszer öblítsük növényünket tiszta langyos vízzel. A pozsgás növények, a kaktuszok, a szõrös levelûek, mint az afrikai ibolya könnyen megsérülhetnek. Szivaccsal vagy puha ruhával tisztítsuk, a leveleket finom szõrkefével, portalanítsuk. Érzékeny levelû növényeinket permetezzük le finom vízpermettel, ügyelve arra, hogy a nedvesség ne csapódjon ki apró cseppekben a levélen. A szobanövények leveleinek fényesítésére kiválóan alkalmas az aeroszolos készítmény, amelyet a fikusz, a filodendron leveleinél használunk. A közvetlen napfénynek kitett növényeknél semmiféle vegyi szert ne használjunk. A levélfénynek az elsõdleges funkcióján kívül sem káros, sem jótékony hatása nincsen. Azok a szobanövények, amelyek ellenállóbbak, kimondottan élvezik a frissítõ záport. Ezt a munkát általában szabadban végezzük, de csak akkor, ha nincsen fagyveszély. Hagyjuk, hogy a növény megszáradjon, és csak azután vigyük a szobába. Ha túlságosan hideg van kint a szabadban, a zuhanytálcát vegyük igénybe a virágaink felfrissítésére, tisztítására. A cserépben a földet fedjük le mûanyag fóliával, nehogy túlnedvesedjen a talaj. Langyos vizet és finom permetet használjunk. A túl erõs vízsugár tönkreteszi a fiatal hajtásokat. Rendszeres zuhanyoztatással port és rovarokat távolíthatunk el a virágunkról. Általában a reggeli órákban tusoljuk a növényt azért, hogy legyen elegendõ idõ a száradásra. A növényt olyan helyre tegyük száradni, ahol jó a szellõzés, de nincs huzat. Néhány forgalomban lévõ levélfény készítmény rovarölõ szert is tartalmaz. Ne használjunk semmiféle tisztító keveréket (tej, olívaolaj, margarin), mert ezek mindegyike megköti a port és elzárja a légréseket! A növények tisztításakor ne felejtsük el, hogy a virágok a leveleknél sokkal érzékenyebbek, ezért a virágzó növények csinosítása fokozottabb gondosságot igényel. A rendszeres tisztítással egy idõben figyeljünk a növényünk egészségi állapotára is. A folyamatos megfigyeléssel elérhetjük, hogy még korai állapotban felismerhetjük és helyrehozhatjuk a kártevõk a betegségek által okozott sérüléseket. Bánhidi János

12 12 A KONTROLL VI. évf. 4. szám A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai A beszámolók bõséges tartalma miatt azokat válogatva és lerövidítve adjuk közzé TU-MÚOSZ Fogyasztóvédelmi Újságíró Klub Társadalomkutatók, közgazdasági és marketingelemzõk szerint a jelenlegi gazdaságiés értékválság a keletkezett súlyos problémák kezelésén, megoldásán túl esélyt is jelent az elkövetkezõ idõkben való tudatosabb életvitel kialakítására, a megfontoltabb döntések meghozatalára. Ezt a folyamatot kívánja segíteni két tavaszi rendezvényünk is, amelyek programtervét elkészítettük, a kerekasztal-beszélgetések szervezését márciusban megkezdtük. Párbeszéd a fogyasztók tájékoztatásáért sorozatunk keretében Sokat fogyasztok, tehát jól élek címmel kerül megrendezésre az áprilisi program, ami szándékaink szerint a vásárlások pszichológiai hátterét járja körül, megvizsgálva, hogy milyen áron fogyasztunk, hogy hosszú távon megéri-e az erõn felüli, az ésszerûtlen költekezés. Magatartástudományi szakértõvel, újságírókkal és fogyasztóvédõkkel közösen arra keressük a válaszokat, hogy a túlzott fogyasztás pozitív és negatív hatásai és ellenhatásai hogyan befolyásolják pénztárcánkon keresztül az érzelmeinket, és az életkörülményeinket Javasolt elõadó Dr. Kopp Mária a SOTE Magatartástudományi Intézet tudományos munkatársa, a közelmúltban befejezett, a magyar emberek közérzetére, életminõségére ható tényezõk vizsgálatára indított kutatás vezetõje lesz. Sokat fogyasztok, tehát sikeres vagyok címmel tervezett májusi programunk ehhez szorosan kapcsolódik. Azt járja majd körül, hogy a vásárlási láz, a felfokozott élvezethajszolás milyen emberi tulajdonságból fakad. Milyen hatása és felelõssége van a médiának a celebek által sugallt hamis kép festésében. Hiszen sokan nincsenek tisztában saját, igazi vágyaikkal és céljaikkal, ezért mások álmait hiszik a magukénak, és azokat próbálják megvalósítani. Éppen ezért, hiába is érik el a kitûzött eredményeket, abból nem nyernek valódi elégedettséget és jó közérzetet sem. Nagy kérdés, van-e kiút a helytelen fogyasztási szokásokból, a megfontolatlanul felvett hitelekbõl, erõn felüli vásárlásokból? Lehet-e változtatni a szokásokon? Milyen alternatívák, helyes minták vannak a tudatos szemléletmód kialakítására. Van-e megszerezhetõ tudás arra, hogy ne dõljünk be a csapdahelyzeteknek? Vagy csak a rossz tapasztalat, az átélt csalódások sora segíti a tudatossá válást? És van még egy lényeges kérdés, hogy van-e elegendõ médiafelület, amelyen keresztül ehhez a tudáshoz hozzá lehet jutni, amely a reklámok tömkelegén túl helyt ad a tudatossá válás fortélyainak ismertetésére is? Javasolt májusi elõadónk Tari Annamária pszichológus nyilatkozata szerint a valódi siker elérésének lehetõsége megtanulható, ha erre valaki idõt és figyelmet áldoz. A kerekasztal-beszélgetésre meghívjuk V. Kulcsár Ildikót, a Nõk lapja népszerû, vezetõ újságíróját is. dr. Mérõ Éva klubvezetõ Gyöngyös A márciusi klubnap alkalmából a szokott tagokon kívül néhány új arcot is köszönthettünk köreinkben. K J panaszolja, hogy a drága és jó minõségûnek mondott BOSCH akkumulátora 2 éves és nem szuperál. Amikor vette, tagunk kapott számlát és valószínû garancialevelet is, csak hát valahol elkallódott. Bízva abban, hogy soha nem is kell, nem lesz rá szüksége panaszosunk nem is kereste. Most viszont gond van, ugyanis garancialevél nélkül nem foglalkoznak az ügyével. Sajnos ebben az esetben csak a tanulságot tudjuk levonni, ezekre a papírokra jobban kell vigyázni. F Á Barátunk egy gépkocsit vásárolt. Elment az okmányirodába, hogy átírassa. Õ be is fizette az átírási illetéket, viszont kiderült, hogy a gépkocsinak sajnos több tulajdonosa volt és ezek bizony nem tettek eleget - 2 esetben is - a kötelezettségüknek, továbbadták a kocsit. Az okmányiroda vezetõje azt javasolta tagunknak, fizesse meg a hiányzó illetékeket a közbensõ tulajdonosváltáskor mulasztók helyett, és ekkor kaphat használatbavételi engedélyt. Sajnos ez több százezer forint, amit, már nem tud tagunk megfizetni. Tagunk, már visszavetetné a kocsit, mert nem látja, mikor tudná használni autóját, de ez valószínû bonyolult, hiszen kereskedõtõl vette. M P tagunk a kábeltévétársaságra panaszkodik. Községükben az egyik közkedvelt tv-csatornát nem lehet fogni. Sokan kérték a kábeltévé társaságot ennek a lehetõsének a megteremtésére, mivel a faluban nem járnak moziba, más szórakozásuk nincs. A szolgáltató megígérte, hogy eleget tesz a lakók kívánságának, így megemelte az elõfizetési díjat, valamint elvett 3 db addig mûködõ tv állomást, csak a kívánt és megígért csatornát nem tette helyére. A lakók felháborodásukban egyre dühösebben szidják a kábeltévét, de egyelõre többet nem tettek. Hiába kérdeztük a szolgáltatót, nem adott választ, indok nincs, illetve egy térképen mutatják, hol kötöttek be, de az általunk képviselt település ebbe nem esik bele. Szoó Sándor A fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klub vezetõje Zalaegerszeg Személyszállításban még ma is meghatározó szerepet tölt be a MÁV. Az utazási feltételek, körülmények javítására irányuló elképzelések mindenképpen elismerendõ tények. De jó lenne például választ kapni arra, hogy a viszonylagosan nagy forgalmú Szombathely-Budapest között közlekedõ gyorsvonati kocsik miért olyanok amilyenek. Mûszaki állapotuk, tisztaságuk erõteljesen megkifogásolhatók. Ugyanezen kocsik mellékhelyiségei katasztrofális állapotban vannak, emberi használatra nem alkalmasak. Sokan utaznak ezeken a jármûveken és megfizetik a szolgáltatást. Fekécs Imre A fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klub vezetõje Dél-alföldi régió Egy izgatott férfihang kereste fel fogyasztóvédelmi irodánkat. Nagy József úr Jánoshalmáról, arról panaszkodott, hogy a Bajai Tescoban mérgezett (permetezett) tv paprikát vásárolt. Elfogyasztása után rosszul lett, s bekerült a kórházba. Kérte, a szegedi iroda segítségét. A Cora áruház üvegviszszaváltója nem engedte a vásárlónak, hogy a nem betétes göngyöleget ott hagyják. Ezért hangos párbeszéd alakult ki mindenki füle hallatára! A garanciajegy az egy humbug! - állítja Dedovics úr. A kereskedõk, - bolti, piaci, utcai - nem vállalnak felelõsséget a minõségromlásért, arra hivatkozván, nem az õ problémájuk, hanem a gyártóé, ott reklamáljanak! Ez nem semmi! Tagjaink jelezték, hogy a Móravárosi Tescoban a nylon zacskót pénzért adják, míg a Rókusi városrészben ingyen jár a vásárlónak. A kis Tescokban (3 db) szintén ingyenes! Ez aztán az üzletpolitika! Érdemben különb vevõközönség lakik Rókuson, Móravárosban, vagy a város különbözõ pontjaiban? Oláh István László A fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klub vezetõje Cegléd A ceglédi fogyasztóvédõk március végi klubfoglalkozásán egy speciális szolgáltatásról volt szó, a klubvezetõ elõadásában: az országgyûlési képviselõkrõl, azok fogadó óráiról, az önkormányzati képviselõkrõl és fogadó óráikról illetve megkereshetõségükrõl beszéltek. A közigazgatási eljárás szabályainak határnapjait is megvitatták. A közelgõ húsvétra tekintettel a nyuszi-tojások és csokinyuszik fajtáiról, összetevõirõl, minõségérõl és fogyasztási határidejérõl folyt a beszélgetés, termékbemutatóval egybekötve. Most is elhangzott a figyelemfelhívás, hogy kerüljük az utcai árusokat. A finom nyalánkságokat az elõadások során elhangzottakból összeállított kérdésekre jól válaszolók kapták meg, ünnep elõtti jutalom gyanánt. K-né az egyik Malom tó széli nagyáruházban másfél kiló fagyasztott csirkét vásárolt. Mikor vasárnap reggel kibontotta, majd elszédült a bûztõl. Még a kutya is inkább elásta, semhogy megette volna. Persze ez már pénztártól távozás volt, több nappal. Szörnyû, hogy már a mélyhûtött árut is ki kellene bontani még fizetés elõtt, bár lehet, hogy a csontkeményre fagyott portéka csak kiengedés után fog büdösödni. B. A.-t hivatali ügyekben járatlan szomszédasszonya kérte egy hivatalos levél utolsó bekezdésének értelmezésére. A diplomás férfi feladta a bükkfanyelv lefordítását. Inkább bementek az ügyintézõhöz, aki csak hosszas unszolás után volt hajlandó, nem túl egyértelmû felvilágosítást adni számukra. Egy Széchenyi úton lakó hölgy seregnyi aláírással ellátott kérelemmel bizonyította, hogy az út, sokak szerint rossz minõségû szolgáltatás. Magas a zajszint, a víznyelõk és csatorna-fedlapok megsülylyedtek, a felfestések kopottak, az útfelülete kátyús. Megkerestük az illetékes alpolgármestert és az ÖKOVIZ Kft ügyvezetõjét. Az eredményrõl a következõ hónapi klubfoglalkozáson beszámolunk. Kõhalmi Dezsõ A fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klub vezetõje Nagykanizsa özv. F. J.-né Nagykanizsai panaszosunk (cim az irodán) a gázmérõ, ill. számukra a gázszámla nagyságára panaszkodott. Mivel keveset tartózkodtak otthon, így takarékon kevesebb gáz is fogyott. Panaszosunk kikapcsolt minden fogyasztó készüléket a családi házukban 3 óra idõtartamra, de a gázmérõ, ha alig láthatóan is, de mérte a semmi fogyasztását is! Panaszosunk ezután felkereste a helyi szolgáltatói irodát és megmutatta a leállításnál mért és a 3 óra elteltével mért fogyasztó óra állását. Az elõadó számolt, majd közölte a több mint 80 éves nénivel, hogy semmi baj sincs a mérõórával, mert a kikapcsolt idõ alatt csupán 7 litert fogyasztott a mérõóra, amely a megengedett tûrés határon belül van. Panaszosunk viszont már ezen a tûréshatáron túl volt: ha nála ez a 7 liter az energiaszolgáltató javára történik, akkor ez vajon országosan mennyit tehet ki és mennyi a szolgáltató ebbõl származó ingyen bevétele?! Ha bejön egy kicsit jobb idõ, akkor panaszosunk 24 órára fogja lekapcsolni az összes fogyasztó készülékét és akkor is leméri az óra állását ki-és bekapcsolás között. Kíváncsian várjuk az eredményt! Szeri Ferenc Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda és Klub vezetõje Sümeg-Csabrendek Klubunk március hónapban két alkalommal tartott összejövetelt, melyen fõként már elõre gondolkodva a húsvéti bevásárlások buktatóira hívtuk fel a figyelmet. Ilyenek voltak: Húsvéti sonka minõségének megállapítása Húsvéti tojás frissességének figyelése Nagybevásárlások alkalmával az akciós árak valósságának figyelése. Hozzászólások az összejöveteleken az alábbiak voltak: T. Zoltánné az egyik nagy bevásárló központban szeretett volna akciós terméket vásárolni, de amikor pénztárnál fizetett volna, akkor már nem akciós árat számolt a pénztárgép. Felvilágosítottuk panaszosunkat, hogy ilyen esetekben általában a vevõszolgálati pultnál lehet érvényesíteni panaszunkat. H. Zsoltné olyan terméket szeretett volna vásárolni, melyet úgy reklámoztak, hogy vásároljon többet olcsóbban. A pénztárnál azonban ez nem érvényesült. Ügyfelünket szintén tájékoztattuk, hogy a vásárlást igazoló blokk bemutatásával a vevõszolgálati pultnál reklamálhat és visszakapja a különbözetet. K. Béláné két hónapja vásárolt egy kávéfõzõ gépet és panaszolta, hogy a szerkezet meghibásodott, nem fõzi le a kávét. Tanácsunkat kérte, hogy mitévõ legyen. Felvilágosítottuk ügyfelünket, hogy a vásárlást igazoló számlát és a gépet vigye vissza oda ahol vásárolta és ott orvosolják problémáját. Tanai Tamásné Fogy.véd.klub vezetõje Pécs Pécsi Fogyasztóvédelmi Klubunk továbbra is a megszokott helyen üzemel az Origó- Házban, 7629 Pécs, Komlói út alatt az eddigi szolgáltatásokkal, hírlapárusítással, internet-kávézó üzemeltetésével, a Civil Szolgáltató Iroda szolgáltatásaival. Hosszított nyitva tartással hétköznapokon 8-18 óráig, szombatonként pedig 8-12 óráig várjuk az érdeklõdõket, észrevételeiket, fogyasztóvédelmi panaszaikat az Origó-Házban. Rádiómûsorainkban (Origó- Ház Rádió FM87,8MHz) is rendszeresen foglalkozunk fogyasztóvédelmi panaszokkal. Minden fórumon, személyesen, interneten telefonon (72/ ) állunk a panaszosok rendelkezésére, segítésére, mint klubunk, mint rádiómûsoraink, valamint újságcikkeink által a nagyobb nyilvánosság elérésének érdekében. M.M. pécsi lakos, cipõvásárlással kapcsolatos panaszszal kereste meg a Klubot. A vásárolt téli félcipõ talpa levált, mûbõre betöredezett mintegy 3 hónappal a vásárlás után. Rossz tapasztalataiból ítélve azt gondolta, mivel kínai üzletben történt a vásárlás, úgyis a szemetesben landol a cipõ, mert nem fogják kicserélni, nem is viszi vissza. Fogyasztóvédelmi Klubunkban azonban tudatosítottuk a vásárlóval jogait, mely alapján elmagyaráztuk a vásárlónak, jelen törvények szerint kártalanítás jár, vagy levásárlás, vagy pedig pénzbeli visszatérítés formájában. Elmondtuk, hivatkozzon a Klubban kapott információkra és akadály esetén adja meg kollégánk elérhetõségét, aki majd segít megnyugtatóan rendezni az ügyet. A Pécs Uránvárosi Kínai üzletben elõször ódzkodtak bárminemû kártérítéstõl, azonban Fogyasztóvédelmi Klubunk és a Társadalmi Unió nevének hallatán és a paragrafusok ismeretében enyhült az ellenállás és levásárlás útján lehetõséget adtak a kártalanításra. A panaszos nagyon elégedett volt és számunkra is öröm, ha segíteni tudunk az esetek többségében, tájékoztatással, legroszszabb esetben is nyilvánosságra juttatással és figyelem felkeltéssel. Kis Varga István a Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület elnöke a Fogyasztóvédelmi Klub és Tanácsadó Iroda vezetõje Székesfehérvár A székesfehérvári irodát egy panaszos, B. Krisztián érdekes esetrõl tájékoztatta telefonon. Az eset március hónap végén történt meg a Coop áruházlánc székesfehérvári, egyik belváros-közeli üzletében. A tanácsot kérõ panaszos B. K. testvére G., kávé vásárlás céljából ment be az üzletbe. A megérkezéstõl számítva alig telt egy-két perc és miközben az általa keresett kávé típusának kiválasztásával volt elfoglalva, megjelent mellette két alkalmazott. Két oldalról közrefogták, majd az egyik hölgy azt mondta neki; Lehet kiballagni a társaival együtt!. Ezután kivették G. kezébõl, az általa kiválasztott csomag feketét és az ajtó felé kísérve õt, kitessékelték az üzletbõl. A vásárló nemsokára visszatért az üzletbe az idõközben odaérkezõ nejével és elkérve a panaszkönyvet, rögzítette benne az esetet, majd G. távozott. A miértre már csak neje kapott némi választ, amikor megkapta a panaszkönyv bejegyzés vásárlónak járó példányát. Kiderült, hogy az üzletben G. ott tartózkodásával egy idõben az alkalmazottak felfigyeltek két kiskorúra, akik már korábban, több alkalommal is megpróbálkoztak lopással. Több alkalommal tetten is érték õket, ám fiatal koruk miatt nem igazán tudtak az eladók velük mit kezdeni. Amikor az alkalmazottak a két ifjút felszólították az azonnali távozásra, az egyikük bemárthatta a gyanútlan G.-t, mint társukat. Az alkalmazottak ezután fogták közre és kísérték ki G.- t is Az esettel kapcsolatban több gondolat is felmerült Az üzlet rendelkezik kamerarendszerrel. Miért nem nézték vissza a felvételt? Milyen jogon szólítanak fel egy leendõ vásárlót távozásra, egy állítólagos gyanúsítás esetén? S vajon miért nem hívnak egy hivatalos személyt, aki igazoltathat? A székesfehérvári fogyasztóvédelmi klub / tanácsadó iroda március hónapban is továbbította a tanácsadó irodákhoz eljuttatott Kontroll március havi lapszámait a megyeszékhely önkormányzatának, könyvtárainak, társszervezeteknek, oktatási intézményeknek, a megyeszékhelyen, és a megyében mûködõ egyesületeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek, érdeklõdõknek. Detki Sándor Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ Budakeszi Visszatérõ panaszosunk, H.Zs. ismét biztosítós gondjával keresett meg. A MÁVbotrány még mindig kísért! augusztus 15-tõl kezdõdõen az Allianz Hungária Biztosítóval kötött új kötelezõ biztosítást online módon, a Netrisk Biztosítási Alkusz közremûködésével. A biztosító társaság januárban visszamenõleges követeléssel állt elõ díjkülönbözetként, amelyet semmivel nem indokol. Panaszosunk a kiküldött díjfizetési értesítõbõl kikövetkeztette, hogy bónus fokozatát visszasorolta a biztosító A0 kategóriába, ami feltehetõen attól következett be, hogy a MÁV-tól nem sikerült beszerezni a Biztosítási Alkusz cégnek a bónus igazolást. A biztosító a szerzõdés felbontásával fenyeget, holott ügyfelünk a korábban megállapított Ô

13 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 13 A Társadalmi Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Irodái és Klubjai alapdíjat befizette, egyben javaslatunkra nyilatkozott arról, hogy káresemény a hibájából nem következet be, tehát a besorolása nem változott. Úgy tûnik azonban, hogy a biztosító nem a megoldást keresi, hanem a pénzt akarja bármi áron! Következõ lépésben értesítette a Biztosítási Alkusz céget az Allianz Hungária, mire az Alkusz is ügyfelünket vette elõ ahelyett, hogy vállalt kötelezettségének megfelelõen a bónusz igazolást teremtené elõ. Ügyfelünk neki is megírta a véleményét arról, hogy miért nem hajlandó fizetni. Erre az Allianz Hungária egy módosított, visszamenõleges hatályú szerzõdéssel lepte meg panaszosunkat. Szerintünk ez törvénytelen! Javaslatunk: küldje vissza ügyfelünk a szerzõdést és ragaszkodjon az eredeti fizetési kötelezettségéhez. Fekete Csaba Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ Debrecen március hónapjában hétfõi napokon kerül megrendezésre a fogyasztói klub elõadásai, immáron több mint negyven résztvevõvel. Március 2-án Dr. Hajnal Zsolt tartott elõadást fogyasztók minõségi kifogásainak intézése, hibás teljesítés rendszere a gyakorlatban címmel, melyen mindazon ismereteket megosztotta a hallgatókkal, hogyan lehetnek felvértezve a fogyasztói igényeik érvényesítése során a forgalmazókkal szemben, melyek a tipikus problémák, átverések, mire van a forgalmazónak konkrétan joga és lehetõsége és mi az, amely csak kibúvóul szolgál. Március 9-én Dr. Hajnal Zsolt, mint a Hajdú-Bihar megyei Békéltetõ Testület elnöke tartotta az elõadást A fogyasztói igényérvényesítés hazai eszközei, peres eljárás, ügyfélszolgálat, békéltetés és közérdekû kereset címmel. Március 16-án Dr. Joó Imre a FOME jogásza tartott elõadást Atipikus szerzõdések a gyakorlatban: Házon kívül kötött szerzõdések, távollevõk között kötött szerzõdések, timesharing, fogyasztói csoport címmel, ahol a legfontosabb tipikustól eltérõ vásárlási formával ismertette meg a hallgatóságot és gyakorlati eseteket hozott az egyesület tanácsadó tevékenységébõl. Március 23-án Dr. Joó Imre tartott meg elõadását Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos szolgáltatások fogyasztóvédelmi vetületei (webshop, internet, telefon, TV) címmel. Március 30-án Dr. Hajnal Zsolt a legújabb jogalkotási fogyasztóvédelmi problémákról, az on-line aukciók és az utazási szerzõdések megváltozott szabályairól tartott elõadást. Dr. Szikora Veronika klubvezetõ Jászberény A klubban ebben a hónapban két alkalommal tartottunk klub összejövetelt, ahol megbeszéltük az elkövetkezendõ hónap teendõit. T.B Jászberényben a Szív Áruházban vásárolt a néhány hónapos keresztfiának egy járókát. Az elsõ használatbavétel alkalmával azonban a belsõ kapaszkodók kiszakadtak. Hogyan rögzítették ezeket, ha egy 6 hónapos 7,5 kg testsúlyú pici baba belekapaszkodik és elesik, a fogantyú pedig a kezében marad? A járóka akciós áron került értékesítésre. Az üzletben kicserélték azonnal mindenféle huzavona nélkül, ami ritkaság. Az üzlet nem próbálkozott az ügylet eltusolásával. Tisztában voltak a vásárló jogaival, saját kötelezettségükkel. A csere járóka jól mûködött, nem volt semmi mûszaki és egyéb probléma használatbavétel után kaptuk a visszajelzést telefonon. K.I. panaszosunk konkrét esetet jelentett be. Burgonyát vásárolt, amely már kinézetre sem volt a legmegfelelõbb, az 5 kg-os hálóban. Földes, sáros, apró szemû volt, tapintással pedig lehetett érzékelni, hogy fonnyadt. Sajnos nem volt választék, kénytelen volt ezt meg vásárolni, mert a vendégek hamarosan érkeztek, a vacsorának kész kellett lenni. A következõ problémával a burgonya hámozásakor szembesült. Az 5 kg-ból 2,5 kg-ot tudott felhasználni, a többit a csirkék ették meg. Olyan volt mintha megfagyott volna, de mégsem. Meghatározhatatlan állaga és szaga volt azoknak, amelyeket felvágott. Kissé drága ennek a burgonyának az ára ilyen minõségben. Lipták Zoltán Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ Érd - Százhalombatta Az Érd-Százhalombattai fogyasztóvédelmi klubhoz érkezõ panaszok és információk egyre gyakrabban jelentenek a klasszikus szóbeli bejelentés helyett dokumentumokkal alátámasztott panaszáradatot. - Az ország ellátására vállalkozó papíripari nagykereskedelmi vállalat (Budapest) kereskedelmi irodájának munkatársai olyan gyakran váltakoznak, hogy aki nem hetente jár hozzájuk vásárolni, bemutatkozással kell kezdenie. Legutóbbi alkalommal a benyújtott minta alapján egyetlen csomag 300 g-os matt mûnyomó papírt igényelt a megrendelõ. A raktári kiírást és kiszolgálást követõen csak az üzemben derült ki, hogy a kereskedelmi cég munkatársa tévedett. Véletlenül vagy nem tudásból alacsonyabb grammsúlyú félfényes papírt számlázott és adott át. A mindössze néhány kilónyi papírral újra fel kellett keresni a nagykereskedelmi raktárat, ahol a cserére csak reklamációs bejelentés alapján voltak hajlandóak, viszont a reklamáció a Svájcba küldött gyári minõségvizsgálattal jár együtt, egy hónapos átfutási idõvel. Felirat, jegyzõkönyv, feljegyzés nem készült, vélhetõen fejben tartják az egy hónapos határidõt. Abba, hogy a televíziós mûsorszolgáltató változtasson a csatornakiosztáson és arról semmilyen értesítést ne küldjön, és kedvelt mûsorok tûnjenek el, nagy többségünk már beletörõdött (2009. Fibernet, Sport1). Azt, hogy kérésre, reklamálásra nemhogy idejében, hanem hónapokon keresztül nem küldik az aktuális számlát (Százhalombatta), jelzésre nem reagálnak, nem értjük ugyan, de tapasztaljuk. Azt, hogy Százhalombatta és térségében hálózatok összevonása kapcsán több fajta minõségért ugyanazt a díjat róják ki (Digi-Sat Fibernet), ma már tény. Nem kiszámítható, hogy mikor milyen megfontolásból változnak az árak és alakulnak át rejtélyes módon adóvá. A többi meg már csak rajtunk múlik! Nincs kontroll? J-né Szabó Éva Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ Törökbálint - Budaörs Sz.G. budapesti lakos elment egy nagy, elektonikai cikkeket árusító áruházba, a Media Markt-ba televíziót venni. Ki is választotta a megfelelõt, kifizette, majd hazavitte. Otthon, kicsomagolás után kiderült, hogy számtalan karcolás és folt van a TV-n. Felhívta az áruházat, hogy most indul vissza, és találjanak ki valamit, hogy a kifizetett árért egy kifogástalan állapotú, új televíziót kapjon. A megoldás az lett, hogy egy kiállítási darabot tudtak neki adni, 2000 Ft-tal olcsóbban. M.O. bevásárolt a budaörsi Tesco-ban, azonban nem vitt szatyrot, környezetvédelmi okokból pedig nem kért a pénztárnál, és kézben vitte ki a megvásárolt termékeket az autóhoz. Kb. 5-6 termék volt a kezében, közte 2 liter tej, stb., amelynek súly és mérete nem volt kicsi. A kijáratnál álló biztonsági õr megállította, hogy ellenõrizze, hogy a kezében lévõ termékek, és a nyugtán lévõ lista egyezik-e. Mivel a nyugta a táskában volt, ezért a termékeket le kellett tennie a kezébõl. Az õr azonban nem biztosított más lehetõséget erre, minthogy a földre kelljen lepakolni minden terméket, és még véletlenül sem segített neki. Ellenõrzéskor mindent rendben talált, majd újra végignézte, segítségnyújtás nélkül, hogy a vásárló a földrõl egyesével szedje fel az árut. S.I. budaörsi lakos Százhalombattára jár uszodába, a sportolás után betért a TESCO-ba a bevásárlást elintézni. Mivel a hetente jár sportolni, gyakran megfordul ott. Általában visz magával szatyrot, mert drága is egy bevásárló szatyor, valamint jó minõségû, így többször felhasználható. Mikor a pénztárnál sorra került és szerette volna a vásárolt árut a szatyorba tenni, a pénztáros kérdõre vonta, hogy miért nem tette fel ezt is a szalagra. A vásárló közölte a pénztárossal, hogy ez a sajátja és már egyszer kifizetette. A pénztáros végül elfogadta az indokot, de megjegyezte, hogy "nagyon újnak tûnik". Schmidt Monika Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ Szolnok A klubfoglalkozásokat ebben a hónapban két alkalommal tartottuk meg. Tájékoztató elõadást két alakalommal terveztünk, amelybõl a szombati munkanap-áthelyezés miatt csak egy valósult meg. Ez a Bajcsy Zs. úti szakmunkásképzõ és szakközépiskola levelezõs tagozatú két osztályában történt. Az elmaradt elõadást a másik két levelezõs osztályban pótoljuk egy másik egyeztetett idõpontban. Egy panaszosunk K.I.-né, aki nagybevásárlást végzett a CORA-ban. Olyan sok mindent vásárolt, hogy nem fért fel a pénztári futószalagra, így volt olyan idõpont, amikor még kellett volna felrakni és másik végén leszedni a vásárolt árukat. Azonban egyedül nem volt egyszerû megoldani ezt a feladatot. A pénztáros kapkodott, dobálta a megvásárolt termékeket. A tároló részre már érkezett a következõ vásárló áruja. Nagyon rossz szájízzel indult hazafelé, nem értette miért kellett annyira kapkodnia a pénztárosnõnek, hiszen nem volt tömeg, sõt inkább üres volt az áruház. A hazaérkezés után a kicsomagolásnál vette észre, hiányoznak a fûszerek, pirosarany, néhány májkrém, tubusos majonéz, mustár. Ezeket utoljára rakta fel a szalagra, azért, hogy a bevásárlókocsiban majd felülre kerüljön, ne nyomódjon össze. Úgy tûnik ezt a szatyrot már a következõ vásárló vitte el. Az ügyfélszolgálat széttárta a kezét nem tudnak segíteni. Lipták Zoltánné Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ Tata A Kontroll címû újságot terjesztjük, a város más-más helyein. Kialakítottuk új helyünket, kulturált, világos az iroda. Az önkormányzattól béreljük. Sok munkát jelentett a költözés, de megérte. Új címünk: Tata, Rákóczi u. 9. A levelezési cím maradt, Tata, Kazincbarcikai u. 4/C. Fszt 1. Ebben a hónapban legfontosabb bejelentés egy nevét megjelentetni nem akaró hölgytõl érkezett. A pontos adatok megtalálhatók irodánkban. A történet: A Színes RTV címû újságban januárban megjelent egy hirdetés, mely szerint a talpra ragasztható zsírleszívó párnák segítségével megszabadulhatunk felesleges kilóinktól véglegesen. A megrendelt csomagot futárszolgálat szállította ki. A kúra 6 hétre szólt, a negyedik hét eltelte után 3 kiló plusz jelentkezett a fogyasztónál. A csomag visszaküldésre került, a pénzt még a mai napig nem fizették vissza. Elolvastuk a reklám szövegét, mely megtévesztõ volt. Azt sugallta, hogy bárkinél hatásos a módszer, nem kell koplalni és sokat mozogni, csupán le fog fogyni aki használja a párnácskákat. A telefonos megkereséskor kiderült, nem panaszosunk az egyetlen reklamáló. Azóta a postás már harmadik alkalommal hozott ugyanettõl a cégtõl ajánlatokat különbözõ fogyasztó csodaszerekre, mindegyik szerint az egyetlen biztos szert ajánlják. Nem kevés az ára, hiszen Ft körüli, ehhez jön még a kiszállítás. Felmerült a gyanú, hogy itt csupán a pénz beszedésérõl szól a történet. Segítettünk a reklamáló levél megírásában, és tájékoztattuk a szállítót, hogy amennyiben nem rendezik a számla visszafizetését, panasszal fogunk élni és vizsgálatot fogunk kérni a fogyasztó szándékos megtévesztéséért. Várjuk a fejleményeket, a következõ számban közzétesszük. Hohl Klára a tatai iroda és klub vezetõje, a Szõlõtõ Egyesület titkára Budapest A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre inkább szaporodnak azok a panaszügyek, amelyek nagy értékû, olykor több millió forintos károkról, becsapásokról szólnak. Nem hiányoznak a kisebb horderejû ügyek sem, ám úgy tûnik, az emberek elfásultak, ezekre ma már inkább csak legyintenek. S.Á. Több tucsat lakótársa nevében fordult panaszával az irodához. Tavaly õsszel költöztek be egy XVIII. kerületi lakópark új épületébe, s már az elsõ néhány hét alatt kiderültek a hiányosságok. A falak itt-ott penészedtek, az ajtók, ablakok nem zártak, a parketták megvetemedtek, a festékek leperegtek, a lift nem mûködött, és még sorolhatnánk a problémákat. A boldog új lakástulajdonosok személyesen és levélben is több ízben megkeresték a beruházót, érdemi választ azonban soha nem kaptak. Legutóbb egy három soros bíztató értesítést hozott a postás, amiben az állt, hogy a beköltözéstõl számított egy év múlva, azaz ez év õszén bejárják a már felépült házakat, s felmérik a problémákat. Csakhogy a penész, a beázás és a festék lepergés napról-napra több gondot és bosszúságot okoz, a bajok nem várják ki az egy évet. A lakók ezért fordultak a civil fogyasztóvédelemhez. Megkeresésünkre a beruházó azt válaszolta, hogy mindenrõl írásos bejelentést kér. Úgy tûnik, elfelejtette, hogy ilyet már kapott. Így aztán most következeik a többedik forduló. A lakók szeretnék elkerülni a bírósági herce-hurcát, aminek isten tudja mikor lenne vége, viszont a beruházónak egyébként izraeli cég valószínûleg ez lenne a legjobb megoldás, hiszen mire a per véget ér, már árkon-bokron túl lehet. Többek szerint a magyar építõipar is azért áll ott, ahol áll, azaz a tönk szélén, mert a külföldi cégek kiszorítják a piacról. S a végeredmény, mint látjuk, nem mindig pozitív. Mindenesetre elgondolkodtató. N.Á.-né elpanaszolta, hogy lemondta az egyik közismerten méreg drága szolgáltatónál a TV elõfizetést, s átszerzõdött egy másikhoz, mivel hûségnyilatkozata éppen lejárt. Az ominózus nap március 31.-e volt, s döbbenten tapasztalta, hogy már a kora délelõtti órákban nem volt adás a TV-jén. Szerinte, aznap még járt volna neki a szolgáltatás, egészen éjfélig. Kérésére megérdeklõdtem, hogy miért ez a sietség a kikapcsolással, a válasz az volt, hogy a szerelõknek is van munkaideje, nem tudják éjfélre programozni a kikapcsolást. A panaszos szerencsésen túlélte a megrázkódtatást, egy napig a szomszédban nézte a TVt. Bizonyára sokan emlékszünk még arra az idõre, amikor egy utcában csak egy televízió volt, s a környék aprajanagyja oda járt, nemcsak az adást nézni, hanem a társaság kedvéért is. Ezek szép emlékek lehetnek, csakhogy ma már olyan összegeket kérnek a szolgáltatók, hogy az ügyfél joggal követeli meg az, ami jár neki, még ha csak pár óráról is van szó. K.Cs. furcsa kalandjáról számolt be. Elmondta: egy nagy forgalmú Spár üzletbe tért be, ahol többek között egy darab mandarint is szeretett volna vásárolni, hogy a munkahelyére menet megegye. Ki is vette a ládából, oda vitte a mérleghez, lemérte, ám a szemfüles alkalmazott lecsapott rá, s közölte, hogy ez nem mandarin, hanem narancs, ami viszont négyszer annyiba került akkor éppen. A gyümölcsrõl a vak is láthatta, hogy az bizony mandarin, de a harcias eladóval nem volt értelme szembe szállni. Panaszosunk visszatett az árut, a pénztárnál azonban szóvá tette a dolgot. A következõ megnyugtató választ kapta: ugyan már, ne izgassa fel magát, egy mandarin igazán nem ér meg ennyit. Talán igaza is volt. Csakhogy ha ma azzal gyanusítják, hogy csalni akar egy szem gyümölccsel, lehet, hogy holnapután azzal vádolják, hogy a retiküljében lévõ parfümöt a boltban lopta? Medvegy Magdolna Fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda és klubvezetõ A TU Fogyasztóvédelmi Klubok címei, elérhetõsége a 14. oldalon olvasható A KONTROLL, országos fogyasztóvédelmi társadalmi újság (Megjelenik minden hó utolsó hétfõjén) Fõszerkesztõ: Szabó Miklós Tördelõszerkesztõ: Jován László Fotórovat-vezetõ: Bud László Szerkesztõségi titkár: Varga Sándorné Lapigazgató: Széchenyi László Kiadja: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Társadalmi Unió. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13. I/4. Tel./fax: , ISSN: Kedves Olvasónk! Mi komolyan vesszük az Ön fogyasztóként szerzett tapasztalatait, panaszait és javaslatait. Kérjük, forduljon hozzánk levelével és számíthat az érdemi válaszra. A Kontroll szerkesztõi

14 14 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Mese is meg nem is Smaragdváros Fogyasztóvédelmi Irodájának vezetõje, Óz úr a fogadóidõ leteltével már épen vissza akarta rakni a szekrénybe a hivatali varázsgömbjét, amikor egy láthatóan feldúlt, a méregtõl tulipiros arcú és pipacsvörös fülû leányzó lökte be nagy garral az ajtót. Ejnye, de csinos ma, Piroska kisasszony! A kedves Nagymama, remélem, szintén ugyanígy virul? mosolygott rá váratlan vendégére békítõ és egyben bátorító szándékkal a sokat tapasztalt fogyasztóvédõ, ám a panaszos e szavak hallatán még inkább elkeseredettnek tûnt: - Ne szomorítson még az irodavezetõ úr is. Hófehérke lennék eredetileg, de most tényleg elöntötte a vér a fejemet. Merthogy, kérem, engem csúnyán becsaptak! - Csak nyugalom. Mindjárt felvesszük a jegyzõkönyvet. Így ni. No hát, lássuk csak-, hogyan is történt a dolog? - Kérem szépen. Tegnap délben, amikor az ebédet fõztem a törpéknek, egyszer csak beállított hozzám egy alkalmi árus. Egy nõszemély, a kosarában mindenféle klassz, márkás nyugati divatcuccal. Ráadásul nagyon jó áron is adta a portékáját. - Számla és jótállás nélkül, nyilvánvalóan. - Persze. De hát a Kuka is mindig mondja, hogy ilyen haszontalanságokkal felesleges törõdni,,,és én igazat adok neki. - Döbbenetes! De azért folytassa csak. - Folytatom. Az ember lánya, ugye, elgyengül ilyenkor. Kiválasztottam hát egy eredeti, gyönyörû, finom Yves Saint Lorent selyemövet, Made in Sanghai. Az asszonyság meg azonmód felkötötte a derekamra. - Persze rögtön el is szakadt? - Igazából a törpék vágták le rólam, amikor fellocsoltak az ájulásból. Merthogy majdnem megfojtott az a nyavalyás öv. A Vidor meg csak röhögött rajtam, hogyan lehettem ilyen ostoba. A Morgó meg szidott ugyanezért. Tudor meg mindenféle elõvigyázatosságról prédikált nekem, mikor pedig volt úgyis elég bajom. - No hát, kedves kisaszszony, akkor én már nem is mondok kegyednek semmit. Remélem, e nélkül is tanult ebbõl az esetbõl. Azt a zugárust meg, aki átrázta magát, megpróbáljuk megtalálni, de megmondom elõre, ennyire varázsló még én sem vagyok. A viszontlátásra! *** Ám maga Óz lepõdött meg a legjobban, amikor alig egy hét múlva Hófehérke ismét kisírt szemekkel látogatott el hozzá a Fogyasztóvédelmi Irodába, és kertelés nélkül a tárgyra tért: - Ha hiszi, ha nem, Irodavezetõ úr, de engem megint nagyon átráztak. - Megint számla és kipróbálás nélkül, megint utcai árustól, megint bagóért, megint sanghaji selyemövet?!? - Nem, ezúttal egy tupírozó fésût. Eredeti német minõség. De tényleg, mutatta a Kuka is, hogy rá van írva nagy betûkkel: gyártotta Német Jenõ fröccsöntõ kisiparos, a külsõ Kõsó utcában. - Hogy az a...!!! Hogy az a jegyzõkönyvbe rögzített, Békéltetõ Testület elé kívánkozó, koldus úristenit ennek a szomorú világnak! Aztán ott helyben meg is tetszett fésülködni azzal a bóvlival. - Aztán meg ott helyben el is ájultam mindjárt megint. Merthogy mérgezett volt az a vacak, és ha idejében ki nem húzzák a hajamból, hát ki tudja, mi történhetett volna. A Vidor meg... A Morgó meg... A Tudor meg... De hát úgyis el tudja képzelni az irodavezetõ úr. - El tudom képzelni. Csak azt nem tudom elképzelni, hogy lehet valaki ilyen meggondolatlan, ilyen ostoba, saját magának ennyire az ellensége? Hát kegyednek az, hogy fogyasztói tudatosság, meg hogy számlaadási kötelezettség, meg hogy minimális elõvigyázatosság: ezek a szavak nem mondanak ugyebár az égvilágon semmit?!? - Már hogyne mondanának, csak nemigen értem ilyen messzirõl, hogy mit. Tudniillik cseng a fülem még a rosszulléttõl, azért. - Értem. hagyjuk. A jegyzõkönyvet mindenesetre tessék aláírni. És majd értesítjük a vizsgálat eredményérõl. Levélben, hogy be se kelljen jönnie ide többé soha. Vagy legalább csak akkor, amikor a Rendíthetetlen Ólomkatona van itt ügyeletben, mert én öreg vagyok már az ilyen idegeskedéshez. *** Nem csoda talán, hogy hasonló elõzmények után Hófehérke rögtön mentegetõzéssel kezdte következõ, harmadik látogatását. : - Kérem. kérem, én tudom, hogy Óz úrnak már elege van belõlem. De hát mit tegyek, ha ilyen szerencsétlen vagyok. Ha engem minden kereskedõ csak kihasznál, megrövidít, becsap. mint a minap is azzal a nyavalyás almával. - Jézus Máriám, teremtõ Szent Istenem!!! Hát már élelmiszert is vett az utcán, nem csak iparcikket. Mondja gyorsan, hogy viccel, hogy ennek a fele sem igaz!!! - Csakhogy a másik fele, a szebbik, a pirosabbik, meg persze a mérgezettebbik, az viszont igaz volt sajnos. De amikor olyan rokonszenvesnek tûnt az õstermelõ néni, aki kínálta. Azt mondta, hogy eredeti biotermék, azért is van neki olyan érdekes, sajátságos, záptojásra emlékeztetõ illata. És tényleg az volt, arra még határozottan emlékszem, mielõtt szokás szerint elájultam volna. Merthogy megakadt a torkomon a csuma, és ha nem ejtik el a koporsót, akkor fuccs lett volna az esküvõnek. - Kissé homályosan beszél Hófehérke drága, de már hozzáedzõdtem. És a törpék mit szóltak ehhez? - Milyen törpék?! Ja, vagy úgy. Nos, amióta bezárták a bányát, azok már mind átszöktek a zöldhatáron Magyarországra. A Kuka beállt közgazdásznak, a Vidor röhögi az eredményeket, a Tudor meg magyarázza a kudarcokat. A Morgónak viszont nem megy ilyen jól, ugyanis õ ott mostanában a nép. - Részvétem. Neki is, nekem is, meg hát Kegyednek is persze. - No hát, engem aztán nem kell sajnálnia, irodavezetõ úr! Most, hogy királyné lettem, igazi aranyéletem van, bármit megvehetek, nem kell már mindenféle gyanús, kéz alatt szerzett ócskasággal beérnem. Példának okáért, tegnap rendeltem az interneten egy atomenergiával hajtott, háromfokozatú amerikai csodapaplant, ami a leírás szerint nem csak fogyaszt, nem csak zsír nélkül képes fõzni, és nem csak a a hangyákat tartja távol, de e mellett még bármikor el is tudja zongorázni Beethoventõl a bociboci tarkát. Csak az árát meg ne tudja az uram, mert akkor képes lesz visszagyömöszölni a torkomba a mérgezett almát. *** Ezzel Hófehérke örökre eltipegett, s Óz, a Csodák hányatott sorsú Csodája lassan kezdte hinni, hogy nagyobb meglepetés legalábbis fogyasztóvédelmi minõségében többé már nem érheti õt az életben. Nyílt azonban az ajtó, és egy megtört, szomorú középkorú hölgy nyomakodott be rajta, majd ezekkel a szavakkal fordult a megdermedt irodavezetõhöz: - Jó napot kívánok. A Gonosz Mostoha vagyok. Panaszt szeretnék tenni, méghozzá két ügyben is. A turkálóban szereztem nemrégiben egy príma kis beszélõ tükröt, ami egyszer csak elkezdett hülyeségeket beszélni, és amikor visszavittem az árusnak, az még ki is nevetett, és azt kérdezte, hogy rongyos 50 piculáért felsõfokú olasz nyelvvizsgával rendelkezõ velencei ólomkristályt akartam talán? Meg azt is mondta, hogy nyugodtan vágjam csak a falnak a tükröt, attól majd megjavul. De nem javult meg, sõt. Aztán meg vettem kéz alatt lejárt szavatosságú, bontott csomagolású albán ciánkálit is a bolhapiacon, most mindegy, hogy milyen célból, de kiderült, hogy már nincs semmi hatása, az a nyavalyás kis majom, a mostohalányom, még ma is vígan éli világát, a szégyentelen. És ezek után már csak azt kérdezem, hogy ki fog engem kártalanítani, vagy a szegény emberrel, a kiszolgáltatott fogyasztóval már mindenki azt csinálhat itt, amit akar?!? Donnert Károly A TU fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák és klubok TU-MUOSZ Újságírói Fogyasztóvédelmi Klub Dr. Mérõ Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-1116 Budapest, Fehérvári út fsz.2. Tanácsadás: pénteken 9-12 óráig az érdeklõdõ újságírók számára. A hónap utolsó péntekén óráig szakmai mûhelymunka. Budapest Medvegy Magdolna Tel: (+36 30) Iroda: H-1112 Budapest, Cirmos u. 8. Tanácsadás: kedden és csütörtökön óráig Klub: H-1119 Budapest, Etele út. 38/a fsz.4. Klubnap: Páratlan héten, szerdán 17 órától Debrecen Dr. Szikora Veronika Tel: (+36 52) Iroda és klub: H-4028 Debrecen, Kassai út 26. hétfõ vagy kedden megbeszélés alapján Jászberény Lipták Zoltán Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5100 Jászberény, Ifjúság út 24. Tanácsadás: hétfõn és szerdán 9-11 óráig Klubnap: szerdán Nyíregyháza Pál Istvánné Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-4400 Nyíregyháza, Rezeda u. 79/a. Tanácsadás: hétfõtõl-péntekig óráig, de idõpont egyeztetéssel szükség szerint. Klubnap: minden kedden óráig Pécs-Baranya Kiss Varga István Tel: (+36 72) Tel: (+36 20) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-7629 Pécs, Komlói út (Origó- Ház) Tanácsadás és klubnap: hétfõtõl-péntekig 8-17 óráig Zalaegerszeg Fekécs Imre Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8900 Zalaegerszeg, Kert u. 8. Tanácsadás: hétfõn és pénteken óráig Klubnap: hétfõtõl-péntekig 9-12 óráig Csabrendek - Sümeg Tanai Tamásné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-8474 Csabrendek, Rákóczi út 14/a Tanácsadás: a hét minden napján Klubnap: minden második csütörtökön 17 órától. Tapolca Fodor Gyula Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-8300 Tapolca, Fõtér 10. (Könyvesbolt) Tanácsadás: a könyvesboltban kedden és pénteken óráig. Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Budakeszi Fekete Csaba Tel: (+36 23) Fax: (+36 23) Iroda és klub: H-2092 Budakeszi, Fõ u Tanácsadás: hétfõn, szerdán, pénteken: óráig kedden és csütörtökön 9-14 óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Százhalombatta - Érd Kistérségi Fogyasztóvédelmi Klub J-né Szabó Éva Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2440 Százhalombatta, Csenterics út 4. Tanácsadás: hétfõn: óráig Klubnap: minden második kedden óráig. Székesfehérvár Detki Sándor Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-8000 Székesfehérvár, Gánts Pál u. 17. Tanácsadás: hétfõn és pénteken óráig Klubnap: a páros héten kedden óráig Szolnok Lipták Zoltánné Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-5000 Szolnok, Sajtó u. 10.I.3. Tanácsadás: kedden és szerdán óráig Klubnap: kéthetenként egyeztetés szerint Tata Hohl Klára Tel: (+36 30) Iroda és klub: H-2890 Tata, Kazincbarcika út 4/c Tanácsadás: szerdán óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Ajka Torma Gyöngyi Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-8400 Ajka, Kandó ltp. 24. Tanácsadás: hétfõtõl-péntekig óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Gyöngyös Szoó Sándor Tel: (+36 37) Tel: (+36 20) Iroda és klub: H-3200 Gyöngyös, Jászsági út 3/B Tanácsadás: Kedden és csütörtökön óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Törökbálint - Budaörs - Kistérségi Schmidt Mónika Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-2045 Törökbálint, Deák Ferenc u. 51. Tanácsadás: hétfõn óráig Klubnap: pénteken óráig. Iroda és klub: H-2040 Budaörs, Szabadság út 74. Tanácsadás: páratlan héten kedden óráig Klubnap: páros héten kedden óráig Dél-alföldi Regionális Oláh-István László elnök Iroda és klubvezetõ h. Oláhné Szabó Éva titkár Tel: (+36 62) Tel: (+36 70) Tel: (+36 70) Levelezési cím: H-6768 Baks, Váradi u. 16. Iroda és klub: H-6722 Szeged, Földvári út 3. Tanácsadás: csötörtökön és pénteken óráig Klubnap: a hónap utolsó pénteken 16 órától Nagykanizsa Szeri Ferenc Tel: (+36 30) Tel: (+36 70) Iroda és klub: H-8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. II Tanácsadás: hétfõn és csötörtökön óráig Klubnap: ugyanott, ugyanakkor. Cegléd Kõhalmi Dezsõ Tel: (+36 30) Iroda: H-2700 Cegléd, Rákóczi út 37/a Tanácsadás: hétfõn és kedden óráig Klub: Kossuth Mûvelõdési Központ és könyvtár H-2700 Cegléd, Kossuth tér 5. Klubnap: a hónap utolsó elötti szombatján óráig

15 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 15 Eredeti, utángyártott, hamisítvány Javítani, vagy cserélni? Autósoknak Javítani vagy cserélni? A gépkocsi karbantartása Miért fontos ez? Mert egy gépkocsi nagyon átlagosan számolva, körülbelül különféle alkatrészbõl áll és nem az a csoda, ha az autó egy hiba miatt nem megy, hanem az, ha a rengeteg alkatrész hibátlanul mûködik. Ezt az ideális állapotot azonban csak gondos és rendszeres karbantartással érhetjük el. Viszont az is igaz, hogy még a rendszeres állagfenntartó beavatkozás sem ment meg bennünket a váratlan alkatrészhibáktól, hiszen elõfordulhatnak anyagfáradásból eredõ törések, erõsebb kopások, elektromos zárlatok és még sok minden más hiba is. Ezek egy része a karbantartás során felderíthetõ, más hibák azonban nem. Most képzeljünk el egy elhanyagolt autót, amelynek hanyag gazdája van! Nyilván neki sokkal több váratlan hibára kell számítania, esetleg olyanokra is, amelyek majd a legkellemetlenebb szituációban fogják megbénítani az ellenõrizetlen, ápolatlan közlekedési eszközét! Ellenõrzés-javítás A karbantartásnak az ellenõrzéssel kell kezdõdnie, de ez nem tehetõ meg, ha az adott alkatrész, vagy részegység, sáros, piszkos, szemetes. Koszos alkatrészen nem lehet dolgozni. Ilyen esetben elõbb a tisztítás jöjjön, s csak ezt követõen az ellenõrzés. A tisztítás történhet csak az alkatrészre vonatkozóan is, de egyszerûbb és gyorsabb autómosóban kérni a motormosást, alvázmosást, vagy a külsõ tisztítást. Az ellenõrzést végezhetjük szemrevételezéssel, mûködéspróbával, esetleg a mûszerfal mûszereivel, illetve gumiabroncs esetében a levegõ nyomásmérõ mûszerrel. S ne feledkezzünk meg a KRESZben elõírt napi ellenõrzési kötelezettségrõl, ami a gumiabroncsokra, a fékberendezésre, a kormányberendezésre, valamint a jelzõ és világító berendezésekre vonatkozik. Ez után jöhet vagy a hiánypótlás (égõ csere, csavar, üzemeltetési folyadék feltöltés stb.) vagy a javítás. A karbantartás Ha a javítással az autó tulajdonosa próbálkozik, feltétlen mérje fel a hozzáértését, mert a hátha nekem is sikerül jelszóval és az utána következõ barkácsolással még nagyobb lehet a baj. És a költség. Ez okból a mai, bonyolult autókkal ajánlatos inkább szakemberhez fordulni. Csak egy példa: 1960 táján egy személygépkocsiba 300 méternyi kábelt építettek be, ez ma 2-3 kilométer is lehet. Tehát rég elmúltak azok az idõk, amikor az országúton egy csavarhúzóval, villáskulccsal, szigetelõszalaggal meg lehetett javítani egy autót. Ma, ha egy autó megbénul, kénytelenek vagyunk márkaszervizbe vinni, mert csak ott értenek hozzá, és csak az a szerelõ, aki a hibás részegységre vonatkozóan elvégezte a gyári tanfolyamot. (A javító szervizekrõl egy késõbbi számunkban szólunk.) A karbantartás célja az állagmegóvás. A tulajdonos jól felfogott érdeke, hogy a jármûve minél tovább minél jobb állapotban maradjon meg, amikor is fontos szempont, ha valamikor majd el akarja azt adni. Nem egyszerre kell rá sokat költeni, hanem inkább többször keveset. Forgalombiztonság A 6/1990.(IV.12.) számú KÖHÉM rendelet elõírja a közúti jármûvek forgalomban való részvételének mûszaki feltételeit. (Mûszaki KRESZ) Ez annyit jelent minden jármûtulajdonosnak, hogy ha kimerészkedik a közlekedési Néha javítani kell eszközével a közforgalmú úthálózatra, akkor az autójának minden idõben meg kell felelnie a rendelet elõírásainak. S hogy betartjuk-e ezeket az elõírásokat, azt az illetékes hatóságok vagy közúti ellenõrzésen, vagy a környezetvédelmi ellenõrzésen, vagy az idõszakos mûszaki vizsgán ellenõrzik. Egy másik fontos jogszabály a Közlekedési Törvény szerint: a tulajdonos büntetõjogi felelõsséggel tartozik a jármûve környezetvédelmi, forgalombiztonsági és mûszaki állapotáért. Alkatrész fajták Az mindenki elõtt ismeretes, hogy a gépek, a kialakításuknak és a fajtájuknak megfelelõen, számos alkatrészbõl állnak. Miután az autó is gép, ezért ez a közlekedési eszköz sem lehet kivétel. Az alkatrészeknek több konstrukciós alfaja különböztethetõ meg. Gépelemek. Ezek azok a legkülönfélébb alkatrészek, amelyek szinte minden fajta gépben elõfordulhatnak, így természetesen az autóban is. Csavarok, anyák, alátétek, tengelyek, csapágyak, egyebek. Ezeket általában nem érdemes javítani, a cserével megnyugtatóan elhárítható a hibájuk, mert ha már egy csavart javítgatni kell, az sosem lesz olyan, mint az új. Az anyaguk lehet acél, (vasból semmilyen fémtárgyat nem lehet készíteni, ezért ötvözni kell) mûanyag, esetleg színesfém. Egyedi kialakítású alkatrészek. Ezek csak az illetõ gyártmányra és annak altípusaira jellemzõek. Ilyenek például a karosszéria elemek, a futómû egyes alkatrészei, az üvegezések, a mûszerek, vagy a motor és segédberendezéseinek alkatrészei, valamint felsorolhatatlanul sok más alkatrész is. Bonthatatlan berendezések. A mai, korszerû gépkocsihoz már olyan kisebb-nagyobb elektromos, illetve elektronikus berendezések találhatóak, amelyek egy mûanyagházban lapulnak és a mûanyagház nem szétcsavarozhatóan készült. Csak roncsolással lehet belelátni a belsejébe, azaz békés eszközökkel nem javítható, de nem is érdemes. Apró alkatrész nincs hozzá, kizárólag dobozban értékesítik. Vagyis nem érdemes kapacitálni a szerelõt, hogy próbálja meg megjavítani, mert ez hátha olcsóbb. Jóváhagyási jellel ellátott akatrészek. A már idézett 6/1990-es rendelet egyik melléklete tételesen felsorolja azokat a jármûalkatrészeket, amelyeket csak minõsítési eljárás után, európai jóváhagyási jellel ellátva szabad beépíteni. A jóváhagyási jel áll egy nagy E betûbõl és mellette egy egytagú, vagy kéttagú kódszámból, amely számok a gyártó országra utalnak. Például E4= Hollandia, s ezt egy hosszabb kódszám követi. A minõsített alkatrészeket csak mûbizonylat kíséretével szabad kereskedelmi forgalomba hozni, ezt mindenképpen kérjük el. Egyébként ide tartoznak a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrészek. Példa: a gumiabroncs, a fék, a kormány, vagy a világítási egységek. Jóváhagyási jelre nem kötelezett, például a vízpumpa, a csomagtartó zár, az ablakemelõ kar stb. Javítani vagy cserélni? Eljött a javítás ideje, tehát meg kell állapítani, hogy az alkatrész javítható-e, vagy nem érdemes vele bajlódni. Ez sokszor még a szakember számára sem egyszerû feladat, mert ilyenkor nemcsak a mûszaki lehetõségeket, a javításra fordítandó idõt kell figyelembe venni, hanem az új alkatrész Eredeti gyári légszûrõ betét árát is. S ez néha bizony pattogó vitákat szokott eredményezni a szakember és az autótulajdonos között. Pedig néha gyorsabb és olcsóbb egy sérült karosszériaelemet kicserélni, mint kikalapálni, aminek a végeredménye sosem lesz olyan, mint a cserélt elemé. (Darabja válogatja!) Viszont egy elgörbült, vagy repedt, törött futómû-kart nem szabad javítani, egyengetni, vagy netán hegesztgetni. De van egy másik véglet is! Amikor indokolatlanul cserélünk ki egy alkatrészt. Ez mindenképpen anyagpazarlást és többletköltséget jelent, csak a kereskedõ lesz tõle boldog. Tehát eldöntöttük, cserélünk! Alkatrész vásárlás Ha a beszerzés és a gyártás szempontjából csoportosítjuk a jármû alkatrészeket, itt is több félét különböztetünk meg. Bontott. Ha cserélni kell, nem biztos, hogy indokolt rögtön rohanni az autósboltba; lehet hogy megkapjuk azt az alkatrészt jó állapotban egy autóbontóban is és az ára töredéke lesz az eredetinek. Ilyen lehet például a hátul súlyosan sérült új autó elülsõ karosszéria eleme, vagy a fényszóró egysége. Ez utóbbihoz még minõség tanúsítást is kell kapjunk, mert jóváhagyási kötelezettség alá esõ alkatrész. A használt alkatrész, vagy részegység (pl. használt indítómotor) megvásárlásának kétségtelenül vannak kockázatai, de ezeket a vásárlónak kell mérlegelnie. Jótállás nincs, a csere a kereskedõ jóindulatán múlik. Felújított. A szakszerûen felújított alkatrészben, vagy kisebb részegységben már nyilván jobban bízhatunk, mint a hasonló, de használt bontottban. Ezeket szakmûhelyben szétszedik, és állapotfelmérés után, a megfelelõ technológiával történik az eredetihez közelítõ állapot helyreállítása. Itt példaként említhetõek a lengéscsillapítók, ablaktörlõ motorok, hûtõtömbök stb. Kisebb autósboltokban, szakmûhelyekben juthatunk hozzá, mert a nagy autós áruházak ilyet nem forgalmaznak. A felújított alkatrészekhez minõség tanúsítvány is jár és még mindig jóval olcsóbb megoldás, mint az eredeti alkatrész megvásárlása. Ha olcsón és jól akarunk vásárolni, érdemes az Interneten böngészni, ahol úgy használt, mint felújított vagy eredeti alkatrészek közül válogathatunk. Eredeti. Az autógyárak saját szervezésükben csak viszonylag kevés alkatrészt gyártanak, Silány kalózgyártmány a többit úgynevezett beszállítói gyártók állítják elõ. Komoly tervezõmunka és technológiai próbák után elkészül a sorozatgyártás során beépítendõ alkatrész. De úgy az autógyár, mint a beszállító nemcsak elsõ beépítésre gyártja a produktumait, hanem ugyanazt, ugyanolyan minõségben pótalkatrészként is forgalomba hozza. Ez még mindig eredetinek számít, még akkor is, ha nem az autógyár, hanem a beszállító cégjelzése van a dobozon. Még az is elõfordulhat, hogy ezt a hibátlan minõségû terméket olcsóbban kapjuk meg! Ezért érdemes a márkaszervizben, vagy annak kereskedelmi hálózatában vásárolni. (S még valami fontosat! A kicserélt alkatrészt mindig kérjük viszsza a szervizbõl.) Utángyártott. Tulajdonképpen a késõbbi cserékhez gyártott gyári és beszállítási pótalkatrész is utángyártott, de valójában azt nevezzük utángyártottnak, amikor az eredeti alkatrészt lemásolják és forgalomba hozzák a gyártó saját neve alatt. Ennek a minõsége aztán lehet kiváló, de lehet csapnivalóan pocsék is, s a két véglet között még számtalan árnyalat is elõfordulhat. Hamisítvány. Mûködnek a világban kiváló minõséget produkáló nagy alkatrészgyártók, akiknek a cégneve bizalmat kelt a vásárlókban. És mûködnek olyanok is, akik szintén alkatrészt gyártanak, de nem a saját nevük alatt hozzák forgalomba, hanem a jó hírû cég nevén. Így születik a hamisítvány. Ez az alkatrész értelemszerûen silányabb minõségû, de így is kárt tudnak okozni a jó hírû cégnek, de a vásárlónak is. Képzeljük el, ha mondjuk a hamisított, vacak fékbetéttel nem ott áll meg az autó, ahol a vezetõje szeretné, és karambol, gázolás a vége. Számos példa volt már rá. Kalóztermék. Ezek gyártója még a fáradságot sem veszi, hogy hamisítson, egyszerûen nem ír rá semmit. A minõséget elképzelhetjük. Fõképp a szûrõbetétek piacán találkozhatunk sok ilyen termékkel, pedig ez is jóváhagyási kötelezettség alá elsõ alkatrész. Ilyet csak lelkiismeretlen kereskedõ árul. Összegzés Az alkatrészek fajtáinak ismeretével felvértezve már partnerként tárgyalhatunk a javító szakemberrel, vagy a kereskedõvel. Hogy mire vigyázzunk? Csak megbízható helyen vásároljunk (az ócskapiac nem az) és nem otthon kell böngészgetni a dobozon lévõ feliratot, meg az alkatrészt, hanem még az üzletben. Sürgetni ne hagyjuk magunkat, mert az alapos bolti ellenõrzéssel talán megóvhatjuk a vérnyomásunkat egy reklamációs civakodástól és annak következményeitõl. A figyelmes vásárlás, mint mindig, itt is kifizetõdik. MURPHY TÖRVÉNYEI AUTÓSOKNAK: Egy fontos alkatrész meghibásodási valószínûsége fordítva arányos azok beszerelhetõségével. A kezelési utasításban csak azok a részek értelmezhetetlenek, amelyekre éppen szükségünk van. Az elõre pontosan leszabott vezetékek mindig rövidek. Az elõzõleg gondosan félretett kapcsolási rajz onnan fog elõkerülni, ahol utoljára keressük. Ha egy autót egészen apró hibával adnak be javításra, az biztos, hogy az alváz kivételével szinte mindent ki kell cserélni. Ha egy autó régi és fényes, biztosan ramatyul néz ki ami a motortérben van. Tóth I. GáboR

16 16 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Háziasszonyok, és mosogatást vállaló férfiak számára. A mosogatógéprõl hétköznapian A rendszeres háztartást vezetõk számára nyomasztó lehet a minden fõzés, étkezés utáni szennyes edényhalmaz, amelynek már a látványa is ellenérzést válthat ki, pedig még a java, a mosogatás hátra van. A legtöbb családban a szabadidõ a legdrágább kincsek közé lépett elõ, ezért érthetõ, hogy évrõl évre egyre többen döntenek a mosogatógép vásárlása mellett. Kiknek érdemes mosogatógépet vásárolni? akik szeretnének vizet és a mosogatóvíz felmelegítéséhez szükséges energiát megtakarítani, akik utálnak mosogatni, akik elvesztegetett idõnek érzik a mosogatást, akiket zavar a mosogatóban tornyosuló szennyes edény, mert nem mosogatnak el minden étkezés után, akik szeretnének a mosogatás helyett több idõt szentelni a finomságok elkészítésének, de ettõl visszariadnak a keletkezõ mosogatni való miatt és akik szeretik a kényelmet és a rendet, de úgy, hogy errõl más gondoskodik. Milyen technikai feltételei vannak a mosogatógép elhelyezésének? mindenek elõtt akkora helyre van szükség, ahova a mosogatógép befér, és ahol az ajtó teljes lenyitása biztosítható, ahol lehetõség van a közelben a víz be- és kivezetésére, valamint az elektromos csatlakoztatás kiépítésére és ahol az elektromos hálózat terhelhetõsége lehetõvé teszi típustól függõen a amperes villamos csatlakoztatást. Milyen fontosabb fogalmakkal, szolgáltatásokkal találkozunk a vásárlás során? Terítékszám Azt mutatja meg, hogy a szabványos étkészlet darabjaiból hány személyre szóló fér bele a mosogatógépbe. 6. érzék A program igazodik a mosandó edények mennyiségéhez és a szennyezettség mértékéhez. A készülék ennek megfelelõen állítja be a mosogatási idõt, valamint a szükséges vízhõfokot. Aqua-Stop A fogalom egy beépített vízvédelmi rendszert takar, melynek köszönhetõen nem kell aggódnunk a vízkárok miatt. Ha a rendszer szivárgást, túlfolyást észlel, azonnal leállítja a készüléket. Vízlágyító rendszer A mosogatáshoz lágy vízre van szükség. A vízlágyító rendszer gondoskodik a betöltött só segítségével az optimális vízminõségrõl. A vízlágyító rendszert, az elsõ használatot megelõzõen a helyi vezetékes vízkeménységhez igazítva kell beállítani. Aqua-sensor Figyeli az elsõ öblítõvíz szennyezettségi fokát, és ettõl függõen dönt arról, hogy a víz a további mosogatáshoz felhasználható-e, vagy ki kell cserélni. Ennek a rendszernek köszönhetõen 4-5 liter víz is megtakarítható. Univerzális edénykosarak A kosármagasság állításával a mosogatógép jobban kiszolgálja az egyéni igényeket. Lehajtható tányérbetét Biztonságosan tartja a tányérokat, de ha nagyobb edényt akarunk betenni a gépbe, akkor lehajtható. Késleltetett kezdés Ez a funkció lehetõséget biztosít arra, hogy a mosogatást a programozástól függõen egy késõbbi idõpontban kezdje el a mosogatógép. Gyermekzár Megakadályozza, hogy a gyermekek belenyúljanak a készülékbe. Mekkora mosogatógépet válasszunk? a gyártók ajánlása szerint, a kapható terítékszámú gépek közül olyan méretet célszerû választani, amely a család létszámának a kétszeresével azonos. ennél nagyobb méretû gép megvásárlása mellett olyankor célszerû dönteni, ha valaki nem mosogat el minden étkezés után, hanem gyûjtögeti az edényt, és amikor megtelt a mosogatógép, akkor mosogat. Ha azonban valaki a javasoltnál nagyobb gép mellett dönt, akkor érdemes olyan modellt választani, amely felezõprogrammal is rendelkezik. a fenti javaslatok alól akkor van kivétel, ha a rendelkezésre álló hely határozza meg a megvásárolandó mosogatógép terítékszámát. A gyártók a 2 személyes háztartásokra és a lakótelepi konyhával rendelkezõkre is gondoltak a 4-5 személyes mosogatógép kialakításával. Számukra két lehetõség kínálkozik az elhelyezésre: vagy a munkapultra, vagy a mosogató alá építik be. Ez utóbbira azonban csak akkor nyílik lehetõség, ha a meglévõ mély mosogató dézsájukat alacsonyra cserélik, mert a vízelvezetéshez szükséges szifoncsatlakozás is helyet igényel. Milyen szerek szükségesek a gépi mosogatáshoz? A hagyományos mosogatószerek az új szerzeményünkben nem használhatók. A mosogatógépben kizárólag speciális gépi mosogatószer alkalmazható. A mosogatószer por, folyadék, vagy tablettás formátumban kapható. Ezen kívül vízlágyító só, valamint öblítõszer is szükséges, amelyik nagyobb tartályból adagolódik a megfelelõ fázisban a mosogatási mûvelethez. Egyes mosogatószer gyártók forgalmaznak olyan kombinált mosogatószert is, amely egyben az öblítéshez szükséges anyagokat, vagy akár a lágyító sót is tartalmazza. Milyen programokkal rendelkeznek a mosogatógépek? A mosogatási programok száma és fajtája a márkák kínálatában igen tarka képet mutat. A C közötti vízhõmérséklet választhatósága, az energia és víztakarékos programok, a fél programok, öblítõ programok általában megtalálhatóak a kínálatban, a mosogatógép tudása, szolgáltatásai és a fogyasztói ár túlnyomórészt követik egymást. Ám a szerényebb szolgáltatású és így olcsóbb gépek is igen hasznos segítõtársaink lehetnek, hiszen a tapasztalatok szerint az alacsonyabb vízhõmérsékletû (40-50 C) mosogatóprogramokkal is megfelelõ minõségû mosogatás végezhetõ, így a magasabb vízhõmérsékletû programok csak ritkábban használatosak. A normál programokkal általában percig tart a mosogatás, ami magába foglalja az elõ-öblítést, a mosogatást, az öblítést és a szárítást. Vajon drága és zajos a mosogatógép használata? Erre a válasz: NEM. Az utóbbi évek folyamatos technológiai fejlesztéseinek eredményeképp a normál programok átlagos vízfelhasználása liter, az energiafogyasztása pedig 0,8-1,5 kwh. Folyóvíz alatti kézi mosogatással ilyen kis vízfogyasztás nemigen érhetõ el. Az energiatakarékos üzemet számtalan kívülrõl nem látható trükkös megoldás segíti, az egyik ilyen pl. a puffer víztartály alkalmazása, amely mint egy hõcserélõ mûködik, ugyanis a kiömlõ elhasznált meleg mosogatóvíz a kiszivattyúzás elõtt átadja a hõenergiát a tartályon keresztül a beömlõ öblítõvíznek. A legjobb mosogatógépek mûködése közben hallható db zaj a hûtõgépekhez hasonló csendes üzemet eredményez. Természetesen az olcsóbb gépek ennél valamivel zajosabbak, de még az is jobb, mint kézzel mosogatni mondják a mosogatógéppel rendelkezõk. Beépített, vagy szabadon álló mosogatógépet válasszunk? A választ az igény és az anyagi lehetõség határozza meg. Aki új konyhabútort vásárol, vagy készíttet, annak mindenképpen a beépített változat mellett érdemes dönteni, feltéve, ha megengedheti magának a legalább 30%-kal magasabb árat. A beépített mosogatógép mûködése halkabb, és ha az ajtót a konyhabútor anyagával burkoltatjuk, akkor nagyon szép és elegáns kép lesz az eredmény. A szabadon álló készülék bárhol felállítható, ahol erre a körülmények adottak. Ennél a változatnál az ajtó burkolására nincs lehetõség, maximum egy olyan szekrénybe tehetõ be, amely ajtóval rendelkezik. Néhány praktikus tanács Az edényeket, evõeszközöket úgy kell bepakolni a mosogatógépbe, hogy azok ne takarják el egymást és minden darab minden felületét elérje a víz. Csak mosogatógépekhez kifejlesztett speciális só, mosogatószer és öblítõszer használható. Alacsonyabb hõfokú programokhoz a porformájú, vagy folyékony mosogatószer használata ajánlott, mivel gyorsabban oldódik fel, mint a tablettás. Mindig gondoskodni kell a só utántöltésérõl, mert a tartós regeneráló só nélküli használat károsítja a vízlágyító rendszert. Ne válasszon indokolatlanul magas hõfokú programot, mert csak az energiát pazarolja. A szárító program mellõzésével is energia takarítható meg. A tökéletes száradás úgy is elérhetõ, hogy a program lefutása után néhány perccel kinyitjuk az ajtót. Néhány perc alatt az edények tökéletesen megszáradnak. Csak olyan edényt mosogassunk a mosogatógépben, amelyet az edény gyártója gépi mosogatásra alkalmasnak minõsít. Ez az információ az edények csomagolásán, vagy címkéjén található. Az edényekrõl a behelyezés elõtt minden ételmaradékot el kell távolítani, mert így elkerülhetõ a szûrõrendszer szükségesnél gyakoribb tisztítása. A mosogatás befejezése és az edények kivétele után hagyni kell a mosogatógépet kiszáradni. A szagosodás elkerülése érdekében célszerû a belsejét szellõztetni (pl. éjszaka, amikor senkit nem zavar a nyitott ajtó). A belsõ tér illatosítására kizárólag a mosogatógépekhez kifejlesztett illatosító használható. A leégett ételmaradékokat elõször fel kell áztatni. Az edények elõmosogatására nincs szükség. Vásárlási döntést segítõ tudnivalók A vásárlást megelõzõen érdemes mérlegelni, hogy a kiválasztott szolgáltatásokon túlmenõen milyen energiahatékonysági osztályú készüléket válasszunk július 1- tõl az üzletekben kiállított készülékeken kötelezõ feltüntetni az energiahatékonysági címkét. Az energiahatékonysági címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük: a gyártó neve, vagy védjegye, a készülék típusazonosítója, a készülék energiahatékonysági osztálya, energiafelhasználás a szabvány ciklusra vonatkozóan, a tisztítási teljesítmény, a szárítási hatékonyság, a készülék befogadóképessége szabványos teríték esetén, a vízfelhasználás literben a szabvány ciklusra vonatkozóan, zajszint a szabvány ciklus alatt. A betûjelzéssel megadott hatékonyságoknál az A-tól G- ig terjedõ skálán az A a leghatékonyabb, a G pedig a legkevésbé hatékony teljesítmény jelzése. Ennek a címkének a feltüntetése már az üzletben lehetõvé teszi az egyes típusok összehasonlítását és a legjobb döntés meghozatalát. A mosogatógép háztartásunk tartós fogyasztási cikke, ami hosszú ideig megbízhatóan szolgálja mindennapjainkat, ha betartjuk a gyártó üzemeltetésre vonatkozó elõírásait. Ezért magyar nyelvû használati útmutató nélkül a készüléket ne vigyük haza. A mosogatógépre a vonatkozó jogszabály jótállási kötelezettséget ír elõ, tehát ragaszkodjunk a jótállási jegy átadásához is. Érdemes alaposan körülnézni a vásárlást megelõzõen, mert jelentõs árkülönbséggel vásárolhatók meg hasonló készülékek a különbözõ üzletekben. Azt is érdemes tudni, hogy minél kisebb a készülék annál drágább, nemcsak az ára, hanem a mosogatás költsége is. A nagy mosogatóképek sokkal gazdaságosabbak, mint a kisebbek, az egy terítékre esõ víz- és energiafelhasználás jóval alacsonyabb. Ha megteheti, vásároljon nagyobb gépet, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a teljes töltetnyi edény lassabban gyûlik össze és a gépet ritkábban kell elindítania. Takács Ferencné

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály Iktatószám: Tárgy: BK/FO/00517-0006/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t

HATÁROZAT. A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t Iktatószám: Tárgy: VE/O001/00657-0009/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A Veszprém Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Hatóság) a Kluxer Trade Kft-t (székhely: 1163 Budapest, Veres

Részletesebben

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi,

Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. kötelezi, Iktatószám: Tárgy: BA/001/00269-0006/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van

pénzügyi panaszunk PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha van PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR Mit tegyünk, ha pénzügyi panaszunk van Pénzügyeink terén nem ismerhetünk kompromisszumokat. Bármilyen pénzügyi szolgáltatóval, piaci szereplővel állunk

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után

JÓ, HA TUDJUK. Ünnepek előtt és után JÓ, HA TUDJUK Ünnepek előtt és után Vásárlás előtt A vásárlásra való felkészülést érdemes már otthon elkezdeni: számba venni, hogy mit is szeretnénk vásárolni, hol és körülbelül mennyi pénzt szánunk a

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

Rovarvéd alumínium ajtó

Rovarvéd alumínium ajtó Rovarvéd alumínium ajtó Szerelési útmutató Magyar Akció idtartama: 04/2012 Típus: 36112/36113 Eredeti kezelési útmutató QA137 Nagyonköszönjük,hogyarovarvédajtó megvásárlásamellettdöntött. Impresszum Akezelésiútmutatókiadója:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor

különös tekintettel a január 1. utáni változásokra Petrik Sándor különös tekintettel a 2017. január 1. utáni változásokra Petrik Sándor A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése a háttérintézményi átalakulást követően 2017. január 1. után főszabály szerint a Kormány általános

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni?

Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Bruttó vagy nettó árat kell az online shopban kínált termék vonatkozásában feltüntetni? Az általános árfeltüntetési szabályoknak megfelelően a webshopban kínált termékek esetében is a fogyasztó által ténylegesen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

Árfeltüntetés. Békéltető testület. Elállási jog. Fogyasztóvédelmi ABC

Árfeltüntetés. Békéltető testület. Elállási jog. Fogyasztóvédelmi ABC Fogyasztóvédelmi ABC Árfeltüntetés Az áru fogyasztói forgalombahozatalakor a forgalmazó köteles - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a fogyasztót írásban tájékoztatni az eladási árról és az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai A shop.kezmu.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik a vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató

Vedd a neten! webshop minősítő workshop. 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban. dr. Kriesch Attila Igazgató Vedd a neten! webshop minősítő workshop 14 napos határidő és egyéb új szabályok az elállási jogban (2013. március 6. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadás célja Új, hazánkban 2014-től alkalmazandó uniós

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION Q1.

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés

E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. Panaszkezelés Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közszolgáltatási feladatának

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA REFERO CREDIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tartalom: I. BEVEZETÉS II. III. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA PANASZKEZELÉSI RENDSZER I. BEVEZETÉS Ez

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2017.01.02. Jóváhagyta: Huszár Tibor Ügyvezető Igazgató I. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT I.1. Ügyfélszolgálathoz kapcsolódó fogalmak:

Részletesebben

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól

A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: június 30-tól A CIB LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. június 30-tól A CIB Lízing csoport. ügyfeleinek a társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SALLER-HUNGARY.HU ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, utólag nem hozzáférhető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18.

START Garancia Zrt. Panaszkezelési. Szabályzat. Budapest, november 18. START Garancia Zrt. Panaszkezelési Szabályzat Budapest, 2010. november 18. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A START Garancia Zrt. - továbbiakban Start Zrt. - Panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy

H A T Á R O Z A T. Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: ), hogy Iktatószám: Tárgy: KE/001/00729-0007/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Kötelezem az Atlanta Sport Kft.-t (2900 Komárom, Jókai tér 2.-4., adószám: 14000041-2-11), hogy - a kérelmez

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2016. I. szám

HÍRLEVÉL 2016. I. szám HÍRLEVÉL 2016. I. szám Budapest, 2016. január 27. Tartalom I. Alapvető fogyasztói ismeretek a jótállásról és szavatosságról amiket mindig jó, ha tudunk!... 3 I.1. A garancia jelentése, tudnivalók... 4

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben