Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik!"

Átírás

1 ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Tudnivalók - hírek - események Mindennapi kenyerünk 2. oldal Fogyasztóvédelem a Békában 3. oldal Tudnivalók lakásvásárlóknak 4. oldal Segítenek a kutyák 8. oldal VI. évfolyam 4. szám április Javítani vagy cserélni? 15. oldal A KONTROLL kérdez, a fogyasztó válaszol oldal EU állásfoglalás a fogyasztóvédelemért Újabb jelentõs állomáshoz érkezett az Európai Uniós, s ennek következményeként a magyarországi fogyasztóvédelemi jogalkotás április 2-án Brüsszelben került megrendezésre a tagállamok Parlamenti Bizottságainak részvételével az EU consumer law, its implementation and transposition Az Európai Uniós fogyasztóvédelmi jog áthelyezése és beültetése elnevezésû konferencia. Magyarországot Alexa György, az Országgyûlés Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottságának Elnöke, Miniszteri Biztos és Dr. Nagy József, a Társadalmi Unió Nemzetközi Kapcsolatainak Titkára képviselte. A konferencia középpontjában az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztók jogairól szóló, új irányelve állt. Az irányelv célja az üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdésekrõl szóló 85/577/EGK irányelv, a fogyasztókkal kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekrõl szóló 93/136/EGK irányelv, a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 97/7/EK irányelv, a fogyasztási cikkek adásvételérõl és a kapcsolódó jótállásról szóló 1999/44/EK irányelv felülvizsgálata. A javaslat ezt a négy irányelvet egyetlen jogi aktusba foglalja, a közös vonatkozásokat rendszerezett formában szabályozza, a meglévõ szabályokat egyszerûsíti és aktualizálja, az ellentmondásokat feloldja, valamint a hiányosságokat felszámolja. A javaslat eltávolodik a négy irányelvnél alkalmazott minimális harmonizációra vonatkozó megközelítéstõl (a tagállamok az irányelvben elõírtaknál szigorúbb nemzeti szabályokat tarthatnak fenn vagy fogadhatnak el,) hogy teljes harmonizációra vonatkozó megközelítésre törekedjen (a tagállamok nem tarthatnak fenn vagy fogadhatnak az irányelvben elõírt rendelkezéstõl eltérõ rendelkezéseket.) A harmonizációt két ok teszi szükségessé: A fogyasztók a saját tagországuk piacáról kilépve eltérõ szabályozással találkoznak a fogyasztóvédelem területén a másik tagországban. Ez gyakran elbizonytalanítja õket a tagországon kívüli vásárlásokkal kapcsolatban. Nehezebbé és átláthatatlanabbá teszi számukra az érdekérvényesítést a fogyasztói jogaik tekintetében. A vállalkozások közös piacra való jutását szintén megnehezíti a tagállamok eltérõ szabályozása. Az eltérõ szabályok feltérképezése, pontos megismerése és alkalmazása költségnövelõ tényezõ a vállalatok számára. Ezáltal csökken Folytatás a 9. oldalon Mennyire vagyunk tudatos vásárlók? A KONTROLL kérdez, a fogyasztó válaszol Az üzletek árubõsége napjainkban vitathatatlan. Szembeötlõ, hogy a kereskedõk menynyire félnek a fogyasztás csökkenésétõl. Így aztán szinte minden bolt kirakatában ott láthatjuk a kiírást: AKCIÓ! Árleszállítást bizonygatnak, tetszetõs számok hirdetik, hogy mi mennyivel olcsóbb, ezért sürgõsen éljünk a különleges alkalommal. Ezek az akciók azért sokakat elgondolkoztatnak: ha ennyiért is kapható egy cipõ, vagy ruha, mennyit fizettünk ki feleslegesen érte a korábbiakban? Az élelmiszerüzletek közötti versengés is élesedik, ezt nem nehéz felfedezni, már a televízióban szaporodó reklámjaik miatt sem. Hol, miért érdemes vásárolni, mi olcsóbb, vagy finomabb ott, melyik sonkát adják náluk olcsóbban, errõl próbálnak meggyõzni bennünket a tekintélyes, ismert nevû áruházak. A gyakorlott vásárló azonban tisztában van vele, hogy ezek az üzletközpontok csábítóak ugyan az áraik miatt, de a legtöbb buktatót mégis az õ termékeik jelentik. Miért? Feltehetõleg azért, mert nem igyekszünk tudatos vásárlóként járni ilyen helyeken, ahol egyszerre nagyobb menynyiségû élelmiszert szerzünk be. De beszéljenek a tapasztalataikról inkább azok a férfiak és nõk, akiket egyebek között arról faggattunk, észlelik-e idõben, ha az áruház polcain lejárt szavatosságú árut is kínálnak? 1/ Bori Róbert Károly foglalkozása tûzoltó, így nem kell bizonygatnia, mennyire kevés a szabadideje. Vásárolni mégis kénytelen, és neki sem mindegy, mit, mennyiért szerez be a családjának. Ezért õ is legtöbbször nagyobb üzletközpontban vásárol, és õszintén bevallja, hogy: - Igyekszem gyorsan összekapkodni, amire éppen szükség van otthon, telepakolom a kosarat, rohanok vele a pénztárhoz, és nem igen figyelem meg, hogy a kiválasztott árú milyen összetevõket tartalmaz, vagy, hogy megfelelõ-e a szavatossága? Volt, mikor kolbászfélét vettem magamnak vacsorára, és amikor fõzni kezdtem, már gyanúsnak találtam a szagát. Romlott volt. Folytatás a 5. oldalon A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság panaszügyeibõl Társadalmi közhangulat rajtunk is múlik! A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz érkezõ lakossági megkeresések jellege, hangneme és témái hûen tükrözi a valós közállapotot, képet kaphatunk arról, miként is érezheti magát a fogyasztó, vajon egyenlõ pozícióban lévõk viszonya uralkodik-e a kereskedõi, szolgáltatói piacon. A hatóság statisztikájában található egy beszédes szám, mégpedig a hatóságot valamilyen formában megkeresõ fogyasztók száma. Az elmúlt évben 113 ezer fogyasztó kereste fel személyesen a fogyasztóvédelmi hatóságot: a régiók lakossági kapcsolati irodáit, valamint József körúti központi irodát. Ezek egy része információ, tanácsadás-kérés volt, de volt reklamáció és panasz jegyzõkönyvbe vétele is szép számmal. A lakosság körében van igény az ilyen jellegû hatósági szolgáltatásra, hiszen alig több mint 2 év alatt 25 %-kal nõtt a Az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával létrejövõ projekt az Egymásra épülõ globális fogyasztói tájékoztatás és képzés a fogyasztói magatartás tudatosítása és az érdekvédelem javítása érdekében címet viseli, mely az egy éves program fõ célkitûzését foglalja össze. A Társadalmi Unió, országos hatókörû szervezetként Magyarország konvergencia régióiban valósítja meg a projektet, együttmûködve konzorciumi partnerével, a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesülettel. A társadalmi tudatformálás és ezen belül a fogyasztói magatartás tudatosítása a társadalom pontos és minket felkeresõk száma. A hatósághoz küldött panaszok és beadványok mennyisége is jelentõsen növekedett: a korábbi 12 ezerrõl 17 ezerre változott, amely 41 %-os növekmény. Ezek a magas számok azt is mutatják, hogy kereskedelmi, illetõleg a szolgáltatási helyi szinten valami nagyon nincs rendben a panaszkezelés tekintetében. Jogszabályi elõírások a panaszkezelés általános rendjére A vonatkozó jogszabályok viszonylag részletesen meghatározzák, hogy mit is kötelesek tenni a gazdálkodók, ha a vásárlóban valamilyen hiányérzet fogalmazódik meg és ennek hangot is ad: A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a kiszolgáló személynek magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó eredményes informálásával érhetõ el a leghatékonyabban, így maga a pályázat több csatornán, globálisan tervezi az állampolgárok tájékoztatását. A mai kor követelményének megfelelõen, már elsõ hónap végére elérhetõ lesz a Társadalmi Unió interaktív Internetes portálja, mely a hatályos jogszabályok gyûjteményén, tanulságos esetbemutatásokon kívül az A Kontroll fogyasztóvédelmi újság elektronikus változatát minden magyar polgár számára elérhetõvé teszi, illetve nagyon fontos, hiánypótló szolgáltatásként online fogyasztóvédelmi ta- panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzõkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A válasz másolati példányát három évig köteles megõrizni, s azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával a fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni nácsadást hoz létre a fórumon, aktuális hírek közlésén túl. A Magyarország teljes területén fogható, kéthetente jelentkezõ fogyasztóvédelmi televíziós film és rádiómûsor sorozat fontos eleme a programnak, mely írott sajtóval, a negyedévente megjelenõ, Egészségõr fogyasztóvédelmi magazinnal egészül ki. Az ismereteket házhoz viszi, emberközelivé teszi a Társadalmi az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltetõ testület levelezési címét. A kereskedõ és szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyérõl, és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címérõl és elektronikus levelezési címérõl, illetve internetes címérõl, telefonszámáról, ha a panaszokat ilyen módon is fogadja. Üzlettel rendelkezõ vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan, és olvashatóan kell megadni. A kereskedelmi törvényben a vásárlók könyvével kapcsolatos elõírások továbbra is hatályban vannak. Ezek szerint az üzletben jól látható és könnyen hozzáférhetõ helyen Vásárlók könyvét kell elhelyezni, amelybe a vásárlók észrevételeiket, panaszaikat jegyezhetik be. Ebben a tevékenységükben õket akadályozni tilos. A bejegyzéssel kapcsolatos intézkedésrõl 30 napon belül a vásárlót tájékoztatni kell. A vásárlók könyve a fogyasztók jogérvényesítésének egyik lehetséges eszköze. A vásárlók könyvét az üzlet nyitásakor, vagy esetleges beteltségét követõen hitelesíttetni kell az önkormányzat jegyzõi hivatalában. A bejegyzés automatikusan, önindigóval két példányban készül el, amelynek elsõ példánya a fogyasztóé, a második példány a könyvben marad. Folytatás a 9. oldalon EU támogatással valósul meg a Társadalmi Unió április elsején induló fogyasztóvédelmi programja Unió Fogyasztóvédelmi Akadémia sorozatával, amikor Magyarország vidéki nagyvárosaiban szervezi meg neves szakemberek részvételével a fogyasztóknak szóló elõadássorozatát. Országos fogyasztóvédelmi konferencia, korcsoport specifikus kiadványok, cikkgyûjtemények terjesztésével, az Internetes portálon nyomon követhetõ kutatásokkal, szakemberek képzésével és tananyagírással egészül ki a program - de vidéki Expók területén is találkozhatnak majd az olvasók a Társadalmi Unió fogyasztóvédelmi standjával. Az európai uniós támogatás Ft értékben valósul meg, a program 2010 március 31-én zárul. Az elért eredményekrõl folyamatosan lehet majd tájékozódni a Társadalmi Unió Internetes portáljáról. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 2 A KONTROLL VI. évf. 4. szám Valóban jó? Ez a véleményünk? Mindennapi kenyerünk A kenyér szavát hallom én. Egy ideje Máté Péter híres dalának kezdõsora jár az eszemben, amikor reggel kenyeret teszek az asztalra. Kíváncsi voltam, milyen is mindennapi kenyerünk, hiszen manapság annyit panaszkodnak rá. Kérdéseimre a lehetõ legilletékesebb embertõl, Gyarmati Lajos pékmestertõl kapom a választ. A mester 1973 óta dolgozik önállóan, a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének alapító tagja, rendfõ-helyettes, a Magyar Pékek Ipartestületének és a Magyar Pékszövetségnek alapító tagja. Ráadásul ezer családi szállal kötõdik a pékszakmához. Mottó: a jó pék a rossz lisztbõl is jó kenyeret süt. - A pékszakma olyan mesterség, amely többnyire apáról fiúra száll. Hasonló módon került a pékszakma közelébe? - Rátapintott, szoktam mondani, hogy a kemence tövében vagy a teknõtábla alatt készülhettem: apám, keresztapám, anyám, öcsém valamennyien pékek. Magam sem vagyok tehát kivétel. Hamisítatlan, tradicionális pékcsalád vagyunk. Apám egészen nyolcvanhat éves koráig ott állt a kemencénél. Ha egy pék az elsõ öt évet kibírja, akkor a pékek általában hosszan élnek. Lehet valami fiatalító-szer a lisztben! - A saját kenyerét fogyasztja? - Gondolom nem kétséges a válaszom: természetesen. Szeretek a hordozható fatüzelésû kemencében, a borospince mellett, jó levegõn, idõt nem sajnálva sütögetni. Az az igazi kenyér, amivel az ember elõtte több órán át dolgozott, legyen az káposztás pogácsa vagy csülkös kenyér. - Ha egy ember elmegy valamelyik nagy bevásárló központba szemre, tapintásra meg tudja-e állapítani, melyik a jó kenyér? - A szakember azonnal megmondja, szemre is, tapintásra is és illatra. Ma már, sajnos egyre nehezebben lehet hozzájutni igazi frissen sült kenyérhez, hiszen a legtöbbet csomagolják. Minden kenyérnek, a fehérnek, a barnának és a magvasnak is megvan a maga sajátossága. A fehér és barna kenyerek lazább bélszerkezetûek, ezáltal nagyobb térfogatúak és könnyebbek. A rozskenyerek, magvas kenyerek és barna kenyerek sûrû bélszerkezetûek, tehát kisebb a térfogatuk, súlyosabbnak tûnnek. Kialakult egyfajta elõítélet a kenyérrel szemben: a magyar ember a fehér kenyeret részesíti elõnyben és tény, hogy valamikor a fehér kenyér a gazdagság jele volt. A szegény emberek a barna, sok korpát tartalmazó kenyeret ették. Akkor még nem tudták, õk jártak jobban, õk fogyasztották az egészségesebb kenyeret, ezért tovább éltek, mint gazdáik. Manapság persze mindez már a múlté. Ha a kenyeret kibontjuk, az igazi kenyérnek van egy enyhén, de nagyon enyhén savanykás illata. A sav évszázadok óta hozzátartozik a kenyérkultúránkhoz. Hosszúérésû kovász, mert a kovász adja meg a kenyér ízét és illatát. Régen, ha este bekovászolták a lisztet az másnap reggelig a kemencesutban kelt. Megkelt, összeesett, megint megkelt és újra összeesett. A gyerekekkel még viccelõdtek is. Odatartottuk az orrunkat a tészta fölé, amit hirtelen széthúztak, a széndioxid kiszabadult, beleszippantottunk és egy kicsit megszédültünk. - Mi a véleménye általában a kenyérrõl, amit manapság az emberek az asztalukra tesznek? - Összességében a magyar pékek mindig is jó kenyeret sütöttek. Azt hiszem a kenyérrel szerencsére nincs különösebb probléma. A kenyerek valaha liszt-javítószer nélkül készültek, de mára a vevõk elrontották a pékeket. Ebbe a hibába bizony jómagam is beleestem. Én egy hagyományos fatüzelésû kemencével kezdtem. A nyolcvanas évek végén gõzkemencére álltam át. Nagyon sok múlik a kemencén. Ha a tészta ugyanaz és különbözõ kemencében sütjük meg õket, a kenyerek köszönõ viszonyban sem lesznek egymással, holott ugyanabból a tésztából készült valamennyi. Jómagam is mindenféle kemencében sütöttem kenyeret a vevõimnek. Úgy voltam vele, majd a vevõ eldönti, melyik kell neki. Kiraktuk a polcra a hagyományos, liszt-javítószer nélküli kenyeret, amely persze így kisebb térfogatú volt és mellé került a liszt-javítószerrel sült kenyér, nagyobb térfogattal és a héja is egyenletesebb volt. A vevõk szinte kivétel nélkül a liszt-javítószerrel készült kenyeret vitték, egyszerûen azért, mert szebbnek tûnt és nagyobb volt a térfogata. A vevõt manapság alapvetõen csak a szeme vezeti. - Mi volna, ha egy pék kizárólag a hagyományos módon készült, finom és egészséges pékárút tenné a polcokra? - Az a pék megnézhetné a pénztárcáját, feltehetõen csõdbe megy. A magyar ember elég konzervatív. Ha megszokta a fehér kenyeret, akkor száz esetbõl kilencvenkilencszer azt viszi. Hiába van ott még rozskenyér, magvas kenyér vagy barna kenyér. - Ennyire nem érdekel bennünket az új, a más? - A magyar ember ízlése lassan változik. Mondhatnám alig. Elõbb-utóbb átformálódik persze. Érdekes, hogy a nyugatiakhoz képest ezen a területen is húsz-harminc évvel vagyunk lemaradva. A Lajtán túl már inkább a régi paraszt és magvas kenyerek dominálnak. Itthon csak az a fontos, hogy a kenyér fehér legyen, nagy és vékony héjú. - Gyakorta olvasni a kenyerek kísérõpapírján, hogy állományjavítókat, ételadalékokat és egyéb, az átlagember számára furcsának tûnõ dolgokat tartalmaznak. Kenyér ez még? - Nem kell megijedni. A pékek szigorúan betartva a szabályokat kizárólag engedélyezett adalékanyagokat használnak. Márpedig nálunk szigorúak, szigorúbbak, mint nyugaton, az élelmezés-egészségügyi szabályok, így az engedélyezett anyagokkal semmi baj. Hozzá kell tennem, hogy a pékségekben a legritkább esetekben használnak például tartósítószereket, ha igen, azokat szinte csakis a kalácsfélékbe. Ha egy megkelt kenyértésztában például nincs lisztjavító szer és öt perccel tovább kelesztjük, a tészta össze fog esni. Lisztjavító stabilizálja a tésztát, tehát akár 25 perccel is tovább lehet keleszteni. A lisztjavító biztonságérzetet ad a pékeknek. - Mi a helyzet az úgynevezett hosszan eltartható kenyerekkel? - Bár én nem használom, de ha száz kiló liszthez hozzáteszünk 2-3% ilyen frissentartó szert, az jelentõsen megnyújtja a kenyér frissességét. Azért fontos, mert ha a ma sütött kenyeret a pék nem adja el ma, holnap már nem eladható. A vevõ ebbõl annyit érzékel, hogy hazaviszi a kenyeret és az 3-4 nap múlva is majdnem olyan friss, mint amikor megvették. Ettõl még kenyér a kenyér. - A pékszakma figyel mindarra, ami a szakmán belül történik? - A pékszövetségben sok szakmai bizottság mûködik. Azonban vannak olyanok, akik nem ebbõl élnek. Van más vállalkozásuk is, mondjuk ékszer eladás, annak hasznából finanszírozzák a pékmunkát, ráadásul így könnyû alacsonyabban meghúzni az árakat és tönkretenni a környék pékségeit. Voltam Németországban egy három hetes mesterkurzuson, ott az elsõk között tanítottak meg bennünket árkalkulációt készíteni. Itthon egyetlen fontos dolog mindig kimarad ebbõl a kalkulációból, a fejlesztés, az innováció költségei. Tudomásul kell venni, hogy a gépeket javíttatni kell és tíz év múlva lecserélni valamennyit. Az anyagköltségekre elvileg kötelezõ volna rátenni pluszban 4% innovációt és azt félre kellene tenni. Ez jelenleg nincs benne az árban! Fontos volna elérni, hogy a multik se árulhassanak mélyen az önköltségi ár alatt. - Az általam vásárolt szeletelt kenyér ára 270 forint. Mit gondol, rendben van ez az ár? - Én inkább úgy fogalmaznék: elfogadható ez az ár. Nagy odafigyeléssel, szakmaszeretettel ebbõl az árból már meg lehet élni. - Egyre több áruházban bukkannak fel a mélyhûtött kenyerek és más péksütemények. Mit gondol ezekrõl? - Semmi rosszat nem látok benne, akár otthoni szórakozásnak is nevezhetném. - De mitõl drágábbak? - Egyetlen szó a megfejtés: energia. Tárolni és kiszállítani kell ezeket, ezek drágítják meg a fagyasztott péksüteményeket. - Tegnap egy elektromos nagyáruház polcain több mint tizenegyféle kenyérsütõ-gépet számoltam össze. Lehet ezekkel jó kenyeret sütni? Van értelme az egésznek? - Egy barátom, több éve egy ilyen szerkezettel süt kenyeret és profi lett. Igaz, az én segítségemmel, de mégis. Még a lisztet is tõlem kapja. Az instrukcióimat követve kialakította magának, hogyan tud fehér és rozskenyeret sütni. Mivel nagyon kis tételekrõl van szó, minden összetevõt szigorúan digitális mérleggel grammra kell kimérni. Egyetlen deka élesztõ is sokat számít. Ha több élesztõt adunk, akkor hirtelen megkel, ha kevesebbet, akkor nem lesz megfelelõ a térfogata. Még az is számít, hogy milyen a hozzáadott víz hõmérséklete. - Otthoni kenyérsütéshez valóban a házi kenyérsütésre szánt lisztet kell választani, két és félszer magasabb árban? - Ez kizárólag próba alapon mûködik. Az ember elõször bízzon abban, amit a csomagolásra írtak. Ha baj van, akkor vagy a liszt minõségével van baj, vagy az ember elmért valamit. - Meri ajánlani valamelyik malom termékét, vagy akár egy konkrét lisztfajtát kenyérsütéshez? - Mi nem boltban vesszük a lisztet, a malmok hozzák a péküzemhez. A pékségekhez mindig garantáltan jobb minõségû lisztek kerülnek, mint a boltok polcaira. - Összességében tehát elégedett a magyar kenyér minõségével? - Külföldi tapasztalataimmal összehasonlítva minden adott ahhoz, hogy jó kenyerek kerüljenek az asztalokra. - Legutoljára arra kérem, értelmezze annak a kenyérnek a feliratát, amelyet vásárolni szoktam, íme: Összetevõk: BL 80 liszt, víz, BL 55 liszt, konyhasó, élesztõ, lisztkezelõ-szer (búzaliszt, kukoricapehely-liszt, emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjei (E471), dextróz, aszkorbinsav (E300), enzimek. - Ijedtségre semmi ok, mindezek a lisztjavítószerek összetételét jelzik, ettõl kezdve már az egész kémia és biológia. Bóka B. László A szerkesztõség szívesen fogadja az olvasók észrevételeit, véleményét a mindennapi kenyerünkrõl. A beérkezõ írásokat közzétesszük. A diák is fogyasztó Gyermekzsivajtól volt hangos március 13-án Szigethalmon, a Sport- és Szabadidõközpont nagyterme. Seregnyi általános iskolás gyûlt össze A diák is fogyasztó címû pályázat eredményhirdetésére, valamint a hasonló témájú beszélgetésre és versengésre. A rendezvényen megjelent Jószai Attila, a brüsszeli székhelyû Régiók Bizottsága elnöke, dr. Schuller Gáborné a település alpolgármestere is. Széplaki Ferenc a Pest-megyei Fogyasztóvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd felolvasta a rendezvény fõvédnökének Szabó Miklósnak a Társadalmi Unió elnökének levelét, aki halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott a konferencián résztvenni. A fõvédnök írásában hangsúlyozta, hogy a szervezõk s a résztvevõk egyaránt hozzájárultak a fogyasztóvédelmi ismeretek terjesztéséhez és a fiatal fogyasztók tudatosságának növeléséhez. A pályamunkák szép száma és azok tartalma meggyõzõen bizonyította az immár hagyományossá váló rendezvény hasznosságát. Szabó József, a Pest Megyei Békéltetõ Testület elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy a konferencia célja a fogyasztóvédelemrõl való beszélgetés és ismeretterjesztés. Már fiatalon meg kell tanulni a tudatos vásárlás fortélyait. Hiszen nem mindegy, hogy valamit az utcán, vagy boltban vásárolunk. Az sem mindegy, hogy csak a megvett holmi kicsomagolása után derül ki, hogy Anyám, én nem ilyen lovat akartam. Tisztában kell lenni jogainkkal vásárlás és szolgáltatás igénybevételekor egyaránt. A gyerekek 13 feladványt kaptak a fogyasztóvédelmi alapismeretekbõl. A jó választ adókat a mosolygós arcú, szakálas, jól megtermett kisbíró csokival és naptárral jutalmazta. Valamennyi válasz elõtt kezek erdeje lendült magasba, jelezve, hogy sokan tudták a megoldást. Pedig jónéhány fogós feladat volt. Csak néhány a villámfeladványok közül: Mi a garancia hivatalos elnevezése, mit tilos 18 év alattiaknak kiszolgálni, milyen felirat- és milyen sorrendben található az élelmiszer gyári csomagolásán, mikor van a Fogyasztóvédelem Napja, ki a fogyasztó? - Örömmel tölt el, ahogy itt a lelkes és felkészült diákokat látom. Nyugtázva, hogy milyen jól sikerült közös szándékkal felkelteni az érdeklõdést a fiatalok körében a fogyasztóvédelem iránt - mondta Kathy Attila, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fõosztályvezetõje. Szükséges, hogy az emberek már fiatalon tisztában legyenek jogaikkal, mert csak így válhatnak felnõtt korukra tudatos fogyasztókká. Fontos megtanulni, hogy mindenkinek jókor meg kell gyõzõdnie az áruk és a szolgáltatások minõségérõl. Ezt a figyelmet és tájékozottságot növelte a pályázat, valamint a vetélkedõ is. Minden elismerést megérdemelnek a versenyzõ ifjak, a program szervezõi és a gyermekek a felkészülését segítõ pedagógusok. Kívánom, hogy gyarapodjon tovább a résztvevõk fogyasztóvédelmi tudása. De maradjon meg a jókedvük és játékosságuk is. Nem kell örök életünkben szúrós szemmel járnunk-kelnünk. Csollák Mihály, a Tököli Alkotók és Mûvészetpártolók Egyesületének elnöke, a zsûri tagjaként vette górcsõ alá a pályázatokat. - Arra jutottam, hogy ha van természetvédelem és van állatvédelem, akkor lennie kell embervédelemnek is, aminek fontos része a fogyasztóvédelem vélekedett. Hiszen az élelmiszert fogyasztjuk, a mûszaki cikkeket használjuk, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vesszük, de használjuk a bankot, a telefont, az internet is. Felsorolhatatlan, hogy mennyi mindent veszünk, és mennyféle szolgáltatást igényelünk az életünk során. Ezt a sokrétûséget jól tükrözik a változatos technikákkal beadott alkotások. A legkedveltebb téma az egészséges és az egészségtelen élelmiszer volt. A kivitelezési technikák között elõfordult szines-ceruza rajz, festés és igényes applikáció, amelyen nagyon jól használták fel a különbözõ címkéket és fotókat. És a nyertesek: az alsó tagozatosok legjobbja Gyöngyösi Petra lett, akinek díját, egy szuper rollert- a Vállalkozók Szövetsége állta. Míg a felsõ tagozatos versengõk elsõ helyezettjének, Nagy Angelikának trófeáját - egy kerékpárt -, Varju László országgyûlési képviselõ, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára ajánlotta fel. A pályamûvek döntõ többségét kiállítják július 13.-án a Tököli Kerítéstárlaton és Kézmûves Bemutatón. Kõhalmi Dezsõ

3 A KONTROLL VI. évf. 4. szám 3 Fogyasztóvédelem a Békában Egy jövõbe mutató kezdeményezés A fõváros VIII. kerületének szívében, a Blaha Lujza térhez közel, a Bérkocsis utca 41-ben nyílt meg március 20-án a furcsa nevû Békatanoda. A megnyitón megjelent Kiss Péter kancelláriaminiszter is. A 85 négyzetméteres pinceszuterén az Éhezõ Gyermekekért Alapítvány és a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma együttmûködésével jött létre. Az elnök, Hanti Vilmos beszélt a tanodával kapcsolatos terveikrõl. - Mit takar ez a név: Békatanoda? - Gondolkodtunk milyen érdekes, kicsit talán meghökkentõ, érdeklõdést felkeltõ nevet adhatnánk a helynek. A név az utca nevébõl adódik, Bérkocsis, azaz BK, így lett béka. Ha a fiatalok jönnek elképzelhetõ, hogy a rövidítést fogják használni, vagyis BK41. A béka névnek persze van némi áthallása. A békákat sokan nem szeretik, pedig õ is egy élõlény, hasznos, és fontos volna, hogy minél többen szeressék. A gyerekek elé példát kívánunk állítani, hiszen a meséikben csúf békából is lehet herceg vagy király, így õk is lehetnek zi, hogy mi a legszegényebb gyerekeket várjuk, olyanokat, akik sajnos nagyon mélyen vannak. Ha néhány lépcsõn az ember lemegy a Bérkocsis utcai szuterénbe ez is azt jelzi, hogy onnét lentrõl szervezzük a gyerekek életét, igyekszünk hozzájárulni majd ahhoz, hogy minél több csoda legyen az életükben. - Ki a Békatanoda fenntartója? - Az Éhezõ Gyermekekért Alapítvány vette meg tavaly a 85 négyzetméteres szuterént és az alapítvány a fenntartó is, a szakmai munkába pedig a Gyermekbarát Mozgalom segít be. - Mik a terveik, milyen fog- kes szabadidõs tevékenységeket, hogy ne az utcán csavarogjanak. Szabadidõs elfoglaltságaik gerince fogyasztóvédelmi nevelés lesz, hogy a gyerekek megtanulják, vannak kötelességeik, de e mellett nekik is vannak jogaik. Fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermek kortól öntudatos fogyasztóvá neveljük õket, ne engedjék becsapni magukat. - Miért fontos ennyire a fogyasztóvédelem? - A mai vadkapitalista környezetben fõleg a kevésbé iskolázott emberek, s gyermekeik áldozatai leginkább a tetszetõs reklámoknak, a hangzatos, de félreérthetõ szlogeneknek. Eddigi pedagógiai tapasztalataim segítségével dolgoztam ki a fogyasztóvédelmi nevelõ tevékenységünk fõ területeit. A huszonegy pont mindazokat a tevékenységi köröket foglalja össze, amelyekbõl az önkéntes segítõink választhatnak felkészültségük, érdeklõdésük, s nem utolsó sorban a gyerekek kívánságai alapján. A fogyasztóvédelem ügyét az egyik legfontosabb nevelési területnek tekintem. Ma a fogyasztóvédelem életünk egyik legsarkalatosabb pontja. Sok szegény gyerek kevés hátteret hoz otthonról, sokszor szüleik sem végezték el a középiskolát, nem dolgoznak, a gyerekek nem látnak munkába járó szülõi példát. Ezeknek a gyerekeknek sajnos még a komoly összetett mondatok megértése is gondot okoz. Közben például egy-egy áru tulajdonságairól kisbetûkkel írott sorokban olvashatna. A gyerekek szocializációjakor mindazon ismereteket meg kellene tanulniuk, amelyek a felnõttek világában eligazodást nyújtanak. Fontos, hogy szûkebb-tágabb környezetük dolgairól a gyere- valamivé,- valakivé, minden egyrészt a környezet megítélésétõl függ, de attól is, hogy õk mennyire akarják azt rendszerességgel, tanulással, kitartással. Ráadásul a név azt is kifeje- lalkozások lesznek a Békatanodában? - Alapvetõen a hátrányos helyzetû gyermekeknek, a környékbõl adódóan elsõsorban roma gyerekeknek szervezünk érde- kek olyan információkat és ismereteket szerezzenek, valamint olyan készségeket sajátítsanak el, amelyekkel képesek lesznek biztonsággal boldog, biztonságos életet élni. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek felkészültek legyenek a piaci társadalom mindennapos kihívásaival és csábításaival szemben. Íme néhány terület a Békatanoda huszonegy pontos programjából. A gyermekek öntudatos fogyasztóvá nevelése adja meg a tevékenység gerincét. Ezt a komplex célt a legkülönbözõbb tartalmakkal fogják az önkénteseink a tanodaprogram keretében megvalósítani: 1. Ismeretátadás a témában verbális eszközökkel (pl. kis tájékoztatók, esetbeszámolók, elõadók hívása stb.) 2. Fogyasztási helyek látogatása (pl. üzletek), a tapasztaltak csoportos, egyéni feldolgozása). 3. Próbavásárlások, a pénz használatának tudatosítása. 4. Kézmûves foglalkozá- gek) fogadása, élménybeszámolók hallgatása). 12. A környezettudatosság erõsítése a fogyasztóvédelmi kérdésekben. 13. Intenzív kapcsolattartás a szülõkkel, rendszeres tájékoztatásuk, bevonásuk a programokba, részükrõl segítség igénylése. Annak tudatosítása, hogy a gyermekek nevelése közös ügyünk. - Hány gyermek befogadására alkalmas a Békatanoda? - Más, más tevékenység más és más létszámot jelenthet. A helységnek van egy klubszerû része és egy apró kis pódiumterme is. Tíz-húsz-huszonöttõl egészen ötven-hatvanig tudjuk majd fogadni a gyerekeket. - Milyen korosztályt várnak majd a Békatanodába? - Elsõ körben a 10 és 16 év közöttieket, bár természete- - Egyfelõl híre ment annak mit szeretnénk itt csinálni, másrészt már karácsonykor egy adományosztás színhelye volt a tanoda. A megszervezéshez a Józsefvárosi Önkormányzat Szociális Irodája nyújtott segítséget. Mivel címeket nem adhattak ki, az adományosztásról szóló levelünket kiküldték a körülöttünk élõ hátrányos helyzetû családoknak, amelyek visszajelezhettek, hogy igényt tartanak-e szolgáltatásainkra. Így tudtunk karácsonykor sikeres adományosztást szervezni 282 fõnek. - Úgy tudom, a környezetük, a ház tulajdonosai nem nagyon örülnek annak, hogy itt akarnak mûködni. - A halmozottan hátrányos helyzetû gyerekekkel történõ foglalkozás pedagógiailag amúgy sem könnyû, sok (termékek másolati elkészítése, az élmények alapján tárgyi beszámolók készítése különféle anyagokból, képek készítése különféle technikákkal stb.) 5. Kapcsolattartás A Kontroll címû fogyasztóvédelmi lappal, ahol lehetõség kínálkozik az írásbeli, képi fogyasztóvédelmi témájú produktumok bemutatására, ezzel annak az átélésére, hogy a nyilvánosság segítségével alakíthatók viszonyaink. 6. Drámapedagógiai módszerekkel esetek eljátszása, az önismeret erõsítése. 7. A személyiségformálódás egyik fontos területének, a kritika-önkritika erõsítése kiscsoportos játékokkal. 8. Oktatófilmek nézése, esettanulmányok megnézése. 9. Az optimális tévézésre nevelés keretében tévézési mûsortervek készítése, a látott mûsorszámok elemzése stb. 10. Az optimális Internethasználatra nevelés keretében tartalomelemzés, játékok használata, mint a program teljesítésének egyik jutalmazási lehetõsége. 11. A gyermekek elõtt népszerû személyiségek (sportolók, színmûvészek, énekesek, tévészemélyisé- sen tudjuk, hogy a 6 éves korkülönbség már önmagában más és más nevelési módszereket igényel. Ha lesz rá igény természetesen szívesen látjuk a 10 év alattiakat is. Mindez hétvégenként történik majd, a hétköznapokon tartalmas munkát végzõ gyermekés ifjúsági közösségeknek szeretnénk otthont adni. - Speciális a korosztály, speciális a feladat, kik nevelik, oktatják, vigyázzák majd a gyerekeket a tanodában? - Munkánkhoz önkénteseket keresünk. Legyen az szülõ, pedagógus, vagy más, a gyereket szeretõ fiatal, vagy idõsebb. Nincsenek anyagi lehetõségeink, hogy fizessünk a felelõsségteljes munkáért. Azokat várjuk, akik képesek tenni a nehéz Ügyért. Fontos, hogy a tanoda léte egyfajta helyi civil önszervezõdést is beindítson, így számítunk a szülõkre is. Önkéntesnek már jelentkeztek is a környékrõl, van köztük háromgyermekes anyuka és pedagógus is. Fontos, hogy akiket meg akarunk szólítani a kezdeményezéssel azok körébõl is legyenek itt önkéntesek. - Hogyan lehet elérni a célcsoportot, azokat a gyerekeket, akiket a Békatanodába várnak? de arra nem számítottam, hogy nagy ellenállásba ütközünk a ház tulajdonostársai részérõl. Nem támogatják elképzeléseinket, még azok sem, akik részt vettek a karácsonyi adományosztáson. Sajnos, a sok rossz tapasztalatuk miatt kérgesedtek meg a környék cigánygyerekeivel, - fiataljaival szemben. Elmondták, hogy azok bejárnak a lépcsõházba, s utánuk tûket találnak, ami a drogozásra utal. Mi azt mondjuk, hogy oda kell az orvos, ahol a beteg van. Ezért is szeretnénk e helyen mûködni. Egyébként a hatósági engedélyt nem igénylõ tevékenységünkkel reméljük, hogy sikerül az itt élõ gyerekek számára tartalmas programokat nyújtani, amellyel valamennyien nemesedhetnek egy kicsit. Reméljük, hogy kitartó munkánk csökkenteni fogja a sokszor jogos elõítéleteket. Ugyan éppen a ház tulajdonostársai hoztak most egy határozatot, hogy a saját tulajdonú szuterénünk funkcióváltásához nem járulnak hozzá. A hely eredetileg raktár volt. Lehet, hogy ezután nem csak Békatanodának, hanem gyerekraktárnak is kell neveznünk. Bóka L. László

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói

A légi utasok fogyasztói jogai 10. oldal. oktatása van napirenden. politika egyik fontos célkitûzése a tudatos fogyasztói ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ Egy fogyasztóbarát lépés 3. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 5. szám 2009. május Fegyvertény Nagykanizsán 3. oldal EU-lõre

Részletesebben

Kétszer ad, ki gyorsan ad

Kétszer ad, ki gyorsan ad ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG AJÁNLÓ A babakocsik biztonságáról 7. oldal Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VI. évfolyam 7. szám 2009. július A vevõnek mindig igaza van 3. oldal Mit

Részletesebben

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon

7. oldal. eseményen vagy rendezvényen, természetesen úgy, hogy közlik a forrást és a karitatív célt, így az odalátogató szabadon ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 10. szám 2010. október Ízlelõ családbarát éttermek 3. oldal Az iskolai büfék monopóliuma 4. oldal Autózzunk

Részletesebben

csalhat-e a villanyóra?

csalhat-e a villanyóra? ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 5. szám 2010. május Azok a hivatalok, s hivatalként viselkedõk 2. oldal Kispénzûek nagy élménye 6. oldal

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont

Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont 2012 ÁPRILIS. II. évfolyam 1. szám. A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Oktató és Információs Pont időszaki kiadványa Fogyasztóvédelmi Információs és Oktató Pont A Fejér Megyei Fogyasztóvédelmi Információs

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 16. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 16. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 16. hét Megvan, kié a szennyezett paprika SZENTES. Az eltelt majdnem három hét miatt a vizsgálatok a gyorsan bomló diklórfosz használatát sem kizárni, sem

Részletesebben

Akiindulópont, hogy valamennyi

Akiindulópont, hogy valamennyi . FEJEZET Dr. Kathi Attila Fogyasztóvédelem tudatos vásárlás Bevezetés: Mi is az a fogyasztóvédelem? Akiindulópont, hogy valamennyi állampolgár, legyen az idôs vagy fiatal, folyamatosan fogyaszt, és nem

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

Meditáció karácsonyhoz közeledvén

Meditáció karácsonyhoz közeledvén Meditáció karácsonyhoz közeledvén Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény - kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat

Részletesebben

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik

Karácsonyi Kerekasztal. fogyasztók Szép karácsony. hitel nélkül. legyen benne. Interneten A karácsonyik Megvédjük a pénzét! Országos fogyasztóvédelmi újság 2009. december ünnepi szám Karácsonyi Kerekasztal Kereskedõk edõk és fogyasztók Szép karácsony k hitel nélkül A karácsonyi k fenyõ, hogy sokáig örömünk

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA Bevezetés Termékbemutatók, fogyasztói csoportok, internetes vásárlás, számítógép-használat, közösségi oldalak ez csak néhány azon fogyasztóvédelmi terület közül,

Részletesebben

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás,

Legyünk résen, ha túl kedvező az ajánlat, könnyen csalódás érhet külföldön - Fontos az utasbiztosítás, Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 4. hét Liszt, ami nincs Nem mindig stimmel a csomagoláson feltüntetett súly! Erre az eredményre jutott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) a nélkülözhetetlen

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 17. hét Taxiengedélyeket vontak vissza Az új taxirendelet szeptember 1-jei életbelépése óta több száz taxi- és drosztengedélyt vonatott vissza a Budapesti

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét. Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 16. hét Alternatív bankrendszerrel lehet megoldani a devizahitelek gondjait Doubravszky György, a pénzügyi jogok biztosa szerint alternatív bankrendszer

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7.

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7. HÍRLEVÉL 2015. I. szám Budapest, 2015. január 7. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók,

Részletesebben

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe,

Falakat áttörő erőszak 9. oldal. a célok nem kerültek veszélybe, A CIVIL TÁRSADALOM LAPJA AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu IX. év fo lyam 1. szám 2012. március Kulcs az élethez 2. oldal Segélyvonal Európában 3. oldal Fogyatékos embertársaiért

Részletesebben

Terítéken a modern vasalók 10. oldal

Terítéken a modern vasalók 10. oldal OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 6. szám 2011. június Lakásfelújítás tanulságokkal 2. oldal A próba kockázata

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 14. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 14. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 14. hét Ha nem figyel, becsaphatják! Dübörög a gagyibiznisz: egyre több hamis árut foglalnak le hazánkban is. Hamisított sajtot, kekszet, húsárut és rekordmennyiségű

Részletesebben

Fogyasztóvédelem iskolásoknak

Fogyasztóvédelem iskolásoknak Fogyasztóvédelem iskolásoknak Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Lektorálta: Dr. Eitmann Norbert Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (1012 Budapest, Logodi u. 22-24., www.feosz.hu)

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2015. 12. hét Pályázat Gubás Csilla (műsorvezető): - Az idén 18. alkalommal hirdették meg a Magyar Termék Nagydíj pályázatait. Az 1998-ban alapított védjegy célja,

Részletesebben

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

NCA MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Köszönjük! MIRE SZÁMÍTHAT, KEDVES OLVASÓ? AKTUÁLIS Elôzô lapszámunkban különös figyelmet fordítottunk az uniós pályázati lehetôségekre, áttekintettük az uniós források rendszerét, s némi segítséget próbáltunk

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 1. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.03.10. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Lapszemle 2012. 24. hét

Lapszemle 2012. 24. hét Lapszemle 2012. 24. hét Bepanaszolt szégyenfalak A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság törvénymódosítást kezdeményezhet az önkormányzati adóslisták miatt Az adózási, a foglalkoztatási vagy

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben