KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa."

Átírás

1 YTTI. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó (657.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Medeleift miiáei szériái és szoimoa. Szerkesztőség ég kiadóhivatal: Budapest (Kőztelek), Üllői-út 85. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Tattersall istállóiban (Külső Kerepesi-ut, a keleti sózott állapotban Francziaországba nevetséges pályaudvarral szemben.) alacsony vám mellett jut be, amennyiben 100. X. tavaszi luxuslóvásár, ugyanott május kilónkint csak 13 frank fizettetik érte. Meghívó hó 16, 17 és 18. napjain. A franczia termelőnek tehát alig lehet A díjazással egybekötött XV. tenyészállatvásár határnapjai még nincsenek végleg számadását a margarin s a vaj ezen kettős reménye, hogy talán export utján találja meg az OMGE. irodalmi és tanügyi szakosztályának megállapítva, márezius hó 2-dik harmadában inváziójával szemben. fog megtartatni. Németország, Belgium s Olaszország már f. évi január hó 25-én (kedden) d. u. I-sö díjazással és próbavágásokkal egybekötött hízott állatvásár a székesfővárosi sodikra 20 franknyi beviteli vámot vetettek. jobban védekeznek, mert az elsőre 25, a má- 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. Tárgyak: marha vásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-il Az idézett német lap tudni véli, hogy a francziáknál az utóbbi három év alatt folyton napjain. 1. A köztelki gazdasági előadások Bejelentési ivek a vásárokra az OMGE. emelkedett a vajbevitel. végleges programmja és sorrendje. titkári hivatalánál (Budapest, Köztelek) kaphatók. kilót, 1895-ben 5.339,075 kilót és 1896-ban így 1894-ben bevittek hozzájuk 4:917, Suschka Richárd : Gazdasági számvitel" czimü pályamunkájának kiadása. KÜLFÖLDI SZEMLE. tálók között elsősorban áll Belgium óta 6.161,559 kilót, mely bevitel körülbelül 18 millió franknyi kiadásnak felel meg. Az impor- 3. A könyvkiadó-vállalat ügye. vajbevitele egy fél millió kilóval emelkedett, 898. január hó 21-én. A vaj és a margarin-kérdés. viszont a francziák paralizálva lévén a belga Máday Izidor, A porosz Reichstag legutóbb egy törvényt fogadott el, mely szerint a margarin, kilót vihéttek amoda tavaly, holott azelőtt két- 20 frankos beviteli vám által, csak 159,000' szakosztályi elnök. vagy az úgynevezett tápzsir"-ok eladásával szer annyit is exportáltak. A németek érthetőleg megelégedéssel konstatálják a foglalkozó üzletdk csak ugy tarthatók fenn ezután is, ha árujokat előzőleg s minden két- franczia tejgazdaságok hanyatlását. Meghívó séget kizárólag az anyagot ismertető czimzéssel látják el. A törvény paragrafusaiban körül- francziák, csakhogy az utóbbi időben a Azelőtt Angliát látták el vaj okkal a az állattenyésztési és állategészségügyi szakosztálynak január hó 28-án, azaz pénteken d. u. 4 órakor a Köztelek kistermében irt meghatározástól eltérő, bármiféle zsiradékkeverékek árusítása szigorúan tiltatik. Egyesült-Államok szorították ki onnan. Dánia dánok s mint legutóbb emiitettük az tartandó ülésére. A margarin festése a legapróbb részletekig szabályozva van. emelkedett a vajexport terén. Először csak 8 maga az utóbbi tiz évben óriási arányokban Tárgyak: 1. A husfogyasztási adó reformja. Angolországban a margarin szabad kereskedelme nincs korlátozva; de miután átho- millió kilóra emelték kivitelüket. Kezdték pedig millió kilót vittek be Angliába s ma már 6Í 2: Adatgyűjtés az ivarzási és szülés rendellenességek okairól. zatala a hatósági közegek részéről meg van a vájgyártást csak 1880-ban, midőn annak tudatára ébredtek, hogy a gabonatermelés nem 3. Földmivelésügyi miniszter leirata a nehezítve, meg, mert a fogyasztók sem rajongnak a mesterséges kotyvalék iránt, Né- fizeti ki magát kellőleg. Ekkor láttak hozzá a sertéshimlő ellen foganatosítandó óvintézkedések tárgyában. metországba iráijyuló bevitele csekélynek mondható ; pedig mindenki tudja, hogy főleg az gok s szövetkezetek létesítéséhez. javított. állattenyésztéshez, modern tejgazdasá- 4. Javaslat a lóhüskimérés rendszeresítéséről. Tormay Béla, utóbbi három év alatt a margaringyártás Tejgazdasági berendezésük meg épp oly óriási arányokat öltött. A D. L. P. azon nézetének ad kifejezést, hogy a margarin, tekintve, egyetértés. Ennek köszönhető, hogy már 1894-ben tökéletes, mint a kis- és nagybirtokos közötti hogy az Egyesült-Államok terülétén is piaczot 280 millió viárkányi vajat exportáltak, melynek Tavaszi állatvásárok sorrendje. vesztett, főleg Francziaországot árasztja el. így nagyobb része Angliában találta kedvező piaczát, Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület most a francziák a magok sok margarinja hol a vajfogyasztás az utóbbi tiz év alatt fokozódott. Azelőtt 4"8 fontot fogyasztottak fe- által a f. év tavaszán rendezendő állatvásárok mellett, még az exotikusnak is helyet adnak. a kővetkező időszakokban fognak megtartatni: Ez valószínűleg onnan van, mert náluk a margarin, oleo-margarin, a tápzsir" beviteli vámja gyasztás, de mint emliténk, szükségletét Amejenkint, most már 7'2 fontra emelkedett a fo- IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés emelésére alakult Tattersall r.-társasággal karöltve rendezve) márczius hó 29, 30 és 31-én a ban jelentékenyen magasabb. A vaj friss, vagy s Németországból is fedezi. csak 20 frank, holott Európa összes államairikából, Dániából, Svédországból, Hollandiából lleszünk vetőmagnak alkalmas wmr t a w a s z b ú z á t ~wm és kérünk mintázott árajánlatokat. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. Mai Hámunk 2S oldal.

2 KÖZTELEK, JANUÁR HŐ SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. Hallomás szerint ezekhez most még vényjavaslatot, mely biztosítja a mezőgazdák Ausztrália, Kanada versenye is hozzá fog járulni. hitelének emelését, melyre az-utóbbi időben Az óriási angol vámunió megvalósítását a tudomány is elősegíti. A vegyészeti és technikai amúgy is oly nagy szükség van. íme Francziaország, ahol pedig a hitelviszonyok / tudomány maholnap odafejlesztik a vaj konzerválását, általában sokkal kedvezőbbek, mint hogy azt a világ legtávolabb részéből is nálunk, hatalmasan siet az állami beavatko? el fogják hozhatni kedvező piaezára. A hamisítatlan, zás utján éppen a kisemberek hitelszükséglezal exotikus vaj ára pedig oly olcsó, hogy azteit kielégíteni. A mi hitelviszonyaink sokkal európai produktum semmi szin alatt nem rosszabbak, javításukra a társadalom már leend képes versenyezni. régen megmozdult,. 1 de, csak'a legutóbbi napokban Ráutaltunk a múltkor a mi tejgazdaságunkat értesültünk, hogy a szövetkezeti törvény- fenyegető veszedelemre. Ezúttal ismé- javaslat végre elkészült. A pénzről azonban - telve tesszük azt, mert vitális érdekünket láti eddig csak legutóbb egy miniszteri kijelentés juk érintve. Okuljunk a hanyatló franczia tej- folyamán esett szó, pedig a mezőgazdaság ba- gazdaságok rovására s kövessük a virágzó dán jain és a szocziálizmuson a kisemberek hitelügyeinek gazdák példáját. szabályozása altal, csak nagyobb pénzáldozat mozgósításával lehetne hathatóson A mezőgazdasági hitel Fraiicziaországban. segíteni. II' Meline, a földmivelési és Georges Cochery pénzügyminiszter a parlament elé azon negyven miilió franknak hová fordításáról szóló törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet a fran- czia nemzeti bank az államkincstárba tartozik beszolgáltatni. Ezen összegen kivül, amely köteles előzetes befektetés, a banknak, évenkint két milliót kell évi tartalék gyanánt ugyanoda befizetnie. A Kabinet azt határozta, hogy ugy az előzetes befektetést, mint az évi tartalékot a kerületi kölcsönös mezőgazdasági hitelegyesületek pénztárába fogja szolgáltatni. Ily formán eljárva, a központi mezőgazdasági bankot nem fogja felállítani, hanem a kerületenkint már ',.létező kölcsönös hitelegyesületeket fogja tápv *. lálni, abból az elvből indulva ki, hogy az országszerte, vidéken lakó gazdák részére a ''hozzájárulást megkönyitse^,a kerületi pénztáraknak működése tehát ' abból fog állani, hogy leszámítolják a helyi pénztárak által eléjök adott gazdasági ügyleteket (kölcsönöket)., Fel vannak azonfelül hatalmazva a kerületi pénztárak, hogy mezőgazdasági termé- : > i kekre előleget adjanak. Pénzforrásukat gazdagitandók, az állam által nyújtott segélyösszegen felül, még azt is tehetik, hogy két éven belül lejáró különleges sorsjegyeket bocsáthatnak ki. A kormány azon óhajtásának ad kife- V jezést, hogy a képviselőház szentesítse a tör- T ÁR C Z A Friss munkaerő a mezőgazdaságban. (Kép a XX-ik századból). A napokban a Temps" olvasása közben azt látom, hogy valami Vilbuchevich nevezetű, Párisban élő orosz uri ember, az ottani központi gazdasági, egyesület gyűlésén a gazdák figyelmét arra hivja fel, hogy utánozzák az ő honfitársait s gazdagítsák állatállományukat egy uj fajtájú igás jószággal. Ez a derék, orosz a becses munkaerő alatt a tevét értette, melylyel a délorosz gazdák meg azok dolgoztatnak már régóta, kik a Dnieper s a Don mentében laknak. A felolvasáson jelen volt franczia gazdák először bámész szerpeket meresztettek, néhánya meg gúnyos, hahójára' fakadt, de a tamáskodás nem soká tartott, mért csakhamar felállt közülök néhány Tarascon vidéki ember, kik pártját fogván az orosznak, kijelentették, hogy náluk a Rhone völgyében már vagy két év óta tevékkel végeztetik a mezőgazdasági munkákat. Azzal nagyon meg vannak elégedve s az a nézetük, hogy igenis, Európában ez az állat a gazdák igaz hasznára nagyon is meghonosítható, csak istállózní kell decz. februárban, mig 10 fok hideg járja. Erre persze megváltoztak a nézetek s csakhamar azt a kérdést intézték egymáshoz az előbi csúfolódók: Prémium a gazdáknak. Amerikában Santa-Cathaiina állam tanácsa törvényt hozott, melynek értelmében az oly gazda, ki egy előre meghatározott mennyiségben, legtöbb -gabonát, theát, vagy nyers czukrot termel, egész 15 cóntosi (1 conto 6 korona 3 fillér) díjazásban részesittessék. A törvény értelmében az a gazda, ki 500 mm. gabonát termel 15 contost, ki pedig, 100 mm.-t 5 contosnyi. premiumot kap. Ha szemesmag hélyett, az iparteleppel kapcsolatos gazdaság lisztet őröl, abban az esetben a prémium magassága 25%-kal emeltetik. Az első czukorgyár, mely évenként 2000 q. czukrot produkál, kap 10 contost, az 1000 q. produkáló ennek felét, s 2 contost kap az 500 q.-t termelő. A theátermelőt ugyanily arányú jutalmazás illeti meg. Az L. E. E." azt sajnálja, hogy a gazdák jutalmazásának divatját miért nem hozzák be Európaszerte? Mindenesetre,á belterjesebb gazdálkodásra való buzdításnak egy jelentékeny eszköze lehet a termelők díjazása, mégis azt gpndoljuk, hogy ez csakis tisztán mezőgazdasági államban lehetséges, mert elvégre a termelés előmozdítása más uton is történhetik ós a termelők helyzetén közvetett állami támogatással többet lehet segíteni, mint a direktsegítséggel. Ezt a,példát azért közöltük, hogy igazoljuk ázt, hogy egyes államokban, a hol a mezőgazdasági köröknek Hát miért is ne tennénk próbát, hátha nálunk is beválik Erre már az előbb sarokba szorított orosz is ujabb bátorságot nyert s fejtegetni kezdte, hogy a keletieknek oly nagy szolgálatot végző teve nagyon is jól birja ki. Európa klímáját. A talpraesett fejtegetés olvasása közben bárkinek is az jutott volna eszébe, hogy de bizony látott tevéket akárhány főváros.állatkeltjeiben télvíz idején is. Azok ott kitűnően érzik magukat, sőt mi több, szaporodtak is, nőttek is, akár csak az áldás fogott volna rajtuk. Az ember szinte belemelegszik a gondolatba. Miért is nem szánthatnánk tevén? A teve meghonosításának végre, ez nem is képezné első kísérletét. Ami jó Te'ssedik Sámuel-xxak beszéli egyik munkájában, hogy Medici Ferdinánd 1622 táján arra a gondolatra jött, hogy Toskanába egy falka tévét importáltatott s azok ott sokadalommá, szaporodtak el, éppen ugy, mint afrikai hazájokban tavaszán jártam Pisában s a ferde torony szemlélése közben valaki arra figyelmeztetett, ha a gazdaság iránt érdeklődöm, nézzek át a néhány kilométernyire fekvő San JZóssore majorba, ott tevékkel szántatnák. Szót fogadtam s átmentem. Legnagyobb bámulatomra, vagy 100 darab igás tevét találtam ott, melyek a Ferdinánd által importáltaknak iva-. dékai voltak. Egy Spanyolországban járt barátom meg arról biztosit, hogy ott a tevetenyésztés s igába fogásuk feltűnést sem kelt. De visszatérek a Vilbucherich előadására, nagyon jól tudom, hogy az sokunkat fog érdekelni. Egy Odessza vidéki nagybirtokost emiitett mégis nevezte Fatz-Ferein-nek a kormányzatra megfelelő befolyásuk van, mig a termelés díjazását is kivihetik, Hol vannak ettől a magyar mezőgazdák szerény igényéi? Az algiri nyers foszfát telepek. A műtrágyáknak mind nagyobb mértékű felkarolása folytán az; exotikus országókban levő nyers foszfát telepek napról-napra nyernek jelentőségükben, különösen a mióta a gyakorlati és tudományos vizsgálatok igazolták, hogy a szuperfoszfát minőségére egyáltalán nincs befolyással az, hogy. ásványi, vagy állati eredetű nyers anyag használtatott-e a gyártáshoz. A,,L'Economiste Europeen"-ben Chateau számítást tesz- közzé, melyben a még; jövőben kiaknázható' algiri foszfát telepek tartalmát millió tonnára becsüli. Ha rendes üzembe vétetnek á közel jövőben, ugy évenkint 1200 ezer tonna, 50 7Q /CWQS mészfoszfátot lesznek képesek szolgáltatni. Az iró azon véleményének ad kifejezést, hogy a jelenlegi algiri vasutak semmi esetre sem lesznek képesek a növekedő forgalmat lebonyolítani s sürgősen utal a vasúthálózat mentől hamarább történő bővítésére. De lássuk a te- A tebebasse-i vállalatnak egy tonna, a kikötőhelyre állitolt foszfátja, franknyi önköltségébe kerül. Ebbe az 50 czentimnyi kiviteli vám s a kikötőhelyen történő őrlés s száritás is bele van számítva. Már most az iró azt> a kérdést teszi fel, vájjon ha ekkora rezsivel dolgoznak a vállalatok, haszonnal zárhatjak-e évi mérlegöket? Tekintve az 1893 ik évtől az í897-ik évig észlelt kiviteli emelkedést, feltehető, hogy a böne-i kikötőből elszállított anyag után nyereség is maradt. így 1893-ban csak 6162 tonnát szállítottak, ám 1897-ben a kivitel már 157,957 tonnára emelkedett. Lássuk csak ezen foszfátmennyiség hová szállíttatott? Angliába tonna Francziaországba *616 '» Olaszországba Németországba *300 Ausztria-Magyarországba..' ' ', A maradékot széthordták Japánba, Hollandiába, Oroszországba, Belgiumba, Spa/iyol- hívják kin^k vagy 500 darabnyi tevefalkája van s valairpnnyit igásnak használja nagy birtokán. Ezer számra látható ezen állat a novo-uzenski és a nikolajevszki kerületekben egyáltalában a Volga völgye telve van velők, pedig ugy gyertyaszentelő táján arra, is van vagy 20 fok hideg." A folyam mentébe épitett elevátorokba szállítják az orosz parasztok ősz felé gabonájukat s ezek, karavánját láthatni ilyenkor az egyes s kettős tevéfogatoknak, melyek a gabonaszállítás nehéz munkáját végzik. A teve igénytelensége tudjuk : közmondásos. Izomereje meg oly nagy, melylyel bizony a mi Iegkoloszszálisabb bivalyunk sem dicsekedhetnék. Az orosz paraszt nehéz, kenetlen szekerére 5 7 métermázsa gabonát 1 számit tevénként s 24 óra alatt 90 kilométernyi távolságot járat be állatjaival ezen terűvel: Sziklakeménységű/ agyon száradt agyagtalajt szántatnak vele egyesben s annyi munkát végeztetnek, mennyit 3 Sack ekébe fogott hat ökrünk ; nem volna képes vér gezni! A franczíák közül, ha jól emlékszem reá, Meg))in Pál volt az első, ki-hazájában a teve akklimatizálást szóba hozta az 50-es években s számokba kifejezve bizonyította be, hogy egy teye vásárlásához nem kell több pénz, mint egy pár igás ökör. vételéhez. Rámutatott, hogy Tunisban vagy Algírban 350 frankért kitűnő fajtájú munka- és tenyészképes teve szerezhető be. De ha valaki közönséges jószággal is beéri, frankjával annyit vehet, ámennyit csak akar. Tápláléka " pedig' bármely házi állaténál vágy 10 /o-ai olcsóbba kerül ki.

3 ?. SZAM. 8 ÍK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HO 22. íll ' országba s Tuniszba. Ez időszerűit tehát a telepek csakis tizedrészét szállítják annak, mit rendes aknázás mellett szállíthatnának. Itt e pontnál mindenesetre a kereslet s a kínálat kérdésével kell tisztába jönni, Á foszfor a mezőgazdaságban tudvalevőleg a.szuperfoszfát alakjában érvényesíti magát. A nyers A fosfáttelepek termeléséről lévén szó, megemlítjük itt a D. L. Z." nyomán Florida, foszfátok, tehát, kénsav hozzáadással a különböző európai országokban szuperfoszfáttá lesznek Carolina s Teunessee évi productumát: 1896 ban termett 854,454 tonnával. Ebből a helyi fogyasz- átváltoztatva, még pedig a következő tásra visszatartottak 347,82 i s elszállították a arányban telték ezt' 1896-ban. többit. Hogy Algiria. Amerika csodálatos versenyével sikra fog-e szálhatni, az a jövő kérdése. Németországban 800 e r tonnát gyártottak, Ausztria-Magyarországra a pár exeellens" Francziaországban 750 földmivelő államra, nézve csak az a sajnálatos, Egyesült-Államokban750 hogy negyed annyi foszfátot hoz be, mint Olaszország Belgiumban s hogy felével kevesebb szuperfoszfátot Olaszországban. 150 gyárt. Pedig a magyar gazda is tisztába van a. Skandináviában. 35 foszfortágyázás szükséges voltáról, talajunk meg Ausztria-Magyarországban legnagyobb részben szükségli is Németalföldön.. 30 ' A többi országokban Összesen 2.910,000 tonnát. Kerekszámhan kifejezve Európának szuperfoszfátszükséglete kitesz 3 millió tonnát.,ennek előállítására éppen 1,500 ezer tonna foszfát szükségeltetett; Algiriának éviprodukcziőja, ha majdan összes telepei aknázva lesznek, éppen kielégítő lesz. Miután azonban Algir ez idő szerint még ekkora mennyiséget nem szállíthat, a kereslet máshonnan lett kieíégilve. így, behoztak 1896:ban a következő helyekről foszfátot: Floridából ,500 tonnát,, Carolinából ,385 Francziaországból Belgiumból.. 300,000 Algírból ,000 Norvégiából, Canadából.. 30,000 Összesen 1.391,895 tonnát. A francziaországi telepek (somme-i, mons-i, liége-i) már kezdenek kimerülni, de az Egyesült Államok, továbbá az algíri s tunisiaknak csak most kezdődik virágzásuk. Hogy a franczia < telepeket, tényleg, a kimerülés fenyegeti, bizonyítja az, hogy az ország még 1889-ben 145,000 Napjában nagyon megelégszik -két kiló', zahbal. A szálas takarmányt illetőleg meg oly szerény, hogy még azt is szívesén elfogyasztja, melytől még a szamár is sértődve fordul el. Józanságán még sé égen se földön tul nem tesz semmiféle élő lény, inert itatni csak minden 4 5-ik napon kell! Áz orosz parasztok a hosszas használat folytán még egy jó oldalát fedezték fel az állatnak: Ha már vagy évi használat után munkaképtelenekké lett, kissé jobb takarmányban részesitik aztán vagy ők maguk vágják lo/' vagy mészáros utján pénzeltet J nek húsából. Ennyit a tevéről, de van még egy csomó használ tatását váró csuszó-mászónk. Ki ne emlékeznék boldogult Dapsy Lászlónkra meg áz ő Magyar Föld"-jére? Mennyit mosolyogtunk erőlködésén, mert erővel azt akarta lapja hasábjain megértetni, hogy a kutyát mily jól lehetne megdolgoztatni, ha vajköpülésre Jenne befogva. De lássuk, a mókussal mire mehetnénk? Ki ne állt volna meg már közülünk akárhány- ' szíor a szerencsétlen fürgencz kalitkája előtt, ki abba lévén bezárva, szédületes gyorsasággal forgatja pergő dobját? G. a mennyiségtan kassai tanára egy időben arról rolt hires, hogy krétával kezében az utolsó dob pergetésig kiszámította az állatnak 24 óra alatt igy elpocsékolt munkaerejét. Olvasóim közül azok, kik Angliában utaztak, ' láthatták, hógy a vidéki korcsmárosok kutyákat alkalmaztak nyársforgatóknak pecssnyesütésükhöz. Betették őket oly kaliczkákba, melynek fenekét léezes kapaszkodóval kivert tonna foszfátot exportált, ám ~ ma már vagy 215 ezer tonna importra van szorulva..látták, hogy az európai szuperfoszfát szükséglethez megkívántató fosfátok 40%-át Florida s a Carolina szállítja már ma. LÓTENYÉSZTÉS. A, vármegyék feladatai a lótenyésztési ügy terén.*) II. 2. A vármegyék lótenyésztési viszonyainak szakszerű megállapítása, tekintettel a tenyészkerületejc és helyi tenyésztypusok meghatározására. A legtöbb vármegyében elég megbízható star tisztikai adatokkal rendelkeznek a községek kanczaállománya és a rendelkezésre álló tenyészmének száma felől.., Az évi XII. t.-cz ának rendelkezései azonban megkívánják, hogy a számszerinti összeírás mellett az anyag és a tenyésztési viszonyok minémüsége is tekintetbe miféle mén áll rendelkezésükre a tenyésztőknek ós milyenfajta mének működtek ott eddig a legkedvezőbb eredménynyel. Mjlyen a felnevelés, tartás és gondozás, okszerü-e a használat, vagy elcsigázó, korán elnyüvő, milyen az értékesítés. A kanczaanyag továbbá osztályozandó : jó, közepes és silány minőség sze-' rint, mely alkalommal az egyes osztályok számaránya is felveendő és megállapítandó, hogy milyen fajta mének felelnének meg legjobban az egyes osztályokban állandó használatra. Egyszóval: meg kellene állapítani az egyes községek lótenyésztési typüsait. Ott, ahol a hasonló typus egész vidékekre kiterjed, vagy az összes befolyással bíró viszonyok egyöntetűsége alapján kiterjeszthető, önként létrejönnek a tenyészkerületek, melyeket a földmivelésügyi miniszter a törvényhatóságok meghallgatásával kiván meghatározni. Ahol pedig bizonyos fontosabb tenyésztypusok csak elszórtan találhatók a vármegye területén, ott ugyan nem szerepelhet az egész vidék mint tenyészkerület, de azért az illető községek kjjelőlendők lennének, amelyeknek a viszonyaiknak legjobban megfelelő tenyészirányt kellene követniök. A tenyészkerületek meghatározása tehát e szerint ugy lenne értelmezendő, hogy 1. kijelöltessenek a vármegye azon vidékei, melyek a viszonyok egyöntetűsége folytán az egységes tenyészczél kitűzését lehetővé teszik és 2. külön megjelöltessenek azok a községek, melyek sajátságos viszonyaik folytán bár < elszigetelten, de mégis egy bizonyos és határozott tenyészirányt követhetnének. Ez utóbbi körülmény főleg oly megyékben lesz figyelembe veendő, ahol a lótenyésztés vidékenkénti egyöntetűségét a vegyes nemzetiségű lakosságnak a lótenyésztésben is kifejezést nyerő különböző izlése megakadályozza. A tenyészkerületek kérdése tehát nem annyira azon fordul meg, hogy a vármegyét vétéssék. Ez irányban az emiitett törvényszakaszok értelmében az alapvető munkálatok végzése és a javaslattétel kötelességé a vármegyéket illeti. Az összeírás czélja először- is annak megállapítása, hogy hány kanczát használnak több kerületre oszszuk, melyeknek mindegyike tenyésztésre az egyes községekben, hány és csak Noniust vagy angol félvért stb. tenyészthessen, hanem inkább azon, hogy mely községekben vagy vidékeken lehetne a nép kezében *) I. Közlemény:, Köztelek 189-7,, évi levő löanyag legjavából állandóan egyöntetűt kerék képezte. Az azt tipró kutya hozta a kereket, mely mozgás fogaskerék átvitellel, forgásba hozta a nyársat. Az angol paraszt igen szívesen ette meg az igy készített rost beaf-ot. Ha jól tudom, ott az állatkínzás ezen módját az utóbbi időben törvény tiltja. Az amerikai gazdáknál elterjedt szokás, hogy a bikákat taposó járgányban, dolgoztatják és ez a járgány hájtja a tejfölöző- és köpülőgépeket, igy hasznosítván a bikáknak különben impíroduktiv erejét. Heim tanár egyik disszertáeziójában azt mondja: Az állatok nem az emberek kedvéért vannak teremtve, de az embernek meg vau engedve, hogy belőlük hasznot húzzon," Persze a tudós tanár ezt ugy érthette, hogy kínzás nélkül dolgoztassuk őket saját javunkra. Belgiumban általános szokás a kutyákat, mint igásokat kihasználni, csakhogy jól is bánnak az állatokkal. Munkatársnak tekintik őket, kik nagyon is megérdemlik kenyeröket, mint ilyeneket, meg is becsülik. Érdekes, hogy jöttek rá az okos gondolatra: Brüsszelben valaki rá jött arra, hogy a csak házőrzésre használt kutya tulajdonkép haszontalan naplopó, mely a benne rejlő energiát éppenséggel nem fejti ki. Be kell ő kelmét fogni taliga elé biztatta honfitársait hadd czipelje, az erősiti is, egészségére is szolgál. Azóta a belga kutyának ugyancsak van mit vontatni, mert, hogy 2 méterrnázsát vagy 40 kilométerre elczipeltetnek vele, az érdem számba sem megy náluk. Az igazság kedvéért megjegyzem, hogy nagyon jól tápláltatnak, erősek is s az a szoros barátság, melylyel gazdájok iránt viseltetnek, azt igazolja, hogv sorsukkal nagyon is meg vannak elégedve. A kutyáknak, mint teherhordóknak alkalmaztatása ha nem tévedek egyedül Angliában tilos. Ennek mégis van a genesise. A század elején a proffessionatus koldusok ugy járták be az országot, hogy kutyákat fogtak be rozoga taligájok elé s országszerte azokkal vonatták magokat. Persze, ha a/szegény állatok elfáradtak, az ostor boldogabb végével serkentették a további utazásra. Ezt a gonosz, csürhe nép oly vérlázító brutáiitással tette, hogy a sajtó felszólalása folytán, ben törvénybe lett iktatva a kutyafogatok tilalma. Az ember leghívebb" barátja mégis érdemli, hogy szeretettel bánjunk vele, van is erre okuk főleg a Canadaiaknak S Lappoknak, kiknél a kutya végzi a postás szolgálatát. Befogják kis szánkójába s eljáratják a Hndsonöböl legészakibb részébe, hol 10 nap alatt bejáratnak a derék állatokkal 960 kilométernyi távolságot. Akad tenyésztő ki a Zebra s iramszarvas domestikálásával akart érdemeket szerezni az utókor előtt. De bizony a kísérletek csütörtököt vallottak. Valami Poussielgue nevü franczia néhány éve azt látván, hogy az erdőember" (chimpánz) nevü majom, melyet 2 évvel ezelőtt láttunk állatkertünkben s onnan temettünk is el, nagyon nyájas a szolga gyermekeivel szemhe,

4 KŐZTELEK, JANUÁR HO 22. T SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. produkálni és hol melyik használati typus felélne meg legjobban a nép használati és értékesítési viszonyainak? Ha a hasonló viszonyok egész vidékekre kiterjeszthetők, annál jobb. Ha nem, akkor külön külörí minden fontosabb, lótenyésztése által kiválóbb községre nézve az állandó tenyészczélt a tenyészkerületekhez hasonlóan kell kitűzni. Ez az intézkedés főleg ott látszik kiváló fontosságúnak, a hol a nagyobb termetű, de nem hidegvérű gazdasági hámos ló tenyésztése a nagy Nonius és nagytermetű,. erősebb csontú angol félvér mének igénybevételével sikeresnek Ígérkezik. Ha az erre alkalmas vidékeken odahatunk, hogy ez az erősebb hámos typus a lehető legnagyobb kiterjedésben neveltessék, akkor nemcsak hogy hasznos és jövedelmező kiviteli forrást nyitunk népies tenyésztésünk egy részének, hanem a talaj mi velés czéljaira is oly munkaképes állatokat nyernek az illető vidékek, mélyek a földmives népét a talaj intenzivebb mivejésére képesitik. Lókivitelünk, hála a sorsnak, évről-évre szépen emelkedik. Mindamellett tapasztalt és a külfölddel sűrű összeköttetésben, álló lókereskedők pánasza általános, hogy külföldi megbízatásaiknak nem bírnak a kívánt mértékben megfelelni, mert a kistenyésfctök törekvése még q>tt is, ahol évekkel ezelőtt a, kiviteli forgalomban igen keresett nagy és csontos hámos lovat produkáltak, az utóbbi években a bár elég magas, de mégis könnyebb jukker és remonda tipus előállítására irányult. E körülményt egyes vidékeken már a nép maga is kezdi tapasztalni 1 és számos esetről van tudomásom, ahol a nagytermetű kanczaanyaggal bírt földmivestenyésztők saját Hiszen ezt az elvet valósította meg gróf d'orsay mezőhegyesi parancsnok is, mikor az általa teremtett és már szép virágzásnak örvendő mezőhegyesi tájfajta tenyésztést létesítette. Ott sém vonatott bele a tenyészkörbe a népies tenyészanyagnak silányabb része, mely életfeltételeinél fogva egy bizonyos fokon felül nem javítható, hanem a kiválasztott, alkatánál és tartásánál fogva jobb prodükczióra képesített kanczaanyag. Igen kívánatos tehát, hogy legalább azokban a vármegyékben, ahol a ^lótenyésztés magasabb fokon áll, a törvényhatóságok az évi XII. törvényczikk 24. -ának utolsó bekezdésében foglalt feladatuk teljesítéséhez mielőbb hozzálássanak, hogy ezzel a lótenyésztés ügyét ismét egy hatalmas lépéssel előbbre vigyék. 3. Községi tenyészmének beszerzése. Az 189,4. évi, XII. törvényczik 26. -a szerint a községi apamének, beszerzésére nézve, amenynyiben állami.ménekről kielégítőieg gondoskodva nem lenne, a törvény életbeléptétől számított 10 éven belül intézkedni kell. Ezen határidőn leiül az érdekelt községek meghallgatása után, a törvényhatóság, tekintettel a községek lótenyésztésének fejlettségére és vagyoni viszonyaira, meghatározza, hogy árán arra az öntudatra ébred- fokoza- tapasztalataik tek, hogy á több mint egy évtizeden át folyt i- tott és imádott angol telivér és magas;;, félvérkeresztezésék az ő vidékükön éppen nem jártak a kívánt eredménynyel. Bizonyos vidékeken, ahol a ló nagyobbára az istállóban tölti csikóéveit és bőséges abrakot kap kukoriczából, jobban megfelel a vaskos termetű erős végtagu nagy Nonius-typus, mint a nemes angol félvér. Szerencsére az állam miből azt következtette, hogy talán valami kézimunkára is foghatja? Bizony nem lett abból semmi sem, mert a tüdővész ideje előtt elpusztította a munkásjelöltet. Most ugy gondolja, hogy ivadékrólivádékra, kell az aklímátízálást végezni. így az első ivadékot ott oktatná Senegalban, a másodikat Algírba, a harmadikat a Provangeban s a negyediket Paris vidékén. Vállalata sikerül-e a jő ég tudja? Aztá.n ott van az elefánt! Indiában nem megtétetnek vele vagy 8 métermázsányi teherrel, óránkint 4 kilométert? De ha füle közé vágnak, ugyanugy adjusztálva 15-öt is képes legsilányabb uton beloholni. A tudós nép azt tartja, ha meghonosításához látnánk, oda se nézne európai klímánk zordságának. Ezt látszik igazolni a Carthagóiak s rómaiak története, mely szerint a mai Aquincum vidékén, Septimus Severüs idejében, elefántokkal végezték az összes mezőgazdasági munkákat a római legioriáristák. A puni háborúnk idejében az afrikai elefántok megszokták az Alpokat Hannibal nyomában. Hát ha gondolnak egyet utódaink s elefántokkal hordatják be az aratást? Mit rejt a jövő méhében, ki tudná azt megmondani? Lehet, hogy az ember az állatvilágból még számos munkatársat alkot magának. Ez nem lesz rossz, föltéve, hogy mint munkatársat szokás, szeretteljes gondozásba is részesítjük őket s nem bánunk velők ugy, mint a kérielhetlen szolgálattételre kárhoztatott rabszolgákkal, kiknek sajgó seb az életük, mert ez idő szerint az állatvédelem eszméje csemete korát éli. Jankó Szilárd. gondoskodik is arról, hogy az ilyen vidékre megfelelő mének jussanak, de a hiba ma még a kistenyésztők részérői fordnl elő, akiknek néha' kicsapongó ízlését a tenyészkerületek, vagy helyi typusok kijelölésével sokhelyt már korlátozni kellene. Ami a népies tenyészanyagnak ily módon való határozott irányba terelését illeti, e tekintetben elsősorban a nép kezében levő anyagnak az a kiválasztott része veendő figyelembe, mely alkatánál és tartásánál fogva a nagy piaczra való prodükczióra képes. tosan mély község, mely évien köteles a kellő számú méneket beszerezni. Hogy a törvény ezen rendelkezésének keresztülvitele most már sürgőssé válik, ezt az elmúlt őszszel megtartott községi és magánménvizsgálatok sok helyen igazolták. Vannak lótenyésztő vidékek, ahol a községek ezelőtt soha arra nem gondoltak, hogy a község mint erkölcsi testület apaméneket tartson a lakosság kanczái számára, mindamellett hogy állami méneket sem kaptak, illetőleg ezek elnyeré-, sére nem is törekedtek. Ilyen kelyeken a lakosr ság között sok lótenyésztő gazda akadt, aki méneket tartott és azokat megfelelő dij mellett a közönség rendelkezésére bocsátotta. Most azonban, hogy a ménvizsgálat művelete teljes szigorral keresztülvitetett, számos oly község akadt, amelyben.daczára a tekintélyes kanczalétszámnak, egyetlen egy mén sem találtatott alkalmasnak, még a legenyhébb bírálat alkalmazása mellett sem. Ahol az ilyen községekben mégia egy-két mén elnyerte a tenyészigazolványt, az éppen csak az illető bíráló-bizottság körültekintésének köszönhető, mely azon elvből indult ki, hogy a rossz csikó mégis jobb a semminél. Megengedhető ugyan az a feltevés, hogy a ménvizsgálati szabályrendelet kissé váratlanul lepte meg a törvényhatóságok némelyikét s ebből származott az előbb emiitett bajosállapot. Éppen ezért arra kellene törekedni, hogy a f. év őszén tartandó ménvizsgálatra a szükséges előkészületek megtétessenek. Egyik, különben is minden tekintetben közigazgatásilag igen rendezett viszonyú megyében a járási főszolgabirák egynémelyike már a legutóbbi ménvizsgálatok alkalmával is szép tanújelét adta a községek érdekei helyes felfogásának, a mennyiben az oly közsékeket, melyek állami méneket nem kaphattak, idejekorán tehát még a nyé^r folyamán utasították, hogy akár Mezőhegyesről, akár más helyről okvetlenül beszerezzék a szükséges községi méneket. Kívánatos lenne tehát, hogy ez az előre gondoskodás másutt is tért foglaljon és már az idei : nyár folyamán tanulmányozzák a járási főszolgabírók a működési területükön fennálló lótenyésztési állapotokat, tájékozást szerezvén arról, hogy hol mennyi tenyészkaneza van és rendelkezésére állanak-e a szükséges apamének, valamint arról is, hogy mely község kötelezhető a térvényben jelzett feltételek szeroelőtt tartásával arra, hogy már a jövő fedeztetési idényre községi ménekről gondoskodjék, A főszolgabirák erre vonatkozó indokolt jelentései alapján a vármegyék elrendelhetik azután a 26.. értelmében a kötelező méntartást mindenütt, a hol a viszonyok megengedik. Azt azonban már eleve is becses figyelmükbe ajánlanám a t. törvényhatóságoknak, hogy az illető községek egyszerű utasítása, hogy állami ménekért folyamodjanak, vagy pedig mezőhegyesi községi ménekért nem vezet miiidig a kívánt czélhoz. A dolog ugy áll, hogy állami fedeztető állomást azok a községek, melyek jelenleg még nem bírnak olyannal, csak igen ritka esetben kaphatnak, mert az állami méntelepek nem rendelkezhetnek annyi ménnel, a mennyit a községek folyton növekvő kereslete igényel; épp oly nagy a kereslet, a földmivelésügyi minisztérium által kedvezményes áron az érte folyamodó községeknek, a mezőhegyesi ménesből eladni szokott úgynevezett községi mének után is. Azért azonban folyamodhatnak az illető községek állami fedeztető állomásért. Az alispán a szeptember hóban' tartatni szokott lótenyésztési hárínasbizottsági ankéten azután tájékozást szerezhet magának arról, hogy mely községeknek fog fedeztető állomás jutni. A mely községeknek pedig nem. jut állami mén, azokról lehetőleg még az Őszi mén vizsgálatok idejéig, vagy pedig azok alkalmával keli gondoskodnia a megyének. E tárgyról a legközelebbi alkalommal fogok bővebben megemlékezni. GAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET. Rovatvezető: Szálilender Gyula. Sertés-fiaztatók. Sk. QMGE. tag ur-a következő kérdést Intézte a Köztélek" szerkesztőségéhez ; 20 db koczára és azoknak másfél évi szaporodására (kétszeri malaezozás) szándékozom egy sertésólat építeni. Igen kérem a szerkesztőség szíves tanácsát, mely a legegyszerűbb és rlegjobb építési imöá. a fentemiitett sertésállomány elhelyezésére?" A sertésólak közül a fiaztatók igénylik leggondosabb és legköltségesebb berendezést. Mig a süldőket s hízókat egyszerű akiokban; alacsony félszerekben is tarthatjuk, addig a fiazó koczák számára oly épületről kell gondoskodnunk, hol azok egyenkint elkülöníthetők s ápolhatók legyenek. Fiaztatók falait, ott, ahol téli fiaztatást nem űznek, deszkából is készíthetik. A téli fiaztatás azonban gazdaságilag előnyösebb s inkább ez van elterjedve. Ennek a felépítésére aztán már oly anyag is kell, amely képes a meleget megtartani. Téglafal már 30 cm. vastagságban is meleg istállót szolgáltat, szintúgy az összerótt gerendás fal is, Deszkából azonban kettősre kell az oldalakat készítenünk s a közöket egy rossz hővezetővel kell kitöltenünk. Tetejét rendesen náddal födik s. ha a padlás terére takarmánytartás czéljából nincs szükség, még padlást sem fektetnek belé. Ha igy télen esetleg tulhideg volna, a fedél alá zsupszalmát függesztenek, vagy deszkákból elmozdítható menyezetet raknak fel. Költségesebb ugyan, de határozottan czélszerübb is a lepadlásolt ól, holl kellő szellőztetéssel ugy a meleg, mint a hideg ellen könynyen védekezhetünk. A koczák az ólban egyes rekeszekbe kutriczákba vannak zárva.

5 ?. SZAM. 8 ÍK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HO 22. íll E rekeszeket hazai kondor koczák számára átlag 1"5 m. szélesre, 1'6 m. hosszura, kisebb angol koczákra T5 1*8 m. szélesre, 1"8 m. hosszura, nagyobb angol koczákra 1*8 2'0 m. szélesre, 2*0 m. hosszura készitjük. A kanok rekesze a koczákéval egyenlő nagyságú szokott lenni. Az ól beosztásánál, illetve a kutriczák elhelyezésénél ügyelnünk kell 1. hogy minden kutricza könnyen hozzáférhető, jól megvilágított s könnyen tisztogatható legyen, 2. hogy a malaczok tágas folyosókon 8 10 hetes korukig szabadon mozoghatnak, 3 hogy a malaczok jól elkülöníthetők legyenek s egyik kocza se férjen a másikhoz ; viszont azonban a malacz se tévedhessen idegen kutriczába, 4. hogy összeszoktatás végett a malaczokat könnyen összeereszthessük s épp oly könynyen ismét szétválaszthassuk, 5. hogy a téli fiaztatás első heteiben a koczák az ólban bentarthatók legyenek s se etetésre s vízre a szabadba ne kelljen menniök. Az egyes rekeszeket kutriczákat 17. ábra. Sertésfiaztató alaprajza. 1*1 I I I I 1 M í f * i i i 1 j TIT 18. ábra. Sertésfiaztató 20 koczára. laszíják el egymástól. Alacsonyabb falra a sertés felmászik, magasabb szükségtelen, de meg nem is jó, mert igen elsötéti a rekeszt s elzárja a levegőt.. A fából készült rekesz sarkait egy-egy, a földbe ásott, négyszögletesre kifaragott töves oszlop képezi, mely függélyes rovátkával van ellátva. E rovátkába 4 5 cm. vastag pallókat tolunk minden szegezés nélkül. A deszkákat felszegezni nem volna czélszerü, egyrészt mert a sertés mihamarább lefeszegetné, másrészt mert a kiálló szögekben könnyen megsérti magát. Összerovátkolt falak jó oldala továbbá, hogy szükség esetén a pallók egyszerű kiemelésével kisebb-nagyobb osztályokat létesíthetünk. Minden rekeszekbe egy-egy ájtót osztunk be a koczák ki- s bejárására. Az ajtó cm. széles' lehet, kifelé nyílik s olyan magas, mint maga a válaszfal. Keresztfája, vasalása a külső oldalon legyen, hogy a sertés hozzá ne férhessen. Lezárni egyszerű fa- vagy vastolózávárral szoktuk, melyet hogy a kocza folytonos feszegetése alatt ki ne nyíljék, ferdén erősítünk meg az ajtón. A malacz kibúvókat rendesen cm. szélesre s 35 cm. magasra vágjuk ki s léczvezetékben mozgó le s feltolható táblával zárjuk el. Tartósabb, jobban letisztítható s alaposabban fertőtleníthető kutriczákat készíthetünk téglából és betonból. A tégla oldalakat 15 cm. vastagra falazzuk s hozzá portlandczement maltert, használunk. Betonból tömve 8 10 cm. vastagon is elég erős lesz, kivált ha szilárdságának növelésére 2 2 lapos vasat fektetünk belé, András-keresztek módjára. A falazott s tömött oldalakat mindenkor czementtel vakoljuk be s vassal simítjuk ki. Vasrácsból, vasbádogból többnyire csak a folyosó felé eső rekeszfalat szoktuk készíteni. A rács 8 8 cm. távolságban fekvő mm. vastag rudakból készül s alul-felül egyegy mm. méretű lapos vasba - van eresztve. Sokan nem tartják helyesnek, ha a kutriczába zárt koczák a szembenlévőt láthatják, s helyesebbnek vélik, ha az oldal alsó része bádogból készül. Megemlitendőnek tartjuk e helyt még a szétszedhető s elszállítható kutriczaszerkezetet is, melynek leírását s előnyeit Schuster F. e lap múlt évi számában már kimerítően ismertette. A 17. ábra egy 20 koczára tervezett fiaztató alaprajzát tünteti elénk. A fából készült kutricza két sorban fekszik. Ajtaik egy 1'6 méter széles folyosóra nyílnak, melyen a fából, téglából, betonból, sőt nem ritkán vasból koczák a közös etető helyre E juthatnak. készült cm. magas oldalak vá- Mögöttük külön rekesztek van a malaczok számára, melynek alacsony választófala kivehető s így több rekesz malacza összeszoktatható. A kutriczák 1'3 méter szélesek s 1"6 méter hosszúak : a malaczkifutók 1 "20 méter s az e mögött fekvő járó ut 80 cm. széles. Az istáló belső szélessége tehát 8-20 méter hossza pedig az etető helylyel együtt 23"0 méterre rug. Sok tekintetben sikerültnek tartják a 18. ábrán vázolt s szerző által lényegtelen eltérésekkel már több ízben felépített fiaztatót, hol a koczák járóutja a hosszfalak mellé a malacz-kifutók pedig a középre vannak helyezve. E középső folyosó nincs állandóan rekeszekre osztva s csak ha a kutriczák szerint szétválasztani akarjuk, tolunk, a falon megerősített két lécz közé válaszfalat. Eleinte igy csak a két szemközt fekvő kutricza malaczait bocsátjuk egybe, később kiveszünk egy-egy választófalat, hogy négy rekesz malacza érintkezzék egymással s igy folytatjuk tovább, mig valamennyi össze nem szokott. E beosztás jó oldala szembeszökő. Tapasztalatból tudjuk, hogy a gyenge malacz nem szeret otthonától távol maradni, hanem alig eszik pár perczig már is szalad kutriczájába lefekszik, hogy rövid idő múlva ismét kibújjon. Ott hol a malaczetető távol van a kutriczától, nehezen talál vissza, vagy máshova téved. Itt azonban közvetlen, a kutricza előtt eszik s a többivel mégis csak érintkezik. E berendezésnél a malaczok etetése is felette egyszerű. Minden válaszdeszka alá egyegy a folyosó egész szélességét elfoglaló vályúkat helyezünk ugy, hogy a vályú 2 2 oldalra közös. Ha most az elsőbe vizet, a másodikba szemes takarmányt öntünk, a harmadikat ismét vizre használjuk ugy a malacz minden rekeszben, az egyik oldalon vizet, másikon takarmányt találhat. A válaszdeszkák még a járást sem akadályozzák, mert nem kell cm.-nél gasabbra készítenünk, ezen pedig könnyen átléphetünk. A külön malaez-rekeszek elhagyása következtében az ól valamivel kisebb területet foglal el, mint az előbbi s ezért kevesebbe is fog kerülni. Szélessége a jelen esetben csak 8'0 méter, hossza pedig ugyancsak 20 koczára az 5'0 méter széles etetőhellyel együtt, mindössze csak 20'0 méter. > Beépítve tehát kerek 28 0 m 2 -rel kevesebb van, a mi már jelentékeny megtakarítással egyenértékű. Az épület csony czement-vályukat találunk. A malaczo- 2 2 széles ajtó vezet. Itt a falak mentén ala- közepén kiugró részt, a boltozott takarmánykamra foglalja el. kat az első napokban a kutriczák előtt végighúzódó folyosón etetik; később azonban, ha A. 19. ábrában a kisbéri m. kir. ménesbirtok vasdinnyei kerületében fekvő s Renner tak, részint az a b-vel jelölt térre, részint a már kissé megerősödtek s jobban összeszok- Gusztáv volt igazgató adatai szerint felépült két etető-kamrába hajtják. sertésfiaztató alaprajzát mutatjuk be, mely Az etető helyiségeket, a takarmány konyhát s a mellette fekvő két kis kamrát ugy czélszerü fekvése s példaszerű berende- portland zése, mint sokoldalú kihasználhatósága miatt, nagyobb telepeknek mintául szolgálhat. A fiaztató tágas legelők közepén, patak közelében s a gazdaság góczpontján épült fel. Ez utóbbi igen czélszerünek bizonyult, egyrészt, mert a terjedelmes épület padlását magtárnak használhatták ki, hol nem ritkán 10,000 q. gabonát is raktároztak el, másrészt, mert a nyári hónapokban, kiszedve a kutricza oldalakat, vándormunkás lakássá, arató konyhává alakíthatták át. Az U alakú épület két szárnyát a tulajdonkér >eni fiaztató (f); sarkait az etető kamrák (e), a közepét a takarmányelőkészitő konyha (K) s szerkamra, illetve kanászszoba (J) foglalja el. A 12'0 mtr szélesés 42"0 mtr hosszú fiaztatóban 4 kutricza sort talá- lünk. Valamennyi kutricza 2 X 2 = 4'0 m 8 terjedelmű s a folyosó is 2"0 mtr széles. E tágas méretezés azért vált szükségessé, mert a telep nagy hússertések tenyésztésére épült, hol tekintettel a nagy szaporodásra, nem tanácsos 19. ábra. Kisbéri sertésfiaztató alaprajza, ábra. Fiaztató nyári fiaztatásra. a helyet szűken szabni ki. Két-két kutricza között egy-egy keskenyebb rekeszt találunk a malaczok számára, mely a közepén ismét ketté van osztva, ugy, hogy minden kutriczának meg van a malaczrekesztéke is. A malacz rendesen itt húzza meg magát s csak szopáskor bújik a kocza alá. A kutriczáknak a folyosó felé eső szabad oldalát kovácsolt vasrács, a válaszfalakat 5 cm. vastag keményfa-padló képezi. A rácsokat csavarok erősitik a tölgyfából készült oszlopokhoz, a padlók pedig egyszerűen az oszlop rovátkáiba tolatnak. Könnyű dolog tehát nagyobb osztályokat létesíteni, sőt ha szükséges, az összes oldalakat eltávolítani. A koczák etetésére az E-vel jelzett helyiségek szolgálnak, hová az ellető-ólakból

6 czementbe fekvő téglaburkolat borítja, csak a tulájdonképeni fiaztatókban találunk élére- állított téglaburkolatot, mely kissé menedékesen van lerakva, hogy a trágyáié, viz stb. a járdák mentén végighúzódó nyitott folyókába s onnan földalatti csatornán át a trágyalé-kutakbá utat találjon. A tágas, zord időjárástól jól megvédett udvart a felső 23 cm. földréteg eltávolítása után homokkal hordták meg. Itt ásták meg a kutat is, hogy ugy az udvar közepén fekvő, téglával kifalazott fürdő medenczét, mint a konyha padlására állított nagy vizrezervoirt könnyen szivattyúzhassák tele. Vízcsapot, hydrautot az épület minden sarkában találunk, mi ugy a tisztogatást, mint a dezinflcziálást felette megkönnyíti. 6 KÖZTELEK JANUÁR HÖ ; SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. A 112 db fiaskoezát befogadó telep beépített területe, mintegy 1600 m 2 -l-e rug. Ebből a tulajdonképpeni fiaztatókra 1008 m 2, a két etetőhelyre 216 m 2, a konyhákra, kamrákra 200 m 2 terület esik. A kátrányos lemezzel fedett s kettős deszkaboritással lepadlásolt épület kerül, mindig ő húzza a rövidebbet. Eredetileg összköltsége 19,636 frtot tett ki, ugy, hogv is csak ez a jobbfajta rák völt vizeinkben; a 1 -m 2 alapterület 12:26 frtba került. A 20. ábrában végül, egy fából készült, kecskerák a Fekete-tenger felöl nyomult azokba, kiszorítva lassanként kevésbé élelmes rokonát. felette egyszerű s olcsó fiaztató keresztmetszetét Szerencsére a két faj kissé gondosabb, mutatjuk be.. Az ólban csak két kutricza- ^megtekintése azonnal megkülönböztethető egy- sornak s a malaczetető folyosónak van helye., : mástól. Nevezetesen a folyami rák szine egyenletes, A kutriczák ajtajai míg a kecskeráké, a szabadba nyílnak s a rendesen zöldes koczák etetése a kitéglázott s mélyen lenyúló, jalapon, foltos, márványozott; különösen nádtető által védett eresz alatt történik. Nyári "eltűnő ez az ollókon. A kecskerák ollóinak fiaztatás esetén az igy épített fiaztató is Jsó része sápadt, fehéres szinü s a főzésnél megfelel a czélnak..... r.... a. lesz piros, míg a folyami rák ollóinak alsó HALÁSZAT. Rovatvezető: Landgráf János. A rák. Vizeink.népszerű csemegéje, a rák rendkívül megfogyott az utóbbi években; helyenkint teljesen ki is veszett. Oka ennek legfőképpen abban a pusztító rákvészben keresendő, a mely a hetvenes évek közepén Francziaország keleti részében ütött ki s onnét továbbterjedve végig ment egész középső Európán, a legádázabbul pusztítva nyolczvanas évek elején Magyarország vizeiben is. Ez időszerint már valahol Finnország tavai körül jár, azonban korántsem azzal a mindent megsemmisítő erő- - vei többé, 1 amely fellépése alkalmával jellemezte. A mi vizeink körülbelül tul vannak a veszedelmen; erre enged következtetni az a tapasztalat, hogy a megkímélt csekély anyagnál a szaporodást többé semmiféle természet- ellenes elhullás, nem akadályozza. Bizonyos azonban, hogy maguktól a vizek előbbi dus rákállományukat vagy csak rendkívüli hosszú idő multán vagy egyáltalán nem nyerik vissza; egyetmást a rákról, mert maga az ilyen általános ismertetés is egészen helyes irányt adhat a vizeink benépesítésére irányuló munkálkodásnak. Kiváló fontossággal bir mindjárt az, a mit a különböző rákfajtákról megtudunk. Középeurópa s igy Magyarország vizeiben is két rákfaj található: a kurtább, de annál szélesebb s húsosabb ollójujolyami iák.(astacus fluviatilis) és a hosszabb, de keskenyebb, kevésbé húsos ollóju, sok helyütt Kecskerák"- nak nevezett, legfőképen Galicziában tenyésztett rák (Astacus leptodactilus). Erről a két rákfajról intézkedik halászati törvényünk is. A folyami rák, a németek Edelkrebs a -e, azonban sokkar értékesebb a másiknál; izomzata sokkal jobban fejlődik, ollói, farka sokkal húsosabbak és jobb ízűek, ennélfogva piaczi ára is sokkal nagyobb; igen indokolt tehát, hogy uj benépesítésre ezt a fajt használjuk annál is inkább, mert a keskeny ollóju rák sokkal szapqrább és fürgébb nálánál s ahol ezzel össze- fésze mindig pirosas. A kecskeráknál a fej és az ollók pánczélja tüskés, érdes, míg a foílyami ráknál egészen sima, vagy legfeljebb Ijiioirian szemcsés. Ezek oly határozott jelek, amelyek alapján még a kevésbé gyakorlott emberek is azonnal felismerhetik -egyik vagy másik fajt. A rákok egy másik emlegetett fajtája az u. n. kövi rak. csak a folyami ráknak egyik elfajult változata, rohamos, hideg vizű hegyi patákitkbart ét 'ahol. bizony nem igen talál olyan bő táplálékot, mint. a csendesebb és melegebb vizek lakói s igy elkorcsosul. Az imént adott vázlatos természetrajzból megkapjuk már azt aá irányt, amelyet a rák tenyésztésénél követnünk kell. Amint fenntebb jeleztük, a szaporítás műveletébe való olyan mesterséges beavatko-# A rák természetrajzára vonatkozólag kiemelendő, zás, mint aminő különösen a lazacz-féle ha- hogy szilványokkal lélegzik, ugy laknál, ami annyira biztossá teszi az apró ivadék mint a hal. A bojt alakü szilványok, részint,-nyerését, itt nem lehetséges. Arra kell csupán a lábak tövén, részint a test oldalán vannak szorítkoznunk, hogy alkalmas vizeket benépesítsünk, egyes üregekben elhelyezve. Az iszapos viz azokban létének feltételeit lehetőleg iránt igen érzékenyek, viszont azonban levegőn kedvezővé tegyük s szaporodását okszerű kimélettel is működnek. A rák táplálékát legfőképen csigák, férgek, biztosítsuk. Hogy. mely vizek alkalmasak a benépeálczák, kis bolharákok, kisebb halak, békák stb. ' si.tésre '? Mindenekelőtt azok, amelyekben már: képezik; általában állati eredetű anyagok. Hogy azelőtt is volt rák. Máskülönben alkalmatos a dögöt valami nagyon szeretné, az teljesen minden olyan álló vagy folyóvíz, amelyik téves hit; csak végső, szükség esetén nyul eléggé tiszta, amelynek feneke keményebb s hozzá. melynek partjait dus növényzet borítja. Tartózkodásul a vizek árnyékos részeit j Legjobban szereti a rák a márgás, agya- választja, meghúzódva a parti növényzet gyökerei között kimosott üregekben, a napsütötte, okvetlenül szükség van itt az- emberi közreműködésre. szeles oldalt kerüli. A napvilágot egyáltalán annyira. nem kedveli, hogy eleségkeresésre is A vizeknek rákokkal való benépesítése csak az est beálltával indul. különben nagyon hálás dolog már csak azért is, mert a rák igen keresett s jól fizetett piaczi A rák időszakonkint vedlik ; kicsikorában áru s igy tenyésztése a halászható vizek tulajdonosai előtt egy ujabb biztos jövedelmi for- többször, később csak egyszer évenkint. A kemény pánczél levetése meglehetősen kimeríti s rást. nyithat meg. Aki azonban sikerrel akar a a vedlés után jó magával tehetetlen, míg csak munkához hozzálátni, annak mindenekelőtt ismerni kell ugy a tenyésztésre alkalmas rák- bőre ismét meg nem keményedik. Ez alatt persze egyáltalán nem lehet fogni, de annál fajokat, mint a tenyésztés: módjait is. jobban azután, -a mikor a mulasztottat pótlandó a. legnagyobb mohósággal jár táplálék után s Most jelent meg a német halászati egye- 1 rendkívüli falánságnak adja tanújelét. sülét kiadásában egy kis füzet: Der Krebs und seine. Zucht"*), a melyre kötelességünknek Szaporodása párosodással történik. A két tartjuk az érdeklődők figyelmét felhívni, mert nemet, minden egyébtől eltekintve, legegyszerűbben a következő dologról ismerhetjük fel: könnyen megérthető világos módon s minden eddigi ilyen munkánál gyakorlatibb alapon szól a hímnél a hasi oldalon, a fark tövénél lévő, a rákról és tenyésztéséről. két első rövid lábpár kampószerüleg felfelé van hajlítva ; a nősténynél ezek a kampók hiányzanak : az első rövid lábpár egészen elkorcso- Nem vélünk felesleges munkát végezni azzal sem, ha e könyv nyomán figyelembe sult, alig észrevehető, a második pedig éppen véve hazai viszonyainkat, már itt elmondunk olyan, mint a többi. A nemző szervek nyilásai a hímnél, - az ollókat számítva első lápbárnak, az ötödik hosszabb lábpár tövén vannak, a nősténynél pedig a harmadik hosszabb lábpár tövén, mindig a hasi oldalról nézve. Átlag négy éves korában ivarérett a rák. A párosodás október hó második és november hó első felében történik. Egy him több nőstényt is megtermékenyít s a szaporítás ténykedésében való részvétele csupán a fent jelzett időre terjed. November végefelé kezdi a nőstény lerakni tojásait, ami eltart egész januárig; a tojások a fark alsó felére tapadnak s ott történik azoknak a megtermékenyítése, tehát a párosodás után, az anyatestén kívül azokkal a spermatophorákkal, amelyeket a him a, párosodás alkalmával a nőstény hasi oldalára tapasztott. A tojások már most itt fejlődnek a nőstény farka alatt s az apró rákok kikelése körülbelül 6 hónap múlva történik. Ezek 9 11 milliméter nagyságú állatkák s még ugy napig ott kapaszkodnak az anya rövid lábain, csak azután hagyják el végkép. A legtöbb, átlag 120 darab, tojása (mindig a nemesebb folyami rákot értve) körülbelül.6 éves korában van a nősténynek;. de ezeknek is legfeljebb fele kél ki. Megjegyzéndő, hogy a tojások egyáltalán csak az anya testéhez tapadva fejlődnek s igy ölyan értelemben, mint ahogy az a halaknál sikérült, a ráknál mesterséges tenyésztésről szó sem lehet. Ez apró rákok tejjes kifejlődéséhez 4 5 esztendő kell; ekkoráig 9 10 cm. hosszura nőnek s sulyuk átlag 50 gr. A himek Ugyanolyan időre általában nagyobbak és súlyosabbak, mint a nőstények;.150 gramnál nehezebbek azonban nem igen fordulnak elő. Ami a rák ellenségeit illeti, csak leginkább a nagyobb ragadozö^jmjak^ajiziftzkány, a vidra stb.; a fő dolog az ezek ellen vaíct vétfe-kézes szempontjából, hogy a ráknak elegendő s alkalmatos buvólyuk álljon rendelkezésre : elég óvatos arra, hogy ne engedje magát egykönnyen megsemmisíttetni.,/gos, meszes feneket; a homokos,. lágy iszapu talajban nem tud magának megfelelő búvó 'lyukakat csinálni, pedig azokra, amint fentebb I említettük, igen nagy szüksége van. A gránittalaju, erősebb folyású, hideg vizű patakok jnem kedveznek fejlődésének. A fertőzött, rossz \ szagú vizekben egyáltalán nem képes megimaradni. A benépesítésnél általában figyelnünk \kell arra, hogy a 'benépesítésre való anyagot telhetőleg ugyanolyan jellegű vizből kapjuk, mint jaminőt be akarunk népesíteni. Nem szabad tethát pl. hegyi, hidegebb vizekből fogott rákokat alsó vidéki melegebb vizekbe, vagy fordítva, helyezni,' mert igen könnyen kárba veszhet minden fáradságunk. A benépesítés maga kétféleképp történhet: vagy kifejlődött, ivarérett állatoknak, vágy egyéves fiatal rákoknak a vizbe való helyezésével. Minden körülmény között elönyösebb az első módszer; fiatal rákokat csak akkor tegyünk a vizbe, ha elegendő mennyiségű megfelelő anyaállatot nem kaphatunk. A vizbebocsátás történhet tavaszszal, vagy őszszel. Tavaszszal április és junius kö-

7 ?. SZAM. 8 ÍK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HO 22. íll zött tojásthórdó nőstényrákokkal népesíthetjük be vizeinket; a hímeket azonban csak szeptemberben bocsátjuk hozzájuk, mert különben nagy pusztítást vinnének végbe a kikelő apró rákivadék között. A tavaszszal való benépesítés azonban csak akkor ajánlatos, ha az anya- ' állatokat közvetlen közelben kaphatjuk-; a tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy ha a tojások esetleges távolabbi szállítás alatt- hoszszabb ideig vannak levegőn; nem fejlődnek jól. Figyelembe kell' aztán venni azt is, hogy ilyenkor már rendesen melegebb van. Legbizto* éábi^mhát az őszszel való benépesítés. Legalkalmasabb idő erre szeptember második fele,'hogy a betett rákok hozzászokhassanak a helyhez az október hóban kezdődő párosodásig. Ilyenkor, természetesen- nőstény és'him rákot vegyesen hélyézünk a vizbe, rendesen kétszer ánnyi nőstényt, mint himet és ajánlatos á hímeket csak egy hét múlva a nőstények után bebocsátani, hogy amazok ez alatt búvóhelyeket kereshessenek és csinálhas : sanak maguknak, mert az erősebb és kiéhezett himek esetleg még a saját fajtájuk gyengébb nemét is fölfalják. A benépesítésnél nem szabad fukarkodnunk. Minden méter, patakhosszra legalább két nőstényt és egy himet számítsunk, egy kilométerre tehát 3000 darab állatot. A vizbébocsátás' olyan helyeken történjék, ahol a,part keményebb talajú; márgás, agy-a- >gos és a nap ellen védett. Az állatokat locsoljuk meg előbb jól' öntözőkannával s ne -dobjuk, hanem engedjük őket maijuktól, a vizbe mászni. Ez azért szükséges, mert a levegőn való szállítás alatt azok az üregek, a, melyekben a szulványok vannak, levegővel teltek meg s ha hirtelen vizbe kerül az állat ez. a levegő nem tud az üregből azonnal kitakarodni, a minek következtében a viz, a melyből most már az oxygént nyernie kell, nem juthat a szilványokhoz ós így megfúl. Azok után, " a mit a rák fejlődéséről elmondottunk, könnyen belátható, hogy az újonnan benépesített vizekből 5 6 esztendeig nem szabad rákot fogni ; rendes hozamot meg éppen csak 8 10 év multán várhatunk. Végül még csak röviden a rák fogásáról. A tilalmi időt illetőleg halászati - törvényünk nemet..megfelelő utasítással (még a leglaikusabb ' ellenőrző közeg. is megkülönböztetheti egymástol. A rákot ' nálunk ez ídö szerint rendesen rficsáyal vagy, egyszerűen ptczta kézzel fogják. Ez utóbbi fogási mód minden körülmények.között eltiltandó, mert igen sok ráknak letépődik a. búvó lyukból való kihúzás közben- az ollója, megsérülnék a tojások stb. A - rácsa kis tányérszerü háló, amely botra van erősítve vagy zsinegen függ; köze-, pére teszik, a húsból álló, csalétket s. aztán, a patak egy bizonyos szakaszán többét helyeznek a vizbe ugy, hogy a haló a fetiéken feküdjék ; a rák ugyanis mindig mászkál, előre és felfelé úszni nem tud, tehát csak ugy juthat rá a hálóra, ha az a földön fekszik. Áinint az, utolsó rácsát is. elhelyezték, kezdik elölről sorjában.felemelgetni őket, a rajtuk levő rákot leszedik s a készüléket ismét visszateszik. ' mikor^^rcstíktkw ázölgáló ' liűsdarabot^'ligyszerüen egy nyársszerü pálezára kötik s azt aztán ugy szúrják be a vizbe, hogy a hus. éppen a fenékre kerüljön. '.A rákász ilyenkoí a pálcza Rezgéséből'veszi észre; hogy rák van á tövén, a melyet aztán egyszerűen a kezével.emel ki a vízből. Megjegyzendő, hogy rákászni mindig ínapnyugta után a legjobb, mert" ilyenkor indul [élelemkeresésre a rák..nagyobb. mennyiség, fogására a két.oldali vacsó való. Ez íéczből készült henger, Tamelybe két végén, felöő végükön nyitott léczjkupok nyúlnak be, olyanformán, mint az ismejretes drót-egérfogóknál; a hengerben bent van :a csalétek, amelyhez a rákok a kúpokon át imásznak be. Ezeket a vácsák'at este teszik ki, 'mert nápvilágon nyughatatlankodnak már aztán a bentrekedt állatok: s egyrészük esetleg l i is mászna azon a riyiláson, amelyen bejutott. j. Szállítani a rákot légjobb fonott kosarákban. száraz moha, csalán- vagy csaté között; vizre vagy jégre, egyáltalán nincs szükség, sőt káros is. Hogy rövid ideig élve maradjanak, legjobb szárazon faedénybe tenni őket s vaami hűvös helyre pl. pinczébe állítani. Sokkal jobb, minthogy állott vízben legyenek, amelyben csakhamar megfutnak. A ráknál könnyen megtudhatjuk, eleven volt-e; vagy döglött: a farkának mereven a hasa alá kell lenni csapva s nem szabad lefityegnie, ha a rákot felemeljük. A közölt rövid ismertetésből. is kitűnik, hogy a vizek rákokkal való benépesítéseinek! 1 i ' ' fn4 igényel az egyesek részéről, már csak tekintettel arra is, hogy imunkájuk gyümölcsét csak évek múlva élvezhetik ; minden tekintetben támogatja őket {azonban a földmivelésügyi kormány az orszáigos halászati felügyelőség utján, mert ott,, a Ihol a kíméletnek és védelemnek meg, van a Ikellő biztosítéka, gondoskodik a benépesítésre jszolgáló anyag beszerzéséről és ingyen engedi jazt át. B,é%ó.ssy Miklós. A hordók külsejének konzerválására ajánlott borax kevés érlékkel bir, minthogy a gombákat nem öli el teljesen. Egy oly anyagtól, a mely a pinczék társadalmi, akczió abban az irányban, hogy a gazdaközönségnek minden rétege felvilágosittassók arról, hogy az amerikai Iuezerna és dezinficziálására ajánlható, megkívánjuk, hogy elsőben is olcsó legyen, másodsorban legyen - lóhere vetése káros a magyar gazdára ős ezért könnyen kezelhető és nem mérges és végül óvatosan vásároljon és minden esetben kösse ne kölcsönözzön a bornak semmiféle mellékizt, vagy szagot. Ilyen anyag az Antinonin. Az Antinonin vizbén eléggé jól oldódik, teljesen szagtalan s nem fejleszt oly gőzöket, a melyek a munkások szervezetét megtámadják. Alkalmazása seiiimiféle nehézséggel nem jár, amennyiben egyszerű bekenése a kiirtandó penésznek vagy gombának sikerre vezet. Ajánlatos tehát a falakat, boltozatot, a hordókat, ászokfákat, ajtókat stb. Antinonin oldattal impregnálni vagy pedig a falak meszeléséhez a meszet Antinonin oldatban megoltani. Nem szabad azonban az Antinonin oldatot oly edények Vagy eszközök bekenésére használni, amelyek borral jönnek érintkezésbe. Az oldat készítésére vízre 2, kg. Antinonint veszünk. Gondolni kell azonban a dezinficziálás mellett a pincze kellő ventillácziójáró!,. ami mellett még tanácsos időközönkint a pinczét kénezés által is deszinficziálni, minthogy a kénessav a penészgombáknak i legnagyobb mérge. A kénezést oly módon hajtjuk végre, hogy elsőben is a penészgombákat a falakról, ászokfákról, hordókról, ajtókról stb,. levakartatjuk, s azután a fatárgyakat jól szárazra letörültetjük. Erre a pinczét kiszellőztetvén, a pincze összes nyílásait jól elzárjuk. Ezután a pinczében \ a padlózatra elhelyezett agyagtálban ként,gyujtunk még,' s az ajtót is lehetőleg légmentesen elzárjuk. A kén lehet vagy poralaku u. n. kénvirág, vagy kénsav vagy kénszelet 50 m 3 pinczeürre 2 3 kénszelet elégséges. A kénezést. legjobb,' este végezni, s azután reggel,a nyílásokat kibontva, s az ajtót kinyitva, a pinczét jól kiszellőztetjük. A kénezést 3 4 hétben ismételve, s a falakat és ászokfákat' Antinnin oldattal lemosva, a kívánt giker nem marad el. ' a a. Amerikai iuezerna és lóhere ellen. Az 0. M. G. E. növénytermelési szakosztályának legutóbbi ülésén az amerikai Iuezerna és lóhere behozatalának és különösen elterjedésének megakadályozása tárgyában igen élénk és beható tanácskozás folyt. A vita eredménye a fenforgó viszonyok és az érvényben levő törvényes intézkedések folytán azonban jóformán csak negatív. Legnagyobb baj u. i., bpgy a fennáló kereskedelmi és vámszerződéseíj miatt 1903-ig az GAZDASÁGI IPAR ^amerikai hiczerna és lóhere behozatala sem el nem tiltható, sem meg nem nehezíthető. A Rovatvezető: Zalka Zsigmond. másik baj az, hogy bár a magyar vetőmagvizsgáló állomások az amerikai luezernát ós lóherét le nem plombozzák és így az a gazda, A penész eltávolítása a borospiiiezékbó'l. aki plombozott luezernát, vagy lóherét vesz, luezernát, vagy lóherét, ámde ez jóformán április 1-től május 15-ig tiltja a fogást; valószínűleg abból indulva ki, hogy akkor kezde- biztos lehet.abban, hogy nem vett amerikai nek kikelni a tojások. Okszerűnek ez a tilalmi A penésznek a-borospinczékből való eltávolítására csak az intelligens és nagyobb birtokosoknak idő nem mondható, mert. a nőstény rákok 'egyforma már igen sokféle anyagot ajánlot- van hasznára, mert ezek kellő tudomást sze- kíméletet igényelnek' októbertől, juliusig, tak, amelyéknek azonban nem mindenkör volt.. rezvén erről, óvakodnak plombözatlan- árut mig; a hímeket elég csupán októbertől deczemberig. meg a kellő sikere. Igy pl. ajánlották apincze venni. Ellenben a kisebb birtokos, aki egyne- védeni, a mig t- i. a párosodás tart. falainak többszöri átmeszelését. A meszelés hány kilónyi szükségletét a vidéki kereskedőké- 41halászati törvény ilyen értelemben' való azonban sikerre nem vezet, minthogy a mész a nél szerzi be, akik nem tartanak plombozott árut, egyáltalán- nincs biztosítva arról, megváltoztamsam]xlc~glm okvetlenül mqg gombákat nem öli el, sőt kiszáradása után kell történnie. A nemek, szerint való védelem ezeknek még tápanyagául, szolgál. Ajánlották hogy egyrészt arankamentes, másrészt nem továbbá a formalint a penész eltávolítására. amerikai luezernát és lóherét szerez-e be. Annál Ez egy igen jó.dezinficziáló anyagnak bizonyűlt, kevésbé, mert amint arról biztos tudomá- a mennyiben az összes, apró szervezed sunk van, az amerikai Iuezerna és lóhere a teket elöli, de a vele való bánás az egészségre vidéki kereskedőinkhez leginkább osztrák, első ártalmas, minthogy 'gőzei a nyákhártyákat megtámadják. sorban bécsi, kereskedőktől kerül, akiknek áru- Nem szabad formaimnál semmi oly' ját a bécsi,magvizsgáló állomás csekély lelki- edényt dezinficziálni, a mely borral jön érintkezésbe, ismeretességgel még az esetben is leplombozza, minthogy a formalin a bornak kelle- ha az tényleg amerikai. metlen izt és szagot kölcsönöz. Az amerikai Iuezerna és lóhere ellen való védekezés eszközei tehát nagyon korlátoltak. Az első, ami. még leghatályosabbnak látszik, a "ki a. vett árunál az európai származás azonos-*.ságát. Ebben az irányban a szaklapoknak és a néplapoknak, első sorban a földmivelésügyi minisztérium kiadásában, megjelenő és sok ezer példányban terjesztett Földmivelési Értesitő'-bea ős a Néplap"-ban kell a közönséget erre figyelmeztetni. Másrészt óvakodni kell Iuezerna és lóhere magot vásárolni olyan, czógektől,, amelyek amerikai luezernát és lóherét forgalmaznak,'mert ezek' azt nemcsak tisztán árusíthat-

8 112 KÖZTELEK JANUÁR HÖ ; SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. ják, amikor könnyen felismerhető, hanem a magyar mag közé bizonyos százalékban hozzákeverik és ekkor fel. nem ismerhető. Persze nagyon nehéz volna ezeket a czégeket, melyeknek nem mindegyike közli árjegyzékében nyilvánosan, hogy amerikai luczernát és lóherét forgalmaz, megnevezni, azért nagyon helyeseljük a luczerna ós lóhere maggal kereskedő czégeknek azt az akczióját, amelyet Mauthner Ödön kezdeményezett, hogy t. i.. azok a czógek, amelyek amerikai luczernát és lóhere magot nem forgalmaznak, ezt becsületszavukra jelentsék ki és ezen nyilatkozatot a legszélesebb körben publikálják. A Köztelek" is kapott ilyen nyilatkozatot, amelyet a dolog érdemére való tekintettel, itt szórói-szóra közlünk. Nyilatkozat Mivelhogy azt tapasztaljuk, miszerint megelőző nyilatkozatunknak daczára a gazdaközönség nincs kellőleg tájékozva az iránt, vájjon kik azok a budapesti magkereskedők, a kik ' becsületszóval kinyivánitották, hogy amerikai luczerna ós amerikai lóheremagot nem forgalmaznak, mi alulírottak szükségesnék tartjuk minél szélesebb körök felvilágosítása és a gazdaközönség érdekében az eddig is megindult mozgalom folytatásául újólag is kijelenteni,' miszerint amerikai luczernaés amerikai lóhermagot valamint eddig nem, ugy jelenleg sem-forgalmazunk. Kelt Budapest, január hó 17-én. Mautner Ödön, Beimel és fia, Kramer Lipót, Radwaner I. L., Nőthling Vilmos és Szávoszt Emil. Készséggel járulunk hozzá az aláíró budapesti magkereskedő czégek ezen nyilatkozatához és azt teljesen magunkévá tesszük. Budapesten január hó 17-én. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete: Berezel. Olos- Ezeken kivül meg. szorgalmaznunk kell az évi XLVI. t.-czikknek szigorúbb végrehajtását, mely a vetőmagvaknál megkívánja a az azonosság bevallását. Sürgetnünk kell, hogy a közigazgatási hatóság necsak feljelentésre, de a saját maga kezdeményezéséből is tartsa állandó felügyelet alatt különösen a vidéki kereskedőket, vájjon tényleg arankamentes és európai" név alatt tényleg európai luczernát és lóherét árusitanak-e? Vegyen a hatóság mintákat, vizsgáltassa meg és ha visszaéléseket tapasztalt, a törvény szigorával lépjen fel a visszaélő kereskedők ellen. A magyar gazdát annyi csapás sújtja. Minden eszközt'fel kell használnunk arra, hogy ezeket a csapásokat enyhítsük. De a létért való ezen küzdelemben minüen gazdának össze kell tartani. LEVÉLSZEKRÉNY. Kérdések. 32, sz. kérdés. Szives felvilágosítást kérek arra, hogy a napraforgómagot darálva magyar faj növendékmarhával lehet-e zabbal ós kerekmaggal keverten etetni; kg. élősulylyal biró növendékállatnak hány litert lehet naponta adagolni káros emésztési zavarok előidézése nélkül, midőn az állatok jó minőségű szálastakarmányt kapnak tetszés' szerint? Van-e a napraforgómagnak purgativ hatása, mely károsan hat az állatok fejlődésére? Szeretnék fejenként 1 liter zabot, 1 liter triőrrel kiválasztott kerekmagot és 1 liter napraforgómagot adagolni növendékállataimnak. M.-Záh. U. M. 33. sz. kérdés. Tehenészetünkből eladott borjúinkat budapesti mészárosok veszik,. kik által több ízben lettünk fötszólitva, hogy szopós borjúinkat hizlaljuk, ez esetben hajlandók volnának sokkal magasabb árt az átveendő borjukért fizetni. Minthogy a borjuhizlalási módokkal és annak gyakorlati keresztülvitelével ismeretlenek vagyunk, tájékoztatást kérünk az arról tudomással bíróktól, hogy foglalkozik-e valamely gazdaság szopós borjuk hizlalásával és minő eredménynyel? esetleg a szükséges módozatokat ós adatokat is lehetőleg közölni szíveskedjék. Varsányi gazdaság. 34. sz. kérdés. Körünkben felvetette valaki a kérdést, vájjon a mohair-szövetek nem-e a kashmir kecske szőréből készülnek, azt némelyek tagadták. Nem tudhatnám-e meg, mi a való? Siklós. K. M. 35. sz. kérdés. A kezelésem alatt álló juhállomány szívbajban pusztul, ha a szivet felvágjuk véres viz folyik ki belőle és a külseje kocsonyás hártyával van borítva. Tünetei: a szempillák alja fehér,' az állat szomorú és fullad. Mi ennek az oka s lehetne-e ezen a bajon segíteni és mi módon? Megjegyzem, hogy nedves berekbe legeitetődnek. ' Zala-Szabar. B. B. Feleletek. Hollandi marha. (Felelet a 16. sz. kérdésre.) Tiszta vérben fentartott hollandi marhatenyészetről biztos tudomásom ugyan nincsen, de tudok annyit, hogy volt ily tenyészet. nem is régen a belyei uradalomban, továbbá Gséry L. urnái Puszta-Szt.-Lőrinczen és Dréher Antal urnái a Szent-Lászlói pusztán. Forduljon talán levél utján e czimekhez, avagy a Köztelek" kishirdetései között tudakozódjon eladó tiszta hollandi marhák után, eként azt hiszem, bővebb felvilágosításhoz és illetőleg a kivánt marhafajtához juthat, ha ugyan nem találja helyesebbnek importőr utján külföldről hozatni ily marhát, ahol kitűnő ily tenyészetek vannak. - Napraforgómag feletetése. (Felelet a 32. sz. kérdésre.) A napraforgómagnak valami felerészét a majdnem téljesen emészthetetlen héj, másik felét pedig a nagy táplálóértékkel biró bél teszi ki, ez okból, ha valaki haszonnal óhajtja feltakarmányózni, megzuzatja, (mint kérdésttevő is tenni óhajtja) és ugy adagolja. Kis adagban a napraforgómagnak nincs' purgáló hatása; egy liternyi mennyiség azonban fejenkint s naponta sok, adjon tehát csak fél vagy 8 A-ed. litert kilós növendéknek 1 1 Va liter egész szemű zabbal és '' egy liter bükkönymaggal keverve, ez utóbbit is megzúzván. Ha azonban 'a kerekmag kifiejezés alatt nem bükkönyt, hanem borsót, konkolyt, ocsút vagy mi egyebet ért, ugy tegye fel még egyszer a kérdést, mert pl. ocsuból, ha abban sok a konkoly, vagy a tiszta konkolyból egyegy litert adni egyenesén veszélyes volna. Ha egyébiránt látja, hogy növendékállatai a napraforgómagot 1 liter mennyiségben is jól tűrik, ugy adjon annyit; ám amennyiben, mint mondja: jóminőségü szálast ad libitum kapnak állatai, pocsékolás volna a napraforgómagban lévő drága fehérjét ós zsirt nagy quantumban nyújtani, pláne, ha már zabot és egyéb abrakot is kapnak állatai. M. A mohair-szövetek. (Felelet a 34. sz. kérdésre.) A kashmir kecske pelyhe és a mohair nem ugyanaz. A kasmir kecskének rövid, finom selymes, fénylő pelyhe van, mely Kelet-Indiából és a Kaukázusból kerül a kereskedésbe; ellenben a mohair hosszú, kemény, selymes fényű szőr, melyet az angóra kecskéről nyírnak és főleg Délamerikából és Ausztráliából jut világforgalomba. A kashmir kecske pelyhe épp olyan módon lesz hasznosítva., mint a finom merino gyapjú s különösen az északfrancziaországi gyárakban használják fel értékes puha szövetek készítésére, nevezetesen Roubaix, Amiens, Tonzcoing és Lonviers gyárvárosokban. Az angóra kecskék szőrét pedig főleg Angolországban dolgozzák fel fonalakká és szövetekké, noha kashmir fonal is nagy mennyiségben jut további feldolgozás végett a kontinensre. I)r. Rodiczky Jenő. Juhok pusztulása. [Felelet a 35. sz. kérdésre) A kérdésben közölt leírás csak általában kevésvérüségre és senyvessógre utal, d.e. nem világosit fel a betegség oka felől. Tekintve, hogy ilyen súlyos senyvesség legtöbbször férgek okozta.megbetegedések (tüdőférgesség, májmétely, gyomorférgesség, bélférgek) következtében fejlődik, ki, az összes belső szerveket tüzetesen át kell vizsgálni és a bonczolás valószínűleg ki fogja mutatni a szervek valamelyikében férgek jelenlétét. Csak ennek megtörténte után lehetne a kezelésre vonatkozólag véleményt mondani. y. VEGYESEK. Mai számunk tartalma: Oldal Meghívó. Meghívó. Tavaszi. állatvásárok sorrendje Külföldi szemle. 105 Amerikai luczerna és lóhere ellen Tárcza. Friss munkaerő a mezőgazdaságban..'; 106 lótenyésztés, A vérmegyék feladatai a lótényésztési ügy terén. 107 Gazdasági épitészet. Sertésfiadztatók. f 108 Halászat. A rák. Répássy Miklós Gazdasági ipar. A penész eltávolítása a boros pinczékből 111 Levélszekrény Vegyesek Kereskedelem, tőzsde Szerkesztői üzenetek. 115 Halalozás. Fogarasiiíd. Lészai Ferencz az erdélyi ref. egyházkerület főgondnoka, Szabolcsvármegye bizottsági tagja slk életének 72-ik évében Budapesten elhunyt. Felkérés taggyüjtésre. Mai számunkhoz mellékelve taggyűjtési aláírási ivet küldünk szét. Kérjük t. olvasóinkat az ügy érdekélben, liogy minél számosabb tagot gyűjteni és a kitöltött aláírási iveket lehetőleg február 5-éig beküldeni szíveskedjenek, hogy az uj tagok a választmány által felvehetők legyenek. Állattenyésztők figyelmébe. A földmivelésügyi magy. kir. minisztérium 1898-ik évi költségvetéséből örömmel vesszük tudomásul, hogy a folyó évben a szarvasmarha és sertéstenyésztés fejlesztésére és emelésére két akkora öszszeg vétetett fel, mint a mult 1897-ik évben. A szarvasmarha tenyésztés közvetlen és közvetett emelésére, az állattenyésztési alapok segélyezésére és kiosztandó birkák. bevásárlására, az 1898-ik évi előirányzat 400,000 frl,, a mult évben 200,000 frt volt, a sertéstenyésztés emelésére, különösen pedig megfelelő ssőke kondorszörú l l 1!2 éves mangalicza tenyészkanok bevásárlására az ez évi előirányzat 50,000 frt, a mult évi , írttal szemben. Felhivjuu tehát a

9 7. SZAM. 8-K ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HŐ 22. gazdaközönség figyelmét ezen körül- j illuzóriussá tette. A jövőben évenként egyegy Munka az Ínségesek számára. Darányi ményre azzal, hogy miután tudomásunk gépcsoporttal csak egy-egy verseny fog Ignácz földmivelésügyi és báró Dániel keres- rendeztetni a legszélesebb alapokon s a legszigorúbb bírálati eljárás alkalmazásával. A nagy közmunkákat már- most fognak megkezkedelmi miniszter elhatározták, hogy bizonyos szerint a tenyész apaállatok bevásárlásával az állattenyésztési kerületi felügyelőségek versenyek egyöntetű szervezése czéljából a detni, hogy a rosz termés következtében több vannak megbizva, eladó és közte- nagygyűlés egy versenyrendezési szabályzat megyében ínségbe jutott nép munkához és igy nyésztési ezélokra alkalmas birkáikat és kidolgozását tartotta szükségesnek, a melynek keresethez jusson. így legközelebb megkezdik kanjaikat jelentsék be az illetékes állattenyésztési elkészítésével a központ ifj. Sporzon Pál g. az Ung és Zemplén vármegyékben épitendő kerületi felügyelőségnek (Budapest, tanint. tanárt bízta meg. E szabályzat tervezetet az OMGE. műszaki, bizottsága e hó séggel, Bereg vármegyében a turavölgyi állami ' vaján-deregyői ut munkáit 100,000 frt költ- földmivelésügyi minisztériumban, Kassa, 19-én tartott ülésében tárgyalta. Az értekezletre ut építését 150,000 forint költséggel, a pozsonyi Pozsony, Szombathely, Temesvár, N.-Várad, meghivattak jobb nevű gépgyárosaink, kikötőépitési munkákat, a koppányi dunaszabá- M.-Sziget, Kolozsvár, Segesvár), mert illetve azok képviselői is, akiknek közreműködésével lyozást 250,000 forint értékben, gátépítést Cse- a felügyelök első a bizottság a szabályzatot véglegesen sorban a bejelentett pelszigeten 210,000 forint költséggel, Torontál megállapította s azt a szövetség igazgatóválasztmányának elfogadás czéljából a legkö- forint értékben, a franyovai szabályozást 160,000 vármegyében a borjasi szabályozást és az Országos Törzskönyvben felvett anyagból fogják a szükségleteket beszereznibályzat, zelebbi ülésen beterjeszti. A rendezési sza- forint költséggel, nemkülönben a kőtelki, szol- mely a társegyesületeknek meg fog noki és körösi szabályozási munkákat. A nagy Gazdák és tejkereskedők. Tudvalevő dolog, küldetni, fogja alapját képezni a jövőben vízszabályozási társaságok is mintegy négy hogy a tejkereskedők a múlt év őszén rendezendő gépversenyeknek. A műszaki bi-. millió forint értékű munkákat kezdenek el. megtartott értekezletükön kimondották, hogy a zottság egyúttal javaslatba hozza a választmány- Végül az ecsedi láp szabályozási és lecsapolási jövőben csak oly tejszerződéseket fognak munkáinál is mintegy 4000 ember és a Vág folyó szabályozásánál mintegy ezer ember találhat tisztességes keresetet. nak, hogy a folyó évben Budapesten egy kötni, hogy azok minden év deczember 31-én rostaverseny rendeztessék. járjanak le, ami a gazdákra nézve nagyon sérelmes, mert ebben az időben nagy lévén a hadügyminiszter utasította a cs. és kir. kato- A sárvári tejgazdasági szakiskolában Iíorpa beszerzés. A cs és kir. közös tejbőség, a tejkereskedők csak tetemesen olcsóbb áron lesznek hajlandók megkötni az uj szebeni kivételével) kezelőségeit, hogy a már január.hó, 10-én zárult be, a zárvizsga január nai élelmezési raktárak (a kolozsvári és nagy- a mult évi második tanfolyama csak ez évi szerződéseket. A tejkereskedők ezen mozgalmának már most is érezhetők káros következlelően a f. termelési idényben is az eladásra közönség jelenlétében. A tanfolyamot 12 ifjú lefolyt évben is követett gyakorlatnak megfe- 5-én tartatott meg előkelő vasmegyei gazdaményei, miért is feltétlenül szükséges, hogy a kerülő korpát a jelentkező gazdáknak, vagy végezte el, kik közül még néhány nem nyert tejtermelők a tej kereskedők ellen szervezkedjenek. Ezt ezélozza több tejtermelő gazdának kézből. Ennek alapján figyelmeztetjük gazda- ügyes tehenesre, tehenes gazdára vagy tej- ilyenek hiján más vevőknek adják el szabad elhelyezést, miért is ajánljuk, hogy akinek azon beadványa, melyet a legutóbbi napokban társainkat erre a körülményre s tájékoztatásképp alább közöljük az állomások nevét, to- volna szüksége, forduljon ez ügyben mielőbb gazdasági munkásra, illetve munkavezetőre az OMGE.'-hez beterjesztettek és a melyben kérik, hogy az OMGE." nyújtson módot a vábbá az évi őrlési idényen eladásra kerülő korpa mennyiségét és alapárát, vár, Puszta-Láncz ezimen. Az ez évi első a nevezett szakiskola igazgatóságához: Sár- tejtermelőknek megkárosítása ellen életbelép- tan- tetett kartell ellen való védekezésre. E beadványt az állattenyésztési szakosztály f. hó 25'én megtartandó ülésén fogja tárgyalni, mely alkalommal meg fognak állapíttatni azon teendők, amelyek a tejkereskedők kartellj ének megtörésére czélravezetőknpk látszanak. Darányi miniszter és a magyar selyemtermelés. Darányi földmivelési miniszter a selyemtermelés nagy közgazdasági fontosságának helyes felismerésében már hivatalba lépésének első idejében intézkedett, hogy az állami erdőségekben nagyszabású szederfaiskolákat létesítsenek, melyekből a mult évben már több, mint 5 millió darab szederfa csemetét lehetett szétosztani. A termelt selyemgubókat eddig többnyire külföldre vitték s csak elenyésző, csekély részük került itthon feldolgozásra, Darányi "tehát a selyemipar meghonosítására törekszik, még pedig nem a költséges állami kezelés utján, hanem oly módon, högy egyelőre az újvidéki állami selyemfonógyárat kedvező feltételek mellett bérbeadta egy kiváló franczia selyemgyárosnak. Miután pedig azóta számos külföldi gyáros ajánkozott állami selyemfonók bérbevételére, a miniszter elhatározta, hogy a nálunk termelt gubók összes mennyiségének feldolgozására szükséges selyemfonó gyárakat fokozatosan felépítteti és berendezi s azután bérbeadja. Gazdasági gép versenyek: egyöntetű rendezése! A gazdasági egyesületek országos szövetségének mult év november hó 28-án tartott első nagygyűlése kimondotta, hogy a mezőgazdasági gépversenyek ügye a jövőben a gyakorlat igényeinek megfelelően rendezendő, mert ez ideig e versenyek minden rendszer nélkül, csak ugy ötletesen rendeztettek. Ezzel kapcsolatban kimondotta a nagygyűlés azt is, hogy ezzel nem kivánja-.útját vágni a vidéki gazdasági egyesületek által rendezendő gépbemutatásoknak, sőt ellenkezőleg kívánatosnak tartja, hogy ilyeneket az egyesületek a jövőben is minél nagyobb számban rendezzenek. Szükségessé tette a versenyügy rendezését azon körülmény, hogy eddig derüre-borura rendeztettek az ország minden részében egy és ugyanazon időben s egy és ugyanazon gépcsoporttal versenyek s a bírálatok, több esetben egy- megjegyezvén, kogy az érdeklődőknek részletesebb felvilágosítással a gazdasági egyletek is szolgálnak. Az állomás neve : A korpa Ára, íim.-ként mennyisége Budapest mm. 3 frt 66 kr. Pozsony i Komárom , Szombathely Kassa Munkács.. 255, 3, 35 Temesvár Arad , 82 Szeged Nagyvárad Gyulafehérvár Károlyváros A szövetkezeti törvény. A délvidéki Steierlein Gábor polgári iskolai igazgató. A megyék országgyűlési képviselői testületileg 1 j tanfolyam nyilvános lévén, a naponkénti előadásokat nemcsak a tanfolyamra felvett bent felkeresték ; Lukács László pénzügyminisztert, hogy tőle a délvidéki mezőgazdasági hitelszövetkezetek számára adó- ós illetékmentesnyékbeli kis gazdák is élénk érdeklődéssel lakó 30 hallgató, hanem a helybeli és körséget kérjenek. A miniszter a képviselőkhöz ez hallgatják. Szájbely Gyula országos képviselőnek mintaszerűen kezelt gazdasága az előadók alkalommal hosszabb beszédet intézett, melyben kijelentette, hogy a mezőgazdasági hitelszövetkezetekre vonatkozó törvényjavaslat elő- azonkívül egy kosárfonó vezetése mellett ta- kalauzolása mellett bő tananyagul szolgál, készítése már javában folyik és nemsokára a nultatik a kosárfonás is; szóval a tanfolyam képviselőház elé fogja terjeszteni. E javaslatban intézkedés foglaltatik a mezőgazdasági tével, február hó, végével nyilvános vizsga főleg gyakorlati irányú. A tanfolyam befejez- hitelszövetkezetek adó- és illetékmentességére lesz megtartva, azon őzéiből, hogy bárkinek nézve, de a kormány tovább is fog menni, is alkalma legyen meggyőződést szerezni arról, mert a szövetkezeteket állami dotáczióban is hogy megfelelt-e a tanfolyam czéljának és fogja részesíteni, hogy ezzel a mezőgazdáknak hogy ebből kiindulva, czélszerü lesz-e az ilyentanfolyamokat évről-évre tartani, illetőleg ál- nyújtandó hitelt olcsóbbá tehesse és ezzel is elejét lehessen venni az uzsoráskodás terjedésének. Ismét kirakatban láttuk tehát a régen rohonczi várkastélyában a tanfolyam czéljaira landósítani. Szájbely Gyula országos képviselő várt szövetkezeti'-törvényt; ugyan itt van az igényelt összes helyiségeket díjtalanul engedte ideje, hogy egyszer már forgalomba kerüljön. át. Magyar Szesztermelö." A magyar mezőgazdasági szesztermelők egyesülete e czimen megjelenő hivatalos közlönyének második száma a következő tartalommal jelént meg: Levél a szerkesztőhöz Finitzer Fülöptől. Egyesesületi közlemények. A szeszküldeményeknek szállítás közben való áttöltésénél követendő eljárás. Dr. L. P.-töl. A tengeri értéke a szeszgyártás szempontjából. Drf Szi- mással homlokegyenest ellenkező eredményekét tüntettek fel, ami a versenyek komolyságát ról. Különfélék. Üzleti lágyi Gyulától. A szeszgyár tisztántartásá- közlemények. (B~2 folyamra mely január 16-án vette kezdetét s május 31-éig tart huszonhármán pályáztak, de egyrészt a helyszűke miatt, másrészt a helyes foglalkoztatás czéljából újólag csak tizenkettőt vett föl a földmivelésügyi miniszter. Gazdasági téli tanfolyam Rohonczon. A Vasmegyei gazdasági egyesület, amely már fennállása óta arra törekszik, hogy különösen a kisgazdák ismereteit gyarapítsa, a földmivelésügyi minisztérium támogatásával Bohonczon egy hat hétre terjedő téli tanfolyamot rendez. A tanfolyam megnyittatott január hó 11-én, az egyesület, igazgató-titkára Böszler Károly által, a vidéki értelmiség jelenlétében. A tanfolyamra felvétettek a megyebeli felnőtt kisgazdák és ezek fiai közül 30-an. Mint előadók közreműködnek Fürecly Lajos, aki egyúttal a tanfolyam vezetője, Röszler Károly igazgató-titkár és Kolozsvári vetömagvizsgáló állomás. A m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás működése az 1897-ik évben a következő volt: összesen végzett az állomás 2320 vizsgálatot: és 2223 arankavizsgálatot, 85 csiráztatási, 18 tisztasági és 4 egyéb vizsgálatot. Leolmozott az állomás 633 zsákot ós pedig 609 zsák lóherét és 24 zsák luczernát. Az állomást s 926 esetben kereskedők, 1361 esetben gazdáé és 24 esetben közintézetek és hatóságok yették igénybe. Az évi XLVI. számú, a mező-

10 114 KÖZTELEK JANUÁR HÖ ; SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. gazdasági termények, termékek és ezikkek hamisításának tilalm ázásáról szóló törvényczikk életbeléptetése, mint a fentiekből látható élénk forgalmat idézett elő a magvizsgálat terén s most már a hatóságok is járnak utána bár csekély mértékben hogy arankás lóherét ne áruljanak a kereskedők, a mi főleg a vir déken fontos vívmány, mert eddig a vidéki kiskereskedők roppant arankás silány magot árultak. Fontos intézmény továbbá az erdélyi részekre nézve az Erdélyi Gazdasági Egylet heremagtisztitó raktára Kolozsvárt, mely az arankamentes lóherének forgalomba hozatalát tetemesen elősegíti. Gazdasági előadás Mezőtúron. Folyó hó 9-én a Mezőtúri Gazdasági Egyesület felkéré- sére Mezőtúron Sporzon Pál debreczeni gazd. tanintézet tanára előadást tartott, szép számú gazdaközönség jelenlétében. Az előadás kiterjedt az agyagtalaj okszerű mivelésére s ahhoz megkívántató legalkalmasabb gazdasági eszközök ismertetésére; érintetett az aratógépek ' jelen munkaviszonyok közti alkalmazásának szükségképetii beillesztése is. A két óráig tartott előadást a jelen voltak éber figyelemmel hallgatták végig. Folyó hó 22-én TaJcács Kálmán a jászberényi gazd. iskola tanára fog előadást tartani a kertészet köréből. Az osztrák államvasutak a malomipar érdekében. A cs. kir. osztrák államvasutak igazgatósága a galicziai és bukovinai vonalok állomásainak forgalmában kocsirakományokban szállításra kerülő buza, rozs, kétszeres küldes mények után a rendes viteldijakból 15%>-os ármérséklést engedélyezett, ha ezen küldemények egy ottani malom által dolgoztatnak fel. A kedvezményt nem a feladó, hanem a malom élvezi vissztérités utján. Sovány sertések árjegyzése. A Köztelek" mai számában a hizlalni való sertések árjegyzésével bővítettük ki lapunk üzleti részét Pfeifer Jakab és fia, budapesii sertésbizományosok üzleti, jelentése alapján, a mely üzleti ; jelentése ezentúl lapunk minden szombati számában meg fog jelenni. Megjegyzendő, hogy a közölt árjegyzés annyival inkább reálisnak tekintendő, mert nevezett bizományosok az itt jegyzett árakban bármikor hajlandók sovány sertéseket átvenni. L fmuli évi forgalom: 25,223 rr, Felhívjuk a t. cz. gazdaközönség figyelmét Éra,/ "Sí issfí s,n éta BSzti a bel- és iülföldi Tevők érdeklődésit. iligositással szolgai: HELLER M.sTÁRSA, - > BUDAPEST, 7 ErzséM-tér 13,, KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. (Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentése.) Napi jelentés január 21. Buza ma gyengén volt kínálva,-. a malmok azonban igen kevés vételkedvet mutattak, gaz irány gyenge. maradt, elkelt néhány kisebb tétel gyengén tartott árak mellett. Említésre méltó eladás nem történt. Kész rozf csekély forgalom mellett, valamivel gyengébb, minőség szerint frt Pesti paritással kelt el. Árpa szilárdan tartott. Tengeriben nagyon kis üzlet mellett az árak tartották magukat. Zab változatlan. Határidők magasabb. New-York" következtében valamivel szilárdabbak., Következő kötések történtek. Tavaszi buza Ószi buza.. Tavaszi rozs. Öszi rozs., Tavaszi zab '. Nov. tengeri.. üj tengeri. Uj repeze., Köttetett. Déli zárlat Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) Az élénk forgalom a lefolyt héten is megmaradt, a gazdák a vevő kedve szintén folyton élénk. Yzrös lóhere. Bizonyára érdekesek az Amerikából-érkező jelentések, melyek szerint egyetlen állomáson, az amerikai Toledóban 90,000 zsák eladatlan amerikai vörös lóhere hever. Tekintve a nagy termést, nem igen biznak a jelenlegi árak maradandóságában, sőt már is hanyatlást jelentenek. Belföldi megbízható erdetü magnak a múlt heti változatlan árak mellett elég jó kereslete van és kielégítő kelete is volt. Luczerna. Franczia és olasz luezernamag folytatólag is jó keresletnek örvendenek. E czikk határozottan szilárd mederben mozog és a hanyatló amerikai jegyzések nem képesek befolyni reája. Az országos magyar gazdasági egyesület legutóbbi' szakülésében szomorú adatok kerültek előadásra, az amerikai heremagvak behozatalára vonatkozólag. Nevezett egyesület beadványt intéz a kormányhoz a baj orvoslása végett. Bépamag. Impregnált és jó kereskedelmi árút folyton nagyon keresnek, változatlan árak mellett a forgalom igen kielégítő volt. Jegyzések nyersáruért 100 kilonkint Budapesten értve a következők: Vörös lóhere uj frt Vörös lóhere mult évi Luczerna magyar,'mult évi l Luczerna franczia, uj '* Luczerna olasz, uj * lialtaczim /2 'n Mohar 5 8 A 6 Bükköny 6 6V1 " Heremagvak ólomzárolása.*) A budapesti m. kir. állami ;vetőmag-vizsgáló állomás az 1897/98. idényben f. évi január hó 21-ig az alant megnevezett magkercskodőkiuh és lormolölcnól a következő mennyiségű vetőmagvakat ólomzárolta : Luczerna Lóhere Összesen Mauthner Ödön, 1 ) Budapest Haldek Ignácz,* Budapest 2 )... Deutsch Gyula, Budapest... Magy. mezőg. szöv. Bpest... Beimel és fia Budapest Frommer A. H. utóda Bpest Fuchs Fülöp és fia, Budapest Kramer Lipót Budapest Gr. Teleki Arvéd, Drassó M. lesz. és pénzv. b. Bpest Boross és Szalay Nöthling Vilmos Budapest... Összesen... ') 2 q biborhere. 2 ) 1 q svédhere, 1 q esábair. 1 q csomós ebir, 1 q angol perje, 1 q árva rozsnok, 3 q franczia perje, 5 q baltaczim. *) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai eredetű hereféle" magvakat a magvizsgáló állomás nem plombozza. Szeszüzlet. m -é t e r m á z s a Ü , , ' 58 ' * Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő tudósítása.) A szeszüzletben a héten gyér forgalom volt és minthogy a kínálat még mindig nem nagyon élénk, ugy a szeszárak azonnali ós ki'siilil.i szállitiísra változatlan szilárdan jegyeznek. Finomított szeszben nagyban 55'75 frton kelt el, élesztőszesz frtig. Az exkontingens szesz ára ismét 25 krral emelkedett és a denaturált szesz frtig kelt el. Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyersszesz e héten 17' frtig lett kínálva, de a hét végén szilárdabb bécsi jegyzések folytán az üzletmenet élénkebb volt és kontingens nyersszesz felső-magyarországi állomásokhoz szállítva krral drágábban kelt el. A kontingens nyersszesz ára Budapesten frt. Bécsi jegyzés '30 frt kontingens nyersszeszért. Prágai jegyzés frt adózott trippló Trieszti jegyzés 11 frt kiviteli szeszért 90% nagyban A kivitel e héten néhány tétel finomítottárut vásárolt, mely Fiúmén és Trieszten át tovább lett'szállitva. Vidéki szeszgyárak közül: Losoncz, Győr 13 krral olcsóbban, a többiek változatlanul jegyeznek. Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz frt, élesztőszesz frt, nyersszesz adózva frt, nyersszesz adózatlan frt, denaturált szesz frt. Kontingens nyersszesz... Az árak literfokonként hordó nélkül budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett értendők. A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezetének jelentése január hó 15-éről. E hét első felében általában csendes volt az üzlet, a beküldések sem voltak nagyarányuak. Egyes nagyobb vadászatok eredményeként nyulak jöttek nagyobb tételekben. Egy szerencsére kisebb küldemény nyúl felbontva érkezett, ami teljesen ellenkezik az itteni piaczi szokással és nemcsak kevesebb értékűvé teszi, de eladása is bajjal jár. Felbontott nyulat. csak augusztus szeptemberi meleg időjárásban lehet kivételesen küldeni. Nyulak nagyobb tételekben frt, kicsinyben frt darabja, fáczán párja frt. Öz, szarvas és vaddisznó keresett. Húsfélékben az üzlet csendes bárány kereselt, minőség szerint 5 9 frt párja. Hízott ürüket kgként krért adtunk. Vágott baromfi nem került nagy mennyiségben piaezra. Hizott liba felbontatlanul kr, félkövér kr. Főzővaj ínég állandóan nagy mennyiségben van raktáron, még tetemes árengedményekkel is csak vontatottan helyezhető el, kgja 70 >75 kr, Piaczképesség tekintetében sok kívánni valót hagy hátra és a hivatalos vegyésznek sok dolgot ád. Figyelmeztetjük beküldőinket azon körülményekre, hogy rossz minőségű vaj beküldése nemcsak külön költségeket és esetleges elkobzást, hanem érzékeny büntetést is von maga után. Tea tojás apróbb 30 db, nagyobb 25 db 1 frt. Gyümölcsüzlet csendes, csak másodrendű áru '. volt forgalomban. (A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelentése. Budapest, jan. 20-áa. Hus. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 46 56' II. oszt , III. oszt , eleje I. oszt II. oszt , III. oszt , borjúhús hátulja I oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , birkahús hátulja I. oszt , II. oszt. 28 3U, eleje I. oszt , H. oszt , bárány eleje 1 db., hátulja 1, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q 50 52'0, vidéki 46 49, szalonna nélkül elsőrendű 52 54; vidéki 46 50, sertéshús pörkölt 45 54, sertéshús szerb szalonnával 43 52, szalonna nélkül 48 54, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki) 52 58, sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal , csont nélkül 0"85.C-95, sonka füstölt külf. csont nélkül , szalonna sózott 1 q 47'0 49 5, füstölt , sertészsír bordóval , hordónélkül , kolbász nyers 1 kg., füstölt 60 72, szalámi belföldi , külföldi, malacz szopós élő 1 kg, tisztított Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt , csirke 0'80 1'2, kappan hizott , sovány., récze hizott , sovány , lud hizott 4' 7 50, sovány 1' , pulyka hizott *, sovány S. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt , 1 kg., csirke 1 db 0-4Ö 0*65, 1 kg., kappan hizott 1 db 0'90 1'30, 1 kg., récze hizott 1 db , 1 kg , félkövér 1 db , lud hizott 1 db , 1 kg félköv. 1 db , 1 kg , pulyka hizott 1 db , 1 kg , félkövér 1 db ", 1- kg , ludmáj 1 db 20 1-, 1 kg , ludzsir 1 kg , idei liba 1 db. HaL Élő. Harcsa 1 kg. frt , csuka , ponty (dunai) , süllő, "kecsege, márna 0' , ezompó , angolna 0-0, apró kevert 0'20 0"30, lazacz, pisztráng -. Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt , lefölözött , tejsain 0-0, tejföl , tebénvaj (tea) 1 kg ,1. rendű 0-70 Ó-80, II. r ', olvasztott 0-, Margarin I. rendű 0-, II. rendű 0-0", tehéntúró 0'08 0" 16, juhturó, liptói , juhsajt 0' t, emmenthali sajt , groji sajt Liszt és kenyémemü. Fehér kenyér 1 kg. frt , barna kenyér '16, rozskenyér O'IO Búzaliszt 00 sz. 1 q :, 0, 1,

11 7. SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HQ 22. Tö as. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt II. oszt. (1440 db.), meszes 35:0 37, orosz tojás 100, tea tojás , törött tojás 2'10 H0. Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14 18, stokeraui 26 30, borsó héjas magyar 8-0 II, koptatott magyar 16 20, külföldi 20 24, bab fehér apró 7 10, 'nagy 10^16, í s 8 12 Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt , 1 q ölött bárány 4 8 frtig, bécsi őlött borjú 40 50, kiv.... frtig súlyra. Élő bárány 4-8' frtig, kivételesen írtig 2-0 2'5, Petrezselem 100 kötés 3' 4'50, 1 q alárendelt minőségű jármos ökör, hizlalni élő kecske frtig páronkint. Hizlalt ürü zeller 100 drb :-, karalábé l-0-l;2 vöröshagyma való, jármosbivaly I forintig páronkint. Hizlalni való serte, : 100 köt. 6-8'-, 1 q 3*50 8". foghagyma 100"köt. jobb minőségű jármos ökör -, mm.-kint é. s., fia sertésbizományosok heti jelentése a Köztelek" részére. Bpest, VIII., József-körut 3.) 14 18, 1 q 18-0-T-20-0, vörösrépa 100 drb Ő-.60 1'20, tarka bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és fehérrépa, fejeskáposzta , kelkáposzta 100 drb pedig: Fehérszőrű magyar tehén, tarka kevert Sertésvéázen átment kg kr 1 -Kn ovt -káposzta fejessaláta 0-- kötött saláta 0-, burgonya, rózsa 1 q : származású tehén , bonyhádi tehén » ' '» , '// > _ sárga Q, külföldi, fekete retek frtig, bika frtig páronkint. ' , ; Sertésvészen át nem ment drb , uborka nagy salátának 100 db Budapesti vágómarhavásár január hő savanyítani való 100 db -, savanyitott ', 20-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság»', zöld paprika 0-0', tök fözö, zöldbab 0' -» ', zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg., fejtett 1 lit. nagy vágómarha, nevezetesen:-1295 db magyar és tarka Mindenkor 4% levonással pusztán átvéve., tengeri 100-cső -.karfiol 100 db 8 10, ökör, 636 db magyar és tarka tehén, db szerbiai paradicsom 1 kg. 0' 0", spárga ', torma ökör, 58 db boszniai ökör, 1 db boszniai tehén, db Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken \ 100 db szerbiai tehén, 83 db bika és 84 db bivaly. felül.) Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 16 3b, köz. alma 12 18, Minőség szerint: 314 darab elsőrendű hizott. fajkörté 25 35, közönséges körte 6 10, szilva magvaváló 0,; r-0', vörös, aszalt 20 30, cseresnye faj - db elsőrendű hizott ökör, db közép- ' I i; ;,,: b. (.Kivonat a hivatalos lapból.), közönséges, meggy faj, közönséges, ringló, baraczk kajszin, elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, kir. jbiróság tóság Constantin minőségü ökör és db alárendelt min. ökör; db Jan., 28 Homonnai a tkvi ha- Korytovszky,,22,786- őszi, dinnye görög nagy 100 db, kicsi Jan. HP Bpesti I III. a tkvi ha- Gallner, sárga faj., 1 kg. közönséges keri kir. jbság tóság Józsefné szőlő 1 kg , csemege,'dió (faj, papirhéju), közönséges 25 28, mogyoró 22 32, gesztenye magyar, olasz 16 22, narancs messinai 100 db 1-3 2'5, pugliai mandarin 1'50 3-, czitrom 1" 1'20, füge hordós 1 q 18 20, koszorús 20-22,'datolya 38 50, mazsolaszőlő 40 70,, egres 1 lit., eper 1 kg. kr. Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 30 45,. II. ' rendfi 18 30, -csöves 30 30, (száritolt). köménymag, borfókamag. mák 1 q. frt 20 32, méz csurgatott '40, sejtekben 1 kg. 0' , szappan szin, közönséges, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 0' , vörös asztali palaczkban , házi pálinka palaczkban 0' O'OO, ásványvíz palaczkban Hideglius vásár az Orczy-uti élelmi piaczon. ^ u. január hó 21-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 1 jelentése a,köztelek" részére). Felhozott Budapestről 55 árus 80 db sertést,.5 árus 46 db süldőt, 3822 kg. friss hust, 280 kg. füstölt hust, 2610 kg. szalonnát, 1610 kg. hájat, kg. zsirt, kg. kolbászt, kg. hurkát, kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonyahúst, kg. disznósajtot, kg. ( db) sonkát. Vidékről és pedig a szokott községeidből 19 db sertés. Forgaloih élénk. Árak a következők: Friss sertéshús 1 kg , 1 q , süldőhus 1 kg , 1 q , füstölt sertéshús i kg , 1 q , szalonna zsírnak 1 kg , 1 q Q0, füstölt szalonna 1 kg , 1 q 5600, 5800, háj 1 kg , 1 q , disznózsír 1 kg , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 28 i 1 q , füstölt sonka 1 kg , 1 q Hideglmsvásár a Garay-téri élelmi piaczon jan. 21-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a,köztelek" részére.) Felhozott Budapestről. ÍC\ 40 árus ór = 47 A!t db sertést, árus * 4 db süldőt, 400 ' hájat. Vidékről és pedig g Ja *a szokott Helyekről 28 árus 292 db sertés, kg. friss Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser- 1 1 I -50, 1 q , süldőhus 1 kg , 1 q, füstölt sertéshús 1 kg , 1 q, szalonna zsirnak 1 kg , 1 q 1, füstölt szalonna 1 kg , 1 q, háj,1 kg , 1 q, disznózsír 1 kg , 1 5 ', kocsonyahús 1 kg , 1 kg. -.-, füstölt sonka 1 kg , 1 q krig. Budapesti takarmány vásár. (IX. kerület Mesterutcza, jan. 21. A jelentése a Köztelek" részére). Felhozaiott a szokoít községekből 175 szekér réti széna, 40 szekér muhar, 33 zsupszalma, 7 szekér alömszalma, szekér takarmányszalma, szekér tengeriszár 3 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, kölessu > > 1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként "a következők: réti széna , muhar u zsupszalma , alomszalma egvéb takarmány, lóhere, takarmányszalma, tengeriszár, luczerna ~ >. sarjú, szalmászecska, , széna' " -> U J, zabosbükköny Összes kocsiszám 268, suly 321,600 kg. fehér db, jármosbivaly db, bonyhádi 51 db. ökör db,tarka db. Fejősteheneket nagyobb számban hoztak a mai vásárra és miután nagyobb vásárló vevők nem jöttek, gyenge irányzat mellett frtot darabonkint veszítettek árukból. Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos db alárendelt.minőségű tehén. Változatlan felhajtás és a helybeli' mészárosok valamivel jobb kereslete mellett az irányzat szilárd volt, a mult heti árak megállapodottak, sőt egyes eseü'klüv, 1 :> blhj ibbiioí Í-, kmk-m t 100 la'.-kiuf eiénii. Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar okor jobb mim ^ 1 hízott magyar, i, j, 30 aláíendelt nmio 24-, jobb minőségű magyar és tarka tehén 20 31, kivételesen tarka tehén, magyar tehén középminőségü, 20 31, alárendelt minőségű magyar - és tarka tehén, szerbiai ökör jobb minőségű, kivételesen '..szerbiai ökör középminőségü, szerbiai ökör alárendelt minőségű 20 22, szerbiai bika 20' frtig métermázsánkint élősúlyban. Budapesti lóvásár. Budapest, jan. 20-an. (4 budapesti vásárigazgatóság jelentésé a,köztelek" részére). 1 A vásár forgalma közepes., Felhajtatott összesen 584 db. Eladatott 221 db. Jobb minőségű lovakból hátas 18 db, eladatott 7 db frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 25 db eladatott 6 db frtért, nehezebb kocsiló (hintós),30 db, eladatott 8 db frtért, igás kocsiló (nehéz, nyugoti faj) 10 db, eladatott 4 db frtért, ponny 2 db, eladatott 1 db frtértközép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 70 db, eladatott 40 db frtért, könnyebb! 140 db, eladatott 65 db frtért; alárendelt minőségű lovakból 289 db, eladatott 90 db 8 l'ij-fiiért; "Bécsi vágóra vásároltatott 32 db, az állatkert és kutyák részére vásároltatott 7 db, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott db, ragályos bea gyepmesterhez küldetett db. Kőbányai sertésvásár jan. 21. (Első -liwajijui- ::r;',íí:7íír«,',ieh-fo,i-jekinlókc a Köztelek" részére.) Az üzlet kellemes volt. Heti átlaqárak: Magyar válogatott kg. nehéz kg. nehéz kr, öreg 300 kg: tuli -0 kr, vidéki sertés könnyű krajczár. Szerb kr. Román tiszta klg pá iki sulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségárak: Tengeri ó 5'30 frt, árpa 7- frt Kőbányá. átvéve. Helyi állomány: jan. 14. marad: drb Felhajtás: Belföldről 112 drb, Szerbiából 3089 darab Romániából drb, egyéb államokból darab! Összesén 42,10 db. Főösszeg db., Állomány és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fogyasztásra (I X. kerület) 2068 drb, belföldre Budapest környékére 410 drb, Bécsbe 196 drb, Csehországba, székesfőv. vásárigazaatóeáq Morvaország és Sziléziába drb, Ausztriába 371 db, Német birodalomba drb, egyéb országokba db! 1 ilott : szállásukban elhullott 6, vaggonból kirakatott hulla 23, borsókásnak találtatott 19, összesen 48 db. Összes elhajtás 3093 darab. Maradt állomány drb. A részvény-szállásokban 6401 drb van elhelyezve. Az egészségi és tranzitószállásokban maradt 4997 drb.felhajtás: Szerbiából 3081 drb, Romániából drb, összesen 8086 drb. Elhajtás: 2346 drb, maradt állomány 5740 drb és pedig 5740 drb szerb és db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 65 drb a fogyasztás alól kiés technikai czélokra feldolgoztatott. Budapesti szurómaihavásár. Január hó. 20-án. A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósáq I klentése.. 1 Állat vásárok. Felhajtatott: 310 drb belföldi, db galicziai, drb tiroli. 2 db növendék élő borjú, 92 db élő Budapesti gazdasági és tenyészmarliavásár bárány; 87 drb belföldi; 33 drb gaíicziai, drb evi január hó 20-án. (á budapesti közvágóhíd és tiroli, 18 drb bécsi, drb növendék borjú, 865 drb marhavasarigazgatóság jelentése a.köztelek" részére. Felhajtatott: 172 >db, úgymint: jármos ökör elsőmin. ölött bárány, drb élő kecske. db, ózép 2 db, alárendelt db. Fejőstehén : fehér A gyenge felhajtás következtében szilárd irányzat mellett jó árakat fizettek. Arak a következők>élő borjuk: belföldi ' frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig, kivételesen frtig súlyra, növendék borjú frtig,. kivételesen frtig dbonkint, frtig súlyra. Ölött borjú : belföldi 40-50, tiroli frtig, galicziai frtig, növendék bórju frtig dbkint, Jan. f Devecseri - a tkvi ha- Kozák '60000 kir. jbiróság tóság János Febr. Kassai kir.' a tkvi ha- Boczán,30000 törvényszék tóság Betti Febr. 3 Nyitrai kir a tkvi ha- Soherz törvényszék tóság Aladár Febr. Budapesti kir. a tkvi ha- özv. Meintöívényszék tóság hardt Tamási lé Febr. 14 Debreezeni a tkvi ha- Beke kir. tvszék. tóság László Febr. 25 ' Budapesti kir. a tkvi há- Skutsch és törvényszék tóság Weisz Szerkesztői üzenetek. Malac/aprólék. Nagyon erős, hogy ugy mondjuk pikáns: Ilyesmiről nem illik hangosan beszélni a lii ilv:'m(.;-.:sáli eimí, bár beismerjük, iiagv s/iikrbb kűrben jóizü dolog lehet. Különben is verseket nem szoktunk közölni, de ha vala,mi sikerült s kevésbé hamis dolgot kapnánk, nem mondjuk, iogy nem. tennénk Az OJ-SE. nsagy. saj!sl. egyesület tulajdona. Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz gatója, Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G. E szerkesztő-titkára,. Társszerkesztő: Buday Barnabás, Magyarország legnagyobb és egyedüli I gazdasági gégíg^ás«a, mely a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági gépeket gyártja. Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I fordulni. * 1 Részletes árjegyzékkel I és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol-

12 116 KÖZTELEK JANUÁR HÖ ; SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. Alakult 1894,. évben. Elnök: TELEKI GÉZA gfóf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. Igazgatósági tagok: ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, PÜSPÖKY EMIL, RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOMD, TELEKI SÁNDOR gróf, Vezérigazgató: SZŐNYI ZSIGMOND. AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdaköztinség általános olistncrúsi! szerint híven megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vivta ki magának, az épület és átalány (pauschal) biztositásnál rendkivül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetkezet pusztán csak a dijakat számítja.fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden más illeték kizárásával. Gazdasági egyesületi tagok tekintet nélkül a biztosított érték nagyságára a tiszta dijból 5 /o díjengedményben részesülnek. ÜISQ Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal terményeiket biztosítják, IO".'o engedményben részesülnek. Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek ERFURTI F Ő 2 E L É K- ÉS r m á G M a, G V & K & T első minőségben szállít PUTZ OTTÓ (Jühlke Ferdinánd utóda) magtenyésztő, magkereskedő, mű- és kereskedelmi kertész Erfurt (Németország). (Alapíttatott 1833-ban). Takarmánykamra-berendezesek r m szecskává gok, szabadalmazott védőkészülékkel, répavágók szelet- és koczkavágásra, répazúzók, kukoriczamorzsolők, darálőmalmok kézi-, járgány- és gőzhajtásra, amerikai Duplex-darálók gőzhajtásra, csöves- és szemes-kukoricza és mindennemű gabonafajok egész finom darálására, egy- és kétjáratu malmok vasállványon, olajpogácsatörők, járgányok, transmissiők, Kin tatoblíl IvUíilu Llul /IliiülIAUUU1 Importált, JWSb m o m i m & g é r k & z e t t 'mm Poland china temyészsertések pedigréevel. PICK OSWALD VIII., Külső Kerepesi-út 1. sz. Fuchs Hermann m~ tejgazdasági edények gyára UPS 4700 B U D A P E S T, Homoki szolok telepítése Ráoz Sánndor, vinczellériskolai tanár. Ára I frt 50 kr. VI., Szondy-utcza 35. sz. Edény gyártmányaim ugy minőségben, mint ár tekintetében általános elismerésben részesülnek. Rendes vetőim közül felsorolom: a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezetet', a Gazdák Budapesti Tejegyesületét" úgyszintén az aradi, pécsi, stb. tejcsarnokokat és számos nagy hazai gazdaságot. folytan éles, a legjobb styriai acélból koronalépés lehetetlen; biztos járás által a lovat kiméli, használatban olcsóbb, mint a közönséges patkósarok. Árlapok ingyen és bérmentve kapható 1 KASZAB és BREUER Budapest, VI., Eötvös-utca 42. patkoló-anyagok és csavarárugyár és minden jobb vaskereske- továbbá trágyalé-szivattyuk és fecskendők, trágyaléosztók, széna- és szalmasajtók, nemkülönben az összes talajművelőeszközök, vető-, kaszáló- és aratógépek- galionatisztitó- és osztályozó gépek, répamagíi&ztstók nagy választékban jutányos árakon kaphatók UMRATH ÉS TÁRSA mezőgazdasági gépgyárosoknál Budapesten/,, Yáczi-körut 60, szám. Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. FEHÉR gépgyára MIKLÓS BUDAPEST, Ültöi-út 23. szám alatt. Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában készüli gőzeséplő garnitúrákat Compound" locomolbilokat stb., raktáron tart mindennemű gazdasági gépet, földmivelési eszközt, p g r j ó ' l k i j a v í t o t t loromobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány ós n;i"-vsá»l)an. ajánlja jól HszrrrlL jr.-> tmmirlyi'>l jjépek ja világára és maíoiiiszcrrlvrnyi'k -vallására. <'.snvüzlrlok lokimiol.il és cséplőgépekre köttetnek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. \

13 1. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. 117 WEISER J. C. gazdasági gépgyára és vasöntödéje XT R. G T-K. & XTIZ S Á XT, Magyar-ország legjobb sorvetőgépe a Z A L A-D RIL L Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület október hóban Kisbéren rendezett nemzetközi vetőgépversenyén a legelső díjjal, a állami a r a n y é r e m m e l Sack-rendszerü aczélekéit, szecska- és répayágóit Tatarmanytamra terendezés, gépeit és cszkiizuil Ári, aaaabgj f^fffwfffffff#f*fffffff fi GANZésTARSA vasöntöde és gépgyár részv.-társ. Budapesten A) gépeket és sseket, vasúti készít: épitési munkákat, teljes kocsikat és vasúti f Specziálitásai; alomberenereléseket, B) Kéregöntvény vasúti kerekek, váltók, zúzómüvek, hengerek- és ágyúgolyókhoz. Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a magas malmászathoz, mind pedig a parasztra őrléshez s egész malomlberendezések. Facsiszoláshoz, papir- és cellulóza-gyártáshoz való gépek. Vizkereket nagy sikerrel pótló turbinák. Villamos világítás nagy távolságra is a motortól. Zsilipek, csővezetékek, frictiós kancsolások, rotatiós dynamométerek. Aczélöntés. 887 sz. Városi iroda: Budapest, Kossuth Lajos-utcza 18. sz. Minden rendelés FRANCO küldetik. pr* Szíves figyelemk 6 ' Az általánosan kedvelt és elterjedt kitűnő minőségű, mély fekete, fénytelen, kellemes érdességü, gyorsan száradó és maradandó EB* iskolntáblamázat -ajj} a gazdaságnál szokásos bárminemű és nevű, uj és régi irásfelületek befeketitésére szállit használatra készen frt 1.80 és 3.50 kros bádogszelenczékben (tartalma s /4 és e /4 klgr.) az előállító GRESCHIK GYULA, LŐCSÉN (Szepesvm.) Továbbá: 1 drb táblamázecset 60 kr. 1 palaczk legfinomabb higitott piros vonalhúzó-festék vonalhuzóecsettel 35 kr. Láda, szállítólevél és csomagolás 20 kr. Szállítás utánvét vagy készpénz beküldése mellett., Legczélszerübb a könnyen kiszámítható összeget, melyhez a csomagolási költség csatolandó, pénzutalványon előre beküldeni. Nagy vagy évi szállításoknál a bérmentesítésen felül tetemes árengedmény. Prospektusokat számt. elimeréssel és ajánlással ingyen. Törvényesen védett, Gép-sodrony-szövetek, czinkezett szúrós kerítés-sodrony. mmmm i, turfatermények és szabadalmazott önműködő turfahintő-closetek, felszerelési tárgyai Tálalata BUDAPEST, II., Láncihld-ntm 8. Árjegyzékek SÖ'/taByi er<meg-takari# érhető sí uj A legjobb és legellentállóbb Élosövény a Maciura aurentiaca, országok narancsa, kemény tövisű, sűrűn bokrosodik, gyorsan fejlődik, a nyúl nem rágja, rovar nem bántja, és azon előnye is van, hogy a levelei selyembogár etetésre épen ugy használhatók, mint az eperfa levelei. Alkalmas szőlő, kert, udvari legelő és- utak bekeritésére. Egy éves gyökeres csemeték ezre 6 frt, válogatott 8 frt, két evesek 12 frt, háromévesek 16 frt, ezren alul 15 százalékkal drágább, tízezren felül, ezrenként 1, koröna árleengedés Alma vadoncz szép alanyok tavaszi és nyári nemesítéshez. Kétéves 4 frt 50 kr, egyéves 2 frt 50 kr., tízezren felüli vételnél, ezre egy koronával olcsóbb ; körte Vadoncz, két éves ezre 5 frt 50 kr. Kapható : KÁCZ GTÖlt(<Y Jolánföldí* szőlőtetelep és kertészetében, Kula, Bácsmegye. Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető : A sertés javitásaés hizlalása l gazdák és hizlalók használatára, t^m Irta K. Riaffy Pál. Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczais Roessemann és Kühnemann Baíajsst, Külső ráci-it 79. (U) a. II. oszt. KOPPEL ARTHIJR-féle vasutak. Minta-görcsapágyakat az érdekelteknek kölosönképp és dijmentesen is szállítunk. -TorttH Mütolefességei: meiei és erdei s egyéí ipari rasiiak,fíggő- és sodrony-siilípályák. Mindenféle aezdmyok szállítása mint a Eüusi és tsa mciionygyír (Münohen éa Linz-

14 KÖZTELEK, JANUÁR HO SZÁM. 8-ik' ÉVFOLYAM. Glória 1 * vihar-lámpa Árjegyzék ingyen es bérmentve. Megrendelést idejekorán kérek. ALEXANDER BALIMTH, Wien, III,''8, Salesianergasse 8/II. : '.. '... Kis-Szállás (14 drb.), Jálics Géza gazdasága Gyál (12 drb.), Czukorgyár, Petöházag-yár (12 drb.), Czukorgyár Botfalu (10 drb.) stb. 446 Fedezési hirdetés. Gróf Andrássy Tivadar tőke-terebesi ménesében az 1898-i fedezési idény alatt következő mének fognak fedezni: Mailberger angol telivér, szül , apja Bálvány, anyja Madeira. Verneni-töl fedezési- 30 frt. Terebes angol telivér, szül apja Gunner.sbury, anyja Yóüng-Gálante. Doacastertöl. fmegési dij^i. 30 frt. Fiume angol telivér, szül , apja Mettalist, anvja Aneorm. Grand-Couptól 1 frnlenési dij. 20 fii. Ficsúr ángol telivér,. szül , apja Beauminet;,.anyja ; Oitorla.,Shallovtól fedezési dij.. 15'/rí. Mindén kancza után 2 frt istálló pénz fizetendő. Kanczák gondozása, élelmezése ; a kisbéri díjszabás szérint számíttatik. Bejelentések az uradalmi igaigatósághoz Tőke- Terebesre iritezendök. siss Legjobb minőségű T A V I N Á D kapható a KISPERKÁTAI GAZDASÁGBAN, I. osztályú helyben ÍOO kéve 7 frt, n. osztályú helyben ÍOO kéve 6 frt. Dupla szalma kötésben a szolgaegyházi vasút állomáson waggonba rakva egy forinttal drágább. Rendelések vagy bővebb értesítés A u s c h P á l számtartónál Nagy-Perkátán, (posta helyben) v. STRASSER ZSIGMONI»-nál Budapesten, Zrinyi-utcza JUSST Az'idei nád minősége igen sikerült. "ISfll S B L A I 1 V I T a nagyban és kicsinyben. Megrendelhető az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál (Budapest Köztelek). nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. Á vasúti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomások szerint frt között váltakozik. Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egyesületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénztárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény átvételénél fizetendők. Amerikai szabadalmazott forrasztás nélküli ÖKÖRLÁNCZOK A forrasztott lánczokhoz képest kétszer oly nagy ellenállás a töréssel szemben. Erős, könnyű és olcsóbb 32 minden egyéb láncznál. P3T* BiionyitványoK és írj«gynéli«lt Ingyen. ""35*3 QOEFPINOER & C& Aczélmii, Welssenfels Felsö-Krajnában. Kapható minden nagyobb vaskereskedésben. Budapesti képviselet: H0FFMÁNN S. VI., Lendvay-utcza 25.

15 7. SZÁM 8-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HO 22. Knuth Károly mérnök és gyáros. GYÁB ÉS IRODA: BUDAPEST, VII. ker., Garay-utcza 0 8. Mim. Elvállal: Központi-, víz-, lég- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, olosettek, szivattyúk, vizeröművi emelőgépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és róieum váladékból nyert gázok értékesítését czélzó készülékek létesítését, városok, indóházak, nagyobb épületek és gyárak számára. Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. _egjo'jb minőségű bőagyag-osövek raktáron. Torontáli helyi érdekű vasutak gépgyári osztálya Nagy-Becskerek KÜLÖNLEGES GYÁRTMÁNYOK: Gáz-, petróleum-, benzin-motorok és benzin-locomobilek. Modern berendezésű vas- és fémöntöde A gépészeti szakmába vágó mindennemű javítások és jutányos kivitele. szakszerű mérlegszerkezetek. A szabadalmazott FairlIianJts-mérlegek százados rendszerűek, tolósélyos fémmérőkarral bírnak s a hidra tett terhet minden ponton egyenlően mérlegelik. Tartósság:, pontosságr és könnyű Kezelésüknél fogva ugy hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegnek. Gazdasági-, szekér-, n?ars;a-, zsák- és raktári mér jegeinket szerkezetüknél fogva különösen a gazdák, gazdalegmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tizedes mérlegek árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás és loco vasútra való feladás költségei már benfoglaltatnak. Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrendelések közvetlen központi irodánkhoz, Andrássy-ut 14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással szintén központi irodánk szolgál. w FA1RBANKS MÉRLEG és GÉPGYÁR részvény-társaság, BUDAPEST, Andrássy-ut 14. Gyár: Külső Váczi-ut 156. Főképviseletek budapest. k; Káimán-utcza w. \ KOLOZSVÁR, Szent/élek-utcza 4. sz. \ raktárak: a hol motoraink üzemben is megtekinthetők. Vetőmagé árpa, Hanna, valódi morvaországi és magyar Chevalier - = direct uraságoktól, kapható Wottits Mihálynál BUDAPEST. V., Mária-Yaleria-ii Kívánatra mintákat bérmentve. Sraepel ffiugó gép- és rosta- * lemez-gyár, malomépitészet Külső váczi-ut 46. Budapesten, V. Mar sliall, Sons & Co. Lmtd angolországi gépgyár vezérügynöksége Ajánl utolérhetetlen szerkezetű és minőségű Mnr>chí)11 maiollttll" féle és gőzmozgonyokatfa-, szalmafütésre szén- MARSHALL-féle kombinált gabona- és lóherecséplőgép két dobbal. Marciin 11 féíe ab na cséplőgépeket ifiai öliair szabadalmazott kettős törekrostával Ma pevl 111- féle kombinált gabona- és ló- IVlal ölulh here-cséplőgépeketkét cséplő dobbal Árj egyzéke és Mar<5liall féle gabonacséplő gépeket iudl öliail" kombinálja szabadalmazott kukoriczamorzsoló készüléktől. részletes leírás ingyen és bérmentve. I 3

16 120 KÖZTELEK JANUÁR HÖ ; SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. tetymen bortndezve: szeoskavígók, répavágók és ziízík, kuksricza-norzttlók., S H U T t y Daráló-é és őrlő-malmok angol daráló-gépek, fiillesztők, trígyajé-szivattyúk a, legjobb Főraktára: Budapest, VI. kerület, váczi-kőrut 63. szám. Kimerítő képes árjegyzékek és tervrajzok kívánatra ingyen és bérmentve. Kostyál-l'éle pozsonyifcatona- előkészítő Mézet POZSONY, Dunakőpart 16. Tanvezető és intézet tulajdonos: tharnói KOSTYÁLKÁROLY, cs. és kir. nyug. százados. Folyó évi márczius hó 1-én kezdődik intézetünkön a 7 hónapig tartó nyári tanfolyam oly ifjak számára, kik a védtörvény szerint megengedett azon vizsgát óhajtják letenni, melynek alapján mint egyévi önkéntesek szolgálhatnak, ikimutatható igen jó eredmény. Vizsgát tett tanulóink neveit reklaiú czéljából újságokban nem közöljük.. Ugyancsak márczius hó 1-én kezdődik azon tanfolyam is, melyben fiatal emberek, kik a folyó év őszén valamely cs. és kir. vagy m. kir. honvédségi hadapród!skólába (katonanevelő intézetbe) óhajtatnak fölvétetni, az előírt fölvételi vizsgára a legalaposabban lesznek előkészítve. Kívánatra internátus. Prospektus s bővebb informátió kivánatra postafordultával. AZ IGAZaATÓSÁG Dunakőpart 16. Komárommegye FÜR" községben gőzmalom 1 a bécs-budapesti fővonaltól 30 percznyi távolságra egy négy holdas területen fekvő s csak 6 év óta üzemben levő W 9 emeletes épület, falazott kémény, 60 lóerejü Collmann gép, a kor legújabb vivmányainak megfelelő felszereléssel, elhalálozás, következtében szabadkézből eladó, kedvező fellételek mellett bérbe is vehető. Ajánlatokat márczius hó 15-én elfogad s felvilágosításokat ad ' &ófiay 9éza Mocsonok Nyitmegye, vasútállomás Tornécz M o g J l e n t Másfelek Zsebnaptár" Mözteleh évkönyv" i k ö v i - o. Szerkesztik és kiadják: RUBINEX GYULA és SZILASSY ZOLTÁN az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. > Az Évkönyv bővített tartalommal, a tavalyinál nagyobb ter- í jedelemben, körülbelül 32,600 gazda és gazdatiszt pontos czimével jelent meg. e ' öfizetési ára az >< - M - G - E " ta 9J<" ; I fi A írét Kel Irhnuu KUnyV és a t Köztelek" előfizetői részére 2 frt 20 kr. í A két könyv csak együttesen rendelhető meg, külön-külön I nem kapható. Bolti ára 2 frt 50 kr. [ Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. Luczernát, lóherét, répamagot, fűmagirakat, minden czélra és egyéb vetőmagot a legjutányosabb áron és garantált jó minőségben. GÉPOLÁJAT, olajat stb. Kocsikenöcsöt, Petroleumot zsákokat. takaró- és szekérponyvákat, Kátrány festékeket, ledéi lakot és minden egyéb gazdasági czikket K H A M E R L I P Ó T, T. Szalonnát F e r t ő t l e n í t ő szereket, u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. rézgálicz l'arbololeumot, keserűsót csudasót stb. l ü Ő T R á S Y á T. Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés mellett vásárolok: gazdasági és erdei vetőmagvakat, mely czélra mintázott ajánlatot kérek. BUDAPESTEN, ker., Akadémia-ntcza ÍO. sz. Sürgönyczim : CERES" Budapest. Telefon- Árjegyzékkel és részletes Külön ajánlatokkal kivánatra szolgálok.

17 7. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HO SAGK RUDOLF PROPPER egyeili SépyisBlöje Maiyaromápa SAUL Budapest, Váczi-körut 52. szám. Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világhirü gyártmányai eredeti minőségben csak nálam kaphatók: Ajánlom kőzkedveltségü egyetemes és többvasu ekéimén kívül sík és dombos talajra egyaránt kitűnően alkalmas sorba- és szórva vetögépeimet szecskavágó-, répavágó gépeimet. j á r g á n y a i m a t, ISázi, járgány- és g&sshaj'fc&sam ' ^ S f 1 t a k a r m á n y p á r o l ó készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket. Mindenről kimerítő éirjegyzéli és készséges fel-rilö.g'ositö.solí. # I most jeleni meg i * A í mt ~ 4 mt : Amerikai % Rendeléseket tehát mihamarabb * I mezőgazdaság.: é Irtai: 1 J ^ SXltMSSy 20LTÁM az OMGÉ. szerkesztő titkárja, a Köztelek" felelős szerkesztője. f^ Eredeti fényképek és Vladár Ernő festőművész rajzai után ^ készült számos képpel. ^ ^ -wv^ Stolti ára 4 frt. ^ OMGÉ, tagoknak és a Köztelek:" előfizetőinek I kedvezményes ára 3 írt 50 h * ^ Megrendelhető a ^ Köztelek" kiadóhivatalában (Budapest, IX. Üllő ut 25 sz.) V ^ Kwassitzi eredeti Hanna pedigree-árpa 1897-iki termés már majdnem egészen elkelt. kérjük. Kwassitzi czukorgyár Tlumatschau (a Mhúw állomása) Morvaország. u t c z a i l o k o m o t i v o k, gőzcséplőgépek hajtására a fohcrczegi vasntji vekből. A gépek vásárlásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódásók Erzherzogfiiche C a m e r a l - D i r e c t i o n in Teschen in Schiesien, czimen. 4 Dohánytermelők szives figyelmébe ROSENBLŰH H. és Társa áruháza ARADON. Alapíttatott évben. Van szerencsénk a n. é. dohánytermelő uraknak becses figyelmébe ajánlani, miszerint egy angol szövő-gyárral történt nagy kötés folytán, abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy dohánypalántákhoz, MELEGmGYTAKARÓNAK szükségelt külön e czélra készült 1 V -. M O L L I H O szövetet cm. szélességben méterenként 15 krajczárért adhatunk. Számos szakavatott dohánytermelő urak évek óta ezen általunk szállított Mollinó" Szövetet, mint legjobban megfelelőnek találták. Kárjük b. rendelményeit mielőbb hozzánk juttatni, minthogy a szövet szállítása 14 napot vesz igénybe. lugt Mintával kívánatra szívesen szolgálunk. ""SSQ Kiváló tisztelettel ROSENBLŰH II. és TÁRSA Aradon, Szabadságiéi-. Z ' " ' - M

18 KÖZTELEK, 189&. JANUÁR HÖ SZÁM. 8-ik- ÉVFOLYAM. Iiaiisliirg a/w. Berlin B&S3MPEST. Gyártelep: KŐBÁNYA. Ü ü Városi iroda: Muzeum-körut 35. Gazdasági ipartelepeket berendező gyári részvénytársaság FŐOSZTÁLYOK: A\) Szeszgyárak, B) Sörfőzdék, C) lalátagyárak, D) Keményítőgyárak. Superfoüzfátok állati és ásványi eredetitek, a legmegbízhatóbb, a legjobban bevált és a legolcsóbb foszforsavas trágyaszerek, minden talajra alkalmasak. Tartalmadnak jo vizben oldható foszforsavat. Vegytartalomért feltétlenül szavatolunk. Száritva és finoman örülve. Tekintettel a rövid tenyészidöre s e műtrágyák gyors hatására nélkülözhetetlen a tavaszi vetéseknéi. Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. Ajánlók továbbá : Csoiitlisztet, Chilisalétromot,kénsavas ammoniákot, kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és kalászos növények alá, tliemeiiaui szab. sziiperfoszfátgypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; takarmáiiymész stb. bárhová versenyképes áron szállítja: A. SCHRAM Prága. Központi iroda: HEI1VRICHSGASSE 27. Kénsav és műtrágyagyár Ludenburg-Themeneau és Rostok melletti Lissekben. Helyi képviselők kerestetnek. Marokrakó aratógépekre Mezőhegyesen E/ső díj: nagy állami aranyérem. K Ü K 1 T E E. Gyárt gazdasági gépgyára Főraktár: JIOÍOMÍ.VX, BUDAPEST, tatarmány kamara tereaflezéseit a legjutányosabb árban. Tervezetek kívánatra készíttetnek. Takarmány fűllesztök, (Ventzky szabadalma.) melyek kitűnősége, gyors működése és könnyű kezelhetősége felől számos magyar gazda bizonyítvány a rendelkezésre áll; továbbá "js Rapid" darálók m minden nagyságban, zúzó szerkezettel is. - szecskavágók, répavágók, mor- zsolók, darálók, czirokcséplők, aranka-rosták, Sack - rendszerű egyes, kettős és hármas ekék. Kosták (szelelő magtárrosta 33 frt), Konkolyválasztók stb. Hadviger-féle legjobb aczél kazalvágó kések. HUNGÁRIA DRILL" és MOSOM DRILL" t ^ C l IMI Árjegyzék bérmentve. PICH LE II KATÓNAI-FŐÁLLATORVOS ÁLLATGYÓGYSZEREI. Vorarlbsrni orrhurilt-nor megakadályozza és gyógyítja az orrhurutot, TUldMUPIiyi UMllUltli jlui (gégesorvadástj egyszerűkatharrust), férgeket minden gége és mirigybántalmat, 1 doboz 60 krajczár. Kólika és felfúvódás elleni balzsam ^ZIm ^L gyorsan és biztosan hat, 1 kis palaczkkal 1 frt 20 kr. filuac?tn C73nn9l1 mindennemű kűteg és külső baj ellen, nélkűlözmvaa^uj a^ttjjjjflll, hetetlen állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 drb 1 frt 20 kr. Amerikai farmer-fluid 1 ü^évei Seb-balzsam 1 ^efr c t sévei Nagybani eladás XiUdvigr Ertl vegyész és drogistánál Dombira Vorarlberg Oesterreich. Raktár: BUDAPESTEN, Törők József gyógyszertárában, VI., Király-utcza 12. szám. 0 JTÓ-YIASZ. sszáultja!^^^!^ dolfoz ^"fr 5 85 krért kapható' Gáspá Az ezreiéves orsz. fíállitáson kitüntetve. és kir. szab. hangszer-ipar Budapest, Vili, József-körut 20. sz. Ajánlják saját gyártmányú minírjegyzék ingjén és bérmentve. Minden fajta erdei csemeték renyo, leneie renyu, szui fenyő, Douglas fenyő, vörös fenyő, vörös és fehér ' "a, jávor, Bükk, fehér, ssfifa, nyírfa, töl0y-, :fa és bodzafa csemetéket ajánl Gutsverwaltung Borowna, Dsta Bochnia, Gaüczia.. Arjyzék kívánatra ingyen. Levelezés német nyelven. szóló íii III. töntojnitt, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyarázatokkal ellátva, égy füzetben. Ára b«rmentes kttldéasel BorjuYérliasí, kutyát etegséget, baromfiíhiiringi labdacsok Wallmann Erfurti kerületi állatngyszinte a használati utasítást ingyen és. bérmentve küldi meg az egyedüli gyáros CL. LAGEMAW vegyészeti gyára. Erfurt. Megtalmat csalds z le én%&gtiirü' katonatiszti lópokrócaim nyújtanak, i tulajdon mélyek, ezirkusz^ igazgatók által.tehát mint a ' legjobb íó raezok ismertetnek el nsség-ün Szétküldés jótállás mell. mesterséges borok készítésének forgalomba hozatalának tilalmáról szóló' Törvény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta: Dr. Lónyay Ferencz. Á r a SO 2sx.

19 7. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK JANUÁR HO 22. KIS HIRDETESKK, m i tavaszi búzát, tavaszi rozsot, BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, II VEGYESEK. kendermagot, József ' főherczeg ő cs! 'és kir. fensége udv.. szállítója Károly-köiHa í). sz. i^uthner^üdön BUDAPESTEN. aranka ÁLLATOK. lóhere és lucerna rprleszt. kölcsön Scé a sií a i i tókéi o t on s dens?t r isasss s kőzik. Oztat f lriadóhiyatalban. tf^slst I f a tjjjssmateg növendék ökör és üsző boriakat megvételre ajánlana* KLEIN ÉS SPITZER mim ü wöstoyczmagot omolm és egyéb.1 férfl be Czim a al SadőMvatalbra. Kocsikéhocs: ' g i ^ K Í J ^ : Vaseiin ésltencze: S ^ Í S Nyulakat p J. Karbolsav karrertoíienitoszerek.boiporchiörmész ÁLLÁST grmsöl a vad idény lovács Lajos, JBCSKEMÉT. REICH JENŐés TÁRSA

20 KŐZTELEK, JANUÁR HÖ 22. Gözekéket, Gőz-utihengereket éa Gőz-utimozdonyokat a legtökéletesebb szerkezettel é«legolcsóbb Arak mellett szállít John Fowler & C*. Telefon Budapest-Kelenföld, a "EÍÍSS? 1 hol is épített uj telepükön gözéke szerkezeteiről tárlatot rendeztek be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és jayitómühelyt tartanak fenn.. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. Wern Stó ert Budapest, V. ker, Váczi út 26 Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: Hengerelt rúd és idomvas, Úf^ÁStSl^, keret- és U-vas, gerenda stb. Vaslemez, mindenféle méretben. i, sajtócső, Kntcső, forrcső, csatornázási czélokra, vali, mindennemű felszerelési tárgyak víz-, légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk légszeszvilágitáshoz stb. stb. CJ-AMipnA w különlegességek saját gyáramból, mint.: marók, WácrSáOiIIlUA, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, csőcsa varmetsző,^ csővágó, csősatu stb. Árjegyzékek bérmentve és ingyen FR1EDLAENDER JÓZSEF ajánlja a tavaszi idényre: gépgyára TRIUMPH III." x ^ m í i SORVETŐGÉPEIT meritőkerekek nélkül, meritőkanalak nélkül, jbeszóró csigák nélkül, vetővályuk nélkül, A Barsmegye gazdasági egyesület" által évi szeptember hóban tévánmegtartott nemzetköyi vetögépversenyen EZÜST-ÉREM- MEL kitüntetve, m Alapíttatott ISTO-ben. Leg-jolbb bizonyítványok.. O 'jt. I 31: Budapest, VIII., Külső Kerepesi-ut 1. sz. a központi pályaudvar mellett. ÁRJEGYSÉK HTGyEN ÉS BÉRMENTVE. ALFA-LAVAL 8 E P A R A T O R O K, Pfanhauser-féle tejhütök, Pfanhauser-féle tejelárusitő állványok, Pfanhauser-féle szállító kannák, Pfanhauser-féle elömelegitök, Pfanhauser-féle gőzfejlesztők, Pfanhauser-féle Pasteur-készülékek, Pfanhauser-féle tejpróbálók, Pfanhauser-féle próba-fejési Pfanhauser-féle vajkészitö gépek, mérlegek, Pfanhauser-féle gyúró gépek, Pfanhauser-féle tejtarisznyák, Pfanhauser-féle sajtüstök, Pfanhauser-féle tej szivattyúk, Minta-tehenészeti berendezések. Ismertető fűzetek italogussal az okszerű tejértékesitésről, tsjvizsgálatról, marliatartásról, sajt- és vaj készítésről. "1, tervekkei stb.. szolgálunk. SEPARATOR" RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG ezelőtt: PFANHAVSER ANTAL, 388! 'gépgyár és tehenészeti műszaki czikteeji: irodája Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 45. szám. HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban BUDAPEST, rilőj-ut 35-dik szánt. w y m f m f f y w m m y i y S&NGERHAUSEIVI GÉPGYÁR Magyarországi gyártelepe Budapest, KLiilső váczi-ut Első és egyedüli magyar special gépgyár. G Y Á R T M Á N Y O K :!, séges gépek. Nevezetesen:» az; összes mezőgazdasági iparágak számára szük- Clenkor gyárak, Sörgyárak, Malátagyá- \ rak és Szeszgyárak teljes berendezése éé átalakítása. Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és ezukor gyárak terén. > Q 7 o c 7 m / á vcx berendezése hosszabb lejáratú! 0/.t5ÖZ:^ycircll\ töriesztéses kölcsön mellett. Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a j^offmeister'gőgmotor j a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Helyettesit minden gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép hajtására a legalkalmasabb. Fűthető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban, 'ja. lóerőtől kezdve egész 30 lóerőig gyártjuk. Minden szakbavágó felvilág ősit ássál, tervekkel, költségvetéssel készségesen szolgálunk..patria" irodalmi és nyomi ság nyomása Budapest, (Köztelek).

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz.

A gyufagyártás. Irta: H. Qabnay Ferencz. ajánlott kedvezményeket, amelye k inkáb b a kiseb b erdő - birtokok javár a esnének, elegendőkne k ne m tartom, mer t mihelyt a z erd ő év i jövedelm e a 200.000 K- t meghaladja, az erdőjövedelem különváiasztoitmegadóztatása

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Újabb lépés a munkaközvetítés terén. A munkanélküliség elleni küzdelemnek kiemelkedő határköve marad a múlt év szeptemberében Gentben lefolyt

Újabb lépés a munkaközvetítés terén. A munkanélküliség elleni küzdelemnek kiemelkedő határköve marad a múlt év szeptemberében Gentben lefolyt 233 Újabb lépés a munkaközvetítés terén. A munkanélküliség elleni küzdelemnek kiemelkedő határköve marad a múlt év szeptemberében Gentben lefolyt nemzetközi conferentia, mely tisztázta a munkanélküliség

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

Uj szerkezetű fűrészlap.

Uj szerkezetű fűrészlap. 932 Uj szerkezetű fűrészlap. Közli : Székely György urad. erdömester.*) Hosszabb ideje annak, hogy az erdöüzerh minden oly kérdésével behatóan foglalkozom, melyek kiválóan erdei nyers terményeink felhasználásával

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása.

FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása. FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása. y^w^v inden jel arra vall, hogy a magyar fatermelés már teljesen \ I F kiheverte az 1907. évi válság által ütött súlyos sebeket: a fatermelés minden terén nagy élénkség

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

2011/augusztus (160. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2011/augusztus (160. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2011/augusztus (160. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az augusztusi számba eleve jogeseteket szántam és pont akadt is kettő, melyeknek nemcsak helyük lehet itt, hanem

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei

Speciális tetőfedések és ács szerkezetei Speciális tetőfedések és ács szerkezetei 57 Hajlatképzés A hajlatképzést többnyire a bádogos szerkezetek kiváltására alkalmazzák. Fő jellemzője, hogy kis méretű palákból jobbos vagy balos fedéssel íves

Részletesebben

A magyarországi díszhaltenyésztés jelene és jövőbeni lehetőségei

A magyarországi díszhaltenyésztés jelene és jövőbeni lehetőségei A magyarországi díszhaltenyésztés jelene és jövőbeni lehetőségei Kutsera Balázs 2016.10.24. Gödöllő Működik ma Magyarországon (nyereségesen) díszhaltenyészet? - Sok a hobby tenyészet - Csak kevés nagyobb

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK

SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK SZAKTANÁCSADÁSI FÜZETEK Az FVM K+F Szakmai Szaktanácsadási Központ Hálózat kiadványai SZARVASMARHA ISTÁLLÓK TERMÉSZETES SZELLŐZTETÉSE Dr. Bak János Pazsiczki Imre Kiadja: FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Részletesebben

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/1995.(VI.15.) sz. RENDELETE

Részletesebben

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕGÉPEK BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL Az ICE-O-Matic Önálló Jégkocka Készítõgép több méret / teljesítmény választékot kínál a Kis Irodai /

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül.

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Irta : M a n d e 1 i k Dániel, m. kir. erdömester. Nem régiben egy kirándulásom alatt alkalmam nyilt megszemlélni egy csemete kertet, melyben a,3 éves

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással

A magvak életképességétiek meghatározása festési eljárással A vegyszer kiszórására, a vegyi védekezés végrehajtására ezért csak a kézi porozó vagy permetezőgépek alkalmasak, mivel ezekkel lehet legjobban hozzáférni a tuskóhoz, a hajtások alsó részéhez és vegyszer

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2008. NOVEMBER 22.) 3. osztály 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? Gyöngyi gyöngyszemeket fűz egy zsinegre. Először 1 pirosat, utána 2 sárgát, aztán 3 zöldet, majd újra 1 piros, 2 sárga és

Részletesebben

A fa természetes szárításának a meggyorsítása.

A fa természetes szárításának a meggyorsítása. 52 A fa természetes szárításának a meggyorsítása. Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. A fűrészáru szárítását fürésztelepünkön ú- n. rakatokban vagy deszkamáglyákban végezzük. Ezeket 2 4 m szélességben és több

Részletesebben

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák

MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák MENTSÜK MEG! Veszélyben a kék bálnák Mi a probléma? Az ember a világ legokosabb élőlénye. Tudja, hogyan kell földet művelni, várost építeni, különféle iparágakat létrehozni, repülőgépet készíteni. Ám ez

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

50.431./1891. BM. rendelet

50.431./1891. BM. rendelet 50.431./1891. BM. rendelet az 1888. évi XIV. törvényczikkel beczikkelyezett magyar-román határegyezmény alapján kiadott határőrizeti utasítás tárgyában. Az 1888. évi XIV. törvényczikkbe foglalt magyar-román

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón-

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- Témavezető: Kovács Zsolt egyetemi tanársegéd BBTE, Történelem-

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS ALJEGYZİJÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H-3950. Tel.: 47/513-240, Fax.: 47/311-384. Ügyfélfogadás ideje: Hétfı, 8-12 és 13-16 óráig, szerda: 8-17 óra 30 percig, péntek: 8-12 óráig E L

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok

MUNKAANYAG. Gergely József. Keretszerkezetek készítése. A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok Gergely József Keretszerkezetek készítése A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-022-30

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor

KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor A kerekfüstölő helye: Orosháza határában, a Felső-sós tanya 115. sz. alatt, Fekete Béla bekerített tanyaház portáján, a vásárhelyi Pusztán. A tanyát magát a jelenlegi tulajdonos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A csehszlovák köztársaságnak az 1938-39 években történt felszámolása után a Magyarországhoz visszacsatolt területeken élő munkásrétegek

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia XIV. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia 1. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA Az Európai Közösséget létrehozó szerződés. 31968 L 0360: A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK

Részletesebben

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET. A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok GOLDEN RETRIEVER KÖR TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT 3.SZÁMÚ MELLÉKLET A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok MEGKÖTVE TARTANI RETRIEVERT NEM SZABAD!!! 3.1. Tenyészkutyák tartása gazdasági

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ. Általános észrevételek, juh- és kecsketartás SZENT ISTVÁN EGYETEM Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar SEGÉDLET A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS ÁLLATITERMÉK- FELDOLGOZÁSHOZ Általános észrevételek, juh- és kecsketartás

Részletesebben

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás Csontváry levelezéséből és ír ásaiból 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csontváry levelezése Keleti Gusztávval A Keleti Gusztávnak írt leveleket Bényi

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

Itt vannak az óriási tartozásuktól megmenekült devizahitelesek

Itt vannak az óriási tartozásuktól megmenekült devizahitelesek Itt vannak az óriási tartozásuktól megmenekült devizahitelesek 2013.03.14. 05:27 Sokan uzsorakamatokat emlegetnek a devizahitelek kapcsán, pedig a kamatoknál sokkal inkább meghatározza a havi törlesztőrészleteket

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata

Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Kamra-túra gazdahálózat helyi termék értékesítési gyakorlata Batiz Károly Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete NAK Nonprofit Kft. Románia, Oradea, 2016. október 6. A Homokhátság - vízrajza szegényes,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

és körlap kiszámítására.

és körlap kiszámítására. Egyszerűsített számítási és körlap kiszámítására. Közli : Belházy módok az átmérő, kerület Emil, kir. fó'erdőf'elügyelő. Néha megesik, hogy az erdész valamely törzsnek vastagságát lehetőleg pontosan meg

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből.

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Rögtön az elején egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, mely a cserépkályha és a kandalló körül forog. Sokak számára az ülőpadlával, búbbal,

Részletesebben

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161

KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS : KÉT SZEMÉLYES HINTA Termék száma: 1161 HINTAVÁZ HINTA 01/07-1 - READ THIS FIRST!!! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ha törött vagy hiányos a csomag tartalma,

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ

NEM TÉRÍTI MEG A BIZTOSÍTÓ Ismét kaptunk egy olvasói levelet. Nem névtelenül, névvel és címmel. A levelet elolvasva nem biztos, hogy bárki is szeretne ilyen helyen lakni. Kicsit jobban körbejárva a problémát, rögtön közelebb jutottunk

Részletesebben

A játékról. A játék elemei. Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata

A játékról. A játék elemei. Előkészítés és a játék elemeinek magyarázata A játékról Le Havre egy francia város, melyben Franciaország második legnagyobb kikötője található (Marseille után). A város nem csak mérete miatt figyelemre méltó, hanem szokatlan neve miatt is. A holland

Részletesebben