KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa."

Átírás

1 YTTI. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó (657.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Medeleift miiáei szériái és szoimoa. Szerkesztőség ég kiadóhivatal: Budapest (Kőztelek), Üllői-út 85. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Tattersall istállóiban (Külső Kerepesi-ut, a keleti sózott állapotban Francziaországba nevetséges pályaudvarral szemben.) alacsony vám mellett jut be, amennyiben 100. X. tavaszi luxuslóvásár, ugyanott május kilónkint csak 13 frank fizettetik érte. Meghívó hó 16, 17 és 18. napjain. A franczia termelőnek tehát alig lehet A díjazással egybekötött XV. tenyészállatvásár határnapjai még nincsenek végleg számadását a margarin s a vaj ezen kettős reménye, hogy talán export utján találja meg az OMGE. irodalmi és tanügyi szakosztályának megállapítva, márezius hó 2-dik harmadában inváziójával szemben. fog megtartatni. Németország, Belgium s Olaszország már f. évi január hó 25-én (kedden) d. u. I-sö díjazással és próbavágásokkal egybekötött hízott állatvásár a székesfővárosi sodikra 20 franknyi beviteli vámot vetettek. jobban védekeznek, mert az elsőre 25, a má- 4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. Tárgyak: marha vásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-il Az idézett német lap tudni véli, hogy a francziáknál az utóbbi három év alatt folyton napjain. 1. A köztelki gazdasági előadások Bejelentési ivek a vásárokra az OMGE. emelkedett a vajbevitel. végleges programmja és sorrendje. titkári hivatalánál (Budapest, Köztelek) kaphatók. kilót, 1895-ben 5.339,075 kilót és 1896-ban így 1894-ben bevittek hozzájuk 4:917, Suschka Richárd : Gazdasági számvitel" czimü pályamunkájának kiadása. KÜLFÖLDI SZEMLE. tálók között elsősorban áll Belgium óta 6.161,559 kilót, mely bevitel körülbelül 18 millió franknyi kiadásnak felel meg. Az impor- 3. A könyvkiadó-vállalat ügye. vajbevitele egy fél millió kilóval emelkedett, 898. január hó 21-én. A vaj és a margarin-kérdés. viszont a francziák paralizálva lévén a belga Máday Izidor, A porosz Reichstag legutóbb egy törvényt fogadott el, mely szerint a margarin, kilót vihéttek amoda tavaly, holott azelőtt két- 20 frankos beviteli vám által, csak 159,000' szakosztályi elnök. vagy az úgynevezett tápzsir"-ok eladásával szer annyit is exportáltak. A németek érthetőleg megelégedéssel konstatálják a foglalkozó üzletdk csak ugy tarthatók fenn ezután is, ha árujokat előzőleg s minden két- franczia tejgazdaságok hanyatlását. Meghívó séget kizárólag az anyagot ismertető czimzéssel látják el. A törvény paragrafusaiban körül- francziák, csakhogy az utóbbi időben a Azelőtt Angliát látták el vaj okkal a az állattenyésztési és állategészségügyi szakosztálynak január hó 28-án, azaz pénteken d. u. 4 órakor a Köztelek kistermében irt meghatározástól eltérő, bármiféle zsiradékkeverékek árusítása szigorúan tiltatik. Egyesült-Államok szorították ki onnan. Dánia dánok s mint legutóbb emiitettük az tartandó ülésére. A margarin festése a legapróbb részletekig szabályozva van. emelkedett a vajexport terén. Először csak 8 maga az utóbbi tiz évben óriási arányokban Tárgyak: 1. A husfogyasztási adó reformja. Angolországban a margarin szabad kereskedelme nincs korlátozva; de miután átho- millió kilóra emelték kivitelüket. Kezdték pedig millió kilót vittek be Angliába s ma már 6Í 2: Adatgyűjtés az ivarzási és szülés rendellenességek okairól. zatala a hatósági közegek részéről meg van a vájgyártást csak 1880-ban, midőn annak tudatára ébredtek, hogy a gabonatermelés nem 3. Földmivelésügyi miniszter leirata a nehezítve, meg, mert a fogyasztók sem rajongnak a mesterséges kotyvalék iránt, Né- fizeti ki magát kellőleg. Ekkor láttak hozzá a sertéshimlő ellen foganatosítandó óvintézkedések tárgyában. metországba iráijyuló bevitele csekélynek mondható ; pedig mindenki tudja, hogy főleg az gok s szövetkezetek létesítéséhez. javított. állattenyésztéshez, modern tejgazdasá- 4. Javaslat a lóhüskimérés rendszeresítéséről. Tormay Béla, utóbbi három év alatt a margaringyártás Tejgazdasági berendezésük meg épp oly óriási arányokat öltött. A D. L. P. azon nézetének ad kifejezést, hogy a margarin, tekintve, egyetértés. Ennek köszönhető, hogy már 1894-ben tökéletes, mint a kis- és nagybirtokos közötti hogy az Egyesült-Államok terülétén is piaczot 280 millió viárkányi vajat exportáltak, melynek Tavaszi állatvásárok sorrendje. vesztett, főleg Francziaországot árasztja el. így nagyobb része Angliában találta kedvező piaczát, Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület most a francziák a magok sok margarinja hol a vajfogyasztás az utóbbi tiz év alatt fokozódott. Azelőtt 4"8 fontot fogyasztottak fe- által a f. év tavaszán rendezendő állatvásárok mellett, még az exotikusnak is helyet adnak. a kővetkező időszakokban fognak megtartatni: Ez valószínűleg onnan van, mert náluk a margarin, oleo-margarin, a tápzsir" beviteli vámja gyasztás, de mint emliténk, szükségletét Amejenkint, most már 7'2 fontra emelkedett a fo- IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés emelésére alakult Tattersall r.-társasággal karöltve rendezve) márczius hó 29, 30 és 31-én a ban jelentékenyen magasabb. A vaj friss, vagy s Németországból is fedezi. csak 20 frank, holott Európa összes államairikából, Dániából, Svédországból, Hollandiából lleszünk vetőmagnak alkalmas wmr t a w a s z b ú z á t ~wm és kérünk mintázott árajánlatokat. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. Mai Hámunk 2S oldal.

2 KÖZTELEK, JANUÁR HŐ SZÁM. 8-IK ÉVFOLYAM. Hallomás szerint ezekhez most még vényjavaslatot, mely biztosítja a mezőgazdák Ausztrália, Kanada versenye is hozzá fog járulni. hitelének emelését, melyre az-utóbbi időben Az óriási angol vámunió megvalósítását a tudomány is elősegíti. A vegyészeti és technikai amúgy is oly nagy szükség van. íme Francziaország, ahol pedig a hitelviszonyok / tudomány maholnap odafejlesztik a vaj konzerválását, általában sokkal kedvezőbbek, mint hogy azt a világ legtávolabb részéből is nálunk, hatalmasan siet az állami beavatko? el fogják hozhatni kedvező piaezára. A hamisítatlan, zás utján éppen a kisemberek hitelszükséglezal exotikus vaj ára pedig oly olcsó, hogy azteit kielégíteni. A mi hitelviszonyaink sokkal európai produktum semmi szin alatt nem rosszabbak, javításukra a társadalom már leend képes versenyezni. régen megmozdult,. 1 de, csak'a legutóbbi napokban Ráutaltunk a múltkor a mi tejgazdaságunkat értesültünk, hogy a szövetkezeti törvény- fenyegető veszedelemre. Ezúttal ismé- javaslat végre elkészült. A pénzről azonban - telve tesszük azt, mert vitális érdekünket láti eddig csak legutóbb egy miniszteri kijelentés juk érintve. Okuljunk a hanyatló franczia tej- folyamán esett szó, pedig a mezőgazdaság ba- gazdaságok rovására s kövessük a virágzó dán jain és a szocziálizmuson a kisemberek hitelügyeinek gazdák példáját. szabályozása altal, csak nagyobb pénzáldozat mozgósításával lehetne hathatóson A mezőgazdasági hitel Fraiicziaországban. segíteni. II' Meline, a földmivelési és Georges Cochery pénzügyminiszter a parlament elé azon negyven miilió franknak hová fordításáról szóló törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet a fran- czia nemzeti bank az államkincstárba tartozik beszolgáltatni. Ezen összegen kivül, amely köteles előzetes befektetés, a banknak, évenkint két milliót kell évi tartalék gyanánt ugyanoda befizetnie. A Kabinet azt határozta, hogy ugy az előzetes befektetést, mint az évi tartalékot a kerületi kölcsönös mezőgazdasági hitelegyesületek pénztárába fogja szolgáltatni. Ily formán eljárva, a központi mezőgazdasági bankot nem fogja felállítani, hanem a kerületenkint már ',.létező kölcsönös hitelegyesületeket fogja tápv *. lálni, abból az elvből indulva ki, hogy az országszerte, vidéken lakó gazdák részére a ''hozzájárulást megkönyitse^,a kerületi pénztáraknak működése tehát ' abból fog állani, hogy leszámítolják a helyi pénztárak által eléjök adott gazdasági ügyleteket (kölcsönöket)., Fel vannak azonfelül hatalmazva a kerületi pénztárak, hogy mezőgazdasági termé- : > i kekre előleget adjanak. Pénzforrásukat gazdagitandók, az állam által nyújtott segélyösszegen felül, még azt is tehetik, hogy két éven belül lejáró különleges sorsjegyeket bocsáthatnak ki. A kormány azon óhajtásának ad kife- V jezést, hogy a képviselőház szentesítse a tör- T ÁR C Z A Friss munkaerő a mezőgazdaságban. (Kép a XX-ik századból). A napokban a Temps" olvasása közben azt látom, hogy valami Vilbuchevich nevezetű, Párisban élő orosz uri ember, az ottani központi gazdasági, egyesület gyűlésén a gazdák figyelmét arra hivja fel, hogy utánozzák az ő honfitársait s gazdagítsák állatállományukat egy uj fajtájú igás jószággal. Ez a derék, orosz a becses munkaerő alatt a tevét értette, melylyel a délorosz gazdák meg azok dolgoztatnak már régóta, kik a Dnieper s a Don mentében laknak. A felolvasáson jelen volt franczia gazdák először bámész szerpeket meresztettek, néhánya meg gúnyos, hahójára' fakadt, de a tamáskodás nem soká tartott, mért csakhamar felállt közülök néhány Tarascon vidéki ember, kik pártját fogván az orosznak, kijelentették, hogy náluk a Rhone völgyében már vagy két év óta tevékkel végeztetik a mezőgazdasági munkákat. Azzal nagyon meg vannak elégedve s az a nézetük, hogy igenis, Európában ez az állat a gazdák igaz hasznára nagyon is meghonosítható, csak istállózní kell decz. februárban, mig 10 fok hideg járja. Erre persze megváltoztak a nézetek s csakhamar azt a kérdést intézték egymáshoz az előbi csúfolódók: Prémium a gazdáknak. Amerikában Santa-Cathaiina állam tanácsa törvényt hozott, melynek értelmében az oly gazda, ki egy előre meghatározott mennyiségben, legtöbb -gabonát, theát, vagy nyers czukrot termel, egész 15 cóntosi (1 conto 6 korona 3 fillér) díjazásban részesittessék. A törvény értelmében az a gazda, ki 500 mm. gabonát termel 15 contost, ki pedig, 100 mm.-t 5 contosnyi. premiumot kap. Ha szemesmag hélyett, az iparteleppel kapcsolatos gazdaság lisztet őröl, abban az esetben a prémium magassága 25%-kal emeltetik. Az első czukorgyár, mely évenként 2000 q. czukrot produkál, kap 10 contost, az 1000 q. produkáló ennek felét, s 2 contost kap az 500 q.-t termelő. A theátermelőt ugyanily arányú jutalmazás illeti meg. Az L. E. E." azt sajnálja, hogy a gazdák jutalmazásának divatját miért nem hozzák be Európaszerte? Mindenesetre,á belterjesebb gazdálkodásra való buzdításnak egy jelentékeny eszköze lehet a termelők díjazása, mégis azt gpndoljuk, hogy ez csakis tisztán mezőgazdasági államban lehetséges, mert elvégre a termelés előmozdítása más uton is történhetik ós a termelők helyzetén közvetett állami támogatással többet lehet segíteni, mint a direktsegítséggel. Ezt a,példát azért közöltük, hogy igazoljuk ázt, hogy egyes államokban, a hol a mezőgazdasági köröknek Hát miért is ne tennénk próbát, hátha nálunk is beválik Erre már az előbb sarokba szorított orosz is ujabb bátorságot nyert s fejtegetni kezdte, hogy a keletieknek oly nagy szolgálatot végző teve nagyon is jól birja ki. Európa klímáját. A talpraesett fejtegetés olvasása közben bárkinek is az jutott volna eszébe, hogy de bizony látott tevéket akárhány főváros.állatkeltjeiben télvíz idején is. Azok ott kitűnően érzik magukat, sőt mi több, szaporodtak is, nőttek is, akár csak az áldás fogott volna rajtuk. Az ember szinte belemelegszik a gondolatba. Miért is nem szánthatnánk tevén? A teve meghonosításának végre, ez nem is képezné első kísérletét. Ami jó Te'ssedik Sámuel-xxak beszéli egyik munkájában, hogy Medici Ferdinánd 1622 táján arra a gondolatra jött, hogy Toskanába egy falka tévét importáltatott s azok ott sokadalommá, szaporodtak el, éppen ugy, mint afrikai hazájokban tavaszán jártam Pisában s a ferde torony szemlélése közben valaki arra figyelmeztetett, ha a gazdaság iránt érdeklődöm, nézzek át a néhány kilométernyire fekvő San JZóssore majorba, ott tevékkel szántatnák. Szót fogadtam s átmentem. Legnagyobb bámulatomra, vagy 100 darab igás tevét találtam ott, melyek a Ferdinánd által importáltaknak iva-. dékai voltak. Egy Spanyolországban járt barátom meg arról biztosit, hogy ott a tevetenyésztés s igába fogásuk feltűnést sem kelt. De visszatérek a Vilbucherich előadására, nagyon jól tudom, hogy az sokunkat fog érdekelni. Egy Odessza vidéki nagybirtokost emiitett mégis nevezte Fatz-Ferein-nek a kormányzatra megfelelő befolyásuk van, mig a termelés díjazását is kivihetik, Hol vannak ettől a magyar mezőgazdák szerény igényéi? Az algiri nyers foszfát telepek. A műtrágyáknak mind nagyobb mértékű felkarolása folytán az; exotikus országókban levő nyers foszfát telepek napról-napra nyernek jelentőségükben, különösen a mióta a gyakorlati és tudományos vizsgálatok igazolták, hogy a szuperfoszfát minőségére egyáltalán nincs befolyással az, hogy. ásványi, vagy állati eredetű nyers anyag használtatott-e a gyártáshoz. A,,L'Economiste Europeen"-ben Chateau számítást tesz- közzé, melyben a még; jövőben kiaknázható' algiri foszfát telepek tartalmát millió tonnára becsüli. Ha rendes üzembe vétetnek á közel jövőben, ugy évenkint 1200 ezer tonna, 50 7Q /CWQS mészfoszfátot lesznek képesek szolgáltatni. Az iró azon véleményének ad kifejezést, hogy a jelenlegi algiri vasutak semmi esetre sem lesznek képesek a növekedő forgalmat lebonyolítani s sürgősen utal a vasúthálózat mentől hamarább történő bővítésére. De lássuk a te- A tebebasse-i vállalatnak egy tonna, a kikötőhelyre állitolt foszfátja, franknyi önköltségébe kerül. Ebbe az 50 czentimnyi kiviteli vám s a kikötőhelyen történő őrlés s száritás is bele van számítva. Már most az iró azt> a kérdést teszi fel, vájjon ha ekkora rezsivel dolgoznak a vállalatok, haszonnal zárhatjak-e évi mérlegöket? Tekintve az 1893 ik évtől az í897-ik évig észlelt kiviteli emelkedést, feltehető, hogy a böne-i kikötőből elszállított anyag után nyereség is maradt. így 1893-ban csak 6162 tonnát szállítottak, ám 1897-ben a kivitel már 157,957 tonnára emelkedett. Lássuk csak ezen foszfátmennyiség hová szállíttatott? Angliába tonna Francziaországba *616 '» Olaszországba Németországba *300 Ausztria-Magyarországba..' ' ', A maradékot széthordták Japánba, Hollandiába, Oroszországba, Belgiumba, Spa/iyol- hívják kin^k vagy 500 darabnyi tevefalkája van s valairpnnyit igásnak használja nagy birtokán. Ezer számra látható ezen állat a novo-uzenski és a nikolajevszki kerületekben egyáltalában a Volga völgye telve van velők, pedig ugy gyertyaszentelő táján arra, is van vagy 20 fok hideg." A folyam mentébe épitett elevátorokba szállítják az orosz parasztok ősz felé gabonájukat s ezek, karavánját láthatni ilyenkor az egyes s kettős tevéfogatoknak, melyek a gabonaszállítás nehéz munkáját végzik. A teve igénytelensége tudjuk : közmondásos. Izomereje meg oly nagy, melylyel bizony a mi Iegkoloszszálisabb bivalyunk sem dicsekedhetnék. Az orosz paraszt nehéz, kenetlen szekerére 5 7 métermázsa gabonát 1 számit tevénként s 24 óra alatt 90 kilométernyi távolságot járat be állatjaival ezen terűvel: Sziklakeménységű/ agyon száradt agyagtalajt szántatnak vele egyesben s annyi munkát végeztetnek, mennyit 3 Sack ekébe fogott hat ökrünk ; nem volna képes vér gezni! A franczíák közül, ha jól emlékszem reá, Meg))in Pál volt az első, ki-hazájában a teve akklimatizálást szóba hozta az 50-es években s számokba kifejezve bizonyította be, hogy egy teye vásárlásához nem kell több pénz, mint egy pár igás ökör. vételéhez. Rámutatott, hogy Tunisban vagy Algírban 350 frankért kitűnő fajtájú munka- és tenyészképes teve szerezhető be. De ha valaki közönséges jószággal is beéri, frankjával annyit vehet, ámennyit csak akar. Tápláléka " pedig' bármely házi állaténál vágy 10 /o-ai olcsóbba kerül ki.

3 ?. SZAM. 8 ÍK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, JANUÁR HO 22. íll ' országba s Tuniszba. Ez időszerűit tehát a telepek csakis tizedrészét szállítják annak, mit rendes aknázás mellett szállíthatnának. Itt e pontnál mindenesetre a kereslet s a kínálat kérdésével kell tisztába jönni, Á foszfor a mezőgazdaságban tudvalevőleg a.szuperfoszfát alakjában érvényesíti magát. A nyers A fosfáttelepek termeléséről lévén szó, megemlítjük itt a D. L. Z." nyomán Florida, foszfátok, tehát, kénsav hozzáadással a különböző európai országokban szuperfoszfáttá lesznek Carolina s Teunessee évi productumát: 1896 ban termett 854,454 tonnával. Ebből a helyi fogyasz- átváltoztatva, még pedig a következő tásra visszatartottak 347,82 i s elszállították a arányban telték ezt' 1896-ban. többit. Hogy Algiria. Amerika csodálatos versenyével sikra fog-e szálhatni, az a jövő kérdése. Németországban 800 e r tonnát gyártottak, Ausztria-Magyarországra a pár exeellens" Francziaországban 750 földmivelő államra, nézve csak az a sajnálatos, Egyesült-Államokban750 hogy negyed annyi foszfátot hoz be, mint Olaszország Belgiumban s hogy felével kevesebb szuperfoszfátot Olaszországban. 150 gyárt. Pedig a magyar gazda is tisztába van a. Skandináviában. 35 foszfortágyázás szükséges voltáról, talajunk meg Ausztria-Magyarországban legnagyobb részben szükségli is Németalföldön.. 30 ' A többi országokban Összesen 2.910,000 tonnát. Kerekszámhan kifejezve Európának szuperfoszfátszükséglete kitesz 3 millió tonnát.,ennek előállítására éppen 1,500 ezer tonna foszfát szükségeltetett; Algiriának éviprodukcziőja, ha majdan összes telepei aknázva lesznek, éppen kielégítő lesz. Miután azonban Algir ez idő szerint még ekkora mennyiséget nem szállíthat, a kereslet máshonnan lett kieíégilve. így, behoztak 1896:ban a következő helyekről foszfátot: Floridából ,500 tonnát,, Carolinából ,385 Francziaországból Belgiumból.. 300,000 Algírból ,000 Norvégiából, Canadából.. 30,000 Összesen 1.391,895 tonnát. A francziaországi telepek (somme-i, mons-i, liége-i) már kezdenek kimerülni, de az Egyesült Államok, továbbá az algíri s tunisiaknak csak most kezdődik virágzásuk. Hogy a franczia < telepeket, tényleg, a kimerülés fenyegeti, bizonyítja az, hogy az ország még 1889-ben 145,000 Napjában nagyon megelégszik -két kiló', zahbal. A szálas takarmányt illetőleg meg oly szerény, hogy még azt is szívesén elfogyasztja, melytől még a szamár is sértődve fordul el. Józanságán még sé égen se földön tul nem tesz semmiféle élő lény, inert itatni csak minden 4 5-ik napon kell! Áz orosz parasztok a hosszas használat folytán még egy jó oldalát fedezték fel az állatnak: Ha már vagy évi használat után munkaképtelenekké lett, kissé jobb takarmányban részesitik aztán vagy ők maguk vágják lo/' vagy mészáros utján pénzeltet J nek húsából. Ennyit a tevéről, de van még egy csomó használ tatását váró csuszó-mászónk. Ki ne emlékeznék boldogult Dapsy Lászlónkra meg áz ő Magyar Föld"-jére? Mennyit mosolyogtunk erőlködésén, mert erővel azt akarta lapja hasábjain megértetni, hogy a kutyát mily jól lehetne megdolgoztatni, ha vajköpülésre Jenne befogva. De lássuk, a mókussal mire mehetnénk? Ki ne állt volna meg már közülünk akárhány- ' szíor a szerencsétlen fürgencz kalitkája előtt, ki abba lévén bezárva, szédületes gyorsasággal forgatja pergő dobját? G. a mennyiségtan kassai tanára egy időben arról rolt hires, hogy krétával kezében az utolsó dob pergetésig kiszámította az állatnak 24 óra alatt igy elpocsékolt munkaerejét. Olvasóim közül azok, kik Angliában utaztak, ' láthatták, hógy a vidéki korcsmárosok kutyákat alkalmaztak nyársforgatóknak pecssnyesütésükhöz. Betették őket oly kaliczkákba, melynek fenekét léezes kapaszkodóval kivert tonna foszfátot exportált, ám ~ ma már vagy 215 ezer tonna importra van szorulva..látták, hogy az európai szuperfoszfát szükséglethez megkívántató fosfátok 40%-át Florida s a Carolina szállítja már ma. LÓTENYÉSZTÉS. A, vármegyék feladatai a lótenyésztési ügy terén.*) II. 2. A vármegyék lótenyésztési viszonyainak szakszerű megállapítása, tekintettel a tenyészkerületejc és helyi tenyésztypusok meghatározására. A legtöbb vármegyében elég megbízható star tisztikai adatokkal rendelkeznek a községek kanczaállománya és a rendelkezésre álló tenyészmének száma felől.., Az évi XII. t.-cz ának rendelkezései azonban megkívánják, hogy a számszerinti összeírás mellett az anyag és a tenyésztési viszonyok minémüsége is tekintetbe miféle mén áll rendelkezésükre a tenyésztőknek ós milyenfajta mének működtek ott eddig a legkedvezőbb eredménynyel. Mjlyen a felnevelés, tartás és gondozás, okszerü-e a használat, vagy elcsigázó, korán elnyüvő, milyen az értékesítés. A kanczaanyag továbbá osztályozandó : jó, közepes és silány minőség sze-' rint, mely alkalommal az egyes osztályok számaránya is felveendő és megállapítandó, hogy milyen fajta mének felelnének meg legjobban az egyes osztályokban állandó használatra. Egyszóval: meg kellene állapítani az egyes községek lótenyésztési typüsait. Ott, ahol a hasonló typus egész vidékekre kiterjed, vagy az összes befolyással bíró viszonyok egyöntetűsége alapján kiterjeszthető, önként létrejönnek a tenyészkerületek, melyeket a földmivelésügyi miniszter a törvényhatóságok meghallgatásával kiván meghatározni. Ahol pedig bizonyos fontosabb tenyésztypusok csak elszórtan találhatók a vármegye területén, ott ugyan nem szerepelhet az egész vidék mint tenyészkerület, de azért az illető községek kjjelőlendők lennének, amelyeknek a viszonyaiknak legjobban megfelelő tenyészirányt kellene követniök. A tenyészkerületek meghatározása tehát e szerint ugy lenne értelmezendő, hogy 1. kijelöltessenek a vármegye azon vidékei, melyek a viszonyok egyöntetűsége folytán az egységes tenyészczél kitűzését lehetővé teszik és 2. külön megjelöltessenek azok a községek, melyek sajátságos viszonyaik folytán bár < elszigetelten, de mégis egy bizonyos és határozott tenyészirányt követhetnének. Ez utóbbi körülmény főleg oly megyékben lesz figyelembe veendő, ahol a lótenyésztés vidékenkénti egyöntetűségét a vegyes nemzetiségű lakosságnak a lótenyésztésben is kifejezést nyerő különböző izlése megakadályozza. A tenyészkerületek kérdése tehát nem annyira azon fordul meg, hogy a vármegyét vétéssék. Ez irányban az emiitett törvényszakaszok értelmében az alapvető munkálatok végzése és a javaslattétel kötelességé a vármegyéket illeti. Az összeírás czélja először- is annak megállapítása, hogy hány kanczát használnak több kerületre oszszuk, melyeknek mindegyike tenyésztésre az egyes községekben, hány és csak Noniust vagy angol félvért stb. tenyészthessen, hanem inkább azon, hogy mely községekben vagy vidékeken lehetne a nép kezében *) I. Közlemény:, Köztelek 189-7,, évi levő löanyag legjavából állandóan egyöntetűt kerék képezte. Az azt tipró kutya hozta a kereket, mely mozgás fogaskerék átvitellel, forgásba hozta a nyársat. Az angol paraszt igen szívesen ette meg az igy készített rost beaf-ot. Ha jól tudom, ott az állatkínzás ezen módját az utóbbi időben törvény tiltja. Az amerikai gazdáknál elterjedt szokás, hogy a bikákat taposó járgányban, dolgoztatják és ez a járgány hájtja a tejfölöző- és köpülőgépeket, igy hasznosítván a bikáknak különben impíroduktiv erejét. Heim tanár egyik disszertáeziójában azt mondja: Az állatok nem az emberek kedvéért vannak teremtve, de az embernek meg vau engedve, hogy belőlük hasznot húzzon," Persze a tudós tanár ezt ugy érthette, hogy kínzás nélkül dolgoztassuk őket saját javunkra. Belgiumban általános szokás a kutyákat, mint igásokat kihasználni, csakhogy jól is bánnak az állatokkal. Munkatársnak tekintik őket, kik nagyon is megérdemlik kenyeröket, mint ilyeneket, meg is becsülik. Érdekes, hogy jöttek rá az okos gondolatra: Brüsszelben valaki rá jött arra, hogy a csak házőrzésre használt kutya tulajdonkép haszontalan naplopó, mely a benne rejlő energiát éppenséggel nem fejti ki. Be kell ő kelmét fogni taliga elé biztatta honfitársait hadd czipelje, az erősiti is, egészségére is szolgál. Azóta a belga kutyának ugyancsak van mit vontatni, mert, hogy 2 méterrnázsát vagy 40 kilométerre elczipeltetnek vele, az érdem számba sem megy náluk. Az igazság kedvéért megjegyzem, hogy nagyon jól tápláltatnak, erősek is s az a szoros barátság, melylyel gazdájok iránt viseltetnek, azt igazolja, hogv sorsukkal nagyon is meg vannak elégedve. A kutyáknak, mint teherhordóknak alkalmaztatása ha nem tévedek egyedül Angliában tilos. Ennek mégis van a genesise. A század elején a proffessionatus koldusok ugy járták be az országot, hogy kutyákat fogtak be rozoga taligájok elé s országszerte azokkal vonatták magokat. Persze, ha a/szegény állatok elfáradtak, az ostor boldogabb végével serkentették a további utazásra. Ezt a gonosz, csürhe nép oly vérlázító brutáiitással tette, hogy a sajtó felszólalása folytán, ben törvénybe lett iktatva a kutyafogatok tilalma. Az ember leghívebb" barátja mégis érdemli, hogy szeretettel bánjunk vele, van is erre okuk főleg a Canadaiaknak S Lappoknak, kiknél a kutya végzi a postás szolgálatát. Befogják kis szánkójába s eljáratják a Hndsonöböl legészakibb részébe, hol 10 nap alatt bejáratnak a derék állatokkal 960 kilométernyi távolságot. Akad tenyésztő ki a Zebra s iramszarvas domestikálásával akart érdemeket szerezni az utókor előtt. De bizony a kísérletek csütörtököt vallottak. Valami Poussielgue nevü franczia néhány éve azt látván, hogy az erdőember" (chimpánz) nevü majom, melyet 2 évvel ezelőtt láttunk állatkertünkben s onnan temettünk is el, nagyon nyájas a szolga gyermekeivel szemhe,

4 KŐZTELEK, JANUÁR HO 22. T SZAM. 8-IK ÉVFOLYAM. produkálni és hol melyik használati typus felélne meg legjobban a nép használati és értékesítési viszonyainak? Ha a hasonló viszonyok egész vidékekre kiterjeszthetők, annál jobb. Ha nem, akkor külön külörí minden fontosabb, lótenyésztése által kiválóbb községre nézve az állandó tenyészczélt a tenyészkerületekhez hasonlóan kell kitűzni. Ez az intézkedés főleg ott látszik kiváló fontosságúnak, a hol a nagyobb termetű, de nem hidegvérű gazdasági hámos ló tenyésztése a nagy Nonius és nagytermetű,. erősebb csontú angol félvér mének igénybevételével sikeresnek Ígérkezik. Ha az erre alkalmas vidékeken odahatunk, hogy ez az erősebb hámos typus a lehető legnagyobb kiterjedésben neveltessék, akkor nemcsak hogy hasznos és jövedelmező kiviteli forrást nyitunk népies tenyésztésünk egy részének, hanem a talaj mi velés czéljaira is oly munkaképes állatokat nyernek az illető vidékek, mélyek a földmives népét a talaj intenzivebb mivejésére képesitik. Lókivitelünk, hála a sorsnak, évről-évre szépen emelkedik. Mindamellett tapasztalt és a külfölddel sűrű összeköttetésben, álló lókereskedők pánasza általános, hogy külföldi megbízatásaiknak nem bírnak a kívánt mértékben megfelelni, mert a kistenyésfctök törekvése még q>tt is, ahol évekkel ezelőtt a, kiviteli forgalomban igen keresett nagy és csontos hámos lovat produkáltak, az utóbbi években a bár elég magas, de mégis könnyebb jukker és remonda tipus előállítására irányult. E körülményt egyes vidékeken már a nép maga is kezdi tapasztalni 1 és számos esetről van tudomásom, ahol a nagytermetű kanczaanyaggal bírt földmivestenyésztők saját Hiszen ezt az elvet valósította meg gróf d'orsay mezőhegyesi parancsnok is, mikor az általa teremtett és már szép virágzásnak örvendő mezőhegyesi tájfajta tenyésztést létesítette. Ott sém vonatott bele a tenyészkörbe a népies tenyészanyagnak silányabb része, mely életfeltételeinél fogva egy bizonyos fokon felül nem javítható, hanem a kiválasztott, alkatánál és tartásánál fogva jobb prodükczióra képesített kanczaanyag. Igen kívánatos tehát, hogy legalább azokban a vármegyékben, ahol a ^lótenyésztés magasabb fokon áll, a törvényhatóságok az évi XII. törvényczikk 24. -ának utolsó bekezdésében foglalt feladatuk teljesítéséhez mielőbb hozzálássanak, hogy ezzel a lótenyésztés ügyét ismét egy hatalmas lépéssel előbbre vigyék. 3. Községi tenyészmének beszerzése. Az 189,4. évi, XII. törvényczik 26. -a szerint a községi apamének, beszerzésére nézve, amenynyiben állami.ménekről kielégítőieg gondoskodva nem lenne, a törvény életbeléptétől számított 10 éven belül intézkedni kell. Ezen határidőn leiül az érdekelt községek meghallgatása után, a törvényhatóság, tekintettel a községek lótenyésztésének fejlettségére és vagyoni viszonyaira, meghatározza, hogy árán arra az öntudatra ébred- fokoza- tapasztalataik tek, hogy á több mint egy évtizeden át folyt i- tott és imádott angol telivér és magas;;, félvérkeresztezésék az ő vidékükön éppen nem jártak a kívánt eredménynyel. Bizonyos vidékeken, ahol a ló nagyobbára az istállóban tölti csikóéveit és bőséges abrakot kap kukoriczából, jobban megfelel a vaskos termetű erős végtagu nagy Nonius-typus, mint a nemes angol félvér. Szerencsére az állam miből azt következtette, hogy talán valami kézimunkára is foghatja? Bizony nem lett abból semmi sem, mert a tüdővész ideje előtt elpusztította a munkásjelöltet. Most ugy gondolja, hogy ivadékrólivádékra, kell az aklímátízálást végezni. így az első ivadékot ott oktatná Senegalban, a másodikat Algírba, a harmadikat a Provangeban s a negyediket Paris vidékén. Vállalata sikerül-e a jő ég tudja? Aztá.n ott van az elefánt! Indiában nem megtétetnek vele vagy 8 métermázsányi teherrel, óránkint 4 kilométert? De ha füle közé vágnak, ugyanugy adjusztálva 15-öt is képes legsilányabb uton beloholni. A tudós nép azt tartja, ha meghonosításához látnánk, oda se nézne európai klímánk zordságának. Ezt látszik igazolni a Carthagóiak s rómaiak története, mely szerint a mai Aquincum vidékén, Septimus Severüs idejében, elefántokkal végezték az összes mezőgazdasági munkákat a római legioriáristák. A puni háborúnk idejében az afrikai elefántok megszokták az Alpokat Hannibal nyomában. Hát ha gondolnak egyet utódaink s elefántokkal hordatják be az aratást? Mit rejt a jövő méhében, ki tudná azt megmondani? Lehet, hogy az ember az állatvilágból még számos munkatársat alkot magának. Ez nem lesz rossz, föltéve, hogy mint munkatársat szokás, szeretteljes gondozásba is részesítjük őket s nem bánunk velők ugy, mint a kérielhetlen szolgálattételre kárhoztatott rabszolgákkal, kiknek sajgó seb az életük, mert ez idő szerint az állatvédelem eszméje csemete korát éli. Jankó Szilárd. gondoskodik is arról, hogy az ilyen vidékre megfelelő mének jussanak, de a hiba ma még a kistenyésztők részérői fordnl elő, akiknek néha' kicsapongó ízlését a tenyészkerületek, vagy helyi typusok kijelölésével sokhelyt már korlátozni kellene. Ami a népies tenyészanyagnak ily módon való határozott irányba terelését illeti, e tekintetben elsősorban a nép kezében levő anyagnak az a kiválasztott része veendő figyelembe, mely alkatánál és tartásánál fogva a nagy piaczra való prodükczióra képes. tosan mély község, mely évien köteles a kellő számú méneket beszerezni. Hogy a törvény ezen rendelkezésének keresztülvitele most már sürgőssé válik, ezt az elmúlt őszszel megtartott községi és magánménvizsgálatok sok helyen igazolták. Vannak lótenyésztő vidékek, ahol a községek ezelőtt soha arra nem gondoltak, hogy a község mint erkölcsi testület apaméneket tartson a lakosság kanczái számára, mindamellett hogy állami méneket sem kaptak, illetőleg ezek elnyeré-, sére nem is törekedtek. Ilyen kelyeken a lakosr ság között sok lótenyésztő gazda akadt, aki méneket tartott és azokat megfelelő dij mellett a közönség rendelkezésére bocsátotta. Most azonban, hogy a ménvizsgálat művelete teljes szigorral keresztülvitetett, számos oly község akadt, amelyben.daczára a tekintélyes kanczalétszámnak, egyetlen egy mén sem találtatott alkalmasnak, még a legenyhébb bírálat alkalmazása mellett sem. Ahol az ilyen községekben mégia egy-két mén elnyerte a tenyészigazolványt, az éppen csak az illető bíráló-bizottság körültekintésének köszönhető, mely azon elvből indult ki, hogy a rossz csikó mégis jobb a semminél. Megengedhető ugyan az a feltevés, hogy a ménvizsgálati szabályrendelet kissé váratlanul lepte meg a törvényhatóságok némelyikét s ebből származott az előbb emiitett bajosállapot. Éppen ezért arra kellene törekedni, hogy a f. év őszén tartandó ménvizsgálatra a szükséges előkészületek megtétessenek. Egyik, különben is minden tekintetben közigazgatásilag igen rendezett viszonyú megyében a járási főszolgabirák egynémelyike már a legutóbbi ménvizsgálatok alkalmával is szép tanújelét adta a községek érdekei helyes felfogásának, a mennyiben az oly közsékeket, melyek állami méneket nem kaphattak, idejekorán tehát még a nyé^r folyamán utasították, hogy akár Mezőhegyesről, akár más helyről okvetlenül beszerezzék a szükséges községi méneket. Kívánatos lenne tehát, hogy ez az előre gondoskodás másutt is tért foglaljon és már az idei : nyár folyamán tanulmányozzák a járási főszolgabírók a működési területükön fennálló lótenyésztési állapotokat, tájékozást szerezvén arról, hogy hol mennyi tenyészkaneza van és rendelkezésére állanak-e a szükséges apamének, valamint arról is, hogy mely község kötelezhető a térvényben jelzett feltételek szeroelőtt tartásával arra, hogy már a jövő fedeztetési idényre községi ménekről gondoskodjék, A főszolgabirák erre vonatkozó indokolt jelentései alapján a vármegyék elrendelhetik azután a 26.. értelmében a kötelező méntartást mindenütt, a hol a viszonyok megengedik. Azt azonban már eleve is becses figyelmükbe ajánlanám a t. törvényhatóságoknak, hogy az illető községek egyszerű utasítása, hogy állami ménekért folyamodjanak, vagy pedig mezőhegyesi községi ménekért nem vezet miiidig a kívánt czélhoz. A dolog ugy áll, hogy állami fedeztető állomást azok a községek, melyek jelenleg még nem bírnak olyannal, csak igen ritka esetben kaphatnak, mert az állami méntelepek nem rendelkezhetnek annyi ménnel, a mennyit a községek folyton növekvő kereslete igényel; épp oly nagy a kereslet, a földmivelésügyi minisztérium által kedvezményes áron az érte folyamodó községeknek, a mezőhegyesi ménesből eladni szokott úgynevezett községi mének után is. Azért azonban folyamodhatnak az illető községek állami fedeztető állomásért. Az alispán a szeptember hóban' tartatni szokott lótenyésztési hárínasbizottsági ankéten azután tájékozást szerezhet magának arról, hogy mely községeknek fog fedeztető állomás jutni. A mely községeknek pedig nem. jut állami mén, azokról lehetőleg még az Őszi mén vizsgálatok idejéig, vagy pedig azok alkalmával keli gondoskodnia a megyének. E tárgyról a legközelebbi alkalommal fogok bővebben megemlékezni. GAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET. Rovatvezető: Szálilender Gyula. Sertés-fiaztatók. Sk. QMGE. tag ur-a következő kérdést Intézte a Köztélek" szerkesztőségéhez ; 20 db koczára és azoknak másfél évi szaporodására (kétszeri malaezozás) szándékozom egy sertésólat építeni. Igen kérem a szerkesztőség szíves tanácsát, mely a legegyszerűbb és rlegjobb építési imöá. a fentemiitett sertésállomány elhelyezésére?" A sertésólak közül a fiaztatók igénylik leggondosabb és legköltségesebb berendezést. Mig a süldőket s hízókat egyszerű akiokban; alacsony félszerekben is tarthatjuk, addig a fiazó koczák számára oly épületről kell gondoskodnunk, hol azok egyenkint elkülöníthetők s ápolhatók legyenek. Fiaztatók falait, ott, ahol téli fiaztatást nem űznek, deszkából is készíthetik. A téli fiaztatás azonban gazdaságilag előnyösebb s inkább ez van elterjedve. Ennek a felépítésére aztán már oly anyag is kell, amely képes a meleget megtartani. Téglafal már 30 cm. vastagságban is meleg istállót szolgáltat, szintúgy az összerótt gerendás fal is, Deszkából azonban kettősre kell az oldalakat készítenünk s a közöket egy rossz hővezetővel kell kitöltenünk. Tetejét rendesen náddal födik s. ha a padlás terére takarmánytartás czéljából nincs szükség, még padlást sem fektetnek belé. Ha igy télen esetleg tulhideg volna, a fedél alá zsupszalmát függesztenek, vagy deszkákból elmozdítható menyezetet raknak fel. Költségesebb ugyan, de határozottan czélszerübb is a lepadlásolt ól, holl kellő szellőztetéssel ugy a meleg, mint a hideg ellen könynyen védekezhetünk. A koczák az ólban egyes rekeszekbe kutriczákba vannak zárva.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK MA(}3> Az wrszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Eg&M évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos. VIII. évfolyam. Bndapest, 1898 éyi április hó { 35/(685.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. As országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi, IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hó 4. 89. (848.) szám. KÖZTELEK fcir- KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIP, évfolyam. Budapest, 1898 évi julius hó 27. 60. (710.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KŐZLÖKYI. A* ceazágos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 26, 8. (967.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. i niágoa

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R "

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi márczíus hó 10 én. 20. (566) szám* KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A* erszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége.

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Írta: Dr. Bolgár Elek. Annál a központi helyzeténél fogva, melyet Budapest főváros országos közgazdasági szempontból elfoglal, elkerülhetetlenül szükséges,

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN JELENTÉS AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN Í889-ik évi julius hó 6-ik és 7-ik napján RENDEZETT NEMZETKÖZI

Részletesebben

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma:

ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY 1949 FEBRUÁR B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM. A fűz. A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA. Lapunk főbb tartalma: ÉHÍDS ZEXI KÖZLÖNY A'Z'ERDÉLYREiZI'MGHCSZ-ECYESULET'SZAKLAPJA B4. ÉVFOLYAM 2. SZAM 1949 FEBRUÁR Lapunk főbb tartalma: Emlékezzetek rá... Sztálin 29 Üdvözöljük a kongresszus résztvevőit: Bencédi Márton

Részletesebben

A német földbirtokviszonyok. 1 )

A német földbirtokviszonyok. 1 ) A német földbirtokviszonyok. 1 ) Írta és a»magyar Társadalomtudományi Egyesület«1910. évi januárius 19-én tartott ülésén felolvasta: CZETTLER JENŐ. I. (Történelmi fejlődés.) A német birodalom mai területének

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*)

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) A törvényhozás szervezete, a választójog terjedelme igen szorosan függ össze a törvényhozás termelésével, a hozott törvények tartalmával, szellemével.

Részletesebben

A BÁ NYA. A bányarobbanásokról. Irta: Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg.

A BÁ NYA. A bányarobbanásokról. Irta: Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg. II. évfolyam. B u d ap est, 1909.",n o v em b er 28. 48. szám. A BÁ NYA E L Ő F IZ E T É S I Á R A : MEGJELENIK BUNDEN VASÁRNAP 6 K Felelős szerkesztő : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Dr. BISCHITZ BÉLA

Részletesebben

Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről*

Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről* Ludo M. Hartmann: Az ókor gazdasági fejlődéséről* z úgynevezett ókor története amaz országokban játszódott le, melyek a Földközi-tenger környékén terülnek el, többékevésbbé benyúlva a szárazföldbe. Az

Részletesebben

Budapest, 1879. November 1-én. 21-dik sz. MÁSODIK ÉVFOLYAM. VETERINARIUS. állatgyógyászati, állategészségügyi, tenyésztési s állattartási szakközlöny.

Budapest, 1879. November 1-én. 21-dik sz. MÁSODIK ÉVFOLYAM. VETERINARIUS. állatgyógyászati, állategészségügyi, tenyésztési s állattartási szakközlöny. Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1879. November 1-én. 21-dik sz. MÁSODIK ÉVFOLYAM. Megjelen

Részletesebben

Madzsar József: A táplálkozás reformja *

Madzsar József: A táplálkozás reformja * Madzsar József: A táplálkozás reformja * táplálkozás kérdését két fő szempont alól lehet vizsgálat alá venni. A táplálkozás legyen egészséges és gazdaságos; minden egyéb kérdés beletartozik az egyik vagy

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY" kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U

a MÉHÉSZETI KÖZLÖNY kiadóhivatala Legolosdbb hirdetés! U MÉHÉSZETI KÖZLÖNY, IV, 1900. Deczem."ber. 12, Legolosdbb hirdetés! U a MÉHÉSZET! KOZLÖNY"-ben. y Garmond soronként 16 fillér. g j0: Egy egész oldal egyszeri hirdetése. 6 kor. fill. \g: Q Egy feloldal.

Részletesebben

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS állatgyógyászati,

Részletesebben