1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése"

Átírás

1 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik. Hitelesítőknek kinevezi Pintér Józsefet és Sátor Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát. Egyhangúlag elfogadva. Program: 1) Megnyitó és a program beterjesztése otvorenie a program zasadnutia 2) Határozatok teljesítése a 1/2013 sz. jegyzőkönyv alapján és a régebbi határozatok teljesítésének ellenőrzése - plnenie predošlých uznesení podľa zápisnice 1/2013 a starších uznesení 3) Főellenőr jelentése a 2012.es évben végzett tevékenységéről hlásenie hlavného kontrolóra o vykonanej činnosti v roku ) Mezőgazdasági SZB jelentése: területfeljesztési terv koncepciójának bővítése hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ : rozšírenie koncepcie územeného plánu obce 5) Kulturális SZB jelentése hlásenie kultúrnej komisie pri OZ 6) Iskolaügyi SZB jelentései: a CMAI mellett működő napköziotthon kérvénye hlásenia školskej komisie pri OZ: žiadosť školského klubu detí pri ZŠMK 7) Sportbizottság jelentése hlásenie športovej komisie pri OZ 8) Pénzügyi SZB jelentése hlásenie finančnej komisie pri OZ - költségvetés teljesítése december 31.-hez plnenie rozpočtu k MUDr. Skačáni Aladár kérvénye a bérleti szerződés módosítására žiadosť MUDr. Aladára Skačáni o zmene nájomnej zmluvy 9) PÁTRIA községi társulás közgyűlésének megújítása delegovanie poslanca do valného zhormaždenia združenia obcí PÁTRIA 10) Szociális SZB jelentése hlásenie sociálnej komisie pri OZ 11) Egyéb, vita ostatné, diskusia 12) Zárszó záver Egyhangúlag elfogadva. 2. Határozatok teljesítése Régebbi határozatokban meghatározott feladatok: 53/7/2009 iskolai kéménybontás(cseko) A bontásnál keletkezett károk felszámolását (fal kijavítását) szintén tartalmazta a szerződés írásban és szóban többször felszólítva a szerződés értelmében - a munka még nincs elvégezve. Betegségére hivatkozva a vállakozó építési anyagot biztosított az iskolakonyha tetőszerkezetének javítására. 3/2/2010 -Elfogadja a jegyzékben feltüntetett javítási munkák elvégzését az anyagi lehetőségekhez mérten és kéthavonta ellenőrzi, hogy mely hibák lettek eltávolítva- folyamatosan. Tájház: A villanyvezeték nem szakszerűen lett megjavítva, gyulladásveszélyes!! Óvoda: Az épület csurgái, valamint a külső falak rossz állapotban vannak Iskola: A kémény lebontása után a fal nem lett kijavítva határozat van rá: 53/7/2009 Tűzoltó szertár: A külső festés válik le, pedig nemrég lett csinálva. Sport és kultúrközpont: Ablakok állaga nem jó! 5a/2/2010 -Felmondani a FRUTIES-szal a kútra szóló bérleti szerződést, valamint felszólítani a tartozás rendezésére. Amennyiben nem rendezi, bíróságra adni.- a hat.részben teljesítve: felmondva a szerződés és ismételten felszólítva a tartozás rendezésére. Az össztartozása: 3.869,30 Eur jogásznak átadva 5c/2/2010 Neushvandtner tartozása: vagyoni kimutatást kérni róla, amennyiben nincs vagyona más végrehajtónak adni a tartozást behajtásra jogásznak átadva 24/3/2010 Jóváhagyja a telekcserét a Mäsocentrummal - telekcsere beírva júl. 12-én.- az építkezés még nem kezdődött el, csak a véleményeztetés

2 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 2 z december 27-től hozott határozatok 52b/4/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a gazdálkodókkal a határi utakat lezáró sorompók elhelyezése ügyében.- további feladat 66/7/2011- Megbízza Németh Géza képviselőt az alistáli temetőben található örökmécses gondozásával folyamatos feladat 67c/7/2011 A CMAI igazgatóságával együtt keresni a lehetőségeket az iskolai sportpálya felújítására pályázatok útján további feladat 69c/7/2011-Jóváhagyja az akadálymentes közlekedés kialakítását a gyógyszertárnál-tov. feladat Polgármester asszony elmondja, hogy az egészségügyi központ épületének felújítási pályázatát benyújtottuk várunk az eredményre 95b/12/2011- Feladatul adja a reklámhirdetések lepecsételését abban az esetben, ha az illetéket már megfizették- folyamatos feladat 103/12/2011 Jóváhagyja a bérleti szerződés 1. módosítását (bérelt terület nagysága) G & G ICE Gayer Ivett részére: fagyizó és büfé működtetése Polgármester asszony elmondja, hogy a szerződés módosítást a bérlő nem fogadta el, így új szerződést kötött. Javasolja a határozat megszüntetését. 105/12/2011 Feladatul adja, hogy az ARRABONA ETECS csatlakozási lehetőségével még foglalkozzon az ÖK-további feladat 128/14/2011 Jóváhagyja tárgyi teher beírását vázrajz alapján a Mäsocentrum-nak, a jelenlegi bejáróból kialakítva 6 m szélességben - folyamatban 141a/15/2011- Jóváhagyja a 110/2 sz. parc. egyenes eladását 25 m² nagyságban a Nyugatszlovákiai villanyművek részére trafóállomás kiépítésére tov. feladat a 2013-es évre 141b/15/2011 Jóváhagyja az előszerződés megkötését tárgyi teher beírása nélkül 10,- Eur/m²-i áron.(amennyiben a becslés szerinti ár magasabb, akkor a becsült áron) tov. feladat a 2013-es évre 141c/15/2011 Jóváhagyja, hogy az átírással kapcsolatos költségeket a vevő térítse tov. feladat a 2013-es évre 145a/16/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy kezdjen tárgyalásokat a Mezőgazdasági szövetkezettel és a Torma családdal a tulajdonviszonyok rendezésére a 660/2 és 134/4 sz. parcellákon az alistáli kataszterben- tov. feladat 162a/17/2011 Megbízza a sprotbizottságot, hogy a köv. ÖK ülésre adjanak javaslatot a kiemelkedő sportolókra minden sporttevékenységben 162b/17/2011 Jóváhagyja az Év sportolója cím átadását a falualapítási emléknapok keretén belül Polgármester asszony javasolja, hogy mindkét határozatot ( 162a, 162b/17/2011) szüntesse meg a testület, mivel nem lett teljesítve. 1/1/2012 Jóváhagyja a es években elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzését kéthavonta - folymatos feladat 6/1/2012 Jóváhagyja, hogy a jövőben a szociális SZB jelentései a kérvényekkel együtt az ÖK-i ülés legutolsó pontjában legyenek tárgyalva a nyilvánosság kizárásával folymatos feladat 17/1/2012 Megbízást ad a gáz-, villany- és vízórák állásának negyedéves ellenőrzésére az összes bérbeadott épületekben, valalmint a szennyvíztisztító állomáson folyamatos feladat 42/3/2012 Jóváhagyja, hogy azon személyek akik nem tudják hová kiültetni a pótlásként megállapított fákat, lehetőségük legyen kifizetni a fapótlást, amelyet a KH dolgozói ültetnek el az erre kiválasztott területen folyamatos feladat 45/3/2012 Jóváhagyja, hogy Hideghéty Péter Gárdony utcai lakos a saját költségére elvégezze a lassítósáv lerövidétését úgy, hogy az úttestben kár ne keletkezzen a kérvényező még nem végezte el a munkát 57/4/2012 Jóváhagyja a műfüves pálya elhelyezését a Corvin Mátyás Alapiskola területén a kivitelezés további feladat 110/10/2012 Jóváhagyja 1 szemétgyűjtő elhelyezését az öko-udvarra az elhasználódott étkezési olaj és zsír összegyűjtésére teljesítve: 2 gyűjtőedény lett elhelyezve: 1 az öko-udvaron és 1 a kultúrközpontban 141/11/2012 Jóváhagyja falazott úrnapark kiépítését az alistáli temetőben- feladat a 2013-as évre

3 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 3 z 9 145/11/2012 Jóváhagyja, hogya 2013-as év kultúrális rendezvényei - így a falunap - Mátyás király éve szellemében legyenek megrendezve folyamatos feladat a 2013-as évre 146/11/2012 Jóváhagyja, hogy tavasszal ellenőrizve legyenek az utcanévtáblák lehetőség szerint pótolni a hiányzókat és oszlopra helyezni- feladat a 2013-as évre 150/11/2012 Jóváhagyja az állapotfelmérés elvégzését a közvilágítás szakaszán a lámpák (izzók) felmérése megtörtént, folyamatban 162/12/2012 Jóváhagyja, hogy a kataszterrendezések után a község földterületei legyenek leltározva további feladat 1/1/2013 Feladatul adja, hogy a mezőgazdasági és pénzügyi SZB-ok február 10.-ig foglalkozzanak a fizikai személyek beadványaival a településfejlesztési tervdokumentációt illetően. Lásd a mezőgazdasági SZB jelentését a 4. pontban 2/1/2013 Jóváhagyja Alistál község településfejlesztési koncepcióját. 3/1/2013 Jóváhagyja Alistál község területfejlesztési koncepciójának nyilvános megtárgyalásához fűzött megjegyzések kiértékelését. 4/1/2013 -Jóváhagyja a Főellenőr jelentését az ÖK-i határozatok teljesítéséről. 5/1/2013 Jóváhagyja a Főellenőr munkatervét a 2013-as év I. félévére. 6/1/2013 Tudomásul veszi a 2012-es évről szóló jelentéseket a helyi könyvtár,a községi tűzoltó testület valamint a sportszervezet részéről. 7/1/2013 Meghirdeti bérbeadási szándékát az alistáli kataszter 659/42 sz. parcellán lévő szociális épületre a mellette lévő 659/43 sz. parcella közterület-használati jogával egybekötve közvetlen módon, különleges elbírálásra érdemes okból azon kérvényezők részére, akik jeleneleg érvényes engedélyek alapján a kultúr- és sportközpont parkolójának területét használják, mivel ezen árusítóhelyek áthelyezése a közbiztonság és közrend szempontjából szükséges: Rásó Gyula kérvényezőnek ½ szociális épület közös bérletbe 98,5 m² közterület használatával és Takács Marián kérvényezőnek ½ szociális épület közös bérletbe 435,37 m² közterület használatával. 8/1/2013 Jóváhagyja a mellékelt módosított szerződési javaslatban foglalt bérbeadási feltételeket Rásó Gyula kérvényező számára a 659/42 sz. parcellán lévő szociális épület bérbeadására és a 659/43 sz. parcellát közterület használatára piaci árusítóhely létrehozása céljából. 9/1/2013 Jóváhagyja a mellékelt módosított szerződési javaslatban foglalt bérbeadási feltételeket Takács Marián kérvényező számára a 659/42 sz. parcellán lévő szociális épület bérbeadására és a 659/43 sz. parcellát közterület használatára piaci árusítóhely létrehozása céljából. 10/1/2013 Elutasítja Zuzana Kočiová, Kozmér Béla és Torma György kérvényeit piaci árusítóhelyek bérlésére, mivel nincs szabad hely írásban kiértesítve 11/1/2013 Jóváhagyja előzetes jóváhagyás kiadását Takács György kérvényezőnek agroturisztikai létesítmények kialakítására azzal a feltétellel, hogy betartja az idevontakozó építészeti előírásokat és saját költségére bejárót alakít ki teljesétve 12/1/2013 Jóváhagyja a bérleti szerződések meghosszabítását az ECORI p.t., Református egyház, ALI-BI p.t. és Ifjúsági klub részére december 31-ig teljesítve 13/1/2013 Jóváhagyja az étkezési hozzájárulás folyósítását febr. 1-jétől a kérvényező részére a szociális SZB jelentésének 1./ pontja alapján. 14/1/2013 Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. Zsemlye Dezső, képviselő elmondja, hogy a januári ÖK ülésen nem határoztak Szabó Gusztáv és a község közötti lehtséges területek cseréjéről. Polgármester asszony elmondja, hogy a község rendelkezik földterülettel, aminek a nagyságát pontosítani kellene és becslést is kell végeztetni. Javasolja, hogy a pénzügyi SZB foglalkozzon ezzel a témával. 3. Főellenőr jelentése a 2012-es évben végzett tevékenységéről Községünk főellenőre a községi önigazgatásról szóló törvény értelmében jelentést adott a 2012-es évben végzett tevékenységéről (mellékelve).

4 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 4 z 9 Ellenőrzést végzett a községi támogatások (dotációk) célirányos felhasználásról, a CMAI gazdálkodásáról valamint az óvoda gazdálkodásáról és az idevonatkozó szabályok, törvények betartásáról. Jelentést adott az önkormányzati határozatok teljesítéséről is. Közben az ÖK ülésére ellátogatott községünk díszpolgára Kérész Gyula, akit Polgármester asszony üdvözöl. 4. Mezőgazdasági SZB jelentése településfejlesztési terv koncepciójának bővítése Mivel Nagy József a SZB elnöke nincs jelen, így Zsemlye Dezső, a pénzügyi SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve.) A SZB február 5.-én ülésezett közösen a pénzügyi SZB-gal az 1/1/2013 sz. határozat értelmében. Megtárgyalták a fizikai személyek részéről érkezett kérvényeket, javaslatokat a településfejlesztési terv koncepciójához. Mindegyik kérvényt javasolják elfogadni. Polgármester asszony elmondja, hogy a területfejlesztési terv koncepciójának bővítésére ilyen esetekben általánosan kell határozatokat hozni, figyelembe véve a kérvényt és a helyi viszonyokat. A nagyobb vállalatok, cégek pedig töltsék fel konkrét tervekkel, lokalitásokkal a készülőfélben lévő területfejlesztési koncepciót. 5. Kultúrális SZB jelentése Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 12.-én ülésezett. Foglalkoztak a március 15.-i megemlékezés szervezésével: 17,00 órai kezdettel az I. és II. VH-ban elesettek emlékművénél. Tervezett program: Szózat, ünnepi beszéd, a CMAI diákjainak műsora, koszorúzás, himnusz. Megtárgyalták a tervezett kultúrális rendezvények időpontjait: falunap június 28., 29., 30, népművészeti fesztivál: szeptember 7., és a CSEMADOK tervezett programjait. 6. Iskolai SZB jelentései CMAI mellett működő napköziotthon kérvénye Kelo Éva SZB elnöke ismerteti jelentéseiket (mellékleve). A SZB január 30.-án és február 20.-án ülésezett. Az intézmények vezetői beszámoltak eddigi tevékenységeikről. Januári hónapban kidolgozták munkatervüket a 2013-as évre. A SZB elnöke beszámolt az ifjúsági klubban történt változásokról: tornaterem használata. A klub tagjai a közeljövőben kidolgozzák működési felételeiket. Februári hónapban foglalkoztak az intézmények gazdasági eredményeivel a 2012-es évben, valamint a 2013-as év költségvetésben jóváhagyott pénzösszegek átszámolásával. A CMAI mellett működő napköziotthon kérvénnyel fordul az ÖK felé, mivel a tervezett pénzösszeg 2013-ra nem elegendő. A CMAI igazgatónője elmondja, hogy több lehetséges megoldást (NO nyitvatartása, átszervezés) tett az ÖK felé (mellékelve). Sajnos megszorításokat kellene eszközölni az összes oktatási intézménynél, de a községi igazgatás minden részlegénél. Polgármester asszony elmondja, hogy sajnos a pénzeszközök szűkösek, az állami adó havi folyosítása sem az 1/12-e a tervezett bevételnek. A pénzügyminisztériumtól kapott összeg az I. negyedévre az iskolai intézmények bérköltségének 5%-os emelésre ( a CMAI-n kívül) csak 2.086,- Eur. A testületnek foglalkoznia kell az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló HÉR-rel, átfogóan a kért összegek, tandíjak, valalmint a költségvetés tükrében. 7. Sportbizottság jelentése Pintér József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 14.-én ülésezett.

5 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 5 z 9 Elmondta, hogy labdarúgó csapataink január 7.-én kezdték meg a felkészülést a tavaszi idényre szakképzett edzők irányításával. A kultúr és sportközpontban folyik az öltözők felújítása, remélik, hogy a bajnokság megkezdéséig elkészülnek. AZ ALI-BI biciklis klub január 5-én tartotta évzáró ülését és mellékelték a tervezett túrákat a 2013-as évre. A karate szakosztály 25 versenyzője heti 3 alkalommal tart edzést. Nagyon jó eredményeket értek el: a Szlovák liga I. fordulóján a csapat a 2. helyen és Érden a nyílt Magyar bajnokságon is dobodós helyezést értek el. Női labdarúgó csapatunk a járási terembajnokságon a 4. helyen végzett. 8. Pénzügyi SZB jelentése költségvetés teljesítése dec. 31-hez, MUDr. Skačáni Aladár kérvénye, egyéb Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 19.-én ülésezett. 1./ Költségvetés teljesítése dec. 31-hez a SZB tagjai átnézték és elemezték az egyes tételeket. Elemezték a községi tulajdonban lévő épületek villany ill. gázfogyasztását: kultúr és sportközpontál magas villanyáramfogyasztás, valamint a volt községháza épületében is. Kérik a bérlőket, használókat, hogy a jövőben fokozottan figyeljenek az energiafogyasztásra. 2./ MUDr. Skačáni Aladár kérvénye bérleti szerződésének módosítására a fogászati rendelő, mint k.f.t. fog működni a jövőben: ehhez kéri a szerződés módosítását. 3./ Nagy Attila kazánjavítás vagy kazáncsere a felistáli bérlakásnál a SZB javasolja a kazán cseréjét 4./ Egyéb piactéri árusítóhelyek Takács Marián vállakozó a meglévő tervrajzot módosíttatta úgy, hogy a közéspő rész eleje egyforma átlátszó fóliával lesz borítva. 9. PÁTRIA községi társulás közgyűlésének megújítása Polgármester asszony beszámolt a társulás találkozójáról, ahol is a 4 község kévpiselete kinyilvánította szándékát, hogy a társulás maradjon meg és tevékenykedjen. A társulás november 8-án alakult, az akkori polgármesterek ill. 1-1 képviselő bevonásával a közgyűlésbe. Szükséges azonban, hogy a közgyűlésbe ill. a felügyelő tanácsba 1-1 képviselőt válasszanak. 10. Szociális SZB jelentése Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 7.-én ülésezett. Szociális jellegű kérelmekkel foglalkoztak: szociális étkeztetés, valalmint kérvény a Szlovák invalidus szövetség részéről támogatás folyósítására. 11. Egyéb, vita Pintér József képviselő elmondja, hogy az alistáli temető mellett lévő egyik cégtől néha kiszökik egy nagytermetű kutya és veszélyezteti a járókelőket. Figyelmeztetni kellene a tulajdonost, hogy a kutyát jobban csukja meg. Szűcs Éva lakos kérdezi, hogy az ENERMONT vállalat befejezte már a munkát a község területén? A padányi úton lévő keresztnél barbár módon tették le az új villanyoszlopot, összetaposták a területet. Polgármester asszony elmondja, hogy ez a beruházás nem községi jellegű volt, hanem a Szlovákiai villanyműveké, de ettől függetlenül felveszi velük a kapcsolatot. 12. Zárszó Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette.

6 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 6 z 9 Rövidítések: ÖK önkormányzat KH - községi hivatal CMAI Corvin Mátyás Alapiskola PT polgári társulás SZB szakbizottság HÉR helyi érvényű rendelet MAI Művészeti alapiskola NO - napköziotthon Az ÖK 2/2013 sz. ülésén elfogadott határozatok Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 2/2013 Alistál község önkormányzata: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále: 15/2/2013 zrušuje uznesenie č. 103/12/2011: 1. dodatok nájomnej zmluve s Ivetou Gayerovou. Megszünteti a 103/12/2011 sz. határozatot: Gayer Ivett bérleti szerződésének 1. módosítása. 16/3/2013 zrušeuje uznesenia č. 162a/17/2011 a 162b/17/2011:návrh športovej komisie o vynikajúcich športovcoch a stanovenie ceny športovec roka. Megszünteti a 162a/17/2011 és 162b/17/2011 sz. határozatokat: sportbizottság javaslata a kiemelkedő sportolókra és az év sportolója cím átadása. 17/3/2013 dáva za úlohu finančnej komisie pri OZ, aby na ďaľšom zasadnutí zaoberali so zámenou pozemkov medzi obcou a Gustáva Szabó. Feladatul adja, hogy a pénzügyi SZB a következő ülésén foglalkozzon a földterületek cseréjével a község és Szabó Gusztáv között. 18/3/2013 schvaľuje v intraviláne v rozvojových lokalitách vytvoriť stavebné pozemky pre individuálny bytovú výstavbu o rozlohe m² (vrátane parc.č. 281/1, 279/1 v k.ú. Dolný Štál) Jóváhagyja belterületen a fejlesztésre szánt térségekben lakóház építésre telekek kialakítását átlagosan m² nagyságban ( 281/1, 279/1 sz. parcellákon az alistáli kataszetrben). Za: 6 Zdržal sa: 2 Proti: 0 19/3/2013 schvaľuje v intraviláne v existujúcich obytných zónach, kde je priamy prístup na pozemok a sú vytvorené všetky potrebné inžinierske siete, zástavbu rodinných domov zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania okolitému prostrediu. Za tieto podmienky zaradí parc. č. 194/1v k.ú. Dolný Štál. Belterületen, lakózónában, ahol van egyenes hozzáférés, és ki van építve a szükséges mérnöki hálózat, jóváhagyja a családi házzal való beépítést, amely szerkezetileg, méretileg és sűrűség szempontjából is megfelelel a környezetének ( 194/1 sz. parc.) 20/3/2013 V intraviláne v existujúcich obytných zónach, kde je priamy prístup na pozemok a sú vytvorené všetky potrebné inžinierske siete,schvaľuje výstavbu stavby občianskej vybavenosti, podnikateľské priestory v oblasti obchodu, služieb a drobnej výroby príslušnými

7 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 7 z 9 odstavnými plochami tak, aby nedochádzalo k negatívnemu pôsobeniu na kvalitu obytného prostredia a zodpovedali príslušným hygienickým normám pre obytné prostredie. Za tieto podmienky zaradí parc. č. 251/14, 230/8, 230/9 v k.ú. Dolný Štál. Belterületen, lakózónában, ahol van egyenes hozzáférés és ki van építve a szükséges mérnöki hálózat, jóváhagyja a beépítést vállakozási céllal szolgáltatás, üzlet és apró termelés céljából megfelelő parkoló területtel, úgy, hogy a lakók életkörnyezete jelentősen ne változzon, és megfeleljenek a lakóterületekre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak (beleértve a 251/14, 230/8, 230/9 sz. parcellákat az alsitáli kataszterben). 21/3/2013 V intraviláne v existujúich obytných zónach, ktoré nie sú zaradené do rozvojových lokalít, kde nie je priamy prístup alebo nie sú vytvorené všetky potrebné inžinierske siete schvaľuje zástavbu rodinných domov zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania okolitému prostrediu za podmienku vytvorenia potrebných technických vybavení na náklady stavebníka. Za tieto podmienky zaradí parc.č. 211/1, 211/2 v k.ú. Dolný Štál. Belterületen a meglévő lakózónákban, amelyek nem tartoznak a fejlesztési lokalitások közé, és nincs egyenes hozzáférés a telekhez, vagy nincs kiépítve a szükséges mérnöki hálózat, jóváhagyja a családi házzal való beépítést, amely szerkezetileg, méretileg és sűrűség szempontjából is megfelel a környezetének, amennyiben az építkező saját költségére kialakítja a hiányzó műszaki hálózatot (beleértve a 211/1 és 211/2 sz. parcellákat az alsitáli kataszterben). 22/3/2013 V extraviláne na poľnohospodárskej pôde schvaľuje výstavbu poľnohospodárských stavbieb, stavby na administratívu a bývanie zohľadňujúce krajinnú štruktúru tam, kde je vytvorené potrebné technické vybavenie, alebo tam, kde technické vybavenie nie je a stavebník vytvorí na vlastné náklady. Za tieto podmienky zaradí parc. č. 1515, 1728 v k.ú. Horný Štál, 1052, 1031 v k.ú. Tône, p.č v k.ú. Dolný Štál. Jóváhagyja külterületen, termőföldön mezőgazdasági termelésre, adminisztratív tevékenységre és lakó célra szolgáló építmények építését a környzet figyelembe vételével ott, ahol erre megfelelő műszaki hálózat létezik, vagy ahol az építkező saját költségére kiépíti (beleértve a 1515, 1728 sz.parc. a felistáli kataszterben, a 1052, 1031 sz. parc. a tőnyei kataszertben és a 2742 sz. parc. az alsitáli kataszterben). 23/3/2013 V extraviláne na poľnohospodárskej pôde shcvaľuje zástavby priemyselnými stavbami, skaldovacími zariadenami, výrobnými priestormi zohľadňujúcimi krajinnú štruktúru tak, aby nedochádzalo k výraznému negatívnemu pôsobeniu na kvalitu životného prostredia a tam, kde je vytvorené potrebné technické vybavenie, alebo tam, kde technické vybavenie nie je a stavebník vytvorí na vlastné náklady. Za tieto podmienky zaradí parc. č v k.ú Horný Štál. Jóváhagyja külterületen, termőföldön ipari épületek, raktárak, termelői épületek létesítését a környezet struktúrájának figyelembe vételével úgy, hogy az életkörnyezetre ne legyen jelentős negatív hatással és ott, ahol megfelelő műszaki hálózat létezik, vagy ahol az építkező saját költségére kiépíti (beleértve a 2117 sz. parc. a felistáli kataszterben). 24/3/2013 berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie pri OZ.

8 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 8 z 9 Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 25/3/2013 schvaľuje plán práce školskej komisie pri OZ na rok Jóváhagjya az iskoalügyi SZB munkatervét a 2013-as évre. 26/3/2013 berie na vedomie hlásenia školských zariadení v oblasti vzdelávacieho a hospodárskeho procesu. Tudomásul veszi az oktatátsi intézmények féléves jelentéseit a tevékenységükről, valamint a gazdasági jelentéseiket. 27/3/2013 berie na vedomie hlásenia školskej komisie pri OZ. Tudomásul veszi az iskolaügyi SZb jelentéseit. 28/3/2013 berie na vedomie hlásenie športovej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését. Za: 7 Zdržal sa: 0 Proti: 0 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní. 29/3/2013 schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2012 bez výhrad. Jóváhagyja a költségvetés teljesítését dec. 31.-hez feltétel nélkül. 30/3/2013 schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme zubnej ambulancie SKADENT s.r.o. Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a fogászati rendelő használatára a SKADENT k.f.t.-vel. 31/3/2013 schvaľuje výmenu plynového kotla s ohrievačom vody pre nájomníka Attila Nagy v hodnote cca. do 1.500,- Eur z fondu údržby bytovej jednotky Horný Štál. Jóváhagyja vízmelegítős gázkazán vásárlását és cseréjét Nagy Attila bérlő részére a felistáli bérlakásban a lakáskarbatartási alapból, cca ,- Eur-ig. 32/3/2013 schvaľuje, delegovanie Evy Kelovej do valného zhromaždenia združenia obcí PÁTRIA zo strany obce Dolný Štál. Jóváhagyja, hogy Kelo Éva képviselje Alistál községet a PÁTRIA községi társulás közgyűlésében. Za: 7 Zdržal sa: 1 Proti: 0

9 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 9 z 9 33/3/2013 schvaľuje delegovanie Zoltána Sátor do dozornej rady združenia obcí PÁTRIA zo strany obce Dolný Štál. Jóváhagyja, hogy Sátor Zoltán képviselje Alistál községet a PÁTRIA községi társulás felügyelő tanácsában. Za: 7 Zdržal sa: 1 Proti: 0 34/3/2013 schvaľuje príspevok k stravovaniu od podľa bodu č. 2a,b,c,d./ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. Jóváhagyja az étkezési hozzájárulás, ill. kedvezményes étkezés folyósítását febr. 1-től a szocális SZB jelentésének 2a,b,c,d./ pontjai alapján. 34/3/2013 odmieta žiadosť o príspevok k stravovaniu podľa bodu č. 2e/ a 2f/ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. Elutasítja az étkezési hozzájárulás, ill. kedvezményes étkezés folyósítását a szcoiális SZB jelentésének 2e /és 2f/ pontjai alapján. 35/3/2013 schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz invalidov vo výške 20,- Eur. Jóváhagy 20,- Eurós anyagi támogatást a Szlovák invalidus szövetség részére. 36/3/2013 schvaľuje plán práce sociálnej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a szociális SZB munkatervét a 2013-as évre. 37/3/2013 berie na vodemie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. v Dolnom Štále/Alistálon: Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: Účtovníčka Obecného úradu/kh könyvelője: Renáta Józsaová Overovatelia/hitelesítők:. Jozef Pintér.. Zoltán Sátor

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 7. üléséről 2015. június 1-jén

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 7. üléséről 2015. június 1-jén Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 7. üléséről 2015. június 1-jén 138/2015 sz. az előző képviselő-testületi ok végrehajtásához 1. Az előző képviselő-testületi ok végrehajtásának ellenőrzését 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 13-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. június 26-án 16,30 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 26-án 16.30 órakor kezdődő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalom. A/ Somorja Város javasolt programköltségvetése összeállításának koncepciója a 2012-es évre

Tartalom. A/ Somorja Város javasolt programköltségvetése összeállításának koncepciója a 2012-es évre Tartalom A/ Somorja Város javasolt programköltségvetése összeállításának koncepciója a 2012es évre B/ Somorja Város javasolt programköltségvetésének mérlege a 2012es, valamint a 2013 2014es évekre C/ Somorja

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/11.číslo. Két község töretlen barátsága határok nélkül Egy év távlatában... Balódi László, polgármester 2011. november 27-én eltelik egy év az önkormányzati választások óta, melyek eredménye visszaigazolta, hogy községünk lakosai igénylik a változást. Az első

Részletesebben