1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése"

Átírás

1 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik. Hitelesítőknek kinevezi Pintér Józsefet és Sátor Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát. Egyhangúlag elfogadva. Program: 1) Megnyitó és a program beterjesztése otvorenie a program zasadnutia 2) Határozatok teljesítése a 1/2013 sz. jegyzőkönyv alapján és a régebbi határozatok teljesítésének ellenőrzése - plnenie predošlých uznesení podľa zápisnice 1/2013 a starších uznesení 3) Főellenőr jelentése a 2012.es évben végzett tevékenységéről hlásenie hlavného kontrolóra o vykonanej činnosti v roku ) Mezőgazdasági SZB jelentése: területfeljesztési terv koncepciójának bővítése hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ : rozšírenie koncepcie územeného plánu obce 5) Kulturális SZB jelentése hlásenie kultúrnej komisie pri OZ 6) Iskolaügyi SZB jelentései: a CMAI mellett működő napköziotthon kérvénye hlásenia školskej komisie pri OZ: žiadosť školského klubu detí pri ZŠMK 7) Sportbizottság jelentése hlásenie športovej komisie pri OZ 8) Pénzügyi SZB jelentése hlásenie finančnej komisie pri OZ - költségvetés teljesítése december 31.-hez plnenie rozpočtu k MUDr. Skačáni Aladár kérvénye a bérleti szerződés módosítására žiadosť MUDr. Aladára Skačáni o zmene nájomnej zmluvy 9) PÁTRIA községi társulás közgyűlésének megújítása delegovanie poslanca do valného zhormaždenia združenia obcí PÁTRIA 10) Szociális SZB jelentése hlásenie sociálnej komisie pri OZ 11) Egyéb, vita ostatné, diskusia 12) Zárszó záver Egyhangúlag elfogadva. 2. Határozatok teljesítése Régebbi határozatokban meghatározott feladatok: 53/7/2009 iskolai kéménybontás(cseko) A bontásnál keletkezett károk felszámolását (fal kijavítását) szintén tartalmazta a szerződés írásban és szóban többször felszólítva a szerződés értelmében - a munka még nincs elvégezve. Betegségére hivatkozva a vállakozó építési anyagot biztosított az iskolakonyha tetőszerkezetének javítására. 3/2/2010 -Elfogadja a jegyzékben feltüntetett javítási munkák elvégzését az anyagi lehetőségekhez mérten és kéthavonta ellenőrzi, hogy mely hibák lettek eltávolítva- folyamatosan. Tájház: A villanyvezeték nem szakszerűen lett megjavítva, gyulladásveszélyes!! Óvoda: Az épület csurgái, valamint a külső falak rossz állapotban vannak Iskola: A kémény lebontása után a fal nem lett kijavítva határozat van rá: 53/7/2009 Tűzoltó szertár: A külső festés válik le, pedig nemrég lett csinálva. Sport és kultúrközpont: Ablakok állaga nem jó! 5a/2/2010 -Felmondani a FRUTIES-szal a kútra szóló bérleti szerződést, valamint felszólítani a tartozás rendezésére. Amennyiben nem rendezi, bíróságra adni.- a hat.részben teljesítve: felmondva a szerződés és ismételten felszólítva a tartozás rendezésére. Az össztartozása: 3.869,30 Eur jogásznak átadva 5c/2/2010 Neushvandtner tartozása: vagyoni kimutatást kérni róla, amennyiben nincs vagyona más végrehajtónak adni a tartozást behajtásra jogásznak átadva 24/3/2010 Jóváhagyja a telekcserét a Mäsocentrummal - telekcsere beírva júl. 12-én.- az építkezés még nem kezdődött el, csak a véleményeztetés

2 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 2 z december 27-től hozott határozatok 52b/4/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a gazdálkodókkal a határi utakat lezáró sorompók elhelyezése ügyében.- további feladat 66/7/2011- Megbízza Németh Géza képviselőt az alistáli temetőben található örökmécses gondozásával folyamatos feladat 67c/7/2011 A CMAI igazgatóságával együtt keresni a lehetőségeket az iskolai sportpálya felújítására pályázatok útján további feladat 69c/7/2011-Jóváhagyja az akadálymentes közlekedés kialakítását a gyógyszertárnál-tov. feladat Polgármester asszony elmondja, hogy az egészségügyi központ épületének felújítási pályázatát benyújtottuk várunk az eredményre 95b/12/2011- Feladatul adja a reklámhirdetések lepecsételését abban az esetben, ha az illetéket már megfizették- folyamatos feladat 103/12/2011 Jóváhagyja a bérleti szerződés 1. módosítását (bérelt terület nagysága) G & G ICE Gayer Ivett részére: fagyizó és büfé működtetése Polgármester asszony elmondja, hogy a szerződés módosítást a bérlő nem fogadta el, így új szerződést kötött. Javasolja a határozat megszüntetését. 105/12/2011 Feladatul adja, hogy az ARRABONA ETECS csatlakozási lehetőségével még foglalkozzon az ÖK-további feladat 128/14/2011 Jóváhagyja tárgyi teher beírását vázrajz alapján a Mäsocentrum-nak, a jelenlegi bejáróból kialakítva 6 m szélességben - folyamatban 141a/15/2011- Jóváhagyja a 110/2 sz. parc. egyenes eladását 25 m² nagyságban a Nyugatszlovákiai villanyművek részére trafóállomás kiépítésére tov. feladat a 2013-es évre 141b/15/2011 Jóváhagyja az előszerződés megkötését tárgyi teher beírása nélkül 10,- Eur/m²-i áron.(amennyiben a becslés szerinti ár magasabb, akkor a becsült áron) tov. feladat a 2013-es évre 141c/15/2011 Jóváhagyja, hogy az átírással kapcsolatos költségeket a vevő térítse tov. feladat a 2013-es évre 145a/16/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy kezdjen tárgyalásokat a Mezőgazdasági szövetkezettel és a Torma családdal a tulajdonviszonyok rendezésére a 660/2 és 134/4 sz. parcellákon az alistáli kataszterben- tov. feladat 162a/17/2011 Megbízza a sprotbizottságot, hogy a köv. ÖK ülésre adjanak javaslatot a kiemelkedő sportolókra minden sporttevékenységben 162b/17/2011 Jóváhagyja az Év sportolója cím átadását a falualapítási emléknapok keretén belül Polgármester asszony javasolja, hogy mindkét határozatot ( 162a, 162b/17/2011) szüntesse meg a testület, mivel nem lett teljesítve. 1/1/2012 Jóváhagyja a es években elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzését kéthavonta - folymatos feladat 6/1/2012 Jóváhagyja, hogy a jövőben a szociális SZB jelentései a kérvényekkel együtt az ÖK-i ülés legutolsó pontjában legyenek tárgyalva a nyilvánosság kizárásával folymatos feladat 17/1/2012 Megbízást ad a gáz-, villany- és vízórák állásának negyedéves ellenőrzésére az összes bérbeadott épületekben, valalmint a szennyvíztisztító állomáson folyamatos feladat 42/3/2012 Jóváhagyja, hogy azon személyek akik nem tudják hová kiültetni a pótlásként megállapított fákat, lehetőségük legyen kifizetni a fapótlást, amelyet a KH dolgozói ültetnek el az erre kiválasztott területen folyamatos feladat 45/3/2012 Jóváhagyja, hogy Hideghéty Péter Gárdony utcai lakos a saját költségére elvégezze a lassítósáv lerövidétését úgy, hogy az úttestben kár ne keletkezzen a kérvényező még nem végezte el a munkát 57/4/2012 Jóváhagyja a műfüves pálya elhelyezését a Corvin Mátyás Alapiskola területén a kivitelezés további feladat 110/10/2012 Jóváhagyja 1 szemétgyűjtő elhelyezését az öko-udvarra az elhasználódott étkezési olaj és zsír összegyűjtésére teljesítve: 2 gyűjtőedény lett elhelyezve: 1 az öko-udvaron és 1 a kultúrközpontban 141/11/2012 Jóváhagyja falazott úrnapark kiépítését az alistáli temetőben- feladat a 2013-as évre

3 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 3 z 9 145/11/2012 Jóváhagyja, hogya 2013-as év kultúrális rendezvényei - így a falunap - Mátyás király éve szellemében legyenek megrendezve folyamatos feladat a 2013-as évre 146/11/2012 Jóváhagyja, hogy tavasszal ellenőrizve legyenek az utcanévtáblák lehetőség szerint pótolni a hiányzókat és oszlopra helyezni- feladat a 2013-as évre 150/11/2012 Jóváhagyja az állapotfelmérés elvégzését a közvilágítás szakaszán a lámpák (izzók) felmérése megtörtént, folyamatban 162/12/2012 Jóváhagyja, hogy a kataszterrendezések után a község földterületei legyenek leltározva további feladat 1/1/2013 Feladatul adja, hogy a mezőgazdasági és pénzügyi SZB-ok február 10.-ig foglalkozzanak a fizikai személyek beadványaival a településfejlesztési tervdokumentációt illetően. Lásd a mezőgazdasági SZB jelentését a 4. pontban 2/1/2013 Jóváhagyja Alistál község településfejlesztési koncepcióját. 3/1/2013 Jóváhagyja Alistál község területfejlesztési koncepciójának nyilvános megtárgyalásához fűzött megjegyzések kiértékelését. 4/1/2013 -Jóváhagyja a Főellenőr jelentését az ÖK-i határozatok teljesítéséről. 5/1/2013 Jóváhagyja a Főellenőr munkatervét a 2013-as év I. félévére. 6/1/2013 Tudomásul veszi a 2012-es évről szóló jelentéseket a helyi könyvtár,a községi tűzoltó testület valamint a sportszervezet részéről. 7/1/2013 Meghirdeti bérbeadási szándékát az alistáli kataszter 659/42 sz. parcellán lévő szociális épületre a mellette lévő 659/43 sz. parcella közterület-használati jogával egybekötve közvetlen módon, különleges elbírálásra érdemes okból azon kérvényezők részére, akik jeleneleg érvényes engedélyek alapján a kultúr- és sportközpont parkolójának területét használják, mivel ezen árusítóhelyek áthelyezése a közbiztonság és közrend szempontjából szükséges: Rásó Gyula kérvényezőnek ½ szociális épület közös bérletbe 98,5 m² közterület használatával és Takács Marián kérvényezőnek ½ szociális épület közös bérletbe 435,37 m² közterület használatával. 8/1/2013 Jóváhagyja a mellékelt módosított szerződési javaslatban foglalt bérbeadási feltételeket Rásó Gyula kérvényező számára a 659/42 sz. parcellán lévő szociális épület bérbeadására és a 659/43 sz. parcellát közterület használatára piaci árusítóhely létrehozása céljából. 9/1/2013 Jóváhagyja a mellékelt módosított szerződési javaslatban foglalt bérbeadási feltételeket Takács Marián kérvényező számára a 659/42 sz. parcellán lévő szociális épület bérbeadására és a 659/43 sz. parcellát közterület használatára piaci árusítóhely létrehozása céljából. 10/1/2013 Elutasítja Zuzana Kočiová, Kozmér Béla és Torma György kérvényeit piaci árusítóhelyek bérlésére, mivel nincs szabad hely írásban kiértesítve 11/1/2013 Jóváhagyja előzetes jóváhagyás kiadását Takács György kérvényezőnek agroturisztikai létesítmények kialakítására azzal a feltétellel, hogy betartja az idevontakozó építészeti előírásokat és saját költségére bejárót alakít ki teljesétve 12/1/2013 Jóváhagyja a bérleti szerződések meghosszabítását az ECORI p.t., Református egyház, ALI-BI p.t. és Ifjúsági klub részére december 31-ig teljesítve 13/1/2013 Jóváhagyja az étkezési hozzájárulás folyósítását febr. 1-jétől a kérvényező részére a szociális SZB jelentésének 1./ pontja alapján. 14/1/2013 Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. Zsemlye Dezső, képviselő elmondja, hogy a januári ÖK ülésen nem határoztak Szabó Gusztáv és a község közötti lehtséges területek cseréjéről. Polgármester asszony elmondja, hogy a község rendelkezik földterülettel, aminek a nagyságát pontosítani kellene és becslést is kell végeztetni. Javasolja, hogy a pénzügyi SZB foglalkozzon ezzel a témával. 3. Főellenőr jelentése a 2012-es évben végzett tevékenységéről Községünk főellenőre a községi önigazgatásról szóló törvény értelmében jelentést adott a 2012-es évben végzett tevékenységéről (mellékelve).

4 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 4 z 9 Ellenőrzést végzett a községi támogatások (dotációk) célirányos felhasználásról, a CMAI gazdálkodásáról valamint az óvoda gazdálkodásáról és az idevonatkozó szabályok, törvények betartásáról. Jelentést adott az önkormányzati határozatok teljesítéséről is. Közben az ÖK ülésére ellátogatott községünk díszpolgára Kérész Gyula, akit Polgármester asszony üdvözöl. 4. Mezőgazdasági SZB jelentése településfejlesztési terv koncepciójának bővítése Mivel Nagy József a SZB elnöke nincs jelen, így Zsemlye Dezső, a pénzügyi SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve.) A SZB február 5.-én ülésezett közösen a pénzügyi SZB-gal az 1/1/2013 sz. határozat értelmében. Megtárgyalták a fizikai személyek részéről érkezett kérvényeket, javaslatokat a településfejlesztési terv koncepciójához. Mindegyik kérvényt javasolják elfogadni. Polgármester asszony elmondja, hogy a területfejlesztési terv koncepciójának bővítésére ilyen esetekben általánosan kell határozatokat hozni, figyelembe véve a kérvényt és a helyi viszonyokat. A nagyobb vállalatok, cégek pedig töltsék fel konkrét tervekkel, lokalitásokkal a készülőfélben lévő területfejlesztési koncepciót. 5. Kultúrális SZB jelentése Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 12.-én ülésezett. Foglalkoztak a március 15.-i megemlékezés szervezésével: 17,00 órai kezdettel az I. és II. VH-ban elesettek emlékművénél. Tervezett program: Szózat, ünnepi beszéd, a CMAI diákjainak műsora, koszorúzás, himnusz. Megtárgyalták a tervezett kultúrális rendezvények időpontjait: falunap június 28., 29., 30, népművészeti fesztivál: szeptember 7., és a CSEMADOK tervezett programjait. 6. Iskolai SZB jelentései CMAI mellett működő napköziotthon kérvénye Kelo Éva SZB elnöke ismerteti jelentéseiket (mellékleve). A SZB január 30.-án és február 20.-án ülésezett. Az intézmények vezetői beszámoltak eddigi tevékenységeikről. Januári hónapban kidolgozták munkatervüket a 2013-as évre. A SZB elnöke beszámolt az ifjúsági klubban történt változásokról: tornaterem használata. A klub tagjai a közeljövőben kidolgozzák működési felételeiket. Februári hónapban foglalkoztak az intézmények gazdasági eredményeivel a 2012-es évben, valamint a 2013-as év költségvetésben jóváhagyott pénzösszegek átszámolásával. A CMAI mellett működő napköziotthon kérvénnyel fordul az ÖK felé, mivel a tervezett pénzösszeg 2013-ra nem elegendő. A CMAI igazgatónője elmondja, hogy több lehetséges megoldást (NO nyitvatartása, átszervezés) tett az ÖK felé (mellékelve). Sajnos megszorításokat kellene eszközölni az összes oktatási intézménynél, de a községi igazgatás minden részlegénél. Polgármester asszony elmondja, hogy sajnos a pénzeszközök szűkösek, az állami adó havi folyosítása sem az 1/12-e a tervezett bevételnek. A pénzügyminisztériumtól kapott összeg az I. negyedévre az iskolai intézmények bérköltségének 5%-os emelésre ( a CMAI-n kívül) csak 2.086,- Eur. A testületnek foglalkoznia kell az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló HÉR-rel, átfogóan a kért összegek, tandíjak, valalmint a költségvetés tükrében. 7. Sportbizottság jelentése Pintér József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 14.-én ülésezett.

5 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 5 z 9 Elmondta, hogy labdarúgó csapataink január 7.-én kezdték meg a felkészülést a tavaszi idényre szakképzett edzők irányításával. A kultúr és sportközpontban folyik az öltözők felújítása, remélik, hogy a bajnokság megkezdéséig elkészülnek. AZ ALI-BI biciklis klub január 5-én tartotta évzáró ülését és mellékelték a tervezett túrákat a 2013-as évre. A karate szakosztály 25 versenyzője heti 3 alkalommal tart edzést. Nagyon jó eredményeket értek el: a Szlovák liga I. fordulóján a csapat a 2. helyen és Érden a nyílt Magyar bajnokságon is dobodós helyezést értek el. Női labdarúgó csapatunk a járási terembajnokságon a 4. helyen végzett. 8. Pénzügyi SZB jelentése költségvetés teljesítése dec. 31-hez, MUDr. Skačáni Aladár kérvénye, egyéb Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 19.-én ülésezett. 1./ Költségvetés teljesítése dec. 31-hez a SZB tagjai átnézték és elemezték az egyes tételeket. Elemezték a községi tulajdonban lévő épületek villany ill. gázfogyasztását: kultúr és sportközpontál magas villanyáramfogyasztás, valamint a volt községháza épületében is. Kérik a bérlőket, használókat, hogy a jövőben fokozottan figyeljenek az energiafogyasztásra. 2./ MUDr. Skačáni Aladár kérvénye bérleti szerződésének módosítására a fogászati rendelő, mint k.f.t. fog működni a jövőben: ehhez kéri a szerződés módosítását. 3./ Nagy Attila kazánjavítás vagy kazáncsere a felistáli bérlakásnál a SZB javasolja a kazán cseréjét 4./ Egyéb piactéri árusítóhelyek Takács Marián vállakozó a meglévő tervrajzot módosíttatta úgy, hogy a közéspő rész eleje egyforma átlátszó fóliával lesz borítva. 9. PÁTRIA községi társulás közgyűlésének megújítása Polgármester asszony beszámolt a társulás találkozójáról, ahol is a 4 község kévpiselete kinyilvánította szándékát, hogy a társulás maradjon meg és tevékenykedjen. A társulás november 8-án alakult, az akkori polgármesterek ill. 1-1 képviselő bevonásával a közgyűlésbe. Szükséges azonban, hogy a közgyűlésbe ill. a felügyelő tanácsba 1-1 képviselőt válasszanak. 10. Szociális SZB jelentése Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB február 7.-én ülésezett. Szociális jellegű kérelmekkel foglalkoztak: szociális étkeztetés, valalmint kérvény a Szlovák invalidus szövetség részéről támogatás folyósítására. 11. Egyéb, vita Pintér József képviselő elmondja, hogy az alistáli temető mellett lévő egyik cégtől néha kiszökik egy nagytermetű kutya és veszélyezteti a járókelőket. Figyelmeztetni kellene a tulajdonost, hogy a kutyát jobban csukja meg. Szűcs Éva lakos kérdezi, hogy az ENERMONT vállalat befejezte már a munkát a község területén? A padányi úton lévő keresztnél barbár módon tették le az új villanyoszlopot, összetaposták a területet. Polgármester asszony elmondja, hogy ez a beruházás nem községi jellegű volt, hanem a Szlovákiai villanyműveké, de ettől függetlenül felveszi velük a kapcsolatot. 12. Zárszó Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette.

6 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 6 z 9 Rövidítések: ÖK önkormányzat KH - községi hivatal CMAI Corvin Mátyás Alapiskola PT polgári társulás SZB szakbizottság HÉR helyi érvényű rendelet MAI Művészeti alapiskola NO - napköziotthon Az ÖK 2/2013 sz. ülésén elfogadott határozatok Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 2/2013 Alistál község önkormányzata: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále: 15/2/2013 zrušuje uznesenie č. 103/12/2011: 1. dodatok nájomnej zmluve s Ivetou Gayerovou. Megszünteti a 103/12/2011 sz. határozatot: Gayer Ivett bérleti szerződésének 1. módosítása. 16/3/2013 zrušeuje uznesenia č. 162a/17/2011 a 162b/17/2011:návrh športovej komisie o vynikajúcich športovcoch a stanovenie ceny športovec roka. Megszünteti a 162a/17/2011 és 162b/17/2011 sz. határozatokat: sportbizottság javaslata a kiemelkedő sportolókra és az év sportolója cím átadása. 17/3/2013 dáva za úlohu finančnej komisie pri OZ, aby na ďaľšom zasadnutí zaoberali so zámenou pozemkov medzi obcou a Gustáva Szabó. Feladatul adja, hogy a pénzügyi SZB a következő ülésén foglalkozzon a földterületek cseréjével a község és Szabó Gusztáv között. 18/3/2013 schvaľuje v intraviláne v rozvojových lokalitách vytvoriť stavebné pozemky pre individuálny bytovú výstavbu o rozlohe m² (vrátane parc.č. 281/1, 279/1 v k.ú. Dolný Štál) Jóváhagyja belterületen a fejlesztésre szánt térségekben lakóház építésre telekek kialakítását átlagosan m² nagyságban ( 281/1, 279/1 sz. parcellákon az alistáli kataszetrben). Za: 6 Zdržal sa: 2 Proti: 0 19/3/2013 schvaľuje v intraviláne v existujúcich obytných zónach, kde je priamy prístup na pozemok a sú vytvorené všetky potrebné inžinierske siete, zástavbu rodinných domov zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania okolitému prostrediu. Za tieto podmienky zaradí parc. č. 194/1v k.ú. Dolný Štál. Belterületen, lakózónában, ahol van egyenes hozzáférés, és ki van építve a szükséges mérnöki hálózat, jóváhagyja a családi házzal való beépítést, amely szerkezetileg, méretileg és sűrűség szempontjából is megfelelel a környezetének ( 194/1 sz. parc.) 20/3/2013 V intraviláne v existujúcich obytných zónach, kde je priamy prístup na pozemok a sú vytvorené všetky potrebné inžinierske siete,schvaľuje výstavbu stavby občianskej vybavenosti, podnikateľské priestory v oblasti obchodu, služieb a drobnej výroby príslušnými

7 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 7 z 9 odstavnými plochami tak, aby nedochádzalo k negatívnemu pôsobeniu na kvalitu obytného prostredia a zodpovedali príslušným hygienickým normám pre obytné prostredie. Za tieto podmienky zaradí parc. č. 251/14, 230/8, 230/9 v k.ú. Dolný Štál. Belterületen, lakózónában, ahol van egyenes hozzáférés és ki van építve a szükséges mérnöki hálózat, jóváhagyja a beépítést vállakozási céllal szolgáltatás, üzlet és apró termelés céljából megfelelő parkoló területtel, úgy, hogy a lakók életkörnyezete jelentősen ne változzon, és megfeleljenek a lakóterületekre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak (beleértve a 251/14, 230/8, 230/9 sz. parcellákat az alsitáli kataszterben). 21/3/2013 V intraviláne v existujúich obytných zónach, ktoré nie sú zaradené do rozvojových lokalít, kde nie je priamy prístup alebo nie sú vytvorené všetky potrebné inžinierske siete schvaľuje zástavbu rodinných domov zodpovedajúcu štruktúrou, mierkou a hustotou zastavania okolitému prostrediu za podmienku vytvorenia potrebných technických vybavení na náklady stavebníka. Za tieto podmienky zaradí parc.č. 211/1, 211/2 v k.ú. Dolný Štál. Belterületen a meglévő lakózónákban, amelyek nem tartoznak a fejlesztési lokalitások közé, és nincs egyenes hozzáférés a telekhez, vagy nincs kiépítve a szükséges mérnöki hálózat, jóváhagyja a családi házzal való beépítést, amely szerkezetileg, méretileg és sűrűség szempontjából is megfelel a környezetének, amennyiben az építkező saját költségére kialakítja a hiányzó műszaki hálózatot (beleértve a 211/1 és 211/2 sz. parcellákat az alsitáli kataszterben). 22/3/2013 V extraviláne na poľnohospodárskej pôde schvaľuje výstavbu poľnohospodárských stavbieb, stavby na administratívu a bývanie zohľadňujúce krajinnú štruktúru tam, kde je vytvorené potrebné technické vybavenie, alebo tam, kde technické vybavenie nie je a stavebník vytvorí na vlastné náklady. Za tieto podmienky zaradí parc. č. 1515, 1728 v k.ú. Horný Štál, 1052, 1031 v k.ú. Tône, p.č v k.ú. Dolný Štál. Jóváhagyja külterületen, termőföldön mezőgazdasági termelésre, adminisztratív tevékenységre és lakó célra szolgáló építmények építését a környzet figyelembe vételével ott, ahol erre megfelelő műszaki hálózat létezik, vagy ahol az építkező saját költségére kiépíti (beleértve a 1515, 1728 sz.parc. a felistáli kataszterben, a 1052, 1031 sz. parc. a tőnyei kataszertben és a 2742 sz. parc. az alsitáli kataszterben). 23/3/2013 V extraviláne na poľnohospodárskej pôde shcvaľuje zástavby priemyselnými stavbami, skaldovacími zariadenami, výrobnými priestormi zohľadňujúcimi krajinnú štruktúru tak, aby nedochádzalo k výraznému negatívnemu pôsobeniu na kvalitu životného prostredia a tam, kde je vytvorené potrebné technické vybavenie, alebo tam, kde technické vybavenie nie je a stavebník vytvorí na vlastné náklady. Za tieto podmienky zaradí parc. č v k.ú Horný Štál. Jóváhagyja külterületen, termőföldön ipari épületek, raktárak, termelői épületek létesítését a környezet struktúrájának figyelembe vételével úgy, hogy az életkörnyezetre ne legyen jelentős negatív hatással és ott, ahol megfelelő műszaki hálózat létezik, vagy ahol az építkező saját költségére kiépíti (beleértve a 2117 sz. parc. a felistáli kataszterben). 24/3/2013 berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie pri OZ.

8 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 8 z 9 Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 25/3/2013 schvaľuje plán práce školskej komisie pri OZ na rok Jóváhagjya az iskoalügyi SZB munkatervét a 2013-as évre. 26/3/2013 berie na vedomie hlásenia školských zariadení v oblasti vzdelávacieho a hospodárskeho procesu. Tudomásul veszi az oktatátsi intézmények féléves jelentéseit a tevékenységükről, valamint a gazdasági jelentéseiket. 27/3/2013 berie na vedomie hlásenia školskej komisie pri OZ. Tudomásul veszi az iskolaügyi SZb jelentéseit. 28/3/2013 berie na vedomie hlásenie športovej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését. Za: 7 Zdržal sa: 0 Proti: 0 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní. 29/3/2013 schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2012 bez výhrad. Jóváhagyja a költségvetés teljesítését dec. 31.-hez feltétel nélkül. 30/3/2013 schvaľuje nájomnú zmluvu o nájme zubnej ambulancie SKADENT s.r.o. Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a fogászati rendelő használatára a SKADENT k.f.t.-vel. 31/3/2013 schvaľuje výmenu plynového kotla s ohrievačom vody pre nájomníka Attila Nagy v hodnote cca. do 1.500,- Eur z fondu údržby bytovej jednotky Horný Štál. Jóváhagyja vízmelegítős gázkazán vásárlását és cseréjét Nagy Attila bérlő részére a felistáli bérlakásban a lakáskarbatartási alapból, cca ,- Eur-ig. 32/3/2013 schvaľuje, delegovanie Evy Kelovej do valného zhromaždenia združenia obcí PÁTRIA zo strany obce Dolný Štál. Jóváhagyja, hogy Kelo Éva képviselje Alistál községet a PÁTRIA községi társulás közgyűlésében. Za: 7 Zdržal sa: 1 Proti: 0

9 Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 9 z 9 33/3/2013 schvaľuje delegovanie Zoltána Sátor do dozornej rady združenia obcí PÁTRIA zo strany obce Dolný Štál. Jóváhagyja, hogy Sátor Zoltán képviselje Alistál községet a PÁTRIA községi társulás felügyelő tanácsában. Za: 7 Zdržal sa: 1 Proti: 0 34/3/2013 schvaľuje príspevok k stravovaniu od podľa bodu č. 2a,b,c,d./ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. Jóváhagyja az étkezési hozzájárulás, ill. kedvezményes étkezés folyósítását febr. 1-től a szocális SZB jelentésének 2a,b,c,d./ pontjai alapján. 34/3/2013 odmieta žiadosť o príspevok k stravovaniu podľa bodu č. 2e/ a 2f/ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. Elutasítja az étkezési hozzájárulás, ill. kedvezményes étkezés folyósítását a szcoiális SZB jelentésének 2e /és 2f/ pontjai alapján. 35/3/2013 schvaľuje finančný príspevok pre Slovenský zväz invalidov vo výške 20,- Eur. Jóváhagy 20,- Eurós anyagi támogatást a Szlovák invalidus szövetség részére. 36/3/2013 schvaľuje plán práce sociálnej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a szociális SZB munkatervét a 2013-as évre. 37/3/2013 berie na vodemie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését. v Dolnom Štále/Alistálon: Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: Účtovníčka Obecného úradu/kh könyvelője: Renáta Józsaová Overovatelia/hitelesítők:. Jozef Pintér.. Zoltán Sátor

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 16/2011 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Mgr. Csizmadia

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 8/2011 1/10 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/66-... Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.2.2015 v

Részletesebben

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9.

7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T. Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. 7/09092015 sz. H A T Á R O Z A T Muzsla Község képviselőtestülete 7. üléséről 2015. 9. 9. Muzsla község képviselőtestülete a jóváhagyott napirend alapján ülésezett és hozta meg az alábbi határozatot. A.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 10/MZ/2011

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.március 26-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 16-17., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat tulajdonát képező 021/4.helyrajzi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető. 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés I-III. n. évi teljesítése

JEGYZŐKÖNYV. Lukácsné Kolonits Zsuzsanna jkv.vezető. 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetés I-III. n. évi teljesítése Szám: 1305-12 /2013 F e r t ő b o z K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9493 Fertőboz, Fő u. 17. Tel./Fax: 99/531-080 E-mail: fertoboz@fertoboz.hu Honlap: www.fertoboz.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Fertőboz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 20-én tartott üléséről. 1/2014.(I.20.) sz. kt. határozat 2/2014.(I.20.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről 439/2012 sz. az előző képviselő-testületi ülés ainak teljesítéséhez 1. Az előző képviselő-testületi ülés ainak teljesítését 2. Az

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben