B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1. napjával hatályba lépett és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vonatkozásában is alkalmazandó 81. (3) bekezdésének f) pontja szerint, a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A hivatali munkavégzés követhetőbb figyelemmel kísérése érdekében, a Közgyűlés és annak bizottságai részére a Hivatal I. félévi tevékenységéről ez év júniusában már tájékoztatást nyújtottam. A Közgyűlés 11/2013.(II.8.) határozata szerint évben a téli időszakra eső igazgatási szünet kezdő időpontja december 23. napja. Erre is figyelemmel a Közgyűlés és annak bizottságai által már tudomásul vett I. félévi tájékoztatót a Hivatal II. félévi tevékenységéről szóló, alábbi beszámolóval egészítem ki, kérve a Tisztelt Közgyűlést az éves beszámoló fentebb hivatkozott törvényi rendelkezés szerinti - elfogadására: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály január 1-től a Heves Megyei Önkormányzathoz kerültek teljes körűen a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács (HMTT) által a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok (módosítási kérelmek, lezárás, esetleges szankciók). Ebben az évben az átvett 716 db projektből 33 db projekt záró ellenőrzése maradt hátra, melyből 11 db projekt már lezárásra került, míg a maradék 22 db projekt zárására vonatkozó előterjesztés a Közgyűlés decemberi ülésen kerül beterjesztésre. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának munkatársai által lefolytatott helyszíni ellenőrzések alapján összességében elmondható, hogy a beruházások és a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban történt a Kedvezményezetteknél, szerződésszegés gyanúja egyetlen esetben sem merült föl. A beruházással érintett ingatlanokat a döntéshozó előzetes hozzájárulása nélkül nem idegenítették el, nem adták bérbe, nem került más tulajdonába, továbbá a fenntartási, szolgáltatási, üzemeltetési kötelezettség minden esetben megvalósult.

2 A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) dokumentumot 45 napos társadalmasításra bocsátotta április 26-június 11. közötti időszakra. A véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket feldolgozásra, szakmai szempontok alapján megvitatásra, értékelésre kerültek. A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága szeptember 17-én tárgyalta meg a Javaslat Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) véleményezési eljárása során beérkezett észrevételekre adandó válaszokra című előterjesztést. Ezt követően a került sor az észrevételek területfejlesztési koncepción való átvezetésre, abba való beépítésre. Jogszabályi kötelezettségből adódóan a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) tervezési dokumentumhoz Területi Hatásvizsgálat készítése szükséges. Mivel ennek egyes részei szakértői jogosultsághoz kötöttek, ezért szolgáltatásként került beszerezve. Az ezzel kapcsolatos ajánlattételi felhívás szakmai részének összeállításában, illetve az ajánlatok értékelésében vett részt a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály. A felhívásra öt árajánlat érkezett, melyek közül a nyertes ajánlattevő a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. lett. A NORDA által elkészített területi hatásvizsgálatban rögzített, a megyei területfejlesztési koncepcióra vonatkozó észrevételeket, véleményeket a TTO munkatársai feldolgozták és szükség szerint átvezették a Koncepción ban az Államreform Operatív Program keretében könnyített elbírálású pályázati felhívás jelent meg a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára címmel. A projekt átfogó célja a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály összeállította a pályázati dokumentáció szakmai részét és elvégezte a Pénzügyi- valamint a Jogi és Szervezési Osztállyal közösen az egyéb, a pályázat sikeres benyújtásához szükséges feladatokat. Pályázatunkkal kapcsolatban pozitív döntés született, a Támogatási Okirat november 11-én érkezett meg. A pályázat támogatja: a. a megyei területfejlesztési koncepció (helyzetfeltárás + javaslattevő munkarész) kidolgozását, b. a megyei területfejlesztési program (stratégiai és operatív munkarész) elkészítését, (mindkét tervdokumentumhoz társadalmi-gazdasági és környezeti hatásvizsgálat készítése szükséges) c. az ágazati operatív programok (GINOP, KOP, KEHOP, EFOP, VP, MAHOP, TOP) megyei részdokumentumainak kialakítását, d. a megyei projektgyűjtést, e. a területi koordináció és a partnerség biztosítását. A közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus megyei előkészítése második szakaszába lépett a programozási munkák megkezdésével. A területi tervek alapul szolgálnak arra, hogy a as uniós költségvetési időszakban az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerüljenek. A tervezést az ÁROP /A konstrukció támogatja.

3 2013. szeptember 2-án a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) megküldte, majd október 29-én módosította az Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához című szakmai anyagot. A dokumentum tovább pontosítja az ÁROP által támogatott megyei tervezés tartalmát és határidejét. A tervezés második szakasza a megyei területfejlesztési program alkotása a megyei önkormányzati hivatal humánerőforrására alapozva indult el. A benyújtott ÁROP pályázatban megjelöltek szerint közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a gazdaságfejlesztési és ágazati tématerületek kidolgozására, mely eljárás győztese a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft lett. A területfejlesztési koncepcióra alapozva elindult a megyei stratégiai program tervezése. Ezzel párhuzamosan projektgyűjtés történt az NTH által kiadott Iránymutatásban meghatározott tématerületi csoportosításnak megfelelően. A települési önkormányzatokat személyesen keresték meg a megyei önkormányzat által megbízott kollégák, a válaszadás így 100%-os volt. A gazdasági szféra fejlesztési igényeinek megismerése érdekében több, mint 600 gazdálkodó szervezetnek, vállalkozónak küldtünk projektgyűjtő kérdőívet, köztük a megye foglalkoztatási és adózási szempontokból vezetőnek számító TOP 50 cégnek is. A válaszadás a beadási határidő előtti telefonos figyelemfelhívás ellenére visszafogott volt. Direkt megkeresés történt további területfejlesztési partnerek irányába (pl. kamarák, KLIK, nemzeti parkok, főiskolák, stb.) is. A projektgyűjtés minél szélesebb kiterjesztése érdekében felhívás jelent meg a megyei területfejlesztési kiadványban, valamint a megyei önkormányzat honlapján is. Gazdaságfejlesztési témakörben 122 db projektötlet, ágazati témakörben 360 db projektötlet, a kistérségi témakörökben a településektől több, mint 1200 projektötlet érkezett. Ezek kidolgozottsága nagyon változó, ötlettől a megvalósítás közeli állapotig vegyesen. Az egyes projekt(ötletek) besorolása is folyamatosan változik az Operatív Programok egymáshoz képest történő lehatárolásának változásával együtt. A tervezés előrehaladásának eredménye képpen a Közgyűlés november 29-i ülésére beterjesztésre kerül a Heves Megyei Területfejlesztési Program ( ) dokumentuma társadalmasításra történő jóváhagyás céljából. Pénzügyi Osztály A Pénzügyi Osztály a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetén belül ellátja a pénzügyi és humán területen jelentkező feladatokat, így különösen: - a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat, - a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok felülvizsgálatát, módosítását, - adóhatóság felé történő bejelentések, bevallások elkészítését, - humán erőforrás gazdálkodás, adminisztrációs feladatok ellátását. A fent kiemelt tevékenységeken túl a Pénzügyi Osztály a következő feladatokat látta el a II. félévben: - Elkészítettük a Heves Megyei Önkormányzat, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját, a I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a szükséges költségvetési határozatokat. A beszámolók megalapozásaként előkészítettük a szükséges előirányzat módosításokat tartalmazó rendelet-tervezeteket.

4 - A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 közfoglalkoztatási pályázat keretében foglalkoztat 14 fő munkavállalót. Ezen munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos munkaügyi és pénzügyi feladatokat folyamatosan ellátja a pénzügyi osztály. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati elszámolást havi rendszerességgel szükséges elkészíteni és továbbítani a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felé. - A Magyar Államkincstár adatszolgáltatási rendszerében június hónaptól kezdődően az eddigi negyedéves adatszolgáltatásokon felül szükséges havi adatszolgáltatások leadását minden esetben határidőben teljesítettük. - Az 1399/2013. (VII.2) Kormány határozatban a Heves Megyei Önkormányzat részére megítélt és kiutalt céltámogatás felhasználásához kapcsolódó pénzügyi elszámolást előkészítettük és benyújtottuk a Belügyminisztérium részére. A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás elfogadása megtörtént. - A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 71/2013. (IX.27.) számú határozatában döntött arról, hogy Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra. A támogatás benyújtásához szükséges mellékleteket a szükséges adattartalommal feltöltve rögzítettük a Magyar Államkincstár rendszerében, továbbá az előírt formában a pályázat benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. - A Kossuth L. u. 9. sz. alatti épületegyüttes üzemeltetését a Heves Megyei Kormányhivatal végzi. Az üzemeltetéssel összefüggésben a szükséges megállapodások megkötése megtörtént. Az üzemeltetési megállapodás alapján részünkre továbbszámlázott közüzemi költségek felülvizsgálatát minden esetben elvégeztük a számlához csatolt mellékletek alapján. - A Területfejlesztés tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára kiírt felhívásban foglalt célok megvalósításához benyújtott pályázat elkészítésében a pénzügyi tárgyú mellékletek előkészítését elvégeztük. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült és eft összegű támogatás lehívása történhet meg a pályázatban foglalt feladatok végrehajtásával összefüggésben. A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó kifizetési kérelem előkészítését megtettük. - A Barkóczy terem technikai felszerelésével, műszaki háttérrel történő folyamatos rendelkezésre állását biztosítottuk. - Folyamatosan megtörtént a havi tiszteletdíjak számfejtése, átutalása, könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítése. - Elláttuk a Tisza-tó Térségi Fejlesztési tanács munkaszervezeti és pénzügyi feladatait. - A költségvetési rendelet módosítások átvezetése a nyilvántartásokon megtörtént. - Folyamatosan elláttuk a pénztárkezelési feladatokat a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.

5 - Személyzeti iratok naprakész vezetéséről folyamatosan gondoskodunk. - Elkészítettük a szükséges munkajogi iratokat, továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé, mind elektronikusan, mind papír alapon. - Egyeztettük a havi bérösszesítő jelentéseket a Magyar Államkincstárral. - Elkészítettük az Áfa bevallást, valamint cégautó adó bevallásokat. Az osztály napi feladatai közé tartozik a beérkező számlák rögzítése, a szükséges utalványok elkészítése, kiutalásra történő előkészítése. Napi szintű a kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. Az osztály feladatai közé tartozik továbbá a hangtechnikai és egyéb technikai berendezések üzemeltetése, valamint a szállítási feladatok folyamatos összehangolása és megoldása. Jogi és Szervezési Osztály A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva a II. félévben különösen az alábbi feladatokat látta el: - Az I. félévi tájékoztató keretében is szóltunk arról, hogy a Jogi és Szervezési Osztály a látja el a jogutódlással érintett perekben a jogi képviseletet. Az eltelt időszakban ezen perekben az Osztály folyamatosan ellátta a jogi képviseletből eredő feladatokat mindazon perekben, melyekben a Heves Megyei Önkormányzat még peres félként szerepel. - Korábban is beszámoltunk arról, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, úgy is mint a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet volt munkáltató jogutóda, zálogjogosultként végrehajtási eljárásokban nevesített, ahol a Jogi és Szervezési Osztály által tett intézkedéseket követően, a követelések behajtása már a bírósági végrehajtó kompetenciájába tartozik. A Jogi és Szervezési Osztály ezen túlmenően a kint lévő követelések behajtása érdekében újabb, az önkormányzat számára alanyi illetékmentes jogi eszközzel élt, közvetlen letiltó végzés meghozatalát kérve az illetékes bíróságtól. Az első kérelem alapján a bíróság már elrendelte a letiltást a kötelezett jövedelméből, de a végzés jogerőre emelkedéséről még nem érkezett bírósági irat. Annak megérkezését követően további öt esetben áll szándékunkban ezzel a jogi eszközzel érvényesíteni az önkormányzat követelését. - A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva a Közgyűlés döntése alapján elkészítette a Heves Megyei Polgárőrszövetség és a Heves Megyei Önkormányzat között október 2. napján aláírásra került Együttműködési Megállapodást, melynek alapján a Szövetség szakmai tevékenységének támogatása érdekében és közfeladatának ellátása céljából a Közgyűlés döntése alapján ingyenesen juttatott számítástechnikai eszközök átadását is előkészítette az Osztály. - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása keretében a Jogi és Szervezési Osztály változatlanul aktívan vállalt részt a Tanács II. félévben tartott üléseinek előkészítésében és azok lebonyolításában.

6 A Tanács augusztus 16-án tartott ülésén döntött arról, hogy az 1427/2013. (VII.10.) Korm. határozat alapján a évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványból átcsoportosított 120 millió Ft-os NFM fejezetben lévő Területfejlesztési célelőirányzatból nyújtandó, vissza nem térítendő támogatás igénybe vétele céljából felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. A projekt célja a Tisza-tó és a Kiemelt Nemzeti Program eredményeinek, céljainak népszerűsítése, a térség lakosai számára az identitástudat és a kötődés kialakítása és erősítése, valamint középtávú területfejlesztési program kialakítása. A Tanács döntött arról is, hogy a szakmai egyeztetések eredményeként végül november 12-én létre jött Támogatási szerződés szerinti feladatok megvalósításába bevonja a Tisza-tó Fejlesztési Kft.-t. Erre tekintettel a feladatellátáshoz szükséges támogatásrészlet átadása tárgyában Pénzeszköz-átadási megállapodást készített elő a Jogi Osztály. A megállapodás aláírásának előzménye, hogy a Kft. a Kbt. 6. (1) bekezdésének b) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezetek kizárólagos tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely közreműködik a Tanács Tisza-tó fejlesztéséhez köthető közfeladatai ellátásának megszervezésével összefüggő feladatok teljesítésében. Fent hivatkozott körülményekre tekintettel pedig a Megállapodás a Kbt. 9. (1) bekezdésének k) kb) alpontja alapján nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá, azaz in-house beszerzésnek minősül. A Támogatási szerződés szerint a feladatok megvalósításának végső határideje március 31. napja. - A Heves Megyei Önkormányzat tulajdonosi közreműködésével működő gazdasági társaságok vonatkozásában végzett folyamatos tevékenység ellátása (taggyűlési meghívók és döntéstervezetek előkészítése és postázása, jegyzőkönyvvezetés, az ügyvezetőkkel és tagokkal való kapcsolattartás stb.) mellett az Osztály kiemelten foglalkozik az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. vonatkozásában a taggyűlés által december 1. napjával elhatározott végelszámolás előkészítésével, az annak kapcsán hozott taggyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. - A Közgyűlésnek a Heves Megyei Értéktár létrehozására irányuló döntése, valamint annak létrehozatalával és gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az Osztály által előkészített, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesülettel kötendő megállapodás aláírására június 24-én került sor. A megállapodás alapján a Hivatal és az Egyesület képviselői között tartott egyeztetéseken a Jogi Osztály is képviseltette magát. A Jogi Osztály előkészítette továbbá a megállapodásban rögzített megyei értéktári feladatok ellátása céljából az Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti épületben lévő önkormányzati irodahelyiség használatát biztosító szerződés tervezetét is. - A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának a Mötv (1) bekezdése szerinti felülvizsgálata érdekében a Jogi és Szervezési Osztály előterjesztést készített a Közgyűlés részére, valamint megkereséseket készített elő a társult önkormányzatok képviselővel történő egyeztetések érdekében. Mindezek eredményeként a került sor a Társulás Tanácsának Miskolcon, november 6-án tartott ülésén a társulási megállapodás megtárgyalására és a szükségszerű módosításokat tartalmazó tervezetének összeállítására. A fentiekre tekintettel az Osztály újabb előterjesztést készített elő, amely a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának a Heves Megyei Közgyűlés általi elfogadására irányul.

7 - A Jogi és Szervezési Osztály közreműködött a területfejlesztési tevékenység támogatására irányuló ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat kidolgozásában, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok elkészítésében. Ennek keretében a tárgyi eszközbeszerzésre fordítandó támogatásrész kialakítása során az informatikai eszközbeszerzések összesítését végezte az Osztály. Az elnyert támogatás felhasználása során szintén az Osztály folytatta le a vagyonrendeletnek megfelelően annak 13. -a szerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 2 millió forintot meghaladó értékű eljárást. Ezen eljárás vonatozásában az Önkormányzat 3 írásos ajánlat beszerzését, majd az ajánlatok értékelését követően választotta ki a nyertes ajánlattevőket. - A Heves Megyei Önkormányzat év II. félévében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122/A. -a alapján hirdetmény közzététele nélküli két közbeszerzési eljárást folytatott le. Az egyiket a Megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése tárgyában, melynek eredményéről szóló tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 133. számában KÉ-20042/2013. számmal november 11. napján megjelent. A másikat az Elemzések és területi hatásvizsgálat elkészítése tárgyában, melynek eredményéről szóló tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 134. számában KÉ /2013. számmal november 13. napján megjelent. A közbeszerzési szakértői és jogi feladat szakmai végrehajtását az Osztály ügykörében eljárva ellátta. - A Jogi Osztály a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének megfelelően év II. félévében lefolytatott 13. szerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 2 millió forintot meghaladó értékű eljárások lebonyolításában közreműködött. Ezen eljárások vonatozásában az Önkormányzat 3 írásos ajánlat beszerzését, majd az ajánlatok értékelését követően választotta ki a nyertes ajánlattevőket. A feladat szakmai végrehajtását az Osztály ügykörében eljárva ellátta. - A Jogi és Szervezési Osztály II. félévében is ellátja az önkormányzati törzsadattárban rögzített adatok frissítését. - Ügykörében eljárva az Osztály II. félévében is folyamatosan szerkeszti és teszi közzé Heves Megye Önkormányzatának Közlönyét. - Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály a II. félévben is folyamatosan előkészíti, véleményezi a megyei önkormányzat és hivatalának szerződéstervezeteit. - A Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év II. félévében az előkészítés alatt álló utolsó üléssel együtt - 3 testületi ülést tartott, július hónapban 1, szeptember hónapban 1, december hónapban 1 alkalommal, melyet a Jogi és Szervezési Osztály készített elő az ügyrendben foglalt feladatkörében eljárva. Az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat változatlanul közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében (meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), valamint ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat (költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása). Ezen együttműködésnek is köszönhetően már összesen 14 fő álláskereső, 8 órás, közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására került sor.

8 - Az Osztály koordinálásával megtörtént a Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala irattári anyagának költöztetése az önkormányzat tulajdonában álló épületrészekbe. Az iratanyag két helyiségben került elhelyezésre, melyek közül az egyik a Dobó tér 6/A. szám alatti irodaépület 3. emeletén egy korábban kihasználatlan folyosószakasz leválasztásával került újonnan kialakításra. A Jogi és Szervezési Osztály iratok selejtezését, valamint levéltárba történő elhelyezését az irattári tervben foglaltak szerint folyamatosan végzi. - Az I. féléves tájékozatóban már ismertetésre került, hogy a Hivatal utolsó negyedévében a telefon szolgáltatási szerződésének lejárta miatt az Ephone Magyarország Kft.-vel kötött új szerződést. Az időközben lejárt, határozott idejű elektronikus fax szolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel e szolgáltatás vonatkozásában is új szerződés megkötésére került sor. A közel egy éves kifogástalan együttműködésre tekintettel az elektronikus fax szolgáltatás igénybe vétele is az Ephone Magyarország Kft. útján történik a jövőben. - A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Előfizető és a Magyar Telekom Nyrt., mint Szolgáltató között május 5. napján létre jött mobiltelefon szolgáltatás igénybevételéről szóló együttműködési megállapodás hatálya május 31. napjáig tartó határozott idő lejártával fog megszűnni. A Magyar Telekom Nyrt. képviseletében eljáró T- Systems Nyrt. előtt is ismert körülmény, hogy a megyei önkormányzat és intézményei vonatkozásában január 1. napjával bekövetkezett törvényi jogutódlás. Ennek megfelelően a Magyar Telekom Nyrt. a fenti együttműködési megállapodással érintett előfizetői szerződések és hűségnyilatkozatok előfizetőinek, illetve megrendelőinek jogutódlás útján történő változását első negyedévében több lépésben átvezette. A Hivatal a Jogi és Szervezési Osztály útján feladatkörének és ennek megfelelően személyi állományának jelentős változása miatt egyeztetéseket kezdeményezett a Szolgáltatóval. Ennek során körvonalazódott, hogy a Szolgáltató a jogutódlástól függetlenül, a korábbi előfizetői és hozzátartozói flottát - nyilvántartási rendszerére tekintettel - nehezen tudja külön kezelni. Ez a körülmény viszont indokolttá tette, hogy a Szolgáltató felé jelezzük, hogy - bár a megállapodás lehetőséget biztosít a határozott idő leteltét követően a jogviszony meghosszabbítására - ennek lehetőségével a Hivatal nem kíván élni, hanem - a mobiltelefon szolgáltatás folyamatosságának biztosítását is figyelembe véve - jövő év első negyedévében elindítja a Jogi és Szervezési Osztály útján az új szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges 3 írásos ajánlat beszerzését. Az új szerződési feltételek kialakítása során felül kívánjuk vizsgálni a hivatali és hozzátartozói flottába tartozók körét, ez utóbbi esetleges megszüntetésének mérlegelése mellett. - Az Osztály változatlanul ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását. - A Jogi és Szervezési Osztály valamennyi köztisztviselője tagja lett a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény alapján megújult Heves Megyei Területi Választási Irodának. Erre tekintettel az Osztály számos, a fenti törvény által szabott és a Nemzeti Választási Iroda által előírt, a évi országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választására történő felkészülés kapcsán felmerült feladatot hajtott végre.

9 Elnöki Kabinet Folyamatosan ellátott feladatok: Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, köszönetnyilvánítások, gyászlevelek, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események időpontjainak egyeztetése. Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, sajtókérdések megválaszolása A Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának előkészítése és lebonyolítása Heves Megyei Önkormányzatának kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló rendelete alapján. A weboldal kezelése, aktualizálása. Reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása A Megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. A Heves Megyei Tükör című Heves megyei kiadvány szerkesztőségi, tartalomszolgáltatási feladatainak ellátása A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálása, az ügyfélszolgálat működtetése, tájékoztató kiadványok rendelése, kezelése és eljuttatása a célcsoportok részére Eseti feladatok: július Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntőjének megtartását a gyógyés élményfürdő fejlesztése a Demjén termál völgyben (Cascade barlang és élményfürdő) elnevezésű projekt előrehaladását ismertető sajtótájékoztatón. Egyezetést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére Kovács Sándorral, a Jász- Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökével a megyei tervezési feladatokról. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Verpeléten azon a testületi tagok részvételével szervezett hivatalos találkozón, melynek keretében Horváth László országgyűlési képviselő, kormánymegbízott tájékoztatta Farkas Sándort, a település polgármesterét és a helyi önkormányzat tagjait arról, hogy Áder János köztársasági elnök július 15-i hatállyal, Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára Verpelét nagyközségnek városi címet adományozott. Lipcsei Györggyel, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ügyvezetőjével egyeztetést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére a Komplex Tisza-tó Projekt kapcsán felmerülő feladatokról és együttműködési lehetőségekről. Előkészítettük Ifj. Herman István alelnök úr részvételét a "Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés és munkatapasztalati megszerzésének támogatása Eger környékén" elnevezésű projektnyitó rendezvényen, amelyet az egri Eszterházy Károly Főiskola

10 szervezett meg. Közreműködtünk az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében és lebonyolításában a Megyeházán. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást az Összefogás Verpelétért Egyesülettel, mely által Szabó Róbert elnök úr a szervezet hagyományőrző rendezvényeinek megvalósulását kívánta segíteni. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek megtervezésében nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. Az ED munkatársai a "Csobbanj EUrópával!" című országos program részeként Demjénben a termálfürdőben várták egy információs sátorral az érdeklődőket, illetve két napos képzésen vettek részt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szervezésében Balatonfüreden augusztus - Megbeszélést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére Göndör Tiborral, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség vezetőjével aktuális teendőkről és a megyei tervezési feladatokról. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr és ifj. Herman István alelnök úr részvételét "Az Egri Termálfürdő Turisztikai fejlesztése" elnevezésű projektzáró rendezvényen. Előkészítettük ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Demjéni Hegyeskő Nap elnevezésű a rendezvényen. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr és Ifj. Herman István alelnök úr részvételét az Augusztus 20-i egri városi díszünnepségen, valamint Ifj. Herman István alelnök úr részvételét a kárpátaljai Nagyszőlős által ajándékozott díszkút avatásán a Szépasszonyvölgyben rendezett ünnepségek alkalmából. - Közreműködtünk Szabó Róbert elnök úr részvételének előkészítésében a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésén. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntőjének megtartását az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. A szilvásváradi állami erdei vasút fejlesztése című pályázatának projektzáró rendezvényén Szilvásváradon. - A Europe Direct munkatársai Gyöngyösön a strandon várták egy egész napon keresztül a "Csobbanj EUrópával" program látogatóit. Előkészítettük ifj. Herman István alelnök úr részvételét a III. Erdőkövesdi Challenge - Teljesítménytúra és Mountain bike félmaraton elnevezésű rendezvényen. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Verpeléten a települést várossá avató ünnepélyes rendezvényen. - Balatonban a Europe Direct munkatársai részt vettek a helyi falunapon egy Európai

11 Uniós információs sátorral.

12 - Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület, a Füzesabonyi Sport Club szervezetekkel, mely által Szabó Róbert elnök úr a szervezetek rendezvényeinek megvalósulását/versenyzőik versenyeztetését kívánta segíteni Rendszeres egyeztetéseket szerveztünk Heves megye több polgármestere és ifj. Herman István alelnök között a megváltozott önkormányzati finanszírozási rendszerrel kapcsolatban. Az alelnök úr és a polgármesterek tapasztalatcseréje rávilágított a januárjától bevezetett új rendszer előnyeire és hátrányaira, amelyeknek a kormányzat felé történő továbbításában nyújtottunk segítséget szeptember - Megszerveztük a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjak átadását a VII. Kéklámpás Nap megnyitóján. Szabó Róbert elnök úr és Dr. Barta Viktor főjegyző úr első alkalommal adták át a Heves Megyei Közgyűlés által újonnan alapított díjat. A Heves Megyei Közgyűlés június 28-ai ülésének döntése szerint ez évben Füzy Andrea, az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Sípos László, a Gyöngyöshalászi Polgárőr Egyesületet elnöke, valamint a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság részesült az elismerésben. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek megtervezésében nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. - Megszerveztük ifj. Herman István alelnök úr részvételét a XV. Noszvaji Kemencés Napokon. - Előkészítettük Ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Kerecsendi Falunapok 2013 elnevezésű rendezvényen. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület Feldebrő Jövőjéért, valamint a Karácsondi Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Kékszivárvány Hagyományőrző egyesületekkel, mely által Szabó Róbert elnök úr hagyományőrző rendezvények megvalósulását kívánta segíteni. - Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Károly Róbert Főiskola tanévnyitó ünnepségén, ahol sor került kinevezések, címek, kitüntetések és díjak átadására is. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Szövetségének visegrádi ülésén. - Megszerveztük Ifj. Herman István alelnök részvételét a Recski Büntetőtábor megszűnésének 60. és a Recski Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. - Testvérmegyénkből Sepsiszentgyörgyről egy 20 fős csoport érkezett megyénkbe a "Kreatívan az EU-ban" program folytatásaként. Segítettünk a négy napos programjuk megszervezésében, a Europe Direct irodánkban láttuk őket vendégül, Parádon az Eszterházy Gyakorló Gimnázium üdülőjében tartottunk részükre egy játékos vetélkedőt az

13 Európai Unióról és a tagállamokról. - A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége rendezvényén vett részt Egerszóláton egy információs standdal. - Megszerveztük a Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Örs átadó ünnepségén ifj. Herman István alelnök megjelenését. - A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívására a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájával együttműködésben első alkalommal szerveztük meg Heves megye bemutatkozását Budapesten a Magyar Értékek Napját. Az egész napos, változatos programon tizenkilenc megye sajátos értékeit ismerhették meg a látogatók. Minden megyei önkormányzat negyvenperces színpadi műsorral mutatkozott be és egy-egy sátorban adhatott ízelítőt a megye értékeiből. Heves megye sátrában a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet mellett a Parádsasváron üvegfújó manufaktúrát működtető Art Glass Parád Kft. mutatta be termékeit. A színpadon szűkebb hazánkat a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes képviselte. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság ülésén. Egyeztető megbeszélést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére Schultz Gáborral, a Széchenyi Programiroda ügyvezetőjével. Hatvanban a Határtalan Zenei Fesztivál keretén belül zajló diákpolgármester választásán a Europe Direct munkatársai egy vetélkedőt rendeztek a három középiskola részére Megszerveztük ifj. Herman István alelnök részvételét az Egererdő Zrt. Magyar-szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program "Erdészek a gyermekekért" elnevezésű pályázat záró konferenciáján. Egyeztetést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére Bíró Csabával a Heves Megyei Diáksport Tanács elnökével a szervezet aktuális programjairól. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés ülésének előkészítését, elkészítettük az elnöki beszámolót, valamint a Heves Megyéért kitüntető díj adományozásának javaslatáról szóló előterjesztést. Nyelvek Európai Napja alkalmából a Europe Direct iroda az Eszterházy Károly Főiskola tanáraival együttműködve egy programsorozatot rendezett, mely során volt próbanyelvvizsga angol és német nyelvből, előadás a francia nyelvről, tájékoztató a Campus Hungary ösztöndíjairól. A "Nyelvi kavalkád" során az intézményben tanuló külföldi hallgatók kértük meg, hogy mutatták be a saját anyanyelvüket. Babos Gábor nyelvi tisztviselő tartott egy tájékoztatót a tolmácsolás és fordítás műhelytitkairól, majd a résztvevők nyelvi feladatokat megoldva próbálhatták ki tudásukat. Közreműködésünkkel ifj. Herman István alelnök részt vett a Felső-magyarországi Várak Egyesületének jubileum közgyűlésén.

14 A Heves Megyei Önkormányzat már második alkalommal rendezte meg Europe Direct Tájékoztató Központja koordinálásában a Székelyföld Gyöngyszemei elnevezésű programot, ezúttal Gyöngyösön, a Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál keretein belül. A rendezvény egyik legfőbb célja idén is az volt, hogy bepillantást nyújtson Székelyföld kulturális sokszínűségébe. A Székelyföld Gyöngyszemei - Kulturális Sokszínűség Európában elnevezésű kulturális rendezvénysorozat keretében megszerveztük és lebonyolítottuk a Kovászna és Hargita megyékből hozzánk érkező 55 fős küldöttség fogadását, programját, a Gyöngyök Mátra Művelődési Központtal együttműködésben pedig a Gyöngyösi Szüreti Fesztivál és Fehér Bor Napok keretében zajlott kulturális rendezvénysorozatot. A rendezvényhez kapcsolódóan megszerveztük Szabó Róbert elnök úr találkozóját Tamás Sándor úrral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével és Zonda Erika asszonnyal a Programok és alárendelt intézmények vezérigazgatójával a három megye további együttműködésének kibővítéséről október - A Heves Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésén megszületett döntésnek megfelelően közreműködtünk a Heves Megyei Polgárőr Szövetség és a Heves Megyei Önkormányzat együttműködéséről szóló megállapodás aláírásának megszervezésében. Találkozót készítettünk elő Úti Csaba, az Agria Volán igazgatója és ifj. Herman István alelnök számára a Megyeházán. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek megtervezésében nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. Elfogadtuk a meghívást és biztosítottuk a részvételt Gárdonyi Emléknap és az Egri vár napja elnevezésű rendezvényen ifj. Herman István alelnök számára. Közreműködtünk az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre került megyei ünnepség megszervezésében. Előkészítettük Szabó Róbert az Idősügyi Tanács elnökének részvételét és köszöntőjét a programon. A Heves Megyei Önkormányzat kétszázezer forint támogatást nyújtott a program sikeres lebonyolításához. Az ED iroda munkatársai három napos angol európai uniós szaknyelvi képzésen vettek részt. A Kormány 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelete a köztisztviselők továbbképzéséről értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Képzési Tervének megfelelően a képzési kötelezettség alá eső köztisztviselők részt vettek az e-learning programban és sikeresen teljesítették a követelményeket Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Dr. Katona István segédpüspök úr 85. születésnapja alkalmából rendezett ebéden. Megbeszéléseket tartottunk a Megyei Értéktárral kapcsolatos feladatokról a Kaptárkő

15 Egyesülettel és Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaival a megyei értéktár létrehozásáról. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr és ifj. Herman István alelnök részvételét az Abasári Védelmi Bizottsági ülésen. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Magyar Síakadémia Egyesület számára, mely által Szabó Róbert elnök úr támogatta az egyesület munkáját, a Heves Megyei rendezvényeken, versenyeken. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Felsőtárkányban az elmúlt fél évben létrehozott fejlesztések ünnepélyes avatóján a helyi sporttelepen. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli bizottsági ülésén Abasáron a települési vízhálózatban talált szennyező anyagok ügye kapcsán. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs fórumon Miskolcon. Előkészítettük ifj. Herman István alelnök részvételét és a megemlékezés koszorújának elhelyezését az egri október 23-i megemlékezésen és a kapcsolódó programokon. Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék elnökeivel közös egyeztetést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére dr. Homolya Róberttel, a Miniszterelnökség helyettesállamtitkárával Budapesten az ÁROP keretében megvalósuló Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat végrehajtásával kapcsolatban. A Megyeházán megbeszélést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére a Liga Szakszervezetek Heves megyei képviselőivel. Folyamatosan dolgozunk és előkészítjük a Hargita megyével megkötésre tervezett együttműködési megállapodást. Segítettük a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum megszervezését a Megyeházán. Megszerveztük és lebonyolítottuk egy amerikai politikusokból álló delegáció Heves megyei látogatását. A tízfős csoport az ACYPL, a Fiatal Amerikai Politikusok Egyesülete és a CEC Government Relations szervezésében érkezett Magyarországra. A csereprogramnak jelenleg a világ több mint hatvan országa tagja, legfőbb célja, hogy a résztvevők más földrészek, országok politikai berendezkedésével, kultúrájával ismerkedjenek meg. A program keretében találkozót szerveztünk Szabó Róbert elnök úrral a Megyeházán. A beszélgetés során szó esett a Heves Megyei Önkormányzat által ellátott területfejlesztési feladatokról, a város és a megye vezetőinek együttműködéséről, infrastrukturális fejlesztésekről, valamint megyénk gazdasági helyzetéről, turisztikai értékeiről. Az ED munkatársai megszervezték a svéd Värmland Megyei Sportszövetség újonnan alakult elnökségének Heves megyei programját. A svéd szakemberek a Heves Megyei Önkormányzat meghívására érkeztek Egerbe. Szakmai látogatásuk során egy konferencia keretében vették fel a kapcsolatot a Heves Megyei Diáksport Egyesület,

16 Eger város és az Egri Városi Sportiskola képviselőivel.

17 A program keretében megszerveztünk a delegációt vezető Sture Hermanssonn, Magyarország tiszteletbeli svéd konzuljának és Szabó Róbert elnök úr találkozóját a Megyeházán. A megbeszélésen megállapodás született arról, hogy 2014-ben szakmai konferencián vitatják meg a szakemberek a sporttal kapcsolatos együttműködési lehetőségeket holland, norvég, lengyel, angol és magyar résztvevőkkel a svédországi Karlstadban. A lehetséges témák között szerepel majd a sportiskolák működésével, a fiatal sportvezetők munkájával és képzésével kapcsolatos tapasztalatcsere, valamint a fair play szerepe a sportban. Az egyeztetésen szó esett arról, hogy az együttműködés szakemberek és fiatal sportolók csereprogramja keretében valósulhat meg, amelyhez a tervek szerint a 2014-től induló ERASMUS+ program kínálta támogatási lehetőségeket szeretnék a felek igénybe venni. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Borászat szerepe a vidékfejlesztésben, a helyi gazdaság fejlődésében -Magyar bort az asztalra! - elnevezésű szakmai rendezvényen Mátraderecskén Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr résztételét a Jász - Plasztik Autócentrum Kft. egri bemutatótermének megnyitásán. Az ED iroda vezetője részt vett az Európai Bizottság képzésén Szófiában, melyet a Europe Direct Hálózat tagjai részére rendeztek. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Verpelét és Gyöngyös Város október 23-a tiszteletére rendezett díszünnepségén és a Heves Megyei Önkormányzat koszorújának elhelyezését a városok '56-os emlékműveinél. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel közös részvételét a Tisza-tó Rádió nyitórendezvényén Tiszafüreden. A Területfejlesztési és Területrendezési Osztálynak segítséget nyújtottunk a folyamatban lévő és lezárt pályázatok tekintetében, adatbázis frissítése céljából. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Horváth László kormánymegbízottal az abasári vízhálózat ügyével kapcsolatban tartott védelmi bizottsági ülésen és lakossági fórumon Abasáron. - Az ED iroda munkatársai közreműködtek Őry Csaba európai parlamenti képviselő egri rendezvényének előkészítésében november Közreműködtünk Szabó Róbert elnök úr részvételének előkészítésében a Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozatának egri rendezvényén a Megyeházán. Közreműködtünk az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében és lebonyolításában a Megyeházán. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, valamint a Heves Megyei Diák-, és Szabadidősport Egyesület Diákolimpia Díjátadó Ünnepségén a Megyeházán. Az ED iroda munkatársai közreműködtek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. Megszerveztük Ifj. Herman István részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos

18 Szövetsége ülésén a Parlamentben. Megszerveztük ifj. Herman István alelnök megjelenését az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet a Bethlen Gábor kora elnevezésű konferenciáján. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Vécsi Községi Sportegyesület részére, mely egyesület sporteseményeinek lebonyolítására kapott támogatást. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, valamint a Telekessy István területfejlesztési díj adományozásának javaslatáról és a Europe Direct Információs Pont évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötéséről szóló előterjesztéseket. Az ED iroda munkatársai Verpeléten a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége rendezvényén vettek részt egy információs standdal és rendeztek kvízjátékot a résztvevőknek Segítettük Ifj. Herman István alelnök részvételét az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolája által rendezett "Európa, nemzet, nemzetiség" nevet viselő konferencián. Elkészítettük a Mátraderecskén kialakított Palóc Kézműves Központ és Információs Iroda Turisztikai Célelőirányzattal kapcsolatos támogatási szerződésében meghatározott záró-beszámolót. Az ED iroda vezetője a Europe Direct Hálózat 4 for Europe című országos vetélkedőjének regionális döntője zsűrijének munkájában vett részt Miskolcon. Előkészítettük Ifj. Herman István alelnök megjelenését és részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ülésén a Parlamentben. A Magyar Tájakon című kiadvány megyéket bemutató sorozatához információs anyagokat és fotóanyagot állítottunk össze a Heves megyéről szóló kiadvány megjelentetéséhez. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek előkészítésében és lebonyolításában nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a NORDA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Misztériumban. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, a Heves Megye Nagykövete díj adományozásának javaslatáról, a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának évi időbeni ütemezéséről, a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket. Megszerveztük a Heves Megyéért kitüntető díjak átadását a Heves Megyei Közgyűlés novemberi ülésén. A Heves Megyei Közgyűlés szeptember 27-ei ülésének döntése szerint ez évben Kiss Péter hegymászó (posztumusz), Lőrinczi Enikő karate versenyző,

19 Oravecz Imre műfordító, a Gyöngyös - Alsóvárosi Ferences Plébánia és Rendház és a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület részesült az elismerésben. A beszámolót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és azt 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a beszámolót a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalja, erre tekintettel a bizottsági döntésekről Közgyűlés annak ülésén kerül tájékoztatásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen! E g e r, december 3. Dr. Barta Viktor Határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja Heves Megye Főjegyzőjének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdésének f) pontja alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Felelős: Dr. Barta Viktor Határidő: azonnal

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés!

28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés. H e l y b e n. Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! 28/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28. (3)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Tájékoztatás. önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról (2013.01.01. - 2013.12.31.

Tájékoztatás. önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű pénzbeli támogatásról (2013.01.01. - 2013.12.31. -- Tájékoztatás A Heves Megyei Önkormányzat által saját költségvetése terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 18-2/2014/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (X. 29.) HMÖ rendelet 18. (3) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25.

XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25. XXIV. évf. 5. szám 2013. október 25. T A R T A L O M I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 8/2013. (X.25.) ÖR A Zala Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása. II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

48. számú bizottsági elıterjesztés

48. számú bizottsági elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pályázati és Közbeszerzési Osztály ELŐTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZÁMÁRA Tárgy: Adásvételi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Kabinetiroda J a v a s l a t a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Tisztelt Közgyűlés! A 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra

JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 50-5/2012.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/182-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben