B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről"

Átírás

1 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény január 1. napjával hatályba lépett és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vonatkozásában is alkalmazandó 81. (3) bekezdésének f) pontja szerint, a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A hivatali munkavégzés követhetőbb figyelemmel kísérése érdekében, a Közgyűlés és annak bizottságai részére a Hivatal I. félévi tevékenységéről ez év júniusában már tájékoztatást nyújtottam. A Közgyűlés 11/2013.(II.8.) határozata szerint évben a téli időszakra eső igazgatási szünet kezdő időpontja december 23. napja. Erre is figyelemmel a Közgyűlés és annak bizottságai által már tudomásul vett I. félévi tájékoztatót a Hivatal II. félévi tevékenységéről szóló, alábbi beszámolóval egészítem ki, kérve a Tisztelt Közgyűlést az éves beszámoló fentebb hivatkozott törvényi rendelkezés szerinti - elfogadására: Területfejlesztési és Területrendezési Osztály január 1-től a Heves Megyei Önkormányzathoz kerültek teljes körűen a megszűnt Heves Megyei Területfejlesztési Tanács (HMTT) által a hazai decentralizált források terhére megkötött szerződésállomány kezelésével kapcsolatos feladatok (módosítási kérelmek, lezárás, esetleges szankciók). Ebben az évben az átvett 716 db projektből 33 db projekt záró ellenőrzése maradt hátra, melyből 11 db projekt már lezárásra került, míg a maradék 22 db projekt zárására vonatkozó előterjesztés a Közgyűlés decemberi ülésen kerül beterjesztésre. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztályának munkatársai által lefolytatott helyszíni ellenőrzések alapján összességében elmondható, hogy a beruházások és a támogatás felhasználása a jogszabályokkal összhangban történt a Kedvezményezetteknél, szerződésszegés gyanúja egyetlen esetben sem merült föl. A beruházással érintett ingatlanokat a döntéshozó előzetes hozzájárulása nélkül nem idegenítették el, nem adták bérbe, nem került más tulajdonába, továbbá a fenntartási, szolgáltatási, üzemeltetési kötelezettség minden esetben megvalósult.

2 A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) dokumentumot 45 napos társadalmasításra bocsátotta április 26-június 11. közötti időszakra. A véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket feldolgozásra, szakmai szempontok alapján megvitatásra, értékelésre kerültek. A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága szeptember 17-én tárgyalta meg a Javaslat Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) véleményezési eljárása során beérkezett észrevételekre adandó válaszokra című előterjesztést. Ezt követően a került sor az észrevételek területfejlesztési koncepción való átvezetésre, abba való beépítésre. Jogszabályi kötelezettségből adódóan a Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója ( ) tervezési dokumentumhoz Területi Hatásvizsgálat készítése szükséges. Mivel ennek egyes részei szakértői jogosultsághoz kötöttek, ezért szolgáltatásként került beszerezve. Az ezzel kapcsolatos ajánlattételi felhívás szakmai részének összeállításában, illetve az ajánlatok értékelésében vett részt a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály. A felhívásra öt árajánlat érkezett, melyek közül a nyertes ajánlattevő a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. lett. A NORDA által elkészített területi hatásvizsgálatban rögzített, a megyei területfejlesztési koncepcióra vonatkozó észrevételeket, véleményeket a TTO munkatársai feldolgozták és szükség szerint átvezették a Koncepción ban az Államreform Operatív Program keretében könnyített elbírálású pályázati felhívás jelent meg a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára címmel. A projekt átfogó célja a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály összeállította a pályázati dokumentáció szakmai részét és elvégezte a Pénzügyi- valamint a Jogi és Szervezési Osztállyal közösen az egyéb, a pályázat sikeres benyújtásához szükséges feladatokat. Pályázatunkkal kapcsolatban pozitív döntés született, a Támogatási Okirat november 11-én érkezett meg. A pályázat támogatja: a. a megyei területfejlesztési koncepció (helyzetfeltárás + javaslattevő munkarész) kidolgozását, b. a megyei területfejlesztési program (stratégiai és operatív munkarész) elkészítését, (mindkét tervdokumentumhoz társadalmi-gazdasági és környezeti hatásvizsgálat készítése szükséges) c. az ágazati operatív programok (GINOP, KOP, KEHOP, EFOP, VP, MAHOP, TOP) megyei részdokumentumainak kialakítását, d. a megyei projektgyűjtést, e. a területi koordináció és a partnerség biztosítását. A közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus megyei előkészítése második szakaszába lépett a programozási munkák megkezdésével. A területi tervek alapul szolgálnak arra, hogy a as uniós költségvetési időszakban az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerüljenek. A tervezést az ÁROP /A konstrukció támogatja.

3 2013. szeptember 2-án a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) megküldte, majd október 29-én módosította az Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához című szakmai anyagot. A dokumentum tovább pontosítja az ÁROP által támogatott megyei tervezés tartalmát és határidejét. A tervezés második szakasza a megyei területfejlesztési program alkotása a megyei önkormányzati hivatal humánerőforrására alapozva indult el. A benyújtott ÁROP pályázatban megjelöltek szerint közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a gazdaságfejlesztési és ágazati tématerületek kidolgozására, mely eljárás győztese a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft lett. A területfejlesztési koncepcióra alapozva elindult a megyei stratégiai program tervezése. Ezzel párhuzamosan projektgyűjtés történt az NTH által kiadott Iránymutatásban meghatározott tématerületi csoportosításnak megfelelően. A települési önkormányzatokat személyesen keresték meg a megyei önkormányzat által megbízott kollégák, a válaszadás így 100%-os volt. A gazdasági szféra fejlesztési igényeinek megismerése érdekében több, mint 600 gazdálkodó szervezetnek, vállalkozónak küldtünk projektgyűjtő kérdőívet, köztük a megye foglalkoztatási és adózási szempontokból vezetőnek számító TOP 50 cégnek is. A válaszadás a beadási határidő előtti telefonos figyelemfelhívás ellenére visszafogott volt. Direkt megkeresés történt további területfejlesztési partnerek irányába (pl. kamarák, KLIK, nemzeti parkok, főiskolák, stb.) is. A projektgyűjtés minél szélesebb kiterjesztése érdekében felhívás jelent meg a megyei területfejlesztési kiadványban, valamint a megyei önkormányzat honlapján is. Gazdaságfejlesztési témakörben 122 db projektötlet, ágazati témakörben 360 db projektötlet, a kistérségi témakörökben a településektől több, mint 1200 projektötlet érkezett. Ezek kidolgozottsága nagyon változó, ötlettől a megvalósítás közeli állapotig vegyesen. Az egyes projekt(ötletek) besorolása is folyamatosan változik az Operatív Programok egymáshoz képest történő lehatárolásának változásával együtt. A tervezés előrehaladásának eredménye képpen a Közgyűlés november 29-i ülésére beterjesztésre kerül a Heves Megyei Területfejlesztési Program ( ) dokumentuma társadalmasításra történő jóváhagyás céljából. Pénzügyi Osztály A Pénzügyi Osztály a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetén belül ellátja a pénzügyi és humán területen jelentkező feladatokat, így különösen: - a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat, - a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett adatok felülvizsgálatát, módosítását, - adóhatóság felé történő bejelentések, bevallások elkészítését, - humán erőforrás gazdálkodás, adminisztrációs feladatok ellátását. A fent kiemelt tevékenységeken túl a Pénzügyi Osztály a következő feladatokat látta el a II. félévben: - Elkészítettük a Heves Megyei Önkormányzat, Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját, a I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a szükséges költségvetési határozatokat. A beszámolók megalapozásaként előkészítettük a szükséges előirányzat módosításokat tartalmazó rendelet-tervezeteket.

4 - A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 közfoglalkoztatási pályázat keretében foglalkoztat 14 fő munkavállalót. Ezen munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos munkaügyi és pénzügyi feladatokat folyamatosan ellátja a pénzügyi osztály. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati elszámolást havi rendszerességgel szükséges elkészíteni és továbbítani a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja felé. - A Magyar Államkincstár adatszolgáltatási rendszerében június hónaptól kezdődően az eddigi negyedéves adatszolgáltatásokon felül szükséges havi adatszolgáltatások leadását minden esetben határidőben teljesítettük. - Az 1399/2013. (VII.2) Kormány határozatban a Heves Megyei Önkormányzat részére megítélt és kiutalt céltámogatás felhasználásához kapcsolódó pénzügyi elszámolást előkészítettük és benyújtottuk a Belügyminisztérium részére. A támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás elfogadása megtörtént. - A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 71/2013. (IX.27.) számú határozatában döntött arról, hogy Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 4. melléklet 3. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra. A támogatás benyújtásához szükséges mellékleteket a szükséges adattartalommal feltöltve rögzítettük a Magyar Államkincstár rendszerében, továbbá az előírt formában a pályázat benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé. - A Kossuth L. u. 9. sz. alatti épületegyüttes üzemeltetését a Heves Megyei Kormányhivatal végzi. Az üzemeltetéssel összefüggésben a szükséges megállapodások megkötése megtörtént. Az üzemeltetési megállapodás alapján részünkre továbbszámlázott közüzemi költségek felülvizsgálatát minden esetben elvégeztük a számlához csatolt mellékletek alapján. - A Területfejlesztés tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára kiírt felhívásban foglalt célok megvalósításához benyújtott pályázat elkészítésében a pénzügyi tárgyú mellékletek előkészítését elvégeztük. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült és eft összegű támogatás lehívása történhet meg a pályázatban foglalt feladatok végrehajtásával összefüggésben. A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó kifizetési kérelem előkészítését megtettük. - A Barkóczy terem technikai felszerelésével, műszaki háttérrel történő folyamatos rendelkezésre állását biztosítottuk. - Folyamatosan megtörtént a havi tiszteletdíjak számfejtése, átutalása, könyvviteli nyilvántartásokban való rögzítése. - Elláttuk a Tisza-tó Térségi Fejlesztési tanács munkaszervezeti és pénzügyi feladatait. - A költségvetési rendelet módosítások átvezetése a nyilvántartásokon megtörtént. - Folyamatosan elláttuk a pénztárkezelési feladatokat a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.

5 - Személyzeti iratok naprakész vezetéséről folyamatosan gondoskodunk. - Elkészítettük a szükséges munkajogi iratokat, továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé, mind elektronikusan, mind papír alapon. - Egyeztettük a havi bérösszesítő jelentéseket a Magyar Államkincstárral. - Elkészítettük az Áfa bevallást, valamint cégautó adó bevallásokat. Az osztály napi feladatai közé tartozik a beérkező számlák rögzítése, a szükséges utalványok elkészítése, kiutalásra történő előkészítése. Napi szintű a kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral. Az osztály feladatai közé tartozik továbbá a hangtechnikai és egyéb technikai berendezések üzemeltetése, valamint a szállítási feladatok folyamatos összehangolása és megoldása. Jogi és Szervezési Osztály A Jogi és Szervezési Osztály a Hivatal Ügyrendjében rögzített feladatkörében eljárva a II. félévben különösen az alábbi feladatokat látta el: - Az I. félévi tájékoztató keretében is szóltunk arról, hogy a Jogi és Szervezési Osztály a látja el a jogutódlással érintett perekben a jogi képviseletet. Az eltelt időszakban ezen perekben az Osztály folyamatosan ellátta a jogi képviseletből eredő feladatokat mindazon perekben, melyekben a Heves Megyei Önkormányzat még peres félként szerepel. - Korábban is beszámoltunk arról, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, úgy is mint a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet volt munkáltató jogutóda, zálogjogosultként végrehajtási eljárásokban nevesített, ahol a Jogi és Szervezési Osztály által tett intézkedéseket követően, a követelések behajtása már a bírósági végrehajtó kompetenciájába tartozik. A Jogi és Szervezési Osztály ezen túlmenően a kint lévő követelések behajtása érdekében újabb, az önkormányzat számára alanyi illetékmentes jogi eszközzel élt, közvetlen letiltó végzés meghozatalát kérve az illetékes bíróságtól. Az első kérelem alapján a bíróság már elrendelte a letiltást a kötelezett jövedelméből, de a végzés jogerőre emelkedéséről még nem érkezett bírósági irat. Annak megérkezését követően további öt esetben áll szándékunkban ezzel a jogi eszközzel érvényesíteni az önkormányzat követelését. - A Jogi és Szervezési Osztály ügykörében eljárva a Közgyűlés döntése alapján elkészítette a Heves Megyei Polgárőrszövetség és a Heves Megyei Önkormányzat között október 2. napján aláírásra került Együttműködési Megállapodást, melynek alapján a Szövetség szakmai tevékenységének támogatása érdekében és közfeladatának ellátása céljából a Közgyűlés döntése alapján ingyenesen juttatott számítástechnikai eszközök átadását is előkészítette az Osztály. - A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása keretében a Jogi és Szervezési Osztály változatlanul aktívan vállalt részt a Tanács II. félévben tartott üléseinek előkészítésében és azok lebonyolításában.

6 A Tanács augusztus 16-án tartott ülésén döntött arról, hogy az 1427/2013. (VII.10.) Korm. határozat alapján a évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványból átcsoportosított 120 millió Ft-os NFM fejezetben lévő Területfejlesztési célelőirányzatból nyújtandó, vissza nem térítendő támogatás igénybe vétele céljából felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. A projekt célja a Tisza-tó és a Kiemelt Nemzeti Program eredményeinek, céljainak népszerűsítése, a térség lakosai számára az identitástudat és a kötődés kialakítása és erősítése, valamint középtávú területfejlesztési program kialakítása. A Tanács döntött arról is, hogy a szakmai egyeztetések eredményeként végül november 12-én létre jött Támogatási szerződés szerinti feladatok megvalósításába bevonja a Tisza-tó Fejlesztési Kft.-t. Erre tekintettel a feladatellátáshoz szükséges támogatásrészlet átadása tárgyában Pénzeszköz-átadási megállapodást készített elő a Jogi Osztály. A megállapodás aláírásának előzménye, hogy a Kft. a Kbt. 6. (1) bekezdésének b) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősülő szervezetek kizárólagos tulajdonában álló olyan gazdasági társaság, amely közreműködik a Tanács Tisza-tó fejlesztéséhez köthető közfeladatai ellátásának megszervezésével összefüggő feladatok teljesítésében. Fent hivatkozott körülményekre tekintettel pedig a Megállapodás a Kbt. 9. (1) bekezdésének k) kb) alpontja alapján nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá, azaz in-house beszerzésnek minősül. A Támogatási szerződés szerint a feladatok megvalósításának végső határideje március 31. napja. - A Heves Megyei Önkormányzat tulajdonosi közreműködésével működő gazdasági társaságok vonatkozásában végzett folyamatos tevékenység ellátása (taggyűlési meghívók és döntéstervezetek előkészítése és postázása, jegyzőkönyvvezetés, az ügyvezetőkkel és tagokkal való kapcsolattartás stb.) mellett az Osztály kiemelten foglalkozik az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. vonatkozásában a taggyűlés által december 1. napjával elhatározott végelszámolás előkészítésével, az annak kapcsán hozott taggyűlési határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásával. - A Közgyűlésnek a Heves Megyei Értéktár létrehozására irányuló döntése, valamint annak létrehozatalával és gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az Osztály által előkészített, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesülettel kötendő megállapodás aláírására június 24-én került sor. A megállapodás alapján a Hivatal és az Egyesület képviselői között tartott egyeztetéseken a Jogi Osztály is képviseltette magát. A Jogi Osztály előkészítette továbbá a megállapodásban rögzített megyei értéktári feladatok ellátása céljából az Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti épületben lévő önkormányzati irodahelyiség használatát biztosító szerződés tervezetét is. - A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának a Mötv (1) bekezdése szerinti felülvizsgálata érdekében a Jogi és Szervezési Osztály előterjesztést készített a Közgyűlés részére, valamint megkereséseket készített elő a társult önkormányzatok képviselővel történő egyeztetések érdekében. Mindezek eredményeként a került sor a Társulás Tanácsának Miskolcon, november 6-án tartott ülésén a társulási megállapodás megtárgyalására és a szükségszerű módosításokat tartalmazó tervezetének összeállítására. A fentiekre tekintettel az Osztály újabb előterjesztést készített elő, amely a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának a Heves Megyei Közgyűlés általi elfogadására irányul.

7 - A Jogi és Szervezési Osztály közreműködött a területfejlesztési tevékenység támogatására irányuló ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat kidolgozásában, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok elkészítésében. Ennek keretében a tárgyi eszközbeszerzésre fordítandó támogatásrész kialakítása során az informatikai eszközbeszerzések összesítését végezte az Osztály. Az elnyert támogatás felhasználása során szintén az Osztály folytatta le a vagyonrendeletnek megfelelően annak 13. -a szerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 2 millió forintot meghaladó értékű eljárást. Ezen eljárás vonatozásában az Önkormányzat 3 írásos ajánlat beszerzését, majd az ajánlatok értékelését követően választotta ki a nyertes ajánlattevőket. - A Heves Megyei Önkormányzat év II. félévében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 122/A. -a alapján hirdetmény közzététele nélküli két közbeszerzési eljárást folytatott le. Az egyiket a Megyei területfejlesztési részdokumentumok elkészítése tárgyában, melynek eredményéről szóló tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 133. számában KÉ-20042/2013. számmal november 11. napján megjelent. A másikat az Elemzések és területi hatásvizsgálat elkészítése tárgyában, melynek eredményéről szóló tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 134. számában KÉ /2013. számmal november 13. napján megjelent. A közbeszerzési szakértői és jogi feladat szakmai végrehajtását az Osztály ügykörében eljárva ellátta. - A Jogi Osztály a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletének megfelelően év II. félévében lefolytatott 13. szerinti, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 2 millió forintot meghaladó értékű eljárások lebonyolításában közreműködött. Ezen eljárások vonatozásában az Önkormányzat 3 írásos ajánlat beszerzését, majd az ajánlatok értékelését követően választotta ki a nyertes ajánlattevőket. A feladat szakmai végrehajtását az Osztály ügykörében eljárva ellátta. - A Jogi és Szervezési Osztály II. félévében is ellátja az önkormányzati törzsadattárban rögzített adatok frissítését. - Ügykörében eljárva az Osztály II. félévében is folyamatosan szerkeszti és teszi közzé Heves Megye Önkormányzatának Közlönyét. - Szintén ügyköri feladatot ellátva a Jogi és Szervezési Osztály a II. félévben is folyamatosan előkészíti, véleményezi a megyei önkormányzat és hivatalának szerződéstervezeteit. - A Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év II. félévében az előkészítés alatt álló utolsó üléssel együtt - 3 testületi ülést tartott, július hónapban 1, szeptember hónapban 1, december hónapban 1 alkalommal, melyet a Jogi és Szervezési Osztály készített elő az ügyrendben foglalt feladatkörében eljárva. Az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Megyei Önkormányzat változatlanul közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítésében (meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása), valamint ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat (költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása). Ezen együttműködésnek is köszönhetően már összesen 14 fő álláskereső, 8 órás, közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására került sor.

8 - Az Osztály koordinálásával megtörtént a Heves Megyei Önkormányzat és Hivatala irattári anyagának költöztetése az önkormányzat tulajdonában álló épületrészekbe. Az iratanyag két helyiségben került elhelyezésre, melyek közül az egyik a Dobó tér 6/A. szám alatti irodaépület 3. emeletén egy korábban kihasználatlan folyosószakasz leválasztásával került újonnan kialakításra. A Jogi és Szervezési Osztály iratok selejtezését, valamint levéltárba történő elhelyezését az irattári tervben foglaltak szerint folyamatosan végzi. - Az I. féléves tájékozatóban már ismertetésre került, hogy a Hivatal utolsó negyedévében a telefon szolgáltatási szerződésének lejárta miatt az Ephone Magyarország Kft.-vel kötött új szerződést. Az időközben lejárt, határozott idejű elektronikus fax szolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel e szolgáltatás vonatkozásában is új szerződés megkötésére került sor. A közel egy éves kifogástalan együttműködésre tekintettel az elektronikus fax szolgáltatás igénybe vétele is az Ephone Magyarország Kft. útján történik a jövőben. - A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Előfizető és a Magyar Telekom Nyrt., mint Szolgáltató között május 5. napján létre jött mobiltelefon szolgáltatás igénybevételéről szóló együttműködési megállapodás hatálya május 31. napjáig tartó határozott idő lejártával fog megszűnni. A Magyar Telekom Nyrt. képviseletében eljáró T- Systems Nyrt. előtt is ismert körülmény, hogy a megyei önkormányzat és intézményei vonatkozásában január 1. napjával bekövetkezett törvényi jogutódlás. Ennek megfelelően a Magyar Telekom Nyrt. a fenti együttműködési megállapodással érintett előfizetői szerződések és hűségnyilatkozatok előfizetőinek, illetve megrendelőinek jogutódlás útján történő változását első negyedévében több lépésben átvezette. A Hivatal a Jogi és Szervezési Osztály útján feladatkörének és ennek megfelelően személyi állományának jelentős változása miatt egyeztetéseket kezdeményezett a Szolgáltatóval. Ennek során körvonalazódott, hogy a Szolgáltató a jogutódlástól függetlenül, a korábbi előfizetői és hozzátartozói flottát - nyilvántartási rendszerére tekintettel - nehezen tudja külön kezelni. Ez a körülmény viszont indokolttá tette, hogy a Szolgáltató felé jelezzük, hogy - bár a megállapodás lehetőséget biztosít a határozott idő leteltét követően a jogviszony meghosszabbítására - ennek lehetőségével a Hivatal nem kíván élni, hanem - a mobiltelefon szolgáltatás folyamatosságának biztosítását is figyelembe véve - jövő év első negyedévében elindítja a Jogi és Szervezési Osztály útján az új szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges 3 írásos ajánlat beszerzését. Az új szerződési feltételek kialakítása során felül kívánjuk vizsgálni a hivatali és hozzátartozói flottába tartozók körét, ez utóbbi esetleges megszüntetésének mérlegelése mellett. - Az Osztály változatlanul ellátta a Hivatal informatikai rendszereinek üzemeltetését és karbantartását, a Hivatalban működő munkaállomások javítását, karbantartását. - A Jogi és Szervezési Osztály valamennyi köztisztviselője tagja lett a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény alapján megújult Heves Megyei Területi Választási Irodának. Erre tekintettel az Osztály számos, a fenti törvény által szabott és a Nemzeti Választási Iroda által előírt, a évi országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választására történő felkészülés kapcsán felmerült feladatot hajtott végre.

9 Elnöki Kabinet Folyamatosan ellátott feladatok: Az elnöknek, alelnököknek érkező felkérések és meghívók megválaszolása, köszönetnyilvánítások, gyászlevelek, kapcsolatfelvételt kezdeményező levelek megírása. Az elnöki és alelnöki protokoll- és eseménynaptár naprakész kezelése, események időpontjainak egyeztetése. Protokolltalálkozók, rendezvények sajtónyilvánosságának biztosítása, sajtóközlemények összeállítása, sajtótájékoztatók szervezése, reprezentatív ajándékcsomagok összeállítása, sajtókérdések megválaszolása A Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozásának előkészítése és lebonyolítása Heves Megyei Önkormányzatának kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló rendelete alapján. A weboldal kezelése, aktualizálása. Reprezentatív és szóró-ajándéktárgyak beszerzése, raktározása, kiadása A Megyeháza Barkóczy termében zajló rendezvények koordinálása, teremhasználati engedélyek adminisztrálása és kapcsolattartás a programgazdákkal. A Heves Megyei Tükör című Heves megyei kiadvány szerkesztőségi, tartalomszolgáltatási feladatainak ellátása A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ koordinálása, az ügyfélszolgálat működtetése, tájékoztató kiadványok rendelése, kezelése és eljuttatása a célcsoportok részére Eseti feladatok: július Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntőjének megtartását a gyógyés élményfürdő fejlesztése a Demjén termál völgyben (Cascade barlang és élményfürdő) elnevezésű projekt előrehaladását ismertető sajtótájékoztatón. Egyezetést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére Kovács Sándorral, a Jász- Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökével a megyei tervezési feladatokról. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Verpeléten azon a testületi tagok részvételével szervezett hivatalos találkozón, melynek keretében Horváth László országgyűlési képviselő, kormánymegbízott tájékoztatta Farkas Sándort, a település polgármesterét és a helyi önkormányzat tagjait arról, hogy Áder János köztársasági elnök július 15-i hatállyal, Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára Verpelét nagyközségnek városi címet adományozott. Lipcsei Györggyel, a Tisza-tó Fejlesztési Kft. ügyvezetőjével egyeztetést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére a Komplex Tisza-tó Projekt kapcsán felmerülő feladatokról és együttműködési lehetőségekről. Előkészítettük Ifj. Herman István alelnök úr részvételét a "Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés és munkatapasztalati megszerzésének támogatása Eger környékén" elnevezésű projektnyitó rendezvényen, amelyet az egri Eszterházy Károly Főiskola

10 szervezett meg. Közreműködtünk az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében és lebonyolításában a Megyeházán. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást az Összefogás Verpelétért Egyesülettel, mely által Szabó Róbert elnök úr a szervezet hagyományőrző rendezvényeinek megvalósulását kívánta segíteni. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek megtervezésében nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. Az ED munkatársai a "Csobbanj EUrópával!" című országos program részeként Demjénben a termálfürdőben várták egy információs sátorral az érdeklődőket, illetve két napos képzésen vettek részt az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szervezésében Balatonfüreden augusztus - Megbeszélést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére Göndör Tiborral, a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség vezetőjével aktuális teendőkről és a megyei tervezési feladatokról. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr és ifj. Herman István alelnök úr részvételét "Az Egri Termálfürdő Turisztikai fejlesztése" elnevezésű projektzáró rendezvényen. Előkészítettük ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Demjéni Hegyeskő Nap elnevezésű a rendezvényen. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr és Ifj. Herman István alelnök úr részvételét az Augusztus 20-i egri városi díszünnepségen, valamint Ifj. Herman István alelnök úr részvételét a kárpátaljai Nagyszőlős által ajándékozott díszkút avatásán a Szépasszonyvölgyben rendezett ünnepségek alkalmából. - Közreműködtünk Szabó Róbert elnök úr részvételének előkészítésében a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács ülésén. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét és köszöntőjének megtartását az EGERERDŐ Erdészeti Zrt. A szilvásváradi állami erdei vasút fejlesztése című pályázatának projektzáró rendezvényén Szilvásváradon. - A Europe Direct munkatársai Gyöngyösön a strandon várták egy egész napon keresztül a "Csobbanj EUrópával" program látogatóit. Előkészítettük ifj. Herman István alelnök úr részvételét a III. Erdőkövesdi Challenge - Teljesítménytúra és Mountain bike félmaraton elnevezésű rendezvényen. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Verpeléten a települést várossá avató ünnepélyes rendezvényen. - Balatonban a Europe Direct munkatársai részt vettek a helyi falunapon egy Európai

11 Uniós információs sátorral.

12 - Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület, a Füzesabonyi Sport Club szervezetekkel, mely által Szabó Róbert elnök úr a szervezetek rendezvényeinek megvalósulását/versenyzőik versenyeztetését kívánta segíteni Rendszeres egyeztetéseket szerveztünk Heves megye több polgármestere és ifj. Herman István alelnök között a megváltozott önkormányzati finanszírozási rendszerrel kapcsolatban. Az alelnök úr és a polgármesterek tapasztalatcseréje rávilágított a januárjától bevezetett új rendszer előnyeire és hátrányaira, amelyeknek a kormányzat felé történő továbbításában nyújtottunk segítséget szeptember - Megszerveztük a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjak átadását a VII. Kéklámpás Nap megnyitóján. Szabó Róbert elnök úr és Dr. Barta Viktor főjegyző úr első alkalommal adták át a Heves Megyei Közgyűlés által újonnan alapított díjat. A Heves Megyei Közgyűlés június 28-ai ülésének döntése szerint ez évben Füzy Andrea, az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Heves Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Sípos László, a Gyöngyöshalászi Polgárőr Egyesületet elnöke, valamint a Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság részesült az elismerésben. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek megtervezésében nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. - Megszerveztük ifj. Herman István alelnök úr részvételét a XV. Noszvaji Kemencés Napokon. - Előkészítettük Ifj. Herman István alelnök úr részvételét a Kerecsendi Falunapok 2013 elnevezésű rendezvényen. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület Feldebrő Jövőjéért, valamint a Karácsondi Vadvirág Nyugdíjas Klub és Énekkar, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Kékszivárvány Hagyományőrző egyesületekkel, mely által Szabó Róbert elnök úr hagyományőrző rendezvények megvalósulását kívánta segíteni. - Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Károly Róbert Főiskola tanévnyitó ünnepségén, ahol sor került kinevezések, címek, kitüntetések és díjak átadására is. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Megyei Önkormányzatok Szövetségének visegrádi ülésén. - Megszerveztük Ifj. Herman István alelnök részvételét a Recski Büntetőtábor megszűnésének 60. és a Recski Szövetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. - Testvérmegyénkből Sepsiszentgyörgyről egy 20 fős csoport érkezett megyénkbe a "Kreatívan az EU-ban" program folytatásaként. Segítettünk a négy napos programjuk megszervezésében, a Europe Direct irodánkban láttuk őket vendégül, Parádon az Eszterházy Gyakorló Gimnázium üdülőjében tartottunk részükre egy játékos vetélkedőt az

13 Európai Unióról és a tagállamokról. - A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége rendezvényén vett részt Egerszóláton egy információs standdal. - Megszerveztük a Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Örs átadó ünnepségén ifj. Herman István alelnök megjelenését. - A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívására a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodájával együttműködésben első alkalommal szerveztük meg Heves megye bemutatkozását Budapesten a Magyar Értékek Napját. Az egész napos, változatos programon tizenkilenc megye sajátos értékeit ismerhették meg a látogatók. Minden megyei önkormányzat negyvenperces színpadi műsorral mutatkozott be és egy-egy sátorban adhatott ízelítőt a megye értékeiből. Heves megye sátrában a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet mellett a Parádsasváron üvegfújó manufaktúrát működtető Art Glass Parád Kft. mutatta be termékeit. A színpadon szűkebb hazánkat a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes képviselte. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság ülésén. Egyeztető megbeszélést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére Schultz Gáborral, a Széchenyi Programiroda ügyvezetőjével. Hatvanban a Határtalan Zenei Fesztivál keretén belül zajló diákpolgármester választásán a Europe Direct munkatársai egy vetélkedőt rendeztek a három középiskola részére Megszerveztük ifj. Herman István alelnök részvételét az Egererdő Zrt. Magyar-szlovák Határon Átnyúló Együttműködési Program "Erdészek a gyermekekért" elnevezésű pályázat záró konferenciáján. Egyeztetést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére Bíró Csabával a Heves Megyei Diáksport Tanács elnökével a szervezet aktuális programjairól. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés ülésének előkészítését, elkészítettük az elnöki beszámolót, valamint a Heves Megyéért kitüntető díj adományozásának javaslatáról szóló előterjesztést. Nyelvek Európai Napja alkalmából a Europe Direct iroda az Eszterházy Károly Főiskola tanáraival együttműködve egy programsorozatot rendezett, mely során volt próbanyelvvizsga angol és német nyelvből, előadás a francia nyelvről, tájékoztató a Campus Hungary ösztöndíjairól. A "Nyelvi kavalkád" során az intézményben tanuló külföldi hallgatók kértük meg, hogy mutatták be a saját anyanyelvüket. Babos Gábor nyelvi tisztviselő tartott egy tájékoztatót a tolmácsolás és fordítás műhelytitkairól, majd a résztvevők nyelvi feladatokat megoldva próbálhatták ki tudásukat. Közreműködésünkkel ifj. Herman István alelnök részt vett a Felső-magyarországi Várak Egyesületének jubileum közgyűlésén.

14 A Heves Megyei Önkormányzat már második alkalommal rendezte meg Europe Direct Tájékoztató Központja koordinálásában a Székelyföld Gyöngyszemei elnevezésű programot, ezúttal Gyöngyösön, a Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál keretein belül. A rendezvény egyik legfőbb célja idén is az volt, hogy bepillantást nyújtson Székelyföld kulturális sokszínűségébe. A Székelyföld Gyöngyszemei - Kulturális Sokszínűség Európában elnevezésű kulturális rendezvénysorozat keretében megszerveztük és lebonyolítottuk a Kovászna és Hargita megyékből hozzánk érkező 55 fős küldöttség fogadását, programját, a Gyöngyök Mátra Művelődési Központtal együttműködésben pedig a Gyöngyösi Szüreti Fesztivál és Fehér Bor Napok keretében zajlott kulturális rendezvénysorozatot. A rendezvényhez kapcsolódóan megszerveztük Szabó Róbert elnök úr találkozóját Tamás Sándor úrral, Kovászna Megye Tanácsának elnökével és Zonda Erika asszonnyal a Programok és alárendelt intézmények vezérigazgatójával a három megye további együttműködésének kibővítéséről október - A Heves Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésén megszületett döntésnek megfelelően közreműködtünk a Heves Megyei Polgárőr Szövetség és a Heves Megyei Önkormányzat együttműködéséről szóló megállapodás aláírásának megszervezésében. Találkozót készítettünk elő Úti Csaba, az Agria Volán igazgatója és ifj. Herman István alelnök számára a Megyeházán. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek megtervezésében nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. Elfogadtuk a meghívást és biztosítottuk a részvételt Gárdonyi Emléknap és az Egri vár napja elnevezésű rendezvényen ifj. Herman István alelnök számára. Közreműködtünk az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre került megyei ünnepség megszervezésében. Előkészítettük Szabó Róbert az Idősügyi Tanács elnökének részvételét és köszöntőjét a programon. A Heves Megyei Önkormányzat kétszázezer forint támogatást nyújtott a program sikeres lebonyolításához. Az ED iroda munkatársai három napos angol európai uniós szaknyelvi képzésen vettek részt. A Kormány 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelete a köztisztviselők továbbképzéséről értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Képzési Tervének megfelelően a képzési kötelezettség alá eső köztisztviselők részt vettek az e-learning programban és sikeresen teljesítették a követelményeket Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Dr. Katona István segédpüspök úr 85. születésnapja alkalmából rendezett ebéden. Megbeszéléseket tartottunk a Megyei Értéktárral kapcsolatos feladatokról a Kaptárkő

15 Egyesülettel és Nemzeti Művelődési Intézet munkatársaival a megyei értéktár létrehozásáról. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr és ifj. Herman István alelnök részvételét az Abasári Védelmi Bizottsági ülésen. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Magyar Síakadémia Egyesület számára, mely által Szabó Róbert elnök úr támogatta az egyesület munkáját, a Heves Megyei rendezvényeken, versenyeken. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Felsőtárkányban az elmúlt fél évben létrehozott fejlesztések ünnepélyes avatóján a helyi sporttelepen. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli bizottsági ülésén Abasáron a települési vízhálózatban talált szennyező anyagok ügye kapcsán. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs fórumon Miskolcon. Előkészítettük ifj. Herman István alelnök részvételét és a megemlékezés koszorújának elhelyezését az egri október 23-i megemlékezésen és a kapcsolódó programokon. Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyék elnökeivel közös egyeztetést készítettünk elő Szabó Róbert elnök úr részére dr. Homolya Róberttel, a Miniszterelnökség helyettesállamtitkárával Budapesten az ÁROP keretében megvalósuló Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat végrehajtásával kapcsolatban. A Megyeházán megbeszélést szerveztünk Szabó Róbert elnök úr részére a Liga Szakszervezetek Heves megyei képviselőivel. Folyamatosan dolgozunk és előkészítjük a Hargita megyével megkötésre tervezett együttműködési megállapodást. Segítettük a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum megszervezését a Megyeházán. Megszerveztük és lebonyolítottuk egy amerikai politikusokból álló delegáció Heves megyei látogatását. A tízfős csoport az ACYPL, a Fiatal Amerikai Politikusok Egyesülete és a CEC Government Relations szervezésében érkezett Magyarországra. A csereprogramnak jelenleg a világ több mint hatvan országa tagja, legfőbb célja, hogy a résztvevők más földrészek, országok politikai berendezkedésével, kultúrájával ismerkedjenek meg. A program keretében találkozót szerveztünk Szabó Róbert elnök úrral a Megyeházán. A beszélgetés során szó esett a Heves Megyei Önkormányzat által ellátott területfejlesztési feladatokról, a város és a megye vezetőinek együttműködéséről, infrastrukturális fejlesztésekről, valamint megyénk gazdasági helyzetéről, turisztikai értékeiről. Az ED munkatársai megszervezték a svéd Värmland Megyei Sportszövetség újonnan alakult elnökségének Heves megyei programját. A svéd szakemberek a Heves Megyei Önkormányzat meghívására érkeztek Egerbe. Szakmai látogatásuk során egy konferencia keretében vették fel a kapcsolatot a Heves Megyei Diáksport Egyesület,

16 Eger város és az Egri Városi Sportiskola képviselőivel.

17 A program keretében megszerveztünk a delegációt vezető Sture Hermanssonn, Magyarország tiszteletbeli svéd konzuljának és Szabó Róbert elnök úr találkozóját a Megyeházán. A megbeszélésen megállapodás született arról, hogy 2014-ben szakmai konferencián vitatják meg a szakemberek a sporttal kapcsolatos együttműködési lehetőségeket holland, norvég, lengyel, angol és magyar résztvevőkkel a svédországi Karlstadban. A lehetséges témák között szerepel majd a sportiskolák működésével, a fiatal sportvezetők munkájával és képzésével kapcsolatos tapasztalatcsere, valamint a fair play szerepe a sportban. Az egyeztetésen szó esett arról, hogy az együttműködés szakemberek és fiatal sportolók csereprogramja keretében valósulhat meg, amelyhez a tervek szerint a 2014-től induló ERASMUS+ program kínálta támogatási lehetőségeket szeretnék a felek igénybe venni. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Borászat szerepe a vidékfejlesztésben, a helyi gazdaság fejlődésében -Magyar bort az asztalra! - elnevezésű szakmai rendezvényen Mátraderecskén Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr résztételét a Jász - Plasztik Autócentrum Kft. egri bemutatótermének megnyitásán. Az ED iroda vezetője részt vett az Európai Bizottság képzésén Szófiában, melyet a Europe Direct Hálózat tagjai részére rendeztek. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét Verpelét és Gyöngyös Város október 23-a tiszteletére rendezett díszünnepségén és a Heves Megyei Önkormányzat koszorújának elhelyezését a városok '56-os emlékműveinél. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel közös részvételét a Tisza-tó Rádió nyitórendezvényén Tiszafüreden. A Területfejlesztési és Területrendezési Osztálynak segítséget nyújtottunk a folyamatban lévő és lezárt pályázatok tekintetében, adatbázis frissítése céljából. - Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét Horváth László kormánymegbízottal az abasári vízhálózat ügyével kapcsolatban tartott védelmi bizottsági ülésen és lakossági fórumon Abasáron. - Az ED iroda munkatársai közreműködtek Őry Csaba európai parlamenti képviselő egri rendezvényének előkészítésében november Közreműködtünk Szabó Róbert elnök úr részvételének előkészítésében a Széchenyi Programiroda Őszi Konferenciasorozatának egri rendezvényén a Megyeházán. Közreműködtünk az ÉMIG Kft. taggyűlésének megszervezésében és lebonyolításában a Megyeházán. Előkészítettük Szabó Róbert elnök úr részvételét a Heves Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Pedagógiai Intézet, valamint a Heves Megyei Diák-, és Szabadidősport Egyesület Diákolimpia Díjátadó Ünnepségén a Megyeházán. Az ED iroda munkatársai közreműködtek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában. Megszerveztük Ifj. Herman István részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos

18 Szövetsége ülésén a Parlamentben. Megszerveztük ifj. Herman István alelnök megjelenését az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet a Bethlen Gábor kora elnevezésű konferenciáján. Támogatási szerződést készítettünk elő és koordináltuk az aláírást a Vécsi Községi Sportegyesület részére, mely egyesület sporteseményeinek lebonyolítására kapott támogatást. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, valamint a Telekessy István területfejlesztési díj adományozásának javaslatáról és a Europe Direct Információs Pont évi működtetésére vonatkozó szerződés megkötéséről szóló előterjesztéseket. Az ED iroda munkatársai Verpeléten a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége rendezvényén vettek részt egy információs standdal és rendeztek kvízjátékot a résztvevőknek Segítettük Ifj. Herman István alelnök részvételét az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolája által rendezett "Európa, nemzet, nemzetiség" nevet viselő konferencián. Elkészítettük a Mátraderecskén kialakított Palóc Kézműves Központ és Információs Iroda Turisztikai Célelőirányzattal kapcsolatos támogatási szerződésében meghatározott záró-beszámolót. Az ED iroda vezetője a Europe Direct Hálózat 4 for Europe című országos vetélkedőjének regionális döntője zsűrijének munkájában vett részt Miskolcon. Előkészítettük Ifj. Herman István alelnök megjelenését és részvételét a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége ülésén a Parlamentben. A Magyar Tájakon című kiadvány megyéket bemutató sorozatához információs anyagokat és fotóanyagot állítottunk össze a Heves megyéről szóló kiadvány megjelentetéséhez. Közreműködtünk az ÁROP Területfejlesztési tevékenységek támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű pályázat tevékenységeinek előkészítésében és lebonyolításában nyilvánosság és rendezvényszervezés témakörökben. Megszerveztük Szabó Róbert elnök úr részvételét a NORDA Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági ülésén Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Misztériumban. Koordináltuk a Heves Megyei Közgyűlés ülésének előkészítését. Elkészítettük az elnöki beszámolót, a Heves Megye Nagykövete díj adományozásának javaslatáról, a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának évi időbeni ütemezéséről, a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéseket. Megszerveztük a Heves Megyéért kitüntető díjak átadását a Heves Megyei Közgyűlés novemberi ülésén. A Heves Megyei Közgyűlés szeptember 27-ei ülésének döntése szerint ez évben Kiss Péter hegymászó (posztumusz), Lőrinczi Enikő karate versenyző,

19 Oravecz Imre műfordító, a Gyöngyös - Alsóvárosi Ferences Plébánia és Rendház és a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület részesült az elismerésben. A beszámolót az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta és azt 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága a beszámolót a közgyűlési anyagok kiküldését követően tárgyalja, erre tekintettel a bizottsági döntésekről Közgyűlés annak ülésén kerül tájékoztatásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen! E g e r, december 3. Dr. Barta Viktor Határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja Heves Megye Főjegyzőjének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdésének f) pontja alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Felelős: Dr. Barta Viktor Határidő: azonnal

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Beszámoló a Europe Direct Információs Pont 2012. évi tevékenységéről

Beszámoló a Europe Direct Információs Pont 2012. évi tevékenységéről Ikt. sz.: 2-3 /2013 / 203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Beszámoló a Europe Direct Információs Pont 2012. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Europe Direct Iroda jelentős szerepet játszott

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben