Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl"

Átírás

1 1. sz. melléklet Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenysége: 1. Ellenrzések és tapasztalataik: A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában kiemelt feladatként jelent meg - egyrészt a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú elirányzat (TEKI) és a céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE) terhére korábban támogatott, pénzügyi-számviteli és mszaki szempontból egyaránt befejezett beruházások ellenrzése; - másrészt pedig a területfejlesztési célelirányzat (TFC) terhére korábban támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek idközi, illetve záró ellenrzése. A pénzügyi szempontból folyamatban lév, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végs elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhet. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában foglaltak, valamint a korábbi évek gyakorlata alapján a 2008-as évre a pénzügyi-számviteli és mszaki szempontból befejezett TEKI és CÉDE beruházások ellenrzése két féléves idszak keretében történt az alábbiak szerint: Félév Idszak Összesen TEKI CÉDE Össz. I. április 1-tl június 12-ig II. szeptember 2-tl november 18-ig Összesen: Az ellenrzések az ütemterveknek megfelelen zajlottak. A támogatottak által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentumok összességében megfelelek voltak, az elkészült beruházások pedig mszaki szempontból megfelelen valósultak meg. Az ellenrök néhány esetben tettek észrevételt. Az érintett önkormányzatok a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek. A benyújtott dokumentumok felülvizsgálata, illetve a szükséges módosítások elkészítése és elkészítése megtörtént. A TFC keret terhére támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek idközi, illetve záró ellenrzése 2008 évben a II. félévre ütemezdött. Az I. félévben azon néhány beruházás ellenrzése történt meg, melyek kötelezettség-vállalási idszaka lezárult, illetve ellenrzésük egyéb okok miatt soron kívül szükségessé vált.

2 2 A két ellenrzési idszak adatait az alábbi táblázat mutatja be: Beruházási cél I. félév II. félév Összesen Szolgáltatásnyújtás Foglalkoztatás Termel infrastruktúra Programkészítés Összesen Az ellenrzések az ütemterveknek megfelelen zajlottak. A támogatottak által bemutatott dokumentumok összességében megfelelek voltak. 2. Szerzdésmódosítások és együttmködés: A támogatási szerzdések módosítására összesen 47 szerzdést 25 db TEKI, 15 db CÉDE és 7 db TFC érinten került sor, melyek dönt többsége a támogatásból megvalósuló fejlesztések befejezési határidjének módosítására irányult. További indokok pl. a fejlesztés összköltségének csökkenésébl adódó lemondás, számlavezet pénzintézet és bankszámla szám változása, valamint területfejlesztési célelirányzatok fejlesztések esetén fedezetcsere. A Tanács 2008 évben 5 db részletfizetési kérelmet terjesztett fel a Minisztériumhoz, melyek mindegyike jóváhagyásra került. Fedezeti biztosíték cseréjére vonatkozó módosítási kérelmek száma 1, mely a Minisztérium engedélyét követen megtörtént. A Tanács 2008 évben összesen 6 db TFC keret terhére létrejött támogatási szerzdés esetében kényszerült szankció kiszabására 5 vállalkozást és 1 önkormányzatot érinten, melyek közül 4 a vállalt foglalkoztatási kötelezettség alulteljesítése, 2 pedig a vállalt szolgáltatásnyújtási kötelezettség nem teljesítése miatt vált szükségessé. A Tanács 2008 évi mködése során a korábbi évekkel azonosan teljes mértékben együtt tudott mködni az általa kezelt elirányzatok felhasználására vonatkozó jogszabályokban felsorolt szervezetekkel, közülük kiemelten a Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának Tolna megyében mköd Állampénztári és Államháztartási Irodáival. 3. Egyéb pályázatos feladatok: Az ellenrzések és a szerzdésmódosítások mellett ellátandó feladatok között jelentkezett továbbá - a rendelkezésre álló TEKI és CÉDE támogatások lehívásainak ellenrzése, ellenjegyzése; - valamint a pénzügyi szempontból folyamatban lév fejlesztések részelszámoltatása, valamint a pénzügyi szempontból befejezett fejlesztések végelszámoltatása; - a Tamási kistérség három éves kistérségi szociális felzárkóztató programjának menedzselése;

3 3 - a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának aktualizálása; - részvétel a Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja és a Dél-Dunántúli Akcióterv dokumentumok társadalmasításában. A TEKI és a CÉDE támogatások vonatkozásában január 1-jei állapot szerint az alábbi lehívásra váró összegek álltak a Tanács rendelkezésére: 2003 évi TEKI ,- Ft, 2004 évi TEKI ,- Ft, 2005 évi TEKI ,- Ft, 2006 évi TEKI ,- Ft, TEKI összesen: ,- Ft évi CÉDE ,- Ft, 2005 évi CÉDE ,- Ft, 2006 évi CÉDE ,- Ft, CÉDE összesen: ,- Ft. A két kereten összesen mintegy 108 millió Ft állt év elején a Tanács rendelkezésére. A 2008 december havi forgalmi jelentés alapján 2008 év során mindösszesen ,- Ft összeg támogatási igény ellenrzése, ellenjegyzése, majd utalványozása történt meg közel 142 igénylési ügyirat keretében. A pénzügyi szempontból folyamatban lév, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végs elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhet. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) jogeldjének 2006 júliusi megkeresése alapján három éves kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósítását vállalta a Tamási kistérségben. A program keretében az SZMM szociális célú fejlesztések megvalósításához években millió Ft felhalmozási célú támogatást biztosít azzal, hogy a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési források terhére szintén szociális célú fejlesztések megvalósításához az érintett kistérség a három év vonatkozásában a minisztériumi támogatással azonos mérték pályázati forrásra tesz szert. Emellett az SZMM a Tamási kistérség részére a kistérségi három éves szociális felzárkóztató program elkészítéséhez a program indulásakor, egyszeri alkalommal 1,2 millió Ft a programkészítési költségek maximum 50 %-át fedez, valamint a Tanács részére a program mködtetésével kapcsolatos kiadásokra évente 1 millió Ft mködési célú támogatást biztosít. A program keretében 49 db projektterv részére 350 millió Ft támogatás nyújtására került, illetve kerül sor, mely jelents mérték összesen 412 millió Ft összköltség szociális célú fejlesztés megvalósulását eredményezi a kistérségben. A program megvalósítását követen eléri azon célját, hogy lehetvé válik a Tamási kistérség szociális ellátórendszerének összehangolt, a kielégítetlen szükségletekre fókuszáló komplex fejlesztése a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, a társadalmi szükségletekre való reagálás érdekében.

4 4 A Tanács a október 17-i ülésén a 31/2007. (X.17.) sz. határozatának keretében döntött arról, hogy a Bezerédj Programnak, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési programjának aktualizálása történjen meg annak érdekében, hogy a dokumentum összhangba kerüljön a Nemzeti Fejlesztési Terv II-vel. A Tanács az aktualizálás során benyújtott ajánlatok értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. Ajánlattételi eljárás lefolytatása kétszer vált szükségessé, miután az els eljárást a Tanács a mködési forrásaihoz mérten magas ajánlati árak miatt érvénytelennek nyilvánította. A minimum követelmények meghatározását követen a második eljárás eredményesen zárult. A Tanács a február 9-i ülésén a Program aktualizálása érdekében a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlatát választotta ki nyertes ajánlatként. A Program aktualizálásával kapcsolatos teendk elvégzése a megbízási szerzdés létrejöttét követen kezddhet meg, melyhez a Tanács a 2009 évi költségvetésében külön elirányzatként bruttó eft-ot biztosít. II. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács adatai: 1. A Tanács szavazati, tanácskozási és konzultációs jogú tagjai: A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló 1996 évi XXI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Tanács 21/2008. (III.28.) sz. határozatával módosított, jelenleg hatályos Szervezeti és Mködési Szabályzata III. fejezet 4. 1.), 2.) és 5.) pontjai az alábbiak szerint határozzák meg a Tanács összetételét: 1.) A Tanács szavazati jogú tagjai (8 f): - Tolna Megyei Közgylés elnöke; - Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere; - a területfejlesztésért és területrendezésért felels miniszter képviselje; - a megyében mköd többcélú kistérségi társulások Megyei Kistérségi Fórum által delegált három képviselje; - a Tolna Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetje; - Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselje. 2.) A Tanács tanácskozási jogú tagjai: - a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselje; - a Tolna Megyei Agrárkamara képviselje; - a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltség-vezetje; - a szavazati joggal nem rendelkez megyei többcélú kistérségi társulások elnökei; - a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Regionális Kirendeltsége igazgatója; - a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Állampénztári Iroda irodavezet-helyettese; - a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetje; - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal fjegyzje; - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium régiókoordinátora; - a megyében mköd önkormányzatok egy-egy képviselje.

5 5 5.) Konzultációs joggal meghívott a Tanács ülésére a Tf. tv. 14. (4) bek. alapján létrejött Megyei Egyeztet Fórum képviselje. 2. A Tolna Megyei Kistérségi Fórum tagjai: A Fórum 18/2007. (X.17.) sz. határozatával módosított, jelenleg hatályos Mködési rendjének (Ügyrendjének) 5. 3.) pontja az alábbiak szerint határozza meg tagjainak névsorát: A Fórum elnöke: 1.) Hajdú János, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; A Fórum tagjai: 2.) Barkóczi József, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása elnöke; 3.) Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 4.) Potápi Árpád, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 5.) Szabó Loránd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. 3. A Tolna Megyei Egyeztet (Civil) Fórum tagjai: A Fórum 21/2007. (X.17.) és 22/2007. (X.17.) sz. határozataival módosított, jelenleg hatályos Mködési Rendjének (Ügyrendjének) 5. 3.) pontja az alábbiak szerint határozza meg tagjainak névsorát: 1.) Pócs Margit, a Mentálhigiénés Mhely elnöke, a Fórum elnöke; 2.) Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselje; 3.) Hollósi Tibor, a Tolna Megyei Tzoltó Szövetség képviselje; 4.) Illés Gabriella, a Kallódó Ifjúságot Ment Misszió Támogató Alapítvány képviselje; 5.) Biczó Ern, a Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége képviselje; 6.) Kocsisné Rátkai Melinda, a Dél-Pannon Vidékfejleszt Egyesület elnöke; 7.) Liszicza István, az Esélyegyenlségért Alapítvány képviselje. 4. A Tanács 2008 évi üléseinek és meghozott döntéseinek adatai: A Tanács a február 6-i ülésén hozott 2/2008. (II.6.) sz. határozatának 1.) pontjával hagyta jóvá a 2008 évi munkatervét év során öt alkalommal tartott ülést, melyek során összesen 51 db határozatot hozott az alábbiak szerinti megoszlásban: - február 6-i ülésen 13 darab 1/2008. (II.6.) 13/2008. (II.6.), - március 28-i ülésen 8 darab 14/2008. (III.28.) 21/2008. (III.28.), - április 16-i ülésen 4 darab 22/2008. (IV.16.) 25/2008. (IV.16.), - szeptember 4-i ülésen 14 darab 26/2008. (IX.4.) 39/2008. (IX.4.), - október 29-i ülésen 12 darab 40/2008. (X.29.) 51/2008. (X.28.).

6 6 Az ülések és az azok keretében tárgyalt napirendi pontok alkotják a Tanács 2008 évi munkatervének teljesülését, melyet a Tanács a február 9-i ülésén tárgyalt és a 3/2009. (II.9.) sz. határozatának 1.) pontja keretében hagyott jóvá. A Tanács határozatai tárgyukat, tartalmukat tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatók: Csoportosítás Darabszám A Tanács mködésével (költségvetés, munkaterv, munkaprogram, szervezeti és mködési szabályzat, munkaszervezeti feladatok ellátása stb.) kapcsolatos 9 határozatok száma: A Tanács tevékenysége során jelentkez beszámolókkal (munkaszervezeti feladatok ellátása, határozatok végrehajtása, központi költségvetési támogatás 11 felhasználása, korábban támogatott pályázati ellenrzések végrehajtása stb.) kapcsolatos határozatok száma: Korábban, illetve az idei évben támogatott pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos határozatok száma pályázati forrásonként: Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI): 8 Céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE): 2 Területfejlesztési célelirányzat (TFC): 12 Szociális felzárkóztató program (SZFP): 3 Összesen: 25 Programozási feladatokkal (Bezerédj Program aktualizálása, DDRTOP és DDAT 4 társadalmasítása) kapcsolatos határozatok: Egyéb tevékenységgel kapcsolatos határozatok száma: 2 A Tanács és fórumai 2008 évi üléseinek mindegyikén részt vett a munkaszervezetének vezetje, valamint jegyzkönyvvezetés céljából a területfejlesztési menedzserek egyike. 5. A Tanács 2008 évi költségvetése és gazdálkodása A Tanács a február 6-i ülésén tárgyalta a 2008 évi költségvetési tervét, melyet a 13/2008. (II.6.) sz. határozata keretében eft bevételi és kiadási elirányzattal fogadott el. A Tanács és a Szociális Munkaügyi Minisztérium között szeptember 30-án / SZFÖ iktatási számmal támogatási szerzdés jött létre a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében a Minisztérium által biztosított 61 millió Ft 60 millió Ft felhalmozási és 1 millió Ft mködési célú támogatás felhasználására. Ezen tételek a Tanács 2008 évi költségvetési tervében nem szerepeltek, azért annak módosítására volt szükség. A Tanács a módosított költségvetést a október 29-i ülésén tárgyalta, és azt a 46/2008. (X.29.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási elirányzattal elfogadta. A Tanács a 2008 évi költségvetésének teljesítését a február 9-i ülésén tárgyalta, melyet a 11/2009. (II.9.) sz. határozatával eft módosított bevételi és kiadási elirányzatokkal szemben eft tényleges bevétellel, eft tényleges kiadással eft pénzmaradvány mellett és eft értékpapír állománnyal fogadott el.

7 7 A Tanács számviteli feladatait a korábbi évekkel megegyezen küls könyvel cég látja el vállalkozói szerzdés keretében. A feladatok ellátása keretében a Tanács munkaszervezetével együttmködve 2008 év során az alábbi pénzügyi forgalmat menedzselte: kiadási tételek száma: 90 db; bevételi tételek száma: 23 db; nyitó egyenleg ( ): ,- Ft; záró egyenleg ( ): ,- Ft; kiadási pénzforgalom: ,- Ft; bevételi pénzforgalom: ,- Ft; összes pénzforgalom: ,- Ft; ebbl: a szociális felzárkóztató program forgalma: ,- Ft; értékpapírügyletek száma: 4 db. 6. A 2008 évi mködési támogatás felhasználása Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Tanács között ÖTM/7743/2008 számon létrejött támogatási szerzdés 2.) pontjában biztosított ,- Ft mködési célú támogatás terhére - a munkaszervezeti feladatok ellátásának költségét 65 %-os mértékig; - a számviteli-könyvvezetési feladatok költségét 2008 január hótól november hóig 45%-os, 2008 december hónapban 15,71 %-os mértékig számoljuk el. III. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének adatai: 1. A Tanács munkaszervezete: A Tanács munkaszervezeti feladatait a 16/2007. (IV.27.) sz. határozat alapján 2008 évben együttmködési megállapodás keretében a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht., valamint jogutódja látta el. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelen a július 28-án kelt cégbírósági végzéssel nonprofit közhasznú kft-vé alakult át. A munkaszervezeti feladatok ellátására a 2008 évre munkaprogram készült, melyet a Tanács a 14/2008. (III.28.) sz. határozatával hagyott jóvá. A munkaszervezet a Tanács 2/2008. (II.6.) sz. határozatának 2.) b. pontjában foglaltak alapján a munkaprogramban meghatározásra került feladatok ellátásáról negyedéves bontásban, a negyedéveket követ tanácsüléseken köteles beszámolni. A munkaszervezet a beszámolási kötelezettségének rendre eleget tett. A Tanács beszámolók mindegyikét megtárgyalta és jóváhagyta az alábbiak szerint: Beszámoló Idszak Ülés idpontja Határozat száma I. negyedévi hótól 03 hóig március /2008. (III.28.) II. negyedévi hótól 06 hóig szeptember 4. 26/2008. (IX.4.) III. negyedévi hótól 09 hóig október /2008. (X.29.) IV. negyedévi hótól 12 hóig február 9. 5/2009. (II.9.)

8 8 2. A Tanács munkaszervezetének tulajdonosi összetétele, szervezeti felépítése, létszáma A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai a június 30-án hatályosított társasági szerzdés 2. pontjában foglaltak alapján az alábbi szervezetek: - Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér ); - Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (7050 Bonyhád, Szabadság tér 1.); - Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.); - Paks-Dunaföldvár Térségfejleszt Önkormányzati Kht. (7030 Paks, Dózsa Gy. u ); - Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.); - Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.); - Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány (7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 7.). A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - a taggylés a Kft. legfbb szerve, melynek feladata pl. beszámoló elfogadása, ügyvezet megválasztása, felügyel bizottság tagjainak megválasztása, könyvvizsgáló kinevezése, társasági szerzdés módosítása, szervezeti és mködési szabályzat jóváhagyása; - az ügyvezet, melynek feladata pl. a társaság ügyeinek intézése, a társaság képviseletének ellátása, a Kht. munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a Kht. üzleti könyvei szabályszer vezetésének biztosítása; - a felügyel bizottság (7 tagú), melynek feladata pl. az ügyvezetés jogszer tevékenységének biztosítása, üzletpolitikai jelentések vizsgálata, jelentéskészítés, a Kht. mködésének és gazdálkodásának ellenrzése, vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenrzése, társaság könyveinek és iratainak vizsgálata; - a könyvvizsgáló, melynek feladata pl. a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerségének ellenrzése és véleményezése, üzleti jelentések jogszerségi vizsgálata, a Kht. bankszámlájának, pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerzdéseinek vizsgálata. A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft évi létszáma: - 1 f ügyvezet, - 2 f területfejlesztési menedzser, - 2 f projektmenedzser, - 2 f projektasszisztens, - 1 f szociális munkás, - 1 f projektvezet, - 1 f kommunikációs tanácsadó (megbízási jogviszonyban).

9 9 3. A Tanács munkaszervezetének elhelyezése, infrastrukturális helyzetének bemutatása A Kht. munkaszervezeti feladatokat helyileg a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lév, 7100 Szekszárd, Szent István tér sz. alatti irodaház I. em sz. irodában látja el, mely feladatok ellátásban az ügyvezet, 2 f területfejlesztési menedzser és 1 f projektasszisztens vesz részt. A Kht. a munkatársai részére teljes mértékben biztosítja a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges irodai, mszaki-informatikai és egyéb infrastrukturális feltételeket. 4. A Tanács munkaszervezetének 2008 évi kiadási és bevételi fösszegei A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. Taggylése a 3/2008. (V.23.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási elirányzattal hagyta jóvá 2008 évi költségvetési tervét. A költségvetési beszámoló elkészítése folyamatban van. Tisztelt Támogató! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között május 14-i keltezéssel létrejött, ÖTM/4473/2008 számú támogatási szerzdés 10.) pontjában foglaltak alapján a Tanács a 2008 évi tevékenységérl ezen beszámolóval tájékoztatom a Tisztelt Támogatót, és kérem beszámolónk elfogadását. Szekszárd, február 26. dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről

T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről 86/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N T á j é k o z t a t ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. év I. félévi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben