Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl"

Átírás

1 1. sz. melléklet Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenysége: 1. Ellenrzések és tapasztalataik: A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában kiemelt feladatként jelent meg - egyrészt a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú elirányzat (TEKI) és a céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE) terhére korábban támogatott, pénzügyi-számviteli és mszaki szempontból egyaránt befejezett beruházások ellenrzése; - másrészt pedig a területfejlesztési célelirányzat (TFC) terhére korábban támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek idközi, illetve záró ellenrzése. A pénzügyi szempontból folyamatban lév, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végs elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhet. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács munkaszervezetének 2008 évi munkaprogramjában foglaltak, valamint a korábbi évek gyakorlata alapján a 2008-as évre a pénzügyi-számviteli és mszaki szempontból befejezett TEKI és CÉDE beruházások ellenrzése két féléves idszak keretében történt az alábbiak szerint: Félév Idszak Összesen TEKI CÉDE Össz. I. április 1-tl június 12-ig II. szeptember 2-tl november 18-ig Összesen: Az ellenrzések az ütemterveknek megfelelen zajlottak. A támogatottak által bemutatott pénzügyi-számviteli dokumentumok összességében megfelelek voltak, az elkészült beruházások pedig mszaki szempontból megfelelen valósultak meg. Az ellenrök néhány esetben tettek észrevételt. Az érintett önkormányzatok a hiánypótlási kötelezettségüknek eleget tettek. A benyújtott dokumentumok felülvizsgálata, illetve a szükséges módosítások elkészítése és elkészítése megtörtént. A TFC keret terhére támogatott beruházásokban vállalt foglalkoztatási, szolgáltatásnyújtási stb. kötelezettségek idközi, illetve záró ellenrzése 2008 évben a II. félévre ütemezdött. Az I. félévben azon néhány beruházás ellenrzése történt meg, melyek kötelezettség-vállalási idszaka lezárult, illetve ellenrzésük egyéb okok miatt soron kívül szükségessé vált.

2 2 A két ellenrzési idszak adatait az alábbi táblázat mutatja be: Beruházási cél I. félév II. félév Összesen Szolgáltatásnyújtás Foglalkoztatás Termel infrastruktúra Programkészítés Összesen Az ellenrzések az ütemterveknek megfelelen zajlottak. A támogatottak által bemutatott dokumentumok összességében megfelelek voltak. 2. Szerzdésmódosítások és együttmködés: A támogatási szerzdések módosítására összesen 47 szerzdést 25 db TEKI, 15 db CÉDE és 7 db TFC érinten került sor, melyek dönt többsége a támogatásból megvalósuló fejlesztések befejezési határidjének módosítására irányult. További indokok pl. a fejlesztés összköltségének csökkenésébl adódó lemondás, számlavezet pénzintézet és bankszámla szám változása, valamint területfejlesztési célelirányzatok fejlesztések esetén fedezetcsere. A Tanács 2008 évben 5 db részletfizetési kérelmet terjesztett fel a Minisztériumhoz, melyek mindegyike jóváhagyásra került. Fedezeti biztosíték cseréjére vonatkozó módosítási kérelmek száma 1, mely a Minisztérium engedélyét követen megtörtént. A Tanács 2008 évben összesen 6 db TFC keret terhére létrejött támogatási szerzdés esetében kényszerült szankció kiszabására 5 vállalkozást és 1 önkormányzatot érinten, melyek közül 4 a vállalt foglalkoztatási kötelezettség alulteljesítése, 2 pedig a vállalt szolgáltatásnyújtási kötelezettség nem teljesítése miatt vált szükségessé. A Tanács 2008 évi mködése során a korábbi évekkel azonosan teljes mértékben együtt tudott mködni az általa kezelt elirányzatok felhasználására vonatkozó jogszabályokban felsorolt szervezetekkel, közülük kiemelten a Minisztériummal és a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának Tolna megyében mköd Állampénztári és Államháztartási Irodáival. 3. Egyéb pályázatos feladatok: Az ellenrzések és a szerzdésmódosítások mellett ellátandó feladatok között jelentkezett továbbá - a rendelkezésre álló TEKI és CÉDE támogatások lehívásainak ellenrzése, ellenjegyzése; - valamint a pénzügyi szempontból folyamatban lév fejlesztések részelszámoltatása, valamint a pénzügyi szempontból befejezett fejlesztések végelszámoltatása; - a Tamási kistérség három éves kistérségi szociális felzárkóztató programjának menedzselése;

3 3 - a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjának aktualizálása; - részvétel a Dél-Dunántúli Régió Területfejlesztési Operatív Programja és a Dél-Dunántúli Akcióterv dokumentumok társadalmasításában. A TEKI és a CÉDE támogatások vonatkozásában január 1-jei állapot szerint az alábbi lehívásra váró összegek álltak a Tanács rendelkezésére: 2003 évi TEKI ,- Ft, 2004 évi TEKI ,- Ft, 2005 évi TEKI ,- Ft, 2006 évi TEKI ,- Ft, TEKI összesen: ,- Ft évi CÉDE ,- Ft, 2005 évi CÉDE ,- Ft, 2006 évi CÉDE ,- Ft, CÉDE összesen: ,- Ft. A két kereten összesen mintegy 108 millió Ft állt év elején a Tanács rendelkezésére. A 2008 december havi forgalmi jelentés alapján 2008 év során mindösszesen ,- Ft összeg támogatási igény ellenrzése, ellenjegyzése, majd utalványozása történt meg közel 142 igénylési ügyirat keretében. A pénzügyi szempontból folyamatban lév, valamint befejezett beruházások részleges, illetve végs elszámoltatása a TEKI és a CÉDE keret esetében értelmezhet. A 2008 év során összesen 172 db végelszámolási és 267 db részelszámolási irat ellenrzése, illetve továbbítása történt meg. A Tanács a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) jogeldjének 2006 júliusi megkeresése alapján három éves kistérségi szociális felzárkóztató program megvalósítását vállalta a Tamási kistérségben. A program keretében az SZMM szociális célú fejlesztések megvalósításához években millió Ft felhalmozási célú támogatást biztosít azzal, hogy a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési források terhére szintén szociális célú fejlesztések megvalósításához az érintett kistérség a három év vonatkozásában a minisztériumi támogatással azonos mérték pályázati forrásra tesz szert. Emellett az SZMM a Tamási kistérség részére a kistérségi három éves szociális felzárkóztató program elkészítéséhez a program indulásakor, egyszeri alkalommal 1,2 millió Ft a programkészítési költségek maximum 50 %-át fedez, valamint a Tanács részére a program mködtetésével kapcsolatos kiadásokra évente 1 millió Ft mködési célú támogatást biztosít. A program keretében 49 db projektterv részére 350 millió Ft támogatás nyújtására került, illetve kerül sor, mely jelents mérték összesen 412 millió Ft összköltség szociális célú fejlesztés megvalósulását eredményezi a kistérségben. A program megvalósítását követen eléri azon célját, hogy lehetvé válik a Tamási kistérség szociális ellátórendszerének összehangolt, a kielégítetlen szükségletekre fókuszáló komplex fejlesztése a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, a társadalmi szükségletekre való reagálás érdekében.

4 4 A Tanács a október 17-i ülésén a 31/2007. (X.17.) sz. határozatának keretében döntött arról, hogy a Bezerédj Programnak, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési programjának aktualizálása történjen meg annak érdekében, hogy a dokumentum összhangba kerüljön a Nemzeti Fejlesztési Terv II-vel. A Tanács az aktualizálás során benyújtott ajánlatok értékelésére Bíráló Bizottságot hozott létre. Ajánlattételi eljárás lefolytatása kétszer vált szükségessé, miután az els eljárást a Tanács a mködési forrásaihoz mérten magas ajánlati árak miatt érvénytelennek nyilvánította. A minimum követelmények meghatározását követen a második eljárás eredményesen zárult. A Tanács a február 9-i ülésén a Program aktualizálása érdekében a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlatát választotta ki nyertes ajánlatként. A Program aktualizálásával kapcsolatos teendk elvégzése a megbízási szerzdés létrejöttét követen kezddhet meg, melyhez a Tanács a 2009 évi költségvetésében külön elirányzatként bruttó eft-ot biztosít. II. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács adatai: 1. A Tanács szavazati, tanácskozási és konzultációs jogú tagjai: A területfejlesztésrl és területrendezésrl szóló 1996 évi XXI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Tanács 21/2008. (III.28.) sz. határozatával módosított, jelenleg hatályos Szervezeti és Mködési Szabályzata III. fejezet 4. 1.), 2.) és 5.) pontjai az alábbiak szerint határozzák meg a Tanács összetételét: 1.) A Tanács szavazati jogú tagjai (8 f): - Tolna Megyei Közgylés elnöke; - Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere; - a területfejlesztésért és területrendezésért felels miniszter képviselje; - a megyében mköd többcélú kistérségi társulások Megyei Kistérségi Fórum által delegált három képviselje; - a Tolna Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetje; - Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselje. 2.) A Tanács tanácskozási jogú tagjai: - a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselje; - a Tolna Megyei Agrárkamara képviselje; - a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Kirendeltség-vezetje; - a szavazati joggal nem rendelkez megyei többcélú kistérségi társulások elnökei; - a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Regionális Kirendeltsége igazgatója; - a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága Állampénztári Iroda irodavezet-helyettese; - a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetje; - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal fjegyzje; - az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium régiókoordinátora; - a megyében mköd önkormányzatok egy-egy képviselje.

5 5 5.) Konzultációs joggal meghívott a Tanács ülésére a Tf. tv. 14. (4) bek. alapján létrejött Megyei Egyeztet Fórum képviselje. 2. A Tolna Megyei Kistérségi Fórum tagjai: A Fórum 18/2007. (X.17.) sz. határozatával módosított, jelenleg hatályos Mködési rendjének (Ügyrendjének) 5. 3.) pontja az alábbiak szerint határozza meg tagjainak névsorát: A Fórum elnöke: 1.) Hajdú János, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; A Fórum tagjai: 2.) Barkóczi József, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása elnöke; 3.) Horváth István, a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 4.) Potápi Árpád, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke; 5.) Szabó Loránd, a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnöke. 3. A Tolna Megyei Egyeztet (Civil) Fórum tagjai: A Fórum 21/2007. (X.17.) és 22/2007. (X.17.) sz. határozataival módosított, jelenleg hatályos Mködési Rendjének (Ügyrendjének) 5. 3.) pontja az alábbiak szerint határozza meg tagjainak névsorát: 1.) Pócs Margit, a Mentálhigiénés Mhely elnöke, a Fórum elnöke; 2.) Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselje; 3.) Hollósi Tibor, a Tolna Megyei Tzoltó Szövetség képviselje; 4.) Illés Gabriella, a Kallódó Ifjúságot Ment Misszió Támogató Alapítvány képviselje; 5.) Biczó Ern, a Magyar Település- és Területfejlesztk Szövetsége képviselje; 6.) Kocsisné Rátkai Melinda, a Dél-Pannon Vidékfejleszt Egyesület elnöke; 7.) Liszicza István, az Esélyegyenlségért Alapítvány képviselje. 4. A Tanács 2008 évi üléseinek és meghozott döntéseinek adatai: A Tanács a február 6-i ülésén hozott 2/2008. (II.6.) sz. határozatának 1.) pontjával hagyta jóvá a 2008 évi munkatervét év során öt alkalommal tartott ülést, melyek során összesen 51 db határozatot hozott az alábbiak szerinti megoszlásban: - február 6-i ülésen 13 darab 1/2008. (II.6.) 13/2008. (II.6.), - március 28-i ülésen 8 darab 14/2008. (III.28.) 21/2008. (III.28.), - április 16-i ülésen 4 darab 22/2008. (IV.16.) 25/2008. (IV.16.), - szeptember 4-i ülésen 14 darab 26/2008. (IX.4.) 39/2008. (IX.4.), - október 29-i ülésen 12 darab 40/2008. (X.29.) 51/2008. (X.28.).

6 6 Az ülések és az azok keretében tárgyalt napirendi pontok alkotják a Tanács 2008 évi munkatervének teljesülését, melyet a Tanács a február 9-i ülésén tárgyalt és a 3/2009. (II.9.) sz. határozatának 1.) pontja keretében hagyott jóvá. A Tanács határozatai tárgyukat, tartalmukat tekintve az alábbiak szerint csoportosíthatók: Csoportosítás Darabszám A Tanács mködésével (költségvetés, munkaterv, munkaprogram, szervezeti és mködési szabályzat, munkaszervezeti feladatok ellátása stb.) kapcsolatos 9 határozatok száma: A Tanács tevékenysége során jelentkez beszámolókkal (munkaszervezeti feladatok ellátása, határozatok végrehajtása, központi költségvetési támogatás 11 felhasználása, korábban támogatott pályázati ellenrzések végrehajtása stb.) kapcsolatos határozatok száma: Korábban, illetve az idei évben támogatott pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos határozatok száma pályázati forrásonként: Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás (TEKI): 8 Céljelleg decentralizált támogatás (CÉDE): 2 Területfejlesztési célelirányzat (TFC): 12 Szociális felzárkóztató program (SZFP): 3 Összesen: 25 Programozási feladatokkal (Bezerédj Program aktualizálása, DDRTOP és DDAT 4 társadalmasítása) kapcsolatos határozatok: Egyéb tevékenységgel kapcsolatos határozatok száma: 2 A Tanács és fórumai 2008 évi üléseinek mindegyikén részt vett a munkaszervezetének vezetje, valamint jegyzkönyvvezetés céljából a területfejlesztési menedzserek egyike. 5. A Tanács 2008 évi költségvetése és gazdálkodása A Tanács a február 6-i ülésén tárgyalta a 2008 évi költségvetési tervét, melyet a 13/2008. (II.6.) sz. határozata keretében eft bevételi és kiadási elirányzattal fogadott el. A Tanács és a Szociális Munkaügyi Minisztérium között szeptember 30-án / SZFÖ iktatási számmal támogatási szerzdés jött létre a Tamási kistérségi három éves szociális felzárkóztató program III. üteme keretében a Minisztérium által biztosított 61 millió Ft 60 millió Ft felhalmozási és 1 millió Ft mködési célú támogatás felhasználására. Ezen tételek a Tanács 2008 évi költségvetési tervében nem szerepeltek, azért annak módosítására volt szükség. A Tanács a módosított költségvetést a október 29-i ülésén tárgyalta, és azt a 46/2008. (X.29.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási elirányzattal elfogadta. A Tanács a 2008 évi költségvetésének teljesítését a február 9-i ülésén tárgyalta, melyet a 11/2009. (II.9.) sz. határozatával eft módosított bevételi és kiadási elirányzatokkal szemben eft tényleges bevétellel, eft tényleges kiadással eft pénzmaradvány mellett és eft értékpapír állománnyal fogadott el.

7 7 A Tanács számviteli feladatait a korábbi évekkel megegyezen küls könyvel cég látja el vállalkozói szerzdés keretében. A feladatok ellátása keretében a Tanács munkaszervezetével együttmködve 2008 év során az alábbi pénzügyi forgalmat menedzselte: kiadási tételek száma: 90 db; bevételi tételek száma: 23 db; nyitó egyenleg ( ): ,- Ft; záró egyenleg ( ): ,- Ft; kiadási pénzforgalom: ,- Ft; bevételi pénzforgalom: ,- Ft; összes pénzforgalom: ,- Ft; ebbl: a szociális felzárkóztató program forgalma: ,- Ft; értékpapírügyletek száma: 4 db. 6. A 2008 évi mködési támogatás felhasználása Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Tanács között ÖTM/7743/2008 számon létrejött támogatási szerzdés 2.) pontjában biztosított ,- Ft mködési célú támogatás terhére - a munkaszervezeti feladatok ellátásának költségét 65 %-os mértékig; - a számviteli-könyvvezetési feladatok költségét 2008 január hótól november hóig 45%-os, 2008 december hónapban 15,71 %-os mértékig számoljuk el. III. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének adatai: 1. A Tanács munkaszervezete: A Tanács munkaszervezeti feladatait a 16/2007. (IV.27.) sz. határozat alapján 2008 évben együttmködési megállapodás keretében a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Kht., valamint jogutódja látta el. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelen a július 28-án kelt cégbírósági végzéssel nonprofit közhasznú kft-vé alakult át. A munkaszervezeti feladatok ellátására a 2008 évre munkaprogram készült, melyet a Tanács a 14/2008. (III.28.) sz. határozatával hagyott jóvá. A munkaszervezet a Tanács 2/2008. (II.6.) sz. határozatának 2.) b. pontjában foglaltak alapján a munkaprogramban meghatározásra került feladatok ellátásáról negyedéves bontásban, a negyedéveket követ tanácsüléseken köteles beszámolni. A munkaszervezet a beszámolási kötelezettségének rendre eleget tett. A Tanács beszámolók mindegyikét megtárgyalta és jóváhagyta az alábbiak szerint: Beszámoló Idszak Ülés idpontja Határozat száma I. negyedévi hótól 03 hóig március /2008. (III.28.) II. negyedévi hótól 06 hóig szeptember 4. 26/2008. (IX.4.) III. negyedévi hótól 09 hóig október /2008. (X.29.) IV. negyedévi hótól 12 hóig február 9. 5/2009. (II.9.)

8 8 2. A Tanács munkaszervezetének tulajdonosi összetétele, szervezeti felépítése, létszáma A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai a június 30-án hatályosított társasági szerzdés 2. pontjában foglaltak alapján az alábbi szervezetek: - Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér ); - Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás (7050 Bonyhád, Szabadság tér 1.); - Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.); - Paks-Dunaföldvár Térségfejleszt Önkormányzati Kht. (7030 Paks, Dózsa Gy. u ); - Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.); - Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.); - Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért Jóléti Szolgálat Alapítvány (7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 7.). A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti felépítése: - a taggylés a Kft. legfbb szerve, melynek feladata pl. beszámoló elfogadása, ügyvezet megválasztása, felügyel bizottság tagjainak megválasztása, könyvvizsgáló kinevezése, társasági szerzdés módosítása, szervezeti és mködési szabályzat jóváhagyása; - az ügyvezet, melynek feladata pl. a társaság ügyeinek intézése, a társaság képviseletének ellátása, a Kht. munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a Kht. üzleti könyvei szabályszer vezetésének biztosítása; - a felügyel bizottság (7 tagú), melynek feladata pl. az ügyvezetés jogszer tevékenységének biztosítása, üzletpolitikai jelentések vizsgálata, jelentéskészítés, a Kht. mködésének és gazdálkodásának ellenrzése, vagyonmérlegtervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenrzése, társaság könyveinek és iratainak vizsgálata; - a könyvvizsgáló, melynek feladata pl. a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságának és jogszabályszerségének ellenrzése és véleményezése, üzleti jelentések jogszerségi vizsgálata, a Kht. bankszámlájának, pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerzdéseinek vizsgálata. A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft évi létszáma: - 1 f ügyvezet, - 2 f területfejlesztési menedzser, - 2 f projektmenedzser, - 2 f projektasszisztens, - 1 f szociális munkás, - 1 f projektvezet, - 1 f kommunikációs tanácsadó (megbízási jogviszonyban).

9 9 3. A Tanács munkaszervezetének elhelyezése, infrastrukturális helyzetének bemutatása A Kht. munkaszervezeti feladatokat helyileg a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lév, 7100 Szekszárd, Szent István tér sz. alatti irodaház I. em sz. irodában látja el, mely feladatok ellátásban az ügyvezet, 2 f területfejlesztési menedzser és 1 f projektasszisztens vesz részt. A Kht. a munkatársai részére teljes mértékben biztosítja a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges irodai, mszaki-informatikai és egyéb infrastrukturális feltételeket. 4. A Tanács munkaszervezetének 2008 évi kiadási és bevételi fösszegei A Kiút Közhasznú Nonprofit Kft. Taggylése a 3/2008. (V.23.) sz. határozatával eft bevételi és kiadási elirányzattal hagyta jóvá 2008 évi költségvetési tervét. A költségvetési beszámoló elkészítése folyamatban van. Tisztelt Támogató! Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között május 14-i keltezéssel létrejött, ÖTM/4473/2008 számú támogatási szerzdés 10.) pontjában foglaltak alapján a Tanács a 2008 évi tevékenységérl ezen beszámolóval tájékoztatom a Tisztelt Támogatót, és kérem beszámolónk elfogadását. Szekszárd, február 26. dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének. módosítása 1. sz. melléklet Szám: T.44-7/2009 A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi költségvetésének módosítása A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács.../2009. (X.21.) sz. határozata alapján jóváhagyom:

Részletesebben

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról I. A Tanács feladatai, 2010. évi munkaterve és költségvetése A megyei területfejlesztési tanácsok alapfeladatait a területfejlesztésrıl

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács január 25-i ülésének 2.) sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács január 25-i ülésének 2.) sz. napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 2.) sz. napirendi pontja Tájékoztató a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységérl Eladó: dr. Puskás Imre, a Tanács

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 7. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 7. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. december 20-i ülése 7. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. 2011. évi költségvetése

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács. 2011. évi költségvetése 2. sz. melléklet A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetése A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács /2011. (IV.1.) sz. határozata alapján jóváhagyom: dr. Puskás Imre a Tanács elnöke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 18-i ülésére Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Titkárság: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon/fax: 88/545-088 E-mail: vpmtt@vpmtt.hu, Honlap: www.vpmtt.hu ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2012. (II. 17.) közgyűlési határozata a megyei és a regionális

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 28-i ülése 19. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Puskás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. január 25-i ülésének 3.) számú napirendi pontja Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi Tolna megyét érint tevékenységérl Eladó:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 12. sz. napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2007. évi tevékenységéről Előadó: Dr. Puskás

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Ikt.szám: 434/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet:www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu Elnökségi ülésről Jegyzőkönyv

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Javaslat. Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez

Javaslat. Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez Javaslat Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Iktató szám: ELŐTERJESZTÉS A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának 2010. december 16.-i ülésére Tárgy: A Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és egyben a Fejlesztési

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

El terjesztés. Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 14-i ülésére

El terjesztés. Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgy lése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága Elnöke Sz.:110-2/2011. El terjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgy lése Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2011. január

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 109/2012. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a Baranya Megyei

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzat Képvisel Testületének 10/2005.(IV.26.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZDÉS. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér Adószáma:

MEGBÍZÁSI SZERZDÉS. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér Adószáma: 1 MEGBÍZÁSI SZERZDÉS 1. sz. melléklet Amely egyrészrl mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) Neve: Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 18855788-1-17

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év

Közhasznú jelentés. 1997. évi CLVI. törvény. 19. (3) c-g pontjairól. 2010. év NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL SSÉG TÁRSASÁG 4300 Nyírbátor, Iskola út 19. Tel.: 281-855 Fax: 281-045 Közhasznú jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) c-g

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege S z e g e d, 2009. február 19. Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 27-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 27-ei ülésén hozott határozataiból: 27/2012. (II. 27.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. február

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 49/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 50/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/501-201 Fax: 82/312-634 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/620/2014. ELŐTERJESZTÉS a megyei önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004.február 24-én megtartott ez évi első ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

K I V O N A T. A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács 2004.február 24-én megtartott ez évi első ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 1/2004. /II.24./ MT A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács ügyrendjének III.1.4. pontja szerint kialakította 2004.évi munkaprogramját, melyet a testület elfogadott. A 2004.évi munkaprogram a határozat mellékletét

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének május 8-ai ülésén hozott határozataiból: 58/2015. (V. 8.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. május 8-ai rendes ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Beszámoló Hajdú-Bihar megye közbiztonságának

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének június 30-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Hamulyák Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről Előterjesztő: Horváth Éva

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve A 93/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi ülésterve A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről

Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről Nagybörzsöny Község Önkormányzat 2/2013.( II.13. ) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 07. 18. Javaslat a a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírálására Előadó: Előkészítő: gazdasági

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:76. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve A 122/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi ülésterve A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen

Részletesebben