X. évfolyam 38. szám. Komárom, szeptember 17. felelős szerkesztő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő:"

Átírás

1 0. X. évfoym 38. szám. r Komárom, szptmbr f i é r. E L Ő F I Z E T É S I R Egz évr Féévr 10 P. Ngydévr P. Egys s z á m á r 20 íi Mgji mid i 1 V. í p ibó tt omá937. s z. ) budtriszti végr st sz s jár. rhjtás pgőr s ríüfog iéhjtást ríásár d. u. 4 u"g >ságot fizt [ u mgzi. : z rbo őző i, hogy árvr i 18-á. Lászó ;rhjtó pját tt foorái93s. sz. or b u 'ográyi ir gy 1190 P. ié)gt é s árvr ibbi é s ig is, h végrioz tró mg- fig gor, gyéb ; zi árv[gusztus.ászó íiijtó. Dzső P. PTHÓ z, m i m Cshszo váiáb törtéi, most már m izáróg csh é r d é s, zútt m á r m gydüá ó csh o r m á y b ü gy, z s m é y, csh szováii méyrhtó vá ság gz E u r ó p számár s o r s d ö t ő v é ttt é r d é s mgodását. N i c s már Csh szováiáb ámszuvréitás, ics m á r ámotó rő so m z t s é g b ő otott ámszrvztb, b s ő z v r o o v i s z á y o o ivü idg h t m, cím é s j g éüi gátus bfoyásojá z á mfőt, ormáyt, szb uj iráyt v é g z t s jtőr futott s m é y. Némtország bb zűrzvros hyztb f mt szvát fjtstvéri é r déb. Hitr cár N ü r b r g b htározott, g r ő t j s b b áásttogt z igzságt yomás Most hus Tfo 6 1. H i r d t é s ári d í j s z b á s GYUL Kézirtot m du. émt b i r o d o m hrsogt szrt viág ürbrgi bszéd m fogj t ö b b é tűri három é s fémiió émt yomtását üdözttét é s érm üfödi ámférfit, v gyé tudomásu, hogy itt m frázisró v s z ó. D Cshszováiáb mcs émt mztiség é. r b s z o g s á g srű yrét szi o t t hárommi ió szová, másfémiió m gyr, t ö b b mit fémiió ruté, éháy százzr g y midössz hétmiió csh d m o r t i u s épp m vzhtő bjső i m p riizmus tt, i s z i té viágháborús Európ áoszáb, z sméy vd szágudási özt rü t v d örvéyb, y ődt b C s h s z o v á i á b. Ezrő mztségrő is szó v, z sm birjá mostohsorsot, szvdt. Ez is ördzt é r, z is szbd é g ö r b szrté éi. H o g y m i sz E u r ó p sors, zt mgjósoi m á m ó d u b. D gy s m é y pitáb m i gyüttérző szivv ézü mi t r i o i. htáro tu éő tstvéri fé s ssü sorsré forduá sát, vájjo m i t hoz végzt i é s ü. m i igé y i mögü b á r hiáyzi htmi mért, htmi s z ö z ö grdiózus y o m t é, d o t t v m gségt sugárzó tstvéri szrit. vissz. főszogbírói hivt rzérszéháztépítkom áz it Kotár vármgy özöség Kttős vármgyé szptmbr h v i üébő. Szptmbr hó 13-á tr tott rds h v i üét vár mgyi isgyű d r. Rdocsy Lászó főispá ö é s é v. 81 p o t b ó áó t á r g y s o r o z t o t vitéz Zsig J á o s v m. I I. főjgyző, Vizváry V i t o r v m. j g y z ő é s dr. Fégyházy E m é r ö z i g z gtási g y o r o, d t á ő. Küöböző törvéyhtósági átirto p c s o t b i s gyű ő t r j s z t é s t tsz tör véyhtósági b i z o t t s á g, h o g y t ö r v é y b biztosított f i r t i j o gáv év é r j m g y r iráyi o r m á y t ó, h o g y z E t r i t c s ö v vízvztéi é s c s t o r á zási m u á t o á vó fhsz áását g d é y z z, é r j p é z v u t é s ms f é m t z o r szágbó icsmpző gyé szigori m g b ü t t é s é t, cs méy övtőiv é s v á m c s ó szmb v g y o o b z á s mzását. Nógrád- Hot v á r m g y é firtáv p c s o t b isgyű ívátos, sőt s z ü s é g s trtj p á r bérérd törvéyhozási r dzét. Ehtározt isgyű, szív, z rőt jtő szát é s m i d áást söpöri z rős rt, my éps rr, hogy vóságg szétpároogtsso o r s z á g h tárot, z urópi p o i t i boszoráyoyhájáb ht- VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T D U N K! LEGYEN TGUNK F E L S Ő D U N Á N T U L I üztib főzé ÉS KIDÓHIVTL: K o m á r o m, Igmádi-ut 23. fős szrsztő: szombto. forró, m i d t przső é s hmvsztó é g ö r é b é jü p j i t. T r i o b, Vrsisb otott szrcsét béditátu mo ím súyos é s o m o y váságo vát o o z ó i v á. y u g t i g y h t m ms t r s é g s táomáy, d mortius Cshszová á m u t viágvszdmt provoá z m b r i j o g t ságo é s i g z s á g t s á go épüt ámi brdz dü ftrtásáért.. 11 SZERKESZTŐSÉG h o g y Komrom sz. ir. mgyi városb föszogbirói hivt áso céjir gyobb épü tt m, rr várostó t f j á á s t v á r é s z építi ö t s é g r vármgyi évi m g t r í t á s o t öíi, t r v zítév v á r m g y i s páját m g b í z z. Jvsoj isgyű z átorvoso mgágyortá díjzásáró otott vármgyi szbáyrdt özt y é s z t é s r szát biá v á r m g y i tujdoét d ő b s z r z é s é rő s z ó ó vármgyi s z b á y r dt m ó d o s í t á s á t. ü ö b ö z ő városi é s ö z ségi épvisőtstüti h t á r o z to pcsotb jóváhgyt i s g y ű é s d r. tóy Bé y. pogármstr több yu g m z o t t városi tisztviső p ó t yugdij tárgyáb hozott é p visőtstüti h t á r o z t o t é s Scház Frc E s z t r g o m v á rosi főitéző itüttér v o t o z ó g d r. Zwiigr F r c bdváy tárgyáb hozott is pái h t á r o z t o t. Komárom város városi htosá épvisj váság s sősorb most C s h szováiáb, z tuáis m gyr érdt. Itt v z idj m á r, h o g y z zr é v j o g i é r véysüj! Szszrű zt fhér- é s v ö r ö s gyümöcs, hozrv ocsóbb! u r d m i FOGYSZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Mid üztüb gységs ári! Sját üztéb vásáro h tgu, mrt szövtzt toé. fjbori iváó

2 Komárommgyi 2. od. LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz Istvá-tér 5. sz ÓT MINDIG CSK JÓT D. ocsiso pszámoso üp pi pszámbér, ovssági ty ttrozás özvá góhíd brít tárgyáb h o zott htároztit i s g y ű é s j ó váhgyt. Buzgó szogáti is m r é s mtt yugdíjzt ö z g y ű é s Lág Józsf báhidi vztőjgyzőt mgápított ö z v g y Pri M i h á y é é s ö z v g y Ágosto I m r é é yugdiját. Ö r ö m m értsüt i s g y ű r r ó, h o g y T t t ó v á r o s ö z ség rpüőtér céjir özségi i g t t jáott f. Fogozott isgyű Vértsszöős gyözség is ö z s é g g é vó m i ő s í t é s é é r dév, d Báhíd é s Vérts szöős özség votozó h tározti járási főszogbiró jt pjá zo ááspo tot fogt, hogy Vértsszö ős özség további öáó f mrdás midét özség üöös Vértsszöős özség osságá érd, mrt u turáis é s s z o c i á i s f j ő d é s é s műödé itzivitás i g y j o b b v biztosítv. Tttóváros özség vég gs vé mgápításáv p c s o t b i s g y ű é s Tt vt h o z t j v s t b b ü g y miisztr. Jóváhgyt Köry özség ö z ú t ö t s é g i h z vó h o z z á j á r u á s t á r g y á b é s Koár I m r özségi j g y z ő öz di pótdij t á r g y á b Tttó v á r o s épvisőtstüt át h o zott h t á r o z t o t. omáromi ö. ptoó o v á c s é p z ő t f o y m r p gőt szvzott m g é s f i r t é szítét j v s o t K c s m é t v á r o s átirtáv pcsotb özórház ámosítás érd éb. Czczi Mátéffy Sádor b u d p s t i os régi m g y r m s s é g é ihirdt utá ü ö b ö z ő épvisőtstüti h t á rozto fogozott, my s o r á ö z s é g i isgítő m u rő m z á s á v p c s o t b é t htározott, m i s z r i t s ő s o r b érttségiztt, özségi özigzgtásb véggs h y z d i íváó g y é t i isgítő murő mzi. F s z ó á s o h g z o t t vármgyé városo orszá g o s m t ő g y s ü t át ü z m b trtott m t ő u t ó i g é y b vété drágság, üöös özórháztó m s s z f v ő vértsji ö z s é g, ü ö b is s z g é y s o r s u, o s s á g rzér jóformá iuzóri u s s á tszi m t ő u t ó igéy bvétét. szptmbr 17. Hirip. Komárom-Esztrgom Ú j b ó üpi mdt vármgytűzotói srgszméj Kttős vármgyé tűzo tói s z p t m b r h ó 8 - á, Szt Istvá szüővárosáb, Esztr g o m b srgtt, h o g y v r s y rtéb bmutssá épssé git, ügysségit, özgyűé süö pdig m g b s z é j é z országos jtőségű tűzotó é r d é s t, gy tüzotópr Esztrgomb érztt Hirig Gyu m. i r. ormáyfőtá csos, O r s z. T ű z o t ó Szövtség ö, vitéz d r. Kiss L j o s s z é s f ő v á r o s i tűzotó főprcs o, Huchs Rzső szésfővá rosi főprcso hytts, d r. Erdéy E r ő g y ő r i f ő p r c s o, Pthő S á d o r s z t d r i p o gármstr, z o r s z á g mid r é s z é b ő rüti fügyő, p rcsoo, ig so tűzotó t i s z t : j g y z ő é s tító. K o m á r o m b ó : Kiráy Miós voi tüzrdzti fügyő, Szbó L j o s v á r o s i m é r ö, j á r á s i tüzr d. fügyő s d r. Réthy J á os tűzotó tiszt v z é y t tt o m á r o m i ö. tűzotó ts tüt. vdégt vsútáo m á s o Gtz G y u Esztrgom v á r o s p o g á r m s t r, Lászó I s t vá tűzr. f ő f ü g y ő, Tátus J á o s é s Báffy Károy s z t r g o m i üzotótiszt fogdtá. f o g d t t á s utá z ő ő s é g t i s z tgő á t o g t á s t ttt d r. Srédi Jusztiiá bíboros hrcgprí másá. zsúfot p r o g r m bo yoítás rzb városházá, rzb szigti sporttp f o y t. c s p t o szigt tüzotógép gyors é s ügys s z é t s z d é s é b vrsyzt. városház gytrméb pdig tűzotó s z ö v t s é g ö i t á c s üztt. I t t Hirig G y u ü g y v. ö b s z é t tűzotó héz hyztérő, m j d g y s d é s s szót t ű z o t á s é s é g o tom gy jtőségű törvéy trvztérő. Vitéz d r. Kiss L jos budpsti főprcso tr tott é r t é s g y u j í ó h t á s ú ő dást tűzotóság iégoiími f dtáró. gyűs gyidjűg z j o t t szigt t ű z o t ó vrsy, myt ig g y s z á m ú ö z ö s é g éztt végig. Áz é r d ő d ő s o r i b áttu Fry Vimos ispát, Gtz G y u p o g á r m s t r t, vitéz d r. Zsig J á o s v m. I I. főjgyzőt, vár mgy é s v á r o s s z á m o s t i s z t visőjét. vrsy utá g y y i váos üt trtott tűzotó s z ö v t s é g Fry V i m o s ispá öév. gyű Sziágyi Józsf országos ö itéztt szvt m g j t h z. B s z é d é b m g m é z t t z sz t r g o m i tűzotó g y s ü t 70 é v s jubiumáró. Köszötét fjzt i d r. Fry V i m o s i s p á hosszú év rsztü trtó támogtásért. Fry V i m o s i s p á, s z ö vtségi ö Kiráyi M i ó s zsűri ö j t é s utá i o s z t o t t dijt: MOTSz. 15 é v s s z o g á t i érmét d r. Fry V i m o s ispá pt. Kitüttt pt még több sztrgomi é s vármgyi tűzotó prcso, tiszt é s tstüti t g. szogáti érm iosz tás utá v r s y z ő c s p t o g y ő z t s i y ú j t o t t át z ö z i g é r t é s d i j t. 1. sóg, vármgy vádor zászhját. 2. T á t, Rviczy-fé vádorsrg. 3. Etrit, szövt s é g ó r á j. 4. M i s o c z i - f é vá d o r s r g. 5. S z ő y, Vármgy srg. 6. F s ő g, E s z t r g o m v á r o s srg. 7. T t, sztr g o m i tűzotó szövtség diját. Egyéi dij : gjobb v zéyő : vitéz V i z t y drás Szőybő (cigrtt d o b o z ). gjobb yomó Etritgyárbó (züst c i g r t t t á r c ). g j o b b írásbi d o g o z t o t tti s gédtiszt zíttt ( á ó - ó r gsztsi j á r á s j á d é ). d i j i o s z t á s utá Pthő J á o s sztdri pogármstr itéztt b s z é d t tűzotóhoz. Hgozttt, h o g y tstütt ért g u y h t á r o m s o á r o m o, h z ám vszi z é b tűzotó ü g y é t. ö z g y ű é s d r. Fry Vi mos i s p á h t á s o s z á r ó s z v i v ért végt, m j d d i s z v o u á s v o t, m y utá v z t ő é s tűzotó d i s z b é d v t t rzt M g y r Kiráy S z á ó b. " város út- járdépíti progrmmj. Pogármstrü utsításár m é r ö i h i v t zíttt ö v t z ő éháy é v u t - é s j á r dburoási progrmmját. Ezt p r o g r m m o t í. hó é, s z r d á tárgyt v á r o s építzti bizottság é s zt á t á o s s á g b is f o g d t. É r t s ü é s ü s z r i t t r v b v vév z I g mádi-ut iépít g é s z z uj v á m h á z i g, K u M i ó s - u t c mdámjá b i t u m s z é s, H ő s ö - t r é á t v z t ő ét is utc b u r o á s, végü Z i c h y - u t c é s Szt I m r - u t c györs rdz. Járd épü Péczy-tér zi o d á, Horthy-Miós-ut g y i odá gz i városházáig, K p G y ö r g y - u t déi o d á Kossuth Ljos-utcáig, Kos suth Ljos-utc ti o d á, Kossuth Ljos-utc yugti odá z u j t. t m p o m i g, v é gü Szt I m r - u t c déi o dá T m p o m utc m i d ét o d á. Értsüü szrit progrmúi mgvósítás m é g f. é v b m g z d ő d i. húsár. Városu mzáros- htsiprosi érmér váro su pogármstr őzts b h t ó t á r g y á s utá h ú s á r t újbó szbáyozt. z uj húsár övtző : Srthús : Ods pöröt vó C o m b rj Ugyz yomtté éü Zsirszo Háj Zsir iogrmmoét P Borjúhús: P ö r ö t v ó, trj é s szgyhús 1.60 P. Krj 1.80 Comb 2.20 iogrmmoét. m Mrhhús : P ö r ö t vó 1.20 P. Lvshus 1.40 Süti vó (fsá, r o s t é y o s ) 1.60 iogrmmoét. m i t zbő z á r b ó áthtó, srthús ár váto zt r d t, szo, háj é s z s ' r á r g. - é t 15 fiérr mdtt. borjúhúsá pör öt vó é s b o r j ú c o m b ár mdtt g.-ét 20 f i érr. m r h h ú s á r v á t o z t m r d t. z u j ár s z p t m br 19-é ép érvéyb. Főix Gérgyár gőzmosodái gyűjtőhy. Uri, ői divt-áru, toi ci gocsóbb bszrzi forrás H J N L O S Z K Á R. FILMSZÍNHÁZ Komárom Ku Miós-u. I I. Szpt é, s z o m b t o é s szpt é hétfő i 4 7 é s i 2 9 óror Szptmbr 18-á, vsárp 3i4 4. IJ4 7 s ó r o r gvidámbb mgyr / i vígjáté f ii / T d muzsiái:.!. Kigzít. M g y r viághirdó. z utosó ő d á s v é g j or. Hrsáyi Zsot é s vitéz Somogyváry G y u rgéyi. Egyr gyobb érdőds i séri z o v s ó ö z ö s é g H r s á y i Zsot Május cimü, gyszbású társdmi rgéyé izgms, méy, ötői m s é j é t, m y t z Uj I d ő " özö f o y t t á s o b. Díjt muttváyszámot bár i üd i d ó h i v t, B u dpst, V I., d r á s s - u t 16.

3 szptmbr Komárommgyi vármgyijgyzői gysüté Komárom Vármgyi Jgyző gysüt szptmbr hó 10-é s z o m b t o déőtt t r t o t t évi rds ö z g y ű é s é t Hmos t f ő j g y z ő ö é s é v Ttt ó v á r o s o. t\ ö z g y ű é s mg jt Rviczy Istvá tti, d r. Miháy G é z gsztsi j á r á s f ő - s z o g b i r á j, d r. Troyó Bé y. f ő s z o g b í r ó, d r. Kámá R u d o f t b. f ő s z o g b í r ó, Wis- bchr J ó z s f v á r m g y i é p m ű vi titár, ámi isofü győ é s d r. Pogáy G y u t b. szogbíró, özpoti iüdött. szép számb gybjött j g y z ő t Hmos t f ő j g y z ő ö öszötött. Eöi mg y i t ó j á b z g y s ü t mu ásságáró méztt m g. z gysüt mút évi m ű ö d é s é r ő Tóth M i ó s f ő j g y z ő, z g y s ü t főtitár számot b gy r é s z t s s é g g. p é z tári é s z á r s z á m d á s i jt utá m g á p í t o t t ö z g y ű é s özgyű. j ö v ő év ö t s é g v t é s é t é s t ö b b g y s ü t i tuáis é r d é s t tár gyt. K ü ö ö s értét épvis t ö z g y ű é s t á r g y s o r o z t á d r. Pápi G é z, Ágosto Ivá é s Smud M i h á y s z é r t z t i. h á r o m v á r m g y b i főjgyző, m i t itűő ő d ó ődási t é m á i t z gys özigzgtási á g b ó vtté. B ő t p s z t t u p j á fépíttt ivós ért züt mgjt rtárs y i v is i á b b g y f i g y m m hgttá, mrt y g u szogát ö z i g z g t á s s o - s o járásáá. z évi rds ö z g y ű é s t t á r s s - b é d övtt, m y t ö b b p o h á r ö s z ö t ő hgzott. Vár mgyé üöböző vidéirő g y b s c r g t j g y z ő i fhér sztá g j o b b h g u t b vitttá tovább ügys bjos dogit. Hírp. ámtitár, országgyűi ép visőt fogdó pjá H o y J á o s tstüti j g y z ő v f rst. tstüt épvistéb tisztgt z ámtitárá é s ét g y f o t o s s á g ú ügy d v z ő i t é z é s c é j á b ó é r t é z á mtitár ö z b j á r á s á t. z g y i hyi isiprosság özmuá b vó f o o z o t t b b r é s z s í t é s, mási p d i g z, h o g y z u j r ó m. t. m i i s o é p i t é s p c s á é p i t s s é gy i p r i t f o y m o trtásár m s trm i s. E z idő s z r i t K o m á r o m b, épp trm hiáy m i t t, t f o y m o t r t á s gy h é z s é g b ütözi. házi ügy tárgyás utá z ü 6 ó r o r Fji G é z ö zárószviv ért végt. özigzgtási bizottság ü. K o m á r o m - E s z t r g o m... v á r m g y é ö z i g z g t á s i b i zottság dd, szptmbr hó 13-á d r. Rdocsy Lászó Pártpoitiávmfogozi o m á r o m i ü o m á r o m i ipr tstütb. Áásfogás m u b é r hétözpi ifizt mtt. Komárom Vidé Ipr tstüt ö j á r ó s á g s z p t m b r é déutá 3 ó r o r hvi rds ő j á r ó s á g i gyűt t r t o t t tstüt s z é h á z á b. Fji G é z iprtstüti ö p i r d őtti f s z ó á s á b titozott z, m i t h tstüt ö járóság Függt Kisgzd P á r t gyűév gyütt t r t á mi üét. Ugyis m o d o t t gys u g y á í t o t t á b szrt v á r o s b z i p r tstütb z j ó m i i p r t s tüti üt é s pártértztt, m i t h ét g y ű é s gyütt mgtrtv. H o o t t tstüt p á r t g y ü é s h z s m m i öz, p o itiáv h i v t o s hyiségéb m fogozi, d szádé á b s i c s p á r t p o i t i á t űzi, v m y párt m t t á á s t f o g i. Fji G é z iprtstüti ö dbrci ipros o grsszus iüdtérő számot b. E ő d j, h o g y o g r s s z u s é z m ű i p r hyzt C s o Mgyrországo, ézművsmrá ü g y, z i p r o s s á g m u á v vó á t á s z ö t é v s bruházási p r o g r m m rtéb; zz p c s o t b z á r r o m b o ás é s ö t z ő i r á y á r, z épitőipr muhtőségi biztosítás, i s i p r o s s á g sz rp ö z s z á i t á s o b, ö z főis pá öév üt trtott, my vármgyi htósági é s hivtfőöö t ö r v é y h t ó ság mút hvi özigzgtási r d m é y i r ő dt hü épt. D r. Rdocsy Lászó Eöjárósági 3. o d. üzm vrsyé, házig is zb é s i s é g m u á b foyttott iprűz mgszüt t, ágyár műöd otár érd, trmi h i trő, csádi mubér r d s z r b v z t é s é s z i p rosság öztrhi, é z m ü i p rosság í v á s á g i z O T I - v s z m b, z i p r o s s á g ggori átás ( i p r o s y u g d i j ) " ü g y f o g o z o t t. T o v á b b i b z ö j á r ó s á g f o g d t z Iprtstüt Orsz. Közpotjá mu b é r hét ö z p é dő i f i ztér votozó jvstát. Oyépp óhjtj zt s z b á y o z i, h o g y m u b é r htőg htivásár őtti p o fizttss i. K t t ő s cét át zz éri z ö j á r ó s á g r öcsi gzdsági szmpo tobó, m r t z át g y r é s z t mgdáyozhtó vo öyymi godoozású muáso s z o m b t s t i m u t o z á s, másrzt p d i g m u á s o htivásár őtt pézhz jutv öybb t u d á bszrzi szüségtüt. U g y c s í v á t o s é s h ys t r t o t t z ö j á r ó s á g z I P O K - m u ö y v f é y é p p vó á t á s á r v o t ozó jvstát is. Fji Géz ö b j ttt, h o g y d r. Zsidy Frc főis pá ö r ö m m ö s z ö t ö t t m g szv b u d p s t v i d é i i ráyi ü g y é s z s é g u j főöét, d r. Götz B é iráyi főügyzt zo o m b ó ifoyóg, hogy f ő ügyzi miőségb sőizb vtt rzt bizottság ü é s é. D r. Götz B é i r. f ő ü g y é s z m g h tódott ö s z ö t m g z ü d vözt. p i r d fvét s o r á rüt őtrjsztr hvi jt. z ispái hvi jt rzts b s z á m o z u g u s z tus hób vármgyé trüté z j o t t ü ö b ö z ő Szt Istvá évi ü p s é g r ő é s méy r é s z vétt szó Msy d o r o m á r o m i pézügyi t á c s o háozásáró, mit i pédás i i s m r t s s é g g párt t p i t t t tötött b héz muörét háozás m cs v á r o s i h i v t t é s t i s z t visőtársit, h m z g é s z város özöségét érzéy sújtott. tfügyőség ugusz tus h v i j t é s m g m é z i Szt Istvá évv p c s o t b u g u s z t u s h ó m á s o d i fé b E s z t r g o m b rdztt t ügyi iáításró, m y á t á o s i s m r é s é s o s z t t sir j g y é b f o y t. T j s i s m r é s s i t i épvi é s ép ottási itézméy é s i s o á trőit, i s oddáss zíttté ő ráju bizott i f júságot fárdságos muáju v á r o z á s o mssz föü muó r d m é y r vzttt. Küö is m g m é z i Borz L j o s tügyi s g é d t i t á r g é s z tévr i t r jdő buzgó fárdhtt műödérő. vmit 66-os é t ü S - s tipusu uxus viágvovö i v á ó hg visszdásu tű i. Ktjfttfó i-iidci Óo»áciiór»d*W. iprtstüt. Örömm hott özi g z g t á s i b i z o t t s á g, hogy V é r tsszöősi b á y m u á s o é r d é b ttt é r m M á v. I g z g t ó s á g hyt d o t t s V é r tsszöős özségb ó M á. b á y t p é dogozó m u á s o z u j votjártt rgg idjorá muhyir j u t h t é s st időb hz utzht foyó évi o t ó b r hó 2 - á t ó z d ő d ő g. vármgyi m. i r. gz dsági fügyőség ugusztus h v i j t é s szrit idós ső dvző v o t z őszi btritásu övéyr, d még i á b b t j r, mrt htővé ttté t j m u á idjéb vó végzét. g b o á c s é p ét b f j z t é. c s é p é s i r d méy i g z o t á s z o s o t r m é s iátását. t g r i t r m é s t. h o d é t 13 q szms t r m é s várhtó. o r i b u r g o y j ó ö z p s trmt dott, b ői i g özpst, úgyhogy t. hodét 5 0 q trm várhtó. cuorrép trm bőségs cspdé j v u t, t. o d é t 125 q várhtó. vármgyi tiszti főorvos ugusztus hór zt jttt, hogy vármgyé gzségügyi viszoyi z é v s z h o z v i s z o yítv é s á t á b dvző v o t. Némig mdtt hstífusz é s vérhs st s z á m. m. i r. ámépitzti h i v t u g u s z t u s i j t é s sz r i t z ámi é s t v h. z é s b vő özut f o r g o m é p s á potb v o t. Ez időszrit f o y m t b v ábti áti szsz, mocs száyi é s c s á s z á r d d i vici áis ut épit, g y r m y i áti szsz, v á r g s z t s v é r t s s o m ó i é s z ti b ö t ő

4 Komárommgyi 4. odh ut trvz, úgyszité ftrtási f d y g s z á í t á s o i s. budpstvidéi o máromi m. i r. pézügyigzg tó b j t t t é, h o g y z d ó ivtt z ö s s z s d ó m r votozó m. i r. pézügy m i i s z t é r i u m át mgápított trv s z r i t bfjzté. g y ű é s végé d r. Fry V i m o s ispá bjttt, h o g y t ö r v é y h t ó s á g i b i z o t t s á g foyó évi s z p t m b r h ó é r ö s z s z h i v o t t őszi rds ö z g y ű év g y i d j ű g v á r m g y i ispáo Esztrgomb ért ztt t r t. Ezz p c s o tb mgyi özgyű d r. Lpod t p r á t u s o o f o g bszédt m o d i Szt I s t v á r ó é s j u b i u m i évi j tőségérő, m i o r is v á r m gyi özigzgtás szmpotjá bó t g j é d é s t. T i ttt z i u s z t r i s s z ó o r é s h g t ó s á g r, z i d g b ő i d jövő gyű mgjő özigzgtási vztő g y é é s csádtgji jétér, v m. ispáj z utó is féri t v h. b i z o t t s á g tgjit, h o g y mié tjsbb s z á m b vgy rzt z z évi őszi rds ö z g y ű. bó s z o g á t t v ő rdőr távoított t r m b ő ö z b iátót. Így g y ü é s z v r t u foyt tovább. ö v t z ő ő d ó Csh Szombthy L á s z ó épviső v o t. b s z á m o ó utá t i s z t i r vásztás vot. Eö: Kurucz S á d o r isgzd, titár: Csh J ő y. f g y v r m s t r, ügyv. ö : Hsfá J á o s y. c s dőrtiszt, t á r s ö : Ojos F rc y. m á v. m z o t t é s György L j o s g z d á o d ó. y i t o t t m g s midjárt Czirjá t é p v i s ő dt át szót. z ődó épviső ő s z ö r g z d s á g i hyztrő b szét é s g g y o b b i s m r é s hgjá m é z t t m g vitéz Imrédy B é miisztrö posvári bszédérő. b p o i tiár áttérv h g s ú y o z t, h o g y rős, sziárd p o o yugvó poitiár v szüségü. üpoitii é r d é s t vázov fmiittt N é m t o r s z á g g v ó bső brátságut gyütt m ű ö d é s ü t. Káy Kámá üügymiisztr vovztét hyst, i d i p o m á c i i r á v r d m é y s d o g o z i hz jvár. Bső brdzdü b m ht zot m ó d szrt h s z á i, m i i d g országob mgf. Sjos áu fizttt gitátoro m ű ö d é s ióét r j á z o r szágut di modott, miözb m á r ő b b is é s m o s t rőtjsbb yis özb s z ó á s törtét, m i r gyobb botráy mgdáyozás céjá- zödrszts gázo özü fő g my jöht számításb? Cór phosg, diphosg c h o r p i r i. Ez r ő s t ü d ő r htó g á z o, mrt f ő g tüdőt t á m d j á. Izgtó h t á s u ráyg cséybb, mit mérgzőhtásu. sárgrszts gázo y főépvisői? m Miy htásu v fhér rszts gázo? Hzfis üdvöztt L é g F. h ó é, v s á r p d. u. o t m i L i g o m á r o m i csoport 5 ó r o r K o m á r o m b z I p r Eöség. tstüt S z é h á z g y t r m é b Czirjá ráy Fhívás! ő Komáromb. dr. épsségü Légotom. Kisgzdpárti épvis t pécsvárdi é s d r. CshSzombthy L á s z ó gsztsi j á r á s o r s z á g g y ű é s i épviső ő d á s t trtott m i g z d s á g i é s p o i t i i hyztrő. gyűt Csh J ő y. fgyvrmstr, omáromi os D mérgző g icsi. z I p r i t é s Lvvisit. Ez v é s b é ió f o y d é o, m y ő r o b b t á s s r ü g á z ápotb. Ez f ő g b ő r r ht. fszüt üpoitii h y zt s ü r g ő s p r c s o j, h o g y v á r o s u o s s á g is m g t u j zot z ó v ó - s z b á y o t, myt gy stgs égi támdás máv tudi. Ezért L é g o t m i Lig hyi c s o p o r t j j ö v ő héttő zdv z iprtstüt g y t r m é b s o roztos ő d á s o t trt. Ez ődásoo midit:sszoyt, áyt, 14 évs ortó m i d f i u g y r m t é s 5 0 év füi f é r özigzgtási bizottság ü utá g z d s á g i, z d ó - f i t é s z o t, i t o i szogátr már mto fszómási é s é p m ű v é s i z fhívju, h o g y z ő bizottságo trtott üt dásoo sját érdéb is ugycs d r. Rdocsy Lászó r é s z t v g y. z ő d á s o m g főispá öt tt. Fti z d é s é időpotját ms g y ű é s t g o szép s z á m módo fogju osság t u d o b jt m g gy ér m á s á r h o z i. Ez ődáso d ő d é s s i s é r t é z ő d ó i mghgtás m cs sját j v s t o t é s z utá i u t é r d m i d i, hm h viát. zfis ö t s s é g i s. Evárju thát, h o g y v á r o s u osság üzdv s z o o t t ö z ö y é t m g ji z ő d á s o o. Mid c s á d j á t, v á r o s á t é s h z á j á t sz rtő m g y r o t t s z! T t t ó v á r o s r ó jött Hírp. Pogári égotom vzérfo. írj : d r. K r s é Lászó. (Foyttás.) Mior övtzi b rövid idő tt (gyors gyfoú) gázmérgz? J t é t, mrt cs rős öyzt o o z. Miy tujdosági fojtó gázo v? M á r vü is j z i, h o g y fojtó t u j d o s á g u v. H cs vsbb m y i s é g v vgőb, vgy cs vsbb fojtó gázt észü b, o r cs r ő s i z g m i j s é g m u t t o z f s ő égut r é s z é rő p. t ü s s z t é s, toroég, ráogás, öhög, szomjuságérz. H g y o b b myiség éri tüdő p r ó hörgit s főg éghóygocsát, or sú yos ápot övtzi b. fojtógázo mgmrjá éghóygocsá hámrétgét, i s hjszár átrsztőé vá s tüdőéghóygo mgt s v ó v s bá t ü d ő v i z y ő. gtöbb iy gázmérgztt mgfud. My fojtó sősorb hrci gázo mgismrdü? Chórr, phosg, d i phosg Chórpiri. (Foyt, öv.) Uj mgyr műtrágy. Hosszs tudomáyos gyorti ísértz utá Hugári" Műtrágy, Késvé s V g y i i p r R. T. u j m ű t r á g y á t hozott i picr, Hugári-mzfoszfát"-ot. érszts gáz özü főg my jöht számításb? Ez z u j műtrágy tjs hzi y r s y g b ó zü, zért m é t á v i s i Hugári* ő vt. M i t v is m u t t j, ét h t ó y g is v : f o s z f o r mz. Foszforhtóygbó vmiv többt trtmz, mit szuprfoszfát (18-20 százé f o s z f o r p t o x i d ), d z fosz for v i z b m o d ó d i, ö véy zob öy f tudjá v i. V b t o vábbá b. 40 százé szés vs mz é s fé s z á z é i t r o gé. Hugári mzfoszfát morzséos (gruát) b rü f o r g o m b, m i z s z o rást i g m g ö y í t i. Árát m mitszuprfoszfátét, iogrmm s z á z é o b ápítottá m g, hm 100 iogrmmoét (P é s m é ö t s é g ). Cr I. Cr I I. Ez tujdoép vgőb b g ő f i o m sziárd t s t c s é. F ő t u j d o s á g u : ig g y o r s i g r i égut y á h á r t y á i t. E z t z u j műtrágyát, m i v s s b b h t, s ő s o r b évő övéy á dju, miy u c r, rét, gő, s z ő ő, c s o t mgvu gyümöcs, stb., d dju o r, h v g ő b so gáz v. Kv gáztó is törtéhti gázmérgz? súyos I g, h i s m y i s é g ü gázt t r t m z ó vgőt s o á i g szív ju b. Miy hrci hrci hrci hrci hrci gázo fosztás? V: gázo, gázo, gázo, gázo. toi 1. érszts 2. zödrszts 3. sárgrszts 4. fhérrszts 4 szptmbr 17. m é s z b s z g é y tvéy t j r, h mszt d v ő ö v é yt ó h j t u t r m i, m i t á r p á t, óhrét, b ü ö y t, s t b. Hugári-mzfoszfát" mztrtm prsz m yi, h o g y m é s z b i m o d o t t sz géy t j o t m é s s z g d ő mértéb ássu. E r r gy m ű t r á g y m é s z t r t m sm g d ő. I y t j o o (sz z g d h t t, mszz utá p d i g zt műtrágyát hsz áju, myi gjöv d m z ő b b r d m é y t érjü. Hugári-mzfoszfát thát m s z u p r f o s z f á t h y t t s í t é s é r vó, h m o t t hsz áhtó őyös, ho idjé Thomss, vgy Rháifoszfátt j ó rdméy t ért. M i t h o g y htás ssú, htőg orá szóri, t vszi á m á r őssz százé többt mzu, mit myi szuprfoszfát szoott dgj. Htás é t - h á r o m évr o s z i. HÍREK. Ötudtot! H i t r gy b s z é d é s z t ö b b m i t s modhtó v i s s z h g, my z g é s z b s z é dt v é g i g í s é r t, gys h y p d i g szit v i h r s z r ü tomboó jtb csúcsosodott i, b s z é d s pédáj m z t i ötu dt rjé. M é g rádió hu á m i rsztü is httt é r z i, h o g y z férfiú, i b s z é, t ítv v é s átfütv v v m i t ő, m i v mzti ötu dt. Ezt m u t t t visd is. hgtóság P d i g rádió cs füt szogáj i, szm m d smmit. Erő sugárzott i szóo bszédébő hgtóság v i sdébő. z ötudt Li, szmi rőtéyző rj. rő z, htms mzt b i r t o á b. R g y o g ó v á tszi b ü s z ötudt szmt, pirját fsti z r c r, c é o s s á méyíti r t, d o b b ó v á sz tő é p é s, m i dr száttá gyúrj át z g é s z m b r t é s h, hrcost frg bé pogárábó! E g d h t t téyző z z ö t u d t, m r t igzíti srg hd étszámát ipótoj hiáyos fszrt. szm t é s é éüi gépsíttt f g y v r m t t é s ftt b i z t o sítj s m m i v m p ó t o h t ó m z t i ütt. Mié isbb, mié v é r t b b gy mzt, vbbé számitht mogtásár, á tstmié máso tá fotosbb fdtá titi, hogy fii éb ffoozott z o b o g j o tűz mzti ötudt ágj, m é g p d i g itrtó.

5 7. tá ti vémit szptmbr 17. Bü, mgyrob i á b b c s j t z i s z o o t t z z ö t u d t, mit ádósui, iább f-fágoi, zíát Miyi, sz dő u dó *& itrtáss mit égi, iább szómob, düts jsz v b é s szis ü p i hgu t o b éi i m g á t, m i t szzz iiszjöv. á méy, r ő s, gy dogozó sz vdő m z t iráti o m o y, t ö r htt é s smmifé izmus"- s i m irthtó v o z o m b. H iszfát íytihszivgy y- bü hib z, hogy ics itrtó, ádó mzti ötudt, or böjü i d j u üszö hyt m g u b tiszt szt m., t :u, szfát árom Lgyü ö érz midb, m i d örüméy özött ö tudtos m g y r o! -y - i. Vátozás sjóosztáy vztői t i s z t s é g b. miisz trö Ráóczy Imr dr. mi isztri tácsost, sjtóosztáy v z t ő j é t ttő t i s z t s é g t ő f m t t t é s őt m i i s z t r ö ség, más bizmi muörr mgbízt. Kormáryzó m i i s z t r i o s z t á y f ő ö i c i m m tü ttt i. U t ó d j, vitéz Koozs s z Ihtó sz iboó i, >>tuhuzi, I, t miptu óság füt d mo vitrj. Ims m. ímt, ti z rt, miz fcost z z hd ij m;ittt Iztotó tst ié tá;bb ogy Itüzidt váry-borcs Miháy d r. m i. osz táytácsos, iv újságíró, i Függtség" főszrsztői sztátó rü m o s t m g y r s j t ó ü g y iráyító m g s t á b. K o r m á y z ó t ó z omm m i i s z t r i t á c s o s i címt p t. Koosváry-Borcs Miháy g y é i s é g é t, vitását z g é s z m g y r sjtó osztt mgbcsüs é s szrttt értéi, u j t i s z t ségéb örömm öszöti. Pézügyi bizottsági ü. város p é z ü g y i b i z o t t s á g f. hó 14-é, szrdá déutá 4 óror, városi széház is t á c s t r m b üt t r t o t t, m y bizottság t g j i gy s z á m b jt m g. z ü f. h ó á t r t d ó rdí vüi ö z g y ű é s tárgyit zíttt ő. T g g y ű é s. omáromi K t o i u s K ö r f. h ó á, v sárp gymis utá sját hyiségéb tgértztt trt, m y r z ö s é g tgot zúto is m g h í v j. városi pszámoso fizts s z b d s á g. váro su vztőségé szociáis ér zéér v z z i t é z d é s, m y már r é g b b r d t, hogy rácsoyt mgőző p já déutájár, továbbá rá csoy midét pjár, gy szombt déutájár, hús véti ü p, v m i t p ü ösdi ü p midét p j á r, végü Szt Istvá p j á r m i d v á r o s i p s z á m o s, i g á b b gy é v á v á r o s s z o g á t á b, m g p j tjs f i z tét. P o g á r m s t r ü z rdz városi pszámo so 8 pi fizts szbd s á g o t j t. H o g y z z i t é z d é s tjs s z b á y s z r ű g y, p o g á r m s t r ü z ügyt városi épvisőtstüt é trjszttt, m y zt z d d i g i gyortot szbáyszrű htáro zttá mt, ö r ö m m é r t s ü ü, h o g y zt h t á r o z t o t t ö r v é y htóság isgyü jóváhgyt. Szürti mutság. z O r szágos Frothrcos Szövtség K o m á r o m i F ő c s o p o r t j f. h ó 18á, v s á r p st 6 óri z d t t z Iprtstüt Széházáb formruh pj jvár szürti mutságot rdz. Bépődíj s z m é y é t 70 fiér. z i d i mutságu dré frothrcos i gyobbszbásu sz, m i t v o t z d d i g i. D é u t á 2 ó r á t ó szis fvouás sz v á r o s trüté öz 100 sz rpőv. V g y ü rzt m i d yi szürti mutságo, m r t ms céitűz, m y t f r o t h r c o s i épvis m g érdmi város mid p o g á r rzérő t á m o g t á s t. Á r m s z ü t. Hugári V i i. Rt. f. hó 18 á, v s á r p r g g 6 órátó déutá 2 ó r á i g á r m szütt trt. Á h í t t o s csd sz mi dütt, h f z g z O r i o rádió h g j. M i d zj, á r m, szó csittu, mior Orio rádió mgszó gyviág: oy c s d b m é y d é s s h gtj z m b r z O r i o r á d i ó tiszt h g j á t. hgtó c s d r itő férfifj, z Orio rádió u j s z i m b ó u m. omáromi ziso é s városi s g é y. Ngyságos Főszrsztő U r! Mit z brát cs örüi t u d o, h o g y K o m á r o m b r ő t j s b b zi ét v u ó b s i g y cs m g é g d é s s á t o m, h o g y z iso étsüt városub. zt z o b s h o g y sm értm mg, h o g y v á r o s miért i g y szi o y g v é r o s támogti zt z u j tá éüöz htő itézméyét, m i o r m á s o d o z utóbbi é v b é p p ygi oor hivtozv, mgvot mid támogtást z u t ú r á t ó. Lvt E g y süt m b i r v á r o s évi P sgéyt d i fdzt hiáyáb, m i o r ott srdüő ipros-pszámos ifjú i g y y r h t zi iépzt s város özöség rdz gy fúvós z r r, u g y o r évi 1200 P - t sgéy c i m é é s 116 P - t fűt, s t b. ö t s é g mgtérítr s z í v s d z i s o á, h o o t t o t t cs jobbmódu gyrm yrht ottást, i szméyit évi 6 P birtási d i j t h v i 10 P t d i j t f i z t, t hát z o t t ó tárő évi 120 P, mg h v i 200 P j ö v dm v. Lgy szbd f vti é r d é s t, h o g y z 1200 é s 116 p g ő b ő m i á b b vtzrt támszthtá f, h s o ó utúritézméyt t á m o g t h t á, m p d i g z isoát, még o r i s, h ziso bszütté műö d é s é t, m y stb sm m r d á övdé ottás éü, hisz v ég i g iváó zogortárő, ztitó. S o r i m szivs ö z é s é t m g ö s z ö v m r d o méy t i s z t tt : K o m á r o m, szpt. 16-á. áírás. vér foyó hó á, d d m g trtdó városi özgyüi d vászt. S z r s z t ő. Ipri sztfoymo. K o m á r o m é s V i d é Iprtstüt v z t ő s é g z i p r i t o v á b b é p z céjábó i p r i tfoymot s z á d é o z i r d z i trvzt szrit c i p é s z, f é r f i s z b ó, szt os é s építőipri t f o y m o r ó v s z ó. Ez z sti t f o y m o ö s s z s 123 órát vsz i g é y b, mybő 8 0 g y o r t i é s 43 méti ó r sz. t f o y m rzvéti d i j s z m é y ét 10 p g ő. J t z i ht z i p r t s t ü t i r o d á j á b, ho bővbb fviágosításs szogá. H á o z á s. Rzvétt v t tü özv. Hoy L j o s é sz. Fhér Mári f. h ó é, é t é 8 6 i é v é b bövtztt huytát. Háát szrtő g y r m i : Mári, Erzsébt, Mrgit, my, vji, uoái d é d u o á i g y á s z o j á. T m t é s f. h ó á m t v é g b rf. g y h á z s z r t r t á s s z r i t gy rzvét m t t. L é g o t m i o t t á s z is oáb. utuszmiisztr rdtb ttt ötzővé z ö s s z s i s o á b égotmi ottás bvztét, gyb trüti főigzgtó h t á s ö réb u t t, h o g y htásosbb őrizzé z isoáb d i á o égotmi i é p z é s é t. gyotpost bi. Mgdöbbtő háos szrcsét ség törtét u g u s z t u s h ó é é j s z gy Ács ö z s é g m t t i mjorság istáójáb, ho udt Forgács J ó z s f 65 évs gzd sági c s é d. szomorú é j s z á s z b d u t z g y i b i, fö é s á y r g t z i s t á ó b, m i ö z b fdötött F o r g á c s ágyát s müő Forgácsot mg v d u t át föt, m j d ö s z sztpost. b o r z m s zjr ősitő cséd szmétü tátá s z r c s é t mbrt. S ú y o s á p o t b száítottá győri ó r h á z b t r g i u s s o r s ú gzdsági csédt, ott zob m á r m t u d t rjt s g í t i. órházi ágyo mght éü, h o g y v i s s z y r t v o szmétét. H á z i s s z o y o! Nm rü p é z b, m é g i s g j o b b t é s z trcptt m g p j, h még m éri Dr. Otr-fé hírű féyéps viág rcptöyvt, m yt b á r i i g y m g ü d g y á r : D r. Otr. Budpst, V I I I. C o t i - u t c 25. Z o g o r t i t á s. Z démii m ó d s z r r z o g o r t i tást vá vizsgár is ő zít Hi brté Komárom, Zichy- u Jtz szptm br 10-tő. Egr város üp. Egr, törö i üzdm d i c s ő s é g s végvár, viághírű m g y r bivér trmőhzáj s z p t m b r 25 i o t ó b r 2 - i ö z ö t t üpi htt r d z. z üpi hét s o r á mzőgzd sági, g y ü m ö c s, b o r, s z ő ő, i p r i, uturáis, r s d m i, b é y g iáításo muttjá b m i d z t z értét, m y t z f s ő m gyrországi város fmuttht. V m i o r utúr trjszt é s h r c i r é y ttté vz tssé, m gzdsági fjttség é s fürdői vtjá c s o Hz g g y o b b é r t é i v é. z üpi hét g é s z t r t m tt z or s z á g m i d rzébő 50 s z á z éos mtdíj dvzméy tszi htővé g y m u t u g y j ö v ő j ü m g y r város mg- N z míg b m éri z ország gyt zogorgyár, MUSIC Budpst, VII., Erzsébt örút 43. (RoyL). Tfo: díjmts éps prosptusát özismrt ocsó á r j á t á t! Eőyös fizti ftét! özítét. z üpi hét s z zációj, hogy zomm rü őször b m u t t á s. v i á g hírű g r i bivér városi már ázásb. Ngy borvásár d v z m é y s b v á s á r á s i h tőség. Érdődr rdzőségi irodá : E g r, É r s utc 13, B u d p s t, B h Lujz tér 1-3 é s z s é g g s z o g á r é s z ts p r o s p t u s s. Béyg péziáítás. z E g r i ü p i Hét r d z ő b i zottság z E g r i ü p i Hét pcsá országos béyg péziáitást rdz. iáításo rztvht mid m g y r o r s z á g i g y ű j t ő. Kiáíthtó bármy béyg pézgyüjtméy. Rzts fviágosításo p r o s p t u s s r d z ő ség: E g r, É r s - u t c 13. sz. s z o g á. béygiáitás r d zőség mébéygt bocsát i é s m é b é y g z ő fübéygzt d i. E ő j g y z é s t cs 1000 pédáyb m g j ő m ébéygsoroztr gy p g ő s áro r d z ő s é g f o g d. K t o i u s S z m most mgjt szptmbri szám s ő h y hozz Pitér J ő, gy m g y r i r o d o m t ö r t é t iró sszius szép mg mézét Köcsy Frcrő. Más tumáyoo b ő r i t i i b s z á m o ó o ivü ü öös érds bb szám b üfödi t u d ó s í t á s o, ö z tü páp á á s f o g á s z osz f j v é d m frci t o i u s iróé s p y o p o gárháború érdéb. tr tms foyóirt, m y t Szt Istvá T á r s u t m g b í z á sábó Mihics V i d szrszt, őfizti ár évi 10 p g ő. Fosztjá yugtmgyrországi gysütt. émt b i r o d o m társdmi été g y s é g s iráyítás ö vtztéb régi o s z t r á t rüt építi fosztjá t á r s d m i, j ó t é o y, u turgysüt, h o g y z o h yéb uj, Bribő iráyított szrvt áíts f. így g utóbb vot Burgd trü té t ö b b őgytét áy gysütt szüttt m g foszttá z s i d r i vízi- é s t é i s p o r t g y s ü t t is. Kérj midütt Komároimgyi Hírpot. Ppírszvétá phtó : HCKER DEZSŐ öyv- é s p p r r s d é s é b.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért!

Most megéri váltani! Új Suzuki már 1.999.000 Ft-ért! március 12. kzicbrcik.hlyipic@gmil.com I. évfolym 1 szám ovmbr 15. Kzicbrcik és köryék Krtészti- és mzõgzdsági bolt Kíáltukból: Mzõgzdsági kisgépk, szrszámok Tápok, trméyk, álltldlk Lovs flszrlésk, ptkók,

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben