X. évfolyam 38. szám. Komárom, szeptember 17. felelős szerkesztő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X. évfolyam 38. szám. Komárom, 1938. szeptember 17. felelős szerkesztő:"

Átírás

1 0. X. évfoym 38. szám. r Komárom, szptmbr f i é r. E L Ő F I Z E T É S I R Egz évr Féévr 10 P. Ngydévr P. Egys s z á m á r 20 íi Mgji mid i 1 V. í p ibó tt omá937. s z. ) budtriszti végr st sz s jár. rhjtás pgőr s ríüfog iéhjtást ríásár d. u. 4 u"g >ságot fizt [ u mgzi. : z rbo őző i, hogy árvr i 18-á. Lászó ;rhjtó pját tt foorái93s. sz. or b u 'ográyi ir gy 1190 P. ié)gt é s árvr ibbi é s ig is, h végrioz tró mg- fig gor, gyéb ; zi árv[gusztus.ászó íiijtó. Dzső P. PTHÓ z, m i m Cshszo váiáb törtéi, most már m izáróg csh é r d é s, zútt m á r m gydüá ó csh o r m á y b ü gy, z s m é y, csh szováii méyrhtó vá ság gz E u r ó p számár s o r s d ö t ő v é ttt é r d é s mgodását. N i c s már Csh szováiáb ámszuvréitás, ics m á r ámotó rő so m z t s é g b ő otott ámszrvztb, b s ő z v r o o v i s z á y o o ivü idg h t m, cím é s j g éüi gátus bfoyásojá z á mfőt, ormáyt, szb uj iráyt v é g z t s jtőr futott s m é y. Némtország bb zűrzvros hyztb f mt szvát fjtstvéri é r déb. Hitr cár N ü r b r g b htározott, g r ő t j s b b áásttogt z igzságt yomás Most hus Tfo 6 1. H i r d t é s ári d í j s z b á s GYUL Kézirtot m du. émt b i r o d o m hrsogt szrt viág ürbrgi bszéd m fogj t ö b b é tűri három é s fémiió émt yomtását üdözttét é s érm üfödi ámférfit, v gyé tudomásu, hogy itt m frázisró v s z ó. D Cshszováiáb mcs émt mztiség é. r b s z o g s á g srű yrét szi o t t hárommi ió szová, másfémiió m gyr, t ö b b mit fémiió ruté, éháy százzr g y midössz hétmiió csh d m o r t i u s épp m vzhtő bjső i m p riizmus tt, i s z i té viágháborús Európ áoszáb, z sméy vd szágudási özt rü t v d örvéyb, y ődt b C s h s z o v á i á b. Ezrő mztségrő is szó v, z sm birjá mostohsorsot, szvdt. Ez is ördzt é r, z is szbd é g ö r b szrté éi. H o g y m i sz E u r ó p sors, zt mgjósoi m á m ó d u b. D gy s m é y pitáb m i gyüttérző szivv ézü mi t r i o i. htáro tu éő tstvéri fé s ssü sorsré forduá sát, vájjo m i t hoz végzt i é s ü. m i igé y i mögü b á r hiáyzi htmi mért, htmi s z ö z ö grdiózus y o m t é, d o t t v m gségt sugárzó tstvéri szrit. vissz. főszogbírói hivt rzérszéháztépítkom áz it Kotár vármgy özöség Kttős vármgyé szptmbr h v i üébő. Szptmbr hó 13-á tr tott rds h v i üét vár mgyi isgyű d r. Rdocsy Lászó főispá ö é s é v. 81 p o t b ó áó t á r g y s o r o z t o t vitéz Zsig J á o s v m. I I. főjgyző, Vizváry V i t o r v m. j g y z ő é s dr. Fégyházy E m é r ö z i g z gtási g y o r o, d t á ő. Küöböző törvéyhtósági átirto p c s o t b i s gyű ő t r j s z t é s t tsz tör véyhtósági b i z o t t s á g, h o g y t ö r v é y b biztosított f i r t i j o gáv év é r j m g y r iráyi o r m á y t ó, h o g y z E t r i t c s ö v vízvztéi é s c s t o r á zási m u á t o á vó fhsz áását g d é y z z, é r j p é z v u t é s ms f é m t z o r szágbó icsmpző gyé szigori m g b ü t t é s é t, cs méy övtőiv é s v á m c s ó szmb v g y o o b z á s mzását. Nógrád- Hot v á r m g y é firtáv p c s o t b isgyű ívátos, sőt s z ü s é g s trtj p á r bérérd törvéyhozási r dzét. Ehtározt isgyű, szív, z rőt jtő szát é s m i d áást söpöri z rős rt, my éps rr, hogy vóságg szétpároogtsso o r s z á g h tárot, z urópi p o i t i boszoráyoyhájáb ht- VÁSÁRLÁSI V I S S Z T É R Í T É S T D U N K! LEGYEN TGUNK F E L S Ő D U N Á N T U L I üztib főzé ÉS KIDÓHIVTL: K o m á r o m, Igmádi-ut 23. fős szrsztő: szombto. forró, m i d t przső é s hmvsztó é g ö r é b é jü p j i t. T r i o b, Vrsisb otott szrcsét béditátu mo ím súyos é s o m o y váságo vát o o z ó i v á. y u g t i g y h t m ms t r s é g s táomáy, d mortius Cshszová á m u t viágvszdmt provoá z m b r i j o g t ságo é s i g z s á g t s á go épüt ámi brdz dü ftrtásáért.. 11 SZERKESZTŐSÉG h o g y Komrom sz. ir. mgyi városb föszogbirói hivt áso céjir gyobb épü tt m, rr várostó t f j á á s t v á r é s z építi ö t s é g r vármgyi évi m g t r í t á s o t öíi, t r v zítév v á r m g y i s páját m g b í z z. Jvsoj isgyű z átorvoso mgágyortá díjzásáró otott vármgyi szbáyrdt özt y é s z t é s r szát biá v á r m g y i tujdoét d ő b s z r z é s é rő s z ó ó vármgyi s z b á y r dt m ó d o s í t á s á t. ü ö b ö z ő városi é s ö z ségi épvisőtstüti h t á r o z to pcsotb jóváhgyt i s g y ű é s d r. tóy Bé y. pogármstr több yu g m z o t t városi tisztviső p ó t yugdij tárgyáb hozott é p visőtstüti h t á r o z t o t é s Scház Frc E s z t r g o m v á rosi főitéző itüttér v o t o z ó g d r. Zwiigr F r c bdváy tárgyáb hozott is pái h t á r o z t o t. Komárom város városi htosá épvisj váság s sősorb most C s h szováiáb, z tuáis m gyr érdt. Itt v z idj m á r, h o g y z zr é v j o g i é r véysüj! Szszrű zt fhér- é s v ö r ö s gyümöcs, hozrv ocsóbb! u r d m i FOGYSZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET Mid üztüb gységs ári! Sját üztéb vásáro h tgu, mrt szövtzt toé. fjbori iváó

2 Komárommgyi 2. od. LOWY JENŐ BÚTOR ÜZLETE Győr, Gr. Tisz Istvá-tér 5. sz ÓT MINDIG CSK JÓT D. ocsiso pszámoso üp pi pszámbér, ovssági ty ttrozás özvá góhíd brít tárgyáb h o zott htároztit i s g y ű é s j ó váhgyt. Buzgó szogáti is m r é s mtt yugdíjzt ö z g y ű é s Lág Józsf báhidi vztőjgyzőt mgápított ö z v g y Pri M i h á y é é s ö z v g y Ágosto I m r é é yugdiját. Ö r ö m m értsüt i s g y ű r r ó, h o g y T t t ó v á r o s ö z ség rpüőtér céjir özségi i g t t jáott f. Fogozott isgyű Vértsszöős gyözség is ö z s é g g é vó m i ő s í t é s é é r dév, d Báhíd é s Vérts szöős özség votozó h tározti járási főszogbiró jt pjá zo ááspo tot fogt, hogy Vértsszö ős özség további öáó f mrdás midét özség üöös Vértsszöős özség osságá érd, mrt u turáis é s s z o c i á i s f j ő d é s é s műödé itzivitás i g y j o b b v biztosítv. Tttóváros özség vég gs vé mgápításáv p c s o t b i s g y ű é s Tt vt h o z t j v s t b b ü g y miisztr. Jóváhgyt Köry özség ö z ú t ö t s é g i h z vó h o z z á j á r u á s t á r g y á b é s Koár I m r özségi j g y z ő öz di pótdij t á r g y á b Tttó v á r o s épvisőtstüt át h o zott h t á r o z t o t. omáromi ö. ptoó o v á c s é p z ő t f o y m r p gőt szvzott m g é s f i r t é szítét j v s o t K c s m é t v á r o s átirtáv pcsotb özórház ámosítás érd éb. Czczi Mátéffy Sádor b u d p s t i os régi m g y r m s s é g é ihirdt utá ü ö b ö z ő épvisőtstüti h t á rozto fogozott, my s o r á ö z s é g i isgítő m u rő m z á s á v p c s o t b é t htározott, m i s z r i t s ő s o r b érttségiztt, özségi özigzgtásb véggs h y z d i íváó g y é t i isgítő murő mzi. F s z ó á s o h g z o t t vármgyé városo orszá g o s m t ő g y s ü t át ü z m b trtott m t ő u t ó i g é y b vété drágság, üöös özórháztó m s s z f v ő vértsji ö z s é g, ü ö b is s z g é y s o r s u, o s s á g rzér jóformá iuzóri u s s á tszi m t ő u t ó igéy bvétét. szptmbr 17. Hirip. Komárom-Esztrgom Ú j b ó üpi mdt vármgytűzotói srgszméj Kttős vármgyé tűzo tói s z p t m b r h ó 8 - á, Szt Istvá szüővárosáb, Esztr g o m b srgtt, h o g y v r s y rtéb bmutssá épssé git, ügysségit, özgyűé süö pdig m g b s z é j é z országos jtőségű tűzotó é r d é s t, gy tüzotópr Esztrgomb érztt Hirig Gyu m. i r. ormáyfőtá csos, O r s z. T ű z o t ó Szövtség ö, vitéz d r. Kiss L j o s s z é s f ő v á r o s i tűzotó főprcs o, Huchs Rzső szésfővá rosi főprcso hytts, d r. Erdéy E r ő g y ő r i f ő p r c s o, Pthő S á d o r s z t d r i p o gármstr, z o r s z á g mid r é s z é b ő rüti fügyő, p rcsoo, ig so tűzotó t i s z t : j g y z ő é s tító. K o m á r o m b ó : Kiráy Miós voi tüzrdzti fügyő, Szbó L j o s v á r o s i m é r ö, j á r á s i tüzr d. fügyő s d r. Réthy J á os tűzotó tiszt v z é y t tt o m á r o m i ö. tűzotó ts tüt. vdégt vsútáo m á s o Gtz G y u Esztrgom v á r o s p o g á r m s t r, Lászó I s t vá tűzr. f ő f ü g y ő, Tátus J á o s é s Báffy Károy s z t r g o m i üzotótiszt fogdtá. f o g d t t á s utá z ő ő s é g t i s z tgő á t o g t á s t ttt d r. Srédi Jusztiiá bíboros hrcgprí másá. zsúfot p r o g r m bo yoítás rzb városházá, rzb szigti sporttp f o y t. c s p t o szigt tüzotógép gyors é s ügys s z é t s z d é s é b vrsyzt. városház gytrméb pdig tűzotó s z ö v t s é g ö i t á c s üztt. I t t Hirig G y u ü g y v. ö b s z é t tűzotó héz hyztérő, m j d g y s d é s s szót t ű z o t á s é s é g o tom gy jtőségű törvéy trvztérő. Vitéz d r. Kiss L jos budpsti főprcso tr tott é r t é s g y u j í ó h t á s ú ő dást tűzotóság iégoiími f dtáró. gyűs gyidjűg z j o t t szigt t ű z o t ó vrsy, myt ig g y s z á m ú ö z ö s é g éztt végig. Áz é r d ő d ő s o r i b áttu Fry Vimos ispát, Gtz G y u p o g á r m s t r t, vitéz d r. Zsig J á o s v m. I I. főjgyzőt, vár mgy é s v á r o s s z á m o s t i s z t visőjét. vrsy utá g y y i váos üt trtott tűzotó s z ö v t s é g Fry V i m o s ispá öév. gyű Sziágyi Józsf országos ö itéztt szvt m g j t h z. B s z é d é b m g m é z t t z sz t r g o m i tűzotó g y s ü t 70 é v s jubiumáró. Köszötét fjzt i d r. Fry V i m o s i s p á hosszú év rsztü trtó támogtásért. Fry V i m o s i s p á, s z ö vtségi ö Kiráyi M i ó s zsűri ö j t é s utá i o s z t o t t dijt: MOTSz. 15 é v s s z o g á t i érmét d r. Fry V i m o s ispá pt. Kitüttt pt még több sztrgomi é s vármgyi tűzotó prcso, tiszt é s tstüti t g. szogáti érm iosz tás utá v r s y z ő c s p t o g y ő z t s i y ú j t o t t át z ö z i g é r t é s d i j t. 1. sóg, vármgy vádor zászhját. 2. T á t, Rviczy-fé vádorsrg. 3. Etrit, szövt s é g ó r á j. 4. M i s o c z i - f é vá d o r s r g. 5. S z ő y, Vármgy srg. 6. F s ő g, E s z t r g o m v á r o s srg. 7. T t, sztr g o m i tűzotó szövtség diját. Egyéi dij : gjobb v zéyő : vitéz V i z t y drás Szőybő (cigrtt d o b o z ). gjobb yomó Etritgyárbó (züst c i g r t t t á r c ). g j o b b írásbi d o g o z t o t tti s gédtiszt zíttt ( á ó - ó r gsztsi j á r á s j á d é ). d i j i o s z t á s utá Pthő J á o s sztdri pogármstr itéztt b s z é d t tűzotóhoz. Hgozttt, h o g y tstütt ért g u y h t á r o m s o á r o m o, h z ám vszi z é b tűzotó ü g y é t. ö z g y ű é s d r. Fry Vi mos i s p á h t á s o s z á r ó s z v i v ért végt, m j d d i s z v o u á s v o t, m y utá v z t ő é s tűzotó d i s z b é d v t t rzt M g y r Kiráy S z á ó b. " város út- járdépíti progrmmj. Pogármstrü utsításár m é r ö i h i v t zíttt ö v t z ő éháy é v u t - é s j á r dburoási progrmmját. Ezt p r o g r m m o t í. hó é, s z r d á tárgyt v á r o s építzti bizottság é s zt á t á o s s á g b is f o g d t. É r t s ü é s ü s z r i t t r v b v vév z I g mádi-ut iépít g é s z z uj v á m h á z i g, K u M i ó s - u t c mdámjá b i t u m s z é s, H ő s ö - t r é á t v z t ő ét is utc b u r o á s, végü Z i c h y - u t c é s Szt I m r - u t c györs rdz. Járd épü Péczy-tér zi o d á, Horthy-Miós-ut g y i odá gz i városházáig, K p G y ö r g y - u t déi o d á Kossuth Ljos-utcáig, Kos suth Ljos-utc ti o d á, Kossuth Ljos-utc yugti odá z u j t. t m p o m i g, v é gü Szt I m r - u t c déi o dá T m p o m utc m i d ét o d á. Értsüü szrit progrmúi mgvósítás m é g f. é v b m g z d ő d i. húsár. Városu mzáros- htsiprosi érmér váro su pogármstr őzts b h t ó t á r g y á s utá h ú s á r t újbó szbáyozt. z uj húsár övtző : Srthús : Ods pöröt vó C o m b rj Ugyz yomtté éü Zsirszo Háj Zsir iogrmmoét P Borjúhús: P ö r ö t v ó, trj é s szgyhús 1.60 P. Krj 1.80 Comb 2.20 iogrmmoét. m Mrhhús : P ö r ö t vó 1.20 P. Lvshus 1.40 Süti vó (fsá, r o s t é y o s ) 1.60 iogrmmoét. m i t zbő z á r b ó áthtó, srthús ár váto zt r d t, szo, háj é s z s ' r á r g. - é t 15 fiérr mdtt. borjúhúsá pör öt vó é s b o r j ú c o m b ár mdtt g.-ét 20 f i érr. m r h h ú s á r v á t o z t m r d t. z u j ár s z p t m br 19-é ép érvéyb. Főix Gérgyár gőzmosodái gyűjtőhy. Uri, ői divt-áru, toi ci gocsóbb bszrzi forrás H J N L O S Z K Á R. FILMSZÍNHÁZ Komárom Ku Miós-u. I I. Szpt é, s z o m b t o é s szpt é hétfő i 4 7 é s i 2 9 óror Szptmbr 18-á, vsárp 3i4 4. IJ4 7 s ó r o r gvidámbb mgyr / i vígjáté f ii / T d muzsiái:.!. Kigzít. M g y r viághirdó. z utosó ő d á s v é g j or. Hrsáyi Zsot é s vitéz Somogyváry G y u rgéyi. Egyr gyobb érdőds i séri z o v s ó ö z ö s é g H r s á y i Zsot Május cimü, gyszbású társdmi rgéyé izgms, méy, ötői m s é j é t, m y t z Uj I d ő " özö f o y t t á s o b. Díjt muttváyszámot bár i üd i d ó h i v t, B u dpst, V I., d r á s s - u t 16.

3 szptmbr Komárommgyi vármgyijgyzői gysüté Komárom Vármgyi Jgyző gysüt szptmbr hó 10-é s z o m b t o déőtt t r t o t t évi rds ö z g y ű é s é t Hmos t f ő j g y z ő ö é s é v Ttt ó v á r o s o. t\ ö z g y ű é s mg jt Rviczy Istvá tti, d r. Miháy G é z gsztsi j á r á s f ő - s z o g b i r á j, d r. Troyó Bé y. f ő s z o g b í r ó, d r. Kámá R u d o f t b. f ő s z o g b í r ó, Wis- bchr J ó z s f v á r m g y i é p m ű vi titár, ámi isofü győ é s d r. Pogáy G y u t b. szogbíró, özpoti iüdött. szép számb gybjött j g y z ő t Hmos t f ő j g y z ő ö öszötött. Eöi mg y i t ó j á b z g y s ü t mu ásságáró méztt m g. z gysüt mút évi m ű ö d é s é r ő Tóth M i ó s f ő j g y z ő, z g y s ü t főtitár számot b gy r é s z t s s é g g. p é z tári é s z á r s z á m d á s i jt utá m g á p í t o t t ö z g y ű é s özgyű. j ö v ő év ö t s é g v t é s é t é s t ö b b g y s ü t i tuáis é r d é s t tár gyt. K ü ö ö s értét épvis t ö z g y ű é s t á r g y s o r o z t á d r. Pápi G é z, Ágosto Ivá é s Smud M i h á y s z é r t z t i. h á r o m v á r m g y b i főjgyző, m i t itűő ő d ó ődási t é m á i t z gys özigzgtási á g b ó vtté. B ő t p s z t t u p j á fépíttt ivós ért züt mgjt rtárs y i v is i á b b g y f i g y m m hgttá, mrt y g u szogát ö z i g z g t á s s o - s o járásáá. z évi rds ö z g y ű é s t t á r s s - b é d övtt, m y t ö b b p o h á r ö s z ö t ő hgzott. Vár mgyé üöböző vidéirő g y b s c r g t j g y z ő i fhér sztá g j o b b h g u t b vitttá tovább ügys bjos dogit. Hírp. ámtitár, országgyűi ép visőt fogdó pjá H o y J á o s tstüti j g y z ő v f rst. tstüt épvistéb tisztgt z ámtitárá é s ét g y f o t o s s á g ú ügy d v z ő i t é z é s c é j á b ó é r t é z á mtitár ö z b j á r á s á t. z g y i hyi isiprosság özmuá b vó f o o z o t t b b r é s z s í t é s, mási p d i g z, h o g y z u j r ó m. t. m i i s o é p i t é s p c s á é p i t s s é gy i p r i t f o y m o trtásár m s trm i s. E z idő s z r i t K o m á r o m b, épp trm hiáy m i t t, t f o y m o t r t á s gy h é z s é g b ütözi. házi ügy tárgyás utá z ü 6 ó r o r Fji G é z ö zárószviv ért végt. özigzgtási bizottság ü. K o m á r o m - E s z t r g o m... v á r m g y é ö z i g z g t á s i b i zottság dd, szptmbr hó 13-á d r. Rdocsy Lászó Pártpoitiávmfogozi o m á r o m i ü o m á r o m i ipr tstütb. Áásfogás m u b é r hétözpi ifizt mtt. Komárom Vidé Ipr tstüt ö j á r ó s á g s z p t m b r é déutá 3 ó r o r hvi rds ő j á r ó s á g i gyűt t r t o t t tstüt s z é h á z á b. Fji G é z iprtstüti ö p i r d őtti f s z ó á s á b titozott z, m i t h tstüt ö járóság Függt Kisgzd P á r t gyűév gyütt t r t á mi üét. Ugyis m o d o t t gys u g y á í t o t t á b szrt v á r o s b z i p r tstütb z j ó m i i p r t s tüti üt é s pártértztt, m i t h ét g y ű é s gyütt mgtrtv. H o o t t tstüt p á r t g y ü é s h z s m m i öz, p o itiáv h i v t o s hyiségéb m fogozi, d szádé á b s i c s p á r t p o i t i á t űzi, v m y párt m t t á á s t f o g i. Fji G é z iprtstüti ö dbrci ipros o grsszus iüdtérő számot b. E ő d j, h o g y o g r s s z u s é z m ű i p r hyzt C s o Mgyrországo, ézművsmrá ü g y, z i p r o s s á g m u á v vó á t á s z ö t é v s bruházási p r o g r m m rtéb; zz p c s o t b z á r r o m b o ás é s ö t z ő i r á y á r, z épitőipr muhtőségi biztosítás, i s i p r o s s á g sz rp ö z s z á i t á s o b, ö z főis pá öév üt trtott, my vármgyi htósági é s hivtfőöö t ö r v é y h t ó ság mút hvi özigzgtási r d m é y i r ő dt hü épt. D r. Rdocsy Lászó Eöjárósági 3. o d. üzm vrsyé, házig is zb é s i s é g m u á b foyttott iprűz mgszüt t, ágyár műöd otár érd, trmi h i trő, csádi mubér r d s z r b v z t é s é s z i p rosság öztrhi, é z m ü i p rosság í v á s á g i z O T I - v s z m b, z i p r o s s á g ggori átás ( i p r o s y u g d i j ) " ü g y f o g o z o t t. T o v á b b i b z ö j á r ó s á g f o g d t z Iprtstüt Orsz. Közpotjá mu b é r hét ö z p é dő i f i ztér votozó jvstát. Oyépp óhjtj zt s z b á y o z i, h o g y m u b é r htőg htivásár őtti p o fizttss i. K t t ő s cét át zz éri z ö j á r ó s á g r öcsi gzdsági szmpo tobó, m r t z át g y r é s z t mgdáyozhtó vo öyymi godoozású muáso s z o m b t s t i m u t o z á s, másrzt p d i g m u á s o htivásár őtt pézhz jutv öybb t u d á bszrzi szüségtüt. U g y c s í v á t o s é s h ys t r t o t t z ö j á r ó s á g z I P O K - m u ö y v f é y é p p vó á t á s á r v o t ozó jvstát is. Fji Géz ö b j ttt, h o g y d r. Zsidy Frc főis pá ö r ö m m ö s z ö t ö t t m g szv b u d p s t v i d é i i ráyi ü g y é s z s é g u j főöét, d r. Götz B é iráyi főügyzt zo o m b ó ifoyóg, hogy f ő ügyzi miőségb sőizb vtt rzt bizottság ü é s é. D r. Götz B é i r. f ő ü g y é s z m g h tódott ö s z ö t m g z ü d vözt. p i r d fvét s o r á rüt őtrjsztr hvi jt. z ispái hvi jt rzts b s z á m o z u g u s z tus hób vármgyé trüté z j o t t ü ö b ö z ő Szt Istvá évi ü p s é g r ő é s méy r é s z vétt szó Msy d o r o m á r o m i pézügyi t á c s o háozásáró, mit i pédás i i s m r t s s é g g párt t p i t t t tötött b héz muörét háozás m cs v á r o s i h i v t t é s t i s z t visőtársit, h m z g é s z város özöségét érzéy sújtott. tfügyőség ugusz tus h v i j t é s m g m é z i Szt Istvá évv p c s o t b u g u s z t u s h ó m á s o d i fé b E s z t r g o m b rdztt t ügyi iáításró, m y á t á o s i s m r é s é s o s z t t sir j g y é b f o y t. T j s i s m r é s s i t i épvi é s ép ottási itézméy é s i s o á trőit, i s oddáss zíttté ő ráju bizott i f júságot fárdságos muáju v á r o z á s o mssz föü muó r d m é y r vzttt. Küö is m g m é z i Borz L j o s tügyi s g é d t i t á r g é s z tévr i t r jdő buzgó fárdhtt műödérő. vmit 66-os é t ü S - s tipusu uxus viágvovö i v á ó hg visszdásu tű i. Ktjfttfó i-iidci Óo»áciiór»d*W. iprtstüt. Örömm hott özi g z g t á s i b i z o t t s á g, hogy V é r tsszöősi b á y m u á s o é r d é b ttt é r m M á v. I g z g t ó s á g hyt d o t t s V é r tsszöős özségb ó M á. b á y t p é dogozó m u á s o z u j votjártt rgg idjorá muhyir j u t h t é s st időb hz utzht foyó évi o t ó b r hó 2 - á t ó z d ő d ő g. vármgyi m. i r. gz dsági fügyőség ugusztus h v i j t é s szrit idós ső dvző v o t z őszi btritásu övéyr, d még i á b b t j r, mrt htővé ttté t j m u á idjéb vó végzét. g b o á c s é p ét b f j z t é. c s é p é s i r d méy i g z o t á s z o s o t r m é s iátását. t g r i t r m é s t. h o d é t 13 q szms t r m é s várhtó. o r i b u r g o y j ó ö z p s trmt dott, b ői i g özpst, úgyhogy t. hodét 5 0 q trm várhtó. cuorrép trm bőségs cspdé j v u t, t. o d é t 125 q várhtó. vármgyi tiszti főorvos ugusztus hór zt jttt, hogy vármgyé gzségügyi viszoyi z é v s z h o z v i s z o yítv é s á t á b dvző v o t. Némig mdtt hstífusz é s vérhs st s z á m. m. i r. ámépitzti h i v t u g u s z t u s i j t é s sz r i t z ámi é s t v h. z é s b vő özut f o r g o m é p s á potb v o t. Ez időszrit f o y m t b v ábti áti szsz, mocs száyi é s c s á s z á r d d i vici áis ut épit, g y r m y i áti szsz, v á r g s z t s v é r t s s o m ó i é s z ti b ö t ő

4 Komárommgyi 4. odh ut trvz, úgyszité ftrtási f d y g s z á í t á s o i s. budpstvidéi o máromi m. i r. pézügyigzg tó b j t t t é, h o g y z d ó ivtt z ö s s z s d ó m r votozó m. i r. pézügy m i i s z t é r i u m át mgápított trv s z r i t bfjzté. g y ű é s végé d r. Fry V i m o s ispá bjttt, h o g y t ö r v é y h t ó s á g i b i z o t t s á g foyó évi s z p t m b r h ó é r ö s z s z h i v o t t őszi rds ö z g y ű év g y i d j ű g v á r m g y i ispáo Esztrgomb ért ztt t r t. Ezz p c s o tb mgyi özgyű d r. Lpod t p r á t u s o o f o g bszédt m o d i Szt I s t v á r ó é s j u b i u m i évi j tőségérő, m i o r is v á r m gyi özigzgtás szmpotjá bó t g j é d é s t. T i ttt z i u s z t r i s s z ó o r é s h g t ó s á g r, z i d g b ő i d jövő gyű mgjő özigzgtási vztő g y é é s csádtgji jétér, v m. ispáj z utó is féri t v h. b i z o t t s á g tgjit, h o g y mié tjsbb s z á m b vgy rzt z z évi őszi rds ö z g y ű. bó s z o g á t t v ő rdőr távoított t r m b ő ö z b iátót. Így g y ü é s z v r t u foyt tovább. ö v t z ő ő d ó Csh Szombthy L á s z ó épviső v o t. b s z á m o ó utá t i s z t i r vásztás vot. Eö: Kurucz S á d o r isgzd, titár: Csh J ő y. f g y v r m s t r, ügyv. ö : Hsfá J á o s y. c s dőrtiszt, t á r s ö : Ojos F rc y. m á v. m z o t t é s György L j o s g z d á o d ó. y i t o t t m g s midjárt Czirjá t é p v i s ő dt át szót. z ődó épviső ő s z ö r g z d s á g i hyztrő b szét é s g g y o b b i s m r é s hgjá m é z t t m g vitéz Imrédy B é miisztrö posvári bszédérő. b p o i tiár áttérv h g s ú y o z t, h o g y rős, sziárd p o o yugvó poitiár v szüségü. üpoitii é r d é s t vázov fmiittt N é m t o r s z á g g v ó bső brátságut gyütt m ű ö d é s ü t. Káy Kámá üügymiisztr vovztét hyst, i d i p o m á c i i r á v r d m é y s d o g o z i hz jvár. Bső brdzdü b m ht zot m ó d szrt h s z á i, m i i d g országob mgf. Sjos áu fizttt gitátoro m ű ö d é s ióét r j á z o r szágut di modott, miözb m á r ő b b is é s m o s t rőtjsbb yis özb s z ó á s törtét, m i r gyobb botráy mgdáyozás céjá- zödrszts gázo özü fő g my jöht számításb? Cór phosg, diphosg c h o r p i r i. Ez r ő s t ü d ő r htó g á z o, mrt f ő g tüdőt t á m d j á. Izgtó h t á s u ráyg cséybb, mit mérgzőhtásu. sárgrszts gázo y főépvisői? m Miy htásu v fhér rszts gázo? Hzfis üdvöztt L é g F. h ó é, v s á r p d. u. o t m i L i g o m á r o m i csoport 5 ó r o r K o m á r o m b z I p r Eöség. tstüt S z é h á z g y t r m é b Czirjá ráy Fhívás! ő Komáromb. dr. épsségü Légotom. Kisgzdpárti épvis t pécsvárdi é s d r. CshSzombthy L á s z ó gsztsi j á r á s o r s z á g g y ű é s i épviső ő d á s t trtott m i g z d s á g i é s p o i t i i hyztrő. gyűt Csh J ő y. fgyvrmstr, omáromi os D mérgző g icsi. z I p r i t é s Lvvisit. Ez v é s b é ió f o y d é o, m y ő r o b b t á s s r ü g á z ápotb. Ez f ő g b ő r r ht. fszüt üpoitii h y zt s ü r g ő s p r c s o j, h o g y v á r o s u o s s á g is m g t u j zot z ó v ó - s z b á y o t, myt gy stgs égi támdás máv tudi. Ezért L é g o t m i Lig hyi c s o p o r t j j ö v ő héttő zdv z iprtstüt g y t r m é b s o roztos ő d á s o t trt. Ez ődásoo midit:sszoyt, áyt, 14 évs ortó m i d f i u g y r m t é s 5 0 év füi f é r özigzgtási bizottság ü utá g z d s á g i, z d ó - f i t é s z o t, i t o i szogátr már mto fszómási é s é p m ű v é s i z fhívju, h o g y z ő bizottságo trtott üt dásoo sját érdéb is ugycs d r. Rdocsy Lászó r é s z t v g y. z ő d á s o m g főispá öt tt. Fti z d é s é időpotját ms g y ű é s t g o szép s z á m módo fogju osság t u d o b jt m g gy ér m á s á r h o z i. Ez ődáso d ő d é s s i s é r t é z ő d ó i mghgtás m cs sját j v s t o t é s z utá i u t é r d m i d i, hm h viát. zfis ö t s s é g i s. Evárju thát, h o g y v á r o s u osság üzdv s z o o t t ö z ö y é t m g ji z ő d á s o o. Mid c s á d j á t, v á r o s á t é s h z á j á t sz rtő m g y r o t t s z! T t t ó v á r o s r ó jött Hírp. Pogári égotom vzérfo. írj : d r. K r s é Lászó. (Foyttás.) Mior övtzi b rövid idő tt (gyors gyfoú) gázmérgz? J t é t, mrt cs rős öyzt o o z. Miy tujdosági fojtó gázo v? M á r vü is j z i, h o g y fojtó t u j d o s á g u v. H cs vsbb m y i s é g v vgőb, vgy cs vsbb fojtó gázt észü b, o r cs r ő s i z g m i j s é g m u t t o z f s ő égut r é s z é rő p. t ü s s z t é s, toroég, ráogás, öhög, szomjuságérz. H g y o b b myiség éri tüdő p r ó hörgit s főg éghóygocsát, or sú yos ápot övtzi b. fojtógázo mgmrjá éghóygocsá hámrétgét, i s hjszár átrsztőé vá s tüdőéghóygo mgt s v ó v s bá t ü d ő v i z y ő. gtöbb iy gázmérgztt mgfud. My fojtó sősorb hrci gázo mgismrdü? Chórr, phosg, d i phosg Chórpiri. (Foyt, öv.) Uj mgyr műtrágy. Hosszs tudomáyos gyorti ísértz utá Hugári" Műtrágy, Késvé s V g y i i p r R. T. u j m ű t r á g y á t hozott i picr, Hugári-mzfoszfát"-ot. érszts gáz özü főg my jöht számításb? Ez z u j műtrágy tjs hzi y r s y g b ó zü, zért m é t á v i s i Hugári* ő vt. M i t v is m u t t j, ét h t ó y g is v : f o s z f o r mz. Foszforhtóygbó vmiv többt trtmz, mit szuprfoszfát (18-20 százé f o s z f o r p t o x i d ), d z fosz for v i z b m o d ó d i, ö véy zob öy f tudjá v i. V b t o vábbá b. 40 százé szés vs mz é s fé s z á z é i t r o gé. Hugári mzfoszfát morzséos (gruát) b rü f o r g o m b, m i z s z o rást i g m g ö y í t i. Árát m mitszuprfoszfátét, iogrmm s z á z é o b ápítottá m g, hm 100 iogrmmoét (P é s m é ö t s é g ). Cr I. Cr I I. Ez tujdoép vgőb b g ő f i o m sziárd t s t c s é. F ő t u j d o s á g u : ig g y o r s i g r i égut y á h á r t y á i t. E z t z u j műtrágyát, m i v s s b b h t, s ő s o r b évő övéy á dju, miy u c r, rét, gő, s z ő ő, c s o t mgvu gyümöcs, stb., d dju o r, h v g ő b so gáz v. Kv gáztó is törtéhti gázmérgz? súyos I g, h i s m y i s é g ü gázt t r t m z ó vgőt s o á i g szív ju b. Miy hrci hrci hrci hrci hrci gázo fosztás? V: gázo, gázo, gázo, gázo. toi 1. érszts 2. zödrszts 3. sárgrszts 4. fhérrszts 4 szptmbr 17. m é s z b s z g é y tvéy t j r, h mszt d v ő ö v é yt ó h j t u t r m i, m i t á r p á t, óhrét, b ü ö y t, s t b. Hugári-mzfoszfát" mztrtm prsz m yi, h o g y m é s z b i m o d o t t sz géy t j o t m é s s z g d ő mértéb ássu. E r r gy m ű t r á g y m é s z t r t m sm g d ő. I y t j o o (sz z g d h t t, mszz utá p d i g zt műtrágyát hsz áju, myi gjöv d m z ő b b r d m é y t érjü. Hugári-mzfoszfát thát m s z u p r f o s z f á t h y t t s í t é s é r vó, h m o t t hsz áhtó őyös, ho idjé Thomss, vgy Rháifoszfátt j ó rdméy t ért. M i t h o g y htás ssú, htőg orá szóri, t vszi á m á r őssz százé többt mzu, mit myi szuprfoszfát szoott dgj. Htás é t - h á r o m évr o s z i. HÍREK. Ötudtot! H i t r gy b s z é d é s z t ö b b m i t s modhtó v i s s z h g, my z g é s z b s z é dt v é g i g í s é r t, gys h y p d i g szit v i h r s z r ü tomboó jtb csúcsosodott i, b s z é d s pédáj m z t i ötu dt rjé. M é g rádió hu á m i rsztü is httt é r z i, h o g y z férfiú, i b s z é, t ítv v é s átfütv v v m i t ő, m i v mzti ötu dt. Ezt m u t t t visd is. hgtóság P d i g rádió cs füt szogáj i, szm m d smmit. Erő sugárzott i szóo bszédébő hgtóság v i sdébő. z ötudt Li, szmi rőtéyző rj. rő z, htms mzt b i r t o á b. R g y o g ó v á tszi b ü s z ötudt szmt, pirját fsti z r c r, c é o s s á méyíti r t, d o b b ó v á sz tő é p é s, m i dr száttá gyúrj át z g é s z m b r t é s h, hrcost frg bé pogárábó! E g d h t t téyző z z ö t u d t, m r t igzíti srg hd étszámát ipótoj hiáyos fszrt. szm t é s é éüi gépsíttt f g y v r m t t é s ftt b i z t o sítj s m m i v m p ó t o h t ó m z t i ütt. Mié isbb, mié v é r t b b gy mzt, vbbé számitht mogtásár, á tstmié máso tá fotosbb fdtá titi, hogy fii éb ffoozott z o b o g j o tűz mzti ötudt ágj, m é g p d i g itrtó.

5 7. tá ti vémit szptmbr 17. Bü, mgyrob i á b b c s j t z i s z o o t t z z ö t u d t, mit ádósui, iább f-fágoi, zíát Miyi, sz dő u dó *& itrtáss mit égi, iább szómob, düts jsz v b é s szis ü p i hgu t o b éi i m g á t, m i t szzz iiszjöv. á méy, r ő s, gy dogozó sz vdő m z t iráti o m o y, t ö r htt é s smmifé izmus"- s i m irthtó v o z o m b. H iszfát íytihszivgy y- bü hib z, hogy ics itrtó, ádó mzti ötudt, or böjü i d j u üszö hyt m g u b tiszt szt m., t :u, szfát árom Lgyü ö érz midb, m i d örüméy özött ö tudtos m g y r o! -y - i. Vátozás sjóosztáy vztői t i s z t s é g b. miisz trö Ráóczy Imr dr. mi isztri tácsost, sjtóosztáy v z t ő j é t ttő t i s z t s é g t ő f m t t t é s őt m i i s z t r ö ség, más bizmi muörr mgbízt. Kormáryzó m i i s z t r i o s z t á y f ő ö i c i m m tü ttt i. U t ó d j, vitéz Koozs s z Ihtó sz iboó i, >>tuhuzi, I, t miptu óság füt d mo vitrj. Ims m. ímt, ti z rt, miz fcost z z hd ij m;ittt Iztotó tst ié tá;bb ogy Itüzidt váry-borcs Miháy d r. m i. osz táytácsos, iv újságíró, i Függtség" főszrsztői sztátó rü m o s t m g y r s j t ó ü g y iráyító m g s t á b. K o r m á y z ó t ó z omm m i i s z t r i t á c s o s i címt p t. Koosváry-Borcs Miháy g y é i s é g é t, vitását z g é s z m g y r sjtó osztt mgbcsüs é s szrttt értéi, u j t i s z t ségéb örömm öszöti. Pézügyi bizottsági ü. város p é z ü g y i b i z o t t s á g f. hó 14-é, szrdá déutá 4 óror, városi széház is t á c s t r m b üt t r t o t t, m y bizottság t g j i gy s z á m b jt m g. z ü f. h ó á t r t d ó rdí vüi ö z g y ű é s tárgyit zíttt ő. T g g y ű é s. omáromi K t o i u s K ö r f. h ó á, v sárp gymis utá sját hyiségéb tgértztt trt, m y r z ö s é g tgot zúto is m g h í v j. városi pszámoso fizts s z b d s á g. váro su vztőségé szociáis ér zéér v z z i t é z d é s, m y már r é g b b r d t, hogy rácsoyt mgőző p já déutájár, továbbá rá csoy midét pjár, gy szombt déutájár, hús véti ü p, v m i t p ü ösdi ü p midét p j á r, végü Szt Istvá p j á r m i d v á r o s i p s z á m o s, i g á b b gy é v á v á r o s s z o g á t á b, m g p j tjs f i z tét. P o g á r m s t r ü z rdz városi pszámo so 8 pi fizts szbd s á g o t j t. H o g y z z i t é z d é s tjs s z b á y s z r ű g y, p o g á r m s t r ü z ügyt városi épvisőtstüt é trjszttt, m y zt z d d i g i gyortot szbáyszrű htáro zttá mt, ö r ö m m é r t s ü ü, h o g y zt h t á r o z t o t t ö r v é y htóság isgyü jóváhgyt. Szürti mutság. z O r szágos Frothrcos Szövtség K o m á r o m i F ő c s o p o r t j f. h ó 18á, v s á r p st 6 óri z d t t z Iprtstüt Széházáb formruh pj jvár szürti mutságot rdz. Bépődíj s z m é y é t 70 fiér. z i d i mutságu dré frothrcos i gyobbszbásu sz, m i t v o t z d d i g i. D é u t á 2 ó r á t ó szis fvouás sz v á r o s trüté öz 100 sz rpőv. V g y ü rzt m i d yi szürti mutságo, m r t ms céitűz, m y t f r o t h r c o s i épvis m g érdmi város mid p o g á r rzérő t á m o g t á s t. Á r m s z ü t. Hugári V i i. Rt. f. hó 18 á, v s á r p r g g 6 órátó déutá 2 ó r á i g á r m szütt trt. Á h í t t o s csd sz mi dütt, h f z g z O r i o rádió h g j. M i d zj, á r m, szó csittu, mior Orio rádió mgszó gyviág: oy c s d b m é y d é s s h gtj z m b r z O r i o r á d i ó tiszt h g j á t. hgtó c s d r itő férfifj, z Orio rádió u j s z i m b ó u m. omáromi ziso é s városi s g é y. Ngyságos Főszrsztő U r! Mit z brát cs örüi t u d o, h o g y K o m á r o m b r ő t j s b b zi ét v u ó b s i g y cs m g é g d é s s á t o m, h o g y z iso étsüt városub. zt z o b s h o g y sm értm mg, h o g y v á r o s miért i g y szi o y g v é r o s támogti zt z u j tá éüöz htő itézméyét, m i o r m á s o d o z utóbbi é v b é p p ygi oor hivtozv, mgvot mid támogtást z u t ú r á t ó. Lvt E g y süt m b i r v á r o s évi P sgéyt d i fdzt hiáyáb, m i o r ott srdüő ipros-pszámos ifjú i g y y r h t zi iépzt s város özöség rdz gy fúvós z r r, u g y o r évi 1200 P - t sgéy c i m é é s 116 P - t fűt, s t b. ö t s é g mgtérítr s z í v s d z i s o á, h o o t t o t t cs jobbmódu gyrm yrht ottást, i szméyit évi 6 P birtási d i j t h v i 10 P t d i j t f i z t, t hát z o t t ó tárő évi 120 P, mg h v i 200 P j ö v dm v. Lgy szbd f vti é r d é s t, h o g y z 1200 é s 116 p g ő b ő m i á b b vtzrt támszthtá f, h s o ó utúritézméyt t á m o g t h t á, m p d i g z isoát, még o r i s, h ziso bszütté műö d é s é t, m y stb sm m r d á övdé ottás éü, hisz v ég i g iváó zogortárő, ztitó. S o r i m szivs ö z é s é t m g ö s z ö v m r d o méy t i s z t tt : K o m á r o m, szpt. 16-á. áírás. vér foyó hó á, d d m g trtdó városi özgyüi d vászt. S z r s z t ő. Ipri sztfoymo. K o m á r o m é s V i d é Iprtstüt v z t ő s é g z i p r i t o v á b b é p z céjábó i p r i tfoymot s z á d é o z i r d z i trvzt szrit c i p é s z, f é r f i s z b ó, szt os é s építőipri t f o y m o r ó v s z ó. Ez z sti t f o y m o ö s s z s 123 órát vsz i g é y b, mybő 8 0 g y o r t i é s 43 méti ó r sz. t f o y m rzvéti d i j s z m é y ét 10 p g ő. J t z i ht z i p r t s t ü t i r o d á j á b, ho bővbb fviágosításs szogá. H á o z á s. Rzvétt v t tü özv. Hoy L j o s é sz. Fhér Mári f. h ó é, é t é 8 6 i é v é b bövtztt huytát. Háát szrtő g y r m i : Mári, Erzsébt, Mrgit, my, vji, uoái d é d u o á i g y á s z o j á. T m t é s f. h ó á m t v é g b rf. g y h á z s z r t r t á s s z r i t gy rzvét m t t. L é g o t m i o t t á s z is oáb. utuszmiisztr rdtb ttt ötzővé z ö s s z s i s o á b égotmi ottás bvztét, gyb trüti főigzgtó h t á s ö réb u t t, h o g y htásosbb őrizzé z isoáb d i á o égotmi i é p z é s é t. gyotpost bi. Mgdöbbtő háos szrcsét ség törtét u g u s z t u s h ó é é j s z gy Ács ö z s é g m t t i mjorság istáójáb, ho udt Forgács J ó z s f 65 évs gzd sági c s é d. szomorú é j s z á s z b d u t z g y i b i, fö é s á y r g t z i s t á ó b, m i ö z b fdötött F o r g á c s ágyát s müő Forgácsot mg v d u t át föt, m j d ö s z sztpost. b o r z m s zjr ősitő cséd szmétü tátá s z r c s é t mbrt. S ú y o s á p o t b száítottá győri ó r h á z b t r g i u s s o r s ú gzdsági csédt, ott zob m á r m t u d t rjt s g í t i. órházi ágyo mght éü, h o g y v i s s z y r t v o szmétét. H á z i s s z o y o! Nm rü p é z b, m é g i s g j o b b t é s z trcptt m g p j, h még m éri Dr. Otr-fé hírű féyéps viág rcptöyvt, m yt b á r i i g y m g ü d g y á r : D r. Otr. Budpst, V I I I. C o t i - u t c 25. Z o g o r t i t á s. Z démii m ó d s z r r z o g o r t i tást vá vizsgár is ő zít Hi brté Komárom, Zichy- u Jtz szptm br 10-tő. Egr város üp. Egr, törö i üzdm d i c s ő s é g s végvár, viághírű m g y r bivér trmőhzáj s z p t m b r 25 i o t ó b r 2 - i ö z ö t t üpi htt r d z. z üpi hét s o r á mzőgzd sági, g y ü m ö c s, b o r, s z ő ő, i p r i, uturáis, r s d m i, b é y g iáításo muttjá b m i d z t z értét, m y t z f s ő m gyrországi város fmuttht. V m i o r utúr trjszt é s h r c i r é y ttté vz tssé, m gzdsági fjttség é s fürdői vtjá c s o Hz g g y o b b é r t é i v é. z üpi hét g é s z t r t m tt z or s z á g m i d rzébő 50 s z á z éos mtdíj dvzméy tszi htővé g y m u t u g y j ö v ő j ü m g y r város mg- N z míg b m éri z ország gyt zogorgyár, MUSIC Budpst, VII., Erzsébt örút 43. (RoyL). Tfo: díjmts éps prosptusát özismrt ocsó á r j á t á t! Eőyös fizti ftét! özítét. z üpi hét s z zációj, hogy zomm rü őször b m u t t á s. v i á g hírű g r i bivér városi már ázásb. Ngy borvásár d v z m é y s b v á s á r á s i h tőség. Érdődr rdzőségi irodá : E g r, É r s utc 13, B u d p s t, B h Lujz tér 1-3 é s z s é g g s z o g á r é s z ts p r o s p t u s s. Béyg péziáítás. z E g r i ü p i Hét r d z ő b i zottság z E g r i ü p i Hét pcsá országos béyg péziáitást rdz. iáításo rztvht mid m g y r o r s z á g i g y ű j t ő. Kiáíthtó bármy béyg pézgyüjtméy. Rzts fviágosításo p r o s p t u s s r d z ő ség: E g r, É r s - u t c 13. sz. s z o g á. béygiáitás r d zőség mébéygt bocsát i é s m é b é y g z ő fübéygzt d i. E ő j g y z é s t cs 1000 pédáyb m g j ő m ébéygsoroztr gy p g ő s áro r d z ő s é g f o g d. K t o i u s S z m most mgjt szptmbri szám s ő h y hozz Pitér J ő, gy m g y r i r o d o m t ö r t é t iró sszius szép mg mézét Köcsy Frcrő. Más tumáyoo b ő r i t i i b s z á m o ó o ivü ü öös érds bb szám b üfödi t u d ó s í t á s o, ö z tü páp á á s f o g á s z osz f j v é d m frci t o i u s iróé s p y o p o gárháború érdéb. tr tms foyóirt, m y t Szt Istvá T á r s u t m g b í z á sábó Mihics V i d szrszt, őfizti ár évi 10 p g ő. Fosztjá yugtmgyrországi gysütt. émt b i r o d o m társdmi été g y s é g s iráyítás ö vtztéb régi o s z t r á t rüt építi fosztjá t á r s d m i, j ó t é o y, u turgysüt, h o g y z o h yéb uj, Bribő iráyított szrvt áíts f. így g utóbb vot Burgd trü té t ö b b őgytét áy gysütt szüttt m g foszttá z s i d r i vízi- é s t é i s p o r t g y s ü t t is. Kérj midütt Komároimgyi Hírpot. Ppírszvétá phtó : HCKER DEZSŐ öyv- é s p p r r s d é s é b.

6 r 6. Komárommgyi od. SPORT CORSO éti z Uiótó m á r z s ő prcb KFC-hz jut bd s r ő s t á m d á s t idít z Uió puj. 7-i prc b Küh b d á s á b ó Kovács m g is szrzi vztt (1:0). sir m s o á ö r ü h t t t csptu, mrt 10-i prc b gyít z U i ó (1:1). S o r o z t o s K F C t á m d á s utá ő b b K F C h i b á z gy gy hyztt, m j d z U i ó ő fér. V é g r i p r c b Pitér pásbó üdi b ő r t h á ó b ( 2 : 1 ). T o v á b b is K F C v s z é y s p r c b Jb s r o b t r t ó b dáját z Uió p u s rmü védi, b 42. prcb Kovács bdásszrü öv M i s mérő háób rpü (3:1). Szüt utá K F C á b b h g y o t t j á t é á v s ö s z ö h t j ü 6-i p r c b d u g ó t ( 3 : 2 ). Kzd utá Rózshgyi rvsot d i sit (4:2), é s ő b b védő fdztsoru m d o g o z i m á r, f á r d t, thtt ü m o z o g p á y á. í g y szü ttt m g ü 3 0. p r c b (4:3) é s 4 1. p r c b ( 4 : 4 ) igyítő g ó. T o v á b b i b már ics rdméy. Bírát. K F C z Társsbéd vcsorá. V i d é i táozó h y. ptő trtép: 200 zr P. J ó ét, itűő i t o. Biró : Erdős. Várpot. ső féidőb g y o r s é s jó játé pt m g v á r p o t i özö s é g t, d m á s o d i f é i d ő b á r o s s z b b v o t. Í m o d í c i ó hiáy z ért s z é p r d m é y t is tütti. f i t Rdicsot szotti, hogy zvros h y z t b is á s s bdát, j ó h y z d j é. V é d ő, fdztsor t r é i g hiá yát d r á g á fiztü. E r d ő s j ó vztt m é r ő z é s t. Szoid ár. Mürdszr. Hrdtmuth Z. rdszrű csrépáyhá á t í t á s á t, v m i t u j áyhá d á s á t, építét, f - é s s z é f ü tr g j u t á y o s b b á r o vá om ugy hyb, mit vidé. Hup Istvá áyhásmstr Komárom, Gyár-utc 4 1. KOMÁROMI-á, Kp-ut Uj 14. írógép h v i rztfiztr is phtó. R é g i í r ó g é p évi r btrtását m é r s é t árért váom. B ő v b b t H C K E R D E Z S Ő öyvrsdéb. Komárom, Igmádi-út 6. s z á m. b műöd itrjd bszm mid ágztár: btét; btétöyvcsér foyó s z á m á r. É r t é p p í r o vét é s d á s. T ő z s d i m g b í z á s o b o y o í t á s b u d p s t i é s üfödi t ő z s d é. K ü - é s bfödi cs é s r s d m i utváyo b h j t á s. Átutáso é s m g hitz b - é s ü f ö d r. Küfödi péz bvátás midor hivtos pi árfoymo. Tiszttt értsitm Komárom szb. ir. mgyi város vidé. é. ö zöségét, hogy Focièr Átáos Biztosító Itézt K o m á r o m m g y i főügyöség. ői fodrász üztmm pcsotb uri IMBHguEBEggBJIII 'H'iÜü.éI fodrásztot is yitottm. Eddigi iismrts jó muám grci ht, hogy géysbb igéyét is iégítm. G y ó y v s r s d é s K o m á r o m. H z i sz t ü z é s é r i v á ó Szívs pártfogást ér uri- öi fodrász-mstr, Szt Imr u. 14. (Kt. Körr szmb.) Dr. p y Gyu P E R P E T U U M Ftüzü K o m á r o m v á r m g y y. fővét á r o s át i r t á b b i müvit á r u sításr mgszrztü: Fitt i h o i os Ocsó pusá-ár. Eátás szo báró godosodu z épütb vő C O N T I N E N T L SZÁLLÓBN. Ismrttőt üdü. üömböző, LIGNOR áyhá. Szétrtó, ző z ö s s z s tüzi c i. Iproso Országos Közpoti Szövtzt tujdoát épző s o m á r o m u j s z ő y i 7 8. sz. t v i b t é t b f 1 s o r s z á m ú ; h r s z. tt f v t t G y á r u t c 2 7. s z á m tti ház u d v r rt t u j d o o s itézt é r m é r ő y ö s fizti ftét mtt'. szptmbr 23-á {huszo hrmdiá) déutá 3 óror ö é t s birói á r v r é s á rü. z árvr o m á r o m i i r. j á rásbíróság töyvi hivtá h i v t o s h y i s é g é b sz mgirtv. Kiiátási ár 5500 p g ő é s g i s b b vétár p g ő. z árvr máv iiátási ár 10 o/ b á t p é z t t é t b h y z i, m í g v é tár h á r o m g y ő r é s z t b fiztdő é s p d i g : z á r v r é s jogrőr mdétő számított 3 0 p t t z s ő rztt, 60 p t t m á s o d i t é s 9 0 p tt h r m d i t. b á t p é z z u t o s ó r é s z i b f o g b számíttti. Komárommgyi Hitb r t. 33o végrh. szám. Árvri hirdtméy. Ez árvr itűzé pját épző végrhjtás hivtbó tt fo gtosítv. Közhírré tszm, hogy omá romi ir. járásbiróság P sz. végz foytá dr. Sztmári Sádor budpsti ügyvéd át épvist Ruhoftió Krsdmi Ipri rt. végrhjttó jvár 230 P. tő járué rjéig rdt iégíti vég rhjtás foymá fogt 1828 P. bcsüt igóságor z árvr rd ttvé, végrhjtást szvdőé Nszméy dő mgtrtásár h táridőü * évi szpt. hó á d. u. fé 1 szíb vásztéb gy ocsó bszrzhtő: H C K E R D E Z S Ő ppirrsúéi, Komárom. Nyomtott Hcr Dzső öyvyomdájáb KÁLYHÁK. 0 TÖRKÖLYFÜRDŐJÉBEN V I I. Doháy-u. 44. O r v o s i fügyt, z ti ms KLOR, R E X Lászó Frcé K o m á r o m m g y vétárá özépori o v i 1.50 Jói méöyv ( c t á r i u m i idás) 2. Mgyr dicsőség 2.50 K o m á r o m v á r m g y ms csádi 3. K o m á r o m v á r m g y é s z Bjoi mérőz. F. h ó u t o s ó msi f á, v s á r p déutá 4 ó r B ű b á j o s o boszoráyo 1. o r gy b j o i m é r ő z é s sz hzjáró é.60 K F C. páyá. N m isbb csptt méri ö s s z rjét K F C K p h t ó é s p o s t á utávétt szép fir játszó cspt, mgrdhtő : m i t z d d i g m j d m vrt é s é m o z g ó SzSE. szombt H C K E R D E Z S Ő hyi csptt. Rméjü, hogy öyvrsdéb vsárpi mérőz potáo Komárom, Imádi-űt 23. szám. máyut mi fogj. Ezt mérőzt mcs városu sportszrtő özöség, hm RHEUM, öszvéy, csúz, özvt vidé ö z ö s é g is ischis, izüti fájdmit m g é z i. E ő m é r ő z é s déutá 2 GYÓGYÍTTSS ó r o r T S E I I. é s K F C I I. cs Budpst p t i özött sz. 3 utci szobás, összomfortos á s b ó áó óház. Bővbbt: szptmbr 17. Komárommgyi Hitb R. T. Komárom-Újváros. K o m á r o m. Ádó y i t v. KFC-Uió 4:4 (3:1). Hirp. Ldáyi vimossági drás vát N s z m é y, F ő - u t c 185. szrőt K o m á r o m, N g y i g m á d i - u. 23. rs. óráját tűzöm i, mior bíróig fogt bútoro, hordó, ád, szőőzuzó gyébigóságot gtöbbt Ígérő zpéz fizt mtt, fogom árvrzi. Komárom, hó 29-é. évi ugusztus Borsitzy Lászó ir. bírósági végrhjtó. Fős idó : Hcr Dzső

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k,

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k, 2 0 15. v b S u i - H s A uá i á s A p í v á y i L i b Idé is gdzés ü z píváyi vcs y id dvs szüő vá z is pdgógusi. Szój há szüi i is buizz gy jó gy igy ácj! A bépő á: 3500 F / fő A bjövő összg isá szbdidős

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Fűtéstechnika. Épületfizika, hőveszteség számítás. Irodalom. Többrétegű szerkezetek hőátbocsátási tényezője MSZ-04-140-2:1991 MSZ-04-140-2:1991

Fűtéstechnika. Épületfizika, hőveszteség számítás. Irodalom. Többrétegű szerkezetek hőátbocsátási tényezője MSZ-04-140-2:1991 MSZ-04-140-2:1991 Fűtéstcnia Épütfizia, ővsztség számítás Irodaom Épütgépészt 000, Aapismrt. Épütgépészt K. 000 Dr. Stojanovits J.: Központi fűtés I. Homonnay Györgyné: Központi fűtés II. Vögys István: Fűtéstcniai adato

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U

COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U. behelyezéscool4u COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U COOL4U 99103 Kéu digiái cpp 1/4 ckoókk bmuj pjik é A Mrcoo gfjbb mid mpobó digiái cppé. E fháó brá cpp gy gy, köy ovhó LCD kij gíégév ájékoj háójá mid foo mér dró. 65 küöbö hûkögg kmhó. A kigéí brdé hmérékk gíégév

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL permeabilitás, diffúziós állandó és oldhatóság mérése

GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL permeabilitás, diffúziós állandó és oldhatóság mérése GÁZOK TRANSZPORTJA MEMBRÁNOKON KERESZTÜL rmabiitás, diffúziós áandó és odhatóság mérés Sbők Béa, Kiss Gábor Budasti Műszaki és Gazdaságtudományi Egytm, Atomfizika Tanszék Mmbránokka számos trütn taákozunk,

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben