A Sátoraljaújhelyi Hivatásos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sátoraljaújhelyi Hivatásos"

Átírás

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Szám: 352-1/2014/ÁLT/HT SAÚJHELY A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság évi beszámolója K é s z í t e t t e : Juhász Péter tőzoltó alezredes tőzoltóparancsnok Sátoraljaújhely, március 12.

2 Kitőzött feladatok végrehajtása A évre tervezett fı feladatok összességében teljesültek. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belsı szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. A szervezet átalakulásával összefüggı feladatok végrehajtását az állomány végrehajtotta, a határidıs feladatokat teljesítette. A képzések, kereszt- és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül felkészültek a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására. A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához szükséges mértékben elsajátította. Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitőzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett rendezvényeinket megtartottuk. Fokozott figyelmet fordítottunk a megfiatalodott készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati csoportokba történı beilleszkedésére, hatékony szakmai munkára való nevelésére. A évre tervezett felújítási munkák egy része végrehajtásra került. Vezetés, irányítás A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) január 01-el jött létre az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt. A szervezeti állománytábla alapján a HTP közvetlen irányítása alá bekerült a Sárospataki Katasztrófavédelmi Iroda november 1-tıl elindult a 20 fıvel felálló Cigándi Katasztrófavédelmi ırs, így a mőködési területünkön tovább nıtt a tőz-, és a közbiztonság, A HTP mőködési területe ha, lakosok száma fı, 57 település, melybıl 4 város. A HTP veszélyeztetettsége több irányú. Legjelentısebb veszélyforrások: az ár- és belvízveszélyek (Tisza folyó, Bodrog folyó, Ronyva patak, Tolcsva patak), a hegyvidéki településeken elıforduló hirtelen esızések, a nagymértékben megnıtt közúti áruszállítás, kamion forgalom (a 37-es számú, a 3719 számú, a 3814 számú közlekedési utak), a jelentıs vasúti forgalom, a fokozottan veszélyeztetett erdıterületeken elıforduló tőzesetek. Mentı tőzvédelem évben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok elıírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak. A HTP mőködési területén Sátoraljaújhely, Sárospatak, Pálháza és Cigánd városok, valamint 53 község, a hozzájuk kapcsolódó mezıgazdasági területek, erdıterületek, ipari létesítmények és üdülıövezetek találhatóak. A évben november 30-ig bezárólag 199 tőzeset, 166 mőszaki mentés történt, 25 esetben kaptunk téves jelzést és 2 esetben szándékosan megtévesztı jelzéshez vonultak egységeink. A HTP ügyeletére 28 esetben jeleztek be utólagosan tőzesetet, 18 esetben pedig kiérkezésünk elıtt a lakosság felszámolta a jelzett káreseményt. 2

3 Az alábbi statisztikai számadatok szolgálnak kiindulási pontként a mentı tőzvédelem értékelésében: Az elızı éveket alapul véve (A 2010-es árvizes év kivételével) megállapíthatjuk, hogy az összes esetszámot tekintve stagnálás figyelhetı meg. Az elızı évhez képest csökkent a tőzesetek száma, köszönhetı ez a csapadékosabb idıjárásnak, valamint a hatósági megelızési munka eredményének. Tőzeset nemzetgazdasági jelleg szerint: Ipar-2, kereskedelem-2, lakás-személyi ingatlan-67, közlekedés-7, mezı és erdı gazdálkodás-82, egyéb-6. Riasztási fokozat: I-es tőzeset 159 db volt, a kiemelt riasztási fokozat elrendelése 58 esetben történt (19 tőzesetnél és 39 mőszaki mentésnél). Tőzvizsgálati eljárás a HTP mőködési területén 6 esetben indult. 3

4 A statisztikai adatok mőszaki mentések terén (166 eset) azt mutatják, hogy a 2012-es évhez képest kismértékő emelkedés tapasztalható. Az emelkedés annak tudható be, hogy a szélsıséges idıjárási viszonyok 2013-ben elérték térségünket. Mőszaki mentések fajta szerinti megosztását az alábbi táblázat tartalmazza: A mőszaki mentések fajtái év év Közúti baleset Elemi csapás, viharkár Vízkárok 4 19 Fakidılés Halott kiemelés 1 3 Életmentés - 2 Omlásveszély 1 2 Gázszivárgás 6 5 Állatbaleset 1 1 Robbanás - - Technológiai hiba 5 - Olajszennyezıdés - - Veszélyes anyag jelenléte 1 - CO mérgezés 1 - Rovar (méh/darázs) 1 2 Eltőnt személy keresése - 1 Egyéb 5 38 Összesen: Mőszaki mentés nemzetgazdasági jelleg szerint: Állami-önkormányzati tulajdon-12, lakás-személyi ingatlan-65, közlekedés-67, mezı és erdı gazdálkodás-1, egyéb-15, ipar-0. 4

5 A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármő forgalom folyamatos növekedése ellenére sem emelkedett. Ebben jelentıs szerepet játszott a közlekedési szabályokban bevezetett szigorítások és azok következetes betartatása a közúti ellenırzések során, valamint a fejlett biztonságtechnikai berendezések alkalmazása. A közlekedésben résztvevı jármővek biztonságtechnika, utasés ütközésvédelem tekintetében komoly fejlıdésen mennek keresztül. Ezen események felszámolásához történı felkészülés megköveteli a beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a végrehajtó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek naprakészségét. A lakosság XXI. századi elvárásainak megfelelıen a beérkezett jelzéseket (tőzeset, mőszaki mentés) haladéktalanul, az állomány a legjobb tudása szerint számolta fel, hajtotta végre, a beérkezett visszajelzések alapján az állampolgárok legnagyobb megelégedésére. A készenléti szolgálatot ellátó állomány tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minıségére panasz, kifogás nem érkezett. A szolgálati csoportok irányítását végzı, azok tevékenységéért közvetlenül felelıs szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok végrehajtása, a tőzoltási és mőszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelıen, magas színvonalon tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tőzoltói, a gépjármővezetıi, a különleges szerkezelıi és az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány munkavégzésérıl, hozzáállásáról. Az eseményekhez történı kivonulásnál a riasztási fokozatok megválasztása minden esetben helyesnek bizonyult, a beavatkozások gyorsan és szakszerően lettek végrehajtva. A készenléti szolgálatot (24/48 órás munkarendben) ellátó sátoraljaújhelyi állomány állománytábla szerinti létszáma 2013-ban 66 fı, az A, B és C szolgálati csoport létszáma ennek megfelelıen fı. Ez a létszám kiegészült november 1-tıl 18 fı vonulós tőzoltóval, valamint 1 fı ırsparancsnokkal a Cigándi Katasztrófavédelmi İrs felállásával. A HTP gépjármőállományában a 2013-as évben nem történt változás. Az állomány egyéni védıeszközzel, védıfelszereléssel való ellátottsága 2013-ban biztosított volt (a Firefighter védıkesztyő kivételével). Rendelkeztek az egészséget nem veszélyeztetı, biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel. Az egyéni és csapat védıeszközök a tőzoltási, kárelhárítási munkálatok végzése során fokozatosan elhasználódtak, tönkrementek, védelmi képességük csökkent, ezért azok cseréjére, utánpótlására vonatkozó igényünket a megyei igazgatóság felé folyamatosan jelentettük. Polgári védelmi feladatok Polgármesterek, jegyzık felkészítése április 16.-án Vágáshután került a Sátoraljaújhelyi Járás Helyi Védelmi Bizottsága illetékességi területéhez tartozó települések polgármestereinek és jegyzıinek katasztrófavédelmi felkészítésére. A felkészítésen 30 fı vett részt szeptember között került sor az újonnan kijelölt közbiztonsági referensek felkészítésére a Sátoraljaújhelyi HTP illetékességi területéhez tartozó településekrıl 10 fı részvételével. Polgári védelmi szervezetek felkészítése február 19-én HVB szintő katasztrófa-elhárítási gyakorlásra került sor a Sátoraljaújhelyi, Sárospataki, valamint a Cigándi Járási Helyi Védelmi Bizottságok operatív törzsei és az illetékességi területükhöz tartozó települések közbiztonsági referensei részére az ár- és belvízi helyzetbıl adódó katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásának gyakoroltatására április 15-én HVB szintő katasztrófa-elhárítási gyakorlásra került sor a Cigándi Járási Helyi Védelmi Bizottság operatív törzsei és az illetékességi területükhöz tartozó települések polgármeste- 5

6 rei részére az ár- és belvízi helyzetbıl adódó katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásának gyakoroltatására május 10-én területi és települési rendeltetéső polgári védelmi szervezetek alapképzésére és szakkiképzésére került sor Hollóházán 30 fı részvételével június 03-án települési rendeltetéső polgári védelmi szervezetek alapképzésére és gyakorlására került sor Cigándi Járáshoz tartozó Zemplénagárd, Révleányvár Lácacséke és Dámóc települések polgári védelmi szervezeteibe beosztott személyek részére. A felkészítésen összesen 71 fı vett részt július 05.-én Felsıregmecen a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések vezetıi részére katasztrófavédelmi és közbiztonsági felkészítésre került sor június 06-án Tolcsva, Háromhuta, Vámosújfalu, Erdıhorváti, Olaszliszka települések települési rendeltetéső polgári védelmi szervezetek alapképzésére és szakkiképzésére került sor Tolcsván 131 fı részvételével június 12-én Kovácsvágás és Vágáshuta települések területi és települési rendeltetéső polgári védelmi szervezeteinek alapképzésére és szakkiképzésére került sor Kovácsvágáson 22 fı részvételével július 05.-én Felsıregmecen a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések vezetıi részére katasztrófavédelmi és közbiztonsági felkészítésre került sor július 16-án települési rendeltetéső polgári védelmi szervezetek alapképzésére és gyakorlására került sor Cigándi Járáshoz tartozó Tiszakarád település polgári védelmi szervezeteibe beosztott személyek részére 50 fı részvételével augusztus 15-én települési és területi rendeltetéső polgári védelmi szervezetek alapképzésére és gyakorlására került sor Cigándi Járáshoz tartozó Karcsa és Karos települések polgári védelmi szervezeteibe beosztott személyek részére. A felkészítésen összesen 55 fı vett részt szeptember 12-én Füzérkomlós, Nyíri, Bózsva és Pusztafalu települések települési rendeltetéső polgári védelmi szervezeteinek alapképzésére és gyakorlatra került sor Füzérkomlóson 30 fı részvételével november 21.-én Mádon került sor a járási önkéntes mentıcsoportok rendszerbe állító gyakorlatára, melyen a Zemplén Mentıcsoport vett részt. Lakosságfelkészítés március 26.-án Pálházán került a Sátoraljaújhelyi Járás Helyi Védelmi Bizottsága illetékességi területéhez tartozó települések falugondnokainak katasztrófavédelmi felkészítésére. Ifjúságfelkészítés február 01-én a Sátoraljaújhelyi Petıfi Sándor Tagintézmény tanulói részére az ifjúsági katasztrófavédelmi vetélkedıre való katasztrófa- és tőzvédelmi felkészítés megtartására került sor a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokságon. A gyermek- és ifjúságfelkészítésrıl szóló 3x3-as Akcióterv értelmében a felkészítés célja a térség bemutatása, az esetlegesen bekövetkezı veszélyhelyzetek, valamint az ilyen esetekben betartandó magatartási szabályok ismertetése, tőzvédelmi ismeretek bıvítése volt. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetséggel közös szervezésben a világhálón interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági verseny lebonyolítására került sor április 3-án a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, április 4-én a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség oktatási intézményei, április 8-án az Encsi, valamint a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség oktatási intézményei részére. A versenyeken 30 csapat vett részt április 18-án, Aggteleken került megrendezésre a felmenı rendszerő katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntıje, a helyi fordulók gyıztes csapatainak részvételével, általános iskolai és középiskolai kategóriákban. Térségünket a helyi vetélkedı gyıztese, a sátoraljaújhelyi Esze Tamás 6

7 Tagintézmény csapata képviselte. Tanulóink idén is gyıztesen kerültek ki a versenybıl, így ık képviselték Borsod-Abaúj-Zemplén megyét az országos versenyen április 27-én a Budapesti Városligetben került megrendezésre a évi ifjúsági katasztrófavédelmi verseny országos döntıje, melyen a Sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata a hatodik helyezést ért el. A csapat képviselte hazánkat Szlovákiában a Kassa Kerületi Polgári Védelmi és Válságkezelési Szakág által május 15-én megtartott ifjúsági polgári védelmi vetélkedıre a felmenı rendszerő katasztrófavédelmi ifjúsági verseny megyei döntıjének gyızteseként. A Kassa Kerületi Polgári Védelmi és Válságkezelési Szakág által október 02-án megtartott ifjúsági polgári védelmi vetélkedıre meghívást kapott a sátoraljaújhelyi Esze Tamás Tagintézmény csapata. A kiválóan felkészült csapat a feladatokat kiválóan teljesítetve, harmadik helyen végzett. Supervisori ellenırzések A polgári védelem meghatározó része lett az integrált hatósági megelızı tevékenységnek. A folyamatosan végzett supervisori ellenırzések alkalmával megtörténtek a kockázati helyszínek beazonosításai. Az ellenırzések kiterjedtek a települési veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási, valamint a települési intézményi befogadási tervek meglétére, naprakészségére, a belterületi vízelvezetı rendszerek, a települések bel- és külterületén található földtani veszélyforrások, kockázati helyszínek, ár- és belvízi védmővek, víztározók, szabadtéri rendezvények helyszíneinek állapotára, kritikus útszakaszokra és ezen túlmenıen a kéményseprı-ipari szolgáltatás ellenırzésére (2. sz. melléklet). A megfogalmazott javító intézkedések és a végrehajtott visszaellenırzések hatásai csökkentik a káresemények bekövetkezésének valószínőségét. Szakmai tevékenységünk során nagy segítséget jelent azon közbiztonsági referensek munkája, akiknek vezetıje felismerte a referensi munkakör fontosságát és így a kijelölt személyek hatékonyan segítik a polgármester és ezzel együtt a település katasztrófavédelmi feladatainak ellátását. Vis maior ellenırzések Vis maior ellenırzéseken a HTP állománya 44 alkalommal vett részt, melyek a évi rendkívüli káresemények helyreállításának visszaellenırzésére, valamint a márciusi rendkívüli hóhelyzetbıl adódó károk és költségek ellenırzésére, valamint egyéb káresemények ellenırzésére irányultak. Védelmi igazgatás január 1-tıl a járási rendszer megalakulásával a védelmi igazgatási rendszer is átalakult, a Helyi Védelmi Bizottságok is járási szinten jöttek létre, a HTP illetékességi területén Sátoraljaújhely, Sárospatak, valamint Cigánd székhellyel. Az alakuló ülésekre január 21-én került sor, melyen elfogadásra kerültek az ideiglenes SZMSZ-ek. A Helyi Védelmi Bizottságok február 28-án, valamint október 14-én tartották soros üléseiket. Napirendi pontjaik között szerepelt a évi munkaterv elfogadása, jogszabályi változások, az árés belvízi védekezéssel kapcsolatos felkészülés, valamint a rendkívüli téli idıjárásból adódó feladatok ismertetése, továbbá az SZMSZ módosítása. Rendkívüli ülések megtartására március 14-én került sor Sátoraljaújhelyben, Sárospatakon és Cigándon a rendkívüli téli idıjárási események bekövetkezése miatt. Az üléseken a HVB Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott állandó tagokon túl a napirendi pontokba felvett témakörök, feladatokhoz kapcsoló szervek, intézmények vezetıi, képviselıi vettek részt. 7

8 Humán A HTP-n az állománytábla szerinti 60 fı (55 fı készenléti állomány, 5 fı hivatali munkaidıben dolgozó), 11 fı a létszámhiány (jelenleg tőzoltó alapfokú képzésen vesznek részt). A HTP-hez tartozik a november 1-én újonnan felállított Cigándi Katasztrófavédelmi İrs, melynek állománytábla szerinti létszáma 20 fı (18 fı készenléti állomány, 2 fı hivatali munkarendben dolgozó). Fentieken kívül a HTP-n Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában lévı 1 fı közfoglalkoztatott dolgozik (1 fı takarító). A közfoglalkoztatásban év közben ig 2 fı vett részt (1 fı takarító, 1 fı épületgondnok). Az állománytábla szerinti beosztásokhoz szükséges iskolai végzettségekkel az állomány rendelkezik, kivételt képez a mőszaki biztonsági tiszt (Regıs László tő. hdgy.), a rajparancsnoki (Bartl József tő. tzls.), valamint a katasztrófavédelmi megbízott (Somogyi Tamás tő. zls.) beosztás, akik számára szakmai felsıfokú végzettség megszerzése elıírás, és a gépjármővezetıi beosztások, melyek az állománytábla április 1-ei változásának köszönhetıek. A HTP állománya a ruhapénz, a caffetéria mellett az állami ünnepek és Szent Flórián napja alkalmából az alábbi elıresorolásokban, elıléptetésekben, valamint jubileumi jutalmakban részesült: 25 éves jubileumi jutalomban részesült 1 fı tiszthelyettes 20 éves BM alkalmazási jogviszony után 2 fı (ebbıl 1 fı tiszt, 1 fı tiszthelyettes) 15 éves BM alkalmazási jogviszony után 1 fı tiszthelyettes 10 éves BM alkalmazási jogviszony után 2 fı tiszthelyettes Soron kívül elıléptetésre került a következı rendfokozatba: Fizetési fokozatban soron kívüli elıresorolásra került: 5 fı tiszthelyettes, 1 fı zászlós 2 fı tiszthelyettes Oktatás, képzés A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tőzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjármővezetık továbbképzési terve alkották. Elsıdleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsıséges idıjárási tényezık következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel. A tőzesetek, mőszaki mentések felszámolását végzı állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek szinten tartása, bıvítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelı fizikai állóképesség megszerzése. Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelezı jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetıséget biztosít további foglalkozások megtartására is. A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elısegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést ban 5 parancsnoki ellenırzı gyakorlatot tartottunk, melybıl 3 nappali, 3 éjszakait gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 8 helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A személyi állomány beriasztására berendelési terv alapján 2 alkalommal került sor. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelıen alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították. 8

9 A képzési tematikában jelentıs szerepet kap a beavatkozói állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentısége van az árvíz, a hosszantartó szárazfő- erdıvegetációtüzek, lakóháztüzek, mőszaki mentések felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott elısegíteni a továbbképzési tervben szereplıkötelezı sport-foglalkozás, valamint a városi és megyei, országos szintő tőzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minısége az értékelt idıszakban kiválóan megfelelt a szakmai elvárásoknak. Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (BM KOK) által indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármő vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelıen folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat, 2013-ban 8 fı szerzett alapfokú tőzoltó képesítést. Az újonc gépjármővezetı kollégák szintén részt vettek az alapfokú gépjármő vezetéstechnikai képzésen. Fegyelmi helyzet évben fegyelmi eljárás lefolytatására nem került sor. Egy esetben kártérítési eljárás lefolytatására került sor 1 fı tiszthelyettessel szemben, aki szolgálati azonosító jelvényét elhagyta. Szociális tevékenység A nyugdíjas kollégák éves találkozóját szeptember 13 án tartottuk meg. A nyugállományú kollégákkal a kapcsolattartás folyamatos. A hagyományok ápolása lehetıséget ad arra, hogy az egymást követı generációk kicseréljék tapasztalataikat, megismerjék egymás munkáját és megfigyelhetik az idı elırehaladásával a fejlıdés ütemét, és menetét. Az állományból a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szociális Bizottsága által odaítélhetı gyermekszületési támogatásban 4 fı részesült. Alkalmassági vizsgálat Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselıi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresıképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelettel szabályozott foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokat a Hajdú Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ orvosa végezte június 18-án. Az idıszakos orvosi felülvizsgálatra kötelezettek Alkalmas minısítést kaptak. Az idıszakos pszichikai alkalmassági vizsgálaton 6 fı kivételével mindenki részt vett. Az idıszakos orvosi felülvizsgálatot követıen az állomány fizikai állapotfelmérése megtörtént. Az OKF pszichológiai csoportjánál az igényeknek megfelelıen folyamatosan vizsgáztak a gépjármővezetı kollégák. 9

10 Gépjármő ellátottság A rendelkezésre álló gépjármő állománnyal a HTP a mőködési területén ellátta mindennapi feladatait. A HTP gépjármő állománya: Sorszám Típus Forgalmi rendszám Gyártási év 1. Rosenbauer TLF 4000 GLA Rosenbauer TLF 2000 GOX Mercedes LF 1113 B GJR IFA DL 30 AYA Mercedes Sprinter JGJ ÁFU XCY Ford Focus LMT Ford Fiesta LMT Lada Niva HHV Ford Transit LEM Renault Kerax KTY Rosenbauer TLF 2000 Mezıkövesd HTP. Cigánd ırs GOX Az Újhely/Létra (AYA-665, IFA DL 30 típusú magasból mentı gépezetes tolólétra különleges szer) november 3-a óta üzemképtelen munkahenger meghibásodás miatt. A gépjármővet elıször a BM HEROS központi mőhelyébe, majd onnan a miskolci javítómőhelybe szállítottuk. Megjavításának várható idıpontjáról nincs információnk. Az Újhely/Tartalék (GJR-458, MB 1600 típusú gépjármőfecskendı) szeptember 12-e óta üzemképtelen fékhiba és átrozsdásodás miatt, javítása gazdaságtalan. Jelenleg tartalék gépjármővel nem rendelkezünk. Megállapítható, hogy a HTP gépjármőállománya mára már felújításra, cserére szorul. A HTP-n lévı kisgépek karbantartása, felülvizsgálata tervezett és folyamatos volt. A szükséges dokumentációk vezetése (menetlevelek, gépkönyvek stb.) folyamatos, ellenırzött. A technikai felszerelések, gépek beszerzése, korszerősítése folyamatosan történt központi beszerzés alapján. A szerek, felszerelések ellenırzését az elıírt ütemterv szerint végezte az állomány. Tőzjelzés, hírösszeköttetés 2012-ben a káresetek jelzésének fogadása megváltozott. A jelzések a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mőveletirányítási központjába futottak be és a központ az úgynevezett PAJZS rendszeren keresztül riasztotta a HTP egységeit. Az idei éven a Cigándi Katasztrófavédelmi İrs felállításával egy újabb híradóügyelet kialakítására került sor. A HTP 2 az ırs 1 postai ISDN fıvonallal, valamint 2, illetve 1 rádiótelefonnal rendelkezik. Tőz- és káreseményeknél igen fontos szempont a jó hírösszeköttetés. A Magas-hegyen lévı átjátszó állomás jól mőködik, ezáltal lehetıvé teszi a megfelelı kapcsolattartást a tőz és káreseteknél lévı gépjármővekkel. A 2013-as évben is az Egységes Digitális Rendszert (továbbiakban: EDR) használjuk. A HTP-n 24 db kézi rádió, 10 db mobil rádió, és 1 db stabil rádióállomás található, az ırsön 2 db kézi rádió 1 db mobil rádió, és 1 db stabil rádióállomás található. 10

11 Tőzoltó laktanya A HTP több épülete felújításra szorul (szertárak, vizesblokkok, mászóház, parancsnoki épület, hálók). Sajnos a szoros központi költségvetés 2013-ban az üzemanyagraktár felújítását tette csak lehetıvé ben benyújtásra került egy KEOP-os (Környezet és Energia Operatív Progam) pályázat, melynek kedvezı elbírálása után 2014-ben remélhetıleg elkezdıdnek a felújítási munkálatok. Propagandamunka elsı negyedévében a HTP Szent Flórián napja alkalmából óvodás korú és általános iskolai alsó tagozatos gyermekek részére rajzpályázatot hirdetett, a beérkezett rajzokat a Tőzoltóság laktanyájában kiállítottuk és természetesen a legjobban sikerült rajzok készítıit díjazásban részesítettük. A díjakat a Szent Flórián napi koszorúzási ünnepségünkön adtuk át. A tőzoltók és tüzes mesterséget végzık védıszentje Szent Flórián napját parancsnokságunk május 6-án ünnepelte meg a római katolikus templom melletti Flórián szobornál. Az ünnepségen elismerések átadására került sor. Sátoraljaújhely Város Képviselı testülete által alapított Az év tőzoltója címet a sátoraljaújhelyi tőzoltóságért kifejtett hosszantartó, kimagasló, példamutató és áldozatos munkája elismeréseként 2013-ben Bartl József tőzoltó tzls. úr kapta. Munkánkról, tevékenységünkrıl, lakossági felhívásokról folyamatos tájékoztatással szolgáltunk a helyi Zemplén Televízióban, az írott (Újhelyi Körkép, Zemplén Hírlap) és elektronikus médiákban (www.sutp.hu, Beszámoltunk az aktuális idıszak káreseményeirıl, sporteseményeirıl. Felhívásokkal láttuk el az olvasókat a tőzesetek, káresetek megelızése érdekében. Rendszeresen tartunk nyílt napokat gyermekek részére, ahol megismerhetik a tőzoltók mindennapi életét, gépjármőveiket, felszereléseiket és mőködésüket. Önkéntes Tőzoltó Egyesületek A HTP mőködési területén 8 Önkéntes Tőzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTE) mőködik (Hercegkúti Polgárır és Tőzoltó Egyesület, Hollóháza ÖTE, Komlóskai Önkéntes Tőzoltó, Táj- és Környezetvédı és Foglalkoztatást Elısegítı Egyesület, ÖTE Pálháza, ÖTE Tolcsva és Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári ÖTE, Kenézlı, Zalkod, Viss, Györgytarló Önkéntes Tőzoltó Egyesület, Cigándi Önkéntes Tőzoltó Egyesület), és mind a 8 ÖTE rendelkezik együttmőködési megállapodással. A Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári ÖTE és a Komlóskai Önkéntes Tőzoltó, Táj- és Környezetvédı és Foglalkoztatást Elısegítı Egyesület, valamint a Kenézlı ÖTE nem rendelkezik gépjármővel, a Hollóháza ÖTE, ÖTE Pálháza, ÖTE Tolcsva, Cigándi Önkéntes Tőzoltó Egyesület és a Hercegkúti Polgárır és Tőzoltó Egyesület rendelkezik gépjármővel. A gépjármővel rendelkezı ÖTE-k szer adatlapjait a HTP töltötte fel a KAP-online rendszerre. Kenézlı ÖTE-vel az együttmőködési megállapodás november 20-án, Cigándi ÖTE-vel december 19-én került aláírásra. A HTP mőködési területén a Hollóháza ÖTE 9 káreseménynél mőködött közre önállóan, a Hercegkúti ÖTE az idén még nem vonult káreseményhez, a Tolcsva ÖTE 3 káreseménynél mőködött közre önállóan és 4 káreseménynél mőködött közre segítséggel, a Komlóska ÖTE 3 káreseménynél mőködött közre önállóan évben a HTP mőködési területén összesen 27 káreseménynél mőködött közre ÖTE. A káresemények szinte kivétel nélkül szabadtéri tüzek, valamint mőszaki mentések voltak, fıleg az ÖTE-k nagy helyismerete a beavatkozó személyeinek nagy létszáma jelentett segítséget. A káreseményeknél a kézi szerszámokat (lapát) és némely eseménynél háti-permetezıt hasz- 11

12 náltak a beavatkozó egységeik. A kárhelyszínt (amelyik ÖTE rendelkezik) saját gépjármővel közelítették meg. A 2013-as évben a HTP tőzoltóparancsnoka és mőszaki biztonsági tisztje a 6 ÖTE-nél munkavédelmi, biztonságtechnikai és szakmai ellenırzéseket folytatott le negyedévenként, melyek során megállapítható volt, hogy az ÖTE-k tulajdonában lévı (gépjármő, mentıszerszámok, kisgépek, szivattyúk, légzésvédelmi eszközök, stb.) eszközök, felszerelések idıszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata nem volt elvégezve anyagi fedezet hiányában. A BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és a Magyar Tőzoltó Szövetség által, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek évi támogatására kiírt I. pályázatra a HTP mőködési területérıl 5 ÖTE (Hercegkúti Polgárır és Tőzoltó Egyesület, Hollóháza ÖTE, Komlóskai Önkéntes Tőzoltó, Táj- és Környezetvédı és Foglalkoztatást Elısegítı Egyesület, ÖTE Pálháza és ÖTE Tolcsva) pályázott, nyert, majd kötött Támogatási Szerzıdést a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósággal felújított légzıkészülékekre, tőzoltó felszerelésekre és védıeszközökre, valamint képzésekre (PÁV vizsga, Mőszaki Mentés Gépeinek kezelıi tanfolyama). A BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság és a Magyar Tőzoltó Szövetség által, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek évi támogatására kiírt II. pályázatra a HTP mőködési területérıl 3 ÖTE (Hercegkúti Polgárır és Tőzoltó Egyesület, Hollóháza ÖTE, ÖTE Pálháza) pályázott, nyert, majd kötött Támogatási Szerzıdést a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatósággal üzemanyag elszámolásra, szertár felújításra és EDR rádió beszerzésére. Az ÖTE-ek számára tartott képzésekrıl (Mőszaki Mentés Gépeinek kezelıi tanfolyama) megállapítható, hogy a képzések, a vizsgára való felkészítése, általában hétvégeken kerültek megtartásra. A záróvizsgán mind a 17 fı sikeres vizsgát tett november hónapban. Együttmőködés Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen volt az együttmőködés a rendvédelmi szervekkel, a mentıkkel, a Magyar Közút, az ÉMÁSZ, a Zemplén Vízmő Kft, a TIGÁZ ZRT., valamint különbözı szolgáltatók szakembereivel. Mindennapos kapcsolatot tartottunk a rendırség, a büntetés végrehajtás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a mentık vezetıivel, kollégáival. Kölcsönösen tartottunk elıadásokat, továbbképzéseket a mindennapi munkavégzéshez szükséges szakmai munka színvonalának növelése érdekében. Kossuth Staféta Sportesemények 2013.május végén került megrendezésre a hagyományosnak mondható Kossuth Staféta futóverseny Sátoraljaújhely és Sárospatak között. A HTP a váltóversenyben képviseltette magát. A csapat korcsoportjában megszerezte a figyelemre méltó II. helyezést. Tagjai: Csabai Tamás tő. törzsırmester, Sütı Péter tő. törzsırmester, Tar Attila tő. törzsırmester (HTP). IX. TFA Hungary tőzoltó erıpróba verseny 2013-ban ismét megrendezésre került Budapesten a Mővészetek Palotája nagy parkolójának szabad területén a IX. TFA Hungary tőzoltó erıpróba verseny. A megmérettetés célja: a speciális tőzoltói beavatkozások során fellépı fizikai igénybevétel versenyszerő keretek közötti felmérése és annak bemutatása a civil társadalom számára. A verseny során a tőzoltóknak több összetett feladattal kellett megküzdeniük. 4-4 db B tömlı kihúzása 80 méterre, majd 2 tömlı feltekerése és egy dobozba helyezése. 12

13 Egy 6 kg-os kalapáccsal egy erre kialakított dobozban ütést mérni, egy 15 kg-os kannát átvinni egy alagúton, majd egy 80 kg-os homokkal töltött bábut 100 méteren keresztül vinni és egy 2,5 méteres palánk átugrása. A harmadik részben a rajttól 10 m futás után, 2 db kéttagú dugólétrát kell egy állványzat emeletéhez beállítani. Ezt követıen 2 db15 kg. súlyú mőanyag kannával kell a torony emeletére felmenni. Ezután 2 db B tömlıt kötél segítségével felhúzni az emeletre és a 15 kg súlyú kannákat levinni a földszintre. 10 m futás után egy sugárcsıre kell rácsavarni a lövıkét. Végül 10 m futás a célig. A végsı megmérettetés pedig 12 emeletre való felfutás. A versenyzıknek további nehezítésként egy acélpalackkal felszerelt légzıkészüléket kellet viselniük az elsı, harmadik és negyedik pályán. A HTP-t 3 fı képviselte: Csabai Tamás törzsırmester, Holozsai Ferenc törzsırmester, Dakos Tamás törzsırmester. A kollégák a középmezınyben végeztek. XXII. Flórián Kispályás Labdarúgó Torna június elején került megrendezésre Encsen a XXII. Flórián Kispályás Labdarúgó Torna, melyen a HTP csapata a hagyományokhoz híven idén is részt vett. Ebben az évben tőzoltóink egy csapattal képviselték a tőzoltóságunkat, és az elsı helyen végeztek. Ennek köszönhetıen kivívták a jogot a szeptember hónapban megrendezésre kerülı Országos döntın való részvételre. BM OKF Országos Kispályás Labdarúgó döntı Az idei éven Szolnok városa adott otthont az országos döntınek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot Sátoraljaújhely HTP csapata képviselte. A csapat a csoportmérkızéseken az elvárásoknak megfelelıen a csoport élén végzett, sajnos az egyenes kieséses rendszerben a legjobb 4 közé jutás közben csapatunk megbotlott, így a Csongrád megyétıl elszenvedett vereségnek köszönhetıen a VI. helyen végeztünk. Tőzoltó Olimpia Az idei éven példátlan eseményre is sor került, ugyanis a Tőzoltó Sport Olimpián Csabai Tamás és Csoma Miklós képviselt parancsnokságunkat a Magyar Tőzoltósport Válogatott tagjaként Franciaországban, Murhaus településen a Tőzoltó Olimpián. A versenyen mindkét személy eredményesen szerepelt és a közös szerelési számokban mindketten részt vettek. BM OKF fekvenyomó bajnokság november 29.-én Miskolcon került megrendezésre a BM OKF fekvenyomó bajnokság. A versenyzık 9 súlycsoportban, és egy sajátsúly (célja, a versenyzı saját testsúlyának megfelelı súlyt kinyomni, minél többször) kategóriában mérhették össze tudásukat, erınléti állapotukat. A HTP-t Dakos Tamás tőzoltó törzsırmester képviselte, aki a 69 kg-os súlycsoportban az elıkelı 4. helyezést érte el. 13

14 Sport és Barátság Kupa szeptember 27-én került megrendezésre immár 20. alkalommal a sátoraljaújhelyi sportcsarnokban és a mőfüves sportpályán a Sport és Barátság Kispályás Labdarúgó Torna. A tornán 8 csapat vett részt (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Sátoraljaújhelyi Rendırkapitányság, Sátoraljaújhely város közalkalmazottai, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, HTP, Kassa-Saca BV intézet, Lengyelországi BV intézet, NAV bevetési Fıigazgatóság). A csapatok körmérkızéseken mérték össze tudásukat. A HTP csapata az VI. helyezést szerezte meg a tornán. Lépcsıfutóverseny szeptember havában került megrendezésre Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 23 emeletes épületében az idei tőzoltó lépcsıfutóverseny. Az emeleteket tőzoltóinknak teljes védıfelszerelésben légzıkészülék használata (aminek súlya körülbelül 25 kilogramm) mellett kellett teljesíteniük. A sátoraljaújhelyi tőzoltóságot 1 fı képviselte egyéni kategóriában: Csabai Tamás tőzoltó törzsırmester. A versenyt megelızıen megyei versenyre is sor került. Itt a fent említett Csabai Tamás a II. helyen végzett. 14

15 Összességében megállapítható, hogy a sport területén az elızı évekhez hasonlóan számos versenyen részt vettünk, és kiemelkedı eredményeink elérésével öregbítettük a HTP, Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és városunk hírnevét. Értékelés A 2013-es év nagy kihívást jelentett a HTP minden egyes dolgozójának. A fiatal állomány ellenére megbirkóztunk minden egyes feladattal. A munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudásunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a jó együttmőködésre. Az elıdökhöz méltóan szerepeltünk a különbözı szakmai és sport versenyeken. A mőködési területünkön található önkormányzatokkal, önkéntes tőzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következı években is törekedni fogunk. A személyi állomány példamutató munkájára, támogatására továbbra is szükségünk lesz a következı évben és években is. A HTP évi tevékenységét az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetıje kiválóra értékelte. Az elvégzett munkát az egész személyi állománynak megköszönöm! A következı évi munkánkhoz pedig, kitartást és jó egészséget kívánok minden kollégám számára! Juhász Péter tőzoltó alezredes tőzoltóparancsnok 15

16 1. sz. melléklet: települések katasztrófavédelmi besorolása 2. sz. melléklet: supervisiori ellenırzések alakulása 2013-ban Tervezett Ebbıl végrehajtott Terven felüli Összes végrehajtott Kritikus útszakaszok ellenırzése Ár- és belvízi létesítmények Földtani veszélyforrások Belterületi vízelvezetı rendszerek Vízkár-elhárítási tervek Veszély-elhárítási tervek Kockázati helyszín Víztározók Kéményseprı-ipari tevékenység Befogadó helyek Vis maior Káreset Mg. Gépszemle Összesen

17 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2014. (III. 28.) KT. h a t á r o z a t - tervezete a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltó-parancsnokság évi tevékenységérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság évi tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. Köszönetét fejezi ki a Tőzoltó-parancsnokság vezetésének és állományának a végzett munkájáért, további munkájukhoz jó erıt, egészséget kíván. Felelıs: jegyzı Határidı: azonnal dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság H-3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 2. : 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: DB TÁRGY: Tájékoztató a katasztrófavédelem elsı félévi feladatainak végrehajtásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033. Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 ÚTMUTATÓ A TŐZOLTÓ SZAKKÉPZÉS RÉSZTVEVİINEK GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSÉHEZ 2 Az 5186101 0000

Részletesebben

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport

Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport Adószám: 18587913-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60/122/2004/4 SORSZ: 1840 Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport 3300 Eger, Kallómalom u. 13. 5/1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységrıl Béni Attila sk. tőzoltó százados tőzoltóparancsnok

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2009. évi programjai 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı Tárgy Kakas Béla polgármester Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek 2010. évi - Sándorfalvi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ

KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2013. évi BESZÁMOLÓ Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság 1 H-62 Kiskőröst, Szent László utca 2. Tel:(36-78) 412-15 Fax:(36-78) 412-15

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET J Á S Z A P Á T I EGYENLİ ESÉLY A BIZTONSÁGRA AVOP- 3.5.2-2006-09-0458/6.05 2007. SZEPTEMBER 20. 1 Projekt értékelése Szakmai beszámoló A pályázati anyagban megfogalmazott célkitőzések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2012. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 86. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tőzoltóságának 2009. évi tevékenységérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

2006. évi XCIV. törvény. a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Mi változott a tőzvédelmi törvényben, 2006-ban? A 2006. évi XCIV. törvény több ponton módosította az 1996. évi XXXI. Törvényt. A változások és az eredeti szöveg egymás melletti vizsgálata és a hozzá főzött

Részletesebben

11. Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

11. Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı további

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló

2008. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló 2008. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló Önkéntes Tőzoltó Köztestület 8330 Sümeg, Árpád u. 10. Tel./Fax: 87/352-484 2008. évi közhasznúsági jelentés és beszámoló 1.) Általános tájékoztatás Név: Önkormányzati

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Bizottságok! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Közbiztonsági Ideiglenes Bizottság együttes ülésére Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése Szekszárdon Tisztelt Bizottságok! A 2012. március 1-i

Részletesebben

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László

Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László biztosításának jogi háttere Balesetvédelem és egészségnyújtás SPORTSZERVEİ BSc. Dr. Terjék László Rendezvények biztosításának szabályozása A jogi hátteret az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet adja Ez a rendelet

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes

Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében. Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes Jogszabályi változások a kéményseprı-ipari szolgáltatások hatósági felügyeletében Badonszki Csaba tő. alezredes fıosztályvezetı-helyettes A hatósági felügyelet célja: A szabályszerő közszolgáltatás megvalósításának

Részletesebben

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl.

18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18/2005. (X.26) számú R E N D E L E T E a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrıl. Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a közigazgatási

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben