BÁCS-BODROGi VÁRMEG YE 1ÜZaL á szövetség ÉNEK. [-n;. 1ft. BUDAY IS'l'YÁN, egyi. titk,'tr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-BODROGi VÁRMEG YE 1ÜZaL á szövetség ÉNEK. [-n;. 1ft. BUDAY IS'l'YÁN, egyi. titk,'tr."

Átírás

1 - - "' r, ---=::::=,f,, eves rennn.llg.sg. -==--- r " " BÁCS-BODROGi VÁRMEG YE 1ÜZaL á szövetség ÉNEK " " ' S ' " '..., i800, C\'l ::c'nli',oer r.o =a.r,.ja.la.l". m:ogta.rto"" re::::..es lrta: BUDAY IS'l'YÁN, egyi. titk,'tr. [-n;. 1ft. IlA.! A. 189(;. NYOMATOTT NÁNAY LAJOSNÁL.

2 83 - ol Ady Endre Városi KOnyvtár Baja,..;:MjY időn a f. é. szeptember hó 18-án tartott igazgató -\ választmányi ülésen elhatároztatott, hogy a bajai ü..9 önk. tüzoltó egylet 25 éves fennállása a f. évben - szükkőrben - megünnepcltessék és ez alkalomból az egylet története is megirassék : a választmány részéről - mint az egylet titkára - csekélységemet érte azon megtisztelő bizalom, hogy az egylet monographiáját megirjam. 1\Iennyire sikerült megoldanom feladatomat, azt a szakértők és a közönség fogja elbirálni. Én érzem erőm gyöngeségét s miután az összegyüjthetett adatok is sok helyen hézagosak, miáltal teljes hüséggel monographiát irni lehetetlen : ezen felsorolt körülményeket kérem szerény kis munkám elbirálásánál figyelemre méltatni. S fogadják: Poi r an Bertalan, Scheibner Gyula, Somogyi Emil, Prigl Károly urak azon szives készségükért, melylyel engem az adatok gyüjtésében és munkám megirásánál támogatni sziveskedtek - legmélyebb köszönetem kinyilvánitását Baján, 189G. november hó 18- ln. DUa.él..!i stvá r..

3 ) 25 éves tcrténete... bő tapasztalatok után indulva, városunknak min den öntudatos polgára érezte szükségét annak, hogy a közhasznú intézmények megvalósitásával egyidej üleg oly szervezetről is kell gondoskodni, mely a szorgalom gyümölcseit az elemek pusztitó ereje ellenében megvédeni hivatva van. Ezen eszme városunk lelkes polgárainál odaadó támogatásra találván, élükön Eckert István és Rosenkrancz Ödön lelkes felhivást intéztek a polgársághoz egy "önkéntes tüzoltó=egylet " megvalósitása iránt, a mi csakhamar általános visszhangra is talált. Igy október hó 15-én Loosz Zsigmond akkor volt főbiró elnöklete mellett, nagy értekezlet tartatott. Az elnök ezen értekezleten élénk szinekkel festé a vészharang tompa kongása által már oly számtalanszor előidézett zavart és a pusztító tüz által okozott nyomort. Figyelmezteti az értekezlet tagjait, hogy midőn a felebarát homloka verítékével szerzett vagyonát telhetőleg biztositani szövetkeznek, minden párt-, vallás- és nemzetiségi melléktekintet nélkül, kiható egyetértés és egyesült erővel törekedjenek a kitüzött czél felé, a mi, úgy a sze-

4 -6- mély, mint a vagyonbiztonságnak egyik elsőrangú védbástyáját fogja képezni s csakis vállvetett és egyesitett erővel. lehetséges a fejlődés és haladás ezen nagy munkáját megvalósitani. Mire a következő három inditván y t terjeszti elő : a) nyilatkozzék az értekezlet késznek a r}ja1'ai önk. tüzoltó-egylet " megalakitására ; " :J b) választassék 24 tagból ideiglenes bizottság, mely a megalakulásra szükséges előmunkálatokat, nevezetese l az alapszabályok tervezetét elkészitse és erről az egybehivandó közgyülésnek jelentést tegyen és c) értesitessék mindezekről a városi hatóság, a honnan is kéressék ki a kitüzött nemes czélnak megfelelő pártfogása. Hogy ezen inditvány mennyire általánosan érzett társadalmi követelmény volt és mily lelkesedéssel lett fogadva, mutatja azon körülmény, hogy az alakuló közgyülés ez inditványokat nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta és az előmunkálatok kidolgozására egy ideiglenes bizottságot küldött ki. melynek elnökévé Loosz Zsigmond, tagokul pedig : Pollerman Bertalan, Dömötör Zuárd, Eckert István, Hunyadi Antal, Popovics Döme, Traub Jakab, Vidovics Bonaventura, Pilaszanovits Antal. Visnyovszky József, Brigly József, Kois Alajos, Paukovics Ernő, Varga János, Horváth Máté, Babócs Andor, Reich Ignácz, Csernyus Zsigmond, Spitznagel Lőrincz, Heckenshoffer József, Leopold János és Stein inger Antal választattak meg. Ezen bizottság munkálatát még ugyanazon hó 29-én bemutatá a közgyülésnek, mely, miután azt elfogadta, az alapszabályok jóváhagyása végett a m. kir. belügyminiszteriumhoz felterjesztettek, a honnét 1509/1872 sz. a. kelt bemutatási záradékkal ellátva, kerültek vissza. Ezen rendes közgyülés alkalmával az egylet első tisztikarába a következők választattak: Pollerman Bertalan. Dömötör Zuárd. Erdélyi Gyula. Eckert István. Elnök és főparancsnok: lelnök és alparar,csnck: GIitkár: 'Pén.stárcs : Sztruhák István dr., és Ladányi Mór., 1Jgljész: Dömötör Zuárd (alelnök és alp.) c;]álasztmánlji tago c: Loosz Zsigmond, Osztoics Simon, Popovits Döme, Allaga Ottó, Vidovich Bonaventura, Brigly József. Hunyacly Antal, Klenancz János, Koller Hugó, Schön M. B., Spitznagel Lőrincz, Reich Ignácz, Pilaszanovits An-

5 -8- tal, Hüttl Ede, Saly Imre dr. Szohner Antal, I vánovics Pál dr., Radány Kálmán, Kovis Alajos, Leopold János, Dregán Péter, Szohner Rezső, Babócs Endre, és Varga János..J/Cür öo.ő tq.go; : BrigIy Lajos. Bogovits Lajos, Berger Gusztáv, Bözer Dániel, Bálind István, Cserba Ferencz, Csapláros Ferencz, Czinderi Sándor, Czanik János, Csukás Károly, Dlopolszky Lajos, Dudás László, Deutsch Muki, Dömötör Zuárd, Erdély Gyula, Eckert István, Fejes István, Freidich Gyula, id. Frankenberger Ferencz, Fábik János, Fiszter Ernő, Franek János, Füstöri P i1, Gruber Mór, Guelminó Ferencz, Gurits Ferencz, Gibicz József, Gebhardt Gusztáv, Győrfi Antal, Horváth József, Hock Károly, Hechtl Ferencz, Helschein Jakab, Helschein Ignácz, Jilk Gyula, Künnel Ferencz1 Király Géza, Király Béla, Karagits János, Kohn József. Kovács Antal, Kanyó Ákos, Katics Kálmán, Kotcschell János, Komlosi Sándor, Kövecsi Károly, Kövecsi Ferencz, Kovács György, Kovacsics Gyula, Lengyel Andor, Leopold János, Mayer János, Nagy Sándor, Nagy Antal, Kagy Béla, Noll János, Odr)' Zoltán, Otti Ernő, Pollerman Bertalan, Petrovits Hugó, Pópin Kristóf, Pfeifer Antal, Radicsevits Mátyás, Szávits Aladár, Spitzer Jakab, Székely Ferencz, Szeidler Nándor, Szep p FeIner Béla, Schőn Antal, Szakmeiszter Mihály, Szabó Károly, Szücs Kálmán, Schrinner Henrik, Schrinner József, Sztauber Jakab, Taug Gábor, Tiprovácz Ferencz és Voli Lajos. -9- Az egylet meg volt ugyan alakitva, tisztikara megválasztva, a müködőtagok is nagy számban jelentkeztek, azonban a kezdeményezés nehézségei csak most váltak érezhetők ké ; mert anyagi helyzete nem volt még olyan, hogy mükbdését azonnal megkezdhette volna. Az első törekvés az volt, hogy az egylet olyan h lyzetbe jusson, hogy magát a kellő tüzoltói szerelvényekkel ell etthassa. Elsőben is felterjesztés intéztetett a városi halós,íghoz ; továbbá felhivás bocsáttatott ki a biztositási intézetek igazgatóságaihoz, földbirtokosokhoz és nagyobb kereskedő czégekhez segélyezés végett; az igazgatóválasztmány által pedig Pollerman Bertalan elnök, Dömötör Zuárd alelnök és Rosenkranz Ödön választmányi tagokb6l álló bizottság, államsegély kieszközlése és a tüzol tószerek beszerzése czéljából Budapestre küldetett. A küldöttség megbizatásában kötelességszerlien eljárt ugyan, csakhogy az államseg-ély tekintetében a távollevő belügyminiszter helyettese Zeyk ál1<1 mtitkár szíves fogadtatásnál er;ycbet nem adhatott, mert -- ugymond - a kormány oly alappal, melyböl e czélra segélyezés nyujtható volna, nem rendelkezik. Ezután a küldöttség városunk viszonyaihoz alkalmazottan 4500 frt erejéig, minden a t üzoltáshoz szükséges szerel vényt, a legelőnyösebb feltételek mellett bevásárolt. Figyelemre méltó, hogy ezen kedvf zö eredmény, egyrészt az "Országos központi tüzoitói iroda" és Walser Ferencz gépgyáros - mint kinél a szerek bevásároltattak -- bajtársi előzékenységének, másrészt Széchényi Ödön gr6f, az akkor volt

6 budapesti önk. tüzoltó-egylet kitünő főparancsnoka szives közbenjárásának volt köszönhető. Nem hagyható megemlités nélkül, hogy ezen eredmények sikeréhez még városunk korán elhunyt nagy szülöttje és érdemekben dús országos képviselője Tóth Kálmán munkássága is nagyban hozzájárult Kjváltképpen ki kell emelnünk azt is, hogy mincten erejéből istápolta e zsenge egyletet. Elsőben, midőn az egylet az alapszabályok megerősitése tárgyában hozzáfordult, levelében a következő választ adta : "T. ELnök Úr! rbecses fe lszólitásuknak legnagyobb készséggel teendek eleget s a megerősitést sül'getni fogom. l ntézményüket úgy tekintem, mint városunk életrevalósá/?ának egyik ujabb jeiét s nagyon örülni Jogok, ha nem csak most, de bármikor alkalmam lesz üdvös törekvésüket csekély hozzájárulásommal támogatni. Fogadják köszönetemet, hogy alkalmat adtak derék intézményük Jelül tudomást nyernem és abban mozdithalnom is valamit. Pest, deczember 21-én. Tisztelő polgártársuk Tóth Kálmán s. k." Ilálával kell megemlékezni a városi hatóságról, mely évenként 500 frt segélylyel járult az egylet pénztárához, sőt egy, a követelményeknek megfelelő tüzőr-torony felépitését is elhatározta, valamint a város összes tüzoltó szereit is az egylet tulajdonába bocsátotta. Az ekként, ugy az alapitói és tagsági dijakból be- I 1\ - II - folyt összeg képezte tehát azon alapot, melyre az egylet fennállását épithclte. Az intézmény megalakulásakor 20 frltót feljebb a következők léptek az alapitók sorába : Adriai biz t. társaság (100 frt.), Allaga Imre ügyvéd, Allaga Ottó ügyvéd, Antal Károly kereskedő, Azienda bizt. társaság (50 frt), Baja város (500 frt.), Bischoff Ferencz földbirtokos, Brigly József kéményseprő, Fogyasztási-egylet, Hadzsits Péter sütő mester, Haynald Lajos kalocsai érsek (200 frt.), Hunyady Antal épitész, I vánovics Pál orvos tudor, Kardos György földbirtokos, Kereskedelmiés iparbank, Klenáncz János kereskedő, KoHer Ágoston kereskedő, Koller Imre kereskedő, Korény-Scheck Vincze tanár, Kölcsön segélyző egylet, Latinovits Illés földbirtokos (100 frt ), id Latinovits János földbirtokos (80 frt.), Latinovics Miksa, Leopold János bádogos mester, Magyar bizto társaság (50 frt ), Müller János kereskedő, I-ső bajai Nőegylet, Olay Lajos ügyvéd, Oltványi Sándor, Pesti-biztositó társaság (40 frt.), Pilaszanovits Antal földbirtokos, Polg. olvasó-egylet (40 frt.), Pollerman Bertalan, Reich testvérek keresk. czég, Rothfeld Miksa kereskedő, Rudics József báró (40 [rt.), Saly Imre orvos-tudor, Schőn M. B. kereskedő, Simonits József tanár, Scultéty István ügyvéd, Spitznagl Lőrincz ácsmester, Szakáll Vidor kir. ügyész, Takarékpénztár (200 [rt,), Tóth Kálmán országos képviselő, Túry Mátyás id. földbirtokos (40 frt ), Türr István tábornok (100 frt.), Varga János épitész, Viktória bizt. társaság, Vigh József molnáriparos.

7 - IZ- "2?árte ó tagek : (4 forint jával.) Albreht Kálmán földbirtokos, Allaga Imre ügyvéd, Allaga Ottó ügyvéd, Bachrach Nándor kereskedő, Beyer :\Iihály vendéglős, Bajai gőzmalom társulat, Barasics József ügyvéd, Beyer l\lihály timármester, Bokor Gusztáv kir. tkvezető, Csiger János gépész, Diczendy János vendéglős, Domer Bodog nyug. kapitány, Eckert Keresztély kereskedő, Fogyasztási egylet, Gludovácz Mátyás kereskedő, Gyöngyösy János takarékp. tisztviselő, Heckenshof{er Ferencz, Herzfeld Nándor kereskedő, Horváth J6zsef tanár, Hunyady Antal épitész, l Iüttl Ede gőzmalom-igazgató, Izraelita hitközség, Karlovics István gombkötő mester, Kereskedelmi- és iparbank, Kobelrausch János mészáros mester, Kobeh-ausch Tóbiás mészáros mester, Kohn Henrik kereskedő, Kohl J6zsef kereskedő, Kohn Lip6t kereskedő, Kohn Pál kereskedő, Koller Húgó bankpénztárnok, Kölcsönsegélyző egylet, Krahm Károly gőzhaj6zási hivatalnok, Krausze Ferencz kereskedő, Kriszhaber Sándor kereskedő, Krsztanics György kereskedő, Liebl András vendéglős, Machacsek József orvos, 11ichitsch István kereskedő, M6cs Ferencz városi hivatalnok, Néger Péter bádogos mester, Orbach Sándor szab6, Oszto:cs Simeon városi hivatalnok, Paul Károly nyomdász, Petrovics Márk ügyvéd, PoHák Jakab kereskedő, Radány Bertalan gyógyszerész, Rácz József kir. tszéki ülnök, Reich Bernát kereskedő, Rosenberg 1\16r keres kedő, R6th Albert kereskedő, Schőn M. B. keresked8, Schnetzer Ferencz kereskedő, Spitzer Albert kereskedő, Stern Lipót kereskedő, Sternberg Miksa kereskedő, Szakács Sándor mérnök, Szávics Aladár telekkönyvi hivatalnok, Szohner Rezső kereskedő, Sztruhák István orvos tudor, Taug Gábor rézmüves, Túry Mátyás ifj. ügy-véd, Valentin Gábor kereskedő, \Veidinger Salamon kereskedő, Weisz Adolf, V 6li Lajos fodrász. Nagy baj volt kezdetben, hogy az egylet nem rendelkezett olyan helyiséggel, a hol a szakszerü gyakorlatok megtarthattak volna. Amde ezen baj is csakhamar elhárittatott, mert az őrtanya a városháza kisebb udvarában ideiglenesen berendeztetvén, gond fordittatott ezentúl az önkéntes tüzőrségnek begyakorlására, mely czélb6l Széchényi Ödön gróf ajánlata folytán Hollay Antal budapesti mász6parancsnok hat heti időtartamra megnyeretett, ki is az 1872 év őszén a legénységet kellően begyakorolta. Az első őrség évi deczember hó 16-án Eckert István őrparancsnok, Nagy Antal, Szávits Aladár, Spitzer Jakab és Gruber M6r szolgálattételükkel vette kezdetét ; évi márczius 25-én már a századik őrállás ünnepeltetett, mely alkalommal a tüzolt6k főparancsnokukat, Pollerman Bertal nt ezüst serlegge tisztelték meg. Ezen ünnepélyt pacsén Császár Ferenczne úrnő védnöksége alatt egy fényes bál előzte meg, e lyet, úgy látogatottság, mint fény.. t intet ben az e d l. vigalmak közül egy sem multa fol ul, amit azon korul-

8 -14- tih nybői iehet következtetni, hogy az egylet pénztárába tiszta bevételként 700 frt folyt be. Midőn már a tüzoltóság gyakorlati alappal birván, folyton lankadatlan ügybuzgalommal gond fordittatott arra nézve is, hogy az egyletben a fegyelmezettség meghonosittassék, a mi teljesülést is nyert ; de ezen törekvések daczára nagy baj volt az őrtorony hiánya, mely nélkül az egylet kifogástalan és a követelményekhez képest sikeres müködést, a legkészségesebb önfeláldozás mellett sem mutathatott fel. A város képviselő testülete elhatározta ugyan a tüzőrtorony emelését, de ez csak irott malaszt volt. Hiába árasztotta el az egylet felterjesztésekkel ; hasztalan volt azon kijelentés, hogy a tüztorony nélkül a müködés illusoriussá válik: az ige testté nem vált és igy nem maradt egyletünk számára más hátra, mint azon vigasztaló remény, hogy közel. jövőben ez mégis orvosoltatni fog. Az egylet nem ringatta magát illusiokban, hiú áb- ' ránd képeket sem alkotott, mert eléggé látható volt hogy ha a városi hatóság nem nyújt kellő támogatást: nem sokra tehető azon támasz sem, melyet a társadalom fog nyújtani. Mindazonáltal folyton bizolt s nem lankadt erejében, mert hitte, hogy amiként keletkezése idejében, ú y leg özelebb mégis jönni kell oly időnek, a mikor mllldenkl átfogja érezni, hogy legjobb tehetségéhez és reṇdelk: zésére álló idejéhez mérten a tüzoltó intézmény fejlesztese és felvirágoztatásához hozzájárulni erkölcsi kötelesség Végre is szomorú tapasztalatokra kellett jutni ; a szép remények megvalósitását csalódás váltotta fel. Az egylet a helyi viszonyoknak megfelelő főeszközökkel nem rendelkez vén, a lelkesültség lassan-lassan hanyatlott, oly annyira, hogy már-már reményünket is veszteni kezdtük, hogy ezen áldásos ügy végleges feloszlatásának idejét kissé elodázni sikerül. A közöny és lankadság állandó lett, mit a régi nemes buzgalom sehogy sem akart felváltani. Istennek még azon átka is ránehezedett az egyletre, - ami az egyesületi szellemet csakhamar porrá zuzza éq a megsemmisülés örvényébe sodorja - az egyetértés hiánya! És hogy a roskadozóban volt humanus intézmény teljesen össze nem omlott, egyedül Pollerman Bertalan főparancsnoknak volt köszönhető, a ki szüntelen azon fáradozott, hogy a tespedésben levő egylet végpusztulásra ne jusson. Valóban nem hálálhat juk meg eléggé az érdemes férfiunak azt a sok küzdését és fáradozását, melyet az eszme érdekében és az egylet talpraállitása körül akkoron magára vállalt, csakhogy a talaj t jobb jövendő reményében biztositsa. És ezen reményében nem csalódott, mert a bizottságba oly férfiak választattak, kik ne,lj rettentek vissza a nehézségektől, hanem válvetett buzgalommal munkálkodván, azt megosztották s egyes részleteiben iparkodtak feladatuk sikerét biztositani. Nag')' segitségére volt a főparancsnoknak, főként 06ltf'"'tü és hasznos intézmények létesitése és fenntarliása irá6tt..

9 - 16- nemes érzékkel bir6 Drescher Ede akkoriban volt poigármester, ki áthatva a nemes ügy iránti lelkesedéstől, töb b rendbeli intézkedés által a tüzőrségi és tüzoltói szolgálat pontos teljesitését jelentékenyen elősegitette. Igy 1882-ik év végével az egylet ismét új életre ébredt. Ekkor kettőzött erővel láttak hozzá egy fegyelmezett testületnek megalkotásához. A bajtársak kitartása, a választmány és tisztikar ügybuzgalma ki vivta azt, hogy a nehéz munka, ha nem is teljesen, de sikerült. Az újjáalakitási munkálatok körül a főbb alapot az oly hosszú ideig készült tüzőrtorony felállitása s villamos huzallal történt összekötése képezi. Ez volt a főbb segédeszköz, mely a tüzolt6ságot hivatásának kellő teljesitésében elősegitették. Az igazgat6-választmány lelkes tagjai erkölcsi felelősségük teljes érzetében, majdnem naponként folytattak tanácskozásokat, az egylet létét, tekintélyét és virágzását biztosit6 módozatok, szervezkedési kellékek és anyagi segély-források előállitása tárgyában. A müködő tagok szolgálati viszonyait rendezték, a legénység begyakorlását szabályozták, az akkori viszonyoknak meg nem felelő alapszabályok m6doqittattak, szóval törhetlen buzgalommal iparkodtak az egylet jó hirnevét visszaszerezni é.3 oly állapotba helyezni, hogy a közönség is lelkesüljön és ez intézményre áldozott filléreit hasznosan beruházott tőkének ismerje el. Az 1882-ik évi deczember 17 -én tartott közgyülés örömmel vette tudomásul több tekintélyes és befolyásos -Í7 - r állású polgárnak lankadni nem tud6 ügybuzgalmát és utánjárása eredményét, hogy végre is a városi tanács egyletünk régi óhaját teljesitette. Az akkori vezérférfiak közül különös elismerés illeti meg: Pollerman Bertalan, Drescher Ede, Szutrély Lip6t, Scheibner Gyula, Allaga Imre, Allaga Ott6, borsódi Latinovits János, ifj. Saly Imre dr, Bajay Péter, Lengyel Andor, Scherer Antal, id Frankenberger Ferencz, dr. Ladányi Mór, Wagner Ferencz, Szohner Rezső, Rotfeld l\liksa stb. Ezzel az egylet szilárdabb alapra helyezkedett és a közgyülés elhatározta - a pártolás minél nagyobb sikeresitése tekintetéből az alapitó tagdij nak 10 frtra, a pártoi6-tagdijnal.;: 2 frtra való leszállitását, a közönség lelkesültségének előidézésére alkalmas nyilvános és magin felhivások kiboc.3átását és azok szétküldését, sz6- val minden eszköz felhasználtatott arra nézve, hogy alkalmas lf'gyen az egylet anyagi és erkiilcsi fel virágzását előidézni. Azonban az ez irányuan kifejtett tevékenységet teljes siker még sem koronázta. Az eredmény alig felelt meg a szerényebb várakozásnak. A leszállitott évi járulék daczára lts83. évben uj alapitó tagok ul csakis a követke::ők jelentkeztek. Assicurazioni Generali (20 frt.), Adriatica di Sicurta (20 frt), Cisztercita- rend, Csapláros F erencz, Drescher Gyula, Gaál réter, özv. Latinovits Istvánné, Sá. János, Michitsch István, l\iolnár-ipartársulat, Pollák }-akab, ijs,eh ke Károly, ifj. Perczel Mikl6s, Reich Bernát pitz )!' Be:z f..jf f

10 "- hő, Schőn József, Scherer Antal, Szigriszt Istvá.n, Túry Mátyás, Túry József és Trubschaw Tamás. A pártoló tagok száma sem igen szaporodott.. Öröm mel kell hangsulyoznunk, hogy ezen idő óta a bajai takarékpénztár minden évben 50 frttal járul az egylet pénztárának gyarapitásához. Az 1883-ik évi november hó 25-ike szép ünneppel gazdagitotta egyletünk történetét. Ezen a napon érte el az egylet négyezredik őrállását, melyet a tüzoltóság ezen esemény mélt6ságához képest, fényesen meg is ünnepelt. Az ünnepélyt megelőző estén a szinészek által diszelőadás tartatott ; az ünnepély napján pedig d. u 4 órakor az összes szerelvényekkel disz-felvonulás rendeztetett; este 6 órakor a főparancsnok a négyezeredik őrséget mint disz őrséget osztotta be, melynek tagjai a következők voltak : Pollerman Bertalan (főp. mint őrpar ), id. Frankenberger Ferencz (alp ), Peplovszky László (segédtiszt.), Prigl Károly (szertárnok), Dujmovits István (titkár), Perlaki Sándor (L szivattyus), Győri Mihály (L mászó), Bajai Péter, Szirátzky József, (vizgondnokok), Tarczal Nep. János Uegyző), és Frankenberger Géza (szivattyú par.). Este 7 órakor a városi hatóság és az összes értelmiség jelenlétében József főherczeg Ö fensége és Széchényi Odön gróf arczképei nagy ünnepséggel az egylet helyiségében elhelyeztettek. Ezen ünnepi aktust követte a "Bárány-vendéglő"-ben tartott disz vacsora, melyen számos szebbnél szebb felköszöntők mondattak. Az ünnepély alkalmából a közéletnek és főként él. tüzoltói intézménynek több kiváló férfia tisztelte meg üdvözletével egylctünket u m. Józse! föherczeg 6 fensége, T Ü1'r István tábornok, Hajnald Lajos kalocsai bi_ boros-érsek, Széchenyi Ödön és Cziráky Béla grófok, kiknek üdvözlő iratai levéltárunknak mindenkor becses ereklyéi lesznek. Az évi jan. 22-én tartott közgyűlés a tüzoltó intézmény ezen apostolait örökös disztagjaivá megválasztotta, miről diszes okirat kiséretében értesitve lettek. A jubileumi ünnepnek örvendetes hatása volt a részben is, hogy fokozta városunk közönségének érdeklődését, egye5ületünk és annak fejlődése iránt. Ez érdeklődés erkölcsi nyilatkozásain kivül, anyagiakban is jelentkezett, nevezetesen ez alkalomból tett többrendbeli adományban A nemes adakozók névsora a következők : Assicurazioni Generali 50 frt, Riunione Adriatica di Sicurta 8 frt, Bajai takarékpénztár 50 frt, özv. Latinovits Istvánné 100 frt., id. Latinovits János 20 frt, Spitzer Benő 100 frt, Singer Ede 110 frt, Spitzer Albert 10 frt., Scherer Antal 30 frt., Zaleszky Leóné 5 frt. Ugyan ezen évben egyletlink a budapesti országos tüzoltó-szövetség tagjai sorába lépett. Midőn már hinni kezdtük, hogy az egylet hosszú viszontagság után szilárdabb alapra helyezkedett, váratlanul oly esemény merült fel, mely mindazoknak lelkét, kik intézményünk iránt melegebb érdeklődéssel viseltettek, ujabb aggodalommal töltötte el : az eszme fá radhatlan bajnoka Pollerman Bertalan, majdnem 13 évig 2

11 viselt elnöki és főparancsnoki tisztéről, évi junius h6 30-án lemondott. Leköszönését igy végzi : "Ked ves Bajtársak! Fogadjátok tehát hálás és felejthetlen köszönetemet azon tizennegyedszer is belém helyezett bizalomért, melylyel engem elnök- és főparacsnoktoknak megválasztani szivesek voltatok. És ha a veletek 13 éven keresztül szolgált drága ügy érdekében kifejtett működésem talán üdvösnek találtatnék, úgy akkor e szent ügyért jövőben is testtel-lélekkel ugyan ezeket cselekedni legfőbb kötelességemnek fogom ismerni; de e szép tisztemtől - sajnálatomra - meg kell válnom. " Hiába való volt minden törekvés, hogy e sok é\'ig szolgált ügynek ismét visszanyerjék. Ezen elhatározásában nem lehetett őt megváltoztatni. Lemondását az julius h6 IS-ére egybegyült igazgató választmány a legnagyobb sajnálattal vette tudomásul s elhatározta, hogy hálás elismerésének diszokiratban ad kifej ezést és őt az egylet arany-érmével is kitünteti, melylyel évi junius hó 15-én ünnepélyesen fel is diszittetett. Hasonló elismeréssel méltatta érdemeit az egylet közgyülése is, midőn evl Január 30-án Tury Mátyás elnök inditványához képest örökös tb. főparancsnokká megválasztotta. Pollerman leköszönésekor a főparancsnoki teendők ideiglenesen id. Frankenberger Ferencz al parancsnokra bizattak, a ki ezen új tisztét mindaddig kötelességszerűleg betöltötte, a mig az évi január hó 11-én tartott rendes tisztujitó közgyűlésen az elnöki széket Tury Mátyás városi tiszti ügyész, a főparancsnoki tisztet pedig Eckert Tstván foglalta el. Ez alkalomból Túry elnök inditványára a városnak akkor volt főispánját :Jankovich Aurélt) - aki nemcsak magas állásánál fogva, hanem szivvel-lélekkel a tül01- t6ság irányában mindig a legmelegebb érdeklődést tanusitotta, ez által pedig az egylet érdekeit folyton előmozditani czélozta, - a közgyűlés hálájának elismeréseü! a bajai önk. tüzolt6-egylet örökös disztagjai sorába megválasztotta. Túry Mátyás elnök már kezdetben tudta, hogy az amúgy is lazult állapotokon segiteni és eredményt elérni csakis erős összetartás által lehetséges. Mindig ez volt jelszavam : "ne a pompázás és tüntetés legyen feladatunk) hanem a vész idejében legyünk igazi ör i és men/öi fele= barátaink javainak." Első törekvése tehát az volt, hogy azon széthúzó elemeket, melyek az egylet jövőjét fenyegetik - egyesitse, a mi tekintélyénél és népszerűségénél fogva sikerült is. Hasonlóképpen kell nyilatkozl1unk Eckert István föparancsnokról is, ki a működő tagok gyakorlati kiképeztetésére nagy sulyt fektetett. Az Ö sürgetésére még ugyanazon évben sikerült egy gyakorló-torony felállítását kieszközölnie, melynek költségeihez - miután ez 750 frtba került, - a városi hatóság is 400 forinttal h o zzá j árult. És daczára annak, hogy az egylet szép eredménynyel haladt kitüzött czélja felé, mégis az és 1887.

12 - 22- év végéig semmi nevezetesebb mozzanatot nem jegyezhetün k fel az egylet törlénetéből. Már az 1888-ik évben azon örvendetes helyzetbe jutott, hogy pénztára 1405 frt 06 kr készpénzzel rendelkezett, minthogy ez évben az alapitók 4-1-, a pártoló tagok száma pedig 200-ra emelkedett. Ezen kedvező anyagi viszonyok csakhamar alkalmat nyujtoltak arra nézve, hogy a szertári felszerelés is gyarapittassék, mivégből egy tökéletesen jónak és czélszerünek bizonyult vasswrkezetü kocsifecskendő vásároltatott 726 frt 45 kr beszerzési árban, melyhez adományoz<ís folytán még 288 írt 50 kr folyt be. Nevezetes mozzanat volt ez évben az egylett-e nézve az is, hogya városi törvényhatósági bizottság az önkéntes tüzoltók jutalmazására 250 frt jutalmat szavazott meg, mely ös<;zegből a választmány által a hetes-bizottság és parancsnoksá ajánlatára : Pfeiffer Ferencz vizgondnok és ifj. Frankenberger Ferencz szakaszvezetőt egy-egy aranynyal ; Alföldi Lajos, Gilicz József, Scheib Antal, Buda Péter, Hulák Antal, Szekeres Jgnácz, Trifnsz Géza, Wittman Bodogot frttal; Pintér Jánost 15 frttal; Sebők István, Reisz Jánost frttal ; \Veisz Lipót és Reznyák Józsefet pedig 5-5 frttal jutalmazta meg. Eme kitüntetés mindinkább fckozta a fiatabágban azon ambicziót, hogy tüzoltóvá legyen. Mert mig az előző években a rendes tagok száma volt, évben a müködő tagok létszáma már 52-re emelkedett Ily számarányban tehát kiváló gond fordittatott a müködő tagok technikai képzettségének fokozatos fejlesztésére is, melynél fogva Uj helyi Géza fögymnasiumi tornatanitó vezetése mellett rendszeresen gyakoroltattak. Örömmel és méltó büszkeséggel tölté el tüzoltóinkat azon tudat, hogy az egylet sok üdvöset igérő fejlődésnek indult. Ezen szerencsés fordulat igen sokban az egylet négy éven át volt lelkes elnökének, Túry Mátyásnak volt köszönhető, kinek intézkedései egyaránt áldásos hatásuak voltak az intézményre nézve. Bár az évi február hó 2-iki tisztujitó közgyül és egyhangúlag ujonnan őt kiáltotta ki elnökének s bár a tisztuj i tás vezetésére felkért Drescher Ede polgármester Túrynak az egylet fejlesztése és fel virágozása körül szerzett érdemeit általános helyesléssel talált ékes szavakban ecsetelte és az egylet érdekében az elnöki tisztség további viselésére kérte: Túry Mátyás a sok irányú elfoglaltságánál fogva megmaradt azon elhatározásánál, hog-y az elnöki tisztet nem fogadja el. A közgyül és mind a mellett örökös tb. elnökké választotta meg. Elnöksége alatt a főparancsnoki tisztség háromszor változott és pedig 1886-ban Eckert István, 1889-ben Peplovszky László személyében, mely utóbbi helyére Prigl Károly választatott meg. Az évkönyvek tanusága szerint dicsérettel kell megemlékezni ez utóbbi volt főparancsnokról ; mert buzgó és avatott munkálkodással felelt meg tisztének. Szolgálat közben, a mily katonás szigorral követelte a rendet és pontosságot, épp oly leereszkedő

13 bánásmóddal viseltetett szolgálat után, minden egyes bajtársával szemben, kit kellemes modoránál fogva, minden tüzoltó, kivétel nélk ül, egyformán tisztelt és becsült. Főérdemei közé soroland6 még azon ténye is, hogy folyton az egylet jövedelmének szaporitásán fáradozott, ami leginkább a diszgyakorlatok rendezése által sikerült is. Az ő érdemének tudnató be, hogy a szertár ma egy 14'/2 méter magas tolólajtorjával gazdagabb. a mi közel 400 frt értéket képvisel. Az évi tisztujitó közgymés gyhangú lelkesedéssel az egylet elnökévé városunk derék rendőrkapitányát s a tüzoltó egyletnek volt alelnökét Scheibner Gyulát választotta meg, ki azóla folyton az egylet élén áll. Nagyon jól tudjuk, hogy semmiféle testületnél nem találkozik annyira az egyenetlenség és társulati szellem hiánya, miként az legtöbb esetben a tüzoltó-egyleteknél tapasztalható. És ezen bajoktól - sajnos - egyletünk egyidőben sem volt teljesen ment. Igy tehát az uj elnöknek sem maradt egyéb tenni valója, mint a viszályt és az egyenetlenkedést legyőzni és a kedélyállapotokat ismét a saját csendes medrébe viszaterelni. És hála legyen a gondviselésnek, ki megszánva tán e szegény egyletet, siker koronázta az elnök fáradozásait, mert ujra felébreszté e téren mindinkább hanyatlásnak indult egyesületi szellemet, reményül s vigasztaló kilátásul egy szebb jövőre! 1891-ben érte el az egylet 20 éves fennállását. A hetesbizottság augusztus hó l8-án tartott ülésében elha- tározta, hogy ezen nevezetes évfordulót oly képpen ohajtaná megünnepelni, hogy Pollerman Bertalan örökös tb. főparancsnok arczképét megfesteti és azt az egylet helyiségében a jubileum alkalmával ünnepélyesen leleplezi. A választmányi tagokban élénk örömet keltett a hetesbizottság előterjesztése, azt egyhangúlag határozattá emelte s ezen megállapodáshoz képest a kettős ünnep részleteinek megállapitása végett a választmány és hetesbizottságból egy rendező-bizottság alakult, mely az ünnepély sorrendjét állapitotta meg. A kettős ünnepély október 18-án tartatott meg. A tüzoltók nagy napja volt ez. Ritkán öltött városunk oly ünnepi szint mint ezen a napon; a polgárság öröme, közérzülete ea),ctértése mindenütt észrevehető volt., b Az isteni tisztelet megtartása után a tüzoltóság a templomtérről, Odry Andor főparancsnok vezetésével,. diszmenetben, nagy közönség kiséretében visszatért az egylet helyiségébe, ahol kezdetét vette az ünnepély, melyet a kath. legényegyleti-dalárda a Kölcsey nhymnusz".. ának előadásával nyitott meg. Ezt Scheibner Gyula elnök köyetkező üdvözlő beszéde követte: "Csaknem negyed százada annak, hogy egy emberbaráti nemes eszme szárnyalt végig a Kárpátoktól Adriáig s minden felé hóditott azok között, kik a szép és nemesért lelkesedni tudtak. Igy jutott el hozzánk is az eszme, az önkéntes tüzoltó-egyesületnek, épp oly magasztos, mint hasznos s ma már mondhatom, nélkülözhetlen eszméje, meiy nem hir-

14 det ett kevesebbet mint azt, hogy segélyére legyünk embertársainknak, ott és akkor, ahol és amikor a pusztitó bősz elem mindent fölemésztő lángjával mutatkozik. Nem hirdetett kevesebbet, mint azt, hogy embertársaink élete és arcza verejtékével szerzett vagyonának önzetlen szolgálatába szegődjünk. Városunk intelligens közönsége nemcsak lelkesedett általa, hanem lelkesitett másokat is, mignem az ige testet formált és önkéntes tüzolt6-egyletünk megalakult. A milyen könnyü volt a kor intő szavára az igének testet formálni épp oly nehézséggel járt annak maradand6 létét biztositani. Nem azért, mivel a lelkesedés hiányzott - mert hisz abból bőven kijutott - hanem azért, mivel hiányzott oly férfiu, ki tehetsége, jelleme, áldozatkészsége és soha meg nem szünő lelkesedésével, annak maradand6 létét biztositani tudta volna. Ma 20 éve annak, hogy önkéntes tüzoltó-egyletünk megalahlit. Az akkori intőkörök bölcsessége, (ekkor Pollermanhoz fordulva) te benned kedves barátunk és örökös tiszteletbeli főparancsnokunk felismerte azon férfiút, kiben a már mondott tulajdonságokat összpontositva látta. Örömmel konstatálom, hogy benned nem csal6dott, mit igazol azon körülmény, hogy 20 év előtt az elnöki és főparancsnoki tisztségre megválasztattál és egyletünk a te szakavatott és bölcs vezérleted alatt fejlődött és virágzott csaknem e mai napig. Pedig voltak kritikus idők is, a midőn egyletünk csupán 2 tagb61 állott, egy főparancsnok és egy tüzoltóból. l\iondanom sem kell, hogy az előbbi te valál. A lelkesedés tüze benned még ekkor sem aludt ki, hanem bízva a jobb jövőben, tettvágyadat még inkább fokozta és a megfogyott gárdát ujra tömöritetted. Egyletün k szervezése és fejlesztése körüli érdemeid elévülhetlenek, erről tesznek tanubizonyságot egyletünk évkönyvei. Hisz ki ne emlékeznék száz meg száz felköszöntődre, melyek mindegyikéből, mint tüzből a szikra, pattogott ki a lelkesedés tüze, hogy másokban egyletünk iránti érdeklődés szikráját meggyujtsa. Azt hiszem, egylt::tünk 20 éves fennállásának évfordulóját méltóbban meg nem ünnepelhette, minthogy müvészi ecsettel megörökitett azon férfiú arczkép leleplez é sével kötötte egybe, kinek egyénisége egyletünk mult jával összeforrt. Czélja ezen arczképnek az, hory sikerdús 20 évi működésedért elismerésünk és érzelmeinknek Játható kifejezést adjunk ; továbbá az, hogy abb61 meritsenek az ut6dok a magasztos czél megvalósitásához lelkesedést, fáradságot nem ismerő kitartást és igaz bajtársi szeretetet. Azt 6hajtom, hogy változhatlan szeretetünk ezen jele legyen minden kor szemeink előtt, mely álla\1d6 mint a szeretet és barátság, mely hozzád fűz, oly szeretet és barátság, mely nem repül el, mint a pillangó szárnyainak pora, hanem növekszik, mint este az árnyék, mig csak le nem nyugszik életünk utols 6 napja."

15 - 8 - A szép 'üdvözlő beszéd s az ezt követő lelkes éljenzés után Pollerman Bertalan mély meghatottsággal következőkben válaszolt : "Mélyen tisztelt Uraim! Kedves Bajtársak! Meg fogtok nekem bocsátani, hogy ha e pillanatban keblem érzelmeit kellő szavakban tolmácsoini és bális köszönetemnek méltó kifejezést adni képes nem leszek. Mielőtt azonban elismeréstekért, ragaszkodástokért és bajtársi szeretetekért hálás köszönetemet nyil vánitanám, elmulaszthatlan kötelességemnek tartom kin yilatkoztatni, hogy ezen humanisztikus intézmény megalkotása körül tett szolgálataim nem állanak ama fokon : hogy ezen nemes intézmény 20 éves fennállása förészben a magam munkálkodásának volna tulajdonitható. Mert ha mindazon cselekményeimet, melyeket 20 éven keresztül tüzoltóságunk érdekében tettem - jónak é<; üdvösnek találjátok, ahhoz erőt kötelességérzetem sugallatából és azon meggyőződésből meritettem, hogy hivatásomnak kötelességszerüleg felelek meg s igy a ma meg nem érdemelt, de lekötelező megtiszteltetésteket csakis megosztva fogadhatom el. A bajai önk. tüzoltó egylet 20 éves fennállása első helyen városunk nagyérdemü közöns gének köszönhető, - hálás köszönetem kinyilvánitása első sorban is e közönséget illeti, azon nemes gondolkozású közönséget, mely szükkeblüséget nem ismerve, a szép és nemes czélok megvalósitását mindig buzgalommal czélozza. Ezt szerencsém lehetett tapasztalni ezen 4, egylet szervezésekor is, midőn mindannyiunk elött ismeretesek voltak a kezdeményezés nehézségei s e lelkes közönség, ugy erkölcsi mint anyagi támogatása által az e téreni haladásunkat nagyban megkönnyitették. Kedves bajtársak! most pedig, midőn az általatok irányomban tanusitott szeretet és ragaszkodást meghálíl nám, valamint azt is, hogy a mai szép ül1nepélytekkel kapcsolatban csekélységemet, arczképem leleplezésével kivántátok megörökiteni : elen meg nem érdemelt kitüntetésért fogadjátok lelkem mélyéből fakadó köszönetem kinyilvánitását. Egyike a legfőbb vágyaim közül az : amig életerőm engedni fogja, köztetek lehe3sek, veletek működhessem, hogy az általatok kitűlött nemes czélt városunk javára mihamarb megvalósitva láthassuk. Szüntelen kérni fogom az egek Urát : adjon nektek erőt, kedvet és kitartást arra, hogy a tüzoltói intézményt, ezen szent ügyet, oly virágzóvá tegyétek, hogy az városunk disz ére bármely hazai elsőrangú tüzoltó-egylettel a versenyt kiállani mindenkor képes legyen! Éljen Baja város közönsége! Éljetek kedves bajtársak igen sokáig!" Delután 3 órakor a gyakorló-téren óriási közönség előtt, Gardalits Lajos szivattyúparancsnok és ifj. Frankenberger Ferencz mászóparancsllok vezényletével diszgyakorlat tartatott. Este pedig a "Központi-Szálloda" nagytermében diszvacsora volt, melyen 250-en vettek részt, hol szebbnél-szebb felköszöntők mondattak.

16 - 3 - Igy végződött az ünnep, melylyel tüzoitóságunkban egy uj időszak vette kezdetét. Nevezetes mozzanatként tüntethet jük fel még ez évben azt is, hogy az egylet a működő tagok és ezek családja érdekében az országos tüzoltó-szövetkezet se gélyegyesi.iletébe lépett, azon czélból, hogy ha szolgálat közben vagy ennek folytán netalán a működő tagokat baleset érné, hogy ezek, vagy haláleset következtében, a hátramaradott családtagok segélyben részesüljenek. Mint figyelemre méltó tényt emlithetjük fel, hogy ez évben egy l G tagból álló zenekar is szerveztetett, melynek létesitése főleg Odry Andor, az akkori főparancsnok, Bajay Péter szertárnok, id. Frankenberger Ferencz alparancsnok és Nagy Lajos segédtiszt érdemeinek kell betudnunk. Szintén felemlitésre méltó, hogy a febr. 22-én megtartott rendes évi közgyülés alkalmával szolgálati érmekkel a következők diszittettek fel: Pollerman Bertalan tb. főparancsnok (15 év után), id. Frankenberger Ferencz tb. alparancsnok (15 év után), Lengyel Andor alparancsnok (15 év után), Bajay Péter szertárnok (15 év után), ifj. Frankenberger Ferencz mászó sz. par. (10 év után), dr. Klein Miksa orvos (i) év után), Pfeifer Ferencz sz. par. (5 év után), Prigl Károly önk. tüzoltó (5 év után), Gibicz József I-ső mászó (15 év után), Alföldy Lajos I-ső szivattyús (5 év után), Scheib Antal II-ik mászó (5 év után), Szekeres Ignácz mászó (5 év után) Ugyancsak ez évben az országos tuzolt6-szovetkezet megkeresése folytán, a tüzoltó tisztitanfolyamon leendő kiképeztetésre az egylet Gardalits Lajos szivattyú szakaszparancsnokot és ifj. Frankenberg'er Ferencz :tlászó-parancsnokot küldte fel, a.kik a tanfolyam befejeztével tiszti képesitést nyertel..::. Az év január 27 -iki választm,lnyi ülésen a hetesbizottság által tett előterjesztés folytán elhatároztatott : hogy ha az egylet feloszlanék, Pollerman Bertalan olajfestményü arczképe a család birtokába adas sék át. Mindazonáltal, hogy a tüzoltó-intézmény iránt nagyobb lett az érdeklődés, évben is csak azon kedvezőtlen állapotot ismertethet jük, mely az egylet szük anyagi helyzetére vonatkozik. A város közönségének oly irányu támogatása, a minővel más városokban találkozunk - egyletünknek osztályrészül nem jutott Ámbár az nem a tüzoltó-egylet iránti közönyben leli magyarázatát, hanem inkább az ipar- és kereskedelem stagnálására vezethető vissza. Az 1894-ik év - amiként az egész magyar nemzetre gyászt hozott, olyképpen a bajai önk. tlizoltó-egyletre is mély gyászt boritott Kossuth Lajos halálával. Az egylet nem is késett gyászának illőképpen kifejezést adni. Ugyanis márczius 27-én tartott választmányi ülésen a hetes-bizottság következő előterjesztése olvastatván fel : "Kötelességünknek ismerjük előadni azon szomorú

17 tényt, a mely nemcsak a nemzet fiait, hanem az egé z művelt világot érte, hogy a magyarok lángoszlopa, kinek honszerelme a magyarnak világított ; ki hazát adott nemzetének, alkotmányt népének: ez a szellemi világból kimagasló órási nao"ysáo- Kossuth Lajos megszünt élni. -'=> b Az egész ország igaz hazafias érzelemtől áthatva, siet nagy halottja iránt kegyeletének igaz adóját leróni ; eg-yletünk is eme nagy gyászt, kell, hogy fiúi érzéssel s;intén magáévá tegye, miért is a hetes-bizottság inditványozza, hogy : a) Kossuth Lajos halhatatlan érdemei, valamint emléke jegyzőkönyvileg megörökittessenek ; b) az egylet tagjai és annak zenekara a helyben megtartandó gyászisteni tiszteleteken részt vegyen és ez idő alatt a hangszerek is gyászfátyollal vonassanak be ; c) a temetés napján (ápril l-én) minden tüzoltó fekete fátyolból karövet viseljen. " A hetesbizottságnak ezen inditványára Scheibner Gyula elnök a következő rövid megható beszédet mondotta : Kossuth Lajosnak MagyaíOrszág történetében oly szerep jutott, ki igéző befolyást gyakorolt a nemzetre, milyenhez hasonlóval ezredéves történetünkben alig találkozunk. Merész, szellemes, elragadó ékesszólása vezérévé tette mindjárt kezdetben az H-iki országgyülésnek, mely az ő kezdeményezésére, rövid napok alatt me$sze kiható változásokat létesitett a magyar alkotmányban. Ezen emlékét varázsa környezi és midőn or :. szágszerte hangosan nyilatkozik a szomorú hir : Kossuth Lajos halála feletti részvét a bajai önkéntes tüzoltótestületben sem maradhat némán, kell, hogy kegyelettel emlékezzünk meg dicsőségteljes érdemeiről, mely kitörölhetlenül élni fog sziveinkben. Ezzel tartozunk a halhatatlan emlékének." Ezen beszédet az ülés tagjai állva hallgatták végig, mire egyhangulag határozatilag kimondatott : hogy Kossuth Lajos elhu:tyta atk,tlmábót halhatatlan érdemei és emléke jegyzö/?önyvileg megörökittesse nek i a testület pedig a helyben tartandó gyásl.szertartásokon részt vegyen és ez idő alatt a tüzoltóság minden ta ja fekete karövet viseljen. Ugyan ezen év junius hó lg-án, midőn főmagasságú Császka György kalocsai érsek úr apostolutódi kőrutj,iban Bajára érkezett : az egylet segélypénztára javára 100 frtot, a tüzoltó zenekar részére p edig 50 frtot adományozni kegyeskedett. Ezen szép adományért az egylet hálás köszönetének diszokiratban adott kifejezést. Az évi ttsztujitó közgyülés alkalmával id. Frankenberger Ferencz főparancsnok lekőszőnéscz folytán - a ki két éven át viselte e tisttet - dr. Nyiraty János ügyvéd egyhangú lelkesedéssel lett főparancsnokká megválasztva, a ki azóta [;iradhatlan buzgalmú és köztiszteletben álló vezére tüzoltóinak. Midőn egyletünk történetének végéhez közeledünk, illő kötelességünknek tartj uk kijelent ni, miszerint nem csekély hálával tartozik az egylet dr. Hegedűs Aladár 3

18 34 - e vá.ros derék és lelkes polgármesterének azon áldozatért,.melyet kiváló tehetsége. m nkássága által szentel a humanus ügynek. Midőn 1892 ben a polgármesteri sz ket elfoglalá, elsők közé tartozott azon kijelentése - hógy miután a tüzoltó ügy iránt meleg rokonszenvet érez, annak érdekeit előmozditani és a követelményekn k. érvényt szerezni, - mindenkor kötelességének fogj a tartani, ami az idők folyamán, szép és nemes tetteiben be is bizony'ult. Felemlitendőnek tartjuk, hogy egyletünk nemcsak itt, hanem az országos tüzoltóügyek iránt is folyton érdeklö ' dést tanusított ; mutatj a ezt azon körülmény, hogy a két évenként elözetesen meghatározott városokban megtartani szokott országos kongreszusokon rendszerint képviselve volt. Igy legutóbb 1895-ben Kolozsvárott és a f. évben Budapesten megtartott.országos tüzoltó értekezlet tanácskozmányaiban egyletünket Dr. Nyiraty János főparancsnok képviselte. Nem lesz talán érdektelen, ha felemlitjük, hogy Mayer József szivattyú-mester a mult évben egy saját találmányú füthető vész vonatot készitett az egylet részére. Annak átvételekor megtartott tüzetes kisérlet után a szakértők egyhangú véleménye az volt, hogy ezen uj szerkezetü gépezet téli tüzesetek alkalmával nagy szolgálatokat van hivatva teljesiteni. Mayernak ezen ügyes találmánya a helybeli milleniumi bizottság által a kíállitásra is felküldetett, s ennek meghonositása minden tüzoltó-egyletben igen kivánatos lenne ' A három utolsó év legfőbb feladatát képezé ai egyenruházatnak, az egylet részéről való beszerzése, a mi teljesen sikerült is. 5\:a\:issti kai ad.atok. Közöljük a lefolyt huszonöt év alatt egylet ünket meglátogatott vendégek névsorát, kik neveiket a vendégkönyvbe beirták. 1874:. aug. 26. Csernyus N. alpar. Kalocsa. szept. 7. Heil János szivattyú m. Kalocsa. októb. 18 Lacza János 187ó. febr. 23. Bittermann Nandor segedtiszt Zombor. )) febr. '27. Hegyesi József )) marc. '24. Simig Rezső főpar. Kalocsa. )) april 18. Strenyer Peter Szegzárd.» junius 2. Joachim Ágoston Kalocsa. 187ü. januar 2. Lakatos Jozsef januar 9. Bokor N. )) )) junius 13. Patics Ágoston Szegzárd. Wallenfdd MátY,ls főpar. Boksan. julius 21. Meiszner Imre szivattyú par. Pécs. )) )) II Gindl Ágoston II II )) )) Neudenbach Antal II Kesztner Ernő oszt. par. Zombor. junius 26. G. Maringer József )) II )) I. Rauch Becs. )) julius 24. )) aug. 24. )) II Fabry Jenő tanar Bilja. Farkas Albert Vajda J6zsef Vajda Ferencz Heumel Józse! 3*

19 - 3 - i878. aug. 12. Moravcsik Ödön» szept. 24. Kemenszky József mászópar. Komáron1. okt. 14. Latinovits Mátyás febr. 3. Baby János Ujvidék. II II Bartek Barnabás Molúcs. Kodlecz Jakab szept. 5. Szabácsy ];\.nos Zombor jul. 18. Becker Antal szakaszvezető D.-Földv;ir febr. 5. Csizmadia Sándor Szegzárd. II 12. Székely Károly gymn. tanár Baja. )l Mészáros J,lnos jegyző Báttaszék. II Ujfalusy László AIsó-Nyek. ifj. Rufl Sandor bol keresk. Báttaszék. 25. Dienst Istvan szivattyumester Jankov,lcz.» márcz. 4. Agardy József földbirtokos Rizoky Antal» 23. Csák Ferencz főhadnagy»» Fuchs Lajos tüzoltóegyl. alelnök Rkzkeve. Gnoth Kálmán titkár» II Kálmán László segéd iszt )l 27. Dr. HolJander Adolf főpar. Jankov:lcz.»» 18. Csurgay Kálmán gyógyszeresz D.-Szekcső. II»» Spanyi Lajos II»»» Drescher Béla Bajan.» 24. Ott Béla [őpar. Keczel.»»» Kovács Karoly szertárnok Keczel.» ll» Herczeg János levéltárnok»» majus 3. Gróf Breda Vilmos»» 8. Palasovszky Ödön ti.izoltóegyl. titldr Mohacs. 27. Reichenhaller Gyula Bpest május 19. Türk Matyás Eszék»» II Orlol1ann Kllmán Szabadk,t»» 31. Halász Zsigmond fővarosi ö. t. Bud.pest julius 17. aug. 24. okt. 18.» II II nov april 23.» II»» II» II II II II II II aug. 2ö. II szept april 8. II II II II 26.»» II II II máj. JI. J} jun.. jul. 9. II» 2:3.» aug jun. 16. II II 29.» 30.» jul. '.±' II» II II II )l aug Zomborcsevits Endre Gara. Vazuri Ferencz fő pap Csakova. Johanidesz Géza alp. Szekcsó. Hága József Gosztonyi Jenő r. k. lelkész Szekcső. Hoffmann János Auer Ferenczné Csávoly. Auer Oszkár Odry Margit» Arányi Pál szakaszpar. Szcg(d. Grafica József szivattyumester Michel Bela főparancsnok Szászsebes. Tábor Péter kir. pénzügyig. N.-Becskerek. H,lUszllcr Frigyes Kalocsa. Scherberger Pál Nyerges-Ujtalu. Kovacs Andor Halász Gyula kir. albiró Baja. Vermes Béla orsz. képviselő Szabadka. Dr. V écsey Samu tüzolt. egyl. titk. Szabadka. Kanpós Janos Szabadka. Szauerwein Henrik ö. tüzoltó Ó-Becse. ifj. Szücs Pál Baja. ifj. Kammer Mihály segédtiszt Sza adka. Gáspár Antal Moh,ic,. Róka Mihály tüzoltó Paks. Z;imkó Ignácz» Jankovácz. Biber Gyula Debreczen. Molnár István II II Farkas Nelli Szabadka. Bab6cs Gizella Visnyovszky Sándor Baja. Babócs Andor Csiplits ]anos masz6tiszt Ó-Be<;se.»

20 febr. 17. Zethoffer Maryas Baja. Neudenbach Péter okt apr. 8. II april jun. 29, jul. 18. II II II aug. 1. -» - II -» - II II Dr. Krausz Ferencz Ruma. Siff N. Székesfehérvár. Eisler H. Walka Karoly cs. kir. főhadn. Borbényi ICi!man maszópar. Keczel. Sinkó Alajos Eszék. Matkovits Józsd főpar. Zenta. Preymáyer Gasp<lr B.-Szászvar. Traub József Löwy Agoston segédtiszt Komárom. Stern Bertalannc Kolozsvar. Allaga Géza és neje Török Róza Budapest. Allaga Vilma Budapest. Csapodi Istvan Reberits Karoly Mohacs. Pribék József szakaszpar. Mohacs. Salacz Gergely maszópar. Kalocsa. Marianovits Alajos alpar. Ackerman Ferencz segédtiszt Kclbl Antal Steiger Const ant in Neumayer Antal szakaszvezető Kapitany Ferencz Horny Istvan Metz Antal szakaszpar. Zombor. Reberits Istvan tanit ó Mohacs. Boda Vilmos f6par. Szegzárd. Ruprecht Nandor oszt. par. Pécsett. Rogrün Ottília és Gizella Esztergom. P:mkovits Ferencz Székesfehervar. Juth Istvan l} Krama Istvan főpar. Haj?s Szamossy Géza alp. II 188!). máj. 3. II jun. 28. jul. lu. 26. aug. 2-! 25. szept. 16. II nov. 14. Dr. Szily József oszt. par. Budapest. Szkenderovits Simon Scossa Zoltán oszt. par. Szabadka. Allaga Pál aljegyző Bikity: ' ]ilk Gyula Szegzárd. Lánczkor Antal szolgabü'ó B4ja. Pfeifer Vilmos felügyelő Budapest. Ohn lann Gusztav I. tüzolt. e. ein. Báttaszék. CsatárÍ Aladár főparancsnok Battaszék. Patzák Agoston segédtiszt ' Siklós. Herd!ein Dezső Báró Mésúros Ferenczné szül. pacséri Odry Ida Budapest fe br. 22. Auer Ferencz jegyző Csávoly. márcz. 3. Dr. Kardos Dezső. april li. Vidakovits Balazs aljegyző Vaskút.» 24. Kazal Endréné Baja.» május 4. Stenczt! József, junius 2. II II II aug II nov marcz. 8. april Csihas Ferencz Baja Csihas Béla Kocsis József alpar. Paks Susztek Rezső Baja. Borkovits Gyula Baja. Tonay Istvan ifj. Tessényi József jegyző Fajsz. Gajdossik Győző főparancsnok Fajsz. Drégelyi Ferencz Baja. Dr. Berzsenyi Gerő főpar. Lengyel-Tóti. Pencz Adam jegyző Gara. Horvarh Mate jegyző F.-Szt.-Ivan. Szabó Janos Zurndorf.

A BAJAI ÖNI{ÉNTES. rró-egylet POLLERMAN BERTALAN HUS Z. ÖRÖKÖS TB. FÓPARANCSNOK ARCZKÉPÉNEK A TÜZOLTÓ-HELYISÉGBEN rörtént. LELEPLEZÉSE ALKA1JtAB

A BAJAI ÖNI{ÉNTES. rró-egylet POLLERMAN BERTALAN HUS Z. ÖRÖKÖS TB. FÓPARANCSNOK ARCZKÉPÉNEK A TÜZOLTÓ-HELYISÉGBEN rörtént. LELEPLEZÉSE ALKA1JtAB I '/K'. 'Ii E., A BAJAI ÖNI{ÉNTES rró-egylet HUS Z POLLERMAN BERTALAN ÖRÖKÖS TB. FÓPARANCSNOK ARCZKÉPÉNEK A TÜZOLTÓ-HELYISÉGBEN rörtént LELEPLEZÉSE ALKA1JtAB.,. A TCZOJ.TÓ-TISZTIKAR MEGBIZ,\SÁBÓL SZERKESZTETTE;

Részletesebben

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI

. l JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE 1\ \ II \ I \11\ I \ II \ 1111\ I \11\ II \11\111111\1. CiO. (t)- 2005. tflj A BAJAI ... CiO, c. 41 (t) 2005. tflj H 1f7 4 4...;J j A BAJA,, " ". l "CHEWRA KADSAu ZRAELTA SZENTEGYLET ELOLJÁROsAeANAK JELENTESE ZÁRSZÁMADÁSA ÉS MÉRLEGE F AZ 1916. tvrol. 1\ \ \ \11\ \ \ 1111\ \11\ \11\111111\1

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv.

titkár. A jegyzőkönyv hileléül: Jegyzőkönyv. körmöczbányai osztály ezen indokolásával a központi elnök ur nagybányai kiküldetéséről való beszámolójára és az ezzel kapcsolatos memorandum ügyre czélzott. Ha ezen fellevésünk helyes, kimondja osztályülésünk,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A szerkesztőség postája. aranykönyv.

A szerkesztőség postája. aranykönyv. 68 aranykönyv. A szerkesztőség postája. Jé key Aladár urnák. Teke. Szives köszönet a szép költeményért. Adni fogjuk, csak társat várunk neki. Rédiger Géza urnák Szabéd. Éppeivonnan. Péter fi Albert urnák,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT. AZ EBDÉLYI GAZDAÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Pályázati értesítés. V-ii éyfolyai. 1890. jannár 15. 2. szái. Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ EBDÉLYI GAZDA"ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. A méhészetre vonatkozó közlemények

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

E R E D M É N Y J E G Y Z É K

E R E D M É N Y J E G Y Z É K Pécs Városi Lövészklub 7622 Pécs Nyírfa u.8.tel.: 06-20-9495840 E-mail:pecsvarosilk@gmail.com E R E D M É N Y J E G Y Z É K Verseny neve: Regionális Kupa IV. forduló Verseny helye: Pécs Városi Lőtér Verseny

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

Emléktáblák a XIII. kerületben

Emléktáblák a XIII. kerületben Emléktáblák a XIII. kerületben Sorszám Megnevezés Az emléktábla helye Elhelyezési időpont Megjegyzés 1 Dr. Adler Ferenc Szabolcs u. 33-3 1967 2 Angel Sanz-Bríz Szt.István par, 3 1994 spanyol ügyvivő 3

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR száma, neve, terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Összes raktári és terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Helyrajzi jelzete:03. raktár, 13. állvány, D. oszlop, 4.polc-5.polc (ideiglenes hely) Segédlet készítésének

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya Község Önkormányzat és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2014. június 30-i nyilvános, együttes ülésének anyaga Városlőd Község Önkormányzat, Csehbánya

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság

Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság Budapest és környéke diák vívó verseny Budapest Bajnokság III. korcsoport fiú párbajtőr Budapest, Diadal úti Általános Iskola 2015. február 21. szombat Főbíró: Budai István Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda

Választási melléklet. 2009. október 9-én és 10-én. Paks, Atomix Kft. Paks, Dózsa György u. 47., Schöni 2001 Kft. iroda 2009. augusztus 1. évfolyam, 2. szám Választási melléklet polgári biztonság-szolgáltatás A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya-Somogy-Tolna megyei szervezetének közös kiadványa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyecsed Város Művelődési Házának nagytermében, Nagyecsed Város, Fábiánháza Község, Mérk Nagyközség, Vállaj Község, Tiborszállás Község önkormányzati képviselő-testületeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben