A 25 ÉVES BAJAI - HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG CORVIN-KÖNYVNYOMDA, BAJA.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 25 ÉVES BAJAI - HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG. 1938. CORVIN-KÖNYVNYOMDA, BAJA."

Átírás

1 A 25 ÉVES BAJA - HVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG CORVN-KÖNYVNYOMDA, BAJA.

2 {)f.öo H 98 f, A 25 ÉVES BAJA HVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG D Atty Endr. Városi KOnyvtár Baja CORVN-KÖNYVNYOMDA, BAJA,,..

3 A Bajai Önkéntes Tűzoltó Testület története Hazánkban a tűzrendészeti kérdések mostanáig csak rendeletekben voltak szabályoz va, amelyek tömegében még a legkitűnőbb szakemberek is nehezen tájékozódtak. Ezért sürgette a magyar tűzoltótársadalom évtizedek óta a tűzrendészeti kérdések törvényhozási úton való összefoglaló rendezését. Az évi X. t.-c. és végrehajtása tárgyában kiadott / B.. számú rendelet a mindig nagyobb fontosságú kérdést szabályozta. E törvény szilárd alapja az összes tűzrendészeti ügyeknek és jogosan váltja ki mindannyiunk lelkéből a jövőt illető bizakodást. Az említett törvény és végrehajtási utasítása számos - testületünk szervezetét és belső életét közelebbről érdeklő - ujítást tartalmaz. Megállapítható, hogy most új korszak kezdődik testületünk életében és a fennállásának 65. évét betöltő önkéntes tűzoltóságunk története jelentőséggel teljes határkőhöz ért. Hivatásos tűzoltóságunk most jutott el megszervezésének negyedszázados évfordulójához. Ez alkalommal annak parancsnoka összeállította a 25 éves fejlődés eredményeit az lltolső 5 év történetén kívül. A kétféle tűzoltói alakulás - különösen az utóbbi évtized alatt - annyira összeforrt, hogy nem is képzelhető el tökéletesebb összhang, mint aminő itt Baján tapasztalható. Hivatásos bajtársaink jubileuma a mi ünnepünk is és ezért szivesen egészítjük ki ez alkalommal testületünk 60 éves krónikáját az elmult öt év történetének közreadásával. Szívesen ünnepelünk hivatásos bajtársainkkal azért is, mert lelkünkben erős visszhangra találtak azok a szavak, amelyeket akkori kitűnő polgármesterünk, dr. Borbiró Ferenc a 60 éves történetünket magában foglaló emlékkönyv zárószavában mondott: A hivatásos tűzoltóság nem ellentéte az önkéntes szervezeti életnek, hanem annlk csak, a haladó korhoz, a megnövekedett feladatokhoz való fejlesztése. Es, hogy meljette jó, hasznos, sőt szükséges az önkéntes szervezetek fenntartása, azt a bajai tan.ulságok nagyon élénken bizonyit ják. Nemcsak azért, mert értékes, máskérlt nem pótolható kisegítést jelent, hanem főleg azért, m r a közönségben fenntartja a tűzoltóság ügye iránti érdeklődést és. megértést. Amikor Borbiró Ferenc négy évtizedes érdemes munka után nyugalomba vonult, nem búcsúzhattunk el tőle méltóbban, minthogy

4 itt is megállapít juk : az utóbbi öt esztendő alatt is Borbiró Ferenc és a hivatalos város részéről mindig a legnagyobb megértéssel találkoztunk, ha emberbaráti célkitűzéseink eléréséhez erkölcsi, vagy anyagi támogatás ra volt szükségünk. Az is bizonyos, hogy a hivatalos részről jövő megértésen kívül pártolótagjaink lelkes támogatása adott mindannyiunknak ösztönzést és munkakedvet önkéntesen vállalt feladataink teljesítésére. Lehet, hogy jobb viszonyok, más adottságok között, más vezetők többet produkálhattak volna, mégis úgy hisszük, hogy megnyugvással tekinthetünk vissza az elmult fél évtized eredményeire. A tűzrendészeti törvény életbeléptetése nemcsak szervezeti változásokat hoz számunkra, hanem egész sereg új feladattal kell foglalkoznunk. Nem becsüljük túl erőinket, de nem is torpanunk meg az új problémák előtt. Továbbra is dolgozunk azokért a célokért, amelyekért elődeink több mint fél évszázadon át munkálkodtak. Munkakedvünket hatványozottabb mértékre emeli az a tudat, hogy munkánkat Borbiró Ferenc utóda, városunkat őszintén szerető, fiatal, munkabiró polgármesterünk előde által megjelölt szemszögből ítéli meg: A polgárság a tűzoltótestületben is megmutatja önkormányzati érettségét, a nehézségekkel férfiasan szembenéz és összefogott erővel birokra kel velük. Ezek a gondolatok vezetnek akkor bennünket, amikor hivatásos bajtársainkkal ünnepelve, az önkéntes testület történetéhez az utóbbi öt esztendő jelentősebb mozzanatait összefoglalj uk. Választmányunk évi május hó 5-én tartott ülésén kimondotta, hogy a 60 éves fennállás emlék ét méltóképen kell megünnepelnünk azért, hogy a mult emlékeinek áttekintésével lelkesedést és kitartást merítsünk a jövő küzdelmeire. A jubíleumot előkészítő bizottság 8 ülést és 3 megbeszélést tartott. Az összes érdekeltek buzgó munkája eredményeként a jubileum napja, szeptember 4-e, illetve a sporttelepen tartott kerületi verseny, a jubiláris díszközgyűlés, a délutáni dunai hajókirándulás mindannyiunk számára emlékezetes marad. Az Országos Magyar Tűzoltó Szövetség képviselőjének, dr. Kathona Mihály elnökségi előadónak elismerő nyilatkozata igazolta azt, hogy az egész napra kiterjedő programm zökkenés nélküli és impozáns lefolyása méltó volt a nap jelentőségéhez. Ö römmel láttuk azt is, hogy nemcsak a vidéki tűzoltóságok kiküldöttei, hanem a város közönsége is szeretettel ünnepelt velünk. Az ünnepségek befejezése alkalmával tartott taktikai gyakorlatot végignéző közönség nagy érdeklődése értékes propaganda volt a tűzoltóság számára. Választmányunk és közgyűlésünk az említett ünnepség megrendezésén kívül még egy igen érdekes módot talált a jubíleum megörökítésére. Az évi március 12-i választmányi ülés, majd az évi március 26-i közgyűlés a jubíleumi segélyalap létesítését határozta ei. A határozat szövege a következő: A jubíleumi esztendőt azzal is emlékezetessé tesszük, hogy az év pénz- maradványából P-t jubíleumi segélyalap címen kezelünk. Ezt az alapot a további években az évi nyers bevételi összeg 25 O fo-ával dotáljuk. Az így létesült alap rendeltetése az lesz, hogy abból a működő tagokat oly esetekben segélyezzük, amikor őket tűzoltói, mentői vagy hasonló működésük közben önhibájukon kívül károsodás éri. A segélyezés mérvét esetről-esetre a parancsnokság javaslata alapján a választmány határozza meg. Ugyanebből az alapból annak anyagi helyzetéhez képest a későbbi időben az évi március 26-tól kezdődőleg legalább 15 éven át hűségesen szolgáló t(ízoltókat az illetők egyénisége és vagyoni helyzetéhez képest pénzbeli, vagy a választmány által meghatározandó egyéb jutalomban részesíti. A jubíleumi segélyalap gyarapítása tervszerűen halad s reméljük, hogy annakidején tekintélyes tőke áll az érdemes önkéntes tűzoltók megsegítése céljából a parancsnol<ság és a választmány rendelkezésére. Működő tagjaink kiképzése tervszerűen halad tovább. A parancsnoksági üléseken megállapított foglalkozási tervezetekbe gyakran állítottunk be helyszíni gyakorlatokat. E gyakorlatok célja kettős volt. Megmutatni, hogy kiképzőmunkánk nemcsak a laktanyaszerű foglalkozásokban merül ki, másrészt hivatásos bajtársainkkal való együttműködés begyakorlása és a vész esetén előállható adottságok gyors és biztos megítélése. A helyszíni gyakorlatok alkalmával sok esetben olyan feltevéseket választottunk, amikor más közbiztonsági alakulásokkal való sikeres együttműködés lehetőségeit vizsgálgattuk. (Katonaság, rendőrség, pénzügyőrség.) Az ilyen gyakorlatokat minden esetben megbeszélés követte. A megbeszélésen a résztvevők szabadon beszámoltak tapasztalataikról, érdeklődtek azokról a kérdésekről, amelyek nem voltak előttük elég világosak. A megbeszélések végén a hivatásos tűzoltóság főparancsnoka összefoglalta a gyakorlatok tanulságait s rámutatott a jövőben elkerülendő hibákra. Bajaszentistván idecsatolásával szükségessé vált Mártonszállás tűzvédelmének kiépítése. E cél elérésére néhány arra alkalmas mártonszállási férfit az önkéntes tűzoltók kiképzésével párhuzamosan bevontunk az alapvető tűzoltói ismeretek elsajátításába. Ú jszerű terület működő tagjaink kiképzésében a polgári légoltalomban való közreműködés. Bizonyos, hogy a jövő háporújában a légoltalmi munka jelentékeny része a tűzoltóságé lesz. Epen ezért a téli elméleti foglalkozások középpontjába a légoltalmi kiképzést álítottuk. Természetszerűen a szakszerű tűzoltói kiképzést sem hanyagoltuk el. A légoltalmi védekezés újabb irányait állandóan figyelemmel kísérjük s minden alkalmat megragadunk arra, hogy tagjaink ez irányban is hasznos támogatói legyenek a hatóságok nak és városunk közönségének, a tűzvédelem fokozódó fontosságát pedig minden rendelkezésre álló eszközzel belevigyük a köztudatba. Tűzoltóversenyeken való részvétel kérdése az utóbbi időben

5 is sokat foglalkoztatta parancsnokságunkat. Az új versenyszabályzat értelmében testületünk csakis városi testületek versenyén vehet részt. lyenek azonban hazánk eme részén az utóbbi években nem voltak és ebből következik, hogy városi testülettel csakis tetemes fizikai fáradsággal és nagy anyagi áldozattal versenyezhettünk volna. Mivel anyagi eszközein k ilyen célra elégtelenek, inkább háziversenyekkel buzdít juk tagjainkat fokozottabb tevékenységre. A háziversenyeket rendszerint a zí.rógyakorlatokkal kapcsolatosan tartottuk meg. Az érdeklődő közönség egyre növekvő létszámából arra következtethetünk, hogy törekvéseink a közönség körében fokozódó érdeklődést váltanak ki. A vármegyei tűzoltószövetség megalakításának szükségességét minden alkalommal hangsúlyoztuk. A felszabadulás utáni nehéz idők a vármegyei közigazgatást oly nagy mértékben vették igénybe, hogy a szövetság megalakulásának kérdése folyton halasztódott. Végre december 21-én tartott választmányi ülésünkön Horváth ván társelnök bejelenti a megyei szövetség megalakulását, továbbá, hogy annak alelnökévé elnökünket, dr. Knézy Lehelt választották meg. Választmányunk örömmel vette a bejelentést tudomásul és legnagyobb készségét jelentette be a szövetség munkásságának támogatását illetően. Az új szövetség első teendője a kerületi tűzoltótanfolyam megszervezése volt. A gyakorlati keresztülvitel erősen próbára tette Horváth ván közismert nagy szervezőképességét és munkabírását. Amikor a tanfolyam ügye már teljesen tető alá került, akkor bukkantak fel új ra meg újra oly nehézségek, amelyek a kiváló gonddal és nagy előrelátás-al előkészített tanfolyam megtarthatását komolyan veszélyeztették. Az egyre növekvő akadályok miatt már-már lemondtunk arról, hogy mi is lépést tarthassunk az országszerte élénk ütemben megindult fej lődéssel ; szerencsére mégis sikerült a legutolsó pillanatban az utolsó nehézségeket is kiküszöbölni. A tanfolyam szép sikere után joggal remélhetjük, hogy a tűzrendészeti törvény végrehajtása után tan folyamot végzett bajtársaink megértő támogatói lesznek a nagyfontosságú intézménynek. Testületünk anyagi ügyei vel is sokat foglalkoztunk. Az ben bekövetkezett gazdasági válság első következménye a város által évről-évre biztosított segélyek elmaradása volt. Megértettük azt, hogy városunk vezetőségének, elsősorban az egyesületek segélyezésénél kellett takaréko:::kodnia. Ö szinte szóval kell e helyütt is hangsúlyoznunk a városi hatóság által tanúsított jóindulatú megértést. Amikor a takarékossági rendszabályok következtében az időközben megüresedett hivatásos t(ízoltói állásokat sem lehetett minden további nélkül betölteni, javaslatunkra a város polgármestere úgy intézkedett, hogy a rend.;zeresített és be nem töltött állások javadalmának terhére az úgynevezett napibéres tűzoltókat alkalmazta. Ezek az emberek a legjobban kiképzett önkéntes tűzoltók közül kerültek ki és szolgálatukat a hivatásos tűzoltóktól megkívánt mértékben napi díj ért látták el. Ennek a rendszernek előnyei csakhamar mutatkoztak. Mivel a napibéres szolgálatban álló önkéntes tűzoltók szolgálatuk tartama alatt a hivatásos t(ízoltóság fegyelme alatt állottak, a legteljesebb pontosságra és tökéletes szolgálatkészségre voltak nevelve. Az egyre jobban mutatkozó munkanélküliség az egyszerűbb munkásosztályból toborzott önkéntes!lízoltóinkat is suj totta. Ezzel a rendszerrel néhány arra érdemes önkéntes tűzoltónl, úgyszólván állandó javadallllazáshoz jutott. Az előbbiekben elmondottakon kivül testületünk anyagi segítséghez is jutott, mert a város az így megtakarított összegek terhére testületünknek többször segélyt folyósított. A súlyos gazdasági viszonyok között számolnunk kellett azzal is, hogy pártolótagjaink létszáma csökkenni fog. Ebben a számításunkban kellemesen csalódtunk. A természetes apadástól (halálozás, elköltözés, stb.) eltekint, e csupán egy-két tagunk jelentette be kilépését, viszont az uj onnan belépett pártolótagjaink létszáma növekedést mutat. Hisszük, hogy a lassan javuló gazdasági helyzet, továbbá az önkéntes tűzoltóság munkájának közelebbi megismerése még jobban növeli azok létszámát, akik az évi 3.- P tagsági díj megfizetésével előmozditják testületünk nemes törekvéseit. Költségvetési egyensulyunk biztosítására Brádi Rezső pénztáros nagy hozzáértéssel, gondos előrelátással tetjesztette be évi költségvetéseinket. Az ő szakavatott gazdálkodásának köszönhető az, hogy pénzügyi helyzetünk aránylag kedvezőnek mondható. Megnyugvással állapíthat juk meg, hogy pénztárosunk minden fontos szükséglet fedezésére tudott hitelt rendelkezésünkre bocsátani. Nagyobb és komolyabb szerbeszerzésre a nehéz gazdasági viszonyok miatt nem gondolhattunk. A tűzvédelmi kérdések fej lődése által megkíván t ütem mégis mutatkozott a városi tűzoltóság leltári állományának gyarapodásában. A város által beszerzett Steyer személyautó megszerzésénél testületünk is közreműködött. A helyzet ugyanis az volt, hogy a kocsi beszerzésére a város vezetősége csak a tűzoltószerek javításánál várható megtakarítás felhasználását engedélyezte. Mivel a kedvező vételi lehetőséget ezek szerint azonnal nem lehetett volna kihasználni, választmányunk elhatározta, hogy az összeg erejéig olymódon vállal garanciát, hogy a netán mutatkozó sürgősebb javitásokat a testület a sajátjából fedezi. Az események később azt igazolták, hogy nem kellett testületünk egyetlen fillérjét sem igénybevennünk, mégis jóleső érzéssel állapíthat juk meg, hogy a későbbiekben igen jól bevált autósszer alapját képező használt gépkocsi beszerzését választmányunk említett határozata elősegítette. A Steyer személyautó átalakításával, a második locsolóautó beszerzésével kétségtelenül elsősorban a hivatásos tűzoltóság jutott igen komoly tűzoltószerekhez. A két tűzoltóság közötti meleg bajtársi kapcsolatok ból következik az, hogy ezekkel a szerekkel az önkéntes tűzoltók is folyton gyakorlatoznak, teljesen jártasak legyenek. hogy használatukban

6 Az önkéntes tűzoltó testület a maga erejéből szerezte be a már régen nélkülözött puttonyfecskendőt, amelyet az autósszerkocsiban helyeztünk el. Házilag állítottuk elő az elméleti foglalkozásokhoz a szemléltető falitáblákat. Ezek segítségével a tűzoltói vonatkozású egyszerlibb természettani törvényszerűségek megértését könnyit jük meg. A szemléltetőtáblákat a hivatásos tlizoltók és a légoltalmi segédtlízoltók oktatásánál is eredménnyel használták fel az oktatások vezetői. Mivel működő tagjaink tűz esetén sok esetben polgári foglalkozásukat megszakítva sietnek a vész helyére, megtörténik, hogy oltás közben polgári ruházatukban tetemes kárt szenvednek. Választmányunk kimondotta, hogy ily esetekben az önhibájukon kívül kárt szenvedetteket kártérítésben részesíti. A testület vezetőségében személyi változások is voltak. A lemondás folytán megüresedett ügyészi állásra dr. Huber János ügyvédet, a titkári állásra Detre Gyula állami tanítót választottuk meg. gazi bajtársi szeretettel köszöntöttük 1933 január 22-én id. Rácz Károly bajtársunkat, aki a tűzoltás és mentés terén több, mint negyedszázadon át kifejtett érdemes munkássága elismeréseül királyi díszérmet kapott. Ö szinte részvéttel ísértük 1935 őszén utolsó utjára alelnökünket, Kovács Andort. Evtizedek óta lelkes és buzgó barátja volt testületünknek. Emlékét kegyelettel őrizzük. Az alelnöki tisztséget Kiss Á. József ny. tanítóképzőintézeti tanárral töltöttük be. Tisztikarunk és legénységünk készséggel vette ki részét a szin házi ügyeleti szolgálatok ellátásából. Az idegenforgalmi hivatal felkérésére több ízben teljesítettünk rendfenntartói szolgálatot is. Tagjaink vallásos érzületének ápolása és a hagyományok tiszteletében rejlő nagy erkölcsi erő vezetett bennünket abban, hogy a tlízoltók védőszentjének tiszteletére Szent Flórián napján minden évben testületileg templomba vonultunk és az ünnep előestéjén a feldíszített és kivilágított Szent Flórián szobornál működ ő tagjaink hivatásos bajtársainkkal együtt díszőrséget állottak. Bensőségesek és ünnepi áhítatot keltők az évről-évre megrendezett karácsonyfaünnepélyeink is. A karácsonyfagyújtáskor osztottuk ki a választmány által a rászorult és érdemes bajtársaink segélyezésére megszavazott jutalmakat, de ugyanakkor kerültek kiosztásra a hivatásos tűzoltólegénység számára érkezett adományok is. N em zárkóztunk el most sem a nemes célokért dolgozó egyesületek, intézmények szerény támogatásától. A zenekar kérdését állandóan napirenden tartottuk. Sajnos, semmit sem javult a helyzet a jubíleum alkalmával kiadott emlékkönyvben vázolt okokat és eredményeket illetően. Akadtak ugyan kísérletezők, akik egyre azt hangoztatták, hogy testületünktől csak a hangszereket és a testület erkölcsi támogatását kérik. A további tárgyalások során kiderült, hogy az önálló testületi zenekar életrehívása számunkra a várható eredményekkel arányban nem álló anyagi áldozatot jelentett volna. Parancsnokságunk és választmányunk az ajánlatokat minden egyes alkalommal gondosan mérlegelve végre is arra a megállapításra jutott, hogy a mai nehéz időkben nem lehet fillérei nket az eredeti rendeltetésüktől elvonni s olyan célok szolgálatába állítani, melyek városunk tűzvédelmi fejlesztésétől távol állanak. Jelenleg a helyzet az, hogy a hangszereket tulajdonés rendelkezési jogunk teljes fenntartásával ideiglenes használatra a Frontharcos Szövetség helyi csoportjának engedtük át. Hisszük, hogy evvel egy hazafias célkitűzésli alakulás mliködését segítjük elő. A rendelkezésre álló terjedelem hez mérten megkíséreltük nagyvonásokban felvázolni a legutolsó öt esztendő fontosabb mozzanatait. A bevezetőben említettük már, hogy a tűzrendészeti törvény végrehajtásával kapc'solatosan testületünkben személyi változások lesznek. A végrehajtási utasítás rendelkezéseinek megfelelően alapszabályaink módosítására a közeljövőben sor kerü!. Ennek következtében a testület elnöke a város polgármestere, parancsnoka pedig a hivatásos tűzoltóság főparancsnoka lesz. Az elnök személye révén szorosabb kapcsolatot találunk majd a közigazgatással, míg a parancsnok személye a hivatásos tlízoltósággal teremti meg a legszorosabb együttműködést. Az előbbiekben elmondottakból kitűnik, hogy mindezideig a közigazgatás részéről a legteljesebb bizalmat és megértő támogatást élvezte autonom jogú testületünk és önkormányzati érettségét a testületben tömörült polgártársaink mliködése a legjobban bizonyította. A hivatásos tlizoltósággal való szoros és megértő együttműködésről is sok szó volt. Lehet, hogy más városokban nem állt fenn a kapcsolat a nagy cél érdekében megkívánt mértékben és ez indította a tűzrendészet legfőbb intézőit az emlitett intézkedések megtételére. Mi csak ismételten hangsúlyozzuk, hogy bizakodással tekintünk így is a jövő elé. Kétségtelen, hogy azt nem ismerjük, de bizonyossággal állíthatjuk, hogy amig nem a túlfűtött egyéni ambiciók, a személyi kérdések előtérbehelyezése lesz az alkotó munka helyettesítője, addig nem kell az elkövetkezendő változásoktól autonómiánkat féltenünk. A reánk és testületünkre váró nagy nemzetvédelmi feladatokat a legteljesebb mértékben igyekszünk megoldani s önzetlen munkával, legjobb tudásunkkal munkálkodunk a szebb és boldogabb magyar jövőért. vitéz LOSONCZ GYÖRGY.

7 - 11- Baja thj. város hivatásos tüzoltóságának története Az a merész ívelésű fejlődés, amelyet a bajai hivatásos tűzoltóságnál - az 1932-ben kiadott emlékkönyvben - különösen az év óta láttunk, a 20 éves jubileum utáni években bekövetkezett gazdasági válság miatt erősen megtorpant. A jelentősen megcsappant bevételek következtében a, áro? i háztartás most már nem lehetett abban a helyzetben, hogy tuzoltoság át az utóbbi évekhez hasonló mértékben fejlessze. gy az években az elhasznált felszerelési tárgyak pótlásán kívül egyéb beszerzés nem történt. Azonban ezek az é :, sem mulottak el tétlenül, mivel a tűzoltófőparancsnok ezt az doszakot főkép a legénység alaposabb és sokoldalúbb kiképzésére használta fel. A hivatásos és önkéntes tűzoltók továbbképzésén kívül foglalkozott a tűzoltóság a leventék, majd pedig a Baján állomásozó különféle csapattestektől kivezényelt honvédek tűzoltói kiképzésével is. Az egyes laktanyákban felállított tűzoltóosztagoknak nemcsak az volt a célj'a, hoay b a laktanyák tűzvédelmére megfelelően be-, gyakorolt emberek álljanak rendelkezésre, hanem fők pen az, h o y ha e honvédek leszerelés után hazamennek a falujukba, ott tuz esetén már mint kiképzett tűzoltók szerepelhessenek. lymódon a bajai hivatásos tűzoltóság nemcsak saját városa, hanem a vidék tűzvédelmében is nem lekicsinylendő tevékenységet fejtett ki. A való élet követelményeinek megfelelő kiképzést célozták főkép az önkéntes tűzoltókkal közösen tartott taktikai gyakorlatok, amelyeknek a fentebb ismertetetteken és a tűzvédelmi szempontból kényesebb telepeken való helyszini ismeretek szerzésén kívül az is volt a rendeltetése, hogy a tűzoltóság a különféle, főleg természetes vízforrásokból való vizbeszerzési lehetőségeket - más és más vízállások mellett is - kikísérletezze, ugy hogy szükség esetén a meglévő tapasztalatok alapján már gyorsan és biztosan menjen a vízbeszerzés. Az év végén a régi Bács-Bodrogvármegyei Tűzoltó Szövetségnek életrekeltése révén megalakult Bács-Bodrogvármegye és Baja thj. város Tűzoltó Szövetsége, melynek ügyvezető alelnökévé Horváth ván főparancsnokot választották meg. Ha ez a szövetség talán inkább szolgálja Bács-Bodrogvármegye, mint a város érdekeit, a bajai két tűzoltó testület igy is jelentős szerephez jutott a szövetség életében főkép az évben rendezett kerületi tűzoltótanfolyam révén. Az első bajai kerületi tűzoltótanfolyamot a vármegyei tűzoltó szövetség rendezésében 1935 június 24-től július 6-ig tartották meg Baján. A tanfolyam felügyelője dr. Szabó-Szabovljevit alispán volt, parancsnoka Horváth ván tűzoltófőparancsnok, nllg a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség elnökségének kiküldötte dr. Kathona Mihály járási tűzre;1dészeti felügyelő, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség elnökségének tagja. A taktikát dr. Kathona Mihály, a tűzoltóság jogrendszerét dr. Lukács Zoltán adták elő, az összes gépészeti jellegű tárgyakat Horváth ván tanfolyamparancsnok, míg a megelőző tűzrendészetet Gács Tibor városi aljegyző, a mászó, bontó eszközöket vitéz Losonczi György önkéntes tűzotóparancsnok, végül pedig a szertárak berendezését Berecz Gyula járási tűzrendészeti felügyelő adták elő. A gyakorlati kiképzésnél Hargitay Lajos, a bajai önkéntes. tűz oltó testület szentistváni különítményének parancsnoka, tovabba Molnár Antal és Bogár Vazul alparancsnokok fejtettek ki igen érté kes működést. A beíratkozott 27 tanfolyamhallgató az évi július 6-án megtartott vizsgán mind elméleti tudásban, mind pedig a gyakorlatok terén meglepő előmenetelről tett tanúságot és e tanfolyam eredményeképen kell elkönyvelni, hogy Bács Bodrog vármegye minden egyes községe most már legalább egy, kerületi tanfolyamot végzett tűzoltótiszttel rendelkezik. Nagyban hozzáj árult egyébként a tanfolyam sikeréhez az is, hogy Baja igen alkalmas volt ily tanfolyam megrendezésére, nemcsak a hallaatók célszerű elhelyezhetése és elláthatása, továbbá a rendelkezés;e álló jól kiképzett és felszerelt városi tűzoltóság folytán, hanem azáltal is, hogy a bajai gyáraknak tűzrendészeti szempontból való bemutatásával az elméleti o tatást kel lőkép ki le?etett. egészíteni, a városnak nyári üdülőhely mivolta pedig ahallgatoknak Baján való tartózkodását is kellemessé tette. Az évben a város tűzoltósága a műszaki fejlődés terén tett ismét nagyobb lépést. Ez év folyamán teljesen elkészült az autós szerkocsi. A város közönséae uayanis még az évi tűzoltószerbeszerzési előirányzatból egtaí'<arított 1400'- P-ért egy használt, de jó állapötban lévő erős szerkezetű Steyr V. tipusú személy autót vásárolt, amelyet a következő évek megtakarításaiból a városi tűzoltóság szakemberei házilag 6 ember és megfelelő tűzoltószerek szállítására alkalmas szerkocsivá alakitottak át. Nemcsak azért volt nagyjelentőségű e könnyű autós tűzotószerkocsi beszerzése, mivel az ugyancsak házilag készített támrud s létrájával lehetővé vált még a magasabb földszintes házak tetőzetenek is könnyű szerrel való elérése és a tűzoltásnál szükséges kézi eszközöknek azonnali rendelkezésére bocsátása, amihez eddig a

8 rendszerint csak a 4. vagy 5. szerként kivonuló nehézkes lófogatú szerkocsi megérkezése volt szükséges, hanem azért is, mert ezáltal megoldódott a tiszti autó kérdése is. Ez is olyan ügy volt, amelynek fontossága mind jobban és jobban növekedett és amellyel kapcsolatos nehézségeket ez a könnyű autós tűzoltószer egy csapásra kiküszöbölte. Elég sokszor fordul elő ugyanis, hogy - igen gyakran a műszaki mentéssel kapcsolatban is - kihívják valahová a tűzoltóság ot a nélkül, hogy közelebbről megadnák, hogy végeredményben milyen intézkedésekre van szükség, vagy pedig, hogy a toronyőr kültelki tüzet lát a nélkül, hogy meg tudná állapítani, vajjon erdő- vagy réttűzről van-e szó, vagy pedig épület gyuladt-e ki. Ez a könnyű - a szükséges szerszámokkal is ellátott - szerkocsi most lehetővé teszi a gyors kivonulást és tájékozódást, esetleg az azonnali beavatkozást is, majd pedig a kivonult tűzoltók jelentései alapján az esetleges további intézkedések megtételét. E szerlwc'sin a már említett szerszámokon, gázvédelmi eszközökön, a puttonyfecskendőn és poroltón kívül egy minden irányban forgatható, akkumulátorral táplált nagy fényerejű - állandóan felszerelt állapotban lévő - reflektor is rendelkezésre ál, úgyhogy éjszakai tüzeknél, vagy pedig műszaki mentéseknél a világítás kérdése is a legtöbb esetben megoldható. Ezen egyik leggyakrabban használatos tűzoltószer beszerzése fényes bizonyítéka annak is, hogy megfelelő hozzáértéssel és fáradságot nem sajnáló szívós munkával aránylag szerény anyagi eszközökkel is olyan értékes tűzoltószert lehet beszerezni, amelynek újonnan való megvásárlására a város jelenlegi jövedelmi viszonyai melett gondolni sem lehetne. Hasonló nagyjelentőségű dolog volt ugyancsak az év őszén a második tűzoltólocsolóautó beszerzése is. Az évben megvásárot 4000 liter ürtartalmú tartánnyal biró Mavag alvázú autó a nyári öntözések révén olyan erősen volt igénybevéve az elmult 10 esztendő alatt, hogy a sok kopás miatt üzembiztonsága már csökkent és így félő volt, hogy akkor mondja fel a szolgálatot, amikor talán a legnagyobb szükség van rá. Hátránya volt azonkívül az is, hogy 90 métermázsányi súlya miatt főkép sáros időben a köves útról nem térhetett le és így használata eléggé korlátozott volt. Ezeken a bajokon volt hivatva segíteni a 2200 literes tartánynyal biró Benz-Mercedes motorral elátott, a magyar állami vas- és acélgyártói beszerzett locsolóautó, amely ugyanolyan teljesítőképességű szivattyúval rendelkezik, mint az előbbi, azonban lényegesen kisebb súlya miatt olyan helyekre is eljuthat, amelyeknél a nagy locsolóautó nem jöhetett figyelembe. Ezenkívül szekrényeiben a legszükségesebb bontószerszámok, megfelelő mennyiségű tömlő, stb. is elhelyezhetők, a tartányára pedig a hivatásos tűzoltóság házilag 4 db dugólétrát szerelt és így megszületett a bajai tűzoltóság első autós vészvonata, mert ez a könnyebb locsolóautó a fenti kiegészítésekkel most már önáló beavatkozásra is képes. Belterületi tüzekné, vagy száraz időben tehát ez most a tűzoltóság első kivonuló A Steyr-autó átalakítás elött. A Stcyr-autó könnyű szerkocsivá átalakítva.

9 13 - A Benz-Mercedes JocsoJóautó mint ej ő kivonulószer. szere, mert - még a locsolási idény alatt is - vízzelteli tartányával minden pillanatban kész a tűzhöz való azonnali kivonulásra. Fontos szerepe van e második locsolóautónak taktikai szempontból is. Ha az elmult 10 esztendő alatt nem is volt olyan eset, hogy a nagy locsolóautó még az öntözési idény alatt is ne tudott volna azonnal kivonulni a tűzhöz, mégis nagy baj volt, hogy amint a magával vitt vízkészlete elfogyott és kénytelen volt tölteni menni, a sugárcsöveknek vízzel való ellátásánál igen gyakran nehézségek állottak elő. A rendelkezésre álló vizeslajtok kis ürtartalmuk miatt ugyanis rendszerint nem voltak képesek elegendő vizet szállítani és így akár a védelem, akár pedig a támadás az öntözőautó visszaérkezéséig erősen megtorpant. A második locsolóautó most már nagyrészt kiküszöböli ezt a hátrányt és általa ma már abban a helyzetben van a tűzoltóság, hogy még közepes belterületi tüzekkel is - a fogatoktól teljesen függetlenül - mondhatni kizárólag autósszerek segítségével képes felvenni a harcot. E második locsolóautóval - a két mentőautót is figyelembevéve - most már 5 autósszere van a tűzoltóságnak, melyeknek a zavartalan kiszolgálása jelenleg már 7 gépkocsivezető tűzoltó alkalmazását tette szükségessé, ami azt jelenti, hogy a tűzoltólegénység fele már gépkocsivezető. E második locsolóautóval is újabb hatalmas lépéssel haladt a városi tűzoltóság a gépesítés felé ; a teljes motorizálásról azonban még sokáig nem lehet szó, mivel a külvárosi, de méginkább a külterületi tüzekllél a lófogatú szereket nélkülözni nem lehet. A kor szükségleteinek megfelelően haladni kellett a város tűzoltóságának azonban egyéb tekintetek ben is. Ha hivatalos rendelkezések vagy intézkedések e téren akkor még nem is voltak, a tűzoltófőparancsnok már előre tudatában volt annak, hogy a város légoltalmának l<iépítésénél a legnagyobb feladat a tűzoltóság ra fog háruni s ezért már az év elején a tűzoltók elméleti kiképzésével kapcsolatban megkezdette a légoltalmi előadásokat. Különösen az önkéntes tűzoltókra tekintettel ezek vasárnaponkint délután 2-4-ig voltak a tűzoltólaktanyában, azon ban jelen kellett lenni azokon az összes városi tűzoltóknak is. Baja város év végén megalakult légoltalmi bizottságába dr. Borbiró polgármester Horváth ván főparancsnokot szaktanácsadójává nevezte ki és őt bízta meg a város légoltalmi tervének elkészítésével. Az év elején megszervezett légoltalmi segélyosztagok elméleti kiképzése céljából a Központi Szálloda szinháztermében tartott légoltalmi előadások fele részét ugyancsak a tűzoltófőparancsnok tartotta meg, mig az előadások többi részét Tallián József rendőrfőfelügyelő, mint dr. Jávor Pál légoltalmi parancsnok helyettese, továbbá dr. Arnold Alajos tisztiorvos. Hasonlókép a városi tűzoltóság vette át a légoltalmi tűzoltóosztagokon kívül a gázfelderítőjárőrök, a gázmentesítőosztagok, a segélyhely- és fertőtlení'őosztagok, végül pedig az óvóhelyszemélyzet gyakorlati kiképzését is.

10 - 14- A hivatalos tűzoltóság kezelésében vannak azonkívül az eddig beszerzett légoltalmi oktatási segédletek, tekintélyes szám ú gázálarcok és egyéb légoltalmi felszerelések is; ugyancsak a városi tűzoltóság foglalkozik a lomtalanítási rendelet végrehajtásának ellenőrzéséve is. E hely<n kell megemlékezni a városi tűzoltóság kebelében működő mentői intézményről is. A Vármegyék és Városok Országos Mentő Egyesülétének 1829-ben alapított bajai fiókállomásánál, mint az egyesület többi állomásánál is, az idők folyamán kiderült, hogy a fiókállomásokhoz fűzött elgondolások csak igen kis mértékben váltak be és pedia azert, mert a kezdet nehézségeinek leküzdése után olyan kérdések,, amelyek akár a választmány, akár pedig az igazgatóság döntését tették volna szükségessé, nem igen fordultak elő, viszont az önálló fiókegyesület az ügykezelést meglehetősen meglassította. Ezért az egye ület a fiókegyesületeit lassankint kirendeltségekké szervezte át és 1934 január l-je óta a bajai fiókegyesület is, mint az Országos Mentők hajai kirendeltsége folytatja működés ét. Az igazgatóság és a választmány tehát megszünt, a kirendeltség vezetője a fiókegyesület elnöke, dr. Róna Dezső egészségügyi főtanácsos, kórházigazgató maradt, a kirendeltség összes adminisztratív ügyeit annak eddigi pénztárosa, Somos Endre kórházi gondnok intézi, míg a személyzet élén a bajai városi tűzoltóság főparancsnoka áll, a. ki a személyzet szolgálati beosztását és a kirendeltség műszaki ügyelt intézi. Helybeli szállitásoknál az ápoló személyzetet a városi tűzoltóság adja, vidéki szálításoknál pedig a városi közkórház. A mentés és a betegszálítás terén tehát végeredményben változás nincsen, csak épen az ügyvezetés egyszerűsödött le. A bajai mentőkirendeltség egyébként szépen fejlődir, mert, mint a lentebbi statisztikából látható, évi forgalma állandó növekedést mutat. A 25 éves fejlődés eredményei. Baja thj. város hivatásos tűzoltóságának első 25 éve nemcsak mint negyedszázad jelent külön korszakot, hanem abból kifolyólag is, hogy e tűzoltóság felállításának negyedszázados fordulójával végeredményben egy fejlődési korszak lezáródásáról is beszélhetünk. Vizsgáljuk tehát most kissé közelebbről e korszak eredményeit. A hivatásos tűzoltóság felállítása, tehát 1912 előtt mindössze 4 szolgai minőségben lévő tűzoltó és két hasonló minőségű toronyőr volt, akik fegyelmi és szervezeti szempontból a városi rendőrfőkapitány alá voltak rendelve ugyan, vezénylési és szolgálati tekintetekben azonban az önkéntes tűzoltó testület parancsnoka rendelkezett velük. b Ma a városnak 14 katonai fegyelem ahtt lévő, kitünően kiképzett, rendesen ruházott és felszerelt olyan tüzoltóból álló testülete van, melynek tagjai felerészben tanult iparosok is. E testület élén olyan főparancsnok áll, aki, ha nem is főhivatású, azonban részint szaktudása és sokoldalú műszaki tapasztalatai, részint pedig közüzemi igazgatói alapállásának sajátosságai folytán nagyobbrészt ki tudja elégíteni azon igényeket, amelyeket a főhivatású tűzoltófőparancsnoki állással szemben is támasztani lehet. Ezáltal a városnak mondhatni minden más ügyosztályától független, teljesen önálló működésre képes, a kor színvonalán álló testülete van. A régi tűzoltóság a Deák Ferenc- és Czirfusz Ferenc-uka sarkán lévő, egy irodából és egy szobából álló bérelt helyiségben volt elhelyezve. Ezzel szemben ma három irodahelyiség, öt szoba, fürdőszoba, továbbá három teljes lakás áll a tűzoltóság rendelkezésére. A régi szertár 150 m2 alapterületű, nem fűthető sötét félszer volt, a mai összesen 231 m2 alapterületű két korszerü t(ízoltószertárral és 177 m2 alapterületű ugyancsak korszerű garázzsal, továbbá műhellyel szemben. A laktanyától aránylag messzefekvő gyakorlótéren felállított kétemeletes mászófal helyett ma a t(ízoltólaktanya közvetlen közelében lévő sporttelepen kétemeletes szabályszerű mászóház áll rendelkezésre mondhatni ideális elrendezésű és fekvésü gyakorlótérrel. A kivonuláshoz azelőtt tüzoltólovak egyáltalában nem állottak rendelkezésre, hanem a toronyőr tűzjelzésére a főtéri bérkocsiálláson lévő bérkocsisok vágtattak a laktanyába. A fogatszerzés meggyorsítása céljából az a bérkocsis, aki elsőnek jelent meg a szertárná, 10 korona jutalmat kapott, ami azt jelentette, hogy végeredményben csak az első kivonulószer gyors kivonulása volt biztositva: azok a hérkocsisok ugyanis, akik elsők már nem lehettek, már nem igen igyekeztek, mivel sajnálták a lovaikat. Voltak ugyan előfogatok, azonban kimondott tűztartalék nem volt és így előfogat ra csak akkor lehetett számítani, ha azok véletlenül otthon voltak, ami azonban a város kedvezőtlen alakú nagy határa miatt főkép a nappali órákban nem volt túlságos gyakori eset. Ma a célszerűen elhelyezett istálló következtében kedvező esetben a gazdasági udvarban lévő mind a hat pár ló rendelkezésre áll, a tűztartalék pedig felhámozott pihent lovakkal minden körülmények közt. Az utolsó 10 év tűzesetei is eléggé igazolják, hogy ez a megoldás általábanvéve bevált, mert hisz azon ritkább esetekben, amikor elegendő városi fogat nem állt rendelkezésre, a bérkocsiállomásról telefonon kértek megfelelő számú fogatot. Méginkább javultak a viszonyok a gyors kivonulás terén az autós szerek beszerzésével, amelyek főkép belterületi tüzeknél már azt is lehető vé teszik, hogy a tűzoltóság a fogatok tól teljesen függetlenül, kizárólag motorikus szerekkel vonuljon ki.

11 Az 1 db 100 mfm hengerbőségű kocsifecskendő és 2 db 75 mfm hengerbőségű vészvonat, valamint 1 db 95 mfm hengerbőségű mozdonyfecskendő helyett ma egy 100 és egy 120 mfm-es kocsifecskendő, végül pedig 1-1 db 100, 95, illetve 75 mfm-es hengerbőségű szivattyúval biró vészvonat áll mint lófogatú szer rendelkezésre. Ezenkívül még 1 db lófogatú motorfecskendővel, 1 db 4000 literes és 1 db 2200 literes tartán nyal ellátott és percen kint 750 liter vizet szállító szivattyúval felszerelt tűzoltólocsolóautóval rendelkezik a tűzoltóság. A 4 db vasból és 3 db fából készült, összesen 4000 liter űrtartamat képviselő vízhordókocsikkal ellentétben ma a locsolóautók tartányát is beszámítva, kereken liter összes űrtartalommal bíró vízszállítóberendezés áll rendelkezésre. Azelőtt komolyabb vízbeszerző hely Baján egyáltalán nem volt, már csak azért sem, mivel kézi erővel való szivattyúzással az akkori kutak ból nem lehetett akkora vizmennyiséget kivenni, mint ma, amikor a vízbeszerzés már túlnyomólag motoros, jobbanmondva elektromos erővel történik. A legfontosabb, a városi székház udvarán lévő, azonban az utcáról kezelhető úgynevezett központi vízállomás a bajai viszonyok mellett szinte korlátlan mennyiségű vizet képes szolgátatni ; ugyanez áll a vasútállomás vízvezetéki berendezésére is, amely ugyancsak bármikor a tűzoltóság rendelkezésére áll. Ezenkívül az összes motorikus fecskendők is olymódon vannak felszerelve, hogy bármely mesterséges, vagy természetes vízforrásból könnyen tudnak vizet szerezni. Ha e téren a multhoz képest jelentős is a haladás, azért még koránt sincsenek kielégítő állapotok a vízbeszerzésnél, mivel különösen a fent jelzett vízállomásoktól messzebbfekvő, nagyobb tűznél még távolról sem lehet a szükséges vízmennyiséget a fenti eszközökkel biztosítani. Addig, míg az egész városra kiterjedő vízvezeték berendezés nem lesz, a vízbeszerzés kérdését megnyugtatóan megoldani nem lehet. Az 1 db nehézkes régi lófogatú szerkocsi mellett ma egy könnyű autósszerkocsi is van támrudas dugólétrával azonkívül, hogy két vészvonat, továbbá a Benz-Mercedes locsolóautó is mind létrákkal, mind pedig a legszükségesebb szerszámokkal fel van szerelve, ezért is ezek már egyedül, tehát szerkocsi nélkül is képesek dolgozni. A régi tűzoltóságnak csak 1 db kézi vontatású 16 méteres tolólétrája volt, ma ezenkívül 1 db Mátray-féle Budapest L típusú 24 méter magas korszerű gépezetes tolólétra, továbbá 1 db 12 méter magas kihúzólétra, végül pedig a régi 7 db-bal szemben, 17 db dugólétra áll a tűzoltóság rendelkezésére. összesen Az azelőtti 16 db szívótömlővel szemben ma 30 db van, míg a 290 méter nyomótömlő helyett jelenleg 1700 m elsőrendű minőségü kendertömlő szerepel a leltárban, a több száz méter gyakorlótömlőn kívül. Lényeges haladás van azonkívül a kézi tűzoltószerek, világítóeszközök és egyéb felszerelési cikkek terén is. É rdemes rámutatni arra is, hogy azelőtt míndössze csak 3, fából készült vizeslajt volt a város birtokában, míg az összes többi tűzoltószer az önkéntes tűzoltó testületé volt. Ma már csak a régebbi tűzoltószerek szerepelnek az önkéntes tűzoltó testület leltárában, mivel a legtöbb motorikus és gépezetes tűzoltószert, valamint az újabb kézi szereket és felszerelési tárgyakat - túlnyomóan az utolsó 10 év alatt - a város szerezte be. Az autósszerek számának növekedésével a tűzoltóság lassankint berendezkedett ezen autósszerek javítására is. E célból az autógarázs mellett a tűzoltófőparancsnok kis javító műhelyt rendezett be, majd pedig céltudatos munkával a gépkocsivezető tűzoltók egy részét autószerelőknek képeztette ki. Ma tehát a hivatásos tűzoltóság olyan javító műhellyel és olyan szakemberekkel rendelkezik, amelyek segítségével nemcsak az összes tűzoltószereken és autókon előforduló olyan javításokat, amelyekhez ' különleges szerszámgépek nem kellenek, maga tudja gyorsan és olcsón elvégezni, hanem mint a Steyer autó és a legújabb vizeslajt mutatja, új tűzoltószerek előállítására is képes. Ennek pedig az a nagy jelentősége van, hogy a tűzoltóság olyan szerekhez is hozzájuthatott, amelyeknek ujonnan való beszerzéséről aligha lehetett volna szó. További uj munkakör a városi tűzoltóságnál nemcsak az úgynevezett központi, hanem az egyes iskolákban lévő, rendszerint kompresszoros, vízállomásoknak is az állandó felügyelete és gondozása. Ezt a feladatot nemcsak azért vállalta el a tűzoltóság, mivel a városnak más megfelelő szakemberei erre nincsenek, hanem főkép azért, mert tűzoltói szempontból igen fontos, hogy a vizállomások mindig teljesen üzemképes állapotban legyenek. Hasonlóképen új munkakör a tűzoltóságnál a légoltalom is, minthogy a hivatásos tűzoltóság a légoltalmi törvény végrehajtási utasításában előírt rendelkezéseken túlmenően a város légoltalmi tervének elkészítésével, annak végrehajtásával, az összes légoltalmi eszközök beszerzésével, tárolásával, nyilvántartásával és azok gondozásával is rendszeresen foglalkozik. E mellett a kiképzéssel kapcsolatos mondhatni összes előadásnál és gyakorlatnál, illetve azok megrendezésénél közreműködik a nélkül azonban, hogy ebből kifolyólag a legénység létszámát felemel:ék volna. Mentői és betegszállítási szolgálat 1912 előtt egyáltalában nem volt. Ma, mint a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesületének bajai kirendeltsége, 2 db korszerű mentőautóval látja el a hivatásos tűzoltóság mind a város, mind pedig a vármegye területén ezt a szolgálatot, míg a ragályosbetegeket külön e célra szolgáló lófogatú mentőkocsival szállítja. Hogy ennek mekkora a jelentősége, elegendő csak a lentebbi táblázat ra mutatni, amelynek mentési és betegszállítási adatai évről-évre jelentős forgalomnövekedésről számolnak be.

12 A minden téren való fejlődés természetesen a tűzoltóságra fordított kiadásokon is meglátszik, mert míg a hivatásos tűzoltóság felállítását megelőző időben talán évtizedeken keresztül is az összes tűzoltósági kiadások, beleértve az önkéntes tűzoltó testületnek nyujtott segélyeket is, 5 és 6,000 P körül mozogtak, addig a mostani városi költségvetésekben az évi összes tűzoltói kiadások közeljárnak a 40,000 P-höz. A nagyobb létszámnak és a korszerű felszerelésnek megfelelőleg természetesen a feladatok is lényegesen fontosabbak és nagyobbak ma, mint voltak azelőtt. Nemcsak a város megnövekedett területe és kifejlődött gyáripara állítja a tűzoltóságot nagyobb feladatok elé, hanem a folyton fejlődő megelőző tűzrendészet, azonkívül pedig a légoltalom oly nagy követelményekkel lép fel, amelyeket csakis jól febzerelt, gondosan l<iképzett és megfelelő műszaki vezetés alatt álló intézmény tud kielégíteni. A régi városi tűzoltóság négy, többnyire öreg, a tűzoltói hivatással gyakran össze nem egyeztethető szolgálatokat is végző tűzoltója nem jelentett külön testületet, hanem inkább az önkéntes tűzoltóságnak biztosított készenléti szolgálatot olyannyira, hogy a tűzvédelem tuléjjdonképen az önkéntes tűzoltóság kezében volt. Ma azonban a hi vatalos tűzoltói szolgálatot teljes egészében a hivatásos tűzoltóság látja el, míg az önkéntes tűzoltó testület az aránylag még mindig kis számú, tehát bizonyos tekintetben csak keretül szolgáló városi tűzoltóság kiegészítésére és a színházügyeleti szolgálatban való támogatáslíra szolgál azonkívül, hogy a testület parancsnoka szükség esetén a hivatásos főparancsnokot a megelőző tűzrendészet terén i::i helyettesíti. De nem hallgatható el az a fejlődés sem, ami a negyedszázad alatt a megelőző tűzrendészet terén történt. A városi tűzoltóság létesítése előtt a szó mai értelmében vett megelőző tűzrendészetről alig lehetett beszélni, minthogy a városnak erre megfelelő szerv nem állott rendelkezésére, Ma a városi tűzoltóparancsnokság, mint a városnak egyik önálló intézménye, az önkéntes tűzoltó testülettől teljesen függetlenül működik, önálló ügyvitellel és irattárral. A telepengedélyezési és helyszíni szemléken a tűzoltói szempontokat ma megfelelő tűzoltói és műszaki tapasztalatokkal bíró szakember képviseli, az egyes ipartelepeknek az évszakos ellenőrzése pedig rendszeresen és szakszerűen történik, aminek hatása az aránylag kevés számú tűzesetben jut kifejezésre. Ha Baja thj. város tűzvédelmét és tűzrendészetét - hála dr. Borbíró polgármesternek mindig megértő támogatásáért és a törvényhatósági bizottságnak áldozatkészségéért -- a fentiek szerint nemcsak igen olcsón, hanem a maga viszonyai hoz és anyagi erejéhez képest teljesen kielégítően is oldotta meg, az eddig követett rendszer, t. i. a tűzoltóság nak tiszteletdíjas főparancsnokkal, tehát nem főhivatású tűzoltótíszttel való vezetése sokáig már aligha tartható. Nemcsak a légoltalmi intézkedések reve n növekedett jelentős mértékben a város tűzvédelmének a fontossága, hanem a légoltalmi osztagok megszervezése, kiképzése, azok felszereléseinek kezelése és őrzése - minthogy a városnak más megfelelő szerve e célra nincsen - a hivatásos tűzoltóság vezetőjére idővel már annyi munkát fog róni, amennyit nem főhivatású tűzoltófőparancsnok a kívánt mértékben különösen az esetben, ha megfelelő segítség rendelkezésére nem fog állani, már nem tud elvégezni. Az út lassankint tehát a főhivatású tűzoltó tiszti vezetés felé visz ; ilyen irányban történtek meg már eddig is a megfelelő intézkedések. Hogy azonban ez a tlízoltóságot milyen 'mértékben és milyen irányban fejleszti tovább, azt a jövő fogja majd megmondani. czabaji HORVÁTH VÁN. Az években előfordult nagyobb jelentőségű tűzoltói kivonulások majus 29-én a várost hatalmas vihar seperte veglg, amely nemcsak az utcákat és a város bizonyos részeinek a pincéit öntötte el, hanem a sok kidöntött fával a közlekedést is megbénította. A városí tűzoltóság 20 önkéntes tűzoltóval együtt 6 órai erőfeszített munka után tudott csak rendet teremteni. Ugyanezen év augusztus l-én 15 órakor Agatity Pálnak a szentistváni határban lévő szérüjéhez vonult ki a bajai tűzoltóságnak úgys ól ván minden tagja, minthogy 1700 kereszt részben csépelt, részben pedig csépeletlen gabona állott lángokban, 6 órai igen megfeszített munka után a cséplőgépet és a gőzlokomobilt mégis sikerült megmenteni január 23-án 13 órakor a Polák-féle butorgyár egyik raktára gyulladt ki a kályhából kipattant szikrátó. A nagy mennyiségben felhalmozott gyulékony anyagok rendkívüli feladatok elé állították a tűzoltóságot, mert az amúgy is fennálló nehézségeket még az is fokozta, hqgy a kivonulás közben egyszerre két tűzoltószert is baleset ért és így a vízszállításban bizonyos előre nem láthatott késedelem állott elő. A tűzoltóságnak azonban óriási erőfeszítéssel mé!iis csak sikerült a már a másik épületcsoportra is átharapódzott tüzet megállítani és így végeredményben csak a furnirraktár esett a tűz áldozatául. Április 12-én a honvédiaktanya istállójának a teteje gyulladt ki és égett le mintegy 45 m hosszúságban, az oltásnál azonban a hivatásos tűzoltóság által kiképzett laktanyaőrség is hathatósan közreműködött, míg az augusztus 22-én dühöngő vihar következtében kidölt fák eltakarítása és az elöntött pincék kiszivattyúzása céljából 5 helyre vonult ki a tűzoltóság.

13 július 17-én éjjel 1 órakor dr. Milassin Jenő Erzsébet királyné-utca 67. sz. alatti L alakú házának tetőzete gyulladt ki. Az utóbbi évek ezen egyik legnagyobb tüzének eloltása 9 órát vett igénybe. tt is érezhető volt, hogy mennyire szükséges volna a vizvezeték, vagy legalábbis egy második locsolóautó, mivel a rendelkezésre álló szerekkel lehetetlenség ily nagy tűznél a vízszállí!ás folytonosságát biztosítan i. Július 21-én 11 óra 45 perckor a szeremlei határban lévő Réti-pusztán gyulladt ki egy 35 m hosszú, cseréppel fedett lakóház és istálló, ahonnan a még 2 db egyenkint 25 m hosszlí félszerre is átterjedt a tűz. A gondatlanságból okozott tüzet csak igen nagy erőfeszítéssel sikerült eloltani július 27-én 13 órakor Gergity Ferenc jánoshalmai út mentén lévő tanyáján gyujtogatás következtében 390 kereszt gabona gyulladt ki. Az őrségnek 7 órai kemény munkával sikerült az összes gazdasági épületeket megmenteni. Szeptember 19-én 21 órakor Kürti stván Hunyadi János-utca 17. sz. alatti nádas házának a teteje borult lángokba. A helytelen építkezésből származó tüzet 3 órai munkával tudták teljesen eloltani. Baja thj. város hivatásos túzoltóságának tagjai. Főparancsnok : Horváth ván okj. gépészmérnök. Szolgálatvezető : Molnár Antal törzsőrmester. Legénység : Név Családi Rang Születési éve Szolgálatba lépet! állapota Szakács János csővezető V. l. nős Jávor mre tűzoltó V. l. n Sugár Gergely l. n László stván gépkocsivezető ll 1. n Magyar Sándor tűzoltó V. 7. n Szántó János gépkocsivezető X. l. Na y stván tűzoltó, gépkocsivez X. l. Galambos Márk tűzoltó Szabó Lajos gépkocsivezető X. 23. Bajai János Csallóközi Gábor tűzoltó, gépkocsivez l. nőtlen Borsódi János l. rjj 'ro - ro +-' ::J u snssq :o. '9861.!<: o (Jl,0;\ '986 1 ;3 C o > t86 1 :.g '8861 Q:í N 'Z861 bo '<l.l > '186[. '086 1 C? 'o c:. <l.l OD '6Z61 '8Z61 'LZ61,. C <l.l '9Z6 1 U <l.l 'o 'gz6 1 CO C? m tz61 '8Z61 E 'ZZ6 1 'o c: 'lz61 'OZ6 1 '0;\ ::l '6161 C. 0;\, '8161 N m 0;\ bo 'til (Jl '2 ö N '::l (Jl o,0;\ > 0;\. <is CO 'l161 '9161 '9 [61 t161 '8161 'Z161.. o :'- 00.,.,.. :'-.,., lq ;< <o 00.,., <o o> 00. o. :'- 8 o> :'- :'- o> <o o>.,., <o <o c':) :'- o> ;< o> 00.,., ;< <o <o :'- o o> <:o. :' o o>. <:o o> ;< ;< o 00 ' c':) ;<..,., <o o> :'- ro ;<.,., o>. :'- :'- :'- o>. 00.,., o ;< 00, c':) 00 o o <:o.,., :'- o ;<. :'-..,., :'- '0 ' o c':).,., :'- c':) <:o o> ;<.- o>.,., <:o 00 o> ;< c> ;<..,.,.,.,.,., ro ;< 00 o> :'- ;< o 00 :'- ;:t:.,.,. ;< t- :'-.,.,.,., 8 o '. 00 <:o. o. 00- :'- 00 <o i t- ;<..,.,. t- ro t-..,.,. ;<. <:o lq -- <o ;<..,., <:o <:o ;< -- t- ro <:o.,.,.,., lq ;< ;< ;<.,., :'- t- o> t-.,., c:> ;<,, :'- -- ;:t:.,., ;< 00 <l.' ::; ' <l -- t- -- o ro --.. <o Q) <l Q) to <l cll to o bo > 'Q) to. <l <l :0 :.;;: :;. os '3 to '0 <l N Ei '3 Ei.o 'Q) 'o. >. 'C) o. bo bo.' bo E to >. C '.2l to :;( a! 'C) 'a! bo C) C) o a! Z ::2 :c w ::E P:J ::E :>.'

14 A bajai tűzoltóság fontosabb tűzoltószerei az év végén. Megnevezés 'Vi 'a> t: > '<U Leltári érték pengóben Megjegyzés 1 db l 70 Ol/Ol hengerbóségű kis kézifecskendő 100 Ol/Ol hengerbóségű egységes kocsifecskendö 500 literes vizeslajt 70 Ol/Ol hengerbóségű vészvonati fecskendő 95 Ol/Ol hengerbőségű vészvonati fecskendő 16 m hossz ú gráci tolólétra 70 m/m hengerbőségű kis kézifecskendő egyenkint 550 literes vizeslajt Minimax kézi tűzoltókészülék angol dugólétra 120 mfm hengerbőségű egységes kocsifecskendő lófogatú motorfecskendő 600 liter 1878, 50'- 1879, 500'- 1879, 100'- 1879, 400'- 1889, 500'- 1890, 250'- 1890, 150'- 1908, 50' , 1906, 400'- 35'- 1910, 1'800' - percen kinti vízszállítóképességgel 1913, 5,800' méteres kihúzólétra 1913, 150' literes vízhordókocsi lófogatú szerkocsi felszerelve tü20, 1923, 50'- 250'- 1 Drager-féle önmentőkészülék 1927, 900'- 1 l\lávag alváz ú tűzoltó locsolóautó 4000 literes tartánnyal és maximálisan 750 liter percenkinti leljesítőképességű turbinaszivattyúval 1927, '- Budapest L tipusu 24 m hosszú lófogatú tolólétra golyóscsapágyú kerekekkel 1928, 16,200'- 1 dr. Fráter-Köhler-féle vészvonat 500 literes tartánnyal és 100 Ol/ol hengerbőségű egységes mozdonyfecskendővel, golyóscsapágyú kerekekkel '--- 2 füst- és gázálarc füst- és CO betéttel '- 1 Steyr alvá7.ú könnyű autós szerkocsi reászerelt reflektorral és teljes felszereléssel '- 3 dugólétra 7.flO méter hosszú '- 1 Benz-Mercedes-Mávag rendszerű tűzoltólocsolóautó 2200 literes tartánnyal, 750 percliteres szivattyúval, 4 dugolétrával, szerszámokkal '- 1 puttonyfecskendő szórópisztollyal '- Polg. fiú isk.-nál Mártonszálláson Szentistváno n Szentistvánon Tartalomjegyzék. A Bajai Ö nkéntes Tűzoltó Testület története Baja thj. város hivatásos tűzoltóságának története A 25 éves fejlődés eredményei Az években előfordult nagyobb jelentőségű oltói kivonulások Baja thj. város hivatásos tűzoltóságának tagjai Kimutatás a 25 év alatti kivonulásokról A bajai tűzoltóság fontosabb tűzoltószerei tlíz \1 33 mintájú gázálarc ' - _ 1 lófogatú mentőkocsi 1936, 1.000' - f szlvotomlo 1936, 1.200'- -t)-.l., 1700 fm ke ld. e :, ny. omótömlő 1930/7 4,800'- '? \ A mentő- és betegszájlítási szolgálatot a Vármegyék t*' VárotAJ,4)rszág,q Mentőegyesülete tulajdonát képező 2 db Magosix mentőautó t.i4(. el. A. F1.\){1 )

15

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL

A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL A KEVERMESI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBŐL 1904-1979 Gyűjtse pénzét TAKARÉKSZÖVETKEZETI betétkönyvben! Takarékszövetkezeti betétfajták; kamatozó betét, gépkocsi nyereménybetét, nyereménybetét, takaréklevél,

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként

Újpesti. Helytörténeti Értesítô. A Tûzôrség tornya felkiáltójelként A Tûzôrség tornya felkiáltójelként húzódott a kerítés mögé. Sosem ke - rült a képeslapokra, mint régi társa, a Víztorony. Sovány vigasz, hogy az aquaglóbuszt rég nyug díjba küldték, ám ôrá még hetven évesen

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA

DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA DEBRECEN MENTŐSZOLGÁLATA Szűcs Ernő Hazánkban a szervezett mentés első írásos dokumentuma az 1779. évi uralkodói (Mária Terézia) Utasítás, amely az életmentést mindenki számára kötelezővé tette. Ez ügyben

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE

TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK 50 ÉVE Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. 271390 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató Köszöntő Ötvenéves a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet. Öt évtizede gyűjti,

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

A Kolozsvári Tízes Szervezet

A Kolozsvári Tízes Szervezet A Kolozsvári Tízes Szervezet TRAGIKUS VELEJÁRÓJA történelmünknek, hogy valahányszor új eszmék változtatták meg a világ rendjét, nekünk sohasem maradt időnk nyugodtan átszervezni belső életünket, hanem

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége.

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Írta: Dr. Bolgár Elek. Annál a központi helyzeténél fogva, melyet Budapest főváros országos közgazdasági szempontból elfoglal, elkerülhetetlenül szükséges,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008. év

Közhasznúsági jelentés 2008. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2008. év Budapest, 2009. március 01. Bakai Kristóf Péter elnök BEVEZETŐ A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a 2008. évben

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

A HIVATÁSOS KÖZSZOLGÁLAT MEGOLDATLAN KÉRDÉSEI

A HIVATÁSOS KÖZSZOLGÁLAT MEGOLDATLAN KÉRDÉSEI AZ ERDÉLYI MÜZEÜM-EGYESÜLET JOG-, KÖZGAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK ÉRTEKEZÉSEI SZERKESZTI DR. MARTONYI JÁNOS EGYETEMI NY. RK. TANÁR A HIVATÁSOS KÖZSZOLGÁLAT MEGOLDATLAN KÉRDÉSEI DR.

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948)

A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Múltunk, 2005/3. 39 101. 39 [ ] MURÁNYI GÁBOR A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai. Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtésérôl (1945 1948) Meglehetôs szkizofréniában

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Híradó. 2014 1. szám XI. évfolyam 1. szám 2014. május a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ lapja. Tartalom: KOK

Híradó. 2014 1. szám XI. évfolyam 1. szám 2014. május a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ lapja. Tartalom: KOK Híradó KOK 2014 1. szám XI. évfolyam 1. szám 2014. május a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ lapja Tartalom: 4. oldal Flórián nap Aquincumban 5. oldal Tiszthelyettesi eskütétel 8. oldal A Katasztrófavédelem

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben