A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

2 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a tűz elleni védekezés egységesítésére, a munka szakmai színvonalának javítására, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és személyi feltételek javítására, az eszközök hatékonyabb felhasználására, tagjainak önsegélyezésére szolgál. Védelmi jellegű szervezet, amely a tűzvédelem állami feladatai megoldásához nyújt társadalmi segítséget. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet elnevezése: HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 2. A szervezet székhelye: Eger, Vincellériskola út A szervezet működési területe: A tagegyesületek működésének közigazgatási területe 4. A szervezet pecsétje: Körbélyegző, körben felirattal: Heves Megyei Tűzoltószövetség Középen: lombkoszorúban vízben állva egy darumadár, Szájában sikló, egyik lábát felemelve, benne egy fürt szőlő Fönt: tűzoltósisak, a sisak két oldalán tűzoltóbalta. 5. A szövetség jellege: Egyesület II. A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA 6. A szövetség célja: a) A tűzvédelem érdekében tevékenykedő magánszemélyek, szervezetek jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete b) A tűzvédelmet érintő rendelkezések társadalmi ellenőrzése, részvétel a kidolgozásban, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálat, módosítást, hatályon kívül helyezés kezdeményezése c) A tűzestek megelőzésével, oltásával, az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezése, javaslattétel. d) A tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok széles körű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenység koordinálása. e) Kapcsolattartás más országok megyék hasonló jellegű szervezeteivel, valamint a tapasztalatok hasznosításnak elősegítésére a tűzvédelemmel kapcsolatban áll egyéb szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel. f) Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készítése, forgalmazása. g) A tűzvédelemmel összefüggő és annak fejlesztését segítő szolgáltatások összehangolása, a vállalkozások koordinálása, az ilyen tevékenység véleményezése. h) Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a költségvetésben előirányzott keretösszegekkel. i) A tagjai sport, kulturális igénye kielégítésnek segítése j) Tűzvédelmi emlékek, tűzoltás és a tűzoltóság történetének kutatása, gyűjtése.

3 3 6/A. A szövetség által folytatott közhasznú tevékenységek: A Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) bekezdésében az 1. pont szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a 2. pont szerinti szociális tevékenység, a 4. pont szerinti oktatás, ismeretterjesztés, az 5. pont szerinti kulturális tevékenység, a 6. pont szerinti kulturális örökség megóvása, a 7. pont szerinti műemlékvédelem, a 9. pont szerinti környezetvédelem, a 14. pont szerinti sporttevékenység és a 15. pont szerinti önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. 7. A szövetség feladatai: a) A tűzvédelem területén tevékenykedő szervezetek jogi és magánszemélyek körének felmérésére, részükre a szövetség keretei között érdekképviselet. b) Feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik a tűzvédelmi feladatok hatékonyabb ellátását, ezeket széles körben tudatosítani, segítséget nyújtani a végrehajtásban, a működést gátló tényezők feltárásban, elhárításban. c) Képviselni tagjainak érdekeit, területi, valamint központi döntések kialakításánál, elősegíteni azok realizálását. d) Feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek tagjainak helyzete, munkakörülményei javítását elősegítik, szorgalmazni az önsegélyezés lehetőségét, kidolgozni annak szabályozását. e) Kialakítani azokat a tárgyi feltételeket, amelyekkel lehetővé válik az üdültetés, gyógyüdültetés vagy annak elősegítése, illetve az önsegélyezési alapból a költségekhez hozzájárulás. f) Szakmai képzést, továbbképzést elősegítő tanfolyamok, a tűzvédelmi ismeretek bővítését célzó konferenciák, ankétok, megyei szintű tűzoltó versenyek, egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása. A tagok igényeinek megfelelően az ismeretek bővítése, oktatások szervezése. Aki nem tagja a szövetségnek, a tűzoltóversenyeken való részvételért nevezései díjat kell fizetnie. A nevezési díjat a szövetség vezetősége határozza meg. g) A szövetség céljait szolgáló vagyoni akkumuláció szorgalmazása. h) Tagjainak a társasággal és a tűzvédelmi feladatok ellátásával összefüggő ügyekben jogi tanácsadás. i) A szövetség szakmai feladatát a mindenkor érvényes tűzvédelmi jogszabályok keretein belül végzi. j) A szövetség céljának megfelelő alapszabály szerinti működtetése. 7/A. A szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 7/B. A szövetség nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 7/C. A szövetség közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7/D. A szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

4 4 III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 8. A tagsági viszony feltételei: a) A Szövetség tagja lehet az a tűzoltó egyesület, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amely magáévá teszi a szövetség célkitűzéseit és aláveti magát a szövetség alapszabályában foglaltaknak. b) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet felvételéhez a szervezet képviseletére jogosult vezető aláírásával ellátott belépési nyilatkozatnak a szövetség vezetőségéhez való benyújtása szükséges (magánszemély esetében csak a belépni szándékozó aláírása szükséges). A tagfelvételről a vezetőség a jelentkezés követően a soros ülésen dönt. c) A jogi személy, illetve személyiséggel nem rendelkező más szervezet, valamint magánszemély a küldöttgyűlés által évente megállapított tagsági díjat köteles fizetni. Az évi tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni, késedelem esetén évi 20 %-os kamattal megemelt összeget köteles befizetni. d) A szövetségnek pártoló tagja lehet az a jogi személy, amely anyagi támogatásával vagy alapítvánnyal járul hozzá a célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához. e) Tiszteletbeli tagok azok a hazai és külföldi tűzoltók, tűzvédelmi szakemberek, akiknek a szövetség vezetősége ezt a címet adományozta. A tiszteletbeli tagságot a vezetőség olyan hazai és külföldi tűzvédelmi szakembereknek adományozhatja, akik a hazájuk tűzvédelmi kapcsolatának fejlesztésében kiváló érdemeket szereztek. 9. A tag jogai: a) Részt venni a szövetség által tartandó közgyűléseken külön feltételek szerint -, rendezvényeken. b) Megválasztani a szövetség tisztségviselőit, tisztségviselőnek bármely küldött megválasztható. c) A jogi személy tagok a szövetségen belül szekciókat hozhatnak létre. Ezek működési szabályait, szervezeti felépítését maguk állapíthatják meg, figyelemmel a szövetség alapszabályára. d) A szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadni. 10. A tag kötelességei: a) Alávetni magát az alapszabály rendelkezéseinek, a küldöttgyűlés döntéseinek, fizetni a meghatározott tagdíjat. b) Tevékenyen részt venni a szövetség célkitűzéseinek megvalósításában. Maradéktalanul ellátni a számára adott megbízásokat. 11. A pártoló tag jogai és kötelességei: a) A szövetségnek pároltó tagja lehet az a magyar állampolgár, aki a szövetség célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja és pártoló tagsági díjat fizet. A tagdíjat a vezetőség állapítja meg. b) A pároltó tag nem teljes jogú tagja az egyesületnek c) A szövetség nem teljes jogú tagjai a küldöttgyűléseken tanácskozási joggal rendelkeznek, nem vehetnek részt a szövetség vezető szerveinek megválasztásában és nem válaszhatók.

5 5 12. A tagsági viszony megszűnése a) A tagsági viszony kilépéssel szűnik meg annak a tagnak, aki ezt a szándékát a szövetség vezetőjének írásban bejelenti. b) Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki a szövetség tagsági díját nem fizeti meg a tárgyév december 31-ig. c) Kizárással szűnik meg a tagsági viszonya annak, ki egy éven túl nem vesz részt a szövetség munkájában, a rábízott feladatokat nem hajtja végre, vagy nem a szövetség céljainak megfelelően tevékenykedik, illetve egyéb ok miatt a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés a kizárása mellett dönt. d) Megszűnik a tagsági viszony a jogi személy, tag vagy szervezet jogutód nélküli megszűnésével, magánszemély esetén elhalálozással. Tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával. IV. A SZÖVETSÉG BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONKEZELÉSE 13. A szövetség bevételét képezik a tagdíjak, a pártoló tagok által felajánlott alapítványok, a működés során végzett munkából, szolgáltatásokból és egyéb tevékenységből származó bevételek, a rendezvények bevételei, a számára adott állami támogatás. 14. A szövetség a megalakulását követő 60 napon belül köteles elkészíteni a saját gazdálkodása szabályzatát, amelyben részletesen szabályozni kell a gazdálkodásának rendjét, az utalványozás és házipénztár kezelés szabályait, a vagyonnyilvántartás rendszerét. 15. A szövetség anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, arra az állami költségvetési szervek gazdálkodásnak szabályi az irányadók. A szövetség bármilyen gazdasági egységet létrehozhat. 15/a. A szövetség befektetési tevékenységet nem folytat. 16. A szövetség éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést minden év május 31-ig a küldöttgyűlés hagyja jóvá. 17. A szövetség az általa okozott kárért, vagyoni kötelezettségért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint csak saját vagyonával felel, tagjai saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

6 6 V. A SZÖVETSÉG SZERVEZTE 18. A szövetség önálló jogi személy, amelyet legalább 10 tűzoltó egyesület, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet hoz létre, s a mely a saját nevében szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Politikai tevékenységet nem folytat. 19. A szövetség feladatát a jelen alapszabályban foglaltaknak megfelelően látja el, tevékenységét a küldöttgyűlés döntései alapján a vezetőség, illetve a tisztségviselők irányítják. 20. A szövetség az egyesületi törvény alapján önszerveződéssel megalakított megyei szintű egyesület, melyet a megyében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek hoznak létre. A megyei szövetség részeként területi csoportok működnek Eger, Gyöngyös, Hatvan, Füzesabony, Heves, Pétervására városokban. A csoportok 1-1 fő vezetőt választanak, ki szükség szerint koordinálja a csoport munkáját. A csoport vezetője a megyei szövetség vezetőségi tagja. VI. A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 21. A szövetség szervei: - küldöttgyűlés - a vezetőség 22. A küldöttgyűlés a) A szövetség legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés, amely a szövetséget alkotó tűzoltó egyesületek, hivatásos tűzoltóságok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek által delegált küldöttekből áll. A szervezetek 50 fői létszám alatt egy, 50 fő fölött kettő küldöttet jogosultak delegálni. A magánszemélyek önállóan vesznek részt a küldöttgyűlésen. A küldöttgyűlésen a tűzoltó egyesületek és más szervezetek képviselői meghívásuk esetén tanácskozási joggal vehetnek részt. b.) A küldöttgyűlést a vezetőség hívja össze a megtartása előtt legalább 15 nappal, írásbeli meghívóval, melyben közli annak időpontját, napirendi pontjait. A meghívót egyidejűleg ki kell függeszteni a szövetség székhelyén lévő hirdetőtáblára. Amennyiben a küldöttgyűlésre írásos anyag készül, azt a meghívóval együtt valamennyi tagnak meg kell küldeni véleményezésre. Írásban ki kell egészíteni a szövetség költségvetését, az éves munkáról szóló beszámolóját, a munkatervet, valamennyi személyi kérdésben a döntést igénylő anyagot, valamint az alapszabály módosításának javaslatát, illetve a szövetség munkáját alapvetően befolyásoló dokumentumokat, a közhasznúsági jelentést.

7 7 c) A küldöttgyűlést össze kell hívni: - szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, - a küldöttek egynegyedének indítványozására, - ha a vezetőség az összehívásról dönt, - a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség kezdeményezésére. d) A küldöttgyűlés ülései nyilvánosak. Határozatait általában egyszerű szó- (szavazat) többséggel, nyílt szavazással hozz. A határozatképességhez legalább a küldöttek 50 %-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül ugyanazzal a napirenddel újabb küldöttgyűlést kell összehívni, amelyet a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. Minősített többség jelenlévő küldöttek 2/3-át jelenti szükséges a szövetség megszűnésének, valamint más szövetséggel való egyesülésnek, országos szövetségbe való lépésének kimondásához, az alapszabály elfogadásához, módosításához. e) A küldöttgyűlést a szövetség elnöke távollétében a kijelölt alelnök vezeti. Arról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a küldöttgyűlést helyét, időpontját, a résztvevők és távolmaradók névsorát a jelenléti íven mellékelve, a küldöttgyűlés elfogadott napirendjét, annak előadóit, a szavazás eredményét, a határozattal elfogadott döntéseket. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a titkár és két tag aláírásával kell hitelesíteni. A küldöttgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést ellenzők és támogatók számarányát és személyét. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyv használható. f) Az ülésen jelenlévők a döntésekről közvetlenül értesülnek, az érintetteknek a döntéseket írásban is meg kell küldeni, valamint a döntéseket tartalmazó iratokat a szövetség iratai között kell elhelyezni. g) A szövetség működése nyilvános, tevékenysége szórólapok, felhívások (rádió, televízió, újság, stb.) szóbeli propaganda útján bárki által megismerhető, szolgáltatásait a szövetséghez fordulók bármikor lehetőség szerint igénybe vehetik. h) A szervezet éves beszámolóját a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül egy megyei napilapban közzé kell tenni. i) A szövetség irataiba betekinthet bármely tag, a törvényességi felügyeletet gyakorló személyek, a hatóságok, valamint a vezetőség elnökének engedélyével azok, akik ehhez fűződő érdeküket igazolják. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

8 8 j) Az érvényben lévő rendelkezések, valamint az alapszabály keretei között a küldöttgyűlés határozatot hoz, illetve dönt a szövetséget érintő fontosabb ügyekben, így különösen kizárólagos jogkörben. 1./ a megalakuláskor 1 évre, majd pedig 5 évenként titkos szavazással megválasztja a küldöttgyűlés által választott jelölő bizottság közreműködésével a tisztségviselőket: az elnököt, az 5 alelnököt (az állami hivatásos, hivatásos önkormányzati, önkéntes köztestületi, önkéntes, létesítményi tűzoltó szakterületről), a 6 vezetőségi tagot a területi csoportból, a gazdasági ügyintézőt és a titkárt. 2./ jóváhagyja a szövetség alapszabályát, annak módosítását, 3./ jóváhagyja a munkatervet, költségvetést, a vagyonmérleget, valamint a vezetőség éves munkájáról szóló beszámolót, 4./ bizottságokat hozhat létre a feladattól függően, 5./ 3 fővel pénzügyi ellenőrző bizottságot hoz létre, 6./ A Magyar Tűzoltó Szövetség küldöttértekezletére 6 fő küldöttet, választmányába 1 főt választ, 7./ megvitatja, elbírálja a küldöttgyűléshez címzett beadványokat, 8./ határoz a szövetség átszervezéséről, országos szövetségbe való belépésről, feloszlásról és ez esetben a szövetség vagyonával kapcsolatos további intézkedésekről, 9./ fegyelmi ügyekben elbírálja a beérkezett fellebbezéseket, dönt a kizárásról, 10./ dönt a főállású ügyintéző béréről, a társadalmi munkában dolgozó tisztségviselők tiszteletdíjáról, 11./ a közhasznú szervezet éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, minden év május 31-ig. A küldöttgyűlés minden hatáskörébe tartozó egyben nyílt szavazással, a 2. és 8. pont kivételével, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. Titkos szavazást lehet elrendelni egyszerű szótöbbséggel, valamennyi személyi kérdésben való döntésnél. 23. A vezetőség a) A szövetség ügyeit két küldöttgyűlés közötti időszakban intézi, esetenként átruházott jogkörben a küldöttgyűlés nevében járhat el. A vezetőség létszáma 14 fő. Tagjai: elnök, 5 alelnök, 6 vezetőségi tag, gazdasági ügyintéző, titkár b) Szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásbeli meghívóval, melyben közi annak időpontját és napirendi pontjait a megtartása előtt legalább 8 nappal. Rendkívüli ülést kell 8 napon belül összehívni a vezetőség bármely tagjának indítványára. c) A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőségi ülései a szövetség tagjai számára nyilvánosak, a nyilvánosság azonban az érintett kérelmére kizárható. d) A vezetőségi ülésekről a titkárnak feljegyzést kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők számát, a hozzászólásokat és a hozott határozat szövegét. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a döntés szövegét, időpontját, hatályát a támogatók és ellenzők számát, személyét. A nyilvántartást a szövetség iratai között kell tartani. A hozott határozatot az érintettekkel írásban kell közölni.

9 9 e) A vezetőség valamely tagjának lemondása vagy tagsági viszonyának megszűnése esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi küldöttgyűlés határoz. f) A vezetőség munkájáért a küldöttgyűlés felelős. g) A vezetőség feladata: - megszervezi és végrehajtja a jogszabályokban, egyéb rendelkezésekben, az alapszabályban, valamint a szövetség küldöttgyűlése által meghatározott feladatokat, - elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, éves beszámolót, közhasznúsági jelentést, - elkészíti a határozati és egyéb javaslatokat, a szövetség költségvetését, - dönt a tagfelvétel és törlés ügyében, erről beszámol a küldöttgyűlésnek, - munkakapcsolatot tart fenn a szövetség jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagjaival, valamint a természetes személyek képviselőivel, - dönt jóváhagyott költségvetés keretei között a szövetség anyagi eszközeinek felhasználásáról, a beszerzett anyagok, eszközök elosztási hányadáról és a beszerzésekről, - összehívja a küldöttgyűlést, - jóváhagyja a szövetség belső szabályzatait. 24. A szövetség tisztségviselői a) A szövetség elnöke: Tevékenységét társadalmi feladatként látja el. Főbb feladatai: - képviseli a szövetséget, gyakorolja az ezzel járó jogokat, - felügyel a szövetség alapszabályszerű működésére, - felügyeletet gyakorol a vezetőség működése felett, - összehívja a vezetőségi ülést, azon, valamint a küldöttgyűlésen elnökök, - a vezetőségi üléseken szavazategyenlőség esetén dönt, - jogosult pénztár- és könyvvizsgálatot tartani, - kiadmányozza a szövetség leveleit, - utalványozza a szövetség költségvetésében foglaltak szerinti beszerzéseket a gazdálkodási szabályzat alapján, - gyakorolja a szövetség főállású tisztségviselői feletti munkáltatói jogokat. b) A szövetség titkára: Főbb feladatai: - az elnökkel együttesen vagy annak megbízásából képviseli a szövetséget, - intézi a szövetség ügyeit, levelezéseit, iktat, postáz, felügyeli az adminisztratív tevékenységet, - vezeti a szövetség küldöttgyűlésének jegyzőkönyvét, a vezetőségi ülésről elkészíti a feljegyzést, - kezeli a szövetség irattárát és bélyegzőjét.

10 10 c) A szövetség alelnökei: Tevékenységüket társadalmi feladatként látják el. Főbb feladataik: - távollétében kijelölés alapján teljes jogkörben helyettesítik a szövetség elnökét, - közreműködnek a szervező munkában, részt vesznek a küldöttgyűlés elő terjesztett anyagok elkészítésében - elvégzik a vezetőség, illetve az elnök által rájuk bízott feladatokat. d) A szövetség gazdasági ügyintézője Tevékenységét társadalmi feladatként, vagy a közgyűlés határozat alapján főállásban is elláthatja. Főbb feladatai: - összeállítja a szövetség költségvetését, azt jóváhagyásra a küldöttgyűlés elé terjeszti, - a befizetések alapján minden év január 30-ig összeállítja a szövetség tagjainak névsorát, gyűjti a szövetségnek történő készpénzes befizetéseket, - kidolgozza a szövetség gazdálkodási és házipénztári szabályzatát, azt a vezetőségnek jóváhagyásra előterjeszti, kezdeményezi a szabályzatban szükséges változások előterjesztését, - kezeli a szövetség házipénztárát, kiállítja, ellen jegyzi a szükséges bizonylatokat, - előkészíti a szövetség leltárát és vagyonmérlegét, - az elkészített leltárt és vagyonmérleget a vezetőség, illetve a küldöttgyűlés elé terjeszti, - felelős a szövetség jogszabályokban megfelelő gazdálkodásáért, - felkérés alapján segíti a tagegyesületek gazdasági munkáját. Az összeférhetetlenség: A küldöttgyűlés és vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az összeférhetetlenséget az érintett tartozik a határozathozatal előtt bejelenteni. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető képviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11 11 VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 25. A szövetség és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. A hivatásos tűzoltóságok szerveinek tagsága esetén rájuk nézve is a tagokra vonatkozó az alapszabályban rögzített előírásokat kell figyelembe venni. 26. A szövetség megszűnik, ha megszűnését a küldöttgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja. 27. Nem lehet a vezetőség tagja és tisztségviselő, akit a bíróság szándékos bűncselekményért jogerősen elítélt, amíg a büntetés hatálya alatt áll. 28. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltak az irányadók. Jelen alapszabályt az február 23-án tartott alakuló közgyűlés elfogadta és ezzel hatályba lépett. Eger, március 1. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Egerben, a április 29-én tartott közgyűlésen. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Egerben, a április 1-án tartott közgyűlésen. Jelen alapszabályt a április 2-án tartott közgyűlés elfogadta és ezzel hatályba lépett. Eger, április 2. Csontos Ambrus s.k. elnök Boros Attila s.k. titkár Vincze Csilla sk. jegyzőkönyvvezető -

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Módosított Alapszabálya Készült: 2010.02.26. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva. A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben