A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 A HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

2 2 A szövetség a tűzvédelem érdekében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek és természetes (magán) személyek önkéntes társulása érdekeik képviseletére, a tűz elleni védekezés egységesítésére, a munka szakmai színvonalának javítására, a rendelkezésre álló anyagi, tárgyi és személyi feltételek javítására, az eszközök hatékonyabb felhasználására, tagjainak önsegélyezésére szolgál. Védelmi jellegű szervezet, amely a tűzvédelem állami feladatai megoldásához nyújt társadalmi segítséget. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet elnevezése: HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 2. A szervezet székhelye: Eger, Vincellériskola út A szervezet működési területe: A tagegyesületek működésének közigazgatási területe 4. A szervezet pecsétje: Körbélyegző, körben felirattal: Heves Megyei Tűzoltószövetség Középen: lombkoszorúban vízben állva egy darumadár, Szájában sikló, egyik lábát felemelve, benne egy fürt szőlő Fönt: tűzoltósisak, a sisak két oldalán tűzoltóbalta. 5. A szövetség jellege: Egyesület II. A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA 6. A szövetség célja: a) A tűzvédelem érdekében tevékenykedő magánszemélyek, szervezetek jogi személyek tűzvédelmi érdekeinek képviselete b) A tűzvédelmet érintő rendelkezések társadalmi ellenőrzése, részvétel a kidolgozásban, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálat, módosítást, hatályon kívül helyezés kezdeményezése c) A tűzestek megelőzésével, oltásával, az ezekkel összefüggő személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos szakmai véleményezése, javaslattétel. d) A tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok széles körű tudatosítása, azok végrehajtása érdekében történő mozgósítás, a tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenység koordinálása. e) Kapcsolattartás más országok megyék hasonló jellegű szervezeteivel, valamint a tapasztalatok hasznosításnak elősegítésére a tűzvédelemmel kapcsolatban áll egyéb szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel. f) Szakmai képzés, továbbképzés szervezése, irányítása, szakkönyvek, egyéb szakanyagok készítése, forgalmazása. g) A tűzvédelemmel összefüggő és annak fejlesztését segítő szolgáltatások összehangolása, a vállalkozások koordinálása, az ilyen tevékenység véleményezése. h) Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingatlan és ingó vagyonnal, valamint a költségvetésben előirányzott keretösszegekkel. i) A tagjai sport, kulturális igénye kielégítésnek segítése j) Tűzvédelmi emlékek, tűzoltás és a tűzoltóság történetének kutatása, gyűjtése.

3 3 6/A. A szövetség által folytatott közhasznú tevékenységek: A Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26. c) bekezdésében az 1. pont szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a 2. pont szerinti szociális tevékenység, a 4. pont szerinti oktatás, ismeretterjesztés, az 5. pont szerinti kulturális tevékenység, a 6. pont szerinti kulturális örökség megóvása, a 7. pont szerinti műemlékvédelem, a 9. pont szerinti környezetvédelem, a 14. pont szerinti sporttevékenység és a 15. pont szerinti önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. 7. A szövetség feladatai: a) A tűzvédelem területén tevékenykedő szervezetek jogi és magánszemélyek körének felmérésére, részükre a szövetség keretei között érdekképviselet. b) Feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik a tűzvédelmi feladatok hatékonyabb ellátását, ezeket széles körben tudatosítani, segítséget nyújtani a végrehajtásban, a működést gátló tényezők feltárásban, elhárításban. c) Képviselni tagjainak érdekeit, területi, valamint központi döntések kialakításánál, elősegíteni azok realizálását. d) Feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek tagjainak helyzete, munkakörülményei javítását elősegítik, szorgalmazni az önsegélyezés lehetőségét, kidolgozni annak szabályozását. e) Kialakítani azokat a tárgyi feltételeket, amelyekkel lehetővé válik az üdültetés, gyógyüdültetés vagy annak elősegítése, illetve az önsegélyezési alapból a költségekhez hozzájárulás. f) Szakmai képzést, továbbképzést elősegítő tanfolyamok, a tűzvédelmi ismeretek bővítését célzó konferenciák, ankétok, megyei szintű tűzoltó versenyek, egyéb rendezvények szervezése, lebonyolítása. A tagok igényeinek megfelelően az ismeretek bővítése, oktatások szervezése. Aki nem tagja a szövetségnek, a tűzoltóversenyeken való részvételért nevezései díjat kell fizetnie. A nevezési díjat a szövetség vezetősége határozza meg. g) A szövetség céljait szolgáló vagyoni akkumuláció szorgalmazása. h) Tagjainak a társasággal és a tűzvédelmi feladatok ellátásával összefüggő ügyekben jogi tanácsadás. i) A szövetség szakmai feladatát a mindenkor érvényes tűzvédelmi jogszabályok keretein belül végzi. j) A szövetség céljának megfelelő alapszabály szerinti működtetése. 7/A. A szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 7/B. A szövetség nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 7/C. A szövetség közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7/D. A szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

4 4 III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 8. A tagsági viszony feltételei: a) A Szövetség tagja lehet az a tűzoltó egyesület, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amely magáévá teszi a szövetség célkitűzéseit és aláveti magát a szövetség alapszabályában foglaltaknak. b) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet felvételéhez a szervezet képviseletére jogosult vezető aláírásával ellátott belépési nyilatkozatnak a szövetség vezetőségéhez való benyújtása szükséges (magánszemély esetében csak a belépni szándékozó aláírása szükséges). A tagfelvételről a vezetőség a jelentkezés követően a soros ülésen dönt. c) A jogi személy, illetve személyiséggel nem rendelkező más szervezet, valamint magánszemély a küldöttgyűlés által évente megállapított tagsági díjat köteles fizetni. Az évi tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni, késedelem esetén évi 20 %-os kamattal megemelt összeget köteles befizetni. d) A szövetségnek pártoló tagja lehet az a jogi személy, amely anyagi támogatásával vagy alapítvánnyal járul hozzá a célok eléréséhez, a feladatok megvalósításához. e) Tiszteletbeli tagok azok a hazai és külföldi tűzoltók, tűzvédelmi szakemberek, akiknek a szövetség vezetősége ezt a címet adományozta. A tiszteletbeli tagságot a vezetőség olyan hazai és külföldi tűzvédelmi szakembereknek adományozhatja, akik a hazájuk tűzvédelmi kapcsolatának fejlesztésében kiváló érdemeket szereztek. 9. A tag jogai: a) Részt venni a szövetség által tartandó közgyűléseken külön feltételek szerint -, rendezvényeken. b) Megválasztani a szövetség tisztségviselőit, tisztségviselőnek bármely küldött megválasztható. c) A jogi személy tagok a szövetségen belül szekciókat hozhatnak létre. Ezek működési szabályait, szervezeti felépítését maguk állapíthatják meg, figyelemmel a szövetség alapszabályára. d) A szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadni. 10. A tag kötelességei: a) Alávetni magát az alapszabály rendelkezéseinek, a küldöttgyűlés döntéseinek, fizetni a meghatározott tagdíjat. b) Tevékenyen részt venni a szövetség célkitűzéseinek megvalósításában. Maradéktalanul ellátni a számára adott megbízásokat. 11. A pártoló tag jogai és kötelességei: a) A szövetségnek pároltó tagja lehet az a magyar állampolgár, aki a szövetség célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja és pártoló tagsági díjat fizet. A tagdíjat a vezetőség állapítja meg. b) A pároltó tag nem teljes jogú tagja az egyesületnek c) A szövetség nem teljes jogú tagjai a küldöttgyűléseken tanácskozási joggal rendelkeznek, nem vehetnek részt a szövetség vezető szerveinek megválasztásában és nem válaszhatók.

5 5 12. A tagsági viszony megszűnése a) A tagsági viszony kilépéssel szűnik meg annak a tagnak, aki ezt a szándékát a szövetség vezetőjének írásban bejelenti. b) Törléssel szűnik meg a tagsága annak, aki a szövetség tagsági díját nem fizeti meg a tárgyév december 31-ig. c) Kizárással szűnik meg a tagsági viszonya annak, ki egy éven túl nem vesz részt a szövetség munkájában, a rábízott feladatokat nem hajtja végre, vagy nem a szövetség céljainak megfelelően tevékenykedik, illetve egyéb ok miatt a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés a kizárása mellett dönt. d) Megszűnik a tagsági viszony a jogi személy, tag vagy szervezet jogutód nélküli megszűnésével, magánszemély esetén elhalálozással. Tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával. IV. A SZÖVETSÉG BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONKEZELÉSE 13. A szövetség bevételét képezik a tagdíjak, a pártoló tagok által felajánlott alapítványok, a működés során végzett munkából, szolgáltatásokból és egyéb tevékenységből származó bevételek, a rendezvények bevételei, a számára adott állami támogatás. 14. A szövetség a megalakulását követő 60 napon belül köteles elkészíteni a saját gazdálkodása szabályzatát, amelyben részletesen szabályozni kell a gazdálkodásának rendjét, az utalványozás és házipénztár kezelés szabályait, a vagyonnyilvántartás rendszerét. 15. A szövetség anyagi eszközeivel önállóan gazdálkodik, arra az állami költségvetési szervek gazdálkodásnak szabályi az irányadók. A szövetség bármilyen gazdasági egységet létrehozhat. 15/a. A szövetség befektetési tevékenységet nem folytat. 16. A szövetség éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést minden év május 31-ig a küldöttgyűlés hagyja jóvá. 17. A szövetség az általa okozott kárért, vagyoni kötelezettségért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint csak saját vagyonával felel, tagjai saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

6 6 V. A SZÖVETSÉG SZERVEZTE 18. A szövetség önálló jogi személy, amelyet legalább 10 tűzoltó egyesület, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet hoz létre, s a mely a saját nevében szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Politikai tevékenységet nem folytat. 19. A szövetség feladatát a jelen alapszabályban foglaltaknak megfelelően látja el, tevékenységét a küldöttgyűlés döntései alapján a vezetőség, illetve a tisztségviselők irányítják. 20. A szövetség az egyesületi törvény alapján önszerveződéssel megalakított megyei szintű egyesület, melyet a megyében tevékenykedő szervezetek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint magánszemélyek hoznak létre. A megyei szövetség részeként területi csoportok működnek Eger, Gyöngyös, Hatvan, Füzesabony, Heves, Pétervására városokban. A csoportok 1-1 fő vezetőt választanak, ki szükség szerint koordinálja a csoport munkáját. A csoport vezetője a megyei szövetség vezetőségi tagja. VI. A SZÖVETSÉG SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI 21. A szövetség szervei: - küldöttgyűlés - a vezetőség 22. A küldöttgyűlés a) A szövetség legfelsőbb szerve a küldöttgyűlés, amely a szövetséget alkotó tűzoltó egyesületek, hivatásos tűzoltóságok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek által delegált küldöttekből áll. A szervezetek 50 fői létszám alatt egy, 50 fő fölött kettő küldöttet jogosultak delegálni. A magánszemélyek önállóan vesznek részt a küldöttgyűlésen. A küldöttgyűlésen a tűzoltó egyesületek és más szervezetek képviselői meghívásuk esetén tanácskozási joggal vehetnek részt. b.) A küldöttgyűlést a vezetőség hívja össze a megtartása előtt legalább 15 nappal, írásbeli meghívóval, melyben közli annak időpontját, napirendi pontjait. A meghívót egyidejűleg ki kell függeszteni a szövetség székhelyén lévő hirdetőtáblára. Amennyiben a küldöttgyűlésre írásos anyag készül, azt a meghívóval együtt valamennyi tagnak meg kell küldeni véleményezésre. Írásban ki kell egészíteni a szövetség költségvetését, az éves munkáról szóló beszámolóját, a munkatervet, valamennyi személyi kérdésben a döntést igénylő anyagot, valamint az alapszabály módosításának javaslatát, illetve a szövetség munkáját alapvetően befolyásoló dokumentumokat, a közhasznúsági jelentést.

7 7 c) A küldöttgyűlést össze kell hívni: - szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, - a küldöttek egynegyedének indítványozására, - ha a vezetőség az összehívásról dönt, - a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség kezdeményezésére. d) A küldöttgyűlés ülései nyilvánosak. Határozatait általában egyszerű szó- (szavazat) többséggel, nyílt szavazással hozz. A határozatképességhez legalább a küldöttek 50 %-a + 1 fő jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül ugyanazzal a napirenddel újabb küldöttgyűlést kell összehívni, amelyet a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. Minősített többség jelenlévő küldöttek 2/3-át jelenti szükséges a szövetség megszűnésének, valamint más szövetséggel való egyesülésnek, országos szövetségbe való lépésének kimondásához, az alapszabály elfogadásához, módosításához. e) A küldöttgyűlést a szövetség elnöke távollétében a kijelölt alelnök vezeti. Arról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a küldöttgyűlést helyét, időpontját, a résztvevők és távolmaradók névsorát a jelenléti íven mellékelve, a küldöttgyűlés elfogadott napirendjét, annak előadóit, a szavazás eredményét, a határozattal elfogadott döntéseket. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a titkár és két tag aláírásával kell hitelesíteni. A küldöttgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést ellenzők és támogatók számarányát és személyét. A nyilvántartásra összefűzött, oldalszámozott könyv használható. f) Az ülésen jelenlévők a döntésekről közvetlenül értesülnek, az érintetteknek a döntéseket írásban is meg kell küldeni, valamint a döntéseket tartalmazó iratokat a szövetség iratai között kell elhelyezni. g) A szövetség működése nyilvános, tevékenysége szórólapok, felhívások (rádió, televízió, újság, stb.) szóbeli propaganda útján bárki által megismerhető, szolgáltatásait a szövetséghez fordulók bármikor lehetőség szerint igénybe vehetik. h) A szervezet éves beszámolóját a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül egy megyei napilapban közzé kell tenni. i) A szövetség irataiba betekinthet bármely tag, a törvényességi felügyeletet gyakorló személyek, a hatóságok, valamint a vezetőség elnökének engedélyével azok, akik ehhez fűződő érdeküket igazolják. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

8 8 j) Az érvényben lévő rendelkezések, valamint az alapszabály keretei között a küldöttgyűlés határozatot hoz, illetve dönt a szövetséget érintő fontosabb ügyekben, így különösen kizárólagos jogkörben. 1./ a megalakuláskor 1 évre, majd pedig 5 évenként titkos szavazással megválasztja a küldöttgyűlés által választott jelölő bizottság közreműködésével a tisztségviselőket: az elnököt, az 5 alelnököt (az állami hivatásos, hivatásos önkormányzati, önkéntes köztestületi, önkéntes, létesítményi tűzoltó szakterületről), a 6 vezetőségi tagot a területi csoportból, a gazdasági ügyintézőt és a titkárt. 2./ jóváhagyja a szövetség alapszabályát, annak módosítását, 3./ jóváhagyja a munkatervet, költségvetést, a vagyonmérleget, valamint a vezetőség éves munkájáról szóló beszámolót, 4./ bizottságokat hozhat létre a feladattól függően, 5./ 3 fővel pénzügyi ellenőrző bizottságot hoz létre, 6./ A Magyar Tűzoltó Szövetség küldöttértekezletére 6 fő küldöttet, választmányába 1 főt választ, 7./ megvitatja, elbírálja a küldöttgyűléshez címzett beadványokat, 8./ határoz a szövetség átszervezéséről, országos szövetségbe való belépésről, feloszlásról és ez esetben a szövetség vagyonával kapcsolatos további intézkedésekről, 9./ fegyelmi ügyekben elbírálja a beérkezett fellebbezéseket, dönt a kizárásról, 10./ dönt a főállású ügyintéző béréről, a társadalmi munkában dolgozó tisztségviselők tiszteletdíjáról, 11./ a közhasznú szervezet éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról, minden év május 31-ig. A küldöttgyűlés minden hatáskörébe tartozó egyben nyílt szavazással, a 2. és 8. pont kivételével, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. Titkos szavazást lehet elrendelni egyszerű szótöbbséggel, valamennyi személyi kérdésben való döntésnél. 23. A vezetőség a) A szövetség ügyeit két küldöttgyűlés közötti időszakban intézi, esetenként átruházott jogkörben a küldöttgyűlés nevében járhat el. A vezetőség létszáma 14 fő. Tagjai: elnök, 5 alelnök, 6 vezetőségi tag, gazdasági ügyintéző, titkár b) Szükség szerint, de legalább negyedévenként ülést tart. A vezetőségi ülést az elnök hívja össze írásbeli meghívóval, melyben közi annak időpontját és napirendi pontjait a megtartása előtt legalább 8 nappal. Rendkívüli ülést kell 8 napon belül összehívni a vezetőség bármely tagjának indítványára. c) A vezetőség ülése határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőségi ülései a szövetség tagjai számára nyilvánosak, a nyilvánosság azonban az érintett kérelmére kizárható. d) A vezetőségi ülésekről a titkárnak feljegyzést kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az ülés időpontját, tárgyát, a jelenlévők számát, a hozzászólásokat és a hozott határozat szövegét. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza a döntés szövegét, időpontját, hatályát a támogatók és ellenzők számát, személyét. A nyilvántartást a szövetség iratai között kell tartani. A hozott határozatot az érintettekkel írásban kell közölni.

9 9 e) A vezetőség valamely tagjának lemondása vagy tagsági viszonyának megszűnése esetén a tisztség betöltéséről a legközelebbi küldöttgyűlés határoz. f) A vezetőség munkájáért a küldöttgyűlés felelős. g) A vezetőség feladata: - megszervezi és végrehajtja a jogszabályokban, egyéb rendelkezésekben, az alapszabályban, valamint a szövetség küldöttgyűlése által meghatározott feladatokat, - elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a beszámolókat, éves beszámolót, közhasznúsági jelentést, - elkészíti a határozati és egyéb javaslatokat, a szövetség költségvetését, - dönt a tagfelvétel és törlés ügyében, erről beszámol a küldöttgyűlésnek, - munkakapcsolatot tart fenn a szövetség jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagjaival, valamint a természetes személyek képviselőivel, - dönt jóváhagyott költségvetés keretei között a szövetség anyagi eszközeinek felhasználásáról, a beszerzett anyagok, eszközök elosztási hányadáról és a beszerzésekről, - összehívja a küldöttgyűlést, - jóváhagyja a szövetség belső szabályzatait. 24. A szövetség tisztségviselői a) A szövetség elnöke: Tevékenységét társadalmi feladatként látja el. Főbb feladatai: - képviseli a szövetséget, gyakorolja az ezzel járó jogokat, - felügyel a szövetség alapszabályszerű működésére, - felügyeletet gyakorol a vezetőség működése felett, - összehívja a vezetőségi ülést, azon, valamint a küldöttgyűlésen elnökök, - a vezetőségi üléseken szavazategyenlőség esetén dönt, - jogosult pénztár- és könyvvizsgálatot tartani, - kiadmányozza a szövetség leveleit, - utalványozza a szövetség költségvetésében foglaltak szerinti beszerzéseket a gazdálkodási szabályzat alapján, - gyakorolja a szövetség főállású tisztségviselői feletti munkáltatói jogokat. b) A szövetség titkára: Főbb feladatai: - az elnökkel együttesen vagy annak megbízásából képviseli a szövetséget, - intézi a szövetség ügyeit, levelezéseit, iktat, postáz, felügyeli az adminisztratív tevékenységet, - vezeti a szövetség küldöttgyűlésének jegyzőkönyvét, a vezetőségi ülésről elkészíti a feljegyzést, - kezeli a szövetség irattárát és bélyegzőjét.

10 10 c) A szövetség alelnökei: Tevékenységüket társadalmi feladatként látják el. Főbb feladataik: - távollétében kijelölés alapján teljes jogkörben helyettesítik a szövetség elnökét, - közreműködnek a szervező munkában, részt vesznek a küldöttgyűlés elő terjesztett anyagok elkészítésében - elvégzik a vezetőség, illetve az elnök által rájuk bízott feladatokat. d) A szövetség gazdasági ügyintézője Tevékenységét társadalmi feladatként, vagy a közgyűlés határozat alapján főállásban is elláthatja. Főbb feladatai: - összeállítja a szövetség költségvetését, azt jóváhagyásra a küldöttgyűlés elé terjeszti, - a befizetések alapján minden év január 30-ig összeállítja a szövetség tagjainak névsorát, gyűjti a szövetségnek történő készpénzes befizetéseket, - kidolgozza a szövetség gazdálkodási és házipénztári szabályzatát, azt a vezetőségnek jóváhagyásra előterjeszti, kezdeményezi a szabályzatban szükséges változások előterjesztését, - kezeli a szövetség házipénztárát, kiállítja, ellen jegyzi a szükséges bizonylatokat, - előkészíti a szövetség leltárát és vagyonmérlegét, - az elkészített leltárt és vagyonmérleget a vezetőség, illetve a küldöttgyűlés elé terjeszti, - felelős a szövetség jogszabályokban megfelelő gazdálkodásáért, - felkérés alapján segíti a tagegyesületek gazdasági munkáját. Az összeférhetetlenség: A küldöttgyűlés és vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az összeférhetetlenséget az érintett tartozik a határozathozatal előtt bejelenteni. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető képviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

11 11 VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 25. A szövetség és a hivatásos tűzoltóparancsnokságok mellérendeltségi viszonyban állnak egymással. A hivatásos tűzoltóságok szerveinek tagsága esetén rájuk nézve is a tagokra vonatkozó az alapszabályban rögzített előírásokat kell figyelembe venni. 26. A szövetség megszűnik, ha megszűnését a küldöttgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja. 27. Nem lehet a vezetőség tagja és tisztségviselő, akit a bíróság szándékos bűncselekményért jogerősen elítélt, amíg a büntetés hatálya alatt áll. 28. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályokban, rendelkezésekben foglaltak az irányadók. Jelen alapszabályt az február 23-án tartott alakuló közgyűlés elfogadta és ezzel hatályba lépett. Eger, március 1. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Egerben, a április 29-én tartott közgyűlésen. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Egerben, a április 1-án tartott közgyűlésen. Jelen alapszabályt a április 2-án tartott közgyűlés elfogadta és ezzel hatályba lépett. Eger, április 2. Csontos Ambrus s.k. elnök Boros Attila s.k. titkár Vincze Csilla sk. jegyzőkönyvvezető -

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya

Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya Innovációval a Fenntartható Fejlődésért Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések II. A társadalmi szervezet tagsága III. A társadalmi szervezet szervezete és a hatáskörök IV. A társadalmi szervezet

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések 1.. Az Egyesület neve: A Fejlődő Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Fő utca 179. (módosítva:

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2 TOLNA VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Egyesületünk az 1989. évi II. törvényben meghatározottak alapján a tűzvédelem érdekében tevékenykedő természetes

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya

Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tiszavidéki Közhasznú Egyesülete Alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya

A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya A Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete Alapszabálya 2004. 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) Székhelye:

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93.

ALAPSZABÁLY. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. ALAPSZABÁLY Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület (Debrecen) 4078 Debrecen, Haláp tanya 93. Alapító tagok az 1997. évi CL VI. törvény alapján közhasznú egyesületet hoznak létre az alábbiak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya

A Magyar Coach Egyesület alapszabálya A Magyar Coach Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület. 2. A szervezet nevének rövidítése: ---- 3. Az alapítás éve: 2010. 4. A szervezet működési területe:

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben