ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ü l é s é r e"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 584/2010. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı

2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei alapján az önkormányzat évi gazdálkodásáról a következı év április 30-áig kell beszámolni a közgyőlés felé. A beszámolónak ki kell terjednie a költségvetés végrehajtására, a bevételi és kiadási elıirányzatok teljesítésére, a keletkezett pénzmaradványra és annak felosztására vonatkozó adatok bemutatására. Az éves beszámolóról a közgyőlés rendeletet alkot. E szabályok figyelembevételével terjesztem elı a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok forrásszabályozása az elmúlt évek során lényeges pontjait tekintve nem változott, továbbra is a központilag szabályozott (állami támogatás, illeték, OEP finanszírozás, átengedett központi adók) források képezték az önkormányzat bevételeinek jelentıs részét (2009-ben 72,3 %). A pótlólagos források bevonása a megyei önkormányzat esetében korlátozott. A hitelfelvétel és vagyonértékesítés bevételein túl a különféle pályázat kiaknázása ad lehetıséget elsısorban fejlesztési kiadások finanszírozására. Ugyanakkor ezek jellegükbıl adódóan esetlegesek. A központi támogatások (normatív és kötött felhasználású támogatások, személyi jövedelemadó visszaosztott része) nem nyújtottak fedezetet, emiatt a saját bevételek szinte teljes egészét be kellett vonni a mőködtetéssel kapcsolatos kiadások fedezetére. Az év végi elszámolás eredményeként az önkormányzat költségvetési támogatása a fejlesztési célú támogatások ( E Ft) és a közalapítvány támogatása ( E Ft) nélkül E Ft évben. Ez 39,4 %-kal kevesebb, mint az intézmények szőkre szabott önkormányzati támogatása ( E Ft). A normatív állami támogatásokkal való elszámolás következtében az önkormányzatnak E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A mőködési, fejlesztési és felhalmozási feladatokra sikerült külsı forrásokat bevonni, ez elsısorban pályázatokon történı sikeres részvételt jelent. Gondot okoz, hogy egyre nagyobb mértékő önrészt kell biztosítani a pályázati támogatások igénybevételéhez, valamint szinte minden esetben utófinanszírozás történik, emiatt a teljes bekerülési költséget meg kell elılegezni. A támogatások kötött felhasználásúak, ezért a mőködési forráshiány pótlására nem alkalmasak évben felhalmozási célra az önkormányzat és intézményei központi költségvetési szervtıl E Ft, vállalkozásoktól E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól E Ft, non-profit szervezetektıl E Ft, helyi önkormányzatoktól E Ft összegő fejlesztési támogatásban részesültek. Folytatódott az önkormányzat forgalomképes vagyonának értékesítése ( E Ft) a Komáromi Camping és Szálloda eladásával. 2

3 A megyei önkormányzat kötelezı feladatai zömét az általa fenntartott intézményekben látta el év során jelentıs változások történtek az intézményhálózatban. Az 51/2009. (III.26.) Kgyh értelmében augusztus 31-ével a Szabolcsi Bence Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény fenntartói jogát átadtuk Nyergesújfalu Város Önkormányzatának. A 84/2009. (V.28.) Kgyh értelmében augusztus 1-jei hatállyal a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola fenntartói jogát átadtuk Esztergom Város Önkormányzatának. A 119/2009. (V.28.) és 120/2009. (V.28) Közgyőlési határozatokkal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Speciális Készségfejlesztı Szakiskolája (Komárom), valamint a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Készségfejlesztı Szakiskolája (Kömlıd) július 1-jével beolvadt a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) intézménybe. A 159/2009. (VI.25.) számú közgyőlési határozat értelmében Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona (Tata) mint önállóan mőködı intézmény gazdálkodását a KEM Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium mint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény látja el. A 125/2009. (V.28.) Közgyőlési határozattal a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Középfokú Kollégiuma (Komárom) beolvadással július 30-ával megszőnt és jogutódja július 1-jével a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom). A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya mőködésében és gazdálkodásában alapvetı változást eredményezett a 180/2008. (IX.25.) és 19/2009. (I.29.) számú közgyőlési határozatokban foglaltak végrehajtása, mely alapján az otthont nyújtó ellátás átadására és a Váci Egyházmegye által alapított intézmény keretében történı továbbmőködtetésére került sor május 1-jétıl. A pedagógiai és gyermekvédelmi feladatokat új intézményként a KEM Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye látja el. A 158/2009. (VI.25.) kgy. határozat alapján a KEM Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága és Nevelési Tanácsadója (Tata) július 1-jétıl a KEM Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézmény tagintézménye. A Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény önállóan mőködı, gazdálkodását a KEM Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium mint önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény irányítja. Év végén 17 önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény mőködött a megyei önkormányzat felügyelete alatt az alábbi területeken: 1 Gazdasági Szolgáltató Szervezet, 1 egészségügyi, 7 oktatási, 1 alapfokú mővészetoktatási, 2 gyermek, 2 szociális feladatokat ellátó, 3 közmővelıdési, közgyőjteményi feladatot ellátó intézmény. Az intézmények mőködtetése az év közben visszafogott finanszírozás ellenére biztosított volt. Az intézmények év közbeni átadása és összevonása a beszámolók összeállításánál sok gondot okozott. A Magyar Államkincstárhoz csak félévkor és év végén kell beszámolót benyújtani, de az államháztartásról szóló törvény elıírásainak megfelelıen minden megszőnı, átalakuló 3

4 intézménynek a megszőnés, átalakulás idıpontjával az éves beszámolónak megfelelı, leltárral alátámasztott záró és vagyonátadás utáni beszámolót kellett készíteni. Minden adatszolgáltatást a kétféle adat összesítésével lehetett csak elkészíteni, egyeztetni. Ugyanakkor a megyei közgyőlés elé az adott intézmény göngyölített adatai kerültek. Az intézmények továbbra sem rendelkeznek önálló felújítási, beruházási jogkörrel. A nettó béreken és az azokat terhelı adók, járulékok kifizetésén túl az önkormányzat csak a legszükségesebb kiadások fedezetét tudta megadni (egyéb személyi juttatások, élelmezési költségek, közüzemi díjak stb.). A megyei önkormányzat és intézményei közül évben az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet 40. (11) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. II. BEVÉTELEK Az önkormányzat évi összes bevétele E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 82,0 %-a. Az összes bevételbıl a költségvetési pénzforgalmi bevételek összege E Ft-ot tett ki, ami mindössze 1,6 %-kal haladja meg a módosított elıirányzatot. 1. Mőködési célú bevételek Állami támogatások Az önkormányzat központi forrásai központi adók és állami támogatások. Az átengedett központi adók (személyi jövedelemadó) összege E Ft-ra (módosított elıirányzathoz képest 100,0 %-ra) teljesült. E támogatás három elembıl tevıdik össze: a megyei önkormányzatokat egységesen megilletı SZJA bevétel a évben E Ft, a megye állandó lakosai után járó támogatás fajlagos összege 120 Ft, az állandó lakosok száma fırıl fıre nıtt, az ellátottak létszáma alapján az önkormányzatot megilletı SZJA bevétel fajlagos összege Ft, míg az ellátottak száma fı. A költségvetési támogatás fejlesztési célú támogatások nélkül - összességében E Ft-ra teljesült, ami a módosított elıirányzat 100,0 %-a. A normatív állami támogatás összege E Ft volt a évi támogatáshoz képest E Ft-tal kevesebb. 4

5 A központosított támogatások összege évben E Ft volt, ami E Ft-tal kevesebb összeg mint az elızı évi. E csoportba tartozik: 1. a területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének általános támogatása (3.618 E Ft), 2. a József Attila Megyei Könyvtár könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatása (2.149 E Ft), 3. az önkormányzat létszámcsökkentési döntései egyszeri többletkiadásainak ellentételezésére biztosított ( E Ft), 4. az alapfokú mővészetoktatás támogatása (6.361 E Ft), 5. az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (5.540 E Ft), 6. közoktatás-fejlesztési célok támogatása ( E Ft), évi bérpolitikai intézkedések támogatása ( E Ft) 8. esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás (4.000 E Ft) 9. tudás, Mőveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése ( E Ft) 10. iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskolákban ( 429 E Ft ) A normatív, kötött felhasználású támogatások összege E Ft, mely tartalmazza a diáksport támogatása ( E Ft ), pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi (5.074 E Ft), a megyei közalapítványok szakmai tevékenysége ( E Ft), a pedagógiai szakszolgálat ( E Ft), a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (2.651 E Ft) összegét. Egyéb bevételek Az intézményi mőködési bevételek összességében kedvezıen, az eredeti elıirányzatot 24,0 %-kal, a módosított elıirányzatot 14,0 %-kal meghaladóan teljesültek. Intézményenként viszont nagyon változó ez az arány. Több olyan intézmény van, ahol bevételi elmaradás mutatkozott, amit fıként az étkezést igénybevevık számának csökkenése okozott. Önkormányzati szinten a kamat bevétel E Ft, az elızı évhez képest csökkent, a kamatszint csökkenése az év második felében indult meg. Az önkormányzat sajátos mőködési bevétele a személyi jövedelemadó részesedés és az illetékbevétel. Éves szinten E Ft illetékbevétel teljesült, ami az eredeti elıirányzathoz viszonyítva E Ft-tal csökkent. A évi értékhez képest a csökkenés E Ft. A társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz a kórház mőködési kiadásainak fedezete, melyet az OEP közvetlenül az intézménynek utalt át. Az e címen kapott E Ft 100,5 %-os teljesítésnek felel meg a módosított elıirányzathoz képest. A támogatás folyósítása az intézmény tényleges teljesítménye alapján történik, vagyis a többletbevételt a betegellátás teljesítmény többlete eredményezte. A 2008 évi. támogatáshoz képest E Ft-tal kevesebb. Az önkormányzat likviditási egyensúlyának biztosításához évben is folyószámlahitel felvételére került sor. Az év közben felvett és visszafizetett hitelek összege a nettósítás szabálya alapján nem kerül bele a pénzforgalmi beszámolóba, így abban csak a december 31- ei állomány szerepel, E Ft összegben. 5

6 A évi pénzmaradvány teljesítés összege E Ft volt, ami azt jelenti, hogy a jóváhagyott pénzmaradványból E Ft nem került felhasználásra évben. 2. Felhalmozási célú bevételek A fejlesztési célú állami támogatások együttesen E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 100,0 %-a. A címzett támogatás módosított elıirányzatában 1 E Ft eltérés tapasztalható a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés által elfogadott módosított elıirányzat, valamint a Magyar Államkincstár felé leadott beszámoló módosított elıirányzata között. Az elıirányzat feladása a beérkezett összeg alapján történt ( Ft). A Magyar Államkincstár sem elıirányzat közlı levelet, sem pedig éves elszámolást nem küldött a címzett támogatás adatainak egyeztetéséhez. Így csak az utolsó rendeletmódosítást követıen, a beszámoló készítésénél derült ki, hogy a MÁK által lefelé kerekített E Ft teljesítéshez kell igazítanunk a K11-es programmal kitöltött beszámolóban az elıirányzatot is. A MÁK felé leadott beszámolóban az Áfa bevétel elıirányzat 201 E Ft, a Közgyőlés által elfogadott elıirányzat 200 E Ft. Így a bevételek és kiadások módosított elıirányzata összesen nem változik. a./ A Pszichiátriai Betegek Otthona építésére kapott címzett támogatás összege évben E Ft volt, b./ A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola rekonstrukciójára kapott címzett támogatás összege évben E Ft, c./ A céljellegő decentralizált támogatás lehívására a tatai Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fıépületének hıtechnikai korszerősítése került sor E Ft összegben. A címzett támogatásnál leírtakhoz hasonlóan Magyar Államkincstár sem elıirányzat közlı levelet, sem pedig éves elszámolást nem küldött a CÉDE támogatás adatainak egyeztetéséhez. A CÉDE támogatás elıirányzatában E Ft eltérés tapasztalható a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés által elfogadott módosított elıirányzat, valamint a Magyar Államkincstár felé leadott beszámoló módosított elıirányzata között Az elıirányzat feladása a beérkezett összeg alapján történt ( Ft). Csak az utolsó rendeletmódosítást követıen, a beszámoló készítésénél derült ki (2010. március 24-én), hogy sokszori programmódosítást követıen központilag úgy döntöttek, hogy a CÉDE támogatások módosított elıirányzatába be kell állítani a 2009-ben aláírt támogatási szerzıdések szerinti összegeket is. Sajnos ez a döntés országos szinten sok önkormányzatot érint a mi önkormányzatunkat is érinti, tekintettel arra, hogy december 11-én aláírásra került E Ft összegő, a KEMÖ ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthona hıtechnikai korszerősítése, részleges felújítása szóló támogatási szerzıdés. A MÁK felé leadott beszámolóban ennek megfelelıen a CÉDE támogatás elıirányzat E Ft, a Közgyőlés által elfogadott elıirányzat E Ft. A MÁK felé leadott beszámolóban az ingatlan értékesítés bevétel elıirányzat E Ft, a Közgyőlés által elfogadott elıirányzat E Ft. Így a bevételek és kiadások módosított elıirányzata összesen nem változik. A tárgyi eszközök értékesítése jellemzıen az önkormányzati hivatalnál fordult elı. Az intézmények esetében feleslegessé vált eszközök eladására került sor. A Hivatal esetében a módosított elıirányzathoz képest 71,2 %-ra teljesült. A Balaton Világosi ingatlan, a Szent Borbála Kórház I. telephelye, valamint a Tata, Diófa utcai ingatlan értékesítése többszöri hirdetés ellenére sem következett be. 6

7 III. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi összes kiadása E Ft volt, ami a módosított elıirányzat 75,4 %-a. A költségvetési pénzforgalmi kiadásokra évben E Ft-ot fordítottunk, ebbıl a mőködési kiadások E Ft-ra (99,8 %-ra), a felhalmozási kiadások E Ft-ra (35,2 %-ra) teljesültek. A mőködési költségvetési kiadások 55,3 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki. Együttes összegük E Ft, ami E Ft-os csökkenést jelent évhez képest. A személyi juttatások az eredeti elıirányzathoz képest 98,4 %-ra teljesültek, a módosított elıirányzatnak 95,6 %-a. Egy-egy intézmény esetében fordult elı, hogy a módosított elıirányzatot meghaladóan fizetett ki személyi juttatásokat, de a túllépés nem volt jelentıs mértékő. Jelentıs megtakarítás jelentkezett a Múzeumok Igazgatósága (11,4 %) esetében. Ugyanez elmondható a munkaadót terhelı járulékokról is, amelyek összességében E Ft-ra teljesültek, a módosított elıirányzattól 7,4 %-kal maradtak el. A dologi kiadások évben E Ft-ra teljesültek, ami a módosított elıirányzat 103,0 %-a és mintegy 0,6 %-kal haladja meg az elızı évi teljesítést. Az intézmények közül a Múzeumok Igazgatósága az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Dorog, Megyei Levéltár esetében tapasztalható a módosított elıirányzat legjelentısebb alulteljesítése. Az Eötvös József Szakközépiskola, az Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Kultsár István Szakközépiskola esetében tapasztalható a módosított elıirányzat legjelentısebb túllépése. A mőködési célú pénzeszközök átadása E Ft (103,3 %-os teljesítés) elsısorban az Önkormányzati Hivatal gazdálkodásában realizálódott. Legjelentısebb tételt képvisel a gyermekotthonok fenntartási költségeire a Váci Egyházmegyének átadott támogatás összege. Ezen kívül a törvényi elıírásnak megfelelıen a megyei közalapítvány támogatása címén kapott állami támogatás továbbadását, a különbözı keretekbıl nyújtott mőködési célú pénzeszköz átadást, valamint a társulási megállapodások alapján a települési önkormányzatok fenntartásában lévı intézmények finanszírozását tartalmazza. Az ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft teljesítési összege 92,1 %-a a módosított elıirányzatnak, és közel 28,6 %-kal alacsonyabb az elızı évi teljesítésnél. A felhalmozási célú kiadások összességében E Ft-ra teljesültek (30,0 %). A kiadások részben különféle támogatások (címzett támogatás, CÉDE, minisztériumi támogatások, pályázati pénzeszközök, szakképzési hozzájárulás) felhasználásával, részben saját forrásból valósultak meg. Ezen belül a felújítások teljesítése E Ft mindössze (23,4 %), a beruházások teljesítése E Ft (30,7 %). A Hivatal esetében a felújítások E Ftra teljesültek. Legjelentısebb tétel a Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nyílászáró cseréjére fordított E Ft. A Hivatali beruházások E Ft teljesítést mutatnak. Legjelentısebb tételt a bábolnai földterület vásárlás, a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola és az ISZI Pszichiátriai Betegek Otthona címzett támogatással megvalósult rekonstrukciója, a Jávorka Sándor 7

8 Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium új oktatási szárny építése, valamint az ISZI Fogyatékosok Otthona, Tokodaltáró akadálymentesítése képvisel. A kölcsönök kiadásai elıirányzatából a megye települési önkormányzatainak E Ft visszatérítendı támogatás került kifizetésre, fejlesztési célú pályázatok önrészének biztosításához. Az évi gázberuházásokhoz az önkormányzat, települési önkormányzatokkal összefogva kölcsönt nyújtott a MOL Rt.-nek, illetve ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan a megyei önkormányzat más önkormányzatoknak is adott kölcsönt. Ennek évi törlesztése a kölcsön visszafizetésbıl származó bevételek, az ebbıl a települési önkormányzatokat megilletı rész továbbutalása a kiadások között jelenik meg. IV. ÉRTÉKPAPÍR- ÉS HITELMŐVELETEK ALAKULÁSA A felhalmozási hitelek törlesztésére E Ft-ot fordítottunk. A évi mérlegben a évi gépjármő beszerzésekhez igénybe vett hosszú lejáratú hitel állománya, valamint az MFB Önkormányzati infrastruktúra-fejlesztési hitel szerepel. A mőködési hitelek törlesztésére E Ft került kifizetésre az OTP Bank felé. V. VAGYON ALAKULÁSA A mérleget (eszközök és források alakulása), egyes kiemelt eszközök körében a leltárállapotot, az eszközök felsorolását AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON LELTÁRA címő tájékoztató füzet tartalmazza. A törzsvagyon körébe tartozó eszközök, illetve a részesedések változását a 3., 4. és 6. táblák részletesen bemutatják évben az önálló helyrajzi számmal rendelkezı, megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok száma 76 db, nyilvántartási bruttó értéke E Ft. Az ingatlanok értékét 2009 évben befolyásolta a megvásárolt bábolnai földterületek értéke. A követelések állománya intézmények esetében fıként az alaptevékenységbıl eredı térítési díjakból, valamint a vevı hátralékokból áll, amely összességében az elızı évhez képest 12,5 %-kal nıtt. Az összes követelés, kórház nélkül E Ft, lejárt határidejő követelés E Ft. A kötelezettségek állománya intézményeknél fıképp a szállítói tartozásállományt tartalmazza, ez összesen, kórház nélkül E Ft. A kötelezettségek között jelenik meg a térítési díjak túlfizetése, ami elsısorban a szociális intézményi körre jellemzı. A lejárt szállítói tartozás összege E Ft. Az önkormányzati hivatal esetében a szállítói tartozásállomány (6.378 E Ft) E Ft-tal csökkent az elızı évhez képest. Az egyéb kötelezettség a hitel- és kölcsöntörlesztésbıl ered. 8

9 2009. évben alapítványoknak átadott pénzeszközök: - A törvényi elıírásnak megfelelıen a körzeti, térségi feladatellátás címén kapott állami támogatást az önkormányzat továbbadta a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványnak ( E Ft). Döntés száma Alapítvány megnevezése Cél Összeg Ft 46/2009. (III.26.) kgy.hat. Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány, Nyíregyháza Fıiskola egy tantermének felújítása /2009. (VI.25.) kgy.hat. Peron Music Alapítvány, Tatabánya "Zene az életünk"c.könyv megjelentetéséhez támogatás ÖSSZESEN: A megyei önkormányzat részesedéseinek csoportosítása a részesedés mértéke szerint (adatok E Ft-ban) Megnevezés a társaság jegyzett tıkéje Részesedés E Ft Névértéken Nyilvántartási értéken Zöld Fenyı Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, Esztergom Erste Bank Hungary Nyrt. 0,7 0,7 Monostori erıd Hadkultúra Központ Kht. Komárom Az önkormányzat számviteli politikája a számvitelrıl szóló évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) számú Kormányrendelet, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet elıírásai alapján készült. 9

10 VI. AZ INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A közigazgatási intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Tatabányai Gazdasági Szolgáltató Szervezet bevételei 110,2 %-ra teljesültek. Ezen belül bérleti díjbevételek és a befolyt ÁFA is túlteljesítést mutatnak, mivel a bérleti díjak január 01-tıl az éves deklarált infláció mértékével megemelésre kerültek, valamint több irodahelyiség bérbeadását sikerült megvalósítani. A kiadások tekintetében a személyi juttatás és ráfordítás teljesítése a módosított elıirányzat alatt teljesültek, míg a dologi kiadások minimális, 5,3 %-os túlteljesítést mutatnak A szervezet beruházásra E Ft-ot fordított, mely a Védelmi Iroda részére vásárolt személygépkocsi, valamint átalakítási munkák fedezetét biztosította. Szálláshely szolgáltatást végzı intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Középfokú Kollégium, Komárom június 30-ig ellátta a KEMÖ Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola gazdasági feladatait is. Az 55/2009.(III.26) számú közgyőlési határozat alapján az intézmény az Alapy Gáspár Szakiskolája és Szakközépiskolája (Komárom) történı beolvadással július 1-jével megszőnt. A vagyon átadása megtörtént, a könyvviteli mérleg záró egyenlege, valamint záró pénzkészlete nulla. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Oktatási intézmények gazdálkodásának bemutatása : Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium, Tata Szakmai munka: Az intézmény megbízott igazgatója január 29-étıl látja el feladatát ebben a minıségben. Az 547 fı tanuló szakiskolai osztályoknál a pék, pék-cukrász, és dísznövénykertész, a szakközépiskolai osztályokban az általános mezıgazdász, vadgazdálkodási, élelmiszeripari technikusi oktatásban vesz részt, és 2009-ben elindult a mezıgazdasági gépszerelı szakmaképzése is. A tangazdaságot és tanüzemet önálló gazdasági egységgé szervezte az intézmény, ehhez a Gazdálkodási szabályzat is elkészült, új gépek beszerzése is történt. Teljes körő ablakcsere és külsı hıszigetelés történt az iskolában, valamint megkezdıdött az új szárny építése is. A tornaterem és a kollégium felújítása évek óta húzódik, nagy szükség lenne rá az állagmegóvás, esztétikus környezet, jobb kihasználtság miatt. Önálló gazdasági egység létrehozásával az intézmény részben önálló intézménye lett július 1-jétıl az önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, valamint Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye, Bevételei 103,7 %-ra, kiadásai 97,6 %-ra teljesültek az év során. A sütı tanmőhely 104,49 %- a kompenzálta növénytermesztés 83,66 %-os, és az állattenyésztés 90,92 %-os alulteljesítését. A szolgáltatások ellenértéke 134,6 %-ra teljesült, a tanfolyami díjakból E Ft folyt be, 10

11 melybıl E Ft 2010 évre kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A földalapú támogatás 145,28 %-ra teljesült. A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolának, Esztergom többletbevétele keletkezett (107,7 %) bérleti díjbevételbıl. Két tanterem helyett hármat vett igénybe a Balassi Bálint esti tagozatos gimnázium. Szakmai informatikai feladatok fejlesztésére 1 millió forintot nyert az intézmény, amelybıl 300 ezer forintot központilag szoftver vásárlására, 700 E Ft-ot a tanulókat segítı berendezési tárgyak beszerzésére fordítottak. Kiadási elıirányzatai idıarányosan teljesültek. Megoldódott az intézmény évek óta húzódó kerítés problémája Dorog Város Önkormányzatának segítségével. KEMKA pályázat keretében az iskolai könyvtár fejlesztéséhez nyertek pénzösszeget. Az elsı félévben az iskola megtartotta szokásos rendezvényeit, a Zsigmondy napot, az Egészséghét programjait. Az intézmény tanárai a nyolcadik osztályosok pályaválasztásának segítésére foglalkozásokat szerveztek, amit sikeres tábor zárt. A tábor költségeit az iskola alapítványa fedezte. Az ÁNTSZ elıírta az ebédlı, konyha és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek tisztító meszelését, amit július elején az intézményi költségvetés terhére elvégeztek. Az Eötvös József Szakközépiskola, Tata Az intézmény gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma látja el. Az intézmény bevételei és kiadásai túlteljesültek, mőködését 180/2009. (IX. 24.) számú közgyőlési határozattal 2009/2010-es tanévben az önkormányzat szünetelteti. A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola, Esztergom a 84/2009. (V.28.) számú közgyőlési határozat értelmében augusztus 1-jétıl átadásra került Esztergom Város Önkormányzata részére. A vagyon átadása megtörtént, a könyvviteli mérleg záró egyenlege, valamint záró pénzkészlete nulla. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Az eltelt idıszak legjelentısebb eseménye volt a három évig tartó címzett támogatásból megvalósuló intézmény rekonstrukció befejezése. Szintén kiemelt jelentıségő az Oktatás és Kultúra Leonardo da Vinci programjához kapcsolódó nemzetközi project pályázat elnyerése. A Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskola, Komárom bevételei a módosított elıirányzathoz képest minimális elmaradást mutat. Elmaradás mutatkozik az intézményi ellátási díjbevételnél, mivel a tervezettnél kevesebb diák vette igénybe a kedvezményes étkeztetést. A szolgáltatások díjbevételének 19,3 %-os túlteljesítése az ECDL vizsgáztatásból származik. A támogatás értékő mőködési bevétel 21,7 %-kal haladja meg az elıirányzatot, mivel Komárom Város Oktatási Bizottságától a vártnál magasabb összegő támogatás érkezett. A mindösszesen kiadások 6,5 %-kal maradtak el az elıirányzattól. Mind a személyi juttatás és ráfordítás, mind a dologi kiadások tekintetében alul teljesítés mutatkozik. Beruházásra az intézmény E Ft-ot fordított, melyet teljes egészében a számítástechnikai eszközpark fejlesztésére fordított. Ezen összeg minimális mértékben, 2,9 %-kal meghaladta a módosított elıirányzatot. Az 55/2009.(III.26) számú közgyőlési határozat alapján július 1-jével a Komáromi Középfokú Kollégium beolvadt az Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola intézménybe, így az egyesített, önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény a KEMÖ Alapy Gáspár Szakiskolája, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Komárom) 11

12 Az intézmény mőködési célú bevételei az elıirányzatnak megfelelıen teljesültek. A bevételi jogcímek többsége túlteljesült, míg a befolyt ÁFA teljesítése elmaradt az elıirányzattól, melynek oka, hogy a kollégiummal történı összevonástól (július 1), az 5 millió Ft-os bevétel eléréséig (október 1-ig) nem lehetett ÁFA-t számlázni. Nagymértékő túlteljesítés mutatkozik a támogatásértékő mőködési bevételeknél, mely a kollégium beolvadásakor, a pénzeszköz átvételébıl adódik. A kiadások 100,4 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás és ráfordítás teljesítése a módosított elıirányzat alatt teljesültek, míg a dologi kiadások 18,4 %-os túlteljesítést mutatnak A túlteljesítést a szolgáltatások (gáz, távhı, melegvíz-szolgáltatás) díjának év közbeni áremelkedése okozta. Beruházásra az intézmény E Ft-ot fordított, melybıl E Ft-ot a MOL tanmőhely gépeinek és berendezésére fordított. A Kultsár István Szakközépiskola, Komárom bevételei és kiadásai is a elıirányzatnak megfelelıen alakultak. Bevételei közül az intézményi ellátási díjak 216,6 %-ra, míg az egyéb intézményi bevételek 56,6 %-ra teljesültek, melynek oka, hogy a két jogcím közötti belsı elıirányzat átcsoportosítás elmaradt. A kiadási oldalon a személyi juttatás és ráfordítás teljesítése 95,0 %, míg a dologi kiadások teljesítése a módosított elıirányzatot 17,2 %-kal meghaladja, melynek oka az, hogy a évrıl áthúzódó szállítói tartozások (közüzemi díjak) az idei év elıirányzatát terhelték. Az intézmény E Ft-ot fordított beruházási kiadásokra, melynek fedezetét a szakképzési támogatás biztosította. A Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolának, Esztergom bevételei a módosított elıirányzathoz képest 99 %-os, az eredeti elıirányzathoz pedig 100 % feletti teljesítést mutatnak. Év közben az eredeti elıirányzathoz képest csökkentésre került az intézményi ellátási díj, az alkalmazottak térítése, valamint az áfa bevétel elıirányzata. Az intézményi ellátási díj esetében ennek oka a tanulói étkezık alacsony száma. Az alkalmazottak térítésénél szintén az étkezık alacsony száma az elmaradás oka. Az áfa bevételeknél az eredeti elıirányzat csökkentésére a továbbszámlázott közüzemi díjbevétel alulteljesülése miatt került sor. Ugyanakkor a vártnál kedvezıbben alakult a bérleti és lízing díjbevétel, valamint az egyéb intézményi bevételek teljesülése, ezért itt év közben az eredeti elıirányzat megemelése vált szükségessé. A terembérletek bevételei számottevıen a Regionális Képzı Központ, valamint az Oktáv oktatási terembérleteibıl származnak. Az egyéb intézményi bevételeknél pedig biztosítói kártérítés jelenik meg többletbevételként. A támogatásértékő mőködési bevételek a Széchenyi Egyetem mérnökasszisztensi képzési hozzájárulásából, a helyi önkormányzat Mikulásnap megrendezésének támogatásából, továbbá az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatóság által kiírt Útravaló pályázat elnyerésébıl adódtak. Támogatásértékő felhalmozási bevételei keletkeztek a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet pályázatán nyert támogatásból, melyet a tanmőhely részére vertikális megmunkáló központ beszerzésére fordítottak, valamint a TISZK-tıl átvett szakképzési támogatásból. Kiadásai mindösszesen 89,8 %-ra teljesültek. A személyi juttatás és járulékok alakulásánál megmutatkozik annak hatása egyéb takarékossági szempontok figyelembe vétele mellet -, hogy a gazdasági hivatal létszáma 1 fıvel csökkentésre került. A nyári termelési gyakorlaton a tervezettnél kevesebb diák vett részt, ez az oka az ellátottak pénzbeli juttatása alulteljesülésének. Felújítás keretében folytatódott a tanmőhelyek felújítása, beruházásaikat pedig elsısorban a gyakorlati oktatást segítı eszközbeszerzések tették ki. 12

13 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Dorog gazdasági feladatait a Zsigmondy Vilmos Gimnázium látja el. A bevételek összességében teljesültek. A személyi juttatás teljesülése (101,5 %) meghaladta az éves mértéket a további munkaviszonyt létesítık juttatásaira történt kifizetések miatt.. Az iskola a KEMKA pályázaton nyert pénzösszeget szakmai táboroztatásra fordította. A Szabolcsi B. Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Nyergesújfalu gazdasági feladatait szintén a Zsigmondy Vilmos Gimnázium látta el. Az intézmény az 51/2009. (III.26.) számú Közgyőlési határozat alapján szeptember 1-jétıl átadásra került Nyergesújfalu önkormányzatának. A vagyon átadása megtörtént, a könyvviteli mérleg záró egyenlege, valamint záró pénzkészlete nulla. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Az iskola a KEMKA pályázaton nyert pénzösszeget szakmai táboroztatásra fordította. Oktatási, nevelési módszertani feladatokat végzı intézmények gazdálkodásának bemutatása: A tatai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság és Nevelési Tanácsadó intézmény a tanulásban akadályozott gyermekek mellett egyre több értelmileg akadályozott gyermek jelentkezését fogadja. Lényegesen megnıtt az ellátásra várók száma július 1-jétıl összevonásra kerület a Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézménnyel. A vagyon átadása megtörtént, a könyvviteli mérleg záró egyenlege, valamint záró pénzkészlete nulla. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Gyógyintézeti ellátási körbe tartozó intézmény gazdálkodásának bemutatása : A Szent Borbála Kórház, Tatabánya módosított költségvetési elıirányzata E Ft. Bevételeiket 101,9 %-ra teljesítették, a kiadási elıirányzat teljesülése 98,7 %. A bevétel alakulására ható fıbb tényezık: - a betegforgalom + 10 %-os növekedése, - hozam - kamatbevétel, - támogatások, támogatásértékő bevételek, - átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülrıl (vállalkozások, magánszemélyek, nonprofit szervezetektıl). Az intézményi mőködési célú bevételek az eredeti elıirányzathoz képest majd 60 %-os pozitív változást mutat. Ennek oka a bérleti és lízing díjbevétel, valamint az adóköteles szolgáltatások teljesítésének növekedése. A hozam és kamatbevételek teljesítése az elıirányzathoz képest magas értéket mutat, mely a folyamatos lekötéseknek köszönhetı. Az intézmény a likviditás megırzése érdekében minden szabad pénzeszközét hosszabb rövidebb távra leköti. A kiadások összességében megfelelı teljesítést mutatnak (98,7 %). A beruházásokat és felújításokat saját forrásból, valamint alapítványi támogatásból valósították meg. A felhalmozási kiadásokat szakmai, ügyviteli és egyéb gép beszerzése indokolja. Az elızı évi pénzmaradványból fel nem használt összeg E Ft. 13

14 Az intézmény december 31-i létszáma módosult, melyet a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 9/2009. (IV.30.) számú határozatával 1269 fıben elfogadott. Az eredeti költségvetési elıirányzathoz képest a bérköltség megvalósulása a tervezettnek megfelelıen alakul, többletkiadás nem mutatkozik. A dologi kiadásokról megállapítható, hogy a teljesítés az elıirányzatot nem haladja meg. Az egyéb folyó kiadások magas teljesülését a cégautó adó változása, valamint a rehabilitációs hozzájárulás jelentıs emelkedése okozta. A Kórház évben összesen 803 ágyon 628 aktív és 175 krónikus-, heti szakorvosi és 787 nem szakorvosi órában végezte ellátási feladatait. Az intézmény bevételének nagy részét az ellátott fı kiírt fekvıbeteg után kapott támogatás biztosította. Az aktív ellátásban csökkent a halálozások száma és az ápolási idı. A krónikus fekvıbeteg ellátásban nıtt a súlyozott napok száma, az ellátott esetek és az ágykihasználás április 1-jétıl új OEP finanszírozás lépett életbe, melynek hatása a második félévben jelentkezett. A finanszírozási korlátok bevezetése közel 302 milliós bevételkiesést okozott csak a fekvıbeteg ellátásban. A változás bevezetésével még szorosabb ellenırzés alá került az ellátás tervezése. Elsıdleges a sürgısségi ellátás biztosítása, majd a progresszivitási szint szerint meghatározott betegellátás. Míg fekvıbeteg ellátásban nem elegendı az OEP által meghatározott súlyszám, addig járó beteg ellátásban a TVK alatt, illetve annak megfelelıen teljesített az intézmény. Gyermekintézmények gazdálkodásának bemutatása : A Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya mőködésében és gazdálkodásában alapvetı változást eredményezett a 180/2008. (IX.25.) és 19/2009. (I.29.) számú közgyőlési határozatokban foglaltak végrehajtása, mely alapján az otthont nyújtó ellátás átadására és a Váci Egyházmegye által alapított intézmény keretében történı továbbmőködtetésére került sor május 1-jétıl. A megyei gyermekvédelmi rendszerben tatabányai lakcímmel rendelkezı ellátottak után önkormányzatunk által biztosított normatíva kiegészítés megtérítése jár a megyei jogú várostól az évi XXI. törvény 95. -a alapján. Az 53/2009. III.26.) és a 122/2009. (V.28.) számú közgyőlési határozatok alapján az intézmény június 30-ával megszőnt, július 1-jétıl jogutódja a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye. Az intézmény feladatellátásának átszervezésével 247 gyermek lakásotthoni, gyermekotthoni ellátása egyházi fenntartásba került. Az intézmény megszőnésével 175 fı munkavállaló közalkalmazotti jogviszonya szőnt meg az intézménynél. 13 dolgozó nem vállalta az egyházi továbbfoglalkoztatást, ezért a Kjt. 25/A. (1) alapján E Ft összegben végkielégítések kifizetésére került sor. Az átadást megelızı idıszakban a Munka törvénykönyve és a Kjt. vonatkozó elıírásainak betartása érdekében az intézmény kiemelt figyelmet fordított az idıarányos szabadságok kiadására, mely tovább növelte a helyettesítési költségeket. A GYESen és GYED-en lévık szabadságát egy összegben, pénzben kellett megváltani, szabadságmegváltás és távolléti díj címén a Kjt. 25/A. (1) alapján E Ft volt az intézmény kifizetési kötelezettsége. Az intézmény tárgyidıszaki mőködési költségvetésének támogatása jelentısen meghaladja az idıarányos értéket, melyhez hozzájárult, hogy az egyházi feladatellátó szervezet május 1-jén nem rendelkezett a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásához szükséges 14

15 feltételrendszerrel, ezért június 30-áig E Ft összegben az intézmény költségvetésének terhére történt a feladatellátás költségeihez kapcsolódó számlák kifizetése. Az intézmény tárgyévi mőködési kiadásait tovább növelte az elızı évrıl áthúzódó kifizetetlen számlaállomány tárgyévi pénzügyi rendezése is. A 141/2009. (VI.11.) számú közgyőlési határozat alapján az intézmény évi kiadási elıirányzatai E Ft-tal csökkentésre kerültek, mely összeg mőködési célú pénzeszközátadásként költségvetési támogatást (finanszírozási keretet) biztosít a Váci Egyházmegyének a feladat ellátásához. Fenti elıirányzat elvonásokkal megkezdıdött az intézmény éves szintre elfogadott költségvetésének tényleges mőködési idıtartamra történı lebontása, melynek egyértelmő következménye, hogy a teljesítés jelentısen meghaladja az idıarányos értéket. A megszőnı intézmény költségvetését csökkentenünk kell a Magyar Államkincstár /5/2009. iktatószámú levele alapján (2009. május 31-i feladatátadás) E Ft-tal a megszőnı feladatokhoz kapcsolódó normatívák lemondása miatt. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény, Tatabánya 158/2009. (VI. 25.) számú határozatával a megyei közgyőlés július 1-jével hozta létre a Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon, Tatabánya és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság és Nevelési Tanácsadó jogutód intézményeként, gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma látja el. A szakember ellátottság nem felel meg a jogszabályi elıírásoknak, ez különösen gondot okoz a korai fejlesztés és fejlesztı felkészítés területén. A mőködési bevételek 207,7 %-ra teljesültek. Többletbevétel keletkezett az intézményi ellátási díjaknál és egyéb intézményi bevételnél. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Tata 157/2009. (VI. 25.) számú határozatával a megyei közgyőlés július 1-jével hozta létre, az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon intézménybe tagintézményként beolvasztva az Önkormányzat Hegyháti Alajos Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztı Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, és Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Speciális Szakiskola intézményeit. Gazdasági feladatait a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezıgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma látja el. Bıvült az intézmény szakiskolai képzési profilja, egyrészt a készségfejlesztı speciális szakiskolai képzés, másrészt új szakmák megjelenésével. Az összevonást követıen az összes tanulói létszám október 1-jén 481 fı. Az átszervezés gondokat okozott fıleg gazdasági, és ügyintézıi területen. A bevételek 101,3 %-ra teljesültek, ebben az Intézményi mőködési célú bevételek 82,6 %-os alulteljesítését a mőködési célra átvett pénzeszközök és támogatásértékő bevételek 578 %-os túlteljesítése ellensúlyozta. A kiadások 100,8 %-ra teljesültek, ebbıl a 114,9 %-ra teljesült Pénzmaradvány elvonás, illetve a 85,8 %-ra teljesült Ellátottak pénzbeli juttatása emelkedik ki. A Hegyháti Alajos Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Kömlıd az 54/2009. (III.26.) és a 120/2009. (V.28.) számú közgyőlési határozatok alapján az intézmény beolvadással június 30-ával megszőnt, jogutódja 15

16 július 1-jétıl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona, Tata lett. A vagyon átadása megtörtént, a könyvviteli mérleg záró egyenlege, valamint záró pénzkészlete nulla. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztı Szakiskola, Komárom június 30-ig a Középfokú Kollégium részben önálló intézményeként mőködött, majd július 1-jével beolvadt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon intézménybe. A vagyon átadása megtörtént, a könyvviteli mérleg záró egyenlege, valamint záró pénzkészlete nulla. Elıirányzatai a teljesítési adatok figyelembe vételével módosításra kerültek. Szociális otthoni intézeti ellátást nyújtó intézmények gazdálkodásának bemutatása : A Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény, Tatabánya évi bevétele E Ft volt, mely 102,4 %-os teljesítést mutat. Az intézmény kiadásait E Ft-tal teljesítette, mely a rendelkezésére álló elıirányzatok 86,5 %-os felhasználást mutatja. A bevételek és kiadások teljesítése közötti jelentıs eltérést alapvetıen az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló, a Komárom-Esztergom Megyei pszichiátriai betegséggel élık mentálhygiénés ellátása színvonalának javítása címő projekt kivitelezése okozza. Az elmúlt évben E Ft összegő elıirányzat állt az intézmény rendelkezésére beruházások végrehajtásához, melybıl a befejezett beruházások alapján december 31-éig mindösszesen E Ft került pénzügyileg is rendezésre. Az intézmény évi felosztható pénzmaradványából ezért jelentıs összegő a kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú pénzmaradvány. Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus beruházásának kivitelezése folyamatban van, befejezése szeptemberére várható. A KEM Önkormányzat KDOP utólagos akadálymentesítés egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz címő nyertes pályázatból az intézmény 60 férıhelyes értelmi fogyatékosok rehabilitációjára kialakított otthona és foglalkoztatója komplex akadálymentesítése befejezıdött, mely az önkormányzattól térítésmentes átvételre került. A beruházás eredményeképp a megyében egyedülállóként az intézmény vált alkalmassá az értelmi fogyatékosság mellett más társult fogyatékossággal élı emberek ellátására is, mely komoly eredményként értékelhetı. Az intézmény szociális foglalkoztatásának normatív támogatására benyújtott pályázatunk az elmúlt évben is pozitív elbírálást kapott, mely alapján a munka-rehabilitáció és a fejlesztı foglalkoztatás kiadásaihoz E Ft-ot használhattunk fel. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány által kiírt Intézményi munkahelyi gyakorlat címő pályázatán további E Ft-ot nyert az intézmény. A január 1-jétıl mőködı Integrált Szociális Intézmény, Esztergom (mely a Szent Rita Fogyatékosok Otthona, a tokodaltárói Fogyatékosok Otthona, a Pszichiátriai Betegek Otthona, az Esthajnal Idıskorúak Otthona, valamint a Zöld Fenyı Idıskorúak Otthona integrációjaként jött létre) bevételei 99,6, kiadásai összességében 98,7 %-ra teljesültek. Bevételei közül az intézményi ellátási díj minimálisan a tervezett elıirányzat fölött alakult. A bérleti és lízing díj, valamint az egyéb intézményi bevételek esetében százalékosan nagyobb mértékő többletbevétel keletkezett, elsısorban a temetési biztosítások és továbbszámlázott telefondíj bevételek miatt. Alulteljesült az alkalmazottak térítése az étkezést igénybe vevık 16

17 számának csökkenése következtében, valamint a kamatbevételük sem hozta a kívánt bevételi összeget. Az intézményben az integrációt követıen áttekintették a munkaköröket. A jogszabály értelmében nem kötelezı munkakörök megszüntetésével és ennek megfelelı munkaköri átszervezésekkel mely az engedélyezett létszámkeretnél 25 fıs csökkentést jelentett - a személyi juttatások és munkaadót terhelı járulékok kiadásainál megtakarítást értek el. A dologi kiadások esetében is mutatkozik a módosított elıirányzathoz képest az integráció hatása. Felülvizsgálták a szolgáltatási szerzıdéseket és új szerzıdéseket kötöttek, valamint meglévı, saját kapacitásaik jobb kiaknázására törekedtek (saját konyha kapacitásának kihasználása, racionalizálása). Mindezek eredményeképp dologi kiadásaik a módosított elıirányzat alatt teljesültek. A mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre magas teljesítés az INFI KKt részére történt fejlesztı-felkészítı foglalkozás normatívájának továbbadását takarja. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás soron 2 fı dolgozó korengedményes nyugdíjazásának költségei jelennek meg. Beruházás keretében ételszállító gépjármő és edényzet, valamint integrált szoftver és főkasza beszerzésére került sor. Közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények gazdálkodásának bemutatása : Múzeumok Igazgatósága, Tata A Reneszánsz Év alkalmából készített Mátyás országa címő idıszaki kiállítás vándoroltatását az intézmény tovább folytatta. Az I. félévben a kiállítás Lendván (Szlovénia), Miskolcon és Nyíregyházán, a második félévben Debrecenben és Székesfehérváron volt megtekinthetı. Folytatódott a győjteményi nyilvántartási digitalizálás. Rendezvényeket szerveztek, amelyek a vár területét is érintették: Víz-Zene-Virág Fesztivál (Zámbó Kornél kiállítása a múzeumban, A Tati Patara hagyományırzı rendezvény az évi ostrom emlékére. Az intézmény látja el a megyei közmővelıdési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatokat is egy fı teljes munkaidıs dolgozóval, aki elkészítette a Komárom-Esztergom Megye közmővelıdési intézményrendszerének helyzete, az átalakítás tapasztalatai, tendenciái, várható következményei témakörő átfogó, a as éves adatait és történéseit összefoglaló felmérést. Megszervezte KEM kistérségeinek találkozóját, továbbá havonta tematikusan változó elméleti és gyakorlati programot (Képzımővészeti Szabadegyetem) szervezett a megye nem hivatásos képzı- és iparmővészei számára. Tatán a természettudományos muzeológus, Komáromban a régész állás továbbra is betöltetlen. Az év során, közgyőlési határozatot követıen két státusz leépítését hajtotta végre az intézmény: egy teremır-pénztárosi és egy győjteménykezelıi állásét. Az utóbbit betöltı, szakszervezeti tisztséget viselı kolléga munkaügyi pert indított az intézmény ellen. A teremırök nyári nyitvatartásához szükséges létszám biztosításához kapcsolatban állnak a Munkaügyi Kirendeltséggel, de így is súlyos létszámhiánnyal küzdenek, ami korlátozza a nyitvatartást. Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások befizetéseibıl (belépıjegyek, régészeti feladatok, múzeumi foglalkozások, kiállítások) többlet keletkezett. A Vár Lovagtermének használatáért fizetett díj nem tervezett bevételként 106,5 %-os teljesítést eredményezett. A személyi juttatások maradványa egyrészt a saját bevétel következı évre átnyúló kötelezettségei, másrészt a dolgozók hosszan tartó betegállománya, illetve GYED miatt keletkezett. Szintén a következı évben kerülnek kifizetésre a szakmai munkára (régészeti tevékenység) fordítandó dologi kiadások. Ezen tételek részletezését a pénzmaradvány 17

18 kimutatás tartalmazza. A dologi kiadások alulteljesítését az is magyarázza, hogy a tervezett karbantartási feladatok költözés miatt elmaradtak. A Megyei Levéltár, Esztergom összességében bevételei 99,5, kiadásai 90,7 %-ra teljesültek. Saját bevételeit túlteljesítette. Ez az áru- és készletértékesítésnél a LIMES folyóirat elıfizetési díjainak teljesítésébıl adódik. A szolgáltatások ellenértéke a xerox bevétel kedvezı alakulása következtében túlteljesült a kutatók részére készített fénymásolatok magas száma miatt. A bérleti díj bevétel nem teljesült, mivel a Kultsár István Kiadói Alap a bérletfizetést nem teljesítette. Az egyéb intézményi bevételek esetében többletbevétel keletkezett Komárom Városnak iratanyag ırzésére kiszámlázott tételek bevételébıl. Mőködési célú támogatásértékő bevételük a Nemzeti Kulturális Alaptól, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a LIMES folyóirat kiadására és Esztergom szabad királyi város jegyzıkönyveinek feldolgozására, állományvédelmi közmővelıdési célokra nyert támogatásból keletkezett. Felhalmozási célú bevételük szintén az NKA-tól és OKM-tıl, valamint az Iratszéf Kft-tıl átvett pályázati pénzekbıl adódott. Kiadási oldalon a személyi juttatások esetében megtakarítást eredményezett, hogy nyugdíjba vonuló dolgozójuk helyének betöltése áthúzódott évre. A dologi kiadásoknál a módosított elıirányzat alatti teljesülés oka, hogy közüzemi számlák nem érkeztek meg idıben, így kiegyenlítésükre nem került sor ben. Beruházás keretében a Deák Ferenc utca 2. számú épületükbe 2 db szárítóberendezést és mikrofilmtároló szekrényeket vásároltak pályázati támogatásból. Az évente megrendezésre kerülı Komáromi Levéltáros Szakmai Napot nagy sikerrel bonyolították le. Idén másodszor csatlakoztak a Múzeumok éjszakája rendezvényhez. A mőszaki bejárások a levéltár épületeinek romlására hívják fel a figyelmet. A levéltári célokra alkalmasabb épületek kialakítására intézkedési terv készült. A József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya bevételei 106,0 %-ra, míg a kiadásai 103,0 %-ra teljesültek. Ezen belül az Áru és készletértékesítés 138,4 %-ra, a befolyt ÁFA 121,5 %-ra teljesült, melynek oka, hogy a saját kiadványunk (Verselemzések bibliográfiája) értékesítésének bevétele az év végén teljesült. A támogatásértékő mőködési bevételek teljesítése is 40,8 %-al túlteljesült, mivel a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által állománygyarapításra biztosított pénzeszköze végén érkezett. A dologi kiadások teljesítése 111,5 %. Az ingatlan karbantartás, valamint a takarítás kiadási sorokon jelentkezett a túlteljesítés a kötészeti mőhely átalakítása, valamint a takarítási feladatok átszervezése miatt. Az intézmény évben szervezeti átalakítást hajtott végre, melyen belül megszőnt a kötészeti mőhely tevékenysége, a takarítási feladatokat külsı vállalkozó végzi, valamint a rendszergazdai tevékenységre saját dolgozót alkalmaz. Területi Integrált Szakképzı Központ a Szakképzés-szervezési Társulás megalakításának a célja: új típusú térségi integrált szakképzı központ létrehozása, a szakképzés hatékonyabb formában történı megszervezése, a fejlesztési források hatékonyabb felhasználásának biztosítása, a szakképzési profil munkaerıpiaci igények szerinti kialakítása. A Területi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) 2009-ben E Ft támogatásban részesült a TÁMOP projekt alapján. A szervezet tevékenységéhez továbbá önkormányzati költségvetési szervektıl mőködési célú támogatásértékő bevételben, illetve államháztartáson kívülrıl beruházási célú pénzeszköz-átvételben is részesült. 18

19 Tárgyi eszközök beszerzésére E Ft-ot fordítottak, helyi önkormányzatoknak együttesen E Ft összegő beruházási célú támogatásértékő kiadásra került sor. Személyi jellegő juttatásokra és járulékaira E Ft-ot fordítottak ben dologi kiadásokra, üzemeltetési és fenntartási kiadásra, díjak és illetékek kiadásaira mindösszesen E Ft-ot kellett fordítani. A TISZK mőködési célját támasztja alá Komárom Esztergom Megyei közgyülés 182/2009(IX.24) határozata, melynek értelmében az Önkormányzat Ft mértékig biztosít önerıt a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések címő TIOP /1 kódszámú pályázathoz. A pályázaton belül elnyerhetı támogatás maximális mértéke Ft. Területi Kisebbségi Önkormányzatok A kisebbségi önkormányzatok költségvetése az államháztartásról szóló XXXIII. törvény 65. (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésébe épül be. Ennek megfelelıen önállóan kerül bemutatásra a cigány, a német, és a szlovák területi kisebbségi önkormányzat költségvetése évben a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésére E Ft-ot, a Német Kisebbségi Önkormányzat E Ft-ot, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat E Ft-ot dologi és mőködési célú támogatásértékő kiadásokra használt fel. VII. AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KEZELÉSÉBEN LÉVİ PÉNZESZKÖZÖK Kötelezıen ellátandó feladatok Az Önkormányzati igazgatás kiadásaira 2009-ben E Ft-ot fordítottunk, ami 11 %- kal alacsonyabb a évi teljesítésnél. A csökkenés elsısorban a személyi juttatásoknál ( E Ft), a járulékoknál ( E Ft) jelentkezett. Az önkormányzati igazgatás nyújtott fedezetet a közgyőlési tisztségviselık, a képviselık és bizottsági tagok járandóságaira ( E Ft), a hivatal dolgozóinak személyi juttatásaira, valamint az ehhez kötıdı munkáltatót terhelı járulékokra. A dologi kiadások között jelentısebb tétel elsısorban szakmai szervezetek részére kifizetett tagdíj, különbözı rendezvények költsége, a könyvvizsgálat, közbeszerzési tanácsadás díja, a hirdetések, marketing kiadásai, továbbképzések költsége, az általános mőködéssel kapcsolatos kiadások (adófizetési kötelezettség, posta- és bankköltség, üzemeltetési kiadások, munkába járás költségei stb.) fedezete. Az idıközi választás és Európai parlamenti választás lebonyolítására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium biztosított forrást az önkormányzat számára. Ezen elılegek és többletigények elszámolása még az elsı félévben megtörtént. A területi kisebbségi önkormányzatok támogatására E Ft került átadásra összesen a három kisebbségi önkormányzat részére (önkormányzatonként E Ft). Intézmények telefonrendszereinek üzemeltetése kereten 364 E Ft teljesítés tapasztalható, mivel az elmúlt évben a telefonrendszerek kivásárlásra kerültek, ezért a évi költségvetésünkben ilyen jogcímen már nem terveztünk elıirányzatot. 19

20 Az Intézmények vagyonbiztosítása kereten az évközi elıirányzat-csökkenések a Szent Borbála Kórház gépjármőveinek biztosításához szükséges elıirányzatok átcsoportosítását takarja. Az önkormányzat nyilvántartásaiban szereplı gépjármővek évi teljesített biztosítási díjait mutatja a teljesítés összege. Az Intézmények világításkorszerősítése tartalmazza a hatályban lévı szerzıdés és teljesítésigazolás alapján kifizetett díjakat. Évközben E Ft összegő elıirányzat került átcsoportosításra az érintett intézmények költségvetésébe, a E Ft összegő teljesítés a hivatal költségvetésében szereplı elıirányzatok teljesítését mutatja. Intézményi energiarendszerek üzemeltetése központosított elıirányzat 80 %-a tényleges kiadásként az érintett intézményeknél jelentkezett, mely E Ft-ot tett ki a beszámoló idıszakában. A keret tárgyévben felhasznált elıirányzata átcsoportosításra került az érintett intézmények költségvetésébe. Intézményi pályázatok önrésze keret terhére elıirányzatot csoportosítottunk át a KEMKA pályázatok önrészére (41 E Ft), és a Megyei Múzeumok Igazgatósága részére NKA Szakmai Kollégiumához mőtárgyvédelemre és korszerő raktározási anyagok beszerzésére elnyert pályázat önrészére (226 E Ft). Kifizetés csak a Viéta Kutató, Fejlesztı és Szolgáltató Közhasznú Társaság részére történt a Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolában végzett pedagógiai szakmai szolgáltatásra, E Ft összegben. Intézmények mőködési céltartalékából jubileumi jutalomra 7897 E Ft-ot, áprilisi normatíva lemondás kerekítése miatt 137 E Ft-ot, Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat mőködési költségeinek fedezetére E Ft-ot, önkormányzati igazgatásra intézményi zászlók költségeinek fedezeteként 175 E Ft-ot, önkormányzati igazgatásra intézményi átszervezések miatti zárási feladatokra 337 E Ft-ot, normatíva visszafizetési kötelezettség miatt E Ft-ot, intézmények ajándék utalványára E Ft-ot, intézmények év végi túlfinanszírozásának csökkentésére E Ft-ot, szociális intézményi foglalkoztatásra (MERI) E Ft-ot csoportosítottunk át. Intézményi üres álláshelyek céltartalékából a Kultsár István Szakközépiskola költségvetési támogatásának elıirányzatát emeltük meg E Ft-tal az elnöki engedéllyel betöltött üres álláshely kiadásainak fedezetére. Az Eötvös József Gimnázium átadása miatt decemberében kifizettük a zárási feladatok elvégzését. A központi bérszámfejtı programon keresztülfuttattuk, de a bérterhelés (950 E Ft) és ennek járuléka (256 E Ft) csak a év elején jelentkezett. Az elsı félévben rendeztük a megörökölt tartozásokat a dologi kiadások tételén. A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola a 84/2009. (V.28.) számú közgyőlési határozattal elfogadott megállapodás értelmében augusztus 1-jétıl átadásra került Esztergom Város Önkormányzatának. A Magyar Államkincstártól az intézményre általunk megigényelt normatív állami támogatás összegének átadása ( hóra), valamint az intézmény átadását követıen felmerült, de az elsı félévet terhelı számlák kiegyenlítése a keret terhére megtörtént. A Megyei Közoktatási Alapítvány támogatása a módosított elıirányzat teljes összegével ( E Ft) megegyezıen történt. A központi költségvetés az eredeti elıirányzatot 51 E Ft- 20

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1590/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. november 27-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 4/2008.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben