PÁLYÁZATI DOKUMENTUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTUM"

Átírás

1 PÁLYÁZATI DOKUMENTUM a Canon Hungária Kft. által kiírt C A N O N A D I G I T Á L I S I S K O L Á K É R T cím pályázatra A pályázó neve: L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M A pályázó székhely szerinti címe: , V E S Z P R É M C S E R H Á T L T P Az iskola OM kódja:

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. PÁLYÁZATI RLAP...1 II. AZ ISKOLÁT SEGÍT ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA...2 II.1. AZ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE...2 II.2. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI...2 II.3. AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI TÁMOGATÁSAI...3 II.4. AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI TÁMOGATÁSAI...3 II.5. AZ ALAPÍTVÁNY EZ ÉVI RÉSZLETES MUNKATERVE...4 II.6. AZ ALAPÍTVÁNY HIVATALOS DOKUMENTUMAI...5 III. AZ INTÉZMÉNY JELENLEGI TÁRGYI FELTÉTELEINEK BEMUTATÁSA...19 III.1. AZ INTÉZMÉNYI INFORMATIKA KIALAKULÁSA...19 III.2. AZ INTÉZMÉNY JELENLEGI INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA...20 III.3. AZ INTÉZMÉNYI INFORMATIKAI HÁLÓZAT...21 III.4. AZ INTÉZMÉNYI INFORMATIKAI MUNKAFOLYAMATOK JELLEMZ I...21 IV. AZ ISKOLA HONLAPJÁNAK BEMUTATÁSA...23 IV.1. AZ ISKOLAI HONLAP RÖVID TÖRTÉNETE...23 IV.2. AZ ISKOLAI HONLAPJÁNAK KIALAKÍTÁSI KONCEPCIÓJA...24 IV.3. AZ ISKOLA HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSI TERVEI...26 IV.4. AZ ISKOLA INTRANET-LAPJÁNAK KIALAKÍTÁSI KONCEPCIÓJA ÉS FEJLESZTÉSI TERVEI...28 V. AZ ISKOLA KÉTÉVES ESEMÉNYNAPTÁRÁNAK BEMUTATÁSA...29 VI. V.1. V.2. V.2.1. V.2.2. AZ ISKOLA 2005/2006-OS TANÉVÉNEK LEZAJLOTT ÉS TERVEZETT ESEMÉNYEI...29 AZ ISKOLA EL Z KÉT TANÉVÉNEK ESEMÉNYEI...36 A 2003/2004-es tanév...36 A 2004/2005-ös tanév...38 AZ ISKOLA KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE...43 VI.1. A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA ISKOLÁBAN...43 VI.1.1. Az iskola Környezeti Nevelési Programja...43 VI.1.2. Környezet- és egészségtudatos magatartás elsajátítása iskolánkban...45 VI.2. ISKOLÁNKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK...46 VI.3. EGY RÉGEN BEINDÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT...47 VI.4. UMWELTPROJEKT...48 VII. AZ ELNYERHET DIGITÁLIS BERENDEZÉSEK FELHASZNÁLÁSA...50 VII ÍV MÁSOLÓPAPÍR...50 VII.2. IR1600 TÍPUSÚ MÁSOLÓ NYOMTATÓ BERENDEZÉS SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSSAL...51 VII.3. 1 DB LVS2 TÍPUSÚ MULTIMÉDIA PROJEKTOR...51 VII.4. 1 DB CANON MV600 DIGITÁLIS VIDEOKAMERA...52 VII.5. 3 DB CANOSCAN 5000F SZKENNER KÉSZÜLÉK ÉS 5 DB CANON I560 TÍPUSÚ TINTASUGARAS NYOMTATÓ...54 VII.6. 3 DB DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZ GÉP (2 DB PS A300 ÉS 1 DB PS A80)...55 VIII. A PÁLYÁZATI ANYAG ISMERTETÉSE...56 IX. VIII.1. A DIGITÁLIS PÁLYÁZATI ANYAG RÖVID ISMERTETÉSE...56 VIII.2. A DIGITÁLIS PÁLYÁZATI ANYAG KÉSZÍT I...58 BÓNUSZ-PONTOK...59 IX.1. A BÓNUSZ FELADAT ISMERTETÉSE...59 IX.2. AZ ÁTKÖLTÖTT DAL SZÖVEGE...60 IX.3. A BÓNUSZ FELADAT KÉSZÍT I...61 IX.4. A BÓNUSZ FELADAT FIGYELEMFELHÍVÓ PLAKÁTJA...62 IX.5. A BÓNUSZ FELADATRÓL KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK...63 X. A PÁLYÁZATI RLAP KÉSZÍT I...64

3 I. P Á L Y Á Z A T I R L A P! " # $%&&$'%( "#)( $'$*! " ++ $%&&$'&( ++)( $,$*%', Korpáczi József kuratóriumi tag Lovassy Alapítvány a Jöv ért (PH) Katanics Sándor igazgató Lovassy László Gimnázium (PH) 1. oldal

4 I I. A Z I S K O L Á T S E G Í T A L A P Í T V Á N Y B E M U T A T Á S A Kérjük, ismertessék az iskolájuk m ködését segít alapítvány m ködését, valamint részletesen írják le az alapítvány tevékenységét, éves munkatervét. Kérjük, hogy az rlaphoz feltétlenül csatolják az alapítvány hivatalos dokumentumait is (alapító okirat, bírósági bejegyzés, a kuratórium elnöke és/vagy az alapítvány képvisel jének adatai, esetleges módosító dokumentumok). Értékelési szempontok: Fixen megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont Az alapítvány hiánytalan dokumentációjának a benyújtása Az alapítvány aktuális éves munkatervének benyújtása Értékelés alapján megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont a bíráló bizottság döntése alapján. A bíráló bizottság értékelésében els sorban a reális és teljesíthet terveket, illetve a már megkezdett és folyamatban lev projekteket, tevékenységeket értékeli pozitívan. Ugyancsak nagyobb súllyal esik latba az el z évek sikeres és szerteágazó tevékenysége. Ebben a kategóriában elérhet maximális pontszám: 20 pont. Ezen kategóriában elért pontszám a gy ztes iskolák esetén a Canon Copy fénymásolópapír támogatás mértékét határozza meg. Ponthatárok: Min. 13 pont ív másoló-nyomtató papír, Min. 15 pont ív másoló-nyomtató papír, Min. 18 pont ív másoló-nyomtató papír. ##$ **$B47 323;< / /6C2464 A/ -C2D.E //AF4 % ;6D0A=42-323;<6=>7?4G4H46.24F 0.F? >51F I =4 8/-687H<I$6>51F36>//32 = J/30 3/-C2D. A//-;17-1G. 6>51F36>/10G3/->5< H4 4BB47 3-.HDB47./ I42476D/ B4=A6426 6EH A= F>A730 <F? IK 7A9>7? H.>0 GA/-4/C /-1J.>2./$ A/ 0C2L82H. 8/-$ 687H<IB =46>51F36>/B37= /0123L42:I<6>/>91-A/3-.7L1G G47H/-4GL4I24/-$ 6A/A94-3H936166/4F<6/AF46 3F?5AG6A0MI3=E2>/3-323;<6=>7?37?3F.942?-46AB473001G08= B435.01G24946D/AF "$ FL4242D 37?3F D/AF46 B.-61/< ;<6=>7? 64=A047?/AF. 64GC246A740 2A7?4F4/ 0.BD=<6A/AG4 A/ 3-0.1/-6936K6>51F36>/10AG6A0A74078=42A/AG4./ - ***$4/ A=6D2 04-HDHD ;<6=>7? ##8 %&'()*+,()/9+,:/;#(.<&(# -**$B4754F323;<616653IH3-323;<6K10.G36>6***$B475KH1/< ;<6=>7? A-/-1J.>2./942?-46B472A=DH43-./0123.A246=323542?64GC246A70.L4I $ /AF4/637E2K037?3F.6>51F36>/>G3./-63A/=.2>F1/L426A642G47H/-4G323;I>73-./0123.A246642I4//AF46AG.76DH.>0642I4/<65A$ 7?4037?3F.42./54GA/AG40.6C /-4G4;43-17B373637E25>7?.5E70>730= K$74=42D5E7034/-08-G47H/-4GA740L426A I3=<6>/>G30C2878/ $ / H4701G./;4J.>2./L423H >6>/>730/-<7=173278=42A/4AGH40AB47 /0123./-4G=4-A/M93-3.A/0C2L82H.637E25>7?E6306>51F36>/3 3-3.A/0C2L82H.637E25>7?E630/-4G=4-A/4 93F?15>7?DG-A/A/3F.57>-.E58G4FH.>0B3G>6.08G4JA2I3.7306>51F36>/3 2. oldal

5 Lovassy László Gimnázium -323;<6=>7?08-93/-7:64=A047?/AF4308=4604-D64GC24640G464GI4H0. 4=42A/A/10636>/0A;4//AFL4I24/-6A/./54G4664GI4/-6A/ "E26EG>2./64=A047?/AF0E26EG>2./8G80/AF54FK=>/3?4G540$A/.LI:/>F=AH4245F?4G540$A/.LI:/>F.AGH400A;=./4246 >6G>7?1/942?-46MJ/1;1G6106>G/3H325.4/A2?4F?472D/AFA74042D/4F<6A/4 EG FG>J.K42D/4F<6A/4 ##= 323;<6=>7?6K23,$4/A=B476>51F36>/0A76308=4604-D8//-4$ F403-32>BB.30B3754F936>G1-166JA2G304GC26400.L.-46A/G4 ##? ( 93 8>A>>>B A$A?>>B A>>>>>B CC?A?>B =$D>>>B $?$A$>B!#+E-::%:+ 8?=AAC>B 323;<6=>7?6K23%$8/A=B476>51F36>/0A76308=4604-D8//-4$ F403-32>BB.30B3754F936>G1-166JA2G304GC26400.L.-46A/G4 ( 93 8$F>>>B C>>>>>B =$>>>>B?>>>>>B CG8FCB?AC8$AB =F>>>>B!#+E-::%:+ 8=?$C$$B 3. oldal

6 ##C %&'()*+,%/)#./:%&(:!H+9(.) 23;<6=>7?E70 4BB ;6>G. A=B47./ EF? =40/-4G.76 L12?6367> 5E70>I> F? :26%A=B47./ 20A;-42A/4.70/-4G.764BB473-A=B47308=4604-DJA21036/-4G467A7037?3F.23F./6>51F367. : "7393F?15>7?1091-9M474BB473-A=B47./34/-;GA5.F?4$ 645 E2>I>B37 G47H4--C0 54F 3 21=3//?//-323F3=36K6 7<=K/ G47H4-=A7? 0826/AF4. /3I71/54F9323HI>03H.>0I3.70J/32>HI>73037?3F.24946D/AF4.64-AG63-./ ;<6=>$ 7?388C>>>B1 32 I 8>>A 3 & A=.. G47H4-=A7? /0123 A246AB47 73F?17 L1761/ 53G3H4-AG C>>>>>B1 27 # K ;<6=>7?/4F<6.3-./01236>GF?.L426A FL4242D/ G6>/>63-.7L1G /-08-B4/-4G-A/65.7H.F6>51F366330EG36K$ G.E5 7740/-42245AB47 4BB47 3- A=B47./ IC03-./0123.7L1G G47H/-4GA740/-;17-1G>2>/>6<F?C>>>>>B1 2J 7 K&+ " 3-./01234G4H5A7?4/;>2?>-36167?:I6166B43-.76A-5A7? =4-46A0 7A20C2. 9>2K-36>730 0.A;<6A/AG4 542?B <6>/ 5.22.K/ 0826/AF4.BD2 =.// AG<647HD 6>51F36>/0A76 % 5.22.K L1G ?4G6 3-./0123 L47753G3HK =>>>>>B1 3 # J 4BB473-A=B47.//-4G467A70/4F<647.3/-1J.>2./37 9>6G>7?1/942?-46MH.>010637E25>7?.0.G>7HE2>/3.6HA7$C>>>>B1J 973 J 3 64/6=AG./ ;J/ >;12>/3 745J/ F?15>$ 7?10>;12>/35.366L1761/ H4F477?42=01G/-4GM 637<6>/3./54F08= ?37?42=. 08G7?4-46B47 68G6A7D 7?42=./54G46$42/3I>6<6>/6-323;<6=>7? <F? 4BB47 3- A=B47./08-42?>>>>>B1 7 # 3-.3G./63 G4FH.>010N3G>6. "8G44BB473-A=B47./54FI G./63=087?=46542?7403F?804G40>;12>/ F47L1761//-4G4;4=373F.57>-.E5A246AB47-AG6:F?F17H12IE091F?4BB47 3-A=B >>>>>B1 J "J3-=087?=$ FI4247A/A6 0EG36KG.E5 3 08=4604-D 64G=4-466 C2A/G47H/-4G.76 H876 3 &$1/ A=B47 3 B4AG FA$ 7?40GD2 8>>A35J8G$A" 08-93/-7:/>F.I42476A/54F6>GF?32>/3B4AG AG42$ 54042B<G>2>/3A/3/-323F3=36K.6>51F36>/AG6A042A/4 8>>A 8? $A" -.7L1G /-08-L4I24/-6A/. B4/->512K 54F=.636>/3 B4AG AG B<G>2>/3A/3.3G./63=087?=6>51F36>/AG6A042A/4 8>>A26J8A$A" - #300G4H.6>J.KB4/->512KI>73054F=.636>/3B4AG04$ -4660AG B<G>2>/3A/ >51F36>/AG6A042A/4 8>>A"5$A$A" B4AG AG B<G>2>/3A/3637E25>7?.0.G>7HE2>$ /10G3B47?:I61666>51F36>/10AG6A042A/4 8>>A5$$$A" B4AG AG B<G>2>/3A/3-A=323;<6=>7?.AG6A$ 042A/4 4. oldal

7 ##A 5. oldal

8 6. oldal

9 7. oldal

10 8. oldal

11 9. oldal

12 10. oldal

13 11. oldal

14 12. oldal

15 13. oldal

16 14. oldal

17 15. oldal

18 16. oldal

19 17. oldal

20 18. oldal

21 Lovassy László Gimnázium I I I. A Z I N T É Z M É N Y J E L E N L E G I T Á R G Y I F E L T É T E L E I N E K B E M U T A T Á S A! "#! "! #$ $%&'() $%&*)() %&**) +&," - -''# +& -,#.-, "! #$,- '& $! & -'' & " -,$&&/ ',& %&&' &(! )$* %' & ( +' ','&-. * / "*0$1+2#3$ ''&-., #$*$$$ 4 "*031+25$$ ''&-., 0$*$$$ * Milyen sávszélesség Internet-kapcsolattal rendelkezik az iskola? ( *( *($7+9 :30$7+9 *41$7+9;<1 76A-5A7?C70B473 9>2K-36.4/-08-6A/3/-A24//>=:764G746$91-->LAGA/63637>G.A/3-.F3-F36K/ /-7>2I3 5<F 3-.7L1G G540 A/ 3-.7L1G >G. 5E703>2215>/ A;< G19E22>5:9.H3693/-$ 7>2I>0.= H36>6=.642.= G47H4204-A/G4>22>/3364J9712KF.3A/3->69.H3237HK 6>=12/>F O >/ 966; A/ L6; L1GF3253/->5>G3 63G632A00A76 3/-;17-1GE70 IK=126>BK2 4F? # = G6E70 L477 F?37J/30 3/-;17-1G B.-61/<6 4F? BAG426 = ? F?L4293/-7>2K.7647-<=24=424-A/.L1GF3253B17?12KH.003;J/ $ 2A/AG4/3I>6;G1P?/-4G=4G40466M-L M08H646C70 ###$ & &";J;G1L.2I> =473F?17GAFK631J946=4$ 74/ A=40B47 54F04-HDH866/;4J.32.->J.K0.H4IA ?3-K63./73F?./54G6/AF740A/42L1F3H166/>F$ 19. oldal

22 730 8G=47H /->5<6>/64J AG9KH<6>/>=32 3 7?EF36$53F?3G1G/->F. GAF.KB A/DBB.40B473-.7L1G >5<6>/64J97.03/;4J.32.->J.KI:1/-6>2?6**K63.7H<6E70./012>70B J=474/ A=40 424IA7 73F? 749A-/AF40 >G>7/.04GC26 0A6.7$ L1G536.03/ G <637./3GAF.KB374F?4HC2>22K5KH17J.+( 1 " 5 " 0.247J=474/A=4008-4;A73-4F?G478=404HDF?4G5402A6/->55.366:I3BB/->5<6KFA;64G$ ?4-6C70C-45B4/ L " 57 " F?374BB47 3-.HDB47./012>70/->5<6>/64J E //AF4 3 23;<6=>7?>26320.<G6Q R4274=4-A/M;>2?>-36>7642I4/08GM 6>51F36>/6 7?4G6 35.%# AG6A0M.7L1G /-08-L4I24/-6A/6 I SN/->5<6K$ FA;40N/-4G=4GI1F6./ K/-1L6=4G40T (B vebb információ: címen az 1995-ös Évkönyv Információs forradalom az oktatásban linkje) **&$B373)###+#3 E 2>70B37 G47H4-6A0 54F <F? B4240K/ E70 4F? 73F?/-3B>/: G47H4-=A7? 54F/-4G=4-A/A740 G4I64254.B4/ <=C2 # " -40 E6>73GG3/ /1036=>G7E7091F?/3I>6= G4/-6C2'.7L1G G45/->5<6KFA$ ;4. 87>22K37 03;J/12KH93// =.2>F9>2KG3- J 2J0 $FFG " "#1 ###8 76A-5A7?C70B472?3 B47L12?.03-.7L1G536.03A/391--> 03;J/12KHK 6376>GF? >/3-3-6 I F? 5 A?0 " 5 J "-.7L1G / G$ C20466DB47 A/./632>2936K0A;L42H12F1->/6A5308GA94-7A20C28-94$ F?H3G3B 6<;E/: 542?463-./ F?A=4/-4G-466B4 08=4604-D6>B2>-36L1F232I38//-43-.7L1G536.03$64G540L42/-4G426/AF.>223;16>6 ( 1 Q2 %H3G3B$3//->5<6KFA; %HB%R$1/517.61G &H3G3B$4//->5<6KFA; &HBUR$1/517.61G H3G3B$4//->5<6KFA; HBUR$1/517.61G %H3G3B$4//->5<6KFA; %HB%R$1/517.61G 5 ;G1I4061G/-04774G JJ4//1.76 ;G1I4061G/J3774G 3 3 " 3 " %$8/A=.F3-./0123J/30/3I>6B4=A6424.BD2A/3 R /-7:323;<6=>7?6>51F36>/3.BK2632>26L1GG>/6354FL4242D4/-$ 08-L4I24/-6A/G " %$8/ A=B ; F? 08-42% 5.22.K 1 Ez az az Access Point, melyet az iskola az Informatikai és Hírközlési Minisztérium IHM-ITP-19-es pályázatán megnyert, s mellyel az alagsori zsibongóban már most is elérhet az iskolai hálózat hordozható számítógépr l. A pályázati videóban is ezt a vezeték nélküli hálózatot mutajuk 20. oldal

23 Lovassy László Gimnázium 3G>7?:L4I24/-6A/A6S4F?642I4/FA;64G45J/4GAIA6T D=A =>261-K10636>/.5KH/-4G40A/ >/60./-12F>2K3H5.7./-6G>J.K>63230E2>/33-6./54F$ 08= F?5.7H 0 "1./54F64$ G456/C G ;J/12KH>/ 24946D/AFA >/BK2 0.04GC26 93/-7> =4 4F?AB L1GG>/10BK2=>/>G126:I"58>2 0 3I71/3-37?3F.24946D/AF AFI1BB3701G2> H43-./0123A/3-323;<6=>7?./5.7H47654F64/-3-AG691F?364J97.03.L426A H.F324946D24F$ I1BB3024F?4740 ###= 76A-5A7?C70B J=474/ A= ;A7 =AFG493I6166 3H36>6= F=>26>/ S"V GA/-B47/1HG166 AG;>GT E6>7 3 " 2 8>>>Q8>>$ /1G>7 3-3HH.F. 013P.>2./ F4G.7JG4 J/ K B;//4B4//AFMN$ F=32K/<61660>B424-A/MG47H/-4G64F?642I4/47GA/-$ B47 JJ57 " 3"A6 FA;64G5C70 8//-4/ FA;4 = >G. A/ 3-.F3-F36K./-.76 FA;4. H4H.0>26/W.6J9;1G610G3 J/ <F0A664G45FA;4.5AF4F?$4F?B;//4B4//AFMN$1704G4/-6C203;J/12KH$ 7303F4G.7J460A;4-DX$3//W.6J94094-,A==424-42D66.L4I24/-6A/4G4H5A7?40A76?1 " 3 " J5 " 4247; B373-.7L1G536.0>610636K.2246=43-.7L1G / /-7>2K4F?AB637$ 6>GF? K.30.A;<64669>2K-36.=AF;17610=AF4//-> >2K-364GDL1GG>/ $ 6>/91-93/-7>237HK42406G17.0E/37?3F1091-J/30.F47/-M08/47LAG >-63/3I7>23$ 61/6A7?60.93/-7>2=3;>2?>-6E054FQ R0.<G6:7K& =4-46A07A20C2.9>2K-36$ A;<6A/A=4254F=32K/<6936K24/-91F?B>G542?637<6>/.KG>73-./ I4/64GC246A7B42C K637>GA/3637E2KH.>091GH1-936K4/-08-=3F?Y9>2K-36.0>G6?>//-45A2?./->5<$ 6KFA;/4F<6/AFA=42 42AGI >2./ 9>2K-3616 A/ 3-764G B42C2 3-.F47 IK2 93/-7>2936K 6-745J/30 3VV/->-3H16 =3G>-/12I3 4 GAF5:26:./0123 L A 93745B.-17?<637>91F?4F?GA/-63-.7L1G F?8753F>AG6A2D6EH15>7?937455>/ 6EH15>7?64GC24640./;G1L.6> G4H5A7?4.BD2(5>/GA/-654F5E636I391F?47<=K/./ >G.03G301G/-4GM4/ L4293/-7>2=33HI3>6>2237HK3754F:IE2K6EH>/>6 (B vebb info: =371&articleID=1269&ctag=articlelist&iid=1 illetve 76A-5A7?C70B47 68BB 5.76 A=4 5M08H.0 9>2K /-12F>2K/-4G=4G 3 %X&$1/ 637A=.F 9>2K-36.1;4G>J.K/G47H/-4G6LE6636K/-4G=4G2> / LE70J.K6 A/ 3 J1 " 1/-4G4;08G6-764G746$ J/ >/6;4H.F5.7H.F4F?S=3F?68BBT G47H/-4G6LE6636K/-4G=4G2>6$ 63X2>6I3 42 8>>CQ8>>A1 3 /-4G=4G6 4F? 3 01G 08=46425A7?.6 I1BB37 0.$ /-12F>2KKS8>>=:=>261663L42 ###? 01G/-4GM/8HD.7L1G536.03$10636>/A/3->63230E2K10636>/.3H5.7./-6G>J.K54F08= /$ 012>7B42C2.0155E7.0>J.K42406G17.->2>/>6A/3-.7L1G L12? FL4242D8//-4937F1$ 2>/> KS8>>= 321 3J" 55 2J 21. oldal

24 A2H30A76308=4604-D046/1G12IE0L42.7H4791-->70I>GK3E E/37J4603;542?4630>G3-./$ 0123B42/D9>2K-36>GK230>G0C2/D9>2K-36GK2S'/4F<6/AFA=42T42AG946.-1/-6>2?6>G$ /30032B3G> >G G6A7D42406G17.0E/0155E7.0>J.K<F?5.7H47H.>0E70 /->5>G33237?.I1F1793/-7>2936K 7 3L>I2/-4G=4G475.7H470./->$ 5>G342AG946D40F?3H.>0103IK5.7D/AFMD046AG.76DLA7?0A;40463GJ9.=>2936I>0 -.7L1G H.F4-473L>I2/-4G=4G47 04G4/-6C268G6A7.0 45J/303H.> " 31 F? 3-1/-6>2?LD >G. 5E //AF40 A/;A2H>E2 3- AG466/AF.I4F?-D0308-8/4793/-7>26H10E5476E51036./4-473/-4G=4G4704G4/-6C2AG /0123 B42/D 1 2 /4F<6/AFA=42;4H.F 4F?:I3BB 01G/-4GMBB 24946D/AF >22 5.7H470.G47H4204-A/AG43 3"42AGA/A L1G F1-3654F3230E2>/3K63./012>70B3773F?93F?15>7?3.= L1G536.$ 0>6 04H=42D H.>010 4F?C665E70>201H>/>730 /-4G=4G C A/4.H4IA H.F=12630H.>01;4G>61G1053IH.HD= H=4266A=>26 7./- 8764=A047?08G8042D/-8G/3I>6/-4G=4G66424;<646640A/<G630G>C A/.;G1FG351$ 03653IH;4H.F>66AG640V323;:/-4G=4G93/-7>236>G3A//3I>6H.>0$W4B23;160A/-< H.>0/-4G=4GI424724F.>223;16>B373http://felix.lovassy.hu/J<547AG946D42 3F?1BB 74=4/ G47H4-=A7? >=32 H.>010 A/X=3F?.7L1G536.03/-301/ 637>G10 > F<G69>2K-36.;G1FG /-7>263-./01232?47= E5G30A/-C26$$>> 1 58//-4F?MI6DA/G47H/-4G4-D9>2K-36.;G1FG35H.>01091//-3/0E636K$A/F?MI6D$ 5E70>=32.F? <G4/53F?3G45B4G68//-4F?MI DA246G3I-.3H363.76:230E63$ 6>/. A/ 64=A047?/AF. 08GA G8F-< " J $$>>1 2" >2K-36.;G1FG35 54F<G>/3 7A20C2 54F=32K/< =1273 " 3.7H 3 93GH=4G4/ B4/-4G-A/4 5.7H;4H.F FG>J.KI3 3-./ >2K-36B3 :F? 68G6A7.0 91F? 3-4/ >/. 64GC2466D2 420C287<6466/-4F547/47 B.-617/>F1/ E7.0>293// /-45;17616/-4542D6663G6=304GC2640B4/-4G-A/G43-425:260A6A=$ B4739>2K-36.4/-08-80A/4GDL1GG>/10./ J "1 2 8>>C15J 2 " "1 "5 22J673-.F3-F3$ 6K/>F> A/-<64666>B2> ;7303-1/-6>2?LD78080A/35E //AF$=4-46D0LA2A=$ 01GA/A==AFA7542? =442406G17.0E/:617IE6636I>0423-./0123=4-46A/94-61=>BB.8/-$ /-4/<6A/A/L42H12F1->/JA2I>BK23/172K373-./01234F?.0.7L1G536.03/-301/637>G3>26320A/-< ;G1FG35/4F<6/AFA$ =42B>G5.01G240AGH4-946D3H.>01035E //AF40G47H42A/43-.7F?474/637087?=46G47H4$ 2D0 2./6>I3/D6 3-4/4624F4/ 5KH1/<6>/1036./ 17$2.74 5KH L42= G47H/-4GB4 P 70 UU# oldal

25 I V. A Z I S K O L A H O N L A P J Á N A K B E M U T A T Á S A Kérjük, mutassák be az iskola honlapját (és/vagy Intranet oldalát), illetve fejtsék ki, milyen koncepció és milyen strukturális megfontolások mentén jött létre az iskolai weboldal/intranet oldal. Hogyan, milyen koncepció mentén frissítik a honlap tartalmát és milyen terveik vannak a honlap látogatottságának növelése érdekében (fejlesztési tervek)? Amennyiben az iskola nem rendelkezik saját honlappal, kérjük, készítsék el az iskola honlapjának tervezetét, oldaltérképét, azaz vázolják fel az elkészítend iskolai portál szerkezetét, tartalmi elemeit. (E feladat elkészítéséhez példával szolgálhat az Oktatási Minisztérium honlapja is, mely a címen érhet el. A honlap legaljára gördítve az Impresszum mellett található a Honlaptérkép, amelyre kattintva látható, miképpen strukturálódik az oldal.) Értékelési szempontok: Fixen megítélt pontszámok: Maximálisan 20 pont Saját honlap megléte (legalább 6 hónapja létez honlap) vagy - Saját honlap amely a pályázatra készült el vagy - Saját honlap megvalósítási terve Saját Intranet megléte (legalább 6 hónapja létez ) vagy - Saját Intranet amely a pályázatra készült el vagy - Saját Intranet megvalósítási terve Saját, már legalább 6 hónapja létez honlap fejlesztési terve Saját, már legalább 6 hónapja létez Intranet fejlesztési terve Értékelés alapján megítélt pontszámok: Maximálisan 30 pont a bíráló bizottság döntése alapján. A bíráló bizottság értékelésében els sorban a honlap felhasználását vizsgálja, illetve azt, hogy a honlap mennyire tükrözi az iskola életét. El nyt élveznek azok az iskolák, amelyek a diákokkal él online kommunikációt folytatnak, illetve különböz online szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: vizsgára, kirándulásokra, eseményekre való jelentkezés) illetve a rendszeresen frissített honlappal rendelkez k. Ebben a kategóriában elérhet maximális pontszám: 50 pont. Ezen kategóriában elért pontszám a gy ztes iskolák esetén a projektor támogatás mértékét határozza meg. Ponthatárok: Min. 37 pont 1 db LVS2 típusú multimédia projektor. #)$ **&$B373)###+#3 E 2>70B37 G47H4-6A0 54F <F? # " G47H4-=A7?B4L4I4-64E6>7749A-=12654F/ F?745C2946C /0123./->5<6KFA;42A /-8GL =.2>F9>2K7-17B /1036 =>G7E70 91F?:IBK2 A2=4-94//C G746 3H D/AF /-47 **U L4BGE>GI>B37/3I>6 BAG426 = G4/-6C2'.7L1G536.03$64G45 /->5<6KFA;4.7B.-61/<6166E03=.2>F9>2K91-03;J/12KH>/24946D/AFA6001G=46DH866L42B477C F?275 J ? 3001G 3 WWW21=3//?=4.79E J<547 =126 42AG946D $FFF15 J 527<F?3-K633-./0123W4B23;I33WWW21=3//?9EJ<547AG946D 42 & &";J 2 J0 O" G.W4B23;/636.0E//-4G=4-A/M4F?/-4GMFG3L.0>03663G63253-K04G464//-4G04-46M91723;= A9>7?37.5>J.K=32A/3=3JG.;6$642H1B166L423/-4G04/-6DJ/3;36ZF?AG4--C091F?301G 08=46425A7? FL4242D/-<7=17323/63G63253/91723;;32I42476C7054F3J?B4G$6AGB47 3J"3-.764G7464/91-->LAGA/40EFG>//-4GM78=404HA/ ;/-4G $ I4/>63230E2>/>6=176353F3E6>7S " 0 55 " A-$ 5A7?C70:F?H F?>63230<6I33W4B4/54FI4247A/A6A/8>>8 62 J 2 3 J304G464//-4G F?6>B2>-361//-4G04-46=>261663L42 5<F3-4HH.F.4F?/-4GM547CG47H/-4G64F?23?4G$4/54F12H>//32H12F1-63>63-./01234F?.0.7L1G$ >G3 "8-9>2K/L4I24/-6A/E6>73SSS 1J JJ<547./42AG946D./012> ;I3"AGIC093 =3235.2? M08H.03WWW21=3//?9EJ<53001G4-693/-7>2I>0[ 23. oldal

26 3I71/ 3- A246 A/ 5E D/AF40:F? 3230E F? 3-:I 91723; 54F32016KI3 G8=.H4/47 5>/912L12?636635E70>I>6<F?23;E703H L426826A/4A/61=>BB.L4I24/-6A/4.F47/10>.F=>G3$ F>G AG4./012> ;I>GK23-.H4I>GKH.>010=126H.>0I3.70/D63 ;1G6>2/-4G04/-6D../73F?17IK=A245A7?6I =.//-3\ (B vebb információ: :26 A=40B47:I3BB 01G/-30=>26>/ 08= B4 3 W4B23;10/-4G04-46AB47 3-4HH.F. /636.0E/ 23;1036 H.735.0E/ 23;10 =>26166>0 L42 S5 S F?./012>703W4B4/54FI4247A/4.2?47.G>7?B3 3230E2I F?12?37>2237HKW4B54/64G F=373/ EH>/33/-4G04/-$ 6A/B47 A/ 3;G1FG351->/B37./ 5>/GA/-6 B.-61/< / 91F? 7A9>7? A=5:2=3./ D 24F?473-./ ;I>7303/-4G04/-6DI4-./0123.F3-F36K942?4664/.;1-<J.KI>6466D23637A=6D2B46826D GA7?40042 L42=AG64-=4/-4G04/ F68BBC70 54F42AF4HA/AG4 3-./ ;I>6 V J 2 "V "55 #)8 'A==424-42D <6166./ ;5.7HH4/.F7I>B375.7H;4H.F63G6325>B37.F?40/-.0 6C0G / ;I3.624G30K;.3G./63G47H8G80/AF4.6 -$G$$15 S5 10LA24420A;-42A/E6>7H876866C7030A0A/B3G73/-<740 0C287B8-D>G7? /-7>236>GK2.7H47.2?470AGHA/B4791//-:4F?4-646A/6L12?$ 636E703-./01235M=A/-637>G>=32 G ; 54FI4247A/A740 A//-4G04-46A <6>/>B B G 42=>G>/3.6./.F?40/-C70642I4/<647. "3 J J oldal

27 23 55J 547C; F=>23/-6>/3A//1GG47HI4./6C0G8-.3-./0123>26320A;=./426A/08-=46<$ 6466AG6A0G47H46 BB43547C;176B304GC /01235:26BA2.4/45A7?4.=4203;J/1$ 2361/.7L1G5>J.K0;>G1/<6=33-306E>2./637A=./012>6AG.76D9<G4.= C; /012>B37L12?K10636K$74=42D5E70>GK2L1F232$ IE08//-4324FL1761/3BB.7L1G5>J.K036A//636./-6.0>036F? ;730942?463-./01231/-6>2?3.7307A=/1G3.B19K0>/LA7?0A;4.A/BC/-04/AF4.70./ < C; =4604-D0 B<F3-42D-D0A6547C;1763 5:26I>6A/3I424$ 7A6.F? B45E6367.3HH.F4-3547C;1763I8=D7046;GKB>2I354F323; C;176B37 01GG406 A/ 73;G30A/-.7L1G5>J.K036 7?:I6E >70 I4$ D>2632>71/./012>/H.> L42=A642.G47H/-4GC70GD2A/3L42=A E3$ 2.6>/3.GK < C; =4604-D C; /012>B375M08HD637>G10A/X=3F?H.> =A047?08-8//AF4.65E636IE0B4F?391723;2>61F36KI3/-<74/4BB0A;4603;$ / >G105E //AF4.7405E70>I>GK2/B4;.22376>/67?4G9463H.$ > //AF H4773;.5E70>I>B3./ 25. oldal

28 < C; =4604-D F?MI6866C0 J/101GB3 3-4F?AB 08-AGH40M =3F?/3I6KB37 54FI $ L1G5>J.K0363-./012>GK23-323;<6=>7?GK2A/.6603;166942?463-./0123H.F.6>2./L1$ 6K32BE53= D A-5A7?42406G17.0E/H10E5476E53../ < C; =4604-D0 #ZF?AG4--C07A20C F?4F?.7L1G536.0> $ 2D.76A-5A7?91723;I>70C28774L1F E703-./ L1G >2K A/3-.7L1G536.0>6AG.76D/-12F>2636>/ < C; =4604-D0 ZF?AG4--C091F?3I424724F../ ;H4/.F7I>730/-4G04-46A740A/63G6325>7308//-4>2$ 70 " 2"05 J"0 " #)= S >2237HK37L1G5> G KI3/193$ /45517HI33-691F?0A/-91F?7.7J/G3I633230<637.=32K774042/DH24F4/10391F? >/. G47H/-4G 3-./0123 B42/D/6GE06:G>I3 3-./0123;12F>G10 A=GD2 A=G4 >2237HK37 => G432.->2KH /0123.7L1G $/-E;4G/-6G>H>742AG946D3GJE236>7./-47L42C23->2237$ HK37>63230E2KW4B23;0A/-<6A/.64J9712KF.>054F08= ;/-4G04/-6DIA6D291F?5.7H ;0.7A-46A7L.715<6/175.7H391723;>26320<7>26/-12F>2636>/1036./BD=<6/4-406C0GAB47308=4604-DA=91723;$L4I24/-6A/.64G=4../012>70B37308=4604-D0 4204/5M=A/-637>GE =32 /-4G467A3;.3G./63/-<740465AFL.7153BB3754F936>G1-7./6C0G ;/-<7$ =.2>F>B /172K J1 B37/-4G467464=A047?473G3I-870A;-D08G6./B4=17=3GA/-6= B37323;=46D ;/-4G04-46A754FI4247A/A7745K93I6E70=> oldal

29 -4G467A70933& &";JS F?H.$ >010BK2 >22K J/1;1G6 0A/-<647A 42 4-AG6 4F?;>2?> <G=3.F?40/-C70 3-4GG4 L1FA$ 017? H.>0I3.70/4F<6/AFA6 0AG7. -4G467A ; 4HH.F. H4/.F7$I>6 54F63G6=3 55 "2 J 24FL1761/3BB >63230<6>/ 542? I8=DB47 G432.->2KH F? 5 7 A/ H36B>-./ /-7>2K GA/-W4B23;$ 5161G10360A/-<6C70424G=4.70/-4G.76308=4604-D3H36B>-./10A/91-->63G61-K32$ >/1004GC27A <6>/G3 I 531=3//?91723; $ 2?4008-C23-42/DL1F54FI HD23;17368BB.301G>BB.9<G4.70J<5/-K 32366F? H36B>-./BK2L1FLG.//C HD23;I1BB12H32>7632>2936K./9<G40B47/-4G467A70./L420<7>27.9<G40L42$ 6826A/A94-;4H.F 91-7>702A6G4542?4654FL4242DI1F1/E26$ />F >G10A/H.>010./93/-7>29367>730 E 532 J" 3542?740 /4F<6/AFA=424F?GA/-63-4F?/-4GMBBA/73;G30A/-4BB247$ 745>/GA/-6;4H.F./54F=32K/<6936K ? ;5AF.7L1G536<=3BB>=>2$ E" GC27A740 B4244BB43-3H36B>-./B3637>G104/46AB47 70<=C25AF3./L42$ 04GC /0123W4B23;I>G3--424F?J/3;>/G3 73;$ G30A/-24774/EF? H36B>-./323;I>70A/-C27A74042./-473H36B>-.//4F<6/AFA=423W4B23;0C287B8-D23;I ;$ J/ /0877?4BB D402477A L42C2./ 54F12H936K02477A740S7A=G4/-30G3637<6166/-30G3=AF-466/AF463HK.76A-5A7?$ G4/6BT / =4A/AG466/AF.IA740 3-A=404GC274G8F-<6A/G4<F? A=470A76.A/1/-6>2?170A76.24$ F474G>2>/3./244F?/-4GM/8H74A/ =>273F?40/-C $ A/3GAF5:260./63B2K.BK25.7A268BB46H.F.632.->27.A/4-473H36B>-./58FA942?4-$ =442AG946D=A H470./->5>G /G47H/-4GB4/-4G$ =4-=4/-4G467A704F?8// G4/A/G424946D/AF463HK3H36B>-./6./54F =4G/47?40/-4G64>F3-K= F47;1761/64G=4-A/6.FA7?42 ".93/-7>2=3 3 W4B/-4G=4GC70 =.G6E>2./ W4B/-4G=4G 3H D/AF4.6/-4G467A =3//?9EH =>BB./;4J.L.0E/764G746$J<54042AGA/A6./B.-61/<637. 4G=4.70/-4G =4604-D02477A740 J J3-F?AB547CBD = G17.0E/H10E5476E J/ /4624F4/ F?GA/-6/-4G467A70BD$ =4BB0A;463H7.3-./012>70B37L12?K10636>/63G6325>GK25>/GA/ D/AF463H$ 7.H.>0I H10E5476E AG946D/AFAG4./ J3-./012368BBA=44F?/;4J.>2./370.L4I24/-6466;G1FG35/4F<6/A$ FA=42 0A/-< A-5A7? ?=G47H42A/A6 H.>010;3;<G 323;17 B43H166 54FG47H42D23;I3.64-3;G1FG35L42H12F1--3/420A/-<6.3-8//-4/<6466G47H42A/6 ;3;<G323;17L42H12F =43-./012>B3754FG47H4294$ 6D637087?=40GD2= I1F/-3B>2?.= >/10GK23H73BD=4BB.7L1G5>J.$ K H32?.2=>7=32K3-91F?323;58F8664F?9 5/-12F>2636$ 27. oldal

30 7>3-3H "A$ /DBB.420A;-42A/ //-4G4;4291F? 2K B F=32K/<6>/3.F4773F?>6F17H12>/6.FA$ 7?42 J3-.H4F47$7?42=.42D0A/-<6DA=L12?351054FI4247A/A=42./012>70$ B374F?G473F?1BB937F/:2?603;3-54F/-4G-A/ ;7303JA2I340AGHA/08G7403GA/-2464/4BB08GC2I>G>/ #)? % #+(.+(1&O*+9 9#&9'(*:# /: BO1 &:%(/:#(.)# -./012>B3768BB5.76A=45M08HD9>2K-36./-4G=4GL>I2/-4G=4GLE70J.K.6/-4G466C0= BD=<647. 4F?:I/-12F>2636>// G:F? H876866C70 91F? 2A6G491--E0 3-./0123 B42/D:7 # 2 20A;-42A/4.70/-4G.76308=4604-DLE70J.K0366>G/<637>70.76A-5A7?C70.76G374623;I>91- -./0123 H.>0I3. A/ 637>G3./->5>G3 W4B4/ L42C D=A 64//-C0 3-./0123 ;EB2.0E/A/J/303/3I>6H.>0I3.70/->5>G342AG946DJJJ -./0123 H.>0I3./->5>G3 42AG946D=A A/ D=A 64//-C >G3.70 J " 3.6 I3 7A=4742AG946D=A64//-C03937F1/B4517HK704G4/-6C242937F AG$ H40M.7L1G5>J.K036 /J<5/-K AG466/AF.306E>2./08=46425A7?G47H/-4GA6;EB2.0>2936K6A53$ 08G4.6A/4F?AB/4FAH37?3F103664/-C7042AG946D=A3H.>010A/637>G10/->5>G J4;J.K0323;I>75M08H.05>G4F?.F474F?/-4GMH /-71/LE70J.K0032L42=AG$ / G3746$23; 3- J W4BJ<547 W4BJ<5 210>2./ 42AG946D/AFA GH=4G4/93745/-1L6=4G4/:617B.-61/<6IE0 08=4604-D4F?A=B47/-4G467A W4B23;7303/-12F>2636>/3.60.BD=<647. F?4F?/-4GM3H36B>-./63W4B23;58FA942?4-=4B.-61/<637.3 /->5>$ G3 91F?:7 3 93/-7>293//3730 F? 3 H.> D/AFC0 3HKH G3746W4B23;16L4293/-7>2=3;373/-E <G>/>G3542?G4%73;17B42C23;G1B$ 2A5>AG6L4242D//-45A2?=>23/ F?3HI A H36B>-.//4F<6/AFA=42 30>G 3-./0123=4-46A/4 30>G 5>/ 08-8//AF40 04-$ H45A7?4-A/AG442.7H< A/AG D/AF 3 B L1G5>J.K042AG946D/AFA6./W4B323;:G33230<637>70>6 B2B47;4H.F3-./0123.G47H4-=A7?40470A/-C26L16K0363-4G4H D/AFC0B47AG9467A0423H.>010A/3637>G10<F? E70>.091-;>2?> B>G5.01GL4293/-7>29367>0 >6936K91F?3-76G374623;LE70J.KI>7>2L1F=3/100320A;2A047?4BB473230<6936K3H.>010A/ 3637>G10.FA7?4./-4G.76<F?3637A=08-B47L4254GC2D4F?AB G3BB6EHIE0.6654F=3$ 2K/< /01239.=36321/W4B23;I>7 28. oldal

31 V. A Z I S K O L A K É T É V E S E S E M É N Y N A P T Á R Á N A K B E M U T A T Á S A Ismertessék az iskola elmúlt kétéves eseménynaptárát, valamint az idei eseményterveket rövid leírással (ebben a pontban hangsúlyozottan nem a pedagógiai munkaterveket kérjük!). Értékelési szempontok: Fixen megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont Az elmúlt két évi eseménynaptár benyújtása A következ tervezett (vagy aktuális) évi eseménynaptár benyújtása Értékelés alapján megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont a bíráló bizottság döntése alapján. Az értékelés során nem a lebonyolított/tervezett események számát, hanem azok min ségét, céljait díjazzuk. Az iskola életéhez szorosan kapcsolódó események és versenyek fontosabbak, mint az általános ünnepi események, tehát az eredeti, nem szokványos, de hasznos kezdeményezéseket külön pozitívumként értékeljük. Ebben a kategóriában elérhet maximális pontszám: 20 pont. Ezen kategóriában elért pontszám a gy ztes iskolák esetén a digitális videókamera támogatás mértékét határozza meg. Ponthatárok: - Min. 16 pont 1 db Canon MV600 digitális videókamera. )$ BB473637<6>/.A=B474/45A7?4.703/-10>/1/;32466>70<=C2:I3BB30032./BD=C2640A--C0 /1GB3735>G24-3I2166A/364G=4-4664/45A7? F?15>7? FL4242D474BB47./ /-4G4;4603;1663-4FA/-/AF4/6>;2>2$ 01->/6;G1;3F>2KG47H4-=A7?406>51F36>/ G46A7B42C20A/-< /0123 *1/-6>2?33 2G33-./0123.L32.:I/>F16 7A;-474. L42H12F1->/3.GK2 9<G4/!J 7 S91723;IE0 WWW5E-/.03/9ET G47H93F?K A740KG>6 63G$ 61668>>C "5 C$A73 21=3//?/ H.> F?A246G4/-K2KA25A7?63H1663-3H4$ GM 51/12? A/-474/-4G F?C664/ 63FI3.BK2 >G3H6 (B vebb információ: illetve -$FCA13 5 A=L1GHE2K$ I>7 3-./ H47 A=B47 54F452A >G6<G932> >GI>GK2NGE/-7?3. G;>HGK232 2 /1G>7"58>$>7301G34/6.KG>0B373-./0123H.>0I3. AFDF?4G6?>=32304-C0B4742/A6>26303=4/-;GA5.=>GB37 632>2936K NGE/-7?3.$452A06>B2> G8=.H 5M/1GG32 A/7A53L4I93I6>//323HK-7309<G4/637>GE70452A0A740 (B vebb információ: illetve -.7L1G F1-36E707A;/-4GM/<6A/4AGH40AB473-./0123.7L1G J97.035E //AF4#3 3 "?69.GH4$ 6466=4G/47?47308G7?A0=AF-D/H.>0I3.= GA/-6/1 2 J (B vebb információ: illetve 29. oldal

32 Lovassy László Gimnázium - D/-. /-C746 42D66. E612/K 637<6>/. 73; HA2E6>7I>7 G47$ H4-6C0 54F 3 93F?15>7?1/730 /->5<6K " 3 6 5:26 A=B47 F?D-64/ 1/-6>2? 3 01G>B$ B37 0.3H166 42D$ A/ 3 HA2E6>7 L12?35>7 54F936>G1-166 A24/ L423H >22<61663 ;GKB36A642 42A 3 FK2?>036 3F? =4G/47?B47 =AFC2./ 3 2 7A /AF. 63F1$ -361/ F W 7?4G64 54F 427?4G= I8=D A=. /.;4604 G47H4-A/. I1F>6 (B vebb információ: illetve /012>70B F?15>7? FL4242D47 4BB47 36 /-4G=4-A/AB47 54FG47H4$ A=B47./ 3 -A/G4 04GC26 3 /-10>/E "A/-C H.>0.F3-F36K =>23/-6>/G3 A/ 3 H.>073;G3 ;230> F.6> F=4/-64F46640 # >6= F3-F36K :G6K2 (B vebb információ: illetve ) $/ 1/-6>2? >BK2 F.57>-.E5E /-K2K L32.:I/>F16 A/./0123. G>H.K5M/1G6 0A/-< ?B47 G>.G>7?< L.F?42$ FA/-/AF4/ A2465KHG3 A/ 3-4FA/-/AF4/ 6>;2>201->/G3./ (B vebb információ: illetve - 4FA/-/AF6EH361/ A2465KH <6>/>730./0123. ;G1FG35I>730 GA/-40A < /012> A= 04-H46A6D2 3-./0123. G4L1G5$BCLA6 542? J 2 1 B37 /-4G4;2D Q 42=>G>/ FL4242D A64$ A/ >GE/<6 % 71=45B4G $A A76 9.=36321/ IH 4F? G47H93F?K B.12KF.3 KG>7./ GA/-6 = ?740 6A5>I3 /-.7$ 6A7 3-4FA/-/AF4/ A2465KH =126 (B vebb információ: illetve $ 5>G 93F?15>7?1/37 $ 8>>C 5 $D1 3 A;C246AB47 G47H4-=A7? F1-361/ H.> <=C2 3 /-C2D0 3./ >G3. A/ GAF. H.>010./ 73F? /->5B37 GA/-6 =46$ 640 / 2" J : 55 (B vebb információ: illetve 30. oldal

33 Lovassy László Gimnázium /012>70G4L1G5BCLAI45AF%/-4;645B4GAB4754F$ ;>2?> A/3- > ;5 573J<546%H4J45B4G$>7H4GC F?./012>70' 5>/.0 08-A;./012>=32 4F?C66 (B vebb információ: -.HA75>/1H/-1G04GC2654FG47H4-A/G43 /-4G=4-A/AB4739 J /$ >G3. A/ H.>0I3. =32KH. A7IC046 53FE0G3 826=4 82$ B48GH8F740 (B vebb információ: % H4J45B4G $>7 4/64 $C 2J5J A; / G7364G5AB47 3 =4F?4/03G337A /AF.03$ 53G30KGE/ 3-./ >G. 0353G30KGE/3 A//10$/10 21=3//?/H.>0+424I A25A7?=126 (B vebb információ: -10>/ FL4242D47 4BB A=B47./ 4F? 6.$ -474F?4H.04/1/-6>2?5M/1G364G F36A2./-C746 42D66. E612/K 637<6>/. 73; G>J/17?. 937FE23616 $$E " " AGH404/ A/ 54F24;D 3=32.HA-64 L BB 4-4G A== D66.4/45A7?4046 (B vebb információ: illetve WJ *3 68G6A746A$ 740 4F?.0 54F936>G1-K 3230I3 - *%&$1/ L1GG3H3215 5>G6<G$637>GI>G3745J/303L1GG3H321542D4/6AIA >2>730 A=L1GHE2KI>7./ 54F452A J/ /-;GA5=>G1/3./ 5.7H47A=B474F?.F477<=K/ 5M/1GG32 452A F = >GE70GK2 -.HA7 3 4/-;GA5. "8-A;./0123. G36KG.E50KGE/ 68BB 5.76 % A7404//42 /-K F 3 4/-;GA5. F?4645 E2>I>B37 $H:GG4H1$5./4$IA6 BC/-04/AF G6IE0 3-6./ 7?.2=>7 91F? #O WJ 2 /10A=4/ HD10636KA/74=42D5E70>I>AG6 (B vebb információ: 31. oldal

34 /012>704F?.0I42517H363542?/-4G.763Q R C0GAB :267A9>7?A=B4768BB64G45=4664L424F?$4F?9<G4//-45A2?.$ /AF74=A6SN12?3.>71/ 3J0K#4-/DTBB473-A=B47;4H.F)71 20#3 21JJ6 7 (B vebb információ: /012>70B H.0 A=4 I F $' 93$ = IW#.>0I3$.70 A2=4 3-./ ;I>6 AG.76D 54F=>261$ GC25A7? KB4GB47:F? H87686$ F?J J$ " F?3H.>0/>F16AG.76D.7L1G5>J.$ K0 466D2 04-H=4 745J/30;3;<G323; G17.0E/37./42AG946D4024/-740 (B vebb információ: 246=4 3-.H4F47 7?42=. 42D0A/-<6D 0A;-A/BD /-4G4;46 03; 3-.H4F477?42=$10636>/ F?.0 7A20C ?37?42=. 64GC G6A7D./54G46/-4G-A/ J1 J " BB473637A=B47/-4;645B4G=AFA7E D/-8GH.$ >0I LG37J.31G/->F.& $B3/ 3 =.$ /-1762>61F36>/G3&63=3/->704GC2/1G7A5461G/->$ F.373EB3H4J45B4G424IA7745J/303H.> >G. 0353G30KGE/E70./ 422>61F36166 A/ 73F?17/.04G4/ 017J4G6642 5E B4 7A546 64/6=AG./012>70 H.$ >0I3.=47HAF/-4G4646C70465>G106KB4GB47A2=4-9466A0 (B vebb információ: illetve és %X&$1/637A=61=>BB.64G=4-466;G1FG35I3. : "5/012>70=AF-D/H.>0I E2>I>B37/-4G=4--C0 5>G68BBA=43-323F3=36KB> ?.:I/>FB3754FI4247DLA7?0A;40420A/-<6A/A7 0<=C2 3 =AF-D/ I>GK 0A0/-323F 0.6M-A/AG4 04GC2/1G - C774;A2?4/ J4G45K7.3 E6> G6 4293F?7. 0A/-C2D H.>0I3.70 AGH404/ 6GAL>/ 5M/1G10032 A/ 08-8/ 1/-6>2?1036>68242D;G1HE0J.K00328G=47H F37A-D046 & 5 3/-323F3=36K6 08=46D 9A6=AFA7 G47H4-. 54F./012> F?15>7?1/ 1=3//?$B>26542?740942?463-./0123A;C2464A/61G7364G543H6>7J;3G0466A>63230E$ 2K61G7364G45BE2./937FE >-K0A/0>=A-K05:26.HA-D5.2.DI4/10I424724$ F.A/=1261=3//?/H.>016=17-3G47H4-=A7?G G47H4-=A7?47./012>70I424724F.H.>0I3.=4G/;GK-3-474A/6>7J= /-<7$ 5M 0364FKG.>B37 5E636936I>0 B4 H.>06>G/ >G3.0 A/ G D66 6EH>/E036-4-A= G4F?B473 =>21F36K$G47H4-=A7?4./24/- 32. oldal

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV

FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV FO NE TI KA OLVASÓKÖNYV Sz erkeszte tte: B óna Ju dit ! "#$%& '()* +,-. / 012 02 /! 02 32 $4"5.4-$ $65 -%47.8$5 4#5+ $, 5-.5.9 7:4$ ;< 02 32 ; 1= 2 ->?8< 21 @ + ; $ + ABCA*D'CE**C' )(9)CE'FG9'()* < 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Részletesebben

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. 2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐZMÉNYEK 2.1. Településfejlesztési döntések ( 1 125/2014.(12.16.) sz. Kt., 2 21/2015.(III.31.) sz. Kt.) 2.2. Hatályos HÉSZ 1 Jelen módosításban csak 1a). pont szerinti, 1b) pont

Részletesebben

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$*

/012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%'4#*5!)*$8$* !"#$%&'(%)&%!%!"#$""% &*%%$+$#&,%!-%&'()"%*"%"+,-.%''" /012-/3./ 0%&%!&%12$%132&!!)&!44#!*%4$%#!%!*'&5 #&$1!2""!)*$2%&%!'&5$&!#'!*%'&!#&&& 4%&%%!*%'&5!%*-6& %*!$ 7&*%% '%"'4"#*5!)*$8$* "678)9!5 9/ 8%-$*2%&%!'&54-$*!%!-%%

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása.

Célterület adatlap. Helyi fellépők, hagyományok, helyi termékek vagy helyi gasztronómiai értékek kötelező bemutatása. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 024 474 Helyi Akciócsoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület nevezése: Hagyományörző

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 1 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Telefon: 22/541-600, Fax: 22/541-600, BM telefon: 22/2111, BM fax: 22/2025. E-mail cím: fejermmrfk@fejer.police.hu Szám: 07000/

Részletesebben

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A szervezet neve: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET, a szervezet nevének rövidítése: FRSZ, további használt neve: Rendőrszakszervezet.

Részletesebben

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1

GYÖRKÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1!%!" #$!!"!!"#!"#!!$!" %&'()*' +,+-+).'/-0(+)-0 /-0 -&123&45)'*' 15+,+-+).' &'!( 67- ) *!+, ' 15!+'+,+-+).' 8.)3-/ 9 -&123&45)'*' 15+,+-+).' -., +, (/!% %&'()*' +,+-+).' 0!% : 71); 1

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

ᔗ卷- ü /2011. ( ) ö d H É í S b ó ó ó 24/2003. (XII. 23.) ö d ód í ó ᔗ卷- ü í ö í ó d ᔗ卷 ó ó 1997. LXX III. ö 6. (3).) j j, h ö ó ó ó 1990. LX. ö 8. (1) b d b gh f d ö b j, d g g ü g b, ö ᔗ卷 d : H É í S

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogállása és alapadatai Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdése alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 127. (1) bekezdésére, 233. (3) bekezdésére, az egyes

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Köz- és településbiztonság fejlesztése

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Köz- és településbiztonság fejlesztése Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Köz- és településbiztonság fejlesztése UMVP intézkedés:

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 016 923 Helyi Akciócsoport: UTIRO LEADER Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Térségi rendezvények

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára!$%&'()*+,-%..'!.%+ /0012%3%-4%56 $" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &' # & () "7 "8 $ 9"8 &' #*&+), -./ # +01# 2' 3 %#

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki.

A RENDELET HATÁLYA. 1.. (1) E rendelet Soltvadkert közigazgatási területére terjed ki. SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2003. (VIII.12.) KT rendelete a helyi építési szabályokról) 1 Soltvadkert Város Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ T E R V E Z f I L I S T A M E G B Í Z Ó B u X I I I. ü Ö 1 1 3 9 B u B 1. G E N E R Á L T E R V E Z f C D C T ü f j T T c ó K f. 1 1 1 4 B u B ó B ú 6 1. V Á R O S É P Í T É S Z E T K G ü A c G ü S S ó

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés

Vonatkozó HPME azonosítója. Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? A3 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Termelési és értékesítési láncokat

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 16. Elfogadás dátuma: 2013.02.19. Határozat száma: 2013/1/2. Hatálybalépés napja: 2013.02.20-tól Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLAI MUNKATERVE 2009-2011

Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLAI MUNKATERVE 2009-2011 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola ÖKO ISKOLI MUNKTERVE 2009-2011 ) /1.a környezettudatosság /1.b mindennapi működés 1 beszámolók Zavaczky ntalné ig., (zöld munkaközvez.,

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve 1. Általános Rendelkezések 1.1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya a Magyarország területén rendezett és az MTSZ vagy az általa kijelölt szervezeti egység

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234

!#$!##%&%' ($#)*+,-./0!0#%0#1,234 !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./0!0#%0#1,234 1 ,.54/456#/7/6&4$83#$! #$!,.,. /#%64!54/9($#:;< -.647/4,.*. /#%64!54/9&=%>6?@!"$4#%64!54/5/&4$83#$!?A:;

Részletesebben

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01

Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 Iktatószám: 33-2/2013/KIK/01 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Elnökének 2/2013. (1.15.) KLIKE utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA LT-PLAN BT Épület- és településtervezés Tatabánya, Tátra u. 1/A. 2804. Tatabánya, Pf.: 406. SZOMOR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2006 (Egységes szerkezet) Szomor község Önkormányzata 10/2006.(V.5.)

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA)

A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt. 2015. évi. feladat alapú pályázat. Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) A Magyar Mérnöki Kamara szakmai tagozatai számára kiírt 2015. évi feladat alapú pályázat Benyújtó tagozat neve: A munkában résztvevők: Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat (EFA) Babos Rezső- faanyagvédelmi

Részletesebben

Vállalkozási alapú fejlesztés

Vállalkozási alapú fejlesztés Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) Célterület azonosítója Célterület komplex? B2 Vállalkozási alapú fejlesztés Versenyképesség Meglévő, és új turisztikai szálláshelyek

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: 4503- /2008-SZMM ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény (munkabér) kifizetési rendjével összefüggő módosításáról

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 27 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KANCELLÁRIA JOGI IGAZGATÓSÁG Jogi Igazgatóság ÜGYRENDJE PREAMBULUM A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 44. (2)

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft Pályázati felhívás: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Támogatási intenzitás: Területi korlátozás: Támogatás összege: Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

Engedélyfokozat. Kezdö CEPT Novice CEPT. digitális mód, digitális mód, távbeszélő, 7000 7035 khz elsődleges 0,2 25 1500 AIA* távíró +

Engedélyfokozat. Kezdö CEPT Novice CEPT. digitális mód, digitális mód, távbeszélő, 7000 7035 khz elsődleges 0,2 25 1500 AIA* távíró + Frekvenciasáv Szolgálati kategória (FNFT) Maximá - lis sávszelesseg (khz) Legnagyobb adóteljesítmény Kezdö CEPT Novice CEP T Engedélyfokozat Adásmód Kezdö CEPT Novice CEPT Adásmód (IARU jelölessel) Műholdas

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 20/2011.(IX.14.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A i költségvetés módosítása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

urataggytőtós Hivatala

urataggytőtós Hivatala urataggytőtós Hivatala irományszáar 1I EC3CI A 9 Az Országgyűlés Érkezett: 2015 NOV 13. Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012.

Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012. Versenyszámok: Leány mini Fiú mini Leány kismini Fiú kismini Leány szupermini Fiú szupermini Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012. Leány mini (20 csapat) és Fiú mini (14 csapat) A mérkőzések helyszíne:

Részletesebben

MELLÉKLET ( Matematika) IX. Évfolyam projektfeladatok (szakiskola) 1, Sorolja fel az EU tagállamokat belépésük évszámával!

MELLÉKLET ( Matematika) IX. Évfolyam projektfeladatok (szakiskola) 1, Sorolja fel az EU tagállamokat belépésük évszámával! 1/9. E1. MELLÉKLET ( Matematika) IX. Évfolyam projektfeladatok (szakiskola) I.FÉLÉV: Százalékszámítás témakörhöz 1, Sorolja fel az EU tagállamokat belépésük évszámával! a,a tagállamok hány százalékát teszik

Részletesebben

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján meghatározza az országos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 6/2015. (X.29.) REKTORI-KANCELLÁRI KÖZÖS UTASÍTÁS a B M E speciális szükségletű hallgatóinak tanulmányi esélyegyenlőségét segítő

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása

2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása 2. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz Budaörs Város Településszerkezeti Tervi leírása SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS A Településszerkezeti Terv a jóváhagyott Településfejlesztési

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

!"#!#!$%&'(!% )%*$!+, -(!.!!%.$-!" (/$

!#!#!$%&'(!% )%*$!+, -(!.!!%.$-! (/$ !"#!#!$%&'(!% )%*$!+, -(!.!!%.$-!" (/$ 0(!"1#!- 2 34!%. %)-( '/!(/$ 5'41 '/! (/$ (! $( 4!%./ "6!! %--.-.474!%!%(! 4 -.( $ 4$.!( %.47 ". 7 8$ 9./' " :4$.47; (! % " $ %(! (+ 7!'4 ( %7!%!!.$!%7- "$7 ( 9!(6

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete

A honvédelmi miniszter. rendelete A honvédelmi miniszter./2008. ( ) HM rendelete a katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, valamint egyes kapcsolódó

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

IX. U T Á N P Ó T L Á S K É Z I L A B D A K U P A 2011. A U G U S Z T U S 2 6-2 7. Csoportbeosztás FB (96-97) FC (99) FD (2000)

IX. U T Á N P Ó T L Á S K É Z I L A B D A K U P A 2011. A U G U S Z T U S 2 6-2 7. Csoportbeosztás FB (96-97) FC (99) FD (2000) L Á N Y O K F I Ú K J Á T S S Z U N K K É Z I L A B D Á T! IX. U T Á N P Ó T L Á S K É Z I L A B D A K U P A H A J D Ú N Á N Á S T I S Z A V A S V Á R I - H A J D Ú D O R O G 2011. A U G U S Z T U S 2

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

hatályos: 2016.02.04 -

hatályos: 2016.02.04 - 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról hatályos: 2016.02.04 - Az egészségügyről

Részletesebben

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 7. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XI.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 20/2006. (X. 11.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány város Önkormányzatának

Részletesebben

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban

Apnoés oxigenizáció a sürgősségi légútbiztosításban Apé xgzácó ügőég légúbzíáb D. Eő Al Mgy Légő Npf Kf. Sz I Egy Okókóház AITO XIII. MSTOKE Kgz, Szg 2014. vb 8. 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 H l vl ég pá ápc... D. Eő - Apé xgzácó 3.5 évylégőrsi (fllgzág:

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 022 939 Helyi Akciócsoport: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének

Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

Cool4u Kft Denso kompresszor akció. DENSO Leírás OE szám Modell szám , , , , ,

Cool4u Kft Denso kompresszor akció. DENSO Leírás OE szám Modell szám , , , , , Az akció ideje alatt minden megrendelés ajándékot ér. Egy kompresszor mellé egy baseball sapkát két kompresszor mellé egy mobil akkutöltőt ajándékozunk ügyfeleinknek. A mennyiségi kedvezmények a listában

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben