PÁLYÁZATI DOKUMENTUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI DOKUMENTUM"

Átírás

1 PÁLYÁZATI DOKUMENTUM a Canon Hungária Kft. által kiírt C A N O N A D I G I T Á L I S I S K O L Á K É R T cím pályázatra A pályázó neve: L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M A pályázó székhely szerinti címe: , V E S Z P R É M C S E R H Á T L T P Az iskola OM kódja:

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. PÁLYÁZATI RLAP...1 II. AZ ISKOLÁT SEGÍT ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA...2 II.1. AZ ALAPÍTVÁNY TÖRTÉNETE...2 II.2. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI...2 II.3. AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI TÁMOGATÁSAI...3 II.4. AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI TÁMOGATÁSAI...3 II.5. AZ ALAPÍTVÁNY EZ ÉVI RÉSZLETES MUNKATERVE...4 II.6. AZ ALAPÍTVÁNY HIVATALOS DOKUMENTUMAI...5 III. AZ INTÉZMÉNY JELENLEGI TÁRGYI FELTÉTELEINEK BEMUTATÁSA...19 III.1. AZ INTÉZMÉNYI INFORMATIKA KIALAKULÁSA...19 III.2. AZ INTÉZMÉNY JELENLEGI INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRÁJA...20 III.3. AZ INTÉZMÉNYI INFORMATIKAI HÁLÓZAT...21 III.4. AZ INTÉZMÉNYI INFORMATIKAI MUNKAFOLYAMATOK JELLEMZ I...21 IV. AZ ISKOLA HONLAPJÁNAK BEMUTATÁSA...23 IV.1. AZ ISKOLAI HONLAP RÖVID TÖRTÉNETE...23 IV.2. AZ ISKOLAI HONLAPJÁNAK KIALAKÍTÁSI KONCEPCIÓJA...24 IV.3. AZ ISKOLA HONLAPJÁNAK FEJLESZTÉSI TERVEI...26 IV.4. AZ ISKOLA INTRANET-LAPJÁNAK KIALAKÍTÁSI KONCEPCIÓJA ÉS FEJLESZTÉSI TERVEI...28 V. AZ ISKOLA KÉTÉVES ESEMÉNYNAPTÁRÁNAK BEMUTATÁSA...29 VI. V.1. V.2. V.2.1. V.2.2. AZ ISKOLA 2005/2006-OS TANÉVÉNEK LEZAJLOTT ÉS TERVEZETT ESEMÉNYEI...29 AZ ISKOLA EL Z KÉT TANÉVÉNEK ESEMÉNYEI...36 A 2003/2004-es tanév...36 A 2004/2005-ös tanév...38 AZ ISKOLA KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE...43 VI.1. A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA ISKOLÁBAN...43 VI.1.1. Az iskola Környezeti Nevelési Programja...43 VI.1.2. Környezet- és egészségtudatos magatartás elsajátítása iskolánkban...45 VI.2. ISKOLÁNKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK...46 VI.3. EGY RÉGEN BEINDÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT...47 VI.4. UMWELTPROJEKT...48 VII. AZ ELNYERHET DIGITÁLIS BERENDEZÉSEK FELHASZNÁLÁSA...50 VII ÍV MÁSOLÓPAPÍR...50 VII.2. IR1600 TÍPUSÚ MÁSOLÓ NYOMTATÓ BERENDEZÉS SZERVIZ-SZOLGÁLTATÁSSAL...51 VII.3. 1 DB LVS2 TÍPUSÚ MULTIMÉDIA PROJEKTOR...51 VII.4. 1 DB CANON MV600 DIGITÁLIS VIDEOKAMERA...52 VII.5. 3 DB CANOSCAN 5000F SZKENNER KÉSZÜLÉK ÉS 5 DB CANON I560 TÍPUSÚ TINTASUGARAS NYOMTATÓ...54 VII.6. 3 DB DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZ GÉP (2 DB PS A300 ÉS 1 DB PS A80)...55 VIII. A PÁLYÁZATI ANYAG ISMERTETÉSE...56 IX. VIII.1. A DIGITÁLIS PÁLYÁZATI ANYAG RÖVID ISMERTETÉSE...56 VIII.2. A DIGITÁLIS PÁLYÁZATI ANYAG KÉSZÍT I...58 BÓNUSZ-PONTOK...59 IX.1. A BÓNUSZ FELADAT ISMERTETÉSE...59 IX.2. AZ ÁTKÖLTÖTT DAL SZÖVEGE...60 IX.3. A BÓNUSZ FELADAT KÉSZÍT I...61 IX.4. A BÓNUSZ FELADAT FIGYELEMFELHÍVÓ PLAKÁTJA...62 IX.5. A BÓNUSZ FELADATRÓL KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK...63 X. A PÁLYÁZATI RLAP KÉSZÍT I...64

3 I. P Á L Y Á Z A T I R L A P! " # $%&&$'%( "#)( $'$*! " ++ $%&&$'&( ++)( $,$*%', Korpáczi József kuratóriumi tag Lovassy Alapítvány a Jöv ért (PH) Katanics Sándor igazgató Lovassy László Gimnázium (PH) 1. oldal

4 I I. A Z I S K O L Á T S E G Í T A L A P Í T V Á N Y B E M U T A T Á S A Kérjük, ismertessék az iskolájuk m ködését segít alapítvány m ködését, valamint részletesen írják le az alapítvány tevékenységét, éves munkatervét. Kérjük, hogy az rlaphoz feltétlenül csatolják az alapítvány hivatalos dokumentumait is (alapító okirat, bírósági bejegyzés, a kuratórium elnöke és/vagy az alapítvány képvisel jének adatai, esetleges módosító dokumentumok). Értékelési szempontok: Fixen megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont Az alapítvány hiánytalan dokumentációjának a benyújtása Az alapítvány aktuális éves munkatervének benyújtása Értékelés alapján megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont a bíráló bizottság döntése alapján. A bíráló bizottság értékelésében els sorban a reális és teljesíthet terveket, illetve a már megkezdett és folyamatban lev projekteket, tevékenységeket értékeli pozitívan. Ugyancsak nagyobb súllyal esik latba az el z évek sikeres és szerteágazó tevékenysége. Ebben a kategóriában elérhet maximális pontszám: 20 pont. Ezen kategóriában elért pontszám a gy ztes iskolák esetén a Canon Copy fénymásolópapír támogatás mértékét határozza meg. Ponthatárok: Min. 13 pont ív másoló-nyomtató papír, Min. 15 pont ív másoló-nyomtató papír, Min. 18 pont ív másoló-nyomtató papír. ##$ **$B47 323;< / /6C2464 A/ -C2D.E //AF4 % ;6D0A=42-323;<6=>7?4G4H46.24F 0.F? >51F I =4 8/-687H<I$6>51F36>//32 = J/30 3/-C2D. A//-;17-1G. 6>51F36>/10G3/->5< H4 4BB47 3-.HDB47./ I42476D/ B4=A6426 6EH A= F>A730 <F? IK 7A9>7? H.>0 GA/-4/C /-1J.>2./$ A/ 0C2L82H. 8/-$ 687H<IB =46>51F36>/B37= /0123L42:I<6>/>91-A/3-.7L1G G47H/-4GL4I24/-$ 6A/A94-3H936166/4F<6/AF46 3F?5AG6A0MI3=E2>/3-323;<6=>7?37?3F.942?-46AB473001G08= B435.01G24946D/AF "$ FL4242D 37?3F D/AF46 B.-61/< ;<6=>7? 64=A047?/AF. 64GC246A740 2A7?4F4/ 0.BD=<6A/AG4 A/ 3-0.1/-6936K6>51F36>/10AG6A0A74078=42A/AG4./ - ***$4/ A=6D2 04-HDHD ;<6=>7? ##8 %&'()*+,()/9+,:/;#(.<&(# -**$B4754F323;<616653IH3-323;<6K10.G36>6***$B475KH1/< ;<6=>7? A-/-1J.>2./942?-46B472A=DH43-./0123.A246=323542?64GC246A70.L4I $ /AF4/637E2K037?3F.6>51F36>/>G3./-63A/=.2>F1/L426A642G47H/-4G323;I>73-./0123.A246642I4//AF46AG.76DH.>0642I4/<65A$ 7?4037?3F.42./54GA/AG40.6C /-4G4;43-17B373637E25>7?.5E70>730= K$74=42D5E7034/-08-G47H/-4GA740L426A I3=<6>/>G30C2878/ $ / H4701G./;4J.>2./L423H >6>/>730/-<7=173278=42A/4AGH40AB47 /0123./-4G=4-A/M93-3.A/0C2L82H.637E25>7?E6306>51F36>/3 3-3.A/0C2L82H.637E25>7?E630/-4G=4-A/4 93F?15>7?DG-A/A/3F.57>-.E58G4FH.>0B3G>6.08G4JA2I3.7306>51F36>/3 2. oldal

5 Lovassy László Gimnázium -323;<6=>7?08-93/-7:64=A047?/AF4308=4604-D64GC24640G464GI4H0. 4=42A/A/10636>/0A;4//AFL4I24/-6A/./54G4664GI4/-6A/ "E26EG>2./64=A047?/AF0E26EG>2./8G80/AF54FK=>/3?4G540$A/.LI:/>F=AH4245F?4G540$A/.LI:/>F.AGH400A;=./4246 >6G>7?1/942?-46MJ/1;1G6106>G/3H325.4/A2?4F?472D/AFA74042D/4F<6A/4 EG FG>J.K42D/4F<6A/4 ##= 323;<6=>7?6K23,$4/A=B476>51F36>/0A76308=4604-D8//-4$ F403-32>BB.30B3754F936>G1-166JA2G304GC26400.L.-46A/G4 ##? ( 93 8>A>>>B A$A?>>B A>>>>>B CC?A?>B =$D>>>B $?$A$>B!#+E-::%:+ 8?=AAC>B 323;<6=>7?6K23%$8/A=B476>51F36>/0A76308=4604-D8//-4$ F403-32>BB.30B3754F936>G1-166JA2G304GC26400.L.-46A/G4 ( 93 8$F>>>B C>>>>>B =$>>>>B?>>>>>B CG8FCB?AC8$AB =F>>>>B!#+E-::%:+ 8=?$C$$B 3. oldal

6 ##C %&'()*+,%/)#./:%&(:!H+9(.) 23;<6=>7?E70 4BB ;6>G. A=B47./ EF? =40/-4G.76 L12?6367> 5E70>I> F? :26%A=B47./ 20A;-42A/4.70/-4G.764BB473-A=B47308=4604-DJA21036/-4G467A7037?3F.23F./6>51F367. : "7393F?15>7?1091-9M474BB473-A=B47./34/-;GA5.F?4$ 645 E2>I>B37 G47H4--C0 54F 3 21=3//?//-323F3=36K6 7<=K/ G47H4-=A7? 0826/AF4. /3I71/54F9323HI>03H.>0I3.70J/32>HI>73037?3F.24946D/AF4.64-AG63-./ ;<6=>$ 7?388C>>>B1 32 I 8>>A 3 & A=.. G47H4-=A7? /0123 A246AB47 73F?17 L1761/ 53G3H4-AG C>>>>>B1 27 # K ;<6=>7?/4F<6.3-./01236>GF?.L426A FL4242D/ G6>/>63-.7L1G /-08-B4/-4G-A/65.7H.F6>51F366330EG36K$ G.E5 7740/-42245AB47 4BB47 3- A=B47./ IC03-./0123.7L1G G47H/-4GA740/-;17-1G>2>/>6<F?C>>>>>B1 2J 7 K&+ " 3-./01234G4H5A7?4/;>2?>-36167?:I6166B43-.76A-5A7? =4-46A0 7A20C2. 9>2K-36>730 0.A;<6A/AG4 542?B <6>/ 5.22.K/ 0826/AF4.BD2 =.// AG<647HD 6>51F36>/0A76 % 5.22.K L1G ?4G6 3-./0123 L47753G3HK =>>>>>B1 3 # J 4BB473-A=B47.//-4G467A70/4F<647.3/-1J.>2./37 9>6G>7?1/942?-46MH.>010637E25>7?.0.G>7HE2>/3.6HA7$C>>>>B1J 973 J 3 64/6=AG./ ;J/ >;12>/3 745J/ F?15>$ 7?10>;12>/35.366L1761/ H4F477?42=01G/-4GM 637<6>/3./54F08= ?37?42=. 08G7?4-46B47 68G6A7D 7?42=./54G46$42/3I>6<6>/6-323;<6=>7? <F? 4BB47 3- A=B47./08-42?>>>>>B1 7 # 3-.3G./63 G4FH.>010N3G>6. "8G44BB473-A=B47./54FI G./63=087?=46542?7403F?804G40>;12>/ F47L1761//-4G4;4=373F.57>-.E5A246AB47-AG6:F?F17H12IE091F?4BB47 3-A=B >>>>>B1 J "J3-=087?=$ FI4247A/A6 0EG36KG.E5 3 08=4604-D 64G=4-466 C2A/G47H/-4G.76 H876 3 &$1/ A=B47 3 B4AG FA$ 7?40GD2 8>>A35J8G$A" 08-93/-7:/>F.I42476A/54F6>GF?32>/3B4AG AG42$ 54042B<G>2>/3A/3/-323F3=36K.6>51F36>/AG6A042A/4 8>>A 8? $A" -.7L1G /-08-L4I24/-6A/. B4/->512K 54F=.636>/3 B4AG AG B<G>2>/3A/3.3G./63=087?=6>51F36>/AG6A042A/4 8>>A26J8A$A" - #300G4H.6>J.KB4/->512KI>73054F=.636>/3B4AG04$ -4660AG B<G>2>/3A/ >51F36>/AG6A042A/4 8>>A"5$A$A" B4AG AG B<G>2>/3A/3637E25>7?.0.G>7HE2>$ /10G3B47?:I61666>51F36>/10AG6A042A/4 8>>A5$$$A" B4AG AG B<G>2>/3A/3-A=323;<6=>7?.AG6A$ 042A/4 4. oldal

7 ##A 5. oldal

8 6. oldal

9 7. oldal

10 8. oldal

11 9. oldal

12 10. oldal

13 11. oldal

14 12. oldal

15 13. oldal

16 14. oldal

17 15. oldal

18 16. oldal

19 17. oldal

20 18. oldal

21 Lovassy László Gimnázium I I I. A Z I N T É Z M É N Y J E L E N L E G I T Á R G Y I F E L T É T E L E I N E K B E M U T A T Á S A! "#! "! #$ $%&'() $%&*)() %&**) +&," - -''# +& -,#.-, "! #$,- '& $! & -'' & " -,$&&/ ',& %&&' &(! )$* %' & ( +' ','&-. * / "*0$1+2#3$ ''&-., #$*$$$ 4 "*031+25$$ ''&-., 0$*$$$ * Milyen sávszélesség Internet-kapcsolattal rendelkezik az iskola? ( *( *($7+9 :30$7+9 *41$7+9;<1 76A-5A7?C70B473 9>2K-36.4/-08-6A/3/-A24//>=:764G746$91-->LAGA/63637>G.A/3-.F3-F36K/ /-7>2I3 5<F 3-.7L1G G540 A/ 3-.7L1G >G. 5E703>2215>/ A;< G19E22>5:9.H3693/-$ 7>2I>0.= H36>6=.642.= G47H4204-A/G4>22>/3364J9712KF.3A/3->69.H3237HK 6>=12/>F O >/ 966; A/ L6; L1GF3253/->5>G3 63G632A00A76 3/-;17-1GE70 IK=126>BK2 4F? # = G6E70 L477 F?37J/30 3/-;17-1G B.-61/<6 4F? BAG426 = ? F?L4293/-7>2K.7647-<=24=424-A/.L1GF3253B17?12KH.003;J/ $ 2A/AG4/3I>6;G1P?/-4G=4G40466M-L M08H646C70 ###$ & &";J;G1L.2I> =473F?17GAFK631J946=4$ 74/ A=40B47 54F04-HDH866/;4J.32.->J.K0.H4IA ?3-K63./73F?./54G6/AF740A/42L1F3H166/>F$ 19. oldal

22 730 8G=47H /->5<6>/64J AG9KH<6>/>=32 3 7?EF36$53F?3G1G/->F. GAF.KB A/DBB.40B473-.7L1G >5<6>/64J97.03/;4J.32.->J.KI:1/-6>2?6**K63.7H<6E70./012>70B J=474/ A=40 424IA7 73F? 749A-/AF40 >G>7/.04GC26 0A6.7$ L1G536.03/ G <637./3GAF.KB374F?4HC2>22K5KH17J.+( 1 " 5 " 0.247J=474/A=4008-4;A73-4F?G478=404HDF?4G5402A6/->55.366:I3BB/->5<6KFA;64G$ ?4-6C70C-45B4/ L " 57 " F?374BB47 3-.HDB47./012>70/->5<6>/64J E //AF4 3 23;<6=>7?>26320.<G6Q R4274=4-A/M;>2?>-36>7642I4/08GM 6>51F36>/6 7?4G6 35.%# AG6A0M.7L1G /-08-L4I24/-6A/6 I SN/->5<6K$ FA;40N/-4G=4GI1F6./ K/-1L6=4G40T (B vebb információ: címen az 1995-ös Évkönyv Információs forradalom az oktatásban linkje) **&$B373)###+#3 E 2>70B37 G47H4-6A0 54F <F? B4240K/ E70 4F? 73F?/-3B>/: G47H4-=A7? 54F/-4G=4-A/A740 G4I64254.B4/ <=C2 # " -40 E6>73GG3/ /1036=>G7E7091F?/3I>6= G4/-6C2'.7L1G G45/->5<6KFA$ ;4. 87>22K37 03;J/12KH93// =.2>F9>2KG3- J 2J0 $FFG " "#1 ###8 76A-5A7?C70B472?3 B47L12?.03-.7L1G536.03A/391--> 03;J/12KHK 6376>GF? >/3-3-6 I F? 5 A?0 " 5 J "-.7L1G / G$ C20466DB47 A/./632>2936K0A;L42H12F1->/6A5308GA94-7A20C28-94$ F?H3G3B 6<;E/: 542?463-./ F?A=4/-4G-466B4 08=4604-D6>B2>-36L1F232I38//-43-.7L1G536.03$64G540L42/-4G426/AF.>223;16>6 ( 1 Q2 %H3G3B$3//->5<6KFA; %HB%R$1/517.61G &H3G3B$4//->5<6KFA; &HBUR$1/517.61G H3G3B$4//->5<6KFA; HBUR$1/517.61G %H3G3B$4//->5<6KFA; %HB%R$1/517.61G 5 ;G1I4061G/-04774G JJ4//1.76 ;G1I4061G/J3774G 3 3 " 3 " %$8/A=.F3-./0123J/30/3I>6B4=A6424.BD2A/3 R /-7:323;<6=>7?6>51F36>/3.BK2632>26L1GG>/6354FL4242D4/-$ 08-L4I24/-6A/G " %$8/ A=B ; F? 08-42% 5.22.K 1 Ez az az Access Point, melyet az iskola az Informatikai és Hírközlési Minisztérium IHM-ITP-19-es pályázatán megnyert, s mellyel az alagsori zsibongóban már most is elérhet az iskolai hálózat hordozható számítógépr l. A pályázati videóban is ezt a vezeték nélküli hálózatot mutajuk 20. oldal

23 Lovassy László Gimnázium 3G>7?:L4I24/-6A/A6S4F?642I4/FA;64G45J/4GAIA6T D=A =>261-K10636>/.5KH/-4G40A/ >/60./-12F>2K3H5.7./-6G>J.K>63230E2>/33-6./54F$ 08= F?5.7H 0 "1./54F64$ G456/C G ;J/12KH>/ 24946D/AFA >/BK2 0.04GC26 93/-7> =4 4F?AB L1GG>/10BK2=>/>G126:I"58>2 0 3I71/3-37?3F.24946D/AF AFI1BB3701G2> H43-./0123A/3-323;<6=>7?./5.7H47654F64/-3-AG691F?364J97.03.L426A H.F324946D24F$ I1BB3024F?4740 ###= 76A-5A7?C70B J=474/ A= ;A7 =AFG493I6166 3H36>6= F=>26>/ S"V GA/-B47/1HG166 AG;>GT E6>7 3 " 2 8>>>Q8>>$ /1G>7 3-3HH.F. 013P.>2./ F4G.7JG4 J/ K B;//4B4//AFMN$ F=32K/<61660>B424-A/MG47H/-4G64F?642I4/47GA/-$ B47 JJ57 " 3"A6 FA;64G5C70 8//-4/ FA;4 = >G. A/ 3-.F3-F36K./-.76 FA;4. H4H.0>26/W.6J9;1G610G3 J/ <F0A664G45FA;4.5AF4F?$4F?B;//4B4//AFMN$1704G4/-6C203;J/12KH$ 7303F4G.7J460A;4-DX$3//W.6J94094-,A==424-42D66.L4I24/-6A/4G4H5A7?40A76?1 " 3 " J5 " 4247; B373-.7L1G536.0>610636K.2246=43-.7L1G / /-7>2K4F?AB637$ 6>GF? K.30.A;<64669>2K-36.=AF;17610=AF4//-> >2K-364GDL1GG>/ $ 6>/91-93/-7>237HK42406G17.0E/37?3F1091-J/30.F47/-M08/47LAG >-63/3I7>23$ 61/6A7?60.93/-7>2=3;>2?>-6E054FQ R0.<G6:7K& =4-46A07A20C2.9>2K-36$ A;<6A/A=4254F=32K/<6936K24/-91F?B>G542?637<6>/.KG>73-./ I4/64GC246A7B42C K637>GA/3637E2KH.>091GH1-936K4/-08-=3F?Y9>2K-36.0>G6?>//-45A2?./->5<$ 6KFA;/4F<6/AFA=42 42AGI >2./ 9>2K-3616 A/ 3-764G B42C2 3-.F47 IK2 93/-7>2936K 6-745J/30 3VV/->-3H16 =3G>-/12I3 4 GAF5:26:./0123 L A 93745B.-17?<637>91F?4F?GA/-63-.7L1G F?8753F>AG6A2D6EH15>7?937455>/ 6EH15>7?64GC24640./;G1L.6> G4H5A7?4.BD2(5>/GA/-654F5E636I391F?47<=K/./ >G.03G301G/-4GM4/ L4293/-7>2=33HI3>6>2237HK3754F:IE2K6EH>/>6 (B vebb info: =371&articleID=1269&ctag=articlelist&iid=1 illetve 76A-5A7?C70B47 68BB 5.76 A=4 5M08H.0 9>2K /-12F>2K/-4G=4G 3 %X&$1/ 637A=.F 9>2K-36.1;4G>J.K/G47H/-4G6LE6636K/-4G=4G2> / LE70J.K6 A/ 3 J1 " 1/-4G4;08G6-764G746$ J/ >/6;4H.F5.7H.F4F?S=3F?68BBT G47H/-4G6LE6636K/-4G=4G2>6$ 63X2>6I3 42 8>>CQ8>>A1 3 /-4G=4G6 4F? 3 01G 08=46425A7?.6 I1BB37 0.$ /-12F>2KKS8>>=:=>261663L42 ###? 01G/-4GM/8HD.7L1G536.03$10636>/A/3->63230E2K10636>/.3H5.7./-6G>J.K54F08= /$ 012>7B42C2.0155E7.0>J.K42406G17.->2>/>6A/3-.7L1G L12? FL4242D8//-4937F1$ 2>/> KS8>>= 321 3J" 55 2J 21. oldal

24 A2H30A76308=4604-D046/1G12IE0L42.7H4791-->70I>GK3E E/37J4603;542?4630>G3-./$ 0123B42/D9>2K-36>GK230>G0C2/D9>2K-36GK2S'/4F<6/AFA=42T42AG946.-1/-6>2?6>G$ /30032B3G> >G G6A7D42406G17.0E/0155E7.0>J.K<F?5.7H47H.>0E70 /->5>G33237?.I1F1793/-7>2936K 7 3L>I2/-4G=4G475.7H470./->$ 5>G342AG946D40F?3H.>0103IK5.7D/AFMD046AG.76DLA7?0A;40463GJ9.=>2936I>0 -.7L1G H.F4-473L>I2/-4G=4G47 04G4/-6C268G6A7.0 45J/303H.> " 31 F? 3-1/-6>2?LD >G. 5E //AF40 A/;A2H>E2 3- AG466/AF.I4F?-D0308-8/4793/-7>26H10E5476E51036./4-473/-4G=4G4704G4/-6C2AG /0123 B42/D 1 2 /4F<6/AFA=42;4H.F 4F?:I3BB 01G/-4GMBB 24946D/AF >22 5.7H470.G47H4204-A/AG43 3"42AGA/A L1G F1-3654F3230E2>/3K63./012>70B3773F?93F?15>7?3.= L1G536.$ 0>6 04H=42D H.>010 4F?C665E70>201H>/>730 /-4G=4G C A/4.H4IA H.F=12630H.>01;4G>61G1053IH.HD= H=4266A=>26 7./- 8764=A047?08G8042D/-8G/3I>6/-4G=4G66424;<646640A/<G630G>C A/.;G1FG351$ 03653IH;4H.F>66AG640V323;:/-4G=4G93/-7>236>G3A//3I>6H.>0$W4B23;160A/-< H.>0/-4G=4GI424724F.>223;16>B373http://felix.lovassy.hu/J<547AG946D42 3F?1BB 74=4/ G47H4-=A7? >=32 H.>010 A/X=3F?.7L1G536.03/-301/ 637>G10 > F<G69>2K-36.;G1FG /-7>263-./01232?47= E5G30A/-C26$$>> 1 58//-4F?MI6DA/G47H/-4G4-D9>2K-36.;G1FG35H.>01091//-3/0E636K$A/F?MI6D$ 5E70>=32.F? <G4/53F?3G45B4G68//-4F?MI DA246G3I-.3H363.76:230E63$ 6>/. A/ 64=A047?/AF. 08GA G8F-< " J $$>>1 2" >2K-36.;G1FG35 54F<G>/3 7A20C2 54F=32K/< =1273 " 3.7H 3 93GH=4G4/ B4/-4G-A/4 5.7H;4H.F FG>J.KI3 3-./ >2K-36B3 :F? 68G6A7.0 91F? 3-4/ >/. 64GC2466D2 420C287<6466/-4F547/47 B.-617/>F1/ E7.0>293// /-45;17616/-4542D6663G6=304GC2640B4/-4G-A/G43-425:260A6A=$ B4739>2K-36.4/-08-80A/4GDL1GG>/10./ J "1 2 8>>C15J 2 " "1 "5 22J673-.F3-F3$ 6K/>F> A/-<64666>B2> ;7303-1/-6>2?LD78080A/35E //AF$=4-46D0LA2A=$ 01GA/A==AFA7542? =442406G17.0E/:617IE6636I>0423-./0123=4-46A/94-61=>BB.8/-$ /-4/<6A/A/L42H12F1->/JA2I>BK23/172K373-./01234F?.0.7L1G536.03/-301/637>G3>26320A/-< ;G1FG35/4F<6/AFA$ =42B>G5.01G240AGH4-946D3H.>01035E //AF40G47H42A/43-.7F?474/637087?=46G47H4$ 2D0 2./6>I3/D6 3-4/4624F4/ 5KH1/<6>/1036./ 17$2.74 5KH L42= G47H/-4GB4 P 70 UU# oldal

25 I V. A Z I S K O L A H O N L A P J Á N A K B E M U T A T Á S A Kérjük, mutassák be az iskola honlapját (és/vagy Intranet oldalát), illetve fejtsék ki, milyen koncepció és milyen strukturális megfontolások mentén jött létre az iskolai weboldal/intranet oldal. Hogyan, milyen koncepció mentén frissítik a honlap tartalmát és milyen terveik vannak a honlap látogatottságának növelése érdekében (fejlesztési tervek)? Amennyiben az iskola nem rendelkezik saját honlappal, kérjük, készítsék el az iskola honlapjának tervezetét, oldaltérképét, azaz vázolják fel az elkészítend iskolai portál szerkezetét, tartalmi elemeit. (E feladat elkészítéséhez példával szolgálhat az Oktatási Minisztérium honlapja is, mely a címen érhet el. A honlap legaljára gördítve az Impresszum mellett található a Honlaptérkép, amelyre kattintva látható, miképpen strukturálódik az oldal.) Értékelési szempontok: Fixen megítélt pontszámok: Maximálisan 20 pont Saját honlap megléte (legalább 6 hónapja létez honlap) vagy - Saját honlap amely a pályázatra készült el vagy - Saját honlap megvalósítási terve Saját Intranet megléte (legalább 6 hónapja létez ) vagy - Saját Intranet amely a pályázatra készült el vagy - Saját Intranet megvalósítási terve Saját, már legalább 6 hónapja létez honlap fejlesztési terve Saját, már legalább 6 hónapja létez Intranet fejlesztési terve Értékelés alapján megítélt pontszámok: Maximálisan 30 pont a bíráló bizottság döntése alapján. A bíráló bizottság értékelésében els sorban a honlap felhasználását vizsgálja, illetve azt, hogy a honlap mennyire tükrözi az iskola életét. El nyt élveznek azok az iskolák, amelyek a diákokkal él online kommunikációt folytatnak, illetve különböz online szolgáltatásokat nyújtanak (pl.: vizsgára, kirándulásokra, eseményekre való jelentkezés) illetve a rendszeresen frissített honlappal rendelkez k. Ebben a kategóriában elérhet maximális pontszám: 50 pont. Ezen kategóriában elért pontszám a gy ztes iskolák esetén a projektor támogatás mértékét határozza meg. Ponthatárok: Min. 37 pont 1 db LVS2 típusú multimédia projektor. #)$ **&$B373)###+#3 E 2>70B37 G47H4-6A0 54F <F? # " G47H4-=A7?B4L4I4-64E6>7749A-=12654F/ F?745C2946C /0123./->5<6KFA;42A /-8GL =.2>F9>2K7-17B /1036 =>G7E70 91F?:IBK2 A2=4-94//C G746 3H D/AF /-47 **U L4BGE>GI>B37/3I>6 BAG426 = G4/-6C2'.7L1G536.03$64G45 /->5<6KFA;4.7B.-61/<6166E03=.2>F9>2K91-03;J/12KH>/24946D/AFA6001G=46DH866L42B477C F?275 J ? 3001G 3 WWW21=3//?=4.79E J<547 =126 42AG946D $FFF15 J 527<F?3-K633-./0123W4B23;I33WWW21=3//?9EJ<547AG946D 42 & &";J 2 J0 O" G.W4B23;/636.0E//-4G=4-A/M4F?/-4GMFG3L.0>03663G63253-K04G464//-4G04-46M91723;= A9>7?37.5>J.K=32A/3=3JG.;6$642H1B166L423/-4G04/-6DJ/3;36ZF?AG4--C091F?301G 08=46425A7? FL4242D/-<7=17323/63G63253/91723;;32I42476C7054F3J?B4G$6AGB47 3J"3-.764G7464/91-->LAGA/40EFG>//-4GM78=404HA/ ;/-4G $ I4/>63230E2>/>6=176353F3E6>7S " 0 55 " A-$ 5A7?C70:F?H F?>63230<6I33W4B4/54FI4247A/A6A/8>>8 62 J 2 3 J304G464//-4G F?6>B2>-361//-4G04-46=>261663L42 5<F3-4HH.F.4F?/-4GM547CG47H/-4G64F?23?4G$4/54F12H>//32H12F1-63>63-./01234F?.0.7L1G$ >G3 "8-9>2K/L4I24/-6A/E6>73SSS 1J JJ<547./42AG946D./012> ;I3"AGIC093 =3235.2? M08H.03WWW21=3//?9EJ<53001G4-693/-7>2I>0[ 23. oldal

26 3I71/ 3- A246 A/ 5E D/AF40:F? 3230E F? 3-:I 91723; 54F32016KI3 G8=.H4/47 5>/912L12?636635E70>I>6<F?23;E703H L426826A/4A/61=>BB.L4I24/-6A/4.F47/10>.F=>G3$ F>G AG4./012> ;I>GK23-.H4I>GKH.>010=126H.>0I3.70/D63 ;1G6>2/-4G04/-6D../73F?17IK=A245A7?6I =.//-3\ (B vebb információ: :26 A=40B47:I3BB 01G/-30=>26>/ 08= B4 3 W4B23;10/-4G04-46AB47 3-4HH.F. /636.0E/ 23;1036 H.735.0E/ 23;10 =>26166>0 L42 S5 S F?./012>703W4B4/54FI4247A/4.2?47.G>7?B3 3230E2I F?12?37>2237HKW4B54/64G F=373/ EH>/33/-4G04/-$ 6A/B47 A/ 3;G1FG351->/B37./ 5>/GA/-6 B.-61/< / 91F? 7A9>7? A=5:2=3./ D 24F?473-./ ;I>7303/-4G04/-6DI4-./0123.F3-F36K942?4664/.;1-<J.KI>6466D23637A=6D2B46826D GA7?40042 L42=AG64-=4/-4G04/ F68BBC70 54F42AF4HA/AG4 3-./ ;I>6 V J 2 "V "55 #)8 'A==424-42D <6166./ ;5.7HH4/.F7I>B375.7H;4H.F63G6325>B37.F?40/-.0 6C0G / ;I3.624G30K;.3G./63G47H8G80/AF4.6 -$G$$15 S5 10LA24420A;-42A/E6>7H876866C7030A0A/B3G73/-<740 0C287B8-D>G7? /-7>236>GK2.7H47.2?470AGHA/B4791//-:4F?4-646A/6L12?$ 636E703-./01235M=A/-637>G>=32 G ; 54FI4247A/A740 A//-4G04-46A <6>/>B B G 42=>G>/3.6./.F?40/-C70642I4/<647. "3 J J oldal

27 23 55J 547C; F=>23/-6>/3A//1GG47HI4./6C0G8-.3-./0123>26320A;=./426A/08-=46<$ 6466AG6A0G47H46 BB43547C;176B304GC /01235:26BA2.4/45A7?4.=4203;J/1$ 2361/.7L1G5>J.K0;>G1/<6=33-306E>2./637A=./012>6AG.76D9<G4.= C; /012>B37L12?K10636K$74=42D5E70>GK2L1F232$ IE08//-4324FL1761/3BB.7L1G5>J.K036A//636./-6.0>036F? ;730942?463-./01231/-6>2?3.7307A=/1G3.B19K0>/LA7?0A;4.A/BC/-04/AF4.70./ < C; =4604-D0 B<F3-42D-D0A6547C;1763 5:26I>6A/3I424$ 7A6.F? B45E6367.3HH.F4-3547C;1763I8=D7046;GKB>2I354F323; C;176B37 01GG406 A/ 73;G30A/-.7L1G5>J.K036 7?:I6E >70 I4$ D>2632>71/./012>/H.> L42=A642.G47H/-4GC70GD2A/3L42=A E3$ 2.6>/3.GK < C; =4604-D C; /012>B375M08HD637>G10A/X=3F?H.> =A047?08-8//AF4.65E636IE0B4F?391723;2>61F36KI3/-<74/4BB0A;4603;$ / >G105E //AF4.7405E70>I>GK2/B4;.22376>/67?4G9463H.$ > //AF H4773;.5E70>I>B3./ 25. oldal

28 < C; =4604-D F?MI6866C0 J/101GB3 3-4F?AB 08-AGH40M =3F?/3I6KB37 54FI $ L1G5>J.K0363-./012>GK23-323;<6=>7?GK2A/.6603;166942?463-./0123H.F.6>2./L1$ 6K32BE53= D A-5A7?42406G17.0E/H10E5476E53../ < C; =4604-D0 #ZF?AG4--C07A20C F?4F?.7L1G536.0> $ 2D.76A-5A7?91723;I>70C28774L1F E703-./ L1G >2K A/3-.7L1G536.0>6AG.76D/-12F>2636>/ < C; =4604-D0 ZF?AG4--C091F?3I424724F../ ;H4/.F7I>730/-4G04-46A740A/63G6325>7308//-4>2$ 70 " 2"05 J"0 " #)= S >2237HK37L1G5> G KI3/193$ /45517HI33-691F?0A/-91F?7.7J/G3I633230<637.=32K774042/DH24F4/10391F? >/. G47H/-4G 3-./0123 B42/D/6GE06:G>I3 3-./0123;12F>G10 A=GD2 A=G4 >2237HK37 => G432.->2KH /0123.7L1G $/-E;4G/-6G>H>742AG946D3GJE236>7./-47L42C23->2237$ HK37>63230E2KW4B23;0A/-<6A/.64J9712KF.>054F08= ;/-4G04/-6DIA6D291F?5.7H ;0.7A-46A7L.715<6/175.7H391723;>26320<7>26/-12F>2636>/1036./BD=<6/4-406C0GAB47308=4604-DA=91723;$L4I24/-6A/.64G=4../012>70B37308=4604-D0 4204/5M=A/-637>GE =32 /-4G467A3;.3G./63/-<740465AFL.7153BB3754F936>G1-7./6C0G ;/-<7$ =.2>F>B /172K J1 B37/-4G467464=A047?473G3I-870A;-D08G6./B4=17=3GA/-6= B37323;=46D ;/-4G04-46A754FI4247A/A7745K93I6E70=> oldal

29 -4G467A70933& &";JS F?H.$ >010BK2 >22K J/1;1G6 0A/-<647A 42 4-AG6 4F?;>2?> <G=3.F?40/-C70 3-4GG4 L1FA$ 017? H.>0I3.70/4F<6/AFA6 0AG7. -4G467A ; 4HH.F. H4/.F7$I>6 54F63G6=3 55 "2 J 24FL1761/3BB >63230<6>/ 542? I8=DB47 G432.->2KH F? 5 7 A/ H36B>-./ /-7>2K GA/-W4B23;$ 5161G10360A/-<6C70424G=4.70/-4G.76308=4604-D3H36B>-./10A/91-->63G61-K32$ >/1004GC27A <6>/G3 I 531=3//?91723; $ 2?4008-C23-42/DL1F54FI HD23;17368BB.301G>BB.9<G4.70J<5/-K 32366F? H36B>-./BK2L1FLG.//C HD23;I1BB12H32>7632>2936K./9<G40B47/-4G467A70./L420<7>27.9<G40L42$ 6826A/A94-;4H.F 91-7>702A6G4542?4654FL4242DI1F1/E26$ />F >G10A/H.>010./93/-7>29367>730 E 532 J" 3542?740 /4F<6/AFA=424F?GA/-63-4F?/-4GMBBA/73;G30A/-4BB247$ 745>/GA/-6;4H.F./54F=32K/<6936K ? ;5AF.7L1G536<=3BB>=>2$ E" GC27A740 B4244BB43-3H36B>-./B3637>G104/46AB47 70<=C25AF3./L42$ 04GC /0123W4B23;I>G3--424F?J/3;>/G3 73;$ G30A/-24774/EF? H36B>-./323;I>70A/-C27A74042./-473H36B>-.//4F<6/AFA=423W4B23;0C287B8-D23;I ;$ J/ /0877?4BB D402477A L42C2./ 54F12H936K02477A740S7A=G4/-30G3637<6166/-30G3=AF-466/AF463HK.76A-5A7?$ G4/6BT / =4A/AG466/AF.IA740 3-A=404GC274G8F-<6A/G4<F? A=470A76.A/1/-6>2?170A76.24$ F474G>2>/3./244F?/-4GM/8H74A/ =>273F?40/-C $ A/3GAF5:260./63B2K.BK25.7A268BB46H.F.632.->27.A/4-473H36B>-./58FA942?4-$ =442AG946D=A H470./->5>G /G47H/-4GB4/-4G$ =4-=4/-4G467A704F?8// G4/A/G424946D/AF463HK3H36B>-./6./54F =4G/47?40/-4G64>F3-K= F47;1761/64G=4-A/6.FA7?42 ".93/-7>2=3 3 W4B/-4G=4GC70 =.G6E>2./ W4B/-4G=4G 3H D/AF4.6/-4G467A =3//?9EH =>BB./;4J.L.0E/764G746$J<54042AGA/A6./B.-61/<637. 4G=4.70/-4G =4604-D02477A740 J J3-F?AB547CBD = G17.0E/H10E5476E J/ /4624F4/ F?GA/-6/-4G467A70BD$ =4BB0A;463H7.3-./012>70B37L12?K10636>/63G6325>GK25>/GA/ D/AF463H$ 7.H.>0I H10E5476E AG946D/AFAG4./ J3-./012368BBA=44F?/;4J.>2./370.L4I24/-6466;G1FG35/4F<6/A$ FA=42 0A/-< A-5A7? ?=G47H42A/A6 H.>010;3;<G 323;17 B43H166 54FG47H42D23;I3.64-3;G1FG35L42H12F1--3/420A/-<6.3-8//-4/<6466G47H42A/6 ;3;<G323;17L42H12F =43-./012>B3754FG47H4294$ 6D637087?=40GD2= I1F/-3B>2?.= >/10GK23H73BD=4BB.7L1G5>J.$ K H32?.2=>7=32K3-91F?323;58F8664F?9 5/-12F>2636$ 27. oldal

30 7>3-3H "A$ /DBB.420A;-42A/ //-4G4;4291F? 2K B F=32K/<6>/3.F4773F?>6F17H12>/6.FA$ 7?42 J3-.H4F47$7?42=.42D0A/-<6DA=L12?351054FI4247A/A=42./012>70$ B374F?G473F?1BB937F/:2?603;3-54F/-4G-A/ ;7303JA2I340AGHA/08G7403GA/-2464/4BB08GC2I>G>/ #)? % #+(.+(1&O*+9 9#&9'(*:# /: BO1 &:%(/:#(.)# -./012>B3768BB5.76A=45M08HD9>2K-36./-4G=4GL>I2/-4G=4GLE70J.K.6/-4G466C0= BD=<647. 4F?:I/-12F>2636>// G:F? H876866C70 91F? 2A6G491--E0 3-./0123 B42/D:7 # 2 20A;-42A/4.70/-4G.76308=4604-DLE70J.K0366>G/<637>70.76A-5A7?C70.76G374623;I>91- -./0123 H.>0I3. A/ 637>G3./->5>G3 W4B4/ L42C D=A 64//-C0 3-./0123 ;EB2.0E/A/J/303/3I>6H.>0I3.70/->5>G342AG946DJJJ -./0123 H.>0I3./->5>G3 42AG946D=A A/ D=A 64//-C >G3.70 J " 3.6 I3 7A=4742AG946D=A64//-C03937F1/B4517HK704G4/-6C242937F AG$ H40M.7L1G5>J.K036 /J<5/-K AG466/AF.306E>2./08=46425A7?G47H/-4GA6;EB2.0>2936K6A53$ 08G4.6A/4F?AB/4FAH37?3F103664/-C7042AG946D=A3H.>010A/637>G10/->5>G J4;J.K0323;I>75M08H.05>G4F?.F474F?/-4GMH /-71/LE70J.K0032L42=AG$ / G3746$23; 3- J W4BJ<547 W4BJ<5 210>2./ 42AG946D/AFA GH=4G4/93745/-1L6=4G4/:617B.-61/<6IE0 08=4604-D4F?A=B47/-4G467A W4B23;7303/-12F>2636>/3.60.BD=<647. F?4F?/-4GM3H36B>-./63W4B23;58FA942?4-=4B.-61/<637.3 /->5>$ G3 91F?:7 3 93/-7>293//3730 F? 3 H.> D/AFC0 3HKH G3746W4B23;16L4293/-7>2=3;373/-E <G>/>G3542?G4%73;17B42C23;G1B$ 2A5>AG6L4242D//-45A2?=>23/ F?3HI A H36B>-.//4F<6/AFA=42 30>G 3-./0123=4-46A/4 30>G 5>/ 08-8//AF40 04-$ H45A7?4-A/AG442.7H< A/AG D/AF 3 B L1G5>J.K042AG946D/AFA6./W4B323;:G33230<637>70>6 B2B47;4H.F3-./0123.G47H4-=A7?40470A/-C26L16K0363-4G4H D/AFC0B47AG9467A0423H.>010A/3637>G10<F? E70>.091-;>2?> B>G5.01GL4293/-7>29367>0 >6936K91F?3-76G374623;LE70J.KI>7>2L1F=3/100320A;2A047?4BB473230<6936K3H.>010A/ 3637>G10.FA7?4./-4G.76<F?3637A=08-B47L4254GC2D4F?AB G3BB6EHIE0.6654F=3$ 2K/< /01239.=36321/W4B23;I>7 28. oldal

31 V. A Z I S K O L A K É T É V E S E S E M É N Y N A P T Á R Á N A K B E M U T A T Á S A Ismertessék az iskola elmúlt kétéves eseménynaptárát, valamint az idei eseményterveket rövid leírással (ebben a pontban hangsúlyozottan nem a pedagógiai munkaterveket kérjük!). Értékelési szempontok: Fixen megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont Az elmúlt két évi eseménynaptár benyújtása A következ tervezett (vagy aktuális) évi eseménynaptár benyújtása Értékelés alapján megítélt pontszámok: Maximálisan 10 pont a bíráló bizottság döntése alapján. Az értékelés során nem a lebonyolított/tervezett események számát, hanem azok min ségét, céljait díjazzuk. Az iskola életéhez szorosan kapcsolódó események és versenyek fontosabbak, mint az általános ünnepi események, tehát az eredeti, nem szokványos, de hasznos kezdeményezéseket külön pozitívumként értékeljük. Ebben a kategóriában elérhet maximális pontszám: 20 pont. Ezen kategóriában elért pontszám a gy ztes iskolák esetén a digitális videókamera támogatás mértékét határozza meg. Ponthatárok: - Min. 16 pont 1 db Canon MV600 digitális videókamera. )$ BB473637<6>/.A=B474/45A7?4.703/-10>/1/;32466>70<=C2:I3BB30032./BD=C2640A--C0 /1GB3735>G24-3I2166A/364G=4-4664/45A7? F?15>7? FL4242D474BB47./ /-4G4;4603;1663-4FA/-/AF4/6>;2>2$ 01->/6;G1;3F>2KG47H4-=A7?406>51F36>/ G46A7B42C20A/-< /0123 *1/-6>2?33 2G33-./0123.L32.:I/>F16 7A;-474. L42H12F1->/3.GK2 9<G4/!J 7 S91723;IE0 WWW5E-/.03/9ET G47H93F?K A740KG>6 63G$ 61668>>C "5 C$A73 21=3//?/ H.> F?A246G4/-K2KA25A7?63H1663-3H4$ GM 51/12? A/-474/-4G F?C664/ 63FI3.BK2 >G3H6 (B vebb információ: illetve -$FCA13 5 A=L1GHE2K$ I>7 3-./ H47 A=B47 54F452A >G6<G932> >GI>GK2NGE/-7?3. G;>HGK232 2 /1G>7"58>$>7301G34/6.KG>0B373-./0123H.>0I3. AFDF?4G6?>=32304-C0B4742/A6>26303=4/-;GA5.=>GB37 632>2936K NGE/-7?3.$452A06>B2> G8=.H 5M/1GG32 A/7A53L4I93I6>//323HK-7309<G4/637>GE70452A0A740 (B vebb információ: illetve -.7L1G F1-36E707A;/-4GM/<6A/4AGH40AB473-./0123.7L1G J97.035E //AF4#3 3 "?69.GH4$ 6466=4G/47?47308G7?A0=AF-D/H.>0I3.= GA/-6/1 2 J (B vebb információ: illetve 29. oldal

32 Lovassy László Gimnázium - D/-. /-C746 42D66. E612/K 637<6>/. 73; HA2E6>7I>7 G47$ H4-6C0 54F 3 93F?15>7?1/730 /->5<6K " 3 6 5:26 A=B47 F?D-64/ 1/-6>2? 3 01G>B$ B37 0.3H166 42D$ A/ 3 HA2E6>7 L12?35>7 54F936>G1-166 A24/ L423H >22<61663 ;GKB36A642 42A 3 FK2?>036 3F? =4G/47?B47 =AFC2./ 3 2 7A /AF. 63F1$ -361/ F W 7?4G64 54F 427?4G= I8=D A=. /.;4604 G47H4-A/. I1F>6 (B vebb információ: illetve /012>70B F?15>7? FL4242D47 4BB47 36 /-4G=4-A/AB47 54FG47H4$ A=B47./ 3 -A/G4 04GC26 3 /-10>/E "A/-C H.>0.F3-F36K =>23/-6>/G3 A/ 3 H.>073;G3 ;230> F.6> F=4/-64F46640 # >6= F3-F36K :G6K2 (B vebb információ: illetve ) $/ 1/-6>2? >BK2 F.57>-.E5E /-K2K L32.:I/>F16 A/./0123. G>H.K5M/1G6 0A/-< ?B47 G>.G>7?< L.F?42$ FA/-/AF4/ A2465KHG3 A/ 3-4FA/-/AF4/ 6>;2>201->/G3./ (B vebb információ: illetve - 4FA/-/AF6EH361/ A2465KH <6>/>730./0123. ;G1FG35I>730 GA/-40A < /012> A= 04-H46A6D2 3-./0123. G4L1G5$BCLA6 542? J 2 1 B37 /-4G4;2D Q 42=>G>/ FL4242D A64$ A/ >GE/<6 % 71=45B4G $A A76 9.=36321/ IH 4F? G47H93F?K B.12KF.3 KG>7./ GA/-6 = ?740 6A5>I3 /-.7$ 6A7 3-4FA/-/AF4/ A2465KH =126 (B vebb információ: illetve $ 5>G 93F?15>7?1/37 $ 8>>C 5 $D1 3 A;C246AB47 G47H4-=A7? F1-361/ H.> <=C2 3 /-C2D0 3./ >G3. A/ GAF. H.>010./ 73F? /->5B37 GA/-6 =46$ 640 / 2" J : 55 (B vebb információ: illetve 30. oldal

33 Lovassy László Gimnázium /012>70G4L1G5BCLAI45AF%/-4;645B4GAB4754F$ ;>2?> A/3- > ;5 573J<546%H4J45B4G$>7H4GC F?./012>70' 5>/.0 08-A;./012>=32 4F?C66 (B vebb információ: -.HA75>/1H/-1G04GC2654FG47H4-A/G43 /-4G=4-A/AB4739 J /$ >G3. A/ H.>0I3. =32KH. A7IC046 53FE0G3 826=4 82$ B48GH8F740 (B vebb információ: % H4J45B4G $>7 4/64 $C 2J5J A; / G7364G5AB47 3 =4F?4/03G337A /AF.03$ 53G30KGE/ 3-./ >G. 0353G30KGE/3 A//10$/10 21=3//?/H.>0+424I A25A7?=126 (B vebb információ: -10>/ FL4242D47 4BB A=B47./ 4F? 6.$ -474F?4H.04/1/-6>2?5M/1G364G F36A2./-C746 42D66. E612/K 637<6>/. 73; G>J/17?. 937FE23616 $$E " " AGH404/ A/ 54F24;D 3=32.HA-64 L BB 4-4G A== D66.4/45A7?4046 (B vebb információ: illetve WJ *3 68G6A746A$ 740 4F?.0 54F936>G1-K 3230I3 - *%&$1/ L1GG3H3215 5>G6<G$637>GI>G3745J/303L1GG3H321542D4/6AIA >2>730 A=L1GHE2KI>7./ 54F452A J/ /-;GA5=>G1/3./ 5.7H47A=B474F?.F477<=K/ 5M/1GG32 452A F = >GE70GK2 -.HA7 3 4/-;GA5. "8-A;./0123. G36KG.E50KGE/ 68BB 5.76 % A7404//42 /-K F 3 4/-;GA5. F?4645 E2>I>B37 $H:GG4H1$5./4$IA6 BC/-04/AF G6IE0 3-6./ 7?.2=>7 91F? #O WJ 2 /10A=4/ HD10636KA/74=42D5E70>I>AG6 (B vebb információ: 31. oldal

34 /012>704F?.0I42517H363542?/-4G.763Q R C0GAB :267A9>7?A=B4768BB64G45=4664L424F?$4F?9<G4//-45A2?.$ /AF74=A6SN12?3.>71/ 3J0K#4-/DTBB473-A=B47;4H.F)71 20#3 21JJ6 7 (B vebb információ: /012>70B H.0 A=4 I F $' 93$ = IW#.>0I3$.70 A2=4 3-./ ;I>6 AG.76D 54F=>261$ GC25A7? KB4GB47:F? H87686$ F?J J$ " F?3H.>0/>F16AG.76D.7L1G5>J.$ K0 466D2 04-H=4 745J/30;3;<G323; G17.0E/37./42AG946D4024/-740 (B vebb információ: 246=4 3-.H4F47 7?42=. 42D0A/-<6D 0A;-A/BD /-4G4;46 03; 3-.H4F477?42=$10636>/ F?.0 7A20C ?37?42=. 64GC G6A7D./54G46/-4G-A/ J1 J " BB473637A=B47/-4;645B4G=AFA7E D/-8GH.$ >0I LG37J.31G/->F.& $B3/ 3 =.$ /-1762>61F36>/G3&63=3/->704GC2/1G7A5461G/->$ F.373EB3H4J45B4G424IA7745J/303H.> >G. 0353G30KGE/E70./ 422>61F36166 A/ 73F?17/.04G4/ 017J4G6642 5E B4 7A546 64/6=AG./012>70 H.$ >0I3.=47HAF/-4G4646C70465>G106KB4GB47A2=4-9466A0 (B vebb információ: illetve és %X&$1/637A=61=>BB.64G=4-466;G1FG35I3. : "5/012>70=AF-D/H.>0I E2>I>B37/-4G=4--C0 5>G68BBA=43-323F3=36KB> ?.:I/>FB3754FI4247DLA7?0A;40420A/-<6A/A7 0<=C2 3 =AF-D/ I>GK 0A0/-323F 0.6M-A/AG4 04GC2/1G - C774;A2?4/ J4G45K7.3 E6> G6 4293F?7. 0A/-C2D H.>0I3.70 AGH404/ 6GAL>/ 5M/1G10032 A/ 08-8/ 1/-6>2?1036>68242D;G1HE0J.K00328G=47H F37A-D046 & 5 3/-323F3=36K6 08=46D 9A6=AFA7 G47H4-. 54F./012> F?15>7?1/ 1=3//?$B>26542?740942?463-./0123A;C2464A/61G7364G543H6>7J;3G0466A>63230E$ 2K61G7364G45BE2./937FE >-K0A/0>=A-K05:26.HA-D5.2.DI4/10I424724$ F.A/=1261=3//?/H.>016=17-3G47H4-=A7?G G47H4-=A7?47./012>70I424724F.H.>0I3.=4G/;GK-3-474A/6>7J= /-<7$ 5M 0364FKG.>B37 5E636936I>0 B4 H.>06>G/ >G3.0 A/ G D66 6EH>/E036-4-A= G4F?B473 =>21F36K$G47H4-=A7?4./24/- 32. oldal

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!

FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! Gypsy Studies Cigány Tanulmányok 27. FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében! PROJEKTKÖTET PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK NTI ROMOLÓGIA ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA TANSZÉK - SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS, 2012. Gypsy

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1 1 / 28 2013.10.16. 16:59 Ügyiratszám : be/sfphp14-0015/2013 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZ ADATAI A kérelmez szervezet teljes neve: A kérelmez szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely

KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely KÉZIKÖNYV CIVILEKNEK Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely NÁFIORE, 2006 A kötet a HÖOK A HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY és a VESZPRÉMI EGYETEMI HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY szakmai együttm ködésével készült. A kötet

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató (BSc)

Hallgatói tájékoztató (BSc) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói tájékoztató (BSc) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 4 Oktatás és Tanulmányok... 5 Mi is az a kreditrendszer?... 5 Hallgatói jogviszony...

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család!

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Nagy megtiszteltetés Magyarország és Gy r városa számára, hogy lehet sége nyílik elnyerni a 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban

Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban Támogatási programok lebonyolítása a nonprofit szektorban DemNet könyvek 4. 2001 Budapest KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetet az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala (USAID) Európai

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel

A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel Ötvös Zoltán A magyar érettségi rendszer anomáliái, összehasonlítva a 12. évfolyam elvégzése utáni külföldi egységes vizsgarendszerekkel 2007. augusztus- szeptember 1 Tartalomjegyzék oldal 1. Az érettségi

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS Zöld SzékelyFöld Egyesület

ÉVES JELENTÉS Zöld SzékelyFöld Egyesület 2011 ÉVES JELENTÉS Zöld SzékelyFöld Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 03 Tartalomjegyzék 04 05 Köszöntő Tevékenységeink I. Saját programok 05 Hangyasuli tananyag 06 Székelyföld 7 csodája 07 Szelektív hulladékgyűjtés

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (CSP-CSBM-11) Pályázati Útmutató 2011. május 13. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkit zései...3 2. Támogatott tevékenységek

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN

TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN TEHETSÉGGONDOZÓ STRATÉGIA ÉS PROTOKOLL A BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYEIBEN 2010. december 15. Tartalomjegyzék 1 A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉRTELMEZÉSE...4 1.1 A tehetség probléma körüljárása...4 1.2 Tehetségmodellek...5

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről

ILYENEK VAGYUNK 2010-2011. Közgazdasági POLITECHNIKUM. Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tájékoztató füzet a Közgazdasági Politechnikum ötévfolyamos képzéséről Tanulmányi terület kódszáma: 02 2010-2011 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.:

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA

BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA BAKONYI TISZK INTÉZMÉNYI MARKETING- ÉS BEISKOLÁZÁSI STRATÉGIA 1 2010. december 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. HELYZETELEMZÉS: A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 6 2.1 Általános demográfiai

Részletesebben