Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! 292 + ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi. 362 + ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi"

Átírás

1 1

2 2

3 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete 2012 februárjában valamint március elején a következő témákkal kapcsolatosan hozta meg döntéseit: Az első februári, rendkívüli ülésére február 13-án került sor, a következő napirendi pontokkal kapcsolatosan alakult ki álláspont. 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete első napirendi pont keretében, egyhangúan meghozott döntésével fogadta el, év munkatervét. A munkatervben nagy hangsúlyt kaptak intézményeink beszámolói, valamint helyi rendeleteinknek felülvizsgálatai. Az üléseket előreláthatóan minden hónap utolsó csütörtök 17 órájára hívja össze a Polgármester. A munkaterv Tápiószecső nagyközség honlapján teljes egészében elolvasható. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete, egyhangúan meghozott döntésével fogadta el, Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat és Tápiószecső Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodást. Az eddigi megállapodás módosításának oka, a Nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény, amely új alapokra helyezte hazánkban a nemzetiségek jógait. A Megállapodást honlapunkon elolvashatják. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete e napirendi pont keretében 7 igen 1 tartózkodás mellett meghozott döntésével helyezte hatályon kívül, Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2011. (XII.22.) számú az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról szóló 1/2011 (I. 27. ) rendeletét. A hatályon kívül helyezés oka, hogy az Országgyűlés december 28. napján tartott ülésén fogadta el a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX.törvényt amely felhatalmazása alapján az ivóvíz szolgáltatás díját 2012.évben a víziközmű szolgáltatók határozzák meg, így megszűnt az önkormányzatok díjmeghatározási joga. Fentiek következtében az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabállyal ellentétes lett, így hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, az élelmezési nyersanyagnormák alapján megállapított évi térítési díjak meghatározásáról megalkotta rendeletét. ( 6/2012. ( II.13) önkormányzati rendeletet ) A térítési díjak a évre prognosztizált infláció értékével lettek megemelve, semmilyen többletbevételt nem jelentenek, csak a költségek megtérítését, szinten tartást tartalmazzák. A módosítás nyomán, - a teljesség igénye nélkül - az alábbi díjak alakultak ki: a) Óvoda (napi háromszori ÁFA étkezés) b) Iskola napközi (napi ÁFA háromszori étkezés) c) Intézményi dolgozók (napi ÁFA háromszori étkezés) d) Intézményi alkalmazott (ÖNO) ÁFA e) Idegen étkező ebéd önköltsége (rezsivel) ÁFA Rendeletünket honlapunkon teljes egészében elolvashatják. 5.napirendi pont keretében került megvitatásra Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának és Intézményeinek költségvetési javaslata. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével, a Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát figyelembe véve, a év költségvetési rendeletét nem fogadta el, annak további átdolgozását kérte február hónap. rendes Képviselő - testületi ülésére február 29-én került sor. 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelettel összhangban, elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. Fentiekre tekintettel, három nagy (Tápiószecső Football Club Közhasznú Egyesület, Tápiószecsői Polgárőr Egyesület, Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület) községünk életében kiemelkedő tevékenységet végző civil szervezettel kötött külön támogatási szerződést. Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Tápiószecsői Polgárőr Egyesülettel kötött támogatásokat egyhangúan, a Tápiószecső Football Club Közhasznú Egyesülettel kötött szerződést 6 igen 1 tartózkodással fogadta el a testület. 2.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy - a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére - csatlakozik a évi az iskola tej programhoz. A program keretében, - az adminisztrációs terheket követően -, iskolásaink az MVH támogatásában megvalósuló iskolatej programnak köszönhetően, naponta friss tejhez és kakaóhoz jutnak. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy a Szecsői Tükör Szerkesztőségének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2008.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításával, lehetőséget teremt arra, hogy a szociálisan rászoruló nehéz élethelyzetbe került munkanélküliek havi 1 db. munkahely keresését és munkavállalását célzó hirdetést térítésmentesen közölhessenek. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy eseti bizottságot hoz létre annak kidolgozására, hogy milyen feltételekkel oldható meg, az, hogy minden tanévben az aktuális 4. és 8. évfolyamon, kirándulásokhoz szükséges összegben hozzájáruljon egy, a pedagógiai program részeként kidolgozott tanulmányi kiránduláshoz, annak érdekében, hogy minden, az adott évfolyamra járó tanuló a családja pénzügyi vagy szociális helyzetétől függetlenül, hozzájusson a közösségi élményhez. 3

4 5.Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testülete a évi a Pénzügyi- Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatát figyelembe véve, 7 igen 1 tartózkodással fogadta el, az átdolgozott költségvetési rendeletet. 6.napirendi pont keretében Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Nagykátai Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője megkeresést tárgyalta. Az intézményvezető a testület döntését kérte a településen dolgozó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazotti részére nyújtandó béren kívüli juttatásról. A képviselő testület, 5 igen 2 tartózkodás szavazati arány mellett, - az önkormányzat anyagi helyzetére hivatkozással - döntött úgy, hogy béren kívüli juttatást nem tud adni. 7 Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen 2 nem szavazati arány mellett döntött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetői béreinek finanszírozási hozzájárulásáról. Tekintettel a társult önkormányzatok (Nagykáta, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Pánd, Tápióság) nehéz anyagi helyzetére felmerült az igény, hogy mindkét vezetői beosztásban alkalmazott munkavállaló bérét meg kellene osztani az öt település között. Képviselő testületünk, - mivel az, az anyagi terheket tekintve kedvezőbbnek bizonyult a bérterhek egyenlő arányban történő megosztása mellett döntött. 8. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Tápiószecsői Víziközmű Kft- vel kötött üzemeltetési szerződésében meghatározott üzemeltetési díj év második félévére esedékes összegét a Tápiószecsői Víziközmű Kft március 31.napjáig köteles az önkormányzat részére megfizetni. 9. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással döntött úgy, hogy az önkormányzat tulajdonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 9/2003. (IX. 25.) rendeletet módosítja. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselőtestület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás) más részére történő átengedésének feltételeit és módját a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény állapítja meg. Hivatkozott jogszabály rendelkezései szerint, a helyi önkormányzat rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő vagyonából, rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. A rendelkezés értelmében valamennyi helyi önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a helyi rendeletben forgalomképtelenné nyilvánított vagyonelemek körét, e napirendi pont keretében képviselő testületünk e kötelezettségének tett eleget. 10. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú döntött úgy, hogy a Táncsics M.u.4 szám alatti ingatlan tekintetében Toldi Krisztinával lakásbérleti szerződést köt 2012 március 1. napjától 2012.május 31.napjáig terjedő időszakra. 11. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúan döntött úgy, hogy a polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése Tápiószecsőn című KMOP pályázat közbeszerzési ajánlat felhívását és dokumentációját jóváhagyja, a bírálóbizottság tagjainak a Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Jogi és Településfejlesztési bizottságból Tar Andrea képviselőasszonyt, és Kanizsár István bizottsági tagot jelöli március 8-án került sor képviselő testületünk ezen időszakában megtartott utolsó rendkívüli ülésére. 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő - testülete egyhangúan döntött úgy, hogy Üzemeltetési szerződést köt, a Tápiószecsői Víziközmű Kft. vel. 2.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő - testülete egyhangúan döntött úgy, hogy az.fci Kompozit Kft. kérelmét, hogy a 1875/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatban a fenti ingatlant átminősítése gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezeti kategóriába, jóváhagyja. A Kft. kérelmének oka, hogy a fenti ingatlanon egy új üzemet kíván felépíteni. A testület hozzájárulásával elhárult az akadály az átminősítés útjából. Reméljük, hogy az itt letelepült Kft. új munkahelyek teremtésével járul hozzá, Tápiószecső fejlődéséhez. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő testülete egyhangúan döntött úgy, hogy Tápiószecső legszebb kertjének és legszebb utcájának megválasztása programot hirdet. A nyertest Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő testülete augusztus 20- án megtartott ünnepségén Tápiószecső legszebb kertje 2012-ben cím oklevéllel, és ugyanilyen feliratú, kihelyezhető táblával jutalmazza. Kérjük a lakosságot, az összefogásra valamint és a pályázásra. A pályázat részletes leírását, az Alpolgármesteri tájékoztató keretében külön olvashatják. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy parkosítja a magdolnatelepi, Sági úti, MÁV-állomási buszfordulókat, a Fürst Sándor és Vörösmarty utcák találkozási pontját, a temető előterét valamint Május 1 tér és Alkotmány utca találkozási pontját. 5. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy ingatlanjainak kedvezőbb kihasználása érdekébe, néhány ingatlan vonatkozásában, annak megosztása tárgyában földmérési munkákat rendel meg. 6. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy Tápiószecső Nagyközség Közigazgatási területén, a hagyományokhoz híven idén is tavaszi nagytakarítást rendel el. Az idei nagytakarítás ideje, áprilsi 14-e, majd április 21-én virágültetéssel díszitjük községünket. Várunk minden dolgos kezet. 7. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott szavazattal úgy döntött, hogy az előzetes tárgyalások alapján ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozó igényt nyújt be a Magyar Állam tulajdonában álló, Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén elhelyezkedő, eddig a Helyőrségi Klubnak elhelyezést biztosító honvédelmi objektum és a hozzá kapcsolódó, azt kiszolgáló infrastruktúra vonatkozásában. 4

5 A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló ingatlanok egy része jelenleg használaton kívül áll, állagmegóvásuk nem biztosított, ugyanakkor Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának, vannak olyan törvényben előírt kötelező feladatai, melyekhez nagy segítséget nyújtana a fenti ingatlanok tulajdonba vétele. 8.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúan meghozott döntésével úgy határozott, hogy Tápiószecső polgármesteri hivatal 1-es és 2-es számú épülete teljeskörű akadálymenetsítése tárgyú pályázat kiviteli munkáinak ellenőrzésével kapcsolatos műszaki ellenőri tevékenységgel az L-Tervez 1139 Budapest, Papp Károly u. 22/A VI/3. székhelyű Kft-t bizza meg ,- Ft összegért. Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket a község honlapján elolvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző Alpolgármesteri tájékoztató Együtt tegyük Tápiószecsőt tisztábbá és szebbé! Tisztelt Polgárok! Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az eddigi falutakarítási hagyományok alapján április 14-re szemétgyűjtési akciót hirdet a község területén, hogy helyi összefogással és példamutatással tegyük tisztábbá környezetünket. Előzetes regisztráció alapján az Önkormányzat gondoskodik a résztvevők számára kesztyűkről és szemeteszsákokról. Regisztrálni Csák László közterület-felügyelőnél lehet ( ) április 11., szerdáig. Az igényelt zsákok és kesztyűk április 14-én délelőtt átvehetők a Polgármesteri Hivatalban. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. Valamennyi civil szervezetet, lakost, családokat, baráti köröket szeretettel várunk. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete arról is döntött, hogy a falu parkosítása és szebbé tétele érdekében április 21-re fa- és virágültetési és parkosítási akciót hirdet amely keretén belül az Önkormányzat által vásárolt virágokat, facsemetéket ület a település különböző pontjaira, illetve parkosítja Magdolnatelep, a Sági út és a MÁV-állomás buszfordulóit, a temető előterét, a Fürst Sándor és Vörösmarty utcák találkozási pontját, illetve az Alkotmány utca és a Május 1. tér találkozási pontját. Ebből az alkalomból is várjuk a helyi lakosságot, hogy együtt csinosítsuk községünket. A dísznövényekről beszerzéséről az Önkormányzat gondoskodik. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, hogy a falu szebbé tétele érdekében a helyi lakosság minél szélesebb körét bevonja, meghirdeti Tápiószecső legszebb kertjének és utcájának megválasztása című programját. Minden helyi polgár jelölhet egy kertet és egy utcát, amelyet a legszebbnek tart. Egyúttal felhívjuk a polgárokat, hogy összefogással tegyék szebbé utcáikat. A jelölőlapokat a Szecsői Tükör későbbi számában fogjuk elhelyezni. A jelölőlapokat június 30-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban, Könyvtárban, Damjanich Művelődési Házban kihelyezett urnákba. A Képviselő-testület egy eseti bizottságot választ, amely leellenőrzi a jelöléseket és augusztus 15i-g kiválasztja és értesíti a legszebb kert tulajdonosát és a legszebb utca lakóit a helyezésről. Augusztus 20-án, az önkormányzati ünnepségen fog sor kerülni a Tápiószecső legszebb kertje cím átadására oklevéllel, ilyen feliratú és kihelyezhető táblával. Szintén ekkor kapják meg a Tápiószecső legszebb utcája 2012-ben címet elnyert utca bejáratainál ilyen feliratú és elhelyezhető táblát a győztes utca lakói. A legszebb utca saroktól a következő sarokig tartó utcaszakaszra vonatkozik. Tisztelettel: Anka László alpolgármester * Megújul a MÁV-állomás épülete Tisztelt Polgárok! A 2011-es esztendőben a tápiószecsői Képviselőtestület nevében Bata József polgármester és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. együttműködési megállapodást írtak alá. Ennek keretén belül a MÁV vállalta, hogy a tápiószecsői vasútállomás épületét felújítja, a belsejét átépíti, a földszinten vendéglátóegységet alakít ki. A Képviselő-testület vállalta, hogy az épületet a vendéglátóegységből befolyó jövedelemből fenntartja és üzemelteti. E megállapodás értelmében zajlanak most munkálatok az állomás területén. Ezek a tavasz végére fognak befejeződni, addig kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését. A folyamatban lévő felújítási munkálatokról láthatók fényképfelvételek a Szecsői Tükör hátlapján. Jelenleg Gyömrő Város az egyetlen önkormányzat az országban, amely maga üzemelteti a területén található MÁV-állomást és teszi ezt nyereséges formában. Ennek példája nyomán a MÁV ezt a modellt próbálja bevezetni a Budapest Nagykáta - Szolnok vonalon és kötött a tápiószecsőihez hasonló megállapodást más községekkel is. Vasútvonalunk települései és a MÁV közötti jövő- és reménybeli fejlesztések érdekében előző esztendőben Gyömrő polgármesterét megválasztottuk a Vasutas Települések Országos Szövetsége elnökének. Egy másik vasútvonali jelölttel szemben egy szavazaton múlott a többség. Tisztelettel: Anka László alpolgármester 5

6 6

7 Felelősség Érzet! Nemzeti Roma Önkormányzat Felelősséget érzek a lakosság iránt. Azért írok néhány gondolatot. Amióta közösségben élek és dolgozom, azóta csak azon gondolkodom, hogyan lehetne az embereket közelebb hozni egymáshoz. Emberek vagyunk, tévedhetünk s a mai gazdasági helyzetben nagyon fontos az összetartás, békés egymás mellett élés egymás segítése megértése. Ezért felelősséget érzek, egyre nagyobb nehézségek nehezednek ránk, nagyon sok család súlyos anyagi és családi gondokkal küzd. Egyre idegesebbek az emberek és ez súlyos konfliktusokhoz vezetnek. Ezért kellene etnikai, vallási, politikai hovatartozás nélkül támogatni az egyetértést összetartozást és egymás megértését szorgalmazni. Azért érzek felelősséget, meg azért, hogy kommunikáljunk, hogy másokat ne sértsük meg, mert emberek vagyunk és mindenkinek kijár a méltóság. Emlékszem, hogy nagyapáink, apáink mesélték, hogy az első és a második háború alatt és utána milyen borzasztó, kilátástalan helyzet volt, de összefogással, felelősségérzettel újjá tudtuk építeni a hitüket vesztett emberekkel az egész országot. Tisztelettel Farkas Tibor Képviselő Nemzeti Roma Önkormányzat Védőnői tájékoztató Vitaminok I. A vitaminok a szervezet számára, ha kis mennyiségben is, de elengedhetetlenül fontosak. Két csoportról beszélhetünk: zsírban-, és vízben oldódó vitaminokról. Egyes vitaminok a bélben képződnek, mint pl. a B12, a folsav és a biotin. Ezen kívül a szervezet is képes néhányat előállítani bizonyos provitaminokból (előanyagokból). Ide tartozik a D-, és az A-vitamin is. Ha a kellőnél kevesebb vitamin jut a szervezetbe, vagy kevesebb hasznosul (hasmenés, hányás, dohányzás, alkoholizmus, stb. miatt), vitaminhiányos állapot alakulhat ki, amit hypovitaminosis-nak nevezünk. Ennek tünetei lehetnek a fáradékonyság, izomfájdalom és a gyulladásos folyamatok. Hypervitaminosis, vagyis vitamin túladagolás a zsírban oldódó vitaminok esetén fordul elő, mert ezek a vizelettel nem ürülnek ki. A vitaminbevitel legoptimálisabb módja a friss, érett gyümölcsök, zöldségek fogyasztása, a kiegyensúlyozott táplálkozás. Előfordulhatnak esetek, mikor ez nem elég és plusz vitaminbevitelre van szükség vitaminkészítmények formájában. Most a zsírban oldódó vitaminokról szeretnék írni néhány sort. Ebbe a csoportba tarozik az A-, D-, E-, és a K-vitamin is. A-vitamin (retinol): előanyaga a karotin. Az A-vitamin a májban raktározódik és a karotin is itt alakul át. Szükséges a nyálkahártyák védelméhez, az egészséges szemért, valamint véd a fertőzések ellen. Hiánya farkasvakságot okoz. Ilyenkor szürkületben és rossz látási viszonyok mellett látászavar következik be. Jellemző még a korpaképződés, a haj és a köröm töredezettsége, a bőr szárazsága és berepedezése. Túladagolása fejfájást, hasmenést, bőrsárgaságot, ízületi fájdalmat és súlyos esetben májkárosodást is okozhat. Táplálékok közül a májban, tojásban, répában, tökben, halban, céklában, zöldborsóban, zöldbabban, kajszibarackban, áfonyában és többek között a csipkebogyóban is megtalálható. D-vitamin: a hatása kettős. A vér kalcium és foszfor szintjét emeli, valamint jelentős szerepe van a csontképződésben és az immunrendszer működésében. Napfény hatására a szervezet is elő tudja állítani. Hiánya esetén kalcium anyagcserezavar és foszforhiány mellett ízületi gyulladásra való hajlam, göcskészség, fogszuvasodás, fáradékonyság, levertség, hajhullás alakulhat ki. Túladagolás esetén a csontoknál rendellenes meszesedés, deformitás jöhet létre. A D-vitamin természetes formában a tojássárgájában, csukamájolajban, szardíniakonzervben, csiperkegombában, zabpehelyben és az élesztőben fordul elő. E-vitamin (tokoferol): a kis erek falát védi, valamint a májat az elzsírosodástól. Jelentős szerepe van a fogamzásban, a spermaképzésben, megtermékenyülésben. Hiányára lassú sebgyógyulás, izomtónus-veszteség, fáradékonyság és csökkenő nemi vágy jellemző. Forrásként a zöld növényekben, húsban, májban és olajos magvakban található meg. K-vitamin: a véralvadásban van kiemelkedő szerepe. Hiánya esetén vérzékenység alakulhat ki, de megjelenhet vastagbélgyulladás is. Forrása a zöld növények, a tejtermékek, a máj, a sütőtök és a paradicsom. A következő számban a vízben oldódó vitaminokról olvashatnak majd pár sort. Addig is jó egészséget kívánok! Csucsiné Tordai Noémi védőnő Újszülöttek: Ács Domonkos Zsolt, szülei: Bíró Marietta és Ács Imre Sajnos az előző számban egy gyermek adatai tévesen jelentek meg, ezért a szülőktől elnézést kérünk! A helyes adatok: Reményi Máté, szülei: Molnár Melinda és Reményi Róbert 7

8 Kulturális hírek A Damjanich Művelődési Ház hírei március 21-én délelőtt 9,30 órai kezdéssel Gyerekszínház a Tápiósápi Óvónők előadásában. Belépő: 450,-Ft április 22-én, szombaton este 6 órai kezdettel Egy csók és más semmi zenés komédia két részben Előadja a monori Merlot Társulat Belépő: Felnőtteknek 800,-Ft Gyerekeknek ingyenes Jegyek elővételben válthatók a művelődési házban és a könyvtárban vagy az előadás előtt a helyszínen! Emlékszik? Tavaly ősszel itt jártunk Önöknél az Anconai szerelmesek című darabbal. Aki ott volt bízunk benne, hogy most is ellátogat a Művelődési Házba, mert szép emlékek fűzik előadásunkhoz. Aki csak hallott róla, az elmondásokból, azokat pedig elvárjuk, hogy a saját két szemükkel győződjenek meg róla, hogy milyen jól lehet szórakozni, és milyen nagyszerűen ki lehet kapcsolódni helyben is. A darab, amit az idei évben választottunk egy igazi klasszikus. Rögvest a címről is már nagyszerű, fülbemászó dallamok jutnak eszünkbe, s a darab még el sem kezdődött. Ha eljönnek, s megnéznek minket még számtalan hasonló igazán népszerű örökzöld slágerrel találkozhatnak. A csoport szereplői igazán jó hangú, lelkes fiatalokból áll, akiknek hobbija a munka, család és tanulás mellett a színház, a szórakoztatás. Többen már 12 éve csinálják, amatőr szinten ezt a tevékenységet, s mivel a 12 év mély nyomot hagyott bennük, és ez a 12 év komoly fejlődést jelent, ma már ha lehetne, hivatásként végeznék ezt az elfoglaltságot. A Merlot Társulat Monoron, a Vigadó csoportjaként működik. A tagok szabadidős elfoglaltságként, hobbiként kezdték a színjátszást. Minden évben új darabot állítunk színpadra. Meggyőződésünk, hogy egy humoros, zenés este a mai szürke, gondterhelt hétköznapokban, mindenki számára feltöltődést jelenthet. A szereplőknek azért, mert értéket közvetítenek, azt csinálják, amit nagyon szeretnek, és a csoport az évek során egy igazi kis családdá nőtte ki magát. A közönségnek pedig azért, mert láthatják, hogy a mai világban is lehet fiataloktól jót, minőségit kapni helyben is. Nos tehát, ha kíváncsiak rá, hogy Annie-Sándor és Teca-Péter között más is történt-e vagy csak..egy csók és más semmi..feltétlenül jöjjenek el, mert ez csak az est során fog kiderülni! Nagyon várjuk Önöket, és aki tavaly látott minket, vigye tovább hírünket, hogy valóban érdemes megnézni minket! Művelődési házunk továbbra is helyet és lehetőséget biztosít a községünkben működő egyesületeknek, alapítványoknak, civil szervezeteknek, hogy rendezvényeiket nálunk tartsák. Szívesen látunk mindenkit! *** TÁTIKÁSOK FIGYELEM! Mint ahogyan azt a visszajelzésekből láthatjuk, nagyon sokan várjátok az idei év táncos vetélkedő show műsorát. Kétféle hírünk van ezzel kapcsolatban, az egyik jó, a másik még jobb!!! Az egyik- ami jó: AZ IDEI ÉVEBEN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜL A TÁTIKA SHOW!!! A másik, - még jobb hír -, hogy sokkal több időtök lesz a felkészülésre az idén, mint az előző években, mivel a felkészülési időszak csak októberben kezdődik ben ötödik alkalommal rendezzük meg a sokszínű programot kínáló vetélkedőt. Az első show műsor dátumához igazítva, a jubileumi műsor is decemberben kerül a nézőközönség elé. Már most kereshetitek a felkészülési időszakra a kedvenc előadó számait, kezdődhetnek a díszletek és fellépő ruhák megálmodása és előkészítése. Az álmaitokhoz kitartó lendületet kívánva várunk benneteket ismét szeretettel a próbákon. Ennek időpontjairól a plakátokon és a Szecsői Tükör aktuális számaiban tájékoztatunk Benneteket! A Szervezőcsapat nevében: Tar Andrea A Facebookon találtam egy felhívást... Hát az már tényleg fantasztikus, hogy a közösség miként írja át a történeteket, szabályokat. Nem mi vagyunk a forrásai a hírnek. A fura és nagyszerű pedig az, hogy egy ilyen hír milyen pillanatok alatt megy végig mindenhol. Örömmel jelzem, már több, mint ember olvasta a hírt nálunk. Olyan, mint egy nagy áramlás... SEGÍTSÉG AZ I.GYERMEKKLINIKÁNAK Kedves ismerőseim, sógornőmmel, Baginé Timkó Judittal egy felhívást indítunk a SOTE I.Gyermekklinika segítésére...nem kérünk pénzt, csak szakmai segítséget... KÉRLEK Titeket, ti is osszátok meg és rakjátok fel az üzenőfalatokra, hogy minél több emberhez eljuthasson... Kedves Anyukák, Nagymamák és vállalkozószellemű Hölgyek! Koraszülött osztályunknak keresünk olyan vállalkozó szellemű segítőkész Anyukákat, Nagymamákat és Hölgyeket, akik jó szándékból vagy jutányos áron ( ft) varrnának az osztályon tartózkodó koraszülött kisbabáinknak rugdalózókat és bodykat (kb darabot különböző méretekben). 8

9 Illetve kötnének pár kissapkát (22cm-es fejkörfogattól 32cm-ig). Sajnos a mai világban egyre több kisbaba látja meg korábban a napvilágot. A mi osztályunkon 400 grammtól (nem, nem hiányzik egy nulla) 6 kilóig fekszenek a kisbabák, akik valamilyen oknál fogva intenzív ellátást igényelnek. A már jól lévő babákat mi is szeretjük felöltöztetni, hogy komfortosabban érezzék magukat, illetve hogy szokják a szobahőmérsékletet. A tőlünk távozott gyermekek szülei a nagyobb babáknak sokszor hoznak ruhákat amiket az Ő gyermekük már kinőtt, de sajnos a 2 kiló alatti kisbabáinkra nagyon nehéz ruhát találni, és ha az ember rálel 1-2 darabra, akkor az ára a vásárlás akadályozó tényezője ( ft). Minden ruhára nagyon vigyázunk, pontosan azért mert nagyon nehéz beszerezni, ebben sokat segít az hogy osztályunknak saját mosodája van, így nem kell központi mosodába küldenünk a ruhákat. A legelső 1500grammos babára való ruhát egy anyuka hozta és elmesélte hogy azt a ruhát bizony az ő játék babája viselte. Ebből a darabból indultak el az első bodyk és rugik. Sajnos sapkákat ekkora méretben nem lehet kapni, már jó pár helyen keresgéltünk, de hiába. A sapkákra azért lenne nagy szükségünk mert ezek a pici babák a fejükön keresztül nagyon sok hőt veszítenek, és a sapkákat ennek megakadályozására használnánk. Az anyagot mi beszereznénk, pesti viszonylatban személyesen, vidéki viszonylatban postán eljuttatnánk a méretekkel együtt. Minden segítséget nagyon köszönünk az osztályon fekvő és növekvő kisbabák nevében. Ui.: A segítőkész varrónőknek az elkészült ruhákról viselés közben fényképet tudunk készíteni a babák arcának kitakarásával (sajnos személyiségi jogok miatt arcukat nem mutathatjuk). Kapcsolat tartó: Baginé Timkó Judit (I.Gyermekklinika) Bagi Gabriella (facebookon mindkettőnk leinformálható) Ha ez igaz, akkor kezdhetünk kötni, horgolni országszerte. KÖTŐTŰRE NAGYIK! CSATLAKOZZUNK EGY SEGÉLYAKCIÓHOZ! Horgolni és kötni szerető hölgyek munkáit várjuk a versennyel egybekötött segélyakcióhoz! A legszebb, legérdekesebb munkákat ünnepélyes keretek között szakmai zsűri meglepetés ajándékokkal díjazza. Pályázni lehet bármilyen koraszülött és csecsemőkorú gyermekeknek készített kézimunkával pl: kissapka, cipőcske, rugdalózó, kislány-, vagy fiúcska pulcsi, kardigán Minden pályamű a SOTE Gyermekklinikájának Koraszülött Osztályának csecsemőit segíti. A pályaműveket április 15-ig kell eljuttatni a Helyőrségi Klubban kiírt szervezőknek. Zsűrizés és ünnepélyes díjátadás április 27. péntek 17. oo-tól További felvilágosítás kérhető: Tar Andreánál, a telefonszámon Civil szervezetek hírei Tisztelt Támogatóink! A Gyermekekért Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt évben is felajánlották adójuk 1 %-át. Így Alapítványunk ,- Ft-tal gazdagodott. Ebből az összegből rászoruló gyermekeket támogattunk, valamint ebből finanszíroztuk a sérült gyermekek gyermeknapi és karácsonyi ajándékait. A fennmaradó részt a játszótéri program megvalósításához használtuk fel. A Takarékszövetkezetnél továbbra is él az a számlaszámunk, amelyen a köztéri játékok vásárlására gyűjtünk. Kérjük, erejükhöz mérten segítsék e törekvésünket is. Április második felében egy műsoros délutánt tervezünk, melynek teljes bevételét a program megvalósítására szánjuk. Az idei gyermeknapon végre szeretnénk felállítani a már meglévő, ill. az ezután vásárolandó játékokat. Köszönetet mondunk Pintér Józsefné Rákóczi úti és Mikus Istvánné Sági úti támogatóinknak a felajánlásukért. Reméljük, hogy a 20. születésnapját megért Alapítványt az Önök segítségével tovább működtethetjük és segíteni tudunk a hozzánk fordulóknak. Minden kedves támogatónknak jó egészséget, munkájukban sikereket, magánéletükben boldogságot kívánunk. Adószámunk: Köszönettel és tisztelettel: TISZTELT ADÓZÓ! Dr. Nán Istvánné kuratóriumi elnök Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa a Tápiószecsői Önkéntes Tűzoltó Egyesületet! Egyesületünk az Ön által felajánlott 1%-kal szeretné biztosítani működését, javítani felszerelését, és segíteni a bajba jutottakon. Kérjük, ha valamely családtagja szintén rendelkezhet adójának 1%-áról, akkor hívja fel figyelmét erre a lehetőségre. Adószámunk: Segítségüket köszönjük: TÁPIÓSZECSŐI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK Tóth László Elnök Hatosi László Vezetőségi tag Látogassák meg weboldalunkat: 9

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 a)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 20% legyen 1 igen

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára

Tavaszi nagytakarítás a Föld Napjára Tisztelt Tápiószecsői Polgárok! A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a település közbiztonsági kérdéseit érintik. Ennek folytatásaként szeretnék

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

SZECSŐI TÜKÖR 2007 március. M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete M e g h í v ó! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében szeretettel meghívom Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers

Keresztúry Dezső: papp. Az eseményről több fénykép: www.rakoczifalva. RÁKÓCZI Sírvers Rákóczi 1 Keresztúry Dezső: RÁKÓCZI Sírvers Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIX. évf. 209. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2012. április TÓTH ÁRPÁD: A TAVASZI SUGÁR... MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! A tavaszi sugár aranyburokba

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS Az óvoda jótékonysági gálamúsora Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági óvoda, hogy egy gálamúsor keretében gyújtsön némi támogatást az intézmény

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA 1. oldal PÁTKAI HÍREK 2012. nyár PÁTKAI HÍREK Pátkai Hírek XXII. évf. 2. szám 2012. nyár A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA PÁTKAI NYÁR 2012 JÚLIUS 14. CSALÁDI SPORTNAP (PÁTKA SPORTKÖR) JÚLIUS 23-27.

Részletesebben