Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11."

Átírás

1 Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1221 Budapest Városház tér 11. Előterjesztés a Képviselő-testület november 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Az előterjesztés tárgyalása az évi LXV. törvény (Ötv.) 12. (3) bekezdés és az SZMSZ 10. (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik Tisztelt Képviselő-testület! A Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat évi költségvetésének I- III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót mely az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, valamint a 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelet alapján készült az alábbiak szerint terjesztem elő: BEVÉTELEK ALAKULÁSA (1. sz. táblázat) A költségvetési bevételek (1. sz. táblázat C sora) a háromnegyedév folyamán összességében 58,6 %-ra teljesültek E Ft összeggel. A kiegyenlítő, függő, átfutó bevételekkel, finanszírozási bevételekkel növelt bevételi főösszeg (1. sz. táblázat G sora) teljesülése E forint volt. A bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Bevétel jogcíme E Ft M.o. % Intézményi működési bevétel ,9 Önkormányzati sajátos működési bevételek ,6 Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei ,8 Felhalmozási bevételek 894 0,0 Felhalmozási c. pénzeszköz átvételek ,0 Működési c. pénzeszköz átvételek ,1 Önkormányzatok költségvetési támogatása ,6 Előző évi egyéb kv. kiegészítések, visszatérülések ,2 Támogatásértékű bevételek ,2 Kölcsönök visszatérülése ,1 Pénzmaradvány igénybevétele ,3 Finanszírozási bevételek 0 0,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek ,2 Összes bevétel (1. sz. táblázat G sora) ,0

2 2 1. Intézményi működési bevétel Az intézményi működési bevétel módosított előirányzata E Ft, mely E Ft-tal 85,8 %-ra teljesült. Ebből intézményi körben E Ft (intézményi térítési díjak, bérleti díjak művelődési házban tanfolyamok díjbevételei, rendezvények jegybevételei, okmányirodai, anyakönyvi bevételek) realizálódott, a többi a Polgármesteri Hivatalhoz folyt be (közterület használati díjak, kamat-, piacüzemeltetési bevételek). Az időarányos túlteljesítés abból adódik, hogy a módosított előirányzatot az Önkormányzatnál a közhatalmi bevételek és a kamat esetében a ténylegesen befolyt összeghez igazítjuk. II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Az önkormányzat sajátos működési bevétele (adóbevételek, bérleti díjak, bírságok és talajterhelési díj) összességében a vártnak megfelelően alakult, (67.9%) E Ft összegben. Az iparűzési adó esedékes részletét október hónapban utalta le a Fővárosi Önkormányzat, ezért látszik időarányos lemaradás, míg a többi sajátos bevételnél időarányos túlteljesítés mutatkozik. A sajátos működési bevételek 76 %-át teszik ki a helyi adó bevételek, 13%-át az átengedett központi adók, 10 %-át az egyéb sajátos bevételek (földterület használat, helyiségbérlet, lakbér, egyéb bevétel), 1 %-át a bírságok és a talajterhelési díj. III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Ezen a jogcímen terveztük az ingatlanértékesítésből, koncessziós díjakból és egyéb vagyoni értékű jogok értékesítéséből származó bevételeket, melyek a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan teljesültek, a háromnegyedév folyamán E Ft folyt be. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele 894 E Ft, mely gépjármű értékesítéséből származik. (Volkswagen Jetta polgármesteri gépkocsi). V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel címén közmű hozzájárulást terveztünk, a befolyt összeg E Ft. VI. Működési célú pénzeszköz átvétel címen E Ft bevételt értünk el, melyből E Ft-ot az Önkormányzat kapott a Csepel III. Erőmű Kft.-től a faültetési megállapodás alapján, a többit az intézmények nyerték pályázat útján. VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása Az önkormányzatok költségvetési támogatásaként a háromnegyedév folyamán E Ft-ot kaptunk. Az önkormányzatok normatív támogatását a Kincstár a nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeken igényelt célokra (pl. óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás stb.). Ezen a címen E Ft bevételt könyvelhettünk el.

3 3 A központosított előirányzatok soron a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának valamint a közműfejlesztés támogatására felhalmozási célra kapott állami támogatás és az esélyegyenlőséget szolgáló és a prémium évek programra kapott működési célú állami támogatás szerepel. A befolyt összeg E Ft. Normatív, kötött felhasználású támogatásokat oktatási és szociális feladatokhoz (segély) kapcsolódóan kap az önkormányzat igénylés alapján. Ennek leutalt összege E Ft volt. Az önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása címen E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amely összeget a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar működtetésére kell fordítani. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) összege E Ft. VI-VII. Költségvetési kiegészítések, támogatásértékű bevételek A költségvetési kiegészítések, visszatérítések soron az normatív állami támogatás valamint a normatív kötött felhasználású támogatás elszámolása után még az önkormányzatnak járó támogatás szerepel. Támogatás értékű működési bevételek címén a módosított előirányzat E Ft, mely E Ft-ra teljesült. Ezen belül az idegenforgalmi adóbevételt és az üdülőhelyi feladatok támogatását a Fővárosi Önkormányzat utalja. A bevétel ezen a két jogcímen E Ft volt. A Védőnői Szolgálat OEP finanszírozása időarányosan teljesült E Ft-tal. A nemzetiségi önkormányzatok támogatása 1.073E Ft volt. Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételeinket az alábbi jogcímeken kaptuk: Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelőleg. tartásdíj, kieg. gyermekvéd. tám. pénzbeli tám. Otthonteremtési támogatás Közfoglalkoztatás Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása Támogató szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kápolna u. lakások miatti bevétel Intézmények működési c. támogatás értékű bevétele (7.933 E Ft- IGI és intézményei közötti pénzmardv. átadás, E Ft Önkormányzat és Hivatal közötti átfutó állom. 784 E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 106 E Ft E Ft rendezése technikai jellegű, E Ft pályázati útján nyert). ÖSSZESEN E Ft A támogatásértékű felhalmozási bevételünk E Ft volt, melyeket KMOP-s pályázatokra kaptunk (Kozmutza iskola akadálymentesítésére E Ft, Kolonics iskola akadálymentesítésére E Ft).

4 4 VIII. Adott kölcsönök visszatérülése A helyi támogatásról szóló rendeletünk alapján nyújtott kamatmentes kölcsönök, valamint a munkáltatói és csatorna rákötési kölcsön visszafizetésére tervezett E Ftból a három negyedév folyamán E Ft-os bevétel realizálódott, ebből E Ft a helyi támogatás, munkáltatói kölcsön E Ft, csatorna rákötési kölcsön E Ft volt. A háztartásoknak működési célra adott kölcsönből 158 E Ft térült meg. IX-X. Továbbadási célú bevételeink nincsenek. XI-XII. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele E Ft volt az I-III. negyedévben. XIII. Értékpapír műveleteink nem voltak. XIV. Hitel felvételére nem került sor. D. A kiegyenlítő, függő, átfutó tételek soron az év végi átfutó leltár tételeinek, a téves utalásoknak, tisztázatlan célra érkezett bevételek egy részének rendezése történt meg, összege E Ft. KIADÁSOK ALAKULÁSA (2. sz. táblázat) A költségvetési kiadások (táblázat B sora) módosított előirányzata E Ft, mely E Ft-tal, 49,0 %-ra teljesült. A I-III. negyedévi összes teljesített kiadás E Ft volt, a felhasználás jogcímenként az alábbiak szerint alakult: Kiadás jogcíme E Ft M.o. % Működési kiadás ,1 Támogatás értékű kiadások ,8 Működési c. pénzeszköz átadások ,0 Felhalmozási c. pénzeszköz átadások ,4 Társ.és szoc.pol. juttatás (segélyek, ellátottak) ,1 Felújítás ,3 Beruházás ,3 Adott kölcsön nyújtása, törlesztése ,0 Hitelek törlesztése ,5 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,5 Összes kiadás (táblázat E sora) ,0 I. Működési kiadások Ebben a körben számoljuk el az intézmények működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos szolgáltatások tényleges kiadásait. A működési

5 5 kiadásokra E Ft-ot irányoztunk elő, ebből E Ft-ot használtuk fel, mely 66,6 %-os teljesítést jelent. II. Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, egyéb támogatások, pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (9. sz. táblázat) A szociális támogatásokat a szociális és a gyermekvédelmi törvény, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján fizettük ki, melynek viszonyítási alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, 2012-ben ez a tavalyival egyezően Ft. Eseti és rendszeres pénzbeli ellátások nagyobb összegű, E Ft-ot meghaladó tételei a három negyedév folyamán az alábbiak voltak: - ápolási díj E Ft - lakásfenntartási támogatás E Ft - rendszeres szociális segély E Ft - foglalkozást helyettesítő támogatás E Ft - átmeneti segély E Ft Ezek a tételek az összes szociálpolitikai juttatás mintegy 80 %-át teszik ki. A támogatások nagy részét visszaigényeljük az állami költségvetésből. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (5. sz. táblázat) Társadalmi önszerveződések, alapok, alapítványok, közhasznú társaságok és egyéb szervezetek támogatására a módosított költségvetés E Ft-ot irányzott elő, a felhasználás E Ft volt. Közhasznú társaságaink előirányzott támogatásán kívül adtunk át pénzt sportegyesületeknek, alapítványoknak, polgári köröknek, társadalmi szervezeteknek sport, kulturális, szociális célra, közszolgálati műsorok támogatására, hozzájárultunk a Halacska Református Óvoda működéséhez. Támogatásértékű működési kiadások Ezen a címen E Ft-ot terveztünk, felhasználásra került E Ft, melyet közterület jelenlétre (7.886 E Ft), sport és kulturális feladatokra (KSTB 470 E Ft), szabálysértési hatósági feladatok ellátására (6.214 E Ft), nemzetiségi önkormányzatok támogatására ( E Ft) fordítottunk. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti átfutó állomány rendezése E Ft, az IGI és intézményei közötti pénzmaradvány rendezése E Ft, technikai jellegű tételek. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A három negyedév folyamán felhalmozási célra E Ft-ot adtunk át, ebből a Dél- Budai Egészségügyi Szolgáltató Nkft. támogatása E Ft, egyházak felújítási költségei E Ft, lakossági közműtámogatás 319 E Ft, a társasházak felújítása E Ft, lakásért fizetett pénzbeli térítés E Ft.

6 III-IV. Felújítási és felhalmozási kiadások 6 A felújítási kiadásokra eddig E Ft-ot költöttünk a E Ft-os előirányzat terhére. Ennek keretében a járda és támfal felújítások fejeződtek be, valamint intézményi vízvezetékek, sportcélú helyiségek, tető és homlokzat felújítását végeztük, épületgépészeti vezetékeket újítottunk fel, lifttorony szerkezetének megfeleltetése, cirkócsere, szakorvosi rendelő felújításának tervezése és kivitelezése, veszélyes hulladéktároló felújítása, lakásfelújítások történtek. A felújítások tételes bemutatását az előterjesztés 6. számú táblázata tartalmazza. A felhalmozási kiadásokra előirányzott E Ft-ból E Ft-ot használtunk fel. A városüzemeltetési feladatokra tervezett összegből legtöbbet útépítésre, vízvezeték építésére és játszószerek beszerzésére fordítottuk. A városüzemeltetési feladatokon tervezett felhalmozási kiadások teljesítésére a IV. negyedévben kerül sor. Jelentős összeget költöttünk kártalanításra, ingatlanvásárlásra (magánszemélyektől telekvásárlás). A felhalmozási kiadások tételes bemutatását az előterjesztés 7. számú táblázata tartalmazza. V. Adott kölcsönök A költségvetési rendeletben helyi támogatás, munkáltatói kölcsön, és csatorna rákötési kölcsön és működési kölcsön címén tervezett E Ft-ból a három negyedév folyamán E Ft-ot használtunk fel. A lakosságnak működési célra (szociális támogatás helyett) 991 E Ft kölcsönt adtunk, a csatorna rákötési támogatás 300 E Ft volt, a munkáltatói kölcsön 21 E Ft-tal növekedett. VI-VII. Továbbadási célú kiadásaink nincsenek. VIII. A tartalék előirányzata az eredeti E Ft-ról az év folyamán E Ftra növekedett (8. sz. táblázat). A tartalék előirányzatoknak pénzforgalmi teljesítése nincs, azokat felhasználáskor a megfelelő feladatokon előirányzatosítjuk és használjuk fel. IX. Finanszírozási kiadások, hitel-, kölcsöntörlesztés Ezen a soron a Promontor Üzletház és a Sikeres Magyarország hitelének visszafizetése és a kötvény törlesztése jelentkezik, a szerződések szerinti ütemezésnek megfelelően. Előirányzata E Ft, a teljesítés E Ft. mely csak a hitel törlesztését takarja, a kötvény törlesztésére első ízben októberben kerül sor. X. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások egyenlege E Ft. Kiegyenlítő kiadások között a bankszámlák közötti pénzforgalmat, a kincstári átvezetéseket kell nyilvántartani. A függő kiadások soron ismeretlen tartalmú, téves vagy hibás elszámolásból fakadó kiadásokat számolunk el. Az átfutó kiadásként kezeljük az ideiglenes jellegű és visszatérülő kiadásokat, mint a munkabérelőleget, az elszámolásra adott előleget, az államháztartás által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat.

7 7 Ezen kiadások egyenlege mindig az adott napi állapotot tükrözi, amely az I-III. negyedéves beszámoló esetében szeptember 30. Tisztelt Képviselő-testület! Beterjesztettem Önök elé az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 87. (1) bek. alapján a évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt. Határozati javaslat a Képviselő-testület részére: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót a mellékleteivel együtt megtárgyalta és azt elfogadja. A határozatról értesítést kap: Gazdasági Irodavezető Intézmények Gazdasági Irodája Klauzál Gábor Művelődési Központ A támogató döntéshez az SZMSZ 38.. (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges A határozathozatal az SZMSZ 40. alapján nyílt szavazással történik. Budapest, Az előterjesztés összesen 9 db mellékletet (táblázat) tartalmaz. Szabolcs Attila Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Gazdasági irodavezető:. Törvényességi ellenőrzést végezte: Jegyzői Iroda. Dr. Szántó János jegyző..

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodását a Képviselő-testület 2008. évi költségvetéséről alkotott 2/2008. (II.29.) számú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03. sz. napirend Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról

Szöveges beszámoló. Ikt. szám: /2014. Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Ikt. szám: /2014 Szöveges beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei 2013. évi gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint az államháztartás

Részletesebben