2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2."

Átírás

1 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete 1192 Budapest Ady Endre út 7.

2 Tartalomjegyzék: 1. Szakmai önéletrajz Bevezetés Kiemelt célok Helyzetelemzés Az iskola helyzete Az iskola és környezete Tanulói létszámadatok Tanulmányi munka Személyi feltételek Jogszabályi feltételek, belső szabályzók Tárgyi feltételek Anyagi erőforrásaink bővítési lehetőségei Megőrzendő hagyományok Ünnepeink Diákönkormányzat rendezvényei Osztályfőnöki munkaközösség rendezvényei Egyéb rendezvények A jövő tervei, célok, feladatok Céljaink és feladataink: A következő tanév feladatai: Vezetői hitvallás Összegzés Mellékletek Az adatok tükrében Bizonyítványok Nyilatkozatok

3 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Szakmai önéletrajz 1. Szakmai önéletrajz Szakmai célkitűzésem: Mindkét épületben egységes szemléletű, egységes követelményű, magas szintű, gyermekközpontú oktató-nevelő munka Bp ban érettségiztem a budapesti Petőfi Sándor Gimnázium orosz-angol tagozatos osztályában az es tanévben a Róbert Károly Körúti Félzárt Javítónevelő Intézetben tevékenykedtem képesítés nélküli nevelőként a következő évben könyvtárosként dolgoztam a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyik fiókjában 1984-ben szereztem diplomát az ELTE ÁITFK magyar-orosz szakán A Gábor Áron Általános Iskolában 1986 óta tanítok óraadóként, 1987 óta főállású pedagógusként 1989-től szeptemberéig Diákönkormányzat vezető tanár voltam szeptemberétől augusztus végéig vezettem az iskola humán munkaközösségét 1993-tól megszűnéséig elnöke voltam az Iskolaszéknek Az iskolai alapítvány kuratóriumának tagja vagyok 1992 óta júniusában végeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Közoktatás Vezető szakán. Szakdolgozatom témája az igazgató jogai és kötelességei voltak augusztus 1-től július 31-ig a Gábor Áron Általános Iskola (Budapest Fő u. 143.) megbízott vezetőjeként dolgoztam augusztus 1-től az iskola megbízott igazgatójaként irányítottam az iskola életét 3

4 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Szakmai önéletrajz augusztus 1-től július 31-g töltöttem első vezetői ciklusomat augusztus 1-től újabb öt évre kaptam megbízást az iskola irányítására augusztus 1-vel a képviselő testület megszűntette a Gábor Áron és a Jókai Mór Általános Iskolákat, s a két intézményből egyesülő új Gábor Áron Általános Iskola összevonással, újjá alakulással kapcsolatos feladatainak irányításával egy évre engem bízott meg augusztus 1-től irányítom a két telephelyen működő Gábor Áron Általános Iskolát (székhely: Budapest Nádasdy u. 98.; telephely: Budapest Fő u. 143.) 4

5 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Bevezetés A megismerés célja nem a szétbontás, nem a magyarázat. Hanem a látás. De hogy látni tudjunk, ahhoz előbb részt kell venni. Nehéz iskola / Antoine de Saint-Exupery/ 2. Bevezetés Az oktatás több mint két évtizede állandó változásban van. Az állandóan változó, módosuló törvények, szabályzók, iskola összevonások, bezárások egyre zaklatottabbá, bizonytalanabbá tették, teszik a pedagógusokat, szülőket egyaránt. Az állandó változás, bizonytalanság mellett szükség van a folyamatosságra, a stabil pontokra. A tantestületeknek szüksége van a klasszikus értékeket, biztos normákat képviselő, a hagyományokra építő, ugyanakkor rugalmas alkalmazkodási készséggel rendelkező pedagógusokra, vezetőkre. Elhatározásomban, hogy újra megpályázom a Gábor Áron Általános Iskola igazgatói állását, éppen ez játszott döntő szerepet. A Fő utcai telephely hagyományait, normáit, a kollégák, szülők elvárásait közel három évtizede jól ismerem. A Nádasdy utcai épület hagyományait, normáit, a kollégák, a szülők elvárásait, az iskola gondjait, problémáit, az elmúlt hat tanévben alaposan megismertem. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy képes vagyok a változásokat követni, azokhoz alkalmazkodni, közvetíteni azokat mindkét épület tantestülete, szülei felé. 5

6 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Kiemelt célok 3. Kiemelt célok Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkor is, ha az meghaladja erejüket. Ha tudnák azt, hogy csak oda jutnak el, ahova valóban eljutnak, sosem indulnának útnak. / Fontanelle / Iskolánk szerkezetét tekintve alapozó iskola, ezért célja a szilárd alapkészségek kifejlesztése, melynek birtokában a tanulók képesek lesznek önmaguk továbbfejlesztésére. Pedagógiai programunk szerint nevelésünk célja: autonóm személyiségek kialakítása, azért hogy a tanulóink képesek legyenek minden helyzetben önállóan és felelősséggel dönteni, önmagukat életkori szintjüknek megfelelően irányítani. Ennek eszköze az önálló problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Ezért is indította el a Fő utcai iskola az emelt szintű matematika oktatást ban, mely az elmúlt több mint két évtizedben kialakította iskolánk sajátos arculatát. Az eltelt 25 év igazolta az elgondolás helyességét: a matematikával való foglalkozás, a lényeglátó képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése erősen kihat a többi tantárgy eredményes tanulására is. Így továbbra is célunk az emelt szintű matematika oktatás fenntartása, és a kommunikációs kultúra fejlesztése érdekében a magas óraszámú, magas színvonalú magyar nyelv és irodalom oktatás mellett a sokirányú személyiség fejlesztés. Hasonló megfontolásból, a kommunikációs kultúra fontossága, az idegen nyelvtudás nélkülözhetetlensége felismerésével indította húsz éve a Nádasdy utcai iskola az emelt szintű idegen nyelvoktatást. Az emelt szintű nyelvoktatásban részesülő tanulók jelentős százaléka jutott el a nyelvvizsgáig, s ezzel komoly előnyhöz jutnak a továbbiakban. Az iskola alapvető céljai nem változtak az elmúlt években, s ezekben nem is tervezünk változást. 6

7 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Kiemelt célok Az elkövetkezendő időszak a korábban megfogalmazott céloknak megfelelő tevékenység időszaka, a tapasztalatok alapján további finomítások megvalósítása, az integrált oktatás további fejlesztése, a felzárkóztató munka eredményességének javítása; a két épület egységes szemléletű, közös követelményű, közös szabályzók szerinti működtetése egy közösségként. Egyre nagyobb szerepet kap a pedagógusok munkájában a deviáns magatartású tanulókkal való foglalkozás. Ezen a területen kell újabb módszereket, ismereteket szerezni. Kiemelt feladatunk a két telephely közti összetételbeli, illetve kihasználtságbeli különbség csökkentése. Fontos továbbra is biztosítani a tantestület tagjainak a folyamatos szakmai és pedagógiai képzés lehetőségét elsősorban az új módszerek, új lehetőségek irányába. 7

8 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A múlt és a jelen csupán eszközünk, célunk csakis a jövendő. / Pascal / 4. Helyzetelemzés 4.1. Az iskola helyzete A Gábor Áron Általános Iskola két intézmény egyesítésével jött létre augusztus 1-jével. Két nagyon különböző szokásrendű, más pedagógiai programú, más tanulói összetételű intézménynek kellett egy egységes iskolává válnia. Az első alapvető lépéseket megtettük. Elkészítettük az alapvető működési dokumentumainkat, egységesítettük a tantárgyi struktúrát, megalakultak a közös munkaközösségek, közös tantestületi programokat szerveztünk egymás megismerése érdekében, az iskolai ünnepélyeket együtt tartjuk, a Diákönkormányzat rendezvényei azonosak a két épületben, a két épület szülői közösségének vezetői megismerték egymást, együtt működnek az egész iskolát érintő kérdésekben. A teljes körű szakos ellátottság érdekében Fő utcai kollégák tanítanak a Nádasdy utcában is; a Nádasdy utcai testnevelő kolléga tanít a Fő utcában is, valamint tartja a sportköri illetve a tömegsport foglalkozásokat a két épület gyerekeinek együtt; biológia kémia informatika szakos kollégánk is mindkét épületben tanít, a következő évben tovább bővül a mindkét épületben dolgozó pedagógusok köre. Az igazán nehéz feladat: a megalkotott, s mindenki által elfogadott belső szabályzók átültetése a mindennapi gyakorlatba, a megrögzült, megkövesült szokások megváltoztatása. Ezen az úton sokat haladtunk, de még sok küzdelem áll előttünk Az iskola és környezete A Gábor Áron Általános Iskola a kerület kertvárosi részében található, 1928-ban épített tizenkét tantermes illetve tizennégy tantermes (melyből 2 terem az óvodától kölcsönzött szükség terem) iskolák egyesítésével jött létre, alapfeladata a 8 évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás ellátása, amelynek keretében emelt szintű matematika oktatás és emelt óraszámú idegen nyelv oktatás folyik. 8

9 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés Az elmúlt másfél évtizedben szűkebb és tágabb környezetünkben is elterjedt a matematika tehetséggondozó és az ehhez kapcsolódó klasszikus alapműveltség fejlesztő profil, - a szülők ennek fenntartását, további erősítését várják el az iskolánktól a nem emelt szintű matematikát tanuló osztályokban is. Elvárás az eredményes, hatékony idegen nyelv oktatás, a tanulók eljuttatása a nyelvvizsgáig. A szülőkkel a kapcsolattartás mindennapos, az iskola családias mérete, környezete is eredményezi a közvetlen együttműködő kapcsolatot. A tanulóink egy részénél a reális cél az alapismeretek elsajátíttatása lehet Tanulói létszámadatok Az iskola tanuló létszáma jelenleg bruttó 440 körül mozog. Ebből 195 fő alsó tagozatos. A tanulóink 20 osztályban tanulnak, az osztályok átlag létszáma 22 fő. Az alsó tagozaton 8 osztály működik, ebből a Fő utcai 4 osztály iskolaotthonos, a jövő tanévtől mindkét épületben felmenő rendszerben egész napos oktatást vezetünk be. Felső tagozaton 12 osztályunk van. Jelenleg napközis csoportjaink száma az iskolaotthonos csoportokon kívül 6. A tanulók összetétele heterogén. Egyre több a magatartási problémás tanuló. A veszélyeztetett tanulók száma 66 fő, az összlétszám 17%-a. A hátrányos helyzetű tanulók száma 91 fő, ez a tanulók közel 23%-a. Ebből a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 51 fő, amely több mint 13%. Jegyzői védelembe 4 főt vettek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 79 fő részesül. Az elmúlt 5 év folyamán jelentősen megnőtt az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók száma (21 fő), ez új nehézségeket, új kihívásokat jelent a tantestület számára. Két autista, egy mozgáskorlátozott, kerekes székes gyermek tanul az iskolában. Az ő érdekében 2011-ben akadály mentesítették a Fő utca földszinti részét. 9

10 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Osztály Összesen HH HHH SNI 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Összesen brutto Fejlesztő foglalkozásra 53 fő szorul, 29-en vesznek részt logopédiai foglalkozáson. 156 tanulónk jogosult ingyenes tankönyvre.(nádasdy utca 74; Fő utca 82) Étkezési támogatásban 144 fő részesül a 281 fő étkezőből. Van néhány problémás család a körzetünkben, akiknek a gyermekei gyakorlatilag kezelhetetlenek, sajátos a családból hozott agresszív magatartásuk nagyon sok konfliktust okoz, jó néhány tanulónkat vitték el az elmúlt tanévekben is az általuk őket ért fizikai atrocitások miatt Tanulmányi munka Iskolánkban a tanulók többsége számára érték a tudás, fontos a teljesítmény, jó a szellem, dicsőség a jó teljesítmény. Az elmúlt 5 évben évente tanulónk ért el kitűnő eredményt, ez az összlétszám %-a. További fő éri el a jeles eredményt, ez a tanulók további %-a. Évente 2-4 tanuló tett le sikeresen B, ill. C. típusú nyelvvizsgát tanuló felel meg évente tanulmányi versenyünk kritériumainak. Itt a kitűnő illetve jeles teljesítmény mellé tanulmányi verseny helyezés is szükséges. 10

11 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A kerületi, budapesti, országos versenyeken is nagy számban, eredményesen szerepelnek tanulóink. A tantárgyi bukások átlagszáma 25. Az elmúlt 5 év átlagában a végzősök beiskolázása 98 %-os volt. 45 % gimnáziumba, 39,6 % szakközépiskolába, 13,4% szakiskolába ment. (A gimnáziumok között: Karinthy kéttannyelvű, Fazekas, Apáczai, Veres Pálné, Károlyi, Kossuth kéttannyelvű, László, Leőwey, a szakközépiskolák között Trefort, Puskás, Közgazdasági szerepelt nagy számban.) 8 tanuló /mindegyikük jelentősen túlkoros, általában évüket betöltött magántanulók/ nem tanult tovább. Az iskola magatartási helyzete a problémák ellenére is az átlagoshoz képest jónak mondható. Az egyéni magatartás iskolai átlaga 4 és 4,2 között mozog. Bár sajnos évente van 8-10 olyan tanulónk, akiknek magatartási problémáit nem tudjuk megoldani, magatartásuk elégséges, a szülői háztól segítséget, érdemi együttműködést nem kapunk. Sőt az iskola ellenében nevelik a gyerekeket, az agresszivitás dicsőségnek számít náluk. Ők jelentősen rontják az összképet. Az erre hivatott társszervektől a problémák megoldásában érdemi segítséget nem kapunk, eszköz az ő kezükben sem nagyon van, így a megoldásokat nekünk kell megtalálni. Ez sajnos nem mindig sikerül Személyi feltételek Az iskola tantestülete 42 fős, 1 fő kerületi tantárgygondozó tartozik hozzánk. A munkaközösségek száma 7. Két fő főtanácsos és 9 fő tanácsos. A törzskarba tartozó pedagógusok közül 10 fő rendelkezik egyetemi végzettséggel, 16 fő rendelkezik 2 vagy 3 diplomával, 2 fő most tanul következő diplomájáért. 2 fő rendelkezik gyógypedagógiai végzettséggel, 4 szakvizsgázott pedagógusunk van. A szakos ellátottság teljes körű, minden tantárgyat megfelelő végzettségű kolléga tanít. 5 fő rendelkezik számítástechnika tanári diplomával, az elmúlt években 18 fő vett részt számítástechnikai ismereteket nyújtó tanfolyamon. Az elmúlt években 11

12 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés a nyelvszakos kollégákon kívül 7 fő tanult idegen nyelvet. Két fő szerzett okleveles tanár végzettséget, 1 kolléga ebben az évben végez a mesterkurzuson. 4 fő végezte el a hatékony együtt tanulás tanfolyamot. Tantestületünkből 22 illetve 10 fő dolgozik 10 évnél hosszabb ideje együtt, ez biztosítja a tanulmányi és viselkedési követelmények állandóságát. Jelenleg 3 fő van tartósan távol, helyettesítésük megfelelő szakos kollégákkal történik. Munkánkat fejlesztő pedagógusok, logopédusok segítik. Autista tanulóink mellett, illetve mozgáskorlátozott tanulónk mellett 1-1 (3fő) gyógypedagógiai aszszisztens dolgozik. Az elmúlt 5 évben 5 fő pedagógus részesült szakmai kitüntetésben. Kollégáink minden kerületi munkaközösség munkájában részt vesznek, a foglalkozásokon mindig képviseltetjük magunkat. Rendszeresen tartunk bemutató órákat, nyílt órákat. Minden évben szervezünk tematikus házi bemutató órákat. Hosszú évek óta bázisiskolája vagyunk a Humán Szakközépiskolának, évente 2-5 csoport végzi nálunk a gyakorlatát. A nevelőtestület munkamorálja összességében kifejezetten jó. A munkavégzés a többség számára elsődleges, az elmúlt években jelentősen csökkent a pedagógus mulasztások óraszáma. Pedagógusaink többsége csak végszükség esetén mulaszt. A tantestület légköre, hangulata jó, a kollégák között rendszeres, napi szakmai együttműködés van. A technikai dolgozók munkájukat lelkiismeretesen végzik, többségük sajátjának érzi az iskolát. Az igazgatási, nevelési, oktatási adminisztrációt épületenként 1-1 fő iskolatitkár, 1 fő iskolatitkár-adminisztrátor látja el Jogszabályi feltételek, belső szabályzók Teljes egészében megújult az iskola belső szabályzó rendszere. Az iskola teljes egészében törvényesen működik. 12

13 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A következő szabályzók készültek az elmúlt öt évben: Új Pedagógiai program, az új engedélyezett óraszámoknak megfelelő óratábla Új házirend Új Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi program IMIP Diákönkormányzat működési szabályzata Az iskolai sportkör működési szabályzata Munka- és balesetvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Katasztrófa prevenciós szabályzat Adatkezelési szabályzat Gyakornoki szabályzat FEUVE-szabályzat Költségvetési Tervezési szabályzat Feladatellátás Rendjének szabályzata Szabálytalanságok Keletkezésének Eljárás Rendje Könyvtárműködési szabályzat Iratkezelési szabályzat Gazdálkodási szabályzat Önköltség Elszámolási szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Fizetési előleg szabályzat Kisebb belső szabályzók: kulcskezelés, irattárazás rendje, minőségi munkabér elosztási elvei, jutalmazás elvei, készpénzkezelési szabályzatok folyamatosan készülnek. 13

14 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés Az idei tanévben elkészült az új köznevelési törvénynek megfelelő: legújabb Pedagógiai Programunk az új Helyi Tantervünk az új Házirend az új Szervezeti és Működési szabályzat az új Vizsga szabályzat az új Általános Iskolai Beiratkozási szabályzat az új Könyvtári Működési Szabályzat A belső szabályzatok a teljes tantestület bevonásával, egységekre tagolt team munkában készültek el, így kényszerűségből mindenki alaposabban megismerte azok tartalmát, jobban azonosulni tudott velük. A tantestület tájékozott az oktatást érintő jogi kérdésekben, változásokban Tárgyi feltételek Az 1928-ban épített iskola épületek alapvetően 8 illetve 12 tanulócsoport befogadására készültek. A Fő utcai épület nagyfelújítására 1984-ben került sor. (külső vakolat, csatornázás, külső nyílászárók cseréje). Az elmúlt évtizedben sok jelentős változás történt: Elkészült a vizesblokkok felújítása, az udvar teljes felújítása, a tető felújítása. Közlekedési lámpa került az iskolához. Kialakítottuk az orvosi szobát, mely egyben a fejlesztő pedagógus és a logopédus szobája is, újabb fejlesztő szobát alakítottunk ki a régi dohányzóhelyiségből. A HACCP program keretében melegítőpult került a konyhába, megoldottuk a konyhai dolgozók öltöző kérdését, beszereztük a szükséges eszközöket ben a földszinti rész akadály mentesítésre került, kerekesszékkel is használható WC-t is kialakítottak. 5 év alatt az épület minden helyisége sorra került a festésben. Az elmúlt 3 évben a szülők 4 tanteremben teljes körű felújítást végeztek. A kis épület tetőszerkezete felújításra vár. A belső nyílászárók cseréje, felújítása régóta esedékes. 14

15 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A Nádasdy utcai épületben a tornaterem felépítése után évekig nem sok minden történt. A tetőszerkezet sürgős felújításra szorult, ezt a korábbi fenntartó 3 éve elvégeztette. Az óvodától átvett két tanterem színvonala a szükségterem szintjét sem éri el. Balesetveszélyes, csúszós kőburkolatú padlózatában gödrök vannak, az óvoda konyhájától csak egy üvegfal választja el. A főépület külső vakolata az udvari fronton hullik, helyenként már le is kellett veretni. A lépcsőházak lépcsői kopottak, csúszósak, balesetveszélyesek. A belső nyílászárók többsége a falból kidőlni készül, teljes cseréjük szükséges. A tantermekből korábban fém-, illetve üvegfalakkal leválasztott szertárak esztétikailag romboló hatásúak. A tantermek, folyosók festésre szorulnak, bár a tavalyi évben a szülők és a pedagógusok 4 tantermet kifestettek. A tantermek padlózata nem egységes, egy-egy tantermen belül is keveredik a parketta és a kőburkolat. A konyha bútorzata, felszerelése a melegítő pult kivételével elavult. A moslék előírás szerinti tárolása nem megoldott. Az udvaron az esővíz nem folyik el. A pincét többször elöntötte a szennyvíz. Részint a NAT eszközbeszerzési keretből, részint pályázatokból, részint az alapítvány támogatásával a Fő utcában 2 tanterem bútorzatát teljesen kicseréltük, 2 termét részben, szertár szekrénysor készült a kémia-fizika terembe, mosogatót, szagelszívó kísérleti kabint vásároltunk, kialakítottuk az iskolai könyvtár helyét, így érdemben használhatóvá vált a könyvtári állományunk, két tantermünkben alakítottunk ki videó, DVD tároló szekrényt, bővítettük a matematika, a fizika, a kémia, a földrajz, a biológia, a magyar, a történelem, a testnevelés és az alsós szakleltár taneszköz állományát, egységes függönyöket vásároltunk az ablakokra, beszereztünk új fénymásolót, mikrofonokat, videókamerát, scannert, fűnyírót, mosógépet, számítógépeket, monitorokat, CD-s magnókat, fénymásolót a tanáriba, a szülők felújították a bejárati kaput. Számtalan kisebb beszerzéssel (faliújság, abroszok, törölközők, számítógépasztal, könyvek, stb.) tettük otthonosabbá az iskolát. 15

16 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A HEFOP pályázat keretében digitális tábla került a Fő utcai épületbe. Egy osztálynak a szülők vásároltak interaktív táblát. Ugyanilyen forrásokból a Nádasdy utcában a tantermekbe új bútor került, sporteszköz, könyvtári állomány fejlesztésre került sor. A dologi költségvetésből megspórolt pénzekből interaktív táblát, laptopot, számítógépeket vásároltunk. A szülőkkel közösen kerítést festettünk. A tárgyi feltételek terén jelentősen javult az iskola helyzete. Ebben nagy jelentősége volt az iskolai alapítványoknak, melyeknek bevételeit sikerült többszörösére növelni Anyagi erőforrásaink bővítési lehetőségei Az iskola rendszeresen pályázik különböző pénzügyi támogatásokra. Az előző 5 évben pályázati úton közel 10 millió forinttal nőtt a két intézmény bevétele. Év Helyi Fővárosi Egyéb Összesen 2007/ / / / / Összesen Az adatok e Ft-ban értendők! A pályázati bevételek egy része a nyári táborok támogatása volt. A kerületi közművelődési pályázati pénzeket az iskolai rendezvények lebonyolítására fordíthattuk. A Fő utcai Comenius pályázat bevételei a nemzetközi kapcsolatokra fordíthatóak voltak, egy részük azonban az iskola működési költségeihez nyújtott támogatást. Sajnos ez a pályázati lehetőség megszűnt. A többi pályázat eszköz beszerzéseket tett lehetővé. 16

17 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A pályázati források felkutatása, pályázati bevételek szerzése továbbra is kiemelten fontos feladat. Az utóbbi 2 évben beszűkültek a számukra elérhető pályázati források. Mindkét épületben működik iskolai alapítvány. A Nádasdy utcai alapítvány bevétele ezer forint volt évente. Felhasználása iskolai rendezvényekre, gyerekek jutalmazására, versenyeztetésére, nyelvvizsga díjakra történik. A Fő utcai alapítvány éves bevétele ezer forint volt. Részben a tanulók jutalmazására, versenyeztetésére fordítjuk. Az alapítvány alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően nagyobb százalékban az iskola működési feltételeinek javítására költjük: bútorvásárlás, technikai eszközök beszerzése, működtetése. Mivel ezek az alapítványok közel negyedszázada jöttek létre, mára gyakorlatilag működésképtelenné váltak, ugyanis az alapító tagok egy része fellelhetetlen, így megszüntetésük és új alapítvány létrehozása szükséges. Sok segítséget kap az iskola a szülői közösségtől is. Ennek egy része anyagi természetű. Rendezvények támogatása, technikai eszközök adományozása, fizikai munka. Ugyanakkor a családok többségének anyagi helyzete folyamatosan romlik, így ez a támogatási lehetőség folyamatosan szűkül, helyette új forrásokat kell találnunk. 17

18 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Megőrzendő hagyományok 5. Megőrzendő hagyományok 5.1. Ünnepeink Első osztályosainkat megajándékozzuk az ünnepélyes tanévnyitón az iskolajelvényünkkel. A nemzeti ünnepek előtti napon tanulóink műsort adnak. Adventi készülődés Karácsony előtt ünnepi műsort tartunk a Nagyboldogasszony templomban. A nyolcadikosok ballagását az utolsó tanítási napon tartjuk. A tanév végi tanévzáró ünnepélyen történik az iskolai tanulmányi verseny eredményhirdetése és a díjak átadása Diákönkormányzat rendezvényei Az egész iskolát megmozgató vetélkedő novemberben Mikulás Luca napi vásár Iskolai farsang tanári műsorral Gyermeknap Sportnap Álló- és vándortáborok 5.3. Osztályfőnöki munkaközösség rendezvényei Osztálykarácsonyok Tanulmányi kirándulások Egész éves osztályok közötti magatartás verseny 18

19 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Megőrzendő hagyományok 5.4. Egyéb rendezvények Iskolai vetélkedők, házi versenyek Nyílt órák Bemutató órák Bemutatkozó hét leendő elsősök számára Kerületi kézműves bemutató Tömegsport események Őszi-, téli-, tavaszi túra Tavaszi házi sportversenyek Gyermeknapi tanár-diák sport mérkőzések Művészeti fesztivál két évente 19

20 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Jövő tervei, célok, feladatok 6. A jövő tervei, célok, feladatok 20 Aki nagy dolgokat akar alkotni, annak alaposan el kell mélyednie a részletekben. / Paul Valery / A mély gyökerű fák nőnek magasra /Frederic Mistral/ A mi iskolánk alapozó iskola, melynek elsődleges feladata 1-8. évfolyamon a tanulók alapkészségének és alapműveltségének kialakítása és fejlesztése. Iskolánkban az oktatás változásaira nyitott, eredményes, hatékony szakmai munka folyik. Az oktatói, nevelői munkánk eredményeképp kreatív, művelt, jó kommunikatív készséggel rendelkező, korszerű ismeretekben jártas, továbbképzésre nyitott, érdeklődő tanulókat képezünk. Iskolai specialitásunk az emelt szintű angol és matematika oktatás, informatika, többféle szabadidős tevékenység, tánc és dráma oktatása, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakozását szolgálják. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett pedagógusokkal és együttműködő szülőkkel érjük el Céljaink és feladataink: Olyan szilárd alapkészségek kialakítása, melynek birtokában a tanulók képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni biztosítjuk tanulóink számára a képességeiknek megfelelő továbbhaladást a tehetségek gondozása a tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatásának fokozott segítése korlátozott számban a fogyatékos gyerekek integrált nevelése iskolai specialitásunk az emelt óraszámú angol oktatás 1-8. osztályig, emelt szintű matematika oktatás 5-8. osztályig

21 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Jövő tervei, célok, feladatok és az informatika oktatása 1-8. osztályig (szakköri formában illetve órakeretben) a délutáni változatos szabadidős tevékenységek népszerűbbé tétele; a szakkörök szélesebb körben történő kiterjesztése A tanulás-tanítás folyamatában az ismeretközpontúsággal szemben a fejlesztésközpontúság került előtérbe. Saját élményanyagból kiindulva a felfedezésre, problémamegoldó gondolkodásra építve mélyebb, továbbépíthetőbb a tudás. A gyerekek tanulásra, önmaguk fejlesztésére történő motiváltsága is így érhető el. Az érdeklődés felkeltése és fenntartása az új ismeretek befogadásának igénye és azok elsajátíttatása folyamatos feladatunk. A tantestület meggyőződése, hogy az oktatási eredmények egyúttal nevelési eredmények is. A nevelési eljárások hatékonysága és az oktatás színvonala között szoros kapcsolat áll fenn. A nevelés és oktatás tehát szerves egységet alkot. Nevelésünk célja autonóm személyiségek kialakítása. Önálló döntések iránti igény kialakítása. A tanulók legyenek képesek minden helyzetben önállóan és felelősséggel dönteni, önmagukat életkori szintjüknek megfelelően irányítani, fegyelmezni. Prioritást kap az erkölcsi nevelés, a valódi erkölcsi értékek személyiségbe való meggyökereztetése, az általános kognitív képességek fejlesztése, az alapvető kompetenciák kialakítása, elmélyítése. Elsődleges célunk az alapvető készségek, képességek fejlesztése, az életkori sajátosságok, az egyéni különbözőségek figyelembevételével. Ezen folyamatban felhasználjuk a gyermekek kísérletező kedvét, természetes kíváncsiságát, hozott élmény és ismeretanyagát. Kisiskolás korban tevékenykedtetések, tapasztalások, sokoldalú élményszerzésen keresztül tudjuk céljainkat megvalósítani, de ez az alapelv vezérli a éves tanulók képességfejlesztését is. Az utolsó két évben nőhet meg a szerepe az elvont fogalmi gondolkodásnak. Ebben az életkorban is nagy jelentősége van az önálló felfedezésnek, tapasztalatszerzésnek. A tanulás-tanítás folyamatában folyamatosan fejlesztjük a gyerekek felelősség és kötelességtudatát, akaraterejét, önismeretét. A mások gondolatára való odafigyelés, egymás megértése, segítése napi helyzeteken keresztül történik. Az egyéni és közérdek ütköztetése, az önmegvalósítás és a másokra való odafigye- 21

22 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Jövő tervei, célok, feladatok lés, pozitív értékek kibontakozása, a helyes közösségi szerep megtanulása is végigkíséri munkánkat. A gyerekek érzelemvilágának, erkölcsi értékrendjének fejlesztésére is folyamatos figyelmet kell fordítanunk. Elő kell készíteni őket a továbbtanulásra, a társadalmi szerepvállalásra ( munka, család, párkapcsolatok ). A szűkebb és tágabb környezetben is érvényesíthetően képessé kell válni az értékek felismerésére, megismerésére, elfogadására, megbecsülésére. Fontos saját népünk szokásainak, hagyományainak, kultúrájának ismerete, azonosságtudat fejlesztése, más népek nemzetiségek hagyományainak megismerése, elfogadása, fogékonyság az egyetemes problémák iránt. A humánus ember építése, kibontakoztatása a feladatunk. Célunk a szilárd alapkészségek kifejlesztése, melyek birtokában a tanulók képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni. Ezekhez az oktatás során változatos munkáltatói, szemléltetői technológiák használata szükséges. Ki kell használni, illetve fel kell tárni az egyéb tanórán kívüli lehetőségeket is. Pl.: könyvtár, múzeum, tanórán kívüli programok, egész napos iskola. A jól használható szóbeli és írásbeli készség kialakítása nem lezárható folyamat, és minden tantárgyat fel kell használnunk ennek fejlesztésére. A különböző területeken megszerzett ismeretek egymásra épülésére, alkalmazhatóságára, az értelmi képességek folyamatos, egyénre szabott fejlesztésére gondot kell fordítanunk. Az általános követelmények mellett a gyerekek adottságaiból kiindulva tudunk megfelelően építkezni, előrehaladásukat elősegíteni. Feladatunk a korszerű eszközök bevonása az oktatási folyamatokba, és azok megfelelő, embert segítő és építő használatának megtanítása, figyelve arra, hogy ne szorítsa ki a hagyományos értékhordozók szerepét se. Folyamatosan fejleszteni kell a tanulási technikákat, az önálló tanulásra való képességet, az önellenőrzést és a megfelelő önértékelést. Ezekre a tanítási órákon időt kell fordítanunk, illetve a korrepetálás, szakkör kereteit fel kell használnunk. A délután folyó tanulási tevékenységnek ebben az érintett tanulóknál kiemelt szerepe van. Ki kell alakítanunk a permanens önművelés képességet, ehhez fő eszköz a megfelelő ismeretszerzési technikák elsajátítása. A gyerekek mozgásigényének feldolgozása, a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges életmód tudatos irányítása fontos feladatunk. Ehhez a tanórákon (testnevelés, 22

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben