2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2."

Átírás

1 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete 1192 Budapest Ady Endre út 7.

2 Tartalomjegyzék: 1. Szakmai önéletrajz Bevezetés Kiemelt célok Helyzetelemzés Az iskola helyzete Az iskola és környezete Tanulói létszámadatok Tanulmányi munka Személyi feltételek Jogszabályi feltételek, belső szabályzók Tárgyi feltételek Anyagi erőforrásaink bővítési lehetőségei Megőrzendő hagyományok Ünnepeink Diákönkormányzat rendezvényei Osztályfőnöki munkaközösség rendezvényei Egyéb rendezvények A jövő tervei, célok, feladatok Céljaink és feladataink: A következő tanév feladatai: Vezetői hitvallás Összegzés Mellékletek Az adatok tükrében Bizonyítványok Nyilatkozatok

3 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Szakmai önéletrajz 1. Szakmai önéletrajz Szakmai célkitűzésem: Mindkét épületben egységes szemléletű, egységes követelményű, magas szintű, gyermekközpontú oktató-nevelő munka Bp ban érettségiztem a budapesti Petőfi Sándor Gimnázium orosz-angol tagozatos osztályában az es tanévben a Róbert Károly Körúti Félzárt Javítónevelő Intézetben tevékenykedtem képesítés nélküli nevelőként a következő évben könyvtárosként dolgoztam a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egyik fiókjában 1984-ben szereztem diplomát az ELTE ÁITFK magyar-orosz szakán A Gábor Áron Általános Iskolában 1986 óta tanítok óraadóként, 1987 óta főállású pedagógusként 1989-től szeptemberéig Diákönkormányzat vezető tanár voltam szeptemberétől augusztus végéig vezettem az iskola humán munkaközösségét 1993-tól megszűnéséig elnöke voltam az Iskolaszéknek Az iskolai alapítvány kuratóriumának tagja vagyok 1992 óta júniusában végeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Közoktatás Vezető szakán. Szakdolgozatom témája az igazgató jogai és kötelességei voltak augusztus 1-től július 31-ig a Gábor Áron Általános Iskola (Budapest Fő u. 143.) megbízott vezetőjeként dolgoztam augusztus 1-től az iskola megbízott igazgatójaként irányítottam az iskola életét 3

4 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Szakmai önéletrajz augusztus 1-től július 31-g töltöttem első vezetői ciklusomat augusztus 1-től újabb öt évre kaptam megbízást az iskola irányítására augusztus 1-vel a képviselő testület megszűntette a Gábor Áron és a Jókai Mór Általános Iskolákat, s a két intézményből egyesülő új Gábor Áron Általános Iskola összevonással, újjá alakulással kapcsolatos feladatainak irányításával egy évre engem bízott meg augusztus 1-től irányítom a két telephelyen működő Gábor Áron Általános Iskolát (székhely: Budapest Nádasdy u. 98.; telephely: Budapest Fő u. 143.) 4

5 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Bevezetés A megismerés célja nem a szétbontás, nem a magyarázat. Hanem a látás. De hogy látni tudjunk, ahhoz előbb részt kell venni. Nehéz iskola / Antoine de Saint-Exupery/ 2. Bevezetés Az oktatás több mint két évtizede állandó változásban van. Az állandóan változó, módosuló törvények, szabályzók, iskola összevonások, bezárások egyre zaklatottabbá, bizonytalanabbá tették, teszik a pedagógusokat, szülőket egyaránt. Az állandó változás, bizonytalanság mellett szükség van a folyamatosságra, a stabil pontokra. A tantestületeknek szüksége van a klasszikus értékeket, biztos normákat képviselő, a hagyományokra építő, ugyanakkor rugalmas alkalmazkodási készséggel rendelkező pedagógusokra, vezetőkre. Elhatározásomban, hogy újra megpályázom a Gábor Áron Általános Iskola igazgatói állását, éppen ez játszott döntő szerepet. A Fő utcai telephely hagyományait, normáit, a kollégák, szülők elvárásait közel három évtizede jól ismerem. A Nádasdy utcai épület hagyományait, normáit, a kollégák, a szülők elvárásait, az iskola gondjait, problémáit, az elmúlt hat tanévben alaposan megismertem. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy képes vagyok a változásokat követni, azokhoz alkalmazkodni, közvetíteni azokat mindkét épület tantestülete, szülei felé. 5

6 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Kiemelt célok 3. Kiemelt célok Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkor is, ha az meghaladja erejüket. Ha tudnák azt, hogy csak oda jutnak el, ahova valóban eljutnak, sosem indulnának útnak. / Fontanelle / Iskolánk szerkezetét tekintve alapozó iskola, ezért célja a szilárd alapkészségek kifejlesztése, melynek birtokában a tanulók képesek lesznek önmaguk továbbfejlesztésére. Pedagógiai programunk szerint nevelésünk célja: autonóm személyiségek kialakítása, azért hogy a tanulóink képesek legyenek minden helyzetben önállóan és felelősséggel dönteni, önmagukat életkori szintjüknek megfelelően irányítani. Ennek eszköze az önálló problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Ezért is indította el a Fő utcai iskola az emelt szintű matematika oktatást ban, mely az elmúlt több mint két évtizedben kialakította iskolánk sajátos arculatát. Az eltelt 25 év igazolta az elgondolás helyességét: a matematikával való foglalkozás, a lényeglátó képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése erősen kihat a többi tantárgy eredményes tanulására is. Így továbbra is célunk az emelt szintű matematika oktatás fenntartása, és a kommunikációs kultúra fejlesztése érdekében a magas óraszámú, magas színvonalú magyar nyelv és irodalom oktatás mellett a sokirányú személyiség fejlesztés. Hasonló megfontolásból, a kommunikációs kultúra fontossága, az idegen nyelvtudás nélkülözhetetlensége felismerésével indította húsz éve a Nádasdy utcai iskola az emelt szintű idegen nyelvoktatást. Az emelt szintű nyelvoktatásban részesülő tanulók jelentős százaléka jutott el a nyelvvizsgáig, s ezzel komoly előnyhöz jutnak a továbbiakban. Az iskola alapvető céljai nem változtak az elmúlt években, s ezekben nem is tervezünk változást. 6

7 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Kiemelt célok Az elkövetkezendő időszak a korábban megfogalmazott céloknak megfelelő tevékenység időszaka, a tapasztalatok alapján további finomítások megvalósítása, az integrált oktatás további fejlesztése, a felzárkóztató munka eredményességének javítása; a két épület egységes szemléletű, közös követelményű, közös szabályzók szerinti működtetése egy közösségként. Egyre nagyobb szerepet kap a pedagógusok munkájában a deviáns magatartású tanulókkal való foglalkozás. Ezen a területen kell újabb módszereket, ismereteket szerezni. Kiemelt feladatunk a két telephely közti összetételbeli, illetve kihasználtságbeli különbség csökkentése. Fontos továbbra is biztosítani a tantestület tagjainak a folyamatos szakmai és pedagógiai képzés lehetőségét elsősorban az új módszerek, új lehetőségek irányába. 7

8 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A múlt és a jelen csupán eszközünk, célunk csakis a jövendő. / Pascal / 4. Helyzetelemzés 4.1. Az iskola helyzete A Gábor Áron Általános Iskola két intézmény egyesítésével jött létre augusztus 1-jével. Két nagyon különböző szokásrendű, más pedagógiai programú, más tanulói összetételű intézménynek kellett egy egységes iskolává válnia. Az első alapvető lépéseket megtettük. Elkészítettük az alapvető működési dokumentumainkat, egységesítettük a tantárgyi struktúrát, megalakultak a közös munkaközösségek, közös tantestületi programokat szerveztünk egymás megismerése érdekében, az iskolai ünnepélyeket együtt tartjuk, a Diákönkormányzat rendezvényei azonosak a két épületben, a két épület szülői közösségének vezetői megismerték egymást, együtt működnek az egész iskolát érintő kérdésekben. A teljes körű szakos ellátottság érdekében Fő utcai kollégák tanítanak a Nádasdy utcában is; a Nádasdy utcai testnevelő kolléga tanít a Fő utcában is, valamint tartja a sportköri illetve a tömegsport foglalkozásokat a két épület gyerekeinek együtt; biológia kémia informatika szakos kollégánk is mindkét épületben tanít, a következő évben tovább bővül a mindkét épületben dolgozó pedagógusok köre. Az igazán nehéz feladat: a megalkotott, s mindenki által elfogadott belső szabályzók átültetése a mindennapi gyakorlatba, a megrögzült, megkövesült szokások megváltoztatása. Ezen az úton sokat haladtunk, de még sok küzdelem áll előttünk Az iskola és környezete A Gábor Áron Általános Iskola a kerület kertvárosi részében található, 1928-ban épített tizenkét tantermes illetve tizennégy tantermes (melyből 2 terem az óvodától kölcsönzött szükség terem) iskolák egyesítésével jött létre, alapfeladata a 8 évfolyamos általános iskolai nevelés és oktatás ellátása, amelynek keretében emelt szintű matematika oktatás és emelt óraszámú idegen nyelv oktatás folyik. 8

9 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés Az elmúlt másfél évtizedben szűkebb és tágabb környezetünkben is elterjedt a matematika tehetséggondozó és az ehhez kapcsolódó klasszikus alapműveltség fejlesztő profil, - a szülők ennek fenntartását, további erősítését várják el az iskolánktól a nem emelt szintű matematikát tanuló osztályokban is. Elvárás az eredményes, hatékony idegen nyelv oktatás, a tanulók eljuttatása a nyelvvizsgáig. A szülőkkel a kapcsolattartás mindennapos, az iskola családias mérete, környezete is eredményezi a közvetlen együttműködő kapcsolatot. A tanulóink egy részénél a reális cél az alapismeretek elsajátíttatása lehet Tanulói létszámadatok Az iskola tanuló létszáma jelenleg bruttó 440 körül mozog. Ebből 195 fő alsó tagozatos. A tanulóink 20 osztályban tanulnak, az osztályok átlag létszáma 22 fő. Az alsó tagozaton 8 osztály működik, ebből a Fő utcai 4 osztály iskolaotthonos, a jövő tanévtől mindkét épületben felmenő rendszerben egész napos oktatást vezetünk be. Felső tagozaton 12 osztályunk van. Jelenleg napközis csoportjaink száma az iskolaotthonos csoportokon kívül 6. A tanulók összetétele heterogén. Egyre több a magatartási problémás tanuló. A veszélyeztetett tanulók száma 66 fő, az összlétszám 17%-a. A hátrányos helyzetű tanulók száma 91 fő, ez a tanulók közel 23%-a. Ebből a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 51 fő, amely több mint 13%. Jegyzői védelembe 4 főt vettek. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 79 fő részesül. Az elmúlt 5 év folyamán jelentősen megnőtt az intézményben a sajátos nevelési igényű tanulók száma (21 fő), ez új nehézségeket, új kihívásokat jelent a tantestület számára. Két autista, egy mozgáskorlátozott, kerekes székes gyermek tanul az iskolában. Az ő érdekében 2011-ben akadály mentesítették a Fő utca földszinti részét. 9

10 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban Osztály Összesen HH HHH SNI 1. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Összesen brutto Fejlesztő foglalkozásra 53 fő szorul, 29-en vesznek részt logopédiai foglalkozáson. 156 tanulónk jogosult ingyenes tankönyvre.(nádasdy utca 74; Fő utca 82) Étkezési támogatásban 144 fő részesül a 281 fő étkezőből. Van néhány problémás család a körzetünkben, akiknek a gyermekei gyakorlatilag kezelhetetlenek, sajátos a családból hozott agresszív magatartásuk nagyon sok konfliktust okoz, jó néhány tanulónkat vitték el az elmúlt tanévekben is az általuk őket ért fizikai atrocitások miatt Tanulmányi munka Iskolánkban a tanulók többsége számára érték a tudás, fontos a teljesítmény, jó a szellem, dicsőség a jó teljesítmény. Az elmúlt 5 évben évente tanulónk ért el kitűnő eredményt, ez az összlétszám %-a. További fő éri el a jeles eredményt, ez a tanulók további %-a. Évente 2-4 tanuló tett le sikeresen B, ill. C. típusú nyelvvizsgát tanuló felel meg évente tanulmányi versenyünk kritériumainak. Itt a kitűnő illetve jeles teljesítmény mellé tanulmányi verseny helyezés is szükséges. 10

11 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A kerületi, budapesti, országos versenyeken is nagy számban, eredményesen szerepelnek tanulóink. A tantárgyi bukások átlagszáma 25. Az elmúlt 5 év átlagában a végzősök beiskolázása 98 %-os volt. 45 % gimnáziumba, 39,6 % szakközépiskolába, 13,4% szakiskolába ment. (A gimnáziumok között: Karinthy kéttannyelvű, Fazekas, Apáczai, Veres Pálné, Károlyi, Kossuth kéttannyelvű, László, Leőwey, a szakközépiskolák között Trefort, Puskás, Közgazdasági szerepelt nagy számban.) 8 tanuló /mindegyikük jelentősen túlkoros, általában évüket betöltött magántanulók/ nem tanult tovább. Az iskola magatartási helyzete a problémák ellenére is az átlagoshoz képest jónak mondható. Az egyéni magatartás iskolai átlaga 4 és 4,2 között mozog. Bár sajnos évente van 8-10 olyan tanulónk, akiknek magatartási problémáit nem tudjuk megoldani, magatartásuk elégséges, a szülői háztól segítséget, érdemi együttműködést nem kapunk. Sőt az iskola ellenében nevelik a gyerekeket, az agresszivitás dicsőségnek számít náluk. Ők jelentősen rontják az összképet. Az erre hivatott társszervektől a problémák megoldásában érdemi segítséget nem kapunk, eszköz az ő kezükben sem nagyon van, így a megoldásokat nekünk kell megtalálni. Ez sajnos nem mindig sikerül Személyi feltételek Az iskola tantestülete 42 fős, 1 fő kerületi tantárgygondozó tartozik hozzánk. A munkaközösségek száma 7. Két fő főtanácsos és 9 fő tanácsos. A törzskarba tartozó pedagógusok közül 10 fő rendelkezik egyetemi végzettséggel, 16 fő rendelkezik 2 vagy 3 diplomával, 2 fő most tanul következő diplomájáért. 2 fő rendelkezik gyógypedagógiai végzettséggel, 4 szakvizsgázott pedagógusunk van. A szakos ellátottság teljes körű, minden tantárgyat megfelelő végzettségű kolléga tanít. 5 fő rendelkezik számítástechnika tanári diplomával, az elmúlt években 18 fő vett részt számítástechnikai ismereteket nyújtó tanfolyamon. Az elmúlt években 11

12 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés a nyelvszakos kollégákon kívül 7 fő tanult idegen nyelvet. Két fő szerzett okleveles tanár végzettséget, 1 kolléga ebben az évben végez a mesterkurzuson. 4 fő végezte el a hatékony együtt tanulás tanfolyamot. Tantestületünkből 22 illetve 10 fő dolgozik 10 évnél hosszabb ideje együtt, ez biztosítja a tanulmányi és viselkedési követelmények állandóságát. Jelenleg 3 fő van tartósan távol, helyettesítésük megfelelő szakos kollégákkal történik. Munkánkat fejlesztő pedagógusok, logopédusok segítik. Autista tanulóink mellett, illetve mozgáskorlátozott tanulónk mellett 1-1 (3fő) gyógypedagógiai aszszisztens dolgozik. Az elmúlt 5 évben 5 fő pedagógus részesült szakmai kitüntetésben. Kollégáink minden kerületi munkaközösség munkájában részt vesznek, a foglalkozásokon mindig képviseltetjük magunkat. Rendszeresen tartunk bemutató órákat, nyílt órákat. Minden évben szervezünk tematikus házi bemutató órákat. Hosszú évek óta bázisiskolája vagyunk a Humán Szakközépiskolának, évente 2-5 csoport végzi nálunk a gyakorlatát. A nevelőtestület munkamorálja összességében kifejezetten jó. A munkavégzés a többség számára elsődleges, az elmúlt években jelentősen csökkent a pedagógus mulasztások óraszáma. Pedagógusaink többsége csak végszükség esetén mulaszt. A tantestület légköre, hangulata jó, a kollégák között rendszeres, napi szakmai együttműködés van. A technikai dolgozók munkájukat lelkiismeretesen végzik, többségük sajátjának érzi az iskolát. Az igazgatási, nevelési, oktatási adminisztrációt épületenként 1-1 fő iskolatitkár, 1 fő iskolatitkár-adminisztrátor látja el Jogszabályi feltételek, belső szabályzók Teljes egészében megújult az iskola belső szabályzó rendszere. Az iskola teljes egészében törvényesen működik. 12

13 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A következő szabályzók készültek az elmúlt öt évben: Új Pedagógiai program, az új engedélyezett óraszámoknak megfelelő óratábla Új házirend Új Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi program IMIP Diákönkormányzat működési szabályzata Az iskolai sportkör működési szabályzata Munka- és balesetvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Katasztrófa prevenciós szabályzat Adatkezelési szabályzat Gyakornoki szabályzat FEUVE-szabályzat Költségvetési Tervezési szabályzat Feladatellátás Rendjének szabályzata Szabálytalanságok Keletkezésének Eljárás Rendje Könyvtárműködési szabályzat Iratkezelési szabályzat Gazdálkodási szabályzat Önköltség Elszámolási szabályzat Leltározási szabályzat Selejtezési szabályzat Fizetési előleg szabályzat Kisebb belső szabályzók: kulcskezelés, irattárazás rendje, minőségi munkabér elosztási elvei, jutalmazás elvei, készpénzkezelési szabályzatok folyamatosan készülnek. 13

14 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés Az idei tanévben elkészült az új köznevelési törvénynek megfelelő: legújabb Pedagógiai Programunk az új Helyi Tantervünk az új Házirend az új Szervezeti és Működési szabályzat az új Vizsga szabályzat az új Általános Iskolai Beiratkozási szabályzat az új Könyvtári Működési Szabályzat A belső szabályzatok a teljes tantestület bevonásával, egységekre tagolt team munkában készültek el, így kényszerűségből mindenki alaposabban megismerte azok tartalmát, jobban azonosulni tudott velük. A tantestület tájékozott az oktatást érintő jogi kérdésekben, változásokban Tárgyi feltételek Az 1928-ban épített iskola épületek alapvetően 8 illetve 12 tanulócsoport befogadására készültek. A Fő utcai épület nagyfelújítására 1984-ben került sor. (külső vakolat, csatornázás, külső nyílászárók cseréje). Az elmúlt évtizedben sok jelentős változás történt: Elkészült a vizesblokkok felújítása, az udvar teljes felújítása, a tető felújítása. Közlekedési lámpa került az iskolához. Kialakítottuk az orvosi szobát, mely egyben a fejlesztő pedagógus és a logopédus szobája is, újabb fejlesztő szobát alakítottunk ki a régi dohányzóhelyiségből. A HACCP program keretében melegítőpult került a konyhába, megoldottuk a konyhai dolgozók öltöző kérdését, beszereztük a szükséges eszközöket ben a földszinti rész akadály mentesítésre került, kerekesszékkel is használható WC-t is kialakítottak. 5 év alatt az épület minden helyisége sorra került a festésben. Az elmúlt 3 évben a szülők 4 tanteremben teljes körű felújítást végeztek. A kis épület tetőszerkezete felújításra vár. A belső nyílászárók cseréje, felújítása régóta esedékes. 14

15 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A Nádasdy utcai épületben a tornaterem felépítése után évekig nem sok minden történt. A tetőszerkezet sürgős felújításra szorult, ezt a korábbi fenntartó 3 éve elvégeztette. Az óvodától átvett két tanterem színvonala a szükségterem szintjét sem éri el. Balesetveszélyes, csúszós kőburkolatú padlózatában gödrök vannak, az óvoda konyhájától csak egy üvegfal választja el. A főépület külső vakolata az udvari fronton hullik, helyenként már le is kellett veretni. A lépcsőházak lépcsői kopottak, csúszósak, balesetveszélyesek. A belső nyílászárók többsége a falból kidőlni készül, teljes cseréjük szükséges. A tantermekből korábban fém-, illetve üvegfalakkal leválasztott szertárak esztétikailag romboló hatásúak. A tantermek, folyosók festésre szorulnak, bár a tavalyi évben a szülők és a pedagógusok 4 tantermet kifestettek. A tantermek padlózata nem egységes, egy-egy tantermen belül is keveredik a parketta és a kőburkolat. A konyha bútorzata, felszerelése a melegítő pult kivételével elavult. A moslék előírás szerinti tárolása nem megoldott. Az udvaron az esővíz nem folyik el. A pincét többször elöntötte a szennyvíz. Részint a NAT eszközbeszerzési keretből, részint pályázatokból, részint az alapítvány támogatásával a Fő utcában 2 tanterem bútorzatát teljesen kicseréltük, 2 termét részben, szertár szekrénysor készült a kémia-fizika terembe, mosogatót, szagelszívó kísérleti kabint vásároltunk, kialakítottuk az iskolai könyvtár helyét, így érdemben használhatóvá vált a könyvtári állományunk, két tantermünkben alakítottunk ki videó, DVD tároló szekrényt, bővítettük a matematika, a fizika, a kémia, a földrajz, a biológia, a magyar, a történelem, a testnevelés és az alsós szakleltár taneszköz állományát, egységes függönyöket vásároltunk az ablakokra, beszereztünk új fénymásolót, mikrofonokat, videókamerát, scannert, fűnyírót, mosógépet, számítógépeket, monitorokat, CD-s magnókat, fénymásolót a tanáriba, a szülők felújították a bejárati kaput. Számtalan kisebb beszerzéssel (faliújság, abroszok, törölközők, számítógépasztal, könyvek, stb.) tettük otthonosabbá az iskolát. 15

16 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A HEFOP pályázat keretében digitális tábla került a Fő utcai épületbe. Egy osztálynak a szülők vásároltak interaktív táblát. Ugyanilyen forrásokból a Nádasdy utcában a tantermekbe új bútor került, sporteszköz, könyvtári állomány fejlesztésre került sor. A dologi költségvetésből megspórolt pénzekből interaktív táblát, laptopot, számítógépeket vásároltunk. A szülőkkel közösen kerítést festettünk. A tárgyi feltételek terén jelentősen javult az iskola helyzete. Ebben nagy jelentősége volt az iskolai alapítványoknak, melyeknek bevételeit sikerült többszörösére növelni Anyagi erőforrásaink bővítési lehetőségei Az iskola rendszeresen pályázik különböző pénzügyi támogatásokra. Az előző 5 évben pályázati úton közel 10 millió forinttal nőtt a két intézmény bevétele. Év Helyi Fővárosi Egyéb Összesen 2007/ / / / / Összesen Az adatok e Ft-ban értendők! A pályázati bevételek egy része a nyári táborok támogatása volt. A kerületi közművelődési pályázati pénzeket az iskolai rendezvények lebonyolítására fordíthattuk. A Fő utcai Comenius pályázat bevételei a nemzetközi kapcsolatokra fordíthatóak voltak, egy részük azonban az iskola működési költségeihez nyújtott támogatást. Sajnos ez a pályázati lehetőség megszűnt. A többi pályázat eszköz beszerzéseket tett lehetővé. 16

17 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Helyzetelemzés A pályázati források felkutatása, pályázati bevételek szerzése továbbra is kiemelten fontos feladat. Az utóbbi 2 évben beszűkültek a számukra elérhető pályázati források. Mindkét épületben működik iskolai alapítvány. A Nádasdy utcai alapítvány bevétele ezer forint volt évente. Felhasználása iskolai rendezvényekre, gyerekek jutalmazására, versenyeztetésére, nyelvvizsga díjakra történik. A Fő utcai alapítvány éves bevétele ezer forint volt. Részben a tanulók jutalmazására, versenyeztetésére fordítjuk. Az alapítvány alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően nagyobb százalékban az iskola működési feltételeinek javítására költjük: bútorvásárlás, technikai eszközök beszerzése, működtetése. Mivel ezek az alapítványok közel negyedszázada jöttek létre, mára gyakorlatilag működésképtelenné váltak, ugyanis az alapító tagok egy része fellelhetetlen, így megszüntetésük és új alapítvány létrehozása szükséges. Sok segítséget kap az iskola a szülői közösségtől is. Ennek egy része anyagi természetű. Rendezvények támogatása, technikai eszközök adományozása, fizikai munka. Ugyanakkor a családok többségének anyagi helyzete folyamatosan romlik, így ez a támogatási lehetőség folyamatosan szűkül, helyette új forrásokat kell találnunk. 17

18 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Megőrzendő hagyományok 5. Megőrzendő hagyományok 5.1. Ünnepeink Első osztályosainkat megajándékozzuk az ünnepélyes tanévnyitón az iskolajelvényünkkel. A nemzeti ünnepek előtti napon tanulóink műsort adnak. Adventi készülődés Karácsony előtt ünnepi műsort tartunk a Nagyboldogasszony templomban. A nyolcadikosok ballagását az utolsó tanítási napon tartjuk. A tanév végi tanévzáró ünnepélyen történik az iskolai tanulmányi verseny eredményhirdetése és a díjak átadása Diákönkormányzat rendezvényei Az egész iskolát megmozgató vetélkedő novemberben Mikulás Luca napi vásár Iskolai farsang tanári műsorral Gyermeknap Sportnap Álló- és vándortáborok 5.3. Osztályfőnöki munkaközösség rendezvényei Osztálykarácsonyok Tanulmányi kirándulások Egész éves osztályok közötti magatartás verseny 18

19 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Megőrzendő hagyományok 5.4. Egyéb rendezvények Iskolai vetélkedők, házi versenyek Nyílt órák Bemutató órák Bemutatkozó hét leendő elsősök számára Kerületi kézműves bemutató Tömegsport események Őszi-, téli-, tavaszi túra Tavaszi házi sportversenyek Gyermeknapi tanár-diák sport mérkőzések Művészeti fesztivál két évente 19

20 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Jövő tervei, célok, feladatok 6. A jövő tervei, célok, feladatok 20 Aki nagy dolgokat akar alkotni, annak alaposan el kell mélyednie a részletekben. / Paul Valery / A mély gyökerű fák nőnek magasra /Frederic Mistral/ A mi iskolánk alapozó iskola, melynek elsődleges feladata 1-8. évfolyamon a tanulók alapkészségének és alapműveltségének kialakítása és fejlesztése. Iskolánkban az oktatás változásaira nyitott, eredményes, hatékony szakmai munka folyik. Az oktatói, nevelői munkánk eredményeképp kreatív, művelt, jó kommunikatív készséggel rendelkező, korszerű ismeretekben jártas, továbbképzésre nyitott, érdeklődő tanulókat képezünk. Iskolai specialitásunk az emelt szintű angol és matematika oktatás, informatika, többféle szabadidős tevékenység, tánc és dráma oktatása, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakozását szolgálják. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett pedagógusokkal és együttműködő szülőkkel érjük el Céljaink és feladataink: Olyan szilárd alapkészségek kialakítása, melynek birtokában a tanulók képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni biztosítjuk tanulóink számára a képességeiknek megfelelő továbbhaladást a tehetségek gondozása a tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatásának fokozott segítése korlátozott számban a fogyatékos gyerekek integrált nevelése iskolai specialitásunk az emelt óraszámú angol oktatás 1-8. osztályig, emelt szintű matematika oktatás 5-8. osztályig

21 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Jövő tervei, célok, feladatok és az informatika oktatása 1-8. osztályig (szakköri formában illetve órakeretben) a délutáni változatos szabadidős tevékenységek népszerűbbé tétele; a szakkörök szélesebb körben történő kiterjesztése A tanulás-tanítás folyamatában az ismeretközpontúsággal szemben a fejlesztésközpontúság került előtérbe. Saját élményanyagból kiindulva a felfedezésre, problémamegoldó gondolkodásra építve mélyebb, továbbépíthetőbb a tudás. A gyerekek tanulásra, önmaguk fejlesztésére történő motiváltsága is így érhető el. Az érdeklődés felkeltése és fenntartása az új ismeretek befogadásának igénye és azok elsajátíttatása folyamatos feladatunk. A tantestület meggyőződése, hogy az oktatási eredmények egyúttal nevelési eredmények is. A nevelési eljárások hatékonysága és az oktatás színvonala között szoros kapcsolat áll fenn. A nevelés és oktatás tehát szerves egységet alkot. Nevelésünk célja autonóm személyiségek kialakítása. Önálló döntések iránti igény kialakítása. A tanulók legyenek képesek minden helyzetben önállóan és felelősséggel dönteni, önmagukat életkori szintjüknek megfelelően irányítani, fegyelmezni. Prioritást kap az erkölcsi nevelés, a valódi erkölcsi értékek személyiségbe való meggyökereztetése, az általános kognitív képességek fejlesztése, az alapvető kompetenciák kialakítása, elmélyítése. Elsődleges célunk az alapvető készségek, képességek fejlesztése, az életkori sajátosságok, az egyéni különbözőségek figyelembevételével. Ezen folyamatban felhasználjuk a gyermekek kísérletező kedvét, természetes kíváncsiságát, hozott élmény és ismeretanyagát. Kisiskolás korban tevékenykedtetések, tapasztalások, sokoldalú élményszerzésen keresztül tudjuk céljainkat megvalósítani, de ez az alapelv vezérli a éves tanulók képességfejlesztését is. Az utolsó két évben nőhet meg a szerepe az elvont fogalmi gondolkodásnak. Ebben az életkorban is nagy jelentősége van az önálló felfedezésnek, tapasztalatszerzésnek. A tanulás-tanítás folyamatában folyamatosan fejlesztjük a gyerekek felelősség és kötelességtudatát, akaraterejét, önismeretét. A mások gondolatára való odafigyelés, egymás megértése, segítése napi helyzeteken keresztül történik. Az egyéni és közérdek ütköztetése, az önmegvalósítás és a másokra való odafigye- 21

22 Dessewffyné Szabó Erzsébet igazgatói pályázat Jövő tervei, célok, feladatok lés, pozitív értékek kibontakozása, a helyes közösségi szerep megtanulása is végigkíséri munkánkat. A gyerekek érzelemvilágának, erkölcsi értékrendjének fejlesztésére is folyamatos figyelmet kell fordítanunk. Elő kell készíteni őket a továbbtanulásra, a társadalmi szerepvállalásra ( munka, család, párkapcsolatok ). A szűkebb és tágabb környezetben is érvényesíthetően képessé kell válni az értékek felismerésére, megismerésére, elfogadására, megbecsülésére. Fontos saját népünk szokásainak, hagyományainak, kultúrájának ismerete, azonosságtudat fejlesztése, más népek nemzetiségek hagyományainak megismerése, elfogadása, fogékonyság az egyetemes problémák iránt. A humánus ember építése, kibontakoztatása a feladatunk. Célunk a szilárd alapkészségek kifejlesztése, melyek birtokában a tanulók képesek lesznek önmagukat továbbfejleszteni. Ezekhez az oktatás során változatos munkáltatói, szemléltetői technológiák használata szükséges. Ki kell használni, illetve fel kell tárni az egyéb tanórán kívüli lehetőségeket is. Pl.: könyvtár, múzeum, tanórán kívüli programok, egész napos iskola. A jól használható szóbeli és írásbeli készség kialakítása nem lezárható folyamat, és minden tantárgyat fel kell használnunk ennek fejlesztésére. A különböző területeken megszerzett ismeretek egymásra épülésére, alkalmazhatóságára, az értelmi képességek folyamatos, egyénre szabott fejlesztésére gondot kell fordítanunk. Az általános követelmények mellett a gyerekek adottságaiból kiindulva tudunk megfelelően építkezni, előrehaladásukat elősegíteni. Feladatunk a korszerű eszközök bevonása az oktatási folyamatokba, és azok megfelelő, embert segítő és építő használatának megtanítása, figyelve arra, hogy ne szorítsa ki a hagyományos értékhordozók szerepét se. Folyamatosan fejleszteni kell a tanulási technikákat, az önálló tanulásra való képességet, az önellenőrzést és a megfelelő önértékelést. Ezekre a tanítási órákon időt kell fordítanunk, illetve a korrepetálás, szakkör kereteit fel kell használnunk. A délután folyó tanulási tevékenységnek ebben az érintett tanulóknál kiemelt szerepe van. Ki kell alakítanunk a permanens önművelés képességet, ehhez fő eszköz a megfelelő ismeretszerzési technikák elsajátítása. A gyerekek mozgásigényének feldolgozása, a mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges életmód tudatos irányítása fontos feladatunk. Ehhez a tanórákon (testnevelés, 22

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben