Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017"

Átírás

1 Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója A sport elsısorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkızés az életért való nemes küzdelem szimbóluma... A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idı alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelıtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. (Dr. Szent-Györgyi Albert)

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetı 3. II. Nyirád község bemutatása 5. III. Helyzetelemzés Sportlétesítmények Óvodai testnevelés Iskolai testnevelés Diák Sportkör 8 5. Szabadidısport Versenysport és utánpótlás nevelés 8 7. Idısek sportolási lehetıségei Fogyatékkal élık sportja Nyirád Községi Sportegyesület 9. IV. Fejlesztési Stratégia cél: A lakosság sportolási lehetıségeinek bıvítése cél: A testmozgás szerepének növelése valamennyi korosztály számára cél Az óvodai testnevelés fejlesztése cél: Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése cél: Az utánpótlás nevelés fejlesztése cél: A települési sportlétesítmények fejlesztése 12. V. Intézkedési Terv részcél: Sportlétesítmények fenntartása és fejlesztése részcél: Sportegyesület támogatása részcél: Szabadidısport rendezvények szervezése 15. VI. Összegzés 16. VII. Záró rendelkezés 16. 2

3 I. BEVEZETİ A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti egészségvédelem alapvetı eszköze, az ifjúság erkölcsi fizikai nevelésének a személyiség fejlıdésének nélkülözhetetlen összetevıje, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlıdésének egyik pillére és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitőzéseinket csak testileg és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokat jelenleg több jogszabály is nevesíti: a) Az Alaptörvény XX. cikkében kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, melyet többek között a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával kell elısegíteni, tehát a sportolást alkotmányos alapjogként nevesíti. b) A helyi önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok feladatai körébe sorolja a sport támogatását, de annak formáját az önkormányzat maga határozhatja meg, melynek többek között e koncepció keretében tesz eleget. c) A sportról szóló évi I. törvény 55. -ában konkrétan meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely alapján többek között a helyi önkormányzat: - meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, gondoskodik annak megvalósításáról; - együttmőködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; - fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket; - megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. d) A közoktatásról szóló törvényben foglaltak alapján a gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. Fenti jogszabályi háttér megadja a koncepció megalkotásának alapját, annak szükségességét. Mindezek alapján a koncepció tartalmazza azokat a célkitőzéseket és a kapcsolódó feladatokat, melyeket az önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekint a megjelölt idıszakban a lehetıségek és az anyagi feltételek keretein belül. A helyzetelemzések és a fejlesztési irányvonalak a sportolás alábbi területein kiemelik a település adottságainak figyelembevételével a jelenlegi erısségeket, megjelölik a szükséges felújításokat és beruházásokat, a jövıbeni fejlesztés irányvonalát. Az önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területeit tekinti át, fogalmazza meg az elérendı célokat: 3

4 - sportlétesítmények, - óvodai testnevelés, - iskolai testnevelés, - diáksport, - szabadidısport - versenysport, utánpótlás-nevelés, - idısek sportolási lehetıségei, - fogyatékkal élık sportja, - Községi Sport Egyesület. Nyirád Község a egyik kiemelkedı feladatának tekinti a településen élı lakosság számára a sportolási lehetıségek magas színvonalon történı biztosítását. A település sportéletében legnagyobb szerepet játszó Nyirád Községi Sport Egyesület anyagi támogatásával, a nevelési és oktatási intézmények sportrendezvényeinek szervezésében való aktív részvétellel, a sportlétesítmények fenntartásával és azok fejlesztésével igyekszik az önkormányzat lehetıségeihez mérten támogatni a helyi sportéletet. 4

5 II. NYIRÁD KÖZSÉG BEMUTATÁSA Nyirád, közel 2000 lelkével, a Dunántúl középsı részén, a Bakony hegység délnyugati lábánál, Veszprém megye déli részén található. Ajka Tapolca Devecser Sümeg városok által határolt terület középpontjában fekszik, mind a négy várostól kb. 15 km-nyi távolságra. Amolyan, jellegzetes bányászfalu annak ellenére, hogy mára a környezı bányák lassan mind bezárnak. A településen az egyik legnagyobb foglalkoztatónak Nyirád Község a számít. Fenntartásában az alábbi intézmények mőködnek: Intézmény megnevezése Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje Szociális Segítı Központ Nyirád Község a (Mővelıdési Ház, Élelmezés Ellátó Szervezet, Mezei İrszolgálat, Védınıi Szolgálat, Körjegyzıség) Székhelye 8454 Nyirád, Szabadság u Nyirád, Sallai u. 1/A Nyirád, Rózsa F. u. 5. Foglalkoztatottak száma (fı) Ellátottak száma (fı) unk, a letelepedést segítı, illetve a munkahelyteremtı lépésein túl, 2005-tıl határozott, tendenciózus intézkedéseket tett e rétegek (és fıleg gyermekeik) egészséges, közösségi élet felé csalogatására. A település vezetése mindig különös figyelmet szentelt a községi sportéletre. Az elsı sportegyesület az 1950-es évek elején alakult meg Nyirádi Bányász néven. 5

6 III. HELYZETELEMZÉS 1. Sportlétesítmények Az alábbi táblázat tartalmazza Nyirád Község ának tulajdonában lévı, a helyi sportélet színtereit jelentı létesítmények fontosabb adatait: Megnevezés Cím Hrsz. Tornaterem Sporttelep Erzsébet királyné Általános Iskola sportudvara 8454 Nyirád, Széchenyi u Nyirád, Sporttelep 8454 Nyirád, Szabadság u. 1. Alapterület, pálya mérete Befogadóképesség (fı) 684/ m / mx62m füves futballpálya 882 m 2 Futópálya hossza: 194 m Edzıterem 8454 Nyirád, Petıfi S. u /4 40 m 2 8 Valamennyi sportlétesítmény alkalmas az eredeti rendeltetés szerinti hasznosításra, bár üzemeltetésük egyre költségesebb Tornaterem A közepes mérető tornateremben 504 m 2 -es küzdıtér, 3 WC, 4 zuhanyzó, 2 öltözı található, az épület központi főtéssel ellátott, akadálymentesítése nem megoldott. Ez az épület az óvodai és általános iskolai testnevelés elsıdleges színtere. A küzdıtér kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, valamint szertorna és kondicionáló torna lebonyolítására alkalmas. A tornaterem eszközökkel jól felszerelt, a szociális blokk a közelmúltban felújításra került, azonban a külsı hıszigetelés, főtéskorszerősítés és nyílászárók cseréje elengedhetetlenül szükséges a költségtakarékosság miatt is. Az épület tetıszerkezete is felújításra szorul. Az épület építészeti akadálymentesítése szükséges Sporttelep A sporttelep magas színvonalú 7068 m 2 nagyságú füves futballpálya, körbe locsolórendszerrel és futópályával, kapuk mögött labdafogó hálóval. A 140 m 2 -es öltözı épület fürdıkbıl, 3 férfiöltözı, 1 nıi öltözı, 1 játékvezetıi öltözı, 1 szertár és 2 6

7 WC és mosdó helyiségekbıl áll. A toldalék épületben a szurkolók kiszolgálására alkalmas büféhelyiség található. Az épület mellett a földbıl kialakított kerékpáros dirt pálya épült. A pálya állapota jó, de az azt körülvevı álló, illetve ülıhelyek átalakításra szorulnak. Az épület építészeti akadálymentesítése és főtéskorszerősítése szükséges Általános Iskola Sportudvara Az Erzsébet királyné Általános Iskola udvarán található egy 21,6 m X 42 m-es bitumenes kézilabda pálya, körülötte 194 m-es futópályával és egy távolugró pályával, mely az iskolai testnevelés másik fontos színtere az ıszi, tavaszi idıszakban, illetve egyéb sportrendezvények, kézilabda versenyek megtartására is alkalmas. A kézilabdapálya helyenként feltöredezett, így annak felújítása, újra aszfaltozása szükséges Edzıterem A mővelıdési ház biztosít díjmentesen helyet a 40 m 2 -es edzıteremnek, mely, ha nem is korszerő, de jól felszerelt. Funkciója a testépítés, erıemelés. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, a gépek folyamatos cseréje, állagmegóvása elengedhetetlen. 2. Óvodai testnevelés Nyirádon a testnevelés az óvodai nevelés szerves része. Az egészséges életmódra nevelést a gyermekek mozgásfejlesztését már az óvodában el kell kezdeni. Amennyiben az idıjárás lehetıvé teszi, az óvónık az óvoda játszóudvarán szerveznek programokat a gyerekeknek. Mivel a településen mőködı óvoda külön tornaszobával nem rendelkezik, így téli idıszakban a középsı- és nagycsoportosok (50 fı) heti egy alkalommal a tornaterem épületében vesznek részt foglalkozásokon, melyek nagyban hozzájárulnak a mozgáskultúrájuk fejlıdéséhez, teherbírásuk, állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához, az egészségük megırzéséhez. Heti egy alkalommal, fakultatív jelleggel, szervezett keretek között a labdarúgással ismerkednek az óvodás gyerekek, a programban résztvevık száma 9 fı. Egy nevelési évben két alkalommal a tornateremben az óvónık közremőködésével sportdélután kerül megrendezésre, melynek célja a szülıkkel való közös sportolás. Az óvoda épületének akadálymentesítése nem megoldott. 3. Iskolai testnevelés Az általános iskolában a helyi kerettanterv és a pedagógiai program alapján valósul meg a mindennapos testnevelés oktatás. A gyermekek heti 3 alkalommal testnevelés szakos tanár irányításával megtartott kötelezı tornaórán vesznek részt. A diáksportkör keretein belül van lehetıség a tanórákon kívüli testmozgásra. Ezen kívül 7

8 fakultatív jelleggel futball, kézilabda, karate, zumba és néptánc foglalkozások közül választhatnak a sportolni, mozogni vágyó gyerekek. Az általános iskolában a testnevelési órák megtartására a tornateremben és a sportudvaron kerül sor. A tornaterem felszereltsége (pl.: bordásfal, mászókötél stb.) megfelelı, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A kézilabda pálya rendeltetésszerő használatra alkalmas, de felújításra szorul. 4. Diák Sportkör A szabadidı szervezett és sportolással való hasznos eltöltésére az általános iskolások számára az egyik legjobb színteret az iskolai DSK nyújtja. A délutáni foglalkozásokon belül testnevelı szakember felügyelete és irányítása mellett az alábbi sportolási lehetıségek közül választhatnak: - labdarúgás, - kézilabda, - atlétika. A heti 2 alkalommal megtartott foglalkozásokon közel gyermek vesz részt. A DSK-nak is a tornaterem és az iskola sportudvara biztosít helyet. A DSK szervezésében az iskola tanulói bekapcsolódnak a különbözı sportágakban megrendezésre kerülı térségi, körzeti, megyei, országos diák sport versenyekbe, ahol igen jó eredményekkel szerepelnek. 4. Szabadidısport Szabadidı sport nem eredményorientált, hanem kedvtelésbıl az egészség megırzéséért, helyreállításáért, a mozgás öröméért kellemes idıtöltésként végzett sporttevékenység. unk célja, hogy a lehetı legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, könnyen elérhetı sportolás lehetıségét. A lakosság számára az önkormányzat, az oktatási és nevelési intézmények, valamint a Nyirád KSE szervez szabadidıs sportrendezvényeket, melyek szintén a tornateremben kerülnek lebonyolításra. Jellemzı szervezett szabadidıs sportrendezvények: - házi bajnokságok (kispályás labdarúgó bajnokság, kézilabda-torna) - több településes tornák különbözı korosztályokban (Farsang kupa, Erzsébet kupa stb.) Éves szinten kb. 300 fıt mozgatnak meg ezek a rendezvények. Mindezek mellett a településen vannak olyan közösségek, baráti társaságok is, akik sportolással töltik szabadidejüket önállóan megszervezve programjaikat (pl.: teremfoci, kézilabda mérkızések, kondicionáló torna, zumba). 6. Versenysport és utánpótlás nevelés A versenysport és az utánpótlás nevelés színtere a településen az oktatási intézményekben és a Nyirád Községi Sport Egyesületben valósul meg. Az utánpótlás nevelés elsı állomásának az ovifoci, második állomásának az általános iskolában fakultatív jelleggel mőködı futballedzések tekinthetık óta a Kormány Sportprogramjában kiemelkedı szerepet kapott az utánpótlás nevelés. A program továbbra is Bozsik program" néven mőködik jó feltételekkel. 8

9 Községünkben is foglalkozunk az egyesület keretei között az U 7, U 9, U 11 éves gyermekek képzésével, edzésével, versenyeztetésével számuk jelenleg 26 fı. Az edzésekre a község sporttelepén, keddi és pénteki napokon 45 perces idıtartamba kerül sor. Téli idıszakban az utánpótlás nevelés a tornateremben történik. Mind a szabadtéri, mind a tornatermi foglalkozások szakképzett D licenszes edzı felügyelete és irányítása mellett zajlanak. Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek rendszeres orvosi vizsgálatára (vérnyomás, EKG, vércukor). Utánpótlás nevelés csapatunk évente 3-4 alkalommal vesz részt egész napos területi bajnokságokon, melyek megrendezésére a közeli Tapolca városban kerül sor. A helyi labdarúgó csapat Veszprém Megyei Labdarúgó Bajnokság Nyugati Csoport Megyei II. Osztályában szerepel. A Nyirád Községi Sportegyesület tagjai jelenleg három szakosztályban, labdarúgás, kézilabda, tömegsport versenyeznek, illetve rendszeresen sportolnak. 7. Idısek sportolási lehetıségei Az idısek, azaz a 65 év felettiek körében igen ritka az aktívan sportoló személy. Többségük életmódbeli, táplálkozási, munkahelyi ártalmak miatt gyenge fizikai állapotban van. Az idısek számára jelenleg nincs állapotuk fejlesztésére alkalmas, rendszeresen igénybe vehetı sportolási lehetıség. A Szociális Segítı Központ családgondozói közremőködésével az idısek klubja tagjai évente több alkalommal vesznek részt a természetben kirándulásokon, túrákon. 8. Fogyatékkal élık sportja A Fıvárosi Foglalkoztató Intézete, mely Darvastón mőködik 279 enyhe és középsúlyos felnıtt értelmi fogyatékos személy részére nyújt humánus, korszerő ellátást otthonos környezetben, mely a jelenkor újszerő, magasabb igényeinek minıségi elvárásainak megfelel. Az intézmény lakói több éve aktív résztvevıi sportvetélkedıinknek. Petanque csapatuk minden évben színvonalas mérkızést játszik a település lakóiból verbuválódott csapatokkal. Ezen kívül rendszeres használói a község tornatermének, tollaslabda játékot és egyéb labdajátékokat végeznek. Az intézményen kívül, a településen fogyatékkal élık számára jelenleg nincs külön szervezett keretek között sportolási lehetıség, így sportolási szokásaikról sincs külön adata az önkormányzatnak. Természetesen valamennyi sportrendezvény számukra is nyitott, azonban speciális sportfoglalkozások nem kerülnek megrendezésre. Az önkormányzat feladata elsısorban sportlétesítményeinek akadálymentessé tétele, mely törvényi elıírásként fogalmazódik meg a települési önkormányzatok számára. 9. Nyirád Községi Sport Egyesület Az 1950-es évek elején Nyirádi Bányász néven egyesület alakult, melynek fı sporttevékenysége a labdarúgás volt. Az egyesület közel 60 fı igazolt labdarúgóval 9

10 rendelkezett. Fı támogatója a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat volt. A csapat a Megyei I. osztályban többszörös bajnok volt, valamint a Szabadföld Kupában (országos) I. helyezést ért el 1966-ban a Népstadionban. A labdarúgó csapatok mellett nıi, valamint férfi kézilabda csapat is mőködött, így az összes aktív versenyzık létszáma közel 100 fı körül mozgott. A rendszerváltás óta a Nyirád KSE mőködését, a helyi önkormányzat biztosítja, amely minden erıfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a legnépszerőbb sportágban, a labdarúgásban minél több fiatal vegyen részt. Jelenleg községünkben élık közül 3-5 % az aktív sportolók aránya, ami az országos átlagot nézve figyelemre méltó. Az igazolt sportolók száma 80 fı, melybıl labdarugó: 63 fı. Labdarúgó csapatunk jelenleg a Veszprém Megyei Labdarúgó Bajnokság Nyugati Csoport Megyei II. Osztályában játszik. A nıi kézilabda, - mely jelenleg 17 fınek biztosít sportolási lehetıséget - és nıi futball csapatunk a résztvevık száma 14 fı - is szép sikereket ért és ér el a különbözı tornákon. Az iskola által szervezett, edzı által tartott szakkör-edzésen további 21 diák, mint utánpótlás nevelés vesz részt a nyirádi labdarúgó életben. Nyirád Község a az elmúlt években a költségvetésébıl jelentıs összeggel támogatta az Egyesület mőködését. Ezen támogatást lehetıségeihez mérten a továbbiakban is fenn kívánja tartani. 10

11 IV. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. cél: A lakosság sportolási lehetıségeinek bıvítése Nyirád Község a sportkoncepciójának elsıdleges célkitőzése a település lakossága számára a tömeg- illetve a szabadidısport lehetıségeinek színvonalas biztosítása, ezáltal is hozzájárulva a lakosok számára az egészségesebb életmód feltételeinek megteremtéséhez. A sportrendezvények megszervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális igényekre és célcsoportokra. 2. cél: A testmozgás szerepének növelése valamennyi korosztály számára Az ifjúsági korosztály aktív sportélettıl eltávolodott, a közösségi- és sportprogramok irányában a fiatalok egyre nehezebben mozgósíthatók. Egyéni fejlıdésük, egészségük megırzése érdekében azonban elengedhetetlen a rendszeres testmozgás. A sportéletbe való aktív bekapcsolódásuk elımozdítása különösen nehéz feladat egy kistelepülésen, ahol a lehetıségek korlátozottak, a biztosított sport szolgáltatások fejlesztésére és modernizációjára kevés lehetıség van. Ezen okok miatt kiemelten fontos odafigyelni a település fiatal lakói irányából érkezı igényekre. A mozgás egész életünkben fontos, idısebb korban azonban sok-sok olyan mozgásforma, amely röviddel ezelıtt még magától értetıdıen és fáradság nélkül mőködött, megerıltetınek tőnik. A sport, a mozgás azonban ebben a korban különösen fontos ahhoz, hogy testünket fitten tartsuk. Az önkormányzat kiemelt feladata a településen élı idıskorúak életkörülményeinek javítása. A helyi idısek klubjával együttmőködve meg kell szervezni az idısebb korosztály számára gyógytornász szakember koordinálásával tartott foglalkozásokat, szép korúak sportja, ahol egyszerő testmozgásos tornákkal, egyéni és csoportos foglalkozások keretein belül lenne lehetıség az egészségmegırzésre. 3. cél: Az óvodai testnevelés fejlesztése Az egészséges életmód kialakítását a rendszeres testedzés iránti igény megalapozását az alapvetı fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését a sportolás megkedveltetését már az óvodás korban meg kell kezdeni. Hangsúlyt kell fektetni az óvónık rendszeres szakirányú továbbképzésére, képzésére (játékos torna, népi játékok stb.) és biztosítani kell az ehhez szükséges feltételeket. Szükséges az óvoda udvari és benti játékeszközeinek és tornaeszközeinek rendszeres felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök és az udvari játékok folyamatos szabvány szerinti pótlása, bıvítése. 11

12 4. cél: Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése Az iskolai tornaterem és udvari sportpálya állagát és felszereltségét rendszeresen ellenırizni és szükség esetén a lehetıségek figyelembe vételével fejleszteni, bıvíteni kell. Az önkormányzat lehetıségeihez mérten biztosítja a tárgyi feltételek bıvülését. Törekedni kell arra, hogy a diák sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban vegyenek részt. 5. cél: Az utánpótlás nevelés fejlesztése Hazánkban a futball komoly népszerőségnek örvend, ennek ellenére az utánpótlás biztosítása mégis nagy kihívás. Fontos, hogy a gyerekek színvonalas oktatásban részesüljenek, megfelelı környezetben tudjanak felkészülni egy-egy megmérettetésre. A sport megkedveltetése kiemelten fontos szerepet tölt be gyermekkorban. Célunk, hogy egyre több gyermeknek lehetıséget adjunk a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerősíteni az óvodás kórtól. A gyermekeknek szeretnénk megfelelı számú versenyt, felszerelést (megfelelı minıségő mez, melegítı...) és - a fejlıdésük érdekében elengedhetetlen - eszközöket (leszúrható bója, rugófal, megfelelı mennyiségő labda...) megteremteni. Nyirád Község a éppen ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az utánpótlás csapat felkészülését maximálisan segítse, miközben a hely adottságai is megfelelı környezetet biztosítanak. 6. cél: A települési sportlétesítmények fejlesztése Az önkormányzat célja a tulajdonában lévı sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, és lehetıségek szerinti fejlesztése. Az között megvalósított országos tornaterem-építési program korszakos jelentıségő a magyar közoktatás történetében. Nyirád Község a sikeresen kapcsolódott be a programba és 1996-ban átadta a község lakói számára a megépített tornatermet. Az önkormányzat célja továbbá, hogy a felújítást követıen a tornaterem ne csak Nyirád, hanem a szomszédos Szıc és Pusztamiske települések lakóinak kiszolgálására is szolgáljon, több sportág befogadására is alkalmassá váljon, és az épület megfelelı teret adjon a diáksport és a szabadidısport kiteljesedéséhez. Az egyik olajkazán 2011 telén meghibásodott, használhatatlanná vált. Azokon a téli napokon, amikor a külsı hımérséklet rendkívül alacsonyra süllyedt (elérte a -15 o C- ot is), az óvodásokat és a kisiskolásokat nem lehetett beengedni a tornaterembe, annyira lehőlt a terem levegıje. Ebben a néhány hetes idıszakban a tömegsport is szünetelt. A főtési rendszer, a tetı és a nyílászárók a 16 évvel ezelıtti struktúrában és állapotban maradtak meg a mai napig, illetve az épület külsı hıszigetelése hiányzik. Gondot jelent az önkormányzatnak az egyre növekvı üzemeltetési költségek elıteremtése, mivel jelenleg rendkívül korszerőtlen főtési rendszer üzemel, a nyílászárók is elavultak, rosszul zárnak, az épület födémszigetelése (bazaltgyapot egyoldali Nátron-lemez kasírozással) 12

13 elhasználódott, a tetı héjszerkezete (acélszerkezet hegesztett kivitelben) meglazult, a szél megbontotta, szintén felújításra szorul. Az önkormányzat feladata az éves költségvetésében biztosítani a sportlétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait. A fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének alapvetı feltétele az akadálymentesítés, melyrıl hazánkban több jogszabály is rendelkezik. Az akadálymentesség híd az épek és fogyatékosok között, éppen ezért szükséges, hogy a település sportlétesítményeinek akadálymentesítése is megtörténjen. 13

14 V. INTÉZKEDÉSI TERV A stratégiai célok megvalósításához, az abban megjelölt feladatok elvégzéséhez az alábbi részcélok megvalósításán keresztül van lehetıség. 1. részcél: Sportlétesítmények fenntartása és fejlesztése Feladat Valamennyi sportlétesítmény fenntartása. Valamennyi sportlétesítmény folyamatos állapot fenntartása, állagmegóvása, karbantartó javítása. Tornaterem felújítása. a) főtéskorszerősítés b) födém és külsı falak hıszigetelése c) nyílászárók cseréje d) építészeti akadálymentesítés e) tetıszerkezet felújítása f) parkettacsiszolás Megvalósítás Folyamatos Folyamatos Költségszükségesség Ft/év Ft/év g) szertárfejlesztés h) szakmai sporteszközök beszerzése Folyamatos Iskolai sportudvar fejlesztése Óvoda játszóudvarának karbantartása, fejlesztése. Folyamatos Ft/év Forrás költségvetése költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat 2. részcél: Sportegyesület támogatása Feladat Nyirád Községi Sport Egyesület fenntartása, támogatása Megvalósítás Folyamatos Költségszükségesség Ft/év Forrás költségvetése 14

15 3. részcél: Szabadidısport rendezvények szervezése Feladat Sportesemények szervezése, valamint együttmőködés más szervezetek sporteseményeinek szervezésében. Felmérés készítése, az igények folyamatos feltérképezése. Megvalósítás Folyamatos Folyamatos Költségszükségesség Ft/év Önkéntes munka Forrás költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat 15

16 VI. ÖSSZEGZÉS Az a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a helyi sportéletet annak érdekében, hogy minél több fajta sportolási lehetıség álljon a fiatalok és felnıtt korosztály rendelkezésére. Jelen sportfejlesztési koncepció és a benne foglalt intézkedések is bizonyítják az önkormányzat elhivatottságát a sportélet fejlesztése mellett. A koncepció tervezési idıszaka évtıl öt évre szól, a felülvizsgálat a tervezési idıszakban bármikor kezdeményezhetı és módosítható, de legkésıbb március 31-ig felül kell vizsgálni a koncepcióban megfogalmazott intézkedéseket. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS Nyirád Község a Képviselı-testülete az Sportfejlesztési Koncepcióját a 15/2012. (III.27.) határozatával jóváhagyta. A Sportfejlesztési Koncepció március 29. napjától hatályos. Nyirád, március 28. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı 16