Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója 2012-2017"

Átírás

1 Nyirád Község Sportfejlesztési Koncepciója A sport elsısorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkızés az életért való nemes küzdelem szimbóluma... A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idı alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelıtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira. (Dr. Szent-Györgyi Albert)

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetı 3. II. Nyirád község bemutatása 5. III. Helyzetelemzés Sportlétesítmények Óvodai testnevelés Iskolai testnevelés Diák Sportkör 8 5. Szabadidısport Versenysport és utánpótlás nevelés 8 7. Idısek sportolási lehetıségei Fogyatékkal élık sportja Nyirád Községi Sportegyesület 9. IV. Fejlesztési Stratégia cél: A lakosság sportolási lehetıségeinek bıvítése cél: A testmozgás szerepének növelése valamennyi korosztály számára cél Az óvodai testnevelés fejlesztése cél: Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése cél: Az utánpótlás nevelés fejlesztése cél: A települési sportlétesítmények fejlesztése 12. V. Intézkedési Terv részcél: Sportlétesítmények fenntartása és fejlesztése részcél: Sportegyesület támogatása részcél: Szabadidısport rendezvények szervezése 15. VI. Összegzés 16. VII. Záró rendelkezés 16. 2

3 I. BEVEZETİ A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti egészségvédelem alapvetı eszköze, az ifjúság erkölcsi fizikai nevelésének a személyiség fejlıdésének nélkülözhetetlen összetevıje, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra színvonala, az egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlıdésének egyik pillére és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitőzéseinket csak testileg és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokat jelenleg több jogszabály is nevesíti: a) Az Alaptörvény XX. cikkében kimondja, hogy mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, melyet többek között a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával kell elısegíteni, tehát a sportolást alkotmányos alapjogként nevesíti. b) A helyi önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok feladatai körébe sorolja a sport támogatását, de annak formáját az önkormányzat maga határozhatja meg, melynek többek között e koncepció keretében tesz eleget. c) A sportról szóló évi I. törvény 55. -ában konkrétan meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely alapján többek között a helyi önkormányzat: - meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, gondoskodik annak megvalósításáról; - együttmőködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; - fenntartja és mőködteti a tulajdonát képezı sportlétesítményeket; - megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. d) A közoktatásról szóló törvényben foglaltak alapján a gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. Fenti jogszabályi háttér megadja a koncepció megalkotásának alapját, annak szükségességét. Mindezek alapján a koncepció tartalmazza azokat a célkitőzéseket és a kapcsolódó feladatokat, melyeket az önkormányzat döntéseiben iránymutatónak tekint a megjelölt idıszakban a lehetıségek és az anyagi feltételek keretein belül. A helyzetelemzések és a fejlesztési irányvonalak a sportolás alábbi területein kiemelik a település adottságainak figyelembevételével a jelenlegi erısségeket, megjelölik a szükséges felújításokat és beruházásokat, a jövıbeni fejlesztés irányvonalát. Az önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területeit tekinti át, fogalmazza meg az elérendı célokat: 3

4 - sportlétesítmények, - óvodai testnevelés, - iskolai testnevelés, - diáksport, - szabadidısport - versenysport, utánpótlás-nevelés, - idısek sportolási lehetıségei, - fogyatékkal élık sportja, - Községi Sport Egyesület. Nyirád Község a egyik kiemelkedı feladatának tekinti a településen élı lakosság számára a sportolási lehetıségek magas színvonalon történı biztosítását. A település sportéletében legnagyobb szerepet játszó Nyirád Községi Sport Egyesület anyagi támogatásával, a nevelési és oktatási intézmények sportrendezvényeinek szervezésében való aktív részvétellel, a sportlétesítmények fenntartásával és azok fejlesztésével igyekszik az önkormányzat lehetıségeihez mérten támogatni a helyi sportéletet. 4

5 II. NYIRÁD KÖZSÉG BEMUTATÁSA Nyirád, közel 2000 lelkével, a Dunántúl középsı részén, a Bakony hegység délnyugati lábánál, Veszprém megye déli részén található. Ajka Tapolca Devecser Sümeg városok által határolt terület középpontjában fekszik, mind a négy várostól kb. 15 km-nyi távolságra. Amolyan, jellegzetes bányászfalu annak ellenére, hogy mára a környezı bányák lassan mind bezárnak. A településen az egyik legnagyobb foglalkoztatónak Nyirád Község a számít. Fenntartásában az alábbi intézmények mőködnek: Intézmény megnevezése Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája, Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsıdéje Szociális Segítı Központ Nyirád Község a (Mővelıdési Ház, Élelmezés Ellátó Szervezet, Mezei İrszolgálat, Védınıi Szolgálat, Körjegyzıség) Székhelye 8454 Nyirád, Szabadság u Nyirád, Sallai u. 1/A Nyirád, Rózsa F. u. 5. Foglalkoztatottak száma (fı) Ellátottak száma (fı) unk, a letelepedést segítı, illetve a munkahelyteremtı lépésein túl, 2005-tıl határozott, tendenciózus intézkedéseket tett e rétegek (és fıleg gyermekeik) egészséges, közösségi élet felé csalogatására. A település vezetése mindig különös figyelmet szentelt a községi sportéletre. Az elsı sportegyesület az 1950-es évek elején alakult meg Nyirádi Bányász néven. 5

6 III. HELYZETELEMZÉS 1. Sportlétesítmények Az alábbi táblázat tartalmazza Nyirád Község ának tulajdonában lévı, a helyi sportélet színtereit jelentı létesítmények fontosabb adatait: Megnevezés Cím Hrsz. Tornaterem Sporttelep Erzsébet királyné Általános Iskola sportudvara 8454 Nyirád, Széchenyi u Nyirád, Sporttelep 8454 Nyirád, Szabadság u. 1. Alapterület, pálya mérete Befogadóképesség (fı) 684/ m / mx62m füves futballpálya 882 m 2 Futópálya hossza: 194 m Edzıterem 8454 Nyirád, Petıfi S. u /4 40 m 2 8 Valamennyi sportlétesítmény alkalmas az eredeti rendeltetés szerinti hasznosításra, bár üzemeltetésük egyre költségesebb Tornaterem A közepes mérető tornateremben 504 m 2 -es küzdıtér, 3 WC, 4 zuhanyzó, 2 öltözı található, az épület központi főtéssel ellátott, akadálymentesítése nem megoldott. Ez az épület az óvodai és általános iskolai testnevelés elsıdleges színtere. A küzdıtér kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda, valamint szertorna és kondicionáló torna lebonyolítására alkalmas. A tornaterem eszközökkel jól felszerelt, a szociális blokk a közelmúltban felújításra került, azonban a külsı hıszigetelés, főtéskorszerősítés és nyílászárók cseréje elengedhetetlenül szükséges a költségtakarékosság miatt is. Az épület tetıszerkezete is felújításra szorul. Az épület építészeti akadálymentesítése szükséges Sporttelep A sporttelep magas színvonalú 7068 m 2 nagyságú füves futballpálya, körbe locsolórendszerrel és futópályával, kapuk mögött labdafogó hálóval. A 140 m 2 -es öltözı épület fürdıkbıl, 3 férfiöltözı, 1 nıi öltözı, 1 játékvezetıi öltözı, 1 szertár és 2 6

7 WC és mosdó helyiségekbıl áll. A toldalék épületben a szurkolók kiszolgálására alkalmas büféhelyiség található. Az épület mellett a földbıl kialakított kerékpáros dirt pálya épült. A pálya állapota jó, de az azt körülvevı álló, illetve ülıhelyek átalakításra szorulnak. Az épület építészeti akadálymentesítése és főtéskorszerősítése szükséges Általános Iskola Sportudvara Az Erzsébet királyné Általános Iskola udvarán található egy 21,6 m X 42 m-es bitumenes kézilabda pálya, körülötte 194 m-es futópályával és egy távolugró pályával, mely az iskolai testnevelés másik fontos színtere az ıszi, tavaszi idıszakban, illetve egyéb sportrendezvények, kézilabda versenyek megtartására is alkalmas. A kézilabdapálya helyenként feltöredezett, így annak felújítása, újra aszfaltozása szükséges Edzıterem A mővelıdési ház biztosít díjmentesen helyet a 40 m 2 -es edzıteremnek, mely, ha nem is korszerő, de jól felszerelt. Funkciója a testépítés, erıemelés. Az épület akadálymentesítése nem megoldott, a gépek folyamatos cseréje, állagmegóvása elengedhetetlen. 2. Óvodai testnevelés Nyirádon a testnevelés az óvodai nevelés szerves része. Az egészséges életmódra nevelést a gyermekek mozgásfejlesztését már az óvodában el kell kezdeni. Amennyiben az idıjárás lehetıvé teszi, az óvónık az óvoda játszóudvarán szerveznek programokat a gyerekeknek. Mivel a településen mőködı óvoda külön tornaszobával nem rendelkezik, így téli idıszakban a középsı- és nagycsoportosok (50 fı) heti egy alkalommal a tornaterem épületében vesznek részt foglalkozásokon, melyek nagyban hozzájárulnak a mozgáskultúrájuk fejlıdéséhez, teherbírásuk, állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás kialakulásához, az egészségük megırzéséhez. Heti egy alkalommal, fakultatív jelleggel, szervezett keretek között a labdarúgással ismerkednek az óvodás gyerekek, a programban résztvevık száma 9 fı. Egy nevelési évben két alkalommal a tornateremben az óvónık közremőködésével sportdélután kerül megrendezésre, melynek célja a szülıkkel való közös sportolás. Az óvoda épületének akadálymentesítése nem megoldott. 3. Iskolai testnevelés Az általános iskolában a helyi kerettanterv és a pedagógiai program alapján valósul meg a mindennapos testnevelés oktatás. A gyermekek heti 3 alkalommal testnevelés szakos tanár irányításával megtartott kötelezı tornaórán vesznek részt. A diáksportkör keretein belül van lehetıség a tanórákon kívüli testmozgásra. Ezen kívül 7

8 fakultatív jelleggel futball, kézilabda, karate, zumba és néptánc foglalkozások közül választhatnak a sportolni, mozogni vágyó gyerekek. Az általános iskolában a testnevelési órák megtartására a tornateremben és a sportudvaron kerül sor. A tornaterem felszereltsége (pl.: bordásfal, mászókötél stb.) megfelelı, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A kézilabda pálya rendeltetésszerő használatra alkalmas, de felújításra szorul. 4. Diák Sportkör A szabadidı szervezett és sportolással való hasznos eltöltésére az általános iskolások számára az egyik legjobb színteret az iskolai DSK nyújtja. A délutáni foglalkozásokon belül testnevelı szakember felügyelete és irányítása mellett az alábbi sportolási lehetıségek közül választhatnak: - labdarúgás, - kézilabda, - atlétika. A heti 2 alkalommal megtartott foglalkozásokon közel gyermek vesz részt. A DSK-nak is a tornaterem és az iskola sportudvara biztosít helyet. A DSK szervezésében az iskola tanulói bekapcsolódnak a különbözı sportágakban megrendezésre kerülı térségi, körzeti, megyei, országos diák sport versenyekbe, ahol igen jó eredményekkel szerepelnek. 4. Szabadidısport Szabadidı sport nem eredményorientált, hanem kedvtelésbıl az egészség megırzéséért, helyreállításáért, a mozgás öröméért kellemes idıtöltésként végzett sporttevékenység. unk célja, hogy a lehetı legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, könnyen elérhetı sportolás lehetıségét. A lakosság számára az önkormányzat, az oktatási és nevelési intézmények, valamint a Nyirád KSE szervez szabadidıs sportrendezvényeket, melyek szintén a tornateremben kerülnek lebonyolításra. Jellemzı szervezett szabadidıs sportrendezvények: - házi bajnokságok (kispályás labdarúgó bajnokság, kézilabda-torna) - több településes tornák különbözı korosztályokban (Farsang kupa, Erzsébet kupa stb.) Éves szinten kb. 300 fıt mozgatnak meg ezek a rendezvények. Mindezek mellett a településen vannak olyan közösségek, baráti társaságok is, akik sportolással töltik szabadidejüket önállóan megszervezve programjaikat (pl.: teremfoci, kézilabda mérkızések, kondicionáló torna, zumba). 6. Versenysport és utánpótlás nevelés A versenysport és az utánpótlás nevelés színtere a településen az oktatási intézményekben és a Nyirád Községi Sport Egyesületben valósul meg. Az utánpótlás nevelés elsı állomásának az ovifoci, második állomásának az általános iskolában fakultatív jelleggel mőködı futballedzések tekinthetık óta a Kormány Sportprogramjában kiemelkedı szerepet kapott az utánpótlás nevelés. A program továbbra is Bozsik program" néven mőködik jó feltételekkel. 8

9 Községünkben is foglalkozunk az egyesület keretei között az U 7, U 9, U 11 éves gyermekek képzésével, edzésével, versenyeztetésével számuk jelenleg 26 fı. Az edzésekre a község sporttelepén, keddi és pénteki napokon 45 perces idıtartamba kerül sor. Téli idıszakban az utánpótlás nevelés a tornateremben történik. Mind a szabadtéri, mind a tornatermi foglalkozások szakképzett D licenszes edzı felügyelete és irányítása mellett zajlanak. Nagy figyelmet fordítunk a gyermekek rendszeres orvosi vizsgálatára (vérnyomás, EKG, vércukor). Utánpótlás nevelés csapatunk évente 3-4 alkalommal vesz részt egész napos területi bajnokságokon, melyek megrendezésére a közeli Tapolca városban kerül sor. A helyi labdarúgó csapat Veszprém Megyei Labdarúgó Bajnokság Nyugati Csoport Megyei II. Osztályában szerepel. A Nyirád Községi Sportegyesület tagjai jelenleg három szakosztályban, labdarúgás, kézilabda, tömegsport versenyeznek, illetve rendszeresen sportolnak. 7. Idısek sportolási lehetıségei Az idısek, azaz a 65 év felettiek körében igen ritka az aktívan sportoló személy. Többségük életmódbeli, táplálkozási, munkahelyi ártalmak miatt gyenge fizikai állapotban van. Az idısek számára jelenleg nincs állapotuk fejlesztésére alkalmas, rendszeresen igénybe vehetı sportolási lehetıség. A Szociális Segítı Központ családgondozói közremőködésével az idısek klubja tagjai évente több alkalommal vesznek részt a természetben kirándulásokon, túrákon. 8. Fogyatékkal élık sportja A Fıvárosi Foglalkoztató Intézete, mely Darvastón mőködik 279 enyhe és középsúlyos felnıtt értelmi fogyatékos személy részére nyújt humánus, korszerő ellátást otthonos környezetben, mely a jelenkor újszerő, magasabb igényeinek minıségi elvárásainak megfelel. Az intézmény lakói több éve aktív résztvevıi sportvetélkedıinknek. Petanque csapatuk minden évben színvonalas mérkızést játszik a település lakóiból verbuválódott csapatokkal. Ezen kívül rendszeres használói a község tornatermének, tollaslabda játékot és egyéb labdajátékokat végeznek. Az intézményen kívül, a településen fogyatékkal élık számára jelenleg nincs külön szervezett keretek között sportolási lehetıség, így sportolási szokásaikról sincs külön adata az önkormányzatnak. Természetesen valamennyi sportrendezvény számukra is nyitott, azonban speciális sportfoglalkozások nem kerülnek megrendezésre. Az önkormányzat feladata elsısorban sportlétesítményeinek akadálymentessé tétele, mely törvényi elıírásként fogalmazódik meg a települési önkormányzatok számára. 9. Nyirád Községi Sport Egyesület Az 1950-es évek elején Nyirádi Bányász néven egyesület alakult, melynek fı sporttevékenysége a labdarúgás volt. Az egyesület közel 60 fı igazolt labdarúgóval 9

10 rendelkezett. Fı támogatója a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat volt. A csapat a Megyei I. osztályban többszörös bajnok volt, valamint a Szabadföld Kupában (országos) I. helyezést ért el 1966-ban a Népstadionban. A labdarúgó csapatok mellett nıi, valamint férfi kézilabda csapat is mőködött, így az összes aktív versenyzık létszáma közel 100 fı körül mozgott. A rendszerváltás óta a Nyirád KSE mőködését, a helyi önkormányzat biztosítja, amely minden erıfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a legnépszerőbb sportágban, a labdarúgásban minél több fiatal vegyen részt. Jelenleg községünkben élık közül 3-5 % az aktív sportolók aránya, ami az országos átlagot nézve figyelemre méltó. Az igazolt sportolók száma 80 fı, melybıl labdarugó: 63 fı. Labdarúgó csapatunk jelenleg a Veszprém Megyei Labdarúgó Bajnokság Nyugati Csoport Megyei II. Osztályában játszik. A nıi kézilabda, - mely jelenleg 17 fınek biztosít sportolási lehetıséget - és nıi futball csapatunk a résztvevık száma 14 fı - is szép sikereket ért és ér el a különbözı tornákon. Az iskola által szervezett, edzı által tartott szakkör-edzésen további 21 diák, mint utánpótlás nevelés vesz részt a nyirádi labdarúgó életben. Nyirád Község a az elmúlt években a költségvetésébıl jelentıs összeggel támogatta az Egyesület mőködését. Ezen támogatást lehetıségeihez mérten a továbbiakban is fenn kívánja tartani. 10

11 IV. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. cél: A lakosság sportolási lehetıségeinek bıvítése Nyirád Község a sportkoncepciójának elsıdleges célkitőzése a település lakossága számára a tömeg- illetve a szabadidısport lehetıségeinek színvonalas biztosítása, ezáltal is hozzájárulva a lakosok számára az egészségesebb életmód feltételeinek megteremtéséhez. A sportrendezvények megszervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a speciális igényekre és célcsoportokra. 2. cél: A testmozgás szerepének növelése valamennyi korosztály számára Az ifjúsági korosztály aktív sportélettıl eltávolodott, a közösségi- és sportprogramok irányában a fiatalok egyre nehezebben mozgósíthatók. Egyéni fejlıdésük, egészségük megırzése érdekében azonban elengedhetetlen a rendszeres testmozgás. A sportéletbe való aktív bekapcsolódásuk elımozdítása különösen nehéz feladat egy kistelepülésen, ahol a lehetıségek korlátozottak, a biztosított sport szolgáltatások fejlesztésére és modernizációjára kevés lehetıség van. Ezen okok miatt kiemelten fontos odafigyelni a település fiatal lakói irányából érkezı igényekre. A mozgás egész életünkben fontos, idısebb korban azonban sok-sok olyan mozgásforma, amely röviddel ezelıtt még magától értetıdıen és fáradság nélkül mőködött, megerıltetınek tőnik. A sport, a mozgás azonban ebben a korban különösen fontos ahhoz, hogy testünket fitten tartsuk. Az önkormányzat kiemelt feladata a településen élı idıskorúak életkörülményeinek javítása. A helyi idısek klubjával együttmőködve meg kell szervezni az idısebb korosztály számára gyógytornász szakember koordinálásával tartott foglalkozásokat, szép korúak sportja, ahol egyszerő testmozgásos tornákkal, egyéni és csoportos foglalkozások keretein belül lenne lehetıség az egészségmegırzésre. 3. cél: Az óvodai testnevelés fejlesztése Az egészséges életmód kialakítását a rendszeres testedzés iránti igény megalapozását az alapvetı fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését a sportolás megkedveltetését már az óvodás korban meg kell kezdeni. Hangsúlyt kell fektetni az óvónık rendszeres szakirányú továbbképzésére, képzésére (játékos torna, népi játékok stb.) és biztosítani kell az ehhez szükséges feltételeket. Szükséges az óvoda udvari és benti játékeszközeinek és tornaeszközeinek rendszeres felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök és az udvari játékok folyamatos szabvány szerinti pótlása, bıvítése. 11

12 4. cél: Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése Az iskolai tornaterem és udvari sportpálya állagát és felszereltségét rendszeresen ellenırizni és szükség esetén a lehetıségek figyelembe vételével fejleszteni, bıvíteni kell. Az önkormányzat lehetıségeihez mérten biztosítja a tárgyi feltételek bıvülését. Törekedni kell arra, hogy a diák sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban vegyenek részt. 5. cél: Az utánpótlás nevelés fejlesztése Hazánkban a futball komoly népszerőségnek örvend, ennek ellenére az utánpótlás biztosítása mégis nagy kihívás. Fontos, hogy a gyerekek színvonalas oktatásban részesüljenek, megfelelı környezetben tudjanak felkészülni egy-egy megmérettetésre. A sport megkedveltetése kiemelten fontos szerepet tölt be gyermekkorban. Célunk, hogy egyre több gyermeknek lehetıséget adjunk a sportolásra, ezáltal a labdarúgást népszerősíteni az óvodás kórtól. A gyermekeknek szeretnénk megfelelı számú versenyt, felszerelést (megfelelı minıségő mez, melegítı...) és - a fejlıdésük érdekében elengedhetetlen - eszközöket (leszúrható bója, rugófal, megfelelı mennyiségő labda...) megteremteni. Nyirád Község a éppen ezért nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az utánpótlás csapat felkészülését maximálisan segítse, miközben a hely adottságai is megfelelı környezetet biztosítanak. 6. cél: A települési sportlétesítmények fejlesztése Az önkormányzat célja a tulajdonában lévı sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, és lehetıségek szerinti fejlesztése. Az között megvalósított országos tornaterem-építési program korszakos jelentıségő a magyar közoktatás történetében. Nyirád Község a sikeresen kapcsolódott be a programba és 1996-ban átadta a község lakói számára a megépített tornatermet. Az önkormányzat célja továbbá, hogy a felújítást követıen a tornaterem ne csak Nyirád, hanem a szomszédos Szıc és Pusztamiske települések lakóinak kiszolgálására is szolgáljon, több sportág befogadására is alkalmassá váljon, és az épület megfelelı teret adjon a diáksport és a szabadidısport kiteljesedéséhez. Az egyik olajkazán 2011 telén meghibásodott, használhatatlanná vált. Azokon a téli napokon, amikor a külsı hımérséklet rendkívül alacsonyra süllyedt (elérte a -15 o C- ot is), az óvodásokat és a kisiskolásokat nem lehetett beengedni a tornaterembe, annyira lehőlt a terem levegıje. Ebben a néhány hetes idıszakban a tömegsport is szünetelt. A főtési rendszer, a tetı és a nyílászárók a 16 évvel ezelıtti struktúrában és állapotban maradtak meg a mai napig, illetve az épület külsı hıszigetelése hiányzik. Gondot jelent az önkormányzatnak az egyre növekvı üzemeltetési költségek elıteremtése, mivel jelenleg rendkívül korszerőtlen főtési rendszer üzemel, a nyílászárók is elavultak, rosszul zárnak, az épület födémszigetelése (bazaltgyapot egyoldali Nátron-lemez kasírozással) 12

13 elhasználódott, a tetı héjszerkezete (acélszerkezet hegesztett kivitelben) meglazult, a szél megbontotta, szintén felújításra szorul. Az önkormányzat feladata az éves költségvetésében biztosítani a sportlétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait. A fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének alapvetı feltétele az akadálymentesítés, melyrıl hazánkban több jogszabály is rendelkezik. Az akadálymentesség híd az épek és fogyatékosok között, éppen ezért szükséges, hogy a település sportlétesítményeinek akadálymentesítése is megtörténjen. 13

14 V. INTÉZKEDÉSI TERV A stratégiai célok megvalósításához, az abban megjelölt feladatok elvégzéséhez az alábbi részcélok megvalósításán keresztül van lehetıség. 1. részcél: Sportlétesítmények fenntartása és fejlesztése Feladat Valamennyi sportlétesítmény fenntartása. Valamennyi sportlétesítmény folyamatos állapot fenntartása, állagmegóvása, karbantartó javítása. Tornaterem felújítása. a) főtéskorszerősítés b) födém és külsı falak hıszigetelése c) nyílászárók cseréje d) építészeti akadálymentesítés e) tetıszerkezet felújítása f) parkettacsiszolás Megvalósítás Folyamatos Folyamatos Költségszükségesség Ft/év Ft/év g) szertárfejlesztés h) szakmai sporteszközök beszerzése Folyamatos Iskolai sportudvar fejlesztése Óvoda játszóudvarának karbantartása, fejlesztése. Folyamatos Ft/év Forrás költségvetése költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat 2. részcél: Sportegyesület támogatása Feladat Nyirád Községi Sport Egyesület fenntartása, támogatása Megvalósítás Folyamatos Költségszükségesség Ft/év Forrás költségvetése 14

15 3. részcél: Szabadidısport rendezvények szervezése Feladat Sportesemények szervezése, valamint együttmőködés más szervezetek sporteseményeinek szervezésében. Felmérés készítése, az igények folyamatos feltérképezése. Megvalósítás Folyamatos Folyamatos Költségszükségesség Ft/év Önkéntes munka Forrás költségvetése, pályázat költségvetése, pályázat 15

16 VI. ÖSSZEGZÉS Az a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a helyi sportéletet annak érdekében, hogy minél több fajta sportolási lehetıség álljon a fiatalok és felnıtt korosztály rendelkezésére. Jelen sportfejlesztési koncepció és a benne foglalt intézkedések is bizonyítják az önkormányzat elhivatottságát a sportélet fejlesztése mellett. A koncepció tervezési idıszaka évtıl öt évre szól, a felülvizsgálat a tervezési idıszakban bármikor kezdeményezhetı és módosítható, de legkésıbb március 31-ig felül kell vizsgálni a koncepcióban megfogalmazott intézkedéseket. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS Nyirád Község a Képviselı-testülete az Sportfejlesztési Koncepcióját a 15/2012. (III.27.) határozatával jóváhagyta. A Sportfejlesztési Koncepció március 29. napjától hatályos. Nyirád, március 28. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı 16

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2012. március 27. Ügyszám: 9-43/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 27. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 2-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 4/2014. (II. 10.) Sporttal kapcsolatos részletes feladatok

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások...

TARTALOM. 1. Bevezetés... 2. 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2. 3. A sportkoncepció alapelvei... 3. 4. Alapfeladatok, prioritások... TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. Szank sportéletének rövid bemutatása... 2 3. A sportkoncepció alapelvei... 3 4. Alapfeladatok, prioritások... 4 5. Önkormányzati sportigazgatás... 5 6. A sport területei...

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020

1 SPORT XXI. NEMZETI SPORTSTRATÉGIA - 2007-2020 MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012-2016 Elfogadva: a Képviselı-testület 6/2012.(IV.2.) sz. határozatával A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete Tartalomjegyzék

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA - 1 - Egészség, az az állapot, mikor a szervezet plusz energiák mozgósítására képes. A sport helye, szerepe A sportnak helye, szerepe

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának. 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó. Középtávú sportfejlesztési koncepciója Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2009-2013. közötti idıszakra vonatkozó Középtávú sportfejlesztési koncepciója Elfogadva: a Képviselı-testület 251/2009. (X. 16.) sz. határozatával I. A Sportfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Karakószörcsök község képviselő-testületének 2013. április 15-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Karakószörcsök község képviselő-testületének 2013. április 15-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Karakószörcsök Szám: 373-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök község képviselő-testületének 2013. április 15-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Labdarúgó Akadémia 2009.

Labdarúgó Akadémia 2009. Labdarúgó Akadémia 2009. Stratégia Filozófia Felépítés Infrastruktúra Tehetségek Kiválasztása Tehetségek Képzése Versenyeztetés Szervezés Felépítés Az ETO, ami nem csak egy ETO sport- szórakoztatóés Szabadidı

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 504/2011 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 504/2011 E L İ T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 504/2011 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Önerı biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012- március 29 i rendkívüli ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012- március 29 i rendkívüli ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu ELİTERJESZTÉS Készült: A Képviselı-testület

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Sportmegoldások. Email: sportmegoldasok@gmail.com. Web: www.sportmegoldasok.hu ENTER

Sportmegoldások. Email: sportmegoldasok@gmail.com. Web: www.sportmegoldasok.hu ENTER Sportmegoldások Révfülöp Edzıtábor ENTER Web: www.sportmegoldasok.hu Email: sportmegoldasok@gmail.com Balaton - északi part A festıi i széps pségő közkedvelt balatoni üdülıhely a 274m magas Fülöp-hegy

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Záradék: Elfogadta Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2014. (II.12.) önkormányzati határozatával. Papp János polgármester

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 332. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Sportkoncepciójának (2009-2012.) elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1 1 / 22 2012.10.01. 15:39 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Jánossomorja Sportegyesület JSE 3 Tagsági

Részletesebben

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap

Azonosító: 41238 Kitöltő: Pdf készítés: 2011-03-16/09:35. I. Pályázati adatlap I. Pályázati adatlap 1. melléklet a 7/ (III. 9.) BM rendelethez a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására Pályázó Önkormányzat/Társulás

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben