T á j é k o z t a t ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó"

Átírás

1 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Délalföldi Regionális Intézete T á j é k o z t a t ó Bács-Kiskun megye népegészségügyi helyzetérıl Békéscsaba június

2 2 Tartalomjegyzék I. BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ) ÖSSZEFOGLALÁS... 3 CSÖKKENİ TERMÉKENYSÉG:... 3 NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMÁNAK TERMÉSZETES FOGYÁSA:... 4 ELÖREGEDÉS: ) DEMOGRÁFIA ) BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE A HALÁLOZÁSI STATISZTIKÁK ALAPJÁN... 8 ÖSSZHALÁLOZÁS:... 9 KERINGÉSI RENDSZER OKOZTA HALÁLOZÁS: DAGANATOS HALÁLOZÁS: A LÉGZİRENDSZER BETEGSÉGEI OKOZTA HALÁLOZÁS: AZ EMÉSZTİRENDSZER BETEGSÉGEI OKOZTA HALÁLOZÁS: ) BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE A MEGBETEGEDÉSI STATISZTIKÁK ALAPJÁN II. TELEPÜLÉSEGÉSZSÉGÜGY III. KÉMIAI BIZTONSÁG IV. ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET V. JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉG VI. EGÉSZSÉGVÉDELEM VII. SZŐRÉSI TEVÉKENYSÉG VIII. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGY IX. EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS... 27

3 I. BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 1) Összefoglalás A jó egészség a társadalmi és gazdasági fejlıdés alapvetı forrása. Miközben a WHO Európai Régiója 879 millió lakosságának egészsége összességében javulást mutat, az 52 tagállam közötti egyenlıtlenségek és az országokon belül a csoportok között fennálló egyenlıtlenségek növekedtek. Magyarországon belül egy kelet-nyugati irányú társadalmi-gazdasági különbség áll fenn, amely a lakosság egészségi állapotának különbségeiben is fennáll. Az egyenlıtlenségek csökkentése létfontosságú feladattá kezd válni. A funkcionális egészség modell, az egészség fogalmának átalakulásának új megközelítést eredményez. Három szintet különíthetünk el, közvetlenül a szervezet mőködését, az egyéni tevékenységét és közösségi részvételét, illetve a szőkebb és tágabb társadalmi-gazdasági környezet befolyását az egyén állapotára. Az egyéni tulajdonságok köre is tovább bontható, örökletes tényezık, a biológiai tulajdonságok a nem és életkor, vagy a pszichés tényezık az értelmi, érzelmi lelki tulajdonságok körére, melyet összefoglalóan magatartásként említünk. Ezen elméleti fejtegetés arra a tényre szeretné felhívni a figyelmet, hogy a részletes megyei lakosság egészségállapot jellemzése milyen sokirányú, széles alapokon nyugvó adatgyőjtésbıl valósulhat meg. A megyei közgyőlés elé kerülı anyag terjedelménél fogva sem lehet teljes és átfogó. Az adatok önmagukban értelmezhetetlenek, megítéléséhez segítséget jelent az országos adatokhoz való viszonyítás az országos trendhez képest az eltérés mértéke. A évi demográfia adatok Bács-Kiskun megyei összegzése után az országos tendenciáktól eltérı változást nem tapasztalunk, legfeljebb a változások az országos átlaghoz viszonyított alacsonyabb vagy magasabb volta írható le. Csökkenı termékenység: Teljes termékenységi arányszám megmutatja, hogy az adott születési gyakoriság mellett egy nı élete során hány gyermeknek adna életet, ennek a mutatónak az országos értéke: 1,35. A tisztított reprodukciós együttható értéke a populáció demográfiai irányát mutatja, ez országosan 0,651, amely a populáció nagymértékő csökkenését jelzi. A csökkenés mértékét rontja, hogy csökken a szülı korú nık

4 4 száma (megyei arány: 45,1 %, orsz: 45,7 %), a gyermekvállalás késıbbi életkorra tevıdik át, csökken a termékenység, alacsony a születésszám (élveszületési arányszám - megye: 9,59, orsz:9,9 ). Következtetés: Csekély esély a reprodukcióra. Rövidtávon csökkenti a gyermekekkel kapcsolatos társadalmi kiadásokat. Gyermekgenerációk testvér nélkül nınek fel, érzelmileg jobban függnek a szüleiktıl, gyengül a család szocializációs funkciója. A késıi gyermekvállalásból adódó egészségi kockázati tényezık szerepe megnı. Népesség lélekszámának természetes fogyása: Folyamatos magas halálozási arányszám évben 13,3 az országosnál magasabb megyei érték (orsz:13,1 ). A természetes szaporodás/fogyás megyék között középmezınyben a megyei 3,7 értékkel, országosan -3,2. Következtetés: A fiatalok egészségi állapota, életmódja, magatartása a társadalom egésze és a népességfejlıdés jövıje szempontjából meghatározó jelentıségő. A korai halálozás csökkentése, és az egészségesen megélt élettartam növekedése lehet a cél. Elöregedés: Az öregedési index (a 65 év feletti népesség a 0-14 éves népesség százalékában) 106,8% Bács-Kiskun megyében. Az országos maximumot Budapesten regisztrálták 146,1%-ot, országos átlag 104,9%. Következtetés: A várható élettartam emelkedésével egyidejőleg gyorsítja a népesség öregedési folyamatát. Önmagában nem baj a népesség öregedése, hanem a folyamat gyorsasága, gazdasági, szociális következményei és ezek kezelési módjai okozzák a problémát. A család vertikálisan nı, háromgenerációs család mellett gyakoribbak lesznek, ahol négy generációja él egyidejőleg. Nagyobb teher hárul a szendvics generációt képviselı anyákra, akik gyermekeik nevelése és a gondozást igénylı felmenı nemzedék idısödı tagjainak terhe is hárul. Figyelemre méltó az a vizsgálati eredmény, hogy házas és a nem házas népesség halandósági különbsége egyre növekedik, a házasságban élıkhöz viszonyítva a nem házasságban élık halálozási kockázata 2,65 szorosa volt 2002-ben Magyarországon. A demográfiai változások eredményeként aprózódó háztartások, változó családösszetétel, növekvı egyedülálló, emelkedı elvándorlás. A megye lakosainak születéskor várható élettartam növekedése, amely lassú de egyenletes volt 2005.

5 5 ben megtorpant, de 2006-ban a növekedés folytatódott. Ezen okok miatt különösen fontos a gyermekek segítése a betegség elkerülésében és az egészség idıs korig történı megtartásában. A megye betegségterhének legfontosabb okait a nem fertızı betegségek képviselik, majd a külsı sérülések és mérgezés. A nem fertızı betegségek a genetika, a viselkedés és a környezet komplex kölcsönhatásából erednek, így hosszú távú tervezést és kezelést igényelnek. A betegségek megelızését nehezíti a szegénység és az alulfinanszírozott szolgáltatások kettıs terhe. Csupán 7 kockázati tényezı dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterin, túlsúly, alacsony zöldség és gyümölcs bevitel, fizikai aktivitás hiánya felelıs a különbségekért 7 fı betegségteher tekintetében - ischemiás szívbetegség, unipoláris depresszió, cerebrovaszkuláris betegség, alkohol által okozott betegség, krónikus tüdıbaj, tüdırák, közlekedési sérülések. Jól ismert beavatkozások alkalmazása a kockázati tényezık leküzdésére nagyban megelızhetné ezeket a betegségeket. A WHO meghatározása szerint az elsıdleges megelızés a betegség elsı megjelenésének megakadályozására az egészség megırzésére irányul. Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerő egészségnevelés az egészségi állapot erısítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidı eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. Az intézményünknek e fenti primer prevencióban van jelentıs szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúly fektetni. A másodlagos és harmadlagos megelızés a már meglévı betegségnek és hatásainak feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelı kezelés révén, például hatékony szőrési tevékenységgel, vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza, a rehabilitáció segítségével.

6 6 2) Demográfia Népmozgalmi adatok Magyarországon és Bács-Kiskun megyében, 2006 évben Magyarország Bács-Kiskun megye Népesség (fı) éves népesség (%) 15,2 15, éves népesség (%) 68,9 68,39 65 évesnél idısebb népesség (%) 15,9 16,32 Öregedési index (%) 104,2 109,2 Férfi (%) 47,5 47,5 Nı (%) 52,5 52,5 Terület (km 2 ) Népsőrőség (lakos/km 2 ) 108,2 63,5 Természetes szaporodás, illetve fogyás (fı) Tényleges szaporodás, fogyás ezer lakosra -3,2-3,7 Élveszületés (fı) Élveszületés ezer fıre 9,9 9,6 Halálozás (fı) Halálozás ezer fıre 13,1 13,3 Forrás: Központi Statisztika Hivatal 1

7 7 1. ábra: Természetes fogyás és szaporodás 1000 lakosra Arányszám /1000 fı Bács-Kiskun megye halálozása Magyarország halálozása Dél-Alföldi régió halálozása Bács-Kiskun megye élveszületés Magyarország élveszületése Dél-Alföldi régió élveszületése A megye népessége az országoshoz hasonlóan évrıl-évre csökken. (2001 évhez képest 9699 fıvel élnek kevesebben a megyében). A legnagyobb visszaesés Bácsalmási, Jánoshalmai és Kalocsai kistérségben figyelhetı meg, e települések lakóinak mintegy 5 %-át veszítették el 2001-tıl. A örvendetes az a tény, hogy 2006-ban az élveszületések száma az elızı évhez képest 246 csecsemıvel több, a halálozások száma 309 fıvel volt kevesebb Az élveszületések nem érik el a halálozást, pedig évek óta meghaladja az országost (2.ábra). A megyében természetes fogyás a évben - 3,2 fı, az országos -3,7 fı ezer lakosra. 2. ábra: Népmozgalmi adatok Bács-Kiskun megyérıl ( ) Természetes szaporodási arány ( ) Nyers élveszületési arány ( ) Nyers halálozási arány ( ) Csecsemıhalálozási arány ( )

8 8 Férfi 3. ábra: Bács-Kiskun megye népességének korösszetétele X Nı Nı Férfi Forrás: KSH Bács-Kiskun Megyei Statisztikai Évkönyv A megye lakosságának évi és évi korcsoportos megoszlásának összehasonlításakor látjuk, hogy a 0-24 éves korcsoportban évhez képest csökkenés a éves korcsoportban emelkedés tapasztalható. 77 Életévek 4. ábra: Születéskor várható élettartam Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-alföld Országos Férfi Nı Az 1999 évihez hasonlítva a születéskor várható átlagos élettartam 2006-ben a férfiaknál 3,5 a nık esetében 2,42 évvel növekedett a megyében. Ez az országos átlaghoz hasonló, de az Európai Unióhoz képest a férfiaknál 6,27 a nık esetében 4,5 évvel kevesebb.

9 9 3) Bács-Kiskun megye lakosainak egészségi állapot jellemzése a halálozási statisztikák alapján A lakosság egészségi állapotának jellemzésekor számos tényezıt kell vizsgálni, a halálozási adatok feldolgozása egy speciális nézıpontot képvisel. A halál bekövetkezte egy folyamat végét jelenti, visszatekintve e pontból következtetünk az egészségi állapotban lejátszódó folyamatokra. Magyarországon a halandóság növekedése a 80-as években vált kritikussá, a romló trend a 90-es évek közepétıl fordult meg. A csökkenés Bács-Kiskun és Csongrád megyében jelentıs, Békés megyében mérsékeltebb. 5. ábra: Az bázisévhez viszonyított nyers halálozási arányszám változása a Dél-alföldi régióban % Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Magyarország Évek Forrás: KSH Demográfiai Évkönyvek A Bács-Kiskun megyében összesen 7150 fı hunyt el 2006 évben, 3690 férfi és 3460 nı. 6. ábra: Haláloki struktúra a Dél-alföld megyéiben évben 0-X évesek körében 100% 90% 80% Egyéb 70% 60% 50% 40% Külsı okok Emésztıszervi betegség Légzıszervi betegség 30% 20% 10% Keringési betegség Daganat 0% Bács- Kiskun Békés Csongrád Bács- Kiskun Békés Csongrád Fertızı betegség Férfiak Nık Forrás: KSH Demográfiai Évkönyv Összhalálozás: Az összhalálozást vizsgálva - az utóbbi öt évben - mind a nık, mind a férfiak tekintetében egy hullámzó, de az országos viszonyokat tükrözı trendet tapasztaltunk

10 10 minden korosztályban. Ez a folyamat a megye kistérségeiben eltérı mértékő. Érvényesül, hogy több férfi halálozik el egy éven belül, mint nı. A férfiak összhalálozása a Jánoshalmai, és a Kiskırösi kistérségben az országosnál %-al magasabb, a többlet nem magyarázható az elöregedéssel. A jobb gazdasági viszonyokat követik a kedvezıbb halálozási viszonyok. Az országos átlagnál kedvezıbb helyzetben a megyeszékhelyek Kecskemét, Békéscsaba, Szeged - környéki kistérségek vannak, a több éve tartó csökkenés mértéke is itt a legegyenletesebb. A nık összhalálozását elemezve az országos adatokhoz hasonló viszonyokat találunk, itt a Kunszentmiklósi kistérség a kedvezıtlenebb %-al. Összegezve: A területi egyenlıtlenségek megfigyelhetık a térségben, a kedvezı és kedvezıtlen adottsággal rendelkezı térségek aránya férfiaknál kiegyensúlyozottabb, mint a nık esetében. A halálozások számának csökkenı trendje, amely az összhalálozásban az utóbbi öt évben tapasztalható volt 2006-ban folytatódik. Szembetőnı, hogy míg az aktív korú férfi lakosság körében tett megelızı lépések a éves korcsoportban kisebb eredményeket hoztak- országosan és régióban is csökkent az elhalálozottak száma, addig a nıi aktív korú lakosság körében romló, az országosnál magasabb többlethalálozással kell számolnunk. 7. ábra: A évi standardizált összhalálozás adatai a Dél-alföldi régióban Keringési rendszer okozta halálozás: A keringési rendszer okozta halálozás Európa országaihoz hasonlóan Magyarországon és természetesen a megyében is vezetı halálok (48,4%). Gyakorisága a megye teljes népességében, hosszú idısoros standardizált adatok

11 11 vizsgálata alapján nem tér el az országos gyakoriságtól, kicsivel felette alakul, trendjében csökkenı (8. ábra). 8. ábra: A keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99) okozta halálozás a Dél-alföldi régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Régió M agyarország 800 Standardizált halálozás fıre F érfiak Nık Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK A férfiak keringési rendszer betegségeiben bekövetkezı korai halálozásának népegészségügyi jelentısége van, itt a heveny lefolyású kórképek játszanak szerepet. Ezen kórképek mortalitása a sürgısségi betegellátás szervezettségével befolyásolható, az országosnál kedvezıbb folyamat tapasztalható a régióban. Kistérségi összehasonlításban a férfiak halálozásánál a teljes korosztályt vizsgálva az országos átlagot 25%-al meghaladó viszonyokat találunk Bácsalmási, Jánoshalmai és a Kiskırösi kistérségekben.. A nık körében az idült keringési betegségek dominálnak, melyek 65 év felett okoznak az országosnál magasabb halálozást. Az országos összehasonlítás során a legmagasabb értéket a Bácsalmási kistérségben találtuk 2006-ban az országos helyzetnél 20%-al magasabb a halandóság. A keringési betegségeken belül elsı helyre az ischaemiás szívbetegségek kerülnek, második helyen az agyérbetegségek és az egyéb érbetegségek osztoznak mindkét nemnél. Kedvezı, hogy a magas vérnyomás kezeletlen formában kevésbé okoz korai halálozást, nem közvetlenül, hanem késıi kórformák szövıdményein keresztül vezet halálhoz. Daganatos halálozás: A daganatos betegségek okozta halálozás a régióban a második vezetı halálok. Gyakorisága a régió teljes népességében, standardizált adatok hosszú idısoros vizsgálatával az országos alatt alakul, a 90-es évek második felének csúcsa után enyhén csökkenı (9. ábra). Ez a haláloki fıcsoport az, amelyben az elıreszámított trend 2005-ben nem érvényesült, emelkedést vártunk és számszerő csökkenést tapasztaltunk. Valószínősíthetı, hogy a bevezetett automatikus kódolás és szakmai felülvizsgálat hatása itt érvényesült legerıteljesebben. A vizsgált évben a daganatok az összhalandóság 25 %-át elentették férfiaknál, a nıknél 20%-át.

12 12 A területi egyenlıtlenséget vizsgálva 2 kistérség Kunszentmiklósi és Kiskırösi mutatói rosszabbak az országoshoz viszonyítva, mind nık, mind a férfiak esetében. Az elmúlt ıt év adatai közül kiugróan magas halálozást mértünk 2006-ban a nık körében a Kiskunmajsai térségben, itt 50%-al haladta meg az országos átlagot a daganatos halandóság. Árnyalja a képet, hogy a kedvezı térségekben az országos adatokhoz viszonyítottan 25-30%-al alacsonyabb halandóságot is mértünk. Összességében egyik évrıl a másikra a kistérségekben ezen halálokokban a legszélsıségesebb adatokat találjuk, simítva az adatokat, trendeket tekintve, az összes korosztályban mindkét nemben a szélsıségek kiegyenlítıdnek. Az aktív korcsoportban a trend egy lassú emelkedést jelez. A daganatokat szervcsoportok szerint osztályozva mind a nıknél, mind a férfiaknál a légcsı- tüdı daganatos megbetegedése vezet. Férfiaknál második a prosztata, nıknél az emlı rosszindulatú daganata. Harmadik helyre a vastagbél-végbél daganatai kerültek mindkét nemnél. 9. ábra: A daganatos betegségek (BNO-10: C00-D48) okozta halálozás a Dél-alföldi régióban és Magyarországon, B á c s - K is k u n R é g ió M a g y a r o r s z á g Standardizált halálozás fıre F é r f ia k Nı k Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK A légzırendszer betegségei okozta halálozás: A légzırendszer betegségei okozta halálozás a régióban az ötödik vezetı halálok (5,1%). Trendje a régió teljes népességében, standardizált adatok hosszú idısoros vizsgálatával az országos szerint alakul, mértéke azonban kedvezıbb. Az egyes megyék érintettsége nem azonos, Bács-Kiskunban ez a halálozás mindkét nemben lényegesen gyakoribb, mint a régió másik két megyéjében. Kistérségi összehasonlításban a évi adatok alapján a légzırendszer betegségei okozta halálozásban, férfiak körében, a 0-64 évesek korcsoportjában Kunszentmiklósi és Kiskunfélegyházai kistérségben észlelni emelkedett mortalitást, míg a 65-x korcsoportjában Kecskeméti, Kisteleki, Bácsalmási kistérség halálozása magasabb az országos átlagnál. Nık körében a teljes populációban háromszoros halálozási többletet találtunk a kecskeméti kistérségben. A kiemelkedıen magas, a régió többi területénél kedvezıtlenebb kép jellemzı Kiskunfélegyházai, Kiskunhalasi térségében is.

13 ábra: A légzırendszer betegségei, okozta halálozás Bács-Kiskun megyében, a Dél-Alföldi régióban és Magyarországon, évben B á c s -K is k u n R é g ió M a g y a ro rs z á g Standardizált halálozás fıre F é rfia k Nı k Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK Az emésztırendszer betegségei okozta halálozás: Az emésztırendszer betegségei okozta halálozás a régióban a negyedik vezetı halálok (5,4%). Gyakorisága a régió teljes népességében, standardizált adatok hosszú idısoros vizsgálatával az országostól lényegesen kedvezıbben alakul. Az egyes megyék érintettsége nem azonos, Bács-Kiskunban az emésztırendszeri halálozás, akárcsak a légzırendszeri, mindkét nemben lényegesen gyakoribb, mint a régió másik két megyéjében. Kistérségi összehasonlításban, férfiak körében, a 0-64 éves korcsoportban gyakorlatilag Bács-Kiskun megye teljes területén az országos és a régiós átlagot meghaladó többlethalálozást tapasztalunk. A mértékét vizsgálva, Békés megye legkedvezıbb kistérségéhez hasonlítva négy ötszörös halálozás jellemzı az egész Bács-Kiskun megyére. A jelenség hátterében a rossz minıségő alkoholok mértéktelen fogyasztásából eredı nagyszámú májkárosodás áll. Csongrád és Békés megyében a halálozás jóval az országos átlag alatt marad, így lehet a régiós mortalitás is kedvezıbb az országosnál. A 65-x korcsoportban Bács-Kiskun érintettsége már nem ennyire kifejezett. Nık körében a 0-64 éves korcsoportban kedvezı a kép, csak a jánoshalmai és szegedi kistérség emelkedik ki az egyenletesen alacsony mortalitásból. A nık emésztıszervi halálozása a 65-x éves korcsoportban mutat az országos helyzetnél kedvezıtlenebb képet, elsısorban a csongrádi, és a kunszentmiklósi térségben, ahol az országos kétszerese a többlethalálozás

14 ábra: Az emésztırendszer betegségei (BNO-10: K00-K93) okozta halálozá a Dél-alföldi régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Régió Magyarország Standardizált halálozás fıre Férfiak Nık Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK 4) Bács-Kiskun megye lakosainak egészségi állapot jellemzése a megbetegedési statisztikák alapján Intézetünk 2001 ıszén csatlakozott a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájának (DE-OEC NI) Háziorvosi Morbiditási Adatgyőjtés Programjához (HMAP), melynek célja olyan módszertan bevezetése és tesztelése, mely megbízható adatokat szolgáltat néhány kiválasztott népbetegség elıfordulási gyakoriságáról. A program keretén belül résztvevı praxisonként azoknak a morbiditási adatoknak a győjtésére és elemzésére kerül sor, melyek hazánk népességében a legnagyobb súllyal fordulnak elı (pl.: cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, érrendszeri betegségek, daganatok, stb.) és elıfordulási gyakoriságuk csökkentésével a lakosság egészségi állapota jelentısen javítható. A keletkezı információ jól hasznosítható az egészségügyi tervezés, pl. az ellátó kapacitás tervezése során, vagy a prioritások meghatározásakor. A megyében 20 praxis csatlakozott a HMAP programhoz, kijelölésükkor figyelembe vettük a területi megoszlást, a rendelkezésre álló informatikai hátteret s a korábbi közös munkák során tanúsított együttmőködési készséget. A háziorvosok havi gyakorisággal juttatják el adataikat intézetünkbe papíron vagy elektronikus úton, az adatok itt egységes adatbázisba kerülnek, melyet évente egy alkalommal továbbítunk a DE-OEC NI felé feldolgozásra. A feldolgozott adatokat a háziorvosok további felhasználásra visszakapják. A programban, 2006-ban regisztrált új megbetegedéseket a jelentés morbiditás fejezetében szerepeltetjük ben technikai okok miatt a DE OEC NI nem biztosította az üres adatbázist, így a beérkezett jelentılapok feltöltésére és értelemszerően a minıségbiztosítási ellenırzések lebonyolítására nem volt mód. II. TELEPÜLÉSEGÉSZSÉGÜGY

15 15 A környezet-egészségügy feladata a környezetben lévı fizikai, kémiai és mikrobiális tényezık által okozott veszélyeztetés felismerése, jelzése, és beavatkozás az egészségkárosító hatások kialakulásának megelızése, vagy a fennálló kockázat társadalmilag elfogadható szintre való csökkentése érdekében. Az ember egészsége és a környezet állapota közötti kapcsolat sokrétő, a környezeti hatások sokszorosan összetettek és nehezen számszerősíthetık. A krónikus megbetegedések kialakulásában szerepet játszó alacsony szintő környezeti expozíciók hosszú idıintervallum alatt fejtik ki hatásukat, megjelenési formáik gyakran tünetszegények, nehezen felismerhetık. Egészségünket közvetlenül, jól nyomon követhetı módon és nagy tömeget érintıen befolyásolja környezetünk felszíni, felszín alatti, medencés vizeink állapota, és a levegı minısége. Az egészségi állapot javításának és a születéskor várható élettartam növelésének egyik fontos eszköze az egészséget támogató környezet kialakítása, melynek eléréséhez megyénkben az ivóvizek, a felszíni vizek és a levegı minıségének javítása egyaránt szükséges. Vízhigiéne Bács-Kiskun megyében valamennyi településén van közmőves ivóvízhálózat, azonban a vezetett vízzel ellátott lakások aránya 87,2, mely 7,1%-kal elmarad az országos átlagtól. A lemaradás fıként a megyére jellemzı tanyás településszerkezet következménye. A vezetett vízzel való ellátottság teljeskörővé tétele a külterületi lakosság 12%-os aránya miatt gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A vízmő kutak külsı szennyezıdés elleni védelme megfelelınek mondható, a vezetékes vizek mikrobiális szennyezettségi mutatói kedvezıek, a fertızések létrejöttének egészségkockázata a vízmővek gondos és felelısségteljes üzemeltetése mellett elhanyagolhatónak tekinthetı. Vegyi összetevık tekintetében a vízminıségi kép kedvezıtlenebb, a kutakból kinyert víz, vezetett vízellátás biztosítására kevés kivételtıl eltekintve csak tisztítást követıen alkalmas. A mélyfúrású kutakban fıként a megye középsı és déli részén nagy gyakorisággal van jelen egészségügyi határértéket meghaladó vas, mangán tartalom, gyakori a határértéket meghaladó ammónium és metán koncentráció. Jól körülhatárolható kisebb térségek vízminıségi problémái a keménység, klorid, nátrium kémiai összetevık, valamint 3 településen a bór határérték feletti koncentrációja. A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelettel hatályba léptetett új vízminıségi követelmények figyelembevételével Bács-Kiskun megyében 99 településen nem biztosított a jogszabályi elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvíz. A közmőrıl el nem látott belterületi lakosok, illetve a külterületen élık (össz lakosság 12%-a) saját telkükön létesített, többnyire kismélységő fúrt kutakból ritkán ásott kutakból nyernek ivóvizet. Rendkívül nagy egészségkockázattal kell számolni megyénkben a magán kutak vizének ellenırzés nélkül való fogyasztása esetén. Gyakori, hogy a sekély rétegre települt egyedi vízellátó rendszerek vizében az arzén és a nitrát tartalom többszörösen meghaladja a megengedett, illetve a közmőves ivóvizeinkben kimutatott értéket. Számolni kell azzal is, hogy a magas szennyezıanyag koncentrációk egészségártalmat, vagy különösen csecsemıkorban életveszélyes állapotot idézhetnek elı. Természetes fürdık

16 16 A tavak és természetes vízfolyások mentén 2007-ben 9 szabályos eljárásban kijelölt természetes fürdı üzemelt. A természetes vizek biológiai egyensúlya sérülékeny, bakteriális állapotuk nagymértékben idıjárásfüggı. A vízhozam, illetve a tárolt vízmennyiség csökkenése, a csapadékszegénység, valamint a levegıhımérséklet tartósan magas értékei nyár végére és sokszor a szezon közben is vízminıség romláshoz vezetnek. A rendszeresen nem ellenırzött minıségő felszíni vizekben való strandolás különösen a gyermekek számára jelent indokolatlanul nagy egészségkockázatot. A folyók strandterületein kívüli szakaszán a szennyvíz kontamináció veszélye miatt fürödni akkor sem tanácsos, ha a fürdızést tiltó tábla arra külön nem hívja fel a figyelmet ban a felszíni vizeken kijelölt 9 strand közül 7 strand a nyár egész idıszaka alatt alkalmasnak bizonyult fürdésre. Medencés fürdık Bács-Kiskun megyében a 2007-ben 38 medencés közfürdıt tartottunk nyilván, közülük 2007-ben 3 szezonális jellegő közfürdı nem nyitott ki. A 38 medencés fürdı területén összesen 66 visszaforgatásos medence és 48 töltıürítı medence üzemelt. A mőködı 45 töltı-ürítı medence közül vízforgató berendezés létesítése, ill. üzemeltetése alóli felmentéssel 41 medence rendelkezik. A felmentéssel nem rendelkezı 4 medence 3 szezonális jellegő fürdı területén található, melyek a múlt évben nem üzemeltek. A hatósági és az üzemeltetık által végzett vizsgálatok alapján a visszaforgatott víz és a visszaforgatásos medencék kémiai-, illetve bakteriológiai kifogásoltsági aránya kedvezı. Magas bakteriológiai kifogásoltsági arány a töltı-ürítı rendszerő medencék esetében fordul elı. Az ÁNTSZ-nek nagy szerepe van a fürdık higiénés helyzetének a javításában, beleértve a fertıtlenítés hatékonyságának növelését, a szociális helységek kialakítását, elérhetıségét, valamint a megfelelı fürdési kultúra (zuhanyzó használata fürdés elıtt, után) elérésében. Talajhigiéne A megyében mindössze 40 településen épült ki közmőves szennyvízhálózat, a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 39,4%, az országos átlaghoz képest 29,3%-os elmaradás mutatkozik. A települések csatornázottsága elmaradott, a közmőves vízellátásba bekapcsolt lakások aránya(87,2) és a csatornahálózatra kötött lakások aránya(39,4)között 47,8%-os eltérés van. A közcsatorna hálózat kiépítetlensége miatt a lakóházak udvarában győjtött szennyvizek megfelelı elhelyezése nem biztosított. A kommunális hulladékok szervezett, rendszeres győjtése megyénkben 119 településen valósult meg, a szolgáltatásba bevont lakások aránya 79,0%. A szilárd és folyékony hulladéklerakók többségénél nem biztosított a talaj és a felszín alatti vizek szennyezıdés elleni védelme, mivel kialakításuk néhány kivételtıl eltekintve nem felel meg az érvényben lévı jogszabályi elıírásoknak. Pozitív változás, hogy a települések regionális hulladékgazdálkodási rendszerekhez való csatlakozása reális lehetıséget teremt/teremtett a környezetszennyezı módon üzemeltetett hulladéklerakók bezárására és rekultiválására.

17 17 A felszín alatti vizek minıségét érintı tevékenységekkel összefüggı egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet hatálybalépését követı idıszakban több helyszínen vált ismertté környezeti káresemény. A kommunális szilárdhulladék-lerakók, és folyékonyhulladék-leürítık okozta környezetszennyezéseken kívül leggyakoribb a MOL Rt. telephelyein és szénhidrogén-vezetékein bekövetkezett szándékos, vagy véletlenszerő környezeti károsodás. A felismert környezetszennyezések helyszíne többségben külterület, a lakosság közvetlen érintettsége nem nagymértékő, de a közvetett hatások lehetısége miatt környezet-egészségügyi érdekbıl a kármentesítések mielıbbi végrehajtása szükséges. Levegıhigiéne Kecskeméten óta mőködik mérıállomás a biológiai allergének monitorozására. Elmondható, hogy 2007-ben Kecskemét pollenterhelése az elızı éveknél kedvezıbben alakult. Kecskeméten évek óta tapasztalt szignifikáns pollenszám csökkenéshez hozzájárulhatott a széleskörően kibontakozó parlagfő elleni védekezés, melyben Bács-Kiskun megye országos összehasonlításban is élen járt. III. Kémiai biztonság A év végén zárult le az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével összefüggı jogszabályváltozások folyamata, melyek a kémiai biztonság szakterület tekintetében jelentısen átrendezték az ÁNTSZ hatósági feladat- és jogkörét. A kémiai anyagok szervezett munka közbeni hatásából eredı kockázatok ellenırzésének jogköre a munkavédelmi hatósághoz került. Az ÁNTSZ ellenırzési jogköre azoknak a kémiai biztonsági jogszabályi elıírásoknak az ellenırzésére korlátozódott, amelyek függetlenek adott munkafolyamattól és minden veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzett tevékenység általános elıfeltételei, a munkaegészségügyi szempontokon túlmenıen a közegészségügyi szempontok érvényesítését jelentik évben Bács-Kiskun megyében az ÁNTSZ által elvégzett összesen 6865 ellenırzésbıl 3772 ellenırzés során (55%) a kémiai biztonsági elıírások betartásának ellenırzése is megtörtént. A tapasztalatok alapján a megye helyzete az alábbiakkal jellemezhetı: A munkaegészségügyi szakterület által nyilvántartott egységekben, ahol a közelmúltban zajlottak le a telepengedélyeztetési eljárások, eleget tettek a veszélyes anyagokkal és/vagy veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentési kötelezettségnek, a Biztonsági Adatlapok többnyire rendelkezésre állnak, a veszélyes anyagok/veszélyes készítmények csomagolása, feliratozása, raktározása, tárolása általában megfelelı. A kémiai kockázatelemzés hiánya ritkábban, tartalmi hiányosságok azonban gyakran elıfordulnak. A szervezett munkavégzés körében a dokumentáció készítése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minısül, de az elıírt képesítési feltételeknek a dokumentációk készítıi nem felelnek meg. A település- és környezet-egészségügyi, valamint az élelmezés-egészségügyi szakterületek bizonyos egység-típusainál (vízmő, medencés fürdı, élelmiszeripari nagyüzem) hasonlóan kielégítı a kémiai biztonsági helyzet.

18 18 A vendéglátásban, szépségápolás területén, szociális ellátásban, fogyasztási kiskereskedelemben, egészségügyi szolgáltatásban még jellemzı a kémiai biztonsági ismeretek hiányossága: az egységek jelentıs része nem jelentette be veszélyes anyaggal végzett tevékenységét, a Biztonsági Adatlapokat gyakran kell pótolni, a kémiai kockázatbecslés hiányzik, a veszélyes anyagok tárolása és feliratozása nem megfelelı. Jogszabályi elıírás Hiányosság az ellenırzött esetek %- ában Tevékenység bejelentése az ÁNTSZ I. fokú hatósága felé 8 Veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tárolása 9 A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tekintetében a kockázat-elemzés megléte 17 A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tekintetében a kockázat-elemzési dokumentum tartalmi 29 megfelelıssége Biztonsági adatlapok bemutatása 5 A biztonsági adatlapok tartalmi elemeinek hiánya 5 A biztonsági adatlapok formai követelményei 8 A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények csomagolása 0,5 A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények feliratozása 1,5 Közérdekő kémiai biztonsággal összefüggı bejelentés kivizsgálására 5 alkalommal került sor. Kémiai terhelési bírság kiszabására 31 alkalommal került sor. A kémiai biztonsági megelızı hatósági tevékenység folyamatosan érvényesül az építéshatósági, a mőködési engedélyezési és telepengedélyezési, a szakhatósági eljárások valamint minden egyéb személyes ügyfél-ügyintézı találkozás alkalmával ezért joggal várható a helyzet további folyamatos javulása. IV. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi helyzet 2007-ben jogszabályváltozások következtében jelentısen átalakult az élelmiszerellenırzés rendszere. Egyik legjelentısebb változás, hogy a 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggı kormányrendeletek módosításáról értelmében október 1. után az élelmiszerkereskedelem felügyelete a Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz került. Ez a terület az ÁNTSZ tevékenységében is meghatározó volt, mivel a lakosság biztonságos élelmiszerrel történı ellátása kiemelt jelentıséggel bírt. Az összefoglalóban a kereskedelemre vonatkozó adatok a fent említett változásnak megfelelıen háromnegyed év adatait tartalmazzák.

19 19 Bács-Kiskun megyében a nyilvántartott élelmezés-egészségügyi egységek ellenırzése eltérı arányban történt meg. Megjegyzendı, hogy az élelmiszerelıállítás ellenırzését korábbi jogszabályok elsıdlegesen az állategészségügyi hatóság hatáskörébe utalták. Az élelmiszerkereskedelemben, vendéglátásban és közétkeztetésben a megtett intézkedések az alábbiak szerint alakultak: Átiratok Rendelkezı határozatok Eljárási bírság Helyszíni bírság száma Szabálysértési bírság Minıségvédelmi bírság Kémiai terhelési bírság Élelmiszerkereskedelem Vendéglátás Közétkeztetés A kiszabott bírságok összegét tekintve kiemelkedik a kereskedelem teületén az elsı háromnegyed évben kiszabott minıségvédelmi bírság összege: Ft, ami a lejárt minıség-megırzési idejő, illetve jelölés nélküli termékek forgalmazásának még mindig magas arányát mutatja. Eljárási bírság összege Helyszíni bírság összege Szabálysértési bírság összege ezer Ft Minıségvédelmi bírság összege Kémiai terhelési bírság összege Élelmiszerkereskedelem ,13 50 Vendéglátás Közétkeztetés

20 20 Általános élelmezés-egészségügyi jellemzık: Élelmiszer-eredető megbetegedésrıl 2 alkalommal szereztünk tudomást, egy esetben ismeretlen eredető folyadék elfogyasztása utáni mérgezéses tünetek (2 fı) illetve családi esemény kapcsán ételfertızést kapott 12 fı (Salmonella enteritidis) Az ellenırzések során tapasztaltuk, hogy a HACCP minıségbiztosítási rendszert csekély kivételtıl eltekintve az egységek kidolgozták. Leggyakrabban olyan hiányosságok fordulnak elı, melyek tudatos magatartással, megfelelı higiénés szemlélettel megelızhetık lennének, pl.gyakoriak a kisebb higiéniai vétségek, a személyi higiéne be nem tartása, a munkaruha, hajvédı, kézfertıtlenítı, papírkéztörlı hiánya, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok érvénytelensége, a tevékenységgel összefüggı hibák, a tisztaság, berendezési tárgyak nem megfelelısége, nem szakosított árutárolás, hőtıtárolás, hőtıhımérı hiánya, mosogatással kapcsolatos hibák, ételminta nem szabályszerő eltétele, HACCP ellenırzı lapok hiányos vezetése Nagyobb anyagi ráfordítást igénylı hiányosságok pl a helyiségek rossz mőszaki állapota, elhasználódott, cserére szoruló berendezések, eszközök, hideg-meleg folyóvíz hiánya. V. Járványügyi tevékenység

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25.

SOMOGY MEGYE. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Kaposvár, 2013. március 25. SOMOGY MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZETE Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Kaposvár, 2013. március 25. A NÉPEGN PEGÉSZSÉGÜGYI GYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV EGÉSZÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁJA

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV EGÉSZÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁJA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV EGÉSZÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁJA SINYINÉ NAGY ÉVA EGÉSZSÉGFEJLESZTÖ BÉMKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV BÉKÉSCSABA 72 település Békés-megye Kistérségek 25 közigazgatási

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE ELLENİRZÉSI TERV 2012

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE ELLENİRZÉSI TERV 2012 BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE OROSHÁZAI, MEZİKOVÁCSHÁZAI KISÉRSÉGI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZETE ELLENİRZÉSI TERV 2012 I. VÉDİNİI SZAKFELÜGYELET 1. Fejtetvesség megelızésével

Részletesebben

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez

Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez Kiegészítés az 5. sz. elıterjesztéshez 2014. évrıl szóló ellenırzési jelentés a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás zárszámadásához A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Bényi Mária

Szerkesztette: Dr. Bényi Mária NÉPEGÉSZSÉGÜGYI JELENTÉS 28. Országos Szakfelügyletei Módszertani Központ Nem-fertızı betegségek epidemiológiája osztály Szerkesztette: Dr. Bényi Mária Munkatársak: Kéki Zsuzsanna Rákos-Zichy Péter Vámos

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ május Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE ELLENİRZÉSI TERV 2012

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE ELLENİRZÉSI TERV 2012 BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE ELLENİRZÉSI TERV 2012 Közegészségügyi szakterület Település- és környezetegészségügy Medencés fürdık ellenırzése. A 37/1996. (X. 18.) NM

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18.

Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Beszámoló Nógrád megye egészségi helyzetéről Megyei Államigazgatási Kollégium 2015.06.18. Dr. Surján

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ dec. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései

Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Az arzénszennyezés környezetepidemiológiai kérdései Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet Horváth Amanda: A környezet arzéntartalma és hatása az emberre. (Referáló közlemény) Egészségtudomány

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.28 -

Hatályosság: 2010.05.28 - 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülı egyéb eljárási költségekrıl Hatályosság: 2010.05.28

Részletesebben

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév

Iskola-egészségügyi statisztikai adatok 2007/2008 tanév Iskola-egészségügyi statisztikai adatok tanév Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Országos Környezetegészségügyi Intézet Továbbképzı munkaértekezlete 29. május 26. Jelentést küldı intézmények

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ június Fıben %-ban Fıben %-ban DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Megnevezés Változás az elızı Változás az elızı 27. hónaphoz képest

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken

Telepek Környezet egészségügyi felmérése. A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Telepek Környezet egészségügyi felmérése A magyarországi cigány/roma közösségek 20 26% a él telepeken Szélsőséges szegénységből fakadó betegség tünet együttes BNO kód: Z.59.5. Cigány és Magyar korfa 2001

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról

Tárgy: Tájékoztató Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapotáról Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet. egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2011.12.24-2011.12.25 A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató adatok a Kunszentmiklósi kistérség lakosainak egészségi BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A KUNSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL Készítette: Dr. Lehoczki Károly, 213 Tájékoztató

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÉKÉSCSABAI, BÉKÉSI, SZARVASI KISTÉRSÉGI INTÉZETE ELLENİRZÉSI TERV 2012

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÉKÉSCSABAI, BÉKÉSI, SZARVASI KISTÉRSÉGI INTÉZETE ELLENİRZÉSI TERV 2012 BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE BÉKÉSCSABAI, BÉKÉSI, SZARVASI KISTÉRSÉGI INTÉZETE ELLENİRZÉSI TERV 2012 I. Az Intézet minden területét érintı tevékenységek: Nyilvántartott

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI nevezés 2008. jún. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ Budapesti Agglomeráció Egészségfejlesztési Programja III. fázisú eredménydokumentáció B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó E G É S Z S É G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III.

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben