T á j é k o z t a t ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T á j é k o z t a t ó"

Átírás

1 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Délalföldi Regionális Intézete T á j é k o z t a t ó Bács-Kiskun megye népegészségügyi helyzetérıl Békéscsaba június

2 2 Tartalomjegyzék I. BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA ) ÖSSZEFOGLALÁS... 3 CSÖKKENİ TERMÉKENYSÉG:... 3 NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMÁNAK TERMÉSZETES FOGYÁSA:... 4 ELÖREGEDÉS: ) DEMOGRÁFIA ) BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE A HALÁLOZÁSI STATISZTIKÁK ALAPJÁN... 8 ÖSSZHALÁLOZÁS:... 9 KERINGÉSI RENDSZER OKOZTA HALÁLOZÁS: DAGANATOS HALÁLOZÁS: A LÉGZİRENDSZER BETEGSÉGEI OKOZTA HALÁLOZÁS: AZ EMÉSZTİRENDSZER BETEGSÉGEI OKOZTA HALÁLOZÁS: ) BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSAINAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JELLEMZÉSE A MEGBETEGEDÉSI STATISZTIKÁK ALAPJÁN II. TELEPÜLÉSEGÉSZSÉGÜGY III. KÉMIAI BIZTONSÁG IV. ÉLELMEZÉS- ÉS TÁPLÁLKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI HELYZET V. JÁRVÁNYÜGYI TEVÉKENYSÉG VI. EGÉSZSÉGVÉDELEM VII. SZŐRÉSI TEVÉKENYSÉG VIII. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGY IX. EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS... 27

3 I. BÁCS-KISKUN MEGYE LAKOSSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA 1) Összefoglalás A jó egészség a társadalmi és gazdasági fejlıdés alapvetı forrása. Miközben a WHO Európai Régiója 879 millió lakosságának egészsége összességében javulást mutat, az 52 tagállam közötti egyenlıtlenségek és az országokon belül a csoportok között fennálló egyenlıtlenségek növekedtek. Magyarországon belül egy kelet-nyugati irányú társadalmi-gazdasági különbség áll fenn, amely a lakosság egészségi állapotának különbségeiben is fennáll. Az egyenlıtlenségek csökkentése létfontosságú feladattá kezd válni. A funkcionális egészség modell, az egészség fogalmának átalakulásának új megközelítést eredményez. Három szintet különíthetünk el, közvetlenül a szervezet mőködését, az egyéni tevékenységét és közösségi részvételét, illetve a szőkebb és tágabb társadalmi-gazdasági környezet befolyását az egyén állapotára. Az egyéni tulajdonságok köre is tovább bontható, örökletes tényezık, a biológiai tulajdonságok a nem és életkor, vagy a pszichés tényezık az értelmi, érzelmi lelki tulajdonságok körére, melyet összefoglalóan magatartásként említünk. Ezen elméleti fejtegetés arra a tényre szeretné felhívni a figyelmet, hogy a részletes megyei lakosság egészségállapot jellemzése milyen sokirányú, széles alapokon nyugvó adatgyőjtésbıl valósulhat meg. A megyei közgyőlés elé kerülı anyag terjedelménél fogva sem lehet teljes és átfogó. Az adatok önmagukban értelmezhetetlenek, megítéléséhez segítséget jelent az országos adatokhoz való viszonyítás az országos trendhez képest az eltérés mértéke. A évi demográfia adatok Bács-Kiskun megyei összegzése után az országos tendenciáktól eltérı változást nem tapasztalunk, legfeljebb a változások az országos átlaghoz viszonyított alacsonyabb vagy magasabb volta írható le. Csökkenı termékenység: Teljes termékenységi arányszám megmutatja, hogy az adott születési gyakoriság mellett egy nı élete során hány gyermeknek adna életet, ennek a mutatónak az országos értéke: 1,35. A tisztított reprodukciós együttható értéke a populáció demográfiai irányát mutatja, ez országosan 0,651, amely a populáció nagymértékő csökkenését jelzi. A csökkenés mértékét rontja, hogy csökken a szülı korú nık

4 4 száma (megyei arány: 45,1 %, orsz: 45,7 %), a gyermekvállalás késıbbi életkorra tevıdik át, csökken a termékenység, alacsony a születésszám (élveszületési arányszám - megye: 9,59, orsz:9,9 ). Következtetés: Csekély esély a reprodukcióra. Rövidtávon csökkenti a gyermekekkel kapcsolatos társadalmi kiadásokat. Gyermekgenerációk testvér nélkül nınek fel, érzelmileg jobban függnek a szüleiktıl, gyengül a család szocializációs funkciója. A késıi gyermekvállalásból adódó egészségi kockázati tényezık szerepe megnı. Népesség lélekszámának természetes fogyása: Folyamatos magas halálozási arányszám évben 13,3 az országosnál magasabb megyei érték (orsz:13,1 ). A természetes szaporodás/fogyás megyék között középmezınyben a megyei 3,7 értékkel, országosan -3,2. Következtetés: A fiatalok egészségi állapota, életmódja, magatartása a társadalom egésze és a népességfejlıdés jövıje szempontjából meghatározó jelentıségő. A korai halálozás csökkentése, és az egészségesen megélt élettartam növekedése lehet a cél. Elöregedés: Az öregedési index (a 65 év feletti népesség a 0-14 éves népesség százalékában) 106,8% Bács-Kiskun megyében. Az országos maximumot Budapesten regisztrálták 146,1%-ot, országos átlag 104,9%. Következtetés: A várható élettartam emelkedésével egyidejőleg gyorsítja a népesség öregedési folyamatát. Önmagában nem baj a népesség öregedése, hanem a folyamat gyorsasága, gazdasági, szociális következményei és ezek kezelési módjai okozzák a problémát. A család vertikálisan nı, háromgenerációs család mellett gyakoribbak lesznek, ahol négy generációja él egyidejőleg. Nagyobb teher hárul a szendvics generációt képviselı anyákra, akik gyermekeik nevelése és a gondozást igénylı felmenı nemzedék idısödı tagjainak terhe is hárul. Figyelemre méltó az a vizsgálati eredmény, hogy házas és a nem házas népesség halandósági különbsége egyre növekedik, a házasságban élıkhöz viszonyítva a nem házasságban élık halálozási kockázata 2,65 szorosa volt 2002-ben Magyarországon. A demográfiai változások eredményeként aprózódó háztartások, változó családösszetétel, növekvı egyedülálló, emelkedı elvándorlás. A megye lakosainak születéskor várható élettartam növekedése, amely lassú de egyenletes volt 2005.

5 5 ben megtorpant, de 2006-ban a növekedés folytatódott. Ezen okok miatt különösen fontos a gyermekek segítése a betegség elkerülésében és az egészség idıs korig történı megtartásában. A megye betegségterhének legfontosabb okait a nem fertızı betegségek képviselik, majd a külsı sérülések és mérgezés. A nem fertızı betegségek a genetika, a viselkedés és a környezet komplex kölcsönhatásából erednek, így hosszú távú tervezést és kezelést igényelnek. A betegségek megelızését nehezíti a szegénység és az alulfinanszírozott szolgáltatások kettıs terhe. Csupán 7 kockázati tényezı dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterin, túlsúly, alacsony zöldség és gyümölcs bevitel, fizikai aktivitás hiánya felelıs a különbségekért 7 fı betegségteher tekintetében - ischemiás szívbetegség, unipoláris depresszió, cerebrovaszkuláris betegség, alkohol által okozott betegség, krónikus tüdıbaj, tüdırák, közlekedési sérülések. Jól ismert beavatkozások alkalmazása a kockázati tényezık leküzdésére nagyban megelızhetné ezeket a betegségeket. A WHO meghatározása szerint az elsıdleges megelızés a betegség elsı megjelenésének megakadályozására az egészség megırzésére irányul. Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerő egészségnevelés az egészségi állapot erısítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidı eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. Az intézményünknek e fenti primer prevencióban van jelentıs szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúly fektetni. A másodlagos és harmadlagos megelızés a már meglévı betegségnek és hatásainak feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelı kezelés révén, például hatékony szőrési tevékenységgel, vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését célozza, a rehabilitáció segítségével.

6 6 2) Demográfia Népmozgalmi adatok Magyarországon és Bács-Kiskun megyében, 2006 évben Magyarország Bács-Kiskun megye Népesség (fı) éves népesség (%) 15,2 15, éves népesség (%) 68,9 68,39 65 évesnél idısebb népesség (%) 15,9 16,32 Öregedési index (%) 104,2 109,2 Férfi (%) 47,5 47,5 Nı (%) 52,5 52,5 Terület (km 2 ) Népsőrőség (lakos/km 2 ) 108,2 63,5 Természetes szaporodás, illetve fogyás (fı) Tényleges szaporodás, fogyás ezer lakosra -3,2-3,7 Élveszületés (fı) Élveszületés ezer fıre 9,9 9,6 Halálozás (fı) Halálozás ezer fıre 13,1 13,3 Forrás: Központi Statisztika Hivatal 1

7 7 1. ábra: Természetes fogyás és szaporodás 1000 lakosra Arányszám /1000 fı Bács-Kiskun megye halálozása Magyarország halálozása Dél-Alföldi régió halálozása Bács-Kiskun megye élveszületés Magyarország élveszületése Dél-Alföldi régió élveszületése A megye népessége az országoshoz hasonlóan évrıl-évre csökken. (2001 évhez képest 9699 fıvel élnek kevesebben a megyében). A legnagyobb visszaesés Bácsalmási, Jánoshalmai és Kalocsai kistérségben figyelhetı meg, e települések lakóinak mintegy 5 %-át veszítették el 2001-tıl. A örvendetes az a tény, hogy 2006-ban az élveszületések száma az elızı évhez képest 246 csecsemıvel több, a halálozások száma 309 fıvel volt kevesebb Az élveszületések nem érik el a halálozást, pedig évek óta meghaladja az országost (2.ábra). A megyében természetes fogyás a évben - 3,2 fı, az országos -3,7 fı ezer lakosra. 2. ábra: Népmozgalmi adatok Bács-Kiskun megyérıl ( ) Természetes szaporodási arány ( ) Nyers élveszületési arány ( ) Nyers halálozási arány ( ) Csecsemıhalálozási arány ( )

8 8 Férfi 3. ábra: Bács-Kiskun megye népességének korösszetétele X Nı Nı Férfi Forrás: KSH Bács-Kiskun Megyei Statisztikai Évkönyv A megye lakosságának évi és évi korcsoportos megoszlásának összehasonlításakor látjuk, hogy a 0-24 éves korcsoportban évhez képest csökkenés a éves korcsoportban emelkedés tapasztalható. 77 Életévek 4. ábra: Születéskor várható élettartam Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-alföld Országos Férfi Nı Az 1999 évihez hasonlítva a születéskor várható átlagos élettartam 2006-ben a férfiaknál 3,5 a nık esetében 2,42 évvel növekedett a megyében. Ez az országos átlaghoz hasonló, de az Európai Unióhoz képest a férfiaknál 6,27 a nık esetében 4,5 évvel kevesebb.

9 9 3) Bács-Kiskun megye lakosainak egészségi állapot jellemzése a halálozási statisztikák alapján A lakosság egészségi állapotának jellemzésekor számos tényezıt kell vizsgálni, a halálozási adatok feldolgozása egy speciális nézıpontot képvisel. A halál bekövetkezte egy folyamat végét jelenti, visszatekintve e pontból következtetünk az egészségi állapotban lejátszódó folyamatokra. Magyarországon a halandóság növekedése a 80-as években vált kritikussá, a romló trend a 90-es évek közepétıl fordult meg. A csökkenés Bács-Kiskun és Csongrád megyében jelentıs, Békés megyében mérsékeltebb. 5. ábra: Az bázisévhez viszonyított nyers halálozási arányszám változása a Dél-alföldi régióban % Bács-Kiskun Békés Csongrád Dél-Alföld Magyarország Évek Forrás: KSH Demográfiai Évkönyvek A Bács-Kiskun megyében összesen 7150 fı hunyt el 2006 évben, 3690 férfi és 3460 nı. 6. ábra: Haláloki struktúra a Dél-alföld megyéiben évben 0-X évesek körében 100% 90% 80% Egyéb 70% 60% 50% 40% Külsı okok Emésztıszervi betegség Légzıszervi betegség 30% 20% 10% Keringési betegség Daganat 0% Bács- Kiskun Békés Csongrád Bács- Kiskun Békés Csongrád Fertızı betegség Férfiak Nık Forrás: KSH Demográfiai Évkönyv Összhalálozás: Az összhalálozást vizsgálva - az utóbbi öt évben - mind a nık, mind a férfiak tekintetében egy hullámzó, de az országos viszonyokat tükrözı trendet tapasztaltunk

10 10 minden korosztályban. Ez a folyamat a megye kistérségeiben eltérı mértékő. Érvényesül, hogy több férfi halálozik el egy éven belül, mint nı. A férfiak összhalálozása a Jánoshalmai, és a Kiskırösi kistérségben az országosnál %-al magasabb, a többlet nem magyarázható az elöregedéssel. A jobb gazdasági viszonyokat követik a kedvezıbb halálozási viszonyok. Az országos átlagnál kedvezıbb helyzetben a megyeszékhelyek Kecskemét, Békéscsaba, Szeged - környéki kistérségek vannak, a több éve tartó csökkenés mértéke is itt a legegyenletesebb. A nık összhalálozását elemezve az országos adatokhoz hasonló viszonyokat találunk, itt a Kunszentmiklósi kistérség a kedvezıtlenebb %-al. Összegezve: A területi egyenlıtlenségek megfigyelhetık a térségben, a kedvezı és kedvezıtlen adottsággal rendelkezı térségek aránya férfiaknál kiegyensúlyozottabb, mint a nık esetében. A halálozások számának csökkenı trendje, amely az összhalálozásban az utóbbi öt évben tapasztalható volt 2006-ban folytatódik. Szembetőnı, hogy míg az aktív korú férfi lakosság körében tett megelızı lépések a éves korcsoportban kisebb eredményeket hoztak- országosan és régióban is csökkent az elhalálozottak száma, addig a nıi aktív korú lakosság körében romló, az országosnál magasabb többlethalálozással kell számolnunk. 7. ábra: A évi standardizált összhalálozás adatai a Dél-alföldi régióban Keringési rendszer okozta halálozás: A keringési rendszer okozta halálozás Európa országaihoz hasonlóan Magyarországon és természetesen a megyében is vezetı halálok (48,4%). Gyakorisága a megye teljes népességében, hosszú idısoros standardizált adatok

11 11 vizsgálata alapján nem tér el az országos gyakoriságtól, kicsivel felette alakul, trendjében csökkenı (8. ábra). 8. ábra: A keringési rendszer betegségei (BNO-10: I00-I99) okozta halálozás a Dél-alföldi régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Régió M agyarország 800 Standardizált halálozás fıre F érfiak Nık Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK A férfiak keringési rendszer betegségeiben bekövetkezı korai halálozásának népegészségügyi jelentısége van, itt a heveny lefolyású kórképek játszanak szerepet. Ezen kórképek mortalitása a sürgısségi betegellátás szervezettségével befolyásolható, az országosnál kedvezıbb folyamat tapasztalható a régióban. Kistérségi összehasonlításban a férfiak halálozásánál a teljes korosztályt vizsgálva az országos átlagot 25%-al meghaladó viszonyokat találunk Bácsalmási, Jánoshalmai és a Kiskırösi kistérségekben.. A nık körében az idült keringési betegségek dominálnak, melyek 65 év felett okoznak az országosnál magasabb halálozást. Az országos összehasonlítás során a legmagasabb értéket a Bácsalmási kistérségben találtuk 2006-ban az országos helyzetnél 20%-al magasabb a halandóság. A keringési betegségeken belül elsı helyre az ischaemiás szívbetegségek kerülnek, második helyen az agyérbetegségek és az egyéb érbetegségek osztoznak mindkét nemnél. Kedvezı, hogy a magas vérnyomás kezeletlen formában kevésbé okoz korai halálozást, nem közvetlenül, hanem késıi kórformák szövıdményein keresztül vezet halálhoz. Daganatos halálozás: A daganatos betegségek okozta halálozás a régióban a második vezetı halálok. Gyakorisága a régió teljes népességében, standardizált adatok hosszú idısoros vizsgálatával az országos alatt alakul, a 90-es évek második felének csúcsa után enyhén csökkenı (9. ábra). Ez a haláloki fıcsoport az, amelyben az elıreszámított trend 2005-ben nem érvényesült, emelkedést vártunk és számszerő csökkenést tapasztaltunk. Valószínősíthetı, hogy a bevezetett automatikus kódolás és szakmai felülvizsgálat hatása itt érvényesült legerıteljesebben. A vizsgált évben a daganatok az összhalandóság 25 %-át elentették férfiaknál, a nıknél 20%-át.

12 12 A területi egyenlıtlenséget vizsgálva 2 kistérség Kunszentmiklósi és Kiskırösi mutatói rosszabbak az országoshoz viszonyítva, mind nık, mind a férfiak esetében. Az elmúlt ıt év adatai közül kiugróan magas halálozást mértünk 2006-ban a nık körében a Kiskunmajsai térségben, itt 50%-al haladta meg az országos átlagot a daganatos halandóság. Árnyalja a képet, hogy a kedvezı térségekben az országos adatokhoz viszonyítottan 25-30%-al alacsonyabb halandóságot is mértünk. Összességében egyik évrıl a másikra a kistérségekben ezen halálokokban a legszélsıségesebb adatokat találjuk, simítva az adatokat, trendeket tekintve, az összes korosztályban mindkét nemben a szélsıségek kiegyenlítıdnek. Az aktív korcsoportban a trend egy lassú emelkedést jelez. A daganatokat szervcsoportok szerint osztályozva mind a nıknél, mind a férfiaknál a légcsı- tüdı daganatos megbetegedése vezet. Férfiaknál második a prosztata, nıknél az emlı rosszindulatú daganata. Harmadik helyre a vastagbél-végbél daganatai kerültek mindkét nemnél. 9. ábra: A daganatos betegségek (BNO-10: C00-D48) okozta halálozás a Dél-alföldi régióban és Magyarországon, B á c s - K is k u n R é g ió M a g y a r o r s z á g Standardizált halálozás fıre F é r f ia k Nı k Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK A légzırendszer betegségei okozta halálozás: A légzırendszer betegségei okozta halálozás a régióban az ötödik vezetı halálok (5,1%). Trendje a régió teljes népességében, standardizált adatok hosszú idısoros vizsgálatával az országos szerint alakul, mértéke azonban kedvezıbb. Az egyes megyék érintettsége nem azonos, Bács-Kiskunban ez a halálozás mindkét nemben lényegesen gyakoribb, mint a régió másik két megyéjében. Kistérségi összehasonlításban a évi adatok alapján a légzırendszer betegségei okozta halálozásban, férfiak körében, a 0-64 évesek korcsoportjában Kunszentmiklósi és Kiskunfélegyházai kistérségben észlelni emelkedett mortalitást, míg a 65-x korcsoportjában Kecskeméti, Kisteleki, Bácsalmási kistérség halálozása magasabb az országos átlagnál. Nık körében a teljes populációban háromszoros halálozási többletet találtunk a kecskeméti kistérségben. A kiemelkedıen magas, a régió többi területénél kedvezıtlenebb kép jellemzı Kiskunfélegyházai, Kiskunhalasi térségében is.

13 ábra: A légzırendszer betegségei, okozta halálozás Bács-Kiskun megyében, a Dél-Alföldi régióban és Magyarországon, évben B á c s -K is k u n R é g ió M a g y a ro rs z á g Standardizált halálozás fıre F é rfia k Nı k Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK Az emésztırendszer betegségei okozta halálozás: Az emésztırendszer betegségei okozta halálozás a régióban a negyedik vezetı halálok (5,4%). Gyakorisága a régió teljes népességében, standardizált adatok hosszú idısoros vizsgálatával az országostól lényegesen kedvezıbben alakul. Az egyes megyék érintettsége nem azonos, Bács-Kiskunban az emésztırendszeri halálozás, akárcsak a légzırendszeri, mindkét nemben lényegesen gyakoribb, mint a régió másik két megyéjében. Kistérségi összehasonlításban, férfiak körében, a 0-64 éves korcsoportban gyakorlatilag Bács-Kiskun megye teljes területén az országos és a régiós átlagot meghaladó többlethalálozást tapasztalunk. A mértékét vizsgálva, Békés megye legkedvezıbb kistérségéhez hasonlítva négy ötszörös halálozás jellemzı az egész Bács-Kiskun megyére. A jelenség hátterében a rossz minıségő alkoholok mértéktelen fogyasztásából eredı nagyszámú májkárosodás áll. Csongrád és Békés megyében a halálozás jóval az országos átlag alatt marad, így lehet a régiós mortalitás is kedvezıbb az országosnál. A 65-x korcsoportban Bács-Kiskun érintettsége már nem ennyire kifejezett. Nık körében a 0-64 éves korcsoportban kedvezı a kép, csak a jánoshalmai és szegedi kistérség emelkedik ki az egyenletesen alacsony mortalitásból. A nık emésztıszervi halálozása a 65-x éves korcsoportban mutat az országos helyzetnél kedvezıtlenebb képet, elsısorban a csongrádi, és a kunszentmiklósi térségben, ahol az országos kétszerese a többlethalálozás

14 ábra: Az emésztırendszer betegségei (BNO-10: K00-K93) okozta halálozá a Dél-alföldi régióban és Magyarországon, Bács-Kiskun Régió Magyarország Standardizált halálozás fıre Férfiak Nık Forrás: Magyar Egészségadattár, OSZMK 4) Bács-Kiskun megye lakosainak egészségi állapot jellemzése a megbetegedési statisztikák alapján Intézetünk 2001 ıszén csatlakozott a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Iskolájának (DE-OEC NI) Háziorvosi Morbiditási Adatgyőjtés Programjához (HMAP), melynek célja olyan módszertan bevezetése és tesztelése, mely megbízható adatokat szolgáltat néhány kiválasztott népbetegség elıfordulási gyakoriságáról. A program keretén belül résztvevı praxisonként azoknak a morbiditási adatoknak a győjtésére és elemzésére kerül sor, melyek hazánk népességében a legnagyobb súllyal fordulnak elı (pl.: cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, érrendszeri betegségek, daganatok, stb.) és elıfordulási gyakoriságuk csökkentésével a lakosság egészségi állapota jelentısen javítható. A keletkezı információ jól hasznosítható az egészségügyi tervezés, pl. az ellátó kapacitás tervezése során, vagy a prioritások meghatározásakor. A megyében 20 praxis csatlakozott a HMAP programhoz, kijelölésükkor figyelembe vettük a területi megoszlást, a rendelkezésre álló informatikai hátteret s a korábbi közös munkák során tanúsított együttmőködési készséget. A háziorvosok havi gyakorisággal juttatják el adataikat intézetünkbe papíron vagy elektronikus úton, az adatok itt egységes adatbázisba kerülnek, melyet évente egy alkalommal továbbítunk a DE-OEC NI felé feldolgozásra. A feldolgozott adatokat a háziorvosok további felhasználásra visszakapják. A programban, 2006-ban regisztrált új megbetegedéseket a jelentés morbiditás fejezetében szerepeltetjük ben technikai okok miatt a DE OEC NI nem biztosította az üres adatbázist, így a beérkezett jelentılapok feltöltésére és értelemszerően a minıségbiztosítási ellenırzések lebonyolítására nem volt mód. II. TELEPÜLÉSEGÉSZSÉGÜGY

15 15 A környezet-egészségügy feladata a környezetben lévı fizikai, kémiai és mikrobiális tényezık által okozott veszélyeztetés felismerése, jelzése, és beavatkozás az egészségkárosító hatások kialakulásának megelızése, vagy a fennálló kockázat társadalmilag elfogadható szintre való csökkentése érdekében. Az ember egészsége és a környezet állapota közötti kapcsolat sokrétő, a környezeti hatások sokszorosan összetettek és nehezen számszerősíthetık. A krónikus megbetegedések kialakulásában szerepet játszó alacsony szintő környezeti expozíciók hosszú idıintervallum alatt fejtik ki hatásukat, megjelenési formáik gyakran tünetszegények, nehezen felismerhetık. Egészségünket közvetlenül, jól nyomon követhetı módon és nagy tömeget érintıen befolyásolja környezetünk felszíni, felszín alatti, medencés vizeink állapota, és a levegı minısége. Az egészségi állapot javításának és a születéskor várható élettartam növelésének egyik fontos eszköze az egészséget támogató környezet kialakítása, melynek eléréséhez megyénkben az ivóvizek, a felszíni vizek és a levegı minıségének javítása egyaránt szükséges. Vízhigiéne Bács-Kiskun megyében valamennyi településén van közmőves ivóvízhálózat, azonban a vezetett vízzel ellátott lakások aránya 87,2, mely 7,1%-kal elmarad az országos átlagtól. A lemaradás fıként a megyére jellemzı tanyás településszerkezet következménye. A vezetett vízzel való ellátottság teljeskörővé tétele a külterületi lakosság 12%-os aránya miatt gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A vízmő kutak külsı szennyezıdés elleni védelme megfelelınek mondható, a vezetékes vizek mikrobiális szennyezettségi mutatói kedvezıek, a fertızések létrejöttének egészségkockázata a vízmővek gondos és felelısségteljes üzemeltetése mellett elhanyagolhatónak tekinthetı. Vegyi összetevık tekintetében a vízminıségi kép kedvezıtlenebb, a kutakból kinyert víz, vezetett vízellátás biztosítására kevés kivételtıl eltekintve csak tisztítást követıen alkalmas. A mélyfúrású kutakban fıként a megye középsı és déli részén nagy gyakorisággal van jelen egészségügyi határértéket meghaladó vas, mangán tartalom, gyakori a határértéket meghaladó ammónium és metán koncentráció. Jól körülhatárolható kisebb térségek vízminıségi problémái a keménység, klorid, nátrium kémiai összetevık, valamint 3 településen a bór határérték feletti koncentrációja. A 201/2001. (X.25.) Korm. rendelettel hatályba léptetett új vízminıségi követelmények figyelembevételével Bács-Kiskun megyében 99 településen nem biztosított a jogszabályi elıírásoknak megfelelı minıségő ivóvíz. A közmőrıl el nem látott belterületi lakosok, illetve a külterületen élık (össz lakosság 12%-a) saját telkükön létesített, többnyire kismélységő fúrt kutakból ritkán ásott kutakból nyernek ivóvizet. Rendkívül nagy egészségkockázattal kell számolni megyénkben a magán kutak vizének ellenırzés nélkül való fogyasztása esetén. Gyakori, hogy a sekély rétegre települt egyedi vízellátó rendszerek vizében az arzén és a nitrát tartalom többszörösen meghaladja a megengedett, illetve a közmőves ivóvizeinkben kimutatott értéket. Számolni kell azzal is, hogy a magas szennyezıanyag koncentrációk egészségártalmat, vagy különösen csecsemıkorban életveszélyes állapotot idézhetnek elı. Természetes fürdık

16 16 A tavak és természetes vízfolyások mentén 2007-ben 9 szabályos eljárásban kijelölt természetes fürdı üzemelt. A természetes vizek biológiai egyensúlya sérülékeny, bakteriális állapotuk nagymértékben idıjárásfüggı. A vízhozam, illetve a tárolt vízmennyiség csökkenése, a csapadékszegénység, valamint a levegıhımérséklet tartósan magas értékei nyár végére és sokszor a szezon közben is vízminıség romláshoz vezetnek. A rendszeresen nem ellenırzött minıségő felszíni vizekben való strandolás különösen a gyermekek számára jelent indokolatlanul nagy egészségkockázatot. A folyók strandterületein kívüli szakaszán a szennyvíz kontamináció veszélye miatt fürödni akkor sem tanácsos, ha a fürdızést tiltó tábla arra külön nem hívja fel a figyelmet ban a felszíni vizeken kijelölt 9 strand közül 7 strand a nyár egész idıszaka alatt alkalmasnak bizonyult fürdésre. Medencés fürdık Bács-Kiskun megyében a 2007-ben 38 medencés közfürdıt tartottunk nyilván, közülük 2007-ben 3 szezonális jellegő közfürdı nem nyitott ki. A 38 medencés fürdı területén összesen 66 visszaforgatásos medence és 48 töltıürítı medence üzemelt. A mőködı 45 töltı-ürítı medence közül vízforgató berendezés létesítése, ill. üzemeltetése alóli felmentéssel 41 medence rendelkezik. A felmentéssel nem rendelkezı 4 medence 3 szezonális jellegő fürdı területén található, melyek a múlt évben nem üzemeltek. A hatósági és az üzemeltetık által végzett vizsgálatok alapján a visszaforgatott víz és a visszaforgatásos medencék kémiai-, illetve bakteriológiai kifogásoltsági aránya kedvezı. Magas bakteriológiai kifogásoltsági arány a töltı-ürítı rendszerő medencék esetében fordul elı. Az ÁNTSZ-nek nagy szerepe van a fürdık higiénés helyzetének a javításában, beleértve a fertıtlenítés hatékonyságának növelését, a szociális helységek kialakítását, elérhetıségét, valamint a megfelelı fürdési kultúra (zuhanyzó használata fürdés elıtt, után) elérésében. Talajhigiéne A megyében mindössze 40 településen épült ki közmőves szennyvízhálózat, a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 39,4%, az országos átlaghoz képest 29,3%-os elmaradás mutatkozik. A települések csatornázottsága elmaradott, a közmőves vízellátásba bekapcsolt lakások aránya(87,2) és a csatornahálózatra kötött lakások aránya(39,4)között 47,8%-os eltérés van. A közcsatorna hálózat kiépítetlensége miatt a lakóházak udvarában győjtött szennyvizek megfelelı elhelyezése nem biztosított. A kommunális hulladékok szervezett, rendszeres győjtése megyénkben 119 településen valósult meg, a szolgáltatásba bevont lakások aránya 79,0%. A szilárd és folyékony hulladéklerakók többségénél nem biztosított a talaj és a felszín alatti vizek szennyezıdés elleni védelme, mivel kialakításuk néhány kivételtıl eltekintve nem felel meg az érvényben lévı jogszabályi elıírásoknak. Pozitív változás, hogy a települések regionális hulladékgazdálkodási rendszerekhez való csatlakozása reális lehetıséget teremt/teremtett a környezetszennyezı módon üzemeltetett hulladéklerakók bezárására és rekultiválására.

17 17 A felszín alatti vizek minıségét érintı tevékenységekkel összefüggı egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet hatálybalépését követı idıszakban több helyszínen vált ismertté környezeti káresemény. A kommunális szilárdhulladék-lerakók, és folyékonyhulladék-leürítık okozta környezetszennyezéseken kívül leggyakoribb a MOL Rt. telephelyein és szénhidrogén-vezetékein bekövetkezett szándékos, vagy véletlenszerő környezeti károsodás. A felismert környezetszennyezések helyszíne többségben külterület, a lakosság közvetlen érintettsége nem nagymértékő, de a közvetett hatások lehetısége miatt környezet-egészségügyi érdekbıl a kármentesítések mielıbbi végrehajtása szükséges. Levegıhigiéne Kecskeméten óta mőködik mérıállomás a biológiai allergének monitorozására. Elmondható, hogy 2007-ben Kecskemét pollenterhelése az elızı éveknél kedvezıbben alakult. Kecskeméten évek óta tapasztalt szignifikáns pollenszám csökkenéshez hozzájárulhatott a széleskörően kibontakozó parlagfő elleni védekezés, melyben Bács-Kiskun megye országos összehasonlításban is élen járt. III. Kémiai biztonság A év végén zárult le az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével összefüggı jogszabályváltozások folyamata, melyek a kémiai biztonság szakterület tekintetében jelentısen átrendezték az ÁNTSZ hatósági feladat- és jogkörét. A kémiai anyagok szervezett munka közbeni hatásából eredı kockázatok ellenırzésének jogköre a munkavédelmi hatósághoz került. Az ÁNTSZ ellenırzési jogköre azoknak a kémiai biztonsági jogszabályi elıírásoknak az ellenırzésére korlátozódott, amelyek függetlenek adott munkafolyamattól és minden veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel végzett tevékenység általános elıfeltételei, a munkaegészségügyi szempontokon túlmenıen a közegészségügyi szempontok érvényesítését jelentik évben Bács-Kiskun megyében az ÁNTSZ által elvégzett összesen 6865 ellenırzésbıl 3772 ellenırzés során (55%) a kémiai biztonsági elıírások betartásának ellenırzése is megtörtént. A tapasztalatok alapján a megye helyzete az alábbiakkal jellemezhetı: A munkaegészségügyi szakterület által nyilvántartott egységekben, ahol a közelmúltban zajlottak le a telepengedélyeztetési eljárások, eleget tettek a veszélyes anyagokkal és/vagy veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentési kötelezettségnek, a Biztonsági Adatlapok többnyire rendelkezésre állnak, a veszélyes anyagok/veszélyes készítmények csomagolása, feliratozása, raktározása, tárolása általában megfelelı. A kémiai kockázatelemzés hiánya ritkábban, tartalmi hiányosságok azonban gyakran elıfordulnak. A szervezett munkavégzés körében a dokumentáció készítése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minısül, de az elıírt képesítési feltételeknek a dokumentációk készítıi nem felelnek meg. A település- és környezet-egészségügyi, valamint az élelmezés-egészségügyi szakterületek bizonyos egység-típusainál (vízmő, medencés fürdı, élelmiszeripari nagyüzem) hasonlóan kielégítı a kémiai biztonsági helyzet.