Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése"

Átírás

1 Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia június 27.

2 I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament kimondta, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyenlı méltóságú személyként éljen, hogy a hátrányos megkülönböztetésőeknek megfelelı jogvédelmet nyújtson, illetve, hogy fıként az állam feladata az esélyegyenlıség elımozdítása. Az Országgyőlés figyelembe véve az Alkotmány ide vonatkozó rendelkezéseit, hazánk nemzetközi kötelezettségeit, valamint az Európai Közösség jogi hátterét - létrehozta a évi CV. törvényt, mely az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıségrıl szól, illetve bevezeti a Köztársasági Esélyegyenlıségi Programot. A Program azért jött létre, hogy segítse bizonyos társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlıségét, valamint megelızze a hátrányos megkülönböztetést. A Program fent említett céljait a mindenkori kormánynak, az államnak és az önkormányzatoknak kell megoldaniuk. A Program céljait figyelembe véve a települési önkormányzat helyi esélyegyenlıségi programot készíthet, melyben a település hátrányos helyzető csoportjainak bemutatásán kívül kijelöli a csoportok esélyegyenlıségét segítı feladatokat. Ezenkívül kiemeli az önkormányzat feladatait, valamint a helyi közügyeket. Tekintettel a fent leírtakra, valamint arra, hogy az Európai Unió elvárja a településektıl a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentését, célunk, hogy a település lakosságának egyenlı mértékben elérhetıvé tegyük a közszolgáltatásokat, illetve a fogyatékkal élık, hátrányos helyzetőek, valamint az idısek esélyegyenlıségét is biztosítani szeretnénk. 2

3 II. HÉVÍZGYÖRK FEKVÉSE, KÖZLEKEDÉSE Hévízgyörk Pest megyében Budapesttıl 35 km-re, a bagi M3-as csomópont lehajtójától 3 km-re található, a Gödöllıi-dombság keleti felén, az alsó Galga völgyében. A település már nem tartozik a szőkebb értelemben vett agglomerációhoz, de tágabb értelemben, különösen a jó közlekedés miatt, szinte oda sorolható. A településrıl kevesebb, mint 30 perc alatt elérhetı Gödöllı, Dunakeszi, Hatvan. Budapest M3-as bevezetı szakasza, valamint Vác, Pásztó, illetve Gyöngyös egy kicsivel több, mint 30 perc alatt érhetı el, amely azért különösen fontos tényezı, hiszen mind a munkahelyek, mind pedig a különbözı intézmények tekintetében ezek a települések a meghatározóak. Hévízgyörk az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának tagja. A Társulás további tagjai: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Iklad, Kartal, Tura, Verseg. A település megközelíthetısége viszonylag jónak mondható. A reggeli, valamint a délutáni órákban sőrőn járó menetrend szerint közlekedı autóbuszokkal elérhetıek a környezı falvak, települések (Bag, Tura, Galgahévíz, Gödöllı, Aszód, Budapest). A félóránként közlekedı vonattal megközelítıleg 1 óra alatt lehet beérni Budapestre, Gödöllıre perc alatt, Hatvanba pedig 15 perc alatt. A település dolgozóinak szállításában fontos szerepet játszanak a térség nagyvállalatai által mőködtetett különjáratok is, melyek saját munkavállalóik utaztatását biztosítják. A vidék változatos képet nyújt meredek partjaival, lapos dombjaival, sík területeivel. A település természeti adottsága, (dombos, lankás, erdıs terület) kitőnı lehetıséget nyújt aktív kikapcsolódásra, kerékpározásra, túrázásra, természetjárásra. A település közvetlen környezetében több természeti kincsben gazdag, védelem alatt álló terület található (Gödöllıi Dombvidék Tájvédelmi Körzet, Turai Legelı Természetvédelmi Terület), melynek látogatói gyakran keresik fel a települést is. A szomszédos Turán található termálvíz is jelentıs turisztikai potenciált rejt magában. A falu legjelentısebb turisztikai erıforrása mégis a faluban található négy templom, amelyek közül három mőemlék. A Szent Márton tiszteletére emelt, "öreg" templom a III. században épült. Az 1704-ben épített református templom kegytárgyai közül az 1723-ból való kehely érdemel említést. A klasszicista stílusú evangélikus templom a I. század elején épült. A falu mellett 1,5 hektárnyi horgásztó található. Ezen kívül említésre méltó még az országosan ismert hagyományırzı, Arany minısítéső Hévízgyörki Asszonykórus. 3

4 III. HÉVÍZGYÖRK TELEPÜLÉS ADATLAPJA 1. Demográfia Lakónépesség száma 3072 Állandó népesség száma 2992 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 85 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 86 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 311 Állandó népességbıl a évesek száma 112 Állandó népességszám változása (- / +) Népességvándorlás Mennyire jellemzık az alábbi típusú bevándorlások a településen? Kérem jellemezze a települési helyzetet (1=Egyáltalán nem jellemzı 5=Nagyon nagy mértékben jellemzı) Közeli településekrıl 3 Közeli városból 2 Távolabbi településekrıl 2 Távolabbi városokból 1 Megyeszékhelyrıl 4 Budapestrıl 4 Külföldrıl 1 Mennyire jellemzık az alábbi típusú elvándorlások a településrıl? Közeli településekre 1 Közeli városba 2 Távolabbi településekre 1 Távolabbi városokba 1 Megyeszékhelyre 1 Budapestre 1 Külföldre 1 4

5 3. Szociális helyzet a településen Összesen Munkanélküliek száma a településen 60 Ebbıl tartósan munkanélküli 10 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 9 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 64 támogatást? Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan 11 hátrányos helyzetükrıl Azon gyermekek száma, akiknek a szülei 8 általánosnál magasabb - iskolai végzettségrıl nyilatkoztak Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 53 Ebbıl Ebbıl Összesen halmozottan Külterületen élık száma: hátrányos 8 helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma 2 2 ebbı l Óvodába jár 2 2 általános iskolás tanulók száma 4 2 Etnikailag szegregált (telepszerő) lakókörnyezetben élık száma: Ebbıl összesen halmozottan hátrányos helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma - - ebbı l Óvodába jár - - általános iskolás tanulók száma - - 5

6 4. Közszolgáltatások elérhetısége Közszolgáltatások Helybe n Más településen, éspedig... (km) KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú mővészetoktatás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés Nevelési tanácsadás 10 km Aszód Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsıde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona A szolgáltatás ellátatlan 6

7 5. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági Közszolgáltatások társasága Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság A feladatellátás fenntartói háttere Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Alapfokú mővészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsıde Megyei önkormányzat Egyéb Az aszódi Podmaniczky Mővészeti Iskola tagozata látja el 7

8 Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona 8

9 6. Óvodáztatás Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 1 Óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 100 Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 118 Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma 10 Az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek száma 25 Az óvodába be nem íratott 3-5 éves halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma 0 Gyógypedagógiai nevelésben részesülı óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 0 Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 4 7. Általános iskola Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 1 Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 17 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 15 Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) 264 Általános iskolai magántanulók száma 0 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók száma 4 Gyógypedagógiai oktatásban részesülı általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 0 Halmozottan hátrányos helyzető általános iskolai tanulók száma 15 Általános iskolában tanuló elsı évfolyamosok száma (gyógypedagógiai elıkészítı osztályok tanulóival együtt) évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 39 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 28 Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 0 9

10 8. A településen élı óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma Halmozottan Összesen: hátrányos helyzető: Településen élı óvodás gyermekek, tanulók száma Óvodába jár Helyben más településre eljáró 1 0 Ebbıl ebbıl ebbıl települések nevei: Galgahévíz Alsó tagozatos (1-4.) Helyben más településre eljáró 3 0 ebbıl ebbıl települések nevei: Aszód Felsı tagozatos (5-8.) Helyben más településre eljáró 10 0 ebbıl ebbıl települések nevei: Gödöllı Aszód 10

11 9. Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településen, bejárók, utazási feltételek Összesen : Halmozotta n hátrányos helyzető: A gyermekek, tanulók létszáma a település óvodáiban és általános iskoláiban Óvodába jár más településrıl bejáró 5 0 Tömegközlekedéssel - - Iskolabusszal - - Ebbıl ebbıl ebbıl falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) 5 0 Alsó tagozatos (1-4.) más településrıl bejáró 7 0 Tömegközlekedéssel - - Iskolabusszal - - ebbıl ebbıl falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) 7 0 Felsı tagozatos (5-8.) más településrıl bejáró 19 3 Tömegközlekedéssel 19 3 Iskolabusszal - - ebbıl ebbıl falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val)

12 10. Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!) OM azonosít ó intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összese n HHH SNI Összese n HHH SNI Összese n HHH SNI Összese n Petıfi Sándor Ált. Isk HHH 12

13 11. A település szakember-ellátottsága Feladatok Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alapellátás Szociális alapellátás Szociális intézményi ellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szakellátás Az elıírt képesítés feltételeket a személyzet hiánytalanul Teljesít Nem i teljesíti Hiányok megnevezése A szolgáltatás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által közösen fenntartott és mőködtetett formában valósul meg A szolgáltatás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által közösen fenntartott és mőködtetett formában valósul meg A szolgáltatás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által közösen fenntartott és mőködtetett formában valósul meg 13

14 12. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást az egyes intézményekben? OM azonosí tó intézmény neve integráció s tanulók létszáma tervezett tanulói létszám 2004/ / / /2009 képességkibontakozta tó integráció s képességkibontakozta tó integráció s képességkibontakozta tó integráció s képességkibontakozta tó Petıi Sándor Általános Isk

15 13. Az önkormányzat/társulás hozzájárulásának mértéke a település intézményeiben Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft) OM azonosító intézmény neve Petıfi Sándor Általános Iskola Napköziotthonos Óvoda

16 IV. HÉVÍZGYÖRK GAZDASÁGI, FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE Gazdasági helyzet A térség lakosai mindig is túlnyomórészt a mezıgazdaságból éltek. Egészen a as évek végéig ez a térség szolgálta ki az Észak-pesti piacok (Bosnyák téri, Lehel téri, Garay téri stb.) zöldség-gyümölcs, és más mezıgazdasági termék iránti igényét. A Gödöllıi Dombság adottságai miatt a településen jellemzı volt a szılıtermelés, borászat, az állattartás, valamint a zöldség-gyümölcstermesztés. A mezıgazdaságban végbemenı konjukturális változások, az új piaci szereplık megjelenésének köszönhetıen, valamint az urbanizáció következtében a mezıgazdaság szerepe a település életében visszaszorult. A TSZ felbomlását követıen ugyan a földek magánkézbe kerültek, azonban nem zajlottak le a termékszerkezettel kapcsolatos váltások és nem történt meg a szervezeti struktúra modernizálása sem. Továbbá nem alakult ki a mezıgazdasági termékek feldolgozásának helyi bázisa, ezért további feldolgozásuk, így a magasabb hozzáadott érték elıállítása így jelenleg a térségen kívül történik. Ezeknek következtében, valamint az elmúlt 20 év urbanizációs tendenciájának hatására a településen és környékén megnıtt a mőveletlen földek, területek aránya is. Manapság már egyáltalán nem számít ritkaságnak a falu határában az egybefüggı megmunkálatlan földterületek, elhanyagolt szılılugasok látványa. A mezıgazdaság háttérbeszorulásával párhuzamosan az állattartással foglalkozók száma is jelentısen lecsökkent. Ezt a tendenciát erısíti az is, hogy a tradicionálisan mezıgazdasággal foglalkozó lakosok megöregedtek, inaktívvá váltak, azonban az idıközben felnövı generáció jellemzıen nem ebben a szektorban képzi magát tovább, így az évek alatt felgyülemlett szaktudás, erıforrás nem adódik tovább. A munkaidı struktúra változásának, illetve a fogyasztói kultúra megváltozásának következményeként a családi házakhoz tartozó hobbikertek is elhanyagoltabbá váltak. A lakhelyváltoztatás nélkül a környezı városokban elérhetı munkahelyek és azok magasabb jövedelmi színvonala kedvezıen hat a térség népességmegtartó képességére, csakúgy, mint a fıvárosból történı, szuburbanizációs jellegő kivándorlás. A környezı városok elszívó hatása érvényesül a befektetések vonzása területén, akik számára komplex gazdasági háttérszolgáltatásokat és gazdag telephelykínálatot nyújtanak. 16

17 Így a településen a beruházói tıke érdeklıdésének alacsony szintje jellemzı, ami kedvezıtlenül hat a helyi életszínvonalra. A helyi vállalkozások a gazdasági szolgáltatások helyben nem elérhetı részét szintén a környezı nagyobb városokban veszik igénybe. A település gazdasági struktúrájában az alacsony hozzáadott értéket elıállító és alacsony jövedelemtermelı képességő ágazatok magasabb aránya figyelhetı meg. A vállalkozások többségét a fennmaradásért küzdı egyéni, illetve mikro- és kisvállalkozások alkotják. A község fejlıdését dinamizáló, versenyképes, erıs piaci pozíciójú vállalkozók köre nem elég tág, azonban kialakulóban van egy fejlıdıképes, folyamatos beruházásokat megvalósító, életképes helyi vállalkozói réteg. 1. táblázat. A Hévízgyörkön bejegyzett vállalkozások száma, megoszlása. Egyéni vállakozók száma 115 BT-k száma 45 KFT-k száma 61 ZRT-k száma 3 Mezıgazd. ıstermelı 2 2. táblázat. A település vállalkozásainak gazdasági ág szerinti megoszlása Mezıgazdasági 19% Ipari 23% Szolgáltató 58% A község gazdasági struktúrájában a fejlett országok gazdasági szerkezeti jellemzıinek megfelelıen a tercier szektor képviseli a legnagyobb arányt a társas vállalkozások számaránya alapján. A település lakosainak többsége (64%) nem helyben, hanem a környezı városokban dolgozik. Jellemzı az alacsony iskolai végzettséget igénylı, betanított segédmunkásként dolgozók magas aránya. A gödöllıi Sony, TEVA, Caterpillar, Lear, valamint az jászfényszarusi Samsung gyárak a legnagyobb betanított segédmunkaerı felszívó cégek a környéken. A Budapestre bejáró dolgozók többsége azonban inkább már a szolgáltatás szektorban helyezkedik el. Az Önkormányzat, valamint az általa fenntartott helyi intézmények összesen közel 70 fı részére biztosítanak munkát. Ez azt jelenti, hogy az aktív lakosság nagyjából a fele napi több órát utazik lakóhelye és munkahelye között. 17

18 Foglalkoztatás májusában a település lakosainak száma 3072 fı. A éves kor közötti lakosok száma 1797 fı, a regisztrált munkanélküliek száma pedig 60 fı. Összesen 10 olyan személyrıl tudunk, aki tartósan munkanélküliként van regisztrálva. Ezeknek az adatoknak a fényében igen alacsony munkanélküliségi rátáról beszélhetünk, (3,3%) amelynek egyik ára a munkavállalókra háruló többórás utazás. 3. táblázat. A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 8. általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezık száma 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezık száma Középfokú végzettséggel rendelkezık száma Felsıfokú végzettséggel rendelkezık száma táblázat. A regisztrált munkanélküliek nem szerinti megoszlása Férfi Nı 35 fı 25 fı A fenti adatokból jól kitőnik, hogy a legérintettebbek az alacsony iskolai végzettségőek (összesen 40 fı), valamint a férfiak. Feltételezhetıen a regisztrált munkanélküliek számánál azért lényegesen többen maradnak távol a munkaerı-piactól. Ennek egyik oka, hogy a községben még mindig erısen elfogadott hagyományos érték, hogy a nık háztartásbeliek maradnak, ez indokolhatja a férfiak magasabb számarányát a statisztikában. A másik ok lehet, hogy Gödöllın található a Munkaügyi Központ, ahova az érintettek gyakran feleslegesnek és költségesnek érzik a beutazást, a kapott szolgáltatásokkal, lehetıségekkel összehasonlítva. Gyakran elıfordul az is, hogy a jelentıs szocio-kultúrális hátránnyal küzdık (alacsony iskolai végzettséggel rendelkezı) számára megléphetetlennek tőnik, hogy beutazzanak a városba és egy hivatal szolgáltatásait igénybe vegyék. Sok olyan, a munkaerıpiactól távolmaradó egyénnel is lehet számolni, akik a Munkaügyi Központtal való együttmőködés sikertelensége után megszakították a kapcsolatot a Központtal, így kiestek a statisztikából, azonban továbbra sem rendelkeznek stabil, állandó munkahellyel. 18

19 Ezek az egyének a munkaügyi regisztrációból való kiesés következtében elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét is. A diplomás munkanélküliek esetében torzíthatja a képet az, hogy sok esetben a friss diplomás fiatal a diploma letétele után nem települ vissza azonnal, hanem ott próbál meg elhelyezkedni, ahol tanult. Ha munkanélkülivé válik akkor is lehetısége van az ideiglenes lakcím szerinti Munkaügyi Központ szolgáltatásait igénybe venni. Mivel a Munkaügyi Központ egy másik településen van, nincs élı kapcsolat a Munkaügyi Központ és az Önkormányzat között. Bár a Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni (pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.). Az Önkormányzat nem ismeri ennek a társadalmi csoportnak a problémáit, a munkanélküliség kiváltó okait, fı tényezıit, illetve nincs naprakész információja a regisztrált munkanélküliek további életútját illetıen. Azon túlmenıen, hogy ezek az emberek kikerülve az Önkormányzat látószögébıl még jobban magukra maradnak problémáikkal, a hiányos információk nagymértékben nehezítik a megfelelı esélyegyenlıségi stratégiák kialakítását. Az esélyegyenlıséget megerısítı pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerıpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. Közhasznú foglalkozás keretében 9 fıt foglalkoztatnak, ebbıl 4 fıt egy kistérségi pályázaton elnyert közmunka program keretében. A bevont 4 fı mindegyike regisztrált munkanélküli volt. Ennek a programnak a keretében a közmunkaprogramba bevont egyének bérét, valamint a munkavégzéshez szükséges felszerelések (pl. főkasza) beszerzését finanszírozzák. 19

20 V. DEMOGRÁFIA Lakosság 5. táblázat A település lakossága és kor szerinti megoszlása Lakosok száma Kor szerinti összetétel Település neve január Hévízgyörk A évi statisztikák szerint a településen élık száma 3072 fı, ebbıl 2992 fı állandó lakos. Ha ezt a számot összevetjük az elızı 3 év adataival, akkor a lakosok számában fokozatos emelkedés figyelhetı meg. Azonban ha csak a természetes szaporodást vesszük figyelembe, az emelkedés már nem ennyire egyértelmő. A pozitív mérleget mindenképp a kedvezı migrációs tendenciák biztosítják. 6. táblázat A teljes népesség valamint a 0-2 éves korcsoport népességváltozása Hévízgyörk Teljes népesség 0-2 éves korig A táblázatból kiderül, hogy míg a lakosság száma töretlenül emelkedett az elmúlt 5 évben, addig a 0-2 éves korú gyerekek száma stagnál. A teljes népesség növekedésének magyarázatára az szolgál, hogy a vándorlási különbözet (a be-és elvándorlók számának különbsége) az elmúlt 10 évben egyértelmően pozitív volt. 20

21 Beköltözık A rendszerváltást követı évek beköltözıi, azok a fıként budapesti, vagy környezı városból jövı emberekbıl álltak, akik a városi ingatlanjaikat (gyakran lakótelepi lakásukat) eladva itt tudtak kertes házat vásárolni. Az elmúlt években e csoport tagjainak összetétele megváltozott, ma már inkább tehetısebb, középkorúak költöznek ki, akik a zajos várost megunván, ezen a környéken keresnek nyugalmat. A beköltözık között jellemzıen Budapestrıl, valamint a környezı településekrıl átköltözık vannak túlsúlyban. Ez a társadalmi csoport jelenleg még munkaerı-piacilag aktív és foglalkoztatási szempontból erısen kötıdik valamelyik környezı városhoz, vagy Budapesthez, azonban ennek a csoportnak az elöregedése utánpótlás hiányában jelentıs terhet róhat a közösségre. Ezeket a problémákat felismerve az Önkormányzat olyan lakás-, illetve ingatlanfejlesztési konstrukció kidolgozását kezdte meg, amelynek keretében pont a fiatal szülık számára szeretnének vonzó, az ı igényeikhez igazodó telkeket kialakítani. A számukra elérhetı kedvezményes hitelek, illetve állami, valamint önkormányzati támogatásoknak köszönhetıen jelentıs kedvezménnyel tudnának itt, házhelyhez jutni. Kiköltözık A városból kiköltözık esetén jellemzı tendencia a közeli városba való beköltözés (Gödöllı, Aszód), amit gyakran a jobb infrastrukturális lehetıségekkel, az intézmények jobb elérhetıségével magyaráznak. Érdekes módon azonban nem jellemzı a Budapestre való felköltözés. A jövı nagy kérdése az, hogy mi lesz a sorsa azoknak a fiatal felnıtteknek, akik egyetemi tanulmányaikat más városban folytatták, (Szeged, Gödöllı, Veszprém, Budapest, Pécs) és gyakran jelenleg is életvitelszerően máshol tartózkodnak, azonban az állandó lakcímük nem változik, így nem jelennek meg, mint elköltözık a statisztikákban. Az ı esetükben fontos kérdés, hogy a falu vissza tudja-e ıket csábítani, tud-e olyan kulturális, közoktatási, infrastrukturális szolgáltatást nyújtani, amelyek vonzó célponttá teszik a települést a visszatelepülık, illetve az újonnan betelepülık számára. A település jó fekvése, a nagyobb városok és Budapest, valamint az autópálya közelsége mind olyan tényezık, ami alapvetıen alkalmassá teszi a helységet erre a feladatra. 21

22 Kisebbség A jelenlegi lakosok közel 33%-a VII. század végén lett betelepítve a Felvidékrıl. Ezen családok esetében a felekezeti hovatartozásukon (evangélikusok) kívül semmi sem utal felvidéki múltjukra. Nem tartják hagyományukat, ünnepségeiket, teljes mértékben asszimilálódtak. A legutóbbi népszámlálás alkalmával magyarnak vallották magukat. A településen összesen két jómódú roma család lakik, ami a település teljes lakosságára vetítve kevesebb, mint 0,05%-ot jelent. Más kisebbség nincs nyilvántartva, melynek következtében sem nemzeti, sem kisebbségi önkormányzat nem mőködik a faluban. Fogyatékkal élık A településen élı 67%-ban, vagy nagyobb százalékban rokkantként nyilvántartott (I. II. III. rokkantsági csoportba tartozó) személyek száma összesen 73 fı. Ebbıl 8 fı kerekesszékes, és 7 olyan személy van, akik önellátásra nem képesek, tartósan ágyhoz kötött betegek, gondozásukról, felügyeletükrıl folyamatosan gondoskodni kell. A tartós betegek ellátása gyakran komoly terhet jelent egy család életében, hiszen ha a család nem akarja a beteget intézetbe adni, akkor az egyik családtagnak otthon kell maradnia, aki így kiesik a munkaerıpiacról, ami nagymértékben rontja a család anyagi és egzisztenciális helyzetét. A gondozási segély összege nem vetekszik egy átlagos kereset összegével. A településen összesen 143 fı kap közlekedési támogatást. A középületek többségénél az akadálymentesítés nem megoldott. A településen összesen 10 fı értelmileg akadályozott személy él. A településen a támogató szolgálat nem mőködik, illetve a házi segítségnyújtás rendszere sem kiépített. Ennek következtében a fogyatékkal élık, illetve mozgásukban korlátozottak, valamint a tartós gondozást igénylı személyek családtagjai esetén sérül a foglalkoztatáshoz, a társadalmi esélyegyenlıséghez való joguk. 22

23 VI. INFRASTRUKTÚRA, KÖZSZOLGÁLTATÁS Infrastruktúra A település vezetékes vízellátása 95 %-os mértékben megoldott. A vízmő társulás neve Galgamenti Víziközmő Kft. A település minden utcájában elérhetı az elektromos energia és vezetékes gázellátás. Hévízgyörk az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Kft tagja, így a szilárd kommunális hulladék elszállítása a település teljes területén megoldott. A legközelebbi hulladéklerakó Aszódon, szelektív hulladéklerakó pedig Turán található. A településen összesen 3 szelektív hulladék győjtısziget található, illetve 3 nyilvános helyen a használt elem győjtése is megoldott. A telefonhálózat kiépítése 100 %-os, így a szélessávú internet is elérhetı, a kábelhálózat kiépítése folyamatos. A település közúthálózatának 98 %-a szilárd burkolattal ellátott. A csatornahálózat a település teljes területén kiépült. Hévízgyörk ár- és belvíz veszélyezettség alapján A fokozatú, azaz erısen veszélyeztetett kategóriába tartozik. Éppen ezért, a csapadékosabb hónapok idején gyakoriak a felszíni vízelvezetés megoldatlanságából adódó problémák, melyet az Önkormányzat egy pályázat keretében szeretne a közeljövıben megoldottá tenni. Közszolgáltatás A településen található Posta, Egészség Ház, Mővelıdési Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a régi iskola épületében kapott helyett. Szolgáltatásait hetente háromszor négy órában vehetik igénybe a hévízgyörkiek. Az Egészség Házban az egészségügyi alapellátásban gyermek-háziorvos, felnıtt-háziorvos, fogorvos és védını praktizál. A védınıi rendelés a hévízgyörki lakosok számára minden nap két órában érhetı el. Csecsemı- és gyermektanácsadás, valamint szaktanácsadás, illetve terhes tanácsadás hetente egyszer vehetı igénybe, míg Terhes Mozgó Szakorvosi Szolgálat havonta egy alkalommal. Jelenleg 270 család tartozik a védınıi körzethez. A gyermekorvosi rendelés minden nap biztosított. A praxisba bejelentkezett gyermekek száma Hévízgyörkön 522 fı. Sürgısségi ellátás esetén orvosi ügyelet Turán található. 23

24 A jelenlegi információk szerint a kórházi felnıtt és gyermekellátást Kistarcsán, míg sürgısségi és baleseti ellátást Budapesten a Péterffy Sándor utcai kórházban jogosultak igénybe venni a település lakói. Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információk a lakosok számára jól elérhetıek, folyamatosan frissítettek. A Mővelıdési Házban található a könyvtár, amit éppen a közeljövıben szeretne az Önkormányzat online alapúvá tenni. Ennek keretében az olvasók egy online rendszeren keresztül tudnak csatlakozni a Széchényi Könyvtár állományához. Erre a fejlesztésre azért van szükség, mert az elmúlt években nagymértékben visszaesett a könyvtárhasználók száma, amelynek egyik fı oka a nem kurrens, elavult könyvállomány volt. A jelenlegi könyvtár helyére egy Ifjúsági Közösségi Teret szeretnének kialakítani, ahol a település fiataljainak terveznek kultúrált szórakozási, idıeltöltési lehetıséget biztosítani. A település ifjúságának érdekvédelmét, kulturális rendezvényeik megszervezését az Összefogás a Hévízgyörki Ifjúsági Egyesület vállalta fel. A falu idıskorú lakosainak aktivitását jelzi, hogy a Mővelıdési Házban jelenleg 3 idıseket tömörítı civil szervezet is mőködik. Az egyik az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület, amely 3 éve létezik, és egy Vegyeskórussal lépnek fel, valamint a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub, amely 15 éve mőködik és a Nyugdíjas Népdalkört mőködteti. A hagyományırzésben jelentıs szerepet tölt be az országosan is ismert Hévízgyörki Asszonykórus Népmővészeti Egyesület. Akadálymentesítés Az Egészség Ház épülete, valamint a település óvodája teljes körően akadálymentesített. Azonban a Polgármesteri Hivatal épülete, a Posta valamint a Mővelıdési Ház épülete, illetve az Általános Iskola akadálymentesítése még nem megoldott. Bölcsıdei ellátás A községben nincs elérhetı bölcsıdei szolgáltatás. A legközelebbi bölcsıde Aszódon található. Bár évente csupán 1-2 hévízgyörki gyereket tartanak nyílván az Aszódi bölcsıdében, volt már példa arra, hogy egy szülı azért jelentette be gyerekét egy aszódi címre, hogy biztosan igénybe vehesse az ottani bölcsıdei ellátást. 24

25 A többség esetén azonban valamelyik szülı inkább otthon marad a gyermek 3éves koráig, vagy a szintén faluban élı nagyszülık segítségét veszik igénybe. Ennek ellenére sokszor jelenik meg igényként az óvoda irányában, hogy vegyen fel fiatalabb gyereket is, mert a szülı szeretne dolgozni. Természetesen a más városból, térségbıl frissen beköltözık esetében a nagyszülıkre támaszkodás nem megoldható, ezért ennek az ellátásnak a hiánya komoly problémát jelenthet a számukra. Ha az Önkormányzat valóban komoly szándékkal bír a tekintetben, hogy a demográfiai egyensúly fenntartása érekében fiatal szülıket csábítson a településre, akkor ennek az ellátási formának a kialakítása, biztosítása megoldásra vár. VII. KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS Óvodai ellátás A feladatellátás teljes egészében az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett Napköziotthonos Óvodában valósul meg. Az Óvoda épülete 2005-ben épült és tökéletesen megfelel a kor elvárásainak, ezenkívül az épület teljes körő akadálymentesítése is megtörtént. Az épületben található bútorok, felszerelések korszerőek, a gyerekek számára mind ergonómiai, mind használhatósági szempontból megfelelıek. Az épület tágas, világos, a tornaterme jól felszerelt, a játszóudvar még nem teljesen kialakított, de már jelenleg is megfelelınek mondható. Az intézménybe összesen 118 gyermek jár, és 8 fıállású szakképzett óvópedagógus dolgozik, képesítés nélküli óvópedagógus nem dolgozik az intézményben. Az Óvodában 4 óvodai csoport van, átlagos létszámuk 29 fı. Az Óvodába 1 sajátos nevelési igényő gyermek és 31 részképesség zavarral rendelkezı jár. Az óvópedagógusok munkáját a kistérségi szinten fenntartott Szakszolgálat segíti, melynek értelmében mind a 31 gyerek kap logopédiai fejlesztést, amelyet a Szakszolgálat logopédusa biztosít. Az 1 fı mozgássérült gyermek számára a Petı Intézettel kötött szerzıdés értelmében 2 hetente, egy alkalommal utazó konduktor foglalkozik, valamint az óvópedagógusok minden héten gyógytornát biztosítanak a gyermek számára. 25

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve 1 Az esélyegyenlıségi terv készítésénél figyelembe vett jogszabályok, dokumentumok: - 2003. évi CV. Tv. 27-29.

Részletesebben

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal

Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés. Újhartyán Község Önkormányzat. K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés Újhartyán Község Önkormányzat K é s z í t e t t e : Polgármesteri Hivatal Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér ismertetése... 3 2. Bevezetés, település bemutatása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 2011. HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK SZAKÉRTŐI FELÜLVIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2008-2011 (Tervezet) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására

E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására Készült: 2011. február 22-i ülésére Elıterjesztı: Tisztelt Képviselı-testület! A II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda,

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár

A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár A KISTÉRSÉGEK RENDSZERÉNEK KIALAKULÁSA ÉS MŐKÖDÉSE Tab 2009. november 19. Dr. Virág Rudolf közjogi és koordinációs szakállamtitkár Elméleti alapok IDEA tanácsadó testület (2002. szeptember) Feltárta a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv Neve: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Székhelye: 7570 Barcs, Széchenyi u. 2. 2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei

A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei A gyógytestnevelés jelenlegi rendszere, az új szakszolgálati rendelet alapelvei 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 21. A közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményei: gyógypedagógiai tanácsadó,

Részletesebben

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn

Alaptevékenysége (szakfeladatai) december 31-ig Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, Évfolyamonként emeltszintű idegenn A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Rövid és rövidített neve: Megyervárosi Iskola Székhelye: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. Az intézmény

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11188/2009. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a Települési Közoktatási

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10545/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 2007. Budapest Fıváros XV. Kerület Közoktatási Esélyegyenlıségi Programja 1 Tartalom Bevezetés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK 2004. NOVEMBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN 21/2004 (XI.11.) HKTT határozat Tárgy: pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok többcélú társulásban történı

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben