Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése"

Átírás

1 Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia június 27.

2 I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament kimondta, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyenlı méltóságú személyként éljen, hogy a hátrányos megkülönböztetésőeknek megfelelı jogvédelmet nyújtson, illetve, hogy fıként az állam feladata az esélyegyenlıség elımozdítása. Az Országgyőlés figyelembe véve az Alkotmány ide vonatkozó rendelkezéseit, hazánk nemzetközi kötelezettségeit, valamint az Európai Közösség jogi hátterét - létrehozta a évi CV. törvényt, mely az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıségrıl szól, illetve bevezeti a Köztársasági Esélyegyenlıségi Programot. A Program azért jött létre, hogy segítse bizonyos társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlıségét, valamint megelızze a hátrányos megkülönböztetést. A Program fent említett céljait a mindenkori kormánynak, az államnak és az önkormányzatoknak kell megoldaniuk. A Program céljait figyelembe véve a települési önkormányzat helyi esélyegyenlıségi programot készíthet, melyben a település hátrányos helyzető csoportjainak bemutatásán kívül kijelöli a csoportok esélyegyenlıségét segítı feladatokat. Ezenkívül kiemeli az önkormányzat feladatait, valamint a helyi közügyeket. Tekintettel a fent leírtakra, valamint arra, hogy az Európai Unió elvárja a településektıl a társadalmi egyenlıtlenségek csökkentését, célunk, hogy a település lakosságának egyenlı mértékben elérhetıvé tegyük a közszolgáltatásokat, illetve a fogyatékkal élık, hátrányos helyzetőek, valamint az idısek esélyegyenlıségét is biztosítani szeretnénk. 2

3 II. HÉVÍZGYÖRK FEKVÉSE, KÖZLEKEDÉSE Hévízgyörk Pest megyében Budapesttıl 35 km-re, a bagi M3-as csomópont lehajtójától 3 km-re található, a Gödöllıi-dombság keleti felén, az alsó Galga völgyében. A település már nem tartozik a szőkebb értelemben vett agglomerációhoz, de tágabb értelemben, különösen a jó közlekedés miatt, szinte oda sorolható. A településrıl kevesebb, mint 30 perc alatt elérhetı Gödöllı, Dunakeszi, Hatvan. Budapest M3-as bevezetı szakasza, valamint Vác, Pásztó, illetve Gyöngyös egy kicsivel több, mint 30 perc alatt érhetı el, amely azért különösen fontos tényezı, hiszen mind a munkahelyek, mind pedig a különbözı intézmények tekintetében ezek a települések a meghatározóak. Hévízgyörk az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának tagja. A Társulás további tagjai: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Iklad, Kartal, Tura, Verseg. A település megközelíthetısége viszonylag jónak mondható. A reggeli, valamint a délutáni órákban sőrőn járó menetrend szerint közlekedı autóbuszokkal elérhetıek a környezı falvak, települések (Bag, Tura, Galgahévíz, Gödöllı, Aszód, Budapest). A félóránként közlekedı vonattal megközelítıleg 1 óra alatt lehet beérni Budapestre, Gödöllıre perc alatt, Hatvanba pedig 15 perc alatt. A település dolgozóinak szállításában fontos szerepet játszanak a térség nagyvállalatai által mőködtetett különjáratok is, melyek saját munkavállalóik utaztatását biztosítják. A vidék változatos képet nyújt meredek partjaival, lapos dombjaival, sík területeivel. A település természeti adottsága, (dombos, lankás, erdıs terület) kitőnı lehetıséget nyújt aktív kikapcsolódásra, kerékpározásra, túrázásra, természetjárásra. A település közvetlen környezetében több természeti kincsben gazdag, védelem alatt álló terület található (Gödöllıi Dombvidék Tájvédelmi Körzet, Turai Legelı Természetvédelmi Terület), melynek látogatói gyakran keresik fel a települést is. A szomszédos Turán található termálvíz is jelentıs turisztikai potenciált rejt magában. A falu legjelentısebb turisztikai erıforrása mégis a faluban található négy templom, amelyek közül három mőemlék. A Szent Márton tiszteletére emelt, "öreg" templom a III. században épült. Az 1704-ben épített református templom kegytárgyai közül az 1723-ból való kehely érdemel említést. A klasszicista stílusú evangélikus templom a I. század elején épült. A falu mellett 1,5 hektárnyi horgásztó található. Ezen kívül említésre méltó még az országosan ismert hagyományırzı, Arany minısítéső Hévízgyörki Asszonykórus. 3

4 III. HÉVÍZGYÖRK TELEPÜLÉS ADATLAPJA 1. Demográfia Lakónépesség száma 3072 Állandó népesség száma 2992 Állandó népességbıl a 0-2 évesek száma 85 Állandó népességbıl a 3-5 évesek száma 86 Állandó népességbıl a 6-14 évesek száma 311 Állandó népességbıl a évesek száma 112 Állandó népességszám változása (- / +) Népességvándorlás Mennyire jellemzık az alábbi típusú bevándorlások a településen? Kérem jellemezze a települési helyzetet (1=Egyáltalán nem jellemzı 5=Nagyon nagy mértékben jellemzı) Közeli településekrıl 3 Közeli városból 2 Távolabbi településekrıl 2 Távolabbi városokból 1 Megyeszékhelyrıl 4 Budapestrıl 4 Külföldrıl 1 Mennyire jellemzık az alábbi típusú elvándorlások a településrıl? Közeli településekre 1 Közeli városba 2 Távolabbi településekre 1 Távolabbi városokba 1 Megyeszékhelyre 1 Budapestre 1 Külföldre 1 4

5 3. Szociális helyzet a településen Összesen Munkanélküliek száma a településen 60 Ebbıl tartósan munkanélküli 10 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 9 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 64 támogatást? Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan 11 hátrányos helyzetükrıl Azon gyermekek száma, akiknek a szülei 8 általánosnál magasabb - iskolai végzettségrıl nyilatkoztak Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 53 Ebbıl Ebbıl Összesen halmozottan Külterületen élık száma: hátrányos 8 helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma 2 2 ebbı l Óvodába jár 2 2 általános iskolás tanulók száma 4 2 Etnikailag szegregált (telepszerő) lakókörnyezetben élık száma: Ebbıl összesen halmozottan hátrányos helyzetőek 3-5 éves gyermekek száma - - ebbı l Óvodába jár - - általános iskolás tanulók száma - - 5

6 4. Közszolgáltatások elérhetısége Közszolgáltatások Helybe n Más településen, éspedig... (km) KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú mővészetoktatás KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés Nevelési tanácsadás 10 km Aszód Logopédiai ellátás Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsıde Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona A szolgáltatás ellátatlan 6

7 5. A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági Közszolgáltatások társasága Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság A feladatellátás fenntartói háttere Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Alapfokú mővészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztı felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsıde Megyei önkormányzat Egyéb Az aszódi Podmaniczky Mővészeti Iskola tagozata látja el 7

8 Családi napközi Iskolai napközi Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona 8

9 6. Óvodáztatás Óvodai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 1 Óvodai férıhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 100 Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 118 Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma 10 Az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek száma 25 Az óvodába be nem íratott 3-5 éves halmozottan hátrányos helyzető gyermekek száma 0 Gyógypedagógiai nevelésben részesülı óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 0 Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) 4 7. Általános iskola Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 1 Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 17 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 15 Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) 264 Általános iskolai magántanulók száma 0 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók száma 4 Gyógypedagógiai oktatásban részesülı általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 0 Halmozottan hátrányos helyzető általános iskolai tanulók száma 15 Általános iskolában tanuló elsı évfolyamosok száma (gyógypedagógiai elıkészítı osztályok tanulóival együtt) évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 39 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 28 Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 0 9

10 8. A településen élı óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma Halmozottan Összesen: hátrányos helyzető: Településen élı óvodás gyermekek, tanulók száma Óvodába jár Helyben más településre eljáró 1 0 Ebbıl ebbıl ebbıl települések nevei: Galgahévíz Alsó tagozatos (1-4.) Helyben más településre eljáró 3 0 ebbıl ebbıl települések nevei: Aszód Felsı tagozatos (5-8.) Helyben más településre eljáró 10 0 ebbıl ebbıl települések nevei: Gödöllı Aszód 10

11 9. Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma a településen, bejárók, utazási feltételek Összesen : Halmozotta n hátrányos helyzető: A gyermekek, tanulók létszáma a település óvodáiban és általános iskoláiban Óvodába jár más településrıl bejáró 5 0 Tömegközlekedéssel - - Iskolabusszal - - Ebbıl ebbıl ebbıl falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) 5 0 Alsó tagozatos (1-4.) más településrıl bejáró 7 0 Tömegközlekedéssel - - Iskolabusszal - - ebbıl ebbıl falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val) 7 0 Felsı tagozatos (5-8.) más településrıl bejáró 19 3 Tömegközlekedéssel 19 3 Iskolabusszal - - ebbıl ebbıl falugondnoki szolgálattal - - egyéni (szülık szgk.-val)

12 10. Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint (csak általános iskola!) OM azonosít ó intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai tagozat Összese n HHH SNI Összese n HHH SNI Összese n HHH SNI Összese n Petıfi Sándor Ált. Isk HHH 12

13 11. A település szakember-ellátottsága Feladatok Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alapellátás Szociális alapellátás Szociális intézményi ellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szakellátás Az elıírt képesítés feltételeket a személyzet hiánytalanul Teljesít Nem i teljesíti Hiányok megnevezése A szolgáltatás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által közösen fenntartott és mőködtetett formában valósul meg A szolgáltatás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által közösen fenntartott és mőködtetett formában valósul meg A szolgáltatás az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által közösen fenntartott és mőködtetett formában valósul meg 13

14 12. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást az egyes intézményekben? OM azonosí tó intézmény neve integráció s tanulók létszáma tervezett tanulói létszám 2004/ / / /2009 képességkibontakozta tó integráció s képességkibontakozta tó integráció s képességkibontakozta tó integráció s képességkibontakozta tó Petıi Sándor Általános Isk

15 13. Az önkormányzat/társulás hozzájárulásának mértéke a település intézményeiben Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft) 1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft) OM azonosító intézmény neve Petıfi Sándor Általános Iskola Napköziotthonos Óvoda

16 IV. HÉVÍZGYÖRK GAZDASÁGI, FOGLALKOZTATÁSI HELYZETE Gazdasági helyzet A térség lakosai mindig is túlnyomórészt a mezıgazdaságból éltek. Egészen a as évek végéig ez a térség szolgálta ki az Észak-pesti piacok (Bosnyák téri, Lehel téri, Garay téri stb.) zöldség-gyümölcs, és más mezıgazdasági termék iránti igényét. A Gödöllıi Dombság adottságai miatt a településen jellemzı volt a szılıtermelés, borászat, az állattartás, valamint a zöldség-gyümölcstermesztés. A mezıgazdaságban végbemenı konjukturális változások, az új piaci szereplık megjelenésének köszönhetıen, valamint az urbanizáció következtében a mezıgazdaság szerepe a település életében visszaszorult. A TSZ felbomlását követıen ugyan a földek magánkézbe kerültek, azonban nem zajlottak le a termékszerkezettel kapcsolatos váltások és nem történt meg a szervezeti struktúra modernizálása sem. Továbbá nem alakult ki a mezıgazdasági termékek feldolgozásának helyi bázisa, ezért további feldolgozásuk, így a magasabb hozzáadott érték elıállítása így jelenleg a térségen kívül történik. Ezeknek következtében, valamint az elmúlt 20 év urbanizációs tendenciájának hatására a településen és környékén megnıtt a mőveletlen földek, területek aránya is. Manapság már egyáltalán nem számít ritkaságnak a falu határában az egybefüggı megmunkálatlan földterületek, elhanyagolt szılılugasok látványa. A mezıgazdaság háttérbeszorulásával párhuzamosan az állattartással foglalkozók száma is jelentısen lecsökkent. Ezt a tendenciát erısíti az is, hogy a tradicionálisan mezıgazdasággal foglalkozó lakosok megöregedtek, inaktívvá váltak, azonban az idıközben felnövı generáció jellemzıen nem ebben a szektorban képzi magát tovább, így az évek alatt felgyülemlett szaktudás, erıforrás nem adódik tovább. A munkaidı struktúra változásának, illetve a fogyasztói kultúra megváltozásának következményeként a családi házakhoz tartozó hobbikertek is elhanyagoltabbá váltak. A lakhelyváltoztatás nélkül a környezı városokban elérhetı munkahelyek és azok magasabb jövedelmi színvonala kedvezıen hat a térség népességmegtartó képességére, csakúgy, mint a fıvárosból történı, szuburbanizációs jellegő kivándorlás. A környezı városok elszívó hatása érvényesül a befektetések vonzása területén, akik számára komplex gazdasági háttérszolgáltatásokat és gazdag telephelykínálatot nyújtanak. 16

17 Így a településen a beruházói tıke érdeklıdésének alacsony szintje jellemzı, ami kedvezıtlenül hat a helyi életszínvonalra. A helyi vállalkozások a gazdasági szolgáltatások helyben nem elérhetı részét szintén a környezı nagyobb városokban veszik igénybe. A település gazdasági struktúrájában az alacsony hozzáadott értéket elıállító és alacsony jövedelemtermelı képességő ágazatok magasabb aránya figyelhetı meg. A vállalkozások többségét a fennmaradásért küzdı egyéni, illetve mikro- és kisvállalkozások alkotják. A község fejlıdését dinamizáló, versenyképes, erıs piaci pozíciójú vállalkozók köre nem elég tág, azonban kialakulóban van egy fejlıdıképes, folyamatos beruházásokat megvalósító, életképes helyi vállalkozói réteg. 1. táblázat. A Hévízgyörkön bejegyzett vállalkozások száma, megoszlása. Egyéni vállakozók száma 115 BT-k száma 45 KFT-k száma 61 ZRT-k száma 3 Mezıgazd. ıstermelı 2 2. táblázat. A település vállalkozásainak gazdasági ág szerinti megoszlása Mezıgazdasági 19% Ipari 23% Szolgáltató 58% A község gazdasági struktúrájában a fejlett országok gazdasági szerkezeti jellemzıinek megfelelıen a tercier szektor képviseli a legnagyobb arányt a társas vállalkozások számaránya alapján. A település lakosainak többsége (64%) nem helyben, hanem a környezı városokban dolgozik. Jellemzı az alacsony iskolai végzettséget igénylı, betanított segédmunkásként dolgozók magas aránya. A gödöllıi Sony, TEVA, Caterpillar, Lear, valamint az jászfényszarusi Samsung gyárak a legnagyobb betanított segédmunkaerı felszívó cégek a környéken. A Budapestre bejáró dolgozók többsége azonban inkább már a szolgáltatás szektorban helyezkedik el. Az Önkormányzat, valamint az általa fenntartott helyi intézmények összesen közel 70 fı részére biztosítanak munkát. Ez azt jelenti, hogy az aktív lakosság nagyjából a fele napi több órát utazik lakóhelye és munkahelye között. 17

18 Foglalkoztatás májusában a település lakosainak száma 3072 fı. A éves kor közötti lakosok száma 1797 fı, a regisztrált munkanélküliek száma pedig 60 fı. Összesen 10 olyan személyrıl tudunk, aki tartósan munkanélküliként van regisztrálva. Ezeknek az adatoknak a fényében igen alacsony munkanélküliségi rátáról beszélhetünk, (3,3%) amelynek egyik ára a munkavállalókra háruló többórás utazás. 3. táblázat. A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása 8. általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezık száma 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezık száma Középfokú végzettséggel rendelkezık száma Felsıfokú végzettséggel rendelkezık száma táblázat. A regisztrált munkanélküliek nem szerinti megoszlása Férfi Nı 35 fı 25 fı A fenti adatokból jól kitőnik, hogy a legérintettebbek az alacsony iskolai végzettségőek (összesen 40 fı), valamint a férfiak. Feltételezhetıen a regisztrált munkanélküliek számánál azért lényegesen többen maradnak távol a munkaerı-piactól. Ennek egyik oka, hogy a községben még mindig erısen elfogadott hagyományos érték, hogy a nık háztartásbeliek maradnak, ez indokolhatja a férfiak magasabb számarányát a statisztikában. A másik ok lehet, hogy Gödöllın található a Munkaügyi Központ, ahova az érintettek gyakran feleslegesnek és költségesnek érzik a beutazást, a kapott szolgáltatásokkal, lehetıségekkel összehasonlítva. Gyakran elıfordul az is, hogy a jelentıs szocio-kultúrális hátránnyal küzdık (alacsony iskolai végzettséggel rendelkezı) számára megléphetetlennek tőnik, hogy beutazzanak a városba és egy hivatal szolgáltatásait igénybe vegyék. Sok olyan, a munkaerıpiactól távolmaradó egyénnel is lehet számolni, akik a Munkaügyi Központtal való együttmőködés sikertelensége után megszakították a kapcsolatot a Központtal, így kiestek a statisztikából, azonban továbbra sem rendelkeznek stabil, állandó munkahellyel. 18

19 Ezek az egyének a munkaügyi regisztrációból való kiesés következtében elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét is. A diplomás munkanélküliek esetében torzíthatja a képet az, hogy sok esetben a friss diplomás fiatal a diploma letétele után nem települ vissza azonnal, hanem ott próbál meg elhelyezkedni, ahol tanult. Ha munkanélkülivé válik akkor is lehetısége van az ideiglenes lakcím szerinti Munkaügyi Központ szolgáltatásait igénybe venni. Mivel a Munkaügyi Központ egy másik településen van, nincs élı kapcsolat a Munkaügyi Központ és az Önkormányzat között. Bár a Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, elhelyezkedéseket támogatni (pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, közhasznú foglalkoztatás támogatása, stb.). Az Önkormányzat nem ismeri ennek a társadalmi csoportnak a problémáit, a munkanélküliség kiváltó okait, fı tényezıit, illetve nincs naprakész információja a regisztrált munkanélküliek további életútját illetıen. Azon túlmenıen, hogy ezek az emberek kikerülve az Önkormányzat látószögébıl még jobban magukra maradnak problémáikkal, a hiányos információk nagymértékben nehezítik a megfelelı esélyegyenlıségi stratégiák kialakítását. Az esélyegyenlıséget megerısítı pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerıpiacon összetett szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. Közhasznú foglalkozás keretében 9 fıt foglalkoztatnak, ebbıl 4 fıt egy kistérségi pályázaton elnyert közmunka program keretében. A bevont 4 fı mindegyike regisztrált munkanélküli volt. Ennek a programnak a keretében a közmunkaprogramba bevont egyének bérét, valamint a munkavégzéshez szükséges felszerelések (pl. főkasza) beszerzését finanszírozzák. 19

20 V. DEMOGRÁFIA Lakosság 5. táblázat A település lakossága és kor szerinti megoszlása Lakosok száma Kor szerinti összetétel Település neve január Hévízgyörk A évi statisztikák szerint a településen élık száma 3072 fı, ebbıl 2992 fı állandó lakos. Ha ezt a számot összevetjük az elızı 3 év adataival, akkor a lakosok számában fokozatos emelkedés figyelhetı meg. Azonban ha csak a természetes szaporodást vesszük figyelembe, az emelkedés már nem ennyire egyértelmő. A pozitív mérleget mindenképp a kedvezı migrációs tendenciák biztosítják. 6. táblázat A teljes népesség valamint a 0-2 éves korcsoport népességváltozása Hévízgyörk Teljes népesség 0-2 éves korig A táblázatból kiderül, hogy míg a lakosság száma töretlenül emelkedett az elmúlt 5 évben, addig a 0-2 éves korú gyerekek száma stagnál. A teljes népesség növekedésének magyarázatára az szolgál, hogy a vándorlási különbözet (a be-és elvándorlók számának különbsége) az elmúlt 10 évben egyértelmően pozitív volt. 20

21 Beköltözık A rendszerváltást követı évek beköltözıi, azok a fıként budapesti, vagy környezı városból jövı emberekbıl álltak, akik a városi ingatlanjaikat (gyakran lakótelepi lakásukat) eladva itt tudtak kertes házat vásárolni. Az elmúlt években e csoport tagjainak összetétele megváltozott, ma már inkább tehetısebb, középkorúak költöznek ki, akik a zajos várost megunván, ezen a környéken keresnek nyugalmat. A beköltözık között jellemzıen Budapestrıl, valamint a környezı településekrıl átköltözık vannak túlsúlyban. Ez a társadalmi csoport jelenleg még munkaerı-piacilag aktív és foglalkoztatási szempontból erısen kötıdik valamelyik környezı városhoz, vagy Budapesthez, azonban ennek a csoportnak az elöregedése utánpótlás hiányában jelentıs terhet róhat a közösségre. Ezeket a problémákat felismerve az Önkormányzat olyan lakás-, illetve ingatlanfejlesztési konstrukció kidolgozását kezdte meg, amelynek keretében pont a fiatal szülık számára szeretnének vonzó, az ı igényeikhez igazodó telkeket kialakítani. A számukra elérhetı kedvezményes hitelek, illetve állami, valamint önkormányzati támogatásoknak köszönhetıen jelentıs kedvezménnyel tudnának itt, házhelyhez jutni. Kiköltözık A városból kiköltözık esetén jellemzı tendencia a közeli városba való beköltözés (Gödöllı, Aszód), amit gyakran a jobb infrastrukturális lehetıségekkel, az intézmények jobb elérhetıségével magyaráznak. Érdekes módon azonban nem jellemzı a Budapestre való felköltözés. A jövı nagy kérdése az, hogy mi lesz a sorsa azoknak a fiatal felnıtteknek, akik egyetemi tanulmányaikat más városban folytatták, (Szeged, Gödöllı, Veszprém, Budapest, Pécs) és gyakran jelenleg is életvitelszerően máshol tartózkodnak, azonban az állandó lakcímük nem változik, így nem jelennek meg, mint elköltözık a statisztikákban. Az ı esetükben fontos kérdés, hogy a falu vissza tudja-e ıket csábítani, tud-e olyan kulturális, közoktatási, infrastrukturális szolgáltatást nyújtani, amelyek vonzó célponttá teszik a települést a visszatelepülık, illetve az újonnan betelepülık számára. A település jó fekvése, a nagyobb városok és Budapest, valamint az autópálya közelsége mind olyan tényezık, ami alapvetıen alkalmassá teszi a helységet erre a feladatra. 21

22 Kisebbség A jelenlegi lakosok közel 33%-a VII. század végén lett betelepítve a Felvidékrıl. Ezen családok esetében a felekezeti hovatartozásukon (evangélikusok) kívül semmi sem utal felvidéki múltjukra. Nem tartják hagyományukat, ünnepségeiket, teljes mértékben asszimilálódtak. A legutóbbi népszámlálás alkalmával magyarnak vallották magukat. A településen összesen két jómódú roma család lakik, ami a település teljes lakosságára vetítve kevesebb, mint 0,05%-ot jelent. Más kisebbség nincs nyilvántartva, melynek következtében sem nemzeti, sem kisebbségi önkormányzat nem mőködik a faluban. Fogyatékkal élık A településen élı 67%-ban, vagy nagyobb százalékban rokkantként nyilvántartott (I. II. III. rokkantsági csoportba tartozó) személyek száma összesen 73 fı. Ebbıl 8 fı kerekesszékes, és 7 olyan személy van, akik önellátásra nem képesek, tartósan ágyhoz kötött betegek, gondozásukról, felügyeletükrıl folyamatosan gondoskodni kell. A tartós betegek ellátása gyakran komoly terhet jelent egy család életében, hiszen ha a család nem akarja a beteget intézetbe adni, akkor az egyik családtagnak otthon kell maradnia, aki így kiesik a munkaerıpiacról, ami nagymértékben rontja a család anyagi és egzisztenciális helyzetét. A gondozási segély összege nem vetekszik egy átlagos kereset összegével. A településen összesen 143 fı kap közlekedési támogatást. A középületek többségénél az akadálymentesítés nem megoldott. A településen összesen 10 fı értelmileg akadályozott személy él. A településen a támogató szolgálat nem mőködik, illetve a házi segítségnyújtás rendszere sem kiépített. Ennek következtében a fogyatékkal élık, illetve mozgásukban korlátozottak, valamint a tartós gondozást igénylı személyek családtagjai esetén sérül a foglalkoztatáshoz, a társadalmi esélyegyenlıséghez való joguk. 22

23 VI. INFRASTRUKTÚRA, KÖZSZOLGÁLTATÁS Infrastruktúra A település vezetékes vízellátása 95 %-os mértékben megoldott. A vízmő társulás neve Galgamenti Víziközmő Kft. A település minden utcájában elérhetı az elektromos energia és vezetékes gázellátás. Hévízgyörk az Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Kft tagja, így a szilárd kommunális hulladék elszállítása a település teljes területén megoldott. A legközelebbi hulladéklerakó Aszódon, szelektív hulladéklerakó pedig Turán található. A településen összesen 3 szelektív hulladék győjtısziget található, illetve 3 nyilvános helyen a használt elem győjtése is megoldott. A telefonhálózat kiépítése 100 %-os, így a szélessávú internet is elérhetı, a kábelhálózat kiépítése folyamatos. A település közúthálózatának 98 %-a szilárd burkolattal ellátott. A csatornahálózat a település teljes területén kiépült. Hévízgyörk ár- és belvíz veszélyezettség alapján A fokozatú, azaz erısen veszélyeztetett kategóriába tartozik. Éppen ezért, a csapadékosabb hónapok idején gyakoriak a felszíni vízelvezetés megoldatlanságából adódó problémák, melyet az Önkormányzat egy pályázat keretében szeretne a közeljövıben megoldottá tenni. Közszolgáltatás A településen található Posta, Egészség Ház, Mővelıdési Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat a régi iskola épületében kapott helyett. Szolgáltatásait hetente háromszor négy órában vehetik igénybe a hévízgyörkiek. Az Egészség Házban az egészségügyi alapellátásban gyermek-háziorvos, felnıtt-háziorvos, fogorvos és védını praktizál. A védınıi rendelés a hévízgyörki lakosok számára minden nap két órában érhetı el. Csecsemı- és gyermektanácsadás, valamint szaktanácsadás, illetve terhes tanácsadás hetente egyszer vehetı igénybe, míg Terhes Mozgó Szakorvosi Szolgálat havonta egy alkalommal. Jelenleg 270 család tartozik a védınıi körzethez. A gyermekorvosi rendelés minden nap biztosított. A praxisba bejelentkezett gyermekek száma Hévízgyörkön 522 fı. Sürgısségi ellátás esetén orvosi ügyelet Turán található. 23

24 A jelenlegi információk szerint a kórházi felnıtt és gyermekellátást Kistarcsán, míg sürgısségi és baleseti ellátást Budapesten a Péterffy Sándor utcai kórházban jogosultak igénybe venni a település lakói. Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információk a lakosok számára jól elérhetıek, folyamatosan frissítettek. A Mővelıdési Házban található a könyvtár, amit éppen a közeljövıben szeretne az Önkormányzat online alapúvá tenni. Ennek keretében az olvasók egy online rendszeren keresztül tudnak csatlakozni a Széchényi Könyvtár állományához. Erre a fejlesztésre azért van szükség, mert az elmúlt években nagymértékben visszaesett a könyvtárhasználók száma, amelynek egyik fı oka a nem kurrens, elavult könyvállomány volt. A jelenlegi könyvtár helyére egy Ifjúsági Közösségi Teret szeretnének kialakítani, ahol a település fiataljainak terveznek kultúrált szórakozási, idıeltöltési lehetıséget biztosítani. A település ifjúságának érdekvédelmét, kulturális rendezvényeik megszervezését az Összefogás a Hévízgyörki Ifjúsági Egyesület vállalta fel. A falu idıskorú lakosainak aktivitását jelzi, hogy a Mővelıdési Házban jelenleg 3 idıseket tömörítı civil szervezet is mőködik. Az egyik az Összefogás a Nyugdíjasokért Egyesület, amely 3 éve létezik, és egy Vegyeskórussal lépnek fel, valamint a Hévízgyörki Nyugdíjas Klub, amely 15 éve mőködik és a Nyugdíjas Népdalkört mőködteti. A hagyományırzésben jelentıs szerepet tölt be az országosan is ismert Hévízgyörki Asszonykórus Népmővészeti Egyesület. Akadálymentesítés Az Egészség Ház épülete, valamint a település óvodája teljes körően akadálymentesített. Azonban a Polgármesteri Hivatal épülete, a Posta valamint a Mővelıdési Ház épülete, illetve az Általános Iskola akadálymentesítése még nem megoldott. Bölcsıdei ellátás A községben nincs elérhetı bölcsıdei szolgáltatás. A legközelebbi bölcsıde Aszódon található. Bár évente csupán 1-2 hévízgyörki gyereket tartanak nyílván az Aszódi bölcsıdében, volt már példa arra, hogy egy szülı azért jelentette be gyerekét egy aszódi címre, hogy biztosan igénybe vehesse az ottani bölcsıdei ellátást. 24

25 A többség esetén azonban valamelyik szülı inkább otthon marad a gyermek 3éves koráig, vagy a szintén faluban élı nagyszülık segítségét veszik igénybe. Ennek ellenére sokszor jelenik meg igényként az óvoda irányában, hogy vegyen fel fiatalabb gyereket is, mert a szülı szeretne dolgozni. Természetesen a más városból, térségbıl frissen beköltözık esetében a nagyszülıkre támaszkodás nem megoldható, ezért ennek az ellátásnak a hiánya komoly problémát jelenthet a számukra. Ha az Önkormányzat valóban komoly szándékkal bír a tekintetben, hogy a demográfiai egyensúly fenntartása érekében fiatal szülıket csábítson a településre, akkor ennek az ellátási formának a kialakítása, biztosítása megoldásra vár. VII. KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁS Óvodai ellátás A feladatellátás teljes egészében az Önkormányzat által fenntartott és mőködtetett Napköziotthonos Óvodában valósul meg. Az Óvoda épülete 2005-ben épült és tökéletesen megfelel a kor elvárásainak, ezenkívül az épület teljes körő akadálymentesítése is megtörtént. Az épületben található bútorok, felszerelések korszerőek, a gyerekek számára mind ergonómiai, mind használhatósági szempontból megfelelıek. Az épület tágas, világos, a tornaterme jól felszerelt, a játszóudvar még nem teljesen kialakított, de már jelenleg is megfelelınek mondható. Az intézménybe összesen 118 gyermek jár, és 8 fıállású szakképzett óvópedagógus dolgozik, képesítés nélküli óvópedagógus nem dolgozik az intézményben. Az Óvodában 4 óvodai csoport van, átlagos létszámuk 29 fı. Az Óvodába 1 sajátos nevelési igényő gyermek és 31 részképesség zavarral rendelkezı jár. Az óvópedagógusok munkáját a kistérségi szinten fenntartott Szakszolgálat segíti, melynek értelmében mind a 31 gyerek kap logopédiai fejlesztést, amelyet a Szakszolgálat logopédusa biztosít. Az 1 fı mozgássérült gyermek számára a Petı Intézettel kötött szerzıdés értelmében 2 hetente, egy alkalommal utazó konduktor foglalkozik, valamint az óvópedagógusok minden héten gyógytornát biztosítanak a gyermek számára. 25