Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre"

Átírás

1 OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T az OTP Jelzálogbank Zrt. által nyújtott, devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: július 1.

2 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Jelzálogbank Zrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének január 10. napján, I- 17/2002. számú tevékenységi engedélyben, valamint az azt kiegészítő február 3. napján kelt, E-I- 29/2005. számú engedélyben foglalt felhatalmazása alapján jogosult devizában nyilvántartott lakáscélú és szabad felhasználású jelzálogtípusú hiteleket nyújtani. Jelen Üzletszabályzat a devizában nyilvántartott lakáscélú és szabad felhasználású OTP Hitelek igénybevételének feltételeit tartalmazza. Hitelt az OTP Jelzálogbank Zrt., mint Hitelező (a továbbiakban: Hitelező) az OTP Bank Nyrt.-n, mint bankügynökön keresztül nyújt az ügyfelek részére. 2. Jelen Üzletszabályzatban felsorolt kölcsönök a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú mellékletének III. 13. pontja szerint lakossági kölcsönnek minősülnek, így kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. 3. Jelen Üzletszabályzatban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a pénzforgalomról és bankhitelről szóló jogszabályok, továbbá a Hitelező mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatának, Hirdetményének, és az egyedi kölcsönszerződéseknek a rendelkezései az irányadóak. 4. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy valamennyi, az OTP Jelzálogbank által nyújtott hitel szerződés alapján jelzáloglevéllel finanszírozott hitelnek minősül. 1. Általános rendelkezések II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A devizában nyilvántartott OTP Lakáshitelt (a továbbiakban: lakáscélú devizahitel), valamint a devizában nyilvántartott szabad felhasználású, jelzálogtípusú Hitelt (a továbbiakban: jelzálogtípusú devizahitel) (a továbbiakban együtt Devizahitel) az e célra szolgáló az OTP Bank Nyrt. fiókjainak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben (a továbbiakban: ügyféltér) rendelkezésre álló nyomtatványokon lehet igényelni. A Devizahitel igényléséhez mellékelni kell az igénybevételre való jogosultság elbírálásához szükséges az ügyféltérben rendelkezésre álló termékismertetőkben, szórólapokban és hiteligénylő nyomtatványcsomagban felsorolt okiratokat és nyilatkozatokat. Az elbíráláshoz szükséges okiratok és nyilatkozatok formanyomtatványai az OTP Bank Nyrt. honlapján is elérhetők. A Devizahitel, annak ügyleti kamata és kezelési költsége a folyósítást követően devizában kerül nyilvántartásra és elszámolásra A lakáscélú, és jelzálog-típusú devizahitelre vonatkozó kérelem az ország bármelyik, lakás- és jelzáloghitelezéssel foglalkozó fiókjánál benyújtható A Devizahitel csak a Hitelező által hitelképesnek minősített, és a banki tiltólistán nem szereplő ügyfelek részére nyújtható, kizárólag a Hitelező által megfelelőnek ítélt ingatlanfedezet rendelkezésre állása esetén. Deviza jelzálog típusú hitel kizárólag 18. életévét betöltött ügyfelek részére nyújtható. A hitelképesség megállapításához a Központi Hitelinformációs Rendszerből (KHR) az ügyfélre vonatkozó információt is felhasználja a Hitelező A Devizahitel folyósításának általános feltétele: a/ a felajánlott és a Hitelező által elfogadott ingatlan-fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, b/ Groupama Garancia Biztosító Zrt. Generáció Credit- és Forrás Deviza Jelzálogkölcsönéletbiztosítás fedezet mellett nyújtott lakáscélú, és jelzálog-típusú devizahitel esetén az életbiztosítás rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, c/ OTP Lakástakarék szerződés fedezet mellett nyújtott lakáscélú devizahitel esetén az LTP szerződés rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása

3 3 d/ a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása, e/ az OTP Jelzálogbank Zrt. javára alapított jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelemnek az ingatlan tulajdoni lapján legalább széljegyként való megjelenése, és ezen hiteles tulajdoni lap rendelkezésre bocsátása, a TAKARNET-ből kinyerhető nem hiteles tulajdoni lap rendelkezésre állása, f/ OTP lakossági folyószámla megléte, g/ az Adós köteles a fedezetül felajánlott ingatlanra az OTP Jelzálogbank Zrt. kedvezményezettként való megjelölése mellett a biztosító által ajánlott biztosítási összegről (amely nem lehet kisebb a hitel és 1 éves járulékainak együttes összegénél, Világhitel esetén az igényelt kölcsönösszeg 160 %-ánál, de maximum az ingatlan piaci értékénél, Lakáscsere hitel esetén az igényelt kölcsönösszeg 120 %-ánál, de maximum az ingatlan piaci értékénél) vagyonbiztosítást kötni, i/ az igénylő, vagy közeli hozzátartozójának nevére szóló vezetékes telefon vagy az igénylő nevére szóló előfizetéses, illetve kártyás (számla feltöltéses) mobil telefon megléte, j/ az engedélyezett kölcsönösszeg után felszámítandó hitelkeret-beállítási jutalék megfizetése Aki a hiteligény elbírálásához szükséges tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő felelősséggel tartozik. Ezekben az esetekben az adós és a Hitelező között létrejött hitelszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül július elsejétől kezdődően a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján nem lehet állami kezességvállalást igényelni a devizában nyilvántartott hitelek vonatkozásában. 2. A hitelképesség vizsgálata 2.1. A Hitelező a hitelkérelmeket az elbíráláskor hatályban lévő a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény, a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. törvény és ennek felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlásai, továbbá a Hitelező hitelezésre vonatkozó belső előírásai szerint bírálja el és engedélyezi Amennyiben a kért hitel/kölcsön futamideje alatt az egyedülálló, vagy a házaspár mindkét tagja, vagy valamennyi hiteligénylő betölti a 70. életévét, úgy a Bank további biztosíték bevonásának szükségességéről dönthet. További biztosíték lehet különösen a hitel/kölcsön futamidejére, és összegére szóló hitelfedezeti életbiztosítás megkötése a Hitelező kedvezményezetti minőségének kikötésével, vagy egy olyan adóstárs kötelezettségbe vonása, aki a 70. életévét a futamidő végéig nem tölti be A hitel a Hitelező által mindenkor előírt mértékű rendszeres jövedelem (pl. munkabér, nyugdíj) igazolása mellett nyújtható A hiteligényléseket a Hitelező egyedileg bírálja el. A hitelek bírálatánál a Hitelező a személyes kötelezettek jövedelmi viszonyait, a fizetésre kötelezettek fizetőképességét és készségét vizsgálja, így különösen a rendszeres havi nettó jövedelem nagyságát, az azt terhelő rendszeres fizetési kötelezettségek összegét. A jövedelmi viszonyok vizsgálata munkaviszonyban álló személyes kötelezettek esetén az igazolt havi nettó munkabér, nyugdíjasok esetén a nyugdíj alapján történik. Az egyedi hitelbírálat során a Hitelező vizsgálja, hogy az igénylő milyen összegű havi törlesztőrészlet fizetését tudja jelenleg vállalni, és az általa kért futamidő alatt jövedelmi viszonyait tekintve milyen változás várható. A Hitelező elemzi a személyes kötelezettek által az OTP Jelzálogbanktól és/vagy az OTP Bank Nyrt-től bármely célra felvett fennálló vagy lejárt hiteleinek törlesztésével összefüggésben és a köztük fennálló számlajogviszony keretében szerzett tapasztalatait is. A Hitelező a hitelbírálat eredménye alapján jogosult további megfelelő jövedelemmel rendelkező kötelezett bevonását kérni A Hitelező a devizában nyilvántartott lakáshitelt a hitelcél megvalósításához rendelkezésre álló saját anyagi eszközök és egyéb pénzügyi források (lakásépítési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, munkáltatói, önkormányzati támogatás, mozgássérültek támogatása stb.) kiegészítéséhez nyújt. Saját anyagi eszközként kerül figyelembe vételre: - rendelkezésre álló készpénz, lakáscélú megtakarítás, stb., - az építkezésen elvégzett munka,

4 4 - meglévő építési anyag A Hitelező a mindenkor meghatározott minimális hitelbiztosítéki értékű, per-, teher- és igénymentes, forgalomképes ingatlan-fedezet mellett, a hitelcél megjelölése nélkül nyújt jelzálogtípusú hitelt. 3. A hitelkövetelést biztosító ingatlan fedezetek 3.1. A Hitelező devizahitelt kizárólag az általa megfelelőnek ítélt fedezet rendelkezésre állása esetén engedélyez. Az alkalmazott biztosítékok köre az alábbi: a/ Ingatlan fedezetként a Hitelező lakáscélú ingatlanon kívül, nem lakás célját szolgáló házingatlant (pl. üdülő, hétvégi ház), belterületi építési telket, üdülőtelket fogad el. b/ Biztosítékként tehermentes, az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjogilag rendezett ingatlan fogadható el. Az ingatlanon fennálló tulajdonjogot és annak tehermentességét legfeljebb 30 napnál nem régebbi keltű, hiteles tulajdoni lap másolattal kell a hitelfelvevőnek igazolnia. A tulajdoni lapon elintézetlen széljegy adásvételi ügylet finanszírozása esetén az adásvételi szerződést kivéve nem szerepelhet. A Hitelező/az OTP Bank Nyrt/OTP Lakástakarék Zrt. által korábban nyújtott, és még fennálló hiteltartozás mellett is igénybe vehető a devizahitel, de a ténylegesen fennálló, illetve bejegyzendő jelzálog terhelés együttes összege nem haladhatja meg a belső utasításokban meghatározott hitelbiztosítéki érték, területileg differenciált százalékos mértéket. Egy jelzálog típusú hitel fedezeteként a Hitelező legfeljebb 3 ingatlant fogad el. Jelzálog-típusú hitelek esetén az ingatlan minimális hitelbiztosítéki értékének el kell érnie a 3 mft-ot A fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapítása a Hitelező által elfogadott ingatlanforgalmazásra és értékbecslésre feljogosított szervezet hivatalos érték-megállapítása alapján történik. Az értékmegállapítást a Hitelező rendeli meg a hitelkérelem átvétele után, ennek díját az ügyfél köteles megfizetni. Az érték-megállapításban kerül meghatározásra az ingatlan hitelbiztosítéki értéke, az engedélyezett hitel összege ehhez igazodik. Lakáscélú devizahitel esetén, ha a hitelcélként megjelölt épített, vásárolt ingatlan hitelbiztosítéki értéke a devizaárfolyam változása miatt, vagy egyéb okból nem nyújt kellő fedezetet az igényelt hitel összegére, akkor további ingatlan fedezetként történő lekötésére, s ezáltal együttes hitelfedezeti érték megállapítására kerülhet sor. A lakáscélú devizahitel fedezetéül a hitel céljaként megjelölt ingatlan helyett egyéb, a Hitelező által elfogadható ingatlan is felajánlható. A Hitelezőt a hitelbírálatok benyújtásakor befizetett hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj akkor is megilleti, ha a szerződéskötésre az ügyfél, vagy a Hitelező döntése miatt nem kerül sor. A hitelre vonatkozó egyéb díjakat és költségeket az OTP Lakáshitelek kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről, valamint az Ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitel kamat-, díj- és jutalékfeltételeiről szóló hirdetmény tartalmazza A Hitelező a Devizahitel és mindenkori járulékai - ideértve a késedelmes teljesítés esetén felszámítandó késedelmi kamat összegét is - valamint a követelés érvényesítésével felmerülő költségek megfizetésének biztosítékaként a fedezetül felajánlott ingatlanra, az ingatlan-nyilvántartásba első ranghelyen jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. Több ingatlan esetén valamennyi ingatlanra bejegyzésre kerül a teljes hitelösszeg, és járulékai. A bejegyzéssel felmerülő valamennyi költség a hiteligénylőt terheli. A tartozás kiegyenlítése után a jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartásból történő törléséről az OTP Jelzálogbank Zrt. intézkedik, ennek költsége ugyancsak a hitelfelvevőt terheli. Lakáscélú devizahitel esetén az OTP Jelzálogbank Zrt. javára alapított jogosultság kiterjed a hitelszerződés alapján folyósított devizahitel felhasználásával létesített felépítményre is Amennyiben az ingatlannak nem a hiteligénylő a tulajdonosa, vagy annak csak részben tulajdonosa, valamennyi ingatlantulajdonosnak az ingatlan fedezetként történő lekötésére irányuló kölcsön- és jelzálogszerződést adósként, vagy zálogkötelezettként alá kell írnia. Haszonélvezeti joggal terhelt

5 5 ingatlan esetében a kölcsön- és jelzálogszerződést a haszonélvezőnek ilyen minőségben kell aláírnia. Rendezett és természetben megosztott használati jogviszony esetén tulajdoni részilletőség is elfogadható fedezetként. A Hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra az adósnak/zálogkötelezettnek - a kölcsöntartozás visszafizetésének időtartama alatt - érvényes és hatályos teljes körű vagyonbiztosítás szerződéssel kell rendelkeznie, a Hitelező kedvezményezetti minőségének kikötésével, minimum az engedélyezett hitellel, valamint annak egy éves járulékaival megegyező összegben, Világhitel esetében az engedélyezett hitel 160 %-ára, lakáscsere hitel esetén az engedélyezett hitel 120 %-ára, de maximum a forgalmi értékkel megegyező összegben A Hitelező a kölcsön- és jelzálogszerződés közjegyzői okiratba foglalását írja elő. A közjegyzői okiratba foglalás költsége az adósokat terheli Az adósokat a kölcsön-és jelzálogszerződés szerinti jogosultságok és kötelezettségek egyetemlegesen illetik és terhelik Az adósokat illetve zálogkötelezetteket szavatossági kötelezettség terheli a fedezetként lekötött ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. Ez alól kizárólag a szerződés megkötése időpontjáig az ingatlan hiteles tulajdoni lapján feltüntetett és a Hitelező által a hitelbírálat során ismert és tudomásul vett terhek tekintetében lehet kivételt tenni Az adós, illetve zálogkötelezett írásban köteles értesíteni a Hitelezőt az ingatlan tervezett elidegenítését, megterhelését megelőzően, és a jogügylethez a jogosult hozzájárulását megkérni. Az adós az ingatlan használatát, birtoklását, a zálogkötelezettek körén kívül harmadik személy javára - bármilyen jogcímen történő, akár időleges vagy tartós jelleggel kizárólag határozatlan időtartamra, 60 (hatvan) napot meg nem haladó felmondási idő kikötése mellett, vagy legfeljebb 60 (hatvan) napos, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra engedheti át Az adós, illetve a zálogkötelezett köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, megfelelően karbantartani, állagát megőrizni, értékcsökkenéstől és károsodástól megóvni, és haladéktalanul tájékoztatni a Hitelezőt az ingatlan értékében, értékesíthetőségében bekövetkező kedvezőtlen változásról. A kötelezettnek biztosítania kell, hogy a Hitelező az erre vonatkozó ellenőrzési jogosultságát gyakorolhassa A fedezet meglétére, értékére, értékesíthetőségére irányuló tájékoztatási kötelezettség megszegése, az ingatlan rendeltetésszerű használatát, a fedezet értékét, értékesíthetőségét sértő vagy veszélyeztető magatartás, a Hitelező ellenőrzési jogosultságának meghiúsulása, a biztosítási, értesítési, hozzájáruláskérési kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, mely a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után Az OTP Jelzálogbank Zrt. zálogjogból történő kielégítési joga gyakorlására irányuló jogosultsága akkor nyílik meg, ha a Hitelező a hitelszerződést felmondta, és ezáltal a teljes tartozást esedékessé tette Az adós, illetve a zálogkötelezett a zálogtárgyból való kielégítési jog gyakorlása esetén köteles a zálogul lekötött ingatlant beköltözhető, a vevő részére korlátozásmentesen birtokba adható állapotban végrehajtásra, illetve értékesítésre bocsátani Világhitelek kivételével az ingatlanfedezet mellett, további biztosítékként, az ügyfeleknek lehetősége van arra, hogy törlesztési biztosítással nyújtott kölcsönt vegyen igénybe. 4. A hitel kamata és költségei 4.1. Az OTP Jelzálogbank Zrt. a Devizahitel visszafizetésének időtartama alatt, a fennálló hiteltartozás után az OTP Lakáshitelek kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről, valamint az Ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitel kamat-, díj- és jutalékfeltételeiről szóló - mindenkor hatályos Hirdetményében (a továbbiakban: Hirdetmény) közzétett, a folyósított lakáscélú devizahitel-összegek után: - változó mértékű ügyleti kamatot, - változó mértékű kezelési költséget, továbbá a

6 6 a folyósított jelzálogtípusú devizahitel-összegek után: - változó mértékű ügyleti kamatot, - változó mértékű kezelési költséget, valamint - késedelmes fizetés esetén mind a lakáscélú, mind a jelzálogtípusú devizahitelek vonatkozásában a hátralékos tartozás után az ügyleti kamaton felül a Ptk ban meghatározott késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat éves mértékének százaléklába mind a kölcsöntőke, mind a hiteldíj fizetési késedelem esetén: a Hitelező Hirdetményében meghatározott, a jelen kölcsönügyletre irányadó ügyleti kamat éves mértékének a késedelembe esés időpontja szerinti százaléklába, plusz a Hitelező Hirdetményében meghatározott, a jelen kölcsönügyletre irányadó kezelési költség éves mértékének a késedelembe esés időpontja szerinti százaléklába, plusz a késedelem időszakában a Ptk (2) bekezdése szerinti kamatmérték százaléklábának együttes összege, de legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mérték. A február 4-e előtt megkötött kölcsönszerződések esetében a késedelmi kamat éves mértéke mind a kölcsöntőke, mind a hiteldíj fizetési késedelem esetén: a késedelembe esés időpontja szerinti ügyleti kamatláb, plusz a késedelem időszakában érvényes késedelmi kamatmérték (a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával megegyező mérték) azzal, hogy késedelembe esés esetén az adós legalább a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot köteles megfizetni. Amennyiben a hivatkozott, vagy egyéb más jogszabálynak a hiteltartozás után járó késedelmi kamat mértékére vonatkozó rendelkezése hatályát veszti, a késedelmi kamat mértékére a Hitelező mindenkor hatályos Hirdetményében foglaltak az irányadóak. Az adósok az engedélyezett kölcsönösszeg után a kölcsön folyósításakor egy összegben hitelkeretbeállítási jutalékot kötelesek fizetni a Hitelezőnek, melynek mértékét az OTP Lakáshitelek kamat-, díj-, jutalék- és költségtételeiről, valamint az Ingatlan fedezet mellett nyújtott jelzálog típusú hitel kamat-, díjés jutalékfeltételeiről szóló, mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza A Hitelező jogosult a kölcsön kamatát, díját, költségét, és a augusztus 1-ét megelőzően megkötött kölcsönszerződések esetében a kölcsön egyéb szerződéses feltételeit az ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani, ha a) a Felek Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése, vagy b) a hitelező tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása, a hitelező közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása, vagy c) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a hitelező által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezőinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, a Hitelező forrásköltségeinek, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a Hitelezőnél felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek igazolt változása, vagy d) az Adósért vállalt kockázat tényezőinek a jogszabály által előírt tartalmú banki ügyfélminősítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő változása, ideértve az adós hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint a kölcsönök termékkockázati tényezőinek, a Hitelező kockázati felárának változása az Üzletszabályzat módosítását indokolja. A Hitelező jogosult jelen Üzletszabályzatát üzletpolitikájának, termékpolitikájának változásával egyoldalúan módosítani. Termékpolitika alatt a Hitelező az új termékek bevezetését, és a meglévő termékek kivezetését érti.

7 7 A Hitelező a változást augusztus 1-ig valamennyi hitel esetében, ezt követően pedig a augusztus 1. előtt megkötött kölcsönök esetében - annak hatályossá válását megelőző legalább 15 nappal - az OTP Bank Nyrt-nél az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé augusztus 1-től kezdődően, az ezt követően megkötött szerződések esetében a Hitelező a kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal az OTP Bank Nyrt-nél az ügyféltérben kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé augusztus 1-től kezdődően, az ezt követően megkötött szerződések esetében a módosításról, és a törlesztőrészlet ebből adódó változásáról a Hitelező az érintett ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelőzően levélben, vagy a kölcsönszerződésben meghatározott módon közvetlenül is értesíti. A augusztus 1-től kezdődően megkötött szerződések esetében a Hitelező jogosult külön díjat felszámítani a fenti tájékoztatás megküldéséért, melynek mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza augusztus 1-től kezdődően, az ezt követően megkötött szerződések esetében a kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés felmondására, az ügyfelet megillető felmondáskor azonban a hitelintézet jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit érvényesíteni. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Bank az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket az adós részére elérhetővé tesz, és melyeket az Adós kifejezetten elfogad A kamat felszámítása az alábbi képlet alapján történik: K n = A 1 ( ) 1 + i n-1 t ( 1 + i ) ahol: K n : az n-edik hónap törlesztő részletének ügyleti kamattartalma A: a havi törlesztő részlet összege i : az ügyleti kamat egy hónapra jutó része n : a törlesztő részlet sorszáma t : a futamidő hónapokban 4.4. A hitelszámlák ügyleti évenként zárásra kerülnek. Az ügyleti év a tizenkettedik törlesztőrészlet esedékességének napjával ér véget. OTP Világ Hitel esetében devizanem-váltáskor, az átváltás napján új ügyleti év indul A kezelési költség az ügyleti év végén fennálló tőketartozás után kerül meghatározásra, és havonta esedékes, mely az éves kezelési költség 1/12-ed része A hitelszámlára történt jóváírásokról és terhelésekről a Hitelező minden ügyleti év végén elszámolást küld. A Hitelező tájékoztatja az adóst arról is, hogy a következő ügyleti évtől milyen összegű törlesztőrészletet tartozik fizetni. A beérkező törlesztőrészletek a Ptk ában foglaltaknak megfelelően elsősorban a behajtási díjra, az esedékes kezelési költségre, a késedelmi kamatra, az esedékes ügyleti kamatra, és végül a tőketartozásra kerülnek elszámolásra A kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának, valamint a közjegyzői okirat végrehajtási záradékkal történő ellátásával kapcsolatos valamennyi költség beleértve a felmondólevél közokiratba foglalásának költségét is az adóst terheli Az engedélyezett hitelösszeg, illetve közvetlen támogatás együttes összege alapján az Adós hitelkeretbeállítási jutalékot köteles fizetni. A felszámított hitelkeret-beállítási jutalék teljes összegét a Hitelező az első folyósítás alkalmával vonja le a folyósított összegből. Lakás vásárlásához nyújtott hitel esetén az

8 8 adós a hitelkeret-beállítási jutalék összegét vagy folyószámláról történő átutalási megbízás alapján, vagy készpénzben köteles megfizetni. A hitelkeret-beállítási jutalék forint összege deviza eladási árfolyamon kerül megállapításra. Lakáshitelek esetében az ügyfél kérelmére a hitelkeret-beállítási jutalék összege meghitelezhető, ebben az esetben a hitelkeret-beállítási jutalék összge a folyósításkor az engedélyezett kölcsönösszegből kerül levonásra Az Adósok előtörlesztés esetén a Hitelező Hirdetménye szerinti devizában meghatározott átütemezési díjnak megfelelő, a díjfizetés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összeget kötelesek átütemezési díj jogcímén megfizetni. Amennyiben az Adósok a futamidő végét megelőzően a teljes tartozást egy összegben kiegyenlítik, a Hitelező Hirdetménye szerinti devizában meghatározott végtörlesztési díjnak megfelelő, a kiegyenlítés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összeget kötelesek szerződésmódosítási díj jogcímén megfizetni. Az Adósok által egyéb esetben fizetendő szerződésmódosítási díj: a Hitelező Hirdetménye szerinti devizában meghatározott szerződésmódosítási díjnak megfelelő, a kiegyenlítés napján érvényes deviza eladási árfolyamon számított forint összeg. A szerződésmódosítással együtt járó, esetleges közokiratmódosítás költségei az Adósokat terhelik. Az esedékes törlesztőrészlet megfizetésének halasztására, vagy csökkentésére irányuló kérelem engedélyezése esetén az Adósok szerződésmódosítási díjat kötelesek fizetni a Hitelező részére. 4,10. A kölcsönt biztosító jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése, átjegyzése esetén felmerült költségek ellentételezése miatt az Adósok a Hitelező Hirdetménye szerinti fedezetkezelési díjat kötelesek a Hitelező részére megfizetni. Minden egyéb, ingatlan-nyilvántartási eljárást érintő kérelem esetén az Adósok fedezetváltozási díjat kötelesek a Hitelező részére megfizetni OTP Világhitel esetében devizanem váltást követően az Átváltás Napjától kezdődően a kölcsönre a Hitelező hirdetményében az új devizanemre meghatározott, akciósnak nem minősülő mindenkori hiteldíjmértékek és egyéb költségek lesznek irányadók A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is minden évben a KSH által közzétett éves inflációs ráta mértékével módosulnak, a közzétételt követő hónap 4. napjától. Az Adósnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása, vagy a díj, költség alapját képező, mindenkor hatályos jogszabály változása esetén módosulnak a Hitelező által felszámított díjak és költségek (pl. hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj, KHR lekérdezés díja, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésekkel kapcsolatos fedezetkezelési, fedezetváltozási díj) a változás időpontjától. A Hitelező jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj- és költségváltozástól eltérően az Adós számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni. A Hitelező a módosulásról az Adóst az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben kifüggesztett Hirdetmény útján, illetve a szerződésben meghatározott közvetlen módon értesíti Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Hitelintézet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket az Adós részére elérhetővé tesz, és melyeket az Adós kifejezetten elfogad A augusztus 1.-ét követően megkötött szerződések esetén a Hitelező jogosult monitoring díjat felszámítani a kölcsönszerződésben foglalt bármely feltétel nem szerződésszerű teljesítése miatt kiküldött levelek, telefonhívások, stb. ellentételezéseként. A monitoring díj mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza A augusztus 1.-ét követően megkötött szerződések esetén a Hitelező jogosult levelezési költséget felszámítani a kölcsönszerződés felmondása miatt kiküldött levelek ellentételezéseként. A levelezési költség mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza.

9 9 5. A kölcsön folyósítása 5.1. A Devizahitel folyósításának feltétele, hogy a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalása megtörténjen, valamint a hitel fedezetéül szolgáló biztosítékok, a szerződés tartalmának megfelelően a Hitelező rendelkezésére álljanak, így különösen a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom első ranghelyen ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként feltüntetésre kerüljön, és mindez hiteles tulajdoni lap másolattal, hitelt érdemlően igazolva legyen. OTP Világ hitelek esetében a jelzálogjog bejegyzése minden esetben forintban történik, az engedélyezett kölcsönösszeg 1,6-szorosának megfelelő összegben. Lakáscsere-hitel esetében az engedélyezett kölcsönösszeg 1,2-szeresének megfelelő összegre történik a jelzálog bejegyzése Értékesítés céljára lakást építő vállalkozótól, vagy magánszemélytől történő kész új lakás vásárlása esetén a lakáscélú devizahitel folyósításának további feltétele a használatbavételi engedély és a lakás értékesítéséről szóló, érvényesen és hatályosan létrejött végleges - földhivatal által érkeztetett - adásvételi szerződés eredeti példányának a Hitelezőhöz történő benyújtása. Ingatlanvásárlási hitel esetén az eladó által aláírt, ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjogról lemondó nyilatkozatot, valamint az ügyvéd által aláírt ingatlan-nyilvántartási kérelmet be kell nyújtani a Hitelező részére. Lakáshitelek esetén a kölcsönigénylő a folyósítást a szerződéskötést követő két éven belül kérheti. Jelzálog-típusú, devizában nyilvántartott hitelek esetében a folyósítás kizárólag egy összegben történhet, a kölcsönszerződés megkötését követő 6 hónapon belül A Devizahitelek folyósítása forintban történik. A Hitelező a folyósított kölcsön deviza összegét a folyósítás napján érvényes, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott deviza vételi árfolyamon határozza meg. OTP Világ Hitel esetében devizanem-váltás esetén a kölcsön fennálló összegének megállapítása az Átváltás Napját megelőző napon érvényes, a korábbi Deviza OTP Bank Nyrt. által alkalmazott eladási árfolyamán történik, a kölcsön új összege pedig az átváltás napját megelőző napon érvényes, az új Deviza OTP Bank Nyrt. által alkalmazott vételi árfolyamán kerül megállapításra. A folyósításra átutalással kerül sor, kivéve, ha a lakáscélú devizahitellel finanszírozott adásvétel esetén az ingatlan eladója folyószámlával nem rendelkezik. A készpénz kifizetésével történő folyósítás előzetes bejelentés alapján történik A kölcsön összege felett a kölcsönszerződést aláíró egyetemleges adóstársak bármelyike, illetve a szerződésben megjelölt adóstárs(ak) - valamennyi kötelezettre kiható hatállyal - rendelkezhet(nek) Az adós a hitelösszeg felvételére szóló meghatalmazással harmadik személyt is megbízhat. Pénzfelvételre jogosító meghatalmazásként a Hitelező közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást fogad el. Lakáscélú devizahitellel finanszírozott adásvétel esetében a folyósítás az eladó részére történik. 6. A kölcsön törlesztése 6.1. A Devizahitelt és annak járulékait minden naptári hónap negyedik napján esedékes, havi törlesztő részletekben kell az adósnak megfizetnie. Az esedékes havi törlesztőrészletek a szerződésszerű teljesítés esetére érvényesítendő ügyleti kamat és kezelési költség időarányos részét is magukban foglalják. Az Adósok kötelesek gondoskodni arról, hogy azon az általuk megjelölt, az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlán, amelyen keresztül a kölcsön törlesztése történik, az esedékesség napján, 0 óra 0 perckor az esedékes törlesztő részletnek megfelelő forint összeg rendelkezésre álljon.

10 10 OTP Világhitel esetében az Átváltás Napját követően az első, új devizában nyilvántartott törlesztő részlet esedékességének napja az Átváltás Napját követő hónap negyedik napja. Az OTP Lakástakarék betét engedményezése mellett a türelmi idő alatt csak a hiteldíj törlesztésére kerül sor, a türelmi időt követő 3 hónapban az adósnak a hitelszámlára a türelmi idős törlesztőrészletet kell törlesztenie. Az OTP Lakástakarék szerződés kiutalásakor a megtakarítás rendkívüli, díjmentes törlesztésként kerül elszámolásra, majd ezt követően az adósnak a fennálló tartozását minden naptári hónap első napján esedékes havi törlesztőrészletekben kell megfizetnie, mely magába foglalja a tőketörlesztés mellett az ügyleti kamat és a kezelési költség időarányos részét is. Az OTP Lakástakarék Zrt. részére fizetett megtakarítási összeg forintban kerül nyilvántartásra. Devizában nyilvántartott hitelek esetében a megtakarítási összegnek a törlesztéskor figyelembe vett deviza ellenértékét a Hitelező az OTP Bank által alkalmazott, a hitelszámlán történő jóváírás napján érvényes deviza eladási árfolyamon állapítja meg. Lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény 24. (7) bekezdésének évi LVI. törvényben foglalt módosítása értelmében a lakástakarékkal kombinált szabad felhasználású jelzálog típusú hitelek július 1.-étől kizárólag a június 30-ig megkötött lakástakarékpénztári szerződésekkel kombinálhatóak. Az OTP Groupama Biztosító Zrt. Forrás Deviza, illetve Generáció Credit életbiztosítása mellett nyújtott lakáscélú, és jelzálog-típusú devizahitelek esetében a devizahitel tőkeösszegének törlesztése a Groupama Biztosító Zrt. szolgáltatásának időpontjában, ezt követően havonta, a hiteldíj törlesztése pedig havonta történik A havi törlesztőrészlet összegét a Hitelező az alábbiak figyelembevételével állapítja meg: - a folyósított hitel összege, - a Hirdetmény szerinti költségek, - a Hitelező által megállapított maximális törlesztési idő, - a Hitelező által az adós részére biztosított türelmi idő. Az adósnak a devizában nyilvántartott kölcsön forint ellenértékét kell megfizetni. Az egyes törlesztőrészletek forint ellenértékét a Hitelező az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes deviza eladási árfolyam alapján határozza meg. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. az esedékesség napját megelőző napon több, egymástól eltérő deviza eladási árfolyamot alkalmazott, a nap végén érvényes, utolsó árfolyam az irányadó. A Hitelező az ügyleti év kezdetekor fennálló tartozás, és a még hátralevő futamidő alapján évente, valamint az aktuális tartozás és a még hátralévő futamidő alapján minden kamatváltozáskor meghatározza a fizetendő havi törlesztőrészlet összegét. Kamatváltozás esetén a felszámított hiteldíjról és az új törlesztőrészlet első esedékességéről, az ügyleti év végén a fennálló hiteltartozás összegéről, a felszámított hiteldíjról, annak időközi változásáról, a teljesített fizetésekről és a fizetendő törlesztőrészletről írásban tájékoztatja az adóst. Írásban történő tájékoztatásnak minősül a mindenkor érvényes hirdetményben való közzététel is. Forintban fix törlesztőrészlettel nyújtott, devizában nyilvántartott hitelek esetében a kölcsön folyósítását követő naptári hónap negyedik napjától számított egy éven keresztül (Termékcsomag esetében hat hónapon keresztül) az esetleges kamat-, kezelési költség- és árfolyamváltozásokra tekintet nélkül a kölcsönnek (a kölcsöntőke törlesztést, és hiteldíj-fizetést is magában foglaló) havi törlesztő részlete állandó: forintban fix törlesztő részlet. Az első év (Termékcsomag esetében az első 6 hónap) elteltét követően a Hitelező évente, minden 12. törlesztő részlet esedékességét követő hónapban (Termékcsomag esetén a következő 6 hónapra, majd ezt követően évente, minden 12. törlesztő részlet esedékességét követő hónapban) új forintban fix törlesztő részletet állapít meg. Fix törlesztésű hitelek esetében amennyiben a fix törlesztőrészlet-fizetés időtartama alatt a hiteldíj, vagy a devizának az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott eladási árfolyama eltér a kölcsönszerződésben rögzített, vagy a fix törlesztőrészlet megállapításakor alkalmazott mértéktől, az esedékes fix törlesztő részletben hiteldíjra és tőketörlesztésre fordítandó összeg aránya változik. Abban az esetben, ha a hiteldíj- illetve a devizának az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott eladási árfolyam változása miatt a hiteldíj- illetve devizaárfolyam-változás időpontjában fizetendő fix törlesztőrészlet csak

11 11 a hiteldíj egy részének a megfizetésére elegendő, a hiteldíjnak a ki nem egyenlített része a kölcsöntőke összegét növeli. Amennyiben az adósok a kölcsönszerződés szerinti, vagy a Hitelező által a későbbiekben megállapított fix törlesztőrészlet-összeget az esedékesség napján nem fizetik meg, a következő esedékes fix törlesztőrészlet összege a hátralékos összeggel, és annak a lejárt késedelmi kamatával növekszik. Az egyes, devizában megállapított törlesztőrészletek fizetendő forint összegét a Hitelező az OTP Bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes Deviza eladási árfolyam alapján határozza meg. A Hitelező fix törlesztőrészlettel nyújtott hitelek esetén évente (Termékcsomag esetén a hatodik hónap elteltével, ezt követően évente), az új fix törlesztési időtartam kezdetekor a hirdetményben közzétett hiteldíj változása esetén a megváltozott hiteldíj, és a még hátralévő futamidő alapján jogosult megváltoztatni az Adósok által fizetendő törlesztő részlet összegét. A Hitelező fix törlesztőrészlettel nyújtott hitel esetén évente (Termékcsomag esetén a hatodik hónap elteltével, ezt követően évente), az új fix törlesztési időtartam kezdetekor írásban közli az Adósokkal az új fizetendő fix törlesztőrészletet, melyet az Adósok kötelesek a Hitelező részére megfizetni. Az ügyleti év, illetve az új fix törlesztési időtartam kezdetekor a Hitelező a fennálló kölcsöntartozás összegéről, és a felszámított hiteldíjról, valamint annak időközi változásáról, a teljesített fizetésekről is, írásban tájékoztatja az Adósokat. Amennyiben a fix törlesztőrészletek meghatározása miatt a kölcsön futamidejének utolsó napján az Adósoknak az időközben bekövetkezett árfolyam- illetve hiteldíj-változások miatt hátralékos tartozása marad, a hitelszámla lezárása érdekében kötelesek azt egy összegben megfizetni a Hitelező részére Az adósnak a Devizahitelt és járulékait a jelen Üzletszabályzatban, valamint a kölcsönszerződésben foglalt feltételek szerint kell megfizetnie. A kölcsönszerződésben megjelölt havi törlesztőrészlet abban az esetben érvényes, ha a devizahitel az első törlesztőrészlet esedékességét megelőző naptári hónap utolsó banki napjáig kerül folyósításra, és az adós a folyósítást követő naptári hónaptól kezdődően szerződésszerűen tesz eleget fizetési kötelezettségének A törlesztőrészlet megfizetése kizárólag az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámláról történhet. A Devizahitel engedélyezésének feltétele a lakossági folyószámla meglétének dokumentálása, mely a számlaszám közlésével történhet. A fizetési kötelezettség szerződésszerűen teljesítettnek akkor minősül, ha az esedékes tartozás összege legkésőbb a kikötött teljesítési napon az OTP Bank Nyrt. számláján jóváírásra kerül. A Hitelező jogosult az esedékes követelés összegét az adósnak a Banknál vezetett lakossági folyószámlája mindenkori pozitív egyenlege terhére az esedékességkor, az adósok erre vonatkozó rendelkezése nélkül kiegyenlíteni. Amennyiben a lakossági folyószámlán az esedékes törlesztőrészlet egészére nincs fedezet, akkor a Hitelező a rendelkezésre álló összeget az esedékes törlesztőrészlet részbeni kiegyenlítésére hívja le Rendkívüli törlesztés, vagy egyösszegű kiegyenlítés esetén az OTP Jelzálogbank jogosult a lejárat előtti visszafizetéssel járó költségeit érvényesíteni. Amennyiben az adós a szerződésben vállalt havi törlesztési kötelezettségén felül rendkívüli törlesztést, vagy egyösszegű kiegyenlítést teljesít, vagy jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzés, futamidő prolongálása, törlesztés halasztás esetén a Hitelező a mindenkor érvényes Hirdetmény szerinti szerződésmódosítási díjat jogosult felszámítani. Egy adott fix törlesztési időtartam alatt megfizetett előtörlesztés összege a tartozás összegét csökkenti. Ebben az esetben a következő fix törlesztési időtartam kezdetéig nem változik a fix törlesztőrészletnek a kölcsönszerződésben rögzített összege. Amennyiben az adósok a szerződésben megállapított törlesztő részletnél többet fizetnek, vagy rendkívüli törlesztést teljesítenek, és 60 nappal korábban nem rendelkeznek úgy, hogy a Hitelező köteles a túlfizetés összegét a fennálló tartozásuk törlesztésére fordítani, a túlfizetés összege a következő havi esedékes

12 12 törlesztő részlet megfizetésének fedezetéül szolgál, kivéve a fennálló tartozás egyösszegű, teljes megfizetésének esetét. A szerződésben vállalt havi törlesztésen felüli rendkívüli törlesztés abban az esetben csökkenti a törlesztés időpontját követően esedékes törlesztőrészlet összegét, ha az ügyfél a rendkívüli törlesztés teljesítésekor a bankfiókban rendelkezésre álló nyomtatványon így rendelkezik. Az ügyfél külön rendelkezése hiányában a rendkívüli törlesztés összege a befizetést követő második esedékességi időponttól kerül figyelembe vételre a törlesztőrészlet összegében A futamidő módosítását az adós a következő ügyleti évtől kezdődő hatállyal, de legkésőbb az adott ügyleti év vége előtt harminc nappal, bármikor kezdeményezheti. A futamidő a hitelfajtára meghatározott maximális futamidőt nem haladhatja meg. A fix törlesztőrészlet fizetésének időtartama alatt az Adósok nem kezdeményezhetik a kölcsöntartozás visszafizetésének szüneteltetését Az OTP Jelzálogbank a követelés maradéktalan kiegyenlítését követően az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jogosultságok (jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom) töröltetéséhez, valamint az egyéb, igénybe nem vett biztosítékok mentesítéséhez szükséges jognyilatkozatot bocsát rendelkezésre Amennyiben az ügyfél 120 hónapnál nagyobb mértékű futamidő-hosszabbítást kérelmez, a fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékének új megállapítása szükséges. Ennek költsége az ügyfelet terheli, a hitelbiztosítéki érték-felülvizsgálat mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. 7. A kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása 7.1. Az Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy a kölcsönszerződés bármilyen okból történő felmondása esetén, a felmondást megelőzően az OTP Jelzálogbank Zrt. jogosult a követelését az OTP Bank Nyrt.-re engedményezni. Az Adósok az engedményezéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget, így különösen a követelést biztosító jelzálogjog átjegyzésének igazgatási-szolgáltatási díját kötelesek a Hitelezőnek megfizetni. A Hitelező jogosultak a kölcsönszerződést a Ptk (1) és (2) bekezdésében foglalt felmondási ok bármelyikének beállta, illetve bármely szerződéses kötelezettség megszegése esetén, így különösen ha - az adósok törlesztési kötelezettségüknek esedékességkor nem tesznek eleget, - valamelyik Adós vagyonára, avagy a jelzálogul lekötött ingatlanra bármely tartozás érvényesítésére, akár bírósági, akár más hatósági végrehajtás indul, avagy a jelzálogul lekötött ingatlanra más Zálogjogosult az őt a bírósági végrehajtás mellőzésével megillető kielégítési jogát gyakorolja, vagy - az Adósok a Hitelezővel valótlan adatokat közölnek, vagy - a törlesztéshez szükséges bankszámla megszüntetésre kerül, vagy - az Adósoknak vagy a Zálogkötelezetteknek a kölcsönszerződés fedezetének meglétére, értékére, értékesíthetőségére irányuló tájékoztatási kötelezettsége megszegése, az ingatlan rendeltetésszerű használatát, a fedezet értékét, értékesíthetőségét sértő vagy veszélyeztető, illetőleg elvonására irányuló magatartása veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését, vagy - a fedezetként szolgáló ingatlan biztosítására kötött vagyonbiztosítási szerződés megszűnik, az adóshoz intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani. A kölcsönszerződés felmondásával felmerülő valamennyi költség az adóst terheli. A Hitelező jogosult a követelésüket az OTP Bankcsoport faktor cégének értékesíteni. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a követelés értékesítése során felmerült valamennyi költséget, így különösen a követelést biztosító jelzálogjog átjegyzésének igazgatási-szolgáltatási díját kötelesek megfizetni az engedményes faktor cég részére. A kölcsönszerződés felmondása esetén az adós még fennálló teljes tartozása azonnali hatállyal és egy összegben esedékessé válik. A hátralékos tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült valamennyi költség függetlenül attól, hogy az adott költség a felmondás előtt, vagy után merült fel az adóst terheli Ha a fedezetként lekötött ingatlanra kívülálló harmadik személy javára végrehajtási jog kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, ez a kölcsönszerződés azonnali felmondását vonja maga után, vagyis a teljes tartozás azonnal lejárttá válik.

13 A Hitelező a hitelkövetelést, valamint annak érvényesítésével felmerült költségeket az adóssal, illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben - a felek eltérő megállapodása, vagy jogszabály felhatalmazása hiányában - az évi LIII. törvény alapján bírósági végrehajtás útján érvényesíti. A Hitelező. az adós rendelkezése nélkül is megterhelheti az adós náluk vezetett számláját akár annak egy része erejéig a pénzügyi szolgáltatási tevékenységük körében keletkezett esedékes követelésükkel. 8. Fennálló hiteltartozások átjegyzése, átvállalása 8.1. A lakáscélú devizahitelre vonatkozó kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás harmadik személy részéről történő átvállalására nincsen lehetőség Lakáshitel, ha jogszabály nem tiltja, más, a bank által elfogadható fedezetre átjegyezhető. Jelzálog-típusú hitel fedezeteként bevont ingatlanra bejegyzett jelzálogjog bármely ingatlanra átjegyezhető, amennyiben annak tulajdonosa a hitel kötelmébe zálogkötelezettként bevonásra kerül. III. TELJES HITELDÍJ MUTATÓ 1. Teljes hiteldíj mutató: A teljes hiteldíj mutató az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban jogszabályban meghatározott kivételekkel fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. (Kivonat a 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 8. -ából). A teljes hiteldíj mutató a három hónapnál hosszabb lejáratú, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. sz. mellékletének III. 13. pontjában meghatározott lakossági kölcsönök esetében irányadó. 2. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. 3. A teljes hiteldíj éves százalékban kifejezett összegének számításául szolgáló mutató az egy időpontban történő hitelfolyósítás esetén: m A K H = K=1 (1 + i ) t K Ahol: H = a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel. A K = a K-adik törlesztőrészlet összege m = a törlesztőrészletek száma t K = a K-adik törlesztőrészlet években vagy töredék években kifejezett időpontja i = a THM értéke 4. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 5. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. 6. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 7. Az induló teljes hiteldíj mutató meghatározása a forint fizetések alapján történt. A fizetések más devizanemre átszámításánál figyelembe vett, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott Deviza vételi és eladási árfolyam érvényességének napja: a szerződéskötést megelőző legfeljebb tizedik munkanap. IV. A GYORSÍTOTT HITELIGÉNYLÉSI FOLYAMATOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

14 14 1. A gyorsított hiteligénylési folyamatok átfutási ideje A Hitelező gyorsított hiteligénylés esetén, az alábbi átfutási idők alatt vállalja a kölcsönszerződés megkötését eredményes bírálat esetén: Máris folyamat: szerződéskötés az igénybefogadást követő 3. munkanapon. Standard Plusz folyamat: szerződéskötés az igénybefogadást követő 7. munkanapon. A garantált átfutási idők a banki szerződéskötés időpontjára vonatkoznak. A banki szerződés megkötését követően az ügyfélnek a kölcsönszerződés alapján közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tennie (lásd 5. pont), ez a folyósítás feltétele. A garantált átfutási idők a 6.1. pontban felsorolt események bekövetkezése esetén meghosszabbodnak. 2. A gyorsított hiteligénylési folyamatokban befogadható hiteligénylések Standard Plusz és Máris folyamatban az átfutási idő garantálása miatt nem fogadható be minden típusú hiteligénylés. Nem fogadható be részben vagy egészben Forint alapú hiteligénylés Nem fogadható be olyan kölcsönigény, amelynek keretében állami támogatás iránti hiteligénylés is benyújtásra kerül Nem fogadható be szakaszos folyósítású deviza lakáshitel-igénylés Nem fogadható be több fedezetes hiteligénylés Nem fogadható be olyan hiteligénylés, ahol a zálogkötelezettek között szerepel olyan személy, aki nem adós vagy adóstárs a hitelkötelemben Nem fogadható be online csatornán (ügyfél vagy partner által leadott) hiteligénylés Nem fogadható be olyan hiteligénylés, amely normál fióki hatáskörben nem engedélyezhető (egyedi elbírálást igénylő hitelügyletek) Nem fogadható be olyan hiteligénylés, amely esetében hiányzik bármilyen hitelbírálathoz vagy szerződéskötéshez szükséges dokumentum Máris, illetve Standard Plusz igénylés nem nyújtható be olyan fiókban, amely nem végez folyósítási tevékenységet Nem fogadható be 50 millió feletti, vagy a kért hiteltípus maximálisan igényelhető hitelösszegét meghaladó hiteligénylés A fentieken túl csak Máris hiteligénylésre vonatkozó további befogadási szabályok: Nem fogadható be lakáshitel igénylés Nem fogadható be adósságrendező hiteligénylés Máris hiteligénylés az adott bankfiók zárása előtt legalább 3 órával, de legkésőbb hétfőtől csütörtökig 13 óráig, pénteken 12 óráig nyújtható be 3. Gyorsított hiteligénylési folyamatok gyorsasági díja A gyorsított hiteligénylési folyamatok igénylése esetében az ügyfél gyorsasági díjat köteles fizetni a Hitelezőnek. A gyorsasági díj a kölcsönösszeg folyósításakor kerül felszámításra, illetve megfizettetésre. Amennyiben a szerződéskötésre a garantált átfutási időn belül az ügyfélnek felróható okból nem kerül sor, a gyorsasági díjat az ügyfél köteles megfizetni. A gyorsasági díjat építési, bővítési, korszerűsítési, felújítási vagy szabadfelhasználású jelzáloghitelek esetén a Hitelező a folyósított kölcsön összegéből vonja le, vásárlási célú jelzáloghitelek esetén az ügyfél pénztári befizetéssel, vagy folyószámláról történő megfizetéssel köteles teljesíteni (a gyorsasági díj rendezése ez utóbbi esetben folyósítási feltétel). Amennyiben a folyósításra a garantált átfutási időn belüli banki szerződéskötést követően, vagy a 6.2. pontban felsorolt ügyfélnek felróható okok valamelyike miatt nem kerül sor, a gyorsasági díjat az ügyfél pénztári befizetéssel, vagy folyószámláról történő megfizetéssel köteles teljesíteni. A hiteligénylés során átvett átvételi elismervény aláírásával az ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az OTP Banknál lakossági folyószámlával rendelkezik, a gyorsasági díj onnan leemelésre kerüljön, ellenkező esetben kötelezettséget vállal, hogy azt pénztári befizetéssel vagy a folyósított hitel összegéből levonva rendezi abban az esetben, ha a gyorsasági díj az Üzletszabályzat alapján megfizetendő. Amennyiben a Hitelezőnek felróható okból nem teljesül a garantált átfutási idő, a gyorsasági díj nem kerül felszámításra. Az ügyfélnek felróható okok felsorolását lásd: 6.2. pont. A gyorsasági díj mindenkori mértékét a lakás és a jelzálog típusú hitelek díjtételeiről szóló aktuális Hirdetmény tartalmazza.

15 15 4. Gyorsított hiteligénylési folyamatok keretében elvégzendő értékbecslés Annak érdekében, hogy a Hitelező tartani tudja a gyorsított hiteligénylési folyamatok vállalt határidejét, az ügyfélnek az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe vennie: 4.1. Standard Plusz folyamat Standard Plusz hiteligénylési folyamatban megvalósuló értékbecslés esetén a helyszíni szemlére a hiteligénylés beadását követő munkanaptól a hiteligénylés beadását követő 2. munkanap végéig kell, hogy sor kerüljön. A fenti időtartamon belül az alábbi szabályok figyelembe vételével az ügyfél három olyan idősávot köteles megjelölni, amelyen belül rendelkezésre áll a helyszíni szemle elvégzéséhez. A három idősáv közül a hitelbiztosítékiérték megállapítást végző szakember választja ki azt az idősávot, amelyen belül a hitelbiztosítékiérték-megállapításra sor kerül. A választott idősávok a következők lehetnek: Délelőtt: 8:00-tól 12:00-ig, Délután: 12:00-től 16:00-ig, illetve Este: 16:00-tól 20:00-ig. A helyszíni szemle idősávjainak megadására négy megkötés vonatkozik: Nem eshet mindhárom megjelölt idősáv ugyanarra a napszakra, vagy ugyanarra a napra A háromból maximum egy hétvégi idősáv lehet. Az esti idősávot (16:00-20:00) március-október között lehet választani Az első időpont nem eshet a megrendelést követő nap délelőtti sávjába Máris folyamat Máris hiteligénylési folyamatban megvalósuló értékbecslés esetén az ügyfél nem ad meg preferált időpontokat, hanem vállalja, hogy a megrendelés napján, illetve az azt követő munkanap végéig reggel 8 és este 8 óra közötti idősávban az érték-megállapítási helyszíni szemle megtartása érdekében bármikor rendelkezésre áll. Megrendelés felvételekor az ügyfélnek azt is meg kell jelölnie, hogy vállalja-e, hogy a szemle hétvégi időpontra essen, feltéve, hogy a hétvége beleesik a fenti idősávba. Amennyiben a hiteligénylés befogadását követően, de még a befogadás napján kiderül, hogy a helyszíni szemle nem biztosítható a befogadást követő munkanap végéig, a hiteligénylés az ügyfél ettől eltérő irányú írásos megbízásának hiányában automatikusan átsorolásra kerül Standard hiteligénylésbe, és a gyorsasági díj folyósításkor nem kerül felszámításra. Erről az ügyfelet a Hitelező a hiteligénylés napjának végéig telefonon értesíti, és ennek lehetőségéről az ügyfelet a hiteligény benyújtásakor is tájékoztatja. 5. Szerződéskötés folyamata Standard Plusz és Máris folyamatba tartozó hiteligénylések esetén a szerződéskötést követően az adós a kölcsönszerződés alapján közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles tenni. A kölcsönszerződés alapján tett, közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat Banknak történő bemutatása folyósítási feltétel. 6. Gyorsasági díj beszedésének feltételei 6.1. A garantált átfutási idő meghosszabbításának lehetséges okai A Standard Plusz és Máris hiteligénylési folyamatok garantált átfutási ideje a következő események bekövetkezése esetén 3 munkanappal meghosszabbodik: Az ügyfél az értékbecslés eredményét nem fogadta el (felülbírálatot kérelmezett). Minden egyes kérelem esetében 3-3 munkanappal nő a garantált átfutási idő. A bírálat eredményeként felmerülő alternatív ajánlatokkal kapcsolatban az ügyfelet időben tájékoztatni tudja a Bank, azonban az ügyfél a megkeresés napján nem tud nyilatkozni azok elfogadásáról. Ilyen esetben legfeljebb 3 munkanapos gondolkodási időt kérhet az ügyfél, és ezzel elfogadja, hogy a garantált átfutási idő 3 munkanappal meghosszabbodik (még abban az esetben is, ha az ügyfél 3 munkanapon belül visszajelez). Ha az ügyfél 3 munkanapon túl nyilatkozik csak döntéséről, akkor a 6.2. pontban foglaltak irányadóak. (Amennyiben a Hitelező 1 munkanapon belül nem éri el az ügyfelet a bírálati eredmény egyeztetésének céljából, és az eredeti hiteligénynek megfelelő konstrukció is engedélyezhető, akkor a Hitelező az eredeti hiteligénynek megfelelő konstrukcióban folytatja a folyamatot, ezzel nem veszélyeztetve a határidőre való teljesítést.)

16 16 Amennyiben a bírálat alapján a továbblépéshez mindenképp szükséges az ügyféllel való egyeztetés, de az ügyfél egy teljes munkanapon keresztül nem érhető el, akkor a garantált átfutási idő automatikusan 3 munkanappal növekszik (még akkor is, ha az első megkeresést követő munkanapon belül sikerül elérni az ügyfelet). Ha ezt követően sem sikerül elérni az ügyfelet, úgy a garantált határidő nem tartása ügyfélhibának tekintendő, annak következményeivel. Amennyiben a szerződéskötés időpontjának egyeztetése céljából az ügyfél egy teljes munkanapon keresztül nem érhető el, akkor a garantált átfutási idő automatikusan 3 munkanappal növekszik. Ha ezt követően sem sikerül elérni az ügyfelet, úgy a 6.2. pontban foglaltak alkalmazandóak Ügyfélnek felróható okok a garantált határidő nem-tartására A garantált szerződéskötésig tartó átfutási idő nem tartása a Hitelező hibája, kivéve az alábbi eseteket: Az ügyfél a hiteligénylését bírálat előtt visszavonta Az ügyfél a hiteligénylését bírálat után visszavonta, annak ellenére, hogy a Hitelező az eredeti igénylésnek megfelelő feltételekkel az ügyletet jóváhagyta. (Amennyiben az ügyfél a bírálati eredmény megismerését követõ 1 hónapon keresztül nem jelzi a Hitelezõ felé, hogy a bírálati eredményt elfogadja, vagy a bírálati eredményt nem fogadja el, akkor azt a Hitelezõ úgy tekinti, mintha az ügyfél a hiteligénylését visszavonta volna.) Az ügyfél a bírálati eredményt a 3 munkanapos gondolkodási határidőt túllépve fogadta csak el Az ügyfél az első banki értesítési kísérletet követő 3 munkanapon keresztül sem elérhető a bírálati eredményhez kapcsolódó alternatív ajánlatok egyeztetése vagy szerződéskötési időpont egyeztetése céljából Az ügyfél a hiteligénylés leadását követően módosította a hiteligénylését Az értékmegállapítási helyszíni szemle az ügyfélnek felróható ok miatt eredménytelen volt: o Az értékbecslési megrendelést az ügyfél visszavonta o Az ügyfél lemondta, vagy módosította a már egyeztetett értékbecslési időpontot (erről az ügyfélnek egy nyilatkozatot kell aláírnia a helyszíni szemlén) o A helyszíni szemlét biztosító személy a megadott telefonszámon határidőben nem volt elérhető o o Az értékbecslő nem tudott bejutni az ingatlanba A helyszíni szemlén nem állt rendelkezésre valamennyi irat, dokumentum, ami az értékelés elkészítéséhez szükséges Az ügyfél a felajánlott szerződéskötési időpontot nem fogadta el A szerződéskötés az ügyfélnek felróható ok miatt eredménytelen volt (pl. az ügyfél nem jelent meg, az ügyfél nem teljesítette hiánytalanul a szerződéskötési feltételeket stb.) Abban az esetben, ha az ügyfél a jövedelmét munkáltatói jövedelemigazolással igazolja, és az igénybeadást követő munkanapon nem bocsát a Bank rendelkezésére APEH jövedelemigazolást. V. A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRE ÉS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Hitelező jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az adós és egyéb kötelezett személyi adataira vonatkozó, és a velük szemben fennálló kockázat mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. Az adós és egyéb kötelezett jogosultak megismerni minden olyan adatot, melyet a Hitelező személyükkel kapcsolatban kezel. 2. A Hitelező jogosult az adós és egyéb kötelezett által közölt személyes adatokat az adósnyilvántartási rendszerükbe, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény előírása szerint működtetett központi hitelinformációs rendszerbe felvenni, és kezelni, valamint a törvény mindenkor hatályos előírásainak megfelelően adatszolgáltatást teljesíteni. Az adós és egyéb kötelezett kijelentik, hogy a fenti adatszolgáltatásuk önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásukon alapul. 3. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: az egyedi szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, az egyedi szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázat-elemzés és értékelés, kapcsolattartás. 4. Az adatkezelés időtartama: az adós tartozásának megszűnését követő 5. év vége, kivéve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben

17 17 megjelölt személyes adatokat, amelyeket a Hitelező a hivatkozott törvény rendelkezése szerint 8 évig köteles megőrizni. 5. Az adatkezelést és feldolgozást a Hitelező saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, az évi CXII. törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét a Hitelező Általános Üzletszabályzatukban feltünteti. 6. Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS, ÉRTESÍTÉSEK 1. Az adós köteles a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Hitelezőt haladéktalanul tájékoztatni a szerződéses kötelezettség teljesítését, valamint a fedezetek meglétét, értékét és értékesíthetőségét érintő minden változásról és körülményről. Az adós a Hitelező javára megadott személyes, és a hitelkérelmi nyomtatványban feltüntetett egyéb adatai megváltozása esetén haladéktalanul, legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles az adatváltozást a Hitelezőnek bejelenteni. Fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkat az adós és egyéb kötelezett viseli. 2. Az adós a szerződés megkötésekor köteles nyilatkozatot tenni, mely szerint az évi LXVI. törvény alapján nyilvántartott adatait a Hitelezővel szemben nem tiltotta le, azt a szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hitelszerződés felmondása esetén a Hitelezővel szemben fennálló tartozás érvényesítéséhez szükséges személyi adatait - a hivatkozott jogszabályban megjelölt nyilvántartási szervek - a Hitelező írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Amennyiben az adós ezen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetőleg a jogviszony fennállása alatt adatait bármikor letiltja, a Hitelező erről történő tudomásszerzése esetén jogosultak a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 3. Az adós hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelezővel folytatott telefonbeszélgetéseik rögzítésre kerüljenek. A Hitelező a rögzített telefonbeszélgetéseket csak vitás esetek rendezésre használhatja fel. Amennyiben az adós a telefonbeszélgetések rögzítéséhez való hozzájárulást meg kívánja szüntetni, azt bármikor írásos nyilatkozatban, vagy a telefonbeszélgetés megkezdése előtt szóban megtehetik. 4. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a kölcsönnel kapcsolatos bármely kamat és költség bevezetése, vagy megváltozása esetén írásban történő tájékoztatásnak minősül az is, ha a változást tartalmazó üzletszabályzatot, illetve hirdetményt a Hitelező az ügyféltérben kifüggeszti. VII. A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás 1. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (Hpt.) 130/ -a szerint, amennyiben a természetes személy hiteladós, adóstárs a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt, és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbért, és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, a hitelintézet átadja a hiteladós, adóstárs, illetve a kölcsönszerződés törvényben meghatározott adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak. 2. A Hpt. 130/D -a szerint, amennyiben a természetes személy hiteladós, adóstárs a kölcsönszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, és mindez okirattal bizonyítható, a hitelintézet ugyancsak átadja a törvényben meghatározott adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak.

18 18 3. A Hpt. 130/I.a szerint a Központi Hitelinformációs Rendszer a természetes személyekre vonatkozó azonosító adatokat késedelmes tartozás esetén az adós késedelmes tartozásának megszűnését követően, egyéb esetben az adat átadását követően öt évig tartja nyilván, és kezeli. Az öt év letelte után a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 4. A Hpt. 130/J -a szerint az OTP Bank Nyrt. az ügyfelei részére irásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy adataik meghatározott esetekben bekerülhetnek a KHR-be, továbbá az adatátadásról ennek megtörténtétől számított 8 napon belül. 5. Az Adós a Hpt. 130/K. -a alapján, az ott meghatározott módon kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz vagy ahhoz a pénzügyi szervezethez nyújthatja be, amelyik a kifogásolt adatot a KHR-be továbbította. A kifogás eredményéről az Adós írásban kap tájékoztatást. A Hpt. 130/H. -a szerint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli az adatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. 6. Az Adós a Hpt. 130/L. -a alapján, az ott meghatározott módon az adatátadó hitelintézet, és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen három esetben keresetet is indíthat adatainak helyesbítése vagy törlése céljából: - amennyiben kérésére az erre vonatkozó szabályoknak megfelelően nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben, - kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén, - kifogás eredményéről való tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül, amennyiben a tájékoztatás eredményével nem ért egyet. VIII. Devizában nyilvántartott hitelekkel kapcsolatos kockázatok Az Adósok tudomásul veszik a Hitelező azon tájékoztatását, hogy devizában nyilvántartott hitelek esetében a kölcsönszerződésben rögzített deviza árfolyama napról napra változik, ezért az esedékesség napján megfizetendő törlesztő részlet forint összege előre nem megállapítható. Amennyiben a folyósítás napján érvényes árfolyamhoz képest a forint árfolyama gyengül, a devizában megállapított törlesztő részletek forintban megfizetendő ellenértéke akár jelentős mértékben is emelkedhet. Az Adósok tudomásul veszik, hogy az igényelt kölcsön törlesztéséül szolgáló lakossági folyószámlán a kölcsönszerződésben szereplő devizanem állandó változására figyelemmel olyan forint összeget kell biztosítanunk, amelyből a Hitelező az esedékesség időpontjában le tudja vonni az aktuális törlesztő részlet összegét. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a japán jenben nyilvántartott hitelek fokozottan kockázatosnak minősülnek, amelyek kezdeti törlesztőrészlete akár jelentősen is megváltozhat a kamat, és árfolyam elmozdulása miatt. Amennyiben az esedékesség napján a törlesztő részlet megfizetéséhez szükséges fedezet nem áll a kölcsönszerződéshez kapcsolódó lakossági folyószámlán rendelkezésre, a Hitelező a hátralékos követelés késedelmi kamattal növelt forint összegét későbbi időpontban is jogosult az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámlánkról beszedni. A hátralékos követelés késedelmi kamattal növelt forint összege a beszedés napján, az OTP Bank Nyrt. által alkalmazott deviza eladási árfolyamon kerül megállapításra. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a japán yent, és a forintot csak nagyon laza, és áttételes közgazdasági kapcsolat fűzi össze, amely alapvető különbséget jelent a forintárfolyam szabályozásában bázisvalutaként használt euro, illetve a szigorúan az euro-val szemben szabályozott, és az Euro övezet gazdasága által jelentős mértékben meghatározott svájci frank és a forint viszonya között. Emiatt a japán yen forinthoz viszonyított árfolyamingadozása érdemben nagyobb, mint az euro, illetve a svájci frank forinthoz viszonyított árfolyamingadozása. Az Adósok tudomásul veszik, hogy globális tőkepiaci korrekciók esetén gyakran előfordul, hogy a forint árfolyamának gyengülése mellett a japán yen árfolyama erősödik. Az Adósok tudomásul veszik továbbá, hogy az árfolyamkockázat különosen a rövid lejáratú jenhitelek esetén jelentős, a hosszú lejáratú jenhitelek ezeknél alacsonyabb devizakockázatot képviselnek, mert hosszabb időszak alatt nagyobb az ingadozások kiegyenlítődésének valószínűsége. Az Adósok tudomásul veszik, hogy a fenti tényezők azt eredményezhetik, hogy a japán yenben nyilvántartott kölcsön tőketartozása a folyamatos törlesztés ellenére is az eredetileg folyósított összeg fölé kerülhet.

19 19 Az Adósok tudomásul veszik, hogy Világ Lakás és Jelzálog típusú hitel esetében, devizanem váltás esetén a fenti árfolyamkockázatok ugyanúgy érvényesülnek. Az Adósok tudomásul veszik, hogy az ilyen hiteleknél devizanem váltás esetén a kölcsön új devizában történő nyilvántartása a váltásra vonatkozó igényük benyújtását követő esedékesség napjától kezdődik, az első, új deviza-nyilvántartás alapján fizetendő törlesztő részlet összege azonban csak az ezt követő esedékesség napján kerül levonásra a hitelszámláról. Az Adósok tudomásul veszik, hogy OTP Világ Lakás- és Jelzálog-típusú hitelek esetében amennyiben az árfolyamváltozások, vagy bármilyen egyéb ok következtében a fennálló kölcsöntartozás és a bejegyzett jelzálogjog egymáshoz viszonyított aránya meghaladja a 86 %-ot, a Hitelező felszólítása alapján kötelesek pótfedezet bevonásáról gondoskodni, vagy a felszólításban megjelölt, olyan mértékű előtörlesztés teljesíteni mely alapján a kölcsöntartozás/bejegyzett jelzálogjog összeg arány 78 % alá csökken. Az Adósok tudomásul veszik, hogy ezen kötelezettségük nem teljesítése esetén a Hitelező a kölcsönszerződést felmondhatja, és a teljes tartozást egy összegben esedékessé teheti. Az Adósok tudomásul veszik, hogy OTP Világ Lakás- és Jelzálog-típusú hitelnek nem minősülő, devizában nyilvántartott hitelek esetén amennyiben a Deviza árfolyam nagymértékű változása miatt a fennálló kölcsöntartozás Deviza eladási árfolyamon történő, forintra átszámított összege eléri vagy meghaladja a jelzálogul lekötött ingatlan forintban meghatározott aktuális/várható hitelbiztosítéki értékének 105 %-át, abban az esetben a Hitelező a fedezet kiegészítésére illetőleg előtörlesztésre szólíthatja fel az Adósokat. Amennyiben az Adósok a Hitelező felhívására, az abban megszabott, megfelelő határidő alatt nem teljesítenek olyan mértékű előtörlesztést, melynek eredményeképpen a kölcsön/fedezet arány a hitelbiztosítéki értéknek a 100 %-a alá csökken, vagy a fedezetet nem egészítik ki, a Hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és teljes követelést lejárttá teheti, valamint a Zálogjogosult gyakorolhatja az e zálogszerződés alapján őt megillető kielégítési jogot. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK. Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit érintő, a hitelintézetek által kötelezően alkalmazandó jogszabályváltozás esetén, az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés minden további jogcselekmény nélkül jelen Üzletszabályzat részévé válik. OTP Jelzálogbank Zrt.

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK

HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT OTP LAKÁSHITEL, OTP DEVIZA LAKÁSHITEL FELFÜGGESZTETT TERMÉKEINEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2010. május 1-től A változások

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN

H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN H I R D E T M É N Y A TARTOZÁSRENDEZŐ KÖLCSÖN felfüggesztett termékeinek teljes hiteldíj és egyéb költség és díj tételeinek mértékéről Közzététel: 009. augusztus 1. Hatályos 009. augusztus 1 től. Jelen

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi

változó, évi változó, évi évi évi változó évi változó, évi változó, évi változó, évi OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Ikt.sz. 8368/2016. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T. a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre OTP Jelzálogbank Zrt. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a devizában nyilvántartott, lakáscélú és jelzálogtípusú OTP Hitelekre Érvényes: 2008. február 15. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Az OTP Jelzálogbank

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben