évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:"

Átírás

1 Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre 6 K., f é l é 8 D K. R z tr» r 30 BARANYAY JÓZSEF Főunktár ZíLAHY fllér. t krályné. okt zok követk el, kk á r négy A R C A. Neked rt. LAJOS. éw ondjuk eg, hogy králynét nternálták Gödöllőre. A k r á l y n é zért egy ebbe k föld p r d c o b, er zeret gyr hzáját ár koronázákor kjelentette, h o g y é g e b b e n z évben gyerekevel e g y ü t t hozbb dőt fog t ö l t e n Gödölltín. A z lávló l f t - >;»l ek A u - z l r á b n zárnyr, de h o z z á n k eljutottk. Terjeztő zonbn n e érhetk el v e l e zt céljukt e. h o g y l o j á l g y r nezetet, e l y közel két é v t z e d e ár vág u t á n u j ptronál kpott, Z t f e l ge zonyunktól e l t á n t o r í t á k. Zt krályné éppen o l y n felgztoult ze retettel v e t t e k ö r ü l n d j á r t k o o n á z á k o r gyr, n Erzébet k r á l y n é z o n y u n k t. A BzeretŐ h ó d o l t popázó v r bergyognék -/vedbe öröklángu zereleel. S/éretnék könyved lenn. A lelkeet eled tárná S n d e n ete özebújnánk Szeretnék párnád tenn. Könnyű volnék, n jóág Bezélgetn ketten, árván. S könyhrttl Szeretnék z ád l e n n. zépítgetné Ancodt, gyenge rozát. Szvedből z égbe zállnék S j o ten S/eretnék féűd Selye hjd S holokod Cllgokkl lenn. körülrkná lenn. Hízelegve ölelnélek, S /t hnnéd, hogy zép z elet. Szeretnék gyürüd őrznélek újr rád tlálnék. Fnt Sándor fehérégét Éde zókt uzkálnék oolyávl cókolgtná Szeretnék kendőd Reggel lenn. gyéántzecl A házkó vz prtján. rt e p prkere3kedá r Telefon 80. zerkeztőég. KCto uptu'tf.'üonook ne keltek d lpj. kdóhvtl ; Konro, Nádor utc 2 9. FULÙP el h z á t, központ h t l k k ö z ö ügyét. A gyr králynénk é gyere kenek o r zoron öze v n f o n v Mgyrorzág é Auztr orávl* A gyr nyákhoz pellálunk z z l k é r é e l, el tudnk-e képzeln o l y n n y á t, k férjét, h z á j á t, gyereke o r á t, j ö v e n d ő jét, örökégét e l á r u l n á? A förtele hzugág cráj) rt k ndenk zvéből terjeztőket j u t t htóág kezére. A k p e d g tovább fűzné z őrülete k ö v e t k e z t e t é t. nnk Sptzer Sándor könyvkézrtokt ne árulják Koáro váregye törvényhtóág. cütörtökön rendkívül közgyűlé trt, elyen állát fogll zokkl gálád ráglkkl zeben, e l y e k é gonoz ellenég terjezt.-/.ereét králynőnkről, hogy Olzorzág e l l e n l e g u t o l ó o l í e n z v á n k z é r t n e került, ert Z t k rályné elárult t á rt dátuát é rézlete tervét, Ennél gyláztobb ráglo gzán n e zülethetett eg legőrültebb gyvelőben e. Azobn konkolyhntők u n k á j rendzereé váll 8 ot ár gen kö teleégük htóágoknk, lpoknk józnul gondolkodó polgároknk n n k eggátlá, hogy lelketlen hzugág űveletlenebb töeg >k köréb legen dáá n ö j j e k gát. Köteleégünk ndenknek eg gyrázn, hogy offenzvánkt n e árulá' h n e z e l e e k vártln tádá, Pve árdá kztott eg egyelőre. A kézülődő tádáról z olz n d o l, er Földerítő zolgál! ellett lyen n g y r á n y ú kc H telj íen elleplezn ne lehet. Tett zl eláruln zükégtelen VOlt Áruláok '. n n k n á l u n k, éppúgy, n z ellenégnél, de ezeké z árulá htrt!j<» &uttkwtí,(ké$ Felelő z e r k e z t negyed évre 4 K. Ecye TúrrJtó*zövet«égénék André Theuret. Tuljdonképpen kúránk hvták, de környéken egyzerűen gy n e v e z t é k A ház vz prtján". Azért nevezték g y, ert tóbn tükröződött brn fedelével, elynek zéle volt z ereze ngyon, zürke oldlávl, elyen ég vdzőllövel befutttott erkély Z'JÜMÜHÜ P Dr. BARANfAY J0ZSE.F. rágját neun t u d j e î f g y z t n gyűlölet ráglob ártott érgező lehellete e. A tljánokt p d g e g f o g j u k vern. r, 8 ll-tííw \H bk t\ j ó t é k o n y á g kél n p j. Tt, 98 júlu 2. A zürke h é t k ö z n p á g ború fátylát n t h ("Tökre evetn krnók, egyzerre, egy lvó zkr hrtelen lángr lobbnáávl e g élénkült k várounk képe. ö r ö t ű z rgyogott zeekbe', kézülnek ngy ünnepre.... ott u l t n k, v g d n k, jókedvükben h ő ö k nek áldoznk. A vörökerezt egyeület tt-tóváro vá lztány vtéz ezrejje zegényenek, 2 gy. e. r o k k n t, özvegy é árv lp jvár rendezte n d e n tekntetben o l y zépen került ünnepéget. Ügy 6 - k etély, n t ; 7 - k éthngvereny pártln kere ez g l egyeületünk hvtottágánk fénye tnújele, l legzebb dcéret, e \ ékeégként rgyoght háború rgl terel kfejtett u n k á! águk bbérkozorú n Kn»kükkcl Dttfurth Mórc bárónővel "'áz*,ány n d e n tgj kvívt tárdlo c ^éréét, közönetét, dcéretét, nevüket háború történet r n y lpján kellene egörökíten, ert z ő g zeélyük o d d ó kézége, fárdtágot ne kélő rendező t l e n t u u k hozt eg z ü n nepéget. 6-án z o b t o n Tzenkette etély" két helyégben trttott eg. D. u. 6 órkor z Ezterházy zálló fénye kerthelyégében volt. A ház négy zeglete, egyzerű é erően épített v o l t ; defől tó válztott el több háztól éjzkról cup g y ü ö l c ö, eg zöllőhegy látzott. Két ngy dóf nedve árnyt vetett egy zéle kőlépcőre, ely egyeneen felvtt z elő eelet tárlgójáb. A zob n d tág v o l t flkt olz o d o r b n fetett frekók dízítették. A X V. zázdbel berendezé ne volt e ngyon kényele, e v l brátágo. B á r egy kct elkopott ár n d e n, nnk vén házpárnk V l o n t de Vertetéknek kk benne lktk, n g y o n egfelelt. A htvndk eztendőt tpot n d kettő, de l k o d l u k npj ót ég ohe hgyták el kúrát. Ott élték éze heteket, ott züreteltek é v o l - é v r c é gy telt el békében é egyetértében negyven tvz e- negyven tél. A gukéhoz honló otthont ne é t e k ; z ő b o r u k volt legjobb z egéz környéken o l y n ízlete gyüölce enknek e terett, nt nekk ; tó prtján legzebb trtózkodá hely z ö kurájokon volt!... Ebben nézetökben ne oztozott z két árv leányk, kket gyerek koruk ót ők neveltek. Murcette é Prncne ot tzen- G R A N D " kávéház Eténknt legkellee ebb z ó r k o z ó h e l y h o l l e g k t ű n ő b b z e n e k r H O R V Á T H K A R híre p á p z ó l t hírneve cgánypríá vezetée ellett npont hngverenyez.

2 - r TT"? ;***T ~-- Hfw 8 OLDA -e lövézek htl ktonzenekránk gyönyörű játék nyújtott kellee zórkozát, ely egéz órág trtott, hogy ndzok, kk z Lt ozgóznttázb" ne fértek be, kk nívó űor élvezetében ne rézeülhettek, kk elődá után lejtő párok tálcábn ne óhjtottk gyönyörködn, legjobb hngultb tölték el dejüket. Az Et ozgóznházbn* 7 órkor kezdődött trtl űor elődá, elyet 2. gy. e. hírneve cgány zenekr véz játék nytott eg. A klzku zenerodlo legzebb reeket játzották z özjáték, tudá, fno érzé könnycdégével. A űor záok közt gyönyörű játék, kedve zene gávl rgdt hllgtóágot, feledhetetlenné tette 2-e Qlbv, Lkto bnd nevét tlán örökre. Bráth Józef ref.. lelkéz lépett előzör pódur, k Hlo Prologját zvlt cl. gz zónok tehetég, /, elődá tökélye jelleezte gyönyörű zvltot, t hllgtóág ok tpl jutlzott eg. A űor!. pontj volt z érdeklődé központj, kor 2 gy. e. háború története került felolvár, ely ok zép hrctér képek vetítéével volt lluztrálv. Hlo Sándor c Plkó Gyul, z ezred kváló tollú ró, vére cták tpztltán ott írták eg történetet hrctéren, ot elhozták, hogy tthon láuk, erjük eg fnk ngy hd tényet. A történel zöveg érdekfezítő nyg úgy zkebert, nt lkut egyránt kelégítette, hllgtóágot egézen leblncelte. A vló tények, zárz gzágok, háború eretek telje tudá, tárgyzeretet, tzt látóképeég, zépen cengő gyr nyelv, eter leíráok, egkpó honltok, könnyen folyó tlu zövegírók unkájánk ékeége. H ehhez hozzá vezük 0U zebbnél-zebb, hrctéren felvet, eredet képet, érthető, hogy nívó elődt! oly fezült fgyeleel hllgtt közönég, z utoló zóg érdeklődéel letek felolvó Hlo főhdngy nden zvát. A zép fel*» v után Údtöeg htott bájo Táy Juánk egjelenée, k egkpó űvézettel, kedve odorrl zvlt Gyón vereből. A nézőközönég áltláno tetzéel, jó e-»ó tpl honorált kedve zvlt A űort Zobor Erbt Gyul fető é zobrázűvéz gyor krktúrá fejezték be. elyeket űvéz zenekíérel ellett zénron egyzerű vonávl eel tökélyre. A tláló lkok fényeen gzoltk ngy űvéz tehetéget, ktűnő huoro képek pedg állndó derűt keltettek. K");,.rou Ug A űor nden egye pontj közönlég telje egelégedéével tlálkozót! gy legvdább hngultbn ent át vendégereg z Ezterházy-zálló zépen vlágított korthelyégébe. Alg helyezkedtek zonbn el, lg játzott el ktonze zép gyr népdlegyveleget, fenn ngyereben hng zoítlnár zene. re tánco pírok hr bebzonyítottk, hogy bzony zűk Tó.ároon zállod ngvere A 2-e Gálbv Lkto bndáj húzt tt tlplávlót, ne cod h jó hngult tetőfokr hágott ck kéő reggel órák zűntették eg táncot. Mánp 7-én, várnp d. t. 4 órkor Tóprt élénkült eg. Mndenk od etett, hogy z pozán éthngverenyen réztveheen. A rendezőég békében rtkág - hngverenyével vlóbn előrngú elvezetet nyuj ert 3 ngyon jó zenekr egyát váltv zünet nélkül játzott, A S«gy- e. (Qlbv Lkto) híre vonózenekr, ll-e lövézek ngy ktonzenekr Oláh Jnc kváló bndáj egyá után játzották zebbnél-zebb, jobbnál-jobb elódákt. A közönég Tóprt étányán hullázott jobbr-blr, díze átrk körül coportoultk, vígn ctáztk konfettvel. A zép zonyok pénztárknál é átrkbn zorgokodtk, bájo leányereg eg konfett, levelező-lp, vrágok, zépég- -vereny -zvzólpjnk.áruítáávl volt.elfogllv A vígág urlt hngultot ez okozt, hogy ^hngvereny vegével ndenk ét'z Éztethzybn tlálkozott. tt ét háro ktűnő zenekr játzott, áltláno közóhjr tánc újr egkezdődött. Az gz gyr jókedv telje hévvel tobolt, ne cod, h áodk npon hjnl zürkület cendje ozltt zét tárágot. ly erkölc ker ne enged feledn e két zép npot, hol ndenk otthonon, jól érezte gát, od kéőbb öröel gondol vz. A zép erkölc kerre! ntegy vetélkedk z nyg eredény, ert e jó! rendezett 2 npo ünnep 2,400 koronát jutttott házezredünk háborít, jótékonyág lpjánk. A vzpllntá képe ne voln telje, h két zptku kton rendező fárdhttln unkáágál külön k ne eelnők. Pl/ó Gyul hdngy, nt főrendező é Hlo Sándor főhdngy npokkl előbb Ttár érkeztek, hogy kvtel pró unkáját,.^átrk felálíáát, z egéz ultágot Vörö Kerezt táogtáávl elntézzék. Méltán érdeuk dcéretet, hogy oly kglón zép ünnepéget tudtk zervezn, ez bzonyítj, hogy ők neck tollforgtábn, hne ultágok rendezéében ngyeterek oráb léphetnek. Ezredük büzkén teknthet 98. ulu 8 unkáágukr, ert gyáoltá ügyét jobb kezekbe lg tehették voln le. ly kedve ünnepély ck türeletlenné tez közönéget, nél hrbb hlln z ezredtörténe felolváánk folyttá Tt Mre e orok z olvó elé kerülnek, képvelőház tlán ár letárgylt nők válztó jogát. A 48- lkotánypárt, Károlypárt, Apponyék é Bzony coport, ezenkívül unkpárt több tgj híve nők ctv é pzív válztójogánk, löbb rég párt zonbn ellenfele Vájjon egzvzzák-e tehát kéte. De legyen b or e jvltnk, fenták, élükön gróf Telek Sándornévl, Gücklch Vlávl, Bédy-Schwer Rózávl Szry Ozkárnévl é fl övell tárdlo z ko ktűnőégével, fárdhttlnul küzdenek törekvéek gzágáért é céljuk elérééért. Mnt fő ezközt céljuk zolgáltáb rendelk z orzág nden ngyobb vároábn trtndó fent elődáokt. Eddg ár több helyen jártk é záo hvet zereztek eg ügyüknek. Legközelebb Koárob ellátogtnk é trtnk elődá! vregyeház ngyterében következő cíel A nökérdérö é nők válztójogáról/ " A fenták ár hráboru elélt hngozttták elveket. Ráutttk nnk gzágtlnágár, h >gy íg bzonyo korú dófzető férf bárely cekély értel fokká!, gen, okkl űveltebb, képzett nők ne zólhtnk bele z áll ntézkedéebe é záo kzárólg őket llető kérdébe. Hogy többe! ne elítünk, nőnevelé, ceceő é gyerekvédele, e nezetgzdág zepontból nnyr fonto tényezők, olynok, elyek ránt férfnk terézetzerűleg ne lehet lpztlt- ág e nővel egyenlőrngu helye felfogá. A háború előtt ége vlágtól! k nnyr fent elvek é törekvéek létjogoultág vgy vált zükégeé, nt. Vére eeényeknek kellett felzínre kerüln, hogy értékelheük é; egbecülheük z eddg ebe vett nő unk ngyágú é koolyn vegyük nők becülete törekvéet. Ezer é ezer nő tölt be eberfelett küzdelekben réztvevő pánk, fnk férjek helyé kenyérkereé küzdeleben. Ott látjuk nőket egyrézt ngy tet etöt génylő, htl unkáknál, gyárkbn, földeken, közgzgtá zolgáltokbn árézt z ugyn ck erőt kívánó hvtl zolgáltoknál, közegézégügy unkánál. Sár állíthtjuk, hogy zt, hogy z orzág pr é kerekedel élete nyolc, eg huz eztendő volt; után egypár eztendeg zárdábn nevelődtek, vzkerültek kúráb, hol ok, ngyon ok hónpon át éltek legngyobb egy forágbn; ndg ugynzzl unkávl voltk elfogllv, elyet ndg ugynegy dőben zvrt eg ugynz zórkozá kézunk é kertézkedé nén felügyelete ltt hétköznp e é vecernye várnp é nden ete pkettezé bácvl! Se ét! Se bál É elyen utzá! A legkelleeebb zórkozáukt nyár dt eg, kor npjábn hározor láthtták gőzhjót rr hldn egrkodv" krándulók töegével. Ez hjó, ely Frncorzág négy különböző rézéből hozt krándulókt, képvelte rjok nézve külvlágnk nden öröét é bántát. Már ezről, ngyon ezről látták, hogy közeledk, zután özerezzentek gép éle füttyére, jd jnálkozá óhjávl nézték nt tűnk el lnknt zeük elől. A gyorn eltűnő brázdákt, ket hjó kereke vzén g után hgyott, vágytelje pllntál követték álodoztk zépet ok gyönyörről regénye klndról, t külvlág rejtegethet. Szepteber végűvel ztán eltűnt ok vdá kránduló, feckékkel együtt távoztk, leányok vzetek tél egy forágáb, egyhngúágáb. Sokzor elbezélgettek egyál ttokbn, közben fájdln gondoltk rr, hogy ftláguk legzebb dejében tt kell elvnyodnok ebben élbú reeteégben. Aztán könyöröktek tenhez é nden zentekhez, küldenének rjok vl rendkívül eeényt, ely né változtoágot hozn ebbe zvettépő egyforágb. É ckugyn egy zép nyár np nth z ég kegyeen eghllgtt v >ln könyörgé- Söket Levél érkezett Genfből, ely kúr tuljdonoát rr kényzertette, hogy egy hétre elutzzék. É ert hogy háztárk, nt Phleon é Buc, ne lehettek eg egyá nélkül, elhtározták, hogy együtt ennek é házt lányok gondjr bízzák. É gy, után Murcettet é Frncnet legjobb tnácokkl ellátták, egy zép júlu reggel z -'regek kocr Btek é neokár eltűntek hegyek ögött z Annecyb vezető utón. Eleóz át nnyt vttek gokkl, hogy z leghozbb útr elég lett voln. Mot hát gokr voltk ők voltk ur háznk. Tpoltk öröükben zon törték fejeck^okeí, hogyn ezeljenek k ndenféle ultágot. De ert hogy lyen vártlnul lettek zbdokká, e különö gyönyörflégök e telt benne é negyedknpon ár eg unták. Mltt tehát tétlenül ültek z erkélyen é zórkozottn nézték hegyek felé vonuló felhőket, hrtelen léptek é hngok zját hllották z eőeokbn, jd két korukbel ftleber terett vártlnul elöltük. Két unokbátyjok volt. kk krándulá tettek tvon z z ötletük tádt, hogy bácék eglátogtják. Muncette eg Lrncne elprult z örö - tő, zután elondták, hogy bácék elutztk egy pár npr. Mután pedg tele voltk gyönyörrel, ért ők játzhtták házgzd zerepét, ott fogták rokonokt ebédre. Váljon ez tlán z régen óhjtott eeény, z régen egállodott, vártln vl, elyet végre elküldött záokr z ég?... Rövdke gondolkodá után elhtározták, hogy előnyökre fordítják ezt vártln látogtát etetőkben leglább egyzer kultják gokt. Bált rendeznek*, ez volt jelzó perc ltt tel volt forgtv házbn nden. A gyertyáj Vlont nenek ck volt, zt nd előzedték, hogy gyertytrtókt rég clárt feldízíték vele; zörp krábn ck volt, zt nd elkézítették frítőnek. Ebéd után ftleberekel celéd bevezette dízeen elrendezett é fénycen kvlágított zlonb. Néhány perc úlv egnyílt zele zárnyjtó e kél leány, k egzökött, hogy bál ruháb öltözzék, ot teljeen egváltozv kcült elő. Kkuttták z öreg néke nden ládáját é flzekrényét olyn vrágo köntöben jelentek eg, nőt Már Antonette dejében veltek. Meterégeen göndörített hjókb kert Vrágot tűztek, ely popán fetett. Rgyogó zeel fnon, oolyogv legyezgették gokt rég dvtú legyezővel, ltt Ü n nepélye lérd h j l á közöntgettek. A ftleberek el voltk rgdttv ettől ultágtól é tőlük telhetőleg bele eltek gukt ebbe tündé játékb. A rég ődők ót feledé álábn phenő zogor.t felnytották leányok felváltv játzottk egy kerngőt ák után, elynek hngj ellett z egyk pár táncolt tág tereben. dőnknt egjelent celéd é trtőket zolgált fel. Az éjjel hlázok pedg, kk bárkjokból kvetették hálójokt, tágr ereztették zeöket, ekor kvlágítv látták házkót vz prtján. - Máoron zenétől é tánctól, négy

3 8 n- 8 Ko n A r o egyáltlán fennrdt zt ézben d o l g o. nők hderegének közönhetjük. Ngy zűk keblű érge vlln nőt, k z Áll gépeze tében evel e kevébbé fonto lktréz n férf, zt nőt knek férjét, f! köl cönkérte vgy örökre ktépte házából hz, eltltn oly kérdéekhez, törvényekhez é n t. léekhez vló hozzázólától, elyek z ű férjét, fá közvetlenül érntk A nőnevelét reforáln kívánják fenták. Sjno épp!/.'"n következtében előreláthtó, hogy ok eze leány hjdon rd. Ne zbd tehát h o l konzervtvzuból cupán ház fogt* lto gokr, főzére, tkrítár tnítn leány vvl vgztlv öngunkt úgy férjhez egy! Kívánják fenták, hogy z áll nyon teret leányoknk z érvé nyeülére. Ne z áll zbj eg, hne z llető g, hogy lj pályár lépjen. Ngy rö vdlátár utt félele, hogy nők ekképen könnyen bezoríthtják férfkt porondról. gcnt le cekélyebb képzettégűeket. A háború után egndul z bbn rdt unk, válllkozá, reforálá órá un káj, ndenhov kell dolgo kéz é gondol kozó gy. Már ngyjábn e orokból láthtó, hogy fenták ne válztójogért küzdenek, hne ezt krják e zköznek felhz náln kultúrát é hunzut zolgáló céljk gyor é hlzthttln egvlóítáár A e g h o z b b í t á terézeteen egyált lán ne jelent zt, hogy ot r zbd tere vn tovább ár uzoránk. áránk ot gzolódn pr zerv fl üdúzll löruéng A kerekedeleügy nzter í b l k o n kereztül zél behordí nyár éj jázn llt é ez z éde llt egzvrt négy ftl léck érzelet. M u l t k z órák ftlág án órábn b o l d o g o k teljeen egfeledkeztek z dőről, kor kívülről hngo koczörej hlltzott z éjzkábn. Neokár hrgo bezéd hngzott z előcrnokbn, g végre kétégbeeetten hdonázó Vlont nén eg b j c ^ rontott np úlv váltk hz. be, kket ck két Qyerekek, hz ez vlóágo vlágfel fordulá, káltott nén. ltt n d g t kréko bác ár gyctyákt oltogtt el. Murcette é Frncne felkpt zokny tekáját é befutottk SZObájokb. A ftle berek néhány bocántkérő zét hebegtek é zntén eltűntek z <.u^ek pedg egdöb benve álltk zlon közepén nézték puztulá" képet, elyet z nyújtott. Sok, ok év telt el zót. A j ó öreg bcl é z öreg nénkét ár régen kvtték teetőbe, ely ott zöldé teplo árnyábn. A fuk régen e g h á z o d t k vlhol..wueette í í Frncne ot egyedül tuljdono k ú áltláno, Hdfogágb jutott vérenk. F l * L j o (Felőgellér 89), Klen Mátyá (Felőgll 89), Lkto Ljo (Áe 894), Lév G z u l (Oeő 882), X^y Kár rolz t\ -v/y. A 895) k z U g é y k 7. fl odázbérlelek. gylogezredből. fácán, fogoly érhetetlen gbonábn, borót eg egyzerűen tövég letrolják é kpuztítják. A törvény rendelkezée htnk okág lpo rov t ó é ne r d j.vtá nélkül. Melőtt zonbn ez változá elkövetkeznék, v'.>;..>'< kö/öt ddg e rdhtnk kebb brtokook tétlenül ngy vdkárokkl zeben, erre pedg egyedül kínálkozó lehetőég z, hogy vd.zb'v.zerzőjéekbe, v elyek egyréze egyénkben ot nbn já>*^\--fkl^rtr^-*---4- Ju^!ezo._ z-erzőxél pontot, hogy vdázt fogol gykorlók é vdázbérlők kvdk kártérítéet köte* leek fel becültetn, ég pedg o l y ódon, hogy kárbeclő bzottágb gzdák kküldötte é egbízott vegyenek rézt z gy történt kárbecléeket vdázjogtuljdonook kötele ek legyenek e [f cetn. L llottl, Szoorú hrr«*l nn-zről jötte Borul z «-'<r n gyázb rolötte Szveet lép, éget nátl... Dr! dj»r«> u e g é n y nyáknk]... A VÁRMEGYÉBŐL. károkt okoznk véleényekben, ültetvényekben, répábn, tengerben, bbot é A legutóbb vezteég kuttáok zernt Elh ltuf Tencfk Sándor zkzvezető) Htfü.b;z*eí Őrvezető, Se&e Etván, Jol Mhály, Lbud Mhály. F t n Antl, Stek M hály }«j".;vfjru z. o l r l. Czel Józef, Qye*e Ckály, Hbán Pál, ttod l bre, Kdleck Józ í. L k t o t Józef (Tóváro 88), U k l [tre, Pter Péter, V'len. t v közlegények S gy logezredből* l r J ó z e f (Nzvd 899) közlegény z. népfölkelé tzredbó. Zern Kroly kölegények t9 vedázálóljból Cer Sándor (Ác 8^J) Vjevóbn, ngor Vlo Argyelo, Ngy Kál án (Kölöd 893) Vjevóbn, Tel J á n o Cckbn, Trek Mhály Arngyelovcb, ndnnyn 2. gylogezredben közlegények voltk* Mloek Pál 8. rdázzálóuljbel köz* legén oro hdfogágbn, Krfck Ervu, Kronovetter Dező, Lehofl Józef '» Ser Okár hdngyok, byed Aél zázló, Bkonyvár Lázló (Ázár 899) l l u e r Józef. Üoá Vl gy éve önkén, tetk. Pch Sándor (Köroye 89) zkzvezető, Blogh thály, Hdec Jáno, Ppp Mhály, Szodheer Andrá tzedeek, Auer Pál, Pereney Jáno L t k z k á l l 897 >, Mol n á r J á n o (Ac 890), Okeryer Perec, Elecher.Jáno (Ngyegyer 897), Venger Syörg) rveetók, Brny J á e, Brtl J ó z e f (Ar% 898), Bonk ö y ö r g y. Bck közle K á t é J ó z e f ( D n r d v á n y 898) gény 8. h H Í v. ' j logzredból gykorlóknk, bból lűnk k legéleebben, hogy ck ngyvdk kártételenek kötelező kártérítééről ntézkedk, íg kvdk kárté telet záítáb e vez. Pedg z őz, nyul, ugyn ftl zv heveebben kezdett dobogn. A y- z előkkel é teteeen k e d v e vdázt j o g o t ) cpőrendelet pótláár rendeletet dott k, ely ben kondj, hogy z prooknál kézletben k v A (kéz c* pók é kéz c. k) eldhtók rég!; k.lá árkon ez év októberég. Ez hlztá z prook legúlyobb eoére d orvoágot ot ár ne leznek kénytele*. többzöröen ráfze unkájukr. A rendelkezé zelleéből >yk, hogy z ck váározó, rktárr dolgozó cpézekre é cz dákr vontkozk, érték után rendelé eknél nthogy zokt úgy kzárólg kutlt xál áru nygból lehet előállítn gbb árt kérn ne zbd. kell A gyr vdázt törvény tudvlevőleg ngyon otohán bánk el gzdákkl é ter ek r é z é ről, nek eredénye lett. kézítények Pkhrdt Józef rányzó, Brte <Jnztáv küzlegéuy yártüyórezredból. Br dá, Kotyál Péter, Cekle Vct, Pdnerczk Ferenc közlegények z 5. zekeré lázlóljból. Kgzdánk é udkárok. A cpőrende'et egjelenée dején zk körökben legnkább tárgylt nehézégek egyke z vlt, hogy cpézeknek é czdáknk r é g e b b e n kézített é rég gbb áron vett nygból vló áruk t; z uj áron kell eldnok. A rendeletnek ezen ntézkedé ellen nnk d e jén koáro prtetűlet felrtot ntézet j nzterhez ennek u felrtnk zelleében történt k ö z b e l é p. A törvénye helyzethez, vgy ne zbd felül eelkedne zokon z árkon, elyeket ull évben, n rány árkt egállpított korány.! (K. 3. oldl L àc Gzdág nő tnfoly. (ngyene helye' hdurvdk, özvegyek rézére.) Az O r z á g o Hdgondozó Hvtl S o c á l Mótr<uln k M r g t lgeten ( P e t e g y é - ben Poáz é C o b í n k. htárábn) léteített gzdág nő kolábn hdárvák é h d ö z vegy ek rézére 6 0 telje ellátál egybekötött ngyene helyre pályáztot hrdet. Az kol két évfolyból áll növendé ket, kk elélet é g y k o r l t kképzében rézeülnek, kertézetre, zőlőűvelére, g y ü - "öíc eny íztére, tejgzdágr, erté-brof é háznyúl tenyéztére, éhézetre, továbbá háztrtá eretekre, főzére vrrár okttj. A növendékek z kol 2 évfolyán kere elvégzée á t z ntézettől végbzonyít ványt nyernek. A ot betöltére kerülő 60 ngyene he lyekre gényt trthtnk 2 éven felül leány, hdárvák é 3 0 évenél ne dőebb hdöz- Jí? c eztek ' p e g é z é g e tetlktúk e z előrt u n káltok végzéére lklk. c A kellően felzerelt pályázt kérvényeket lehetőleg előbb, de legkéőbb 98. év júlu hó 3-gfkell z Orzágo Hdgondozó H v tlb ( V. V o c á z á - u t 37. z.) bekülden. A felvétel kérvényekhez z l á b b felo rolt okányokt kell ellékeln ) folyodó zületé nykönyv k v o ntát (kereztlevelét), b) hdárv tyjánk, lletve z e l t r tár kötelezett egyénnek (hdözvegyeknél férjnek) hlálát gzoló hlott nykönyv kvo ntot, ennek hányábn kton p r n c n o k ág, tábor lelkéz hvtl, eetleg Vörö K e rezt tudkozódó rodájánk hdbvonult hő hláláról vgy eltűntéről zóló érteítéé c) folyodó ványát., utoló kol bzonyít d) hlőoltá bzonyítványát, e) orvo bzonyítványt rról, hogy p á lyázó ép é e g é z é g e tetlktú é gzdág unkáltok elvégzéérc lkl zervezettel bír. ) folyodónk, lletőleg eltrtáár kötelezett hozzátrtozónk (zülőnek, n g y z ü lenek) v g y o n állpotát é év jövedelet g zoló htóág bzonyítványt. A e n n y b e n z tt egjelölt okányok vlelykének bezerzée ktűzött htárdőg bezerezhető ne voln, kcrvéy hányzó oktnyok nélkül benyújthtó, ez eetben zonbn hányzó okányok legkéőbb 9 8. év uguztu hó l - g pótlólg ctolndók. Budpet, 9 8 év júlu hó 5-én. Kun, állttkár. Az O r z á g o Hd^ondozo Hvtl lelnöke. M hály, Dvtee Józef, Deee Károly, Kehé' Mhály, GrOSbóCS [tváo, H l t k y Flor, Hor ránk. Vén leányokká lettek é egzokták Krnö, [ycc Józef, Kton Józef, teg ház gányát ég zeretk é nt váth Kozok J á n o, Kru ö y l, Krzáu l l e. S bác, eg nén, ők é t e l g e t k L á z á r Le, í.edv Jáno, Mkovt tván, k k ánk ég ck legzebb z egéz Néetfl re ["Koáro 8^9), Pál Károly, környéken". De lekők élyén hven egróz Mhály, Szbó. J á n o, Szkot Gábor. őrzk elékét nnk hjdn rögtönzött bál-! S z n d r tván (Moc 876), SzÜCl Mhály, nk életök ez egyetlen báljánk vlnt Vd Aul, Z e k r J ó z e f (Vértxöllo nnk ok bóknk, elyek két unok 894) közlegények 3. honyédgylogezredböl. tetvérük kkor ete fülökbe úgott. K r c e n c Aljo tzede, T o k Mhály közlegéy z 6. k u z á r e z r e d l o l. A r á r e g j e Gzdág Egyetet f. hó 6*én gzgtóváluány é egyzernd k0zg)0lét t r t o t t, elynek egyt'düü tárgy z Ogyllán léletendó ckólegelő volt. Erről különben t. olvóközönégünknek á r egy Ízben bezáoltunk, keelve zt, hogy tervbe vett ntézénynek egvlóítá l y e n eze khtó jelentőege vn vregye gzdközön égre nézve. A ot egtrtott gzglóválztnánj, lletve közgyűléen z üdvö ügy ngy

4 '-'V'rv r TT 4. oldl lépéel vtetett előbre, ennyben gzdág egyeület váregye tdrróyhtóág áltl táogtv egy kéz tervezetet dolgozott k, elyet váregye lótenyéztéünknek lelke előhrco Kírthy tván gzd, egyeület elnök vezetée ltt ez lklor válzt tt bzottág referál. kr. földveléftgyl nzternek. Tekntettel rr, hogy áób levő ckólegelő váregye lótenyéztéünk fellendülée zepontjából ly ngy fontoággl br, reéln lehet, hogy. kr. földveléügy nzter z ügyöt kedvezően ntéz el, nnálkább, ert ck z lyen üdvö ntézények képeek hz lótenyéztéünket olyn ederbe tereln, ely képe tnlhjtáoknk korlátot zbn é z ezzel zoron kpcolto játékzenvedélyt érékeln, jó hírnevünket külföld előtt egóvn. ** Koáro vregye elő helyen. Mn dg öröel tölt» bennünket, h ívűn íro várngyénkről elerő zvkt, hllunk vgy olvunk. Mot bbn kellee helyzetben vgyunk, hogy egy g helyről jött dcéretet tolácolktnk olvónk előtt. Ko íro váregye gl é közzeretetnek, köztzteletnek örvendő árvzék elnök. dr. Mdár y Pál kpt ezeket z elerő orokt. ; háborúbn ngyon egzporodott forglo, behíváok folytn egcökkent unkerők dcár ÍS "példá en-xl- y.»l- TSZSÜ EZ áffsssák. ügyet Álljon tt különben g z Orzágo Hdgondozó Hvtl elerő levele Orzágo Hdgondozó Hvtl. (Budpet, V., Vlo cázár-ut 37.) 4253/. z. Váregye árvzék elnökének Koáro. Mdőn 28/eo. 98. z. jelentéét tudoául veze, örööre zolgál nnk eg* állpítá, hogy hdbvonultk é hozz trtozók özeíráát z öze váregyék közölt Elnök ur végeztette el legelőnek- Fogdj Eüök ur kvo ügybuzgógáért é eredénye fárdozáért z Orzágo Hdgondozó Hvtl ^leg Kö^zönet^t. Budpet, 98. ju'u hó 3 n. Az elnök Sárkány egbízáából. k.,. oztály tnáco. ** Uj je0yzö. JháíZ Mkló volt Cllóköz rnyo, jd egyercá hely< - jegyzőt D-cy ].'.'( hr-!,(]..^ v.u nv. üreedett ko - rofttí jegyző ál ár egválztották. ** flz egéz orzácjbn korlátozták z ngtlnforgl. Néhány hónppá! ezelőtt korányrendelet jelent eg, ely z ngtlnforglt z orzág egye rézeben korlátozt, lletve z ngtlnok eldáát é egváárláát htóág engedelehez kötötte. Közben korány z ngtlnforglt korlátozó rendelkezéét egyre több é több vdékre terjeztette k, g e héten rendelet jelent eg hvtlo lpbn, ely korlátozát Budpet é Fue kvételével z egéz orzágr kterjezt. A rendelet zernt juu 0-én Koroegyében, vlnt Koáro várobn életbe lépett korlátozá. A döntére hvtott zervek Bj, Pncov, Szbdk, Teevár, Újvdék é Zobor területénél fekvő ngtlnokr nézve ngyvárd nzter krendeltég, felorolt több egye é váro területén fekvő ngtlnokr nézve pedg z ngtln fekvée zernt lletéke^ közgzgtá bzottág gzdág lbzottág lletéke. VÁROS ÜGYEK, üárounk tztág ügye. (Odgy Sjno, nnc rá zbályrendelet) Kptuk z lább pnzo levelet K< áro L [FLAG A köztztágról váronk többrendbel zbályrendelete ntézkednek (2622/888. kgy., 89,5586'903. kgy. z. tb.) De zól erről z 876. év XV. t.-cz.. gz, hogy ez utóbbnk rendelkezéet cupán közönégre nézve vették fgyelebe, többről, jno, zbályrendelet ne ntézkedk. Már több ízben kfkdtk hely lpokbn z utcák botrányo Böpretée tt. Ennek dcár, vn nden régben. E hó 8-án hétfőn jóllehet letvááro np volt, Nádor-utcánk ép tkrékpénztártól egéz Bencé rendházg terjedő réze zh r porfelhő volt z utcöpré tt. (Öntözé? No ég z!) gzán különö ézjárá, hogy z utc zért vn, hogy (néh) öpörjék 8 z ucöprő pedg zért, hogy (ne öpörjön, 8 fenét) legyen, k z utcán nél negyobb port cnáljon. Az zután elléke, hogy véletlenül váro főutcáján, épen hetvááro npon (így kell de cln z degeneket), kor fokozottbb forglo é ngyobb népeég ; z lényegtelen, hogy ez d. e. 9 0 ór közt, tkrítá, zellőzteté dején. - z cekélyég, hogy z Otthon* kávéháznk nyár tt nytott helyége egteltek pzko porrl z ott reggelz', ktonák, váárook tb. kávél együtt dcérték bölc ntézkedét. - ez nd ne lényege, ert ht nek ott kávéház, enjen Pntyőke lgetbe, ctt nnc por é utcepré. A rendőrkptányág. kre pedg e hvtkozott törvény épugy vontkozk. fenn tűrhetetlen állpotokról történt jelentére ck nnyt felet Sjno, nnc rá zbályrendelet, ne lehet eljárn*. Ne-e?! Ugyn, kérdezzük joggl, hát kkor codánk trtott zükégenek törvényhtóág fent hvtkozott zbályrendeleteket eghozn? ugy-e, ert lyneű köteleégeket rótt rá z 876 év XV. t.-c. í h gz jno rendőrkptányág fent kjelentée, tegyen ról, hogy legyen egfelelő ntézkedé, ert erre vonlköz j kötelezettégét előírj á z 876 XV. t.-c. 4. b) pántj. Ne elég ck közönéget egzbályrendeletezn, hne tudn kell rról. hogy törvényhtóágnk köteleége. H ár z tltv vn (. Koáro z. kr. váro törv. htóág zbályrendeletenek gyűjteénye 393. é 429. oldlán porolá bekezdé;, hogy Szőnyegeknek, kendőknek é$ á honló tárgyknk blkbn, vlnt erkélyeken vló porolá, ég kevébé z. utcán vló porolá eltltndó, eetleg feljelentendő", könnyű belátn nden zán lyrendelet nélkül, hogy kkor z Utc felzvrá, eetleg özeporolá nt z egézégre legkevébé kívánto celekény egyáltlán eg ne engedhet'') ég köztztág hvtlnk, vgy írd egyébnek e Az 876. év \ÍV. t.-c ugyn zt kondj, hogy lkhelyek légkörének tztántrtá tekntetéből htóág célzerű ntézkedé egtételét elrendel". Ez ck vlágo, ehhez zbályrendelet e kell, egyzerűen utítn kel köztztág közege hogy trt be rendet kkor nnc e ok zbályrendeletre. A köteleég egyforán köteleége ndenknek, ég htóágnk. E tekntetben zntén vlágon zó! àz 976 XV. t.-c 4. b) pontj, hogy h hányokt ézlel, rról ovos't végett z lletéke előfokú htóágnk jelentét tez. Megtette?! De vájjon ne gondolj >k-e váro orvo hogy ez botrányo zeét- é poroffenzv vlelyet tán rezortjukb trtozó közegézégügyet érnt?! Hz ndnyájn olvtuk, féle járványról ckkeztek npábn lpok, hogy pl. gyerekbetegégektől ente-e váro? Bz ez járványok orzágútj! egyenget, ck keverteük fel jól, lpon zt ok zá utc port, zeetet. Pedg gyerekegézégügyet külön fgyelere élttj z 876 XV. t.-c. 9. -, ely zt htóág felügyelet é ntézkedé tárgyává tez, őt 8. ég járványok egelőzée é elfojtá teendőt zbályozz. Mert h ár gen köztztág okból kell epern, kkor ne okvetlen legf-rglbb órákbn é utcákon kell epertetn. D n. HÍRE Vlut dl.. helybel pcról Hjdn z lyen kedve rolt, Hogy tt nden egy-egy P ; l r Aín», körte r-gr, Négy-öt tojá lg egy-két gre 93 ju 8 volt. Volt, l<" ClSk volt... Mrt gr ár rég egtolt. Aztán jött büzke»h*toe«, A eodálto Mkor l. kerté ár egy hto, Tojá négy-üt jó pár btofl Mlyen utálto* Mtübb gyláztó*! K ent..... loém 0 jj. ne gr,»for>'rl«jött helyébe. loét ár nden.»fórént-forént.* Cod-e, b /, eber bcká zore! A kezébe, M.ko kfvv j.!op»nt A zebébe ÍD Szeély hír. Hjdn Tbor dr. pnoo hl főpát f. hó Ö-én ete Koárob t> kezett. Szokáo nyár látogtá volt ez helybel zékházbn, hol ndent legngyobb, tegp ftdább rendben tlált fl u/.eun látogtój. A ull héten egnt lt járt várounkbn r. Kubtcbek Vlo, udvr tnáco, vven egyete tnár, z európ hrü ró kor felrt tudó é rcheológu, hogy koáro úzeu ró felrto követ tovább tnulányozz. Alp Gyul dr. úzeu é könyvtár gzgtó zbdágon lévén, kváló tudót dr. BódSS Juztn főgnázu gzgtó é dr. Brny? Józef könyvtáro é lpzerkeztő kluzolták. Szbdágon. Dr. Alp Gyul, váregye fölevétáro párhet zbdágr Thnyb utzott. KzS zbdágról Dr. Mezey Jáno váregye t főorvo zbdágáról, elyet Dunfö d ron töltött, e hó 2-én érkezk vz. Képveltük clád örö* Mn öröel érteülünk, Bllá Mdár or, képvelőnk felége, ltt férje képvelőházbn legutóbb föltűnét keltő bezédét ondott, egy rrő-. í'jé/-'jf fúgyereknek dott életet. A k válztójogo fúhoz gen ok ttnot kváouok, Ktünteté. Ferencz-Szlvátor főherceg dr. Kucher Zgondnk kton egéégügy körít háborúbn zeretl különö érdee oleré-"ül VooW >/* í. -zt. dízjelvény t hdékténoyel díjentéen ú>ányoz. egyházkerület felügyelő. A dunánnnen evngélku egyh ízkerület fejér-koáro epereég felügyelőjét. lándorl dr. Kelet Zoltánt válztott eg kerület felügyelőjévé. Közel negyedzázdo egyház közélet tevékenyéget jutlzott eg ezzel díze éltóággl z egyházkerület, unkáágot, elynek hely evng. egyházközég éle.ében rdndó eléke vnnk. Uj joggykornok. Az gzágügynzter dr. Vrj Józef végzett jogázt, hrctéren tnúított vtéz gtrtááért többzöröen ktüntetett trt déko tozérfőh dn gyot, Vrjú Józef pénzügy tnáco zépkézültégü fát győr kr. ítélőtábl területere joggykornokká nevezte k. Pénzügy knevezéek. A pénzttgynzer Bány Sáud»r pénzügy tnáco cíel ÉS jelleggel felruházott pénzügy ttkárt, koáro kr. p /. ygzgtóág ee rokonzenve főttvelöjöt péuügyí tnácoá, Mcky F. re eltenőrt pdg véglege nőégű pénzügy gédttkárrá nvete k. Mndkét jol egérdeelt előlépteté ngy örööt keltett tztvelők é zok tztelő körében. Cljegyzé. Kolty Rudolf helybel 8. záú helyőrég kórház. ozt. závevő őretere eljegyezte Kothy Annukát, Kothy Jáno ógyll földbrtoko kedve é bájo leányát. rsd_,.» '. í'

5 98. juu 8 Koáro Ug 5. oldl. Hz fogágból. gz öröel érteülünk ról, hogy "Kontúr tván kr. folyfőéök, koáro tárág rég, rokonzenve tgj, Konkoly Thege Kálán veje ull hét folyán ok vzontgágok között hztért oroz hdfogáágból Kontúr Pzeyl bevételekor, 95 árcu 22-én eett hdfogágb legtöbb dőt Mdzúr htáránál fekvő Cl zbér várobn töltött, ely Koárotól ntegy 6000 kloéternyre fekzk. Melegen üdvözöljük öt zerencé hztérée lklából! fl koáro trndfürdő ár kezd kbontkozn z árdt hullából é elye hookzátonyok egy hét ltt egézen előtűnnek. A fürödn, np, hook é zpkúrázn zerető közönég zonbn ár ngy zá kere fel nponknt kedve helyet. Mo! zon buzgólkodnk fürdő kedvelők, hogy vl onbuz jártot léteítenek, hogy közlekedé egkönnyíték fürdőhöz, eg vz. Npfyvenéve tlálkozó. Gewen Sándor dr. prelátuknonoknk é koltárnk júlu 9-én volt negyvenévé* felzenteló évfordulójuk, Ez lklor Győrbe érkeztek Moh Adolf volt tt pát, ot opron knonok. Frk Sándor, Felber Jáno, Krhl fáooá, Néeth Gábor, Rebch Ferenc. Jelen voltk ég Gte&wen dr. oztálytár kö Q Vennger Ernő, zőny epere, C«er Vendel á^j pubáno é Vrg Pál, Kentették gukt Z^hetber Ottó, Weber Antl é Már józ«'f. Gewn prelátu zékeegyházbn zentét ondott, elyben koltár.>eghkeztek, után tetületleg lztelejtek Feter Antl egyépüpöknél. (je-wen dr. & V. eve heologuok záár 500 K. lpítványt tett. Elhtározták, hogy Ö! év r nj Utálkozó! trtnk Mrze lben. Ge írendr. koltárt délben veudégttl látt gánál, hol egjelent dr. Blt Ljo prelátnkoonok, püpök he y«nök. Leondott zerkeztő. A Dunántúl Hrp c. lptárunk érdee zerueztoje, Ngy Gyul leondott lp zerkeztő tztéről, t jnálttl jegyzünk fel. Ne,y Gyulábn vdék brlprá egy tehetége, rokonzenve tgját vezítette el. A Dunántúl Hírlp uj zerkeztője /Arány Ljo, nálunk ert poét lett, kt zíveen kzön k ez 'kloból é zt>. reényünknek du k kfejezét, hogy elődje nyodokn fog hldn. Az lkltlnok behíváát e;jzün tették. A honvédel nzter órteteu várookt hogy beállott vzonyok folytán elteknt népfö kelő beuttó zeléken tk!* ntlnnk oztályo u egyéneknek fegyverné - kü zolgáltr vló tovább behíváától. Ee! honvédel nzter lkltlnok bí hív célzó &ekh tezártok ny vnou. d»» eellett hngnlyozc, hogy r zolgáltot telyetőknek tovább lklzá hdereg érdekében lkert hetetlenül zükége. fl tt ref. eggháeggc ull hété.-, trtotl rende év közgyűléét Antl Ljo epere, ázár lelkéz é Szb/) György egyházegye gondnok kettő elnöklete ltt. Az egyházegye ez lklol trtott eg reforácó 4(K) éve évfordulójánk elékünnepet. Az lkl á Gylóky Bél dd lelkéz, z elékbezédet Vörö Jáno nzály lelkéz ondott. Alkl költeényt zvlt Lázló Dávd kölöd lelkéz. Mgánk közgyűlének egnytóját Szbó György gondnok ondott. Mndenkt elrgdott bölc < zíngzgokt ond') h táo zép bezédével. fl zenl Andrá teplo torougórájfl ár újr uttj z dőt é újr üt negyedeket é z órákt. Ugyn ké vékonybbn, nt régente, de zért kelleeen. A rég órüté hngj ár ne jön vz többet. Elvtték z öreg hrngot gyút öntöttek belőle. A koáro pnyol járvány bár ké lább hgyott, de zért é? elég okn zenvednek ebnen kelleetlen bjbn. A últ héten várobn tvő ÖSSSSS hvtlokbn érezhető volt e járvány, ég Koro Újág egjelenéét vezélyeztette. Beteg volt z egéz zerkeztőég unktárk gárdáj. No de zért égck egjelentünk. Ak ég benne zenved, elegen jánljuk npfürdőt. Ez hrou egít rjt. Nyugtázá ó közönetnylvánítá. A tttóváro Vörö Kerezt válztány áltl rendezett é tzenketteeknek TUtévárooo f. hó t é 7-én egtrtott űvézetélye, tánc vgl é téthngvereny lklából felöl- Űzetn kegyeek voltk Troykó György,Rchter Frgye k, Rctll Mkló, N. N k, Szbó Kálán váro főügyéz 90k, llench lv, S/.rv Jenő k, Sohlenger Adolf 90 k, Báró ) tfurth M»rcn', dr. Körend Ljo k, Wez Hrán 25 k, Loden berg Adolf, Szbó Andor tüzlrhdngy, Buer Su, Leopold X-.M l. N. N., L^opotd Adolf k, Főhdngy 9 k, Hv Sár 7 k, Bcón. o, llhály Kdre, Pojj Kázér 5 ló k Dukovít Lázló. Kohu Ede, Vécey Ferenc, B*uer Sándor, Weberger Márton. VVeUer Károly, t X.. Dnzky Géz, Láng Gyul, Moteczky Pál, Dbovzky ezrede, fch Géz, Polák Hugó, Lpert Károlyn^, Vez-l Gyul, dr. Bllá Jánoné, Petőc? Jánoné Koáro Vere N., Kr*z M>r 0 lo k, Jn Ferenc, Mur Mézáro Józef, Kohn Ede 9 9 k, Höttner Jenőoé, Kálán Bél, Bnglder Jkbné, Koh Endre, X. N. k ; y. Xoll Mkló, Pátőczoó Koáro 7 7 k, Ház tzló, Wezel Gylu, Tóth Gyul, Korpc N., őr Gdor 6-6 k, Cúlg Tóváro, Kptány, Tz n kette, Huzookettej N, X.. Köog Ferenc hdgy, S. A. Koáro, Cegléd Koáro, VVolt Ábnrn\ Struz Jkb, N. X., X. N., Roek főhdngy, Doro hdngy, Kááu Ernő, Koffer N., SárS K án, Soló Stüdör, f ff r Aldár, R^ner jóefn. Hírc«g hdgy, llench ) e. Reng ovc*, Rehberger Bél, Lodenberg Józef, Tun-y Kálánná, Frgó gnác, X.N.. Cdbor Pá', \V M jer f td gy, B'>h Gyul, N. N Ór ÍJ bor ő 5 k, Ueretten, Frk Józef gépéz, Gorvk Józef, Lugoy Gyláné, Rchter, Mjor Józef, Sotg Herán, X. X.. X. X.. RUócy L«j> 4 - \ k, N. N., Zoret, Xev Mhátyné, Rozck M- \ H*rbek, B>hr Gynl, Hvd, Veréb Sándor, Schtffler J., UolT-r X., Schlenger Adotfné, Vezpré Mnónó,, hv r X X. 8 3 k, Proder Mhály, Rertb re, X X.. Vrgü Ljo, Frnk Gyl, X. X. 3 N N., b; -r ( M T '.! o-. Váo fvérek, Ríhbergerué, Aonné, Trttner Kltz Kugelr lyer leáoy»k. Tch át N, Hf B -rt dnáé, Schwrz Józef, X N, Sou Eánuel, X. N, Tóth Julnn, N. L. Koáro, Lnetg X.. X. X, Fedler őreter, Szántóné, Bfzky l.joné, Dbrv X.. Knter, Krály, ll--.eé, Penyc^, Könczöl l l k, <lr. Breer Árn, X X. X. X.. N. X.. Rákóctué, Öv. Tóth Károlyue, Horváth J to, Knuek N, X. X. X. X.. X. X. X. X.. Dká Jóíefoé, D<áz Jen5né, \roy re, Frdrehné, Trjá X.. Ngy Lhné, X. X, X így Vl. Vczán, Tr Jáno, Mérő, X. X.. X. X. X. X., X. X, X.X.. X. X. X. X., B nj hdngy, Scho, Stepnek, Fogl Mkné, Hzk, Vőröí Jlk, Vjd réo, X. X, Szücá tnár, Énrke tnár, Tnár, X. X, Stoger L, X. Z. X. X., Böh n, X. X. D. M. ; Ruzcl fert, 0 l főhdngy, Blogh, Szőllő, X. X., X. N. l - l K, X N. 40 lllér. Síjno, logy A felü! fzetők orából okn krdtk, nert jegyváltánál néelykor oly ngy volt tolón, hogy lehetetlenég roll neveket feljegyezn. Közönete kell ondnok feljánlott átrkért Htbef Jó/.-»'f!ek, Láng Kálánnk, PekrUk Ferencnek, Knpp Károlynk é Grnber Józefnének; továbbá z jándékoott vrágokért Klot gnác epere plébánonk, Sch Vlo rdl főkertéznek, Bhr Ferencnek, Terbák Auttek, Berezeg fózefuek, Tá Józefnéek é töübeknek, kket feljegyezn ne került; regre toboltárgykért gyűjtőknek Wennnget Vl, Mhály Sn, Táy. >lán, Engáder lon, Plnhár írén é tn r Géz; z d okozóknk; Lkáé Józefné, Ngy Ferencné, Wenzerl r. Wenonger nőrérek, dr. Trbe Aljoáé, Rrner Teru, Dóy Mnc,, Hbef ó Pánto nőrérek, Trutzen gnác, Kál Snnu, Só Péter, Sp dón Henrk, Molnár J ^^. Wo\l Albert, Knter Ernő, Wez [rán, Ngy Z^goodé, Grber l ke, K d'*r Jkbné, Glbo Jánoáé, Vogetoé, Wezel Tere, Undeuberg Józef, Proh/k Sándor, Neztloger M., Böhffl Gyul, dr. (trzuly Józef, Kellner Éváké, Berger, H»gy, Penyck, özv. Sílrné, nk Sándor, Sclreber, Mjor Lázló, Hv Ferenc, Koz GéZÉOé, Kzák Józef, Schfüer ;nc, Mchl G>z, dr. Kellner Zgoudué, özv. Rdtz Zgondó, Strnd Jkb, bró D'lfrth Mórcáé, Stenberger, Nobel Adof, T roykó Györgyré,. ov. Brn Károlyné, Breer Sdor, Lndenberg Zgond, Fredn, Rcker Rchárd, We? Herán. Közönetet ondunk htbzoány nrdlouk, hogy pezgőt 25 zázléko árengedénnyel ÓJ zödgykt fuvrokt zíve volt. Rchter BMánénk é Polák Hgónénk, ho^y zvrt é cgrettát do" nyóztk. Legngyobb közönettel trtozónk ég egjelent é áldoztkéz njyközön* égnek, ert eglepd ker ck nek közöuhető legelő orbn, öröel láttuc körünkben több koro ur kíéretében rár«egyénk lpánját é Koro váro polgáreterét, kk egtztelő egjelenéükkel ngyrb^cüléünket ráltották k. Fogdj k ndnyuyn <t tttóváro Vörö Kerezt rálztáuy. róben leghálább közönetqnk étel kfejezéét Báró Dtfurth Mórcné, eldk. fl ríljjjcr Cuugéln Kereztyén Dák- Szövetég nt jeleztük ez év nyár gyűléét Bkony hegyég egyk völgyében fekvő Mgyrzentkrály közégben juu npjn trtott. de ereglettek Keckeér, Budpet, Sátorljújhely, B > íyhád, Páp, Koáro dákj, hogy z '.o év unkáj után tet-lelk felüdülét tláljnk, z egyén é tárdl éle égető kérdéere válzt nyerjenek. Délelőtt bbl tnulány í un elődáok t Hllgttk, elyeket tpztlt e dákokkl fogllkozó nevelők trtottk kö* vetkező cíeken Nezetünk jövője, egyén életünk legngyobb kérdée, tökélete eoerl ezény, lelk élet egézégtn, kereztyénég vlághőjtá. Eö lók voltk Pongrácz Józef főkol gzgtó, Vctor Jáno, dákzövetég fő ttkár, Fer Elek, dákzövetég ttkár, dr. V Vnce theol. tnár, Fzek Ljo ref. lelkéz, Tdy Z >ltán ref.. lel Kéz, Vágó Ede koáro. lelkéz é ég záon. Az elődáokt egbezéléek ( tzt féríúág, bbl örök odernége, z olvá űve ee vlágnézetek hrcábn) követték; hol d lkok, nt jövő tárdl é poltk é. ; vezetéére hvtott tényezők, jk kérdée útbgzítát, feleletet tláltk. Dutá ténl kírándu >k t, kbrételődát, po-tverenyeket rendeztek gyűlé fezt vevő. Felkereték z Attl dejéből rdt Ce/.njÁ vár ro.njt, ol rég letűnt, legendá dők zellee érntette eg dáklekeket; ' dák lélek pedg feleelkedett nezet ádág, Hynuz hngjn gyrok -. lenéhez, edvén győzelet ktonk fegyvere, boldog vrágzó jövőt hzánk záár. Meg fürödtek lelkek Czuh völgy, e k édn- kert gyönyörűégeben, h! z erdővel ooj rtott hegy é vele nyájkodó bokrok jn ' cobogó ptk gányát küzdő, lkotó e- «ber erő képvelője, vprp zvrj eg. A gyűlé réztvevő közölt ott voltk várounkból Olgóczy Jáno ref ppnövendék é Vágó Ede ref. S.-lelkéz vezetéével Lelke Ferenc, Mórocz Dező, Cuká Lázló, Erdély Pál, Hodoy Józef, Mke Bél főgn. é Mórocz Zoltán pg. kol tnulók. - Hlálezá. Slyo cp látogtt Uerlc Bl nyg. tkrékpénztár főüztrjelőt, neje, >/.ű Orel Arnk áldáo* életének 64 k >.,'b' hoz zenvedé otáe npokbn elhányt. Khűlt port várnp d. u. teettet gen ngy rézvéttel. Az elhunytbtn KorfllOS [ttránné, zül. Mr lllrí, koáro polgéfkol toárnő édenyját gyázolj. fl 2 gy. e. háború lorlénele Quln kerül közel jövőben beuttár. Pthó Gyul 2-e l ul így, történet egyk kváló rój, lpunk közkedvelt unktár 5-én volt (jután, h ) PlkovtS Vktor ep. plébánol, Moltorz üéz gzgtó-tnítóvl, Kton főjegyzővel é Mhol ngyvendéglöel tárgyt, kk öröel krolták fel z ügyet, legezebb enő táogtáukkl bztoítják 23-án, várnp Mhol-féle Hungár Szntláz helyégében egtrtndó Urán elődát. tt crkuz. Rég erőünk, Sch ndt gzgtó erópl hrü crkuz rkprton felállított htlú átorábn trtj eténknt zenzácó é dekfe^ztő elód-t közönég élénk érdeklődée ellett Melegen jánljuk olvónknk. \

6 ,'7r Kl' Koáro Újág Közönetnylvánítá. A koáro Schrz Me eghlt* Bzonyár lg leányok Már koogrtgácój hálá közönettel vn koáro eber, k ne erte voln nyugtázz SzL Andrá teplo toronyóráj Schwrz Józefet, vlóunknk ezl rég, pku jvítá költégenek- fedezékére egétel lkját, k ély tüzű ngy zeevel korofekete zkállávl ndenül! egfordul', hol nnepólyéről kövekezd fe fl fzetéeket; Dr. Kór cz Elán, Koc Ljoáé, Lázár Erz látnvló volt. Legtöbbzör ellátogtott z olyn 0 K., ür. fdurky Mkló 6 K., J blonzky házkb, hol vgzfálár zoruló úlyo beteg El, Ngy Gyul, 5 K. Kürthy AnUoé, Groá várt hllt. Buzgón ádkozott beteg Ljoné, N. N. 4 K., Ströcker Károlynó b' K, ágyánál vrrztott hlott felett Nélküle tec. írok tetv r»-k l K. eté eg ne ehetett. Mo í ár cönde eber lett ő, npokbn hozú zenvedé Skere ezg. S Wez E Ze nekdéán zongor tnzkból tnár ok j köztük Schwrz Károly vkerekedő gyázolj. után jobblétre zenderült Elhunytál tetvére levelet dcérettel nyerte el. A jele zongortnárnőt, knek játékát néhány lklol volt ; Nyugodjék békével lklunk nekünk élvezhetn, bpet Fodor-féle neve zenekol rende tnárnőnek tolvj urrnt fel ÓZ prtetület Nádor-utc Dkerfl lopá. F. hó 2-én vkerő zerződtette. bérházánk pdláár, hol lkók bezárt pdlát orb vzgálv, elykben eret vlt, nnk zárját feltörte bent körülvz- Megpróbáll náld nélkül éln" Rálly Jolán, koároknk l kedve erőe, gydr zíntárult tlentuo tgj, ; gálódott. gy jutott el Do tván k, jbró pdláához, hol xeucé fogá cnált, u t héten Pápán, hol vendégzereplt, eg. ennyben két egrkott í lelktol! kznt érg zte gát. K.-yk hátrhgyott levelében é utzó kort feltörve, bból különféle nő ck *-^t közert dll ír le; ; felét ruhneűt é kézunk kézleteket ut egy ezer koron értékben egy ngy Megpróbált n;'.ll nélkül óln! \/t bten), bogy elfelejtelek, Ne kt róld cár beetn letgdt, hogy zerettelek. Ez pár or ndent eggyráz, A gyorn előhívott orvo tegtégek zonbn zeeláttár történt, kk látták z lletőt btyuv*!, kről rendőrégn k ponto zeély- került egenten r ényefen zerele leírát tudtk dn, de enknek n jutott k zínéznőt. ezébe gynkvá.!l gyn gynkodtk fl 3-e honol df knek. Hlo Sándor trt,. vnh^-üüjr- ügynezenajdáqjí é torzo*. főhdngy e Pthó üyul trt. nádhgyok r-~ zédágábn vn o konyh (í) hol tl nclt é flttóváro vörökerezt válztány áltl f. hó 6-án é 7-én rendezet De egy különöég vn dologbn, rendőr népe bérláz lkó nduntln fogllkoznk. üvézetély é Béthngvereny eglepő fénye kere zt közön jt váltott k, ho. y lenté dcr ck e te 7 or ulán trtott ég eljárá, k ánp délben kpott je honló ünnepély rendezteék 3-e honvedek özvegye, r. é rokkntj jvár. érdeenek z érdeklődét, hogy történt, dcár, hogy ez ár hrdk eet rövd Ráő Dtfurth Mórcné tttóváro vörökerezt válztány elnöke, knek nt főren dő ltt. dezőnek z érdee legelő orbn tzenketteek eéyv'j-wk Vev.e!; c. legn/gyobb hónpul ezelőtt Lázló Ltváoué ugyegyer Betörée lepá Ngyn gyéren. Egy öröel tette gáévá z ezét é ;gy reélhető, hegy vörö kerezt válztány tz dő ltt eretlen Lette feltörte lkáát, ko pár n pr eltávozott leány áu. - á r. 3-e honvédeknek rendez honló etély, honnn 5 drb kuuíféle nö tuh 0 étel ngyközönég p-dg eghozz fénye íkéhez -- ként tettek bzonyítják, z nyg jándékb, egy nkértt egy egéz öltőt) é> egy elyeket bzo'gállí d je. ltt úrnőjétől kpott áldoztot hő honvédek élet- é véráldoztáért. t.ő n g( t é egy kenyérzkjó ruhá ellopott kbáthoz.-.ük-_'> ennyég t trtlzót, l A tztelt eretlen betörő rlózuttl g Lkávzonyokt lletőleg í.e.n leh t tt teljeen tájé* Uj űtrágy kézítény. A fo trágyábn fellépett örá hány zükégeé koztr, de érdee roll dogy ^Ö t tett** bz ezár>)bu vló k( o ly kuttát l rke árk ellett lk vzonyokk eg erkedn, 6 egtudn, hogy kor leteg klbb Sándornk, kváló ugrkullur kékunk behtó vzgáltok lpján került /, eddg értéktelen Mron-l.kbol értéke űtrágyát kprep dő betöré el 0 eté H e. ráln. Érthető várkozál néz gxdközöo. B)fjtlk b rckrngot. Sok ázár z új űtrágy nél zéleebb körben vló enő oljt fognk kpré y.ú z egéz oreág áruká.. Bur^onj ell.cbzá. N rr v r ) v..,t l-k ;Jod tloot 2 3 SSekét uj burgonyát hozott elárutá végett bzoányb. A horgony K ért áruítottk klgr. kent. A c<* dőrég ludoát zetn tt z árdrágító tyf Beeről z. Öze burgonyát elkobozt. Mot köztg elöljáróág áruítj közégeláttln lkoáánfc burgonyát, Kgr. ként bu fllérért. Mondnunk e kell, hogy coportoulá oly ngy közégház előtt, hogy z zonynépég k l.jb kpnk egyát püfölk z oleó burgonyáért SlYMBOdáSZt. CSÍCSÓ közég htárábn nnyr elzporodtk zvok, hogy vdáztukról kellett gondokodn, ert terében gen ngy kát okoztk. Várnp rendezett gróf Kálnoky urdlo lyen zrvvdáztot, elyen Décy Jenő ccó jegyző egy htl példányt tertett le. Cldó brck. Befőzére é lekvárnk lkl brck kphtó Toln-utc 25. z. ltt. fl drág zr. Lgy árdrágító került horogr, k ötven koronáért á ult ertézírt. r Az árdrágító ellen legzgorúbb eljárát tették folytb. A zírrl vló üzérkedé nd gbbr hágott, ngyon helye tehát, hogy legngyobb zgorrl lépnek fel z árdrágítók ellen. tt elítjük fel, hogy záo árdrágító üzeleről zereztek htóágok tudoát é legzéleebbkörü nyoozá folyk e tekntetben, úgyhogy lpo reény, hogy kerüln fog z erő rendzbályok génybevételével eredényt elérn. ágylepedőbe rkv elvtt. A legkülönöebb dologbn z, bogy ndez dél 2 ór felé történt, krcút, vlnt zeközt lkók bn özegyűjtött árgbrckgból. A forg t lob hozott fno oj értéke hdözvegyek é árvák jvár le fordítv. Gyűjt Ük tehát Koárobn neck árgbrck, de egyéb gyüölcök gvt! Clíogol kküztó. A legutóbb trtott rzz lklávl rendőrég elfogott egy Mo* zer Antl nevű, 28 éve ktonzökevényt, k béc zölégközpontnál 50,000 koronát kkztott. A lkk^z;ót, knél h kton gzolvány volt, lettózttták. Jul.u végén djk k cern'jeg>et. ErteüléftQnk zernt P*rootk0zpout uy gy- e fégü eéroe ytoégről go^ok< dott,bogy eérnjegyeket ár o régé életbelépte thet. Háztrtáonként 50 éter fehá é 50 éter fekete cérnát lógnk kdn. Dvtb jöttek ludto lk. Az ro-. toll, elyet főként Aenkábó', Anglából e Néetorzágból kptunk, kfogjófélben vn. Bécben például r lg lehet' kpn ngyobb oztrák eégek Mgyrorágból gye- kéznek bezerfní zükégteteket Bécbeu oly ; ügy r hány rútolbn, hogy pótlához kejl"t folyodn.. övetn-- eg j.> reepu ludt llb - frgnk rótollkt. lyen Író tol lk, kékre, zöldre, píror fetve ár ngyobb töegekben láthtók z oztrák holtok krktbn. Bécben vztérnek rég dők, lúdtolll írunk fdbuzl gyújtunk jd r, h Dgyn lez jd re. Ck rég jó dők békéje é bőége ne kr vztérn. Jegyzett ár hdkölcönt? 98. uu KÖZGAZDASÁG. Meghozbbították hdkölcön jegyzét. Mnthogy nyolcdk gyr hdk leönre ég egyre töegeen érkeznek jegyzéek, pénzügynzter jegyzének jolu ével egállpított htárdejét ju! u$ L'Í g eghozbbított. A juáu ímől jl 24 g történő láíráoknál nden 00 koron névérték 9 koron 90 lterrel záítttk, h jegyző z láírákor z egéz özeget be* zet. l ólhetőj hogy jegyzének ezt hátr* levő dejét fe fogják hználn ndzok, kk ég eddg ne vettek rézt hdkölcön* jegyzében* A köcönöknél gyr áll gen heyeen rr törekzk, hogy háború kdáok nél ngyobb ránybn fundált kölcönök revén tláljnk fedezetet ennek kozönhető, hogy nálnük föggő ó állndóított köleönök vzony kedvező. Ebben tekntető ben z öze hdvelő állokkl zeben előnyben vgyunk. fl Koro üéggyér üzeé é egkezdte z üze folytonoágát z gzgtóágnk került bztoítn. 3 ztjóznáz. Feronc Józef rkprt Cütörtökön é péntekért júlu 8. é 9. wma Hkor tületk Rober Rcnert 4 felvonáo drááj. H ú Etá ú ' Otton SPORT. kávéházb. Koáro Szobílhely é Sopron válogtottj eldöntetlenttl 22 rnybn küzdöttek Qyőr-Pozony válogtottj ellen Szobthelyt, ult várnp. Várnp egy győr é egy koáro válogtott cpt érkőzött egyál. Mvel nd K. F. C. nd pedg győrek kválóbb játéko Szobthelyt voltk, tch vezített érdekeége!)*)!. Mndzonáltl vonzón játzottk cptok. A telek egyenlő erejűek voltk, ezt bzonyítj 22 rán>u eldöntetlen eredény. Az elő féldőben vendégcpt tádott többel (2 Győr jvár) áodkbn koáro válogtottk. Sze rkeztő üzenet e k. Hotel perál- Legutóbb Berlnből t, de ponto cíét ne közölte. D. Ne értjük z egéz dolgot. Kérünk vl életjelt. Önre nézve fonto közléenket zóvl elondjuk. Budpet. H lez deje, kor erre utzk, zóljon be. Zoltán. A régen ígért levelet e héten egírjuk. pdthy (Győr). írunk, B. B. (K.-kez). A kdóhvtl elntézte tévedét A zerkeztéért felelő Brnyy Jtef dr. Kdótuljdonook Brnyy Józef dr. Fülöp Zgond. Kdóhvtl Sptzer Sándor könyvnyodáj Koáro, Nádor-utc 29. nyotot ptzer Sándor wwfov, Koáról* J, \ > ' *

7 98 jullufl 8. Koáro HRDETÉSEK. WWtW Koáro, váregyeház. lucerng kphtó. Tűzfár előjegyzéek Fuvrozáok BJBJJBWBPql jjjlíll elfogdttnk. érékelt árbn &3&&2W '^WB3XZ&- ü o B»* e kdóhwt.bn K o á r o, Ndor-u flb Ajánlj d ú n f e l z e r e l t ngy fefün nyottvány rktárát Hf * t» * FK o > H < Sürgőén egrendelendő nyott ványok o n l é ponton jutányo árbn kéefttetnek el. n v «- % V.;-?? r Megve é vároe tel< ;on 80. S7*«> 3 -- w * lkl w onllókdzl rny/oáft. (vtett Qrtvy Tváf Sálofc SS; Február uáábn; Kert«'->z M. n M.^y.r Nyelvőr 92 áee^ber htelében; Betlzkó Sándor «!r. BUnogrnbt SS. ell kletében; gnárey Eleér Pöldrjz Költeények 9ÍS.. RpeU llr. < t, j.., - br 84.; Várnp UJág ^ '. j. j ' j Urán S lunul >!» xto. Ar. K!)/.'«rn; záábn. -. kphtó Sptzer Zákj S.könyvkerekedéében. 80» *.. -> 3 Ar 2 K ^ t Hr/, klfom «' r\.>t!;u f«'j»-l«'!«'k, urlko dfjjácj ksvtek tnr!ó/.kosé Koáf Ntbn é Konár véegyébe rotk kovától ge npjnkg. (lterlett ^ yárop Djág SS lk\ 97..,.»Koáro«SS, étt l. r cee. Ar 3 K., dók, főhercegek, *.. \.. K. ^ A kcáp'j nyodázt é S k o '. r o n j t ó t ö r - c n e t e. t t lértette z D UMk 96. járenh 7. / ft, á 2 K. A k o á r o jtó történet repertóru, ár K. ltt Ko roegye rtkágok. > * Sjtó 4 Brnyy J ó z e f unk -,» F0J«dele]\rá K o á l o v^rregy.'uen. r 2.» ertetőt kü'd \\7. gzgtóág. 7K (lertetl «tr.ffkbonyantj M u Nyelve 94. ' n. á ábn; Bpet Rrp 94. jnoá! Tüzeléhez JÉ ^. T A N N T É Z E T -< A rógl cllókö.t. (Cllóköz történ téle <# nx Z S O L D O S Budpet. D L, Dohány-n Telefon JO oztályözevonál, <*n u v ^ r e l e g g y o r bbn felelőég ellett kézít e l ő o Dr. f- L X > oldl. Kőzéptóol é polgár kol gánvzgákr» e *> V t. tg könyv-.üt 7.r»e. könyv-, é pprn^y^cretkcue, o > f 9 Sándor * < > «3 könyvnyodáj, O >- & Mohrg, Sptzer H 7. Mgyl é rároe telefon 80. K. Hf Újág É 55 fülér.

8 8. oll! Koá 98. Julu 8 A Koárováregye Mezőgzdák Szövetkezete. r A v v A f é 9f8. óv júlu hó 29-én délelőtt órák r trtj K o á r o b n, fjj? } V á r e g y e h á z üléterében, r\\e tgok tztelettel eghvtnp,, $ TÁRGYSOROZAT x. Múlt év üzleíeredényrfll zóló jelenléek tárgylá. 2. Zárzádáok egvzgálá é íelevény nugdá. 3. Mérleg egál! t píá>. 4. Tztít jövedeleről vló rendelkezé. 5. Az gzgtóág kél tgjánk válztá. 6. Felügyelő bzottág háro tgjánk válztá 7. Htározthoztl egy 20,000 koronág lerjedheö ótékonycéíu lpítvány léteítée tárgyábn, 8. ndítványok. Koálo, 98. juu hó 7-én. fz gzgtó^. fl Kornérornvánnegye Muü SzvefkezcT / ^ W ttcete t 3K. VAGYON. Pénzkézlet pénztárbn 2. Folyózánlkövelelé pottkréknál 3. Árukézlet értéke leltár zernt 4. Adóok trtozá 5. Tgok üzletréz hátrlék 6. Értékppfofc 7. Felzerelé értéke 8. Hdfoglyokért letett óvdék unkbzottágnál 9. Kthne E. bzoány gépe 0. Távírd é távbezélő letét K.-r ?! rt Özeen TEHER Kor.. Htelezők követelée Tgok üzletréze Fel ne vett üzletréz oztlékok Adótrtlé Óvdék letétek 200. r5. Trtléklp Nyereég. S-M, 83 Özeen kttá Mwü Sznfkot -^um^. o VA TARTOZK Kor.. Tztvelők fzetée Segély egy hdbvonult tztvelőnek rod zükégletek é hrdeté djk Vút fuvrok, potköltégek c útköltégek Házbér-költégek Lótrtá költége Betegegélyző é orvo költégek Hdfogoly unkáok élelezée é zoldj Erdély enekültek élelezée 650. n R ktározá költégek Aruk után dott engedények Nyereég KÖVETE. Kor.. Árujövedele Hd kölcön kötvény kt Értékppírok zelvény-kt Árudóok áltl fzetett ktok r.\ WVV GULYÁS ZSfll fűzer*, ceege-, bor- á U tékkerekedée Koáro.KlDK György-tér. Tkon tőo. l l ü l e fr f l l f t U l A helybel teetőben egy 230 éter g é egfelel vtgág pyr lkú teljeen hbátln fekete grántkő exhuálá folytán 200 koronáért eldó. Jelenleg értéke több nt 3000 koron. A név leczolt* után rkő teljeen ujjá válk. Bővebb felvlágoítát d zíveégből íírh flrffnn Unt (OffK RÜÜ3HŰ er r egjött z j zbdlo Kází Ferenc féle Ez egyedül házzonyok ö rfl e, er kályhát é tűzhelyet egyedül ezzel tztthtják rendeen, ely tel jeen zgtln e könnyen tztthló Özeen ; J jp^r Ol ég néhány npg. fezeen 36<»48 23 Kphtó ndenült. üzlet egrendelé ponton ezközlök === ugy helyben, nt vdéken. " Kváló l>/.!clellc HÁZ FERENC K o á r o, N á d o r - u t c 34. í. M ete \ A óto tö válloztc űorrl. H T V á r n p *7fp& NAGY ELŐADÁS délután 4 ó r k o r é ete egy negyed ó r k o r. M n d k é t elődábn telje vlágváro ű o r. T» w P B lln írózerek Spltzer Sándor könyv- é pprkere- kedében Koáro, Nádor-utc 29 zá kphtok é zerezhetők be. H A HRDETÉS MtSf bkerre vezet. K O M Á R O M U J S Á G - o t hetenként z olfuoko/on ve e/ e olvták Mérékelt áron helyezünk el éve hrdetét Hrdeté ügyekben f«lyíu?obtá*t nyújt A K ADOHVATA r «è Lttle L. pezgőboreyár telepe P é c, Főrktár Budpet,V. ker. Szép-utc 3. X 0 U. QC 3 f 7^3 3fl ^ r «u 22 f U * B ~* f*l «2 M f 5»- fl. 3 Í.S2 FL.. 90 «. e fl. *

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Felelős szerkesztő: MMMM

Felelős szerkesztő: MMMM VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, 1936. uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben