évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:"

Átírás

1 Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre 6 K., f é l é 8 D K. R z tr» r 30 BARANYAY JÓZSEF Főunktár ZíLAHY fllér. t krályné. okt zok követk el, kk á r négy A R C A. Neked rt. LAJOS. éw ondjuk eg, hogy králynét nternálták Gödöllőre. A k r á l y n é zért egy ebbe k föld p r d c o b, er zeret gyr hzáját ár koronázákor kjelentette, h o g y é g e b b e n z évben gyerekevel e g y ü t t hozbb dőt fog t ö l t e n Gödölltín. A z lávló l f t - >;»l ek A u - z l r á b n zárnyr, de h o z z á n k eljutottk. Terjeztő zonbn n e érhetk el v e l e zt céljukt e. h o g y l o j á l g y r nezetet, e l y közel két é v t z e d e ár vág u t á n u j ptronál kpott, Z t f e l ge zonyunktól e l t á n t o r í t á k. Zt krályné éppen o l y n felgztoult ze retettel v e t t e k ö r ü l n d j á r t k o o n á z á k o r gyr, n Erzébet k r á l y n é z o n y u n k t. A BzeretŐ h ó d o l t popázó v r bergyognék -/vedbe öröklángu zereleel. S/éretnék könyved lenn. A lelkeet eled tárná S n d e n ete özebújnánk Szeretnék párnád tenn. Könnyű volnék, n jóág Bezélgetn ketten, árván. S könyhrttl Szeretnék z ád l e n n. zépítgetné Ancodt, gyenge rozát. Szvedből z égbe zállnék S j o ten S/eretnék féűd Selye hjd S holokod Cllgokkl lenn. körülrkná lenn. Hízelegve ölelnélek, S /t hnnéd, hogy zép z elet. Szeretnék gyürüd őrznélek újr rád tlálnék. Fnt Sándor fehérégét Éde zókt uzkálnék oolyávl cókolgtná Szeretnék kendőd Reggel lenn. gyéántzecl A házkó vz prtján. rt e p prkere3kedá r Telefon 80. zerkeztőég. KCto uptu'tf.'üonook ne keltek d lpj. kdóhvtl ; Konro, Nádor utc 2 9. FULÙP el h z á t, központ h t l k k ö z ö ügyét. A gyr králynénk é gyere kenek o r zoron öze v n f o n v Mgyrorzág é Auztr orávl* A gyr nyákhoz pellálunk z z l k é r é e l, el tudnk-e képzeln o l y n n y á t, k férjét, h z á j á t, gyereke o r á t, j ö v e n d ő jét, örökégét e l á r u l n á? A förtele hzugág cráj) rt k ndenk zvéből terjeztőket j u t t htóág kezére. A k p e d g tovább fűzné z őrülete k ö v e t k e z t e t é t. nnk Sptzer Sándor könyvkézrtokt ne árulják Koáro váregye törvényhtóág. cütörtökön rendkívül közgyűlé trt, elyen állát fogll zokkl gálád ráglkkl zeben, e l y e k é gonoz ellenég terjezt.-/.ereét králynőnkről, hogy Olzorzág e l l e n l e g u t o l ó o l í e n z v á n k z é r t n e került, ert Z t k rályné elárult t á rt dátuát é rézlete tervét, Ennél gyláztobb ráglo gzán n e zülethetett eg legőrültebb gyvelőben e. Azobn konkolyhntők u n k á j rendzereé váll 8 ot ár gen kö teleégük htóágoknk, lpoknk józnul gondolkodó polgároknk n n k eggátlá, hogy lelketlen hzugág űveletlenebb töeg >k köréb legen dáá n ö j j e k gát. Köteleégünk ndenknek eg gyrázn, hogy offenzvánkt n e árulá' h n e z e l e e k vártln tádá, Pve árdá kztott eg egyelőre. A kézülődő tádáról z olz n d o l, er Földerítő zolgál! ellett lyen n g y r á n y ú kc H telj íen elleplezn ne lehet. Tett zl eláruln zükégtelen VOlt Áruláok '. n n k n á l u n k, éppúgy, n z ellenégnél, de ezeké z árulá htrt!j<» &uttkwtí,(ké$ Felelő z e r k e z t negyed évre 4 K. Ecye TúrrJtó*zövet«égénék André Theuret. Tuljdonképpen kúránk hvták, de környéken egyzerűen gy n e v e z t é k A ház vz prtján". Azért nevezték g y, ert tóbn tükröződött brn fedelével, elynek zéle volt z ereze ngyon, zürke oldlávl, elyen ég vdzőllövel befutttott erkély Z'JÜMÜHÜ P Dr. BARANfAY J0ZSE.F. rágját neun t u d j e î f g y z t n gyűlölet ráglob ártott érgező lehellete e. A tljánokt p d g e g f o g j u k vern. r, 8 ll-tííw \H bk t\ j ó t é k o n y á g kél n p j. Tt, 98 júlu 2. A zürke h é t k ö z n p á g ború fátylát n t h ("Tökre evetn krnók, egyzerre, egy lvó zkr hrtelen lángr lobbnáávl e g élénkült k várounk képe. ö r ö t ű z rgyogott zeekbe', kézülnek ngy ünnepre.... ott u l t n k, v g d n k, jókedvükben h ő ö k nek áldoznk. A vörökerezt egyeület tt-tóváro vá lztány vtéz ezrejje zegényenek, 2 gy. e. r o k k n t, özvegy é árv lp jvár rendezte n d e n tekntetben o l y zépen került ünnepéget. Ügy 6 - k etély, n t ; 7 - k éthngvereny pártln kere ez g l egyeületünk hvtottágánk fénye tnújele, l legzebb dcéret, e \ ékeégként rgyoght háború rgl terel kfejtett u n k á! águk bbérkozorú n Kn»kükkcl Dttfurth Mórc bárónővel "'áz*,ány n d e n tgj kvívt tárdlo c ^éréét, közönetét, dcéretét, nevüket háború történet r n y lpján kellene egörökíten, ert z ő g zeélyük o d d ó kézége, fárdtágot ne kélő rendező t l e n t u u k hozt eg z ü n nepéget. 6-án z o b t o n Tzenkette etély" két helyégben trttott eg. D. u. 6 órkor z Ezterházy zálló fénye kerthelyégében volt. A ház négy zeglete, egyzerű é erően épített v o l t ; defől tó válztott el több háztól éjzkról cup g y ü ö l c ö, eg zöllőhegy látzott. Két ngy dóf nedve árnyt vetett egy zéle kőlépcőre, ely egyeneen felvtt z elő eelet tárlgójáb. A zob n d tág v o l t flkt olz o d o r b n fetett frekók dízítették. A X V. zázdbel berendezé ne volt e ngyon kényele, e v l brátágo. B á r egy kct elkopott ár n d e n, nnk vén házpárnk V l o n t de Vertetéknek kk benne lktk, n g y o n egfelelt. A htvndk eztendőt tpot n d kettő, de l k o d l u k npj ót ég ohe hgyták el kúrát. Ott élték éze heteket, ott züreteltek é v o l - é v r c é gy telt el békében é egyetértében negyven tvz e- negyven tél. A gukéhoz honló otthont ne é t e k ; z ő b o r u k volt legjobb z egéz környéken o l y n ízlete gyüölce enknek e terett, nt nekk ; tó prtján legzebb trtózkodá hely z ö kurájokon volt!... Ebben nézetökben ne oztozott z két árv leányk, kket gyerek koruk ót ők neveltek. Murcette é Prncne ot tzen- G R A N D " kávéház Eténknt legkellee ebb z ó r k o z ó h e l y h o l l e g k t ű n ő b b z e n e k r H O R V Á T H K A R híre p á p z ó l t hírneve cgánypríá vezetée ellett npont hngverenyez.

2 - r TT"? ;***T ~-- Hfw 8 OLDA -e lövézek htl ktonzenekránk gyönyörű játék nyújtott kellee zórkozát, ely egéz órág trtott, hogy ndzok, kk z Lt ozgóznttázb" ne fértek be, kk nívó űor élvezetében ne rézeülhettek, kk elődá után lejtő párok tálcábn ne óhjtottk gyönyörködn, legjobb hngultb tölték el dejüket. Az Et ozgóznházbn* 7 órkor kezdődött trtl űor elődá, elyet 2. gy. e. hírneve cgány zenekr véz játék nytott eg. A klzku zenerodlo legzebb reeket játzották z özjáték, tudá, fno érzé könnycdégével. A űor záok közt gyönyörű játék, kedve zene gávl rgdt hllgtóágot, feledhetetlenné tette 2-e Qlbv, Lkto bnd nevét tlán örökre. Bráth Józef ref.. lelkéz lépett előzör pódur, k Hlo Prologját zvlt cl. gz zónok tehetég, /, elődá tökélye jelleezte gyönyörű zvltot, t hllgtóág ok tpl jutlzott eg. A űor!. pontj volt z érdeklődé központj, kor 2 gy. e. háború története került felolvár, ely ok zép hrctér képek vetítéével volt lluztrálv. Hlo Sándor c Plkó Gyul, z ezred kváló tollú ró, vére cták tpztltán ott írták eg történetet hrctéren, ot elhozták, hogy tthon láuk, erjük eg fnk ngy hd tényet. A történel zöveg érdekfezítő nyg úgy zkebert, nt lkut egyránt kelégítette, hllgtóágot egézen leblncelte. A vló tények, zárz gzágok, háború eretek telje tudá, tárgyzeretet, tzt látóképeég, zépen cengő gyr nyelv, eter leíráok, egkpó honltok, könnyen folyó tlu zövegírók unkájánk ékeége. H ehhez hozzá vezük 0U zebbnél-zebb, hrctéren felvet, eredet képet, érthető, hogy nívó elődt! oly fezült fgyeleel hllgtt közönég, z utoló zóg érdeklődéel letek felolvó Hlo főhdngy nden zvát. A zép fel*» v után Údtöeg htott bájo Táy Juánk egjelenée, k egkpó űvézettel, kedve odorrl zvlt Gyón vereből. A nézőközönég áltláno tetzéel, jó e-»ó tpl honorált kedve zvlt A űort Zobor Erbt Gyul fető é zobrázűvéz gyor krktúrá fejezték be. elyeket űvéz zenekíérel ellett zénron egyzerű vonávl eel tökélyre. A tláló lkok fényeen gzoltk ngy űvéz tehetéget, ktűnő huoro képek pedg állndó derűt keltettek. K");,.rou Ug A űor nden egye pontj közönlég telje egelégedéével tlálkozót! gy legvdább hngultbn ent át vendégereg z Ezterházy-zálló zépen vlágított korthelyégébe. Alg helyezkedtek zonbn el, lg játzott el ktonze zép gyr népdlegyveleget, fenn ngyereben hng zoítlnár zene. re tánco pírok hr bebzonyítottk, hogy bzony zűk Tó.ároon zállod ngvere A 2-e Gálbv Lkto bndáj húzt tt tlplávlót, ne cod h jó hngult tetőfokr hágott ck kéő reggel órák zűntették eg táncot. Mánp 7-én, várnp d. t. 4 órkor Tóprt élénkült eg. Mndenk od etett, hogy z pozán éthngverenyen réztveheen. A rendezőég békében rtkág - hngverenyével vlóbn előrngú elvezetet nyuj ert 3 ngyon jó zenekr egyát váltv zünet nélkül játzott, A S«gy- e. (Qlbv Lkto) híre vonózenekr, ll-e lövézek ngy ktonzenekr Oláh Jnc kváló bndáj egyá után játzották zebbnél-zebb, jobbnál-jobb elódákt. A közönég Tóprt étányán hullázott jobbr-blr, díze átrk körül coportoultk, vígn ctáztk konfettvel. A zép zonyok pénztárknál é átrkbn zorgokodtk, bájo leányereg eg konfett, levelező-lp, vrágok, zépég- -vereny -zvzólpjnk.áruítáávl volt.elfogllv A vígág urlt hngultot ez okozt, hogy ^hngvereny vegével ndenk ét'z Éztethzybn tlálkozott. tt ét háro ktűnő zenekr játzott, áltláno közóhjr tánc újr egkezdődött. Az gz gyr jókedv telje hévvel tobolt, ne cod, h áodk npon hjnl zürkület cendje ozltt zét tárágot. ly erkölc ker ne enged feledn e két zép npot, hol ndenk otthonon, jól érezte gát, od kéőbb öröel gondol vz. A zép erkölc kerre! ntegy vetélkedk z nyg eredény, ert e jó! rendezett 2 npo ünnep 2,400 koronát jutttott házezredünk háborít, jótékonyág lpjánk. A vzpllntá képe ne voln telje, h két zptku kton rendező fárdhttln unkáágál külön k ne eelnők. Pl/ó Gyul hdngy, nt főrendező é Hlo Sándor főhdngy npokkl előbb Ttár érkeztek, hogy kvtel pró unkáját,.^átrk felálíáát, z egéz ultágot Vörö Kerezt táogtáávl elntézzék. Méltán érdeuk dcéretet, hogy oly kglón zép ünnepéget tudtk zervezn, ez bzonyítj, hogy ők neck tollforgtábn, hne ultágok rendezéében ngyeterek oráb léphetnek. Ezredük büzkén teknthet 98. ulu 8 unkáágukr, ert gyáoltá ügyét jobb kezekbe lg tehették voln le. ly kedve ünnepély ck türeletlenné tez közönéget, nél hrbb hlln z ezredtörténe felolváánk folyttá Tt Mre e orok z olvó elé kerülnek, képvelőház tlán ár letárgylt nők válztó jogát. A 48- lkotánypárt, Károlypárt, Apponyék é Bzony coport, ezenkívül unkpárt több tgj híve nők ctv é pzív válztójogánk, löbb rég párt zonbn ellenfele Vájjon egzvzzák-e tehát kéte. De legyen b or e jvltnk, fenták, élükön gróf Telek Sándornévl, Gücklch Vlávl, Bédy-Schwer Rózávl Szry Ozkárnévl é fl övell tárdlo z ko ktűnőégével, fárdhttlnul küzdenek törekvéek gzágáért é céljuk elérééért. Mnt fő ezközt céljuk zolgáltáb rendelk z orzág nden ngyobb vároábn trtndó fent elődáokt. Eddg ár több helyen jártk é záo hvet zereztek eg ügyüknek. Legközelebb Koárob ellátogtnk é trtnk elődá! vregyeház ngyterében következő cíel A nökérdérö é nők válztójogáról/ " A fenták ár hráboru elélt hngozttták elveket. Ráutttk nnk gzágtlnágár, h >gy íg bzonyo korú dófzető férf bárely cekély értel fokká!, gen, okkl űveltebb, képzett nők ne zólhtnk bele z áll ntézkedéebe é záo kzárólg őket llető kérdébe. Hogy többe! ne elítünk, nőnevelé, ceceő é gyerekvédele, e nezetgzdág zepontból nnyr fonto tényezők, olynok, elyek ránt férfnk terézetzerűleg ne lehet lpztlt- ág e nővel egyenlőrngu helye felfogá. A háború előtt ége vlágtól! k nnyr fent elvek é törekvéek létjogoultág vgy vált zükégeé, nt. Vére eeényeknek kellett felzínre kerüln, hogy értékelheük é; egbecülheük z eddg ebe vett nő unk ngyágú é koolyn vegyük nők becülete törekvéet. Ezer é ezer nő tölt be eberfelett küzdelekben réztvevő pánk, fnk férjek helyé kenyérkereé küzdeleben. Ott látjuk nőket egyrézt ngy tet etöt génylő, htl unkáknál, gyárkbn, földeken, közgzgtá zolgáltokbn árézt z ugyn ck erőt kívánó hvtl zolgáltoknál, közegézégügy unkánál. Sár állíthtjuk, hogy zt, hogy z orzág pr é kerekedel élete nyolc, eg huz eztendő volt; után egypár eztendeg zárdábn nevelődtek, vzkerültek kúráb, hol ok, ngyon ok hónpon át éltek legngyobb egy forágbn; ndg ugynzzl unkávl voltk elfogllv, elyet ndg ugynegy dőben zvrt eg ugynz zórkozá kézunk é kertézkedé nén felügyelete ltt hétköznp e é vecernye várnp é nden ete pkettezé bácvl! Se ét! Se bál É elyen utzá! A legkelleeebb zórkozáukt nyár dt eg, kor npjábn hározor láthtták gőzhjót rr hldn egrkodv" krándulók töegével. Ez hjó, ely Frncorzág négy különböző rézéből hozt krándulókt, képvelte rjok nézve külvlágnk nden öröét é bántát. Már ezről, ngyon ezről látták, hogy közeledk, zután özerezzentek gép éle füttyére, jd jnálkozá óhjávl nézték nt tűnk el lnknt zeük elől. A gyorn eltűnő brázdákt, ket hjó kereke vzén g után hgyott, vágytelje pllntál követték álodoztk zépet ok gyönyörről regénye klndról, t külvlág rejtegethet. Szepteber végűvel ztán eltűnt ok vdá kránduló, feckékkel együtt távoztk, leányok vzetek tél egy forágáb, egyhngúágáb. Sokzor elbezélgettek egyál ttokbn, közben fájdln gondoltk rr, hogy ftláguk legzebb dejében tt kell elvnyodnok ebben élbú reeteégben. Aztán könyöröktek tenhez é nden zentekhez, küldenének rjok vl rendkívül eeényt, ely né változtoágot hozn ebbe zvettépő egyforágb. É ckugyn egy zép nyár np nth z ég kegyeen eghllgtt v >ln könyörgé- Söket Levél érkezett Genfből, ely kúr tuljdonoát rr kényzertette, hogy egy hétre elutzzék. É ert hogy háztárk, nt Phleon é Buc, ne lehettek eg egyá nélkül, elhtározták, hogy együtt ennek é házt lányok gondjr bízzák. É gy, után Murcettet é Frncnet legjobb tnácokkl ellátták, egy zép júlu reggel z -'regek kocr Btek é neokár eltűntek hegyek ögött z Annecyb vezető utón. Eleóz át nnyt vttek gokkl, hogy z leghozbb útr elég lett voln. Mot hát gokr voltk ők voltk ur háznk. Tpoltk öröükben zon törték fejeck^okeí, hogyn ezeljenek k ndenféle ultágot. De ert hogy lyen vártlnul lettek zbdokká, e különö gyönyörflégök e telt benne é negyedknpon ár eg unták. Mltt tehát tétlenül ültek z erkélyen é zórkozottn nézték hegyek felé vonuló felhőket, hrtelen léptek é hngok zját hllották z eőeokbn, jd két korukbel ftleber terett vártlnul elöltük. Két unokbátyjok volt. kk krándulá tettek tvon z z ötletük tádt, hogy bácék eglátogtják. Muncette eg Lrncne elprult z örö - tő, zután elondták, hogy bácék elutztk egy pár npr. Mután pedg tele voltk gyönyörrel, ért ők játzhtták házgzd zerepét, ott fogták rokonokt ebédre. Váljon ez tlán z régen óhjtott eeény, z régen egállodott, vártln vl, elyet végre elküldött záokr z ég?... Rövdke gondolkodá után elhtározták, hogy előnyökre fordítják ezt vártln látogtát etetőkben leglább egyzer kultják gokt. Bált rendeznek*, ez volt jelzó perc ltt tel volt forgtv házbn nden. A gyertyáj Vlont nenek ck volt, zt nd előzedték, hogy gyertytrtókt rég clárt feldízíték vele; zörp krábn ck volt, zt nd elkézítették frítőnek. Ebéd után ftleberekel celéd bevezette dízeen elrendezett é fénycen kvlágított zlonb. Néhány perc úlv egnyílt zele zárnyjtó e kél leány, k egzökött, hogy bál ruháb öltözzék, ot teljeen egváltozv kcült elő. Kkuttták z öreg néke nden ládáját é flzekrényét olyn vrágo köntöben jelentek eg, nőt Már Antonette dejében veltek. Meterégeen göndörített hjókb kert Vrágot tűztek, ely popán fetett. Rgyogó zeel fnon, oolyogv legyezgették gokt rég dvtú legyezővel, ltt Ü n nepélye lérd h j l á közöntgettek. A ftleberek el voltk rgdttv ettől ultágtól é tőlük telhetőleg bele eltek gukt ebbe tündé játékb. A rég ődők ót feledé álábn phenő zogor.t felnytották leányok felváltv játzottk egy kerngőt ák után, elynek hngj ellett z egyk pár táncolt tág tereben. dőnknt egjelent celéd é trtőket zolgált fel. Az éjjel hlázok pedg, kk bárkjokból kvetették hálójokt, tágr ereztették zeöket, ekor kvlágítv látták házkót vz prtján. - Máoron zenétől é tánctól, négy

3 8 n- 8 Ko n A r o egyáltlán fennrdt zt ézben d o l g o. nők hderegének közönhetjük. Ngy zűk keblű érge vlln nőt, k z Áll gépeze tében evel e kevébbé fonto lktréz n férf, zt nőt knek férjét, f! köl cönkérte vgy örökre ktépte házából hz, eltltn oly kérdéekhez, törvényekhez é n t. léekhez vló hozzázólától, elyek z ű férjét, fá közvetlenül érntk A nőnevelét reforáln kívánják fenták. Sjno épp!/.'"n következtében előreláthtó, hogy ok eze leány hjdon rd. Ne zbd tehát h o l konzervtvzuból cupán ház fogt* lto gokr, főzére, tkrítár tnítn leány vvl vgztlv öngunkt úgy férjhez egy! Kívánják fenták, hogy z áll nyon teret leányoknk z érvé nyeülére. Ne z áll zbj eg, hne z llető g, hogy lj pályár lépjen. Ngy rö vdlátár utt félele, hogy nők ekképen könnyen bezoríthtják férfkt porondról. gcnt le cekélyebb képzettégűeket. A háború után egndul z bbn rdt unk, válllkozá, reforálá órá un káj, ndenhov kell dolgo kéz é gondol kozó gy. Már ngyjábn e orokból láthtó, hogy fenták ne válztójogért küzdenek, hne ezt krják e zköznek felhz náln kultúrát é hunzut zolgáló céljk gyor é hlzthttln egvlóítáár A e g h o z b b í t á terézeteen egyált lán ne jelent zt, hogy ot r zbd tere vn tovább ár uzoránk. áránk ot gzolódn pr zerv fl üdúzll löruéng A kerekedeleügy nzter í b l k o n kereztül zél behordí nyár éj jázn llt é ez z éde llt egzvrt négy ftl léck érzelet. M u l t k z órák ftlág án órábn b o l d o g o k teljeen egfeledkeztek z dőről, kor kívülről hngo koczörej hlltzott z éjzkábn. Neokár hrgo bezéd hngzott z előcrnokbn, g végre kétégbeeetten hdonázó Vlont nén eg b j c ^ rontott np úlv váltk hz. be, kket ck két Qyerekek, hz ez vlóágo vlágfel fordulá, káltott nén. ltt n d g t kréko bác ár gyctyákt oltogtt el. Murcette é Frncne felkpt zokny tekáját é befutottk SZObájokb. A ftle berek néhány bocántkérő zét hebegtek é zntén eltűntek z <.u^ek pedg egdöb benve álltk zlon közepén nézték puztulá" képet, elyet z nyújtott. Sok, ok év telt el zót. A j ó öreg bcl é z öreg nénkét ár régen kvtték teetőbe, ely ott zöldé teplo árnyábn. A fuk régen e g h á z o d t k vlhol..wueette í í Frncne ot egyedül tuljdono k ú áltláno, Hdfogágb jutott vérenk. F l * L j o (Felőgellér 89), Klen Mátyá (Felőgll 89), Lkto Ljo (Áe 894), Lév G z u l (Oeő 882), X^y Kár rolz t\ -v/y. A 895) k z U g é y k 7. fl odázbérlelek. gylogezredből. fácán, fogoly érhetetlen gbonábn, borót eg egyzerűen tövég letrolják é kpuztítják. A törvény rendelkezée htnk okág lpo rov t ó é ne r d j.vtá nélkül. Melőtt zonbn ez változá elkövetkeznék, v'.>;..>'< kö/öt ddg e rdhtnk kebb brtokook tétlenül ngy vdkárokkl zeben, erre pedg egyedül kínálkozó lehetőég z, hogy vd.zb'v.zerzőjéekbe, v elyek egyréze egyénkben ot nbn já>*^\--fkl^rtr^-*---4- Ju^!ezo._ z-erzőxél pontot, hogy vdázt fogol gykorlók é vdázbérlők kvdk kártérítéet köte* leek fel becültetn, ég pedg o l y ódon, hogy kárbeclő bzottágb gzdák kküldötte é egbízott vegyenek rézt z gy történt kárbecléeket vdázjogtuljdonook kötele ek legyenek e [f cetn. L llottl, Szoorú hrr«*l nn-zről jötte Borul z «-'<r n gyázb rolötte Szveet lép, éget nátl... Dr! dj»r«> u e g é n y nyáknk]... A VÁRMEGYÉBŐL. károkt okoznk véleényekben, ültetvényekben, répábn, tengerben, bbot é A legutóbb vezteég kuttáok zernt Elh ltuf Tencfk Sándor zkzvezető) Htfü.b;z*eí Őrvezető, Se&e Etván, Jol Mhály, Lbud Mhály. F t n Antl, Stek M hály }«j".;vfjru z. o l r l. Czel Józef, Qye*e Ckály, Hbán Pál, ttod l bre, Kdleck Józ í. L k t o t Józef (Tóváro 88), U k l [tre, Pter Péter, V'len. t v közlegények S gy logezredből* l r J ó z e f (Nzvd 899) közlegény z. népfölkelé tzredbó. Zern Kroly kölegények t9 vedázálóljból Cer Sándor (Ác 8^J) Vjevóbn, ngor Vlo Argyelo, Ngy Kál án (Kölöd 893) Vjevóbn, Tel J á n o Cckbn, Trek Mhály Arngyelovcb, ndnnyn 2. gylogezredben közlegények voltk* Mloek Pál 8. rdázzálóuljbel köz* legén oro hdfogágbn, Krfck Ervu, Kronovetter Dező, Lehofl Józef '» Ser Okár hdngyok, byed Aél zázló, Bkonyvár Lázló (Ázár 899) l l u e r Józef. Üoá Vl gy éve önkén, tetk. Pch Sándor (Köroye 89) zkzvezető, Blogh thály, Hdec Jáno, Ppp Mhály, Szodheer Andrá tzedeek, Auer Pál, Pereney Jáno L t k z k á l l 897 >, Mol n á r J á n o (Ac 890), Okeryer Perec, Elecher.Jáno (Ngyegyer 897), Venger Syörg) rveetók, Brny J á e, Brtl J ó z e f (Ar% 898), Bonk ö y ö r g y. Bck közle K á t é J ó z e f ( D n r d v á n y 898) gény 8. h H Í v. ' j logzredból gykorlóknk, bból lűnk k legéleebben, hogy ck ngyvdk kártételenek kötelező kártérítééről ntézkedk, íg kvdk kárté telet záítáb e vez. Pedg z őz, nyul, ugyn ftl zv heveebben kezdett dobogn. A y- z előkkel é teteeen k e d v e vdázt j o g o t ) cpőrendelet pótláár rendeletet dott k, ely ben kondj, hogy z prooknál kézletben k v A (kéz c* pók é kéz c. k) eldhtók rég!; k.lá árkon ez év októberég. Ez hlztá z prook legúlyobb eoére d orvoágot ot ár ne leznek kénytele*. többzöröen ráfze unkájukr. A rendelkezé zelleéből >yk, hogy z ck váározó, rktárr dolgozó cpézekre é cz dákr vontkozk, érték után rendelé eknél nthogy zokt úgy kzárólg kutlt xál áru nygból lehet előállítn gbb árt kérn ne zbd. kell A gyr vdázt törvény tudvlevőleg ngyon otohán bánk el gzdákkl é ter ek r é z é ről, nek eredénye lett. kézítények Pkhrdt Józef rányzó, Brte <Jnztáv küzlegéuy yártüyórezredból. Br dá, Kotyál Péter, Cekle Vct, Pdnerczk Ferenc közlegények z 5. zekeré lázlóljból. Kgzdánk é udkárok. A cpőrende'et egjelenée dején zk körökben legnkább tárgylt nehézégek egyke z vlt, hogy cpézeknek é czdáknk r é g e b b e n kézített é rég gbb áron vett nygból vló áruk t; z uj áron kell eldnok. A rendeletnek ezen ntézkedé ellen nnk d e jén koáro prtetűlet felrtot ntézet j nzterhez ennek u felrtnk zelleében történt k ö z b e l é p. A törvénye helyzethez, vgy ne zbd felül eelkedne zokon z árkon, elyeket ull évben, n rány árkt egállpított korány.! (K. 3. oldl L àc Gzdág nő tnfoly. (ngyene helye' hdurvdk, özvegyek rézére.) Az O r z á g o Hdgondozó Hvtl S o c á l Mótr<uln k M r g t lgeten ( P e t e g y é - ben Poáz é C o b í n k. htárábn) léteített gzdág nő kolábn hdárvák é h d ö z vegy ek rézére 6 0 telje ellátál egybekötött ngyene helyre pályáztot hrdet. Az kol két évfolyból áll növendé ket, kk elélet é g y k o r l t kképzében rézeülnek, kertézetre, zőlőűvelére, g y ü - "öíc eny íztére, tejgzdágr, erté-brof é háznyúl tenyéztére, éhézetre, továbbá háztrtá eretekre, főzére vrrár okttj. A növendékek z kol 2 évfolyán kere elvégzée á t z ntézettől végbzonyít ványt nyernek. A ot betöltére kerülő 60 ngyene he lyekre gényt trthtnk 2 éven felül leány, hdárvák é 3 0 évenél ne dőebb hdöz- Jí? c eztek ' p e g é z é g e tetlktúk e z előrt u n káltok végzéére lklk. c A kellően felzerelt pályázt kérvényeket lehetőleg előbb, de legkéőbb 98. év júlu hó 3-gfkell z Orzágo Hdgondozó H v tlb ( V. V o c á z á - u t 37. z.) bekülden. A felvétel kérvényekhez z l á b b felo rolt okányokt kell ellékeln ) folyodó zületé nykönyv k v o ntát (kereztlevelét), b) hdárv tyjánk, lletve z e l t r tár kötelezett egyénnek (hdözvegyeknél férjnek) hlálát gzoló hlott nykönyv kvo ntot, ennek hányábn kton p r n c n o k ág, tábor lelkéz hvtl, eetleg Vörö K e rezt tudkozódó rodájánk hdbvonult hő hláláról vgy eltűntéről zóló érteítéé c) folyodó ványát., utoló kol bzonyít d) hlőoltá bzonyítványát, e) orvo bzonyítványt rról, hogy p á lyázó ép é e g é z é g e tetlktú é gzdág unkáltok elvégzéérc lkl zervezettel bír. ) folyodónk, lletőleg eltrtáár kötelezett hozzátrtozónk (zülőnek, n g y z ü lenek) v g y o n állpotát é év jövedelet g zoló htóág bzonyítványt. A e n n y b e n z tt egjelölt okányok vlelykének bezerzée ktűzött htárdőg bezerezhető ne voln, kcrvéy hányzó oktnyok nélkül benyújthtó, ez eetben zonbn hányzó okányok legkéőbb 9 8. év uguztu hó l - g pótlólg ctolndók. Budpet, 9 8 év júlu hó 5-én. Kun, állttkár. Az O r z á g o Hd^ondozo Hvtl lelnöke. M hály, Dvtee Józef, Deee Károly, Kehé' Mhály, GrOSbóCS [tváo, H l t k y Flor, Hor ránk. Vén leányokká lettek é egzokták Krnö, [ycc Józef, Kton Józef, teg ház gányát ég zeretk é nt váth Kozok J á n o, Kru ö y l, Krzáu l l e. S bác, eg nén, ők é t e l g e t k L á z á r Le, í.edv Jáno, Mkovt tván, k k ánk ég ck legzebb z egéz Néetfl re ["Koáro 8^9), Pál Károly, környéken". De lekők élyén hven egróz Mhály, Szbó. J á n o, Szkot Gábor. őrzk elékét nnk hjdn rögtönzött bál-! S z n d r tván (Moc 876), SzÜCl Mhály, nk életök ez egyetlen báljánk vlnt Vd Aul, Z e k r J ó z e f (Vértxöllo nnk ok bóknk, elyek két unok 894) közlegények 3. honyédgylogezredböl. tetvérük kkor ete fülökbe úgott. K r c e n c Aljo tzede, T o k Mhály közlegéy z 6. k u z á r e z r e d l o l. A r á r e g j e Gzdág Egyetet f. hó 6*én gzgtóváluány é egyzernd k0zg)0lét t r t o t t, elynek egyt'düü tárgy z Ogyllán léletendó ckólegelő volt. Erről különben t. olvóközönégünknek á r egy Ízben bezáoltunk, keelve zt, hogy tervbe vett ntézénynek egvlóítá l y e n eze khtó jelentőege vn vregye gzdközön égre nézve. A ot egtrtott gzglóválztnánj, lletve közgyűléen z üdvö ügy ngy

4 '-'V'rv r TT 4. oldl lépéel vtetett előbre, ennyben gzdág egyeület váregye tdrróyhtóág áltl táogtv egy kéz tervezetet dolgozott k, elyet váregye lótenyéztéünknek lelke előhrco Kírthy tván gzd, egyeület elnök vezetée ltt ez lklor válzt tt bzottág referál. kr. földveléftgyl nzternek. Tekntettel rr, hogy áób levő ckólegelő váregye lótenyéztéünk fellendülée zepontjából ly ngy fontoággl br, reéln lehet, hogy. kr. földveléügy nzter z ügyöt kedvezően ntéz el, nnálkább, ert ck z lyen üdvö ntézények képeek hz lótenyéztéünket olyn ederbe tereln, ely képe tnlhjtáoknk korlátot zbn é z ezzel zoron kpcolto játékzenvedélyt érékeln, jó hírnevünket külföld előtt egóvn. ** Koáro vregye elő helyen. Mn dg öröel tölt» bennünket, h ívűn íro várngyénkről elerő zvkt, hllunk vgy olvunk. Mot bbn kellee helyzetben vgyunk, hogy egy g helyről jött dcéretet tolácolktnk olvónk előtt. Ko íro váregye gl é közzeretetnek, köztzteletnek örvendő árvzék elnök. dr. Mdár y Pál kpt ezeket z elerő orokt. ; háborúbn ngyon egzporodott forglo, behíváok folytn egcökkent unkerők dcár ÍS "példá en-xl- y.»l- TSZSÜ EZ áffsssák. ügyet Álljon tt különben g z Orzágo Hdgondozó Hvtl elerő levele Orzágo Hdgondozó Hvtl. (Budpet, V., Vlo cázár-ut 37.) 4253/. z. Váregye árvzék elnökének Koáro. Mdőn 28/eo. 98. z. jelentéét tudoául veze, örööre zolgál nnk eg* állpítá, hogy hdbvonultk é hozz trtozók özeíráát z öze váregyék közölt Elnök ur végeztette el legelőnek- Fogdj Eüök ur kvo ügybuzgógáért é eredénye fárdozáért z Orzágo Hdgondozó Hvtl ^leg Kö^zönet^t. Budpet, 98. ju'u hó 3 n. Az elnök Sárkány egbízáából. k.,. oztály tnáco. ** Uj je0yzö. JháíZ Mkló volt Cllóköz rnyo, jd egyercá hely< - jegyzőt D-cy ].'.'( hr-!,(]..^ v.u nv. üreedett ko - rofttí jegyző ál ár egválztották. ** flz egéz orzácjbn korlátozták z ngtlnforgl. Néhány hónppá! ezelőtt korányrendelet jelent eg, ely z ngtlnforglt z orzág egye rézeben korlátozt, lletve z ngtlnok eldáát é egváárláát htóág engedelehez kötötte. Közben korány z ngtlnforglt korlátozó rendelkezéét egyre több é több vdékre terjeztette k, g e héten rendelet jelent eg hvtlo lpbn, ely korlátozát Budpet é Fue kvételével z egéz orzágr kterjezt. A rendelet zernt juu 0-én Koroegyében, vlnt Koáro várobn életbe lépett korlátozá. A döntére hvtott zervek Bj, Pncov, Szbdk, Teevár, Újvdék é Zobor területénél fekvő ngtlnokr nézve ngyvárd nzter krendeltég, felorolt több egye é váro területén fekvő ngtlnokr nézve pedg z ngtln fekvée zernt lletéke^ közgzgtá bzottág gzdág lbzottág lletéke. VÁROS ÜGYEK, üárounk tztág ügye. (Odgy Sjno, nnc rá zbályrendelet) Kptuk z lább pnzo levelet K< áro L [FLAG A köztztágról váronk többrendbel zbályrendelete ntézkednek (2622/888. kgy., 89,5586'903. kgy. z. tb.) De zól erről z 876. év XV. t.-cz.. gz, hogy ez utóbbnk rendelkezéet cupán közönégre nézve vették fgyelebe, többről, jno, zbályrendelet ne ntézkedk. Már több ízben kfkdtk hely lpokbn z utcák botrányo Böpretée tt. Ennek dcár, vn nden régben. E hó 8-án hétfőn jóllehet letvááro np volt, Nádor-utcánk ép tkrékpénztártól egéz Bencé rendházg terjedő réze zh r porfelhő volt z utcöpré tt. (Öntözé? No ég z!) gzán különö ézjárá, hogy z utc zért vn, hogy (néh) öpörjék 8 z ucöprő pedg zért, hogy (ne öpörjön, 8 fenét) legyen, k z utcán nél negyobb port cnáljon. Az zután elléke, hogy véletlenül váro főutcáján, épen hetvááro npon (így kell de cln z degeneket), kor fokozottbb forglo é ngyobb népeég ; z lényegtelen, hogy ez d. e. 9 0 ór közt, tkrítá, zellőzteté dején. - z cekélyég, hogy z Otthon* kávéháznk nyár tt nytott helyége egteltek pzko porrl z ott reggelz', ktonák, váárook tb. kávél együtt dcérték bölc ntézkedét. - ez nd ne lényege, ert ht nek ott kávéház, enjen Pntyőke lgetbe, ctt nnc por é utcepré. A rendőrkptányág. kre pedg e hvtkozott törvény épugy vontkozk. fenn tűrhetetlen állpotokról történt jelentére ck nnyt felet Sjno, nnc rá zbályrendelet, ne lehet eljárn*. Ne-e?! Ugyn, kérdezzük joggl, hát kkor codánk trtott zükégenek törvényhtóág fent hvtkozott zbályrendeleteket eghozn? ugy-e, ert lyneű köteleégeket rótt rá z 876 év XV. t.-c. í h gz jno rendőrkptányág fent kjelentée, tegyen ról, hogy legyen egfelelő ntézkedé, ert erre vonlköz j kötelezettégét előírj á z 876 XV. t.-c. 4. b) pántj. Ne elég ck közönéget egzbályrendeletezn, hne tudn kell rról. hogy törvényhtóágnk köteleége. H ár z tltv vn (. Koáro z. kr. váro törv. htóág zbályrendeletenek gyűjteénye 393. é 429. oldlán porolá bekezdé;, hogy Szőnyegeknek, kendőknek é$ á honló tárgyknk blkbn, vlnt erkélyeken vló porolá, ég kevébé z. utcán vló porolá eltltndó, eetleg feljelentendő", könnyű belátn nden zán lyrendelet nélkül, hogy kkor z Utc felzvrá, eetleg özeporolá nt z egézégre legkevébé kívánto celekény egyáltlán eg ne engedhet'') ég köztztág hvtlnk, vgy írd egyébnek e Az 876. év \ÍV. t.-c ugyn zt kondj, hogy lkhelyek légkörének tztántrtá tekntetéből htóág célzerű ntézkedé egtételét elrendel". Ez ck vlágo, ehhez zbályrendelet e kell, egyzerűen utítn kel köztztág közege hogy trt be rendet kkor nnc e ok zbályrendeletre. A köteleég egyforán köteleége ndenknek, ég htóágnk. E tekntetben zntén vlágon zó! àz 976 XV. t.-c 4. b) pontj, hogy h hányokt ézlel, rról ovos't végett z lletéke előfokú htóágnk jelentét tez. Megtette?! De vájjon ne gondolj >k-e váro orvo hogy ez botrányo zeét- é poroffenzv vlelyet tán rezortjukb trtozó közegézégügyet érnt?! Hz ndnyájn olvtuk, féle járványról ckkeztek npábn lpok, hogy pl. gyerekbetegégektől ente-e váro? Bz ez járványok orzágútj! egyenget, ck keverteük fel jól, lpon zt ok zá utc port, zeetet. Pedg gyerekegézégügyet külön fgyelere élttj z 876 XV. t.-c. 9. -, ely zt htóág felügyelet é ntézkedé tárgyává tez, őt 8. ég járványok egelőzée é elfojtá teendőt zbályozz. Mert h ár gen köztztág okból kell epern, kkor ne okvetlen legf-rglbb órákbn é utcákon kell epertetn. D n. HÍRE Vlut dl.. helybel pcról Hjdn z lyen kedve rolt, Hogy tt nden egy-egy P ; l r Aín», körte r-gr, Négy-öt tojá lg egy-két gre 93 ju 8 volt. Volt, l<" ClSk volt... Mrt gr ár rég egtolt. Aztán jött büzke»h*toe«, A eodálto Mkor l. kerté ár egy hto, Tojá négy-üt jó pár btofl Mlyen utálto* Mtübb gyláztó*! K ent..... loém 0 jj. ne gr,»for>'rl«jött helyébe. loét ár nden.»fórént-forént.* Cod-e, b /, eber bcká zore! A kezébe, M.ko kfvv j.!op»nt A zebébe ÍD Szeély hír. Hjdn Tbor dr. pnoo hl főpát f. hó Ö-én ete Koárob t> kezett. Szokáo nyár látogtá volt ez helybel zékházbn, hol ndent legngyobb, tegp ftdább rendben tlált fl u/.eun látogtój. A ull héten egnt lt járt várounkbn r. Kubtcbek Vlo, udvr tnáco, vven egyete tnár, z európ hrü ró kor felrt tudó é rcheológu, hogy koáro úzeu ró felrto követ tovább tnulányozz. Alp Gyul dr. úzeu é könyvtár gzgtó zbdágon lévén, kváló tudót dr. BódSS Juztn főgnázu gzgtó é dr. Brny? Józef könyvtáro é lpzerkeztő kluzolták. Szbdágon. Dr. Alp Gyul, váregye fölevétáro párhet zbdágr Thnyb utzott. KzS zbdágról Dr. Mezey Jáno váregye t főorvo zbdágáról, elyet Dunfö d ron töltött, e hó 2-én érkezk vz. Képveltük clád örö* Mn öröel érteülünk, Bllá Mdár or, képvelőnk felége, ltt férje képvelőházbn legutóbb föltűnét keltő bezédét ondott, egy rrő-. í'jé/-'jf fúgyereknek dott életet. A k válztójogo fúhoz gen ok ttnot kváouok, Ktünteté. Ferencz-Szlvátor főherceg dr. Kucher Zgondnk kton egéégügy körít háborúbn zeretl különö érdee oleré-"ül VooW >/* í. -zt. dízjelvény t hdékténoyel díjentéen ú>ányoz. egyházkerület felügyelő. A dunánnnen evngélku egyh ízkerület fejér-koáro epereég felügyelőjét. lándorl dr. Kelet Zoltánt válztott eg kerület felügyelőjévé. Közel negyedzázdo egyház közélet tevékenyéget jutlzott eg ezzel díze éltóággl z egyházkerület, unkáágot, elynek hely evng. egyházközég éle.ében rdndó eléke vnnk. Uj joggykornok. Az gzágügynzter dr. Vrj Józef végzett jogázt, hrctéren tnúított vtéz gtrtááért többzöröen ktüntetett trt déko tozérfőh dn gyot, Vrjú Józef pénzügy tnáco zépkézültégü fát győr kr. ítélőtábl területere joggykornokká nevezte k. Pénzügy knevezéek. A pénzttgynzer Bány Sáud»r pénzügy tnáco cíel ÉS jelleggel felruházott pénzügy ttkárt, koáro kr. p /. ygzgtóág ee rokonzenve főttvelöjöt péuügyí tnácoá, Mcky F. re eltenőrt pdg véglege nőégű pénzügy gédttkárrá nvete k. Mndkét jol egérdeelt előlépteté ngy örööt keltett tztvelők é zok tztelő körében. Cljegyzé. Kolty Rudolf helybel 8. záú helyőrég kórház. ozt. závevő őretere eljegyezte Kothy Annukát, Kothy Jáno ógyll földbrtoko kedve é bájo leányát. rsd_,.» '. í'

5 98. juu 8 Koáro Ug 5. oldl. Hz fogágból. gz öröel érteülünk ról, hogy "Kontúr tván kr. folyfőéök, koáro tárág rég, rokonzenve tgj, Konkoly Thege Kálán veje ull hét folyán ok vzontgágok között hztért oroz hdfogáágból Kontúr Pzeyl bevételekor, 95 árcu 22-én eett hdfogágb legtöbb dőt Mdzúr htáránál fekvő Cl zbér várobn töltött, ely Koárotól ntegy 6000 kloéternyre fekzk. Melegen üdvözöljük öt zerencé hztérée lklából! fl koáro trndfürdő ár kezd kbontkozn z árdt hullából é elye hookzátonyok egy hét ltt egézen előtűnnek. A fürödn, np, hook é zpkúrázn zerető közönég zonbn ár ngy zá kere fel nponknt kedve helyet. Mo! zon buzgólkodnk fürdő kedvelők, hogy vl onbuz jártot léteítenek, hogy közlekedé egkönnyíték fürdőhöz, eg vz. Npfyvenéve tlálkozó. Gewen Sándor dr. prelátuknonoknk é koltárnk júlu 9-én volt negyvenévé* felzenteló évfordulójuk, Ez lklor Győrbe érkeztek Moh Adolf volt tt pát, ot opron knonok. Frk Sándor, Felber Jáno, Krhl fáooá, Néeth Gábor, Rebch Ferenc. Jelen voltk ég Gte&wen dr. oztálytár kö Q Vennger Ernő, zőny epere, C«er Vendel á^j pubáno é Vrg Pál, Kentették gukt Z^hetber Ottó, Weber Antl é Már józ«'f. Gewn prelátu zékeegyházbn zentét ondott, elyben koltár.>eghkeztek, után tetületleg lztelejtek Feter Antl egyépüpöknél. (je-wen dr. & V. eve heologuok záár 500 K. lpítványt tett. Elhtározták, hogy Ö! év r nj Utálkozó! trtnk Mrze lben. Ge írendr. koltárt délben veudégttl látt gánál, hol egjelent dr. Blt Ljo prelátnkoonok, püpök he y«nök. Leondott zerkeztő. A Dunántúl Hrp c. lptárunk érdee zerueztoje, Ngy Gyul leondott lp zerkeztő tztéről, t jnálttl jegyzünk fel. Ne,y Gyulábn vdék brlprá egy tehetége, rokonzenve tgját vezítette el. A Dunántúl Hírlp uj zerkeztője /Arány Ljo, nálunk ert poét lett, kt zíveen kzön k ez 'kloból é zt>. reényünknek du k kfejezét, hogy elődje nyodokn fog hldn. Az lkltlnok behíváát e;jzün tették. A honvédel nzter órteteu várookt hogy beállott vzonyok folytán elteknt népfö kelő beuttó zeléken tk!* ntlnnk oztályo u egyéneknek fegyverné - kü zolgáltr vló tovább behíváától. Ee! honvédel nzter lkltlnok bí hív célzó &ekh tezártok ny vnou. d»» eellett hngnlyozc, hogy r zolgáltot telyetőknek tovább lklzá hdereg érdekében lkert hetetlenül zükége. fl tt ref. eggháeggc ull hété.-, trtotl rende év közgyűléét Antl Ljo epere, ázár lelkéz é Szb/) György egyházegye gondnok kettő elnöklete ltt. Az egyházegye ez lklol trtott eg reforácó 4(K) éve évfordulójánk elékünnepet. Az lkl á Gylóky Bél dd lelkéz, z elékbezédet Vörö Jáno nzály lelkéz ondott. Alkl költeényt zvlt Lázló Dávd kölöd lelkéz. Mgánk közgyűlének egnytóját Szbó György gondnok ondott. Mndenkt elrgdott bölc < zíngzgokt ond') h táo zép bezédével. fl zenl Andrá teplo torougórájfl ár újr uttj z dőt é újr üt negyedeket é z órákt. Ugyn ké vékonybbn, nt régente, de zért kelleeen. A rég órüté hngj ár ne jön vz többet. Elvtték z öreg hrngot gyút öntöttek belőle. A koáro pnyol járvány bár ké lább hgyott, de zért é? elég okn zenvednek ebnen kelleetlen bjbn. A últ héten várobn tvő ÖSSSSS hvtlokbn érezhető volt e járvány, ég Koro Újág egjelenéét vezélyeztette. Beteg volt z egéz zerkeztőég unktárk gárdáj. No de zért égck egjelentünk. Ak ég benne zenved, elegen jánljuk npfürdőt. Ez hrou egít rjt. Nyugtázá ó közönetnylvánítá. A tttóváro Vörö Kerezt válztány áltl rendezett é tzenketteeknek TUtévárooo f. hó t é 7-én egtrtott űvézetélye, tánc vgl é téthngvereny lklából felöl- Űzetn kegyeek voltk Troykó György,Rchter Frgye k, Rctll Mkló, N. N k, Szbó Kálán váro főügyéz 90k, llench lv, S/.rv Jenő k, Sohlenger Adolf 90 k, Báró ) tfurth M»rcn', dr. Körend Ljo k, Wez Hrán 25 k, Loden berg Adolf, Szbó Andor tüzlrhdngy, Buer Su, Leopold X-.M l. N. N., L^opotd Adolf k, Főhdngy 9 k, Hv Sár 7 k, Bcón. o, llhály Kdre, Pojj Kázér 5 ló k Dukovít Lázló. Kohu Ede, Vécey Ferenc, B*uer Sándor, Weberger Márton. VVeUer Károly, t X.. Dnzky Géz, Láng Gyul, Moteczky Pál, Dbovzky ezrede, fch Géz, Polák Hugó, Lpert Károlyn^, Vez-l Gyul, dr. Bllá Jánoné, Petőc? Jánoné Koáro Vere N., Kr*z M>r 0 lo k, Jn Ferenc, Mur Mézáro Józef, Kohn Ede 9 9 k, Höttner Jenőoé, Kálán Bél, Bnglder Jkbné, Koh Endre, X. N. k ; y. Xoll Mkló, Pátőczoó Koáro 7 7 k, Ház tzló, Wezel Gylu, Tóth Gyul, Korpc N., őr Gdor 6-6 k, Cúlg Tóváro, Kptány, Tz n kette, Huzookettej N, X.. Köog Ferenc hdgy, S. A. Koáro, Cegléd Koáro, VVolt Ábnrn\ Struz Jkb, N. X., X. N., Roek főhdngy, Doro hdngy, Kááu Ernő, Koffer N., SárS K án, Soló Stüdör, f ff r Aldár, R^ner jóefn. Hírc«g hdgy, llench ) e. Reng ovc*, Rehberger Bél, Lodenberg Józef, Tun-y Kálánná, Frgó gnác, X.N.. Cdbor Pá', \V M jer f td gy, B'>h Gyul, N. N Ór ÍJ bor ő 5 k, Ueretten, Frk Józef gépéz, Gorvk Józef, Lugoy Gyláné, Rchter, Mjor Józef, Sotg Herán, X. X.. X. X.. RUócy L«j> 4 - \ k, N. N., Zoret, Xev Mhátyné, Rozck M- \ H*rbek, B>hr Gynl, Hvd, Veréb Sándor, Schtffler J., UolT-r X., Schlenger Adotfné, Vezpré Mnónó,, hv r X X. 8 3 k, Proder Mhály, Rertb re, X X.. Vrgü Ljo, Frnk Gyl, X. X. 3 N N., b; -r ( M T '.! o-. Váo fvérek, Ríhbergerué, Aonné, Trttner Kltz Kugelr lyer leáoy»k. Tch át N, Hf B -rt dnáé, Schwrz Józef, X N, Sou Eánuel, X. N, Tóth Julnn, N. L. Koáro, Lnetg X.. X. X, Fedler őreter, Szántóné, Bfzky l.joné, Dbrv X.. Knter, Krály, ll--.eé, Penyc^, Könczöl l l k, <lr. Breer Árn, X X. X. X.. N. X.. Rákóctué, Öv. Tóth Károlyue, Horváth J to, Knuek N, X. X. X. X.. X. X. X. X.. Dká Jóíefoé, D<áz Jen5né, \roy re, Frdrehné, Trjá X.. Ngy Lhné, X. X, X így Vl. Vczán, Tr Jáno, Mérő, X. X.. X. X. X. X., X. X, X.X.. X. X. X. X., B nj hdngy, Scho, Stepnek, Fogl Mkné, Hzk, Vőröí Jlk, Vjd réo, X. X, Szücá tnár, Énrke tnár, Tnár, X. X, Stoger L, X. Z. X. X., Böh n, X. X. D. M. ; Ruzcl fert, 0 l főhdngy, Blogh, Szőllő, X. X., X. N. l - l K, X N. 40 lllér. Síjno, logy A felü! fzetők orából okn krdtk, nert jegyváltánál néelykor oly ngy volt tolón, hogy lehetetlenég roll neveket feljegyezn. Közönete kell ondnok feljánlott átrkért Htbef Jó/.-»'f!ek, Láng Kálánnk, PekrUk Ferencnek, Knpp Károlynk é Grnber Józefnének; továbbá z jándékoott vrágokért Klot gnác epere plébánonk, Sch Vlo rdl főkertéznek, Bhr Ferencnek, Terbák Auttek, Berezeg fózefuek, Tá Józefnéek é töübeknek, kket feljegyezn ne került; regre toboltárgykért gyűjtőknek Wennnget Vl, Mhály Sn, Táy. >lán, Engáder lon, Plnhár írén é tn r Géz; z d okozóknk; Lkáé Józefné, Ngy Ferencné, Wenzerl r. Wenonger nőrérek, dr. Trbe Aljoáé, Rrner Teru, Dóy Mnc,, Hbef ó Pánto nőrérek, Trutzen gnác, Kál Snnu, Só Péter, Sp dón Henrk, Molnár J ^^. Wo\l Albert, Knter Ernő, Wez [rán, Ngy Z^goodé, Grber l ke, K d'*r Jkbné, Glbo Jánoáé, Vogetoé, Wezel Tere, Undeuberg Józef, Proh/k Sándor, Neztloger M., Böhffl Gyul, dr. (trzuly Józef, Kellner Éváké, Berger, H»gy, Penyck, özv. Sílrné, nk Sándor, Sclreber, Mjor Lázló, Hv Ferenc, Koz GéZÉOé, Kzák Józef, Schfüer ;nc, Mchl G>z, dr. Kellner Zgoudué, özv. Rdtz Zgondó, Strnd Jkb, bró D'lfrth Mórcáé, Stenberger, Nobel Adof, T roykó Györgyré,. ov. Brn Károlyné, Breer Sdor, Lndenberg Zgond, Fredn, Rcker Rchárd, We? Herán. Közönetet ondunk htbzoány nrdlouk, hogy pezgőt 25 zázléko árengedénnyel ÓJ zödgykt fuvrokt zíve volt. Rchter BMánénk é Polák Hgónénk, ho^y zvrt é cgrettát do" nyóztk. Legngyobb közönettel trtozónk ég egjelent é áldoztkéz njyközön* égnek, ert eglepd ker ck nek közöuhető legelő orbn, öröel láttuc körünkben több koro ur kíéretében rár«egyénk lpánját é Koro váro polgáreterét, kk egtztelő egjelenéükkel ngyrb^cüléünket ráltották k. Fogdj k ndnyuyn <t tttóváro Vörö Kerezt rálztáuy. róben leghálább közönetqnk étel kfejezéét Báró Dtfurth Mórcné, eldk. fl ríljjjcr Cuugéln Kereztyén Dák- Szövetég nt jeleztük ez év nyár gyűléét Bkony hegyég egyk völgyében fekvő Mgyrzentkrály közégben juu npjn trtott. de ereglettek Keckeér, Budpet, Sátorljújhely, B > íyhád, Páp, Koáro dákj, hogy z '.o év unkáj után tet-lelk felüdülét tláljnk, z egyén é tárdl éle égető kérdéere válzt nyerjenek. Délelőtt bbl tnulány í un elődáok t Hllgttk, elyeket tpztlt e dákokkl fogllkozó nevelők trtottk kö* vetkező cíeken Nezetünk jövője, egyén életünk legngyobb kérdée, tökélete eoerl ezény, lelk élet egézégtn, kereztyénég vlághőjtá. Eö lók voltk Pongrácz Józef főkol gzgtó, Vctor Jáno, dákzövetég fő ttkár, Fer Elek, dákzövetég ttkár, dr. V Vnce theol. tnár, Fzek Ljo ref. lelkéz, Tdy Z >ltán ref.. lel Kéz, Vágó Ede koáro. lelkéz é ég záon. Az elődáokt egbezéléek ( tzt féríúág, bbl örök odernége, z olvá űve ee vlágnézetek hrcábn) követték; hol d lkok, nt jövő tárdl é poltk é. ; vezetéére hvtott tényezők, jk kérdée útbgzítát, feleletet tláltk. Dutá ténl kírándu >k t, kbrételődát, po-tverenyeket rendeztek gyűlé fezt vevő. Felkereték z Attl dejéből rdt Ce/.njÁ vár ro.njt, ol rég letűnt, legendá dők zellee érntette eg dáklekeket; ' dák lélek pedg feleelkedett nezet ádág, Hynuz hngjn gyrok -. lenéhez, edvén győzelet ktonk fegyvere, boldog vrágzó jövőt hzánk záár. Meg fürödtek lelkek Czuh völgy, e k édn- kert gyönyörűégeben, h! z erdővel ooj rtott hegy é vele nyájkodó bokrok jn ' cobogó ptk gányát küzdő, lkotó e- «ber erő képvelője, vprp zvrj eg. A gyűlé réztvevő közölt ott voltk várounkból Olgóczy Jáno ref ppnövendék é Vágó Ede ref. S.-lelkéz vezetéével Lelke Ferenc, Mórocz Dező, Cuká Lázló, Erdély Pál, Hodoy Józef, Mke Bél főgn. é Mórocz Zoltán pg. kol tnulók. - Hlálezá. Slyo cp látogtt Uerlc Bl nyg. tkrékpénztár főüztrjelőt, neje, >/.ű Orel Arnk áldáo* életének 64 k >.,'b' hoz zenvedé otáe npokbn elhányt. Khűlt port várnp d. u. teettet gen ngy rézvéttel. Az elhunytbtn KorfllOS [ttránné, zül. Mr lllrí, koáro polgéfkol toárnő édenyját gyázolj. fl 2 gy. e. háború lorlénele Quln kerül közel jövőben beuttár. Pthó Gyul 2-e l ul így, történet egyk kváló rój, lpunk közkedvelt unktár 5-én volt (jután, h ) PlkovtS Vktor ep. plébánol, Moltorz üéz gzgtó-tnítóvl, Kton főjegyzővel é Mhol ngyvendéglöel tárgyt, kk öröel krolták fel z ügyet, legezebb enő táogtáukkl bztoítják 23-án, várnp Mhol-féle Hungár Szntláz helyégében egtrtndó Urán elődát. tt crkuz. Rég erőünk, Sch ndt gzgtó erópl hrü crkuz rkprton felállított htlú átorábn trtj eténknt zenzácó é dekfe^ztő elód-t közönég élénk érdeklődée ellett Melegen jánljuk olvónknk. \

6 ,'7r Kl' Koáro Újág Közönetnylvánítá. A koáro Schrz Me eghlt* Bzonyár lg leányok Már koogrtgácój hálá közönettel vn koáro eber, k ne erte voln nyugtázz SzL Andrá teplo toronyóráj Schwrz Józefet, vlóunknk ezl rég, pku jvítá költégenek- fedezékére egétel lkját, k ély tüzű ngy zeevel korofekete zkállávl ndenül! egfordul', hol nnepólyéről kövekezd fe fl fzetéeket; Dr. Kór cz Elán, Koc Ljoáé, Lázár Erz látnvló volt. Legtöbbzör ellátogtott z olyn 0 K., ür. fdurky Mkló 6 K., J blonzky házkb, hol vgzfálár zoruló úlyo beteg El, Ngy Gyul, 5 K. Kürthy AnUoé, Groá várt hllt. Buzgón ádkozott beteg Ljoné, N. N. 4 K., Ströcker Károlynó b' K, ágyánál vrrztott hlott felett Nélküle tec. írok tetv r»-k l K. eté eg ne ehetett. Mo í ár cönde eber lett ő, npokbn hozú zenvedé Skere ezg. S Wez E Ze nekdéán zongor tnzkból tnár ok j köztük Schwrz Károly vkerekedő gyázolj. után jobblétre zenderült Elhunytál tetvére levelet dcérettel nyerte el. A jele zongortnárnőt, knek játékát néhány lklol volt ; Nyugodjék békével lklunk nekünk élvezhetn, bpet Fodor-féle neve zenekol rende tnárnőnek tolvj urrnt fel ÓZ prtetület Nádor-utc Dkerfl lopá. F. hó 2-én vkerő zerződtette. bérházánk pdláár, hol lkók bezárt pdlát orb vzgálv, elykben eret vlt, nnk zárját feltörte bent körülvz- Megpróbáll náld nélkül éln" Rálly Jolán, koároknk l kedve erőe, gydr zíntárult tlentuo tgj, ; gálódott. gy jutott el Do tván k, jbró pdláához, hol xeucé fogá cnált, u t héten Pápán, hol vendégzereplt, eg. ennyben két egrkott í lelktol! kznt érg zte gát. K.-yk hátrhgyott levelében é utzó kort feltörve, bból különféle nő ck *-^t közert dll ír le; ; felét ruhneűt é kézunk kézleteket ut egy ezer koron értékben egy ngy Megpróbált n;'.ll nélkül óln! \/t bten), bogy elfelejtelek, Ne kt róld cár beetn letgdt, hogy zerettelek. Ez pár or ndent eggyráz, A gyorn előhívott orvo tegtégek zonbn zeeláttár történt, kk látták z lletőt btyuv*!, kről rendőrégn k ponto zeély- került egenten r ényefen zerele leírát tudtk dn, de enknek n jutott k zínéznőt. ezébe gynkvá.!l gyn gynkodtk fl 3-e honol df knek. Hlo Sándor trt,. vnh^-üüjr- ügynezenajdáqjí é torzo*. főhdngy e Pthó üyul trt. nádhgyok r-~ zédágábn vn o konyh (í) hol tl nclt é flttóváro vörökerezt válztány áltl f. hó 6-án é 7-én rendezet De egy különöég vn dologbn, rendőr népe bérláz lkó nduntln fogllkoznk. üvézetély é Béthngvereny eglepő fénye kere zt közön jt váltott k, ho. y lenté dcr ck e te 7 or ulán trtott ég eljárá, k ánp délben kpott je honló ünnepély rendezteék 3-e honvedek özvegye, r. é rokkntj jvár. érdeenek z érdeklődét, hogy történt, dcár, hogy ez ár hrdk eet rövd Ráő Dtfurth Mórcné tttóváro vörökerezt válztány elnöke, knek nt főren dő ltt. dezőnek z érdee legelő orbn tzenketteek eéyv'j-wk Vev.e!; c. legn/gyobb hónpul ezelőtt Lázló Ltváoué ugyegyer Betörée lepá Ngyn gyéren. Egy öröel tette gáévá z ezét é ;gy reélhető, hegy vörö kerezt válztány tz dő ltt eretlen Lette feltörte lkáát, ko pár n pr eltávozott leány áu. - á r. 3-e honvédeknek rendez honló etély, honnn 5 drb kuuíféle nö tuh 0 étel ngyközönég p-dg eghozz fénye íkéhez -- ként tettek bzonyítják, z nyg jándékb, egy nkértt egy egéz öltőt) é> egy elyeket bzo'gállí d je. ltt úrnőjétől kpott áldoztot hő honvédek élet- é véráldoztáért. t.ő n g( t é egy kenyérzkjó ruhá ellopott kbáthoz.-.ük-_'> ennyég t trtlzót, l A tztelt eretlen betörő rlózuttl g Lkávzonyokt lletőleg í.e.n leh t tt teljeen tájé* Uj űtrágy kézítény. A fo trágyábn fellépett örá hány zükégeé koztr, de érdee roll dogy ^Ö t tett** bz ezár>)bu vló k( o ly kuttát l rke árk ellett lk vzonyokk eg erkedn, 6 egtudn, hogy kor leteg klbb Sándornk, kváló ugrkullur kékunk behtó vzgáltok lpján került /, eddg értéktelen Mron-l.kbol értéke űtrágyát kprep dő betöré el 0 eté H e. ráln. Érthető várkozál néz gxdközöo. B)fjtlk b rckrngot. Sok ázár z új űtrágy nél zéleebb körben vló enő oljt fognk kpré y.ú z egéz oreág áruká.. Bur^onj ell.cbzá. N rr v r ) v..,t l-k ;Jod tloot 2 3 SSekét uj burgonyát hozott elárutá végett bzoányb. A horgony K ért áruítottk klgr. kent. A c<* dőrég ludoát zetn tt z árdrágító tyf Beeről z. Öze burgonyát elkobozt. Mot köztg elöljáróág áruítj közégeláttln lkoáánfc burgonyát, Kgr. ként bu fllérért. Mondnunk e kell, hogy coportoulá oly ngy közégház előtt, hogy z zonynépég k l.jb kpnk egyát püfölk z oleó burgonyáért SlYMBOdáSZt. CSÍCSÓ közég htárábn nnyr elzporodtk zvok, hogy vdáztukról kellett gondokodn, ert terében gen ngy kát okoztk. Várnp rendezett gróf Kálnoky urdlo lyen zrvvdáztot, elyen Décy Jenő ccó jegyző egy htl példányt tertett le. Cldó brck. Befőzére é lekvárnk lkl brck kphtó Toln-utc 25. z. ltt. fl drág zr. Lgy árdrágító került horogr, k ötven koronáért á ult ertézírt. r Az árdrágító ellen legzgorúbb eljárát tették folytb. A zírrl vló üzérkedé nd gbbr hágott, ngyon helye tehát, hogy legngyobb zgorrl lépnek fel z árdrágítók ellen. tt elítjük fel, hogy záo árdrágító üzeleről zereztek htóágok tudoát é legzéleebbkörü nyoozá folyk e tekntetben, úgyhogy lpo reény, hogy kerüln fog z erő rendzbályok génybevételével eredényt elérn. ágylepedőbe rkv elvtt. A legkülönöebb dologbn z, bogy ndez dél 2 ór felé történt, krcút, vlnt zeközt lkók bn özegyűjtött árgbrckgból. A forg t lob hozott fno oj értéke hdözvegyek é árvák jvár le fordítv. Gyűjt Ük tehát Koárobn neck árgbrck, de egyéb gyüölcök gvt! Clíogol kküztó. A legutóbb trtott rzz lklávl rendőrég elfogott egy Mo* zer Antl nevű, 28 éve ktonzökevényt, k béc zölégközpontnál 50,000 koronát kkztott. A lkk^z;ót, knél h kton gzolvány volt, lettózttták. Jul.u végén djk k cern'jeg>et. ErteüléftQnk zernt P*rootk0zpout uy gy- e fégü eéroe ytoégről go^ok< dott,bogy eérnjegyeket ár o régé életbelépte thet. Háztrtáonként 50 éter fehá é 50 éter fekete cérnát lógnk kdn. Dvtb jöttek ludto lk. Az ro-. toll, elyet főként Aenkábó', Anglából e Néetorzágból kptunk, kfogjófélben vn. Bécben például r lg lehet' kpn ngyobb oztrák eégek Mgyrorágból gye- kéznek bezerfní zükégteteket Bécbeu oly ; ügy r hány rútolbn, hogy pótlához kejl"t folyodn.. övetn-- eg j.> reepu ludt llb - frgnk rótollkt. lyen Író tol lk, kékre, zöldre, píror fetve ár ngyobb töegekben láthtók z oztrák holtok krktbn. Bécben vztérnek rég dők, lúdtolll írunk fdbuzl gyújtunk jd r, h Dgyn lez jd re. Ck rég jó dők békéje é bőége ne kr vztérn. Jegyzett ár hdkölcönt? 98. uu KÖZGAZDASÁG. Meghozbbították hdkölcön jegyzét. Mnthogy nyolcdk gyr hdk leönre ég egyre töegeen érkeznek jegyzéek, pénzügynzter jegyzének jolu ével egállpított htárdejét ju! u$ L'Í g eghozbbított. A juáu ímől jl 24 g történő láíráoknál nden 00 koron névérték 9 koron 90 lterrel záítttk, h jegyző z láírákor z egéz özeget be* zet. l ólhetőj hogy jegyzének ezt hátr* levő dejét fe fogják hználn ndzok, kk ég eddg ne vettek rézt hdkölcön* jegyzében* A köcönöknél gyr áll gen heyeen rr törekzk, hogy háború kdáok nél ngyobb ránybn fundált kölcönök revén tláljnk fedezetet ennek kozönhető, hogy nálnük föggő ó állndóított köleönök vzony kedvező. Ebben tekntető ben z öze hdvelő állokkl zeben előnyben vgyunk. fl Koro üéggyér üzeé é egkezdte z üze folytonoágát z gzgtóágnk került bztoítn. 3 ztjóznáz. Feronc Józef rkprt Cütörtökön é péntekért júlu 8. é 9. wma Hkor tületk Rober Rcnert 4 felvonáo drááj. H ú Etá ú ' Otton SPORT. kávéházb. Koáro Szobílhely é Sopron válogtottj eldöntetlenttl 22 rnybn küzdöttek Qyőr-Pozony válogtottj ellen Szobthelyt, ult várnp. Várnp egy győr é egy koáro válogtott cpt érkőzött egyál. Mvel nd K. F. C. nd pedg győrek kválóbb játéko Szobthelyt voltk, tch vezített érdekeége!)*)!. Mndzonáltl vonzón játzottk cptok. A telek egyenlő erejűek voltk, ezt bzonyítj 22 rán>u eldöntetlen eredény. Az elő féldőben vendégcpt tádott többel (2 Győr jvár) áodkbn koáro válogtottk. Sze rkeztő üzenet e k. Hotel perál- Legutóbb Berlnből t, de ponto cíét ne közölte. D. Ne értjük z egéz dolgot. Kérünk vl életjelt. Önre nézve fonto közléenket zóvl elondjuk. Budpet. H lez deje, kor erre utzk, zóljon be. Zoltán. A régen ígért levelet e héten egírjuk. pdthy (Győr). írunk, B. B. (K.-kez). A kdóhvtl elntézte tévedét A zerkeztéért felelő Brnyy Jtef dr. Kdótuljdonook Brnyy Józef dr. Fülöp Zgond. Kdóhvtl Sptzer Sándor könyvnyodáj Koáro, Nádor-utc 29. nyotot ptzer Sándor wwfov, Koáról* J, \ > ' *

7 98 jullufl 8. Koáro HRDETÉSEK. WWtW Koáro, váregyeház. lucerng kphtó. Tűzfár előjegyzéek Fuvrozáok BJBJJBWBPql jjjlíll elfogdttnk. érékelt árbn &3&&2W '^WB3XZ&- ü o B»* e kdóhwt.bn K o á r o, Ndor-u flb Ajánlj d ú n f e l z e r e l t ngy fefün nyottvány rktárát Hf * t» * FK o > H < Sürgőén egrendelendő nyott ványok o n l é ponton jutányo árbn kéefttetnek el. n v «- % V.;-?? r Megve é vároe tel< ;on 80. S7*«> 3 -- w * lkl w onllókdzl rny/oáft. (vtett Qrtvy Tváf Sálofc SS; Február uáábn; Kert«'->z M. n M.^y.r Nyelvőr 92 áee^ber htelében; Betlzkó Sándor «!r. BUnogrnbt SS. ell kletében; gnárey Eleér Pöldrjz Költeények 9ÍS.. RpeU llr. < t, j.., - br 84.; Várnp UJág ^ '. j. j ' j Urán S lunul >!» xto. Ar. K!)/.'«rn; záábn. -. kphtó Sptzer Zákj S.könyvkerekedéében. 80» *.. -> 3 Ar 2 K ^ t Hr/, klfom «' r\.>t!;u f«'j»-l«'!«'k, urlko dfjjácj ksvtek tnr!ó/.kosé Koáf Ntbn é Konár véegyébe rotk kovától ge npjnkg. (lterlett ^ yárop Djág SS lk\ 97..,.»Koáro«SS, étt l. r cee. Ar 3 K., dók, főhercegek, *.. \.. K. ^ A kcáp'j nyodázt é S k o '. r o n j t ó t ö r - c n e t e. t t lértette z D UMk 96. járenh 7. / ft, á 2 K. A k o á r o jtó történet repertóru, ár K. ltt Ko roegye rtkágok. > * Sjtó 4 Brnyy J ó z e f unk -,» F0J«dele]\rá K o á l o v^rregy.'uen. r 2.» ertetőt kü'd \\7. gzgtóág. 7K (lertetl «tr.ffkbonyantj M u Nyelve 94. ' n. á ábn; Bpet Rrp 94. jnoá! Tüzeléhez JÉ ^. T A N N T É Z E T -< A rógl cllókö.t. (Cllóköz történ téle <# nx Z S O L D O S Budpet. D L, Dohány-n Telefon JO oztályözevonál, <*n u v ^ r e l e g g y o r bbn felelőég ellett kézít e l ő o Dr. f- L X > oldl. Kőzéptóol é polgár kol gánvzgákr» e *> V t. tg könyv-.üt 7.r»e. könyv-, é pprn^y^cretkcue, o > f 9 Sándor * < > «3 könyvnyodáj, O >- & Mohrg, Sptzer H 7. Mgyl é rároe telefon 80. K. Hf Újág É 55 fülér.

8 8. oll! Koá 98. Julu 8 A Koárováregye Mezőgzdák Szövetkezete. r A v v A f é 9f8. óv júlu hó 29-én délelőtt órák r trtj K o á r o b n, fjj? } V á r e g y e h á z üléterében, r\\e tgok tztelettel eghvtnp,, $ TÁRGYSOROZAT x. Múlt év üzleíeredényrfll zóló jelenléek tárgylá. 2. Zárzádáok egvzgálá é íelevény nugdá. 3. Mérleg egál! t píá>. 4. Tztít jövedeleről vló rendelkezé. 5. Az gzgtóág kél tgjánk válztá. 6. Felügyelő bzottág háro tgjánk válztá 7. Htározthoztl egy 20,000 koronág lerjedheö ótékonycéíu lpítvány léteítée tárgyábn, 8. ndítványok. Koálo, 98. juu hó 7-én. fz gzgtó^. fl Kornérornvánnegye Muü SzvefkezcT / ^ W ttcete t 3K. VAGYON. Pénzkézlet pénztárbn 2. Folyózánlkövelelé pottkréknál 3. Árukézlet értéke leltár zernt 4. Adóok trtozá 5. Tgok üzletréz hátrlék 6. Értékppfofc 7. Felzerelé értéke 8. Hdfoglyokért letett óvdék unkbzottágnál 9. Kthne E. bzoány gépe 0. Távírd é távbezélő letét K.-r ?! rt Özeen TEHER Kor.. Htelezők követelée Tgok üzletréze Fel ne vett üzletréz oztlékok Adótrtlé Óvdék letétek 200. r5. Trtléklp Nyereég. S-M, 83 Özeen kttá Mwü Sznfkot -^um^. o VA TARTOZK Kor.. Tztvelők fzetée Segély egy hdbvonult tztvelőnek rod zükégletek é hrdeté djk Vút fuvrok, potköltégek c útköltégek Házbér-költégek Lótrtá költége Betegegélyző é orvo költégek Hdfogoly unkáok élelezée é zoldj Erdély enekültek élelezée 650. n R ktározá költégek Aruk után dott engedények Nyereég KÖVETE. Kor.. Árujövedele Hd kölcön kötvény kt Értékppírok zelvény-kt Árudóok áltl fzetett ktok r.\ WVV GULYÁS ZSfll fűzer*, ceege-, bor- á U tékkerekedée Koáro.KlDK György-tér. Tkon tőo. l l ü l e fr f l l f t U l A helybel teetőben egy 230 éter g é egfelel vtgág pyr lkú teljeen hbátln fekete grántkő exhuálá folytán 200 koronáért eldó. Jelenleg értéke több nt 3000 koron. A név leczolt* után rkő teljeen ujjá válk. Bővebb felvlágoítát d zíveégből íírh flrffnn Unt (OffK RÜÜ3HŰ er r egjött z j zbdlo Kází Ferenc féle Ez egyedül házzonyok ö rfl e, er kályhát é tűzhelyet egyedül ezzel tztthtják rendeen, ely tel jeen zgtln e könnyen tztthló Özeen ; J jp^r Ol ég néhány npg. fezeen 36<»48 23 Kphtó ndenült. üzlet egrendelé ponton ezközlök === ugy helyben, nt vdéken. " Kváló l>/.!clellc HÁZ FERENC K o á r o, N á d o r - u t c 34. í. M ete \ A óto tö válloztc űorrl. H T V á r n p *7fp& NAGY ELŐADÁS délután 4 ó r k o r é ete egy negyed ó r k o r. M n d k é t elődábn telje vlágváro ű o r. T» w P B lln írózerek Spltzer Sándor könyv- é pprkere- kedében Koáro, Nádor-utc 29 zá kphtok é zerezhetők be. H A HRDETÉS MtSf bkerre vezet. K O M Á R O M U J S Á G - o t hetenként z olfuoko/on ve e/ e olvták Mérékelt áron helyezünk el éve hrdetét Hrdeté ügyekben f«lyíu?obtá*t nyújt A K ADOHVATA r «è Lttle L. pezgőboreyár telepe P é c, Főrktár Budpet,V. ker. Szép-utc 3. X 0 U. QC 3 f 7^3 3fl ^ r «u 22 f U * B ~* f*l «2 M f 5»- fl. 3 Í.S2 FL.. 90 «. e fl. *

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák!

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja. Kedves Kollégák! Hírlevél XIV. évfoly 179. zá 2009. február A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó Intézetének inforáció hvilpj A BácKikun Megyei Önkorányzt Közűvelődéi Szki Tnácdó é Szolgálttó

Részletesebben

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez

Megjegyzések a mesterséges holdak háromfrekvenciás Doppler-mérésének hibaelemzéséhez H E L L E R MÁRTA DR. FERENCZ CSABA Megjegyzések esteséges holdk háofekvencás Dopple-éésének hbelezéséhez ETO 62.396.962.33.8.46: 629.783: 88.3.6 Mnt z á előző ckkünkből [] s set, kuttás bn és esteséges

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzés! Rendszer Számla- és blzonylatösszesftő B betétlap Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzés! Rendszer Számla- és blzonylatösszesftő B betétlap Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! 7- Integrált Igazgatá é llenőrzé! Rendzer Számla- é blzonylatözeftő B betétlap Benyújtandó a ktölté útmutató zernt!, Azonoítá nformácó Ügyfél-regztrácó zám; Támogatá határozat ratazonoaltója: átum ó aláírá

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

IV/1. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék

IV/1. Szabó Imre Gábor. Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék V/1 HÍDÉPÍTÉS V. Özvérgerend hdk Szbó mre Gábor Pé Tudományegyetem Pollk hály űzk é nformtk Kr Szlárdágtn é Trtózerkezetek Tnzék 4.1 Özvérgerend hdk klkítá V/2 1áb E üttd l ó k tű flő ál á hd k á tát té

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Jelek és rendszerek 2.

Jelek és rendszerek 2. Jelek é rendzerek.. Jelek oduláció é deoduláció - nlóg oduláció... Cél Inforáció oábbíá elekroniku elek egíégéel. nlóg oduláció eeében oábbíndó inforáció egy nlóg el (pl. bezéd, zene, b.), elynek inél

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A m o d e r n fog-gyógyászathoz teljesen alkalmazott készítmények. Előkelő és kellemes.

A m o d e r n fog-gyógyászathoz teljesen alkalmazott készítmények. Előkelő és kellemes. 800 \^SAKNAP UJSAG 49 SZÁM 883 x x x J T F O L T A M Alpítttott 878-bn Alpítttott 878-bn Előkelő eredet gyógy-zéptő különlegeégek TTÉRTESZ A_^ LNNER ANTAL-tól T Ó D O R űpráruk tár Egy köcöggel frt 20

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Váci Országos Börtön

Váci Országos Börtön ideiglenes raktári jegyzék Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.3.1 Váci Országos Börtön (1897) 1945-1960 (1999) 72 kisdoboz (8,64 ifm), 7 doboz (0,36 ifm), 47 kötet (2,35 ifm); összesen:

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

FEJEZETEK A HOMOGÉN FEJSOROZATOKRÓL

FEJEZETEK A HOMOGÉN FEJSOROZATOKRÓL FEJEZETEK A HOMOGÉN FEJSOROZATOKRÓL SZAKDOLGOZAT Készítette: Kovács Blázs Mtet BSc, tár szrá Tévezető: dr Wtsche Gergel, djutus ELTE TTK, Mtettítás és Módszert Közot Eötvös Lorád Tudoáegete Terészettudoá

Részletesebben

Gazdabajok gazdagondok

Gazdabajok gazdagondok . é v f o l y m 12. zám. Á r 20 fllér. K o m á r o m, 1930. m á r c u 22. í. :,ív.*. : fe;-: - ELŐFZETÉS évre 10 P. Negyedévre 5 P. Megjelenk SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2-50 E g y e zám ár mnden P. 20 Komárom,

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

KOMA ROMMEGYEI KÖZLÖNY. Lapvezér: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: K I S GYULA dr

KOMA ROMMEGYEI KÖZLÖNY. Lapvezér: TUBA J Á N O S. Főszerkesztő: K I S GYULA dr Hrncklencéé évfoly, 28. á K o á r o, 98. j ú l u 3. KOM ROMMEGYE KÖZLÖNY o l k e á r d l l p. E!oíUe ár helyben vlkre Egz «'vr. Péüvre 8 K lü K Ngydévn *n hl»»r. h y - / '«r. M )el0nlk Hfnfen K Lpvezér

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

apus. re^el utazom volna cl a/.i/ cstch lait.t - marna a/ uirt.i nem emlék, cici mes, akkor leány, aki ezeregyen álmokat,

apus. re^el utazom volna cl a/.i/ cstch lait.t - marna a/ uirt.i nem emlék, cici mes, akkor leány, aki ezeregyen álmokat, Krt. 97. é Koáro Egylet Előfzet r : E^ye n egtelel) vllá Vörö Kr r e z t nden negyed evr»* K. z l r 24 t h k tetején cpkod, eő kellene p elyre kfezítheük vtorl váznát, drág rögötl z életért. cók vívott

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál. 5 RÚDELADATOK 51 íkgörbe rudk Grhof 1 -féle elmélete íkgörbe rúd: rúd köépvonl ( ponti ál) íkgörbe e P n e t Jelöléek: A köépvonl mentén pontokt ívkoordinátávl onoítjuk Pl P pont A P pontbn (P pontho trtoó

Részletesebben

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások

Döntési lista 1. számú módosítása - 5. tánc altémára vonatkozóan (3416/14.) Módosítás: lemondások Döntéi lit. zámú módoítá 5. tánc ltémár vontkozón (/.) Módoítá: lemondáok támogtá Ft Megjegyzé/Módoítá Elért pontzám támogtá ltém: á tánc: megvlóítá helye: zékhely. á Péci Nemzeti Színház á Tánczínházért

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XV. évfolyam KOMÁROMI ÚJSÁG. Komárom. Felelős szerkesztő : BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajilonosok : FÜLÓP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY \ VÁRMEGYÉBŐL.

XV. évfolyam KOMÁROMI ÚJSÁG. Komárom. Felelős szerkesztő : BARANYAY JÓZSEF. Kiadó laptulajilonosok : FÜLÓP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY \ VÁRMEGYÉBŐL. Komárom, 95. XV. évfolym 26. z á m KOMÁROM ÚJSÁG Komáromvármegye váro Komárom Vörö K r e z t Egylet Megjelenk mnden Eíjye r 20 fehér c á r.ok mlló hderege. középeuróp orozlántól hlálo e bet k p o t t z

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

Vlíl. évfolyam. K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF.

Vlíl. évfolyam. K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF. Koáro 98. áju 6 20 Vlíl. évfoly. zá i w i j r K o á r o v á r e g y e i vároi érdekű tárdli, k ö z g z d á g i hetilp Koároi Vörö Idegjelenik inden Kcrcii Egylet zá ár 30 D lét úlyo írül: H r á n y!!..r.jo>.

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

DflVID FERENCZ EGYLET

DflVID FERENCZ EGYLET fi BUDfiPESTI DflVID FERENCZ EGYLET,, ALAPSZABALYAI.,., BUDAPEST, 1901. A BUORPESTl ORVIO FERENCZ EGYLET ALAPSZABÁL YAI. 1. FEJEZET. A) Az egylet czélja, czime és eszközei. 1.. ez;,n, pecsét és székhely.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész HÁZI FELDT egoldái egédlet Reltí kinetik Két utó.. ré. Htárouk eg, hogy ilyennek éleli utóbn ül egfigyel utó ebeégét é gyoruláát bbn pillntbn, ikor ábrán áolt helyetbe érnek.. lépé: ontkottái renderek

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben