ID SEK VILÁGNAPJA 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ID SEK VILÁGNAPJA 2009"

Átírás

1 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id sek világnapja 10. oldal: November hó 11.oldal: A katolikusok életéb l 12. oldal: Rohanó napjaink 13. oldal: Sporthírek 14. oldal: Gazda hírek 15. oldal: Gondolatok a reformációról 16. oldal: Örömhír a templomról 17. oldal: Osztálytalálkozó 18. oldal: Hirdetések ID SEK VILÁGNAPJA 2009 Kányádi Sándor: November Nyugaton, keleten Pedig fúj, ahogyan vörös az ég alja. fújni tud november, Régr l nem kelepel birkózik a csupasz kéményen a gólya. hegyekkel, vizekkel. Csóka- és varjúsereg lepi el a fákat, véget a szél se vet a nagy csárogásnak. Bömböl a szél, süvölt, dühében már jajgat: túlcsárogják dühét a csókák és a varjak. ÚJABB OSZTÁLYTALÁLKOZÓ Szépen megtelt az általános iskola ebédl je az id sek világnapja alkalmából megtartott ünnepségen. (B vebben az újság 8-9. oldalán) Ismét találkoztak a húsz éve ballagó diákok (Részletesen az újság 17. oldalán)

2 2. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Önkormányzati hírek A Képvisel -testület szeptember 15-én a következ napirendi pontokat tárgyalta: 1. Kék Község Önkormányzatának évi költségvetési rendeletének módosítása, az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása A pénzügyi bizottság az el terjesztést részletesen megvizsgálta, ennek megfelel en javaslatot tett a testületnek a költségvetési rendelet szükséges módosítására és a féléves gazdálkodásról szóló beszámolónak az elfogadására. Az év közben elnyert különböz pályázati támogatások növelték az önkormányzat bevételét és ennek következtében a kiadását, ezért szükségessé vált a rendelet módosítása, melynek alapján a kiadási és bevételi el irányzat ft-ra módosult. A beszámoló alapján megállapítható, hogy a kiadási el irányzatok 47,7%-ban, a bevételek pedig 47,5%-ban teljesültek június 30-ig. A kérdések megválaszolása után a testület egyhangúlag elfogadta került a beszámolót és a költségvetési rendelet módosítását. 2. A Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda Szervezeti és m ködési szabályzatának elfogadása Az elmúlt id szakban az összevont oktatási intézményben jelent s változások történtek, amelyek szükségessé tették az új SZMSZ megalkotását. A dokumentum tartalmazza: - az intézmény m ködésére, küls és bels kapcsolataira vonatkozó szabályokat, pl. nevel munka területén az iskola és óvoda közötti kapcsolatot, a helyettesítések, ünnepélyek, megemlékezések, egészségügyi feladatok és egyéb ellátások rendjét - szabályozza a tanulók igazolatlan mulasztására vonatkozó el írásokat - a tanulószoba és a tanórák rendjét és a tanórákon kívüli foglalkozások szervezeti formáit. A testület a Szervezeti és m ködési szabályzatot tudomásul vette és elfogadta. 3. A Pet fi Sándor Általános, Alapfokú M vészetoktatási Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása Jogszabályi el írások tették szükségessé az Alapító okirat módosítását, mely a sajátos nevelési igény tanulók oktatására vonatkozóan tartalmaz kiegészítést. 4. Kék Sportegyesület beszámolója Kék SE vezet sége minden évben írásban számol be az el z évben elért eredményekr l és az önkormányzat által biztosított pénzeszközök felhasználásáról. Megállapítható, hogy a három labdarugó csapat és az asztalitenisz szakosztály m ködésének feltételeit f leg az önkormányzat biztosítja, de jelent s mérték a szponzori támogatás is, amelyekért a sportbarátok köszönetüket fejezik ki. A képvisel k részér l elismerés hangzott el az utánpótlás nevelés területén elért eredményekért. A beszámolót a testület elfogadta. 5. Segélykérelmek elbírálása A kérelmekr l zárt ülésen döntött a Képvisel testület. Napirend után egyéb közérdek bejelentések, javaslatok következtek: - A Képvisel -testület döntött, hogy pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására kiírt pályázat II. ütemére - A Képvisel -testület elfogadta a kemecsei önkormányzattal kötött bölcs dei ellátásról szóló megállapodást. - Döntés született a szeptember végén megrendezésre kerül a demecseri káposztás napokon történ részvételr l. - Az id sek napjával kapcsolatos teend k megbeszélése. - A polgár rség részére támogatást állapított meg ,-Ft összegben. - A korábbi évekhez hasonlóan, idén is a Képvisel -testület átvállalta a gyerekek hittankönyvének költségeit, mely Ft október 8-án megtartott rendkívüli testületi ülés napirendi pontjai: 1. A bels piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításának megvitatása, elfogadása. Az európai uniós jogharmonizáció miatt vált szükségessé néhány önkormányzati rendelet záradékkal történ ellátása, mely szerint a rendeletek nem ütközhetnek az uniós joggal. A Képvisel testület a rendeletet elfogadta. Tóth Tibor alpolgármester Értesítjük a lakosságot, hogy a Képvisel testület december 9-én (szerdán) 16 órától közmeghallgatást tart az Általános Iskola ebédl jében, melyre tisztelettel meghívja a település lakóit.

3 3. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Az influenza elleni felkészülésr l a véd oltásról Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy október 12- t l megkezdtük az influenza elleni véd oltások beadását. Tekintettel arra, hogy a szakma számára is érthetetlen az a sajtóhadjárat, amely az oltások mellett, vagy ellen naponta olvasható az újságokban, látható és hallható a TV-ben és a rádióban, így kötelességünknek érezzük a lakosság tájékoztatását. Volt a hagyományos influenza elleni véd oltás, jelenleg ezt szezonális - véd oltásnak nevezzük. Az oltóanyag neve FLUVAL AB. Ez az oltás az A és a B vírus ellen adandó. Évekkel ezel tt még ezt külön adtuk, az A ellen oltottuk a nagy többséget, a B ellen csak a súlyosabb betegeket. Egy éve megjelent az Ázsiában terjed madárinfluenza. Mivel ez emberre nem volt veszélyes, ellene véd oltást nem fejlesztettek ki. Már akkor jelezték, hogy esedékes egy nagyobb járvány, melyet egy átalakult vírus fog okozni. Ilyen nagyobb járvány pl. spanyol nátha néven az 1900-as évek elején volt, sok halottal szén-telén volt nagyszámú influenzás megbetegedés, halálozása emlékezetem szerint nem volt jelent s (szigorló orvosként a miskolci kórház belgyógyászati osztályon dolgoztam ekkor). A vírusos betegségekkel foglalkozók tavaly óta említik, hogy évenként esedékes egy nagyobb járvány, mivel a vírus fokozatosan átalakul, új tulajdonságokat vesz fel. Kedves Újságolvasó! Ez a mostani, nevezzük pandémiásnak, Mexikóból ered, onnan terjed tovább, sertéseken alakult ki, de emberre is átterjedt, majd emberr l-emberre is terjed. Az ellene kifejlesztett véd oltás neve FLUVAL P. El állítása ugyanúgy történik, mint az el z, csak az újonnan megjelent vírus fehérjeállománya van benne. Erre van szüksége az emberi szervezetnek, hogy ellenanyagot fejlesszen ki. Ezzel védekezik az új H1N1 vírus ellen. Praxisonként 60 Fluval P, illetve 80 Fluval AB adag oltóanyagot kaptunk, hogy minél el bb elkezdjük az oltásokat. A szükségletnek megfelel en kapunk további oltóanyagot. A tavalyi évig a krónikus betegeket és a mindenkori 60 év felettieket oltottuk. Tekintettel arra, hogy a hírek szerint f leg a 40 év alattiakat támadja meg a H1N1 vírus, ezért határoztak úgy, hogy a 40 év alattiakat is oltani fogjuk. Jelenleg csak a súlyosan veszélyeztetetteket oltjuk október 22-ig az új influenza ellen 52 f t, a régi influenza ellen 80-ból 75 f t oltottunk, és semmiféle mellékhatás, panasz nem fordult el. Az oltásokat folyamatosan végezzük, aki megkapta, aláírásával igazolja, a többi dokumentáció a rendelés befejezése után történik. Dr. File János A ma emberének szeretnénk felhívni figyelmét a ma háziorvosának problémájára, munkájára. Aki még emlékszik arra, hogy mi volt az 1960-as években egy orvosi rendel ben és észreveszi, hogy a mai rendel ben több vérnyomásmér, több vércukormér, három EKG készülék, számítógépek, újraélesztéshez szükséges felszerelések vannak, láthatja a fejl dést. Mi, orvosok tudjuk a lehet ségeinket, mit tudunk tenni a betegek érdekében, betegszállító kocsik, ment - és rohamkocsik állnak rendelkezésünkre a minél jobb betegellátáshoz. De hogy ne kelljen sok rohamkocsit igénybe venni, ne kelljen szívinfarktusost, stroke-os (agyvérzéses agyérgörcsös) betegeket szállítani., ne legyenek cukorbeteg kómák, a betegséget meg kell el zni.. A mai orvostudomány legfontosabb feladata a betegségek megel zése, szaknyelven a prevenció. A körzetünkben 1990-ben kezdtük a szervezett sz réseket, el ször a cukorbetegek sz résével, vele párhuzamosan a magas vérnyomás beteg sz rése is megtörtént. Mindenkinek mértünk vérnyomást, aki a rendel be bejött, ma már az általános iskolások között évenként megnézzük a vérnyomást. A cukorbetegek sz rése úgy történt, hogy a gyanú esetén beküldtük a belgyógyászatra (Matild n vért sokan ismerték, segített), ma hetenként két alkalommal mi veszünk vért, a labor beszállítja a vért, és másnap kapjuk az eredményt. Jellemz panasz esetén EKG készül, ha kell, utána rohamkocsi eset kocsi ment szállító viszi el a betegek a megfelel helyre, akár a klinikára is, ahol 3 órán belül a szívkatéterezéssel megszüntették a szívizomelhalást okozó érsz kületet. Ez is a mai orvoslás: fantasztikus eredményekkel, de sok gonddal. Ezt nem részletezzük, ez a napi sajtóban megszokott dolog, hogy állandó panaszáradatot zúdítanak felénk. Sokat lehetne az eredményekr l írni, de nem akarom dicsérni az orvoslást. Inkább a gondjainkról! Hogy mindazt a sok szép eredményt elérhessük, a lakosság együttm ködésére van szükségünk: pl. vegye be rendszeresen az általunk felírt, drága gyógyszert, jöjjön el rendszeresen orvosi ellen rzésre, tartsa meg az életmód-változtatási, étrendváltoztatási tanácsainkat. Érezze kötelességének saját egészségének megóvását, mert nem mindegy, hogy ki milyen állapotban éri meg a nyolcvanadik születésnapját. Ezt a munkát mi szívesen, örömmel végezzük, a jó eredmények inspirálnak a további jó munkára. Az igazsághoz tartozik, hogy a munkánk egy része adminisztráció, s ez egyre több lesz. Mindent fel kell jegyezni, és a mindenható OEP (társadalombiztosító) szigorúan meg is követeli. Megköveteli, hogy minden bejelentkezett ember legalább 2 évenként jelenjen meg az orvosi rendel ben állapotfelmérésre, ahol a fentebb leírt ténykedéssel fel tudjuk hívni figyelmét, ha valamit nem tartunk jónak Mi ezt a behívást rendszeresen ápolón i beszélgetéssel invitálással meg is tesszük, eredménytelenség esetén írásos behívást alkalmazunk (postai úton, ez ellen rizhet ), ennek eredménytelensége esetén valamelyik orvos személyesen is megteszi az invitáló beszélgetést. Most néhány adat: nyilvántartott magasvérnyomásos betegünk: 578, cukorbetegünk:120, ISZB (szívbetegünk): 114 f. Eml sz rés: els alkalommal a behívottak 94 %-a jelent meg (kiváló eredmény), tavaly : 75 %, ami már nem olyan jó eredmény, míg az idei megjelenést még nem ismerjük. A beutazáshoz maximális segítséget kapunk az önkormányzattól, a véd n szervezi az autóbuszos utaztatást, és mégis csökken a megjelenések száma. Méhnyaksz rés: nehezen tudjuk követni, de nincsenek jó eredmények, és az sem vigasz, hogy más praxisokban sem jobb a helyzet. Mindkét sz rés lényege, hogy könnyen elvégezhet és az id ben felismert rák gyógyítható. Dr. File György és Dr. File János háziorvos

4 4. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november SULI HÍREK Az id sek világnapja alkalmából szinte tisztelettel és szeretettel köszöntjük községünk minden id s emberét, minden nagypapát és nagymamát, a dédiket. Kívánunk a szépkorúaknak nagyon jó egészséget, hosszú, boldog életet. A Pet fi Sándor Ált., AMI és Óvoda dolgozói és tanulói ID SEK KÖSZÖNTÉSE Az alsó tagozatból néhány gyerek egy szép szi délután elment köszönteni az id seket. Megérkezésünkkor el ször Szabó Lászlóné Ági néni köszöntötte a nyugdíjasokat, Farkas Lászlóné Gyöngyike néni pedig minket, gyerekeket. Ezt követ en osztályonként énekeltünk, verset mondtunk és átadtuk az ajándékainkat. A nyugdíjas nénik palacsintával, süteménnyel és üdít vel vendégeltek meg bennünket. Lázár Ágota néni egy gyönyör verset olvasott nekünk. Az id hátra lév részét beszélgetéssel töltöttük. Nagyon jól éreztük magunkat. Másnap elmeséltük a társainknak, akik a sok finomság miatt már nagyon bánták, hogy nem jöttek velünk. Nagy Annamária, Torma Ádám, Gemzsi Szabina, Szegedi Katalin, Kasu Kinga, Molnár János, Bilecz Barbara, Varga Petra és Varga Krisztina 4. osztályos tanulók ALSÓS KÖSZÖNTÉS Az 1., 2., 3. és 4. osztály m sort adott az id seknek a nyugdíjas klubban. Finom ennivalóval és üdít kkel kínáltak meg bennünket. A harmadik osztályból Hagymási Nóra verset mondott, Torma Szabolcs verset olvasott és Farkas Zoltán Benedek Elek: Csalimese cím meséjét olvasta fel, majd együtt énekeltek egy dalt az id seknek. Mindenki jól érezte magát. Köszönjük! Hagymási Nóra és Farkas Zoltán NYERJEN A MI ISKOLÁNK AZ ELS SIKEREK Októberben elkezd dtek a Rétközi Iskolaszövetség által rendezett versenyek. Az alsó tagozatos tanulóinkra várt az els megmérettetés Kemecsén. Október 13-án minden évfolyamon 1-1 tanuló képviselte iskolánkat a rajzversenyen. Hegyes Vivien 1. osztályos tanulónk II. helyezést (felkészít nevel : Hajnal Em ke), Torma Szabolcs 3. osztályos diákunk III. helyezést ért el (felkészít nevel : Soós Lászlóné). Gratulálunk! Az Univer Product Zrt. iskolatámogatási programot szervez szeptember 1. és április 2. között. Az Univer termékek (ketchup, majonéz, mustár) csomagolásán található SULIPONTOT (piros szín ) kell összegy jteni. A sorsoláson annál nagyobb az iskola nyerési esélye, minél több Sulipontja van. Az akció végén ugyanis a Sulipontok kisorsolásával d l el, melyik három tanintézet kapja a 3 millió, az 1,5 millió, illetve az forintos támogatást felújításra és fejlesztésre. S t! A legtöbb Sulipontot gy jt iskola 3 millió forint támogatásban részesül, a sorsolástól függetlenül! A népszer iskolákat (összesen 200-nál több beküldött pont) automatikusan 5 focilabdával ajándékozzák meg. Intézményünk is részt vesz a programban, ezért kérek mindenkit, amennyiben használja ezeket a termékeket, juttassa el az iskolába a flakonokon található Sulipontokat! Támogatásukat el re is köszönöm! Hegyes Szilvia

5 5. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november SULI HÍREK KÜZDELEM AZ ISKOLAI ER SZAK ELLEN Az idei tanévünk egyik f célkit zése a biztonságos iskola feltételeinek er sítése. Az iskolában nincs helye, nem lenne helye az er szak semmilyen formájának, a tiszteletlenség semmilyen jelének. Sajnos, ma már a nevel testületi megbeszélések, a szül i értekezletek, a fogadóórák elmaradhatatlan témái közé tartoznak azok az iskolai történések, tanulói sérelmek, amelyek az er szakos viselkedéssel, az iskola által közvetített értékek elutasításával, a szabályok, a normák megszegésével hozhatók összefüggésbe. A gyerekek egymás közötti er szakos akciói gyakran nem fizikai, csupán lelki fájdalmat okoznak. Úgy gondolom, azokban az iskolákban lehet visszaszorítani az er szakot, ahol a gyerekekre egész nap, mindig és mindenhol, tudatosan figyelnek. Ahol világosak és egyértelm ek a szabályok, ahol a szabályszegésnek következményei vannak, ahol nem t rik el a zaklatás semmilyen formáját. Természetesen mindez nem lehet igazán hatékony a szül k támogatása nélkül. A problémákkal szembesülve úgy döntöttünk, küls segítséget is igénybe veszünk. Október 14-én Gurbán Csaba rend rhadnagy tartott el adást a fels söknek a tornateremben az iskolai er szak különböz fajtáiról, a lehetséges következményekr l, mit kell tenniük a bántalmazott gyerekeknek, hogyan viselkedjenek a többiek a bántalmazóval szemben. Többször felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy senkinek nincs joga megütni, bántalmazni a másikat. A hadnagy úr el adása tartalmas és elgondolkodtató volt, remélem eredményes is. Hegyes Szilvia A MUNKÁCSY-KIÁLLÍTÁS Péntek délután a 7. és 6. osztályból 16-an Nyíregyházára látogattunk a Városi Galériába. Szerettük volna megnézni az Amerikából érkezett híres Munkácsyfestményeket, de a nagy érdekl dés miatt a kora délutáni látogatást estére kellett halasztanunk. Így volt id nk ellátogatni a botanikus kertbe is. A sok szép növény közt rátaláltunk egy labirintusra, mely tujabokrokból volt elkészítve. Alig találtuk meg benne az elrejt zött tanár bácsit. E mellett találtunk még egy fantasztikus, egyedi játékokkal felszerelt játszóteret, ahol nagyon jól éreztük magunkat. A botanikus kertet elhagyva a nyíregyházi rend rök egy kis el adást tartottak a biztonságos közlekedésr l. Épp arra sétáltak, szívesen válaszoltak kérdéseinkre. Visszatérhettünk a Munkácsy-kiállításra, és megtekinthettük a milliárdos érték képeket. Valóban felemel és csodálatos képek, némelyikük 130 éves volt. Érdekes volt, hogy végig a termeken biztonsági rök kísértek bennünket. Valószín leg a képek értéke miatt. A megéhezett társaság a Plazaban jóíz en megvacsorázott, majd elindultunk hazafelé, élményekkel gazdagodva. Köszönjük Polgármester úrnak az ingyen buszt és Szanyi tanár bácsinak a szervezést. Oláh Péter és Czubók Arnold 7. osztályos tanulók KÖRZETI ATLÉTIKAVERSENY NYÍRBOGDÁNYBAN Iskolánk III-IV. korcsoportos tanulói - a testnevelés órán elért eredmények alapján - elindulhattak a nyírbogdányi körzeti atlétikai versenyen. Az október 1-jén megrendezett versenyen 12 iskola (Beszterec, Buj, Demecser, Gégény, Ibrány, Kemecse, Kék, Kótaj, Nyírbogdány, Paszab, Tiszabercel) 215 indulója vett részt. Versenyz ink a következ számokban indultak: - súlylökés: Benczi Kálmán, Balogh Kálmán, Beri Gábor, Bérczi Mónika - kislabdahajítás: Benczi Kálmán (2. helyezés), Varga Zoltán, Nyerges Bálint, Nagy Sándor (4. helyezés), Ecsedi Bence - távolugrás: Varga Zoltán, Kántor Tibor, Hornyák András (5. helyezett), Rózsa László - 60m/80m síkfutás : Kántor Péter, Oláh Péter, Lakatos Nikolett, Laska Barbara, Nagy Sándor, Ecsedi Bence (6. helyezés), Hornyák András - 600m/800m: Kántor Tibor, Oláh Péter, Rózsa László, Nyerges Bálint Tanulóink kitettek a versenyen magukért, hiszen kivétel nélkül mindenki az egyéni legjobb eredményét érte el a megmérettetés során. Külön dicséretet érdemel egyetlen érmesünk, Benczi Kálmán, valamint rövidtávfutóink és távolugróink, akik tornacip ben is felvették a versenyt ellenfeleikkel szemben, hiszen k speciális atlétikai futócip ben álltak rajthoz. Következ atlétikai megmérettetés 2010 tavaszán lesz, ahová szintén er s csapattal szeretnénk elutazni. Jó versenyzést! Babicz Tamás testnevel tanár

6 6. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Szatmári kirándulás Es s reggelre ébredtünk október 7-én. Az es nagyon kellett, de bizony nem a régen megbeszélt szatmári kiránduláshoz. Ez a tény azonban nem változtatott a 18 ember útiprogramján. Reggel 8 órakor elindultunk az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott autóbusszal. Els megállóhelyünk Vaja volt. Itt megtekintettük a XVI. századi eredet Vay-kastélyt és annak gyönyör szép kertjét. Kis utazás után megpihentünk a Pet fi által megírt kurta kocsma emléktáblájánál Tunyogmatolcson. Penyigére érkezvén kis id t töltöttünk a lekvár múzeumban. Ezután megtekintettük a temet ben az ben a Szenke-patakban szerencsétlenül járt kilenc, tizenhárom és tizenhét év közötti kislány sírját. Pár km út után a cégénydányádi 1830-ban épült Kende-kúria kertjében megnéztük a Szamoshát hatalmas fáit. Innen utunk Túristvándiba vezetett. Az iskola éttermében elfogyasztott finom ebéd után, már nagyon kellemes, szép szi napsütésban sétáltunk a Túr partján. Elcsodálkoztunk a régi, üzemképes háromkerekes vízimalom m ködésén. A Túr-parti séta után a következ hely ahol, megálltunk, Tiszacsécse volt. Ebben a szép rendezett, virágos kis faluban született Móricz Zsigmond író. A községben áll az író szalmatet s háza, mely ma emlékmúzeum. A ház udvarán helyezték el Varga Imre alkotását, a Móricz-szobrot. A közelben megnéztük a református templomot, ahol annak idején megkeresztelték a kis Móricz Zsigmondot. Tiszacsécse után a következ állomás Szatmárcseke volt. Itt található a híres csónak alakú kopjafás református temet. A temet ben megtekintettük Kölcsey síremlékét. Innen egy-két rövid pihen után (Tákos, Csaroda) utunk hazafelé vezetett. Két helyen ismer sökkel is találkoztunk. Ma, amikor mindenki arról beszél, mennyire közömbösek az emberek egymás iránt, itt az ellenkez jér l is meggy z dhettünk. Nagyon kedvesen, szeretettel fogadták a kéki nyugdíjasokat. Az úton hazafelé nézegettünk és beszélgettünk. Emlegettük azokat a kedves klubtársakat, akik már nem lehettek velünk. Amikor még csak terveztük ezt az utat, k is velünk örültek, készültek, de sajnos nekik az már nem adatott meg, hogy velünk lehessenek. Köszönetünket fejezzük ki polgármester úrnak, amiért az önkormányzat járm vét a rendelkezésünkre bocsátotta, Nagy Lászlónénak, aki felkészülve minden nevezetességr l tudott ismertet t közölni és Mez Ferencnek, aki, mint az utat jól ismer, felhívta figyelmünket minden érdemes látnivalóra, és biztonságban vitt és hozott bennünket. Jó lenne, ha a lehet ségekhez mérten minél többször ilyen gazdag, szép élményekben lehetne részünk! Varga Tiborné nyugdíjasklubtag

7 7. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november KÉZ A KÉZBEN Nyugdíjas klubunk még el sem feledte az id sek részére szervezett ünnepség felemel élményét, máris új meglepetés várta. Községünk két gyermekintézménye, az óvoda és az általános iskola vezet i kerestek meg bennünket, hogy szeretnék köszönteni a klubtagokat. Így részünkre az október,,id sek napjává emelkedett. Nagy örömmel és lelkesedéssel mondtunk igent, hisz mindannyian nagymamák és nagypapák lévén minden gyerekben saját unokáinkat véljük felfedezni. El ször a kis óvodások és az ket nevel óvón k tették tiszteletüket. Mivel délután volt, a gyerekeket a szül k is elkísérték. Mindhárom óvodai csoport képviselte magát. Kicsit meglep dve, de csillogó szemmel mondták a megtanult verseket és az óvó nénik a jó kívánságokat. Aztán a klubtagok süteménnyel és üdít kkel viszonozták a kedvességet. A m sor után élénk beszélgetés következett. Szívesen hallgattuk egymás terveit, megbeszéltük, hogy továbbra is tartjuk a kapcsolatot. A búcsúzáskor újabb meglepetésben volt részünk. Minden klubtag egy nagyon szép, dekoratív szívecskét kapott ajándékba. A következ héten az iskola alsó tagozata és az ket tanító nevel k jöttek látogatóba. Kicsit meglep dtünk a népes társaság láttán. Pillanatok alatt mindenki otthon érezte magát, jutott hely mindenkinek. Beigazolódott a közmondás:,,sok jó ember elfér egy kis helyen. A köszönt szavak után az évfolyamok m sora következett. Most az id sek szeme csillogott a sok vers, mese, ének hallgatása közben, hisz minden az id sek megbecsülésér l szólt. Látszik, hogy a nevel k nagy gondot fordítanak erre. A m sorok után minden osztály átadta a gyermekmunkából készített ajándékot. Viszonzásul szívesen kínáltuk a szeretettel sütött palacsintát, süteményt és mellé az üdít ket. Jó hangulatban töltöttük el ezt a délutánt is. Itt is elhangzott a további együttm ködés terve. Köszönjük mindkét intézménynek a megemlékezést. Szívesen várjuk máskor is ket, hisz kéz a kézben minden könnyebb és eredményesebb. Nagy Lászlóné Kicsiny falum, ott születtem én 45 éves házassági évfordulónk alkalmából Budapestr l látogattunk haza Kékre november 7-én itt kötöttük össze életünket. Felkerestük a Református Egyházat, ahol kifejeztük máig megmaradt hálánkat és tiszteletünket a község templomában. Az itt eltöltött napok alatt végigjártuk a települést, hogy nosztalgiázzunk egy keveset. A látottak után csakis elismer szavakkal tudunk élni: tiszta, szép és rendezett környezetben élnek a kékiek, amire büszke lehet a lakosság. Hiába élünk mi ebben a bizonyos XXI. században, nem sok ilyen kis falu mondhatja le magáról, hogy rendelkezik víz- és szennyvízhálózattal, aszfaltos utakkal, gázhálózattal, gyönyör óvodával, telefon-és internethálózattal. Nyugdíjasként, bevalljuk, kicsit irigykedve néztük, ahogyan az id seknek házhoz szállítják az ebédet, valamint, hogy mindennapjaik nehézségeit gondozók segítségével igyekeznek megkönnyíteni. Azonban van egy nagyon fontos észrevételünk, amit bátran merünk megemlíteni valamennyi elszármazott kéki nevében. Mindenszentekhez közeledvén itt eltemetett szeretteink sírjaihoz is elmentünk, ahol igencsak meglep dtünk, hiszen az elhagyatott sírhelyek is gondozottak voltak. Ezúton szeretnénk megköszönni a település vezet inek és az e munkát ellátó dolgozóknak a szép gesztust, fáradságot. Rendkívül megható, hogy az önkormányzat figyelme kiterjedt arra, hogy a távol él k elhunyt szerettei is méltó körülmények közt nyugodjanak. Munkájukhoz gratulálunk, az elkövetkez évekre is sok sikert, er t és egészséget kívánunk. Szilágyi József és Szilágyi Józsefné Egészségügyben frontátvonulás Az októberi id járásnak köszönhet en sokan fordultunk háziorvosunkhoz rossz közérzetünk miatt. Szeretném megköszönni Dr. File György doktor úrnak a rosszullétem gyors és pontos orvosi ellátását, amit l kis id elteltével, a kórházi ellátást kikerülve, jobban éreztem magam. Sokszor gondoljuk kilátástalannak állapotunkat, ráadásul nap mint nap hallunk elriasztó híreket a médiából az egészségüggyel kapcsolatban. Ez a probléma mindannyiunkat egyaránt érint. Mégis úgy gondolom, hogy a számos negatív hír ellenére, mi kékiek, mégis biztonságban érezhetjük magunkat, hiszen a háziorvosaink mindent megtesznek betegeikért, miértünk! Tavaly sajnos nem vehettem részt az id sek napján, ahol Dr. File János bejelentette a nyugdíjba vonulását, így most ragadom meg az alkalmat, és mondok köszönetet mindazért a gondoskodásért, amit a szüleimt l kezdve velem, gyermekeimmel és unokáimmal viseltetett, gyógyított és ápolt. A jó Isten áldja meg minden lépte nyomát még nagyon sokáig közöttünk! E sorok közt szeretnék még köszönetet mondani Kótis Józsefné Marikának, aki hosszú évek óta orvosaink asszisztense. Marika nagyon odaadóan, segít készen, megbízhatóan végzi a munkáját. Jól ismeri a betegeket, és doktor úrnak sokszor már a gondolatát is tudja. Nem sok, amit adhatok, de legalább ezzel a néhány szóval szeretném elismerésemet és megbecsülésemet kifejezni munkád iránt. Köszönöm, Marika! Nyirkos Józsefné (Juliska néni)

8 8. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november ID SEK VILÁGNAPJA Kék Község Önkormányzata október 3-án délután 15 órától rendezte meg az id sek napját, melyre a képvisel -testület tagjai személyesen hívták meg a 62 éven felüli lakosokat egy-egy meghívó átadásával. Aki nem tudott feljönni gyalogosan, azért az önkormányzat dolgozói személyautóval vagy kisbusszal mentek, és a rendezvény befejeztével haza is szállították. A rendezvény kezdetére zsúfolásig megtelt a szépen feldíszített, ízlésesen megterített iskolai ebédl. A megjelenteket az önkormányzat dolgozói, valamint a képvisel -testület tagjai fogadták. Kellemes, halk zeneszó mellett foglalták el helyüket a meghívottak. Enyedi Mária köszönt szavait követ en Poór Sándor polgármester úr üdvözölte meleg szavakkal a megjelenteket. Ezután a Kék Madár Nyugdíjas Egyesület nagyon hangulatos m sorösszeállítással kedveskedett a megjelenteknek. Néma felállással emlékeztek azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Hagymásiné Hegyes Valéria jegyz n és polgármester úr köszöntötte a rendezvényen jelenlév legid sebb hölgyet, Tóth Istvánnét (86 éves) és Hajzer Lajos urat (86 éves). Mindannyiuknak kívánunk további szép éveket és jó egészséget. Következett a kulturális m sor, melyet a Kéki Nefelejcs Néptáncegyesület nyitott meg. Cigándi táncokkal és Galgamenti marssal kápráztatták el a közönséget.. El tte Farkas Lászlóné vezet mondott beszédet megható gondolatokkal: Újra eltelt egy év, hogy találkozzunk. Óvodáscip b l, remélem, hogy iskolásba léptünk. Egy év a nyugdíjasok életéb l hosszú id, minden gyorsabban - és lassabban történik. Gyorsan, amikor elveszítjük nyugdíjas társainkat, akiket nagyon megkedveltünk, akikkel az együtt töltött órák örömet okoztak mindnyájunknak. Mindig emlékezni fogunk rájuk: Giza néni és Erzsike néni. Nyugodjatok békében! Lassan arról beszélgetünk, hogy mit csináltunk, mit nem tettünk meg. Amikor azonban összegzésre kerül a sor, mint ebben az évben is, igen is sok mindent tettünk községünk formálásáért, azért, hogy jól érezzük magunkat. Megünnepeljük a névnapokat, jókat

9 9. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november f z cskézünk és korunkat meghazudtolva vidámak, közben Hollik Sándor népdalcsokorral szórakoztatta a megjelenteket. A hangulatot ezután Maczkó László der sek vagyunk. Népdalcsokorral köszöntöttük a biztosította. Nem kellett sokat várni, a vendégek egykett re vendégeket az óvoda átadásán, voltunk kirándulni, amit újabb követ október 7-én, hisz szatmári körútra megyünk. Szomszédolni voltunk Tiszabercelen, ahol jó táncra perdültek, és fiatalosan, óriási energiával, jókedv en ropták a táncot és énekeltek a rendezvény végéig. ötletekre leltünk, amit szeretnénk mi is megvalósítani, továbbfejleszteni. A n napi, anyák napi rendezvényeink, a karácsonyi el zetes is remekül sikerültek, de err l a fenntartóink is tudnának mesélni. Jó kapcsolatot tartunk az oktatási intézményeinkkel. /Mikulás-gyermeknap/. A falunapi rendezvényen is megtettünk mindent, hogy akik betértek hozzánk, jól érezzék magukat. Igyekeztünk a betér ket vendégül látni. Legf bb célunk mégis a jó közösségi légkör megteremtése minden nyugdíjas számára, segítséget adni a nyugdíjas évek tartalmas megélhetésében. Az egyesület nyitott minden nyugdíjas számára. Mindenkit szeretettel fogadunk. Az emberi kapcsolatok Reméljük, minden kedves megjelent jól érezte magát! Talán sikerült egy pár kellemes, gondtalan órát szerezni mindannyiuknak. érnek a legtöbbet. M sorunkat úgy állítottuk össze, hogy Köszönjük mindazoknak a segítséget, akik hangulatában jellemz a klubtagjainkra, összetartozására, és nem szeretnénk feladni. Hangulatos dalcsokorral folytatták m sorukat. valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen és mindenki megelégedésére szolgáljon. Viszontlátásra jöv re! Addig is kívánok Majd Nagy László nyugdíjas pedagógus versekkel mindenkinek nagyon jó egészséget és minden-minden jót! kedveskedett a közösségnek. Ezután újabb két dalt énekelt a kórus, mely nagyon megható volt, és kellemes Enyediné Székely Mária képvisel meglepetést szerzett mindenkinek. Az összeállítást Lázár Ágota klubtag szavalata zárta. Csodálatos volt minden! Nagyon szép és megható! Köszönjük szépen! Végül feln tt táncosaink fergeteges Somogyi táncot mutattak be. Óriási vastaps kísérte táncukat! Nagyon szép volt! Köszönjük! Szabó Gábor paróchus úr megáldotta a jelenlév ket és imádkozott a távolmaradottakért. A megjelentek felállva, meghatódva mondták el fohászukat az Úrhoz. Elérkezett a megvendégelés ideje. Mindenki jóíz en fogyasztotta el a helyi konyhán készített, melegen tálalt finom falatokat. Aki valamilyen okból nem Poór Sándor polgármester és Hagymásiné Hegyes Valéria tudott eljönni, annak az önkormányzat dolgozói házhoz jegyz személyesen köszöntötte a község öt legid sebb lakóját szállították a finomságokat Az ízletes étel fogyasztása

10 10. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november November * Szent András hava * szutó * Enyészet hava Novemberben a természet már a télre készül. Ebben a hónapban a szeptembert idéz déli napsütés mellett már a reggeli kemény fagyokkal is találkozunk. A fák lehullajtják leveleiket, és lassan elbúcsúznak az szutótól. A hónap neve a latin novem szóból származik, melynek jelentése: kilenc. Mez né Maklári Erika Tanulmányi séta a sóstói erd ben Az els osztály október 12-én tanulmányi sétán vett rész a Nyírerd Zrt. által üzemeltetett parkerd ben. Ebéd után indult a nagy csapat a felfedez túrára. Szakember vezetésével jártuk végig a tanösvényt, ahol megismerhettük az erd él világát. Editke néni megpróbált minden kérdésre válaszolni, amit a gyerekek feltettek. Érdekl dve hallgatták magyarázatát, közben leveleket, terméseket gy jtöttek. Igazi meglepetés volt, hogy sétánkat egy forgatócsoport is végigkísérte. Ezzel a közösen eltöltött délutánnal szerettük volna felhívni a gyerekek figyelmét a természet szeretetére és megóvására. Hajnal Em ke és Mez né Maklári Erika JELES NAPOK November 1: Mindenszentek napja. Keresztény ünnep, melynek során az egyház összes szentjér l együttesen emlékeznek meg, tehát azokról is, akiknek az egyházi naptárban nincs külön ünnepük. Megünneplését IV. Sixtus pápa rendelte el. Angol nyelvterületen a mindenszentek el estéje (október 31.) a Halloween, amikor a halottak szellemei a néphit szerint visszatérnek korábbi otthonukba, és éjjel démonok és boszorkányok járnak mindenfelé. Ennek az estének jellegzetes tárgya a sejtelmes, rémiszt fényhatást kelt töklámpás. November 2: Halottak napja. Gyertyagyújtás napjának is nevezzük ezt az si vallási ünnepet, amikor virággal, ég gyertyával - régebben egy egész héten, a szeretet hetén át a szegényeknek szánt ételadományokkal is -, gyászmisével, istentisztelettel emlékezünk meg halottainkról. November 3: A magyar tudomány napja. November 4: Az 1956-os forradalom vérbefojtásának gyásznapja. November 16: Magyar szentek emléknapja. November 22: Magyar közoktatás napja. November 25: Magyar labdarúgás napja Világnapok: November 5: Európai kereskedelmi nap. November 17: Füstmentes nap November 20: Ifjú zenebarátok napja

11 11. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november ***A KATOLIKUSOK ÉLETÉB L *** MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJA Boldog az, kit kiválasztasz és magadhoz fogadsz Uram, és emléke nemzedékr l nemzedékre (Zsoltár 64,5), énekeljük görög katolikus gyász liturgiákon. November elején kimentünk a temet be, elgondolkodtunk, elcsendesedtünk, emlékeztünk. Sokan meghatottan álltak a sírok el tt és imádkoztak. Mások versengve nézték, hogy melyik síron mekkora és mennyi mécses égett, de a sírnál senki sem volt. Néztünk és merengtünk. Vannak, akik egy éve, 3 éve, 5 vagy 6, 10 vagy már 25 éve itt pihennek, itt nyugszanak. Nekik már nincs gondjuk a virágokra, a mécsesekre, nem kellett versengeniük, hogy milyen drága mécses égjen a sírjukon. k már nyugodtak. Csak mi ittmaradottak, ma él k próbáljuk nyugtatni lelkiismeretünket a drága mécsesekkel, virágcsokrokkal, mert belül érezzük, hogy nincs minden rendjén. Miért? Mert talán nem tettünk meg mindent életükben, nem látogattuk a kórházban, otthonában, talán el sem mentünk a temetésére?! Nem hívtunk hozzá papot, amikor már tudtuk, nem sok ideje van!? Mennyi megválaszolatlan kérdés maradt nyitott, amelyre nem kaptunk vagy nem adtunk választ. És milyen nehéz így elmondani a Zsoltáros szavát: Boldog az, kit kiválasztasz és magadhoz fogadsz Uram, és emléke nemzedékr l nemzedékre. Nehéz elmondani a zsoltárverset, mert a lelkiismeretünk nem nyugodt, s valami belülr l bánt. Keressük a megoldást, a megnyugvást, de nehezen találjuk. Miért? Mert nem emlékezünk rájuk. Mikor is halt meg a szeretett édesanya, édesapa, nagyszül, hitvestárs, gyermek és rokon? Végeztetünk-e értük Szentmisét, Szentliturgiát, hogy az lelküknek az imádság által boldog nyugalma és örök emléke legyen? és emléke nemzedékr l nemzedékre. Csak akkor lesz, ha már gyermekeinket, unokáinkat erre neveljük. A gyermeknek meg kell éreznie, hogy a halál természetes dolog. Mint ahogyan a régi id kben, amikor háztól temették a halottakat, ott volt a család apraja-nagyja, nem titokban temettek, - a gyermekek is jelen voltak a szertartáson -, hanem igenis beszéltek róla a gyermekeknek, hogy a földi élet befejez dik, s ezután kezd dik hitünk szerint az örök élet, az Istennel való élet, ahol nincs fájdalom, aggódás és sóhaj. Gondolkozzunk el egy 7 éves gyermek által elmondott imádságon: Drága Istenem!Nagyi azt mondja, Nagyapa ott van Veled. Remélem, vigyázol rá! Jó, hogy van mennyország, így nem kell szomorúnak lennünk. Nagyi szerint az van a Bibliában, hogy a te házadban mindenkinek van hely, aki hisz benned. Istenem, én hiszek Benned! Régi szokás volt, hogy a síroknál addig imádkozott a család, amíg égtek a gyertyák. Gyakoroljuk ezt a szép hagyományt! S nem csak november 1-jén lehet gyertyát gyújtani, hanem gyakrabban, s amikor haláluk évfordulója van, ez az égi születésnapjuk, ne feledkezzünk meg az értük elvégzend Szentmisékr l sem. Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy imádkozni és Szent Liturgiát végeztetni kell az elhunytakért, mert csak így fog megmaradni emlékünk bennük is! Adj Urunk t lünk elköltözött szolgáidnak boldog nyugalmat és örök emléket! A PAPOK ÉVÉR L XVI. Benedek pápa júniusától júniusáig meghirdette a papok évét. Ez azt jelenti, hogy saját egyházunkban, a világ egyházaiban szolgáló papokért, szerzeteseinkért, szerzetesn véreinkért ebben az id szakban többet imádkozzunk. Milyen jó, hogy itt Kéken is minden vasárnap és keddenként van Szentmise! Milyen jó lenne, ha az itt él katolikusok és reformátusok is megéreznék, hogy a templom nekünk van, értünk van. S a templom akkor szép, ha tele van hív, imádkozó emberekkel. Az alábbi imádságot minél gyakrabban imádkozzuk el, tegyünk meg mindent mi is azért, hogy ebben a községben is legyenek mindig odaadó, küldetésüket teljesít, hivatásukért él papok, akik a jó pásztor gondosságával vezetik a rájuk bízottakat. Úr Jézus, aki közénk jöttél és életünk tápláléka lettél, hálát adunk neked minden kegyelmi ajándékodért, amivel a Szent Liturgiában megajándékoztál bennünket. Köszönjük életet adó Igéd tanító és bátorító szavát. Köszönjük, hogy gyógyító er ddel valóságosan itt vagy közöttünk az Eucharisztiában. Kérünk, tarts meg mindnyájunkat szeretetedben és h ségedben. Áldd meg szolgáló papjainkat, és támassz új hivatásokat! Add, hogy mindig legyenek, akik Neked ajándékozzák életüket, közvetítik számunkra tanításodat, bemutatják a Szentmiséket, és a szentségek kiszolgáltatásában mellettünk állnak életünk állomásain. Hallgass meg minket Urunk, és áldd meg hív népedet szent papokkal. Ámen A görög katolikus egyház hagyománya szerint november 15-én kezd dik a karácsonyt megel z böjti id szak, a római katolikus egyház szertartása szerint pedig advent 1. vasárnapján. Vegyük komolyan a lelki el készületet egyházunk egyik legnagyobb ünnepére, Krisztus Urunk születésére. Tegyük hófehérré lelkünket a szentgyónás által, hogy tiszta lélekkel fogadhassuk a közénk érkez betlehemi Kisdedet. Ha id s, beteg testvéreinkr l tudunk, akik nem tudnak eljönni a templomba, kérjük, jelezzék, hogy elmenjünk hozzájuk otthonaikba, elvigyük nekik is az Úr Szent Testét. Katolikus gyermekek hittanoktatása hétf nként van az iskolában. Kérjük a kedves Szül ket, hogy figyeljenek oda gyermekeik lelki fejl désére is! A hitoktatás gyümölcse a gyermekek lelki gazdagodása, növekedése. Ha ett l megfosztják magukat a gyermekek, ezzel saját lelküket teszik üressé. Mindenkinek, aki testb l és lélekb l van, szüksége van a testi táplálékon túl a lelki táplálékra is. Ezért imádkozzunk gyermekeinkért, unokáinkért, s az lelkük tisztaságáért, gazdagodásáért. Szabó Gábor, paróchus

12 12. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november ROHANÓ NAPJAINK A MI KENYERÜNK Add meg nékünk a mi mindennapi kenyerünket! Kérjük imánkban az Úrtól reggel és este! Gondolunk-e valaha arra, vagy azokra az emberekre, akiknek a fáradtságos munkájuk által kerül az asztalunkra a mi mindennapi kenyerünk? Biztosan nem! Szomorúan vettük tudomásul, hogy egy köztünk él fiatalember élete derekán, 55. életévében, hosszú betegség után elhunyt. Sokan tudjuk, hogy az ismer sünk, szomszédunk, jó barátunk, testvérünk, Kántor Barna pék volt. A demecseri pékségben dolgozott 36 hosszú évet. Gondoltak-e valaha arra, hányszor ehettük vagy tehettük az asztalunkra azt a kenyeret, amit Barna készített?! Biztosan nem! Nem sokan tudják mikor kell felkelnie a péknek. Rohanunk és elmegyünk egymás mellett, úgy, hogy nem látjuk, vagy nem akarjuk észrevenni egymás értékeit. Néha megállunk egy-egy sír felett elgondolkozva szeretteinken. Most egy nagyon jó, kétkez szakmunkás embert l kellett búcsúznunk. A kenyeret mindig Isten áldott ajándékának tekintjük! Minden munkának megvan a maga nehézsége, de péknek lenni nem kis dolog. Az egyik leg sibb mesterség. Hisz Jézus is azt mondta: Egyétek e kenyeret - Ez az én testem. Becsüljük és tiszteljük a kétkezi munkás embereket. Mélységes mély fájdalommal kívánunk a családjának szinte részvétet, Barnának örök nyugodalmat! Pongrácz Zoltánné FIGYELEM! 52. sz. ÁFÉSZ üzletünk belépett a COOP üzletláncba. ABC-nk a mini coop besorolást kapta. Szeretnénk tájékoztatni kedves vev inket üzletünk kínálatából. Nyitva tartásunk: Hétköznap: 6:00-18:00 Szombat: 6:00 12:00 Vasárnap: 6:00 10:00 Minden nap 5 helyr l kapunk kenyeret, péksüteményt! (Nyírmada, Mátészalka, Kótaj, Demecser, Nyírbogdány). Reggelente frissen sült, finom illatú Fornetti sütivel várjuk vev inket. Heti egy alkalommal friss baromfihús és cukrászsütemény kapható. Széles kör tejtermékválasztékkal, minden nap b séges töltelék- és felvágottkínálattal állunk az Önök rendelkezésére. A boltunk b vült a telefonos terminál feltöltés lehet ségével. Folyamatos akciós termékeket kínálunk az Önök számára. Érdemes figyelniük az 5 nap 5 termékes akcióinkra. Kenyér- és húsrendeléseket telefonon is felveszünk. Telefonos elérhet ségünk: 42/ Szívesen teljesítjük t lünk telhet en az Önök kívánságait. Mindenféle hideg és meleg étkezési utalványt elfogadunk. Szeretettel várjuk minden kedves régi és új vev inket. Igaz, hogy a nevünk mini, kínálatunk mégsem kicsi. Mi vagyunk a Coop-os lányok,önöket naponta kiszolgáljuk. Térjenek hát be a boltba, vásároljanak otthonukba. Mert a Coop-ba jó bejönni, és mindennap visszatérni. KÖSZÖNET Ki ne ismerné a községünkben él Oláh Péternét, Gizike nénit, aki 1966 óta él településünkön, és 1980 szeptembere óta dolgozik községünkben. Kollégan m szeptemberben töltötte be a 62. életévét, hivatalosan elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt. Gratulálok! Sajnos rohanó napjainkban kevesen mondhatják ezt el. Fiatalokat megszégyenít tempóban, korát meghazudtolva állt a pult mögött a lakosság rendelkezésére. Büszkeséggel tölt el, hogy kollégák lehettünk. Ha valaki, akkor Gizike néni tudna mesélni a kereskedelem kezdeti nehézségeir l egészen napjainkig. Sokat tanulhatunk t le mi fiatalok. A türelemr l és munkabírásról. Hosszú és nehéz évek vezettek ezekhez a jól megérdemelt nyugdíjas évekhez. Ezúton kívánok jó egészséget és hosszú, szeretetbeli életet. Pongrácz Zoltánné

13 13. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november SPORTHÍREK U16-os serdül csapatunk befejezte a 2009/10-es szezon szi fordulóit, és a középmez nyben, egész pontosan a 6. helyr l várhatja a tavaszi folytatást. Maximálisan elégedett vagyok a tavalyihoz képest kicserél dött csapatunkkal! Sok fiatalt kellett beépíteni a csapatba, akik kevés nagypályás játéktapasztalattal rendelkeztek, nekik még id kell az összecsiszolódáshoz. Így ez a szezon az összeszokásról és a játékritmus felvételér l szól. - mondta Sebestyén Attila edz. A megyei II. osztályban szerepl ifjúsági csapatunk dobogós helyen áll az er s mez nyben. A feln tt csapat pedig a kezdeti rossz rajt után magára talált, és a középmez nyben vitézkedik. Mindez dicsérend, hiszen hétr l hétre 5-6 saját nevelés játékos lép pályára és épülnek be folyamatosan a feln tt csapatba. FOCI TABELLA -PARÁDÉ NYÍRSÉG PATYOLAT CSOPORT MEGYE II. OSZTÁLY FELN TTEK: 1. PÁTROHA SE AJAK SE VAJA SE ÚJDOMBRÁD SE PAP SE PUSZTADOBOS SE TISZAMENTI SE NYÍRTASS FC JÉKE SE KÉK SE PETNEHÁZA SE FÉNYESLITKE SE DEMECSERI SE ANARCS SE KOMORÓ SE ROHODI SE NYÍRSÉG PATYOLAT CSOPORT MEGYE II. OSZTÁLY IFJÚSÁGI: 1. VAJA SE KÉK SE AJAK SE PETNEHÁZA PAP SE PUSZTADOBOS SE DEMECSERI SE JÉKE SE FÉNYESLITKE SE ÚJDOMBRÁD SE ANARCS SE ROHODI SE TISZAMENTI SE NYÍRTASS FC KOMORÓ SE PÁTROHA SE SERDÜL U16 7. SZ CSOPORT: 1.KÖLYÖK SC NAGYKÁLLÓ LEVELEK SE GRUND FOCISULI DEMECSERI SE KÉK SE NYÍRGYULAJ KSE NAPKOR SE KÁLMÁNHÁZA SE AJAK SE Pillanatkép a Kék SE Tiszamenti SE feln ttmérk zésr l

14 14. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Tisztelt Gazdálkodók! Augusztustól jogdíjat kell fizetni az úgynevezett utántermesztett vet mag, vagyis a mez gazdasági termel által termelt és saját részre visszavetett, nem min sített vet mag felhasználása után. A díjfizetési kötelezettség azután lép életbe, hogy a Parlament az Európai Közösség ide vonatkozó szabályozásával összhangban elfogadta az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló jogszabályt. A fizetési kötelezettség több takarmánynövényre, gabonafélére vonatkozik, továbbá a burgonya, illetve az olajés rostnövények közül az olajrepce és a réparepce, valamint a lenmag után is kell fizetni. A díjfizetési kötelezettség nem terheli a 20 hektárnál kisebb területen növénytermesztéssel, illetve 1 hektárnál kisebb területen burgonyatermeléssel foglalkozó termel ket. A jogdíj megfizetésének ellen rzésére július végét l már bejegyzett cégként m ködik a Fajtaoltalmi Nonprofit KÁPOSZTÁSNAPOK 2009 Helyi rendezvényként indult, pár év múlva megyei szint lett, mostanra már országossá n tte ki magát a Demecseri Káposztásnapok. Minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén az ország minden pontjáról több ezer ember érkezik a szomszéd városba, hogy részt vegyen a háromnapos fesztiválon. Az idén egy napig Kék Község Önkormányzata is képviseltette magát. A változatos programok, színes m sorok és vásári forgatag közepette legnagyobb örömünkre szolgált, hogy sátrunkban számos vendéget fogadhattunk. Kínálatunk toroskáposzta és töltött káposzta volt, melyb l igyekeztünk minden arra járó kéki lakost megvendégelni. Meglátogatott minket Gazda László országgy lési képvisel úr, és a környez települések polgármesterei is tiszteletüket tették nálunk. Számunkra a nagy találkozások napja is volt ez, mivel olyan régi ismer sök is felkerestek minket, akik már több évtizede elkerültek településünkr l. Nagy büszkeséggel töltött el minket, hogy az országosan ismert és elismert m vészek, együttesek között a Kéki Nefelejcs Feln tt Néptánc Egyesület is fellépett. Már-már mondhatjuk, hogy hagyományukhoz híven, ezúttal is nagy közönséget vonzottak a színpad elé. Sikerükkel újból hozzájárultak községünk hírnevének öregbítéséhez. Egy napot töltöttünk el a magas színvonalú rendezvényen, de mégis megannyi élménnyel gazdagabban tértünk haza. Daskó Andrea KÖSZÖNET Hálás szívvel köszönöm a magam és a kéki Katolikus hívek nevében Kék Község Képvisel -testületének, a Kéki Kápolna (Jókai u. 41.) felújítására, azaz bels festésére adott anyagi támogatást, és a cserépkályha átrakáshoz nyújtott segítséget. Bízva a további jó együttm ködés reményében. Isten áldását kérem mindnyájukra. Takács András esperes Kft. Ez a szervezet az európai uniós példáknak megfelel en azt hivatott ellen rizni, hogy melyik agrártermel milyen fajtaoltalommal rendelkez vet magot, illetve gumót használ termelése során, illetve azt, hogy ha kell, megfizette-e a szükséges jogdíjat a fajta használata után. A termel a díjat a közte és a fajtaoltalmi jogosult közötti szerz dés keretében rögzített mértékben és módon fizeti, ha pedig nincs szerz dés, a fizetési kötelezettség a Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában megjelent mérték. A törvény megjelenése el tt tilos volt az oltalommal rendelkez növényfajták "utántermesztése", a megjelent törvénymódosítás viszont ezt megengedi, ha a termel díjat fizet. Bellus József és Nagy József ügyfélszolgálati tanácsadók Önkormányzati Hírek Tájékoztatom az óvodás korú gyermeket nevel szül ket, hogy a halmozottan hátrányos helyzet gyermeket nevel szül óvodáztatási támogatást igényelhet, ha gyermeke a rendszeres óvodába járást 4. életévének betöltésének évében megkezdte, és az igazolt és igazolatlan mulasztások száma nem haladja meg a tanítási napok számának 25 %-át. Halmozottan hátrányos helyzet nek tekintend az a szül, szül pár, akik a gyermek 3. életévének betöltéséig a legmagasabb iskolai végzettsége a nyolc általános. A kérelmet csak azon családnak és azon gyermekre vonatkozóan kell benyújtani, akik részére az év folyamán nem került megállapításra az óvodáztatási támogatás, vagy elutasításra került. Nem jogosult a támogatásra az a gyermek, aki 4. életévének betöltését követ években kezdte meg az óvodába járást (5-6 évesen). A támogatás kifizetésére a december havi segély kifizetésekor (január 3-án) kerül sor a hivatal pénztárából. Tájékoztatom továbbá a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultakat, hogy az egyszeri 5.800,- Ft kifizetésére december 3-án kerül sor. Akinek id közben megváltozott a számlaszáma, azt kérem, jelezze, hogy a jó számlára történjen az utalás. Hegedüs Lászlóné gyámügyi ügyintéz

15 15. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Gondolatok a reformációról "MÁS ALAPOT SENKI SEM VETHET A MEGLEVÕN KÍVÜL, AMELY A JÉZUS KRISZTUS" Századok távlatából is éri felszínes vád néha a reformátorokat vagy éppen mai utódaikat, mit is akartak, miért is akarták a változtatást azon a középkori egyházon és annak kissé áporodott leveg jén. Hiszen megosztottságot, szétszakadást hozott úgyannyira, hogy ma sem képesek a felek összefoltozni, egybesz ni, amit Isten, mint családját, egybeszerkesztett. A reformátorok írásaiból kiderül, hogy nem a szakadás, a megosztás volt a cél, hanem az történt, hogy reformátoraink jó statikusként megállapították, hogy baj van, hiszen a falak lassanként lecsúsznak az alapról. Ilyen esetben pedig a falak nem védenek, nem tartják a tet t, összeomolhat az épület. k pedig tiszta szívvel leástak, megkeresték az alapot, hogy megújulhasson, biztonságossá váljon a ház, az egyház. Az apostol sem mond mást, mint hogy vissza kell térni az alaphoz, mely tartja az egyház "házát" testi és lelki értelemben egyaránt. Áldottak, akik 498 évvel ezel tt keresték az alapot. Akik a kolostor sötét folyosóján megtalálták a leláncolt Szentírást, és imádságban, beszélgetésekben, izzadva és fáradva keresték a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust, mert úgy látták és úgy érezték, hogy koruk egyháza lassan, de biztosan lecsúszik az alapról. És áldottak azok is, akik a lelkes keres knek, a néha homályban tapogatózóknak megmutatták, hol lehet keresni és hol lehet megtalálni a kegyelem Istenét. Azért emlékezünk rájuk, mert napvilágra hozták a Szentírás alapokra visszahelyez kegyelmét. Ma is ez a feladat, ha emberi gyengeségek miatt pénz, hatalom, politika, szenvedélyek nekid lnek Isten egyházának, hogy legyen olyan ember, aki nyitott Isten felé, aki lehajol, leás, utánajár és rámutat az alapra, Jézus Krisztusra, mert ha t szem el l tévesztjük, ha nem látjuk benne a ment szeretetet, ha nem fogadjuk t le hálásan hívását, mi is bajban leszünk. Pedig azért jött, hogy meger sítsen, helyreállítson Isten választottjainak alapjára, az Újszövetség népévé és családjává tegyen bennünket. Ezért annyira fontos, hogy egyedül szavára építsünk, egyedül áldozatára épüljünk, mert csak így reménykedhetünk, hogy nem leszünk "bolond házépít k" a jézusi példázat értelmében. Az idei reformációi ünnepségsorozat egyházunkban, de legf képpen a szívekben hozzon er södést a hitben, hogy mindenkit gazdagítva tudjunk élni a közel 500 éves örökségünkb l, a reformáció örömteli, Istenre mutató, Szentírást magasra emel vívmányaival. Világítson rá egyértelm en, hogy Isten szeretete az az alap, amit Jézus Krisztusban megismertünk! Nem lehet ma sem más a feladat, mint az Ige tükrében megvizsgálni életünket, annak falait, egyházunk régi falait, és Istenre figyel, rá hagyatkozó szívvel, izzadva és fáradozva megkeresni az alapot, Jézus Krisztust, mert rajta, benne nyugszik földi életünk és még inkább a mennyei. S ha megtaláltuk, ki-ki a maga helyén igazodjon, épüljön, újuljon, hogy tanítványként másokat is vezethessünk az Isten el tti megújulás, nem könny, de áldásos útján. Petró Béla, lelkipásztor MEGHÍVÓ A Kéki Református Egyházközség tisztelettel hívja és várja Önt és kedves családját a december 12-én kor kezd d ünnepi m sorára és az azt követ jótékonysági báljára! Az este során változatos m sorral, a jó hangulathoz színvonalas zenével és finom ételekb l álló b séges vacsorával szeretnénk kedveskedni vendégeinknek! A rendezvényünkön befolyt jószív adományokat, m emlék templomunk felújítására szeretnénk fordítani. Belép jegyek 3000 Ft-os áron kaphatóak: a szervez knél és az alábbi elérhet ségeken: tel.: 42/ ; 30/ Mindenkit szeretettel várunk!

16 16. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november ÖRÖMHÍR A TEMPLOMRÓL A felújítás el tti állapot Isten iránti hálával és nagy örömmel számolok be arról a kedves testvéreknek, hogy a január 12 én a templom küls felújítására beadott pályázatunk támogatást nyert. A pályázatot a Leader közösséghez kellett beadni, a támogató és a pályázat kiírója és ellen rz je az MVH (Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal), a pénz pedig uniós forrásból származik. A támogatás összege bruttó: Ft. Ez nettóban 28 millió forintot jelent, a támogatás mértéke 100%, ami jelent s segítséget jelent a templom küls felújításához. Gyakorlatilag e nélkül a támogatás nélkül, adományokból, soha nem tudtuk volna felújítani templomunkat. Éppen ezért hálás szívvel mondunk köszönetet a támogatónak, aki pályázatunkat pozitívan bírálta el, a pályázatban megfogalmazott céljainkat támogathatónak ítélte meg. Hálás szívvel köszönjük meg Kék Község Képvisel -testületének, hogy a mi pályázatunkkal egy id ben erre a kiírásra az Önkormányzat nem adott be pályázatot, hanem határozatával meger sítve els bbséget biztosított a református templom felújítására benyújtott pályázatunknak. Azt remélem, hogy mi, akik Kéken lakunk, mindannyian érezzük az örömöt, hogy végre hosszú várakozás után hozzáláthatunk a templom felújításához, hiszen már messze földön híres volt templomunk rossz, elhanyagolt állapotáról. Isten segítségével most megújulhat, és településünk egyik legszebb épülete lehet. A munkákat a közbeszerzés lezárása után tavasszal kezdhetjük el. Szeretnék arról szólni, hogy a megvalósítás során elkészülnek olyan dolgok is, melyekkel kapcsolatosan azt érezzük, hogy nem feltétlenül szükséges. Például ilyen lesz a parkoló a templom el tt, akadálymentesítés a templomban és környezetében, a támogatót megjelöl hirdet - és emléktáblák, parkosítás és egyéb dolgok. Azt tudni kell azonban, hogy ezek a pályázat kiírása szerinti alapvet feltételek a pályázat megnyeréséhez, tehát ezek nélkül ezt a pályázatot nem lehet megnyerni, még beadni sem érdemes. Viszont szigorúan ellen rzik a megvalósítás során, hiszen egy pontos m szaki leírás tartalmazza lépésr l lépésre, hogy mit kell megcsinálni, mire lehet a támogatást felhasználni, ett l eltérni nem lehet. Fontos az is, hogy ez a pályázat kizárólag a templom küls felújítását támogatja, a templombels felújítását pedig nem. Ahhoz további pályázatokat kell még beadnunk és Isten segítségével megnyernünk, hogy a templom belseje is megújulhasson. Hiszen belül is legalább akkora munkák vannak el ttünk, mint kívül, nagyon sok a tennivaló, javítani való. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ebben az évben újra megrendezünk karácsonyi jótékonysági bálunkat, melyre ezúton is tisztelettel és szeretettel meghívjuk minden kedves testvérünket. Petró Béla lelkipásztor

17 17. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Így kezd dött húsz év után a találkozónk, melyet sok el készület és szervezés el zött meg. Nagy örömmel töltött el mindnyájunkat, hogy húsz év elteltével 17 f újra összegy lt egy kellemes osztálytalálkozóra. Bobik Jánosné osztályf nökünknek Sinka Andrea jelentett. Vigyázzba álltunk s úgy izgultunk, mint egy tanóra el tt, de valami egészen más miatt. Ezt követ en valamennyien elmondtuk pár mondatban mi történt velünk ezalatt az eltelt id alatt. Kedves tanárn nk gondoskodott róla, hogy a régi szép emlékek felelevenedjenek. Rajnaplót lapoztunk, OSZTÁLY VIGYÁZZ! Húsz év után újságcikkeket olvastunk, melyet mi írtunk. Pezsg vel köszöntöttük egymást, majd elfogyasztottunk egy finom vacsorát. Az ünnepünket egy tortával is megkoronáztuk. Bár közülünk sokan Kéken maradtak, mégis nagyon jól éreztük egymással magunkat, s volt mir l beszélgetnünk. Örömmel nyugtáztuk, hogy legnagyobb büszkeségünk pár ember kivételével a családja és a gyerekei. Reméljük a következ találkozón már k is csatlakoznak a családosak táborához. Nem kell újra húsz évet várni, hisz ez oly jól sikerült, hogy úgy érezzük öt év múlva újra összejövünk. Hajnalig tartó tánc zárta a találkozónkat, melyet köszönünk a szervez knek Torma Juliannának, Sinka Andreának és természetesen az egész osztálynak. Mindenekel tt köszönjük még az el ttünk járó Balogh Ferencék osztályának is, mert k indították el ezt a szép folyamatot, melynek méltán vannak követ i húsz vagy akár negyven év elteltével is. Beri Katalin Egy hét telt el a 2009-es tanévb l, amikor az én egykori kedves és egyben utolsó osztályom is összegy lt egy osztályf nöki órára, illetve osztálytalálkozóra. Az 1989-ben végzett 29 nyolcadikosom közül 17-en jelentek meg, hogy 20 év után örüljünk egymásnak. Osztályf nöki órát vezetni soha nem volt könny. Mindig tartogatott nem várt eseményt, meglepetést. Vajon milyen lesz most? Az egykori szilaj, vásott gyerekeim olyan élénkek lesznek-e, mint hajdanán, egy emlékezetes szakfelügyel i látogatás alkalmával? Meglepetéssel érkeztem. Nem az osztálynaplót vittem magammal, hanem a 4 év féltve rzött rajznaplóit. Sok érdekes írás és Tóth Attila fényképnél is érdekesebb rajzai rzik az Orion, kés bb Olimpia raj, és e korszak úttör életének pillanatait. Krónikás lányaim, akik a riporter szakkör alapító tagjai voltak:- Gyug Valika, Torma Julika, Beri Kati, Sinka Andi, Bökönyszegi Erika- olyan precízen, ugyanakkor humorosan írják le az rsi és rajfoglalkozások, csapatszint rendezvények eseményeit, hogy lapozgatáskor szinte újraéltük azokat. A hatás frenetikus volt, amikor név szerint megörökített tetteikkel szembesültek: hogy Bendzsák Anita pénztáros volt, Gy rffy Kati szavalóversenyt nyert Tóth Attila zászlótartó, Sinka Bandi mókamester, Sinka Attila disco táncverseny gy ztes, Balogh Jóska és Jakab Gyuszi néptáncosként járt Sátoraljaújhelyen. Czubók Tibi sok ügyességi-bátorsági próbán jeleskedett, Medgyesi Gabi, mint ezermester és tanulmányi felel s t nt ki. Riharenkó Laci közösségi munkájáért kapott dicséretet, míg Simon Sanyi magatartás áért és jó tanulásáért,szabó Endre máig büszke egy rajzpályáza ton elért sikerére. Oklevelek rzik a takarékossági verseny ezüst fokozatát, a menetdalverseny 2. helyezését és a riporter szakkör kiváló közösségét. A nagy ünnepekre (április 4. május 1. november 7.) készül dés izgalmai, felejthetetlen kirándulások sportvetélked k egy-egy pillanata kapcsán hangzott el:,,nekünk van mir l mesélni gyerekeinknek! Nem is hagyták abba hajnalig. Fiaim! Lányaim! Örülök, hogy szinte valamennyien révbe értetek. Köszönöm Nektek, hogy újra érezhettem az órák el tti zsibongást, majd a hetes jelentése utáni várakozó csendet és figyelmet azután az egyre inkább felszabaduló, szinte beszámolókat, melyb l kirajzolódott az oly hírtelen elszaladt 20 év. rizzétek tovább ezt a barátságot és szeretetet. A távolmaradókra is nagy szeretettel gondolok. Bobik Jánosné osztályf nök

18 18. oldal KÉKI KÖRKÉP október-november Baksi Sándorné Kántor Barnabás Bobik János Laskay Béla ÚJSZÜLÖTTEK Berki Szilvia Zsanett Anyja neve: Apja neve: ELHUNYTAK élt 72 évet élt 55 évet élt 78 évet élt 77 évet Polinszki Ella Berki Béla FIGYELEM! SZELEKTÍV HULLADÉKGY JTÉS! évi id pontok Január 13. Február Március 10. Április Május 12. Június 09. Július 14. Augusztus 11. Szeptember 08. Október 13. November 10. December 08. Kék Község Köztemet jének üzemeltet je a Takács-Plusz Ker Kft. (Kemecse, Sport út 8.) értesíti a lakosságot, hogy a temetkezési kellékek bemutatóterme új helyre költözött. Az új cím: Kék, Kölcsey út 57. (Soós Antalné). Továbbá az elhunytak bejelentését, a kellékek megtekintését és a temetéssel kapcsolatos ügyintézést Riharenkó Viktor (gondnok) intézi, akit 0-24 óráig az alábbi telefonszámon el lehet érni: 20/ ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA Dr. Barabás Gyula egyéni ügyvéd ügyfélfogadása minden szerdán a Sárga Iskolában (Kék, Kölcsey u. 34. sz.) óra között történik. ÉRTESÍTÉS A Szociális Alapszolgáltatási Központ elköltözött a Kölcsey u. 15. szám alá (a régi óvoda helyisége). Pásztor Krisztina családgondozó Eladó egy m szaki nélküli MZ 250-es. Esetleg Simsonra vagy t zifára cserélem. Érd: Stefán József, Kék, Ady E. u. 81/a. Tel: 70/ *** Eladó a Kék, Pet fi u. 52. sz. alatti családiház (3 szoba, fürd szoba, WC, nappali és konyha) Érd: Lukács Zoltán, 20/ KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS KÖZÉRDEKÜ TELEFONSZÁMOK Nyírségvíz Rt: 42/ Tigáz Zrt: 40/ E-ON Zrt: 40/ Háziorvosi ügyelet: 42/ Egészségház: 70/ Polgármesteri Hivatal: 42/ Általános Iskola: 42/ Napköziotthonos Óvoda:70/ Teleház: 42/ Könyvtár: 70/ Demecseri Rend rörs: 42/ Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Poór Sándor polgármester úrnak, és a Képvisel -testület tagjainak a segít támogatásért, melyet a családi házamban történt t zeset után nyújtottak számunkra. Dengi Tiborné KÉKI KÖRKÉP Kék Község Önkormányzatának lapja Felel s kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kék Cím: Polgármesteri Hivatal, Kék, Kölcsey u. 9. Szerkeszt bizottság tagjai: Enyediné Székely Mária, Mez né Maklári Erika, Tóth Tibor, Fetter Attila, Szabó József Lapzárta: november 16.

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám. 2009. december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER

Tartalomból: XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 10-11-12. SZÁM 2012. OKTÓBER NOVEMBER - DECEMBER Tartalomból: 2-3. oldal: Önkormányzati hírek ***4-7. oldal: Suli hírek *** 7. oldal: Ovi hírek *** 8-9. oldal: Táncest *** 10-11. oldal:mesél

Részletesebben

Mesék és táncok napja áprilisban

Mesék és táncok napja áprilisban 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora

Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora Ára: 100 Ft XXVII. évfolyam 6. szám 2014. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP Dobbantó Néptáncegyüttes Jubileumi gálaműsora a Művelődési Ház 50 éves fennállása alkalmából 2014. június 8. 18.00 óra Helyszín:

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele

2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám. A Nógrád megyei közgy lés összetétele 2006. november hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa II. évfolyam 3. szám 2006. október 1-jén rendben lezajlottak községünkben az önkormányzati választások. Az alábbiakban közöljük a két

Részletesebben

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon

Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon XXVIII. évfolyam 5. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. május Az id közi önkormányzati választás végeredménye Visegrádon Tisztelt Választópolgárok! A Helyi Választási Bizottság (HVB) által

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben