EGÉSZSÉGTERV. Bóly Város Önkormányzata 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGTERV. Bóly Város Önkormányzata 2013."

Átírás

1 EGÉSZSÉGTERV Bóly Város Önkormányzata 2013.

2 Tartalomjegyzék: Bevezető 3 A program háttere, szükségessége 3 I. Állapotleírás 5 A település bemutatása 5 A település demográfiai jellemzői, sajátosságai 5 Jövedelmi és vagyoni helyzet 10 Foglalkoztatottság 12 Lakhatás 17 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatás 21 A gyermekek helyzetének jellemzői 22 Az időskorú népesség főbb jellemzői 30 Partnerség bemutatása 33 Jelentős szerveződések a településen 34 A lakosság egészségi állapota 35 Swot analízis 36 Az egészségtervek célja 38 II. Problématérkép 39 III. Stratégia, stratégiai célok 41 IV. Cselekvési terv 43 A megvalósítás módja 51 V. Visszacsatolás. Monitoring 52 Összegzés 53 Szakirodalom 56 2

3 Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. /Arthur Schopenhauer Bevezető A program háttere, szükségessége Az egészségről alkotott nézetek és fogalmak nagyon változatosak. Szélesen értelmezve az egészség fogalmába nagyon sok jelentés beletartozik, kezdve a szűkebben vett technikai megközelítéstől a mindent átfogó morális vagy filozófikus felfogásig. Maga az egészség szó is az egészre, a jó erőben lévő és boldoguló emberre utal, arra, hogy az egészség a személyiség egészét, épségét, hibátlanságát vagy jóllétét jelenti. Az egészség ésszel való felfogása mint a mindenkori kulturális örökség része generációról generációra vivődött át. Ez az úgynevezett laikus egészségszemlélet, amelyet mindenki elsajátít a társadalomba illeszkedés, szocializáció során. Egy adott társadalomban azonban különböző rétegek, vagy csoportok léteznek, és nekik eltérő véleményük, gondolatuk lehet az egészség felfogásáról. Az egészségnek a hétköznapi értelmezésben két gyakori megközelítése van: az egyik negatív, a másik pozitív felfogást tükröz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. Az egészség csak akkor tartható fenn, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: 1. biológiai egészség: testünk megfelelő működése 2. lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső béke 3. mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás 4. érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése 5. szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása Az egészség alapvető emberi jog, Magyarország Alaptörvénye is rögzíti, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. Az egészséghez való jog tágabb értelmű, mint az egészségügyi ellátáshoz való jog. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint fogalmaz: Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni. A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek köréről és mikéntjéről a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a rendelkezik az alábbiak szerint: A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a 3

4 csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A mai egészségmodell az embert egészében szemléli, ez a holisztikus egészségszemlélet. A szemlélet figyelembe veszi a test mentális és szellemi aspektusait. Nagy hangsúlyt fektet a személyek egyediségére és az egyéni szükségletekre. Az Önkormányzat feladata elsősorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az egészséget befolyásoló tényezők kedvező alakítása. Az egészségügyhöz kapcsolódó jogszabályok jól körülhatárolóan szabályozzák a lakosság egészségi állapota érdekében eljáró szervek körét és a teendő intézkedéseket, feladatokat. Az egészségterv célja Bóly város lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása az bólyiak testi, lelki és szociális jóllétét kell, hogy szolgálja. A önkormányzat döntései során mérlegeli azok egészségügyre gyakorolt hatását, valamint szervező, koordináló, támogató tevékenysége révén a helyi közösségek számára olyan feltételek megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Mivel az egészségi állapotot meghatározó tényezők nagy része az egészségügy kompetenciáján kívül esik, más ágazatok hatáskörébe tartozik, ennek megfelelően a környezetvédelem, közlekedés, oktatás, szociális és ifjúságvédelem, munkaügy, sporttevékenységek együttműködésével határozhatók meg a stratégiai célok, a fejlesztési szükségletek. Célunk valamennyi érintett, tenni akaró hivatalos szerv, hivatásos szakember, civil szervezet és magánszemély bevonása a község egészségtervének végrehajtása érdekében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban a születéskor várható átlagos élettartam es számítások szerint - a nők esetében 78,23, férfiaknál pedig 70,93 év. Vagyis mindkét nem esetében elmarad Magyarország az európai átlaghoz képest: hazánkban mind a nők, mind pedig a férfiak átlag két évvel rövidebb élettartamra számíthatnak. Egészséget fejleszteni mindenhol, minden közösség számára, minden korcsoportban lehet és szükséges. Az egészségterv - célrendszerét tekintve - végső soron az egészségről szól, de nem az egészségügyi ( betegségügyi ) ellátás terve. Nem pusztán több, hanem valami egészen más. Az egészségterv hozzásegít minket a lakosság, mint a különböző színterek szereplői, életminőségének javításához. 4

5 I. ÁLLAPOTLEÍRÁS A település bemutatása: Bóly város Dél-Baranyában, Pécs és Mohács városa között fekszik. Bóly város lakossága 2012-ben 3995 fő. Nemzetiségi összetétele becsült adatok alapján 40% német ajkú, 60 % magyar ajkú. Az első írásos emlék Bólyról egy 1093-ból, Szent László király uralkodása idejéből származó birtokadományozó oklevél, amely Bolok néven, egyházi birtokként tesz említést a településről. A középkorú falu fejlődését megtörte a történelmünket másfél évszázadra meghatározó, os mohácsi csata, mely Bólytól tíz kilométerre zajlott ban a II. Mohácsi-csatával kiűzték a törököket e területről. A török elleni kimagasló katonai sikereiért 1703-ban Batthyány Ádám horvát bán kapta meg ezt a birtokot, amelynek Bóly lett a központja tól kezdődött meg a németek betelepülése, és lakosság számának növekedésével párhuzamosan a település intenzív fejlődése. A XVIII. század végéig a lakosság száz százalékig német származású volt, a település neve Németbóly. Batthyány Julianna grófnő és Montenuovo Vilmos herceg házassága rendkívül fontos Bóly története szempontjából, hiszen többek között nekik köszönhetjük az óvodát, iskolát, amelyet évtizedekig ők tartottak fenn. A fejlődésre és minden újra fogékony Batthyány-Montenuovo család önzetlenül segítette Bóly fejlődését. A II. világháború után teljesen átrendeződött a település lakosságszerkezete. A németek kollektív büntetésével, és Németországba való kitelepítésével 670 személy került vagonokba, 20 kg-os csomagokkal. A kitelepítettek helyére Bihar megyéből telepedett be 27 család, majd az 1947 őszén kezdődött betelepítéssel Felvidékről, Érsekújvár környékéről, főleg Negyedről, ahonnan 104 felvidéki családot helyeztek el Bólyban. A ki- és betelepítésekkel átformálódott a település nemzetiségi, gazdasági és vallási arculata. A település neve 1950-től Bóly. A Nagyközséget július 1-jétől a térségben betöltött gazdasági, kulturális, oktatási és egyéb szerepéért, valamint az infrastruktúra fejlesztés terén elért eredményeiért várossá nyilvánították. A város történelme folyamán mindig meghatározó gazdasági, kulturális, oktatási szerepet töltött be a térségben. Bóly a közvetlen vonzáskörzetébe tartozó 16 településnek, kb fő lakosú járás központja. Mikrotérségi szerepéből adódóan oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi, közigazgatási szempontokból szerteágazó tevékenységet folytat. A település január 1. napjától járási székhely lett. A település demográfiai jellemzői: Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % Forrás: KSH, TeIr 5

6 Lakónépesség Forrás: TeIR, KSH Természetes szaporodás élve születések halálozások természetes száma száma szaporodás (fő) Forrás: TeIR, KSH Mint azt a fenti táblák is igazolják, a Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia Bóly városában nem érvényesül. A város lakosságmegtartó erejének köszönhetően az elmúlt három évben a lakosságszám nem változott relevánsan, még annak ellenére sem, hogy a születések száma rendre elmaradt a halálozásokétól. A kedvező irányú alakulásához hozzájárul a pozitív vándorlási különbözet is. A környező csekély lakosságszámú településekről történő beköltözések miatt a szomszédos községekben jelentkezik a kisebbnagyobb lakosságcsökkenés. Állandó népesség megoszlása kor és nem szerint állapot szerint fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 48% 0-2 évesek éves % 50% éves % 47% éves % 54% éves % 50% 65 év feletti % 37% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 65 év feletti 23% Állandó népesség - nők 0-14 éves 13% éves 3% éves 7% éves 54% Forrás: TeIR, KSH Öregedési index 0-14 éves korú 65 év feletti állandó Öregedési állandó lakosok lakosok száma (fő) index (%) száma (fő) ,3% ,3% ,5% ,1% ,0% Forrás: TeIR, KSH A korosztályi megoszlást tekintve szembetűnő, hogy igen magas az aktív korú korosztály aránya az összlakosságon belül. A 14 év alatti lakosság számának alakulását összevetve a 65 év feletti lakosságéval, megfigyelhető az a jelenség, hogy közel egyenlő mértékben csökken az összlétszámuk a településen. Oktatás: Az önkormányzat bölcsödét és kétnyelvű óvodát működtet. Magas színvonalú német nemzetiségi oktatás mellett kétnyelvű magyar-német oktatás folyik az általános iskolában. Az iskola keretein belül működő alapfokú művészeti és zeneiskola a mikrotérség tanulóinak is biztosít képzési lehetőséget. A as tanévben integrált oktatási centrum keretében a mikrotérség 6 tagóvodája és 4 tagiskolája kapcsolódott az oktatási intézményekhez, mely szakszolgálati feladatokkal is bővült december 31. napjáig fenntartóként, ezt követően működtetőként vállal feladatokat az önkormányzat az általános iskolai oktatásban. A város vonzáskörzetébe tartozó 14 település közül csak itt található szakközépiskola és szakmunkásképző, mely a térség 400 tanulójának nyújt oktatási lehetőséget. A középfokú intézményhez 100 fős kollégium tartozik. 7

8 Kultúra: A kulturális események színhelye az Erzsébet Vigadó, mely 250 fő befogadó képességű nagytermével, 125 fős mozijával, klub- és kiállító termeivel szolgálja Bóly és térsége lakosságát. A Bóly szívében található, felújított Batthyány magtár ad helyet a Városi Könyvtárnak, a helytörténeti és néprajzi kiállításoknak től a városközpont felújítása keretében a volt tiszttartói lakban ifjúsági ház és házasságkötő terem is működik. A Kulturális Egyesület tömöríti a településen működő kulturális szervezeteket, fúvószenekart, énekkarokat, csillagász szakkört, ifjúsági egyesületet stb. Szabadidő és sport: A bólyi Kastélyparkban kialakított 2 db futball-, 2 db kézilabda-, 3 db tenisz- és egy atlétikai pálya kiváló lehetőséget nyújt a Bólyi Sportegyesület tagjainak, az ifjúságnak, valamint a kikapcsolódásra vágyóknak. A feszített víztükrű medencével rendelkező strand, a település közelében lévő horgásztó, a kiépült kerékpárutak mind az aktív pihenésre biztosítanak lehetőséget évtől a téli sportolási lehetőségek két darab fallabda pályával bővülnek. Idegenforgalom és turizmus: Az önkormányzat a Tourinform Iroda megnyitásával és működtetésével, civil szervezetek - Mohács Bóly Térségi Fehérborút Egyesület - alapításával, támogatásával segíti az idegenforgalom fellendülését. A Batthyány-Montenuovo uradalom műemlékeinek helyreállításával és kulturális nagyrendezvényeivel (Húsvét hétfői Emmausz, Csirkepaprikásfőző fesztivál, Batthyány-napok, Pünkösdi fesztivál) segíti a falusi turizmus és az idegenforgalom kibontakozását. A vendégek fogadásában nagy szerepet játszik a 384 pincéből álló bólyi pincefalu, az önkormányzat által kiépített kerékpárút hálózat Villány és Szajk irányába, és a 2007 novemberében átadott, a két borútat összekötő kerékpárút. Környezetvédelem: Az önkormányzat tagja a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Rendszernek, hulladékudvart biztosítva Bólyban. Gesztora és üzemeltetője a 14 településen működő szelektív hulladékgyűjtési rendszernek. Építője és üzemeltetője a hét szennyvíztelepet kiszolgáló, 24 települést érintő szennyvíziszap komposztálónak. Jelenleg átadása folyik a Bóly beruházásában elkészült 62 település állati hulladékát gyűjtő- feldolgozó,- ártalmatlanító rendszer megvalósítása. A bólyi szennyvíztelep fogadja Szajk és Babarc csatornázott szennyvizeit és várhatóan további öt település szennyvizeit fogja fogadni Szederkény, Monyoród, Máriakéménd, Borjád, Pócsa- melynek pályázatát beadtuk évben került átadásra a geotermikus közműrendszer I. üteme, majd évben II. és évben a II. üteme is. Ennek következtében az önkormányzati intézmények, számos vállalkozás irodaháza és a Bólyi Ipari Parkban több üzemcsarnok fűtési, használati melegvíz és technológiai hőellátását is megújuló energiával biztosítjuk. A rendszer egyrészt rendkívül gazdaságosan üzemeltethető, másrészt a felhasznált termálvíz maradéktalan visszasajtolásának következtében teljesen zöld energia évtől előbb a tornaterem tetején egy 49,4 kwp, majd 2012-ben az asztalos műhely tetején egy 34 kwp teljesítményű kis naperőmű került telepítésre a villamos energia felhasználás megújuló energiával történő kiváltására évtől további napelemek telepítésére van elképzelés az intézmények energia költségeinek csökkentése érdekében. 8

9 Infrastruktúra: Az elmúlt évtizedben az önkormányzat teljes infrastruktúrát alakított ki víz, szennyvíz, gáz, úthálózat, kerékpárút hálózat a település belterületén. A 2007-ben befejezett minden ingatlant bekapcsoló optikai hálózaton triple play szolgáltatást nyújt. Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a településen található Bólyi Ipari Parkot területének bővítésével és szolgáltatások biztosításával. Az elmúlt években Szederkény és Villány települések felé kerékpárutak kerültek kiépítésre. Fontos, régóta várt eseménye volt a településnek a város közelében megépített M6-M60 autópályák átadása évben, melynek következtében a térség megközelítése zökkenő mentesebbé vált, és ezáltal a vállalkozók számára is vonzóbb lett. Foglalkoztatottság: Az önkormányzat komoly segítséget nyújtott a helyi vállalkozások beindulásához pl. az ingatlanok bérbeadásával, infrastruktúra kialakításával, stb. A település vállalkozásai a helybelieken kívül számos környékbeli családnak biztosítják a megélhetést. A 15 éves Ipari Parkban tevékenykedő 23 vállalkozás mintegy 744 főt foglalkoztat Bólyból és térségéből, nagyban segítve a munkanélküliséggel hátrányosan érintett kistérség foglalkoztatottságát. Önkormányzat vállalkozásba átadott tevékenységei: Az önkormányzat több szolgáltatás tulajdonosa, melyet vállalkozásoknak ad ki üzemeltetésre. Ilyenek a bólyi víz és szennyvízhálózat a tisztítóteleppel, a bólyi strand, a bólyi mozi, az Erzsébet Étterem, kábeltelevíziós és telefon szolgáltatások az FTTH hálózaton, stb. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak egy elvont fogalom a szociológiában, hanem a mindennapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és nagyon kicsi az esélyük arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kilépjen. A mélyszegénység egy komplex jelenség, melynek okai többek között iskolai, képzettségi és foglalkoztatottságbeli, társadalmi és gazdasági hiányosságokban mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a rendszerváltást követően bekövetkezett munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő- piaci esélyek szűkülésére, a szakképzettség hiányára vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben jelentkezik elsősorban: lakhatás, egészségi állapot és az iskolázottság területén. A mélyszegénység következménye a társadalmi leszakadás, kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások terén. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint ma Magyarországon minden harmadik ember (kb.3 millió) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. E terület vonatkozásában is megalkotásra kerültek azok az alapvető jogi szabályozások, melyek reagálni kívántak és kívánnak a feltárt helyzetre, mind a foglalkoztatási és szociális, mind az egészségügy és lakhatás területén. Ezen jogszabályok a következők: 9

10 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény továbbá a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény. Az esélyegyenlőségi program tervezése során az önkormányzatnak szem előtt kell tartani, hogy olyan beavatkozást szükséges terveznie, amely reagál a településen feltárt helyzetekre, méghozzá oly módon, hogy hosszú távon oldja a roma, illetve mélyszegénységben élők kirekesztettségét is. Ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne a település lakosságának etnika, illetve vagyoni helyzetének alapos ismeretére. A rendelkezésre álló információk nem, vagy csak részben pontosak, így azokat vagyunk kénytelenek kiindulási pontként használni. A roma közösséget érintő problémák tekintetében Bóly városa eltér az országos, megyei és környező települések átlagától évi népszámlálás során 4, a évi népszámlálás során 10 személy vallotta magát roma származásúnak a településen, összlakosság mindössze 0,25%-a. Ebből adódóan az országosan felmerülő problémák, melyek a roma közösséghez köthetők, nem jelentkeznek olyan mértékben, vagy egyáltalán nem is fordulnak elő a városban. Minderre tekintettel, ezen terület, nem igényelt eddig mélyreható beavatkozást a település vezetése részéről. Azonban reagálva a változó társadalmi helyzetre 2010-ben Bóly Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervet fogadott el a évekre vonatkozóan, melyben külön foglalkozik a roma lakosság helyzetével. A fentiekből adódóan a melyszegénység kapcsán felmerülő problémák városunkban nem kapcsolhatók össze kizárólag a roma közösséggel. Jövedelmi és vagyoni helyzet A jövedelmi és vagyon helyzet vizsgálata során csak akkor kapunk átfogó képet az aktuális helyzetről, ha a terület gazdasági aktivitását az országos átlaghoz viszonyítjuk Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Forrás: KSH I. Országos átlag Baranya megye Baranya megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi átlagos bruttó keresete az elmúlt 12 év időszakát vizsgálva az országos átlagtól folyamatosan, jelentős mértékben elmaradt ugyan, de azzal párhuzamosan egyenletes emelkedést mutat. 10

11 11

12 2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció Dél- Dunántúl országos viszonylatban a évi KSH adatokat tekintve a középmezőnybe tartozik mind a munkanélküliségi ráta, mind a foglakoztatási aktivitás szempontjából, bár jelentősen elmarad az országos átlagtól. A régió gazdasági élete a szolgáltatásokra és az ipari tevékenységre épül. A lakosság döntő többsége, 60,8% -a a szolgáltatói szférában dolgozik. Az ipari szektorban 31,1%, míg a mezőgazdaságban 8,06%. A éves népesség gazdasági aktivitása (2012) Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány Foglalkoztatási Megye (%) (%) (%) Baranya 14,8 61,3 52,2 Somogy 10,3 59,1 53 Tolna 9,6 59,9 54,2 Dél-Dunántúl 12,1 60,2 52,9 Országos összesen 11 64,3 57,2 Forrás: KSH ráta Régiónkban a legrosszabb eredményekkel mind a munkanélküliségi ráta, mind a foglalkoztatási ráta tekintetében Baranya megye rendelkezik. Bóly városában azonban ezzel a negatív tendenciával ellentétes folyamat zajlik. A város lakosságának gazdasági aktivitása szerinti megoszlása évi népszámlálási adatok alapján foglalkoztatott 22,7% 39,2% munkanélküli inaktív kereső eltartott 34,5% 3,5% Forrás: KSH A lakosság gazdasági aktivitását vizsgálva a évi népszámlálás adatai alapján szembetűnő, hogy a munkanélküliek aránya jelentősen alacsonyabb a baranyai (14,5%), és az országos (10,9%) munkanélküliségi rátához viszonyítva. A megye többi hasonló lakosságszámú, funkciójú településével összehasonlítva a i állapotot tekintve (NFSZ adatai) Bóly kitűnik a relatív mutatók tekintetében, mert azok jóval a többi település mutatószámai alatt maradnak. Az önkormányzat mindig komoly erőfeszítéseket tett a vállalkozói környezet megteremtése érdekében: közművek kiépítése, ipari park bővítése, egyedi szolgáltatások létrehozása (optikai hálózat, geotermikus közműrendszer). A pozitív 12

13 mutatókat mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának csökkenése ellenére ezért sikerült elérni. Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A foglalkoztatás szempontjából általánosságban elmondható, hogy hátrányos helyzetű az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztály, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, a szakképesítéssel nem rendelkezők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti nyilvántartott álláskeresők száma lakónépesség (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,2% 61 4,4% 104 3,8% ,1% 82 6,0% 137 5,0% ,1% 81 5,9% 150 5,5% ,5% 68 5,0% 116 4,3% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Városunkban a nyilvántartott munkanélküliek számának alakulás eltér az országos, megyei átlagtól, pozitív irányban. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére a munkanélküliek aránya tartósan jóval az országos mutató alatt van, és a közötti időszakot tekintve nagyobb negatív irányú elmozdulás sem volt, a tartós, magyarországi gazdasági válság ellenére sem. Az adatokból kitűnik, hogy a nyilvántartott munkanélküliek száma a gazdasági válsággal egyidőben kezdett emelkedni. A évi mélyponthoz képest fokozatos csökkenés figyelhető meg /2011-ben 116 fő, 2012-ben 122 fő, 2013 áprilisában pedig 118 fő volt nyilvántartva álláskeresőként (NSZF adatai)/. Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma fő összesen 20 éves és fő fiatalabb % 1,0% 3,6% 3,3% 0,9% év fő % 10,6% 13,1% 15,3% 7,8% év fő % 11,5% 9,5% 10,7% 11,2% év fő % 18,3% 13,9% 10,7% 13,8% év fő % 15,4% 15,3% 14,7% 19,8% év fő

14 % 13,5% 10,2% 12,7% 13,8% év fő % 12,5% 11,7% 10,0% 6,0% év fő % 8,7% 12,4% 14,7% 16,4% év fő % 8,7% 9,5% 6,7% 9,5% 61 év felett fő % 0,0% 0,7% 1,3% 0,9% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A nyilvántartott munkanélküli lakosság korosztályonkénti összetétele rámutat arra, hogy melyek azok a korcsoportok, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítania a település vezetésének, illetve az általa szervezett közfoglalkoztatásba, mely csoportokat kell a jövőben elsősorban bevonni. A munkanélküliek körében a 36-40, valamint az év közötti álláskeresők száma a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett, a többi korcsoporthoz viszonyítva arányuk nagyobb. A nyilvántartott álláskeresők számának 19,8%-a a 34-40, 16,4%-a pedig az év közötti korosztály. Az álláskeresők körében a férfiak száma magasabb, mint a nőké, ez illeszkedik az országos adatokhoz. Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága A megszerzett iskolai végzettség nagymértékben befolyásolja az elhelyezkedést. A munkerőpiaci kínálat- kereslet folyamatos nyomon követése segít meghatározni a képzési irányvonalakat, rávilágít a hiányszakmákra, illetve megmutatja, mely területeken van túlképzés IV. negyedévében országosan 126,2 ezer fő munkanélküli volt, akinek a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános, 150,4 ezer fő akinek szakiskola vagy szakmunkásképző, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma pedig 8,5 ezer fő volt. Gimnáziummal 49,9 ezer, egyéb érettségivel 85,5 ezer, főiskolai oklevéllel 32,4 ezer, egyetemi diplomával 15,2 ezer fő munkanélkülit tartottak nyilván (KSH: STADAT ). Ezek a számok a évi I. negyedéves adatokat tekintve emelkedést mutatnak, kivéve a gimnáziumi, főiskolai és egyetemi végzettségüket, ezeknél kis arányú csökkenés figyelhető meg. Mindezek alapján megállapítható, hogy jelenleg Magyarországon a legnagyobb problémát a szakképesítéssel nem rendelkezők, illetve a munkaerő-piaci keresletnek nem megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezők száma jelenti. Alacsonyan iskolázott népesség 15 éves és idősebb 15-X éves legalább általános iskolai végzettséggel nem lakosság száma általános iskolát rendelkezők 15-x évesek száma év összesen végzettek száma összes össze nő férfi en sen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,9% ,0% ,8% ,2% 161 9,1% ,4% Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 14

15 Bólyban az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma a népszámlálási adatokat tekintve csökkent. A közötti időszakot tekintve is számuk igen alacsony a nyilvántartott álláskeresők körében. A 8 általánossal, szakiskolai és szakmunkásképzővel, illetve szakközépiskolai végzettséggel és érettségivel rendelkezők aránya követi az országos tendenciát, e végzettséggel rendelkező álláskeresők száma a legmagasabb. A településen ezek alapján elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők, illetve a már képzettséggel rendelkezők felnőttképzésbe történő bevonása, illetve az igények felmérése tekinthető elsődleges feladatnak. Arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban hány fő vett részt felnőttképzésben adat nem áll rendelkezésünkre. A településen az elmúlt években folyamatos problémát jelent, hogy a felsőfokú végzettségűek a településen illetve a környéken nem találnak munkalehetőséget, így sok esetben a várost elhagyni kényszerülnek. Mindez különösen jellemző a fiatal felsőfokú végzettségűekre, akik már később sem térnek vissza a településre Közfoglalkoztatás Bóly Város Önkormányzatának képviselő testülete a 2/2010. (I.5.) határozatával fogadta el a település közfoglalkoztatási tervét. Az önkormányzat folyamatosan nyomon követi a közfoglalkoztatásra vonatkozóan pályázati lehetőségek, és ahhoz igazítva vonja be a nyilvántartott álláskeresőket a közfoglalkoztatásba. A közfoglalkoztatási pályázatokat a település adottságaihoz valamint a pályázati felhívásokhoz igazítja és folyamatosan törekszik a minél nagyobb számú, de egyben eredményes programok megvalósítására, melynek elsődleges célja, hogy évről évre újabb embereket vezessen vissza a munka világába. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma év Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok száma Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % n.a. n.a % n.a. n.a % n.a. n.a. Forrás: Önkormányzati adatok Az önkormányzat által közfoglalkoztatásba bevont személyek számát tekintve nagymértékű emelkedés figyelhető meg, azonban a település aktív korú lakosságának számához viszonyítva arányuk csekély. A év IV. negyedévében az NMH adat szerint 101 fő nyilvántartott álláskereső volt. Ha ezt az adatot, összevetjük a év során a közfoglalkoztatásban résztvevők számával, az látszik, hogy ez a foglalkoztatási forma, még ha átmenetileg is, de pótolni tudja a hiányzó munkalehetőségeket. 15

16 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Sztv.) az elmúlt időszakban többször módosították, követve a változó gazdasági, társadalmi viszonyokat. A jogszabály alapján a szociálisan rászorult személyek részére a következő pénzbeli és természetben ellátások nyújthatók: pénzben: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély stb. természetbeni ellátás a köztemetés, közgyógyellátás, adósságkezelési- szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Az aktív korúak ellátásának körében a bérpótló juttatást felváltotta a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Ezen juttatást évente kell felülvizsgálni. Továbbfolyósítás feltétele, hogy a két felülvizsgálat közötti időszakban minden ellátásban részesülőnek legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolni. Ennek összegyűjtésére több lehetőség áll az ellátásban részesülök rendelkezésre: nyílt munkaerő- piacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, munkaerő- piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Bóly Város Önkormányzatának képviselőtestülete évben fogadta el a szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(VI.1.) számú önkormányzati rendeletét, mely összhangban van a törvényi előírásokkal. Az álláskeresőket- amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel, álláskeresési ellátás illeti meg. Ez lehet álláskereséséi járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítési illeti meg. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, maximum 90 nap lehet. Összege a munkaerő- piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a minimálbér 100%-a. Ezen ellátási formák kimerítését követően jelentkeznek az ellátást igénylők az önkormányzatnál. Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos száma rendszeres Foglalkoztatást Azoknak a Azoknak a szociális helyettesítő száma, akik 30 száma, akiktől segélyben támogatás nap helyi részesülők (álláskeresési munkaviszonyt önkormányzati év támogatás) nem tudtak rendelet fő évesek %- ában fő munkanélküliek %-ában igazolni és az FHT jogosultságtól elesett ,4 na na na , ,46 na , ,13 na , ,19 na 0 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal alapján megvonták támogatást a 16

17 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai közt rögzíti a lakás gazdálkodást. A törvény előírja az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét január 1-jétől. Lakásállomány év összes lakásállo mány (db) ebből elégtelen lakhatási körülmény eket biztosító lakások száma bérla kás állom ány (db) ebből elégtelen lakhatási körülmény eket biztosító lakások száma szociális lakásállo mány (db) ebből elégtelen lakhatási körülmény eket biztosító lakások száma egyéb lakáscél ra használt nem lakáscél ú ingatlan ok (db) n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Forrás: TeIR, KSH Lakásállomány alakulása Időszak Lakásállomány (db) Épített lakások száma (db) év év év év év év Forrás: TeIR, KSH ebből elégtele n lakhatá si körülm ényeket biztosít ó lakások száma 17

18 A településen évben az összes lakásállomány száma 1547 volt, elégtelen lakhatási körülményeket biztosító ingatlanról az önkormányzatnak nincs tudomása. A lakásállomány a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is fokozatosan nő. Bérlakás-állomány Az önkormányzati bérlakások száma 2008-tól nem változott, jelenleg 23 lakás áll rendelkezésre. A bérlakásokat kétféle rendszerben lehet igénybe venni. A Bólyban letelepedni kívánó 35 év alatti párok számára 11 ingatlan nyújt átmeneti segítséget. A Fecskeházban lévő lakásokat 3+2 év időtartamra lehet bérbe venni. Amennyiben a bérlők a kiköltözést követően Bólyban vásárolnak ingatlant, vagy építenek a befizetett bérleti díj 50%-át visszakapják. Az önkormányzat dolgozói részére 12 lakás áll rendelkezésre. Szociális lakhatás Bóly városa, olyan lakásállománnyal, melyet elsősorban nehéz körülmények között élő, szociális szempontok alapján rászoruló családoknak, személyeknek lehetne kiutalni, nem rendelkezik. Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok A településen a évi népszámlálási adatok alapján 3 fő él nem lakás céljára szolgáló lakóegységben. Ezen ingatlanok a település zártkerti területén, a pincesoron találhatóak. A pincesoron a közművek közül a villany és víz teljes mértékben elérhető. A szennyvízelvezetés egyelőre megoldatlan. Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság Bóly településen hajléktalan személyről nincs tudomásunk. Az építésügyi hatóság elégtelen lakhatási körülményű, veszélyeztetett lakhatási helyzetű ingatlant nem tart nyilván. Lakhatást segítő támogatások Az Sztv szakaszai szabályozzák a lakásfenntartási támogatást. Ezen típusú ellátás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez való hozzájárulás. A jegyző a víz- és gázfogyasztás, a villanyáram, távhőszolgáltatás, szemétszállítás díjához lakásfenntartási támogatást nyújt. A támogatás normatív alapon állapítható meg. Támogatásban részesülők év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma Forrás: TeIr, KSH adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma Bólyban a lakásfenntartási támogatásban részesülők számának folyamatos növekedése összekapcsolódik a gázártámogatás megszűntetésével. Az ellátást inkább pénzbeli támogatás 18

19 formájában folyósítja az önkormányzat, április 01-én 102 esetben pénzbeli, 17 esetben (vízdíj) természetbeni juttatásként. Az önkormányzat a fiatalok letelepedését az első lakáshoz jutók támogatásával segíti elő, melynek összege Ft. Eladósodottság A lakosság eladósodottságára vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. Az Szt. által biztosított adósságkezelési szolgáltatást eddig még nem vette igénybe a település lakossága. Az önkormányzat együttműködik a bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak segítő Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesületével. Lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása A lakások döntő hányada, 97%-a magántulajdonban van. A lakások komfortokozata szerinti megoszlása a évi népszámlálási adatok alapján: 943 ingatlan összkomfortos, 473 komfortos, 22 félkomfortos és 29 komfort nélküli ben a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 1045, míg a közüzemi ivóvízvezeték- hálózatba bekapcsolt lakások száma 1169 volt. A település három elkülöníthető részből épül fel. A külterület, itt elsősorban pincék találhatok, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló területek. A lakott belterület, valamint az ipari park. Az úthálózat a belterületen teljes egészében szilárd burkolattal rendelkezi. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Az egészségügyi mutatók viszonylag pontos képet adnak a település egészségügyi helyzetéről. Bóly városában a lakosság a közszolgáltatások többségét- fekvőbeteg ellátás, szakorvosi ellátás kivételével- helyben eléri. E tekintetben az önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja. Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok tekintetében: háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás otthonápolási szolgálat védőnői ellátás iskolai- és ifjúság orvosi ellátás. 19

20 Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés számú táblázat Orvosi ellátás Felnőttek és gyermekek Csak felnőttek részére részére szervezett év tervezett háziorvosi szolgálatok száma háziorvosi szolgáltatások száma Forrás: TeIR, KSH START házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma A településen két felnőtt, és egy gyermek háziorvosi körzet került kialakításra, betöltetlen praxis nincs. A lakosság fekvőbeteg, illetve szakorvosi ellátását a mohácsi, illetve pécsi egészségügyi intézmények látják el évben a háziorvosi ellátásban a megjelentek és meglátogatottak száma összesen fő volt. A felnőtt lakosság fogászati ellátását két fogorvos biztosítja. Bóly városában orvosi ügyelet is szolgálja a betegeket a háziorvosi rendelések befejezésétől, délután 16 órától másnap reggel 8 óráig. Minden szolgálatban egy orvos, egy szakápoló és egy gépkocsivezető dolgozik. A védőnői szolgálat kiépített, a településen két védőnői körzet lett kialakítva. A védőnők várandós és csecsemő tanácsadást minden héten tartanak, valamit családlátogatás keretében követik nyomon a gyermekek fejlődését. Az egészségügyi centrumban az alábbi szakellátások érhetők el: nőgyógyászat, urológia, szemészet, rheumatológia- és fizikoterápia. Az ügyelet épületében működik a labor, mely a háziorvosok által elrendelt vizsgálatok egy részének elvégzésére alkalmas (vérvétel stb.). Az önkormányzat biztosítja nemcsak a város, de a mikrotérség 23 települése számára is a hétközi-hétvégi háziorvosi ügyeleti ellátást. A településen egy gyógyszertár működik, mely ügyeletet is biztosít. Szajkon székhelyként működik az Euro Med-Ox Bt, amely otthonápolási szolgálatot nyújt a környező lakosság számára, így a bólyi lakosságra nézve is ellátási kötelezettséggel rendelkeznek. A szolgáltatással kórházi tartózkodást váltanak ki, tehát nem kell mindenáron a betegeknek kórházba kerülniük, hanem a szolgálat szakápolót, gyógytornász, fizioterápiás asszisztenst vagy lokopédust küld a beteg lakására háziorvosi elrendelés alapján. Ez a szolgáltatás a betegek részére ingyenes, a szolgálat a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral szerződésben áll. Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított. A népegészségügyi szűrővizsgálatok pécsi, illetve mohácsi egészségügyi intézményekben vehetők igénybe. 20

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11.

Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014. március 11. Változások a szociális segélyezés területén Budapest Főváros XIIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

SZOCIÁLIS JOG II - 2015

SZOCIÁLIS JOG II - 2015 SZOCIÁLIS JOG II - 2015 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 17. ELŐADÓ: DR. VERES GÁBOR TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben