EGÉSZSÉGTERV. Bóly Város Önkormányzata 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGTERV. Bóly Város Önkormányzata 2013."

Átírás

1 EGÉSZSÉGTERV Bóly Város Önkormányzata 2013.

2 Tartalomjegyzék: Bevezető 3 A program háttere, szükségessége 3 I. Állapotleírás 5 A település bemutatása 5 A település demográfiai jellemzői, sajátosságai 5 Jövedelmi és vagyoni helyzet 10 Foglalkoztatottság 12 Lakhatás 17 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatás 21 A gyermekek helyzetének jellemzői 22 Az időskorú népesség főbb jellemzői 30 Partnerség bemutatása 33 Jelentős szerveződések a településen 34 A lakosság egészségi állapota 35 Swot analízis 36 Az egészségtervek célja 38 II. Problématérkép 39 III. Stratégia, stratégiai célok 41 IV. Cselekvési terv 43 A megvalósítás módja 51 V. Visszacsatolás. Monitoring 52 Összegzés 53 Szakirodalom 56 2

3 Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. /Arthur Schopenhauer Bevezető A program háttere, szükségessége Az egészségről alkotott nézetek és fogalmak nagyon változatosak. Szélesen értelmezve az egészség fogalmába nagyon sok jelentés beletartozik, kezdve a szűkebben vett technikai megközelítéstől a mindent átfogó morális vagy filozófikus felfogásig. Maga az egészség szó is az egészre, a jó erőben lévő és boldoguló emberre utal, arra, hogy az egészség a személyiség egészét, épségét, hibátlanságát vagy jóllétét jelenti. Az egészség ésszel való felfogása mint a mindenkori kulturális örökség része generációról generációra vivődött át. Ez az úgynevezett laikus egészségszemlélet, amelyet mindenki elsajátít a társadalomba illeszkedés, szocializáció során. Egy adott társadalomban azonban különböző rétegek, vagy csoportok léteznek, és nekik eltérő véleményük, gondolatuk lehet az egészség felfogásáról. Az egészségnek a hétköznapi értelmezésben két gyakori megközelítése van: az egyik negatív, a másik pozitív felfogást tükröz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiányát. Az egészség nem csupán cél, hanem egy erőforrás, melyet a mindennapokban használunk. Az egészség csak akkor tartható fenn, ha annak összes dimenziója kielégítő szinten működik: 1. biológiai egészség: testünk megfelelő működése 2. lelki egészség: világnézetünk, erkölcsi alapelveink, tudatunk nyugalma és a belső béke 3. mentális egészség: tiszta, racionális és logikus gondolkodás 4. érzelmi egészség: az érzések felismerése, megélése és kifejezése 5. szociális egészség: embertársainkkal megfelelő kapcsolatok kialakítása Az egészség alapvető emberi jog, Magyarország Alaptörvénye is rögzíti, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. Az egészséghez való jog tágabb értelmű, mint az egészségügyi ellátáshoz való jog. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint fogalmaz: Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni. A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek köréről és mikéntjéről a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. -a rendelkezik az alábbiak szerint: A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a 3

4 csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A mai egészségmodell az embert egészében szemléli, ez a holisztikus egészségszemlélet. A szemlélet figyelembe veszi a test mentális és szellemi aspektusait. Nagy hangsúlyt fektet a személyek egyediségére és az egyéni szükségletekre. Az Önkormányzat feladata elsősorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az egészséget befolyásoló tényezők kedvező alakítása. Az egészségügyhöz kapcsolódó jogszabályok jól körülhatárolóan szabályozzák a lakosság egészségi állapota érdekében eljáró szervek körét és a teendő intézkedéseket, feladatokat. Az egészségterv célja Bóly város lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása az bólyiak testi, lelki és szociális jóllétét kell, hogy szolgálja. A önkormányzat döntései során mérlegeli azok egészségügyre gyakorolt hatását, valamint szervező, koordináló, támogató tevékenysége révén a helyi közösségek számára olyan feltételek megteremtésére törekszik, hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Mivel az egészségi állapotot meghatározó tényezők nagy része az egészségügy kompetenciáján kívül esik, más ágazatok hatáskörébe tartozik, ennek megfelelően a környezetvédelem, közlekedés, oktatás, szociális és ifjúságvédelem, munkaügy, sporttevékenységek együttműködésével határozhatók meg a stratégiai célok, a fejlesztési szükségletek. Célunk valamennyi érintett, tenni akaró hivatalos szerv, hivatásos szakember, civil szervezet és magánszemély bevonása a község egészségtervének végrehajtása érdekében. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban a születéskor várható átlagos élettartam es számítások szerint - a nők esetében 78,23, férfiaknál pedig 70,93 év. Vagyis mindkét nem esetében elmarad Magyarország az európai átlaghoz képest: hazánkban mind a nők, mind pedig a férfiak átlag két évvel rövidebb élettartamra számíthatnak. Egészséget fejleszteni mindenhol, minden közösség számára, minden korcsoportban lehet és szükséges. Az egészségterv - célrendszerét tekintve - végső soron az egészségről szól, de nem az egészségügyi ( betegségügyi ) ellátás terve. Nem pusztán több, hanem valami egészen más. Az egészségterv hozzásegít minket a lakosság, mint a különböző színterek szereplői, életminőségének javításához. 4

5 I. ÁLLAPOTLEÍRÁS A település bemutatása: Bóly város Dél-Baranyában, Pécs és Mohács városa között fekszik. Bóly város lakossága 2012-ben 3995 fő. Nemzetiségi összetétele becsült adatok alapján 40% német ajkú, 60 % magyar ajkú. Az első írásos emlék Bólyról egy 1093-ból, Szent László király uralkodása idejéből származó birtokadományozó oklevél, amely Bolok néven, egyházi birtokként tesz említést a településről. A középkorú falu fejlődését megtörte a történelmünket másfél évszázadra meghatározó, os mohácsi csata, mely Bólytól tíz kilométerre zajlott ban a II. Mohácsi-csatával kiűzték a törököket e területről. A török elleni kimagasló katonai sikereiért 1703-ban Batthyány Ádám horvát bán kapta meg ezt a birtokot, amelynek Bóly lett a központja tól kezdődött meg a németek betelepülése, és lakosság számának növekedésével párhuzamosan a település intenzív fejlődése. A XVIII. század végéig a lakosság száz százalékig német származású volt, a település neve Németbóly. Batthyány Julianna grófnő és Montenuovo Vilmos herceg házassága rendkívül fontos Bóly története szempontjából, hiszen többek között nekik köszönhetjük az óvodát, iskolát, amelyet évtizedekig ők tartottak fenn. A fejlődésre és minden újra fogékony Batthyány-Montenuovo család önzetlenül segítette Bóly fejlődését. A II. világháború után teljesen átrendeződött a település lakosságszerkezete. A németek kollektív büntetésével, és Németországba való kitelepítésével 670 személy került vagonokba, 20 kg-os csomagokkal. A kitelepítettek helyére Bihar megyéből telepedett be 27 család, majd az 1947 őszén kezdődött betelepítéssel Felvidékről, Érsekújvár környékéről, főleg Negyedről, ahonnan 104 felvidéki családot helyeztek el Bólyban. A ki- és betelepítésekkel átformálódott a település nemzetiségi, gazdasági és vallási arculata. A település neve 1950-től Bóly. A Nagyközséget július 1-jétől a térségben betöltött gazdasági, kulturális, oktatási és egyéb szerepéért, valamint az infrastruktúra fejlesztés terén elért eredményeiért várossá nyilvánították. A város történelme folyamán mindig meghatározó gazdasági, kulturális, oktatási szerepet töltött be a térségben. Bóly a közvetlen vonzáskörzetébe tartozó 16 településnek, kb fő lakosú járás központja. Mikrotérségi szerepéből adódóan oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi, közigazgatási szempontokból szerteágazó tevékenységet folytat. A település január 1. napjától járási székhely lett. A település demográfiai jellemzői: Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % Forrás: KSH, TeIr 5

6 Lakónépesség Forrás: TeIR, KSH Természetes szaporodás élve születések halálozások természetes száma száma szaporodás (fő) Forrás: TeIR, KSH Mint azt a fenti táblák is igazolják, a Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia Bóly városában nem érvényesül. A város lakosságmegtartó erejének köszönhetően az elmúlt három évben a lakosságszám nem változott relevánsan, még annak ellenére sem, hogy a születések száma rendre elmaradt a halálozásokétól. A kedvező irányú alakulásához hozzájárul a pozitív vándorlási különbözet is. A környező csekély lakosságszámú településekről történő beköltözések miatt a szomszédos községekben jelentkezik a kisebbnagyobb lakosságcsökkenés. Állandó népesség megoszlása kor és nem szerint állapot szerint fő % nők férfiak összesen nők férfiak nő % 48% 0-2 évesek éves % 50% éves % 47% éves % 54% éves % 50% 65 év feletti % 37% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 6

7 65 év feletti 23% Állandó népesség - nők 0-14 éves 13% éves 3% éves 7% éves 54% Forrás: TeIR, KSH Öregedési index 0-14 éves korú 65 év feletti állandó Öregedési állandó lakosok lakosok száma (fő) index (%) száma (fő) ,3% ,3% ,5% ,1% ,0% Forrás: TeIR, KSH A korosztályi megoszlást tekintve szembetűnő, hogy igen magas az aktív korú korosztály aránya az összlakosságon belül. A 14 év alatti lakosság számának alakulását összevetve a 65 év feletti lakosságéval, megfigyelhető az a jelenség, hogy közel egyenlő mértékben csökken az összlétszámuk a településen. Oktatás: Az önkormányzat bölcsödét és kétnyelvű óvodát működtet. Magas színvonalú német nemzetiségi oktatás mellett kétnyelvű magyar-német oktatás folyik az általános iskolában. Az iskola keretein belül működő alapfokú művészeti és zeneiskola a mikrotérség tanulóinak is biztosít képzési lehetőséget. A as tanévben integrált oktatási centrum keretében a mikrotérség 6 tagóvodája és 4 tagiskolája kapcsolódott az oktatási intézményekhez, mely szakszolgálati feladatokkal is bővült december 31. napjáig fenntartóként, ezt követően működtetőként vállal feladatokat az önkormányzat az általános iskolai oktatásban. A város vonzáskörzetébe tartozó 14 település közül csak itt található szakközépiskola és szakmunkásképző, mely a térség 400 tanulójának nyújt oktatási lehetőséget. A középfokú intézményhez 100 fős kollégium tartozik. 7

8 Kultúra: A kulturális események színhelye az Erzsébet Vigadó, mely 250 fő befogadó képességű nagytermével, 125 fős mozijával, klub- és kiállító termeivel szolgálja Bóly és térsége lakosságát. A Bóly szívében található, felújított Batthyány magtár ad helyet a Városi Könyvtárnak, a helytörténeti és néprajzi kiállításoknak től a városközpont felújítása keretében a volt tiszttartói lakban ifjúsági ház és házasságkötő terem is működik. A Kulturális Egyesület tömöríti a településen működő kulturális szervezeteket, fúvószenekart, énekkarokat, csillagász szakkört, ifjúsági egyesületet stb. Szabadidő és sport: A bólyi Kastélyparkban kialakított 2 db futball-, 2 db kézilabda-, 3 db tenisz- és egy atlétikai pálya kiváló lehetőséget nyújt a Bólyi Sportegyesület tagjainak, az ifjúságnak, valamint a kikapcsolódásra vágyóknak. A feszített víztükrű medencével rendelkező strand, a település közelében lévő horgásztó, a kiépült kerékpárutak mind az aktív pihenésre biztosítanak lehetőséget évtől a téli sportolási lehetőségek két darab fallabda pályával bővülnek. Idegenforgalom és turizmus: Az önkormányzat a Tourinform Iroda megnyitásával és működtetésével, civil szervezetek - Mohács Bóly Térségi Fehérborút Egyesület - alapításával, támogatásával segíti az idegenforgalom fellendülését. A Batthyány-Montenuovo uradalom műemlékeinek helyreállításával és kulturális nagyrendezvényeivel (Húsvét hétfői Emmausz, Csirkepaprikásfőző fesztivál, Batthyány-napok, Pünkösdi fesztivál) segíti a falusi turizmus és az idegenforgalom kibontakozását. A vendégek fogadásában nagy szerepet játszik a 384 pincéből álló bólyi pincefalu, az önkormányzat által kiépített kerékpárút hálózat Villány és Szajk irányába, és a 2007 novemberében átadott, a két borútat összekötő kerékpárút. Környezetvédelem: Az önkormányzat tagja a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Rendszernek, hulladékudvart biztosítva Bólyban. Gesztora és üzemeltetője a 14 településen működő szelektív hulladékgyűjtési rendszernek. Építője és üzemeltetője a hét szennyvíztelepet kiszolgáló, 24 települést érintő szennyvíziszap komposztálónak. Jelenleg átadása folyik a Bóly beruházásában elkészült 62 település állati hulladékát gyűjtő- feldolgozó,- ártalmatlanító rendszer megvalósítása. A bólyi szennyvíztelep fogadja Szajk és Babarc csatornázott szennyvizeit és várhatóan további öt település szennyvizeit fogja fogadni Szederkény, Monyoród, Máriakéménd, Borjád, Pócsa- melynek pályázatát beadtuk évben került átadásra a geotermikus közműrendszer I. üteme, majd évben II. és évben a II. üteme is. Ennek következtében az önkormányzati intézmények, számos vállalkozás irodaháza és a Bólyi Ipari Parkban több üzemcsarnok fűtési, használati melegvíz és technológiai hőellátását is megújuló energiával biztosítjuk. A rendszer egyrészt rendkívül gazdaságosan üzemeltethető, másrészt a felhasznált termálvíz maradéktalan visszasajtolásának következtében teljesen zöld energia évtől előbb a tornaterem tetején egy 49,4 kwp, majd 2012-ben az asztalos műhely tetején egy 34 kwp teljesítményű kis naperőmű került telepítésre a villamos energia felhasználás megújuló energiával történő kiváltására évtől további napelemek telepítésére van elképzelés az intézmények energia költségeinek csökkentése érdekében. 8

9 Infrastruktúra: Az elmúlt évtizedben az önkormányzat teljes infrastruktúrát alakított ki víz, szennyvíz, gáz, úthálózat, kerékpárút hálózat a település belterületén. A 2007-ben befejezett minden ingatlant bekapcsoló optikai hálózaton triple play szolgáltatást nyújt. Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a településen található Bólyi Ipari Parkot területének bővítésével és szolgáltatások biztosításával. Az elmúlt években Szederkény és Villány települések felé kerékpárutak kerültek kiépítésre. Fontos, régóta várt eseménye volt a településnek a város közelében megépített M6-M60 autópályák átadása évben, melynek következtében a térség megközelítése zökkenő mentesebbé vált, és ezáltal a vállalkozók számára is vonzóbb lett. Foglalkoztatottság: Az önkormányzat komoly segítséget nyújtott a helyi vállalkozások beindulásához pl. az ingatlanok bérbeadásával, infrastruktúra kialakításával, stb. A település vállalkozásai a helybelieken kívül számos környékbeli családnak biztosítják a megélhetést. A 15 éves Ipari Parkban tevékenykedő 23 vállalkozás mintegy 744 főt foglalkoztat Bólyból és térségéből, nagyban segítve a munkanélküliséggel hátrányosan érintett kistérség foglalkoztatottságát. Önkormányzat vállalkozásba átadott tevékenységei: Az önkormányzat több szolgáltatás tulajdonosa, melyet vállalkozásoknak ad ki üzemeltetésre. Ilyenek a bólyi víz és szennyvízhálózat a tisztítóteleppel, a bólyi strand, a bólyi mozi, az Erzsébet Étterem, kábeltelevíziós és telefon szolgáltatások az FTTH hálózaton, stb. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak egy elvont fogalom a szociológiában, hanem a mindennapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és nagyon kicsi az esélyük arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kilépjen. A mélyszegénység egy komplex jelenség, melynek okai többek között iskolai, képzettségi és foglalkoztatottságbeli, társadalmi és gazdasági hiányosságokban mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek között a rendszerváltást követően bekövetkezett munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő- piaci esélyek szűkülésére, a szakképzettség hiányára vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben jelentkezik elsősorban: lakhatás, egészségi állapot és az iskolázottság területén. A mélyszegénység következménye a társadalmi leszakadás, kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások terén. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint ma Magyarországon minden harmadik ember (kb.3 millió) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. E terület vonatkozásában is megalkotásra kerültek azok az alapvető jogi szabályozások, melyek reagálni kívántak és kívánnak a feltárt helyzetre, mind a foglalkoztatási és szociális, mind az egészségügy és lakhatás területén. Ezen jogszabályok a következők: 9

10 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény továbbá a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény. Az esélyegyenlőségi program tervezése során az önkormányzatnak szem előtt kell tartani, hogy olyan beavatkozást szükséges terveznie, amely reagál a településen feltárt helyzetekre, méghozzá oly módon, hogy hosszú távon oldja a roma, illetve mélyszegénységben élők kirekesztettségét is. Ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne a település lakosságának etnika, illetve vagyoni helyzetének alapos ismeretére. A rendelkezésre álló információk nem, vagy csak részben pontosak, így azokat vagyunk kénytelenek kiindulási pontként használni. A roma közösséget érintő problémák tekintetében Bóly városa eltér az országos, megyei és környező települések átlagától évi népszámlálás során 4, a évi népszámlálás során 10 személy vallotta magát roma származásúnak a településen, összlakosság mindössze 0,25%-a. Ebből adódóan az országosan felmerülő problémák, melyek a roma közösséghez köthetők, nem jelentkeznek olyan mértékben, vagy egyáltalán nem is fordulnak elő a városban. Minderre tekintettel, ezen terület, nem igényelt eddig mélyreható beavatkozást a település vezetése részéről. Azonban reagálva a változó társadalmi helyzetre 2010-ben Bóly Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervet fogadott el a évekre vonatkozóan, melyben külön foglalkozik a roma lakosság helyzetével. A fentiekből adódóan a melyszegénység kapcsán felmerülő problémák városunkban nem kapcsolhatók össze kizárólag a roma közösséggel. Jövedelmi és vagyoni helyzet A jövedelmi és vagyon helyzet vizsgálata során csak akkor kapunk átfogó képet az aktuális helyzetről, ha a terület gazdasági aktivitását az országos átlaghoz viszonyítjuk Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Forrás: KSH I. Országos átlag Baranya megye Baranya megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi átlagos bruttó keresete az elmúlt 12 év időszakát vizsgálva az országos átlagtól folyamatosan, jelentős mértékben elmaradt ugyan, de azzal párhuzamosan egyenletes emelkedést mutat. 10

11 11

12 2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció Dél- Dunántúl országos viszonylatban a évi KSH adatokat tekintve a középmezőnybe tartozik mind a munkanélküliségi ráta, mind a foglakoztatási aktivitás szempontjából, bár jelentősen elmarad az országos átlagtól. A régió gazdasági élete a szolgáltatásokra és az ipari tevékenységre épül. A lakosság döntő többsége, 60,8% -a a szolgáltatói szférában dolgozik. Az ipari szektorban 31,1%, míg a mezőgazdaságban 8,06%. A éves népesség gazdasági aktivitása (2012) Munkanélküliségi ráta Aktivitási arány Foglalkoztatási Megye (%) (%) (%) Baranya 14,8 61,3 52,2 Somogy 10,3 59,1 53 Tolna 9,6 59,9 54,2 Dél-Dunántúl 12,1 60,2 52,9 Országos összesen 11 64,3 57,2 Forrás: KSH ráta Régiónkban a legrosszabb eredményekkel mind a munkanélküliségi ráta, mind a foglalkoztatási ráta tekintetében Baranya megye rendelkezik. Bóly városában azonban ezzel a negatív tendenciával ellentétes folyamat zajlik. A város lakosságának gazdasági aktivitása szerinti megoszlása évi népszámlálási adatok alapján foglalkoztatott 22,7% 39,2% munkanélküli inaktív kereső eltartott 34,5% 3,5% Forrás: KSH A lakosság gazdasági aktivitását vizsgálva a évi népszámlálás adatai alapján szembetűnő, hogy a munkanélküliek aránya jelentősen alacsonyabb a baranyai (14,5%), és az országos (10,9%) munkanélküliségi rátához viszonyítva. A megye többi hasonló lakosságszámú, funkciójú településével összehasonlítva a i állapotot tekintve (NFSZ adatai) Bóly kitűnik a relatív mutatók tekintetében, mert azok jóval a többi település mutatószámai alatt maradnak. Az önkormányzat mindig komoly erőfeszítéseket tett a vállalkozói környezet megteremtése érdekében: közművek kiépítése, ipari park bővítése, egyedi szolgáltatások létrehozása (optikai hálózat, geotermikus közműrendszer). A pozitív 12

13 mutatókat mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának csökkenése ellenére ezért sikerült elérni. Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A foglalkoztatás szempontjából általánosságban elmondható, hogy hátrányos helyzetű az idősebb, nyugdíj előtt álló korosztály, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, a szakképesítéssel nem rendelkezők, valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti nyilvántartott álláskeresők száma lakónépesség (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,2% 61 4,4% 104 3,8% ,1% 82 6,0% 137 5,0% ,1% 81 5,9% 150 5,5% ,5% 68 5,0% 116 4,3% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal Városunkban a nyilvántartott munkanélküliek számának alakulás eltér az országos, megyei átlagtól, pozitív irányban. A kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére a munkanélküliek aránya tartósan jóval az országos mutató alatt van, és a közötti időszakot tekintve nagyobb negatív irányú elmozdulás sem volt, a tartós, magyarországi gazdasági válság ellenére sem. Az adatokból kitűnik, hogy a nyilvántartott munkanélküliek száma a gazdasági válsággal egyidőben kezdett emelkedni. A évi mélyponthoz képest fokozatos csökkenés figyelhető meg /2011-ben 116 fő, 2012-ben 122 fő, 2013 áprilisában pedig 118 fő volt nyilvántartva álláskeresőként (NSZF adatai)/. Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők száma fő összesen 20 éves és fő fiatalabb % 1,0% 3,6% 3,3% 0,9% év fő % 10,6% 13,1% 15,3% 7,8% év fő % 11,5% 9,5% 10,7% 11,2% év fő % 18,3% 13,9% 10,7% 13,8% év fő % 15,4% 15,3% 14,7% 19,8% év fő

14 % 13,5% 10,2% 12,7% 13,8% év fő % 12,5% 11,7% 10,0% 6,0% év fő % 8,7% 12,4% 14,7% 16,4% év fő % 8,7% 9,5% 6,7% 9,5% 61 év felett fő % 0,0% 0,7% 1,3% 0,9% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A nyilvántartott munkanélküli lakosság korosztályonkénti összetétele rámutat arra, hogy melyek azok a korcsoportok, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítania a település vezetésének, illetve az általa szervezett közfoglalkoztatásba, mely csoportokat kell a jövőben elsősorban bevonni. A munkanélküliek körében a 36-40, valamint az év közötti álláskeresők száma a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett, a többi korcsoporthoz viszonyítva arányuk nagyobb. A nyilvántartott álláskeresők számának 19,8%-a a 34-40, 16,4%-a pedig az év közötti korosztály. Az álláskeresők körében a férfiak száma magasabb, mint a nőké, ez illeszkedik az országos adatokhoz. Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága A megszerzett iskolai végzettség nagymértékben befolyásolja az elhelyezkedést. A munkerőpiaci kínálat- kereslet folyamatos nyomon követése segít meghatározni a képzési irányvonalakat, rávilágít a hiányszakmákra, illetve megmutatja, mely területeken van túlképzés IV. negyedévében országosan 126,2 ezer fő munkanélküli volt, akinek a legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános, 150,4 ezer fő akinek szakiskola vagy szakmunkásképző, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma pedig 8,5 ezer fő volt. Gimnáziummal 49,9 ezer, egyéb érettségivel 85,5 ezer, főiskolai oklevéllel 32,4 ezer, egyetemi diplomával 15,2 ezer fő munkanélkülit tartottak nyilván (KSH: STADAT ). Ezek a számok a évi I. negyedéves adatokat tekintve emelkedést mutatnak, kivéve a gimnáziumi, főiskolai és egyetemi végzettségüket, ezeknél kis arányú csökkenés figyelhető meg. Mindezek alapján megállapítható, hogy jelenleg Magyarországon a legnagyobb problémát a szakképesítéssel nem rendelkezők, illetve a munkaerő-piaci keresletnek nem megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezők száma jelenti. Alacsonyan iskolázott népesség 15 éves és idősebb 15-X éves legalább általános iskolai végzettséggel nem lakosság száma általános iskolát rendelkezők 15-x évesek száma év összesen végzettek száma összes össze nő férfi en sen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,9% ,0% ,8% ,2% 161 9,1% ,4% Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 14

15 Bólyban az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma a népszámlálási adatokat tekintve csökkent. A közötti időszakot tekintve is számuk igen alacsony a nyilvántartott álláskeresők körében. A 8 általánossal, szakiskolai és szakmunkásképzővel, illetve szakközépiskolai végzettséggel és érettségivel rendelkezők aránya követi az országos tendenciát, e végzettséggel rendelkező álláskeresők száma a legmagasabb. A településen ezek alapján elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők, illetve a már képzettséggel rendelkezők felnőttképzésbe történő bevonása, illetve az igények felmérése tekinthető elsődleges feladatnak. Arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban hány fő vett részt felnőttképzésben adat nem áll rendelkezésünkre. A településen az elmúlt években folyamatos problémát jelent, hogy a felsőfokú végzettségűek a településen illetve a környéken nem találnak munkalehetőséget, így sok esetben a várost elhagyni kényszerülnek. Mindez különösen jellemző a fiatal felsőfokú végzettségűekre, akik már később sem térnek vissza a településre Közfoglalkoztatás Bóly Város Önkormányzatának képviselő testülete a 2/2010. (I.5.) határozatával fogadta el a település közfoglalkoztatási tervét. Az önkormányzat folyamatosan nyomon követi a közfoglalkoztatásra vonatkozóan pályázati lehetőségek, és ahhoz igazítva vonja be a nyilvántartott álláskeresőket a közfoglalkoztatásba. A közfoglalkoztatási pályázatokat a település adottságaihoz valamint a pályázati felhívásokhoz igazítja és folyamatosan törekszik a minél nagyobb számú, de egyben eredményes programok megvalósítására, melynek elsődleges célja, hogy évről évre újabb embereket vezessen vissza a munka világába. Közfoglalkoztatásban résztvevők száma év Közfoglalkoztatásban résztvevők száma Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok száma Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % n.a. n.a % n.a. n.a % n.a. n.a. Forrás: Önkormányzati adatok Az önkormányzat által közfoglalkoztatásba bevont személyek számát tekintve nagymértékű emelkedés figyelhető meg, azonban a település aktív korú lakosságának számához viszonyítva arányuk csekély. A év IV. negyedévében az NMH adat szerint 101 fő nyilvántartott álláskereső volt. Ha ezt az adatot, összevetjük a év során a közfoglalkoztatásban résztvevők számával, az látszik, hogy ez a foglalkoztatási forma, még ha átmenetileg is, de pótolni tudja a hiányzó munkalehetőségeket. 15

16 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényt (továbbiakban: Sztv.) az elmúlt időszakban többször módosították, követve a változó gazdasági, társadalmi viszonyokat. A jogszabály alapján a szociálisan rászorult személyek részére a következő pénzbeli és természetben ellátások nyújthatók: pénzben: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély stb. természetbeni ellátás a köztemetés, közgyógyellátás, adósságkezelési- szolgáltatás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Az aktív korúak ellátásának körében a bérpótló juttatást felváltotta a foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Ezen juttatást évente kell felülvizsgálni. Továbbfolyósítás feltétele, hogy a két felülvizsgálat közötti időszakban minden ellátásban részesülőnek legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolni. Ennek összegyűjtésére több lehetőség áll az ellátásban részesülök rendelkezésre: nyílt munkaerő- piacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, munkaerő- piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. Bóly Város Önkormányzatának képviselőtestülete évben fogadta el a szociális ellátások és szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(VI.1.) számú önkormányzati rendeletét, mely összhangban van a törvényi előírásokkal. Az álláskeresőket- amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel, álláskeresési ellátás illeti meg. Ez lehet álláskereséséi járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítési illeti meg. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, maximum 90 nap lehet. Összege a munkaerő- piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a minimálbér 100%-a. Ezen ellátási formák kimerítését követően jelentkeznek az ellátást igénylők az önkormányzatnál. Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos száma rendszeres Foglalkoztatást Azoknak a Azoknak a szociális helyettesítő száma, akik 30 száma, akiktől segélyben támogatás nap helyi részesülők (álláskeresési munkaviszonyt önkormányzati év támogatás) nem tudtak rendelet fő évesek %- ában fő munkanélküliek %-ában igazolni és az FHT jogosultságtól elesett ,4 na na na , ,46 na , ,13 na , ,19 na 0 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal alapján megvonták támogatást a 16

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Újbarok Község Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Újbarok Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (H E P )...3 Bevezetés...3 A település bem utatása... 4 Értékeink, küldetésünk...8 Célok...9

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Halászi Község Önkormányzata 2013-2017 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (2) Bevezetés (2) A település bemutatása (3) Értékeink, küldetésünk (7) Célok (8) A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2013. június 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 5 Bevezetés 5 A település bemutatása 6 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 8 A Helyi

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabajd Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabajd Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tabajd Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajószöged Község Önkormányzata 2013 Készítette a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködésével: Zsarnay Melinda Elfogadva: 43/2013 (VI.27) határozattal Felülvizsgálva:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata

Monostorpályi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorpályi Község Önkormányzata 2013.09.18 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok...

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi esélyegyenlőségi Program. Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi esélyegyenlőségi Program Újtikos Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Zsámbék Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Zsámbék Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata 2013. július 1. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program EGYHÁZASRÁDÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 6 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kerekegyháza Város Önkormányzata 2013. Előszó Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben