ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 6-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 563-3/2008. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 6-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) évi munkatervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, szociális referens A munkatervet készítette: Zárol Evelin, megbízott igazgató A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményt a közgyűlés a 298/2007. (XI. 24.) Kgy. határozatával bízta meg a szociális ágazat megyei módszertani feladatainak január 1-el történő ellátásával, majd a 37/2003. (III. 20.) Kgy. határozatával az intézmény módszertani feladatok ellátására való kijelölését április 1-től március 31-ig terjedő határozott időtartamra megerősítette. A szociális szolgáltatásokról szóló 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelet 8. (4) bekezdése értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti. A módszertani feladatok ellátásával megbízott Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményünk beszámolóját és éves munkatervét is elkészítette. A évi beszámoló a közgyűlés március 6-i ülésén, külön előterjesztésként kerül a képviselőtestület elé. Az intézmény évi munkaterve jelen előterjesztés mellékletét képezi. A megyei módszertani intézmény szakmai feladatait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletek és a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei, határozatai szabályozzák. A munkaterv szerkezete: - Ápolási-gondozási tevékenység - Az ápolási-gondozási egység évi munkaterve - Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok év I. félévére vonatkozóan a módszertani osztály munkaterve A munkaterv határidő és felelős megjelöléssel rögzíti a év feladatait.

2 2 A módszertani osztály évi munkatervének csak az első fél évre történő meghatározásának indoka, hogy a módszertani tevékenység ellátására vonatkozóan a jelenleg megyei módszertani intézmények regionális átszervezése várható. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXI. tv a értelmében a január 1-én működő megyei módszertani intézmények kijelölése június 30-áig marad érvényben, a január 1-je és június 30-a között lejáró kijelölések június 30-áig meghosszabbodnak január 1-je és június 30-a közötti időtartamra új módszertani intézmény nem jelölhető ki, ebben az időszakban a módszertani intézmények működésére a december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A hivatkozott törvény 57. (2) bekezdése értelmében a módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó részletes szabályok rendeleti szabályozására a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Összességében megállapítható, hogy az intézmény évi tevékenység-terve összhangban van a jogszabályi előírásokkal és a szakmai elvárásokkal. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény évi munkatervét jóváhagyja. a közlésre azonnal Rács Zoltán, a bizottság elnöke Pécs, február 26. Horváth Zoltán

3 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona évi munkaterve

4 ÁPOLÁSI GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉG Az ápolási gondozási tevékenység során célunk: az idős vagy beteg gondozásra szoruló emberek magas szintű ellátása, mely magába foglalja az egészségügyi ellátást, gondozást, a fizikai ellátást, - a mentális pszichés gondozást, foglalkoztatást és szórakoztatást. Az ápolási - gondozási egység: Feladata: az intézményben élő lakók teljes körű, koruknak megfelelő: egészségügyi, fizikai, mentális ellátásának biztosítása. Ezen belül: az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezet biztosítása az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás nyújtása rendszeres orvosi felügyelet (egészségségi állapot ellenőrzése, egészségügyi tanácsadás, szűrés, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzése abban az esetben, ha ez az intézmény keretei között megoldható) biztosítása szükség szerint ápolás szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás megszervezése gyógyszerellátás biztosítása gyógyászati segédeszköz biztosítása. Az ápolási gondozási egység összes dolgozója: Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit. Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint, a meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi. Az ápoló gondozó személyzetnek munkavégzése során különös figyelemmel szükséges lennie az alábbiakra: Tiszteletben kell tartania az idős ember autonómiáját és függetlenségét. Fontos, hogy az idős ember önellátási képességének csökkenése mellett is meg tudja őrizni méltóságát. Kiemelkedő figyelmet szükséges fordítania arra, hogy hangnemével, magatartásával és munkavégzésével mindenkor az idős emberek iránti maximális tiszteletet és egyben mindenkor az adott helyzetnek, állapotnak megfelelő bánásmódot tanúsítsa. Ügyelnie kell arra, hogy a lakók jogai (teljes körű ellátás, egyenlő bánásmód, élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog, adatvédelem, magánéletével kapcsolatos titokvédelem, személyes tulajdonát képező mindennapi 2

5 használati tárgyainak használata kivétel: veszélyt jelentő tárgyak, a lakók intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgása a házirend meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét -, családi kapcsolatok fenntartása) ne sérüljenek. Munkavégzése során törekednie kell arra, hogy az intézményi légkör nyugodt, családias, szeretetteljes, harmonikus legyen. Az intézmény ápolást gondozást végző szakmai munkakörei: - intézményvezető ápoló - ápolók-gondozók - mozgásterapeuta - házorvos, pszichiáter, neurológus Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak értelmében gondozási tervet kell készíteni a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeni ütemezését - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az egyéni gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, melynek tagjai: intézményvezető ápoló intézményi orvos szakmai vezetők mentálhigiénés munkatársak foglalkoztatás - szervezők mozgásterapeuta Az egyéni gondozási terv kidolgozása minden esetben a lakó, illetve törvényes képviselőjének bevonásával történik. A tervet kidolgozó munkacsoport évente, jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv tartalmazza: - az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, - az ápolási tevékenység részletes tartalmát - az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet 3

6 - az ápolás várható időtartamát - szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa an figyelemmel kíséri. Az ápoló gondozó személyzet feladata a teljes körű ellátás érdekében: Általános gondozási feladatok - A lakókról az egyéni bánásmód biztosításával gondoskodik. - Az ápolási, gondozási feladatokat a lakó szociális, testi és szellemi állapota figyelembevételével végzi. - Készenlétben tartja, megfelelően kezeli az ápolást segítő eszközöket, textíliákat, kötszereket. - Biztonságos ápolási környezetet teremt, kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Étkeztetési feladatok - Ellátja az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatokat. - Szükség esetén segít az étkezésben. - Gondoskodik az orvos által előírt diéta biztosításáról, és betartatásáról. Konkrét ápolási feladatok - Figyelemmel kíséri a bentlakók életét. - Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatokat ellátja, aktívan közreműködik az étkeztetésnél, szükség esetén segít a táplálkozásban. - Munkája során köteles az asepsis és antisepsis szabályait betartani. Ennek keretében figyelemmel kíséri a lakó kézmosási szokását, szükség esetén motiválja a kézmosásra. - Szükség esetén a beteget öltözteti, vetkőzteti. Ügyelni kell arra, hogy a lakók mindig az évszaknak megfelelő ruházatot hordják. Amennyiben a lakónak nincs megfelelő minőségű, és mennyiségű saját ruházata, úgy intézményi textíliával kell ellátni. A ruhaneműket monogrammal szükséges ellátni. - Ágyaz, ágyneműt cserél. - Ügyel a lakószobák rendszeres szellőztetésére (Reggel, délben, este és természetesen szükség szerint) - Segít a lakónak a tisztálkodásnál, fürdésnél (azokat a teendőket, amiket a lakó önállóan is el tud végezni, azt hagyja, hogy önállóan végezze el). Ügyel a haj, bőr, száj, köröm higiéniájára. - Különös gondot fordít az ágyban fekvők mozgatására, rendszeres levegőztetésükre. A nehezen mozgó lakókat is rendszeresen sétáltatja. - Ellátja a protokollokban szabályozott szakápolási feladatokat a különböző szervrendszerek betegségeiben szenvedő betegek körében. - Munkája során alkalmazza a fiziológiai, kórélettani és klinikai ismereteit. - Tevékenységét az ápolási folyamat, az ápoláslélektan és ápolásetika alapelvei szerint szervezi. - A segítségnyújtást a szakmai rendeletben meghatározott egyéni gondozási tervben rögzíti. 4

7 - Írásos orvosi elrendelésre, valamint a gyógyszerelési szabályzatban, illetve a protokollokban foglaltak szerint elvégzi a gyógyszerezéssel kapcsolatos feladatokat - Előkészíti az eszközöket infúziós terápiához. - Felkészíti a beteget a különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. Segédkezik a laboratóriumi és eszközös vizsgálatok kivitelezésében. - Elvégzi a kompetencia körébe tartozó diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat. - Szükség esetén elsősegélyt nyújt. - Végzi a haldoklóval kapcsolatos ápolási teendőket, a halott körüli teendőket ellátja. - Előkészíti a szükséges eszközöket a laboratóriumi vizsgálatokhoz, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. - Aseptis betartása mellett sebek kötözése. Adminisztratív és tájékoztatási feladatok - Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási, gondozási és egyéb dokumentációt. - A beteg és a hozzátartozó részére megfelelő tájékoztatást ad a kompetencia szintnek megfelelően. A hozzátartozót kórház, elhalálozás esetén értesíti. - Vezeti a műszak átadási naplót, a napi eseményeket dokumentálja. Megelőző és rehabilitációs feladatok - Prevenciós és rehabilitációs feladatokat lát el. - Részt vesz a beteg és a hozzátartozó betegségmegelőzésre, egészségfejlesztésre és az ápolási feladatokkal kapcsolatos ismeretekre vonatkozó oktatásában. - A műszakbeosztásának megfelelően köteles az aktuális foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában részt venni. Ebben az értelemben a foglalkozások előtt, a rendezvények, ünnepi megemlékezések alkalmával segít a mentálhigiénés, illetve foglalkoztatás szervezőnek a lakókat odakísérni, az események után őket a szobájukba visszakísérni. - Az intézményi gyógyászati segédeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használja. A szakmai vezetőnek, illetve intézményvezető ápolónak jelzi a lakók ilyen irányú ellátási igényét. A lakókat megtanítja az adott gyógyászati segédeszköz helyes használatára. Takarítási, tisztasági feladatok - Kulturált környezetet, higiénés rendet biztosít. - Gondoskodik a hűtőszekrények rendszeres fertőtlenítéséről, rendbe tételéről. - Gondoskodik a lakók éjjeli szekrényeinek rendszeres takarításáról, környezetük rendbe tételéről. - Gondoskodik a ruhás szekrények rendbe tételéről, a ruhák elpakolásáról. Egyéb feladatok - Folyamatosan fejleszti ismereteit. A továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében részt vesz továbbképzéseken. - Munkavégzése során betartja a tűz- és munkavédelmi szabályokat. - Közreműködik az új beköltözők elhelyezésében, a mielőbbi beilleszkedés elősegítésében. Gondoskodik a hozott ingóságok leltárba vételéről, elhelyezéséről. - Tevékenységéről rendszeresen beszámol a szakmai vezetőnek, intézményvezető ápolónak. - Az észlelt hiányosságokról tájékoztatja a szakmai vezetőt. - A lakóktól, hozzátartozóiktól pénzt, értéktárgyat nem fogadhat el. - Részt vesz a nővér-, munkaértekezleteken. 5

8 A műszak átvétele előtt, illetve átadásakor köteles elolvasni a műszak átadónaplót. Keresztespusztai telephely Demens részleg: A demens részlegen élő lakókkal kapcsolatban alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és neurotikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Ehhez kapcsolódóan a demenciával küzdő idős ember életminőségének megőrzésébe beletartozik: A biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítása, ápolási gondozási szükségleteinek kielégítése, az állapotának, az élethelyzetének és a pillanatnak adekvát kommunikáció alkalmazása, a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció megelőzésének támogatása, a kognitív jellegű tünetek és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhítése, az önellátási képességek javítása, a képességromlás késleltetése, a képességek csökkenéséből származó zavarok enyhítése, az izoláció elkerülése, a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása, az állandóság biztosítása, biztonságának megőrzése és a védelem, mely az esetleges korlátozás egyetlen lehetséges alapja. A lakók számára biztosított teljes körű ellátás részeként mozgásterapeutát alkalmazunk, akinek feladata Görcsönyben és keresztespusztai telephelyén a mozgásban korlátozottá vált embernek, a lehetőségekhez mérten, az eredeti mozgáskészségre, mozgásmechanizmusra való megtanítása. AZ ÁPOLÁSI GONDOZÁSI EGYSÉG ÉVI MUNKATERVE 1. Az intézmény lakói számára rendszeres orvosi felügyelet biztosítása az intézmény orvosa 2. Az intézmény lakói számára az éves szűrővizsgálatok megszervezése az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 3. Szakorvosi vizsgálatok végzése szükség szerint az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 6

9 4. Tüdőszűrő vizsgálat a fentjáró lakóknál évente egyszer, helyben történő szűréssel, fekvőknél köpet levétel május az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 5. Laborvizsgálatok végzése a szükségleteknek megfelelően, krónikus betegségben szenvedőknél havonta. (vizelet, vércukor, prothrombin szint stb.) intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 6. Diabeteses, hypertoniás, ISZB, vesebetegek, daganatos betegek állapotának figyelemmel kisérése, normál vizsgálatok, helyben ellenőrző vizsgálatok végzése. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 7. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése és nyilvántartása, engedélyhez kötött gyógyszerek beszerzése az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 8. Munkarend szervezése, kialakítása a dolgozók körében napi munkaterv készítése intézményvezető ápoló, szakmai vezetők, megbízott ápolók. 9. Gyógyszerek felhasználásának ellenőrzése, elszámolása. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 10. A lakószobák rendjének, tisztaságának betartatása, ellenőrzése (szekrények, éjjeliszekrények, tálcák, poharak, hűtők stb.) szakmai vezetők, csoportfelelős ápolók. 11. Ápolási gondozási dokumentációk vezetése. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 12. Belső ellenőrzés végzése félévente 7

10 intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 13. Az ápoló - gondozó személyzet részére továbbképzések, nővérértekezletek szervezése, csoportértekezletek tartása. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 14. Gondozási irányelvek, célkitűzések ismertetése a dolgozókkal. A napi ápolási gondozási folyamatok ellenőrzése. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 15. Takarító személyzet részére félévente megbeszélés tartása a higiénés munka jelentőségéről, a fertőtlenítő szerek használatáról hatásáról. A munkavédelmi szabályok előírásainak betartásának jelentőségéről. március szeptember intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 16. Előgondozás szervezése, lebonyolítása intézményvezető, intézményvezető ápoló, mentálhigiénés munkatársak, keresztespusztai telephely - vezető 17. Rehabilitációs tevékenység szervezése, végrehajtása (torna gyógytorna, gépi kezelések intézményvezető ápoló, mozgásterapeuta, mentálhigiénés munkatársak, szakmai vezetők 18. Hozzátartozókkal, kórházakkal, társintézményekkel való kapcsolattartás. intézményvezető ápoló, mentálhigiénés csoport, mozgásterapeuta, szakmai vezetők 19. Egészségnevelés, prevenció intézmény orvos, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők, mozgásterapeuta, foglalkoztatás - szervező 20. Egyéni gondozási tervek készítése minden lakó számára. február 8

11 intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, mentálhigiénés csoport, mozgásterapeuta, szakmai vezetők 21. Tárgyi eszközök, hiányzó műszerek, állapotjavuláshoz szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzése. intézményvezető ápoló Rehabilitáció A dolgozóknak és a lakóknak egyaránt érdeke, hogy az önellátó képesség a lehetséges határig fenntartható, illetve aktív rehabilitációval visszanyerhető legyen. Idős korban a mozgástér beszűkül. Sokszor a tartós fekvőbeteggé válás maga után vonja a szellemi leépülést is. A fizikai erő elvesztése inaktivitáshoz vezet. A rehabilitáció a gondozási tevékenység fontos része, életkorra, mentális állapotra és egészségi állapotra tekintettel. A rehabilitáció folyamatát képezi: - a tematikus foglalkoztatás, - a munkavégzés célú foglalkoztatás, - képességfejlesztés, - szabadidős, kulturális és közösségi programok, - testmozgás szervezése A testmozgás fizikai és egészségi állapotnak megfelelő megszervezése a mozgásterapeuta feladata. A mozgásterapeuta feladata tehát, hogy a mozgásban korlátozottá vált embert, a lehetőségekhez mérten, az eredeti mozgáskészségre, mozgásmechanizmusra megtanítsa. Ennek keretében: Vizsgálja az izületek mozgáshatárait és a mérések alapján különböző passzív mobilizációs technikákat, valamint aktív mobilizáló gyakorlatokat alkalmaz az izületi mozgáspálya helyreállítása és megőrzése céljából. Mozgásprogrammal a lehető legnagyobb önállóság kialakítására törekszik A fekvő betegeket rendszeresen tornáztatja. A lakók számára egészségnevelést tart. A mozgásszervi, izületi betegségben szenvedők kezelése, gyógymasszázs elvégzése. intézményvezető ápoló, mozgásterapeuta, szakmai vezetők 9

12 Mentálhigiénés ellátás A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, az egyéni-, illetve csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a családi és társas kapcsolatok fenntartásának feltételeit, a gondozási tervek megvalósulását, a hitélet gyakorlásának feltételeit. Megszervezzük: - az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket, - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket, - a kulturális tevékenységeket. mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők A mentálhigiénés dokumentáció vezetése, értékelése mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők Havonta csoportértekezlet tartása, beszámoló az intézményvezetőnek a végzett tevékenységekről, felmerülő problémákról. mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők Az Érdekvédelmi Fórum működésének segítése. Az intézmény életével kapcsolatos feladatok, problémák megbeszélése. Érdekvédelmi Fórum összehívása: félévente, ill. szükség szerint. intézményvezető, intézményvezető ápoló, mentálhigiénés munkatársak Manuális és szórakoztató foglalkoztatás, a lakók hasznos időtöltése feltételeinek biztosítása. Éves, havi, heti foglalkoztatási terv készítése, a végrehajtás ellenőrzése. mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők 10

13 Az intézménybe felvételre várók előgondozásában való részvétel intézményvezető, keresztespusztai telephely vezető, szociális ügyintéző, szakmai vezető, mentálhigiénés munkatársak Ünnepélyek, rendezvények (éves terv) Ezen kívül a mentálhigiénés csoport tagjai havi, napi tervet is készítenek. Hónapok Görcsöny Keresztespuszta Január - Vízkereszt, fenyőfák lebontása - névnapok megünneplése - jelmezkészítés farsangra, verstanulás - Farsang Február - névnapok megünneplése - játékos vetélkedő az emeleti ebédlőben Március - Nőnap - Megemlékezés március 15.-ről - Névnapok megünneplése - Tojásfestés, készülődés Húvétra - Húsvét Április - Bolondos április vetélkedő - Névnapok megünneplése Május - Anyák napi ünnepély - Majális - Névnapok megünneplése - Pünkösdi műsor Június - Szalonnasütés - Névnapok megünneplése Július - Névnapok megünneplése - Kirándulás Augusztus - Kirándulás - Megemlékezés augusztus 20.-ról - Névnapok megünneplése - Vízkereszt, fenyőfák lebontása - Petőfi Sándorról való megemlékezés - Jelmezek készítése - Farsang - Nőnapi megemlékezés - Március 15. ünnepi műsor versekkel - Húsvéti tojások festése - Ajándékkészítés - Költészet napjáról való megemlékezés - Bolondos április vetélkedő - Májusfa állítás - Májusfa kitáncolás - Anyák napi megemlékezés - Kerek évfordulós lakók megünneplése - Máriagyűdi kirándulás, templom látogatás - Szőlőhegyi kirándulás Baksára - Szalonnasütés az intézmény parkjában - Szigetvári termál strandolás 11

14 Szeptember - Névnapok megünneplése - Szüreti bál Október - Idősek hónapja rendezvények sorozata - Megyei Nóta és Népdaléneklési verseny - óvodások műsora - megemlékezés október 23.-ról - iskolások műsora - sütőtök fesztivál - Névnapok megünneplése November - Halottak Napi megemlékezés - Névnapok megünneplése - Múzeumlátogatás - Katalin bál December - Mikulás ünnepség - Névnapok megünneplése - Görcsönyi Női Kar műsora - Megye Karácsony - Fenyőfa állítás - Betlehemes játék - Szilveszter - Szüreti mulatság - Idősek hónapja rendezvények sorozata - Halottak Napi megemlékezés - Adventi koszorúk, kopogtatók készítése - Mikulás ünnepség - Kerek évfordulós lakók megünneplése - Megye Karácsony - Őskeresztények műsora - Pellérdi általános iskolások előadása - Betlehemes játék - Óév búcsúztató - A foglalkoztatáshoz új eszközökre, játékokra, szemléltető eszközökre van szükség (Naplemente Alapítvány) Egyéb: Az akkreditált továbbképzésre kötelezett szakdolgozók továbbképzése a középtávú, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő éves továbbképzési tervnek megfelelően. intézményvezető, intézményvezető ápoló Tervezett, szükséges felújítások-beruházások: Görcsöny - Külső vízhálózat felújítása - Mosoda, földszinti fürdőszoba felújítása (Naplemente Alapítvány) - Lift beépítése (2006-ról áthúzódó) 12

15 - Tisztasági festések an - Földszinti fürdőszoba felújítása, tusolórész kialakítása (Naplemente Alapítvány) - Mosoda felújítása (Naplemente Alapítvány) - Ápolási osztály berendezésének, felszereléseinek cseréje - 5-ös apartman bal szélső apartman épületi problémáinak felderítése helyreállíttatása. Keresztespuszta II. épület - Központi fűtés felújítása - Nyílászárók javítása - Lakószobák padozatának cseréje (a jelenlegi műanyagpadló töredezett, balesetveszélyes) - Alsó fürdőszoba átalakítása a lakók életkori sajátosságainak megfelelően Iroda Internet hozzáférés kiépítése Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok: Az intézmény évi munkatervének elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése február 25. intézményvezető, az intézmény vezető beosztású dolgozói Beszámoló az intézmény évi tevékenységéről február 25. intézményvezető, az intézmény vezető beosztású dolgozói Az intézmény évi költségvetésének elkészítése. Finanszírozási terv készítése. a fenntartó által megadott időpont intézményvezető, gazdasági vezető évi térítési díjak felülvizsgálata, új térítési díjak megállapítása. Az értesítések elkészítése, illetve a határozathozatalhoz szükséges adatlapok felterjesztése március 1. intézményvezető, gazdasági vezető, szociális ügyintézők Normatív támogatások igénybevételének igazolására szolgáló nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. gazdasági vezető Az éves statisztikai jelentések elkészítése és határidőre történő megküldése. az adatszolgáltató lapokon feltüntetett időpont. 13

16 gazdasági vezető Belső ellenőrzési terv elkészítése, az ellenőrzések terv szerinti elvégzése. a terv elkészítése március 30., illetve. gazdasági vezető A módszertani osztály évi működési költségigényeinek vizsgálata, ellenőrzése március 30. gazdasági vezető Selejtezések, leltározások, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok elvégzése. az ütemterv szerint gazdasági vezető, telephely vezető, leltárkezelő év I. felére vonatkozó módszertani osztályának munkaterve (megyei módszertani kijelölés június 30-ig tart) A módszertani osztály szakértőként részt vesz a megye területén működő alap és szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatók és intézmények tevékenységének szakmai ellenőrzésében. A feladatot a működési engedély kiadására jogosult szerv megbízásából látja el. A megbízó szerv által megadott időpont A módszertani intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján segítő szakértőként ellátja a megyei fenntartású intézmények ellenőrzését. A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont A Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján részt veszünk a 2000 lakos feletti települések szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésében. A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont A módszertani osztály tevékenyen részt vesz a Baranya Megyei Önkormányzat által, a 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendeletében szabályozottak szerint a szakma szereplőinek érdekegyeztető, véleményező és konszenzuskereső fórumaként létrehozott Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában. A kerekasztal elsődleges feladata a megyei szolgáltatástervezési 14

17 koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, segítése. Ezen túl a kerekasztal tevékenysége keretében an tájékoztatjuk a tagokat az aktuális jogszabálymódosításokról, pályázati lehetőségekről, segítséget nyújtunk a felmerülő szakmai kérdésekben. Az egyeztető fórum szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik. A működési engedélyek kiadására jogosul hatóságok felkérésére elvégezzük a szociális szolgáltatók szakmai programjainak véleményezését. Az alapszolgáltatást-, és szakosított ellátást nyújtó intézmények szakmai programjának véleményezése A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43. és 43/A.. alapján a megyei módszertani osztály végzi el a háziorvos által az ápolt személynek az állandó és tartós gondozására vonatkozóan kiállított szakvélemény felülvizsgálatát, továbbá a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igényére vonatkozóan szakvélemény állít ki. A módszertani osztály a munkát helyszíni vizsgálatok lefolytatásával végzi, a szakvéleményét a települési önkormányzat jegyzője számára megküldi. Tápai Istvánné szakmai vezető Hegedűsné Hegyi Edit keresztespusztai telephely vezető Molnár Ferencné szakmai vezető A módszertani osztály rendszeres kapcsolatot tart a szakminisztériummal, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel. Az intézmények szakmai problémáinak, javaslatainak közvetítésével a jelentősebb döntések előkészítésében a jogalkotók munkájának segítésére törekszünk. 15

18 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a módszertani intézet részt vesz a fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába, illetve rehabilitációs intézményébe történő bekerülést megelőzően az ellátást igénylő, valamint a szociális foglalkoztatás megkezdése előtt és a foglalkoztatás során évente az ellátott fogyatékos személy rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzésében. A módszertani osztály az illetékességi területén megszervezi és segíti a 2008-évben esedékes pszichiátriai felülvizsgálatok elvégzését. A szociális területen dolgozók problémáinak feltárására, megbeszélésére, az intézményünkben alkalmazott ápolási - gondozási technikák elméleti és gyakorlati bemutatására igény szerint konzultációs lehetőséget biztosítunk. Kerekesné Óbert Edit mb. intézményvezető ápoló A kistérségekkel való együttműködés lehetséges formáinak kiépítése. Helyzetfelmérés, adatgyűjtés. A Baranya Megyei Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának előkészítése március

19 Pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázati tanácsadás. Adatbázis készítése, meglévő adatbázis frissítése. Intézményi honlapunk által az intézmények közötti szakmai kommunikáció segítése, naprakész információkkal, módszertani segédletekkel, útmutatókkal, jogszabály-ismertetőkkel a lakosság, valamint az intézmények, szolgáltatók számára tájékoztatás nyújtása. Képzések szervezése, esetmegbeszélések-, tapasztalatcserék szervezése a megye területén tevékenykedő szociális szakemberek számára. A módszertani osztály kiemelt figyelmet fordít a megye szociális ellátórendszerébe tartozó alapellátási feladatok szervezésének és működtetésének szakmai segítésére. Ennek érdekében az alapszolgáltatási feladatokat ellátókon, az ellátási kötelezettséggel rendelkező települési önkormányzatokon kívül rendszeres kapcsolatot tartunk a többcélú kistérségi társulások menedzsereivel is. 17

20 Idősügyi Tanács működtetése. Görcsöny, február 15. Zárol Evelin mb. intézményvezető 18

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 6646 Tömörkény, Ifjúság u.8. Tel: 63-477-152; Fax:63-577-020 E-mail: gondozasi.kozpont@tomorkeny.hu 2014. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A központjában található,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Szakmai Program. Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Napközi Otthona 2500 Esztergom, Dessewffy u. 20. Tel: 06/ 33 501 160 Email: szentrita@invitel.hu Szakmai Program

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben