ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 6-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának 2008. március 6-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke Szám: 563-3/2008. Melléklet: 1 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának március 6-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona (Görcsöny) évi munkatervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Löffler Tamás, szociális referens A munkatervet készítette: Zárol Evelin, megbízott igazgató A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményt a közgyűlés a 298/2007. (XI. 24.) Kgy. határozatával bízta meg a szociális ágazat megyei módszertani feladatainak január 1-el történő ellátásával, majd a 37/2003. (III. 20.) Kgy. határozatával az intézmény módszertani feladatok ellátására való kijelölését április 1-től március 31-ig terjedő határozott időtartamra megerősítette. A szociális szolgáltatásokról szóló 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelet 8. (4) bekezdése értelmében a módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény az éves munkatervét a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szakbizottsága elé, éves beszámolóját pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjeszti. A módszertani feladatok ellátásával megbízott Kastélypark" Módszertani Otthon (Görcsöny) intézményünk beszámolóját és éves munkatervét is elkészítette. A évi beszámoló a közgyűlés március 6-i ülésén, külön előterjesztésként kerül a képviselőtestület elé. Az intézmény évi munkaterve jelen előterjesztés mellékletét képezi. A megyei módszertani intézmény szakmai feladatait a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többször módosított évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendeletek és a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei, határozatai szabályozzák. A munkaterv szerkezete: - Ápolási-gondozási tevékenység - Az ápolási-gondozási egység évi munkaterve - Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok év I. félévére vonatkozóan a módszertani osztály munkaterve A munkaterv határidő és felelős megjelöléssel rögzíti a év feladatait.

2 2 A módszertani osztály évi munkatervének csak az első fél évre történő meghatározásának indoka, hogy a módszertani tevékenység ellátására vonatkozóan a jelenleg megyei módszertani intézmények regionális átszervezése várható. Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXI. tv a értelmében a január 1-én működő megyei módszertani intézmények kijelölése június 30-áig marad érvényben, a január 1-je és június 30-a között lejáró kijelölések június 30-áig meghosszabbodnak január 1-je és június 30-a közötti időtartamra új módszertani intézmény nem jelölhető ki, ebben az időszakban a módszertani intézmények működésére a december 31-én hatályos jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A hivatkozott törvény 57. (2) bekezdése értelmében a módszertani intézmények kijelölésére és feladataira vonatkozó részletes szabályok rendeleti szabályozására a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Összességében megállapítható, hogy az intézmény évi tevékenység-terve összhangban van a jogszabályi előírásokkal és a szakmai elvárásokkal. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézmény évi munkatervét jóváhagyja. a közlésre azonnal Rács Zoltán, a bizottság elnöke Pécs, február 26. Horváth Zoltán

3 A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Módszertani Otthona évi munkaterve

4 ÁPOLÁSI GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉG Az ápolási gondozási tevékenység során célunk: az idős vagy beteg gondozásra szoruló emberek magas szintű ellátása, mely magába foglalja az egészségügyi ellátást, gondozást, a fizikai ellátást, - a mentális pszichés gondozást, foglalkoztatást és szórakoztatást. Az ápolási - gondozási egység: Feladata: az intézményben élő lakók teljes körű, koruknak megfelelő: egészségügyi, fizikai, mentális ellátásának biztosítása. Ezen belül: az ellátottak életkorának és egészségi állapotának megfelelő környezet biztosítása az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás nyújtása rendszeres orvosi felügyelet (egészségségi állapot ellenőrzése, egészségügyi tanácsadás, szűrés, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzése abban az esetben, ha ez az intézmény keretei között megoldható) biztosítása szükség szerint ápolás szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás megszervezése gyógyszerellátás biztosítása gyógyászati segédeszköz biztosítása. Az ápolási gondozási egység összes dolgozója: Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit. Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint, a meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi. Az ápoló gondozó személyzetnek munkavégzése során különös figyelemmel szükséges lennie az alábbiakra: Tiszteletben kell tartania az idős ember autonómiáját és függetlenségét. Fontos, hogy az idős ember önellátási képességének csökkenése mellett is meg tudja őrizni méltóságát. Kiemelkedő figyelmet szükséges fordítania arra, hogy hangnemével, magatartásával és munkavégzésével mindenkor az idős emberek iránti maximális tiszteletet és egyben mindenkor az adott helyzetnek, állapotnak megfelelő bánásmódot tanúsítsa. Ügyelnie kell arra, hogy a lakók jogai (teljes körű ellátás, egyenlő bánásmód, élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki egészséghez való jog, adatvédelem, magánéletével kapcsolatos titokvédelem, személyes tulajdonát képező mindennapi 2

5 használati tárgyainak használata kivétel: veszélyt jelentő tárgyak, a lakók intézményen belüli és intézményen kívüli szabad mozgása a házirend meghatározza az intézményből történő távozás és visszatérés rendjét -, családi kapcsolatok fenntartása) ne sérüljenek. Munkavégzése során törekednie kell arra, hogy az intézményi légkör nyugodt, családias, szeretetteljes, harmonikus legyen. Az intézmény ápolást gondozást végző szakmai munkakörei: - intézményvezető ápoló - ápolók-gondozók - mozgásterapeuta - házorvos, pszichiáter, neurológus Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglaltak értelmében gondozási tervet kell készíteni a szakosított intézményi ellátásban részesülő személyre vonatkozóan. Az egyéni gondozási terv tartalmazza: - az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét, - az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, azok időbeni ütemezését - az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. Az egyéni gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, melynek tagjai: intézményvezető ápoló intézményi orvos szakmai vezetők mentálhigiénés munkatársak foglalkoztatás - szervezők mozgásterapeuta Az egyéni gondozási terv kidolgozása minden esetben a lakó, illetve törvényes képviselőjének bevonásával történik. A tervet kidolgozó munkacsoport évente, jelentős állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor átfogóan értékeli az elért eredményeket, és ennek figyelembevételével módosítja az egyéni gondozási tervet. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. Az ápolási terv tartalmazza: - az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását, - az ápolási tevékenység részletes tartalmát - az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet 3

6 - az ápolás várható időtartamát - szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését. Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az intézmény orvosa an figyelemmel kíséri. Az ápoló gondozó személyzet feladata a teljes körű ellátás érdekében: Általános gondozási feladatok - A lakókról az egyéni bánásmód biztosításával gondoskodik. - Az ápolási, gondozási feladatokat a lakó szociális, testi és szellemi állapota figyelembevételével végzi. - Készenlétben tartja, megfelelően kezeli az ápolást segítő eszközöket, textíliákat, kötszereket. - Biztonságos ápolási környezetet teremt, kezeli a fertőző anyagokat, eszközöket. Étkeztetési feladatok - Ellátja az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatokat. - Szükség esetén segít az étkezésben. - Gondoskodik az orvos által előírt diéta biztosításáról, és betartatásáról. Konkrét ápolási feladatok - Figyelemmel kíséri a bentlakók életét. - Az élelmezéssel kapcsolatos ápolói feladatokat ellátja, aktívan közreműködik az étkeztetésnél, szükség esetén segít a táplálkozásban. - Munkája során köteles az asepsis és antisepsis szabályait betartani. Ennek keretében figyelemmel kíséri a lakó kézmosási szokását, szükség esetén motiválja a kézmosásra. - Szükség esetén a beteget öltözteti, vetkőzteti. Ügyelni kell arra, hogy a lakók mindig az évszaknak megfelelő ruházatot hordják. Amennyiben a lakónak nincs megfelelő minőségű, és mennyiségű saját ruházata, úgy intézményi textíliával kell ellátni. A ruhaneműket monogrammal szükséges ellátni. - Ágyaz, ágyneműt cserél. - Ügyel a lakószobák rendszeres szellőztetésére (Reggel, délben, este és természetesen szükség szerint) - Segít a lakónak a tisztálkodásnál, fürdésnél (azokat a teendőket, amiket a lakó önállóan is el tud végezni, azt hagyja, hogy önállóan végezze el). Ügyel a haj, bőr, száj, köröm higiéniájára. - Különös gondot fordít az ágyban fekvők mozgatására, rendszeres levegőztetésükre. A nehezen mozgó lakókat is rendszeresen sétáltatja. - Ellátja a protokollokban szabályozott szakápolási feladatokat a különböző szervrendszerek betegségeiben szenvedő betegek körében. - Munkája során alkalmazza a fiziológiai, kórélettani és klinikai ismereteit. - Tevékenységét az ápolási folyamat, az ápoláslélektan és ápolásetika alapelvei szerint szervezi. - A segítségnyújtást a szakmai rendeletben meghatározott egyéni gondozási tervben rögzíti. 4

7 - Írásos orvosi elrendelésre, valamint a gyógyszerelési szabályzatban, illetve a protokollokban foglaltak szerint elvégzi a gyógyszerezéssel kapcsolatos feladatokat - Előkészíti az eszközöket infúziós terápiához. - Felkészíti a beteget a különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. Segédkezik a laboratóriumi és eszközös vizsgálatok kivitelezésében. - Elvégzi a kompetencia körébe tartozó diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat. - Szükség esetén elsősegélyt nyújt. - Végzi a haldoklóval kapcsolatos ápolási teendőket, a halott körüli teendőket ellátja. - Előkészíti a szükséges eszközöket a laboratóriumi vizsgálatokhoz, valamint a diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz. - Aseptis betartása mellett sebek kötözése. Adminisztratív és tájékoztatási feladatok - Vezeti a munkájával kapcsolatos ápolási, gondozási és egyéb dokumentációt. - A beteg és a hozzátartozó részére megfelelő tájékoztatást ad a kompetencia szintnek megfelelően. A hozzátartozót kórház, elhalálozás esetén értesíti. - Vezeti a műszak átadási naplót, a napi eseményeket dokumentálja. Megelőző és rehabilitációs feladatok - Prevenciós és rehabilitációs feladatokat lát el. - Részt vesz a beteg és a hozzátartozó betegségmegelőzésre, egészségfejlesztésre és az ápolási feladatokkal kapcsolatos ismeretekre vonatkozó oktatásában. - A műszakbeosztásának megfelelően köteles az aktuális foglalkoztatási és mentálhigiénés munkában részt venni. Ebben az értelemben a foglalkozások előtt, a rendezvények, ünnepi megemlékezések alkalmával segít a mentálhigiénés, illetve foglalkoztatás szervezőnek a lakókat odakísérni, az események után őket a szobájukba visszakísérni. - Az intézményi gyógyászati segédeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használja. A szakmai vezetőnek, illetve intézményvezető ápolónak jelzi a lakók ilyen irányú ellátási igényét. A lakókat megtanítja az adott gyógyászati segédeszköz helyes használatára. Takarítási, tisztasági feladatok - Kulturált környezetet, higiénés rendet biztosít. - Gondoskodik a hűtőszekrények rendszeres fertőtlenítéséről, rendbe tételéről. - Gondoskodik a lakók éjjeli szekrényeinek rendszeres takarításáról, környezetük rendbe tételéről. - Gondoskodik a ruhás szekrények rendbe tételéről, a ruhák elpakolásáról. Egyéb feladatok - Folyamatosan fejleszti ismereteit. A továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében részt vesz továbbképzéseken. - Munkavégzése során betartja a tűz- és munkavédelmi szabályokat. - Közreműködik az új beköltözők elhelyezésében, a mielőbbi beilleszkedés elősegítésében. Gondoskodik a hozott ingóságok leltárba vételéről, elhelyezéséről. - Tevékenységéről rendszeresen beszámol a szakmai vezetőnek, intézményvezető ápolónak. - Az észlelt hiányosságokról tájékoztatja a szakmai vezetőt. - A lakóktól, hozzátartozóiktól pénzt, értéktárgyat nem fogadhat el. - Részt vesz a nővér-, munkaértekezleteken. 5

8 A műszak átvétele előtt, illetve átadásakor köteles elolvasni a műszak átadónaplót. Keresztespusztai telephely Demens részleg: A demens részlegen élő lakókkal kapcsolatban alapvető cél, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, pszichés és neurotikus egyensúlyának megtartása mellett élje életét. Ehhez kapcsolódóan a demenciával küzdő idős ember életminőségének megőrzésébe beletartozik: A biztonságos és optimális gondozási környezet kialakítása, ápolási gondozási szükségleteinek kielégítése, az állapotának, az élethelyzetének és a pillanatnak adekvát kommunikáció alkalmazása, a tájékozódás, a térbeli és az időbeli orientáció megelőzésének támogatása, a kognitív jellegű tünetek és a magatartási, valamint a pszichés tünetek enyhítése, az önellátási képességek javítása, a képességromlás késleltetése, a képességek csökkenéséből származó zavarok enyhítése, az izoláció elkerülése, a szűkebb és tágabb szociális környezetben való részvétel támogatása, az állandóság biztosítása, biztonságának megőrzése és a védelem, mely az esetleges korlátozás egyetlen lehetséges alapja. A lakók számára biztosított teljes körű ellátás részeként mozgásterapeutát alkalmazunk, akinek feladata Görcsönyben és keresztespusztai telephelyén a mozgásban korlátozottá vált embernek, a lehetőségekhez mérten, az eredeti mozgáskészségre, mozgásmechanizmusra való megtanítása. AZ ÁPOLÁSI GONDOZÁSI EGYSÉG ÉVI MUNKATERVE 1. Az intézmény lakói számára rendszeres orvosi felügyelet biztosítása az intézmény orvosa 2. Az intézmény lakói számára az éves szűrővizsgálatok megszervezése az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 3. Szakorvosi vizsgálatok végzése szükség szerint az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 6

9 4. Tüdőszűrő vizsgálat a fentjáró lakóknál évente egyszer, helyben történő szűréssel, fekvőknél köpet levétel május az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 5. Laborvizsgálatok végzése a szükségleteknek megfelelően, krónikus betegségben szenvedőknél havonta. (vizelet, vércukor, prothrombin szint stb.) intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 6. Diabeteses, hypertoniás, ISZB, vesebetegek, daganatos betegek állapotának figyelemmel kisérése, normál vizsgálatok, helyben ellenőrző vizsgálatok végzése. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 7. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése és nyilvántartása, engedélyhez kötött gyógyszerek beszerzése az intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 8. Munkarend szervezése, kialakítása a dolgozók körében napi munkaterv készítése intézményvezető ápoló, szakmai vezetők, megbízott ápolók. 9. Gyógyszerek felhasználásának ellenőrzése, elszámolása. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 10. A lakószobák rendjének, tisztaságának betartatása, ellenőrzése (szekrények, éjjeliszekrények, tálcák, poharak, hűtők stb.) szakmai vezetők, csoportfelelős ápolók. 11. Ápolási gondozási dokumentációk vezetése. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 12. Belső ellenőrzés végzése félévente 7

10 intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 13. Az ápoló - gondozó személyzet részére továbbképzések, nővérértekezletek szervezése, csoportértekezletek tartása. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 14. Gondozási irányelvek, célkitűzések ismertetése a dolgozókkal. A napi ápolási gondozási folyamatok ellenőrzése. intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 15. Takarító személyzet részére félévente megbeszélés tartása a higiénés munka jelentőségéről, a fertőtlenítő szerek használatáról hatásáról. A munkavédelmi szabályok előírásainak betartásának jelentőségéről. március szeptember intézményvezető ápoló, szakmai vezetők 16. Előgondozás szervezése, lebonyolítása intézményvezető, intézményvezető ápoló, mentálhigiénés munkatársak, keresztespusztai telephely - vezető 17. Rehabilitációs tevékenység szervezése, végrehajtása (torna gyógytorna, gépi kezelések intézményvezető ápoló, mozgásterapeuta, mentálhigiénés munkatársak, szakmai vezetők 18. Hozzátartozókkal, kórházakkal, társintézményekkel való kapcsolattartás. intézményvezető ápoló, mentálhigiénés csoport, mozgásterapeuta, szakmai vezetők 19. Egészségnevelés, prevenció intézmény orvos, intézményvezető ápoló, szakmai vezetők, mozgásterapeuta, foglalkoztatás - szervező 20. Egyéni gondozási tervek készítése minden lakó számára. február 8

11 intézmény orvosa, intézményvezető ápoló, mentálhigiénés csoport, mozgásterapeuta, szakmai vezetők 21. Tárgyi eszközök, hiányzó műszerek, állapotjavuláshoz szükséges gyógyászati segédeszközök beszerzése. intézményvezető ápoló Rehabilitáció A dolgozóknak és a lakóknak egyaránt érdeke, hogy az önellátó képesség a lehetséges határig fenntartható, illetve aktív rehabilitációval visszanyerhető legyen. Idős korban a mozgástér beszűkül. Sokszor a tartós fekvőbeteggé válás maga után vonja a szellemi leépülést is. A fizikai erő elvesztése inaktivitáshoz vezet. A rehabilitáció a gondozási tevékenység fontos része, életkorra, mentális állapotra és egészségi állapotra tekintettel. A rehabilitáció folyamatát képezi: - a tematikus foglalkoztatás, - a munkavégzés célú foglalkoztatás, - képességfejlesztés, - szabadidős, kulturális és közösségi programok, - testmozgás szervezése A testmozgás fizikai és egészségi állapotnak megfelelő megszervezése a mozgásterapeuta feladata. A mozgásterapeuta feladata tehát, hogy a mozgásban korlátozottá vált embert, a lehetőségekhez mérten, az eredeti mozgáskészségre, mozgásmechanizmusra megtanítsa. Ennek keretében: Vizsgálja az izületek mozgáshatárait és a mérések alapján különböző passzív mobilizációs technikákat, valamint aktív mobilizáló gyakorlatokat alkalmaz az izületi mozgáspálya helyreállítása és megőrzése céljából. Mozgásprogrammal a lehető legnagyobb önállóság kialakítására törekszik A fekvő betegeket rendszeresen tornáztatja. A lakók számára egészségnevelést tart. A mozgásszervi, izületi betegségben szenvedők kezelése, gyógymasszázs elvégzése. intézményvezető ápoló, mozgásterapeuta, szakmai vezetők 9

12 Mentálhigiénés ellátás A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, az egyéni-, illetve csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a családi és társas kapcsolatok fenntartásának feltételeit, a gondozási tervek megvalósulását, a hitélet gyakorlásának feltételeit. Megszervezzük: - az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket, - a szellemi és szórakoztató tevékenységeket, - a kulturális tevékenységeket. mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők A mentálhigiénés dokumentáció vezetése, értékelése mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők Havonta csoportértekezlet tartása, beszámoló az intézményvezetőnek a végzett tevékenységekről, felmerülő problémákról. mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők Az Érdekvédelmi Fórum működésének segítése. Az intézmény életével kapcsolatos feladatok, problémák megbeszélése. Érdekvédelmi Fórum összehívása: félévente, ill. szükség szerint. intézményvezető, intézményvezető ápoló, mentálhigiénés munkatársak Manuális és szórakoztató foglalkoztatás, a lakók hasznos időtöltése feltételeinek biztosítása. Éves, havi, heti foglalkoztatási terv készítése, a végrehajtás ellenőrzése. mentálhigiénés munkatársak, foglalkoztatás - szervezők 10

13 Az intézménybe felvételre várók előgondozásában való részvétel intézményvezető, keresztespusztai telephely vezető, szociális ügyintéző, szakmai vezető, mentálhigiénés munkatársak Ünnepélyek, rendezvények (éves terv) Ezen kívül a mentálhigiénés csoport tagjai havi, napi tervet is készítenek. Hónapok Görcsöny Keresztespuszta Január - Vízkereszt, fenyőfák lebontása - névnapok megünneplése - jelmezkészítés farsangra, verstanulás - Farsang Február - névnapok megünneplése - játékos vetélkedő az emeleti ebédlőben Március - Nőnap - Megemlékezés március 15.-ről - Névnapok megünneplése - Tojásfestés, készülődés Húvétra - Húsvét Április - Bolondos április vetélkedő - Névnapok megünneplése Május - Anyák napi ünnepély - Majális - Névnapok megünneplése - Pünkösdi műsor Június - Szalonnasütés - Névnapok megünneplése Július - Névnapok megünneplése - Kirándulás Augusztus - Kirándulás - Megemlékezés augusztus 20.-ról - Névnapok megünneplése - Vízkereszt, fenyőfák lebontása - Petőfi Sándorról való megemlékezés - Jelmezek készítése - Farsang - Nőnapi megemlékezés - Március 15. ünnepi műsor versekkel - Húsvéti tojások festése - Ajándékkészítés - Költészet napjáról való megemlékezés - Bolondos április vetélkedő - Májusfa állítás - Májusfa kitáncolás - Anyák napi megemlékezés - Kerek évfordulós lakók megünneplése - Máriagyűdi kirándulás, templom látogatás - Szőlőhegyi kirándulás Baksára - Szalonnasütés az intézmény parkjában - Szigetvári termál strandolás 11

14 Szeptember - Névnapok megünneplése - Szüreti bál Október - Idősek hónapja rendezvények sorozata - Megyei Nóta és Népdaléneklési verseny - óvodások műsora - megemlékezés október 23.-ról - iskolások műsora - sütőtök fesztivál - Névnapok megünneplése November - Halottak Napi megemlékezés - Névnapok megünneplése - Múzeumlátogatás - Katalin bál December - Mikulás ünnepség - Névnapok megünneplése - Görcsönyi Női Kar műsora - Megye Karácsony - Fenyőfa állítás - Betlehemes játék - Szilveszter - Szüreti mulatság - Idősek hónapja rendezvények sorozata - Halottak Napi megemlékezés - Adventi koszorúk, kopogtatók készítése - Mikulás ünnepség - Kerek évfordulós lakók megünneplése - Megye Karácsony - Őskeresztények műsora - Pellérdi általános iskolások előadása - Betlehemes játék - Óév búcsúztató - A foglalkoztatáshoz új eszközökre, játékokra, szemléltető eszközökre van szükség (Naplemente Alapítvány) Egyéb: Az akkreditált továbbképzésre kötelezett szakdolgozók továbbképzése a középtávú, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő éves továbbképzési tervnek megfelelően. intézményvezető, intézményvezető ápoló Tervezett, szükséges felújítások-beruházások: Görcsöny - Külső vízhálózat felújítása - Mosoda, földszinti fürdőszoba felújítása (Naplemente Alapítvány) - Lift beépítése (2006-ról áthúzódó) 12

15 - Tisztasági festések an - Földszinti fürdőszoba felújítása, tusolórész kialakítása (Naplemente Alapítvány) - Mosoda felújítása (Naplemente Alapítvány) - Ápolási osztály berendezésének, felszereléseinek cseréje - 5-ös apartman bal szélső apartman épületi problémáinak felderítése helyreállíttatása. Keresztespuszta II. épület - Központi fűtés felújítása - Nyílászárók javítása - Lakószobák padozatának cseréje (a jelenlegi műanyagpadló töredezett, balesetveszélyes) - Alsó fürdőszoba átalakítása a lakók életkori sajátosságainak megfelelően Iroda Internet hozzáférés kiépítése Gazdálkodási, adminisztrációs feladatok: Az intézmény évi munkatervének elkészítése, jóváhagyásra történő felterjesztése február 25. intézményvezető, az intézmény vezető beosztású dolgozói Beszámoló az intézmény évi tevékenységéről február 25. intézményvezető, az intézmény vezető beosztású dolgozói Az intézmény évi költségvetésének elkészítése. Finanszírozási terv készítése. a fenntartó által megadott időpont intézményvezető, gazdasági vezető évi térítési díjak felülvizsgálata, új térítési díjak megállapítása. Az értesítések elkészítése, illetve a határozathozatalhoz szükséges adatlapok felterjesztése március 1. intézményvezető, gazdasági vezető, szociális ügyintézők Normatív támogatások igénybevételének igazolására szolgáló nyilvántartások vezetésének ellenőrzése. gazdasági vezető Az éves statisztikai jelentések elkészítése és határidőre történő megküldése. az adatszolgáltató lapokon feltüntetett időpont. 13

16 gazdasági vezető Belső ellenőrzési terv elkészítése, az ellenőrzések terv szerinti elvégzése. a terv elkészítése március 30., illetve. gazdasági vezető A módszertani osztály évi működési költségigényeinek vizsgálata, ellenőrzése március 30. gazdasági vezető Selejtezések, leltározások, valamint a hozzájuk kapcsolódó feladatok elvégzése. az ütemterv szerint gazdasági vezető, telephely vezető, leltárkezelő év I. felére vonatkozó módszertani osztályának munkaterve (megyei módszertani kijelölés június 30-ig tart) A módszertani osztály szakértőként részt vesz a megye területén működő alap és szakosított ellátást nyújtó szociális szolgáltatók és intézmények tevékenységének szakmai ellenőrzésében. A feladatot a működési engedély kiadására jogosult szerv megbízásából látja el. A megbízó szerv által megadott időpont A módszertani intézmény a Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján segítő szakértőként ellátja a megyei fenntartású intézmények ellenőrzését. A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont A Baranya Megyei Önkormányzat megbízása alapján részt veszünk a 2000 lakos feletti települések szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezésében. A BMÖ. Humánszolgáltatási Irodája által megadott időpont A módszertani osztály tevékenyen részt vesz a Baranya Megyei Önkormányzat által, a 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendeletében szabályozottak szerint a szakma szereplőinek érdekegyeztető, véleményező és konszenzuskereső fórumaként létrehozott Szociálpolitikai Kerekasztal munkájában. A kerekasztal elsődleges feladata a megyei szolgáltatástervezési 14

17 koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, segítése. Ezen túl a kerekasztal tevékenysége keretében an tájékoztatjuk a tagokat az aktuális jogszabálymódosításokról, pályázati lehetőségekről, segítséget nyújtunk a felmerülő szakmai kérdésekben. Az egyeztető fórum szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik. A működési engedélyek kiadására jogosul hatóságok felkérésére elvégezzük a szociális szolgáltatók szakmai programjainak véleményezését. Az alapszolgáltatást-, és szakosított ellátást nyújtó intézmények szakmai programjának véleményezése A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43. és 43/A.. alapján a megyei módszertani osztály végzi el a háziorvos által az ápolt személynek az állandó és tartós gondozására vonatkozóan kiállított szakvélemény felülvizsgálatát, továbbá a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igényére vonatkozóan szakvélemény állít ki. A módszertani osztály a munkát helyszíni vizsgálatok lefolytatásával végzi, a szakvéleményét a települési önkormányzat jegyzője számára megküldi. Tápai Istvánné szakmai vezető Hegedűsné Hegyi Edit keresztespusztai telephely vezető Molnár Ferencné szakmai vezető A módszertani osztály rendszeres kapcsolatot tart a szakminisztériummal, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézettel. Az intézmények szakmai problémáinak, javaslatainak közvetítésével a jelentősebb döntések előkészítésében a jogalkotók munkájának segítésére törekszünk. 15

18 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a módszertani intézet részt vesz a fogyatékos személyek otthonába, lakóotthonába, illetve rehabilitációs intézményébe történő bekerülést megelőzően az ellátást igénylő, valamint a szociális foglalkoztatás megkezdése előtt és a foglalkoztatás során évente az ellátott fogyatékos személy rehabilitációs alkalmassági vizsgálatának elvégzésében. A módszertani osztály az illetékességi területén megszervezi és segíti a 2008-évben esedékes pszichiátriai felülvizsgálatok elvégzését. A szociális területen dolgozók problémáinak feltárására, megbeszélésére, az intézményünkben alkalmazott ápolási - gondozási technikák elméleti és gyakorlati bemutatására igény szerint konzultációs lehetőséget biztosítunk. Kerekesné Óbert Edit mb. intézményvezető ápoló A kistérségekkel való együttműködés lehetséges formáinak kiépítése. Helyzetfelmérés, adatgyűjtés. A Baranya Megyei Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának előkészítése március

19 Pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázati tanácsadás. Adatbázis készítése, meglévő adatbázis frissítése. Intézményi honlapunk által az intézmények közötti szakmai kommunikáció segítése, naprakész információkkal, módszertani segédletekkel, útmutatókkal, jogszabály-ismertetőkkel a lakosság, valamint az intézmények, szolgáltatók számára tájékoztatás nyújtása. Képzések szervezése, esetmegbeszélések-, tapasztalatcserék szervezése a megye területén tevékenykedő szociális szakemberek számára. A módszertani osztály kiemelt figyelmet fordít a megye szociális ellátórendszerébe tartozó alapellátási feladatok szervezésének és működtetésének szakmai segítésére. Ennek érdekében az alapszolgáltatási feladatokat ellátókon, az ellátási kötelezettséggel rendelkező települési önkormányzatokon kívül rendszeres kapcsolatot tartunk a többcélú kistérségi társulások menedzsereivel is. 17

20 Idősügyi Tanács működtetése. Görcsöny, február 15. Zárol Evelin mb. intézményvezető 18

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete. a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2005. (IV. 1.) Kgy. rendelete a szociális szolgáltatásokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól

az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 14.484-1/2006-SZMM TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló szociális rászorultság igazolásának szabályairól

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybevevő adatai: Név:, Születési név.. Anyja neve:, Születés helye, ideje:. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:.

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére

A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági. Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére Jelentkezés módja A honlapról letölthető jelentkezési lapot a fenntartó részére a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címére 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alá kell

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA SZOCIÁLIS ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓJA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságának Elnöke Szám: 410-3/2008. Melléklet: Házirend ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Egészségügyi,

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben