Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZAKMAI PROGRAM

2 Alapadatok Az intézmény neve: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Székhelye: 9700 Szombathely, Bogáti út 72. Telefonszámai Fax száma: Lakók elérhetősége telefonon Nagykastély: földszint 94 / / emelet 94 / Pavilon: 94 / Kiskastély: 94 / Alapítás éve: 1980 Alapítója: Fővárosi Tanács VB. (Budapest Főváros Önkormányzata jogutód) Alapító Okirat száma: S Alapító Okirat kelte: Működési engedély száma: Felügyeleti szerve: Fenntartó - tulajdonosa: SZGY/688-3/2010. Budapest Főváros Közgyűlése 1052 Budapest, Városház u Budapest Főváros Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u Az intézmény működési területe: Az intézményben budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy lakhat, azonban előzetes főpolgármesteri engedéllyel budapesti illetékességi körön kívüli személy is elhelyezhető. Alapfeladata: Ápolást gondozást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezés: idősek otthona. A szolgáltatás célja, feladata: Az önmagukról gondoskodni nem, vagy csak segítséggel képes ellátottak részére komplex gondozás nyújtása a szakmai jogszabályokban foglaltak alapján. Az intézmény az ellátást igénybe vevők részére a szolgáltatást személyre szabottan, holisztikus szemlélettel végzi szükség szerinti ápolással gondozással mentálhigiénés ellátással, foglalkoztatás biztosításával. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: 1. Ellátottak köre Az idősek otthonában az a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletét, vizsgálat alapján az intézmény vezetője megállapítja, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel.

3 Igénybe veheti az ellátást a kérelmezővel legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékkal élő közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányban is, amennyiben írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a 4 órás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkezik Demens: 70 fő Ebből 80 év feletti: 39 fő Napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezik: 139 fő 2. Az intézmény lakóinak egészségi állapota, főbb betegség típusok Diabetes mellitus: 24 fő Hypertónia: 99 fő Hemiparesis: 28 fő ISZB: 57 fő Stroke: 26 fő Idült obstruktív tüdőbetegség 18 fő Nyelőcső alsó záróizmának elégtelen működése: 14 fő Rokkantsági ellátásban részesül: 21 fő Rehabilitációs ellátásban részesül: 6 fő Rokkantsági járadékban részesül: 1 fő 3. Az intézmény lakóinak kor és nem szerinti megoszlása év év év év év Nő: 76 fő 5 fő 19 fő 22 fő 24 fő 6 fő Férfi: 63 fő 20 fő 22 fő 12 fő 8 fő 1 fő Összesen: 139 fő 25 fő 41 fő 34 fő 32 fő 7 fő 4. Az intézmény lakóinak jövedelmi viszonyai Nincs jövedelme 2 fő Ft-ig 6 fő Ft 2 fő Ft 9 fő Ft 13 fő Ft 12 fő Ft 21 fő Ft 13 fő Ft 16 fő Ft 25 fő Ft 6 fő Ft felett 13 fő Lakólétszám összesen: 139 fő

4 I. A feladat ellátás szakmai tartalma, szolgáltatások köre, formája, rendszeressége 1. Feladatellátás 1.1.Ellátottak engedélyezett férőhelyszáma: 140 fő 1.2.Szakmai feladatok gondozási egységenként: Kiskastély: 34 fő átlagos ellátást igénylő Nagykastély: 65 fő 35 fő átlagos ellátást igénylő 30 fő demens ellátást igénylő Pavilon: 40 fő demens ellátást igénylő Tárgyi feltételek: Az intézmény Szombathely Megyei Jogú Város területén a város déli részén 12 ha természetvédelmi területnek nyilvánított ősparkban elhelyezkedő három műemlékvédelem alatt álló épületben működik. A "Nagykastély"- ban a vizes blokkokon túl, két szinten helyezkednek el a két és többágyas szobák. Az emeleten az irodák és a mentálhigiénés csoport szobáján kívül egy társalgó, a földszinten nővérszoba, orvosi rendelő, kápolna, egy társalgó található. A földszinten működik az intézményi konyha és az étterem. Az alagsorban van a női öltöző, a "tornaszoba és a raktárak. A "Kiskastély"-ban a lakószobákon és a vizesblokkokon túl nővérszoba került kialakításra. Az alagsorban közösségi tér társalgóként, foglalkoztatóként is működik a raktár és a férfiöltöző mellett. Ugyan csak itt van kialakítva a lakók által használt kiskonyha. A "Pavilon"-ban a lakószobákon és a vizesblokkokon túl nővérszoba került kialakításra. A közösségi tér egyben tölti be a foglalkoztató, az étterem és a társalgó szerepét. A lakók rendelkezésére álló bútorzat megfelel, mind a szociális gondozás, mind az egészségügyi ellátás kívánalmainak. Személyi feltételek Az intézmény engedélyezett álláshely 80 fő, ebből szakmai létszám 45 fő, intézményi üzemeltetés 35 fő. A 2012-es munkajogi átlag létszám 69 fő ebből szakmai 39 fő, intézményüzemeltetés 30 fő. Az intézményvezető szociálpolitikus, mentálhigiénikus egyetemi diploma mellett főiskolai egészségügyi végzettséggel is rendelkezik. Az ápolási-gondozási csoportban a szakképzettségi arány 96 %.-os, egy fő diplomás ápoló. A szociális és mentálhigiénés csoportban hatan dolgoznak egy egyetemi végzettségű szociális munkás, egy gyógytornász és egy főiskolai végzettségű foglalkoztató, hárman pedig középfokú végzettséggel rendelkeznek. Az intézmény működését 8 fős élelmezési csoport (egy élelmezésvezető, három szakácsnő és négy konyhalány), 9 fős műszaki csoport (egy műszaki megbízott, négy szakmunkás, 3 mosodai dolgozó) és 7 fős (két egyetemi, három főiskolai és két középfokú végzettségű) gazdasági csoport segíti.

5 2. Szolgáltatások köre: A megállapodás a személyes gondoskodást nyújtó, tartós bentlakásos intézmények részére kiadott jogszabályok alapján készült. A szolgáltatást nyújtó az alábbiakat biztosítja: Lakhatás napi 24 órás felügyelet, világítás, meleg- és hidegvízellátás folyamatos biztosítása fűtés biztosítása fűtési szezonban, ha a napi átlaghőmérséklet három egymást követő napon plusz 12 Celsius fok alatt van napi egyszeri, emellett hetente átfogó jellegű takarítás Étkezés napi háromszori, ebből legalább egy alkalom meleg étkezés, szükség szerint orvosi előírásnak megfelelő étkezés, rendszeres folyadékbevitel biztosítása Ruházat és textília megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruha hiányában három váltás fehérnemű és hálóruha, évszaknak megfelelő két váltás felsőruházat, utcai cipő, szükség szerint más lábbeli, a ruházat és textília használata, tisztítása, javítása a Házirendben meghatározott módon három váltás ágynemű, három váltás, tisztálkodáshoz szükséges textília, eszközök és anyagok biztosítása Egészségügyi ellátás egészségmegőrző felvilágosítás orvosi ellátás heti két alkalommal, gyógyszerrendelés, szakrendelésre beutalás évenként általános ellenőrzés, tanácsadás, kötelező szűrésen való részvétel havi rendszeres pszichiátriai, rehabilitációs szakorvosi vizsgálat járóképtelen betegnél betegszállító illetve indokolt esetben mentő biztosítása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52. -ában meghatározott rendszeres gyógyszerkészlet keretein belüli gyógyszerellátás és gyógyászati segédeszközök biztosítása további gyógyszer-, és gyógyászati segédeszköz igények a Házirendben szabályozottak szerint Mentálhigiéné fizikai és szellemi aktivitást elősegítő szabadidős tevékenységek, terápiás foglalkozások hitélet gyakorlása ellátott személyi kapcsolatainak ápolása egyéb, az intézményi életformát elősegítő tevékenységek biztosítása közösségi tevékenységre alkalmas társalgó, könyvtár, foglalkoztató igénybevétele vendégek, hozzátartozók fogadásának biztosítása Ápolás-gondozás személyi higiéné biztosítása; gyógyszerezés; étkezésben, folyadékpótlásban, hely- és helyzetváltoztatásban, kontinenciában való segítségnyújtás A szolgáltatást igénybevevő személy részére egészségi szellemi és fizikai állapotának megfelelő ápolás, gondozás. Hospice szemléletű gondozás keretén belül megkülönböztetett figyelmet fordítunk a szeretetteljes gondoskodásra, a szenvedés és a magány oldására

6 Érték és vagyonmegőrzés Az érték-, és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézmény vezetője tételes átvételi elismervényt készít és annak egy példányát átadja az ellátást igénylőnek, illetve törvényes képviselőjének. Az átadás-átvétel két tanú jelenlétében történik. Az értéktárgyak biztonságos megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. A lakótól átvett készpénzt az ellátott, illetve törvényes képviselőjének meghatalmazása szerint az intézményben vagy pénzintézetben kell megőrizni. A készpénz betétben történő elhelyezéséig annak megőrzését a pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kell biztosítani. A szolgáltatást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondozási tervet készít a szolgáltatást igénybevevő, és/vagy törvényes képviselője bevonásával, amely tartalmazza az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, feladatokat és azok megvalósításának módszereit. Az állapot változásának megfelelően, de legalább évente értékelésre kerül a kitűzött cél megvalósítása, és ennek megfelelően új gondozási terv készül. Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni. A szolgáltatásért fizetendő térítési díj: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Fővárosi Önkormányzat állapítja meg. A személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, amely minden esetben az ellátott havi jövedelmének legfeljebb 80%-a lehet. Ha a jövedelem 80%-a eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét, akkor a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. Ha a jövedelem 80%-a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ahol a különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. Ha a jövedelem 80%-a nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal nem, ellenben jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, abban az esetben a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelem 80 %-ának az összege. Az ingatlanvagyon után fizetendő hányad értékének megfelelő összeget jelzálogként kell bejegyeztetni a fenntartó nevére. A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Indokolt esetben évente egy alkalommal az intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható. Az intézmény vezetője a személyi térítési díj felülvizsgálatáról értesítést küld az ellátásban részesülő és/vagy törvényes képviselője részére, mellyel egy időben a megállapodás térítési díjat tartalmazó része módosításra kerül. Eseti térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, melyek az intézmény által biztosítottak: a látogatók részére biztosított vendégétkeztetés, szállásbiztosítás, nyaralás, kirándulás, színház, mozi, egyéb rendezvénylátogatás, gépkocsi magán célú igénybevétele, fodrász, pedikűrös, egyes csoportos foglalkozások, amelyeknek alapanyag igénye van szekrényzár, illetve egyéb, a lakók által szükségesnek ítélt kiegészítők megvásárlásának költsége.

7 Az intézményi kapcsolatrendszer Budapest Fővárosi Önkormányzat Kórházak, Szakrendelők Önkormányzatok Bíróságok Minisztériumok Hatóságok, Hivatali szervek Kerületi alapszolgáltatást végző intézmények Intézményvezető Intézmény Egyházak, Civil Szervezetek Szombathely Megyei Jogú Város intézményei Közfoglalkoztatottak Éltető Szeretet Alapítvány Ellátott jogi képviselő Betegjogi képviselő Hozzátartozók II. Az ellátás igénybevételének módja, valamint a szolgáltatás megkezdése előtti intézkedések A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a személynek a bentlakásos szociális intézménybe történő elhelyezését, akinek cselekvőképessége a gyámhivatal ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján e jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti.

8 Az intézmény szolgáltatása a főváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándoroltakra és a letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki. Továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és a főváros területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A főpolgármester dönt a budapesti illetékességi körön kívülről érkező tartós bentlakásos intézményi ellátás iránti eseti elhelyezési kérelmek elbírálásának engedélyezéséről. Az ápolást, gondozást nyújtó intézményi elhelyezési kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjához kell benyújtani. A Felvételt Előkészítő Csoport a Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út sz. alatt működik. Az elhelyezési kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani az, Adatlap a szociális otthoni ellátás igényléséhez című hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, dokumentumokat. A FECS az iratanyagot továbbítja az intézmény részére Az intézményvezető feladatai: Az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvétele napján az ellátásra vonatkozó igényt, sorrend felállításával nyilvántartásba veszi. Gondoskodik az előgondozás elvégzéséről, valamint elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatot. Az előgondozásról adatlapot kell kitölteni. Az előgondozást végző személy az előgondozás során átadja a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény Házirendjét, és annak átadását elismerő nyilatkozattal igazolja. Megállapítja az intézményi felvétel lehetőségét, ha - a kérelmező egészségi állapota eléri a 4 órán túli gondozási szükségletet, vagy - a gondozási szükséglet a napi 4 órát nem éri el, de az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja az egy főre jutó, mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. A fentiek hiányában elutasítja a kérelmet, melyről írásban értesíti a kérelmezőt/törvényes képviselőt, felhívja a figyelmet a jogorvoslati lehetőségre. Az ellátást igénylő kérelmére segítséget nyújt a további gondozási formák igénybevételének lehetőségeiről. Az ellátást igénylő kérelmének jövedelem-, és vagyonnyilatkozata alapján az intézmény vezetője az ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát. Az intézmény vezetője konkrét összegben megállapítja a fizetendő személyi térítési díjat és arról az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Amennyiben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, a jövedelem-, és vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni. Írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül az intézménybe történő elhelyezésről. Az értesítés tartalmazza a férőhely elfoglalásának várható időpontját, az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. Sürgős elhelyezési igény esetén az intézmény szakmai vezetése /intézményvezető, intézményvezető-ápoló és intézményi orvos/ elbírálja a sürgős kérelmet, s dönt annak teljesítéséről, vagy sorrendiségéről. Felkészül az új lakó fogadására, felkészíti az intézményben élőket és az ott dolgozókat az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása érdekében. Amennyiben a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

9 A kérelmezőnek lehetősége van tájékozódni az intézményről bemutatkozó anyag, személyes látogatás alapján, illetve a Módszertan honlapján, valamint a webcímen, melyek segíthetnek a döntésben, intézményválasztásban. A szolgáltatás igénybevétele az intézményi jogviszony keletkezésével, a megállapodás aláírásával történik. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: - faliújságon történő kifüggesztés - internetes megjelenés III. Ápolási gondozási feladatok jellege, tartalma 1. Egyéni gondozási terv 1. A gondozási terv elkészítése személyre szólóan, állapotfelmérés alapján, az idős ember fizikai, egészségi és mentális állapotára tekintettel történik. 2. Az egyéni gondozási terv elkészítése során az egyéni tulajdonságok figyelembe vételével kerül meghatározásra az elvégzendő feladat, a kitűzött cél és a rendelkezésre álló időtartam. Célja a meglévő képességek, funkciók szinten tartása, és/vagy helyreállítása, önellátási képesség megtartása, fejlesztése. A gondozási tervet a felvételt követő 30 napon belül kell elkészíteni. A csoport tagjai: intézményvezető ápoló, mentálhigiénés csoportvezető, ápoló, foglalkoztatás szervező, szociális és mentálhigiénés munkatárs. A gondozási terv felülvizsgálatát szükség szerint, de legalább évente egyszer kell elvégezni. 3. Ápolási terv készül, ha az ellátásban résztvevő személy egészségi állapota szakorvosi ellátást igényel, és az orvos ápolási tevékenységet ír elő. Az ápolási terv az egyéni gondozási terv része, melyben megfogalmazásra kerül az ellátást igénybevevő egészségi állapotának részletes leírása, az orvos által meghatározott ápolási feladatok, annak részletes tartalma és az ápolási idő várható tartama, melyet az orvos folyamatosan figyelemmel kísér. Célja az egészségi állapot pozitív irányú változása, amely az önellátási képesség visszanyeréséhez, a betegségekből való felépüléshez vagy annak szinten tartásához vezet. Az ápolási terv végrehajtásában rész vesz: az orvos, és az ápoló. 4. Mind a gondozási, mind az ápolási terv végrehajtásánál aktív részese kell, hogy legyen maga az ellátást igénybevevő személy. 2. Mentálhigiénés ellátás 1. Célja Elsődleges célja a beilleszkedéssel kapcsolatos szorongás, félelmek feloldása, a konfliktus helyzetek adekvát kezelése, meglévő és új kapcsolatok megőrzése, ill. kialakítása, pszichés és szociális szükségletek helyes felmérése. Demens ellátottak vonatkozásában elsődleges cél az emberi méltóság megőrzése, számukra védett, biztonságos, stabil, szabad mozgásukat lehetővé tevő, ingerdús környezet létrehozása. Mindennapjaik struktúrájának kialakításával, egyénre szabott, személyközpontú gondozással segíteni a kognitív funkcióromlás lassítását, szociális készségek

10 minél tovább történő megőrzését, a magatartástünetek /céltalan kóborlás, zavartság, agresszivitás/ kezelését és enyhítését. A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden ellátásban részesülő élhet. A különböző vallási felekezetű lakóknak kulturált körülmények közt a hitélet gyakorlása rendszeresen biztosított, elsősorban a nagyobb ünnepek alkalmával, de igény esetén a havi istentiszteleteken, illetve egyéni kérés szerint. 2. Feladata elősegíteni az intézményi életbe való beilleszkedést, biztosítani a személyre szabott bánásmódot, megelőzni a konfliktushelyzetek kialakulását biztosítani a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, szükség szerinti szocio- és pszichoterápiás foglalkozások szervezése, elősegíteni a lakók családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, a társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása, erősítése, szükség esetén javítása, biztosítani a gondozási, ápolási tervek megvalósítását, biztosítani a hitélet gyakorlásának feltételeit, segíteni, támogatni az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését, a lakók testi-lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, a személyre szóló gondozási terv készítése, szociális és egyéb ügyintézésben való segítségnyújtás, problémamegoldás, kríziskezelés, konfliktuskezelés, csökkenteni az intézményen belüli patológiás gyászfolyamatok kialakulásának esélyét, és teret adjanak a gyászról, a halálról és az elhunyt lakóról való beszélgetéseknek is. 3. Módszere egyéni csoport közösségi munka 4. Módszertana interjúkészítés megfigyelés diagnózis problémamegoldás nyilvántartás, dokumentáció IV. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme 1. Az ellátottak jog- és érdekvédelme Az évi III. tv. 94/E pontja fogalmazza meg a szociális intézményben az ellátottak jogait, abból a megfontolásból, hogy törvényi szinten összerendezetten szerepeljenek azok az alapvető emberi, alkotmányos és speciális jogok, amelyek minden szociális szolgáltatást igénybevevőt megilletnek. Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból, így az ellátott neme, vallása, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt. Az idősek esetében előfordul, különösen a demens betegeknél a cselekvőképesség

11 korlátozottsága, ezért hátrány nem érheti az ellátásban. Az intézmény vezetőjének joga van kezdeményezni a gondnokság alá helyezést, ha az ellátott betegsége miatt ez indokolt. Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a teljes körű ellátásra, kiemelten az egyéni ellátás igénybevételére. Az idősek ellátásában rendkívül nagy jelentősége van a személyre szóló gondozásnak, az idős ember szükségleteinek megfelelő ápolás-gondozás biztosításának, hogy korához és állapotához mérten kapja meg a szükséges segítséget. Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít és azt jól látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybevevő részére az intézmény működési költségének összesítéséről, a térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj havi összegéről, valamint az egy ellátottra jutó havi önköltség összegéről. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Ezek meglehetősen széleskörűek, így tartalmazzák az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogot. Az emberi méltósághoz való jog sok esetben sérülhet a rászorultságból adódóan. Ez egy olyan helyzetet teremthet, amelynek feloldása csak megfelelő szakértelemmel, empátiával kezelhető. Különösen fontos a haldokló betegeknél a méltóságteljes elmúláshoz való hozzásegítés. Figyelemmel kell lenni a betegjogok maradéktalan érvényesülésére is. Az idős embert is megilleti a személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Ha az ellátás érdekéből indokolt a mélyinterjú (szobatárs kiválasztása, beilleszkedés segítése, konfliktusok kezelése, családtagokkal való kapcsolatok javítása, stb.), akkor sem lehet azt beleegyezése, aláírása nélkül megtenni, illetve azt is garantálni kell, hogy illetéktelen személyek birtokába nem kerülnek a személyes információk. Lényeges kérdés, hogy az idős ember szabadon rendelkezhessen személyes tárgyaival, így az otthon nem korlátozhatja a személyes tulajdonát képező tárgyai mindennapi használatában, kivéve a Házirendben meghatározott azon tárgyak körét, amelyek veszélyt jelenthetnek a testi épségére. Az idős embernek joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, figyelemmel saját és társai nyugalmára, biztonságára. Ezen jogosultság érvényesülése két szempontból is vizsgálandó: mennyiben korlátozható a demens betegek szabad mozgása (hogyan védhető az elkóborlás ellen az idős ember: kapuügyelet, illetve mennyiben tud eleget tenni az intézményen kívüli mozgásban (rendezvények igénybevétele, saját célú vásárlás lebonyolítása, stb.) az intézmény, ha az idős ember számára ehhez kísérőt kell biztosítani. A Házirendben kell szabályozni a látogatás rendjét, a hozzátartozók fogadását is, mivel az idős embernek joga van családi kapcsolatainak fenntartására, a rokonok, látogatók fogadására. Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt érdekeinek érvényesítésében. Lényeges szabály a panaszjog gyakorlásával kapcsolatosan, hogy az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézmény vezetője határidőben nem intézkedik, vagy az idős ember nem ért egyet az intézkedéssel, nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. Ez a szabály magában foglalja azt is, hogy a megfogalmazott kifogásra érdemi választ kell adni.

12 A törvényben meghatározott jogok védelmének fórumaként nevesíti a Szociális törvény az ellátottjogi képviselőt, meghatározva legfontosabb feladatait, valamint jogállását és az eljárás során foganatosítható intézkedéseit. Az ellátottjogi képviselőnek elsődlegesen segítő szerepe van az ellátással kapcsolatban felmerülő legfontosabb problémák megoldásában, az esetlegesen keletkező konfliktusok feloldásában, intézkedések kezdeményezésében, de segítséget adhat az ellátást végzők részére is munkájukhoz, tájékoztatást nyújthat a jogok gyakorlásának részleteiről. 2. A szolgáltatást végzők jogai Az intézménnyel közalkalmazotti és egyéb (vállalkozói) jogviszonyban álló személyek részére a munkáltató a munkavégzés során biztosítja: a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartását munkájuk elismerését a biztonságos munkakörülményeket és védőruhát. Közfeladatot ellátó személynek minősül az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, szociális gondozó és ápoló, segédápoló, intézményvezető ápoló, osztályvezető ápoló, gyógyszerosztó ápoló, szociális és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező, valamint az előgondozással megbízott személy. A szolgáltatásban foglalkoztatottak védelme érdekében, az ellátást igénybevevők részéről felmerülő veszélyhelyzetek kezelésére az intézmény Veszélyhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasításában foglaltak az irányadóak. Szombathely, április. Vass Péter intézményvezető

13 Z Á R A D É K A Fővárosi Önkormányzat 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti Idősek Otthona Szakmai programját a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság címe 2.6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - átruházott hatáskörben - a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottsága a /2013. (..) számú határozatával jóváhagyta. Budapest, Dr. Velkey György János Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottság Elnöke

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR

ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR Őszi Napfény Idősek Otthona Cím: 2870 Kisbér, Deák Ferenc u. 69. Tel: 06-34/352-128 ŐSZI NAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA KISBÉR HÁZIRENDJE Készült: 2011. Október Hatályba lépés ideje: 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Házirend

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM

Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Tatabányai Egyesített Szociális Intézmények Szent György Központ 2831 Tarján, Petőfi Sándor út 16. SZAKMAI PROGRAM Szolgáltatás: fogyatékos személyek otthona 1 TARTALOMJEGYZÉK oldal A TESZI SZENT GYÖRGY

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011.

HÁZIREND. Tartalomjegyzék 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu HÁZIREND

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás Alsómocsolád Község Önkormányzata Gerényes Község Önkormányzata - Összhang Intézményfenntartó Társulás ŐSZI FÉNY IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMOK 1 SZAKMAI PROGRAM I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS (IDŐS OTTHON-

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona. www.idosekotthonaveresegyhaz.hu H Á Z I R E N D Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona www.idosekotthonaveresegyhaz.hu A Házirend a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény, valamint a

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény

SZAKMAI PROGRAM. telephely igazgató. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró, József A. u. 4. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Kui Sándorné telephely igazgató - 1 - Szolgáltatás célja,

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely Bogáti út 72.) (a továbbiakban:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9.

H Á Z I R E N D. I. Az intézményi jogviszony keletkezése. Tartalom DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS IDŐSEK HÁZA DEBRECEN, PALLAGI U. 9. Tartalom I. Az intézményi jogviszony keletkezése II. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje III. Az ellátásban részesülő személyek,

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szivárvány Ház Fogyatékosok Református Otthona Tiszafüred 5350 Temető u.1. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 Szervezeti

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5.

SZAKMAI PROGRAM. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége. Kelt: 2011. január 5. Kolping Támogató és Házi Segítségnyújtó Szolgálat Hosszúpályi és térsége SZAKMAI PROGRAM Készítette: Jóváhagyta: Nagy Istvánné intézményvezető Dombainé Arany Vera szociális referens Kelt: 2011. január

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi

Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY. 2011. évi Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ HÁZIREND HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2011. évi 1 Kedves Lakók, Tisztelt Hozzátartozók! Kérem Önöket, hogy ezt a Házirendet, mely az otthon életének fontos része,

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben