DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013."

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták IV. Szerződés tervezete 1

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője, nyílt közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrendben NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése tárgyban A dokumentáció A dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlati felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. Regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot dr. Krivik Gábornak címezve a (36-1) fax számra és a címre kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra és e- mail címre küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy-egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy személynek/szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. (Kbt. 26..) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és a teljes körű meghatalmazását Alvállalkozók

3 Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az ajánlati felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki illetve amely, a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Közbeszerzési kérdésekben: dr. Krivik Gábor Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Telefon: (76) Fax: (76)

4 Szakmai kérdésekben: Berei Albert Magyar Közút Nonprofit Zrt Budapest, Fényes Elek u Telefon: (1) Fax: (1) Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani dr. Krivik Gábor részére címezve megküldeni Kiegészítő tájékoztatás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlattevők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal, a kapcsolattartóként megjelölt közbeszerzési munkatárs részére faxon és ben. Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tízedik nap és a hatodik nap között nyújtja be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket dr. Krivik Gábor részére címezve a (36-1) fax számra és a címre word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg vagy nem word formátumban küldtek meg, továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak ben küldtek meg! 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlatához tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok ajánlattevő felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell

5 ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az ajánlati felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell megtenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden az ajánlati felhívásban, és az ajánlatkérési dokumentációban, valamint a Kbt.- ben előírt igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció nem tartalmaz. A benyújtandó igazolások tekintetében alkalmazható a Kbt. 36. (3) bekezdése, azaz az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, de hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 36. (3) bekezdése csak az igazolásokra vonatkozik, az ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő saját nyilatkozatára nem Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Felolvasólap - Tartalomjegyzék - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3), (5) bekezdés) - Aláírási címpéldány (meghatalmazás-adott esetben) - Közös ajánlattevők megállapodása (ha alkalmazható) - Nyilatkozat kizáró okokról: ajánlattevő nyilatkozata, nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontja tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdés tekintetében, nyilatkozat a Kbt. 58. (3) bekezdés tekintetében, nyilatkozat a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10.. a) és b) pontja alapján. - Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) - Nyilatkozata munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan - A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: o pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok o Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében o Utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának vagy annak meghatározott részének benyújtása, - A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: o az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb referenciáinak ismertetése cégszerű nyilatkozatokban, valamint a nyilatkozatokban feltüntetett teljesítésekről az igazolások o a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, o a bemutatott szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata, valamint aláírt szakmai önéletrajz.

6 o szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozata, adott esetben - Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira - Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdésére - Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum - Teljes körűen beárazott tételrend 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése A felolvasólapnak tartalmaznia kell (1. számú minta) - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét. - Ajánlati ár megjelölése - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) Tartalomjegyzék Az ajánlatba kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs lap (2. számú minta) Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3) és (5) bekezdés) (3. számú minta) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.(kbt. 60. (5) bekezdés) Az Ajánlattevőnek meg kell jelölni (Kbt (1) a-b) pontja ) (4. számú minta) a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Aláírási címpéldány Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek egyszerű másolatban csatolt aláírási címpéldánya/aláírás mintája, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról. Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy egyszerű másolatban.

7 Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdés és a Kbt. 55. (6) c)pontja vonatkozásában. Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata (adott esetben) (5. számú minta). A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata adott esetben (6.7. számú minta) (adott esetben) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) (8. számú minta) Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni Nyilatkozatok, igazolások a kizáró okokról ( számú minta) Nyilatkozat a Kbt ban foglalt kizáró okokra: Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell közjegyző által hitelesített nyilatkozatban, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1), (2) bekezdésében és az 57. (1) bekezdése d) pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. (3) bekezdés) (11. számú minta) Nyilatkozat a Kbt ban foglalt kizáró okokra vonatkozóan az alvállalkozó, kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint: a) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-4. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá. Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nyilatkozat a Kbt (3) bekezdésében foglaltak vonatkozásában: Nyilatkozat arról, hogy nem kerül igénybevételre a Kbt. 56. (1), (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. Nyilatkozat a 310/2011. Korm. rendelet 10.. a) illetve b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően:

8 Nyilatkozat arról, hogy nem kerül igénybevételre a Kbt. 57. (1) d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolni kell: pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 1 évre (12 hónap) vonatkozó nyilatkozat egyszerű másolatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a cégkivonatban feltüntetett bankszámlaszám(ok) megjelölése, mióta vezeti a bankszámlá(ka)t, a bankszámlá(ko)n, vagy a főszámla valamely alszámláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 1 évben (12 hónapban) sorba állítás előfordult-e, ha igen, mikor és mennyi ideig. (Sorba állítás alatt a évi LXXXV. Törvény pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.) az utolsó lezárt üzleti év számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet nélkül, egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben nem szükséges. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdés alapján ha az ajánlattevő P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdés alapján ha az ajánlattevő a P2 szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, akkor csatolja a évi adóbevallását egyszerű másolatban (egyéni vállalkozó). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy a mérleg szerinti eredmény lezárt három üzleti év közül legalább kettőben pozitív vagy nulla volt A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek be kell nyújtania: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgyára vonatkozó szolgáltatásaira vonatkozó referenciák ismertetését. A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (3) a) pontja szerint kell igazolni. ( számú minta) Amennyiben az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásába részt vevő más gazdasági szereplő) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) becsatolása mellett, köteles külön nyilatkozatban ismertetni a referencia munkát az előírtak szerint egyben megjelölve, hogy a felhasználni

9 kívánt referencia munkát az ajánlati dokumentáció (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely oldala tartalmazza. Azoknak a szakembereknek bemutatása, akiket be kíván vonni a szerződés teljesítésébe. A bemutatás az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában történik. A szakmai önéletrajz tekintetében elvárás, hogy abból egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalata. Csatolni kell továbbá a végzettségét igazoló okirat másolatát, és a szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát. ( számú minta) Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdésre (14. számú minta) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a teljesítés során hatályos kötelezettségeket. A Kbt. 54 (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u tel.: fax: OMMF Központ Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf Telefon: Fax: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda Tel: Az irreálisan alacsony ár mérlegelésének szempontjai Az Ajánlatkérő az ajánlati árak vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében alkalmazza a Kbt át Ajánlatkérő a következő szerződést biztosító mellékkötelezettségeket állapítja meg:

10 Késedelmi kötbér: naponta a késedelemmel érintett szolgáltatásokra jutó bruttó ellenszolgáltatás 1 %-a, maximum 20 %. Hibás teljesítési kötbér: az érintett szolgáltatásokra jutó bruttó ellenszolgáltatás 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: mértéke a bruttó ellenszolgáltatás 25 %-a. 5. FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek ajánlatát egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie. Az ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolati" példány. A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő önkényesen választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlatokat kérjük 1 példányban elektronikus formában pdf formátumban is benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa elektronikus formátumban benyújtott ajánlat példánya a papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyezik. Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése, nem bontható fel az ajánlati határidő lejártáig Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 6. AZ AJÁNLATOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címére: Magyar Közút NZRT Közbeszerzési Osztálya,

11 1024 Budapest, Fényes Elek u szoba. Az ajánlat benyújtható hétköznaponként 9-15 óra között, az ajánlattételi határidő leteltének napján 9 órától óráig. Az ajánlattételi pontos határidejét az ajánlati felhívás IV.3.4. pontja tartalmazza. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását ajánlatkérő csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. Egyéb tekintetben az ajánlatkérő azokat nem vizsgálja és azt felbontva/felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontását az ajánlati felhívásban meghatározott helyen és időpontban az Ajánlatkérő képviselője kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, bírálati szempontra adott vállalást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül, egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát. Az Ajánlatkérőhöz en, vagy telefax útján intézet nyilatkozattal közölt visszavonás érvényességi feltétele, hogy azt az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tértivevényes levélként postára adott, vagy az Ajánlatkérő által igazoltan átvett levélben is eljuttassa az Ajánlatkérőhöz. 9. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 10. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel, alvállalkozóival, az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben fennállnak-e a Kbt-ben, illetve az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja.

12 10.2. Az ajánlatok formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az ajánlati felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és tovább már nem vizsgálja. 11. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati ár kialakítása: Az ajánlati árat magyar forintban, a melléklet Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a beárazott költségvetés összesen sorában képződött értékkel (hidmerleg_arazando_tetelrend.xls megnevezésű excel formátumú dokumentum)! Az árazandó tételrend valamennyi munkalapját teljes körűen kötelező kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani. Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 12. EREDMÉNYHIRDETÉS Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 65. (1) bekezdése alapján legkésőbb az ajánlati kötöttségi határidő lejártát megelőző napon, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével, írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. 13. SZERZŐDÉSKÖTÉS A Kbt (5) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőként megjelölésre kerül, úgy a második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére

13 ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldését követő 10. napot követően kerül sor. 14.KÖLTSÉGEK Az ajánlat elkészítésével és az ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő semmiféle felelősséggel nem tartozik, illetve semmiféle kártérítésre nem kötelezhető, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától és kimenetelétől. 15. KAPCSOLATTARTÁS A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 16. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY Az ajánlati felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv - Kbt.- rendelkezései az irányadók.

14 II. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése Hitelesített hídmérleg szállítása és burkolatba történő építése Az ajánlatnak ki kell terjednie 3 db MS-01/MAN típusú vagy ezzel egyenértékű hídmérleg szállítására és acélszerkezetű betonaknába történő építése, az átviteltechnikai berendezések kivitelezésére, valamint a mérőműszer szállítására az alábbiak szerint: 1. Kiépítési követelmények: 1.1. A hídmérleg elhelyezéséhez a súlyellenőrző mérőállomáson acélszerkezetű betonaknát kell építeni, a mérleg felső síkját a mérőfelülettel (Útfelülettel) azonos síkban kell beépíteni A hídmérleg mérőfelülete legalább 3 méter szélességű és 18 méter hosszúságú legyen A hídmérleg mérőfelülete erősített kivitelben (lemezvastagság min 10 mm) legyen 1.4. A hídmérleget és a mérőműszert összekötő cellakábeleket védőcsőben a mérlegházig kell kiépíteni A hídmérleg és a mérőműszert összekötő cellakábeleket biztosítani kell a rágcsálók ellen A hídmérleget a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított hitelesítési bizonyítvánnyal kell átadni. 2. A hídmérleg műszaki követelményei: 2.1. A hídmérlegnek alkalmasnak kell lenni az IP65 szabvány szerinti szabadtéri üzemeltetésre C hőmérséklettartományban Méréshatára legalább 60 tonna legyen A hídmérleg legyen legalább a III pontossági osztályba sorolható 2.4. Viseljen el legalább 20 tonna túlterhelést, de legalább80 tonna terhelést. 3. Mérőműszer műszaki követelményei: 3.1. Legyen alkalmas arra, hogy soros vonalon (RS232) kommunikáljon a mérésvezérlő számítógéppel Legyen indítható és lezárható a mérési ciklus, amelyet követően a mért értéket küldje el a mérésvezérlő számítógépnek A berendezés szolgáltassa a kommunikációs porton kiadott gépi kódú adatok struktúraleírását. 4. Egyéb követelmények: 4.1. A hídmérleg és a mérőműszer rendelkezzen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint mérésügyi hatóság típusvizsgálatával a HE szerint A hídmérleg és mérőműszer kötelező gyártó általi jótállási időtartama legalább 2 év legyen Az ajánlott berendezéshez műszaki, telepítési és használati leírást kell csatolni. A mérlegeket az alábbi helyeken kell beépíteni: Répcelak mérőállomás

15 Bánréve mérőállomás Sátoraljaújhely mérőállomás Hitelesített kissebességű menetközbeni tengelyterhelésmérő berendezés szállítása és burkolatba történő építésére Az ajánlatnak ki kell terjednie 1 db TMTS-15 típusú vagy ezzel egyenértékű kissebességű tengelyterhelésmérő berendezés szállítására és burkolatba történő építésére, az acélszerkezetű betonakna építésére, az átviteltechnikai berendezések kivitelezésére, jelzőlámpa szállítására és telepítésére valamint a mérőműszer szállítására Udvar belépő mérőállomásra az alábbiak szerint: 5. Kiépítési követelmények: 5.1. A tengelyterhelésmérő kialakítása feleljen meg az ÚT sz. útügyi műszaki előírás követelményeinek A tengelyterhelés mérő berendezés a súlyellenőrző mérőállomáson acélszerkezetű betonaknába a mérőfelülettel (Útfelülettel) azonos síkban kell beépíteni A tengelyterhelés mérő berendezés fix telepítésű legyen A tengelyterhelés mérő berendezés mérőfelülete legalább 3 méter szélességű legyen A tengelyterhelés mérő berendezést és a mérőműszert összekötő cellakábeleket védőcsőben a mérlegházig kell kiépíteni A tengelyterhelés mérő berendezést és a mérőműszert összekötő cellakábeleket biztosítani kell a rágcsálók ellen A tengelyterhelés mérő berendezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiállított hitelesítési bizonyítvánnyal kell átadni A súlyellenőrző állomás forgalmának szabályozása céljából 2 db kétfogalmú jelzőlámpát kell telepíteni, egyet a tengelyterhelésmérő berendezés elé és egyet a hídmérlegről történő lehajtáshoz. 6. Tengelyterhelés mérő berendezés műszaki követelményei: 6.1. A tengelyterhelés mérő berendezéseknek alkalmasnak kell lenni az IP65 szabvány szerinti szabadtéri üzemeltetésre C hőmérséklettartományban A berendezéseknek alkalmasnak kell lenni a 0-5 km/óra sebességgel haladó járművek mérésére Legyen képes statikus és dinamikus üzemmódban mérni Méréshatára legalább 15 tonna legyen Statikus pontossága jobb legyen ±15 kilogramm értéknél Dinamikus pontossága jobb legyen ±100 kilogramm értéknél Viseljen el legalább 3 tonna túlterhelést, de legalább18 tonna terhelést. 7. Mérőműszer műszaki követelményei: 7.1. Legyen alkalmas arra, hogy soros vonalon (RS232) kommunikáljon a mérésvezérlő számítógéppel Legyen indítható és lezárható a mérési ciklus, amelyet követően az egyes tengelyterhelési adatokat és ezek összegét küldje el a mérésvezérlő számítógépnek Észlelje azt, hogy a jármű tengelye milyen irányban halad át a mérlegen (mérés közbeni visszatolatás) és a fordított irányú áthaladást negatív előjellel jelezze és így vegye fegyelembe a tengelyösszeg értékelésnél is.

16 7.4. Észlelje és jelezze, amennyiben a jármű 5 km/óra értéket meghaladó sebességgel haladt át a berendezésen Legyen képes minden egyes tengely áthaladásakor a tengelyterhelést és az áthaladási irányt automatikusan a mérésvezérlő számítógép felé elküldeni Legyen alkalmas arra, hogy egy erős áramú kapcsolószekrénnyel összekötve a méréshez szükséges kétfogalmú forgalomirányító jelzőlámpák vezérlését el tudja látni A berendezés szolgáltassa a kommunikációs porton kiadott gépi kódú adatok struktúraleírását. 8. Egyéb követelmények: 8.1. A tengelyterhelés mérő berendezés és mérőműszer rendelkezzen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint mérésügyi hatóság típusvizsgálatával a HE szerint A használt és e projekt keretében felújításra kerülő tengelyterhelés mérő berendezés és mérőműszer beépítésre, karbantartására, hibamentes folyamatos működésére a jótállási időtartama legalább 5 év legyen Az ajánlott berendezéshez műszaki, telepítési és használati leírást kell csatolni. A MK rendelkezik egy TMTS-15 típusú tengelysúly-mérleggel, amely Hegyeshalom mérőállomásról került kibontásra. A vállalkozófeladata ezt a tengelysúly-mérleget felújítani és beépíteni Udvar mérőállomásra. MK meglévő hídmérlegeinek nagykarbantartása A javításokat, illetve cseréket a mellékelt táblázatok (excel fájlban) szerint kell elvégezni. Amennyiben a javítások, cserék esetén további hibák kerülnek feltárásra, akkor azokat is ki kell javítani. A felújítások során felhasználhatók a Bánrévén, Bucsun, Kópházán tárolt használt hídmérlegek. Az e projekt keretében szállításra kerülő új hídmérlegekre és azok perifériáira legalább 2 év teljes körű gyártói garanciát kell biztosítani. Az új, illetve a használt és e projekt keretében felújításra kerülő hídmérlegek beépítésére, szerelésére, felújítására a jótállási idő legalább 5 év legyen.

17 III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

18 1. számú minta Felolvasólap 1 NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy postacíme: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy telefax száma: Kapcsolattartó személy címe: Közös ajánlattétel esetén opcionális: Konzorcium neve: 1. közös ajánlattevő neve 1. közös ajánlattevő székhelye: 1. közös ajánlattevő telefonszáma 1. közös ajánlattevő telefax száma: 1. közös ajánlattevő címe: 1. közös ajánlattevő kapcsolattartója: 2 Konzorciumvezető cég neve, székhelye: 1 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon, és a felolvasólapot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 2 Szükség szerint további sorokkal bővíthető

19 A Konzorcium nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy neve: Telefon: Telefax: Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati ár szerint vállalja: Nettó ajánlati ár: Az ajánlati árnak meg kell egyeznie a beárazott költségvetés összesen sorában képződött értékkel (hidmerleg_arazando_tetelrend.xls megnevezésű excel formátumú dokumentum. Az árazandó tételrend valamennyi munkalapját teljes körűen kötelező kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.)! Dátum cégszerű aláírás A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti.

20 2. számú minta R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése /dr. Krivik Gábor részére/ A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a (36-1) faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig!. cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. Az Ajánlatkérő a kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé.

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben