Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő adatai Ajánlatkérő: BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján a Humánszolgáltatási Iroda irodavezetője Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Szilágyi Imre irodavezető-helyettes 1096 Budapest, Lenhossék u III. emelet 325. szoba telefon: /383 fax: A beszerzés meghatározása, tárgya Lakossági szabadidős sportnap megrendezése a Ferencvárosban A beszerzés teljes mennyisége és műszaki-szakmai leírása Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: A tevékenység ideje: március óra A tevékenység helyszíne: Vendel utcai Tornacsarnok (1096 Budapest, Vendel utca ) A programnak olyan jellegűnek kell lennie, ami a lakosság körében népszerű, nem igényel előképzettséget és minden korosztály számára vonzó tevékenységi-mozgás formákat tartalmaz. A foglalkozást a résztvevők számára ingyenesen kell megtartani, a résztvevőktől Ajánlattevő semmilyen címen díjat szedni nem szedhet. Ajánlatkérő kéri a szakmai programok bemutatását, a mozgásformák, játékok ismertetését, szükséges sporteszközök bemutatását, a közreműködő személyek ismertetését. A szükséges eszközökről az Ajánlattevő gondoskodik. Az Ajánlattevő által meghatározott ajánlattételi árnak fedeznie kell a sportnap megtartásához szükséges valamennyi költséget. Fizetési feltételek Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül nyújthatja be Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a számla ellenértékét átutalással teljesíti a számla kiállítását követő 30 napon belül. Az Ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Természetes személy Ajánlattevő esetén Ajánlattevőnek rendelkeznie kell szakirányú felsőfokú végzettséggel, egyéni vállalkozó és jogi személy esetén Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a sportnap megrendezésére, 1

2 és a foglalkozások megtartására megfelelő jogosultsággal, a cégkivonatban (létesítő okiratban) megfelelő tevékenységi kör megjelöléssel. Az Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok Természetes személy Ajánlattevő esetén: 1. Kitöltött és aláírt Ajánlattételi nyilatkozat 2. A szakmai programok bemutatása, a mozgásformák, játékok ismertetése, szükséges sporteszközök bemutatása, a közreműködő személyek ismertetése 3. Szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata 4. Legalább 3 db a beszerzés tárgya szerinti referencia Jogi személy Ajánlattevő esetén: 1. Kitöltött és aláírt Ajánlattételi nyilatkozat, 2. Az Ajánlattevő nevében képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy (ek) eredeti aláírási címpéldánya (i), vagy annak egyszerű másolata, 3. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának (létesítő okirat) egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is. 4. A szakmai programok bemutatása, a mozgásformák, játékok ismertetése, szükséges sporteszközök bemutatása, a közreműködő személyek ismertetése, 5. Legalább 1 db a beszerzés tárgya szerinti referencia Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlati ár az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor az Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül. Az ajánlat formai és tartalmi feltételei Az ajánlatot 1 eredeti, valamint 1 másolati példányban jogi személy Ajánlattevő esetén a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva egyenként összefűzve vagy egybekötve, 1 db zárt, Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott borítékban/csomagban kell benyújtani. Az 1. eredeti példányra rá kell írni: eredeti, és másolat megjelölést kell tenni a másolati példányra. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekinti eredetinek. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra/csomagra jól olvashatóan rá kell írni: Lakossági szabadidős sportnap megrendezése a Ferencvárosban Nem bontható fel: február óráig Hiányos, vagy nem az Ajánlatkérő által megadott formában készített ajánlat esetén az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi. Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő előtt köteles írásban értesíti az Ajánlattevőket. 2

3 Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult. Ajánlattételi határidő: Az Ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: február óra Ajánlatok benyújtásának címe Az ajánlat benyújtható postai úton és személyesen is az alábbi címen: Személyesen: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, titkárság 1096 Budapest, Lenhossék u III. emelet 321-es szoba Postai úton: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 1450 Budapest, Pf. 2. Bírálati szempontok Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatot. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja. Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevők vele szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi. Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az az ajánlat időpontjától számított 60 nap. Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre Nincs. Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, a pályázat eredményéről február 27. napjáig dönt, melyről az ezt követő 3 munkanapon belül, elektronikus úton értesítést kapnak az Ajánlattevők. A szerződéskötés tervezett időpontja március 5. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálását követően elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei Megbízási szerződés, melynek tervezete jelen felhívás részét képezi. 3

4 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott,, a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által kiírt Lakossági szabadidős sportnap megrendezése a Ferencvárosban" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként n y i l a t k o z o m, hogy miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentáció) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentáció) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron; nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére; nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését; az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük; kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek; a megpályázott tevékenységre megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk. az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik. 4

5 Törzsadatok1: Az ajánlattevő neve A ajánlattevő rövidített neve, ha van ilyen Cégjegyzékszáma Adószám illetve adóazonosító jel Pénzforgalmi jelzőszáma Székhely Irányítószám, település Utca, házszám Honlap Postacím (ha nem azonos a székhellyel) Irányítószám település Utca, házszám Postafiók Aláírásra jogosult személy(ek) Név, beosztása Telefon Mobil Fax Az eljárásban kapcsolattartó személy Név, beosztása Telefon Mobil Természetes személy esetén Név Adóazonosító jel Irányítószám, település Utca, házszám Honlap Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként az Ajánlatkérővel szerződés 1 Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a táblázat bővíthető! 5

6 kötünk és a beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díj ellenében elvégezzük: Lakossági szabadidős sportnap megrendezése a Ferencvárosban A tevékenység ideje: március óra A tevékenység helyszíne: Vendel utcai Tornacsarnok (1096 Budapest, Vendel utca ) Szakmai programok bemutatása, a mozgásformák, játékok ismertetése, szükséges sporteszközök bemutatása, a közreműködő személyek ismertetése: Bruttó ár:.ft/sportnap (nettó.. Forint + % ÁFA) Budapest, Ajánlattevő aláírása 6

7 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószáma: , bankszámla száma: , törzskönyvi azonosító szám: , képviseletében eljár a kötelezettségvállalásra vonatkozó 2/2012.(III.02.) számú Polgármesteri és Jegyzői Együttes intézkedésben foglaltak alapján a Humánszolgáltatási Iroda irodavezető) mint megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről a. (.,.,.,.,.) mint megbízott (a továbbiakban Megbízott, együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: Előzmények Megbízó beszerzési eljárást folytatott le a Lakossági szabadidős sportnap megrendezése a Ferencvárosban tárgyában. Az eljárás nyertese Megbízott. Jelen szerződést a beszerzési eljárás eredményeként kötik meg Felek. Felek rögzítik, hogy közöttük a szerződés Megbízó beszerzési eljárásban keletkezett iratokban szereplő, különösen az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatban megjelölt követelményeknek megfelelő tartalommal jön létre, amely dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, s jelen szerződés tartalma csak ezen dokumentumok tartalmával együtt értelmezhető. 1.Megbízás tárgya 1.1. Megbízó megbízza Megbízottat Lakossági szabadidős sportnap a Ferencvárosban megtartásával az alábbiak szerint: Lakossági szabadidős sportnap megrendezése a Ferencvárosban - A tevékenység helyszíne: Vendel utcai Tornacsarnok (1096 Budapest, Vendel utca ) - A tevékenység ideje: március óra 1.2. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás teljesítésére képes, az ahhoz szükséges feltételekkel és eszközökkel rendelkezik, a személyzet, engedélyek és ismeretek rendelkezésére állnak, s annak a legjobb tudása szerint, a jogszabályok, a Megbízó szabályzatai és utasításai, a szakmai szabályzatok és szabályok keretei között eleget tesz. 2.Megbízási díj, fizetési feltételek 2.1. Megbízó előleget nem fizet. A megbízottat jelen szerződés 1.1. pontjában vállalt feladatainak ellátásáért összesen nettó..+ % ÁFA, azaz összesen bruttó,- Ft, azaz forint illeti meg Megbízott a számla benyújtására az 1.1. pontban megjelölt sportnap megrendezése után, Megbízó általi teljesítésigazolás kiállítását követő 15 napon belül jogosult. A teljesítés igazolására a Humánszolgáltatási Iroda Irodavezetője jogosult. Amennyiben számlakifogás nem merül fel, Megbízó a számla ellenértékét a számú költségvetési előirányzat terhére, a számla kiállítását követő 30 napon belül egy összegben átutalással teljesíti A megbízási díj tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi költséget. Megbízott a feladat teljesítésével kapcsolatosan egyéb költségigénnyel Megbízóval szemben nem léphet fel Amennyiben Megbízott késedelmesen nyújtja be a számlát Megbízónak, akkor a késett napok számával egyező időtartamra Megbízó mentesül a késedelmi kamat fizetése alól az esetleges késedelmes fizetés esetén. 3.Kapcsolattartás 3.1. Megbízó részéről kapcsolattartásra jogosult személy: név: Völgyesi Attila telefonszám: /386 7

8 Megbízott részéről kapcsolattartásra jogosult személyek: név: telefonszám: Felek a fent meghatározott személyeken kívül más személyt is megjelölhetnek kapcsolattartásra. 4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 4.1. Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízott a Ptk. 6:155. (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat érvényesítésére jogosult Megbízottnak felróható késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén Megbízó kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke késedelem esetén óránként 5.000, - Ft, hibás teljesítés során a hiba 1 órán túli kijavításakor óránként 5.000,- Ft. Megbízó legfeljebb 3 órás, késedelmi-vagy hibás teljesítési kötbérrel terhelt teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megbízó a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat. 4.3 A teljesítés Megbízottnak felróható meghiúsulása esetén Megbízó meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a 2.1 pont szerinti megbízási díj bruttó összegének 30 %-a Megbízott kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megbízó a kötbért az annak összegére kiállított számla alapján érvényesíti, ebben az esetben, az ellenszolgáltatás összegére vonatkozó számlát a Megbízó csak a kötbér-számla Megbízott általi kiegyenlítését követően köteles kiegyenlíteni. 5. Vegyes és záró rendelkezések 5.1. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott sportnap Felek önhibáján kívüli okból például időjárási körülmények kedvezőtlen volta történő elmaradása esetén a rendezvény Felek által előre egyeztetett későbbi időpontban kerül megtartásra Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitákat fokozott együttműködési kötelezettség mellett elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag árják alá. Jelen szerződés négy eredeti példányban készült. Budapest, irodavezető Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Megbízó.. Megbízott Pénzügyi ellenjegyző:. Nyeste-Szabó Marianna Pénzügyi Iroda vezetője 8

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. Tel:56/505-385 Tfax:56/505-370 stiegler.beata@jnszm.hu számú példány PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Mezőtúr és Környéke Víz-,

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

Tárgy: A Korányi projekthez kapcsolódó villamos közműkiváltás műszaki tartalma. - a kivitelezőnek rendelkeznie kell Elmű Hálozati Kft.-nél,/Émász Hálózati Kft.-nél regisztrált kivitelezői és tervezői jogosultsággal

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben