tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen a 155. cikkének második bekezdésére,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen a 155. cikkének második bekezdésére,"

Átírás

1 A BIZOTTSÁG július 3-i AJÁNLÁSA a kis- és középvállalkozások meghatározásával kapcsolatban (az EGT vonatkozásában használandó szöveg) (96/280/EK) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen a 155. cikkének második bekezdésére, mivel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) és a kézműves szektor érdekében készült integrált program (a továbbiakban Integrált Program") 1 megvalósításához a növekedésről, versenyképességről és foglalkoztatottságról szóló Fehér Könyv szerint szükség van egy egységes, áttekinthető és hatékony keret létrehozására, melyen belül a KKV-k érdekében megalkotott vállalkozáspolitika elfoglalhatja a helyét; mivel jóval az Integrált Program megvalósítása előtt a Közösségben különböző intézkedéseket vettek tervbe a KKV-kkal kapcsolatban, amelyek mindegyike különböző kritériumokat alkalmaz azok meghatározására; mivel a Közösség intézkedéseinek száma fokozatosan nőtt anélkül, hogy bármiféle közös álláspont született volna, ill. annak átfogó figyelembevétele nélkül, mit is jelent ténylegesen egy KKV; az eredmény az lett, hogy a KKV-k meghatározására használt kritériumok nagy változatosságot mutatnak és ezáltal a közösségi szinten jelenleg használt meghatározások az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Befektetési Alap (EBA) által használt meghatározások mellett a tagállamok által használt meghatározások eléggé széles skálájával együtt a meghatározások sokféleségét mutatják; mivel sok tagállamban nincs általános meghatározási elv, és esetileg a helyi gyakorlatot vagy az egyes konkrét ágazatokra vonatkozó szabályokat alkalmazzák; mivel mások mereven 1 A COM (94) 207.sz. végleges KÖZLEMÉNY (94) 1

2 ragaszkodnak a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irányelvekben foglalt meghatározásokhoz 1 ; mivel a közösségi szinten és nemzeti szinten meglévő különböző meghatározások előfordulása ellentmondásokat hozhat létre és eltorzíthatja a vállalkozások közötti versenyt is; mivel az Integrált Program célja egy erőteljes EBB együttműködés létrehozása egyrészről a Közösség különböző, a KKV-k érdekében tett kezdeményezései, másrészről ezek és a nemzeti szinten meglévő kezdeményezések között; mivel ezeket a célkitűzéseket nem lehet sikeresen megvalósítani anélkül, hogy tisztáznák a KKV-k meghatározásának kérdését; mivel a Bizottságnak az Európai Tanács december 15-én és 16-án Madridban megtartott ülésére készített beszámolója hangsúlyozta, hogy a KKV-k érdekében újra összpontosított erőfeszítésre van szükség annak érdekében, hogy a gazdaság valamennyi ágazatában több munkahelyet létesítsenek; mivel az szeptember 29-i "Kutatási" Tanács egyetértett abban, hogy a KKV-kra vonatkozó kedvezményes elbánáshoz pontosabban kell meghatározni, hogy mit jelenta kis- és középvállalkozás; s így felkérte a Bizottságot, hogy újra vizsgálja meg a KKV-k meghatározásához kiválasztandó kritériumokat; mivel az május 28-án megtartott "Ipari" Tanács kérésére 1992-ben benyújtott első beszámolóban a Bizottság már javasolta a közösségi szinten alkalmazott meghatározások elszaporodásának korlátozását; kifejezetten támogatta az alábbi négy kritérium elfogadását: az alkalmazott személyek száma, forgalom, mérlegfőösszeg és függetlenség, ugyanakkor javasolta az 50 ill. 250 fős alkalmazotti küszöbértéket a kis- ill. középvállalkozások esetében; mivel ezt a meghatározást már elfogadták a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló irányelveiben és minden egyéb, 1992 óta elfogadott vagy felülvizsgált állami támogatásra vonatkozó irányelvben ill. közleményben (ez különösen vonatkozik a Bizottságnak a tagállamokhoz intézett közleményére a KKV számára szóló támogatási rendszerek felgyorsított engedélyezéséről és a meglévő rendszerek módosításáról 2, az állami 1 2 Az EK Hivatalos Lapja, C 213. szám, , 2.o. Az EK Hivatalos Lapja, C 213. szám, , 10.o. 2

3 környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó irányelvekről 1 valamint a nehézségekkel küzdő cégek szanálására és strukturális átalakítására nyújtott állami támogatásokra vonatkozó irányelvekre 2 ; mivel más intézkedések során teljes egészében vagy részben alkalmazzák ezt a meghatározást, nevezetesen Szerződés 54. cikk (3) bekezdés g) pontján alapuló, bizonyos típusú társaságok éves beszámolójáról szóló július 25-i negyedik tanácsi irányelvben(78/660/egk) 3, amit azt legutóbb a 94/8/EK irányelv módosította 4, a Tanács április 19-i 94/217/EGK határozata az Európai Beruházási Bank által a kis- és középvállalkozások számára, az áthidaló kölcsönnyújtási lehetőségek keretében a Közösség által nyújtott kölcsönkamattámogatásokról 5, valamint a Bizottság Közleményében a Közösségnek KKV-kkal kapcsolatos kezdeményezéséről 1 a Strukturális Alapok keretében; mivel a teljes összhang még nem valósult meg; néhány program még mindig nagyon különböző küszöbértékeket határoz meg vagy bizonyos kritériumokat figyelmen kívül hagy, pl. a függetlenséget; mivel ennek az összhangnak továbbra is fenn kell maradnia és meg kell valósulnia a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló irányelveiben foglalt szabályai alapján, és hogy a Bizottságnak minden általa eszközölt intézkedés során ugyanazokat a kritériumokat és ugyanazokat a küszöbértéköket kell alkalmaznia, amelyeknek betartását a tagállamoktól is megkívánja; mivel a belső határok nélküli, egységes piacon a vállalkozások kezelésének közös szabályok rendszerén kell alapulnia, különösen ami az állami támogatást illeti akár nemzeti, akár közösségi szinten; mivel ez a szemlélet már csak a KKV-kat segítő nemzeti vagy közösségi intézkedések közötti átfogó kölcsönhatás céljából is szükséges, például ami a Strukturális Alapokat és a kutatást Az EK Hivatalos Lapja, C 72. szám , 3.o. Az EK Hivatalos Lapja, C 368 szám., o. Az EK Hivatalos Lapja L 222.szám, , 11.o. Az EK Hivatalos Lapja L 82. Szám, , 33.o. Az EK Hivatalos Lapja L 107. Szám, , 57.o., ld. a bizottság erről szóló jelentését (434.sz Október 19-én kelt végleges jelentés COM (94) 3

4 illeti; ez azt jelenti, hogy el kell kerülni azokat a helyzeteket, amikor a Közösség a KKV-k egy bizonyos kategóriájával kapcsolatban, míg a tagállamok egy másikkal kapcsolatban szándékoznak fellépni; mivel ha a Bizottság, a Tagállamok, az EBB és az EBA ugyanazt a meghatározást alkalmazná, akkor megerősödne a KKV-k érdekében tett intézkedések összhangja és hatékonysága, és ez csökkentené a verseny torzulásának kockázatát; mivel ezenfelül sok, a KKV-k számára szánt programot a Tagállamok és az Európai Közösség, és néhány esetben az EBB és az EBA együtt finanszíroznak; mivel mielőtt javaslattétel történne a KKV-k meghatározására vonatkozó küszöbértékekre, rá kell mutatni, hogy ez a kísérlet egy viszonyítási szint racionalizálására és lefektetésére nem jelenti azt, hogy az ezen küszöbértékeket túllépő vállalkozások nem érdemlik meg az állam vagy a Közösség figyelmét; ugyanakkor helyesebb lenne ezt a problémát pontosan meghatározott intézkedésekkel megfelelő programok, elsősorban nemzetközi együttműködési programok keretében megoldani, ahelyett, hogy különböző meghatározásokat fogadnak el vagy tartanak fenn a KKV-kra vonatkozóan; mivel az alkalmazottak létszámának kritériuma kétségtelenül egyike a legfontosabbaknak és feltétlenül szükségesnek kell tekinteni azt, ki kell azonban egészíteni ezt egy pénzügyi kritérium bevezetésével a vállalkozás valódi fontosságának és teljesítményének, valamint a versenytársaival összehasonlított helyzetének megértése érdekében; mivel nem volna kívánatos ugyanakkor a cég forgalmát az egyedüli pénzügyi kritériumként elfogadni, mivel a kereskedelmi és elosztási szektorban működő vállalkozásoknak természetüknél fogva magasabb forgalmi adatai vannak, mint a termelési ágazatban működőknek, így a forgalmi kritériumot kombinálni kell a mérlegfőösszeg kritériumával, mely kritérium megmutatja a vállalkozás teljes vagyonát, lehetővé téve, hogy e két kritérium egyikét túllépjék; mivel a függetlenség szintén egy alapkritérium, mely alapján egy nagy csoporthoz tartozó KKV hozzá tud jutni olyan pénzeszközökhöz és támogatáshoz, amelyek az azonos nagyságú 1 Az EK Hivatalos Lapja, C 180.szám, , 10.o. 4

5 versenytársaknak nem állnak rendelkezésére; mivel szükség van a KKV-kből álló azon jogi személyek kizárására is, amelyeknek tényleges gazdasági ereje nagyobb, mint egy KKV-é; mivel a függetlenségi kritérium vonatkozásában a tagállamoknak, az EBB-nek és az EBA-nak biztosítania kell, hogy a meghatározást ne játsszák ki azon vállalkozások, amelyek bár formailag megfelelnek ennek a kritériumnak ténylegesen egy nagyvállalkozás vagy több nagyvállalkozás együttes irányítása alatt állnak; mivel az állami befektetési társaságok vagy kockázati tőketársaságok tulajdonában lévő érdekeltségek általában nem változtatják meg egy cég KKV-jellegét, és ezért figyelmen kívül hagyhatók; ugyanez vonatkozik azon intézményi befektetők tulajdonában lévő érdekeltségekre, amelyek általában "tisztes távolságot" tartanak fenn azzal a társasággal, amelybe befektettek; mivel megoldást kell találni a részvényes vállalkozások problémájára, amelyek bár KKV-k nem tudják pontosan megállapítani részvénytulajdonuk összetételét tőkéjük szétosztási módja és részvényeseinek névtelensége miatt, és ennélfogva nem tudják, hogy megfelelnek-e a függetlenség feltételének; mivel meglehetősen szigorú kritériumokat kell megszabni a KKV-k meghatározására, ha a részükre szánt intézkedések ténylegesen azon vállalkozásokat hivatottak segíteni, amelyek mérete hátrányt eredményez; mivel az 500 fős alkalmazotti küszöbérték nem igazán különböztet meg, mintegy majdnem mindegyik vállalkozást felöleli (a 14 millió vállalkozás 99,9 %-át), és az európai gazdaság majdnem háromnegyedét alkalmazotti létszám és forgalom szempontjából; továbbá egy 500 fős vállalkozás hozzá tud jutni azon emberi, pénzügyi és műszaki forrásokhoz, amelyek valójában kívül esnek egy középvállalkozás keretein, nevezetesen annak, hogy tulajdonjog és a kezelés ugyanabban a kézben van, gyakran a család a tulajdonos, és nincsen erőfölényben a piacon; mivel a 250 és 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások nemcsak hogy gyakran jelentős piaci tényezők kerülnek nehéz helyzetbe a piacon, hanem nagyon erős vezetési struktúrával is 5

6 rendelkeznek a termelés, eladás, marketing, kutatás és személyzeti ügyek területén, amely világosan megkülönbözteti őket a 250 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató középvállalkozásoktól; mivel ez utóbbi csoportban ezek a struktúrák sokkal törékenyebbek; mivel a 250 fős alkalmazotti küszöbérték ennélfogva jelentőségteljesebben tükrözi a KKV-k valódi helyzetét; mivel ma már ez a 250 fős küszöbérték a legelterjedtebb a közösségi szinten alkalmazott meghatározások között és mivel sok tagállam már felvette jogszabályaiba a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló irányelvének eredményeként; mivel az EBB is úgy döntött, hogy ezt a meghatározást használja a 94/216/EGK sz. döntésben előírt az KKV hitelkeret keretében nyújtott kölcsönök jelentős részénél; mivel az Eurostat adatok szerint egy 250 fős vállalkozás forgalma nem haladja meg a 40 millió ECU-t (1994.évi adatok); tekintve, hogy ezért célszerűnek mutatkozhat a 40 millió ECU-s forgalmi küszöbértéket alkalmazni; mivel a legutóbbi számítások azt mutatják, hogy a KKV-k és kisvállalkozások 1 viszonylatában a forgalom és a mérlegfőösszeg közötti átlagarány 1:5, tehát ennek eredményeképpen a mérlegfőösszeg küszöbét 27 millió ECU-ben kell megállapítani; mivel ugyanakkor megkülönböztetést kell tenni a KKV-kon belül a középvállalkozások, kisvállalkozások és mikro-vállalkozások között; mivel az utóbbit nem szabad összetéveszteni a kézműves vállalkozásokkal, amelyeket sajátos jellemzőik miatt továbbra is nemzeti szinten kell meghatározni; mivel a kisvállalkozásokra vonatkozó küszöböket azonos módon kell meghatározni, azaz 7 millió ECU-s forgalommal és 5 millió ECU-s mérlegfőösszeggel; mivel a választott küszöbök nem tükrözik szükségszerűen egy átlagos KKV vagy kisvállalkozás jellemzőit, viszont megjelölik a felső határát annak a szintnek, amelyet annak érdekében gondoltak ki, hogy lehetővé tegyék valamennyi, a KKV vagy kisvállalkozás jellemzőivel rendelkező vállalkozás bekerülését egyik vagy másik kategóriába; 1 Forrás: BACH (egyeztetett számlák) adatbázis 6

7 mivel a KKV-k meghatározására megállapított forgalmi és mérlegfőösszeg küszöböket felül kell vizsgálni, mihelyt felmerül az igény a változó gazdasági körülmények, úgymint az árszintek és a vállalkozások termelékenységében bekövetkezett növekedés figyelembevételére; mivel a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami segélyekről szóló irányelveinek helyesbítése a jelenleg alkalmazott meghatározások az ezen Ajánlásban foglaltak általi helyettesítésével történik; mivel elő kell írni azt, hogy amikor legközelebb módosításra kerül a Tanács 78/660/EGK negyedik határozata, amely megadja a Tagállamok számára azt a jogot, hogy mentesítsék a KKV-kat bizonyos, számviteli közzétételi kötelezettség alól, a Bizottság javasolni fogja, hogy a meglévő meghatározást az erre az Ajánlásra történő hivatkozással helyettesítsék; mivel szintén kívánatos volna a KKV-k érdekében tett intézkedések értékelésénél, hogy a Bizottság, a Tagállamok, az EBB és az EBA pontosan megállapítsa, mely vállalkozások részesülnek az EBB-ből különböző a KKV-k méretei szerinti kategóriák megállapításával, mivel a kedvezményezettek jobb ismerete lehetővé teszi, hogy helyesbítsék és jobban megtervezzék a KKV-k számára javasolt intézkedéseket, és következésképpen hatékonyabbá tegyék ezeket; mivel feltéve, hogy bizonyos fokú rugalmasság biztosított a tagállamoknak, az EBB-nek és az EBA-nak arra, hogy a Közösségben alkalmazottaknál alacsonyabb küszöbértékeket határozzanak meg, ha intézkedéseiket a KKV-k egy bizonyos kategóriájára kívánják irányítani ezek a küszöbértékek csak a plafonértékeket jelölik; mivel a tagállamok, az EBB és az EBA az adminisztráció egyszerűsítése céljából megtehetik, hogy csak egy kritériumot, nevezetesen az alkalmazotti létszám kritériumát vegyék figyelembe egyes intézkedéseik megvalósításához. Ugyanakkor ez a rugalmasság nem vonatkozik a különböző állami támogatási keretekre, amelyeknél a pénzügyi kritériumot is figyelembe kell venni; 7

8 mivel ez az Ajánlás csak a Közösségen és az Európai Gazdasági Térségen belül alkalmazott közösségi intézkedésekben használt KKV-meghatározásokra vonatkozik, AZ ALÁBBI AJÁNLÁST TESZI: 1. cikk A tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap felhívást kap arra, hogy: tegyenek eleget a Melléklet 1. cikkében foglalt előírásoknak a "KKV-k"-ra, "középvállalkozások"-ra, "kisvállalkozások"-ra vagy "mikro-vállalkozások"-ra irányuló programjaikban, tegyenek eleget a forgalomra és mérlegfőösszegre megjelölt plafonértékeknek, ha ezeket a Bizottság a Melléklet 2. cikkének megfelelően módosítja, tegyék meg a szükséges lépéseket a Melléklet 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt méretosztályok használata érdekében, különösen ahol a Közösség pénzügyi eszközeinek ellenőrzéséről van szó. 2. cikk A Melléklet 1. cikkében meghatározott küszöbértékeket plafonértékeknek kell tekinteni. A tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap bizonyos esetekben alacsonyabb küszöbértékek meghatározása mellett is dönthetnek. Egyes intézkedéseik megvalósításakor úgy is dönthetnek, hogy csak az alkalmazotti létszámra vonatkozó kritériumot alkalmazzák, kivéve azokon a területeken, amelyeken az állami támogatásokra különböző szabályok vonatkoznak. 3. cikk 8

9 Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Bizottság számára a fejlődés mértékének értékelését, a tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap felszólítást kapnak arra, hogy december 31. előtt tájékoztassák a Bizottságot a jelen Ajánlás teljesítése érdekében tett intézkedésekről. 4. cikk Jelen ajánlás a Közösségnek a Közösségen és az Európai Gazdasági Térségen belül alkalmazott intézkedéseiben a KKV-kra vonatkozó meghatározásra vonatkozik, melynek címzettjei a Tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap. Kelt Brüsszelben, április 3-án A Bizottság nevében Christos PAPOUTSIS Bizottsági tag 9

10 MELLÉKLET A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT MEGHATÁROZÁSA 1. cikk 1. Kis- és középvállalkozásként - a továbbiakban "KKVk"-k, olyan vállalkozások, amelyeknek 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és vagy éves forgalmuk nem haladja meg a 40 millió ECU-t, vagy éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 27 millió ECU-t, megfelelnek a (3) bekezdésben meghatározott függetlenségi kritériumnak. 2. Ha különbséget kell tenni kis- és középvállalkozások között, "kisvállalkozás" az olyan vállalkozás, amely: 50-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg a 7 millió ECU-t, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg az 5 millió ECU-t, megfelel a 3. bekezdésben meghatározott függetlenségi kritériumnak. 3. Az a vállalkozás számít független vállalkozásnak, amelyben valamely más olyan vállalatnak vagy együttesen több olyan vállalatnak a tulajdoni részesedése nem haladja meg a 25%-ot tőke vagy szavazati jog alapján, amely nem felel meg a kis- és középvállalkozások vagy a kisvállalkozások meghatározásának, akármelyik esetről is van szó. Ezt a küszöbértéket a következő két esetben lehet meghaladni: 10

11 ha a vállalkozást közhasznú befektetési társaságok, kockázatitőke-társaságok vagy intézményi befektetők tulajdonában van, feltéve, hogy sem egyedileg, sem együttesen nem gyakorolnak felette irányítást, ha a tőke megosztása oly módon történik, hogy nem lehet meghatározni, kinek a tulajdonában van és ha a vállalkozás kijelenti, hogy más olyan vállalatnak vagy együttesen több olyan vállalatnak a tulajdoni részesedése a vállalkozásban nem haladja meg a 25%-ot tőke vagy szavazati jog alapján, amely nem felel meg a KKV-k vagy a kisvállalkozások meghatározásának, akármelyik esetről van is szó. 4. Az 1. és 2. bekezdésekben említett küszöbértékek kiszámítása során a kedvezményezett vállalkozásra és minden olyan vállalkozásra vonatkozó lényeges adatot összesíteni kell, amelyet tőkén vagy szavazati jogon alapuló 25%-os vagy annál nagyobb tulajdoni részesedés útján irányított vállalkozások tekintetében összegezni szükséges. 5. Ha a mikro-vállalkozásokat meg kell különböztetni a többi KKV-tól, ezeket 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat jelentik. 6. Amennyiben - a zárómérleg utolsó napján - egy vállalkozás túllépi az alkalmazotti küszöbértéket vagy a pénzügyi plafonértékeket, ez csak akkor eredményezi a "KKV", "középvállalkozás", "kisvállalkozás" vagy "mikro-vállalkozás" státusz megszerzését vagy elvesztését, ha ez két egymást követő pénzügyi évben megismétlődik. 7. Az alkalmazott személyek száma összefügg az éves munkaegységszámmal (ÉME), azaz az egy év során teljes munkaidőben alkalmazott személyek, valamint a részmunkaidős és az idénymunkát végző személyek munkája egységesen beszámít az éves munkaegységszámba. Tárgyévként az utolsó jóváhagyott számviteli időszakot kell tekinteni. 8. A forgalom és a mérlegfőösszeg küszöbértékeit a legutolsó tizenkét hónapos jóváhagyott számviteli időszak adja. Újonnan alapított vállalkozások esetében, amelyek éves elszámolását még nem hagyták jóvá, az alkalmazandó küszöbértékeket, egy a pénzügyi év során készített megbízható becslés alapján kell meghatározni.. 11

12 2. cikk A Bizottság a forgalomra és a mérlegfőösszegre meghatározott plafonértékeket szükség esetén és a jelen Ajánlás elfogadásától számítva négyévenként rendszeresen módosítja, figyelembe véve a Közösségen belüli változó gazdasági körülményeket. 3. cikk 1. A Bizottság vállalja, hogy megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a KKV-knak az 1. cikk szerinti meghatározása valamennyi olyan, általa kezelt programra vonatkozzon, amelyben a "KKV", "középvállalkozás", "kisvállalkozás" vagy "mikro-vállalkozás" kifejezés szerepel. 2. A Bizottság vállalja, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket azon statisztika alkalmazása érdekében, amelyet a következő méretosztályokra vonatkozóan bocsát rendelkezésre: 0 alkalmazott, 1 főtől 9 alkalmazottig, 10 főtől 49 alkalmazottig, 50 főtől 249 alkalmazottig, 250 főtől 499 alkalmazottig, 500 alkalmazott fölött. 3. A Közösség jelenlegi programjainak megvalósítása amelyekben a KKV-k meghatározása az 1. cikkben említettektől eltérően történik átmeneti időszakban tovább folyik azon vállalkozások javára, amelyeket a programok megalkotásakor KKV-knak tekintettek. A KKV-k meghatározásának bármilyen módosítása ezeken a programokon belül csak az ebben az Ajánlásban foglalt meghatározások elfogadásával és az eltérő meghatározások a jelen Ajánlásra hivatkozással végzett helyettesítésével történhet. Ez az átmeneti időszak elvileg legkésőbb december 31-én véget ér. Ugyanakkor a Bizottság által ezen programok alapján kötelezően vállalt jogi kötelezettségek érintetlenül maradnak. 12

13 4. Amikor a Tanács 78/660/EGK sz. negyedik irányelve módosításra kerül, a Bizottság javasolni fogja, hogy a KKV-k meghatározásának meglévő követelményeit a jelen Ajánlásban foglalt meghatározásra hivatkozva helyettesítsék. 5. A Bizottság által elfogadott minden olyan rendelkezés, amely "KKV", "középvállalkozás", "kisvállalkozás" vagy "mikro-vállalkozás", ill. bármilyen egyéb ilyen kifejezést említ, a jelen Ajánlásban foglalt meghatározásra vonatkozik. 13

14 Dokumentum státusa = jogilag lektorált 1

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

módosított új de minimis csoportmentesség

módosított új de minimis csoportmentesség HU módosított új de minimis csoportmentesség HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, [ ] 2006 C(2006) Tervezet A BIZOTTSÁG / /EK RENDELETE (YYYY. month DD.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata)

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata) Helsinki, 2010. november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL (Az Igazgatóság határozata) HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 196/B. (1) bekezdése értelmében pénzforgalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Kiemelt ellenőrzési terület

Kiemelt ellenőrzési terület Kiemelt ellenőrzési terület Kapcsolt vállalkozások egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak egymás között (nemzeti adóalap védelme); Amennyiben ezek a jogügyletek nem szokásos piaci áron történnek adókülönbözetek

Részletesebben

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról

175. sz. Egyezmény. a részmunkaidős foglalkoztatásról 175. sz. Egyezmény a részmunkaidős foglalkoztatásról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 1994.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA. a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA. a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2003.05.06. C(2003)1422 A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA

Részletesebben

A KKV adatok és amit róluk tudni kell

A KKV adatok és amit róluk tudni kell A KKV adatok és amit róluk tudni kell A Magyar Regionális Tudományi Társaság XIV. Vándorgyűlése Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Dr. Laczka Éva 1 Vázlat

Részletesebben

Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről

Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről EIOPA-BoS-14/174 HU Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29 2006.10.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/29 A BIZOTTSÁG 1572/2006/EK RENDELETE (2006. október 18.) a gabonafélék intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető

A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető A számviteli törvény változásai Mészáros László főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti Főosztály 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Tel.: 06-1/ 795-1585 e-mail: laszlo.meszaros@ngm.gov.hu

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. augusztus 11. (11.08) (OR. en) 13421/11 DENLEG 113 AGRI 557 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 28. Címzett: az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Iránymutatások. a megterhelt és a meg nem terhelt eszközöket érintő információk nyilvánosságra hozataláról június 27.

Iránymutatások. a megterhelt és a meg nem terhelt eszközöket érintő információk nyilvánosságra hozataláról június 27. IRÁNYMUTATÁSOK A MEGTERHELT ÉS A MEG NEM TERHELT ESZKÖZÖKET ÉRINTÕ INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁRÓL 2014. június 27. EBA/GL/2014/03 Iránymutatások a megterhelt és a meg nem terhelt eszközöket érintő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

Iránymutatás az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodulról

Iránymutatás az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodulról EIOPA-BoS-14/176 HU Iránymutatás az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodulról EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Konszolidáció elméleti alapjai

Konszolidáció elméleti alapjai MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Konszolidáció elméleti alapjai Várkonyiné Dr. Juhász Mária A vállalat csoport jellemzői

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. január 25. (26.01) (OR. en) 5674/12 DENLEG 4 AGRI 38 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. január 20. Címzett: Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI 2005-ben került létrehozásra Fókuszában a városok integrált fejlesztése áll, amely az elmúlt évtizedben kiemelt prioritásává vált az Uniónak és amelyet

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

A Bizottság 68/2001/EK Rendelete

A Bizottság 68/2001/EK Rendelete A Bizottság 68/2001/EK Rendelete (2001. január 12.) az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

EU 2015/751 Rendelet a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól

EU 2015/751 Rendelet a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól EU 2015/751 Rendelet a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól tájékoztató kártyaelfogadó ügyfelek részére 2016. július jogi háttér, alkalmazási kör előzmény: a 2007/64/EK európai parlamenti

Részletesebben