tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen a 155. cikkének második bekezdésére,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen a 155. cikkének második bekezdésére,"

Átírás

1 A BIZOTTSÁG július 3-i AJÁNLÁSA a kis- és középvállalkozások meghatározásával kapcsolatban (az EGT vonatkozásában használandó szöveg) (96/280/EK) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, különösen a 155. cikkének második bekezdésére, mivel a kis- és középvállalkozások (KKV-k) és a kézműves szektor érdekében készült integrált program (a továbbiakban Integrált Program") 1 megvalósításához a növekedésről, versenyképességről és foglalkoztatottságról szóló Fehér Könyv szerint szükség van egy egységes, áttekinthető és hatékony keret létrehozására, melyen belül a KKV-k érdekében megalkotott vállalkozáspolitika elfoglalhatja a helyét; mivel jóval az Integrált Program megvalósítása előtt a Közösségben különböző intézkedéseket vettek tervbe a KKV-kkal kapcsolatban, amelyek mindegyike különböző kritériumokat alkalmaz azok meghatározására; mivel a Közösség intézkedéseinek száma fokozatosan nőtt anélkül, hogy bármiféle közös álláspont született volna, ill. annak átfogó figyelembevétele nélkül, mit is jelent ténylegesen egy KKV; az eredmény az lett, hogy a KKV-k meghatározására használt kritériumok nagy változatosságot mutatnak és ezáltal a közösségi szinten jelenleg használt meghatározások az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Befektetési Alap (EBA) által használt meghatározások mellett a tagállamok által használt meghatározások eléggé széles skálájával együtt a meghatározások sokféleségét mutatják; mivel sok tagállamban nincs általános meghatározási elv, és esetileg a helyi gyakorlatot vagy az egyes konkrét ágazatokra vonatkozó szabályokat alkalmazzák; mivel mások mereven 1 A COM (94) 207.sz. végleges KÖZLEMÉNY (94) 1

2 ragaszkodnak a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi irányelvekben foglalt meghatározásokhoz 1 ; mivel a közösségi szinten és nemzeti szinten meglévő különböző meghatározások előfordulása ellentmondásokat hozhat létre és eltorzíthatja a vállalkozások közötti versenyt is; mivel az Integrált Program célja egy erőteljes EBB együttműködés létrehozása egyrészről a Közösség különböző, a KKV-k érdekében tett kezdeményezései, másrészről ezek és a nemzeti szinten meglévő kezdeményezések között; mivel ezeket a célkitűzéseket nem lehet sikeresen megvalósítani anélkül, hogy tisztáznák a KKV-k meghatározásának kérdését; mivel a Bizottságnak az Európai Tanács december 15-én és 16-án Madridban megtartott ülésére készített beszámolója hangsúlyozta, hogy a KKV-k érdekében újra összpontosított erőfeszítésre van szükség annak érdekében, hogy a gazdaság valamennyi ágazatában több munkahelyet létesítsenek; mivel az szeptember 29-i "Kutatási" Tanács egyetértett abban, hogy a KKV-kra vonatkozó kedvezményes elbánáshoz pontosabban kell meghatározni, hogy mit jelenta kis- és középvállalkozás; s így felkérte a Bizottságot, hogy újra vizsgálja meg a KKV-k meghatározásához kiválasztandó kritériumokat; mivel az május 28-án megtartott "Ipari" Tanács kérésére 1992-ben benyújtott első beszámolóban a Bizottság már javasolta a közösségi szinten alkalmazott meghatározások elszaporodásának korlátozását; kifejezetten támogatta az alábbi négy kritérium elfogadását: az alkalmazott személyek száma, forgalom, mérlegfőösszeg és függetlenség, ugyanakkor javasolta az 50 ill. 250 fős alkalmazotti küszöbértéket a kis- ill. középvállalkozások esetében; mivel ezt a meghatározást már elfogadták a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló irányelveiben és minden egyéb, 1992 óta elfogadott vagy felülvizsgált állami támogatásra vonatkozó irányelvben ill. közleményben (ez különösen vonatkozik a Bizottságnak a tagállamokhoz intézett közleményére a KKV számára szóló támogatási rendszerek felgyorsított engedélyezéséről és a meglévő rendszerek módosításáról 2, az állami 1 2 Az EK Hivatalos Lapja, C 213. szám, , 2.o. Az EK Hivatalos Lapja, C 213. szám, , 10.o. 2

3 környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó irányelvekről 1 valamint a nehézségekkel küzdő cégek szanálására és strukturális átalakítására nyújtott állami támogatásokra vonatkozó irányelvekre 2 ; mivel más intézkedések során teljes egészében vagy részben alkalmazzák ezt a meghatározást, nevezetesen Szerződés 54. cikk (3) bekezdés g) pontján alapuló, bizonyos típusú társaságok éves beszámolójáról szóló július 25-i negyedik tanácsi irányelvben(78/660/egk) 3, amit azt legutóbb a 94/8/EK irányelv módosította 4, a Tanács április 19-i 94/217/EGK határozata az Európai Beruházási Bank által a kis- és középvállalkozások számára, az áthidaló kölcsönnyújtási lehetőségek keretében a Közösség által nyújtott kölcsönkamattámogatásokról 5, valamint a Bizottság Közleményében a Közösségnek KKV-kkal kapcsolatos kezdeményezéséről 1 a Strukturális Alapok keretében; mivel a teljes összhang még nem valósult meg; néhány program még mindig nagyon különböző küszöbértékeket határoz meg vagy bizonyos kritériumokat figyelmen kívül hagy, pl. a függetlenséget; mivel ennek az összhangnak továbbra is fenn kell maradnia és meg kell valósulnia a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló irányelveiben foglalt szabályai alapján, és hogy a Bizottságnak minden általa eszközölt intézkedés során ugyanazokat a kritériumokat és ugyanazokat a küszöbértéköket kell alkalmaznia, amelyeknek betartását a tagállamoktól is megkívánja; mivel a belső határok nélküli, egységes piacon a vállalkozások kezelésének közös szabályok rendszerén kell alapulnia, különösen ami az állami támogatást illeti akár nemzeti, akár közösségi szinten; mivel ez a szemlélet már csak a KKV-kat segítő nemzeti vagy közösségi intézkedések közötti átfogó kölcsönhatás céljából is szükséges, például ami a Strukturális Alapokat és a kutatást Az EK Hivatalos Lapja, C 72. szám , 3.o. Az EK Hivatalos Lapja, C 368 szám., o. Az EK Hivatalos Lapja L 222.szám, , 11.o. Az EK Hivatalos Lapja L 82. Szám, , 33.o. Az EK Hivatalos Lapja L 107. Szám, , 57.o., ld. a bizottság erről szóló jelentését (434.sz Október 19-én kelt végleges jelentés COM (94) 3

4 illeti; ez azt jelenti, hogy el kell kerülni azokat a helyzeteket, amikor a Közösség a KKV-k egy bizonyos kategóriájával kapcsolatban, míg a tagállamok egy másikkal kapcsolatban szándékoznak fellépni; mivel ha a Bizottság, a Tagállamok, az EBB és az EBA ugyanazt a meghatározást alkalmazná, akkor megerősödne a KKV-k érdekében tett intézkedések összhangja és hatékonysága, és ez csökkentené a verseny torzulásának kockázatát; mivel ezenfelül sok, a KKV-k számára szánt programot a Tagállamok és az Európai Közösség, és néhány esetben az EBB és az EBA együtt finanszíroznak; mivel mielőtt javaslattétel történne a KKV-k meghatározására vonatkozó küszöbértékekre, rá kell mutatni, hogy ez a kísérlet egy viszonyítási szint racionalizálására és lefektetésére nem jelenti azt, hogy az ezen küszöbértékeket túllépő vállalkozások nem érdemlik meg az állam vagy a Közösség figyelmét; ugyanakkor helyesebb lenne ezt a problémát pontosan meghatározott intézkedésekkel megfelelő programok, elsősorban nemzetközi együttműködési programok keretében megoldani, ahelyett, hogy különböző meghatározásokat fogadnak el vagy tartanak fenn a KKV-kra vonatkozóan; mivel az alkalmazottak létszámának kritériuma kétségtelenül egyike a legfontosabbaknak és feltétlenül szükségesnek kell tekinteni azt, ki kell azonban egészíteni ezt egy pénzügyi kritérium bevezetésével a vállalkozás valódi fontosságának és teljesítményének, valamint a versenytársaival összehasonlított helyzetének megértése érdekében; mivel nem volna kívánatos ugyanakkor a cég forgalmát az egyedüli pénzügyi kritériumként elfogadni, mivel a kereskedelmi és elosztási szektorban működő vállalkozásoknak természetüknél fogva magasabb forgalmi adatai vannak, mint a termelési ágazatban működőknek, így a forgalmi kritériumot kombinálni kell a mérlegfőösszeg kritériumával, mely kritérium megmutatja a vállalkozás teljes vagyonát, lehetővé téve, hogy e két kritérium egyikét túllépjék; mivel a függetlenség szintén egy alapkritérium, mely alapján egy nagy csoporthoz tartozó KKV hozzá tud jutni olyan pénzeszközökhöz és támogatáshoz, amelyek az azonos nagyságú 1 Az EK Hivatalos Lapja, C 180.szám, , 10.o. 4

5 versenytársaknak nem állnak rendelkezésére; mivel szükség van a KKV-kből álló azon jogi személyek kizárására is, amelyeknek tényleges gazdasági ereje nagyobb, mint egy KKV-é; mivel a függetlenségi kritérium vonatkozásában a tagállamoknak, az EBB-nek és az EBA-nak biztosítania kell, hogy a meghatározást ne játsszák ki azon vállalkozások, amelyek bár formailag megfelelnek ennek a kritériumnak ténylegesen egy nagyvállalkozás vagy több nagyvállalkozás együttes irányítása alatt állnak; mivel az állami befektetési társaságok vagy kockázati tőketársaságok tulajdonában lévő érdekeltségek általában nem változtatják meg egy cég KKV-jellegét, és ezért figyelmen kívül hagyhatók; ugyanez vonatkozik azon intézményi befektetők tulajdonában lévő érdekeltségekre, amelyek általában "tisztes távolságot" tartanak fenn azzal a társasággal, amelybe befektettek; mivel megoldást kell találni a részvényes vállalkozások problémájára, amelyek bár KKV-k nem tudják pontosan megállapítani részvénytulajdonuk összetételét tőkéjük szétosztási módja és részvényeseinek névtelensége miatt, és ennélfogva nem tudják, hogy megfelelnek-e a függetlenség feltételének; mivel meglehetősen szigorú kritériumokat kell megszabni a KKV-k meghatározására, ha a részükre szánt intézkedések ténylegesen azon vállalkozásokat hivatottak segíteni, amelyek mérete hátrányt eredményez; mivel az 500 fős alkalmazotti küszöbérték nem igazán különböztet meg, mintegy majdnem mindegyik vállalkozást felöleli (a 14 millió vállalkozás 99,9 %-át), és az európai gazdaság majdnem háromnegyedét alkalmazotti létszám és forgalom szempontjából; továbbá egy 500 fős vállalkozás hozzá tud jutni azon emberi, pénzügyi és műszaki forrásokhoz, amelyek valójában kívül esnek egy középvállalkozás keretein, nevezetesen annak, hogy tulajdonjog és a kezelés ugyanabban a kézben van, gyakran a család a tulajdonos, és nincsen erőfölényben a piacon; mivel a 250 és 500 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások nemcsak hogy gyakran jelentős piaci tényezők kerülnek nehéz helyzetbe a piacon, hanem nagyon erős vezetési struktúrával is 5

6 rendelkeznek a termelés, eladás, marketing, kutatás és személyzeti ügyek területén, amely világosan megkülönbözteti őket a 250 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató középvállalkozásoktól; mivel ez utóbbi csoportban ezek a struktúrák sokkal törékenyebbek; mivel a 250 fős alkalmazotti küszöbérték ennélfogva jelentőségteljesebben tükrözi a KKV-k valódi helyzetét; mivel ma már ez a 250 fős küszöbérték a legelterjedtebb a közösségi szinten alkalmazott meghatározások között és mivel sok tagállam már felvette jogszabályaiba a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló irányelvének eredményeként; mivel az EBB is úgy döntött, hogy ezt a meghatározást használja a 94/216/EGK sz. döntésben előírt az KKV hitelkeret keretében nyújtott kölcsönök jelentős részénél; mivel az Eurostat adatok szerint egy 250 fős vállalkozás forgalma nem haladja meg a 40 millió ECU-t (1994.évi adatok); tekintve, hogy ezért célszerűnek mutatkozhat a 40 millió ECU-s forgalmi küszöbértéket alkalmazni; mivel a legutóbbi számítások azt mutatják, hogy a KKV-k és kisvállalkozások 1 viszonylatában a forgalom és a mérlegfőösszeg közötti átlagarány 1:5, tehát ennek eredményeképpen a mérlegfőösszeg küszöbét 27 millió ECU-ben kell megállapítani; mivel ugyanakkor megkülönböztetést kell tenni a KKV-kon belül a középvállalkozások, kisvállalkozások és mikro-vállalkozások között; mivel az utóbbit nem szabad összetéveszteni a kézműves vállalkozásokkal, amelyeket sajátos jellemzőik miatt továbbra is nemzeti szinten kell meghatározni; mivel a kisvállalkozásokra vonatkozó küszöböket azonos módon kell meghatározni, azaz 7 millió ECU-s forgalommal és 5 millió ECU-s mérlegfőösszeggel; mivel a választott küszöbök nem tükrözik szükségszerűen egy átlagos KKV vagy kisvállalkozás jellemzőit, viszont megjelölik a felső határát annak a szintnek, amelyet annak érdekében gondoltak ki, hogy lehetővé tegyék valamennyi, a KKV vagy kisvállalkozás jellemzőivel rendelkező vállalkozás bekerülését egyik vagy másik kategóriába; 1 Forrás: BACH (egyeztetett számlák) adatbázis 6

7 mivel a KKV-k meghatározására megállapított forgalmi és mérlegfőösszeg küszöböket felül kell vizsgálni, mihelyt felmerül az igény a változó gazdasági körülmények, úgymint az árszintek és a vállalkozások termelékenységében bekövetkezett növekedés figyelembevételére; mivel a Közösségnek a KKV-knak nyújtott állami segélyekről szóló irányelveinek helyesbítése a jelenleg alkalmazott meghatározások az ezen Ajánlásban foglaltak általi helyettesítésével történik; mivel elő kell írni azt, hogy amikor legközelebb módosításra kerül a Tanács 78/660/EGK negyedik határozata, amely megadja a Tagállamok számára azt a jogot, hogy mentesítsék a KKV-kat bizonyos, számviteli közzétételi kötelezettség alól, a Bizottság javasolni fogja, hogy a meglévő meghatározást az erre az Ajánlásra történő hivatkozással helyettesítsék; mivel szintén kívánatos volna a KKV-k érdekében tett intézkedések értékelésénél, hogy a Bizottság, a Tagállamok, az EBB és az EBA pontosan megállapítsa, mely vállalkozások részesülnek az EBB-ből különböző a KKV-k méretei szerinti kategóriák megállapításával, mivel a kedvezményezettek jobb ismerete lehetővé teszi, hogy helyesbítsék és jobban megtervezzék a KKV-k számára javasolt intézkedéseket, és következésképpen hatékonyabbá tegyék ezeket; mivel feltéve, hogy bizonyos fokú rugalmasság biztosított a tagállamoknak, az EBB-nek és az EBA-nak arra, hogy a Közösségben alkalmazottaknál alacsonyabb küszöbértékeket határozzanak meg, ha intézkedéseiket a KKV-k egy bizonyos kategóriájára kívánják irányítani ezek a küszöbértékek csak a plafonértékeket jelölik; mivel a tagállamok, az EBB és az EBA az adminisztráció egyszerűsítése céljából megtehetik, hogy csak egy kritériumot, nevezetesen az alkalmazotti létszám kritériumát vegyék figyelembe egyes intézkedéseik megvalósításához. Ugyanakkor ez a rugalmasság nem vonatkozik a különböző állami támogatási keretekre, amelyeknél a pénzügyi kritériumot is figyelembe kell venni; 7

8 mivel ez az Ajánlás csak a Közösségen és az Európai Gazdasági Térségen belül alkalmazott közösségi intézkedésekben használt KKV-meghatározásokra vonatkozik, AZ ALÁBBI AJÁNLÁST TESZI: 1. cikk A tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap felhívást kap arra, hogy: tegyenek eleget a Melléklet 1. cikkében foglalt előírásoknak a "KKV-k"-ra, "középvállalkozások"-ra, "kisvállalkozások"-ra vagy "mikro-vállalkozások"-ra irányuló programjaikban, tegyenek eleget a forgalomra és mérlegfőösszegre megjelölt plafonértékeknek, ha ezeket a Bizottság a Melléklet 2. cikkének megfelelően módosítja, tegyék meg a szükséges lépéseket a Melléklet 3. cikkének (2) bekezdésében foglalt méretosztályok használata érdekében, különösen ahol a Közösség pénzügyi eszközeinek ellenőrzéséről van szó. 2. cikk A Melléklet 1. cikkében meghatározott küszöbértékeket plafonértékeknek kell tekinteni. A tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap bizonyos esetekben alacsonyabb küszöbértékek meghatározása mellett is dönthetnek. Egyes intézkedéseik megvalósításakor úgy is dönthetnek, hogy csak az alkalmazotti létszámra vonatkozó kritériumot alkalmazzák, kivéve azokon a területeken, amelyeken az állami támogatásokra különböző szabályok vonatkoznak. 3. cikk 8

9 Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a Bizottság számára a fejlődés mértékének értékelését, a tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap felszólítást kapnak arra, hogy december 31. előtt tájékoztassák a Bizottságot a jelen Ajánlás teljesítése érdekében tett intézkedésekről. 4. cikk Jelen ajánlás a Közösségnek a Közösségen és az Európai Gazdasági Térségen belül alkalmazott intézkedéseiben a KKV-kra vonatkozó meghatározásra vonatkozik, melynek címzettjei a Tagállamok, az Európai Beruházási Bank és az Európai Befektetési Alap. Kelt Brüsszelben, április 3-án A Bizottság nevében Christos PAPOUTSIS Bizottsági tag 9

10 MELLÉKLET A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT MEGHATÁROZÁSA 1. cikk 1. Kis- és középvállalkozásként - a továbbiakban "KKVk"-k, olyan vállalkozások, amelyeknek 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, és vagy éves forgalmuk nem haladja meg a 40 millió ECU-t, vagy éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 27 millió ECU-t, megfelelnek a (3) bekezdésben meghatározott függetlenségi kritériumnak. 2. Ha különbséget kell tenni kis- és középvállalkozások között, "kisvállalkozás" az olyan vállalkozás, amely: 50-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat, és éves forgalma nem haladja meg a 7 millió ECU-t, vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg az 5 millió ECU-t, megfelel a 3. bekezdésben meghatározott függetlenségi kritériumnak. 3. Az a vállalkozás számít független vállalkozásnak, amelyben valamely más olyan vállalatnak vagy együttesen több olyan vállalatnak a tulajdoni részesedése nem haladja meg a 25%-ot tőke vagy szavazati jog alapján, amely nem felel meg a kis- és középvállalkozások vagy a kisvállalkozások meghatározásának, akármelyik esetről is van szó. Ezt a küszöbértéket a következő két esetben lehet meghaladni: 10

11 ha a vállalkozást közhasznú befektetési társaságok, kockázatitőke-társaságok vagy intézményi befektetők tulajdonában van, feltéve, hogy sem egyedileg, sem együttesen nem gyakorolnak felette irányítást, ha a tőke megosztása oly módon történik, hogy nem lehet meghatározni, kinek a tulajdonában van és ha a vállalkozás kijelenti, hogy más olyan vállalatnak vagy együttesen több olyan vállalatnak a tulajdoni részesedése a vállalkozásban nem haladja meg a 25%-ot tőke vagy szavazati jog alapján, amely nem felel meg a KKV-k vagy a kisvállalkozások meghatározásának, akármelyik esetről van is szó. 4. Az 1. és 2. bekezdésekben említett küszöbértékek kiszámítása során a kedvezményezett vállalkozásra és minden olyan vállalkozásra vonatkozó lényeges adatot összesíteni kell, amelyet tőkén vagy szavazati jogon alapuló 25%-os vagy annál nagyobb tulajdoni részesedés útján irányított vállalkozások tekintetében összegezni szükséges. 5. Ha a mikro-vállalkozásokat meg kell különböztetni a többi KKV-tól, ezeket 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalkozásokat jelentik. 6. Amennyiben - a zárómérleg utolsó napján - egy vállalkozás túllépi az alkalmazotti küszöbértéket vagy a pénzügyi plafonértékeket, ez csak akkor eredményezi a "KKV", "középvállalkozás", "kisvállalkozás" vagy "mikro-vállalkozás" státusz megszerzését vagy elvesztését, ha ez két egymást követő pénzügyi évben megismétlődik. 7. Az alkalmazott személyek száma összefügg az éves munkaegységszámmal (ÉME), azaz az egy év során teljes munkaidőben alkalmazott személyek, valamint a részmunkaidős és az idénymunkát végző személyek munkája egységesen beszámít az éves munkaegységszámba. Tárgyévként az utolsó jóváhagyott számviteli időszakot kell tekinteni. 8. A forgalom és a mérlegfőösszeg küszöbértékeit a legutolsó tizenkét hónapos jóváhagyott számviteli időszak adja. Újonnan alapított vállalkozások esetében, amelyek éves elszámolását még nem hagyták jóvá, az alkalmazandó küszöbértékeket, egy a pénzügyi év során készített megbízható becslés alapján kell meghatározni.. 11

12 2. cikk A Bizottság a forgalomra és a mérlegfőösszegre meghatározott plafonértékeket szükség esetén és a jelen Ajánlás elfogadásától számítva négyévenként rendszeresen módosítja, figyelembe véve a Közösségen belüli változó gazdasági körülményeket. 3. cikk 1. A Bizottság vállalja, hogy megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a KKV-knak az 1. cikk szerinti meghatározása valamennyi olyan, általa kezelt programra vonatkozzon, amelyben a "KKV", "középvállalkozás", "kisvállalkozás" vagy "mikro-vállalkozás" kifejezés szerepel. 2. A Bizottság vállalja, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket azon statisztika alkalmazása érdekében, amelyet a következő méretosztályokra vonatkozóan bocsát rendelkezésre: 0 alkalmazott, 1 főtől 9 alkalmazottig, 10 főtől 49 alkalmazottig, 50 főtől 249 alkalmazottig, 250 főtől 499 alkalmazottig, 500 alkalmazott fölött. 3. A Közösség jelenlegi programjainak megvalósítása amelyekben a KKV-k meghatározása az 1. cikkben említettektől eltérően történik átmeneti időszakban tovább folyik azon vállalkozások javára, amelyeket a programok megalkotásakor KKV-knak tekintettek. A KKV-k meghatározásának bármilyen módosítása ezeken a programokon belül csak az ebben az Ajánlásban foglalt meghatározások elfogadásával és az eltérő meghatározások a jelen Ajánlásra hivatkozással végzett helyettesítésével történhet. Ez az átmeneti időszak elvileg legkésőbb december 31-én véget ér. Ugyanakkor a Bizottság által ezen programok alapján kötelezően vállalt jogi kötelezettségek érintetlenül maradnak. 12

13 4. Amikor a Tanács 78/660/EGK sz. negyedik irányelve módosításra kerül, a Bizottság javasolni fogja, hogy a KKV-k meghatározásának meglévő követelményeit a jelen Ajánlásban foglalt meghatározásra hivatkozva helyettesítsék. 5. A Bizottság által elfogadott minden olyan rendelkezés, amely "KKV", "középvállalkozás", "kisvállalkozás" vagy "mikro-vállalkozás", ill. bármilyen egyéb ilyen kifejezést említ, a jelen Ajánlásban foglalt meghatározásra vonatkozik. 13

14 Dokumentum státusa = jogilag lektorált 1

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

módosított új de minimis csoportmentesség

módosított új de minimis csoportmentesség HU módosított új de minimis csoportmentesség HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, [ ] 2006 C(2006) Tervezet A BIZOTTSÁG / /EK RENDELETE (YYYY. month DD.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 196/B. (1) bekezdése értelmében pénzforgalmi

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA. a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA. a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2003.05.06. C(2003)1422 A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA a mikro-, kis- és középvállalkozások fogalmának meghatározásáról A BIZOTTSÁG 2003. május 6-i AJÁNLÁSA

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről

Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről EIOPA-BoS-14/174 HU Iránymutatások a standard formulával meghatározott piaci és partnerkockázati kitettség kezeléséről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK

2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/3 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 955/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) a 798/2008/EK rendeletnek a Newcastle-betegség elleni vakcinák felhasználása tekintetében

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL A

Részletesebben

Konszolidáció elméleti alapjai

Konszolidáció elméleti alapjai MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Konszolidáció elméleti alapjai Várkonyiné Dr. Juhász Mária A vállalat csoport jellemzői

Részletesebben

Iránymutatások és ajánlások

Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások Iránymutatások és ajánlások a központi szerződő felek kollégiumainak tagjai közötti írásbeli megállapodásokról ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL 1 2. SZ. MELLÉKLET: TÁJÉKOZTATÓ A MÁK MONITIRING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ, A MÁK MONITORING RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ JELENTÉSRŐL

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.8.5. L 259/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA (2004. március 23.)

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I C 288 E/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja P6_TA(2006)0036 Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az előrecsomagolt termékek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.10.2004 COM(2004)662 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA amely módosítja a 2001/865/EK határozatot, mely utóbbi felhatalmazza a Spanyol Királyságot olyan

Részletesebben

C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175 E/388 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2.1. Amennyiben szükséges, a legfrissebb belső irányítási elszámolások és az előző pénzügyi év ellenőrzött elszámolásai. 2.2. Valamennyi tervezett változtatás

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Tulajdonosi bejelentés

Tulajdonosi bejelentés Tulajdonosi bejelentés FreeSoft Nyrt. és részvényesei, a Credicet Fejlesztési Zrt., az Image Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc közös tulajdonosi bejelentése A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest,

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2011/0276(COD) 2.4.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Részletesebben

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

Változások a helyi pénzügyi feltételekben Magyarország - Hatályos 2014 február 1-től

Változások a helyi pénzügyi feltételekben Magyarország - Hatályos 2014 február 1-től Változások a helyi pénzügyi feltételekben Magyarország - Hatályos 2014 február 1-től Beadva: APJC Magyarország Háttér A magyarországi APJC 2013 július 16-án ülést tartott, amelyen átbeszélték a 800f határozatban

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française

(EGT-vonatkozású szöveg) (8) Az Association de la Transformation Laitière Française 2010.10.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/13 A BIZOTTSÁG 957/2010/EU RENDELETE (2010. október 22.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről

Részletesebben

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése 3% 1,5 % Győrfi Annamária Zöldgazdaság Fejélesztési Főosztály - főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Az irányelv átültetésének

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

Iránymutatás a look-through megközelítésről

Iránymutatás a look-through megközelítésről EIOPA-BoS-14/171 HU Iránymutatás a look-through megközelítésről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA

OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA OP, KOP A HITELINTÉZETEK MŰKÖDÉSI KOCKÁZATA TŐKEKÖVETELMÉNYÉNEK SZÁMÍTÁSA Azonosító Megnevezés HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK OSZLOPOK 1,2,3 Bruttó jövedelem A bruttó jövedelem meghatározását

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens SZIE GTK RGVI 2005-ben került létrehozásra Fókuszában a városok integrált fejlesztése áll, amely az elmúlt évtizedben kiemelt prioritásává vált az Uniónak és amelyet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.9.2009 COM(2009) 451 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály

1 A két táblára vonatkozó általános útmutatás. 2 Az eszközök összesen táblára vonatkozó információk. 2015. február. Előjelszabály A felügyeleti díjtényezők összegyűjtésének céljából létrehozott, a teljes eszközállományra és teljes kockázati kitettségre vonatkozó táblák kitöltési útmutatója 2015. február 1 A két táblára vonatkozó

Részletesebben