1. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Az Artificial Group által szervezett oldal Nagyötletek játék mikrovállalkozásoknak el evezésű nyereményjáték leírása, játékszabályzata és részvételi feltételei 1. Általános rendelkezések A Nagyötletek játék el evezésű pro ó ió szervezője és lebonyolítója az Artificial Group Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Veres Pálné utca 9., továbbiakban: Artificial. 2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek 2.1. Promóciós mechanizmus Az Artificial május június 2. között nyereményjátékot hirdet, melynek lényege, hogy a résztvevők a oldalon május 26. és június 2. között a Játék e üpo t alatt feltett, a mikro- és kisvállalkozói szektorra vonatkozó valamilyen adattal kapcsolatos napi kérdésre megtippelhetik a választ a tová iak a : napi játék A játékban való részvétel feltétele a weboldalra történő regisztráció. A regisztráció során a mikro- és kisvállalkozás cégnévét (egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nevét; a tová iak a : játékos és székhelyé ek adatait kell egad i, illetve a éget képviselő regisztráló természetes személy nevét, címét és telefonszámát A játékost képviselő ter észetes sze élyek adatainak kezelésről részletese a oldalon megtalálható (a https://www.nagyotletek.hu/docs/felhasznalasi_es_adatkezelesi.pdf linken elérhető felhasz álási feltételek és adatvédel i tájékoztató el evezésű dokumentum rendelkezik. A yere é yjátékra törté ő regisztrá ió vagy az a a való részvétel a jelen részvételi feltételek és a https://www.nagyotletek.hu/docs/felhasznalasi_es_adatkezelesi.pdf linken elérhető felhasz álási feltételek és adatvédel i tájékoztató automatikus elfogadását jelenti A nyereményjátékban való részvétel ö ké tes és i gye es, a részvételtől a nyereményjáték teljes időtarta a alatt lehetőség va visszalép i legalább (a regisztrációban rögzített e- ail í ről érkező) ben A napi játékra adandó helyes választ legpo tosa a egtippelő játékos a napi nyertes. Több, egyformán pontos választ adó esetén a leggyorsabban helyes választ adó számít napi nyertesnek. A napi nyertes napi nyereményben részesül A napi nyeremény: a. po t a az adott időszakra eghatározott yere é y, melyet a nyertes mikrovállalkozó/mikrovállalkozás részéről regisztráló sze ély választhat ki, és melynek elkészítését az Artificial végezteti, vagy végzi el az Artificial 1

2 által kiválasztott és meghatározott vállalkozóval A api yere é yjáték eghirdetésé ek időpo tjai: :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: A játékosok a napi játékon túl egy második játék fázisban (a továbbiakban: fődíj játék ; a api játék és a fődíj játék együttes el evezése: nyereményjáték ) a játékosok i dulhat ak a játék fődíjáért is, amely egy kisarculat elkészítése a nyertes mikrovállalkozó/mikrovállalkozás részére logo, névjegy, sablon, honlap layout, szlogen elkészítését magában foglalva, melyet az Artificial által kiválasztott és eghatározott vállalkozó végez el. A fődíj játék a való részvétel feltétele az első játék a való regisztrá iót követő részvétele felül Ön miért büszke saját vállalkozására kérdőív kitöltése. Az ilyen módon beérkezett pályázatokat az Artificial által kiválasztott és delegált zsűritagok 3 szempont szerint értékelik 1-10-ig való pontozással a mikrovállalkozó/mikrovállalkozás által megadott adatok alapján: növekedés/sikeresség: piaci szerep,- ügyfélszám,- foglalkoztatottak számának növekedése bármelyik szempont lehet, amelyikben a mikrovállalkozó/mikrovállalkozás a saját sikerét méri (pénzügyi adatot nem kell megadnia); márkaépítés: mennyire tudatosan igyekszik ismertté tenni a cégét (mit tesz ezért? Minél többet és tudatosabban tesz ezért, az annál több képzeletbeli pontot ér) inspirációs potenciál: szubjektív értékelési elem. A játékos által leírtaknak a valóságnak meg kell felelniük. Amennyiben a válasz a valóság ak e felel eg, és ez igazolható, a játékos a fődíj játék ól értesítéssel kizárható. A fentiek alapján a fenti 3 szempontra a zsűritagok által adott pontszámokat összeadva a legmagasabb összpontszá ot elérő játékos a fődíj játék nyertese. A napi játékok, vala i t a fődíj játék végeztével, a yertessel törté t előzetes egyeztetés után kerül átadásra a nyeremény. Az átadásról kép és hangfelvétel készül, melyhez a játékos a játékra törté ő regisztrá ió kereté e /a játékban való részvétellel hozzájárul. A játékos a játék a való részvétellel/játékra törté ő regisztrációval hozzájárul ahhoz is, hogy a játék jogtulajdonosa, az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő ut a -26.; a továbbiakban: Jogtulajdonos ), valamint az Artificial e kép és hang felvételeket felhasználja, valamint saját és/vagy a mikrovállalkozás név adatait megjelenítse a oldalon reklám (promóciós) céllal törté ő egjele ítés érdekében mindaddig, ameddig a regisztráló játékos arra vonatkozó információt nem 2

3 közöl írásban az Articicial-lal (annak székhely címére, mely: 1052 Budapest, Veres Pálné utca 9.), hogy ehhez adott hozzájárulását visszavonja (ezen értesítés akkor hiteles, ha az a játékos által regisztrált e- ail í ről érkezik. A játékosokat képviselő természetes személyek személyes adataik kezeléséről ár ikor írás a, a fenti elérhetőségeken, illetve az címre küldött ben tájékoztatást kérhetnek, valamint ugyanezen helyen személyes adataik helyes ítését, vala i t azok adatkezelő általi törlését vagy zárolását kérhetik. Az e- mailben küldött tájékoztatáskérés kizárólag akkor hiteles, és abban az esetben válaszol rá az Artifical, ha az a játékos által regisztrált e ail í ről érkezik, egyéb esetben kizárólag a postai úton kézbesített (a regisztráló játékos által származó és általa aláírt) levélben foglalt kérésnek tud eleget tenni az Artificial. Az Artificial-lal közölt, játékos általi, fenti, személyes adataira vonatkozó kérés az a Jogtulajdonosra irányadó. A játék során a napi nyertes között naponta, a oldalhoz tartozó Facebook oldalon (www.facebook.com/nagyotletek kerül kihirdetésre, a fődíj játék nyertese án, szintén a Nagyötletek Facebook oldalán válik nyilvánossá. 2.2 Részvételi feltételek A játékban, vala i t a fődíj játék a kizárólag 18 éven felüli természetes személyek regisztrálhatnak a saját, mint mikrovállalkozók nevében, vagy azon ikrovállalkozás részéről, amelyben legalább valamilyen arányú tulajdonnal rendelkeznek. A játék a való részvétel feltétele az előzőekben meghatározottak szerint a oldalo törté ő regisztrá ió. Azon játékos által regisztrált mikrovállalkozás/mikrovállalkozó vehet részt a játék, vala i t a fődíj játék sorsolásában, aki a regisztrációt megtette és a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja. A játékosok a játékban/fődíj játék a feltett kérdésre adott válaszuk elküldésével auto atikusa elfogadják a jelen dokumentumban foglalt részvételi feltételeket. 3. Nyeremények 3.1. Napi játék nyeremény: ig tartó promóciós időszak a : 5 x 1 logótervezés vagy szlogenírás, előzetes egyeztetés (briefing) alapján, legfeljebb két módosítási körrel, amely szolgáltatást az Artificial lát el Fődíj játék yere é ye: ig tartó pro ó iós időszak a : 1 x kisarculat tervezés (logo, névjegykártya, elektronikus levélpapír, honlap layout, szlogen, előzetes egyeztetés riefi g alapjá, legfelje két módosítási körrel 4. Kizárások 4.1. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Artificial, valamint a Jogtulajdonos, vezető tisztségviselői, u kavállalói, a velük szerződés e álló személyek/szervezetek, gazdasági társaságok, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá az Artificial megbízásából 3

4 a nyeremé yjáték előkészítésé e és le o yolításá a közre űködő sze élyek és szervezetek/gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, u kavállalói, eg ízottjai, valamint, e személyek Ptk. 8:1. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Az Artificial fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy agát a yere é yjátékot akár a yere é yjáték időtarta a alatt egyoldalúa módosítsa vagy megszüntesse. Ezzel összefüggésben igénnyel sem az Artificial sem a Jogtulajdonos irányában fellépni a játékosoknak (ideértve azokat a ikrovállalkozókat, vagy ikrovállalkozásokat, akik részéről a regisztrá ió törté t i s lehetősége A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Nagyötletek játék Facebook oldalán a (www.facebook.com/nagyotletek) található felvilágosítás Tilos a személyiségi jogokat, a szerzői jogot, szellemi tulajdont, márkavédjegyet sértő magatartás a nyereményjátékban való részvétel sorá, e magatartás a nyereményjátékból való kizárást eredményezheti. A jogellenes felhasználás a szerzői, polgári, illetve büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után A játékos tudo ásul veszi, hogy az általa okozott esetleges személyiségi és/vagy szerzői jogi jogsértésekért minden felelősség a játékost terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi jogi felelősséget is A játékos vállalja továbbá, hogy amennyiben a játékos, vagy az általa regisztrált mikrovállalkozás/mikrovállalkozó agatartásá ól, ulasztásá ól eredőe az Artificial-lal, vagy a Jogtulajdonossal, szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezmény kerül alkalmazásra, úgy az Artificialt, vagy a Jogtulajdonost, teljes körűe kártala ítja az őt ért közvetett és közvetlen kárért, veszteségért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a felmerült ügyvédi költséget és az esetleges hírnévsérelem következtében felmerült nem anyagi kár megtérítését is is. 5. Érvénytelen pályázatrészvétel a játékban A nyereményjátékban érvé ytele ek i ősül i de részvétel, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, annak nem felel meg. 6. A nyereményjáték időtarta a 6.1. A nyereményjáték május :00 - június 2. 22:00-ig tart, a nyertesek a nyereményjáték teljes időtarta a alatt az alá i időpo tok a kerülnek kihirdetésre Napi nyeremények: :00 4

5 : : : : Fő yere é y: :00 7. A nyereményhirdetés menete 7.1. A napi játék nyertese az adott napon feltett kérdésre a feltett kérdésre adandó helyes válaszhoz legközele eső tippet egadó játékos. A e yi e tö, egyformán pontos tippet megadó játékos is részt vesz a játékban, közülük az idő e leggyorsabban válaszadó nyer. A napi nyertes a napi játék lezárása után másnap, 10:00 kor kerül kihirdetésre (ld. 6. pont) a oldalon Egy játékos, valamint az általa regisztrált mikrovállalkozás, mikrovállalkozó naponta legfeljebb egyszer vehet részt a nyereményjátékban, de a nyereményjáték időszakában minden napi játékban játszhat. Egy játékos legfeljebb egyszer jogosult napi nyereményre a nyeremény időszak sorá A fő yere é y yertesét az utolsó eghirdetett játékidőpont lezárása után ( :00) az összes beérkezett, a fő yere é y játék a részt vevő általi pályázati anyagot benyújtó játékos közül az Artificial által kiválasztott 3 tagú zsűri együttesen választja ki, saját elbírálás alapján a jelen játékszabályzatban meghatározott szempontok alapján. A kiválasztás feltétele a pályázat beküldéséhez szükséges Ö iért üszke a vállalkozására el evezésű kérdőív hiá ytala kitöltése. A kiválasztás eredményével kapcsolatban kifogás, panasz, vagy igény nem támasztható sem az Artificial-lal, sem a Jogtulajdonossal szemben. 8. A nyeremények átvételének feltételei 8.1. A nyertesek a napi játék lezárása után másnap, a Nagyötletek Facebook oldalán (www.facebook.com/nagyotletek) kerülnek kihirdetésre, és ezt követőe a regisztráció során megadott -címen értesítésre kerülnek. A nyerteseknek az e- mail értesítés Artifi ial általi elküldésétől számítva 2 munkanapjuk áll rendelkezésére, hogy válasz ben egerősítsék nyertességük tudomásulvételét. Amennyiben a nyertes játékos nem küld válasz t e határidő elül, a napi yere é yre/fő yere é yre vo atkozó jogát elveszti, és helyére pótnyertes lép. A pótnyertesek a tippelésük pontosságának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, azonos ered é yű tippelés eseté az időben ezen első választ adó játékos lép a kieső yertes helyé e, és válik jogosulttá a napi nyereményre/fő yere é yre. Amennyiben a nyertes játékos általi elérhetőség -cím) hibásan került 5

6 megadásra, úgy a nyertes elveszti a jogosultságát a napi nyereményre/fő yere é yre és ebben az esetben is pótnyertes kerül helyére. A hibás elérhetőségi adatok ól eredő yere é yre való jog elvesztése kapcsán sem az Artificial, sem a Jogtulajdonos e felelős. A nyeremények kizárólag a nyertes, regisztrált játékos tulajdonában álló mikrovállalkozás vagy azon mikrovállalkozás számára kerülnek átadásra, amelyben a nyertes, regisztrált játékos tulajdonrésszel rendelkezik. A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre. Az Artificial a nyere é yeket i de yertes ek előzetes egyeztetés utá, az adott játék lezárásától számított egy hónapon belül elkészíti és átadja. A nyertes játékosok kötelesek az Artificial-lal együtt űköd i a ak érdeké e, hogy a yere é yek átvétele a eghatározott határidő elül egtörté je. A játékos ezen együtt űködési kötelezettségé ek e teljesítésé ől eredő késedele ért se az Artificial, sem a Jogtulajdo os e felelősek. Amennyiben a nyeremény átadása a játékos együtt űködési kötelezettségé ek e teljesítése iatt eghiúsul, az adott játékos az adott yere é yre vo atkozó jogát elveszíti, erről az Artifi ial őt e- mailben értesíti. A nyereményeket az Artificial a nyertessel való előzetes, részletes egyeztetés (briefing) után, legfeljebb két módosítási körrel készíti el. A nyereményeket az Artificial psd fájlformátumban adja át a nyertesnek a játék lezárásától számított egy hónapon belül A nyereményt a nyertes játékos csak személyesen jogosult átvenni, mely jog nem átruházható és e e ged ényezhető har adik sze élyre. Amennyiben a nyereményt a nyertes játékos személyesen nem tudja átvenni, az Artificial-lal egyeztetett helyszí e és időpo t a, a yere é yre való jogosultságát elveszíti, és amennyiben részére a nyeremény már elkészítésre került, helyébe pótnyertes sem lép. A nyeremény nem váltható be készpé zre vagy egyé tárgyi nyereményre. A nyeremény elkészítéséhez szükséges egyeztetési folyamat (briefing) során a nyertes játékos köteles az Artificial képviselőjével együtt űköd i, és az általa kért adatokat az első kap solatfelvételtől szá ított két aptári héte elül szá ára megküldeni. Amennyiben a nyertes játékos a kért adatokat nem adja át az Artificial képviselőjé ek hiá ytala ul a fe ti határidő belül, úgy külön felhívás nélkül elveszíti jogosultságát a nyereményre e határidő leteltével, és helyébe pótnyertes lép. Az Artificial vállalja, hogy az egyeztetési folyamat során az első kap solatfelvétel megkísérlésétől szá ított két héte elül legalább 3, legfeljebb 5 alkalommal megkísérli a szükséges adatokat beszerezni a nyertes játékostól. Bármely nyertes játékos kizárható, amennyiben nem felel meg a jelen részvételi feltételben vagy jogszabályban foglalt követelménynek, így például az alábbi okok következtében: a) ha a nyertes játékossal bármely okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot legkésőbb az általa megadott címre elküldött levél kiküldését követő 2 munkanapon belül; 6

7 b) ha a nyertes játékos a nyeremény elkészítéséhez szükséges egyeztetés sorá e űködik együtt, a kért adatokat e szolgáltatja az Artificial számára az első kap solatfelvételtől szá ított két aptári héte elül; c) ha a Nyertes bármilyen okból nem fogadja el teljes mértékben a részvételi feltételekben foglaltakat, vagy nem felel meg az abban foglaltaknak, vagy amennyiben valótlan adatot adott meg az Artificial részére; d) a részvételi feltételek e foglalt egyé esetek e. Amennyiben a játékost képviselő természetes személy a személyes adatai törlését kérte, vagy amennyiben a játékos a felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, adatai az Artificial, a Jogtulajdonos által a továbbiak a e kezelhetőek, így e játékos a yere é yjáték a való részvétel ől a fe ti közlés időpo tjától kizárásra kerül. A nyeremény bármely okból törté ő, nyertes általi átvételének elmulasztása a nyertest kártérítésre nem jogosítja. 9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések A jele doku e tu szeri ti yere é yjáték a részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adófizetési-, illetve bevallási kötelezettség. A fel erülő adókötelezettséget az Artifi ial viseli. A yere é yek kap sá keletkező adókötelezettséget az Artificial a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasz álásával összefüggés e esetlegese fel erülő költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik. 10. Adatkezelés A játékos, illetve a játékost képviselő ter észetes sze ély az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a nyereményjáték sorá törté ő adatkezelés célját megértette, és kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és azok nem sérti harmadik személyek jogát, jogos érdekét, és e tartalom felhasználására a játékos jogosultsággal rendelkezik. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes lakcímének és telefonszámának az Artificial részére való rendelkezésére bocsátása. A játékost képviselő ter észetes sze ély személyes adatait és az általa megjelölt mikrovállalkozásra/mikrovállalkozóra vonatkozó adatokat az Artificial jogosult a Jogtulajdonos részére teljes érték e átad i a yere é yjáték egfelelő le o yolításá ak Jogtulajdo os általi elle őrizhetősége érdeké e. Az Artifi ial a Jogtulajdonoson kívüli harmadik személy részére, a Jogtulajdonos pedig bármely harmadik személy részére a játékosra vagy a játékost képviselő ter észetes személyre vonatkozó adatokat harmadik személyeknek nem adja át. Az Artificial és a Jogtulajdonos a játékos képviselő ter észetes sze ély személyes adatait és a 7

8 játékos által egadott adatokat a játékkal összefüggő ok ól és legkéső az adott játék teljes le o yolítását követő egy év időtarta ig jogosultak kezel i, ezt követőe azt maradéktalanul és helyreállíthatatlanul törlik adatbázisukból. Az Artificial, illetve a Jogtulajdonos a játékost képviselő ter észetes sze ély személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv-ben foglaltaknak egfelelőe kezelik. A játékos képviselő ter észetes sze ély tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatása önkéntes, személyes adatai kezelését és feldolgozását az Artificial, a Jogtulajdonos végzi A yere é yek átadásakor az ese é yről a jelen dokumentum szerinti kép és hangfelvétel készül, melyeket az Artificial, a Jogtulajdonos jogosult felhasználni, arra hivatkozni (a nyertes és/vagy a nyertes mikrovállalkozó, mikrovállalkozás nevének feltüntetésével), különösen a nagyötletek.hu oldalon és a nagyötletek Facebook oldalon és/vagy más online felülete törté ő közzététel érdekében. Ehhez a játékos a yere é yjátékra/játékra törté ő regisztrá ióval hozzájárul, és vállalja, hogy amennyiben nyertes lesz, e kép és hangfelvételeken szerepel. A játékkal kapcsolatban további információ a Nagyötletek Fa e ook oldalo kérhető (a oldalon). 11. Felelősség kizárása A nyereményjátékkal kapcsolatban sem az Artificial a Jogtulajdonos nem vállal (egyben kizár) semmi féle kártalanítási, kártérítési igényt, illetve nem köteles a nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, az Artificial kizárhatja a nyereményjátékból. Az Artificial, valamint a Jogtulajdonos nem vállalnak se ilye felelősséget a jogosulatla ul a játékos által feltüntetett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A nyereményjáték szervezésé e résztvevő égek, valamint a Jogtulajdonos és azok vezető tisztségviselői, és alkal azottai a yere é ytárgyak hi áiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A játékosok által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen for á a e tá ogatja, e hagyta jóvá, illetőleg e kezeli, azzal összefüggés e a Facebook nem hozható. A nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook i de e ű felelőssége kizárt A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért az Artificial és a Jogtulajdonos, semmilyen formában nem felelősek. Az Artificial és a Jogtulajdonos fenntartják a jogot, hogy a jogsza álysértő, etikai szempontból elfogadhatatlan, vagy a Nagyötletek Facebook oldal házirendjével bármilyen módon összeférhetetlen felhasználói, játékosi megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják, és az így eljáró játékost a 8

9 nyereményjátékból kizárják Az Artificial és a Jogtulajdonos nem vállalnak felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért Az Artificial, a Jogtulajdonos nem vállalnak felelősséget a te h ikai hi ák ól eredő pro lé ákért, hibákért. 12. Vegyes rendelkezések Amennyiben a játékos nem saját maga által regisztrált profilt vesz igénybe, a nyereményjátékkal kapcsolatos, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban az Artificial és a Jogtulajdonos i de e ű felelősségüket kizárják A nyereményjátékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtle ül efolyásolhatja olya, az Artificialen és a Jogtulajdonoson kívülálló té yező, i t például de e kizárólagosa kap solati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az Artificial és a Jogtulajdonos az e bekezdésben írtakból fakadó kárért való i de e ű felelősséget kizár ak A játékos adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének, átadásának játékos ak felróható ok ól törté ő elmaradásáért, vagy késedelméért sem a Artificial, a Jogtulajdonos se ilye felelősséget e vállal ak Az Artificial és a Jogtulajdonos kizárják a felelősséget i de, a Nagyötletek.hu oldalt, valamint az azt űködtető szervert ért külső, ú. SQL tá adások esetére. Tehát amennyiben a nagyotletek.hu weboldalt, illetve annak facebook oldalát, továbbá a szervert támadás éri, és annak folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, st. illetőe, úgy eze esetekre az Artificial és a Jogtulajdonos se i e ű felelősséget e vállal ak Az Artificial fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről ár ilye szá ítógépes a ipulá iót, tö egese ge erált e- mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével és a Nagyötletek Facebook oldalának szabályzatával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból Az Artificial és a Jogtulajdonos kizárják a felelősségüket a nagyotletek.hu és a Nagyötletek Facebook oldalának (ww.facebook.com/nagyotletek) rajtuk kívülálló okok ól törté ő eghi ásodásáért, a ely időtarta alatt a ho lap, vagy a webhely 9

10 nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát ielő feltárják, illetve megszüntessék. Artificial és a Jogtulajdonos fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat és részvételi feltételek ár ikor törté ő, egyoldalú írás eli módosítására, illetve kiegészítésére Az Artificial és a Jogtulajdonos akár külön-külön is jogosultak bármikor, egyoldalúan részben, vagy egészben megszüntetni, módosítani, vagy felfüggeszteni a nyereményjátékot, különösen bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a nyereményjáték megszüntetésre, vagy felfüggesztésre, vagy módosításra kerül az Artificial törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A játékosok regisztrációjukkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Kelt: Budapest, május 12. Erste Bank Hungary Zrt. Jogtulajdonos Artificial Group Kft. Szervező és le o yolító 10

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának

Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Az Év Ügyfélbarát Biztosítója 2015 díj Promóciós Nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2015.12.01 2015.12.20. 1. A játék szervezője A promóciós kérdőív nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Airwaves Adventi Nyereményjáték Szervező: Wrigley Hungária Kft. (1113, Budapest, Bocskai út 134-146. A épület, továbbiakban: Szervező ) Az előkészítésben és lebonyolításban közreműködik:

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának

Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. Ügyfélből milliomos promóciós nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016. 11. 02. 2017. 01. 01. 1. A játék szervezője Az Ügyfélből milliomos nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

Utazzon a legújabb ipad Mini 4-re! című nyereményjátékának

Utazzon a legújabb ipad Mini 4-re! című nyereményjátékának A Netrisk.hu Zrt. és az Utazom.com Kft. Utazzon a legújabb ipad Mini 4-re! című nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2016.07.21 2016.08.05. 1. A Játék szervezői Az Utazzon a legújabb ipad

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei Az A lomotthon a kika-bo l elneveze sű nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához

Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához Részvételi és adatkezelési szabályzat a Nestlé (HU) 2015.12.02. 2015.12.03-ig tartó Mikulás** játék üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 1. december 2. 14:00 órától 2015. december 3. 09:00

Részletesebben

Van az úgy, hogy a ház kinövi a biztosítást

Van az úgy, hogy a ház kinövi a biztosítást A Netrisk.hu Zrt. Van az úgy, hogy a ház kinövi a biztosítást lakásbiztosítás nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 2017.05.03. 2017.07.02. 1. A Játék szervezője A Van az úgy, hogy a ház kinövi

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Címadó Pályázat Játékkiírás

Címadó Pályázat Játékkiírás Címadó Pályázat Játékkiírás Adj címet a Ludwig Múzeum aktuális gyűjteményi kiállításának! Részletek: Az aktuális A hős, a hősnő és a szerző című gyűjteményi kiállításunknak keressük a nektek legjobban

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JÁTÉK- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szervező: Vince Magazinkiadó Kft. (székhely: Göd, 2131 Termálfürdő körút 2/b) a továbbiakban: Szervező ). Az előkészítésben és lebonyolításban (adatfeldolgozóként is)

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon

Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon Vodafone Sziget Riporter Játék a Facebook közösségi portálon Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Facebook közösségi portálon megrendezésre kerülő Vodafone Sziget

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat 1. A nyereményjáték szervezője, lebonyolítója, adatkezelője, adatfeldolgozója A Nálunk hét nap a gyereknap! nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata

A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték online nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata A Hungexpo Zrt. Budapest Boat Show 2016 Facebook Nyereményjáték elnevezéssel új nyereményjátékot

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM ÚJ WEBOLDAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő

(b) a Microsite felületén feltett következő felhívásra, a felhívás tartalmának megfelelő ACTIMEL KOLLÉGAGYORSÍTÓ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA Az ACTIMEL - KOLLÉGAGYORSÍTÓ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Danone Tejtermék

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA A TRÓFEA GRILL ÉTTEREM KARÁCSONYI RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VALENTIN-NAPI KVÍZ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VALENTIN-NAPI KVÍZ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a FERRERO MAGYARORSZÁG KFT: (székhely:1133

Részletesebben

(a) a oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és

(a) a  oldalon (a továbbiakban: Weboldal ) Facebook azonosítójával bejelentkezik és SZENTKIRÁLYI TEHETSÉGPROGRAM NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával

Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával Év végi Ajándékeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Év végi nyereményeső az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával elnevezésű

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Húsvéti Kvíz nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője a (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK- SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK- SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK- SZABÁLYZAT A Chello Central Europe Kft. nyereményjátéka a MinDig TV Facebook oldalon A Chello Central Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb u 23-27.; a továbbiakban: Szervező ) nyereményjátékot

Részletesebben

VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VANISH EMLÉKEK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A VANISH EMLÉKEK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft. (székhely:

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához

JÁTÉKSZABÁLYZAT i Facebook üzenőfali nyereményjátékához JÁTÉKSZABÁLYZAT 2016.08.30-i Facebook üzenőfali nyereményjátékához A játék időtartama: 2016. augusztus 30. 10:00-2016. augusztus 30. éjfél A sorsolás időpontja, helyszíne: 2016. augusztus 31. 14:00 HPS

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

Az Invitel A Nagy Sorozatrajongó kérdőív elnevezésű nyereményjáték Játékszabályzata és részvételi feltételei

Az Invitel A Nagy Sorozatrajongó kérdőív elnevezésű nyereményjáték Játékszabályzata és részvételi feltételei Az Invitel A Nagy Sorozatrajongó kérdőív elnevezésű nyereményjáték Játékszabályzata és részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA

Részletesebben

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA VAN EGY JÓ SZTORID? NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1.

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig

A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig 1. SZERVEZŐ CÉG: A PROMOD ÚJ ILLATAI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK JÁTÉKSZABÁLYZATA: 2015. OKTÓBER 10-TŐL 15-ig A PROMOD ÚJ ILLATAI c. nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Promod Hungary

Részletesebben

BlackBerry Játék a Facebook közösségi portálon

BlackBerry Játék a Facebook közösségi portálon BlackBerry Játék a Facebook közösségi portálon Kérjük, olvassa el figyelmesen a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. Facebook közösségi portálon megrendezésre kerülő BlackBerry Játéknak (a továbbiakban:

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti.

Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok automatikus elfogadását jelenti. Tavaszi kampány e parosito.hu oldalon RÉSZLETES JÁTÉKSZABÁLY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi feltételeket! Az akcióban való részvétel a részvételi szabályok

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata

A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata A Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 3., Cg.: 03-09-106401, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-7593962014, továbbiakban:

Részletesebben

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 1. Szervezés és lebonyolítás A Baba-mama expo nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sarti Szolgáltató Bt. (1118 Budapest,

Részletesebben

A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték szervezője A "VÉDŐHÁLÓ KÖNYVELŐKNEK nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Szervező: Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út ), a továbbiakban: Szervező ).

Szervező: Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út ), a továbbiakban: Szervező ). Pedigree Kölyökkutya kvíz Játékszabályzat Szervező: Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), a továbbiakban: Szervező ). Az előkészítésben és lebonyolításban közreműködik:

Részletesebben

FOX Wayward Pines. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játékszabályzata és. részvételi feltételei

FOX Wayward Pines. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játékszabályzata és. részvételi feltételei A FOX Wayward Pines elnevezésű Facebook nyereményjáték Játékszabályzata és részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei

A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei A Merj meghitt kara csonyt a lmodni! elneveze su nyereme nyja te k szaba lyzata, re szve teli felte telei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ

Részletesebben

Részvételi és pályázati szabályzat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Bringasáv TV műsorban szervezett Bringasáv című nyereményjáték vonatkozásában

Részvételi és pályázati szabályzat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Bringasáv TV műsorban szervezett Bringasáv című nyereményjáték vonatkozásában Részvételi és pályázati szabályzat a Cofidis Magyarországi Fióktelepének Bringasáv TV műsorban szervezett Bringasáv című nyereményjáték vonatkozásában 1. A Pályázaton való részvétel szabályainak megismerése

Részletesebben

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre.

1.3. A Youtube-linket a teljes nevével, email címével és telefonszámával elküldi a szpisjak.blanka@lira.hu email címre. Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. szeptember 17. és október 19. között szervezett A MÁSIK ÉN KIHÍVÁS nyereményjáték feltételei. 1. A Játékban való részvétel általános

Részletesebben

Valentin napi Nyereményjáték Játékszabályzata

Valentin napi Nyereményjáték Játékszabályzata Valentin napi Nyereményjáték Játékszabályzata A játékot kizárólag a Vero Trade Hungary Kft. ( 1054 Budapest, Zoltán utca 10. ) kezeli azt (a továbbiakban JOICO Magyarország ) a facebook semmilyen módon

Részletesebben

TOPJOY XMAS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK. Pályázati feltételek

TOPJOY XMAS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK. Pályázati feltételek TOPJOY XMAS INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK Pályázati feltételek A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkoznak Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) TOPJOY XMAS elnevezésű pályázatára

Részletesebben

ROUST Hungary Kft. A nem mindennapi Hendrick s kvíz!

ROUST Hungary Kft. A nem mindennapi Hendrick s kvíz! ROUST Hungary Kft. A nem mindennapi Hendrick s kvíz! MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A játék szervezője 1.1 A A nem mindennapi Hendrick s kvíz! elnevezésű

Részletesebben

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT NYERJEN PÁROS FORMA 1 BELÉPŐJEGYET A PIRELLIVEL! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban:

Részletesebben

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI

KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. TUDJ MEG TÖBBET A VÍZRŐL! ELNEVEZÉSŰ VETÉLKEDŐ RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI FELTÉLEI A Tudj meg többet a vízről! elnevezésű vetélkedő (a továbbiakban: Játék )

Részletesebben

Libero Akciókereső elnevezésű alkalmazásának játékszabályzata és adatvédelmi nyilatkozata

Libero Akciókereső elnevezésű alkalmazásának játékszabályzata és adatvédelmi nyilatkozata Libero Akciókereső elnevezésű alkalmazásának játékszabályzata és adatvédelmi nyilatkozata Libero Akciókereső játékszabályzata Szervező: SCA Hygenie Products Kft. (székhely: Budapest, 1021 Budakeszi út

Részletesebben

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel!

Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Ingatlan.com Nyerj az albérleteddel! Nyereményjáték- és adatkezelési szabályzat (2014. július 24-től 2014. szeptember 3-ig) 1 Játék szervezője és a Játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban

Részletesebben

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete Kérjük, olvassa el figyelmesen az Intervet Hungária Kft. által a Kisállatorvos Facebook oldalon megrendezett Gazdi-kedvenc szelfiverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Részletesebben

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA SOHA NE IGYÁL, HA VEZETSZ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat

Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Lájkold és nyerj Forma 1 Diákjegyet! promóciós játék - Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen az Festival Travel International Kft., a Meex oldal, Meex Lounge Debrecen, MEEX Lounge Szeged Facebook

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. július 1-je és július 31-e között szervezett Nyerjen Ízek és Érzések magazin egyéves előfizetést nyereményjáték feltételei.

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Ingyen segítség elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Genertel Biztosító Zrt. Ingyen segítség elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Genertel Biztosító Zrt. Ingyen segítség elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője a Genertel Biztosító

Részletesebben

Motoglobe.eu- Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! Szabályzata

Motoglobe.eu- Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! Szabályzata Motoglobe.eu- Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! Szabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője, adatai A Nyereményjáték szervezője: A Hívj meg egy ismerőst, és nyerj! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

U19 EURÓPA BAJNOKSÁG NYEREMÉNYJÁTÉK

U19 EURÓPA BAJNOKSÁG NYEREMÉNYJÁTÉK U19 EURÓPA BAJNOKSÁG NYEREMÉNYJÁTÉK Nyereményjáték szabályzata A játék időtartama: Játék szervezője: Játék felülete: 2014.07.14. 18.00 tól 2012.07.31. 19.00 ig Olsen Kommunikációs, Marketing, Média és

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS HETE NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A www.internetesvasarlashete.hu weboldalon futó Internetes Vásárlás Hete nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

ÁrTúró Gyümölcsjósdája játékszabályzat

ÁrTúró Gyümölcsjósdája játékszabályzat ÁrTúró Gyümölcsjósdája játékszabályzat 1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem Jelen szabályzat vonatkozik az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (továbbiakban: ALDI) által kezelt, karbantartott http://www.facebook.com/aldi.magyarorszag

Részletesebben

DÍJNET ZRT. Díjnet Csekkoló nyereményjáték 2015 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DÍJNET ZRT. Díjnet Csekkoló nyereményjáték 2015 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DÍJNET ZRT. Díjnet Csekkoló nyereményjáték 2015 elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 2015. december 15. 2016. január 31. 1. A Játék szervezője A Díjnet Zrt. (1117 Budapest

Részletesebben

elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Lalita Kft által szervezett Adventi játékok elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Lalita Kft (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÁTÉKSZABÁLYZAT A TIPPELD MEG A HÉT KÉRDÉSÉT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Tippeld meg a hét kérdését! nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője a Fundamenta-

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

BestByte Nyerj újévi lendületet! Játékszabályzat

BestByte Nyerj újévi lendületet! Játékszabályzat BestByte Nyerj újévi lendületet! Játékszabályzat A BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45., Cg.: 01-09-923260; továbbiakban: BestByte), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az ORIENTALE LUMEN NYEREMÉNYJÁTÉK 1900 LÁJK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT VÁSÁROLJON AZ ALOLDALRÓL ÉS NYERJE MEG A 30 000 FT-OS HEXBUG TONY HAWK PÁLYASZETTET! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben