1. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Az Artificial Group által szervezett oldal Nagyötletek játék mikrovállalkozásoknak el evezésű nyereményjáték leírása, játékszabályzata és részvételi feltételei 1. Általános rendelkezések A Nagyötletek játék el evezésű pro ó ió szervezője és lebonyolítója az Artificial Group Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Veres Pálné utca 9., továbbiakban: Artificial. 2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek 2.1. Promóciós mechanizmus Az Artificial május június 2. között nyereményjátékot hirdet, melynek lényege, hogy a résztvevők a oldalon május 26. és június 2. között a Játék e üpo t alatt feltett, a mikro- és kisvállalkozói szektorra vonatkozó valamilyen adattal kapcsolatos napi kérdésre megtippelhetik a választ a tová iak a : napi játék A játékban való részvétel feltétele a weboldalra történő regisztráció. A regisztráció során a mikro- és kisvállalkozás cégnévét (egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nevét; a tová iak a : játékos és székhelyé ek adatait kell egad i, illetve a éget képviselő regisztráló természetes személy nevét, címét és telefonszámát A játékost képviselő ter észetes sze élyek adatainak kezelésről részletese a oldalon megtalálható (a https://www.nagyotletek.hu/docs/felhasznalasi_es_adatkezelesi.pdf linken elérhető felhasz álási feltételek és adatvédel i tájékoztató el evezésű dokumentum rendelkezik. A yere é yjátékra törté ő regisztrá ió vagy az a a való részvétel a jelen részvételi feltételek és a https://www.nagyotletek.hu/docs/felhasznalasi_es_adatkezelesi.pdf linken elérhető felhasz álási feltételek és adatvédel i tájékoztató automatikus elfogadását jelenti A nyereményjátékban való részvétel ö ké tes és i gye es, a részvételtől a nyereményjáték teljes időtarta a alatt lehetőség va visszalép i legalább (a regisztrációban rögzített e- ail í ről érkező) ben A napi játékra adandó helyes választ legpo tosa a egtippelő játékos a napi nyertes. Több, egyformán pontos választ adó esetén a leggyorsabban helyes választ adó számít napi nyertesnek. A napi nyertes napi nyereményben részesül A napi nyeremény: a. po t a az adott időszakra eghatározott yere é y, melyet a nyertes mikrovállalkozó/mikrovállalkozás részéről regisztráló sze ély választhat ki, és melynek elkészítését az Artificial végezteti, vagy végzi el az Artificial 1

2 által kiválasztott és meghatározott vállalkozóval A api yere é yjáték eghirdetésé ek időpo tjai: :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: A játékosok a napi játékon túl egy második játék fázisban (a továbbiakban: fődíj játék ; a api játék és a fődíj játék együttes el evezése: nyereményjáték ) a játékosok i dulhat ak a játék fődíjáért is, amely egy kisarculat elkészítése a nyertes mikrovállalkozó/mikrovállalkozás részére logo, névjegy, sablon, honlap layout, szlogen elkészítését magában foglalva, melyet az Artificial által kiválasztott és eghatározott vállalkozó végez el. A fődíj játék a való részvétel feltétele az első játék a való regisztrá iót követő részvétele felül Ön miért büszke saját vállalkozására kérdőív kitöltése. Az ilyen módon beérkezett pályázatokat az Artificial által kiválasztott és delegált zsűritagok 3 szempont szerint értékelik 1-10-ig való pontozással a mikrovállalkozó/mikrovállalkozás által megadott adatok alapján: növekedés/sikeresség: piaci szerep,- ügyfélszám,- foglalkoztatottak számának növekedése bármelyik szempont lehet, amelyikben a mikrovállalkozó/mikrovállalkozás a saját sikerét méri (pénzügyi adatot nem kell megadnia); márkaépítés: mennyire tudatosan igyekszik ismertté tenni a cégét (mit tesz ezért? Minél többet és tudatosabban tesz ezért, az annál több képzeletbeli pontot ér) inspirációs potenciál: szubjektív értékelési elem. A játékos által leírtaknak a valóságnak meg kell felelniük. Amennyiben a válasz a valóság ak e felel eg, és ez igazolható, a játékos a fődíj játék ól értesítéssel kizárható. A fentiek alapján a fenti 3 szempontra a zsűritagok által adott pontszámokat összeadva a legmagasabb összpontszá ot elérő játékos a fődíj játék nyertese. A napi játékok, vala i t a fődíj játék végeztével, a yertessel törté t előzetes egyeztetés után kerül átadásra a nyeremény. Az átadásról kép és hangfelvétel készül, melyhez a játékos a játékra törté ő regisztrá ió kereté e /a játékban való részvétellel hozzájárul. A játékos a játék a való részvétellel/játékra törté ő regisztrációval hozzájárul ahhoz is, hogy a játék jogtulajdonosa, az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő ut a -26.; a továbbiakban: Jogtulajdonos ), valamint az Artificial e kép és hang felvételeket felhasználja, valamint saját és/vagy a mikrovállalkozás név adatait megjelenítse a oldalon reklám (promóciós) céllal törté ő egjele ítés érdekében mindaddig, ameddig a regisztráló játékos arra vonatkozó információt nem 2

3 közöl írásban az Articicial-lal (annak székhely címére, mely: 1052 Budapest, Veres Pálné utca 9.), hogy ehhez adott hozzájárulását visszavonja (ezen értesítés akkor hiteles, ha az a játékos által regisztrált e- ail í ről érkezik. A játékosokat képviselő természetes személyek személyes adataik kezeléséről ár ikor írás a, a fenti elérhetőségeken, illetve az címre küldött ben tájékoztatást kérhetnek, valamint ugyanezen helyen személyes adataik helyes ítését, vala i t azok adatkezelő általi törlését vagy zárolását kérhetik. Az e- mailben küldött tájékoztatáskérés kizárólag akkor hiteles, és abban az esetben válaszol rá az Artifical, ha az a játékos által regisztrált e ail í ről érkezik, egyéb esetben kizárólag a postai úton kézbesített (a regisztráló játékos által származó és általa aláírt) levélben foglalt kérésnek tud eleget tenni az Artificial. Az Artificial-lal közölt, játékos általi, fenti, személyes adataira vonatkozó kérés az a Jogtulajdonosra irányadó. A játék során a napi nyertes között naponta, a oldalhoz tartozó Facebook oldalon (www.facebook.com/nagyotletek kerül kihirdetésre, a fődíj játék nyertese án, szintén a Nagyötletek Facebook oldalán válik nyilvánossá. 2.2 Részvételi feltételek A játékban, vala i t a fődíj játék a kizárólag 18 éven felüli természetes személyek regisztrálhatnak a saját, mint mikrovállalkozók nevében, vagy azon ikrovállalkozás részéről, amelyben legalább valamilyen arányú tulajdonnal rendelkeznek. A játék a való részvétel feltétele az előzőekben meghatározottak szerint a oldalo törté ő regisztrá ió. Azon játékos által regisztrált mikrovállalkozás/mikrovállalkozó vehet részt a játék, vala i t a fődíj játék sorsolásában, aki a regisztrációt megtette és a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja. A játékosok a játékban/fődíj játék a feltett kérdésre adott válaszuk elküldésével auto atikusa elfogadják a jelen dokumentumban foglalt részvételi feltételeket. 3. Nyeremények 3.1. Napi játék nyeremény: ig tartó promóciós időszak a : 5 x 1 logótervezés vagy szlogenírás, előzetes egyeztetés (briefing) alapján, legfeljebb két módosítási körrel, amely szolgáltatást az Artificial lát el Fődíj játék yere é ye: ig tartó pro ó iós időszak a : 1 x kisarculat tervezés (logo, névjegykártya, elektronikus levélpapír, honlap layout, szlogen, előzetes egyeztetés riefi g alapjá, legfelje két módosítási körrel 4. Kizárások 4.1. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Artificial, valamint a Jogtulajdonos, vezető tisztségviselői, u kavállalói, a velük szerződés e álló személyek/szervezetek, gazdasági társaságok, valamint e személyeknek a Ptk. 8:1. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá az Artificial megbízásából 3

4 a nyeremé yjáték előkészítésé e és le o yolításá a közre űködő sze élyek és szervezetek/gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, u kavállalói, eg ízottjai, valamint, e személyek Ptk. 8:1. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Az Artificial fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy agát a yere é yjátékot akár a yere é yjáték időtarta a alatt egyoldalúa módosítsa vagy megszüntesse. Ezzel összefüggésben igénnyel sem az Artificial sem a Jogtulajdonos irányában fellépni a játékosoknak (ideértve azokat a ikrovállalkozókat, vagy ikrovállalkozásokat, akik részéről a regisztrá ió törté t i s lehetősége A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Nagyötletek játék Facebook oldalán a (www.facebook.com/nagyotletek) található felvilágosítás Tilos a személyiségi jogokat, a szerzői jogot, szellemi tulajdont, márkavédjegyet sértő magatartás a nyereményjátékban való részvétel sorá, e magatartás a nyereményjátékból való kizárást eredményezheti. A jogellenes felhasználás a szerzői, polgári, illetve büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után A játékos tudo ásul veszi, hogy az általa okozott esetleges személyiségi és/vagy szerzői jogi jogsértésekért minden felelősség a játékost terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi jogi felelősséget is A játékos vállalja továbbá, hogy amennyiben a játékos, vagy az általa regisztrált mikrovállalkozás/mikrovállalkozó agatartásá ól, ulasztásá ól eredőe az Artificial-lal, vagy a Jogtulajdonossal, szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezmény kerül alkalmazásra, úgy az Artificialt, vagy a Jogtulajdonost, teljes körűe kártala ítja az őt ért közvetett és közvetlen kárért, veszteségért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a felmerült ügyvédi költséget és az esetleges hírnévsérelem következtében felmerült nem anyagi kár megtérítését is is. 5. Érvénytelen pályázatrészvétel a játékban A nyereményjátékban érvé ytele ek i ősül i de részvétel, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, annak nem felel meg. 6. A nyereményjáték időtarta a 6.1. A nyereményjáték május :00 - június 2. 22:00-ig tart, a nyertesek a nyereményjáték teljes időtarta a alatt az alá i időpo tok a kerülnek kihirdetésre Napi nyeremények: :00 4

5 : : : : Fő yere é y: :00 7. A nyereményhirdetés menete 7.1. A napi játék nyertese az adott napon feltett kérdésre a feltett kérdésre adandó helyes válaszhoz legközele eső tippet egadó játékos. A e yi e tö, egyformán pontos tippet megadó játékos is részt vesz a játékban, közülük az idő e leggyorsabban válaszadó nyer. A napi nyertes a napi játék lezárása után másnap, 10:00 kor kerül kihirdetésre (ld. 6. pont) a oldalon Egy játékos, valamint az általa regisztrált mikrovállalkozás, mikrovállalkozó naponta legfeljebb egyszer vehet részt a nyereményjátékban, de a nyereményjáték időszakában minden napi játékban játszhat. Egy játékos legfeljebb egyszer jogosult napi nyereményre a nyeremény időszak sorá A fő yere é y yertesét az utolsó eghirdetett játékidőpont lezárása után ( :00) az összes beérkezett, a fő yere é y játék a részt vevő általi pályázati anyagot benyújtó játékos közül az Artificial által kiválasztott 3 tagú zsűri együttesen választja ki, saját elbírálás alapján a jelen játékszabályzatban meghatározott szempontok alapján. A kiválasztás feltétele a pályázat beküldéséhez szükséges Ö iért üszke a vállalkozására el evezésű kérdőív hiá ytala kitöltése. A kiválasztás eredményével kapcsolatban kifogás, panasz, vagy igény nem támasztható sem az Artificial-lal, sem a Jogtulajdonossal szemben. 8. A nyeremények átvételének feltételei 8.1. A nyertesek a napi játék lezárása után másnap, a Nagyötletek Facebook oldalán (www.facebook.com/nagyotletek) kerülnek kihirdetésre, és ezt követőe a regisztráció során megadott -címen értesítésre kerülnek. A nyerteseknek az e- mail értesítés Artifi ial általi elküldésétől számítva 2 munkanapjuk áll rendelkezésére, hogy válasz ben egerősítsék nyertességük tudomásulvételét. Amennyiben a nyertes játékos nem küld válasz t e határidő elül, a napi yere é yre/fő yere é yre vo atkozó jogát elveszti, és helyére pótnyertes lép. A pótnyertesek a tippelésük pontosságának sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, azonos ered é yű tippelés eseté az időben ezen első választ adó játékos lép a kieső yertes helyé e, és válik jogosulttá a napi nyereményre/fő yere é yre. Amennyiben a nyertes játékos általi elérhetőség -cím) hibásan került 5

6 megadásra, úgy a nyertes elveszti a jogosultságát a napi nyereményre/fő yere é yre és ebben az esetben is pótnyertes kerül helyére. A hibás elérhetőségi adatok ól eredő yere é yre való jog elvesztése kapcsán sem az Artificial, sem a Jogtulajdonos e felelős. A nyeremények kizárólag a nyertes, regisztrált játékos tulajdonában álló mikrovállalkozás vagy azon mikrovállalkozás számára kerülnek átadásra, amelyben a nyertes, regisztrált játékos tulajdonrésszel rendelkezik. A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre. Az Artificial a nyere é yeket i de yertes ek előzetes egyeztetés utá, az adott játék lezárásától számított egy hónapon belül elkészíti és átadja. A nyertes játékosok kötelesek az Artificial-lal együtt űköd i a ak érdeké e, hogy a yere é yek átvétele a eghatározott határidő elül egtörté je. A játékos ezen együtt űködési kötelezettségé ek e teljesítésé ől eredő késedele ért se az Artificial, sem a Jogtulajdo os e felelősek. Amennyiben a nyeremény átadása a játékos együtt űködési kötelezettségé ek e teljesítése iatt eghiúsul, az adott játékos az adott yere é yre vo atkozó jogát elveszíti, erről az Artifi ial őt e- mailben értesíti. A nyereményeket az Artificial a nyertessel való előzetes, részletes egyeztetés (briefing) után, legfeljebb két módosítási körrel készíti el. A nyereményeket az Artificial psd fájlformátumban adja át a nyertesnek a játék lezárásától számított egy hónapon belül A nyereményt a nyertes játékos csak személyesen jogosult átvenni, mely jog nem átruházható és e e ged ényezhető har adik sze élyre. Amennyiben a nyereményt a nyertes játékos személyesen nem tudja átvenni, az Artificial-lal egyeztetett helyszí e és időpo t a, a yere é yre való jogosultságát elveszíti, és amennyiben részére a nyeremény már elkészítésre került, helyébe pótnyertes sem lép. A nyeremény nem váltható be készpé zre vagy egyé tárgyi nyereményre. A nyeremény elkészítéséhez szükséges egyeztetési folyamat (briefing) során a nyertes játékos köteles az Artificial képviselőjével együtt űköd i, és az általa kért adatokat az első kap solatfelvételtől szá ított két aptári héte elül szá ára megküldeni. Amennyiben a nyertes játékos a kért adatokat nem adja át az Artificial képviselőjé ek hiá ytala ul a fe ti határidő belül, úgy külön felhívás nélkül elveszíti jogosultságát a nyereményre e határidő leteltével, és helyébe pótnyertes lép. Az Artificial vállalja, hogy az egyeztetési folyamat során az első kap solatfelvétel megkísérlésétől szá ított két héte elül legalább 3, legfeljebb 5 alkalommal megkísérli a szükséges adatokat beszerezni a nyertes játékostól. Bármely nyertes játékos kizárható, amennyiben nem felel meg a jelen részvételi feltételben vagy jogszabályban foglalt követelménynek, így például az alábbi okok következtében: a) ha a nyertes játékossal bármely okból nem sikerül felvenni a kapcsolatot legkésőbb az általa megadott címre elküldött levél kiküldését követő 2 munkanapon belül; 6

7 b) ha a nyertes játékos a nyeremény elkészítéséhez szükséges egyeztetés sorá e űködik együtt, a kért adatokat e szolgáltatja az Artificial számára az első kap solatfelvételtől szá ított két aptári héte elül; c) ha a Nyertes bármilyen okból nem fogadja el teljes mértékben a részvételi feltételekben foglaltakat, vagy nem felel meg az abban foglaltaknak, vagy amennyiben valótlan adatot adott meg az Artificial részére; d) a részvételi feltételek e foglalt egyé esetek e. Amennyiben a játékost képviselő természetes személy a személyes adatai törlését kérte, vagy amennyiben a játékos a felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, adatai az Artificial, a Jogtulajdonos által a továbbiak a e kezelhetőek, így e játékos a yere é yjáték a való részvétel ől a fe ti közlés időpo tjától kizárásra kerül. A nyeremény bármely okból törté ő, nyertes általi átvételének elmulasztása a nyertest kártérítésre nem jogosítja. 9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések A jele doku e tu szeri ti yere é yjáték a részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli adófizetési-, illetve bevallási kötelezettség. A fel erülő adókötelezettséget az Artifi ial viseli. A yere é yek kap sá keletkező adókötelezettséget az Artificial a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasz álásával összefüggés e esetlegese fel erülő költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik. 10. Adatkezelés A játékos, illetve a játékost képviselő ter észetes sze ély az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a nyereményjáték sorá törté ő adatkezelés célját megértette, és kijelenti, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és azok nem sérti harmadik személyek jogát, jogos érdekét, és e tartalom felhasználására a játékos jogosultsággal rendelkezik. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes lakcímének és telefonszámának az Artificial részére való rendelkezésére bocsátása. A játékost képviselő ter észetes sze ély személyes adatait és az általa megjelölt mikrovállalkozásra/mikrovállalkozóra vonatkozó adatokat az Artificial jogosult a Jogtulajdonos részére teljes érték e átad i a yere é yjáték egfelelő le o yolításá ak Jogtulajdo os általi elle őrizhetősége érdeké e. Az Artifi ial a Jogtulajdonoson kívüli harmadik személy részére, a Jogtulajdonos pedig bármely harmadik személy részére a játékosra vagy a játékost képviselő ter észetes személyre vonatkozó adatokat harmadik személyeknek nem adja át. Az Artificial és a Jogtulajdonos a játékos képviselő ter észetes sze ély személyes adatait és a 7

8 játékos által egadott adatokat a játékkal összefüggő ok ól és legkéső az adott játék teljes le o yolítását követő egy év időtarta ig jogosultak kezel i, ezt követőe azt maradéktalanul és helyreállíthatatlanul törlik adatbázisukból. Az Artificial, illetve a Jogtulajdonos a játékost képviselő ter észetes sze ély személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv-ben foglaltaknak egfelelőe kezelik. A játékos képviselő ter észetes sze ély tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatása önkéntes, személyes adatai kezelését és feldolgozását az Artificial, a Jogtulajdonos végzi A yere é yek átadásakor az ese é yről a jelen dokumentum szerinti kép és hangfelvétel készül, melyeket az Artificial, a Jogtulajdonos jogosult felhasználni, arra hivatkozni (a nyertes és/vagy a nyertes mikrovállalkozó, mikrovállalkozás nevének feltüntetésével), különösen a nagyötletek.hu oldalon és a nagyötletek Facebook oldalon és/vagy más online felülete törté ő közzététel érdekében. Ehhez a játékos a yere é yjátékra/játékra törté ő regisztrá ióval hozzájárul, és vállalja, hogy amennyiben nyertes lesz, e kép és hangfelvételeken szerepel. A játékkal kapcsolatban további információ a Nagyötletek Fa e ook oldalo kérhető (a oldalon). 11. Felelősség kizárása A nyereményjátékkal kapcsolatban sem az Artificial a Jogtulajdonos nem vállal (egyben kizár) semmi féle kártalanítási, kártérítési igényt, illetve nem köteles a nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítésére Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, az Artificial kizárhatja a nyereményjátékból. Az Artificial, valamint a Jogtulajdonos nem vállalnak se ilye felelősséget a jogosulatla ul a játékos által feltüntetett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A nyereményjáték szervezésé e résztvevő égek, valamint a Jogtulajdonos és azok vezető tisztségviselői, és alkal azottai a yere é ytárgyak hi áiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A játékosok által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, a nyereményjátékot a Facebook semmilyen for á a e tá ogatja, e hagyta jóvá, illetőleg e kezeli, azzal összefüggés e a Facebook nem hozható. A nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook i de e ű felelőssége kizárt A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért az Artificial és a Jogtulajdonos, semmilyen formában nem felelősek. Az Artificial és a Jogtulajdonos fenntartják a jogot, hogy a jogsza álysértő, etikai szempontból elfogadhatatlan, vagy a Nagyötletek Facebook oldal házirendjével bármilyen módon összeférhetetlen felhasználói, játékosi megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják, és az így eljáró játékost a 8

9 nyereményjátékból kizárják Az Artificial és a Jogtulajdonos nem vállalnak felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért Az Artificial, a Jogtulajdonos nem vállalnak felelősséget a te h ikai hi ák ól eredő pro lé ákért, hibákért. 12. Vegyes rendelkezések Amennyiben a játékos nem saját maga által regisztrált profilt vesz igénybe, a nyereményjátékkal kapcsolatos, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban az Artificial és a Jogtulajdonos i de e ű felelősségüket kizárják A nyereményjátékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtle ül efolyásolhatja olya, az Artificialen és a Jogtulajdonoson kívülálló té yező, i t például de e kizárólagosa kap solati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Az Artificial és a Jogtulajdonos az e bekezdésben írtakból fakadó kárért való i de e ű felelősséget kizár ak A játékos adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének, átadásának játékos ak felróható ok ól törté ő elmaradásáért, vagy késedelméért sem a Artificial, a Jogtulajdonos se ilye felelősséget e vállal ak Az Artificial és a Jogtulajdonos kizárják a felelősséget i de, a Nagyötletek.hu oldalt, valamint az azt űködtető szervert ért külső, ú. SQL tá adások esetére. Tehát amennyiben a nagyotletek.hu weboldalt, illetve annak facebook oldalát, továbbá a szervert támadás éri, és annak folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, st. illetőe, úgy eze esetekre az Artificial és a Jogtulajdonos se i e ű felelősséget e vállal ak Az Artificial fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről ár ilye szá ítógépes a ipulá iót, tö egese ge erált e- mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével és a Nagyötletek Facebook oldalának szabályzatával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból Az Artificial és a Jogtulajdonos kizárják a felelősségüket a nagyotletek.hu és a Nagyötletek Facebook oldalának (ww.facebook.com/nagyotletek) rajtuk kívülálló okok ól törté ő eghi ásodásáért, a ely időtarta alatt a ho lap, vagy a webhely 9

10 nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát ielő feltárják, illetve megszüntessék. Artificial és a Jogtulajdonos fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat és részvételi feltételek ár ikor törté ő, egyoldalú írás eli módosítására, illetve kiegészítésére Az Artificial és a Jogtulajdonos akár külön-külön is jogosultak bármikor, egyoldalúan részben, vagy egészben megszüntetni, módosítani, vagy felfüggeszteni a nyereményjátékot, különösen bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a nyereményjáték megszüntetésre, vagy felfüggesztésre, vagy módosításra kerül az Artificial törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor, a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A játékosok regisztrációjukkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. Kelt: Budapest, május 12. Erste Bank Hungary Zrt. Jogtulajdonos Artificial Group Kft. Szervező és le o yolító 10

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A FAMILLIO KFT., A PELIKAN.HU, VALAMINT A GENERTEL ZRT. Lásson világot! elnevezésű NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A nyereményjáték (a továbbiakban Játék )

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Metropol Metropol 16 elnevezésű online nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata A Metropol 16 elnevezésű online nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője és lebonyolítója

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben