E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről Előadó: Lingl Zoltán igazgató Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Előterjesztés elkészítésében részt vett: Lingl Zoltán igazgató, RAÁIESZ pedagógusai Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 BESZÁMOLÓ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről A beszámolót a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola nevelőtestülete június 22-én egyhangúlag elfogadta.

3 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Bevezetés A 2011/2012-es tanévről készült beszámoló az éves munkaterv és a kollégák által elkészített év végi beszámolók alapján készült. A beszámoló tartalmazza az igazgatói, igazgatóhelyettesi, tagintézményvezetői, a napközis és az SNI tanulókkal kapcsolatos valamint a védőnői beszámolókat. A munkatervekben meghatározott feladatokat, nagyrészt sikerült megvalósítani, a teljesülés részletezését és a tanévre vonatkozó részletes adatokat a mellékletben található beszámolók tartalmazzák. Az igazgatói beszámoló a vezetői ciklus végére való tekintettel, nem csak egy tanévre tekint vissza, hanem több tényező változásait, a mai helyzet kialakulását több évre visszamenőleg mutatja be a vezetői pályázatban leírt helyzetelemzéssel. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki munkájával elősegítette a dokumentum elkészültét. Működési környezet A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola a 2011/2012. tanévben a jogszabályoknak megfelelően működött, ezekhez igazította munkáját. Az iskola jelenlegi szerkezetének kialakítása a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2007-es megalakulásával kezdődött. A társuló települések önkormányzatai megállapodásukat önkéntes és arányos teherviselés érvényesítése céljából közoktatási intézmény közös fenntartására kötötték, annak érdekében, hogy a csökkenő tanuló létszám és a finanszírozási környezet kedvezőtlen változásai ellenére intézményeiket működtetni tudják. A társulást Zirc város gesztorságával Bakonybél, Lókút és Pénzesgyőr települések hozták létre. A társuláshoz 2009-ben csatlakozott Olaszfalu. Az iskola Zircen bázis intézményt, Bakonybélben, Lókúton és Olaszfaluban tagintézményeket működtet. Az iskolatársuláshoz való csatlakozás Bakonybélben és Olaszfaluban a 7. és 8. osztály megszűnését jelentette. Lókúton a társulásba belépés a tanulók számára nem jelentett változást. Minden tanuló számára elérhetővé vált helyben a logopédia és a gyógytestnevelés. Akinek arra szüksége van, megkapja a megfelelő segítséget tanulási hátrányainak leküzdésében. A helyi sajátosságok megőrzése mellett sikerült elérni, hogy tanulóink minden feladatellátási helyen egységesen juthassanak hozzá a szükséges ismeretekhez. Mind a tagintézmények dolgozói, mind a bázisintézmény érintett dolgozói igyekeztek a lehető legtöbbet tenni azért, hogy tagintézményeink továbbműködtetése hosszabb távon is fenntartható legyen. Ez nem ment egyik napról a másikra, de a 2011-es kompetenciamérés eredményei alátámasztják, hogy jó irányba haladunk. A csökkenő vagy jobb esetben stagnáló gyermeklétszámmal nem nagyon lehet mit kezdeni, de azt sikerült elérni, hogy 1

4 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév az adott tagintézményhez tartozók nagy többsége nem vándorol el, hanem helyben végzi el azokat az évfolyamokat, amikre lehetősége van. Tanulói létszám alakulása Az iskola tanulói létszámainak alakulását és a NEFMI oktatás-statisztikai eredményeit összehasonlítva megállapítható, hogy az országos trendnek megfelelő intézményünkben is a változás, kb. 10%-os csökkenés. Olaszfalu későbbi csatlakozása miatt az összlétszám alakulása nem ad valós képet a változások elemzéséhez. A bázis intézmény tanulói létszáma 2007-hez képest 10%- os csökkenést mutat. A tervszerű pedagógus létszám-csökkentéssel, az átgondolt csoport indításokkal, itt sikerült az egy pedagógusra jutó tanulói létszámot a 10,3 tizedes országos szinten tartani. Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt tíz évben nagyrészt a nyugdíjba vonulók álláshelyeinek megszüntetése tette ezt lehetővé. Ez a fenntartóval egyetértésben lezajlott folyamat adja meg annak az alapját, hogy az új jogszabályok bevezetése során jelentkező magasabb kötelező óraszámok a bázis intézményben jó eséllyel nem járnak álláshelyek megszüntetésével. A tagintézményekben a tanulói létszám gyakorlatilag stagnál, de az egy pedagógusra Egy pedagógusra jutó tanulói létszám - általános iskolai oktatás Zirc 10,2 10,5 10,2 10,2 10,3 Bakonybél 5,6 5,0 5,6 5,3 5,8 Lókút 6,1 5,7 5,7 5,2 5,7 Olaszfalu 6,8 7,2 6,6 jutó tanulói létszám elmarad az országos átlagtól, sajnos ez a finanszírozási mutatókon is meglátszik. A létszámok stagnálása ugyanakkor pozitív jelzést is adott, nem igazolódott be sem Bakonybélben, sem Olaszfaluban az, hogy ha nincs nyolc évfolyam egy tagintézményben, akkor a szülők tömegesen vinnék más iskolákba gyermekeiket. Német nemzetiségi nyelvoktatás Mind a bázis intézményben, mind a tagintézményekben működik német nemzetiségi nyelvoktatás. Ennek a képzési formának az arányát Zircen sikerült növelni. Lókúton és Bakonybélben minden 2

5 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév tanuló nemzetiségi nyelvoktatásban részesül, Olaszfaluban pedig a negyedik osztálynál tart a felmenő rendszerű bevezetése. A német nemzetiségi nyelvoktatás egész iskolára történő bevezetése a nemzetiségi gyökerekkel rendelkező családok számára a nemzetiségi tudat erősítését, a hagyományok ápolását jelenti. A többieknek, akik részt vesznek a programban, a mai világban már nélkülözhetetlen idegen nyelv tudás megszerzéséhez nagyon jó lehetőség. Két tagintézményünk számára pedig könnyen lehet, hogy ez az oktatási forma a túlélés záloga. Az iskola pedagógusain ez nem fog múlni, hiszen a személyi és tárgyi feltételek minden telephelyen biztosíthatóak a magas színvonalú szakmai munkához. Emelt szintű képzések Zircen, a bázis intézmény a német nemzetiségi nyelvoktatás mellett az angol nyelv, az informatika és a rajz és vizuális kultúra területén kínál emelt szintű képzéseket, de természetesen biztosítja a hagyományos emelt szintű képzés nélküli tanulás lehetőségét is. A tanulócsoportokat úgy alakítja ki, hogy lehetőleg minél többen az általuk illetve szüleik által elsősorban választott képzési formában vehessenek részt. Több mint 90%-ban sikerült teljesíteni az elsősök beíratásánál jelentkező igényeket. A képzések színvonalát jól jellemzi a hozzájuk kapcsolódóan elért eredmények, amelyeket az igazgatóhelyettesek beszámolói részleteznek. Az általános iskolai oktatás mellett ellátott alapfeladatok El tudja látni az iskola azokat a sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye ide utal és ellátásukhoz a személyi és a tárgyi feltételek adottak. Az SNI tagozat létszáma a 2007-es mélypont után több mint 50%-al emelkedett. További emelkedés várható annak következtében, hogy az új jogszabályi előírások szerint a tanulók vizsgálata néhány éven belül helyben történik meg, így nagyobb az esély rá, hogy akinek szüksége van rá az a bizottság elé kerül. 3

6 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Biztosítja az iskola az általános iskolai felnőttoktatást, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését. Ebben a tanévben is több olyan tanuló volt, akik éltek ezzel a lehetőséggel, a részletek a felsős igazgatói beszámolóban találhatóak. Az igényeknek megfelelő számú napközis csoportot és tanulószobát szervez, Lókúton iskolaotthonos oktatást biztosít. Napközit minden jelentkezőnek tudtunk ebben a tanévben is biztosítani. A pedagógiai szakszolgálat keretében logopédiai és gyógytestnevelési ellátást nyújt. Ahol a szülői támogató háttér is meg volt, azok a gyerekek folyamatosan részt vettek a foglalkozásokon. A rehabilitációs célú megsegítés keretében fejleszti a részképesség gyengeségeit mutató tanulók és a hallássérült tanulók fejlesztését. A részképesség és magatartás zavaros tanulók számára biztosítja az integrált oktatás lehetőségét. Biztosítja a tehetséggondozást, megfelelő számú igény jelentkezése esetén az érdeklődési körnek megfelelő sport és szakköri foglalkozásokat. Az oktatás színvonala Egy általános iskolában az egyik, ha nem a legfontosabb az oktatás színvonalának megítélése, ennek mérésére a legjobb mérőeszköz az lehetne, ha minden egyes tanuló esetében meg lehetne mérni, hogy képességeihez mérten az iskolában eltöltött nyolc év alatt milyen szintre jutott. Az iskola megítélésében fontosak azok a versenyek, pályázatok, vetélkedők, amik során diákjaink összemérhetik magukat más intézmények tanulóival. Köszönet és gratuláció azoknak a kollégáknak, akik sokszor szabadidejüket is felhasználva felkészítik a gyerekeket. Ugyanakkor elismerés illeti azokat is, akik a problémákkal terhelt tanulókkal foglalkoznak, vagy olyan osztályokban végzik munkájukat, ahol nem nagyon van olyan tanuló, aki kiemelkedik társai közül. Az oktatás színvonalának, az eredményeknek a bemutatására két dolgot emelek ki az országos kompetencia mérés eredményeit és a továbbtanulási mutatókat. Az elért verseny eredmények az igazgatóhelyettesek és a tagintézmény-vezetők beszámolóiban kerültek részletesen bemutatásra. Az eredményes oktatás érdekében felső tagozatban új módszerrel próbáltuk javítani a tanulók magatartását is. Az elmúlt években, az iskolában többféle mérés is lebonyolításra került (pl. Szegedi követéses mérés, Apáczai kiadó mérései, tantárgyi mérések), ezek a mérések nem fogják át a teljes tanulói kört, éppen ezért csak részben alkalmasak az iskolai munka megítélésére. Az országos kompetenciamérés adja a legátfogóbb összehasonlítást más hasonló intézményekkel. Ebben minden tanulónk részt vesz több 4

7 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév alkalommal is az itt töltött nyolc év alatt. A 6. és a 8. évfolyam esetében az elmúlt négy évben a bázis intézményben megírt felmérések minden esetben kiértékelésre kerültek. Minden évben a saját kategóriában (kis város) az országos átlag feletti eredmények születtek. A legtöbb esetben az országos átlagot is sikerült meghaladni ben a tagintézmények 6. osztályosainak feladatlapjait is értékelték, ők is a saját kategóriájukban az átlag felett teljesítettek. Ez a mérés is bizonyítja az iskolában folyó szakmai munka eredményességét. A kollégák beszámolói alapján megállapítható, hogy az interaktív eszközök használatának bevezetése tovább javítja az oktatás színvonalát. KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Bakonybél Olaszfalu Közepes községek i Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Kis városok iskolái Olaszfalu Kis községek iskolái Országos átlag Matematika Szövegértés Település Zirc Bakonybél Országos átlag

8 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Továbbtanulás Az iskola nyolc éves tevékenységének egy másik nagyon fontos fokmérője az, hogy hogyan készíti fel ezen évek alatt tanulóit a továbbtanulásra. Az elmúlt években végzett tanulók - a kapott középiskolai visszajelzések alapján - nagyon kevés kivételtől eltekintve, megállják helyüket a választott középiskolájukban. A továbbtanulásra való jelentkezés során nagyon fontos a tanulók reális önértékelése, ennek sikeres kialakítását jól mutatja, hogy az elmúlt öt évben a tanulók több mint 90%-a az első három helyen megjelölt iskola valamelyikébe nyert felvételt. A választott iskolatípus tekintetében a tanulók több mint kétharmada érettségit adó képzésre nyert felvételt, ez az arány is az iskolában folyó szakmai munkát dicséri, amiért mindenkit beosztástól, munkakörtől függetlenül köszönet illet. A 2012-es továbbtanulási adatok tovább erősítik az elmúlt években tapasztaltak alapján tett megállapításokat: Felvételi arány: Osztály Jelentkezett (tanuló) Felvételt nyert (tanuló) 8.a b c SNI Összesen Felvétel iskolatípusonként: Iskolatípus Felvételt nyert (tanuló) Kéttannyelvű 1 gimnáziumba Gimnáziumba 34 Szakközépiskolába 18 Szakiskolába 20 Összesen 73 Felvételi arány a jelentkezés sorrendjében: Jelentkezés sorrendje Felvételt nyert (tanuló) 1. helyen megjelölt iskolába helyen megjelölt iskolába helyen megjelölt iskolába 5 4. helyen megjelölt iskolába 1 5. helyen megjelölt iskolába 1 6. helyen megjelölt iskolába 2 7. helyen megjelölt iskolába 1 Összesen 73 6

9 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Arizona program Az eredményes oktató - nevelő munkához elengedhetetlen, hogy a tanulók magatartása olyan legyen ami kedvez ennek a tevékenységnek. A bázisintézmény felső tagozatán a második félévben bevezetésre került az Arizona program. A program fő célja a tanítási órák nyugalmának biztosítása, megvédeni a tanulni vágyókat a rendetlenkedő osztálytársaktól. Lehetővé tenni a tanulóknak a zavarmentes, nyugodt tanórát, a tanárok számára a zavartalan tanítást. A bevezetéstől eltelt időszakban a beszámolókban leírt tapasztalatokat összefoglalva megállapítható: A program tapasztalatai néhány kivételtől eltekintve pozitívak. Az Arizona program segít az órai fegyelem, a munka hatékonyságának javításában. Jó eszköz a tanár kezében a nyugodt tanítási-tanulási légkör biztosításában. Többször előfordult, hogy óráról már nem kellett kiküldeni gyereket, elég volt a lehetőségét megemlíteni, nagy volt a visszatartó ereje a rendetlenkedéstől. A problémás tanulók nagyobb részénél elérte célját, de sajnos vannak olyan tanulók is, akik magatartására nem volt hatással. Volt olyan tanuló, akit többször is ki akart küldeni a szaktanár, mert viselkedésével zavarta az órai munkát. Ezt a tanuló megtagadta, emiatt igazgatói figyelmeztetést kapott. Ezt a jövőben is ilyen szigorúan kell kezelni. A beszélgetések során több alkalommal kiderült, hogy semmi sem véletlen, a gyerekek nem véletlenül viselkednek úgy, ahogy viselkednek. A szülők bevonása még eredményesebbé teheti a beszélgetéseket. Ezek az alkalmak hasznosnak tűntek, a beszélgetések során jobban megnyíltak a gyerekek, beengedték a pedagógust a saját világukba, engedték, hogy jobban megértsük őket. A kollégák többsége eredményesnek és a jövőben is szükségesnek tartja a programot. A program továbbvitelénél még nagyobb egységet kell kialakítani az alkalmazás során. A program bevezetése és működtetése nem jöhetett volna létre, az eleinte kettő, most már három kolléga az Arizona csoport munkája nélkül, amit ezúton is megköszönök. Az interaktív táblák használata Az idei volt az első tanév, amikor végig lehetőség volt interaktív táblák használatára. A tapasztalatok kedvezőek. A tanulók és a táblákat használó pedagógusok nagyon kedvelik, nagyon sok órán használatban vannak. A gyerekek könnyen és gyorsan megértették a működését, ma már szinte természetessé vált, hogy tanórán dolgoznak vele. Vigyáznak rá, betartják a szabályokat. Sokat segít a munkánkban, érdekesebbé teszi. Szeretik a gyerekek ezt az új eszközt használni, egy év után elmondható, hogy nem csak azért, mert az újdonság erejével hat. Sokféle módon tudjuk szemléltetésre és motiválásra használni. A tábla nagyon sokat segített a tanév folyamán, jól használható a tanóra bármely szakaszában. Színessé tehető vele a tananyag, közel hozható a gyerekhez, jobban lehet vele motiválni, több gyakorlásra nyújt alkalmat, összetettebb gondolkodást 7

10 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév igénylő feladatok gyakorlását teszi lehetővé. Kevesebb a bukások száma, irányított a figyelmük, elkalandozásra kevesebb az esély. A rengeteg videó, színes kép a tananyag jobb megértését szolgálja. A képesség és kompetencia fejlesztés valamennyi területét segíti. Természetesen nem mindenható, de nagyon sok mindenben megkönnyíti a munkánkat. A tankönyveinkhez viszont még nem minden esetben készült interaktív tananyag, pedig a legmodernebb tankönyveket használjuk. Sok időt vesz igénybe a felkészülés, de megéri, mert a gyerekek nagyon élvezik a táblánál való munkát. Bár az otthoni felkészülés hosszabb időt igényel, az órai munkát sokkal pergőbbé, könnyedebbé teszi. Sokkal több feladatot lehet elvégezni, mint a hagyományos módon. Egyre több a kollégák által készített saját feladatok aránya. A napközisek számára is nagy segítséget jelentett a tábla, a napközis idő eltöltésében: házi feladat készítése, információ gyűjtése, képek keresése, zenehallgatás, interaktív játékok, ügyességi-, szó-, logikai játékok, jeles napok keresése. Nagyon hasznos a szabadidő eltöltése szempontjából is. Kiválóan használható az ünnepi műsorok összeállításánál is. Több beszámolóban is megfogalmazásra került, hogy az első időszak idegenkedése után, milyen gyorsan a mindennapi élet részévé vált. Minden kolléga igyekszik és törekszik az elkövetkező években mind több területét kihasználni, ezzel is segítve a gyerekek ismeretszerzését, tanulását. A táblák alkalmazását nagyban megkönnyítette, hogy az iskolában dolgozó kolléganő készítette fel a tantestületet a használatukra. Köszönet érte, hogy a tanfolyam végeztével is mindenkinek segít, aki igényli. Köszönöm mindenkinek a táblák használatához való pozitív hozzáállását. Meg kell említeni néhány technikai részletet is, ami a táblák felszerelése óta felmerült: A laptop tartó dobozok mérete miatt nehéz a cd, dvd ki-be helyezése, sajnos ezen nem nagyon lehet változtatni. Az, hogy minden táblához helyben van a gép véleményem szerint sokkal jobb, mint a sok iskolában alkalmazott megoldás, hogy a tanári szobákból viszik a kollégák óra előtt a laptopokat és maguknak kell összeszerelni. Felmerült a táblák szemre gyakorolt hatása. Ez, csak akkor lehet káros, ha belenéz a használó a projektorba. A közelre vetítő projektoroknak, pontosan ez az egyik fontos tulajdonsága, hogy lerövidíti a fényforrás és a tábla közötti távolságot, csökkentve ezzel annak az esélyét, hogy a tábla használója közvetlenül a fényforrásba nézzen. Maga a tábla matt felületű, a projektor lámpa nem tükröződik rajta, saját fényt nem bocsát ki, tehát nem világíthat senkinek a szemébe. Az Internetes hálózatunk a bázis intézményben kábeles, nincs nagy teljesítményű wifi egyik telephelyen sem. Csak olyan rádiós eszközünk van, ami ma már szinte minden második háztartásban előfordul. 8

11 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Mivel nincs minden teremben tábla, szükséges a kollégák együttműködése annak érdekében, hogy megfelelő beosztással - aki igényli - hozzájusson a tábla használatához. Ez legnagyobb mértékben eddig is a két cserélő pedagógustól függött. Összességében elmondható, hogy az interaktív táblák megjelenése az iskolában mind a gyerekek, mind a pedagógusok részéről kedvező fogadtatásban részesült. A vártnál sokkal nagyobb mértékben sikerült használni ezeket az eszközöket. A pályázatban megfogalmazott 2016-ra tervezett használati mértéket gyakorlatilag egy év alatt elértük. Az intézmény gazdálkodása, finanszírozása Az intézmény besorolása gazdálkodási jogkör alapján önállóan működő költségvetési szerv. A besorolás az intézmény szakmai és jogi önállóságát nem érinti. A pénzügyi-gazdasági feladatokat Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából az intézmény teljes jogkörrel rendelkezik. Az iskola költségvetésén belül egyértelműen el vannak különítve a bázis és az egyes tagintézmények pénzügyei. Az intézmény gazdálkodását a visszafogottság jellemzi. Az alapvető működési kiadások, azon belül is a személyi juttatások kiegyenlítése elsőbbséget élvez. A halaszthatatlan kiadásokon kívül csak olyan kötelezettségvállalás történik, aminek ténylegesen rendelkezésre áll a fedezete. A PMH-IGCS (GAESZ) munkatársának, a pénzügyi osztály vezetőjének és az iskola vezetésének minden felmerült problémára sikerült megoldást találni. Az elmúlt években nem volt harminc napot meghaladóan lejárt tartozása az intézménynek. A működési költségek a jelenlegi feltételek között, jelentősebb mértékben tovább már nem csökkenthetők, természetesen kisebb korrekciók lehetségesek. A személyi juttatások a törvényi minimumban vannak meghatározva. Nem kötelező, adható juttatás - egyre csökkenő mértékben - mindössze az étkezési jegy, minden dolgozónak egyenlő mértékben. Megszüntetésre kerültek azok a juttatások, amelyek a társulás megalakulását megelőzően vezetői döntésen alapultak, viszont alapvető szempont az, hogy aki amiért megdolgozik azt ki kell fizetni szeptemberétől, a kéthavi tanítási időkeret elszámolás helyett minden hónapban elszámolásra kerülnek a teljesített órák. Minden szállítónál, beszerzési forrásnál legalább havonta számláztatásra és kiegyenlítésre kerülnek az igénybevett szolgáltatások, megvásárolt anyagok. Így jobban nyomon követhető, hogy az intézmény költségvetési teljesítése hogyan alakul. 9

12 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Az intézmény számára elérhető állami normatívák összegei az elmúlt években nem változtak jelentősen, de az igénybevétel feltételei szigorodtak. Nem csak a feltételek szigorodtak, de megszaporodtak a működéssel, a normatíva igényléssel kapcsolatos ellenőrzések is. Az elmúlt tanévben nyolc, azt megelőzőben tizenegy alkalommal ellenőrzött valamelyik hatóság vagy a Magyar Államkincstár. Az ellenőrzések során egyszer sem találtak olyan hiányosságot, ami miatt büntetés kiszabására került volna sor. Az irodai, központi adminisztráció koncentráltsága lehetővé tette a párhuzamosságok megszüntetését, a célszerűsítést. Az információszolgáltatás a székhelyről történik. A társult önkormányzatok év közben felmerült - a szabályozott adatszolgáltatáson felüli - igényeit is minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül teljesíti. Az intézmény-gazdálkodási csoport munkatársával a napi, személyes kapcsolattartás biztosítja a gazdálkodási feladatokban is szükséges naprakészséget. Az iskola igyekezett minél teljesebb mértékben megfelelni a szigorúbb elvárásoknak, ami normatívából elérhető az meg lett igényelve. A mellékelt diagram a nagyságrend érzékeltetésére és az intézményen belüli arányok bemutatására megfelelő. A Zircen jelentkező költségek között nem szerepel az épületek takarítása (ez a feladat csak március 1-től tartozik az iskolához), de szerepel benne a konyha működtetésével kapcsolatos többlet kiadás. Ez a két jelentősebb tétel hozzávetőlegesen kiegyenlíti egymást, az összehasonlítás szempontjából jelentős eltérést nem okoz. A jelenlegi struktúrában a bázis intézmény költségeinek közel hatvan százaléka fedezhető normatív bevételekből. A 2008-as évben jelent meg a társulás létrehozása miatt megjelenő plusz normatíva. Azóta sikerült a normatívával való lefedettség szinten tartása, amiből a működtetés megoldható volt, de fejlesztésre, komolyabb felújításra ebből nem futotta. A tagintézményekben a normatívával való lefedettség folyamatosan csökken, ezzel összefüggésben az önkormányzatok hozzájárulása pedig növekszik. A jelenlegi csoport számok és tanulói létszámok mellett sajnos nem lehet a normatív bevételeket növelni. A bakonybéli és olaszfalui tagintézményekben a csoportok 10

13 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév jelenlegi számának csökkentése az idei évben nem jelentene megtakarítást, a tanulói létszámoknál bemutatott okok miatt célszerűnek látszik megvárni a fenntartóváltást. A működés ellenőrzése A tanév folyamán több szervezet végzett ellenőrzést intézményünkben, szándékosságból vagy gondatlanságból elkövetett hibát egyik ellenőrző szerv sem talált. Munkavédelmi főfelügyelőség Kirívó szabálytalanságot nem állapított meg, bírság kiszabására nem került sor. A feltárt kisebb hiányosságokat határidőre megszüntettük. Magyar Államkincstár ZKTT-n keresztül kellett a társulási normatívák MÁK általi ellenőrzéséhez adatot szolgáltatni, amit az intézményben is leellenőriztek. Az ellenőrzést végző az adatszolgáltatást elfogadta. Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Zirc A beilleszkedési, tanulási illetve magatartás zavarokkal küzdő gyermekek ellátását ellenőrizték, szakmai szempontok alapján. A gyermekek ellátását megfelelőnek találták, a szükséges fejlesztési órákat az iskola biztosítja. ÁNTSZ A reményeink szerint a következő tanévben újrainduló alapfokú művészeti oktatással kapcsolatosan a lókúti és a bázis intézmény Rákóczi téren lévő épületeit ellenőrizték. A jegyzőkönyvek negatívumot nem tartalmaznak. Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi ellenőrzés a Rákóczi téri a lókúti és a bakonybéli telephelyen. A tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentációkat és eszközöket ellenőrizték. Komoly hiányosságot nem tártak fel. Személyi feltételek Az iskola rendelkezik megfelelő számú és képzettségű munkatárssal feladatainak ellátásához, a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően. Az elmúlt években a szükséges továbbképzéseket a kollégák elvégezték. A tantestületet az egyik legnagyobb mértékben érintő továbbképzés a nem 11

14 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév szakrendszerű oktatásra való felkészülés volt. Ez a képzési forma azóta lekerült a napirendről, de ha maradt volna, akkor sem lett volna a szükséges végzettségekkel semmi gond, mert mindenki elvégezte a 120 órás képzést, akinek az akkori jogszabályok ezt kötelezővé tették. A másik nagy továbbképzés az új interaktív eszközök használatával kapcsolatos ismeretek megszerzését célozta. A pályázathoz kapcsolódóan kötelező 12 órás oktatás mellett minden érdeklődő számára biztosított volt egy újabb 30 órás képzés ahol az új eszközökkel kapcsolatos ismereteiket elmélyíthették. Gratulálok minden kollégának, aki a tanév folyamán sikeresen elvégzett továbbképzést, és külön azoknak a kollégáknak is, akik újabb oklevelet szereztek. Az új szabályozásban foglaltakhoz képest a vezetők létszáma Zircen jelenleg kevesebb, mint a megállapított kötelező létszám, a tagintézményekben az elvárt szinten van. A pedagógusok létszáma majd attól függ, hogy a kötelező órából mennyivel kell elosztani a tanulóknak biztosított óraszámot. Zircen a legrosszabb esetben is lehet munkát adni minden határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező dolgozónak, ha kedvezőbb az osztó szám, akkor bővíteni kell a nevelőtestület létszámát. A tagintézmények közül Lókúton megfelelő a létszám, Bakonybélben és Olaszfaluban a már többször említett csoport szám fogja eldönteni hány pedagógusra lesz szükség. A szakmai munkaközösségek száma már most is megfelel az új előírásoknak. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma, majdnem megfelel a leendő elvárásoknak, de átstrukturálásra szükség lesz. A gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakörökben alkalmazottak megállapított létszáma legfeljebb a pedagógusok teljes munkaidőre számított létszámának húsz százaléka lehet. Ezen dolgozók létszámának meghatározása csak a részletszabályok megismerése után lehetséges, de jó eséllyel kijelenthető, hogy ezen a területen sincs többlet létszám az iskolában. Meg kell azonban jegyezni, hogy azoknak a kollégáknak, akiknek minden telephellyel foglalkozniuk kell, a leterheltségük tovább nőtt, minden feladatot négyfelé kell elvégezni. A munkaerő-gazdálkodást úgy érzem megfelelően sikerült megvalósítani. A dolgozók állása nem forgott veszélyben, nem kellett bizonytalanságban dolgoznia senkinek. A gyermekükkel otthon lévő kollégákat megfelelően sikerült helyettesíteni. Köszönöm, hogy a kollégák, többsége szó nélkül vállalja azokat a helyettesítéseket is amelyek hirtelen állnak elő, ezáltal biztosítani tudtuk, hogy legtöbbször a tantárgynak megfelelő végzettségű pedagógus tartotta az órákat, a tanulók nem maradtak le a tananyagban. Az egyes telephelyek közötti áttanításokat a tanév elején sikerült úgy kialakítani, hogy az egész tanév folyamán nem kellett módosítani. Ebben a tanévben is több gyakorlóst fogadtunk. Különlegesség volt az AISEC közvetítésével érkező kínai önkéntes egyetemista, Sherry, aki 6 héten át színesítette iskolánk életét. Valamennyi felsős 12

15 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév osztályban tartott osztályfőnöki órát, ill. az angol órákon segített a beszédkészséget fejleszteni. Szívesen látogatott el az alsó tagozatosokhoz is, ahol több tanórán is részt vett. Köszönet mindenkinek, aki segítette a gyakorlósokat, valamint azoknak is akik Sherry-t vendégül látták és tartalmas programokat biztosítottak számára szabadidejének eltöltéséhez is március 1. előtt a bázisintézményben a takarítási és a karbantartási feladatokat a Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft-n keresztül látja el a fenntartó. Az általános iskolák tervezett állami fenntartásba vétele miatt célszerűnek látszott olyan intézményüzemeltetési feltételeket kialakítani, amiben a feladatok lehető legnagyobb részét az intézmény saját dolgozói végzik. Takarítók: A takarításban nyolc teljes állású, egy hatórás és két négyórás (délelőttös) takarító vett részt. Az átvétel után nyolc teljes állású és két hatórás (délelőttös) takarító munkatárs lett. Így biztosítani lehetett, hogy mindkét telephelyen folyamatos legyen legalább egy takarító jelenléte. A folyamatos jelenlét megvalósítása eddig az időpontig sajnos csak akkor sikerült, ha volt közfoglalkoztatott takarító. Karbantartó: Olaszfaluban és Bakonybélben az óvoda és az iskola között már évek óta jól működött a karbantartó megosztott munkavégzése oly módon, hogy az iskola alkalmazza nyolc órában a karbantartót és a munkaköri leírása szabályozza a feladatait. Ezt a megoldást sikerült Zircen is megvalósítani. Mind az óvoda, mind az iskola esetében a karbantartási feladatok megoldása úgy történt, hogy megrendelték az intézmények a Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft-től a feladatok elvégzését. A Kft a jelzett problémák sürgőssége, illetve a saját máshol végzett feladataik függvényében ütemezte a munkákat. Azokban az esetekben ahol nagyobb volumenű a munka vagy ahol több dolgozó együttes munkavégzése szükséges a Kft. vezetője és az intézmény-vezetők meg tudják tervezni és ütemezni a feladatok elvégzését. Az állami fenntartásig ez a megoldás mindenképpen működőképes lehet, utána majd az akkori fenntartóval kell megállapodni ezek elvégzéséről. A probléma az azonnali kisjavítások esetében volt, az összesen hét épület közel kétszáz helyisége folyamatosan feladatot tud adni egy dolgozónak. Az egy állandó emberrel a folyamatos állagmegóvás is hatékonyabbá vált. A tanév második felében sikerült közfoglalkoztatás keretében iskolabusz kísérőt alkalmazni, aki az ebéd ügyeletbe is besegített. A következő tanévben is nagy szükség lenne ennek a feladatnak az ilyen módon történő ellátására, erre az igény bejelentése megtörtént. 13

16 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Tárgyi feltételek Az iskola épületeinek nagy része felújításra szorul, működtetésük költséges. Komolyabb épület felújítás a közelmúltban csak a tagintézményekben történt. Bakonybélben 2009-ben az önkormányzat biztosította a szükséges forrást ahhoz, hogy az újabb épületszárnyat át lehessen úgy építeni, hogy az egész iskola ide költözhessen. A beruházás a fűtési és fenntartási költségeket csökkentette, a fűtésköltség csökkentésében az olajfűtés 2011-es kiváltása jelentett jelentős változást. Ezek a beruházások azt eredményezték, hogy ez az egyetlen feladatellátási hely, ahol a dologi kiadások 2008 óta nem emelkedtek. Olaszfaluban 2011 tavaszán elkészült a fő épület tetőszerkezetének felújítása. Az iskola felszereléseiről, eszközeiről összességében elmondható, hogy mind a bázis, mind a tagintézményekben a megfelelő színvonalú oktatási - nevelési feladatokhoz, a szükséges felszereléseket, eszközöket sikerült biztosítani a rendelkezésre álló pénzeszközök célszerű felhasználásával. Pályázati források bevonásával, és adományok felkutatásával, több alkalommal is sikerült gyarapítani az iskola felszereléseit, eszközeit. Ebben a tevékenységben nagy segítséget adnak az iskolát támogató alapítványok, mind Zircen, mind a többi településen. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az alapítványok nem csak a saját településükön, de ha lehetőségük van a társulás többi településén lévő feladatellátási helyeken is segítenek. Ebben a tevékenységben az alapítványokkal való kapcsolattartással, és az alapítványokban végzett munkával nagyon fontos szerepe van a tagintézmény-vezetőknek, illetve az alapítványok iskolában dolgozó kuratóriumi tagjainak is, akiknek ezt a munkát ezúton is megköszönöm. Így, folyamatosan és könnyen ellenőrizhető, hogy az alapítványok által nyújtott támogatások felhasználása hogyan történik. Két nagyobb eszközfejlesztést sikerült Zirc Városi Önkormányzat eredményes pályázati tevékenységének köszönhetően végrehajtani: 2010-ben újraindult az iskolabusz szolgáltatás, ami népszerű az érintettek körében. A menetrendet sikerült úgy alakítani, hogy mind az ovisok mind az iskolások napirendjéhez a lehető legjobban alkalmazkodjon. A busz az iskola egyéb utazási igényeit is több alkalommal kiszolgálja júniusában realizálódott az elmúlt évek legnagyobb értékű eszközfejlesztése iskolánkban. Ennek során, Zircen 14, Bakonybélben 4, Lókúton 1 tantermi csomag (interaktív tábla+projektor+laptop) került felszerelésre. Mindenhol kialakításra került a működéshez szükséges elektromos és informatikai hálózat, illetve Internet elérés. A pályázat lehetőséget adott a már meglévő számítógép 14

17 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév állomány bővítésére, illetve részleges cseréjére is. Az eszközök 2011 szeptemberétől folyamatosan használatban vannak. Iskola - egészségügy Az iskola-egészségügyi tevékenységet az iskolaorvosok és az iskolai védőnők végzik, az ide vonatkozó jogszabályok és szakmai előírásoknak megfelelően. A védőnők tanév elején munkatervet készítenek. A munkaterv tartalmazza azokat a feladatokat, amiket a gyerekek egészségének megőrzése, érdekében elvégeznek, valamint tartalmazza a kötelező vizsgálatok ütemezését. A feladatok ebben a tanévben is teljesültek, az erről szóló részletes beszámolót a védőnők által készített dokumentumok tartalmazzák. Adminisztrációs munka Az iskolai adminisztráció két területre osztható: az irodai központi adminisztrációra és a pedagógusok feladataira. Az irodai munkában, amit lehetett tovább egyszerűsítettünk, célszerűsítettünk, próbáljuk megszüntetni a még meglévő párhuzamosságokat. A technikai feltételekben, ebben a tanévben lényeges változás nem történt. A pedagógusokra vonatkozó adminisztrációs munkák elvégzésének színvonala az előző évihez képest további javulást mutat. A kollégák többsége sokkal figyelmesebb, folyamatosan vezeti a naplókat, egyéb dokumentumokat. Rendszeresen beírja, aláírja az órákat, esetleges elmaradásokat rövid időn belül pótolja. Az osztályfőnökök nagy része figyelemmel kíséri a szaktanárok naplóvezetési tevékenységét, figyelmeztetnek a hiányok pótlására. A hibák javítása is többnyire szabályosan történik, nincs meszelés, átfirkálás. A MÁK ellenőrzés után is a kollégák többsége néhány nap alatt pótolta a közel egy hetes kiesést. Köszönöm mindenkinek az ezen a területen történt további javulást. A teljesítmény minősítése A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése áprilistól elkezdtük használni az új teljesítmény-minősítési rendszert. Ez a rendszer nem jól igazodik az iskolai sajátosságokhoz, a szigorúan vett oktatási-nevelési teljesítményt nem tudja egzakt módon mérni. A fő hangsúly azokon a tevékenységeken van, amik objektíven mérhetők. Az anyagi eszközök hiánya miatt meg kell várni az év végét, mivel ekkor fizethető ki olyan összeg, ami már egy 15

18 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév kicsit látszik is a havi jövedelmeken. Az ehhez tartozó adminisztratív tevékenység nagysága miatt is indokolt az évenkénti egyszeri kifizetés. Még egy tanévben kell működtetni a jelenlegi rendszert. Pályázatok Zirc Város Önkormányzat Reguly Iskoláért Alapítvány (Géring Klára) Kórustalálkozó a karácsony jegyében TEMPUS Közalapítvány Budapest Az Egész életen át tartó tanulás program Burján István Euro Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala Budapest német tábor 500 Euro Határok nélkül 40 tanuló erdélyi látogatás folyamatban Géring Klára RAJZPÁLYÁZATOK: Beküldött pályázatok: - Holland Külügyminisztérium és Kerékpáros klub (4 tanuló) (OSZM) - Nagyesztergár: Szép hazám Endresz Mátyás 1. o. díjazott (OSZM) Radányi Sára 1. o. díjazott (PK) Majer Balázs 5. o. díjazott (OSZM) - Kodály Zoltán Erkel Ferenc Zeneiskola Tatabánya /regionális/ - Benis Zsófi - (különdíj), 3. o. (OSZM) Simányi Viktória - (különdíj), 3. o. (OSZM) Szelthoffer Anna - (különdíj) 5. o. (OSZM) - Greenlat Nonprofit Kft. Szeretem a természetet /országos/ (18 tanuló m.)(oszm) - Eurohungarikum Alapítvány, Környezetvédelem /országos/ (12 tanuló m.) (OSZM) /folyamatban/ - Közlekedésbiztonsági pályázat, /megyei/ Bicski Bálint 7. o. I. helyezet (PK) Kondora Bernát 5. o. III. helyezet (PK) - Zirc Természettudományi Múzeum: Bakony élővilága pályázatra segítettük, ösztönöztük tanulóinkat, ahol többen is díjazásban részesültek. (15-15 m.) (OSZM, PK) 16

19 A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló: 2011/2012. tanév Zárszó Ebben a tanévben is bebizonyosodott, hogy iskolánk egy alapjaiban jól működő intézmény. Megőrzendők értékei, szellemisége, de vannak olyan dolgok, amiket a jobbító szándékot szem előtt tartva biztosan módosítani kell. Az iskolatársulásban érintett települések önkormányzatai, az iskola minden dolgozója igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy az iskola mindegyik tagintézménye a lehető legjobb feltételek között működhessen, megőrizve kialakított értékeiket, sajátosságaikat. A fenntartóváltás során remélem, csak olyan változások lesznek, amelyek mindenképpen szükségesek az új jogszabályi feltételek által támasztott követelmények teljesítéséhez. Az intézmény minden dolgozójával, fenntartójával, a szülőkkel, a tanulókkal és minden érintettel, akinek az iskolához köze van, az együttműködés hatékony formáit kell keresni. Bízom benne, hogy ez az együttműködés minden érintett között lehetővé teszi, hogy megfeleljen az iskola az új elvárásoknak. A tanév során, illetve a tanév végeztével nyugdíjba vonuló kollégáknak kívánok, nyugodt, békés nyugdíjas éveket. Jó erőt és egészséget! Végezetül, megköszönöm valamennyi kollégának, és mindenkinek a munkáját aki a tanévben az iskolát segítette. Zirc, június 23. Lingl Zoltán igazgató 17

20 MELLÉKLETEK Alsó tagozat, Felső tagozat, SNI tagozat és logopédia, Napközi, Bakonybél, Lókút, Olaszfalu, Védőnő

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében

A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében A 2011/2012. tanév lezárása a beszámolók tükrében Pest Megyei Intézményfenntartó Központ Tanévnyitó értekezlete 2012. augusztus 23. Beszámoló Nehézségek A tanévet indító fenntartó elvárásai nem voltak

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2010/2011-es tanévről

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben