PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5 I.1. Bevezetı gondolatok 9 I.2. Oktatáspolitikai koncepció 10 I.3. Küldetésnyilatkozat 11 II. NEVELÉSI PROGRAM 12 II.1. Az iskolában folyó oktató-nevelı munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai 12 II.1.1. Az iskola rövid jellemzése 12 II.1.2. A Kölcsey Ferenc Gimnázium oktatási szerkezete 13 II.1.3. A Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezeti sémája 14 II.1.4. Alapelvek 20 II.1.5. Célok 29 II.1.6. Az oktató-nevelı munka eszközei, eljárásai 36 II.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 36 II.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 41 II.4. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 44 II.4.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı tevékenységek 44 II.4.2. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek 45 II.4.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatok 45 II.4.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı iskolai programok 47 II.4.5. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek 47 II.5. A szülı, a tanuló, az iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, a továbbfejlesztés lehetıségei 48 II.6. Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 49 II.7. Környezeti nevelési program 50 II.8. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 51 III. HELYI TANTERV 53 III.1. Óratervek 53 III.2. A középszintő érettségi követelményei Külön lefőzve! III.3. Az iskolába jelentkezı tanulók felvételének alapelvei, továbbhaladás 60 III.4. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának alapelvei 63 III.5. Az iskolában folyó oktató-nevelı munka ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási rendszere 64 III.6. Az írásbeli beszámolók formái 72 III.7. A tanulók magatartásának és szorgalmának ell. és értékelése 75 III.8. A tanulók fizikai állapotának mérése 80 IV. FELNİTTOKTATÁS 83 V. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 84 V.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 84 V.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 84 V.3. A pedagógiai program módosítása 84 V.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 84 3

4 MELLÉKLETEK az értékelés, mérés, minıségirányítási rendszerhez 86 Az értékelés rendje 87 A pedagógiai ellenırzés színterei 89 A Kölcsey Ferenc Gimnázium felmérés programcsomagja 90 A tanulási kompetencia 91 Életmódprogram 93 Viselkedéskultúra program 94 Viselkedéskultúra teszt 99 Tanulásmotiváció mérése 102 Siker-kudarc attitődvizsgálat a 11. évfolyamon 104 Egy tanévre vonatkozó ellenırzési terv Szükséges eszközök, felszerelések, tankönyvek jegyzéke 4

5 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az intézmény elnevezése: Kölcsey Ferenc Gimnázium Székhelye: Zalaegerszeg, Rákóczi u OM-azonosító Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, mely négy, öt és hat évfolyamos gimnáziumi tevékenységet folytat, az egyes évfolyamokon két tanítási nyelvő képzéssel. 3. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv 4. Az ingatlan nyilvántartási adatai: Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám: 3810 Földterület nagysága: m 2 5. A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelıje: Kölcsey Ferenc Gimnázium 6. A MÁK Zalaegerszegi Irodájánál nyilvántartott törzsszáma: Az alapító jogutódja és a fenntartó szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 8. Az iskola alapító okiratának utolsó módosításának kelte: április Mőködési területe: Zalaegerszeg város, illetve Zala megye. 10. Az intézmény vezetıjének megbízása: Az intézmény vezetıjét pályázat alapján a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Közgyőlése bízza meg, az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja. 11. Az intézmény alapításának éve: Jogelıdje: 1955-ben kezdte meg mőködését. 12. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott, elsısorban igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozó közalkalmazottak, gazdasági ügyekben fıként a gazdasági igazgatóhelyettes. 5

6 Évfolyamok száma: nappali tagozaton: 4 évfolyamos általános tantervő 5 évfolyamos nyelvi elıkészítı 5 évfolyamos angol két tanítási nyelvő 6 évfolyamos reál 6 évfolyamos német két tanítási nyelvő Felvehetı max. nappali tanulói létszám: 875 fı. felnıttoktatás: évfolyamon 2 osztály Tevékenységi köre: Alaptevékenységi kör: Felvehetı max. létszám: 320 fı Diákotthoni, kollégiumi ellátás Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét Ezen szakfeladat keretében a tanulmányi versenyek tanulói felügyeletét ellátó közalkalmazottakkal kapcsolatos elszámolások történnek Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás bevételeit és kiadásait Intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés A tanulók egyszeri étkeztetése, ebédeltetése az önkormányzat által jóváhagyott nyersanyag és rezsiköltség térítés alkalmazásával Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra az intézménytıl nyugdíjba vonult, de az étkeztetést jelenleg is igénybe vevı nyugdíjas közalkalmazottakkal kapcsolatos kiadások. 6

7 75176 Intézményi vagyon mőködtetése Intézményi vagyon mőködtetése E szakfeladat keretében valósul meg azon nem pedagógus alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása, akik az üzemeltetés, (karbantartás, porta szolgálat, takarítás) a számvitel, pénzügy területén végzik tevékenységüket, továbbá ezen szakfeladat keretében kerülnek elszámolásra az intézmény egyes helyiségeinek a kapacitás kihasználás javítását célzó hasznosításával összefüggı kiadások és bevételek Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Ezen a szakfeladaton mutatjuk ki a központi költségvetésbıl folyósított támogatást Iskolai oktatás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás. Ennek keretében történik az öt évfolyamos angol két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás, illetve hat évfolyamos gimnáziumi oktatás elsı két évfolyamán a képzés az önkormányzat által jóváhagyott szerkezeti formában (tagozatos, két tanítási nyelvő). Ugyancsak ezen a szakfeladaton belül történik a tanulók tehetséggondozása, szakköri munkájának szervezése, lebonyolítása, a felzárkóztatás megyei beiskolázási jelleggel Fogyatékos tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános iskolai, gimnáziumi oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat függetlenül attól, hogy a fogyatékos tanulók oktatása külön, vagy a nem fogyatékos tanulókkal közösen történik Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás. Ezen szakfeladaton kell tervezni az esti és levelezı munkarend szerinti gimnáziumi és az oktatási törvény alapján mőködı szakközépiskolai oktatásban, továbbá a közoktatási törvényben meghatározott iskolai oktatás általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakaszának évfolyamain a tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 7

8 80400 Egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Azok a költségvetési szervek alkalmazzák, amelyek alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai (pl. idegen nyelvi, sport, ismeretterjesztı, szakismereti stb.) tanfolyamaikkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell tervezni és elszámolni ezen a szakfeladaton Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként végeznek szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. (pl. szakmai, informatikai, idegennyelvi képzés) A szakmai tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton elszámolni Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvény szerint szervezett napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történı felkészítés segítségével, a tanítás kezdete elıtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Oktatást kiegészítı tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Ehhez a szakfeladathoz olyan feladatok tartoznak, amelyeket részben önállóan vállal az intézmény, kapacitásának jobb kihasználása érdekében (nyelvtanfolyam szervezés) részben elnyert vagy kapott feladat (nyelvvizsga szervezés) Egyéb sport tevékenység Diáksport Ezen a szakfeladaton történik a tömeg és versenysportot (diákolimpia) szervezı DSE támogatás annak érdekében, hogy az intézmény az oktatási törvényben elıírt ezirányú feladatának meg tudjon felelni. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna Az iskola pontos címe: Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi u Telefon/fax: 92/

9 I.1. Bevezetı gondolatok "MINDEN EGYES EMBER, MÉG A LEGNAGYOBB IS, PARÁNYI RÉSZE AZ EGÉSZNEK ; S MINDEN RÉSZ AZ EGÉSZÉRT LÉVÉN ALKOTVA: AZÉRT KELL MUNKÁLNIA IS." (Kölcsey Ferenc) Pedagógiai programunkban közösségünk elképzeléseit foglaltuk össze. Arra összpontosítottunk, hogy a körülmények figyelembevételével hogyan tudunk elıbbre lépni. Az iskolakoncepció tehát a közösség koncepciója. Meggyızıdésünk, hogy a céljaiban és szellemében egységes nevelıtestület képes csak arra, hogy a megvalósításon is közösen dolgozzon. Iskolánk pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. Alapvetıen egy elméleti-gyakorlati összefoglaló, amely meghatározza az iskolai nevelés, oktatás, képzés jelenlegi tartalmi, szervezeti és feltételbeli lehetıségeit. A pedagógiai program elkészítése új helyzet elé állította az iskolákat. Lehetıséget teremt az autonóm nevelıtestületnek mőködése felülvizsgálatára, szakmai stratégia önálló meghatározására. Szerzıdéses jellege kölcsönös garanciát biztosít a fenntartók, az iskolahasználók és az iskola dolgozói számára egyaránt. A mi programunk a képzési ciklus egészére vonatkozóan határozza meg a tanítás- tanulás, a nevelés folyamatának helyi pedagógiai elveit, gyakorlatát, tanterveit, az iskola mőködésének feltételeit. A nevelıtestület által létrehozott és elfogadott, a fenntartók által jóváhagyott szakmai alapdokumentum átfogja az iskola mőködésének minden területét. Szerencsére - mint minden más iskolának - a mi iskolánknak is vannak hagyományai, hosszú távon formálódott gyakorlata, szabályai, melyek nem teszik lehetıvé, hogy radikálisan más program bevezetésére történjen kísérlet, mint ami szerves fejlıdése során kialakult. Feladatunk a programalkotás keretében a szakszerőség biztosítása és a szükséges változtatások körültekintı végrehajtása. Lényegileg egy olyan stratégiát nyújt, amely nélkülözhetetlen a kitőzött célok megvalósítása szempontjából. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információkat tartalmaz a szülık és a fenntartó számára, egyben garanciát jelent a pedagógusok, a tanulók és szüleik részére. Alapdokumentumunk meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi elveit, tanterveit, mőködési feltételeit. Olyan elméleti-gyakorlati összegzés, amely megjelöli az adott intézmény közeli és távolabbi tartalmi, szervezeti és metodikai mőveleteit, feltárja a nevelési rendszer belsı tartalékait. A munka folyamatához pedig a "legnagyobb magyar" Széchenyi István szavait idézzük: " Egy szabadságszeretı hazában a fiatalok egyre tökéletesebb nevelése kötelesség!" 9

10 Csak azokat engedhetik a magyar iskolák, a magyar gyermekek, a magyar fiatalok közelébe, akik hisznek is abban, hogy ez lehetséges. A gimnáziumban általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés oktatás folyik. A gimnáziumban a tanuló befejezi az alapmőveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra. A nevelı és oktatómunka korszerősítése és a hagyományok megırzése érdekében pedagógiai programunkat a többször módosított évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló törvény évi LXI. törvénnyel módosított változatában meghatározott irányelvek szerint készítettük el. A tantestület által elfogadott pedagógiai programot a fenntartó, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése hagyja jóvá. Elfogadása után egy példányát a könyvtárban is elhelyezzük, ahol azt az iskola dolgozói, tanulói és a szülık is megtekinthetik. A Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógiai programja a 2004/2005-ös tanévtıl lép életbe, a programban lefektetett célok, feladatok folyamatosan módosíthatók. I.2. Oktatáspolitikai koncepció 1. Helyzetelemzés Politikai tényezık A központi oktatáspolitikai, és az oktatást befolyásoló egyéb dokumentumok számbavétele, szabályozási jellemzıi: - közoktatási tv, érettségi vizsgaszabályzat, KJT, költségvetési tervezet stb. - oktatással kapcsolatos kormányhatározatok (NAT) - miniszteri rendeletek (két tanítási nyelvő oktatás kritériumrendszere stb.) Helyi oktatáspolitikai dokumentumok - iskolára vonatkozó korábbi fenntartói döntések, hosszú távú oktatáspolitikai koncepciói (hat évfolyamos szerkezetváltás, két tanítási nyelvő oktatás engedélyezése). Gazdasági tényezık - helyi munkaerı szerkezet, foglalkoztatottak száma, pedagóguslétszám, fejlesztés iránya - gimnáziumból kikerülı tanulók továbbtanulásának elemzése - demográfiai mutatók - helyi finanszírozás, tandíjrendelet - oktatásra fordítható pénzeszközök alakulása - bérezés - intézmények kihasználtsága, gazdaságos mőködtetés 10

11 Társadalmi tényezık Iskolába járó tanulók szociális helyzetének feltérképezése: - különbözı segélyekre jogosultak (igénybevevık száma, veszélyeztetettség kezelése) - munkaerı-gazdálkodás Technológiai tényezık Folyamatban levı oktatási innovációk fejlesztése (két tanítási nyelvő oktatás szakmai programja, vizsgák, mérések módjának koncepciója). A tanulók továbbtanulási igényeinek, szülıi elképzeléseknek a megismerése. Ezáltal az intézmény elıtt kikristályosodik, hogy a megrendelık milyen elvárásokat támasztanak, fogalmaznak meg az iskolával szemben. Mindezen visszajelzések, felmérések alapján fogalmazódott meg az iskola hosszú távú profilja, pedagógiai alapelvei. I.3. Küldetésnyilatkozat Elsıdleges célunk a partnerek igényeire épülı, sokszínő, a tanulók személyiségének sokoldalú és hatékony formálását segítı nevelı- és oktató munka fejlesztése, a pedagógiai program sikeres megvalósításával. Alapfeladatunkon túl (érettségi vizsgára, felsıfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés) igyekszünk kialakítani tanulóinkban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét. Képessé kívánjuk tenni ıket az önálló információszerzésre, a tudáson alapuló önálló vélemény kialakítására és az ezeken alapuló felelıs döntések meghozatalára. Célunk, hogy legyenek igényesek önmagukkal és másokkal szemben, érdeklıdjenek a világ dolgai iránt, sajátítsák el a társadalmi együttélés szabályait. Véleményük értelmes, kritikus, kreatív legyen. Rendelkezzenek pozitív erkölcsi és etikai értékekkel, helyes magatartási normákkal. Fontosnak tartjuk az emberi méltóság tiszteletét, az empátiát, a segítıkészséget, a nemzeti és európai identitiástudat kialakítását, a természeti és épített környezet védelmét, az egészséges életmód értékeinek elfogadását. Helyi sajátosságainkkal, a tanulás szervezésének változatosságával elısegítjük, hogy diákjaink érdeklıdésüknek, képességeiknek, eredményeiknek és pályaválasztási szándékuknak megfelelıen tanulhassanak. Megismertetjük ıket a társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körével. Megteremtjük az oktatás magas színvonalához és hatékonyságához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Minden kapcsolatunkat az ıszinteség és a felelısségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, valamint kiemeljük a szociális érzékenység és tudás fontosságát. Következetesen magas igényeket támasztunk magunkkal és tanítványainkkal szemben, és ezek megvalósításához magas színvonalú eszközök és tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre. Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlıdésre törekszünk, tág teret biztosítunk a felelısségteljes autonómiának. 11

12 II. NEVELÉSI PROGRAM II.1. Az iskolában folyó oktató-nevelı munka pedagógiai alapelvének, céljának, feladatainak, eszközeinek eljárásai II.1.1. Az iskola rövid jellemzése Iskolánk Zala megye egyik legnagyobb gimnáziuma. Mőködése szeptember 1-jén kezdıdött, 1987 óta új épületben, viszonylag jól felszerelt körülmények között, esztétikus környezetben folyik a tanítás. Az iskola elmúlt évtizedének képzési feladatai hosszú idın át hatottak és még hatnak is. A katonai, testnevelési - a demográfiai hullám levezetését szolgáló - osztályok az iskola eredményességének megítélését negatívan befolyásolták. Ezen osztályokkal nem lehetett OKTVn kiemelkedı eredményt elérni, és nem lehetett felvételi statisztikát javítani. Velük kapcsolatban mivel más volt a profiljuk az érettségi vizsgák elérése tekinthetı sikeresnek. Ezen osztálytípusok megszőnése, ill. megszüntetése után fontos feladat lett az elıremutató, átgondolt profilváltás. A hat évfolyamos reál és német két tanítási nyelvő tagozat beindításával indult el a frontáttörés, természetesen sok év megfeszített munkájával. További elırelépést a két tannyelvő oktatás ez évi beindításától várjuk. Így iskolánk mostanra kialakított struktúrája - amelyre távlatilag a nemzetközi érettségit építeni szeretnénk, a következı: Négy évfolyamos szerkezetben: - 1/2 osztály emelt szintő angol nyelvi (2003. szeptember 1-jétıl indult utoljára) - 1/2 osztály emelt szintő. német nyelvi (2003. szeptember 1-jétıl indult utoljára) - 1 osztály általános tantervő Öt évfolyamos szerkezetben: - 1 osztály angol két tanítási nyelvő - ½ osztály angol nyelvi elıkészítı (2004. szeptember 1-jétıl indul.) - ½ osztály német nyelvi elıkészítı (2004. szeptember 1-jétıl indul.) Hat évfolyamos szerkezetben: - német két tanítási nyelvő osztály - emelt óraszámú matematika osztály Legfontosabb rövid távú céljaink: a minıség és hatékonyság megfogalmazása. Folyamatos feladatunk a további elırelépés a felvételi és versenyeredmények és a beiskolázás terén. Példaértékőnek tartjuk a környezetvédelmi nevelést, egészségmegırzı programjainkat, kulturális tevékenységünket. Szakmai elismerésnek tekintjük, hogy államilag elismert nyelvvizsgákat szervezhetünk az Origo Nyelvvizsgaközpont bejelentett vizsgahelyeként. Iskolánk a vállalkozásokra nyitott, jó értelemben vett vállalkozó, gyermekközpontú iskola. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink érzelmileg is kötıdnek intézményünkhöz a tartalmas, sokszínő iskolai élet miatt. 12

13 Személyi feltételek: (2008 január 1-jén) Az intézmény összes dolgozója: 73 fı tanár: 52 fı adminisztráció: 7 fı technikai: 14 fı Külön munkakörrel rendelkezik: 1 fı angol lektor Csoportbontást alkalmazunk: - nyelvi órákon minden osztályban - számítástechnikai órákon minden osztályban - matematikaórákon az emelt óraszámú matematika osztályban - célnyelven tanulandó tantárgyak esetében a két tannyelvő osztályokban - testnevelés órákon (létszámtól függıen) A jövıben is törekednünk kell meglevı eredményeink szinten tartására, illetve a magasabb színvonalú oktatás elérésére, amely minıségibb pedagógiai munkával valósulhat meg. Ezt kívánják tılünk a szülık, akik ránk bízzák gyermekeiket, és ezt kell elvárnunk önmagunktól is. Tudomásul kell venni: az iskola körül megszőnt a védıburok, nagy a kínálat: a szülı, a gyerek széles skálán válogathat az iskolák közül; piacorientálttá vált az oktatás is. A tantestületnek képesnek kell lenni arra, hogy erıforrásait mozgósítsa: hogy legyenek diákjaink, hogy legyen munkánk. Jelenleg a személyi feltételeink szakos ellátottság szempontjából jók. A nevelıtestület pedagógiai kultúrája is megfelelı szintő, fogékony az újra, a változásokra. El kell érnünk, hogy a többség helyett az egész tantestület egyformán vállalja a munkát, a belépı új feladatokat. A nevelıtestület képzettségbeli színvonalának, módszertani kultúrájának emelése és a NAT új témaköreinek elsajátítása érdekében a helyi és országos továbbképzésekkel jobban kell élni, ehhez a központi támogatás nagy segítséget nyújthat. Az oktató-nevelı munka személyi feltételei biztosítottak, megfelelı a szakos ellátottságunk. II.1.2. A Kölcsey Ferenc Gimnázium oktatási szerkezete Iskolánkban négy, öt és hat évfolyamos nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás illetve általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás folyik esti levelezı tagozaton. Gimnáziumunk nappali tagozatán évente 5 osztályt indítunk (kivétel a 2008/2009-es tanév, amikor nem indul négy évfolyamos osztály) az alábbi megoszlásban: - Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 1. Emelt szintő matematikai osztály (30 fı) A matematikát az alapórához képest + 2 órában és csoportbontásban tanulják a tanulók. Az idegen nyelv az elsı két évfolyamon angol vagy német (heti 4-4 órában) 2. Német két tanítási nyelvő osztály (30 fı) Az elsı két évfolyamon a németet heti 7 ill. 5 órában, a 9. évfolyamtól matematika, földrajz, biológia tantárgyak közül évfolyamonként legalább kettıt német nyelven tanulnak az ide jelentkezık. 13

14 - Öt évfolyamos gimnáziumi oktatás 1. Nyelvi elıkészítı osztály (34 fı) A választott idegen nyelv angol vagy német (16-16 fı), amit a 9. évflyamon heti 12 órában tanulnak, a további évfolyamokon 5-5 órában, informatikát pedig 9. évfolyamon 4 órában. 2. Angol két tanítási nyelvő osztály A 9. évfolyamon az angolt 18 órában, a 10 évfolyamtól a biológia, földrajz, történelem tantárgyak közül legalább kettıt angol nyelven tanulnak a tanulók. - Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás 1. általános tantervő osztály Az elsı idegen nyelvet (angol vagy német) a évfolyamon plusz egy órában tanulják a tanulók. Angol nyelvre történı felkészítés (202/2007. (VII.31) Korm. rend.) a középiskolai tanulók részére biztosítani kell az angol nyelv elsajátításához szükséges felkészülés lehetıségét, ennek megfelelıen a 2. idegen nyelv választásához ajánljuk az angol nyelvet. A második idegen nyelv mind az öt osztályban (hat és négy évfolyamos képzésben kilencediktıl; az öt évfolyamos képzésben tizediktıl) heti 3 órában, német, angol, olasz és francia nyelvbıl választható többségi választással. Minden osztálytípusban a két utolsó évfolyamon a tanulók emelt szintő érettségire felkészítést választhatnak heti 2-2 órában. Az iskolába történı beiratkozás az egyes osztálytípusokra és évfolyamokra az óratervekben feltüntetett órákon való kötelezı részvétel vállalását is jelenti. II.1.3. A Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezeti sémája Az iskola szervezeti sémája az egyes szintek kapcsolódásait és az információs- kommunikációs utakat szemlélteti. Döntés- elıkészítés Az iskola szervezeti struktúrája háromszintő döntés-elıkészítést tesz lehetıvé. - Tantestületi szint: - tantestületi értekezletek - kérdıíves tájékozódás - munkaközösség- vezetıi tájékozódás - Közalkalmazotti Tanács közvetítése - szakszervezet közvetítése - Középvezetıi szint: - Középvezetık Tanácsa - egyéb szakmai források - Vezetési szint: - iskolavezetés - egyéb külsı források - minıségfejlesztı csoportvezetı 14

15 Iskolavezetési modell A vezetıi szint: - Két igazgatóhelyettes segíti az iskola szakmai munkáját: - a nevelési igazgatóhelyettes (az igazgató elsı számú helyettese) - az oktatásszervezési igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettesek szintén választott vezetık. Kinevezésük elıtt az igazgató tantestületi véleményt kért, aminek alapján mindketten megkapták a többségi támogatást. A gazdasági vezetı szintén igazgatóhelyettesi státusban dolgozik. Iskolánk önálló gazdálkodását vezeti. A Szülıi Munkaközösség elnöke vezetıi szinten képviseli az iskolához tartozó szülık közösségét. - Az iskolavezetés az igazgató döntés- elıkészítı, szakmai tanácsadó testülete. Tagjai: - az igazgatóhelyettesek - a gazdasági igazgatóhelyettes Tanácskozások és témaköreik:(minden hétfın) - az elızı hét történéseinek értékelése - a tárgyhét programja - rövid és hosszú távú döntés- elıkészítés Az iskolavezetés szervezeti kapcsolatai: - érdekképviseleti szervezetek: közalkalmazotti tanács (KT) - Iskolaszék (ISZ) A középvezetıi szint: - A szakmai munkaközösségek vezetıinek csoportja alkotja a középvezetıi szint gerincét. Középvezetıi szerepük tudatos vállalása okozta a legnagyobb problémát az iskolai szervezetépítési program során. Vezetıi alkalmasságuk, motiválásuk egyik leghatékonyabb eszköze a számukra szervezett tréningek rendszere. - Az angol, német nyelvi koordinátor középvezetıi szinten fogja össze a német, angol vendégtanárok munkáját. Figyelemmel kíséri az angol, német nyelven történı tanítás színvonalát. A magyar nyelvő tantestületi értekezleteken ı képviseli a vendégtanárokat, s egyben közvetíti az információkat. - A felnıttképzés vezetıje e tagozat operatív szervezıje. Hatáskörébe a levelezı tagozatos osztályok tartoznak. - Informatikai rendszergazda felel az iskola számítógépes rendszeréért, minden tárgyi és rendszert érintı történésért, internetes és egyéb külsı számítógépes kapcsolatért. A középvezetık tanácsa (KÖT) az igazgató szakmai tanácsadó testülete. Tagjai: - a munkaközösségi vezetık - az idegen nyelvi koordinátor - felnıttoktatás vezetıje - a diákönkormányzatot segítı tanár Tanácskozások és témaköreik: (4-6 hetente kedd délután) - a szakmai programok értékelése - döntés- elıkészítés szakmai kérdésekben - az iskolaszervezettel kapcsolatos információk - visszajelzések 15

16 Középvezetıi szintő kapcsolatok: - az iskolatitkár középvezetıi szinten koordinálja az iskola szakmai munkáját segítı adminisztratív dolgozók munkáját. Számos olyan operatív feladatot old meg, amely az iskola mindennapi munkájának szervezésében létfontosságú - a Szülıi Munkaközösség vezetıje a szülık középvezetıi szintő képviselıje. Pedagógiai alapszint A pedagógiai alapszintet a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanári testülete alkotja. A tanári kar közvetlen kapcsolatban áll a többi iskolahasználóval: a diákokkal és a szülıkkel. Mindennapi munkakapcsolata van a közép- és felsıvezetıi szinttel, illetve a pedagógiai munka segítı szintjével. - Szakmai munkaközösségeket alakíthatnak az azonos szakos tanárok, ha legalább hárman vannak. A szakmai munkaközösségek vezetıit a munkaközösség tagjai választják. A szakmai munkaközösség- vezetık felelnek a tantárgyi oktatás minıségéért, és minden tantárggyal kapcsolatos tevékenységért. İk szervezik a munkaközösség belsı életét, szakmai programját. A kezdı kollégák patronálása és a kollégák szakmai munkájának értékelése is az ı feladatuk. - A testnevelés munkaközösséghez a rajz és az ének-zene szakos tanárok tartoznak, a német munkaközösséghez a francia, olasz és latin nyelv tanárai. - A szülık közvetlenül a pedagógiai alapszinthez kapcsolódnak. - Az adminisztratív dolgozók és a gazdasági dolgozók a munka alapszintjét képezik. A pedagógiai munka segítı szintje A pedagógusok mindennapi munkáját szakképzett munkatársak segítik: - stúdiós - laboráns - számítástechnikai rendszergazda - technikai dolgozók (takarítók, karbantartók, portás, stb.) - biztosítják az iskola mindennapi mőködéséhez szükséges technikai feltételeket - ifjúságvédelmi felelıs - iskolaorvos Igazgatás Igazgató feladatköre: a Kt a alapján A közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Feladata elsısorban: - a nevelıtestület vezetése, - a nevelıi és oktatómunka irányítása, ellenırzése, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásának szakszerő megszervezése, ellenırzése, - a költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 16

17 - az iskolaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervvel, diákönkormányzattal való együttmőködés, - a nemzeti és az iskolai ünnepek méltó megszervezése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, - a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Hatásköre: Kiterjed a pedagógiai munkára, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra, azok ellátására, a nevelı- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelızésére, a rendszeres tanulói egészségügyi vizsgálatok megszervezésére. Rendkívüli szünetet rendelhet el a jogszabályban rögzítettek alapján. Különbözı fórumokon képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire ill. az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A megbízás idıtartama: határozott idejő. Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése. Szakmai igazgatóhelyettesek: Feladatkörük: Kiterjed a pedagógiai irányító munkára (óralátogatások, elemzések készítése; szakkörök, szülıi értekezletek ellenırzése; segítik a munkaközösségek, SZM munkáját; felügyelik a tanmenetek szerinti elırehaladást; levezetik a nevelıtestületi értekezleteket; szakmai segítséget adnak a pályakezdı pedagógusoknak; segítik az ünnepélyek megszervezését; ellenırzik az ügyeletet, megszervezik a beiskolázást, felvételit, érettségit). Kiterjed az ügyviteli, irányítási feladatokra (távollevık helyettesítése, órarend, tanterembeosztás, ügyeleti beosztások készítése, adminisztrációs munkák ellenırzése, statisztikák készítése, közremőködnek az oktatáshoz szükséges eszközök, tankönyvek kiválasztásában, javaslatot tesznek jutalmazásra, kitüntetésre, ellenırzik a munkafegyelmet, intézkedéseikrıl tájékoztatást adnak, figyelemmel kísérik a két tanítási nyelvő oktatást, részt vesznek a pályázati munkálatokban, diákcsereprogramok szervezésében). Hatáskörük: Az igazgatót távollétében teljes joggal és felelısséggel helyettesítik. Hivatalosan képviselik az iskolát. Az SZMSZ-t és a Házirendet figyelembe véve utasításokat adhatnak ki. (Részletezve: a munkaköri leírásban!) Megbízás idıtartama: határozatlan ideig tartó Megbízó: intézményvezetı 17

18 Munkaközösség-vezetık: Feladatkörük: Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez. Ellenırzik az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok tanmeneteit. Javaslatot tesznek a szakleltárok eszközállományának fejlesztésérıl. Gondoskodnak sport- és tanulmányi versenyek rendezésérıl és a tehetséggondozásról. Felzárkóztató foglalkozások szervezését kezdeményezik. Hatáskörük: Az adott munkaközösség szakmai, pedagógiai irányítására, ellenırzésére terjed ki. Javaslatot tesznek a szakmai, pedagógiai munka tervezéséhez, szervezéséhez. Javaslatot tesznek továbbá továbbképzésekre, kitüntetésekre. Megbízás idıtartama: 1 évre szól. Megbízó: intézményvezetı. Gazdasági igazgatóhelyettes Feladatköre: Munkaügyi és munkaerı-gazdálkodási feladatok (létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok elıkészítése, személyi nyilvántartások vezetése, nyugdíjazások elıkészítése, szabadságnyilvántartás, munkaruha-nyilvántartás). Bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok: (bérfelhasználással kapcsolatos elemzések, bérügyi nyilvántartások vezetése, átsorolások elkészítése, kapcsolattartás a pénzügyi szervekkel). Pénzgazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatok (szintetikus és analitikus számviteli elszámolást végez, összeállítja az éves gazdálkodási tervet, beszámolót készít az elıirányzatok idıarányos felhasználásáról, zárszámadást készít). Államigazgatási feladatok: (szervezi, ellenırzi az intézmény felújítását, karbantartását, beszerzi a fogyóanyagokat, vezeti az iskolai leltárakat). Technikai, adminisztratív munkakörben dolgozók munkájával kapcsolatos feladatok Hatásköre: Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény technikai dolgozói körében. Belsı pénzügyi, gazdálkodási ellenırzéseket végez. Bizonylatokon ellenırzi, ellenjegyzési jogkört lát el. Banki átutalásokon második aláíróként szerepel. Megbízási idıtartama: határozatlan idejő Megbízó: intézményvezetı 18

19 II.1.4. Alapelvek: Nevelési rendszerünk Iskolánk önmagát tudatosan vállaló intézmény, amely a magyar közoktatási rendszer adottságainak keretei között az önfejlesztés lehetıségeivel élve alakította ki egyéni arculatát. Hitvallásunk A legszebb, legfelemelıbb hivatás: az ember szolgálata. S ha az az ember még fiatal, kiszolgáltatott gyermek, e hivatás még nagyobb felelısséget ró választójára. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Mindezek tudatában alakítjuk, jobbítjuk iskolánk pedagógiai rendszerét, formáljuk iskolai kultúránkat. Nehéz tudomásul venni a közös munkánk eredményességét és a pedagógusok létfeltételeit is veszélyeztetı anyagi gondokat. Talán mindezeket ellensúlyozzák törekvéseink, hogy iskolánk belsı világa erkölcsi értékrendünknek megfelelıen gyermek és emberközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön. Iskolakoncepciónk vezérfonala idegen nyelvi központú. Iskolakísérletünk minden fázisában arra törekedtünk, hogy a gyermekek optimális személyiségfejlıdését szolgáló, emberi esélyegyenlıségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, és folyamatosan jobbítsuk azt. Koncepciónk klasszikus emberi értékekre épül, de modern, életközeli normatívákat is közvetít. Megalkotója egy olyan elkötelezett, hivatás- szeretı, szakmailag jól felkészült tanári testület, amelynek a hitvallása ez, s töretlenül fáradozik is megvalósításán. A külsı tényezık: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, önkormányzati hozzáállás stb. csupán a keretet, a mozgásteret határozták meg. Modern iskolamenedzsment gondoskodik a külsı lehetıségek maximális kihasználásáról, és biztosítja a belsı erıforrások mozgósítását, optimális kiaknázását. Iskolafilozófiánknak kiindulópontja, központi szereplıje a gyermek, hisz iskolánkban minden ıérte történik. Aktív részese és alakítója a szülı, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlıdésének folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelısséget viseli. Az iskola a szülı partnere ebben a folyamatban, a tudás gyarapításával is a személyiségformálás lehetıségeit szolgálva és gazdagítva. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az iskolahasználók köre: a diákok, a szülık és a pedagógusok együttmőködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt. Alapértékeknek tekintjük a következıket: - gyermekközpontúság, - nyitottság, korszerőség, - klasszikus értékközvetítés (a mőveltség és erkölcs területén), - képességek szerinti fejlesztés (a szervezeti lehetıségeken belül), - a kultúra mint létmód, - humán szocializáció, - tudatos életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés, - hagyományırzés és -teremtés, - élı kapcsolat Európával, - egyéni bánásmód elve, - tevékenység központúság, - egységesség és differenciálás, - partnerség, - kutató szemlélet. 19

20 Iskolai szervezetünk küldetését, iskolánk misszióját így fogalmaztuk meg: Diákjainknak képességeik szerint a magyarság és európaiság értékeit közvetítı korszerő tudást és emberi mintát adni. Amire büszkék vagyunk: - Iskolánk régi és új hagyományaira, értékırzı és értékteremtı szellemiségére. - Iskolai demokráciánkra - a diákok, a szülık, a tanárok körében. - Kiemelkedı tanítványainkra, kiváló versenyeredményeikre a tudományok, a mővészetek, a sport területén. - Továbbtanulóink felkészültségére, évrıl évre javuló felvételi mutatóinkra. - Két tanítási nyelvő képzésünk elismertségére. Azon munkálkodunk, hogy tanítványainknak olyan értékırzı és értékálló tudást közvetítsünk, mely erıforrása az önálló gondolkodásnak, az erkölcsi helytállásnak, a magyarság és az emberek iránti felelısségérzetnek. Pedagógiai programunk elkészítésekor végiggondoltuk, hogy milyen értékeket preferálunk ill. vállalunk. Ez az értékrend az alapja az iskola szellemiségének, de útmutatója, mérföldköve az egyes pedagógusok munkájának is. Meghatározza, hogy mikor és hogyan éljenek, élhetnek pozíciójukból származó hatalmukkal úgy, hogy ténykedésük megfeleljen a konstruktív pedagógia követelményeinek. Azaz: a gyermeki személyiség felépítéséhez nyújtsanak optimális körülményeket, s a lehetı legnagyobb segítséget adjanak az egyénnek ahhoz, hogy felépíthesse saját személyiségét. A gyermekközpontúság nem más, mint a pedagógiai munkában annak a mérlegelése, mi szolgálja leginkább a gyermekek javát. Ha elfogadjuk a konstruktivista nevelés alapelveit, akkor a gyermekközpontúság pontosan ennek a megjelenítıje. A nyitottságnak, korszerőségnek, mint értéknek a pedagógiai munka minden területén érvényesülnie kell. De ez azt jelenti, hogy a nevelési alapelvekben ismernünk és alkalmaznunk kell a 21. század küszöbén a legmodernebb nevelési filozófiát, a konstruktivista nevelést. A klasszikus értékközvetítés a mőveltség és az erkölcs területén magában foglalja, hogy a gyerekek mindezekbıl maguk választhatnak saját személyiségépítési folyamatukhoz építıköveket. Horváth Attila szavait idézzük: A gyerek építi fel az értékeit, és nem nekünk kell felépítenünk. Nekünk a követ, a maltert, az anyagot kell hozzá adni. A képességek szerinti fejlesztés értékként való feltüntetése a gyermeki személyiség tiszteletben tartását, a képességfejlesztés optimalizálását jelenti. Azaz a konstruktív pedagógia szellemében kíván eljárni az oktatással történı fejlesztés, a tudásépítés területén. A kultúra mint létmód valamiféle komplex, életvitel formálásra elıremutató elvet, értéket közvetít. Szeretnénk már iskolai keretek között bemutatni a gyerekeknek, hogy hogyan válhat élete részévé a kultúra, s ezzel alternatívát is adunk saját életvitele formálásához. A humán szocializáció az emberi kapcsolatokban való eligazodás, az emberi viszonylatok ismerete, a beilleszkedés, az elfogadás, a türelem, mások tiszteletben tartása és nem utolsósorban az önismeret teljes eszköztárának az alkalmazása. Lényegében a környezetünkkel harmonikus önépítés elveinek és gyakorlatának az érvényesítése, amely része a konstruktív nevelésnek. 20

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve A SZÁZHALOMBATTAI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Felsős Szakmai Munkaközösségének 2013/2014. tanévi munkaterve Készítette: Élő Márta munkaközösség vezető Százhalombatta,2013-szeptember 15. Az iskola

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM:

PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2004-2016 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény OM: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS I.1. Alapvetés I.2. Célkitőzés, tanári

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben