PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató

2 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5 I.1. Bevezetı gondolatok 9 I.2. Oktatáspolitikai koncepció 10 I.3. Küldetésnyilatkozat 11 II. NEVELÉSI PROGRAM 12 II.1. Az iskolában folyó oktató-nevelı munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai 12 II.1.1. Az iskola rövid jellemzése 12 II.1.2. A Kölcsey Ferenc Gimnázium oktatási szerkezete 13 II.1.3. A Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezeti sémája 14 II.1.4. Alapelvek 20 II.1.5. Célok 29 II.1.6. Az oktató-nevelı munka eszközei, eljárásai 36 II.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 36 II.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 41 II.4. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 44 II.4.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı tevékenységek 44 II.4.2. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek 45 II.4.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı feladatok 45 II.4.4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítı iskolai programok 47 II.4.5. A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenységek 47 II.5. A szülı, a tanuló, az iskolai és kollégiumi pedagógus együttmőködésének formái, a továbbfejlesztés lehetıségei 48 II.6. Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 49 II.7. Környezeti nevelési program 50 II.8. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések 51 III. HELYI TANTERV 53 III.1. Óratervek 53 III.2. A középszintő érettségi követelményei Külön lefőzve! III.3. Az iskolába jelentkezı tanulók felvételének alapelvei, továbbhaladás 60 III.4. A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának alapelvei 63 III.5. Az iskolában folyó oktató-nevelı munka ellenırzési, mérési, értékelési és minıségirányítási rendszere 64 III.6. Az írásbeli beszámolók formái 72 III.7. A tanulók magatartásának és szorgalmának ell. és értékelése 75 III.8. A tanulók fizikai állapotának mérése 80 IV. FELNİTTOKTATÁS 83 V. A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 84 V.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 84 V.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 84 V.3. A pedagógiai program módosítása 84 V.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 84 3

4 MELLÉKLETEK az értékelés, mérés, minıségirányítási rendszerhez 86 Az értékelés rendje 87 A pedagógiai ellenırzés színterei 89 A Kölcsey Ferenc Gimnázium felmérés programcsomagja 90 A tanulási kompetencia 91 Életmódprogram 93 Viselkedéskultúra program 94 Viselkedéskultúra teszt 99 Tanulásmotiváció mérése 102 Siker-kudarc attitődvizsgálat a 11. évfolyamon 104 Egy tanévre vonatkozó ellenırzési terv Szükséges eszközök, felszerelések, tankönyvek jegyzéke 4

5 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az intézmény elnevezése: Kölcsey Ferenc Gimnázium Székhelye: Zalaegerszeg, Rákóczi u OM-azonosító Az intézmény típusa: Közoktatási intézmény, mely négy, öt és hat évfolyamos gimnáziumi tevékenységet folytat, az egyes évfolyamokon két tanítási nyelvő képzéssel. 3. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv 4. Az ingatlan nyilvántartási adatai: Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám: 3810 Földterület nagysága: m 2 5. A vagyon tulajdonosa: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelıje: Kölcsey Ferenc Gimnázium 6. A MÁK Zalaegerszegi Irodájánál nyilvántartott törzsszáma: Az alapító jogutódja és a fenntartó szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 8. Az iskola alapító okiratának utolsó módosításának kelte: április Mőködési területe: Zalaegerszeg város, illetve Zala megye. 10. Az intézmény vezetıjének megbízása: Az intézmény vezetıjét pályázat alapján a Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Közgyőlése bízza meg, az egyéb munkáltatói jogkört a Polgármester gyakorolja. 11. Az intézmény alapításának éve: Jogelıdje: 1955-ben kezdte meg mőködését. 12. Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény igazgatója, valamint az általa megbízott, elsısorban igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozó közalkalmazottak, gazdasági ügyekben fıként a gazdasági igazgatóhelyettes. 5

6 Évfolyamok száma: nappali tagozaton: 4 évfolyamos általános tantervő 5 évfolyamos nyelvi elıkészítı 5 évfolyamos angol két tanítási nyelvő 6 évfolyamos reál 6 évfolyamos német két tanítási nyelvő Felvehetı max. nappali tanulói létszám: 875 fı. felnıttoktatás: évfolyamon 2 osztály Tevékenységi köre: Alaptevékenységi kör: Felvehetı max. létszám: 320 fı Diákotthoni, kollégiumi ellátás Gyermek-, tanuló felügyelet, készenlét Ezen szakfeladat keretében a tanulmányi versenyek tanulói felügyeletét ellátó közalkalmazottakkal kapcsolatos elszámolások történnek Egyéb nem bolti kiskereskedelem Egyéb nem bolti kiskereskedelem Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a tanári és tanulói tankönyv forgalmazás bevételeit és kiadásait Intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés A tanulók egyszeri étkeztetése, ebédeltetése az önkormányzat által jóváhagyott nyersanyag és rezsiköltség térítés alkalmazásával Egyéb korlátozottan igénybe vehetı vendéglátás Munkahelyi vendéglátás Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra az intézménytıl nyugdíjba vonult, de az étkeztetést jelenleg is igénybe vevı nyugdíjas közalkalmazottakkal kapcsolatos kiadások. 6

7 75176 Intézményi vagyon mőködtetése Intézményi vagyon mőködtetése E szakfeladat keretében valósul meg azon nem pedagógus alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása, akik az üzemeltetés, (karbantartás, porta szolgálat, takarítás) a számvitel, pénzügy területén végzik tevékenységüket, továbbá ezen szakfeladat keretében kerülnek elszámolásra az intézmény egyes helyiségeinek a kapacitás kihasználás javítását célzó hasznosításával összefüggı kiadások és bevételek Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Ezen a szakfeladaton mutatjuk ki a központi költségvetésbıl folyósított támogatást Iskolai oktatás Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás. Ennek keretében történik az öt évfolyamos angol két tanítási nyelvő gimnáziumi oktatás, illetve hat évfolyamos gimnáziumi oktatás elsı két évfolyamán a képzés az önkormányzat által jóváhagyott szerkezeti formában (tagozatos, két tanítási nyelvő). Ugyancsak ezen a szakfeladaton belül történik a tanulók tehetséggondozása, szakköri munkájának szervezése, lebonyolítása, a felzárkóztatás megyei beiskolázási jelleggel Fogyatékos tanulók nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatása Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a fogyatékos tanulók nappali rendszerő általános iskolai, gimnáziumi oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat függetlenül attól, hogy a fogyatékos tanulók oktatása külön, vagy a nem fogyatékos tanulókkal közösen történik Általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás. Ezen szakfeladaton kell tervezni az esti és levelezı munkarend szerinti gimnáziumi és az oktatási törvény alapján mőködı szakközépiskolai oktatásban, továbbá a közoktatási törvényben meghatározott iskolai oktatás általános mőveltséget megalapozó pedagógiai szakaszának évfolyamain a tanórai foglalkozásokkal, az iskola szakmai irányításával, vezetésével, a szakmai feladat ellátásához kapcsolódó további tevékenységekkel, a tanulókkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 7

8 80400 Egyéb oktatás Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Azok a költségvetési szervek alkalmazzák, amelyek alaptevékenységként végeznek nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. A nem szakmai (pl. idegen nyelvi, sport, ismeretterjesztı, szakismereti stb.) tanfolyamaikkal és a vizsgáztatással kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell tervezni és elszámolni ezen a szakfeladaton Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás Ezt a szakfeladatot azok a költségvetési szervek (intézmények) alkalmazhatják, amelyek alaptevékenységként végeznek szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. (pl. szakmai, informatikai, idegennyelvi képzés) A szakmai tanfolyamokkal kapcsolatos kiadásokat és bevételeket kell ezen a szakfeladaton elszámolni Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítı tevékenység Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a közoktatási törvény szerint szervezett napközis tanulók foglalkozásaival, az étkezés ideje alatti ügyelettel, továbbá a tanulószobás tanulók foglalkozásaival, a korrepetálással, a tanítási órákra történı felkészítés segítségével, a tanítás kezdete elıtti ügyelettel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat Oktatást kiegészítı tevékenység Oktatási célok és egyéb feladatok Ehhez a szakfeladathoz olyan feladatok tartoznak, amelyeket részben önállóan vállal az intézmény, kapacitásának jobb kihasználása érdekében (nyelvtanfolyam szervezés) részben elnyert vagy kapott feladat (nyelvvizsga szervezés) Egyéb sport tevékenység Diáksport Ezen a szakfeladaton történik a tömeg és versenysportot (diákolimpia) szervezı DSE támogatás annak érdekében, hogy az intézmény az oktatási törvényben elıírt ezirányú feladatának meg tudjon felelni. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna Az iskola pontos címe: Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi u Telefon/fax: 92/

9 I.1. Bevezetı gondolatok "MINDEN EGYES EMBER, MÉG A LEGNAGYOBB IS, PARÁNYI RÉSZE AZ EGÉSZNEK ; S MINDEN RÉSZ AZ EGÉSZÉRT LÉVÉN ALKOTVA: AZÉRT KELL MUNKÁLNIA IS." (Kölcsey Ferenc) Pedagógiai programunkban közösségünk elképzeléseit foglaltuk össze. Arra összpontosítottunk, hogy a körülmények figyelembevételével hogyan tudunk elıbbre lépni. Az iskolakoncepció tehát a közösség koncepciója. Meggyızıdésünk, hogy a céljaiban és szellemében egységes nevelıtestület képes csak arra, hogy a megvalósításon is közösen dolgozzon. Iskolánk pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú. Alapvetıen egy elméleti-gyakorlati összefoglaló, amely meghatározza az iskolai nevelés, oktatás, képzés jelenlegi tartalmi, szervezeti és feltételbeli lehetıségeit. A pedagógiai program elkészítése új helyzet elé állította az iskolákat. Lehetıséget teremt az autonóm nevelıtestületnek mőködése felülvizsgálatára, szakmai stratégia önálló meghatározására. Szerzıdéses jellege kölcsönös garanciát biztosít a fenntartók, az iskolahasználók és az iskola dolgozói számára egyaránt. A mi programunk a képzési ciklus egészére vonatkozóan határozza meg a tanítás- tanulás, a nevelés folyamatának helyi pedagógiai elveit, gyakorlatát, tanterveit, az iskola mőködésének feltételeit. A nevelıtestület által létrehozott és elfogadott, a fenntartók által jóváhagyott szakmai alapdokumentum átfogja az iskola mőködésének minden területét. Szerencsére - mint minden más iskolának - a mi iskolánknak is vannak hagyományai, hosszú távon formálódott gyakorlata, szabályai, melyek nem teszik lehetıvé, hogy radikálisan más program bevezetésére történjen kísérlet, mint ami szerves fejlıdése során kialakult. Feladatunk a programalkotás keretében a szakszerőség biztosítása és a szükséges változtatások körültekintı végrehajtása. Lényegileg egy olyan stratégiát nyújt, amely nélkülözhetetlen a kitőzött célok megvalósítása szempontjából. Programunk rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés-oktatás folyamatát, kijelöli a fejlesztési stratégiát, fontos információkat tartalmaz a szülık és a fenntartó számára, egyben garanciát jelent a pedagógusok, a tanulók és szüleik részére. Alapdokumentumunk meghatározza a nevelés, a tanítás-tanulás folyamatának helyi elveit, tanterveit, mőködési feltételeit. Olyan elméleti-gyakorlati összegzés, amely megjelöli az adott intézmény közeli és távolabbi tartalmi, szervezeti és metodikai mőveleteit, feltárja a nevelési rendszer belsı tartalékait. A munka folyamatához pedig a "legnagyobb magyar" Széchenyi István szavait idézzük: " Egy szabadságszeretı hazában a fiatalok egyre tökéletesebb nevelése kötelesség!" 9

10 Csak azokat engedhetik a magyar iskolák, a magyar gyermekek, a magyar fiatalok közelébe, akik hisznek is abban, hogy ez lehetséges. A gimnáziumban általános mőveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés oktatás folyik. A gimnáziumban a tanuló befejezi az alapmőveltségi vizsgára való felkészülést, továbbá felkészül az érettségi vizsgára, valamint felsıfokú iskolai továbbtanulásra, illetve munkába állásra. A nevelı és oktatómunka korszerősítése és a hagyományok megırzése érdekében pedagógiai programunkat a többször módosított évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló törvény évi LXI. törvénnyel módosított változatában meghatározott irányelvek szerint készítettük el. A tantestület által elfogadott pedagógiai programot a fenntartó, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése hagyja jóvá. Elfogadása után egy példányát a könyvtárban is elhelyezzük, ahol azt az iskola dolgozói, tanulói és a szülık is megtekinthetik. A Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógiai programja a 2004/2005-ös tanévtıl lép életbe, a programban lefektetett célok, feladatok folyamatosan módosíthatók. I.2. Oktatáspolitikai koncepció 1. Helyzetelemzés Politikai tényezık A központi oktatáspolitikai, és az oktatást befolyásoló egyéb dokumentumok számbavétele, szabályozási jellemzıi: - közoktatási tv, érettségi vizsgaszabályzat, KJT, költségvetési tervezet stb. - oktatással kapcsolatos kormányhatározatok (NAT) - miniszteri rendeletek (két tanítási nyelvő oktatás kritériumrendszere stb.) Helyi oktatáspolitikai dokumentumok - iskolára vonatkozó korábbi fenntartói döntések, hosszú távú oktatáspolitikai koncepciói (hat évfolyamos szerkezetváltás, két tanítási nyelvő oktatás engedélyezése). Gazdasági tényezık - helyi munkaerı szerkezet, foglalkoztatottak száma, pedagóguslétszám, fejlesztés iránya - gimnáziumból kikerülı tanulók továbbtanulásának elemzése - demográfiai mutatók - helyi finanszírozás, tandíjrendelet - oktatásra fordítható pénzeszközök alakulása - bérezés - intézmények kihasználtsága, gazdaságos mőködtetés 10

11 Társadalmi tényezık Iskolába járó tanulók szociális helyzetének feltérképezése: - különbözı segélyekre jogosultak (igénybevevık száma, veszélyeztetettség kezelése) - munkaerı-gazdálkodás Technológiai tényezık Folyamatban levı oktatási innovációk fejlesztése (két tanítási nyelvő oktatás szakmai programja, vizsgák, mérések módjának koncepciója). A tanulók továbbtanulási igényeinek, szülıi elképzeléseknek a megismerése. Ezáltal az intézmény elıtt kikristályosodik, hogy a megrendelık milyen elvárásokat támasztanak, fogalmaznak meg az iskolával szemben. Mindezen visszajelzések, felmérések alapján fogalmazódott meg az iskola hosszú távú profilja, pedagógiai alapelvei. I.3. Küldetésnyilatkozat Elsıdleges célunk a partnerek igényeire épülı, sokszínő, a tanulók személyiségének sokoldalú és hatékony formálását segítı nevelı- és oktató munka fejlesztése, a pedagógiai program sikeres megvalósításával. Alapfeladatunkon túl (érettségi vizsgára, felsıfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés) igyekszünk kialakítani tanulóinkban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét. Képessé kívánjuk tenni ıket az önálló információszerzésre, a tudáson alapuló önálló vélemény kialakítására és az ezeken alapuló felelıs döntések meghozatalára. Célunk, hogy legyenek igényesek önmagukkal és másokkal szemben, érdeklıdjenek a világ dolgai iránt, sajátítsák el a társadalmi együttélés szabályait. Véleményük értelmes, kritikus, kreatív legyen. Rendelkezzenek pozitív erkölcsi és etikai értékekkel, helyes magatartási normákkal. Fontosnak tartjuk az emberi méltóság tiszteletét, az empátiát, a segítıkészséget, a nemzeti és európai identitiástudat kialakítását, a természeti és épített környezet védelmét, az egészséges életmód értékeinek elfogadását. Helyi sajátosságainkkal, a tanulás szervezésének változatosságával elısegítjük, hogy diákjaink érdeklıdésüknek, képességeiknek, eredményeiknek és pályaválasztási szándékuknak megfelelıen tanulhassanak. Megismertetjük ıket a társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körével. Megteremtjük az oktatás magas színvonalához és hatékonyságához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Minden kapcsolatunkat az ıszinteség és a felelısségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, valamint kiemeljük a szociális érzékenység és tudás fontosságát. Következetesen magas igényeket támasztunk magunkkal és tanítványainkkal szemben, és ezek megvalósításához magas színvonalú eszközök és tanulási stratégiák állnak rendelkezésünkre. Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlıdésre törekszünk, tág teret biztosítunk a felelısségteljes autonómiának. 11

12 II. NEVELÉSI PROGRAM II.1. Az iskolában folyó oktató-nevelı munka pedagógiai alapelvének, céljának, feladatainak, eszközeinek eljárásai II.1.1. Az iskola rövid jellemzése Iskolánk Zala megye egyik legnagyobb gimnáziuma. Mőködése szeptember 1-jén kezdıdött, 1987 óta új épületben, viszonylag jól felszerelt körülmények között, esztétikus környezetben folyik a tanítás. Az iskola elmúlt évtizedének képzési feladatai hosszú idın át hatottak és még hatnak is. A katonai, testnevelési - a demográfiai hullám levezetését szolgáló - osztályok az iskola eredményességének megítélését negatívan befolyásolták. Ezen osztályokkal nem lehetett OKTVn kiemelkedı eredményt elérni, és nem lehetett felvételi statisztikát javítani. Velük kapcsolatban mivel más volt a profiljuk az érettségi vizsgák elérése tekinthetı sikeresnek. Ezen osztálytípusok megszőnése, ill. megszüntetése után fontos feladat lett az elıremutató, átgondolt profilváltás. A hat évfolyamos reál és német két tanítási nyelvő tagozat beindításával indult el a frontáttörés, természetesen sok év megfeszített munkájával. További elırelépést a két tannyelvő oktatás ez évi beindításától várjuk. Így iskolánk mostanra kialakított struktúrája - amelyre távlatilag a nemzetközi érettségit építeni szeretnénk, a következı: Négy évfolyamos szerkezetben: - 1/2 osztály emelt szintő angol nyelvi (2003. szeptember 1-jétıl indult utoljára) - 1/2 osztály emelt szintő. német nyelvi (2003. szeptember 1-jétıl indult utoljára) - 1 osztály általános tantervő Öt évfolyamos szerkezetben: - 1 osztály angol két tanítási nyelvő - ½ osztály angol nyelvi elıkészítı (2004. szeptember 1-jétıl indul.) - ½ osztály német nyelvi elıkészítı (2004. szeptember 1-jétıl indul.) Hat évfolyamos szerkezetben: - német két tanítási nyelvő osztály - emelt óraszámú matematika osztály Legfontosabb rövid távú céljaink: a minıség és hatékonyság megfogalmazása. Folyamatos feladatunk a további elırelépés a felvételi és versenyeredmények és a beiskolázás terén. Példaértékőnek tartjuk a környezetvédelmi nevelést, egészségmegırzı programjainkat, kulturális tevékenységünket. Szakmai elismerésnek tekintjük, hogy államilag elismert nyelvvizsgákat szervezhetünk az Origo Nyelvvizsgaközpont bejelentett vizsgahelyeként. Iskolánk a vállalkozásokra nyitott, jó értelemben vett vállalkozó, gyermekközpontú iskola. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink érzelmileg is kötıdnek intézményünkhöz a tartalmas, sokszínő iskolai élet miatt. 12

13 Személyi feltételek: (2008 január 1-jén) Az intézmény összes dolgozója: 73 fı tanár: 52 fı adminisztráció: 7 fı technikai: 14 fı Külön munkakörrel rendelkezik: 1 fı angol lektor Csoportbontást alkalmazunk: - nyelvi órákon minden osztályban - számítástechnikai órákon minden osztályban - matematikaórákon az emelt óraszámú matematika osztályban - célnyelven tanulandó tantárgyak esetében a két tannyelvő osztályokban - testnevelés órákon (létszámtól függıen) A jövıben is törekednünk kell meglevı eredményeink szinten tartására, illetve a magasabb színvonalú oktatás elérésére, amely minıségibb pedagógiai munkával valósulhat meg. Ezt kívánják tılünk a szülık, akik ránk bízzák gyermekeiket, és ezt kell elvárnunk önmagunktól is. Tudomásul kell venni: az iskola körül megszőnt a védıburok, nagy a kínálat: a szülı, a gyerek széles skálán válogathat az iskolák közül; piacorientálttá vált az oktatás is. A tantestületnek képesnek kell lenni arra, hogy erıforrásait mozgósítsa: hogy legyenek diákjaink, hogy legyen munkánk. Jelenleg a személyi feltételeink szakos ellátottság szempontjából jók. A nevelıtestület pedagógiai kultúrája is megfelelı szintő, fogékony az újra, a változásokra. El kell érnünk, hogy a többség helyett az egész tantestület egyformán vállalja a munkát, a belépı új feladatokat. A nevelıtestület képzettségbeli színvonalának, módszertani kultúrájának emelése és a NAT új témaköreinek elsajátítása érdekében a helyi és országos továbbképzésekkel jobban kell élni, ehhez a központi támogatás nagy segítséget nyújthat. Az oktató-nevelı munka személyi feltételei biztosítottak, megfelelı a szakos ellátottságunk. II.1.2. A Kölcsey Ferenc Gimnázium oktatási szerkezete Iskolánkban négy, öt és hat évfolyamos nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás illetve általános mőveltséget megalapozó iskolarendszerő felnıttoktatás folyik esti levelezı tagozaton. Gimnáziumunk nappali tagozatán évente 5 osztályt indítunk (kivétel a 2008/2009-es tanév, amikor nem indul négy évfolyamos osztály) az alábbi megoszlásban: - Hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 1. Emelt szintő matematikai osztály (30 fı) A matematikát az alapórához képest + 2 órában és csoportbontásban tanulják a tanulók. Az idegen nyelv az elsı két évfolyamon angol vagy német (heti 4-4 órában) 2. Német két tanítási nyelvő osztály (30 fı) Az elsı két évfolyamon a németet heti 7 ill. 5 órában, a 9. évfolyamtól matematika, földrajz, biológia tantárgyak közül évfolyamonként legalább kettıt német nyelven tanulnak az ide jelentkezık. 13

14 - Öt évfolyamos gimnáziumi oktatás 1. Nyelvi elıkészítı osztály (34 fı) A választott idegen nyelv angol vagy német (16-16 fı), amit a 9. évflyamon heti 12 órában tanulnak, a további évfolyamokon 5-5 órában, informatikát pedig 9. évfolyamon 4 órában. 2. Angol két tanítási nyelvő osztály A 9. évfolyamon az angolt 18 órában, a 10 évfolyamtól a biológia, földrajz, történelem tantárgyak közül legalább kettıt angol nyelven tanulnak a tanulók. - Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás 1. általános tantervő osztály Az elsı idegen nyelvet (angol vagy német) a évfolyamon plusz egy órában tanulják a tanulók. Angol nyelvre történı felkészítés (202/2007. (VII.31) Korm. rend.) a középiskolai tanulók részére biztosítani kell az angol nyelv elsajátításához szükséges felkészülés lehetıségét, ennek megfelelıen a 2. idegen nyelv választásához ajánljuk az angol nyelvet. A második idegen nyelv mind az öt osztályban (hat és négy évfolyamos képzésben kilencediktıl; az öt évfolyamos képzésben tizediktıl) heti 3 órában, német, angol, olasz és francia nyelvbıl választható többségi választással. Minden osztálytípusban a két utolsó évfolyamon a tanulók emelt szintő érettségire felkészítést választhatnak heti 2-2 órában. Az iskolába történı beiratkozás az egyes osztálytípusokra és évfolyamokra az óratervekben feltüntetett órákon való kötelezı részvétel vállalását is jelenti. II.1.3. A Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezeti sémája Az iskola szervezeti sémája az egyes szintek kapcsolódásait és az információs- kommunikációs utakat szemlélteti. Döntés- elıkészítés Az iskola szervezeti struktúrája háromszintő döntés-elıkészítést tesz lehetıvé. - Tantestületi szint: - tantestületi értekezletek - kérdıíves tájékozódás - munkaközösség- vezetıi tájékozódás - Közalkalmazotti Tanács közvetítése - szakszervezet közvetítése - Középvezetıi szint: - Középvezetık Tanácsa - egyéb szakmai források - Vezetési szint: - iskolavezetés - egyéb külsı források - minıségfejlesztı csoportvezetı 14

15 Iskolavezetési modell A vezetıi szint: - Két igazgatóhelyettes segíti az iskola szakmai munkáját: - a nevelési igazgatóhelyettes (az igazgató elsı számú helyettese) - az oktatásszervezési igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettesek szintén választott vezetık. Kinevezésük elıtt az igazgató tantestületi véleményt kért, aminek alapján mindketten megkapták a többségi támogatást. A gazdasági vezetı szintén igazgatóhelyettesi státusban dolgozik. Iskolánk önálló gazdálkodását vezeti. A Szülıi Munkaközösség elnöke vezetıi szinten képviseli az iskolához tartozó szülık közösségét. - Az iskolavezetés az igazgató döntés- elıkészítı, szakmai tanácsadó testülete. Tagjai: - az igazgatóhelyettesek - a gazdasági igazgatóhelyettes Tanácskozások és témaköreik:(minden hétfın) - az elızı hét történéseinek értékelése - a tárgyhét programja - rövid és hosszú távú döntés- elıkészítés Az iskolavezetés szervezeti kapcsolatai: - érdekképviseleti szervezetek: közalkalmazotti tanács (KT) - Iskolaszék (ISZ) A középvezetıi szint: - A szakmai munkaközösségek vezetıinek csoportja alkotja a középvezetıi szint gerincét. Középvezetıi szerepük tudatos vállalása okozta a legnagyobb problémát az iskolai szervezetépítési program során. Vezetıi alkalmasságuk, motiválásuk egyik leghatékonyabb eszköze a számukra szervezett tréningek rendszere. - Az angol, német nyelvi koordinátor középvezetıi szinten fogja össze a német, angol vendégtanárok munkáját. Figyelemmel kíséri az angol, német nyelven történı tanítás színvonalát. A magyar nyelvő tantestületi értekezleteken ı képviseli a vendégtanárokat, s egyben közvetíti az információkat. - A felnıttképzés vezetıje e tagozat operatív szervezıje. Hatáskörébe a levelezı tagozatos osztályok tartoznak. - Informatikai rendszergazda felel az iskola számítógépes rendszeréért, minden tárgyi és rendszert érintı történésért, internetes és egyéb külsı számítógépes kapcsolatért. A középvezetık tanácsa (KÖT) az igazgató szakmai tanácsadó testülete. Tagjai: - a munkaközösségi vezetık - az idegen nyelvi koordinátor - felnıttoktatás vezetıje - a diákönkormányzatot segítı tanár Tanácskozások és témaköreik: (4-6 hetente kedd délután) - a szakmai programok értékelése - döntés- elıkészítés szakmai kérdésekben - az iskolaszervezettel kapcsolatos információk - visszajelzések 15

16 Középvezetıi szintő kapcsolatok: - az iskolatitkár középvezetıi szinten koordinálja az iskola szakmai munkáját segítı adminisztratív dolgozók munkáját. Számos olyan operatív feladatot old meg, amely az iskola mindennapi munkájának szervezésében létfontosságú - a Szülıi Munkaközösség vezetıje a szülık középvezetıi szintő képviselıje. Pedagógiai alapszint A pedagógiai alapszintet a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanári testülete alkotja. A tanári kar közvetlen kapcsolatban áll a többi iskolahasználóval: a diákokkal és a szülıkkel. Mindennapi munkakapcsolata van a közép- és felsıvezetıi szinttel, illetve a pedagógiai munka segítı szintjével. - Szakmai munkaközösségeket alakíthatnak az azonos szakos tanárok, ha legalább hárman vannak. A szakmai munkaközösségek vezetıit a munkaközösség tagjai választják. A szakmai munkaközösség- vezetık felelnek a tantárgyi oktatás minıségéért, és minden tantárggyal kapcsolatos tevékenységért. İk szervezik a munkaközösség belsı életét, szakmai programját. A kezdı kollégák patronálása és a kollégák szakmai munkájának értékelése is az ı feladatuk. - A testnevelés munkaközösséghez a rajz és az ének-zene szakos tanárok tartoznak, a német munkaközösséghez a francia, olasz és latin nyelv tanárai. - A szülık közvetlenül a pedagógiai alapszinthez kapcsolódnak. - Az adminisztratív dolgozók és a gazdasági dolgozók a munka alapszintjét képezik. A pedagógiai munka segítı szintje A pedagógusok mindennapi munkáját szakképzett munkatársak segítik: - stúdiós - laboráns - számítástechnikai rendszergazda - technikai dolgozók (takarítók, karbantartók, portás, stb.) - biztosítják az iskola mindennapi mőködéséhez szükséges technikai feltételeket - ifjúságvédelmi felelıs - iskolaorvos Igazgatás Igazgató feladatköre: a Kt a alapján A közoktatási intézmény vezetıje felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban elıírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Feladata elsısorban: - a nevelıtestület vezetése, - a nevelıi és oktatómunka irányítása, ellenırzése, - a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítése, végrehajtásának szakszerő megszervezése, ellenırzése, - a költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, 16

17 - az iskolaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervvel, diákönkormányzattal való együttmőködés, - a nemzeti és az iskolai ünnepek méltó megszervezése, - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, - a tanuló- és gyermekbalesetek megelızésével kapcsolatos tevékenység irányítása. Hatásköre: Kiterjed a pedagógiai munkára, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra, azok ellátására, a nevelı- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelızésére, a rendszeres tanulói egészségügyi vizsgálatok megszervezésére. Rendkívüli szünetet rendelhet el a jogszabályban rögzítettek alapján. Különbözı fórumokon képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire ill. az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. A megbízás idıtartama: határozott idejő. Megbízó: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyőlése. Szakmai igazgatóhelyettesek: Feladatkörük: Kiterjed a pedagógiai irányító munkára (óralátogatások, elemzések készítése; szakkörök, szülıi értekezletek ellenırzése; segítik a munkaközösségek, SZM munkáját; felügyelik a tanmenetek szerinti elırehaladást; levezetik a nevelıtestületi értekezleteket; szakmai segítséget adnak a pályakezdı pedagógusoknak; segítik az ünnepélyek megszervezését; ellenırzik az ügyeletet, megszervezik a beiskolázást, felvételit, érettségit). Kiterjed az ügyviteli, irányítási feladatokra (távollevık helyettesítése, órarend, tanterembeosztás, ügyeleti beosztások készítése, adminisztrációs munkák ellenırzése, statisztikák készítése, közremőködnek az oktatáshoz szükséges eszközök, tankönyvek kiválasztásában, javaslatot tesznek jutalmazásra, kitüntetésre, ellenırzik a munkafegyelmet, intézkedéseikrıl tájékoztatást adnak, figyelemmel kísérik a két tanítási nyelvő oktatást, részt vesznek a pályázati munkálatokban, diákcsereprogramok szervezésében). Hatáskörük: Az igazgatót távollétében teljes joggal és felelısséggel helyettesítik. Hivatalosan képviselik az iskolát. Az SZMSZ-t és a Házirendet figyelembe véve utasításokat adhatnak ki. (Részletezve: a munkaköri leírásban!) Megbízás idıtartama: határozatlan ideig tartó Megbízó: intézményvezetı 17

18 Munkaközösség-vezetık: Feladatkörük: Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adnak az intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez. Ellenırzik az adott munkaközösséghez tartozó pedagógusok tanmeneteit. Javaslatot tesznek a szakleltárok eszközállományának fejlesztésérıl. Gondoskodnak sport- és tanulmányi versenyek rendezésérıl és a tehetséggondozásról. Felzárkóztató foglalkozások szervezését kezdeményezik. Hatáskörük: Az adott munkaközösség szakmai, pedagógiai irányítására, ellenırzésére terjed ki. Javaslatot tesznek a szakmai, pedagógiai munka tervezéséhez, szervezéséhez. Javaslatot tesznek továbbá továbbképzésekre, kitüntetésekre. Megbízás idıtartama: 1 évre szól. Megbízó: intézményvezetı. Gazdasági igazgatóhelyettes Feladatköre: Munkaügyi és munkaerı-gazdálkodási feladatok (létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok elıkészítése, személyi nyilvántartások vezetése, nyugdíjazások elıkészítése, szabadságnyilvántartás, munkaruha-nyilvántartás). Bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok: (bérfelhasználással kapcsolatos elemzések, bérügyi nyilvántartások vezetése, átsorolások elkészítése, kapcsolattartás a pénzügyi szervekkel). Pénzgazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatok (szintetikus és analitikus számviteli elszámolást végez, összeállítja az éves gazdálkodási tervet, beszámolót készít az elıirányzatok idıarányos felhasználásáról, zárszámadást készít). Államigazgatási feladatok: (szervezi, ellenırzi az intézmény felújítását, karbantartását, beszerzi a fogyóanyagokat, vezeti az iskolai leltárakat). Technikai, adminisztratív munkakörben dolgozók munkájával kapcsolatos feladatok Hatásköre: Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény technikai dolgozói körében. Belsı pénzügyi, gazdálkodási ellenırzéseket végez. Bizonylatokon ellenırzi, ellenjegyzési jogkört lát el. Banki átutalásokon második aláíróként szerepel. Megbízási idıtartama: határozatlan idejő Megbízó: intézményvezetı 18

19 II.1.4. Alapelvek: Nevelési rendszerünk Iskolánk önmagát tudatosan vállaló intézmény, amely a magyar közoktatási rendszer adottságainak keretei között az önfejlesztés lehetıségeivel élve alakította ki egyéni arculatát. Hitvallásunk A legszebb, legfelemelıbb hivatás: az ember szolgálata. S ha az az ember még fiatal, kiszolgáltatott gyermek, e hivatás még nagyobb felelısséget ró választójára. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Mindezek tudatában alakítjuk, jobbítjuk iskolánk pedagógiai rendszerét, formáljuk iskolai kultúránkat. Nehéz tudomásul venni a közös munkánk eredményességét és a pedagógusok létfeltételeit is veszélyeztetı anyagi gondokat. Talán mindezeket ellensúlyozzák törekvéseink, hogy iskolánk belsı világa erkölcsi értékrendünknek megfelelıen gyermek és emberközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön. Iskolakoncepciónk vezérfonala idegen nyelvi központú. Iskolakísérletünk minden fázisában arra törekedtünk, hogy a gyermekek optimális személyiségfejlıdését szolgáló, emberi esélyegyenlıségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, és folyamatosan jobbítsuk azt. Koncepciónk klasszikus emberi értékekre épül, de modern, életközeli normatívákat is közvetít. Megalkotója egy olyan elkötelezett, hivatás- szeretı, szakmailag jól felkészült tanári testület, amelynek a hitvallása ez, s töretlenül fáradozik is megvalósításán. A külsı tényezık: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, önkormányzati hozzáállás stb. csupán a keretet, a mozgásteret határozták meg. Modern iskolamenedzsment gondoskodik a külsı lehetıségek maximális kihasználásáról, és biztosítja a belsı erıforrások mozgósítását, optimális kiaknázását. Iskolafilozófiánknak kiindulópontja, központi szereplıje a gyermek, hisz iskolánkban minden ıérte történik. Aktív részese és alakítója a szülı, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlıdésének folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelısséget viseli. Az iskola a szülı partnere ebben a folyamatban, a tudás gyarapításával is a személyiségformálás lehetıségeit szolgálva és gazdagítva. Közös munkánk csak úgy lehet eredményes, ha az iskolahasználók köre: a diákok, a szülık és a pedagógusok együttmőködve, közös erkölcsi alapvetéssel, mindannyiunk megelégedésére élnek és dolgoznak együtt. Alapértékeknek tekintjük a következıket: - gyermekközpontúság, - nyitottság, korszerőség, - klasszikus értékközvetítés (a mőveltség és erkölcs területén), - képességek szerinti fejlesztés (a szervezeti lehetıségeken belül), - a kultúra mint létmód, - humán szocializáció, - tudatos életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés, - hagyományırzés és -teremtés, - élı kapcsolat Európával, - egyéni bánásmód elve, - tevékenység központúság, - egységesség és differenciálás, - partnerség, - kutató szemlélet. 19

20 Iskolai szervezetünk küldetését, iskolánk misszióját így fogalmaztuk meg: Diákjainknak képességeik szerint a magyarság és európaiság értékeit közvetítı korszerő tudást és emberi mintát adni. Amire büszkék vagyunk: - Iskolánk régi és új hagyományaira, értékırzı és értékteremtı szellemiségére. - Iskolai demokráciánkra - a diákok, a szülık, a tanárok körében. - Kiemelkedı tanítványainkra, kiváló versenyeredményeikre a tudományok, a mővészetek, a sport területén. - Továbbtanulóink felkészültségére, évrıl évre javuló felvételi mutatóinkra. - Két tanítási nyelvő képzésünk elismertségére. Azon munkálkodunk, hogy tanítványainknak olyan értékırzı és értékálló tudást közvetítsünk, mely erıforrása az önálló gondolkodásnak, az erkölcsi helytállásnak, a magyarság és az emberek iránti felelısségérzetnek. Pedagógiai programunk elkészítésekor végiggondoltuk, hogy milyen értékeket preferálunk ill. vállalunk. Ez az értékrend az alapja az iskola szellemiségének, de útmutatója, mérföldköve az egyes pedagógusok munkájának is. Meghatározza, hogy mikor és hogyan éljenek, élhetnek pozíciójukból származó hatalmukkal úgy, hogy ténykedésük megfeleljen a konstruktív pedagógia követelményeinek. Azaz: a gyermeki személyiség felépítéséhez nyújtsanak optimális körülményeket, s a lehetı legnagyobb segítséget adjanak az egyénnek ahhoz, hogy felépíthesse saját személyiségét. A gyermekközpontúság nem más, mint a pedagógiai munkában annak a mérlegelése, mi szolgálja leginkább a gyermekek javát. Ha elfogadjuk a konstruktivista nevelés alapelveit, akkor a gyermekközpontúság pontosan ennek a megjelenítıje. A nyitottságnak, korszerőségnek, mint értéknek a pedagógiai munka minden területén érvényesülnie kell. De ez azt jelenti, hogy a nevelési alapelvekben ismernünk és alkalmaznunk kell a 21. század küszöbén a legmodernebb nevelési filozófiát, a konstruktivista nevelést. A klasszikus értékközvetítés a mőveltség és az erkölcs területén magában foglalja, hogy a gyerekek mindezekbıl maguk választhatnak saját személyiségépítési folyamatukhoz építıköveket. Horváth Attila szavait idézzük: A gyerek építi fel az értékeit, és nem nekünk kell felépítenünk. Nekünk a követ, a maltert, az anyagot kell hozzá adni. A képességek szerinti fejlesztés értékként való feltüntetése a gyermeki személyiség tiszteletben tartását, a képességfejlesztés optimalizálását jelenti. Azaz a konstruktív pedagógia szellemében kíván eljárni az oktatással történı fejlesztés, a tudásépítés területén. A kultúra mint létmód valamiféle komplex, életvitel formálásra elıremutató elvet, értéket közvetít. Szeretnénk már iskolai keretek között bemutatni a gyerekeknek, hogy hogyan válhat élete részévé a kultúra, s ezzel alternatívát is adunk saját életvitele formálásához. A humán szocializáció az emberi kapcsolatokban való eligazodás, az emberi viszonylatok ismerete, a beilleszkedés, az elfogadás, a türelem, mások tiszteletben tartása és nem utolsósorban az önismeret teljes eszköztárának az alkalmazása. Lényegében a környezetünkkel harmonikus önépítés elveinek és gyakorlatának az érvényesítése, amely része a konstruktív nevelésnek. 20

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag

NEMZETI ALAPTANTERV 2012. Nyilvános vitaanyag NEMZETI ALAPTANTERV 2012 Nyilvános vitaanyag 2 Tartalom I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI... 5 1. A köznevelés feladata és értékei... 5 1.1. Fejlesztési

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben