NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város felülvizsgált, módosított intézkedési tervét elfogadja. 2./ A közoktatási intézkedési terv 7. sz. mellékletében foglalt intézményi elhelyezések megoldásával, épületcserékkel és kiváltásokkal egyetért. 3./ A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola végleges elhelyezését a Hunyadi Mátyás Általános Iskola épületében oldja meg. Ezért szeptember 01-től az intézmény 14 szakközépiskolai osztályát az általános iskola épületében helyezi el. 4./ Megbízza az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát a Váci Mihály Általános Iskola mandabokori és felsősimai tagiskolái, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola Kistelekiszőlő tagiskolájában a felső tagozaton az oktatás megszüntetésének előkészítésével kapcsolatos feladatokkal, az előírt véleményeztetési eljárások lefolytatásával. Felelős: Békési Elemér Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője Határidő: május / Utasítja az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát dolgozzon ki javaslatot a Tókuckó Üdülő és Továbbképző Intézmény által üzemeltetett Szigligeti Gyermeküdülő, és a gyermekek nyári napközis foglalkoztatásának más intézményi, szervezeti formában történő működtetésére, ellátására. Felelős: Békési Elemér Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője Határidő: május 31. k.m.f.

2 Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Művelődési Osztálya 4./ Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 5./ A nem önkormányzati közoktatási intézmények fenntartói

3 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

4 I. B E V E Z E T É S A Közgyűlés az önkormányzat közoktatási intézkedési tervét a 231/2000. (X.25.) számú határozatával fogadta el. Az intézkedési terv felülvizsgálatát a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény évi átfogó módosítása írja elő. A törvénymódosítás megváltoztatta az iskolai oktatás tartalmi szabályozását és ennek alapján új Nemzeti Alaptanterv került kiadásra. A középiskolákban az új rendszerű érettségi vizsga (kétszintű érettségi) 2005-ben kerül bevezetésre. A törvényi változások számos új feladatot, elvárást határoznak meg úgy a fenntartó, mint az intézmények számára. Az önkormányzatnak az intézkedési terv felülvizsgálatával összhangban el kell készítenie az intézményrendszer működésének minőségirányítási programját. Mivel a minőségirányítási program a fenntartói irányítás feladataival - tervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés - foglalkozik, így ez a fejezet a felülvizsgált intézkedési tervben szükségtelenné vált. Az intézményeknek felül kell vizsgálniuk a pedagógiai programjukat, a házirendjüket és el kell készíteniük minőségirányítási programjukat, melyek a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A felülvizsgálat során kikértük az intézmények, az intézményvezetői munkaközösségek véleményét, egyeztetéseket folytattunk a gazdasági kamarákkal, a munkaügyi központtal és a megyei önkormányzattal (a törvényi előírásnak megfelelően kértünk írásban véleményt a különböző szervezetektől). A nem önkormányzati intézményfenntartóktól kértük, hogy fejlesztési terveiket aktualizálják (8. sz. melléklet). A célok és feladatok meghatározása során figyelembe vettük az ország EUcsatlakozásából következő elvárásokat és lehetőségeket, a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott célokat és prioritásokat, valamint az Oktatási Minisztérium közoktatás-fejlesztési stratégiájában megfogalmazottakat. Az intézkedési terv a módosítással egységes szerkezetben kerül kiadásra, és a következő három tanévre vonatkozik. Meghatározza a fejlesztés főbb irányait, az ágazat fő feladatait, és megvalósításuk kereteit. Tartalmában városi oktatási koncepciónak is megfelel.

5 II. Helyzetelemzés 1. Óvodai nevelés Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Továbbra is 18 önálló önkormányzati óvoda működik a városban. A fenntartók köre szeptemberétől bővült, a HIT Gyülekezet alapított óvodát, továbbra is működik a Görög Katolikus Egyház és a Waldorf Pedagógiai Egyesület óvodája. 1.1.Születésszám: gyereklétszám változása, tendenciák Nyíregyháza városban születettek száma (KSH tényadatok): Év Születési szám Év Születési szám * 1100 * Előzetes adat Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a születések számát alapvetően 1994-től csökkenés, majd 1999-től stagnálás jellemzi. A KSH korábbi, a vizsgált időszakra vonatkozó prognózisai tendenciájukban nem, számszerűségében kis mértékben eltérnek az eltelt időszak tény adataitól, részben módosítva ezzel a hátralévő időszak prognózisait is. Az önkormányzati óvodákban a gyermeklétszám a csoportok és a férőhelyek száma az alábbiak szerint alakult: Nevelési év 2000/ / / /2004 Gyereklétszám férőhelyek száma csoportok száma ,5 167,5 1 csoportra jutó 26,8 26,5 26,2 25,1 gyereklétszám férőhely kihasználtság 109% 107% 106% 102%

6 Az óvodai gyermeklétszám a vizsgált időszakban fokozatosan csökkent, az első két évben enyhe mértékben, míg a jelenlegi nevelési évben az előző évhez képest 177- tel csökkent a gyermekek száma. Az óvodai csoportok száma érdemben nem változott, így az egy csoportra jutó gyermeklétszám városi szinten 1,7-del lett kevesebb, ami pedagógiai szempontból kedvező. A gyermeklétszám csökkenés okai: 1. a korábbi magasabb születésszámok alapján több gyermek lépett ki az óvodából, mint amennyi a 3-4 éves korosztályból felvételre került, 2. a nem önkormányzati óvodákba felvettek száma növekedett. Az óvodai létszámot befolyásoló tényezők: 3. egész évben történhet óvodai felvétel, mivel a gyermekek csak a 3. életévük betöltése után vehetők fel az óvodába és nem a nevelési év első napjától így az ún. évközis gyermekek száma a városban kb fő; 4. nem minden óvodáskorú gyermek szülei veszik igénybe az óvodai ellátást 3-5 évig, csak 5. életévtől kötelező az iskola-előkészítő foglalkozásokon a részvétel; 5. a fejlettség szerinti beiskolázás bevezetésének hatásaként a 7. életévüket betöltő gyerekek is lehetnek az óvodában és a gyakorlat azt mutatja, hogy számuk növekvő. Az óvodák terhelésének mértékéről akkor kapunk képet, ha vizsgáljuk az óvodai férőhelyek alakulását. Addig, míg 1990-ben a férőhelyek száma 325-tel volt több a gyermeklétszámnál, az évi átszervezést követően ez a tendencia megfordult. A férőhely-kihasználtság a vizsgált időszakban ismét csökkenést mutat, de meghaladja a 100%-ot (kihasználtság = gyermeklétszám/férőhely). Az óvodai csoportok átlaglétszáma még mindig meghaladja a törvényben megengedett maximális (25 fő) csoportlétszámot. Az átlaglétszám csökkenése kedvezőbb feltételeket teremtett a sajátos nevelési igényű, a magatartási, tanulási problémákkal küzdő gyermekek integrált nevelésének. A szakvéleménnyel rendelkező gyermekek a csoportok szervezésében 2, illetve 3 főként vehetők figyelembe, ellátásukban magasabb összegű normatíva vehető igénybe. Az óvodák, illetve az óvodai csoportok átlaglétszáma mögött nagymértékű szóródás mutatható ki. A fős csoportok száma 57, míg 111 csoport fő közötti átlaglétszámmal működik. A magasabb létszámot több tényező idézi elő: 6. törvényben biztosított joga a szülőknek a szabad óvodaválasztás, 7. az óvodaépületek egy része nem ott helyezkedik el, ahol az óvodáztatás iránti igény felmerül, 8. az óvodák helyi nevelési programjának ismeretében a szülők döntenek az óvodáról, és az óvodapedagógusokról, akikre a gyermekük nevelését bízzák A fentiek területi egyenetlenséget okoznak, egyes intézmények évről-évre magas gyermeklétszámú csoportokkal működnek (Eszterlánc Óvoda, Tas u., Etel köz;

7 Margaréta Óvoda Fazekas János tér; Gyermekek Háza Óvoda Kereszt utca; Százszorszép Óvoda Kállói út; Kerekerdő Óvoda Sóstói út). Az óvodák leterhelése így nem egyenletes, ennek kiegyenlítésére törekedni kell a következő időszakban. Az óvodák már ma is látható erőfeszítéseket tesznek nevelőmunkájuk kiterjesztésére, a foglalkozások színvonalának emelésére, ezzel óvodájuk vonzóvá tételére. A tervidőszakban a nem önkormányzati óvodák megerősödésével további enyhe mértékű (3,5-4,5 %-os) létszámcsökkenés várható (2. sz. melléklet). 1.2.Az óvodai nevelés fő jellemzői, sajátosságai Intézményrendszerünkben az óvoda fontos funkciót betöltő nevelési intézmény, amely a családi neveléssel együtt alapozza meg a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és gondoskodik az iskolai életmódra való felkészítésről szeptember 01-től valamennyi óvodánk az óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban önálló helyi nevelési programot készített, amelyet a fenntartó jóváhagyott és ez alapján folyik a nevelés az óvodában. Az óvodák az Országos Közoktatási Intézet adatbankjából hétféle programból választottak és a helyi sajátosságaikat figyelembe véve adaptálták, illetve dolgozták ki az elkövetkező időre szóló helyi nevelési programjukat. Ezek a következők: Komplex prevenciós, Tevékenységközpontú, Egészséges életmód, Epochalis rendszerű, Freinet rendszerű, Lépésről-lépésre, Montessori pedagógiára épülő (3. sz. melléklet). A város óvodáinak nevelőmunkája az elmúlt évtizedben alapvető változáson esett át. Megjelentek és igen sikeresen működnek az alternatív pedagógiai módszerek, kiegészítve és színesebbé téve a hagyományos pedagógia önmagában is színvonalas kínálatát. Azon térségekben, ahol magas a munkanélküliség és a hátrányos helyzetű gyermekek száma elsősorban a hátránykompenzálást ellátó programok működnek. A Huszár lakótelepen a Lépésről lépésre program kifejezetten a probléma kezelésére irányul. A város térségében a komplex prevenciós program célzatosan a leghatékonyabb pedagógiai módszerekkel támogatja a felzárkózást. További, a legkorszerűbb pedagógiai elvekre építő programokat (pl. Montessori, Freinet, Epochális, Tevékenységközpontú) működtető óvodák nyújtanak a nyíregyházi szülők számára választási lehetőséget. Etnikai részprogrammal a Kincskereső Óvoda (Dália u.) a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó speciális részprogrammal, a Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) és a Búzaszem Óvoda (Búza u.) rendelkezik. A képességbeli különbségeket figyelembe veszik a helyi nevelési programok, valamennyinek alapelve a személyiség és gyermekközpontúság. A kiemelkedő tehetségű gyermekek differenciált fejlesztésére szintén kiválóan alkalmasak az óvodai szervezeti keretek, az alkalmazott munkaformák és módszerek.

8 A partnerközpontú működést elsősorban a minőségfejlesztési tevékenység fordította a folyamatos fejlesztés és az igények konkrét figyelembevétele irányába. Három intézmény kezdte meg a Comenius I. modell kiépítését már a kísérleti szakaszban és működteti elkészített szabályzatai szerint. (Gyermekek Háza Óvoda, Kereszt u., Búzaszem Óvoda, Búza u., Nyitnikék Óvoda, Sóstóhegy). Az óvodák saját megítélése szerint tíz intézmény tart a Comenius rendszer kiépítésének félidejében, négy kezdte meg a rendszer építését, és egy óvoda halad saját egyéni úton. A folyamat tehát a törvényeknek megfelelően minden intézményben elindult, mely jó alapot jelent az intézményi minőségirányítási program elkészítéséhez. A partnerközpontú működés rendszerszintű bevezetése nagymértékben segítette az óvoda-iskola kapcsolat erősítését. Egyeztetések, hospitálások szolgálják a korábbi időszaknál jobban a gyermeki érdekek érvényesülését. A partnerkapcsolatok működése az óvodák és szülők között szintén pozitív irányban változott. Minden intézmény megtalálta azokat az együttműködési formákat, melyek a közeledést, az igények figyelembevételét szolgálják. Sok pedagógiai tartalmú rendezvény és program élménye segíti, hogy a szülők is magukénak érezzék az óvodát. A szülők egy része anyagilag is támogatja az intézményeket, más része a szervezési és aktuális feladatok végzésébe is bekapcsolódik. Az óvoda speciális szolgáltatásokkal (logopédia, gyógytestnevelés, sóterápia, ételallergiások szükségleteinek figyelembevétele, fejlesztő pedagógia és gyógypedagógia), valamint önköltséges foglalkozásokkal reagál az igényekre. Önköltséges foglalkozásokban résztvevő gyermekek száma: fő, a legnépszerűbb a gyermektorna, néptánc, kézműves, úszás foglalkozás, de a kínálat széles: angol, német, ovifoci, zeneovi, furulya, mazsorett, számítástechnika stb.. Az önköltséges foglalkozások szabályozottan a kisgyermekkornak megfelelő pedagógiai megközelítésben működnek, bár szakszerűségük és a terület kiválasztása szakmailag kevésbé ellenőrzött, mint az alapfeladatok körébe sorolható nevelés. Az elmúlt években több óvoda régiós szakmai bázissá vált, mely az ott folyó magas színvonalú pedagógiai munkának köszönhető. Tevékenységük segíti a város és más települések óvodapedagógiai fejlődését. A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisóvodája a Gyermekek Háza Óvoda és Búzaszem Óvoda. A Kincskereső Óvoda (Árpád u., Dália u.) a Lépésről lépésre óvodai program bázisa, Virág Utcai Óvoda (Virág utca) az Epochális nevelés bázisa, a Nyitnikék Óvoda Jázmin u. 10.) a vizuális nevelés bázisa, a Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) a Montessori óvodai nevelés bázisa. Az óvodák működésük eredményessége érdekében pályázatokkal és szülői segítséggel igyekszenek pótolni, kiegészíteni költségvetésüket, eszközfejlesztésüket. Megfigyelhető az elmúlt időszakban az óvodák számára más intézményfokhoz képest kevesebb és kisebb összegű pályázati lehetőség volt elérthető, így a sikeres pályázatok eredményessége még kiemelkedőbb.

9 Az óvoda szociális funkciói megerősödtek, a gyermeküket óvodába járató családok 20 százalékában él munkanélküli szülő (egyik szülő munkanélküli: 15,1% mindkét szülő munkanélküli: 4,9%) A város óvodái közül 11-ben eléri, illetve meghaladja a 40 %-ot a hátrányos helyzetű gyermekek aránya. (Hátrányos helyzetű az a gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.) 1.3 Különleges gondozás, gyógypedagógiai nevelés Minden óvodás korú gyermeknek joga van az óvodai neveléshez. A sajátos nevelési igényű gyermeknek is joga, hogy különleges gondozásban, nevelésben, megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. A különleges gondozás a korai fejlesztéssel kezdődik. A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodai nevelésbe. A városban két óvodában, a Gyermekek Háza és a Búzaszem Óvodában működik önálló gyógypedagógiai csoport: mindkét csoport heterogén életszervezésű és középsúlyos értelmi fogyatékos óvodás gyermekeket nevel (8-8 fővel). 1. Gyermekek háza Óvoda (Nyíregyháza, Kereszt u. 8.): halmozottan sérült: értelmi, testi, érzékszervi, autista kisgyermekeket nevel. 2. Búzaszem Óvoda (Nyíregyháza, Búza út 7-17.) halmozottan sérült: DOWNszindrómás, értelmi fogyatékos kisgyermekek neveléséről gondoskodik. A gyógypedagógiai csoportokban a gyermekek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesülnek, gyógypedagógusok irányításával. Mindkét óvoda rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges. A Napsugár Óvodában (Stadion u.) mozgásfogyatékos gyermekek integrált nevelésére nyílt lehetőség 2003-tól, akik speciális fejlesztésükkel részt vehetnek az óvodai nevelésben, ezzel is segítve a fogyatékos gyermekeket nevelő családokon. A városban két kis létszámú fejlesztő csoport működik. A Kikelet Óvodában 16 fő súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő óvodás gyermeket nevelnek. A Tündérkert Óvodában 15 fő tanulási nehézséggel küzdő gyermeket fejlesztenek. A sajátos nevelést, fejlesztést fejlesztőpedagógusok végzik a legalapvetőbb speciális tárgyi feltételrendszerrel, hatékonyan fejlesztő, jól kidolgozott programmal Az esélyt teremtő integrált nevelést városunkban 9 óvoda vállalta fel: Gyermekek Háza, Eszterlánc, Búzaszem, Napsugár, Bóbita, Gyermekkert, Százszorszép, Nefelejcs, Virág Utcai Óvodák. Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését fejlesztő pedagógusok, szakirányú intenzív továbbképzésekben részesült óvodapedagógusok végzik, külső szakemberek segítségével. (Logopédus, konduktor, gyógypedagógus, gyógytornász.) Egyrészt az óvodapedagógusok irányításával zajlik a mozgáskoordináció, a gyógytorna, másrészt a Nevelési Tanácsadó szakemberei,

10 gyógypedagógusai foglalkoznak hallássérült gyermekekkel, illetve konduktorai a mozgássérült óvodás gyermekekkel. Sajnálatos tény, hogy egyre több kisgyermek születik valamilyen rendellenességgel. Városunk óvodáiban 304 fő sajátos nevelési igényű, magatartási zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő és egészségkárosodott, krónikus betegségben szenvedő kisgyermeket nevelnek, 7,23%-a az óvodásgyermekek létszámának. A habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásukhoz szükséges speciális szakemberek hiánya az utazó gyógypedagógusi hálózat fejletlensége miatt integrált nevelésük feltételei csak részben biztosítottak. A beszédhibás, illetve beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése normál csoportokban, integráltan történik. A logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadó logopédusai végzik A város óvodáiban 13 logopédus látja el a beszédindítást, beszédfejlesztést, heti 137 órában. Intézményenként átlag heti 4 órában végzik az 578 gyermek logopédia ellátását ez 13,77%-a az óvodások számának. A logopédiai ellátásra várakozók, az intenzív egyéni, több órás ellátást igénylők része indokolja a szakember-ellátottság további javítását. Óvodáinkban hátrányos helyzetű gyermeket tartanak nyilván. Ez az óvodások (4.206 fő) 28,8%-a. A számadatok azt bizonyítják, hogy a gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök munkája tartalmában és mennyiségében megnőtt. Sem órakedvezményt, sem pótlékot nem kapnak, így a 32 órás kötelező órájukon felül végzik e rendkívül nehéz, de fontos felelősségteljes munkát. Az óvoda kiemelt feladata, hogy ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, felderíti a fejlődést veszélyeztető okokat és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére. Mindezt koordinálja a gyermekvédelmi felelős. 2. Általános iskolai nevelés, oktatás 2.1. Tanulói létszám, osztályok száma, az intézményhálózatban bekövetkezett változások Az 1990-es években az intézményhálózatban bekövetkezett változások 2000-re lezárultak. Megtörténtek az iskolaszerkezeti átalakulások, a fenntartói változások. Iskolák kerültek tanulókkal együtt egyházi fenntartásba, illetve nem önkormányzati iskolák kezdték meg működésüket, valamint iskolabezárásokra is sor került. Az iskolaszerkezetben is lényeges változások voltak a 6, illetve 8 osztályos gimnáziumi oktatás megerősödésével. Jelenleg iskolát tart fenn, illetve működtet a református, a görög katolikus és az evangélikus egyház, a hit gyülekezet és a Waldorf Pedagógiai Egyesület, valamint a Nyíregyházi Főiskola. Az önkormányzat által fenntartott intézmények közül egy általános iskolában, egy középiskolában és három nem önkormányzati

11 intézményben folyik 6, illetve 8 osztályos gimnáziumi képzés, ami további tanulókat von ki az önkormányzati általános iskolákból. A kialakult fenntartói sokszínűség jó irányba mozdította el az iskolaválasztás szabadságát és egyben versenyhelyzetet teremtett. A 2003/2004. tanévben a város iskoláiban 1-8. évfolyamon diák tanul, közülük az önkormányzat által fenntartott hagyományos 8 osztályos általános iskolákban en tanulnak. Az 1-8. évfolyamon a tanulók 28,5 %-a nem önkormányzati általános iskolákba, valamint a 6 és 8 osztályos gimnáziumok (önkormányzati és nem önkormányzati) alsóbb évfolyamaira jár (2.776 és 552 tanuló). Az önkormányzati intézmények szerepe az általános iskolai ellátásban a jövőben is dominál, a következő években % körüli arány várható (a nem önkormányzati fenntartású iskolák szerepének mérsékeltebb erősödésével számolva). A vizsgált időszakban ( ) sem iskolabezárás, sem átadás, illetve szerkezetváltozás nem volt. Az önkormányzati iskolákban a tanulólétszám és az osztályok száma az alábbiak szerint alakult: 2000/ / / /2004 Tanulólétszám Osztályok száma Egy osztályra jutó tan.létszáma 24,2 23,7 23,2 22,8 A táblázat az önkormányzat által fenntartott intézményekben az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolások adatait tartalmazza (a 6 és 8 osztályos gimnáziumok alsóbb évfolyamaira járók nélkül). A tanulólétszám évenként fokozatosan csökkent, a három év alatti csökkenés 850 fő, ami 9,3 %-ot jelent. Az osztályok száma ettől kisebb arányban csökkent, ami az átlaglétszám csökkenését eredményezte. Az iskolahálózat jellemzője, hogy lényeges különbségek vannak az egyes iskolák tanulólétszámában, átlaglétszámában és kapacitás kihasználtságában. Ez egyrészt a város sajátos településszerkezetéből adódik (külterületi kisiskolák, peremkerületi iskolák), másrészt abból, hogy a szülők az általuk jobb színvonalúnak ítélt belvárosi iskolákba íratják be gyermekeiket. Az iskolák egy részében jogszabályi előírás, illetőleg az önkormányzat engedélye alapján az előírt létszámnormáktól való eltérés lehetséges. Ezek a külterületi és tanyasi kisiskolák, a halmozottan hátrányos helyzetű, a cigány tanulókat, az egészségkárosodott, illetve fogyatékos tanulókat oktató iskolák. A tanulók egyötöde jár ezekbe az intézményekbe.

12 Az elmúlt években az iskolák két csoportja között az egy osztályra jutó tanulólétszámban a különbség 8-10 fő között mozgott. A tanyasi kisiskolák közül Felsősimán és Mandabokorban a tanulólétszám fokozatosan tovább csökkent, ezért a következő tanévtől már csak 2-2 összevont évfolyamú osztályban folyik az oktatás. Kistelekiszőlőben a 2000/2001. tanévben még 125 tanulót oktattak a 8 osztályban, de ez a létszám a jelenlegi tanévben 81 főre csökkent, így egy-egy osztályban 8-14 fő a tanulólétszám. A külterületi iskolák közül Oroson és Sóstóhegyen is fogyott a tanulólétszám. Gondot jelent, hogy az első évfolyamon indítható-e a két osztály a következő években. A peremkerületi iskolákban is tapasztalható (Borbánya, Kertváros) a tanulólétszám és az átlaglétszám csökkenése. Örökösföld lakótelepen a lakásépítések ellenére tovább fogyott a tanulólétszám, valamint jelentős különbség mutatkozik a településrész két iskolája szülői keresettségében, a tanulói létszámban. A Móra Ferenc Általános Iskolában a 2000/2001. tanévhez képest a tanulólétszám ről 952-re, az osztályok száma 38-ról 35-re csökkent. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a tanulólétszám 447- ről 319-re, míg az osztályok száma 21-ről 17-re csökkent, és már csak egy első osztály indult az intézményben. A tanulólétszám és az osztályok számának további csökkenésével az iskola épületének kihasználtsága egyre romlik. (Jelenleg már 10 tanterem áll üresen, illetve nem használják oktatásra.) A belvárosi nagy iskolákban a magas átlaglétszámok az alsó tagozatban mérséklődtek, és két intézményben az osztályok száma is csökkent (Vécsey Károly Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola). A 8. évfolyamot befejező és az első osztályt kezdő tanulók létszámkülönbsége alapján a nem önkormányzati iskolák és a 6, illetve 8 osztályos gimnáziumok létszámcsökkentő hatását is figyelembe véve megállapítható, hogy a tanulólétszám a tervidőszak végéig (2006/2007. tanév) tovább csökken, mértéke 7,5-8,5 % közötti. A tanulólétszám csökkenése főleg a perem- és külterületi iskolákat és azokat az intézményeket érinti, melyek szülői keresettsége az elmúlt években érzékelhetően csökkent. A nyolcadik és az első évfolyam osztályszám különbsége alapján az osztályok száma 22-vel csökken (évenként első osztály indítását feltételezve). Ezt a változást tartalmazza az intézmények beiskolázási tervét bemutató 5. sz. melléklet. A tanulólétszám várható fogyásával összhangban legalább 30 osztálynak kell megszűnnie ahhoz, hogy az átlaglétszám városi szinten tovább ne csökkenjen. A tanulólétszám további várható csökkenése és az iskolák átlaglétszámában meglévő különbségek indokolják az intézményhálózatban a szükségletek és a kapacitások hatékonyabb összehangolását.

13 2.2. A feladatellátás tartalmi jellemzői Az önkormányzat által fenntartott 19 intézményben folyik általános iskolai oktatás, melyek közül egyben 4, illetve 8 osztályos gimnáziumi képzés is van (Arany János Gimnázium és Általános Iskola). Egy intézményben enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatását végzik (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola), míg az egészségkárosodott, fogyatékkal élők integrált oktatásában jelentős szerepet vállal szintén egy iskola (Gárdonyi Géza Általános Iskola). Az intézmények évben a közoktatási törvényben bekövetkezett változásoknak megfelelően módosították pedagógiai programjukat összhangban a közoktatási intézkedési tervvel, melynek mellékletében meghatározott intézményi profilokat megtartották. Az intézmények a pedagógiai programjuk kidolgozása során lehetőséget kaptak, hogy kialakíthassák egyéni arculatukat, figyelembe véve az iskolahasználók elvárásait. Az iskolák többségében a tárgyi és személyi feltételek javulásával előbbre lépés történt az idegen nyelvek és a számítástechnika-informatika oktatása terén. Ezen tantárgyakból a szülők igénye alapján több intézményben emelt szintű oktatás is folyik. A programokban és ezzel összhangban az iskolai nevelő-oktató munkában nagyobb hangsúlyt kapott a személyiség és a közösségi élet fejlesztése, a diákjogok érvényesülése, a hátrányos helyzetű, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a tehetség, a képesség kibontakoztatásával összefüggő pedagógiai tevékenység. Az iskolák előbbre léptek a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása bevezetésében, kiterjesztésében, a tehetséggondozásban pedig az önkormányzat pályázati úton is támogatja a megyei és országos tanulmányi versenyekre történő felkészítést, a tehetségnevelési formák gazdagítását. A központilag végzett mérések és az eredményességi mutatók alapján azonban megállapítható, hogy továbbra is jelentős a tanulmányi eredmények polarizálódása: egyrészt az iskolák közötti különbségek, a tanulók szociokulturális hátterével összhangban jelentősek, másrészt az igen jó teljesítményt nyújtó tanulók mellett ugrásszerűen megnőtt a nagyon gyengék, a jelentősen lemaradók, a tanulási nehézséggel küzdők aránya. A hazai és nemzetközi mérések (PISA, MONITOR, IEA) eredményei egyaránt azt jelzik, hogy az oktatás alapozó időszaka, az alapkészségek fejlesztése komoly problémákat mutat. Mind a központi tartalmi (tantervi) szabályozás, mind az iskolai pedagógiai gyakorlat továbbra is az ismeretközpontú tartalmakat részesíti előnyben, kevés időt és figyelmet fordít az alapkészségek elmélyítésére, a képességfejlesztésre, a differenciálásra, ezért magas azon tanulók száma, akik az alapkészségek részleges vagy teljes hiányával kezdenek hozzá a következő képzési szakaszhoz, ahol lemaradásuk tovább növekszik. Különösen magas ezen tanulók aránya a hátrányos helyzetű és a roma gyermekek esetében. A jelenlegi tanévben öt iskola vezette be szakértői segítséget és önkormányzati támogatást is igénybe véve a miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapján a

14 hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelési programját (Szőlőskerti Általános Iskola, Benczúr Gyula Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Vécsey Károly Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola). A program a hátrányos helyzetű tanulóknak a többi tanulóval azonos csoportban való oktatását, nevelését célozza speciális pedagógiai eljárásokkal úgy, hogy hátrányuk csökkenjen, számukra a leginkább megfelelő, optimális fejlesztést biztosítva. Az önkormányzat kiemelten támogatja a német két tannyelvű oktatást (Zelk Zoltán Általános Iskola), valamint a szlovák kisebbségi oktatást (Váci Mihály Általános Iskola) többek között időkeretek biztosításával, illetve idegen nyelvi lektor alkalmazásával. Kisebbségi oktatási program (felzárkóztató oktatás) alapján tanulnak a cigány tanulók a 13. Sz. Általános Iskolában, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskolában, a Móricz Zsigmond Általános Iskola Kistelekiszőlőben található tagiskolájában, valamint a Váci Mihály Általános Iskola felsősimai tagiskolájában. A programok bevezetését, felfutását a tárgyi és személyi feltételek biztosításán túl többlet támogatással is segíti a fenntartó. A többi iskolában is kiemelt figyelmet fordítanak a cigány tanulók nevelésére, felzárkóztatására, képességfejlesztésére. Ennek ellenére továbbra is magas az évvesztés aránya és csak enyhe mértékben javult a középfokú továbbtanulási arány. Napközis és tanulószobai ellátás 2000/ / / /2004. csop. száma létszám csop. száma létszám csop. száma létszám csop. száma létszám Napközis Ebből iskolaotthonos Tanulószobás Ellátásban résztvevők aránya (%) 62,5 64,2 65,1 64,8 A város iskoláiban tovább növekedett a napközis és tanulószobai ellátásban résztvevők, és ezen belül az iskolaotthonos oktatásban részesülők aránya. Ezen foglalkoztatási, ellátási formák nem csak az oktatás minőségének javítását szolgálják, hanem szociális és gyermekvédelmi feladatokat is ellátnak. A Tókuckó Üdülő és Továbbképző Intézmény látja el Sóstógyógyfürdőn a gyermekek nyári napközis foglalkoztatását, és üzemelteti a Szigligeti Gyermeküdülőt. Két intézményben biztosított a tanyavilágban lakó gyermekek részére a diákotthoni ellátás (Bessenyei György Kollégiumban és a Szőlőskerti Általános Iskola és Diákotthonban). A tanyán élő gyermekek ellátásán túl ezen intézmények egyre több szociális és gyermekvédelmi funkciót is felvállalnak.

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 (TERVEZET) Hivatal Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Humánszolgáltatási Főosztályának

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016.

KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV 2010-2016. Jóváhagyta: Képviselő-testülete a 211/2010. (II.15.) sz. határozatával Bevezetés...3 Törvényi háttér...3 Az intézkedési

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS

SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY, RÁBASZENTANDRÁS ÉS RÁBACSANAK KÖZSÉGEK TÁRSULÁSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉS SZANY 2010. Tartalomjegyzék Jogszabályi háttér Bevezetés Helyzetelemzés Célkitűzések 3. oldal

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA A LESENCE VÖLGYE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA SZÁZHOLDAS PAGONY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2009-2015 TARTALOMJEGYZÉK ALAPJOGSZABÁLYOK,

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április

7. SZÁMÚ MELLÉKLET KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV. SZEGED 2010. április 7. SZÁMÚ MELLÉKLET A Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV SZEGED 2010. április TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 2014. május 16. 4090 Polgár, Zólyom utca 14. I. BEVEZETŐ A hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a

Részletesebben

1. A törvény célja és alapelvei

1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2014.IX.1. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben