NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 72/2004. (III. 24.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 72/2004. (III. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálatáról, módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város felülvizsgált, módosított intézkedési tervét elfogadja. 2./ A közoktatási intézkedési terv 7. sz. mellékletében foglalt intézményi elhelyezések megoldásával, épületcserékkel és kiváltásokkal egyetért. 3./ A Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola végleges elhelyezését a Hunyadi Mátyás Általános Iskola épületében oldja meg. Ezért szeptember 01-től az intézmény 14 szakközépiskolai osztályát az általános iskola épületében helyezi el. 4./ Megbízza az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát a Váci Mihály Általános Iskola mandabokori és felsősimai tagiskolái, valamint a Móricz Zsigmond Általános Iskola Kistelekiszőlő tagiskolájában a felső tagozaton az oktatás megszüntetésének előkészítésével kapcsolatos feladatokkal, az előírt véleményeztetési eljárások lefolytatásával. Felelős: Békési Elemér Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője Határidő: május / Utasítja az Oktatási, Kulturális és Sport Irodát dolgozzon ki javaslatot a Tókuckó Üdülő és Továbbképző Intézmény által üzemeltetett Szigligeti Gyermeküdülő, és a gyermekek nyári napközis foglalkoztatásának más intézményi, szervezeti formában történő működtetésére, ellátására. Felelős: Békési Elemér Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője Határidő: május 31. k.m.f.

2 Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Művelődési Osztálya 4./ Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények 5./ A nem önkormányzati közoktatási intézmények fenntartói

3 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

4 I. B E V E Z E T É S A Közgyűlés az önkormányzat közoktatási intézkedési tervét a 231/2000. (X.25.) számú határozatával fogadta el. Az intézkedési terv felülvizsgálatát a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény évi átfogó módosítása írja elő. A törvénymódosítás megváltoztatta az iskolai oktatás tartalmi szabályozását és ennek alapján új Nemzeti Alaptanterv került kiadásra. A középiskolákban az új rendszerű érettségi vizsga (kétszintű érettségi) 2005-ben kerül bevezetésre. A törvényi változások számos új feladatot, elvárást határoznak meg úgy a fenntartó, mint az intézmények számára. Az önkormányzatnak az intézkedési terv felülvizsgálatával összhangban el kell készítenie az intézményrendszer működésének minőségirányítási programját. Mivel a minőségirányítási program a fenntartói irányítás feladataival - tervezés, irányítás, ellenőrzés, értékelés - foglalkozik, így ez a fejezet a felülvizsgált intézkedési tervben szükségtelenné vált. Az intézményeknek felül kell vizsgálniuk a pedagógiai programjukat, a házirendjüket és el kell készíteniük minőségirányítási programjukat, melyek a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A felülvizsgálat során kikértük az intézmények, az intézményvezetői munkaközösségek véleményét, egyeztetéseket folytattunk a gazdasági kamarákkal, a munkaügyi központtal és a megyei önkormányzattal (a törvényi előírásnak megfelelően kértünk írásban véleményt a különböző szervezetektől). A nem önkormányzati intézményfenntartóktól kértük, hogy fejlesztési terveiket aktualizálják (8. sz. melléklet). A célok és feladatok meghatározása során figyelembe vettük az ország EUcsatlakozásából következő elvárásokat és lehetőségeket, a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott célokat és prioritásokat, valamint az Oktatási Minisztérium közoktatás-fejlesztési stratégiájában megfogalmazottakat. Az intézkedési terv a módosítással egységes szerkezetben kerül kiadásra, és a következő három tanévre vonatkozik. Meghatározza a fejlesztés főbb irányait, az ágazat fő feladatait, és megvalósításuk kereteit. Tartalmában városi oktatási koncepciónak is megfelel.

5 II. Helyzetelemzés 1. Óvodai nevelés Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. Továbbra is 18 önálló önkormányzati óvoda működik a városban. A fenntartók köre szeptemberétől bővült, a HIT Gyülekezet alapított óvodát, továbbra is működik a Görög Katolikus Egyház és a Waldorf Pedagógiai Egyesület óvodája. 1.1.Születésszám: gyereklétszám változása, tendenciák Nyíregyháza városban születettek száma (KSH tényadatok): Év Születési szám Év Születési szám * 1100 * Előzetes adat Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a születések számát alapvetően 1994-től csökkenés, majd 1999-től stagnálás jellemzi. A KSH korábbi, a vizsgált időszakra vonatkozó prognózisai tendenciájukban nem, számszerűségében kis mértékben eltérnek az eltelt időszak tény adataitól, részben módosítva ezzel a hátralévő időszak prognózisait is. Az önkormányzati óvodákban a gyermeklétszám a csoportok és a férőhelyek száma az alábbiak szerint alakult: Nevelési év 2000/ / / /2004 Gyereklétszám férőhelyek száma csoportok száma ,5 167,5 1 csoportra jutó 26,8 26,5 26,2 25,1 gyereklétszám férőhely kihasználtság 109% 107% 106% 102%

6 Az óvodai gyermeklétszám a vizsgált időszakban fokozatosan csökkent, az első két évben enyhe mértékben, míg a jelenlegi nevelési évben az előző évhez képest 177- tel csökkent a gyermekek száma. Az óvodai csoportok száma érdemben nem változott, így az egy csoportra jutó gyermeklétszám városi szinten 1,7-del lett kevesebb, ami pedagógiai szempontból kedvező. A gyermeklétszám csökkenés okai: 1. a korábbi magasabb születésszámok alapján több gyermek lépett ki az óvodából, mint amennyi a 3-4 éves korosztályból felvételre került, 2. a nem önkormányzati óvodákba felvettek száma növekedett. Az óvodai létszámot befolyásoló tényezők: 3. egész évben történhet óvodai felvétel, mivel a gyermekek csak a 3. életévük betöltése után vehetők fel az óvodába és nem a nevelési év első napjától így az ún. évközis gyermekek száma a városban kb fő; 4. nem minden óvodáskorú gyermek szülei veszik igénybe az óvodai ellátást 3-5 évig, csak 5. életévtől kötelező az iskola-előkészítő foglalkozásokon a részvétel; 5. a fejlettség szerinti beiskolázás bevezetésének hatásaként a 7. életévüket betöltő gyerekek is lehetnek az óvodában és a gyakorlat azt mutatja, hogy számuk növekvő. Az óvodák terhelésének mértékéről akkor kapunk képet, ha vizsgáljuk az óvodai férőhelyek alakulását. Addig, míg 1990-ben a férőhelyek száma 325-tel volt több a gyermeklétszámnál, az évi átszervezést követően ez a tendencia megfordult. A férőhely-kihasználtság a vizsgált időszakban ismét csökkenést mutat, de meghaladja a 100%-ot (kihasználtság = gyermeklétszám/férőhely). Az óvodai csoportok átlaglétszáma még mindig meghaladja a törvényben megengedett maximális (25 fő) csoportlétszámot. Az átlaglétszám csökkenése kedvezőbb feltételeket teremtett a sajátos nevelési igényű, a magatartási, tanulási problémákkal küzdő gyermekek integrált nevelésének. A szakvéleménnyel rendelkező gyermekek a csoportok szervezésében 2, illetve 3 főként vehetők figyelembe, ellátásukban magasabb összegű normatíva vehető igénybe. Az óvodák, illetve az óvodai csoportok átlaglétszáma mögött nagymértékű szóródás mutatható ki. A fős csoportok száma 57, míg 111 csoport fő közötti átlaglétszámmal működik. A magasabb létszámot több tényező idézi elő: 6. törvényben biztosított joga a szülőknek a szabad óvodaválasztás, 7. az óvodaépületek egy része nem ott helyezkedik el, ahol az óvodáztatás iránti igény felmerül, 8. az óvodák helyi nevelési programjának ismeretében a szülők döntenek az óvodáról, és az óvodapedagógusokról, akikre a gyermekük nevelését bízzák A fentiek területi egyenetlenséget okoznak, egyes intézmények évről-évre magas gyermeklétszámú csoportokkal működnek (Eszterlánc Óvoda, Tas u., Etel köz;

7 Margaréta Óvoda Fazekas János tér; Gyermekek Háza Óvoda Kereszt utca; Százszorszép Óvoda Kállói út; Kerekerdő Óvoda Sóstói út). Az óvodák leterhelése így nem egyenletes, ennek kiegyenlítésére törekedni kell a következő időszakban. Az óvodák már ma is látható erőfeszítéseket tesznek nevelőmunkájuk kiterjesztésére, a foglalkozások színvonalának emelésére, ezzel óvodájuk vonzóvá tételére. A tervidőszakban a nem önkormányzati óvodák megerősödésével további enyhe mértékű (3,5-4,5 %-os) létszámcsökkenés várható (2. sz. melléklet). 1.2.Az óvodai nevelés fő jellemzői, sajátosságai Intézményrendszerünkben az óvoda fontos funkciót betöltő nevelési intézmény, amely a családi neveléssel együtt alapozza meg a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és gondoskodik az iskolai életmódra való felkészítésről szeptember 01-től valamennyi óvodánk az óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban önálló helyi nevelési programot készített, amelyet a fenntartó jóváhagyott és ez alapján folyik a nevelés az óvodában. Az óvodák az Országos Közoktatási Intézet adatbankjából hétféle programból választottak és a helyi sajátosságaikat figyelembe véve adaptálták, illetve dolgozták ki az elkövetkező időre szóló helyi nevelési programjukat. Ezek a következők: Komplex prevenciós, Tevékenységközpontú, Egészséges életmód, Epochalis rendszerű, Freinet rendszerű, Lépésről-lépésre, Montessori pedagógiára épülő (3. sz. melléklet). A város óvodáinak nevelőmunkája az elmúlt évtizedben alapvető változáson esett át. Megjelentek és igen sikeresen működnek az alternatív pedagógiai módszerek, kiegészítve és színesebbé téve a hagyományos pedagógia önmagában is színvonalas kínálatát. Azon térségekben, ahol magas a munkanélküliség és a hátrányos helyzetű gyermekek száma elsősorban a hátránykompenzálást ellátó programok működnek. A Huszár lakótelepen a Lépésről lépésre program kifejezetten a probléma kezelésére irányul. A város térségében a komplex prevenciós program célzatosan a leghatékonyabb pedagógiai módszerekkel támogatja a felzárkózást. További, a legkorszerűbb pedagógiai elvekre építő programokat (pl. Montessori, Freinet, Epochális, Tevékenységközpontú) működtető óvodák nyújtanak a nyíregyházi szülők számára választási lehetőséget. Etnikai részprogrammal a Kincskereső Óvoda (Dália u.) a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó speciális részprogrammal, a Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) és a Búzaszem Óvoda (Búza u.) rendelkezik. A képességbeli különbségeket figyelembe veszik a helyi nevelési programok, valamennyinek alapelve a személyiség és gyermekközpontúság. A kiemelkedő tehetségű gyermekek differenciált fejlesztésére szintén kiválóan alkalmasak az óvodai szervezeti keretek, az alkalmazott munkaformák és módszerek.

8 A partnerközpontú működést elsősorban a minőségfejlesztési tevékenység fordította a folyamatos fejlesztés és az igények konkrét figyelembevétele irányába. Három intézmény kezdte meg a Comenius I. modell kiépítését már a kísérleti szakaszban és működteti elkészített szabályzatai szerint. (Gyermekek Háza Óvoda, Kereszt u., Búzaszem Óvoda, Búza u., Nyitnikék Óvoda, Sóstóhegy). Az óvodák saját megítélése szerint tíz intézmény tart a Comenius rendszer kiépítésének félidejében, négy kezdte meg a rendszer építését, és egy óvoda halad saját egyéni úton. A folyamat tehát a törvényeknek megfelelően minden intézményben elindult, mely jó alapot jelent az intézményi minőségirányítási program elkészítéséhez. A partnerközpontú működés rendszerszintű bevezetése nagymértékben segítette az óvoda-iskola kapcsolat erősítését. Egyeztetések, hospitálások szolgálják a korábbi időszaknál jobban a gyermeki érdekek érvényesülését. A partnerkapcsolatok működése az óvodák és szülők között szintén pozitív irányban változott. Minden intézmény megtalálta azokat az együttműködési formákat, melyek a közeledést, az igények figyelembevételét szolgálják. Sok pedagógiai tartalmú rendezvény és program élménye segíti, hogy a szülők is magukénak érezzék az óvodát. A szülők egy része anyagilag is támogatja az intézményeket, más része a szervezési és aktuális feladatok végzésébe is bekapcsolódik. Az óvoda speciális szolgáltatásokkal (logopédia, gyógytestnevelés, sóterápia, ételallergiások szükségleteinek figyelembevétele, fejlesztő pedagógia és gyógypedagógia), valamint önköltséges foglalkozásokkal reagál az igényekre. Önköltséges foglalkozásokban résztvevő gyermekek száma: fő, a legnépszerűbb a gyermektorna, néptánc, kézműves, úszás foglalkozás, de a kínálat széles: angol, német, ovifoci, zeneovi, furulya, mazsorett, számítástechnika stb.. Az önköltséges foglalkozások szabályozottan a kisgyermekkornak megfelelő pedagógiai megközelítésben működnek, bár szakszerűségük és a terület kiválasztása szakmailag kevésbé ellenőrzött, mint az alapfeladatok körébe sorolható nevelés. Az elmúlt években több óvoda régiós szakmai bázissá vált, mely az ott folyó magas színvonalú pedagógiai munkának köszönhető. Tevékenységük segíti a város és más települések óvodapedagógiai fejlődését. A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisóvodája a Gyermekek Háza Óvoda és Búzaszem Óvoda. A Kincskereső Óvoda (Árpád u., Dália u.) a Lépésről lépésre óvodai program bázisa, Virág Utcai Óvoda (Virág utca) az Epochális nevelés bázisa, a Nyitnikék Óvoda Jázmin u. 10.) a vizuális nevelés bázisa, a Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.) a Montessori óvodai nevelés bázisa. Az óvodák működésük eredményessége érdekében pályázatokkal és szülői segítséggel igyekszenek pótolni, kiegészíteni költségvetésüket, eszközfejlesztésüket. Megfigyelhető az elmúlt időszakban az óvodák számára más intézményfokhoz képest kevesebb és kisebb összegű pályázati lehetőség volt elérthető, így a sikeres pályázatok eredményessége még kiemelkedőbb.

9 Az óvoda szociális funkciói megerősödtek, a gyermeküket óvodába járató családok 20 százalékában él munkanélküli szülő (egyik szülő munkanélküli: 15,1% mindkét szülő munkanélküli: 4,9%) A város óvodái közül 11-ben eléri, illetve meghaladja a 40 %-ot a hátrányos helyzetű gyermekek aránya. (Hátrányos helyzetű az a gyermek, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak.) 1.3 Különleges gondozás, gyógypedagógiai nevelés Minden óvodás korú gyermeknek joga van az óvodai neveléshez. A sajátos nevelési igényű gyermeknek is joga, hogy különleges gondozásban, nevelésben, megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön. A különleges gondozás a korai fejlesztéssel kezdődik. A Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodai nevelésbe. A városban két óvodában, a Gyermekek Háza és a Búzaszem Óvodában működik önálló gyógypedagógiai csoport: mindkét csoport heterogén életszervezésű és középsúlyos értelmi fogyatékos óvodás gyermekeket nevel (8-8 fővel). 1. Gyermekek háza Óvoda (Nyíregyháza, Kereszt u. 8.): halmozottan sérült: értelmi, testi, érzékszervi, autista kisgyermekeket nevel. 2. Búzaszem Óvoda (Nyíregyháza, Búza út 7-17.) halmozottan sérült: DOWNszindrómás, értelmi fogyatékos kisgyermekek neveléséről gondoskodik. A gyógypedagógiai csoportokban a gyermekek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesülnek, gyógypedagógusok irányításával. Mindkét óvoda rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges. A Napsugár Óvodában (Stadion u.) mozgásfogyatékos gyermekek integrált nevelésére nyílt lehetőség 2003-tól, akik speciális fejlesztésükkel részt vehetnek az óvodai nevelésben, ezzel is segítve a fogyatékos gyermekeket nevelő családokon. A városban két kis létszámú fejlesztő csoport működik. A Kikelet Óvodában 16 fő súlyos magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő óvodás gyermeket nevelnek. A Tündérkert Óvodában 15 fő tanulási nehézséggel küzdő gyermeket fejlesztenek. A sajátos nevelést, fejlesztést fejlesztőpedagógusok végzik a legalapvetőbb speciális tárgyi feltételrendszerrel, hatékonyan fejlesztő, jól kidolgozott programmal Az esélyt teremtő integrált nevelést városunkban 9 óvoda vállalta fel: Gyermekek Háza, Eszterlánc, Búzaszem, Napsugár, Bóbita, Gyermekkert, Százszorszép, Nefelejcs, Virág Utcai Óvodák. Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését fejlesztő pedagógusok, szakirányú intenzív továbbképzésekben részesült óvodapedagógusok végzik, külső szakemberek segítségével. (Logopédus, konduktor, gyógypedagógus, gyógytornász.) Egyrészt az óvodapedagógusok irányításával zajlik a mozgáskoordináció, a gyógytorna, másrészt a Nevelési Tanácsadó szakemberei,

10 gyógypedagógusai foglalkoznak hallássérült gyermekekkel, illetve konduktorai a mozgássérült óvodás gyermekekkel. Sajnálatos tény, hogy egyre több kisgyermek születik valamilyen rendellenességgel. Városunk óvodáiban 304 fő sajátos nevelési igényű, magatartási zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő és egészségkárosodott, krónikus betegségben szenvedő kisgyermeket nevelnek, 7,23%-a az óvodásgyermekek létszámának. A habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásukhoz szükséges speciális szakemberek hiánya az utazó gyógypedagógusi hálózat fejletlensége miatt integrált nevelésük feltételei csak részben biztosítottak. A beszédhibás, illetve beszédfogyatékos gyermekek óvodai nevelése normál csoportokban, integráltan történik. A logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadó logopédusai végzik A város óvodáiban 13 logopédus látja el a beszédindítást, beszédfejlesztést, heti 137 órában. Intézményenként átlag heti 4 órában végzik az 578 gyermek logopédia ellátását ez 13,77%-a az óvodások számának. A logopédiai ellátásra várakozók, az intenzív egyéni, több órás ellátást igénylők része indokolja a szakember-ellátottság további javítását. Óvodáinkban hátrányos helyzetű gyermeket tartanak nyilván. Ez az óvodások (4.206 fő) 28,8%-a. A számadatok azt bizonyítják, hogy a gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök munkája tartalmában és mennyiségében megnőtt. Sem órakedvezményt, sem pótlékot nem kapnak, így a 32 órás kötelező órájukon felül végzik e rendkívül nehéz, de fontos felelősségteljes munkát. Az óvoda kiemelt feladata, hogy ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, felderíti a fejlődést veszélyeztető okokat és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére. Mindezt koordinálja a gyermekvédelmi felelős. 2. Általános iskolai nevelés, oktatás 2.1. Tanulói létszám, osztályok száma, az intézményhálózatban bekövetkezett változások Az 1990-es években az intézményhálózatban bekövetkezett változások 2000-re lezárultak. Megtörténtek az iskolaszerkezeti átalakulások, a fenntartói változások. Iskolák kerültek tanulókkal együtt egyházi fenntartásba, illetve nem önkormányzati iskolák kezdték meg működésüket, valamint iskolabezárásokra is sor került. Az iskolaszerkezetben is lényeges változások voltak a 6, illetve 8 osztályos gimnáziumi oktatás megerősödésével. Jelenleg iskolát tart fenn, illetve működtet a református, a görög katolikus és az evangélikus egyház, a hit gyülekezet és a Waldorf Pedagógiai Egyesület, valamint a Nyíregyházi Főiskola. Az önkormányzat által fenntartott intézmények közül egy általános iskolában, egy középiskolában és három nem önkormányzati

11 intézményben folyik 6, illetve 8 osztályos gimnáziumi képzés, ami további tanulókat von ki az önkormányzati általános iskolákból. A kialakult fenntartói sokszínűség jó irányba mozdította el az iskolaválasztás szabadságát és egyben versenyhelyzetet teremtett. A 2003/2004. tanévben a város iskoláiban 1-8. évfolyamon diák tanul, közülük az önkormányzat által fenntartott hagyományos 8 osztályos általános iskolákban en tanulnak. Az 1-8. évfolyamon a tanulók 28,5 %-a nem önkormányzati általános iskolákba, valamint a 6 és 8 osztályos gimnáziumok (önkormányzati és nem önkormányzati) alsóbb évfolyamaira jár (2.776 és 552 tanuló). Az önkormányzati intézmények szerepe az általános iskolai ellátásban a jövőben is dominál, a következő években % körüli arány várható (a nem önkormányzati fenntartású iskolák szerepének mérsékeltebb erősödésével számolva). A vizsgált időszakban ( ) sem iskolabezárás, sem átadás, illetve szerkezetváltozás nem volt. Az önkormányzati iskolákban a tanulólétszám és az osztályok száma az alábbiak szerint alakult: 2000/ / / /2004 Tanulólétszám Osztályok száma Egy osztályra jutó tan.létszáma 24,2 23,7 23,2 22,8 A táblázat az önkormányzat által fenntartott intézményekben az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolások adatait tartalmazza (a 6 és 8 osztályos gimnáziumok alsóbb évfolyamaira járók nélkül). A tanulólétszám évenként fokozatosan csökkent, a három év alatti csökkenés 850 fő, ami 9,3 %-ot jelent. Az osztályok száma ettől kisebb arányban csökkent, ami az átlaglétszám csökkenését eredményezte. Az iskolahálózat jellemzője, hogy lényeges különbségek vannak az egyes iskolák tanulólétszámában, átlaglétszámában és kapacitás kihasználtságában. Ez egyrészt a város sajátos településszerkezetéből adódik (külterületi kisiskolák, peremkerületi iskolák), másrészt abból, hogy a szülők az általuk jobb színvonalúnak ítélt belvárosi iskolákba íratják be gyermekeiket. Az iskolák egy részében jogszabályi előírás, illetőleg az önkormányzat engedélye alapján az előírt létszámnormáktól való eltérés lehetséges. Ezek a külterületi és tanyasi kisiskolák, a halmozottan hátrányos helyzetű, a cigány tanulókat, az egészségkárosodott, illetve fogyatékos tanulókat oktató iskolák. A tanulók egyötöde jár ezekbe az intézményekbe.

12 Az elmúlt években az iskolák két csoportja között az egy osztályra jutó tanulólétszámban a különbség 8-10 fő között mozgott. A tanyasi kisiskolák közül Felsősimán és Mandabokorban a tanulólétszám fokozatosan tovább csökkent, ezért a következő tanévtől már csak 2-2 összevont évfolyamú osztályban folyik az oktatás. Kistelekiszőlőben a 2000/2001. tanévben még 125 tanulót oktattak a 8 osztályban, de ez a létszám a jelenlegi tanévben 81 főre csökkent, így egy-egy osztályban 8-14 fő a tanulólétszám. A külterületi iskolák közül Oroson és Sóstóhegyen is fogyott a tanulólétszám. Gondot jelent, hogy az első évfolyamon indítható-e a két osztály a következő években. A peremkerületi iskolákban is tapasztalható (Borbánya, Kertváros) a tanulólétszám és az átlaglétszám csökkenése. Örökösföld lakótelepen a lakásépítések ellenére tovább fogyott a tanulólétszám, valamint jelentős különbség mutatkozik a településrész két iskolája szülői keresettségében, a tanulói létszámban. A Móra Ferenc Általános Iskolában a 2000/2001. tanévhez képest a tanulólétszám ről 952-re, az osztályok száma 38-ról 35-re csökkent. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolában a tanulólétszám 447- ről 319-re, míg az osztályok száma 21-ről 17-re csökkent, és már csak egy első osztály indult az intézményben. A tanulólétszám és az osztályok számának további csökkenésével az iskola épületének kihasználtsága egyre romlik. (Jelenleg már 10 tanterem áll üresen, illetve nem használják oktatásra.) A belvárosi nagy iskolákban a magas átlaglétszámok az alsó tagozatban mérséklődtek, és két intézményben az osztályok száma is csökkent (Vécsey Károly Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola). A 8. évfolyamot befejező és az első osztályt kezdő tanulók létszámkülönbsége alapján a nem önkormányzati iskolák és a 6, illetve 8 osztályos gimnáziumok létszámcsökkentő hatását is figyelembe véve megállapítható, hogy a tanulólétszám a tervidőszak végéig (2006/2007. tanév) tovább csökken, mértéke 7,5-8,5 % közötti. A tanulólétszám csökkenése főleg a perem- és külterületi iskolákat és azokat az intézményeket érinti, melyek szülői keresettsége az elmúlt években érzékelhetően csökkent. A nyolcadik és az első évfolyam osztályszám különbsége alapján az osztályok száma 22-vel csökken (évenként első osztály indítását feltételezve). Ezt a változást tartalmazza az intézmények beiskolázási tervét bemutató 5. sz. melléklet. A tanulólétszám várható fogyásával összhangban legalább 30 osztálynak kell megszűnnie ahhoz, hogy az átlaglétszám városi szinten tovább ne csökkenjen. A tanulólétszám további várható csökkenése és az iskolák átlaglétszámában meglévő különbségek indokolják az intézményhálózatban a szükségletek és a kapacitások hatékonyabb összehangolását.

13 2.2. A feladatellátás tartalmi jellemzői Az önkormányzat által fenntartott 19 intézményben folyik általános iskolai oktatás, melyek közül egyben 4, illetve 8 osztályos gimnáziumi képzés is van (Arany János Gimnázium és Általános Iskola). Egy intézményben enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatását végzik (Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola), míg az egészségkárosodott, fogyatékkal élők integrált oktatásában jelentős szerepet vállal szintén egy iskola (Gárdonyi Géza Általános Iskola). Az intézmények évben a közoktatási törvényben bekövetkezett változásoknak megfelelően módosították pedagógiai programjukat összhangban a közoktatási intézkedési tervvel, melynek mellékletében meghatározott intézményi profilokat megtartották. Az intézmények a pedagógiai programjuk kidolgozása során lehetőséget kaptak, hogy kialakíthassák egyéni arculatukat, figyelembe véve az iskolahasználók elvárásait. Az iskolák többségében a tárgyi és személyi feltételek javulásával előbbre lépés történt az idegen nyelvek és a számítástechnika-informatika oktatása terén. Ezen tantárgyakból a szülők igénye alapján több intézményben emelt szintű oktatás is folyik. A programokban és ezzel összhangban az iskolai nevelő-oktató munkában nagyobb hangsúlyt kapott a személyiség és a közösségi élet fejlesztése, a diákjogok érvényesülése, a hátrányos helyzetű, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a tehetség, a képesség kibontakoztatásával összefüggő pedagógiai tevékenység. Az iskolák előbbre léptek a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztató oktatása bevezetésében, kiterjesztésében, a tehetséggondozásban pedig az önkormányzat pályázati úton is támogatja a megyei és országos tanulmányi versenyekre történő felkészítést, a tehetségnevelési formák gazdagítását. A központilag végzett mérések és az eredményességi mutatók alapján azonban megállapítható, hogy továbbra is jelentős a tanulmányi eredmények polarizálódása: egyrészt az iskolák közötti különbségek, a tanulók szociokulturális hátterével összhangban jelentősek, másrészt az igen jó teljesítményt nyújtó tanulók mellett ugrásszerűen megnőtt a nagyon gyengék, a jelentősen lemaradók, a tanulási nehézséggel küzdők aránya. A hazai és nemzetközi mérések (PISA, MONITOR, IEA) eredményei egyaránt azt jelzik, hogy az oktatás alapozó időszaka, az alapkészségek fejlesztése komoly problémákat mutat. Mind a központi tartalmi (tantervi) szabályozás, mind az iskolai pedagógiai gyakorlat továbbra is az ismeretközpontú tartalmakat részesíti előnyben, kevés időt és figyelmet fordít az alapkészségek elmélyítésére, a képességfejlesztésre, a differenciálásra, ezért magas azon tanulók száma, akik az alapkészségek részleges vagy teljes hiányával kezdenek hozzá a következő képzési szakaszhoz, ahol lemaradásuk tovább növekszik. Különösen magas ezen tanulók aránya a hátrányos helyzetű és a roma gyermekek esetében. A jelenlegi tanévben öt iskola vezette be szakértői segítséget és önkormányzati támogatást is igénybe véve a miniszter által kiadott pedagógiai rendszer alapján a

14 hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelési programját (Szőlőskerti Általános Iskola, Benczúr Gyula Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Vécsey Károly Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola). A program a hátrányos helyzetű tanulóknak a többi tanulóval azonos csoportban való oktatását, nevelését célozza speciális pedagógiai eljárásokkal úgy, hogy hátrányuk csökkenjen, számukra a leginkább megfelelő, optimális fejlesztést biztosítva. Az önkormányzat kiemelten támogatja a német két tannyelvű oktatást (Zelk Zoltán Általános Iskola), valamint a szlovák kisebbségi oktatást (Váci Mihály Általános Iskola) többek között időkeretek biztosításával, illetve idegen nyelvi lektor alkalmazásával. Kisebbségi oktatási program (felzárkóztató oktatás) alapján tanulnak a cigány tanulók a 13. Sz. Általános Iskolában, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskolában, a Móricz Zsigmond Általános Iskola Kistelekiszőlőben található tagiskolájában, valamint a Váci Mihály Általános Iskola felsősimai tagiskolájában. A programok bevezetését, felfutását a tárgyi és személyi feltételek biztosításán túl többlet támogatással is segíti a fenntartó. A többi iskolában is kiemelt figyelmet fordítanak a cigány tanulók nevelésére, felzárkóztatására, képességfejlesztésére. Ennek ellenére továbbra is magas az évvesztés aránya és csak enyhe mértékben javult a középfokú továbbtanulási arány. Napközis és tanulószobai ellátás 2000/ / / /2004. csop. száma létszám csop. száma létszám csop. száma létszám csop. száma létszám Napközis Ebből iskolaotthonos Tanulószobás Ellátásban résztvevők aránya (%) 62,5 64,2 65,1 64,8 A város iskoláiban tovább növekedett a napközis és tanulószobai ellátásban résztvevők, és ezen belül az iskolaotthonos oktatásban részesülők aránya. Ezen foglalkoztatási, ellátási formák nem csak az oktatás minőségének javítását szolgálják, hanem szociális és gyermekvédelmi feladatokat is ellátnak. A Tókuckó Üdülő és Továbbképző Intézmény látja el Sóstógyógyfürdőn a gyermekek nyári napközis foglalkoztatását, és üzemelteti a Szigligeti Gyermeküdülőt. Két intézményben biztosított a tanyavilágban lakó gyermekek részére a diákotthoni ellátás (Bessenyei György Kollégiumban és a Szőlőskerti Általános Iskola és Diákotthonban). A tanyán élő gyermekek ellátásán túl ezen intézmények egyre több szociális és gyermekvédelmi funkciót is felvállalnak.

15 Nyírszőlősön az iskolához kapcsolódva gyermekek átmeneti otthona is működik, amely a család életvezetési nehézségei, problémái miatt veszélyeztetett gyermekek elhelyezését, gondozását biztosítja. Három intézmény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány megbízásából és támogatásával szakmai bázisintézményi feladatokat is ellát (Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Kertvárosi Általános Iskola, Vikár Sándor Zeneiskola). Ezek az intézmények szakmai módszertani-, továbbképzési- és információs központként segítik a város és a megye iskoláiban folyó pedagógiai munkát. Az intézmények tartalmi munkájával kapcsolatos innováció a pályázati tevékenységben jól nyomon követhető. Az iskolák növekvő mértékben vonnak be működésük finanszírozásába pályázati forrásokat. A pályázati területek igen szerteágazóak. A könyvtári, taneszközfejlesztési támogatáson túl az intézmények leggyakrabban tanórán kívüli tevékenységekre, programokra, sporttevékenységre kértek és kaptak támogatást. Az oktató-nevelő munka tartalmi fejlesztését célozták a tehetséggondozást, a speciális gondozást igénylő tanulók fejlesztését, a drog-prevenciót célzó pályázatok. Az intézmények egy részénél a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, az informatikai fejlesztés, a PHARE- és Socrates pályázatok is megjelentek. A vizsgált időszakban az intézményi munka speciális területeként jelent meg, s már a módosított pedagógiai programokban is tetten érhető a közoktatási minőségfejlesztés. Az Oktatási Minisztérium által finanszírozott modellépítésben (COMENIUS) 7 intézmény vett részt (Zelk Zoltán Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Vécsey Károly Általános Iskola, Szabó Lőrinc Általános Iskola, Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Herman Ottó Általános Iskola, Móricz Zsigmond Általános Iskola) közülük kettő építette ki a teljes körű II. modellt is (Gárdonyi Géza Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola), míg a többiek az I. modellen a partnerközpontú működésen dolgoznak. Munkájukat tanácsadó cégek segítik, melyet pályázati úton nyertek el, és az önkormányzat is külön támogatást biztosított a részükre. A többi intézmény zömmel a továbbképzési keretre támaszkodva igyekezett megfelelően képzett humán erőforrást biztosítani a COMENIUS I. modell kiépítéséhez Alapfokú művészetoktatás Az önkormányzat által fenntartott Vikár Sándor Zeneiskola nagy hagyományokkal rendelkezik, a megyei zeneoktatás szakmai központja és jelentős szerepet tölt be a város zenei életében. Az intézkedési tervben meghatározottal összhangban sor került az egyházzene szak és hozzá kapcsolódva az orgona szak indítására, bővült a népzene oktatása (több hangszerrel). Új elemként jelent meg, hogy beindult a reneszánsz és barokk zenei képzés és az intézmény az elektronikus zenei képzés kelet-magyarországi központja lett.

16 A művészetoktatás területén a kínálatot gazdagítják az általános iskolákban különböző művészeti ágakban (néptánc, társastánc, dráma, média, képzőművészetek, báb, hangszeres zene stb.) képzést folytató magániskolák. Ezen intézmények száma jelentősen növekedett, jelenleg 10 ilyen iskola működik a városunkban, több mint kétezer gyermeket foglalkoztatva. Engedélyezésük és ellenőrzésük megyei főjegyzői hatáskör. A képzés színvonalát illetően nincsenek vizsgálati adataink, de ellentmondás mutatkozik a művésztanár-képzés szűk köre, az alapfokú művészetoktatási intézmények nagy száma és gyermeklétszáma között. A magán iskolák gyakran az adott intézményben dolgozó pedagógust foglalkoztatják, ugyanakkor általános iskoláink közül egyik sem folytat alapfokú művészetoktatást Különleges gondozás, sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, pedagógiai szakszolgálatok A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának fejlesztésének feltételei az elmúlt években jelentősen javultak (intézmények elhelyezésével, tárgyi feltételek javulásával, rehabilitációs óraszámok, időkeret növelésével, fejlesztő szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek alkalmazásával). Az önkormányzat fenntartásában egy önálló gyógypedagógiai intézmény működik, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola. Az intézmény elsősorban enyhe fokú értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatását, szakképesítés megszerzésére vonatkozó felkészítést látja el. Az iskola felvállalta az integráltan nevelhető autista (értelmi fogyatékos) tanulók oktatását és a mozgássérült középsúlyos értelmi fogyatékos magántanulók fejlesztését, osztályozó vizsgára történő felkészítését is. A középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint az autista tanulók iskolai oktatását a megyei önkormányzat által fenntartott Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon látja el. A városban élő testi-, érzékszervi- és beszédfogyatékos gyermekek többsége megyei vagy országos beiskolázású gyógypedagógiai intézményekben folytatja tanulmányait, illetve részesül ellátásban. Az elmúlt időben tovább erősödött azon szülői igény, hogy ezen gyermekek a helyi általános iskolák valamelyikében integráltan tanulhassanak. A Gárdonyi Géza Általános Iskola a szülői igényekre reagálva mozgássérült, nagyothalló, csökkentlátó (15-20), valamint egészségkárosodott (asztmás, szívbeteg stb.; 20-25) gyermek iskolai nevelését, oktatását és speciális fejlesztését végzi. Ellátásukhoz, a tanulók számára nyújtandó többlet-szolgáltatásokhoz a feltételeket önkormányzati támogatással és pályázati úton igyekszik megteremteni. Évente mozgáskorlátozott, látás-hallássérült gyermek tanul 6-8 további általános iskolában. Az integrált nevelés iránti igény folyamatosan növekszik. A pedagógusok oktató, fejlesztő munkáját a pedagógiai szakszolgálatok gyógypedagógus szakemberei segítik.

17 Nem épült még ki a megyei szinten szervezhető utazó gyógypedagógusi hálózat, valamint az országos, illetve térségi beiskolázású gyógypedagógiai intézmények utazó gyógypedagógusai sem tudják kielégíteni a megnövekedett, részben integrált nevelésben részesülők fejlesztési igényeit. Ezen tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges speciális eszközök, felszerelések is gyakran hiányoznak az intézményekből, beszerzésük esetenként rendkívül költségigényes. Valamennyi intézményt érintő probléma, hogy az épületek akadály-mentesítése nem megoldott, így a mozgáskorlátozott tanulók egy része nem jut hozzá a szükséges ellátáshoz. A sajátos nevelési igényű gyermekek közül a beilleszkedési, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdő, és a részképesség zavarban szenvedő (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, stb.) tanulók száma a legmagasabb ( fő). Nevelésük, oktatásuk a többi tanulóval egy osztályban történik, évente 1-2 iskolában indult részükre felmenő rendszerben egy-egy kis létszámú osztály. Pszichológiai terápiás gondozásba vételük, logopédiai és speciális fejlesztésük - többnyire szakemberek hiánya miatt csak részben megoldott (fejlesztő pedagógus, pszichopedagógus, logopédus, pszichológus). Lényegesen növekedett a logopédiai ellátásban részesülő tanulók létszáma, a felmérések szerint ezen korosztály 4-6 %-a igényel ilyen ellátást. Még mindig magas az évente várólistára kerülők száma, az intenzív (heti több órás) és az egyéni logopédiai foglalkozások csak korlátozott mértékben biztosítottak. A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás feltételei lényegesen javultak. A Nevelési Tanácsadó új épületbe költözésével, a felszereltség javításával, kulturált és minden tekintetben szakszerű ellátást tesz lehetővé. A szakszolgálati létszám 5 pszichológussal, 1 fejlesztő pedagógussal és 2 logopédussal bővült. Az intézmény által ellátott szakszolgálati feladatok köre fokozatosan kibővült: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, középiskolák iskolapszichológiai ellátása, az integráltan nevelt tanulók habilitációs foglalkoztatásának segítése. A megyei önkormányzattal és 7 községi önkormányzattal kötött feladatellátási megállapodás és szerződések alapján körzeti feladatokat is ellát. A megyével kötött megállapodás lejárt és a községekkel kötött szerződések is felülvizsgálatra szorulnak. Az intézmény előadások tartásával, akkreditált képzések szervezésével aktív résztvevője a pedagógus továbbképzéseknek, valamint megyei szakszolgálati bázisintézményi feladatokat is ellát. Számos gyermekvédelmi, gyermekjóléti és más szakszolgálati intézménnyel, egyesülettel áll napi munkakapcsolatban. Ezt a gyakorlatot kölcsönös együttműködési megállapodás nem szabályozza, elkészítése növelné a gyermekellátás összehangolását és biztonságát. Az intézmény szolgáltatásai iránti keresettség, a folyamatos gondozási feladatok bővülése indokolják a személyi és tárgyi feltételek további javítását.

18 3. Középfokú nevelés-oktatás, szakképzés Gimnázium Iskolaszerkezet, tanulói létszám alakulása A gimnáziumi képzésben az iskolaszerkezet 4, 6 és 8 évfolyamos oktatás - kialakítása befejeződött. Tanulólétszám és az osztályok számának alakulása a gimnáziumokban T a n é v 2000/ / / /2004. létsz. mm. oszt. létsz. oszt. létsz. oszt. létsz. oszt. 8 osztályos osztályos osztályos Arany J.Tehetség. Tehetségg Összesen A közötti időszakban 94 fővel emelkedett a gimnáziumi tanulók száma (2,8 %). A növekedést - hat osztály volt - az Arany János Gimnázium és Általános Iskola felfutó párhuzamos osztálya, a Vasvári Pál Gimnáziumban a plusz osztály indítása a felvételi eljárás során fel nem vett jó képességű tanulók tankötelezettségének biztosítása és a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumban az Arany János tehetséggondozó program felfutása okozta. A nem városi tanulók aránya 37,3 %. A gimnáziumi képzésben figyelembe véve az ide jelentkezők számát és tanulmányi eredményét a tervidőszakban a kapacitást nem szükséges bővíteni Az oktatás tartalmi jellemzése A gimnáziumok korábban kialakított arculata, képzési profilja alig változott az elmúlt években. Tovább működtek az intézményekben a tagozatos és emelt szintű osztályok (3. sz. melléklet). A Zrínyi Ilona Gimnáziumban a 2001/2002-es tanévben beindult az Arany János tehetséggondozó program. Gimnáziumi osztály indult a Művészeti Szakközépiskolában. A Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola megtartotta a gimnáziumi osztályait.

19 A gimnáziumok többségében az intézkedési tervnek megfelelően érvényesítve a prioritást, emelt óraszámban és csoportbontásban folyik az idegen nyelvek oktatása. A közoktatási törvény módosítása, s a tantervi változások miatt az intézmények számára biztosított kisebb időkeret nehezítette a tanulókkal való differenciált foglalkozást. A gimnáziumok alapvetően a főiskolai és egyetemi tanulmányokra készítenek fel. A beiskolázási eredmények a felsőoktatási felvételi rendszer liberalizálása miatt is tovább erősödtek. A legjobb eredményt elérő gimnáziumok esetében a továbbtanulási szándék 100 %-os, s összességében a gimnazisták %-a kíván egyetemen, főiskolán továbbtanulni. A tanulók életkezdési esélyeit segítik a gyakorlati jellegű képzések (idegenvezetés, számítástechnika). Örvendetes, hogy a város gimnáziumai közül a középiskolai munka több mutatóját tekintve is országos élvonalban van a Zrínyi Ilona és Krúdy Gyula Gimnázium. Lényegesen javultak a Kölcsey Ferenc Gimnázium mutatói is. Kiemelkedők a Vasvári Pál Gimnázium sporteredményei. Két gimnázium a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítványtól kapott megbízás alapján bázisiskolai feladatokat lát el. A Kölcsey Ferenc Gimnázium a megye iskolai könyvtárosainak képzését és továbbképzését végzi, illetve segíti szakmai munkájukat. A Zrínyi Ilona Gimnázium az egyes tantárgyak eredményesebb tanításához nyújt értékes szakmai és módszertani segítséget. Több gimnáziumban kiépült és bevezetésre került a Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztő program intézményi modellje (Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Krúdy Gyula Gimnázium, valamint a Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola). A minőségbiztosítás és minőségfejlesztés terén kiemelkedő eredményeket ért el a Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. Az intézmények eredményesen vettek részt az Oktatási Minisztérium, illetve a más szakminisztériumok által meghirdetett pályázatokon. Ezek a pályázati források hozzájárultak az informatikai és más szakmai eszközfejlesztéshez.

20 3. 2. Szakközépiskola, szakiskola, szakképzés Iskolaszerkezet, tanulólétszám alakulása A tanulólétszám alakulása a szakközépiskolákban T a n é v 2000/ / / /2004. létsz. Oszt. Létsz. m oszt. létsz. m oszt. létsz. m oszt évfolyam Szakképzés Összesen A középiskolai évfolyamokon (9-13. osztály) a tanulólétszám 2000-hez képest kisebb hullámzással 107-tel nőtt (2, 3 %), ami évenként egyenletesen 1-1 új osztály indítását jelentette. Az egy tanulócsoportra jutó létszám 31,1 fő. A rendszeren belül azonban ez a Wesselényi Miklós Szakközépiskolában, a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari, Idegenforgalmi Szakközépiskolában csökkenéssel, az Inczédy György Szakközépiskolában, a Zay Anna Szakközépiskolában és a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskolában növekedéssel járt. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskolában a szakközépiskolai osztályok felfutása befejeződött. A szakközépiskolákba az elmúlt években sok gyenge képességű tanuló került be, emelkedett a vidéki tanulók aránya. A nem városi tanulók aránya a szakközépiskolában és az érettségi utáni szakképzésben együttesen 57,1 %. Az intézményrendszerben az elhelyezési feltételeket tekintve a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskolában a legkritikusabb a helyzet. A szakközépiskolai osztályok a Nyíregyházi Főiskolától bérelt helységekben vannak elhelyezve. Az érettségi utáni szakképzésben az első három év csökkenő tendenciájával ellentétes képet mutatnak a 2003/04. tanévi adatok. E tanévben jelentős tanulólétszám növekedés történt (204), amit az osztályok számának növekedése kísért. Az egy tanulócsoportra jutó létszám még így is 20 fő/osztály alatt maradt, mivel szakonként jelenik meg a beiskolázási igény. A létszám és osztályszám hullámzás oka az, hogy az érettségi után nehezen tervezhető az iskolában maradók száma (ez befolyásolja a beiskolázást).

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/2004. (I.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2004. (I.28.) számú h a t á r o z a t a a Bencs László Szakiskola és Általános iskola, valamint a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének. 2012. március 26 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testületének 2012. március 26 i ülésére Tárgy: A 2012/2013 as tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 440 Nyíregyháza, Kossuth tér. Pf.: 83. Telefon: (4) 54-50 E-mail: nagylaszlo@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 40.080-/008. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Jánosik

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 201/2006. (IX. 13.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 201/2006. (IX. 13.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 0/006. (IX. 3.) számú h a t á r o z a t a a 006/007-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés./ az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 299/2004. (X. 27. ) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 299/2004. (X. 27. ) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 299/2004. (X. 27. ) számú h a t á r o z a t a egyes nevelési oktatási intézmények magasabb vezetőinek megbízására pályázat kiírásáról A Közgyűlés A többször

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény adatai 1.1.Az intézmény megnevezése A L A P Í T Ó O K I R A T a.) Hivatalos név: Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 30.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Iktatószám: Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Ó z d, június 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály

Ó z d, június 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke. Előkészítő: Oktatási, Művelődési és Sport Osztály J A V A S L A T a közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési évben/tanévben indítható óvodai /tanuló- és napközis számának engedélyezésére Ó z d, 2011. június 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE. : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1042 Bu da pest, Istvá n ú t. 14. /Fa x:+36-1 - 231-3141, +36-1 -231-3151 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-6-158/2009. TÁRGY: A MEGYERVÁROSI ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: OKTATÁSI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére

Tájékoztató. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 23-án tartandó ülésére Tájékoztató Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére A tájékoztató tárgya: Az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredménye A napirend előterjesztője:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A rendelet hatálya. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2009. (06.23.) rendelete a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegének megállapításáról és megfizetésének

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben