Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója"

Átírás

1 Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója 1A szakmai munka áttekintése 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása A tanulmányi eredmények alakulása mögött az integráltan oktatott SNI, BTM tanulók száma is állhat. Tagintézményünket ökoiskolai szemléletünkkel, családias hangulattal tettük vonzóvá. Létszámunk évről-évre növekedést mutat a várt demográfiai tendenciákkal szemben. Az igazolatlan hiányzások száma jelentős csökkenést mutat a kilátásba helyezett és alkalmazott szülővel szembeni intézkedések hatására. 1.2.A nevelőmunkában elért eredmények Alsó tagozaton a nevelés terén kitűzött célok megvalósítása folyamatos. A közösségi magatartás szempontjából az osztályközösségek összetartása fejlődött. Nincs kirívó viselkedésű, problémás gyerek. Az alsó tagozatos gyerekeknél különböző módszerrel el lehet érni az iskolai szabályoknak megfelelő normák betartatását. A szülők nevelési elvárásai nem mindig vannak összhangban a pedagógusokéval. Arra törekszünk, hogy ez minél közelebb kerüljön egymáshoz. Nehezítette a különböző neveltségi szinttel és szociális háttérrel érkezett első osztályosok közösséggé formálását, hogy többször új gyerek jelentkezett a csoportba. Az elvárásoknak megfelelő az óvodai neveltségi szintjük, de a szabados nevelés hatásait tapasztalták az osztályt tanítók. Az említett hátrányokat és előnyöket figyelembe véve kell egy közös célravezető utat keresni a nevelésben. A megfogalmazott nevelési elveket következetesen betartva, említésre méltó magatartási probléma nem jellemző az iskolánkra. A folyamatos hálózatosodás és szervezett fejlesztés következtében a nevelőmunkánk egyre eredményesebb. (ZÖLD-DÖK, ökoiskolai programok, Fontos az erdőnk ). A szülők részvételi aránya programjainkon javult, melynek eredményeképpen az együttműködésünk is hatékonyabb. 1.3.Az oktatómunkában elért eredmények Az alsó tagozatban a tantárgyi követelményeknek kitűnően megfelelt 9 tanuló, jeles eredményt ért el 6 tanuló. Egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek, akik gyengébb eredményt mutatnak. 6 tantárgyi bukás van az alsó tagozaton, amely javításában a korrepetálás és a napközi tanulmányi munkája segíthet. Felső tagozatban 1 tanuló kitűnő, 3 fő jeles eredménnyel zárta a félévet. Egyre több tanulónál tapasztaljuk, hogy képességszintje alatt teljesít. A gyenge eredményeket az SNI, BTM tanulók magas száma is befolyásolhatja. Terveink között szerepel az SNI tantervek következetes alkalmazása, már a második félév során. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Betűismeretük pontos, biztos, egyre többen olvasnak szótagolva, hangos olvasásuk többségében jó, összességében megfelelő. 5 tanuló kiemelkedően jól tud olvasni. Szövegértésük jó és értik, amit olvasnak. A betűket jól írják és kapcsolják. Írottról írottra, nyomtatottról írottra jól másolnak. Tollbamondás utáni írásuk jó, csak egy-két tanulónál hibás. Írásképük tetszetős, szép és munkájuk igényes, rendezett. 2. osztály Hangos olvasásuk javult, olvasás tempójuk megfelelő, néma értő olvasásuk megfelelő. Helyesírás terén is fejlődtek, nyelvtani szabályokat is tudják alkalmazni. Szövegértésük a felmérések alapján sokat javult. A gyengébb teljesítmény sokszor a figyelmetlenségből adódik. Az írásképük kevésbé igényes. 3. osztály Szövegértésük fejlődött, több az aktív szókincsük, ennek fejlesztése fő feladat. Az olvasás üteme jó, aki gyengébben olvasott az előző években az a korrepetálás ellenére is lassabban halad. Nekik a szövegértés is nehézséget okoz. Verseket, memoritereket megfelelően megtanulják. Nyelvtanból a szófajok megismerése

2 folyamatban van, a mondatfajtákat ismerik, gyakorlati alkalmazása megfelelő. Helyesírásuk kevés javulást mutat, a szabályok alkalmazásában bizonytalanok. Fogalmazásban a szegényes szókincsű gyerekeknek nehezen megy az önálló eseményleírás. 4. osztály Nem sokat fejlődött az osztály olvasási képessége, tempójuk megfelelő, szövegértésük kis fejlődést mutat. Szókincsük megfelelő, de egy-két gyerek szókincse szegényes. Helyesírás szempontjából javult az osztály teljesítménye. Többségben jól tudják alkalmazni a tanultakat, felismerik a szófajokat, helyesírásuk jó. Van olyan tanuló, aki nehezebben teljesít a szófajok felismerésében, a helyes toldalékolásban, a melléknév felismerése, fokozása viszont jól megy neki. Matematika 1. osztály A tízes számkörben számfogalmuk kialakult. Összeadás, kivonás, pótlás kiemelkedően megy, számszomszédokat felismerik. Sorozatokat adott szabály szerint jól folytatják. Számok tulajdonságait, relációkat felismerik, csak a mennyiségek közötti különbség meghatározásában bizonytalanok. Geometriai ismereteik megfelelőek, a nyitott mondatok megoldása még gondot okoz. 2. osztály Adott szabályú sorozatot képesek folytatni. Egyenletes az osztály teljesítménye, az összeadást, kivonást mindenkinek sikerült elsajátítani. Szorzás és a bennfoglalás művelete az új módszer alapján megfelelő. Egyszerű szöveges feladatok megoldása megfelelő, összetett szöveges feladatok megoldása segítséggel megy. Geometriai ismeretük megfelelő. Nehézséget a mértékegységek átváltása okoz. 3. osztály Az írásbeli alapműveletek megfelelőek. Az egyszerű szöveges feladatokat jól megoldják, a nyitott mondatokat segítséggel tudják megoldani. Az egyszerű mértékváltás, számszomszédok, helyi érték megállapítása megy, hiányosságok mutatkoznak a becslésben. 4. osztály Az írásbeli alapműveletek közül az írásbeli összeadás, kivonás, kétjegyűvel való szorzás megfelelően megy, nehézséget a SNI - s gyerekeknek okoz. A szorzótábla tudása bizonytalan egy-két gyereknél, nehézségek mutatkoznak a becslésekben és az írásbeli osztásban. Szöveges feladatok megoldása megfelelő, számszomszédok ismerete jó, egyszerű nyitott mondatok megoldása megfelelő, számsorok folytatása egykét tanulónál hibás A félév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 1. osztály DIFER mérés részletes eredménye a következő táblázatban került összefoglalásra: Szociális motívumok és készségek Írásmozgáskoordináció Beszédhanghallás Tapasztalati következtetés Relációszókincs Elemi számolási készség Tapasztalati összefüggésmegértés Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimum szint Osztálylétszám ( ) A belépő gyermekek felkészültsége Nevelés terén vannak hiányosságok, ezért hosszúra húzódott a beszoktatási időszak. Oktatás terén iskolaérettek, felkészültségük megfelelő. A rajzeszközök, az olló használata, ceruzafogás megfelelőnek bizonyul.

3 1.6.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN ) A tehetséges gyerekeket órai differenciálással, plusz feladatokkal, könyvtári és internetes kutató munkával, tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel igyekeztünk még több ismerethez juttatni. A felzárkóztatás tanórákon differenciálással történik, tanórán kívül pedig korrepetálással. Tehetséggondozásunk területén előrelépés történt ebben a félévben. Péchy Tamás vezetésével délutánonként elindult a rajz - és az angol szakkör. A felzárkóztatásban nagy szerepe van a napközinek. Sajnos a minőségi munkát befolyásolja a magas csoportlétszám, és a négy évfolyam összevonása. Mivel ezt igazán a gyenge képességű tanulók veszik igénybe nehéz mindenkinek megfelelő minőségben segítséget nyújtani. Az SNI tanulók fejlesztését gyógypedagógus látja el. Megoldódott a logopédiai ellátás és a hallássérült tanulóval szurdopedagógus foglalkozik. A BTM tanulóink ellátása elsősorban korrepetálásokon valósul meg szaktanáraink vezetésével. A kompetenciafejlesztés ebben a tanévben nagyobb hangsúlyt kap az előző évek gyenge teljesítménye miatt. A 6. és 8. osztályos tanulók korrepetálás formájában kapnak fejlesztést szövegértésből és matematikából. Az idei tanévben már két mérést végeztünk, ennek eredményeit a csatolt táblázatok mutatják. Az 5. és 7. évfolyamot csak az adott tanórákon tudjuk fejleszteni, aminek következménye látszik is az eredményeken. 1.7.Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Elsősegélynyújtó szakkörön tanulóink megismerték a mentők hívó számát és a konstantin keresztet, baleseti helyszíni tájékozódást, stabil oldalfekvést, újraélesztést eszköz nélkül, vérnyomásmérést, ájulás tüneteit, teendőit, vérzéscsillapítást, sebellátást, égési sérülések elsősegélyét, csont és ízületek sérüléseit. Természetvédelmi szakkör elsődleges célja, hogy a természetet megfigyelése, megismerése, elemzése és a figyelem felhívása a Földet érintő változásokra a környezettudatosságra nevelés keretében. Rendszeresen részt vesznek a kiírt környezetvédelmi rajz pályázatokon. pl. Székesfehérvári Vadmadárkórház felhívása. A foglalkozások egy része terepen valósult meg. Aerobic szakkör két csoportját szerveztük meg a tanév elején, melyek tagjai részt vettek a szigethalmi versenyen. Arany ezüst és bronzéremmel jutalmazták bemutatójukat és kupákat is hoztak el a jó gyakorlat, a bátorság, és az ötletes fellépő ruhákért is. Színházlátogatás, sportágválasztó programok, kirándulás, Otthon az erdőben projekt, 6. osztályosok úszásoktatása. 1.8.Az éves munkaterv félév során megvalósult része Az iskola munkatervében megfogalmazott stratégiai célok megvalósultak: Tagiskolaként a helyi sajátosságokat megőriztük. Civil szervezetünket aktívan működtetjük. Jó légkörű az iskola. Az iskola segíti a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedését. Segítjük a gyerekek képességeinek kibontakozását.

4 A továbbtanulás előkészítése megfelelően alakul. Tanári hatékonyság növekedett. Tantervi alaptudás biztosítása mellett szilárd értékrendet közvetített iskolánk. Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés folyt. Fent maradt helyben - a nyolc osztályos képzés. A pedagógiai programban foglaltak megvalósultak és a versenyszellem is fokozódott. Tagiskolánk környezeti nevelése melynek alapjait 15 pontban megfogalmazva illesztettünk pedagógiai programunk részét képező ökoprogramunkba - Susanne Papst Christian Braun: Környezeti nevelés szobában és szabadban művében megfogalmazott gondolatokra épül. 2013/14-es tanévben elkészített program szerint folytatja tantestületünk a környezettudatos magatartás magasabb szinten történő kialakítását oktató-nevelő tevékenységünk során. Célunk, hogy kialakuljon a tanulókban a környezetük iránti felelősség, a mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan mottó jegyében. A tanév során intézményünk ökoiskolai címet kapott. A környezeti nevelés és az egészségnevelés színterei tanórákon: környezetismeret, földrajz, kémia, biológia, természetismeret, egészségtan, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra, matematika, technika, osztályfőnöki óra. A tanórákon szinte valamennyi tantárgy órai színterei a nevelésnek, de elsősorban az alsó tagozaton a környezetismeret órák, a felső tagozaton a földrajz, a kémia, a biológia, természetismeret és az egészségtan órák. Az egészségnevelés fontos színterei a testnevelési órák. Érzelmi kötődést lehet létrehozni a környezetünk megóvásáért a magyar nyelv és irodalom, az ének-zene órákon. A természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására van lehetőség rajz és vizuális kultúra tanítása során. A technika órákon van lehetőség pl. madáretetők, odúk, a fűszerspirál névtábláinak készítésére, a környezetünk megtisztítására. A megfelelő témaköröket a helyi tantervek rögzítik. Az osztályfőnöki órákon a környezettudatos magatartásra nevelésen túl a mindennapi problémák felismerésére, megoldásuk elvégzésére van lehetőség. A Fontos az erdőnk projekthez ezen az órákon történnek a szervezési feladatok lebonyolítása. A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek színterei: tanulmányi kirándulások, táborok, pályázatok, környezetvédelmi versenyek, napközi foglalkozások, Fontos az erdőnk foglalkozásai, természetvédelmi szakkör, elsősegélynyújtó szakkör, diákönkormányzat, könyvtár. Az eddig, tagiskolánkban megvalósult ökoiskolai kritériumrendszerben megfogalmazott kiemelten kezelt szempontok a következőek: DÖK bekapcsolása önálló feladattal az ökoiskolai munkaterv megvalósításába Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás: ENERGIA KALAND, BEAGLE, OTTHON AZ ERDŐBEN Intézmény működésének fűtés, víz, elektromos energia-rendszeres tanulmányozása a pedagógiai munka során Energia-járőr szolgálat szervezése és rendszeres feljegyzések készítése Fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés beépítése a pedagógiai munkában Az intézmény segíti a családokat a környezetkímélő iskolai taneszközök kiválasztásában Konyhakert működtetése (fűszerspirál) Komposztálás Mikroklímának megfelelő dísznövények telepítése az iskolában Az intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának kezelése (könyvek, CD-k, újságok) Személyes terek kialakítása a diákok számára

5 Szociális intézménnyel való együttműködés: A Kunszentmiklósi Idősek Otthonával felvettük a kapcsolatot, hogy a gyermekek segítséget nyújtsanak az ott élő közel nyolcvan időseknek a konyhaés virágoskertjük gondozásában. Intézményi részvétel a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában és végrehajtásában Szelektív hulladékgyűjtés 1.9.Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A tanév során intézményünk ökoprogramjának megvalósításáért elnyerte az ökoiskolai címet Versenyeredmények Országos levelező versenyen való részvétel folyamatos matematikából és magyar nyelvből Szigethalmi aerobic versenyen vettek részt tanulóink Tanulóink számos rajzpályázaton indultak (természetvédelem, elsősegélynyújtás, DM Fogtündér) Erzsébet napi szavalóversenyen vettünk részt Kunszentmiklóson Erdei Kisokos német nyelvi természetvédelmi vetélkedő 2.Személyi feltételek 2.1.A teljes állású pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 1 fő testnevelés- történelem szak /tanárképző főiskola/ 1 fő testnevelés szakos tanár 1 fő tanító; magyar nyelv és irodalom műveltségi terület + magyar másoddiploma 1 fő tanító; német nyelvi szakkollégium; felnőttoktatási szakértő 1 fő tanító; technika szakkollégium 1 fő tanító és pedagógia szakkollégium 1 fő tanító; + pedagógia szakkollégium; óvodapedagógus 1 fő biológia- kémia szakos tanár /tanárképző főiskola/ 1 fő tanító, matematika és ének zene műveltségi terület 1 fő szociálpedagógus 1 fő tanító; ének zene műveltségi terület Egyéb alkalmazottak: Oktató-nevelő munkákat 2 fő óraadó is segíti. Technikai dolgozók 1fő takarítónő (főállás) 1fő konyhai kisegítő és takarítónő (főállás) Ügyviteli dolgozó 1 fő iskolatitkár (főállás) Nevelő-oktató munkát segítők 2 fő logopédus (heti óra) 1fő szurdopedagógus (heti 2 óra) 1 fő gyógypedagógus (heti 5 óra)

6 2.2.Az új pedagógusok alkalmazásának módja A félév során nem került sor új pedagógus alkalmazására. 2.3.Létszám- és bérgazdálkodás A tagintézményben ellátott összes órából levezetett álláshelyeink száma 13. Szakos ellátottságunk nem kielégítő. A helyzetet nehezíti, hogy alapjában alacsony óraszámú tantárgyakról van szó földrajz, német 7-8. évf., technika 7-8. évf., ének 7-8. évf., rajz és vizuális kultúra valamint az a tény, hogy gesztor intézményünk jelenleg nem rendelkezik szabad kapacitással az említett tárgyak tanítására. 2.4.Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 2.5.Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése, Kitüntetett pedagógusok Az alkalmazottak javadalmazása a pedagógus életpálya modellnek megfelelően lett alakítva. Kitüntetett pedagógusunk ebben a félévben nem volt. 2.6.Belső kommunikáció, információáramlás

7 3.Tárgyi feltételek 3.1.Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Külső burkolata, szigetelése felújítva, kialakítva. A nyílászárók cseréje megvalósult. Csapadékelvezető rendszere, padozata, fűtésrendszere, világítástechnikája szintén felújításra került. Az udvar észak felőli kerítése felújításra szorul. Balesetveszély csökkentés érdekében labdafogó háló telepítése javasolt a Juhászföldi út felől. Az elhasználódott vizesblokk javítása, az öltözők kialakítása jelenleg is folyik. Védőföldelő hálózat és villámvédelem kiépítése az új épületrész kialakítása miatt is szükséges. Bútorzat egyes elemei cserére szorulnak. Falfelületek állapota megfelelő, bár egészségügyi festés javasolt. Az épület tetőszerkezete számos ponton felújításra szorul. 3.2.Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések Az oktató-nevelő munka elvégzéséhez szükséges eszközöket tankerületünk rendelkezésünkre bocsátotta. Az intézmény elavult, elöregedett vizesblokkjának felújítása és a tornaöltözők kialakítása jelenleg is folyik. A munkálatok önkormányzati beruházással és a tankerület támogatásával valósulnak meg. 3.3.Tárgyi felszereltség Tárgyi felszereltségünk megfelelő. A hiányzó, esetleg cserére szoruló eszközöket a TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés pályázattal próbáljuk pótolni. Tantestületünk felmérte és elkészítette a hiányzó eszközök listáját. 3.4.A funkcionális eszközöknek való megfelelés alakulása Általában megfelelő. 4. Továbbképzések 4.1.A tanév során nincs továbbtanuló pedagógus. 4.2.A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok és támogatások 1 fő (2014-es beiskolázási tervbe beemelve) Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) - KECSKEMÉTI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA Ft/félév 1 fő (TÁMOP B - 13/ pályázati támogatás) Pályaorientációs referens - (60 óra) 12 fő (TÁMOP B - 13/ pályázati támogatás) Intézményfejlesztés és változáskezelés felkészítés (20 óra) 4.3.A pedagógusok által kezdeményezett innovációk: Intézményi fejlesztésünk 2014 és 2016 között a TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés pályázat támogatásával valósul meg. A fejlesztés fő irányai: a kompetencia mérésére fokozott felkészítés, szervezetfejlesztés, módszertani kultúra fejlesztése.

8 5.Gyermekvédelmi munka áttekintése 5.1.A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 5.2.Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Ingyenes tankönyvben részesül 85 fő. Az ingyenes étkező: 27 fő. 5.3.Szociális problémák, deviancia Deviáns magatartás miatt az elmúlt tanévben nem kellet intézkedést hozni az iskolában. A kormányhivatal intézkedésének következménye, hogy a hiányzásokra jobban figyelnek a szülők is. 5.4.Prevenciós munka első pillérét adják a két csoportban biztosított délutáni foglalkozások, a második fontos pillért pedig a szabadidős foglalkozások, kirándulások és projektoktatásunk adja. 6.Közösségi rendezvények, ünnepségek 6.1.Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Megvalósulás ideje Szeptember Október November December Rendezvény megnevezése Tanévnyitó ünnepély Takarítási világnap: Iskola udvarunk és az iskola melletti erdő tisztítása Otthon az erdőben project nyitórendezvénye Történelmi futóverseny Az állatok világnapja: Kiskunsági Nemzeti Park állatainak megismerése Madárbarát kert project Erdei kisokos német nyelvű környezeti nevelési vetélkedő Hagyományőrző tevékenységek Mézeskalács készítés nyugdíjasokkal DÖK Mikulás látogatása Kézműves ajándékok és karácsonyfadíszek készítése Adventi koszorú készítése és gyertyagyújtás

9 6.2.Községi rendezvények, programok Megvalósulás ideje December Rendezvény megnevezése Október Ünnepi műsor Karácsonyi műsor az óvodások meghívásával 6.3.A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Megvalósulás ideje Augusztus Szeptember Október Január Rendezvény megnevezése TÁMOP B - 13/ projekt nyitó rendezvénye Ökoiskolai műhelymunka tudásátadás Tanévnyitó értekezlet Nevelési értekezlet Ökoiskolai műhelymunka TÁMOP - Projektoktatásunk bemutatása Osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Ökoiskolai műhelymunka 7. Pályaválasztási tervek Tagiskolánk sajátos jellemzője, hogy tanulóink évről évre szakiskolában folytatják tanulmányaikat. A félév végén ez a tendencia figyelhető meg ismételten a továbbtanulási tervek áttekintése után. Tanulóink reális, elérhető célokat tűztek maguk elé, egyéni érdeklődéseiknek megfelelően, saját képességeikhez mérten. 8.Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés. Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület a tanév során 2 iskolai szintű színházlátogatást szervez a tanulóknak. MKNE forinttal támogatja Fontos az erdőnk programját.

10 9.Kapcsolat más intézményekkel (tankerülettel, a tankerület intézményeivel, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb.) 10.Egyebek Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet partneriskola Rákosi Vipera Védelmi Központ Fókusz Takarékszövetkezet Fővárosi Állat - és Növénykert Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Kunszentmiklósi Idősek Otthona Iskolaorvos Fogorvos (kapcsolat felvétele folyamatban) Védőnői hálózat Polgárőrség Rendőrség Tűzoltóság Tervünk egy jó hangulatú, családias ökoiskola működtetése, mely a szakértők egybehangzó véleménye szerint is Apaj település fennmaradásának záloga. Intézményi fejlesztésünk a TÁMOP B - 13/ pályázat révén már a 2014 júniusában megkezdődött. Az OFI partneriskolájaként a kísérleti tankönyvek szakmai fejlesztésében vesz részt tantestületünk.

11 11. Statisztikai adatlap 2014/2015. félévi beszámolókhoz Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Összesen Létszám Mulasztott napok száma összesen ebből igazolatlan főre eső igazolt főre eső igazolatlan Bukások összesen ebből 1-2 tantárgy ebből 3 vagy több tantárgy Kitűnő tanulók Magántanulók száma Mulasztás miatt nem osztályozott osztályosok száma Gimnáziumba jelentkezett - - Szakközépiskolába jelentkezett 7 7 Szakiskolába jelentkezett 4 4 HÍD 1-be irányított - - HÍD II-BE irányított - - Nem kíván továbbtanulni Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalomjegy nélkül) Tanulmányi eredmények félév végi Osztály létszám átlag kitűnők bukások , , , , , ,5 1 4 Iskola összesen: ,

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2013-14-es tanév év végi beszámolója Készítette: Kiss Ilona ig. h Varróné Szabó Tünde ig. h Patkóné Séra Ilona megbízott igazgató Érd, 2014. június 18. 1 1. A szakmai

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben