Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója"

Átírás

1 Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója 1A szakmai munka áttekintése 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása A tanulmányi eredmények alakulása mögött az integráltan oktatott SNI, BTM tanulók száma is állhat. Tagintézményünket ökoiskolai szemléletünkkel, családias hangulattal tettük vonzóvá. Létszámunk évről-évre növekedést mutat a várt demográfiai tendenciákkal szemben. Az igazolatlan hiányzások száma jelentős csökkenést mutat a kilátásba helyezett és alkalmazott szülővel szembeni intézkedések hatására. 1.2.A nevelőmunkában elért eredmények Alsó tagozaton a nevelés terén kitűzött célok megvalósítása folyamatos. A közösségi magatartás szempontjából az osztályközösségek összetartása fejlődött. Nincs kirívó viselkedésű, problémás gyerek. Az alsó tagozatos gyerekeknél különböző módszerrel el lehet érni az iskolai szabályoknak megfelelő normák betartatását. A szülők nevelési elvárásai nem mindig vannak összhangban a pedagógusokéval. Arra törekszünk, hogy ez minél közelebb kerüljön egymáshoz. Nehezítette a különböző neveltségi szinttel és szociális háttérrel érkezett első osztályosok közösséggé formálását, hogy többször új gyerek jelentkezett a csoportba. Az elvárásoknak megfelelő az óvodai neveltségi szintjük, de a szabados nevelés hatásait tapasztalták az osztályt tanítók. Az említett hátrányokat és előnyöket figyelembe véve kell egy közös célravezető utat keresni a nevelésben. A megfogalmazott nevelési elveket következetesen betartva, említésre méltó magatartási probléma nem jellemző az iskolánkra. A folyamatos hálózatosodás és szervezett fejlesztés következtében a nevelőmunkánk egyre eredményesebb. (ZÖLD-DÖK, ökoiskolai programok, Fontos az erdőnk ). A szülők részvételi aránya programjainkon javult, melynek eredményeképpen az együttműködésünk is hatékonyabb. 1.3.Az oktatómunkában elért eredmények Az alsó tagozatban a tantárgyi követelményeknek kitűnően megfelelt 9 tanuló, jeles eredményt ért el 6 tanuló. Egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek, akik gyengébb eredményt mutatnak. 6 tantárgyi bukás van az alsó tagozaton, amely javításában a korrepetálás és a napközi tanulmányi munkája segíthet. Felső tagozatban 1 tanuló kitűnő, 3 fő jeles eredménnyel zárta a félévet. Egyre több tanulónál tapasztaljuk, hogy képességszintje alatt teljesít. A gyenge eredményeket az SNI, BTM tanulók magas száma is befolyásolhatja. Terveink között szerepel az SNI tantervek következetes alkalmazása, már a második félév során. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Betűismeretük pontos, biztos, egyre többen olvasnak szótagolva, hangos olvasásuk többségében jó, összességében megfelelő. 5 tanuló kiemelkedően jól tud olvasni. Szövegértésük jó és értik, amit olvasnak. A betűket jól írják és kapcsolják. Írottról írottra, nyomtatottról írottra jól másolnak. Tollbamondás utáni írásuk jó, csak egy-két tanulónál hibás. Írásképük tetszetős, szép és munkájuk igényes, rendezett. 2. osztály Hangos olvasásuk javult, olvasás tempójuk megfelelő, néma értő olvasásuk megfelelő. Helyesírás terén is fejlődtek, nyelvtani szabályokat is tudják alkalmazni. Szövegértésük a felmérések alapján sokat javult. A gyengébb teljesítmény sokszor a figyelmetlenségből adódik. Az írásképük kevésbé igényes. 3. osztály Szövegértésük fejlődött, több az aktív szókincsük, ennek fejlesztése fő feladat. Az olvasás üteme jó, aki gyengébben olvasott az előző években az a korrepetálás ellenére is lassabban halad. Nekik a szövegértés is nehézséget okoz. Verseket, memoritereket megfelelően megtanulják. Nyelvtanból a szófajok megismerése

2 folyamatban van, a mondatfajtákat ismerik, gyakorlati alkalmazása megfelelő. Helyesírásuk kevés javulást mutat, a szabályok alkalmazásában bizonytalanok. Fogalmazásban a szegényes szókincsű gyerekeknek nehezen megy az önálló eseményleírás. 4. osztály Nem sokat fejlődött az osztály olvasási képessége, tempójuk megfelelő, szövegértésük kis fejlődést mutat. Szókincsük megfelelő, de egy-két gyerek szókincse szegényes. Helyesírás szempontjából javult az osztály teljesítménye. Többségben jól tudják alkalmazni a tanultakat, felismerik a szófajokat, helyesírásuk jó. Van olyan tanuló, aki nehezebben teljesít a szófajok felismerésében, a helyes toldalékolásban, a melléknév felismerése, fokozása viszont jól megy neki. Matematika 1. osztály A tízes számkörben számfogalmuk kialakult. Összeadás, kivonás, pótlás kiemelkedően megy, számszomszédokat felismerik. Sorozatokat adott szabály szerint jól folytatják. Számok tulajdonságait, relációkat felismerik, csak a mennyiségek közötti különbség meghatározásában bizonytalanok. Geometriai ismereteik megfelelőek, a nyitott mondatok megoldása még gondot okoz. 2. osztály Adott szabályú sorozatot képesek folytatni. Egyenletes az osztály teljesítménye, az összeadást, kivonást mindenkinek sikerült elsajátítani. Szorzás és a bennfoglalás művelete az új módszer alapján megfelelő. Egyszerű szöveges feladatok megoldása megfelelő, összetett szöveges feladatok megoldása segítséggel megy. Geometriai ismeretük megfelelő. Nehézséget a mértékegységek átváltása okoz. 3. osztály Az írásbeli alapműveletek megfelelőek. Az egyszerű szöveges feladatokat jól megoldják, a nyitott mondatokat segítséggel tudják megoldani. Az egyszerű mértékváltás, számszomszédok, helyi érték megállapítása megy, hiányosságok mutatkoznak a becslésben. 4. osztály Az írásbeli alapműveletek közül az írásbeli összeadás, kivonás, kétjegyűvel való szorzás megfelelően megy, nehézséget a SNI - s gyerekeknek okoz. A szorzótábla tudása bizonytalan egy-két gyereknél, nehézségek mutatkoznak a becslésekben és az írásbeli osztásban. Szöveges feladatok megoldása megfelelő, számszomszédok ismerete jó, egyszerű nyitott mondatok megoldása megfelelő, számsorok folytatása egykét tanulónál hibás A félév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 1. osztály DIFER mérés részletes eredménye a következő táblázatban került összefoglalásra: Szociális motívumok és készségek Írásmozgáskoordináció Beszédhanghallás Tapasztalati következtetés Relációszókincs Elemi számolási készség Tapasztalati összefüggésmegértés Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimum szint Osztálylétszám ( ) A belépő gyermekek felkészültsége Nevelés terén vannak hiányosságok, ezért hosszúra húzódott a beszoktatási időszak. Oktatás terén iskolaérettek, felkészültségük megfelelő. A rajzeszközök, az olló használata, ceruzafogás megfelelőnek bizonyul.

3 1.6.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN ) A tehetséges gyerekeket órai differenciálással, plusz feladatokkal, könyvtári és internetes kutató munkával, tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel igyekeztünk még több ismerethez juttatni. A felzárkóztatás tanórákon differenciálással történik, tanórán kívül pedig korrepetálással. Tehetséggondozásunk területén előrelépés történt ebben a félévben. Péchy Tamás vezetésével délutánonként elindult a rajz - és az angol szakkör. A felzárkóztatásban nagy szerepe van a napközinek. Sajnos a minőségi munkát befolyásolja a magas csoportlétszám, és a négy évfolyam összevonása. Mivel ezt igazán a gyenge képességű tanulók veszik igénybe nehéz mindenkinek megfelelő minőségben segítséget nyújtani. Az SNI tanulók fejlesztését gyógypedagógus látja el. Megoldódott a logopédiai ellátás és a hallássérült tanulóval szurdopedagógus foglalkozik. A BTM tanulóink ellátása elsősorban korrepetálásokon valósul meg szaktanáraink vezetésével. A kompetenciafejlesztés ebben a tanévben nagyobb hangsúlyt kap az előző évek gyenge teljesítménye miatt. A 6. és 8. osztályos tanulók korrepetálás formájában kapnak fejlesztést szövegértésből és matematikából. Az idei tanévben már két mérést végeztünk, ennek eredményeit a csatolt táblázatok mutatják. Az 5. és 7. évfolyamot csak az adott tanórákon tudjuk fejleszteni, aminek következménye látszik is az eredményeken. 1.7.Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Elsősegélynyújtó szakkörön tanulóink megismerték a mentők hívó számát és a konstantin keresztet, baleseti helyszíni tájékozódást, stabil oldalfekvést, újraélesztést eszköz nélkül, vérnyomásmérést, ájulás tüneteit, teendőit, vérzéscsillapítást, sebellátást, égési sérülések elsősegélyét, csont és ízületek sérüléseit. Természetvédelmi szakkör elsődleges célja, hogy a természetet megfigyelése, megismerése, elemzése és a figyelem felhívása a Földet érintő változásokra a környezettudatosságra nevelés keretében. Rendszeresen részt vesznek a kiírt környezetvédelmi rajz pályázatokon. pl. Székesfehérvári Vadmadárkórház felhívása. A foglalkozások egy része terepen valósult meg. Aerobic szakkör két csoportját szerveztük meg a tanév elején, melyek tagjai részt vettek a szigethalmi versenyen. Arany ezüst és bronzéremmel jutalmazták bemutatójukat és kupákat is hoztak el a jó gyakorlat, a bátorság, és az ötletes fellépő ruhákért is. Színházlátogatás, sportágválasztó programok, kirándulás, Otthon az erdőben projekt, 6. osztályosok úszásoktatása. 1.8.Az éves munkaterv félév során megvalósult része Az iskola munkatervében megfogalmazott stratégiai célok megvalósultak: Tagiskolaként a helyi sajátosságokat megőriztük. Civil szervezetünket aktívan működtetjük. Jó légkörű az iskola. Az iskola segíti a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedését. Segítjük a gyerekek képességeinek kibontakozását.

4 A továbbtanulás előkészítése megfelelően alakul. Tanári hatékonyság növekedett. Tantervi alaptudás biztosítása mellett szilárd értékrendet közvetített iskolánk. Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés folyt. Fent maradt helyben - a nyolc osztályos képzés. A pedagógiai programban foglaltak megvalósultak és a versenyszellem is fokozódott. Tagiskolánk környezeti nevelése melynek alapjait 15 pontban megfogalmazva illesztettünk pedagógiai programunk részét képező ökoprogramunkba - Susanne Papst Christian Braun: Környezeti nevelés szobában és szabadban művében megfogalmazott gondolatokra épül. 2013/14-es tanévben elkészített program szerint folytatja tantestületünk a környezettudatos magatartás magasabb szinten történő kialakítását oktató-nevelő tevékenységünk során. Célunk, hogy kialakuljon a tanulókban a környezetük iránti felelősség, a mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan mottó jegyében. A tanév során intézményünk ökoiskolai címet kapott. A környezeti nevelés és az egészségnevelés színterei tanórákon: környezetismeret, földrajz, kémia, biológia, természetismeret, egészségtan, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra, matematika, technika, osztályfőnöki óra. A tanórákon szinte valamennyi tantárgy órai színterei a nevelésnek, de elsősorban az alsó tagozaton a környezetismeret órák, a felső tagozaton a földrajz, a kémia, a biológia, természetismeret és az egészségtan órák. Az egészségnevelés fontos színterei a testnevelési órák. Érzelmi kötődést lehet létrehozni a környezetünk megóvásáért a magyar nyelv és irodalom, az ének-zene órákon. A természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására van lehetőség rajz és vizuális kultúra tanítása során. A technika órákon van lehetőség pl. madáretetők, odúk, a fűszerspirál névtábláinak készítésére, a környezetünk megtisztítására. A megfelelő témaköröket a helyi tantervek rögzítik. Az osztályfőnöki órákon a környezettudatos magatartásra nevelésen túl a mindennapi problémák felismerésére, megoldásuk elvégzésére van lehetőség. A Fontos az erdőnk projekthez ezen az órákon történnek a szervezési feladatok lebonyolítása. A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek színterei: tanulmányi kirándulások, táborok, pályázatok, környezetvédelmi versenyek, napközi foglalkozások, Fontos az erdőnk foglalkozásai, természetvédelmi szakkör, elsősegélynyújtó szakkör, diákönkormányzat, könyvtár. Az eddig, tagiskolánkban megvalósult ökoiskolai kritériumrendszerben megfogalmazott kiemelten kezelt szempontok a következőek: DÖK bekapcsolása önálló feladattal az ökoiskolai munkaterv megvalósításába Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás: ENERGIA KALAND, BEAGLE, OTTHON AZ ERDŐBEN Intézmény működésének fűtés, víz, elektromos energia-rendszeres tanulmányozása a pedagógiai munka során Energia-járőr szolgálat szervezése és rendszeres feljegyzések készítése Fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés beépítése a pedagógiai munkában Az intézmény segíti a családokat a környezetkímélő iskolai taneszközök kiválasztásában Konyhakert működtetése (fűszerspirál) Komposztálás Mikroklímának megfelelő dísznövények telepítése az iskolában Az intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának kezelése (könyvek, CD-k, újságok) Személyes terek kialakítása a diákok számára

5 Szociális intézménnyel való együttműködés: A Kunszentmiklósi Idősek Otthonával felvettük a kapcsolatot, hogy a gyermekek segítséget nyújtsanak az ott élő közel nyolcvan időseknek a konyhaés virágoskertjük gondozásában. Intézményi részvétel a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában és végrehajtásában Szelektív hulladékgyűjtés 1.9.Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A tanév során intézményünk ökoprogramjának megvalósításáért elnyerte az ökoiskolai címet Versenyeredmények Országos levelező versenyen való részvétel folyamatos matematikából és magyar nyelvből Szigethalmi aerobic versenyen vettek részt tanulóink Tanulóink számos rajzpályázaton indultak (természetvédelem, elsősegélynyújtás, DM Fogtündér) Erzsébet napi szavalóversenyen vettünk részt Kunszentmiklóson Erdei Kisokos német nyelvi természetvédelmi vetélkedő 2.Személyi feltételek 2.1.A teljes állású pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 1 fő testnevelés- történelem szak /tanárképző főiskola/ 1 fő testnevelés szakos tanár 1 fő tanító; magyar nyelv és irodalom műveltségi terület + magyar másoddiploma 1 fő tanító; német nyelvi szakkollégium; felnőttoktatási szakértő 1 fő tanító; technika szakkollégium 1 fő tanító és pedagógia szakkollégium 1 fő tanító; + pedagógia szakkollégium; óvodapedagógus 1 fő biológia- kémia szakos tanár /tanárképző főiskola/ 1 fő tanító, matematika és ének zene műveltségi terület 1 fő szociálpedagógus 1 fő tanító; ének zene műveltségi terület Egyéb alkalmazottak: Oktató-nevelő munkákat 2 fő óraadó is segíti. Technikai dolgozók 1fő takarítónő (főállás) 1fő konyhai kisegítő és takarítónő (főállás) Ügyviteli dolgozó 1 fő iskolatitkár (főállás) Nevelő-oktató munkát segítők 2 fő logopédus (heti óra) 1fő szurdopedagógus (heti 2 óra) 1 fő gyógypedagógus (heti 5 óra)

6 2.2.Az új pedagógusok alkalmazásának módja A félév során nem került sor új pedagógus alkalmazására. 2.3.Létszám- és bérgazdálkodás A tagintézményben ellátott összes órából levezetett álláshelyeink száma 13. Szakos ellátottságunk nem kielégítő. A helyzetet nehezíti, hogy alapjában alacsony óraszámú tantárgyakról van szó földrajz, német 7-8. évf., technika 7-8. évf., ének 7-8. évf., rajz és vizuális kultúra valamint az a tény, hogy gesztor intézményünk jelenleg nem rendelkezik szabad kapacitással az említett tárgyak tanítására. 2.4.Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 2.5.Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése, Kitüntetett pedagógusok Az alkalmazottak javadalmazása a pedagógus életpálya modellnek megfelelően lett alakítva. Kitüntetett pedagógusunk ebben a félévben nem volt. 2.6.Belső kommunikáció, információáramlás

7 3.Tárgyi feltételek 3.1.Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Külső burkolata, szigetelése felújítva, kialakítva. A nyílászárók cseréje megvalósult. Csapadékelvezető rendszere, padozata, fűtésrendszere, világítástechnikája szintén felújításra került. Az udvar észak felőli kerítése felújításra szorul. Balesetveszély csökkentés érdekében labdafogó háló telepítése javasolt a Juhászföldi út felől. Az elhasználódott vizesblokk javítása, az öltözők kialakítása jelenleg is folyik. Védőföldelő hálózat és villámvédelem kiépítése az új épületrész kialakítása miatt is szükséges. Bútorzat egyes elemei cserére szorulnak. Falfelületek állapota megfelelő, bár egészségügyi festés javasolt. Az épület tetőszerkezete számos ponton felújításra szorul. 3.2.Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések Az oktató-nevelő munka elvégzéséhez szükséges eszközöket tankerületünk rendelkezésünkre bocsátotta. Az intézmény elavult, elöregedett vizesblokkjának felújítása és a tornaöltözők kialakítása jelenleg is folyik. A munkálatok önkormányzati beruházással és a tankerület támogatásával valósulnak meg. 3.3.Tárgyi felszereltség Tárgyi felszereltségünk megfelelő. A hiányzó, esetleg cserére szoruló eszközöket a TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés pályázattal próbáljuk pótolni. Tantestületünk felmérte és elkészítette a hiányzó eszközök listáját. 3.4.A funkcionális eszközöknek való megfelelés alakulása Általában megfelelő. 4. Továbbképzések 4.1.A tanév során nincs továbbtanuló pedagógus. 4.2.A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok és támogatások 1 fő (2014-es beiskolázási tervbe beemelve) Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) - KECSKEMÉTI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA Ft/félév 1 fő (TÁMOP B - 13/ pályázati támogatás) Pályaorientációs referens - (60 óra) 12 fő (TÁMOP B - 13/ pályázati támogatás) Intézményfejlesztés és változáskezelés felkészítés (20 óra) 4.3.A pedagógusok által kezdeményezett innovációk: Intézményi fejlesztésünk 2014 és 2016 között a TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés pályázat támogatásával valósul meg. A fejlesztés fő irányai: a kompetencia mérésére fokozott felkészítés, szervezetfejlesztés, módszertani kultúra fejlesztése.

8 5.Gyermekvédelmi munka áttekintése 5.1.A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 5.2.Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Ingyenes tankönyvben részesül 85 fő. Az ingyenes étkező: 27 fő. 5.3.Szociális problémák, deviancia Deviáns magatartás miatt az elmúlt tanévben nem kellet intézkedést hozni az iskolában. A kormányhivatal intézkedésének következménye, hogy a hiányzásokra jobban figyelnek a szülők is. 5.4.Prevenciós munka első pillérét adják a két csoportban biztosított délutáni foglalkozások, a második fontos pillért pedig a szabadidős foglalkozások, kirándulások és projektoktatásunk adja. 6.Közösségi rendezvények, ünnepségek 6.1.Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Megvalósulás ideje Szeptember Október November December Rendezvény megnevezése Tanévnyitó ünnepély Takarítási világnap: Iskola udvarunk és az iskola melletti erdő tisztítása Otthon az erdőben project nyitórendezvénye Történelmi futóverseny Az állatok világnapja: Kiskunsági Nemzeti Park állatainak megismerése Madárbarát kert project Erdei kisokos német nyelvű környezeti nevelési vetélkedő Hagyományőrző tevékenységek Mézeskalács készítés nyugdíjasokkal DÖK Mikulás látogatása Kézműves ajándékok és karácsonyfadíszek készítése Adventi koszorú készítése és gyertyagyújtás

9 6.2.Községi rendezvények, programok Megvalósulás ideje December Rendezvény megnevezése Október Ünnepi műsor Karácsonyi műsor az óvodások meghívásával 6.3.A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Megvalósulás ideje Augusztus Szeptember Október Január Rendezvény megnevezése TÁMOP B - 13/ projekt nyitó rendezvénye Ökoiskolai műhelymunka tudásátadás Tanévnyitó értekezlet Nevelési értekezlet Ökoiskolai műhelymunka TÁMOP - Projektoktatásunk bemutatása Osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Ökoiskolai műhelymunka 7. Pályaválasztási tervek Tagiskolánk sajátos jellemzője, hogy tanulóink évről évre szakiskolában folytatják tanulmányaikat. A félév végén ez a tendencia figyelhető meg ismételten a továbbtanulási tervek áttekintése után. Tanulóink reális, elérhető célokat tűztek maguk elé, egyéni érdeklődéseiknek megfelelően, saját képességeikhez mérten. 8.Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés. Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület a tanév során 2 iskolai szintű színházlátogatást szervez a tanulóknak. MKNE forinttal támogatja Fontos az erdőnk programját.

10 9.Kapcsolat más intézményekkel (tankerülettel, a tankerület intézményeivel, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb.) 10.Egyebek Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet partneriskola Rákosi Vipera Védelmi Központ Fókusz Takarékszövetkezet Fővárosi Állat - és Növénykert Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Kunszentmiklósi Idősek Otthona Iskolaorvos Fogorvos (kapcsolat felvétele folyamatban) Védőnői hálózat Polgárőrség Rendőrség Tűzoltóság Tervünk egy jó hangulatú, családias ökoiskola működtetése, mely a szakértők egybehangzó véleménye szerint is Apaj település fennmaradásának záloga. Intézményi fejlesztésünk a TÁMOP B - 13/ pályázat révén már a 2014 júniusában megkezdődött. Az OFI partneriskolájaként a kísérleti tankönyvek szakmai fejlesztésében vesz részt tantestületünk.

11 11. Statisztikai adatlap 2014/2015. félévi beszámolókhoz Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Összesen Létszám Mulasztott napok száma összesen ebből igazolatlan főre eső igazolt főre eső igazolatlan Bukások összesen ebből 1-2 tantárgy ebből 3 vagy több tantárgy Kitűnő tanulók Magántanulók száma Mulasztás miatt nem osztályozott osztályosok száma Gimnáziumba jelentkezett - - Szakközépiskolába jelentkezett 7 7 Szakiskolába jelentkezett 4 4 HÍD 1-be irányított - - HÍD II-BE irányított - - Nem kíván továbbtanulni Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalomjegy nélkül) Tanulmányi eredmények félév végi Osztály létszám átlag kitűnők bukások , , , , , ,5 1 4 Iskola összesen: ,

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100. Az iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PIOK SZEMERE PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG OM: 032378

PIOK SZEMERE PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG OM: 032378 PIOK SZEMERE PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG OM: 032378 1. Felvételi, továbbtanulási lehetőségekről szóló tájékoztató Intézményünk kiemelten fontosnak tartja, hogy a Pécelen élő, tehetséges és szorgalmas

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994.(VI.8) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján Földváry Károly Általános Iskola 2600 Vác, Nagymező u.14. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben