Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója"

Átírás

1 Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája 2014/15. tanév félévi beszámolója 1A szakmai munka áttekintése 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása A tanulmányi eredmények alakulása mögött az integráltan oktatott SNI, BTM tanulók száma is állhat. Tagintézményünket ökoiskolai szemléletünkkel, családias hangulattal tettük vonzóvá. Létszámunk évről-évre növekedést mutat a várt demográfiai tendenciákkal szemben. Az igazolatlan hiányzások száma jelentős csökkenést mutat a kilátásba helyezett és alkalmazott szülővel szembeni intézkedések hatására. 1.2.A nevelőmunkában elért eredmények Alsó tagozaton a nevelés terén kitűzött célok megvalósítása folyamatos. A közösségi magatartás szempontjából az osztályközösségek összetartása fejlődött. Nincs kirívó viselkedésű, problémás gyerek. Az alsó tagozatos gyerekeknél különböző módszerrel el lehet érni az iskolai szabályoknak megfelelő normák betartatását. A szülők nevelési elvárásai nem mindig vannak összhangban a pedagógusokéval. Arra törekszünk, hogy ez minél közelebb kerüljön egymáshoz. Nehezítette a különböző neveltségi szinttel és szociális háttérrel érkezett első osztályosok közösséggé formálását, hogy többször új gyerek jelentkezett a csoportba. Az elvárásoknak megfelelő az óvodai neveltségi szintjük, de a szabados nevelés hatásait tapasztalták az osztályt tanítók. Az említett hátrányokat és előnyöket figyelembe véve kell egy közös célravezető utat keresni a nevelésben. A megfogalmazott nevelési elveket következetesen betartva, említésre méltó magatartási probléma nem jellemző az iskolánkra. A folyamatos hálózatosodás és szervezett fejlesztés következtében a nevelőmunkánk egyre eredményesebb. (ZÖLD-DÖK, ökoiskolai programok, Fontos az erdőnk ). A szülők részvételi aránya programjainkon javult, melynek eredményeképpen az együttműködésünk is hatékonyabb. 1.3.Az oktatómunkában elért eredmények Az alsó tagozatban a tantárgyi követelményeknek kitűnően megfelelt 9 tanuló, jeles eredményt ért el 6 tanuló. Egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek, akik gyengébb eredményt mutatnak. 6 tantárgyi bukás van az alsó tagozaton, amely javításában a korrepetálás és a napközi tanulmányi munkája segíthet. Felső tagozatban 1 tanuló kitűnő, 3 fő jeles eredménnyel zárta a félévet. Egyre több tanulónál tapasztaljuk, hogy képességszintje alatt teljesít. A gyenge eredményeket az SNI, BTM tanulók magas száma is befolyásolhatja. Terveink között szerepel az SNI tantervek következetes alkalmazása, már a második félév során. Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Betűismeretük pontos, biztos, egyre többen olvasnak szótagolva, hangos olvasásuk többségében jó, összességében megfelelő. 5 tanuló kiemelkedően jól tud olvasni. Szövegértésük jó és értik, amit olvasnak. A betűket jól írják és kapcsolják. Írottról írottra, nyomtatottról írottra jól másolnak. Tollbamondás utáni írásuk jó, csak egy-két tanulónál hibás. Írásképük tetszetős, szép és munkájuk igényes, rendezett. 2. osztály Hangos olvasásuk javult, olvasás tempójuk megfelelő, néma értő olvasásuk megfelelő. Helyesírás terén is fejlődtek, nyelvtani szabályokat is tudják alkalmazni. Szövegértésük a felmérések alapján sokat javult. A gyengébb teljesítmény sokszor a figyelmetlenségből adódik. Az írásképük kevésbé igényes. 3. osztály Szövegértésük fejlődött, több az aktív szókincsük, ennek fejlesztése fő feladat. Az olvasás üteme jó, aki gyengébben olvasott az előző években az a korrepetálás ellenére is lassabban halad. Nekik a szövegértés is nehézséget okoz. Verseket, memoritereket megfelelően megtanulják. Nyelvtanból a szófajok megismerése

2 folyamatban van, a mondatfajtákat ismerik, gyakorlati alkalmazása megfelelő. Helyesírásuk kevés javulást mutat, a szabályok alkalmazásában bizonytalanok. Fogalmazásban a szegényes szókincsű gyerekeknek nehezen megy az önálló eseményleírás. 4. osztály Nem sokat fejlődött az osztály olvasási képessége, tempójuk megfelelő, szövegértésük kis fejlődést mutat. Szókincsük megfelelő, de egy-két gyerek szókincse szegényes. Helyesírás szempontjából javult az osztály teljesítménye. Többségben jól tudják alkalmazni a tanultakat, felismerik a szófajokat, helyesírásuk jó. Van olyan tanuló, aki nehezebben teljesít a szófajok felismerésében, a helyes toldalékolásban, a melléknév felismerése, fokozása viszont jól megy neki. Matematika 1. osztály A tízes számkörben számfogalmuk kialakult. Összeadás, kivonás, pótlás kiemelkedően megy, számszomszédokat felismerik. Sorozatokat adott szabály szerint jól folytatják. Számok tulajdonságait, relációkat felismerik, csak a mennyiségek közötti különbség meghatározásában bizonytalanok. Geometriai ismereteik megfelelőek, a nyitott mondatok megoldása még gondot okoz. 2. osztály Adott szabályú sorozatot képesek folytatni. Egyenletes az osztály teljesítménye, az összeadást, kivonást mindenkinek sikerült elsajátítani. Szorzás és a bennfoglalás művelete az új módszer alapján megfelelő. Egyszerű szöveges feladatok megoldása megfelelő, összetett szöveges feladatok megoldása segítséggel megy. Geometriai ismeretük megfelelő. Nehézséget a mértékegységek átváltása okoz. 3. osztály Az írásbeli alapműveletek megfelelőek. Az egyszerű szöveges feladatokat jól megoldják, a nyitott mondatokat segítséggel tudják megoldani. Az egyszerű mértékváltás, számszomszédok, helyi érték megállapítása megy, hiányosságok mutatkoznak a becslésben. 4. osztály Az írásbeli alapműveletek közül az írásbeli összeadás, kivonás, kétjegyűvel való szorzás megfelelően megy, nehézséget a SNI - s gyerekeknek okoz. A szorzótábla tudása bizonytalan egy-két gyereknél, nehézségek mutatkoznak a becslésekben és az írásbeli osztásban. Szöveges feladatok megoldása megfelelő, számszomszédok ismerete jó, egyszerű nyitott mondatok megoldása megfelelő, számsorok folytatása egykét tanulónál hibás A félév során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 1. osztály DIFER mérés részletes eredménye a következő táblázatban került összefoglalásra: Szociális motívumok és készségek Írásmozgáskoordináció Beszédhanghallás Tapasztalati következtetés Relációszókincs Elemi számolási készség Tapasztalati összefüggésmegértés Előkészítő szint Kezdő szint Haladó szint Befejező szint Optimum szint Osztálylétszám ( ) A belépő gyermekek felkészültsége Nevelés terén vannak hiányosságok, ezért hosszúra húzódott a beszoktatási időszak. Oktatás terén iskolaérettek, felkészültségük megfelelő. A rajzeszközök, az olló használata, ceruzafogás megfelelőnek bizonyul.

3 1.6.Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN ) A tehetséges gyerekeket órai differenciálással, plusz feladatokkal, könyvtári és internetes kutató munkával, tanulmányi versenyekkel, szakkörökkel igyekeztünk még több ismerethez juttatni. A felzárkóztatás tanórákon differenciálással történik, tanórán kívül pedig korrepetálással. Tehetséggondozásunk területén előrelépés történt ebben a félévben. Péchy Tamás vezetésével délutánonként elindult a rajz - és az angol szakkör. A felzárkóztatásban nagy szerepe van a napközinek. Sajnos a minőségi munkát befolyásolja a magas csoportlétszám, és a négy évfolyam összevonása. Mivel ezt igazán a gyenge képességű tanulók veszik igénybe nehéz mindenkinek megfelelő minőségben segítséget nyújtani. Az SNI tanulók fejlesztését gyógypedagógus látja el. Megoldódott a logopédiai ellátás és a hallássérült tanulóval szurdopedagógus foglalkozik. A BTM tanulóink ellátása elsősorban korrepetálásokon valósul meg szaktanáraink vezetésével. A kompetenciafejlesztés ebben a tanévben nagyobb hangsúlyt kap az előző évek gyenge teljesítménye miatt. A 6. és 8. osztályos tanulók korrepetálás formájában kapnak fejlesztést szövegértésből és matematikából. Az idei tanévben már két mérést végeztünk, ennek eredményeit a csatolt táblázatok mutatják. Az 5. és 7. évfolyamot csak az adott tanórákon tudjuk fejleszteni, aminek következménye látszik is az eredményeken. 1.7.Az intézmény tanórán kívüli (szabadidős) tevékenysége Elsősegélynyújtó szakkörön tanulóink megismerték a mentők hívó számát és a konstantin keresztet, baleseti helyszíni tájékozódást, stabil oldalfekvést, újraélesztést eszköz nélkül, vérnyomásmérést, ájulás tüneteit, teendőit, vérzéscsillapítást, sebellátást, égési sérülések elsősegélyét, csont és ízületek sérüléseit. Természetvédelmi szakkör elsődleges célja, hogy a természetet megfigyelése, megismerése, elemzése és a figyelem felhívása a Földet érintő változásokra a környezettudatosságra nevelés keretében. Rendszeresen részt vesznek a kiírt környezetvédelmi rajz pályázatokon. pl. Székesfehérvári Vadmadárkórház felhívása. A foglalkozások egy része terepen valósult meg. Aerobic szakkör két csoportját szerveztük meg a tanév elején, melyek tagjai részt vettek a szigethalmi versenyen. Arany ezüst és bronzéremmel jutalmazták bemutatójukat és kupákat is hoztak el a jó gyakorlat, a bátorság, és az ötletes fellépő ruhákért is. Színházlátogatás, sportágválasztó programok, kirándulás, Otthon az erdőben projekt, 6. osztályosok úszásoktatása. 1.8.Az éves munkaterv félév során megvalósult része Az iskola munkatervében megfogalmazott stratégiai célok megvalósultak: Tagiskolaként a helyi sajátosságokat megőriztük. Civil szervezetünket aktívan működtetjük. Jó légkörű az iskola. Az iskola segíti a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedését. Segítjük a gyerekek képességeinek kibontakozását.

4 A továbbtanulás előkészítése megfelelően alakul. Tanári hatékonyság növekedett. Tantervi alaptudás biztosítása mellett szilárd értékrendet közvetített iskolánk. Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés folyt. Fent maradt helyben - a nyolc osztályos képzés. A pedagógiai programban foglaltak megvalósultak és a versenyszellem is fokozódott. Tagiskolánk környezeti nevelése melynek alapjait 15 pontban megfogalmazva illesztettünk pedagógiai programunk részét képező ökoprogramunkba - Susanne Papst Christian Braun: Környezeti nevelés szobában és szabadban művében megfogalmazott gondolatokra épül. 2013/14-es tanévben elkészített program szerint folytatja tantestületünk a környezettudatos magatartás magasabb szinten történő kialakítását oktató-nevelő tevékenységünk során. Célunk, hogy kialakuljon a tanulókban a környezetük iránti felelősség, a mindennapi életvitel értékrendjében az ökológiai szemlélet a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan mottó jegyében. A tanév során intézményünk ökoiskolai címet kapott. A környezeti nevelés és az egészségnevelés színterei tanórákon: környezetismeret, földrajz, kémia, biológia, természetismeret, egészségtan, testnevelés, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra, matematika, technika, osztályfőnöki óra. A tanórákon szinte valamennyi tantárgy órai színterei a nevelésnek, de elsősorban az alsó tagozaton a környezetismeret órák, a felső tagozaton a földrajz, a kémia, a biológia, természetismeret és az egészségtan órák. Az egészségnevelés fontos színterei a testnevelési órák. Érzelmi kötődést lehet létrehozni a környezetünk megóvásáért a magyar nyelv és irodalom, az ének-zene órákon. A természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására van lehetőség rajz és vizuális kultúra tanítása során. A technika órákon van lehetőség pl. madáretetők, odúk, a fűszerspirál névtábláinak készítésére, a környezetünk megtisztítására. A megfelelő témaköröket a helyi tantervek rögzítik. Az osztályfőnöki órákon a környezettudatos magatartásra nevelésen túl a mindennapi problémák felismerésére, megoldásuk elvégzésére van lehetőség. A Fontos az erdőnk projekthez ezen az órákon történnek a szervezési feladatok lebonyolítása. A tanórán kívüli ökoiskolai tevékenységek színterei: tanulmányi kirándulások, táborok, pályázatok, környezetvédelmi versenyek, napközi foglalkozások, Fontos az erdőnk foglalkozásai, természetvédelmi szakkör, elsősegélynyújtó szakkör, diákönkormányzat, könyvtár. Az eddig, tagiskolánkban megvalósult ökoiskolai kritériumrendszerben megfogalmazott kiemelten kezelt szempontok a következőek: DÖK bekapcsolása önálló feladattal az ökoiskolai munkaterv megvalósításába Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó oktatási programokhoz való kapcsolódás: ENERGIA KALAND, BEAGLE, OTTHON AZ ERDŐBEN Intézmény működésének fűtés, víz, elektromos energia-rendszeres tanulmányozása a pedagógiai munka során Energia-járőr szolgálat szervezése és rendszeres feljegyzések készítése Fenntarthatósággal kapcsolatos jelenbeli helyi és globális események, jövő generációk iránti felelősség, a felelős családtervezésre nevelés beépítése a pedagógiai munkában Az intézmény segíti a családokat a környezetkímélő iskolai taneszközök kiválasztásában Konyhakert működtetése (fűszerspirál) Komposztálás Mikroklímának megfelelő dísznövények telepítése az iskolában Az intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázisának kezelése (könyvek, CD-k, újságok) Személyes terek kialakítása a diákok számára

5 Szociális intézménnyel való együttműködés: A Kunszentmiklósi Idősek Otthonával felvettük a kapcsolatot, hogy a gyermekek segítséget nyújtsanak az ott élő közel nyolcvan időseknek a konyhaés virágoskertjük gondozásában. Intézményi részvétel a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában és végrehajtásában Szelektív hulladékgyűjtés 1.9.Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége A tanév során intézményünk ökoprogramjának megvalósításáért elnyerte az ökoiskolai címet Versenyeredmények Országos levelező versenyen való részvétel folyamatos matematikából és magyar nyelvből Szigethalmi aerobic versenyen vettek részt tanulóink Tanulóink számos rajzpályázaton indultak (természetvédelem, elsősegélynyújtás, DM Fogtündér) Erzsébet napi szavalóversenyen vettünk részt Kunszentmiklóson Erdei Kisokos német nyelvi természetvédelmi vetélkedő 2.Személyi feltételek 2.1.A teljes állású pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 1 fő testnevelés- történelem szak /tanárképző főiskola/ 1 fő testnevelés szakos tanár 1 fő tanító; magyar nyelv és irodalom műveltségi terület + magyar másoddiploma 1 fő tanító; német nyelvi szakkollégium; felnőttoktatási szakértő 1 fő tanító; technika szakkollégium 1 fő tanító és pedagógia szakkollégium 1 fő tanító; + pedagógia szakkollégium; óvodapedagógus 1 fő biológia- kémia szakos tanár /tanárképző főiskola/ 1 fő tanító, matematika és ének zene műveltségi terület 1 fő szociálpedagógus 1 fő tanító; ének zene műveltségi terület Egyéb alkalmazottak: Oktató-nevelő munkákat 2 fő óraadó is segíti. Technikai dolgozók 1fő takarítónő (főállás) 1fő konyhai kisegítő és takarítónő (főállás) Ügyviteli dolgozó 1 fő iskolatitkár (főállás) Nevelő-oktató munkát segítők 2 fő logopédus (heti óra) 1fő szurdopedagógus (heti 2 óra) 1 fő gyógypedagógus (heti 5 óra)

6 2.2.Az új pedagógusok alkalmazásának módja A félév során nem került sor új pedagógus alkalmazására. 2.3.Létszám- és bérgazdálkodás A tagintézményben ellátott összes órából levezetett álláshelyeink száma 13. Szakos ellátottságunk nem kielégítő. A helyzetet nehezíti, hogy alapjában alacsony óraszámú tantárgyakról van szó földrajz, német 7-8. évf., technika 7-8. évf., ének 7-8. évf., rajz és vizuális kultúra valamint az a tény, hogy gesztor intézményünk jelenleg nem rendelkezik szabad kapacitással az említett tárgyak tanítására. 2.4.Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 2.5.Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése, Kitüntetett pedagógusok Az alkalmazottak javadalmazása a pedagógus életpálya modellnek megfelelően lett alakítva. Kitüntetett pedagógusunk ebben a félévben nem volt. 2.6.Belső kommunikáció, információáramlás

7 3.Tárgyi feltételek 3.1.Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága Külső burkolata, szigetelése felújítva, kialakítva. A nyílászárók cseréje megvalósult. Csapadékelvezető rendszere, padozata, fűtésrendszere, világítástechnikája szintén felújításra került. Az udvar észak felőli kerítése felújításra szorul. Balesetveszély csökkentés érdekében labdafogó háló telepítése javasolt a Juhászföldi út felől. Az elhasználódott vizesblokk javítása, az öltözők kialakítása jelenleg is folyik. Védőföldelő hálózat és villámvédelem kiépítése az új épületrész kialakítása miatt is szükséges. Bútorzat egyes elemei cserére szorulnak. Falfelületek állapota megfelelő, bár egészségügyi festés javasolt. Az épület tetőszerkezete számos ponton felújításra szorul. 3.2.Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű gazdálkodás érdekében megtett intézkedések Az oktató-nevelő munka elvégzéséhez szükséges eszközöket tankerületünk rendelkezésünkre bocsátotta. Az intézmény elavult, elöregedett vizesblokkjának felújítása és a tornaöltözők kialakítása jelenleg is folyik. A munkálatok önkormányzati beruházással és a tankerület támogatásával valósulnak meg. 3.3.Tárgyi felszereltség Tárgyi felszereltségünk megfelelő. A hiányzó, esetleg cserére szoruló eszközöket a TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés pályázattal próbáljuk pótolni. Tantestületünk felmérte és elkészítette a hiányzó eszközök listáját. 3.4.A funkcionális eszközöknek való megfelelés alakulása Általában megfelelő. 4. Továbbképzések 4.1.A tanév során nincs továbbtanuló pedagógus. 4.2.A tanév során továbbképzésben résztvevő pedagógusok és támogatások 1 fő (2014-es beiskolázási tervbe beemelve) Fejlesztő, differenciáló pedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) - KECSKEMÉTI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA Ft/félév 1 fő (TÁMOP B - 13/ pályázati támogatás) Pályaorientációs referens - (60 óra) 12 fő (TÁMOP B - 13/ pályázati támogatás) Intézményfejlesztés és változáskezelés felkészítés (20 óra) 4.3.A pedagógusok által kezdeményezett innovációk: Intézményi fejlesztésünk 2014 és 2016 között a TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés pályázat támogatásával valósul meg. A fejlesztés fő irányai: a kompetencia mérésére fokozott felkészítés, szervezetfejlesztés, módszertani kultúra fejlesztése.

8 5.Gyermekvédelmi munka áttekintése 5.1.A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői 5.2.Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások (étkezés, tankönyvellátás) alakulása Ingyenes tankönyvben részesül 85 fő. Az ingyenes étkező: 27 fő. 5.3.Szociális problémák, deviancia Deviáns magatartás miatt az elmúlt tanévben nem kellet intézkedést hozni az iskolában. A kormányhivatal intézkedésének következménye, hogy a hiányzásokra jobban figyelnek a szülők is. 5.4.Prevenciós munka első pillérét adják a két csoportban biztosított délutáni foglalkozások, a második fontos pillért pedig a szabadidős foglalkozások, kirándulások és projektoktatásunk adja. 6.Közösségi rendezvények, ünnepségek 6.1.Az iskolaközösség kiemelt rendezvényei Megvalósulás ideje Szeptember Október November December Rendezvény megnevezése Tanévnyitó ünnepély Takarítási világnap: Iskola udvarunk és az iskola melletti erdő tisztítása Otthon az erdőben project nyitórendezvénye Történelmi futóverseny Az állatok világnapja: Kiskunsági Nemzeti Park állatainak megismerése Madárbarát kert project Erdei kisokos német nyelvű környezeti nevelési vetélkedő Hagyományőrző tevékenységek Mézeskalács készítés nyugdíjasokkal DÖK Mikulás látogatása Kézműves ajándékok és karácsonyfadíszek készítése Adventi koszorú készítése és gyertyagyújtás

9 6.2.Községi rendezvények, programok Megvalósulás ideje December Rendezvény megnevezése Október Ünnepi műsor Karácsonyi műsor az óvodások meghívásával 6.3.A tantestület szakmai, és közösségi rendezvényei Megvalósulás ideje Augusztus Szeptember Október Január Rendezvény megnevezése TÁMOP B - 13/ projekt nyitó rendezvénye Ökoiskolai műhelymunka tudásátadás Tanévnyitó értekezlet Nevelési értekezlet Ökoiskolai műhelymunka TÁMOP - Projektoktatásunk bemutatása Osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Ökoiskolai műhelymunka 7. Pályaválasztási tervek Tagiskolánk sajátos jellemzője, hogy tanulóink évről évre szakiskolában folytatják tanulmányaikat. A félév végén ez a tendencia figyelhető meg ismételten a továbbtanulási tervek áttekintése után. Tanulóink reális, elérhető célokat tűztek maguk elé, egyéni érdeklődéseiknek megfelelően, saját képességeikhez mérten. 8.Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány TÁMOP B - 13/ Köznevelés az iskolában - Intézményi fejlesztés. Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület a tanév során 2 iskolai szintű színházlátogatást szervez a tanulóknak. MKNE forinttal támogatja Fontos az erdőnk programját.

10 9.Kapcsolat más intézményekkel (tankerülettel, a tankerület intézményeivel, közművelődési, szociális, egészségügyi, alapítvány, egyéb.) 10.Egyebek Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet partneriskola Rákosi Vipera Védelmi Központ Fókusz Takarékszövetkezet Fővárosi Állat - és Növénykert Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Kunszentmiklósi Idősek Otthona Iskolaorvos Fogorvos (kapcsolat felvétele folyamatban) Védőnői hálózat Polgárőrség Rendőrség Tűzoltóság Tervünk egy jó hangulatú, családias ökoiskola működtetése, mely a szakértők egybehangzó véleménye szerint is Apaj település fennmaradásának záloga. Intézményi fejlesztésünk a TÁMOP B - 13/ pályázat révén már a 2014 júniusában megkezdődött. Az OFI partneriskolájaként a kísérleti tankönyvek szakmai fejlesztésében vesz részt tantestületünk.

11 11. Statisztikai adatlap 2014/2015. félévi beszámolókhoz Megnevezés Alsó tagozat Felső tagozat Összesen Létszám Mulasztott napok száma összesen ebből igazolatlan főre eső igazolt főre eső igazolatlan Bukások összesen ebből 1-2 tantárgy ebből 3 vagy több tantárgy Kitűnő tanulók Magántanulók száma Mulasztás miatt nem osztályozott osztályosok száma Gimnáziumba jelentkezett - - Szakközépiskolába jelentkezett 7 7 Szakiskolába jelentkezett 4 4 HÍD 1-be irányított - - HÍD II-BE irányított - - Nem kíván továbbtanulni Tanulmányi eredmények (magatartás és szorgalomjegy nélkül) Tanulmányi eredmények félév végi Osztály létszám átlag kitűnők bukások , , , , , ,5 1 4 Iskola összesen: ,

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2014/2015 TANÉV FÉLÉVES BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS KÉSZÍTETTE: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben