ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET"

Átírás

1 ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBŐ JÚLIA SZTANÁNÉ BEBICS EDIT ZILAHINÉ GÁL KATALIN

2 KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1 INTÉZKEDÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN KÖZPONTI PROGRAM A KOMPONENSE KERETÉBEN Szakmai vezető Kovács Gábor Projektvezető Lazányi Krisztina ( ) Simonné Csömöri Brigitta ( ) Lektorálta Nahalka István Zágon Bertalanné Debre Istvánné, Kende Anna, Kereszty Zsuzsa, Sebő Júlia, Sztanáné Babics Edit, Zilahiné Gál Katalin, 2008 Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, 2008 Azonosító: 8/211/A/1/ovi/kcs/K Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax: A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem hozható. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

3 Tartalom PEDAGÓGIAI ELGONDOLÁS... 3 PROGRAMTANTERV A képzést alkotó tantárgy(ak) alapadatai Képzési cél A képzés folyamata, átfogó tematikai egységei Követelmények Kötelező irodalom Ajánlott irodalom MODULOK modul. Befogadás és beilleszkedés az óvodába és az iskolába (6 óra) modul. Az intézmény kapcsolata a családokkal (9 óra) modul. A pedagógus beállítódása (a pedagógusattitűdök kérdései) (6 óra) modul. Az óvoda iskola átmenet nevelés-lélektani háttere, a tanulás megkezdéséhez szükséges képességek és viselkedésbeli szokások kibontakoztatása (10 óra) modul. A hatékony és alkalmazható tudás megszerzésére való nevelés. A kíváncsiság és a tanulási kedv ébren tartása (A kompetencia kibontakoztatása) (15 óra) modul. Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései (4 óra) modul. A nyelvi nevelés mint az óvoda iskola átmenet kiemelt feladata (12 óra) modul. Terepgyakorlat változat. Javaslat a terepgyakorlat tartalmára és módszereire változat: Javaslat a terepgyakorlat tartalmára és módszereire ÉRTÉKELÉSI RENDSZER I. félév II. félév III. félév... 91

4

5 PEDAGÓGIAI ELGONDOLÁS

6

7 5 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET. OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A pedagógiai elgondolás tartalma A képzési csomag célja A programcsomag alkalmazásával olyan pedagógiai szemléletet, elméleti és gyakorlati ismereteket kívánunk a pedagógusjelöltek (és igény szerint a gyakorló pedagógusok) számára közvetíteni,a melyek alkalmazásával elősegíthető a gyermekek, különösen a hátrányos helyzetű, különböző környezeti és életfeltételű vagy adottságbeli okoknál fogva viselkedési, tanulási nehézségekkel küszködő, a lelki fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, megfelelő ütemű, befogadó (inkluzív) közegben történő nevelése. A képzési csomag tartalmát azok az óvoda iskola átmenet témaköréhez közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó tudnivalók szolgáltatják, amelyek az óvodában, az általános iskola első éveiben és a két intézmény közti átmenet tekintetében meghatározók lehetnek a hátrányos helyzetű, az iskolában megkívánt nyelvhasználat miatt is lemaradó kisebbségi, a számosságot tekintve főként roma gyerekek oktatásában, iskolai befogadásában és eredményességében. Ennek hosszú távú célja a társadalomba való beilleszkedés elősegítése. Az elsajátítandó tananyagban egyszerre jelennek meg a neveléslélektan megfelelő területei, az általános és fejlesztő pedagógia elvei és eljárásai és a szociálpszichológia megállapításai. Az egyes modulokban külön-külön is azonosíthatók a különböző tudományos megközelítések, ugyanakkor ezek kapcsolatai is: a gyermekek életkori sajátosságai és a változatos, az átlagostól eltérő gyermeki megnyilvánulásokhoz, más szokásokat követő családokhoz való viszony gyakorlati szempontjai. E négy alappillér jelenti a képzési csomag legfontosabb elemeit, amelyek azonban nem választhatók szét. Kiemeljük a gyermek fejlődési sajátosságainak ismeretét, a mássághoz való viszony szociálpszichológiai szempontjait, az óvoda iskola átmenetet megkönnyítő pedagógiai módszereket és az alkalmazásukhoz szükséges pedagógusbeállítódás mint a képzési csomag elsőbbséget élvező szempontjait. Ezek eredményessége attól függ, hogy e négy pillérre milyen tartalom épül. Az óvoda iskola átmenetet tágan értelmezzük, az átmenetre felkészítés nem külön feladat. A képzési csomag segítségével olyan nevelési, tanítási gyakorlat kidolgozását ajánljuk az óvoda és az általános iskola számára, amelyben zökkenőmentesebbé válik az intézményváltás. Ilyen értelemben a képzési csomag fokozottan a gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedésére helyezi a hangsúlyt. Olyan konkrét tartalmi és módszertani segítséget nyújthat a pedagógusjelölteknek, amelynek segítségével az óvodában és az iskolában értőbben alkalmazkodhatnak a gyerekek általános és egyéni fejlődési sajátosságaihoz, tényleges, az adott helyzetben érvényes állapotához, és eredményesebben irányíthatják a nevelési, tanítási, tanulási folyamatot. A képzés célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a több szempontból különböző gyerekek együttnevelésének lényeges kérdéseit. Legyenek képesek ezt a fontos feladatot társadalomismereti háttérbe helyezni. Mélyítsék el a 3 8 éves életkorra jellemző fejlődés-lélektani ismereteiket. Az elméleti és gyakorlati gyermekismeretre építve tervezzék meg nevelőmunkájukat, óvónőként és tanítóként csoportjukban és osztályukban változatos módszereket alkalmazzanak. Az óvodás- és iskoláskorú gyerekeket, különösen a roma gyermekeket előítélet-mentesen kezeljék. Értsék meg a gyerekek közléseit, azok rejtett tartalmát is. Tudatosodjék bennük, hogy a gyermek attól tanul, akit szeret. Ennek érdekében a kapcsolatteremtés megértő, türelmes, a gyermeki személyiséget tisztelő formáit alkalmazzák. Készüljenek fel arra, hogy a gyermekek fejlesztésében csak akkor érhetnek el sikereket, ha a szülőket is bevonják, társként megnyerik, érdekeltté teszik a nevelés, tanítás céljainak elérésében. A tantárgynak nem célja a pedagógiai, nevelés-lélektani és szociálpszichológiai alapfogalmak értelmezése, mert ezeken a területeken a pedagógusképzés keretén belül elsajátított alapvető ismeretekre kíván építeni. De célja az, hogy a meglévő

8 PEDAGÓGIAI ELGONDOLÁS 6 ismereteket olyan készségekkel és tudással egészítse ki, amelyek képessé teszik a pedagógust a különböző szociális, kulturális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelésére; a mai magyar társadalom ellentmondásainak felismerésére, a pedagógusok körében is tapasztalható előítéletek megértésére és kezelésére. A képzési csomag a gyakran felmerülő nehezebb nevelési helyzetekre kínál gyakorlati megoldási lehetőségeket, másfelől a problémák elvi hátterét igyekszik a leendő pedagógusok számára feltárni. A képzési csomag célcsoportja A képzési csomag a felsőoktatásban részt vevő pedagógusjelöltek oktatásához készült, célcsoportja az óvó- és tanítóképzésben résztvevő hallgatók köre. Természetesen használhatják a hátrányos helyzetű, gyermekek nevelésében, oktatásában szerepet vállaló óvónők, tanítók is, tekintettel arra, hogy a befogadó (inkluzív) oktatás fokozatos bevezetésének eredményeképp szinte minden óvoda és iskola érintetté válik a hátrányos helyzetű és vidékenként változó számú, más hagyományokban nevelkedett roma gyerekek tanulási kedvének és eredményességének elősegítésében. A már dolgozó pedagógusok továbbképzése azonban nem tartalmazhatja az alapok újratanulását. Nekik a gyakorlatukra alapozott külön továbbképzési terv készült (szerkesztője: Egedi Cecilia, megrendelője a SuliNova volt). Az alapképzési csomag a következő részegységeket tartalmazza: 1. Befogadás és beilleszkedés az óvodába és az iskolába. 2. Az intézmény kapcsolata a családokkall. 3. A pedagógus beállítódása (a pedagógusattitűdök kérdései). 4. Az óvoda iskola átmenet nevelés-lélektani háttere, a tanulás megkezdéséhez szükséges képességek és viselkedésbeli szokások kibontakoztatása. 5. A hatékony és alkalmazható tudás megszerzésére való felkészülés. A kíváncsiság és a tanulási kedv ébren tartása. 6. Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései. 7. A nyelvi nevelés mint az óvoda iskola átmenet kiemelt feladata. 8. Terepgyakorlat. 9. A hallgatók tudásának értékelése. Az óvoda iskola átmenet zökkenőmentessége nem az utolsó óvodai év pedagógiai munkáján múlik. Hosszú előzménye van. Az egész kisgyermekkor, az érés, fejlődés, a természetes úton történő fejlesztés folyamata és az első iskolai élmények eredménye alapozza meg a tanuláshoz való hosszabb távú viszonyt. Különösen fontos, a pedagógus szakmai tudásának próbaköve: a kritikus pontok eltalálása a mozgás, a beszédfejlődés és az érzelmi nevelés folyamatában. A tanulás fogalmát az óvodás korban nagyon szélesen értelmezzük, jelentése némileg megváltozik az iskolában. A személyiség egészét érintő, széles sávú, alkalomszerű (spontán) tapasztalatszerzéstől a szándékos, tudatos tanulásig kell eljutnunk. A tanulási folyamatot szervező, vezető felnőtt szerepe is más az óvodában és más az iskolában. Az átmenet megkönnyítése a család, az óvoda és az iskola segítő, támogató nevelési módszerein, együttműködésén múlik. Tulajdonképpen természetes folyamatról van szó, amely a növekedés és a sikeres teljesítmény örömét hozza a kisgyermekek számára, de csak akkor, ha az életkorukhoz illő tevékenységekben vehetnek részt. Ehhez szükséges a jó pedagógiai érzék és a szaktudás. Nagy hiba a siettetés, a feladatok, követelmények előrehozása, túlméretezése. Minden életkort a neki megfelelő elfoglaltsággal kell kitölteni. Az élet minden szakasza egyformán fontos és értékes. Minden életkor minden percében élünk, nem pedig a következőre készülünk.

9 7 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET. OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A képzési csomag egyik fontos eleme annak bemutatása, hogyan hatnak a pedagógusok előítéletei a kisgyermekkori fejlődésre és társas magatartásra, milyen szerepe van az előítéleteknek például a roma családok és a különböző oktatási intézmények közötti kapcsolat alakulásában. A hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy éppen tehetséges gyerekeket fogadó pedagógusnak fontos megismernie a gyermek családja és közvetlen környezete által közvetített társas alkalmazkodási módot, a gyermek magatartásának, nyelvi fejlettségének állapotát, amellyel az intézménybe kerül. A fizikai és személyi környezet támogató szerepe jelentősen megnő a 3 8 éves gyerekek esetében. Az óvoda és az iskola szervezeti különbözősége ellenére látni kell ennek az életkornak az egységét, szétválaszthatatlan fejlődési ívét. A pedagógusnak meg kell tanulnia általánosítások nélkül ítélni, kellő nyitottsággal közelíteni minden egyes gyerek egyéni bár kulturálisan is meghatározott sajátosságaihoz. A pedagógusjelöltek az elfogadó, segítő-támogató attitűd mellett ismerjék meg és próbálják ki azokat a technikákat, amelyek alkalmazásával elkerülhető az iskolai, tanulási kudarc. Ezért a humanisztikus elméleti keret mellett fontosnak tartjuk a megismerő (kognitív) megközelítés megjelenítését is a tantárgyi programban. Ezért az alábbiakban vázlatszerűen kiemeljük azokat a legfontosabb fejlődés- és nevelés-lélektani, valamint pedagógiai tájékozódási pontokat, amelyek a képzési csomag egészét befolyásolják, s amelyek a képzésben részt vevők tudásával kapcsolatos alapvető követelményeket is kijelölik: Fejlődés-lélektani ismeretek az óvoda iskola átmenet éveiben, az értelmi, érzelmi, társas fejlődés általános alakulása és egyéni sajátosságai. A nevelhetőség lélektani alapjai. A lélektani alapozású alternatív pedagógiai irányzatok áttekintése, főbb tanulságai.. A nevelő és a gyermek viszonyának jelentősége és pszichológiai sajátosságai. Az elfogadó nevelői attitűdök elemzése. A 6-7 éves kor körüli gyermekekre vonatkozó fejlődés-lélektani ismeretek olyan fokú elmélyítése, mely alkalmassá teszi a pedagógusjelölteket arra, hogy érzékenyek legyenek a gyermekek aktuális egyéni fejlődési szintjének észlelésére, és képesek legyenek megválasztani a gyermekek egyéni sajátosságainak megfelelő nevelési módszert. A tanulás érzelmi, hangulati meghatározottságának, a nevelő és gyermek kapcsolatának, illetve a nevelő személyes hitelességének hangsúlyozása. Elfogadó, humanista nevelési attitűdök közvetítése. Az óvodának és az óvoda-iskola közötti átmeneti időszaknak nem feladata a szó szoros értelmében vett tanítás, azonban gyakorlati tapasztalatok és vizsgálati eredmények egyaránt igazolják, hogy a tudás két megjelenési formája (ismeret jellegű és képességbeli) bármelyikének figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel jár. A modulban sor kerül az adottság, készség, képesség, jártasság, kompetencia fogalmak tisztázására, a készségfejlődés törvényszerűségeinek megbeszélésére, a 4 8 éves gyermekekkel szervezett elfoglaltságok során való alkalmazására, a későbbi fejlődés, beválás során játszott szerepének megtárgyalására. A képzési csomagban helyet kap a nyelvi problémák kérdésköre is. Bár Magyarországon nagyon kevés olyan terület van, ahol a gyerekek csak egy másik nyelvet beszélnek, ezzel együtt komoly nyelvi problémák merülnek fel az óvodába/iskolába kerülő gyerekek nevelése során. Ezek a nyelvi problémák abból adódnak, hogy az iskola nem számol a hátrányos helyzetű, köztük a roma gyerekek eltérő beszédmódjával, nyelvhasználatával. Az iskola által már elvárt szókészletet gyakran nem fedi le e gyerekek családból hozott szókincse, az iskolában használt és mindenki által ismertnek tekintett beszédfordulatok sok gyermek előtt ismeretlenek, nem tartoznak hozzá mindennapi életükhöz, és gyakoriak a kezelésben nem részesülő beszédhibák. Hosszabb távon fontosnak tartjuk az intézményben is a saját, kisebbségi anyanyelv megjelenését, újratanítását is, de csak az adott nyelven jól, lehetőleg anyanyelvi szinten beszélő pedagógusnak szabad ezt felvállalni.

10 PEDAGÓGIAI ELGONDOLÁS 8 Ki kell térni, az iskolaérettségi vizsgálatok, a szakértői bizottságokban folyó vizsgálatok, a különböző teljesítményt, intelligenciát mérő tesztek használata körül tapasztalható vitákra, nézetkülönbségekre is. Az iskolaérettségi vizsgálatokkal együtt az iskolakezdés időpontjának társadalmi összefüggéseit is meg kell vizsgálni. A képzésnek nagy óraszámú eleme a terepgyakorlat, amely három területre irányul: a családokkal való kapcsolatteremtés technikáinak kipróbálására, a gyermekmegismerés szakmai szempontjainak érvényesítésére, valamint az intézményi (óvodai, iskolai) gyakorlatra olyan terepen, ahol nagy arányban vannak különös figyelmet, egyéni bánásmódot, fokozottan befogadó nevelői beállítódást igénylő gyerekek. A megoldandó problémák köre Feltételezésünk szerint a következő problémák megoldásához kapnak elméleti háttérrel is megalapozott gyakorlati segítséget a hallgatók: Az óvodai, iskolai környezet gyakran nem értékeli, illetve háttérbe kívánja szorítani a gyerekek otthonról hozott és a pedagógus számára idegen szokásait és nyelvhasználatát. Kívánatos lenne, ha a pedagógus ezeket elfogadná, értéknek tekintené. A pedagógus úgy érzi, hogy akkor végzi sikeresen a munkáját, ha felülkerekedik a családon, a családi szokásokon, ha gyorsan, rövid idő alatt kiegyenlíteni és nem elfogadni próbálja a gyerekek más kultúrában elsajátított szokásait. A pedagógus gyakran általánosítva látja a kulturális különbözőségeket, és nem ismeri fel a családok által képviselt számos lehetséges identitásstratégiát. Előfordul, hogy a pedagógus úgy véli, hogy a megértés, a türelem azt jelenti, ha nem vesz tudomást a különbségekről. A pedagógus nem tudja kezelni a kicsik otthonról hozott előítéleteit, és ezzel kiteszi a szegény, a lemaradó, a fogyatékkal élő, más nyelvet vagy nyelvjárást beszélő például a roma gyerekeket a kortársak elutasításának. Megjelenhetnek az óvodába, iskolába történő beilleszkedés érzelmi, szociális éretlenségből fakadó akadályai. A család és az intézmény között bizalmatlanság alakul ki, amely iskolai sikertelenséghez vezet. A pedagógusszerep eltérő értelmezése a szülők és a pedagógus között. A pedagógus nem tudja, mit kezdhet azokkal a gyerekekkel, ahol a családi háttérben súlyos szociális, gazdasági, érzelmi problémák tapasztalhatók. Felmerülhetnek a szülők önértékelési problémái, amelyek miatt nem úgy vesznek részt az óvoda/iskola életében, ahogy azt az óvoda/iskola elvárná, s ezáltal a gyerekek is elszigetelődnek. Például a szülők nem mennek el a szülői értekezletre, amit az intézmény úgy értékel, hogy nem érdekli őket gyermekük helyzete, sorsa. A gyermekek nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel és képességekkel, amelyek az iskolai beváláshoz és sikerességhez hagyományosan szükségesek. Az iskola túl szélesre szabja a szükségesnek tartott, elvárt ismereteknek, készségeknek és képességeknek a körét. Az óvoda vagy az iskola csak azokat a gyermeki megnyilvánulásokat tartja elfogadhatónak, *amelyek csak bizonyos társadalmi csoportokra jellemzők. Olyan fejlődéselméletek, illetve ezeknek megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazása, amelyek a gyerekeket megfelelő ütemben, gyorsabban vagy lassabban fejlődők csoportjaira osztják, és a differenciált nevelés megvalósítása helyett elkedvetlenítik a gyerekeket.

11 9 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET. OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A képesség-kibontakoztatáson az óvónő a kötelező, hagyományos foglalkozásokon tanított ismeretek átadását, begyakoroltatását érti, ami azt jelenti, hogy már az óvodában kialakul a rossz és jó tanulók köre, tehát előkészíti az iskolai szétválasztást. Különösen akkor, ha még piros és fekete pontokat is osztogat, esetleg házi feladatot ad. Félrevezető a diagnosztikus eljárásokkal kapcsolatos kritikai rálátás hiánya is, a túlzott bizalom a szakemberek véleményében és a vizsgálati eredmények mérlegelésének elmulasztása. Az anyanyelv leértékelése a pedagógus és a társak által, ezáltal identitás- és önértékelési zavarok kialakítása. Az eltérő kommunikációs minták magatartási, értelmi zavarként történő értelmezése. A pedagógus saját szocializációs stratégiáit véli egyedül helyesnek, más fejlődési vonalakkal szemben elutasító. Ezért azt érzi feladatának, hogy tanulóit saját elfogadott normáihoz felemelje, felzárkóztassa. A gyerekek haladását nem önmagukhoz méri. Nem tud kapcsolatot létesíteni a szülőkkel, és ezért kudarcot vall. A tanulásszervezés általános frontális volta miatt nem tud alkalmazkodni az egyéni különbségekhez. A gyerekek iskolai kudarcait etnikai sajátosságok következményének tartja akkor is, amikor azok sokkal inkább a hátrányos társadalmi helyzetük által meghatározottak (pl. szülők iskolázatlansága, szegénység, a gyerekek bevonása a családfenntartásba stb.), s ezért nem megfelelő módon vagy nem is próbál segíteni. Általános hiba, hogy a tanítási módszerek nem felelnek meg a kisiskolás korú gyerekek fejlődési sajátosságainak. A képzési csomag tartalmának közvetítése (módszerek) Előadások Sszakirodalom önálló hallgatói feldolgozása Közös gyakorlatok (pl. Esetelemzés), tréning jellegű gyakorlatok (pl. Tanár-diák interakció) Terepgyakorlatok (óvoda, iskola) Demonstrációs anyagok Nevelési helyzetek eljátszása Hallgatói csoportmunka Beszámolók saját tanulási élményekről Fényképek vagy videofelvételek készítése, elemzése Gyermekmegismerési szempontok közös összeállítása Gyermekmegfigyelési feljegyzések szóbeli és írásbeli bemutatása Szépirodalmi, zenei, képzőművészeti példák ajánlása, művészi filmek megtekintése és vitája Nevelési, tanulási helyzetek karikatúra stílusú ábrázolása Gyerekkori játékok felidézése Követelmények, tevékenységek A képzésben részt vevők a szakirodalom, az előadások, szemináriumok, a hospitálás és az önálló feladatok megoldása alapján tudják értelmezni, elemezni a befogadó stílusú csoportokban, osztályokban folyó nevelő munka nevelési-tanítási helyzeteit.

12 PEDAGÓGIAI ELGONDOLÁS 10 Egy kiválasztott, 5 7 éves korú könnyen/valamilyen ok miatt nehezebben beilleszkedő kisgyerekről vezessenek gyermekmegfigyelési naplót, kísérjék figyelemmel fejlődését. Készítsenek esettanulmányt a gyermekek szüleivel készített interjúk és az óvodai/iskolai megfigyelés alapján. Mutassák be szóban, esetleg illusztrációkkal röviden, tömören a tanulócsoportna. Gyakorlaton négyes csoportokba szerveződve mutassák be a drámajáték eszközeivel a kapcsolatteremtés változatos formáit. Játsszanak a gyerekekkel egyénileg, kisebb csoportban és az egész csoporttal, osztállyal. Meséljenek, vezessenek beszélgetőkört. (Ezt szerepcserével saját életükből felidézett epizódokkal is megcsinálhatják.) Legyenek képesek az anyanyelvi jelrendszernek (mozgás, zene, kép, szó) jó ritmusban való változatos alkalmazására, a nevelési-tanítási folyamat gyermekekhez igazított lassúbb tempójának vezetésére. Ismerjék az átmenet kulcspontjait, a szükségletek rangsorát. Ismertessenek egy-egy szakirodalmi részt. Keressenek az adott témakörhöz művészeti alkotást. A csoport elemezzen egy társuk által készített 5-10 perces pedagógiai témát feldolgozó videofelvételt. Mutassák be vagy rajzolják fel a különböző pedagógusviselkedések karikatúráját! A témát saját gyermekkorukból is vehetik. A szemináriumi vitákban, helyzetjátékokban élénken, cselekvően vegyenek részt. Vezessenek filmvitát! Szemináriumi órán készítsenek módszertani bemutatótáblát a befogadó és elutasító beállítódásból következő bánásmód köréből. A stúdiumot lezáró kollokviumon is adhatunk az egyéni és közös tudást építő és összegző feladatot. Lényeges, hogy a hallgatók egyéni és csoportos élményeken alapuló pedagógiai beállítódása és tudása megnyilvánulhasson

13 PROGRAMTANTERV

14

15 13 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET. OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A képzést alkotó tantárgy(ak) alapadatai A tantárgy neve: Az óvoda iskola átmenet az inklúzió szolgálatában Szak, tagozat megnevezése: Óvó- és tanító, nappali, esti, levelező A tanórák és kreditpontok száma: Nappali tagozat 90 óra (6 kredit) vagy 60 óra (4 kredit) vagy 30 óra (2 kredit) Esti tagozat 40 óra (6 kredit) vagy 25 óra (4 kredit) vagy 15 óra (2 kredit) Levelező tagozat 20 óra (6 kredit) vagy 14 óra (4kredit) vagy 8 óra (2 kredit) Képzési cél A hallgatók ismerjék meg a sokféle családból és eltérő kulturális feltételek közül érkező 3 8 éves gyerekek együttnevelésének lényeges pedagógiai kérdéseit. Legyenek képesek ezt a feladatot társadalomismereti háttérbe helyezni. Mélyítsék el az adott életkorra jellemző fejlődés-lélektani ismereteiket. Tekintsék ezt az életszakaszt folyamatos, egy ívet alkotó változások sorának. Az elméleti és gyakorlati gyermekismeretre építve legyenek képesek a nevelő munka megtervezésére, változatos módszerek alkalmazására, az óvodás- és iskoláskorú gyerekek előítélet-mentes neveléséretanítására. Értsék meg a gyerekek közléseit, azok rejtett tartalmát is. Tudatosodjék bennük, hogy a gyermek attól tanul, akit szeret. Ennek érdekében a kapcsolatteremtés megértő, türelmes, a gyermeki személyiséget tisztelő formáit alkalmazzák. Készüljenek fel a szülőkkel való partneri viszony kialakítására. Jövendő munkájukhoz kapjanak elméleti és gyakorlati segítséget. A képzés folyamata, átfogó tematikai egységei Elemi tapasztalatszerzés (terepgyakorlat) Tapasztalatszerzés egy demokratikus, befogadó nevelési stílussal vezetett osztatlan óvodai csoportban. A látottak megbeszélése. Látogatás egy inkluzív és egy szegregáltan működő, többségében roma gyerekeket tanító első osztályban. A hospitálási tapasztalatok egybevetése, megvitatása.

16 PROGRAMTANTERV 14 Részvétel egy egyenlő esélyekre törekvő óvodai csoport játékában. Kapcsolatteremtés első osztályos gyermekekkel. Beszélgetés, játék, mese, játékos feladat megoldása az első osztályban. Egyéni hospitálások. Az óvoda iskola átmenet társadalmi kérdései, kapcsolat a családdal A különbözőségeket hangsúlyozó csoport- és oktatásszervezés pedagógiai és társadalmi kára, büntethetősége és szankciói. A sérült, fogyatékossággal élő, nyelvi nehézségekkel küzdő roma hátrányos helyzet tanulási nehézség tanulási zavar enyhe fokú értelmi fogyatékosság nem azonos jelentésű kifejezések, nem következnek egymásból. A gyermekek egészséges fejlődésének feltételei a szegénység mint társadalmi valóság, egymás segítésének lehetőségei. A kulturális különbözőségek és azonosságok feltérképezése (önálló feladat). A pedagogues feldatai a családokkal kialakítandó jó kapcsolat építésében, az eltérő hátterű családok egyéni módszerekkel történő bevonása a hátrányos és halmozottan hátrányos gyerekek tanulása-tanítása érdekében. Az előítéletesség magyarázó elvei, a pedagógusok körében eddig vizsgált társadalmi előítéletek. Megoldási javaslatokaz előítéletek enyhítésére. Az elismerés és méltányosság kérdései (vita a hospitálási tapasztalatok alapján). Nevelés-lélektani háttér Az Országos Óvodai Nevelési Program és a Nat az iskolarendszer kezdő szakaszára vonatkozó követelményeinek megismerése, lényegi vonásainak kiemelése, összehasonlítása. A 3 8 éves gyerekek fejlődésének jellemzői. Folyamatjelleg, felhalmozás, pihenés, átbillenés. Egyediség. Gyermekinterjúk készítése, elemzése. Az ismeretszerzés eltérő életkori és kulturális sajátosságai. A pedagógus feladatai a gyermek képességeinek, iskolai alkalmasságának feltérképezésében, a szakemberek által adott diagnózisok értelmezése a, képességfejlesztéssel kapcsolatos feladatok. Családias, barátságos környezet kialakítása az óvodában és az iskolában. A kompetenciakibontakoztatás módszerei. Diagnosztikai kérdések Az óvodai nevelés lehetőségei 3 7 éves korban. Tevékenységformái. A szabad játék és a mesehallgatás fejlesztő hatása. Jó szokások, napirend, egészséges életmód. Az iskola megkezdéséhez szükséges érettség mutatói. A biztonságérzet, önbizalom, az egészséges énfejlődés jelentősége, kialakulásának feltételei. A befogadó iskola légköre, időbeosztása, munkaformái. Az önkéntelen és szándékos figyelem arányai az óvodás- és iskoláskorban. A kíváncsiságra alapozott tanulás-tanítás, utánzás, felfedezés, próbálkozás, ismétlés. Átmenet vagy előkészítés? A feladattudat fokozatos erősítése. Játék az óvodában, játékosság az iskolában. A társas viselkedés jellemzői és változásai. Társ és csoport.

17 15 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET. OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A nevelői légkör. Az érzelmek szerepe a kisgyermek nevelésében. Az EQ és az IQ tartalma, jelentősége. A taníthatóság feltételei. Az egyéni bánásmód szükségessége és módszerei. A viselkedés és teljesítmény értékelésének óvodai és iskolai formái. A fokozatosság mint pedagógiai alapelv. Az átmenet nevelési helyzeteinek elemzése lehetőleg videofelvételről. Elképzelt helyzetek eljátszása. A sikerben bízó óvónői és tanítói pedagógiai beállítódás. A nevelői és gyermeki kudarcok feldolgozásának technikája. A nyelvi nevelés mint az óvoda iskola átmenet kiemelt feladata A mozgásos, zenei, képi és szóbeli anyanyelv alapfoka. Gazdagodása a 3 8 éves korban. Az anyanyelvi nevelés mint összefoglaló feladat. A többnyelvűség mint érték. Követelmények A hallgatók a kisgyermekkori nevelés feladatai tekintetében legyenek képesek mozgósítani, tudatosítani, s ha kell, átalakítani alapvető pedagógiai elképzeléseiket, használják fel tapasztalataikat ezen elképzelések kritikus értékelésére. A szakirodalom, az előadások, a szemináriumok és a hospitálás alapján tudják értelmezni, elemezni a sokszínű csoportokban, osztályokban folyó nevelőmunka nevelési-tanítási helyzeteit. Egy kiválasztott tehetséges/nehezen induló kisgyerekről vezessenek gyermekmegfigyelési naplót, kísérjék figyelemmel fejlődését 5 7 éves kora között. A megfigyelés anyagából, illetve a szülőkkel készült interjúk alapján írjanak esettanulmányt, ismertessék tanulócsoportjukban, a naplót és a filmet használják fel az ötletgyűjtés és a viták során. Helyzetgyakorlatot alkotva mutassák be a kapcsolatteremtés változatos formáit. Játsszanak a gyerekekkel egyénileg, kisebb csoportban és az egész csoporttal, osztállyal. Meséljenek, vezessenek beszélgetőkört. Legyenek képesek az anyanyelvi jelrendszernek jó ritmusban való változatos alkalmazására, a nevelési-tanítási folyamat gyermekekhez igazított lassúbb tempójának vezetésére. Ismerjék az átmenet kulcspontjait, a szükségletek rangsorát. A szemináriumi vitákban, helyzetjátékokban élénken, cselekvően vegyenek részt, kollokviumon adjanak számot szakirodalomi ismeretükről, módszertani tájékozottságukról. Készítsenek portfóliót a képzés során, amely tükrözi az elvégzett egyéni munkát, és segíti az önellenőrzés képességének kialakulását. Az értékelés formái A gyermekmegfigyelési napló és az esettanulmány beadása. Egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, megoldási javaslatainak szóbeli bemutatása. Portfólió készítése, amely a kollokvium alapját képezi. (Tartalmazhatja a közös szempontok alapján végzett megfigyeléseket, az egyéni észrevételeket, megjegyzéseket, a továbbgondolást, véleményt, sőt a megoldási javaslatokat is.)

18 PROGRAMTANTERV 16 Kötelező irodalom Adamikné Jászó Anna: Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest, június Brown, Rupert: Régi és új előítéletek. In: Erős Ferenc (szerk.): Megismerés, előítélet, identitás. Wesley Új Mandátum Kiadó, Budapest, oldal Csepeli György: Társadalmi nagycsoportok; Sztereotípiák; Előítéletek. In: Szociálpszichológia. Osiris, Budapest, ; , oldal Deszpot Gabriella Kereszty Zsuzsa (szerk.): Gyerekek, módszerek, nevelők 1. fejezet. Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Pilisborosjenő, Gósy Mária: Mondatmegértés hatéves korban: ép és zavart folyamatok. Fejlesztő Pedagógia, 1996/ oldal Gósy Mária: Beszéd és óvoda. Nikol Gmk, Budapest, Havas Gábor: Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és az óvoda. Iskolakultúra, 2004/ oldal Kende Anna: Értelmiségiként leszek roma és romaként leszek értelmiségi. Vizsgálat roma egyetemisták életútjáról. In: Neményi Szalai (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. Új Mandátum kiadó, Budapest, oldal Mérei Ferenc: A játék értelme és öröme. In: Kósa Éva Ritoókné Ádám M. (szerk.): Fejlődés-lélektani szöveggyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, Nemzeti alaptanterv (Nat) Országos Óvodai Nevelési Program (1993. LXXXIX. törvény) Páli Judit: A játék mint integratív szabályozás. In: B. Lakatos Margit (szerk.): Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. ELTE Tanító- és Óvónőképző Főiskolai Kar, Budapest, oldal Simonné Zachár Anna: Ovis leszek?! Segítő ötletek óvodába indulóknak. Assertiv Kiadó, Budapest, Szász, Suzanne: Gyermekünk szótlan nyelve. A testbeszéd. Dr. Benjamin Spock előszavával. Kossuth Nyomda, Budapest, Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak. Park Kiadó, Budapest, Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolaévek a pszichológus szemével. Tankönyvkiadó, Budapest, Ajánlott irodalom Chapman, Gary Campbell, Ross: Gyerekekre hangolva. A gyerekek öt szeretet nyelve. Harmat, Budapest, Csapó Benő (szerk.): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest, Dr. Hermann Alice Dr. Hermann Imre: Az első tíz év. Tankönyvkiadó, Budapest, Dr. Tóth László: Az olvasás pszichológiai alapjai. Pedellus Tankönyvkiadó Kft., Debrecen, Kende Anna Neményi Mária: A fogyatékossághoz vezető út. In: Neményi Szalai (szerk.): Kisebbségek kisebbsége. Új Mandátum Kiadó, Budapest, oldal Lorenz, Conrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne. Cartaphilus Kiadó, Budapest, P. Balogh Katalin: A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése, a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. In: P. Balogh K. (szerk.): Iskolapszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest, oldal Ranschburg Jenő: A világ megismerése óvodáskorban. Okker kiadó, Budapest, 2002.

19 17 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET. OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Vajda Zsuzsanna: Az intelligencia természete. Magyar Pszichológiai Szemle, 2002/LVII oldal Vajda Zsuzsanna: Embergyermek gyermekember. Népszerű fejlődés- és neveléslélektan szülőknek. Göncöl Kiadó, Budapest, Winn, Maria: Gyerekek gyermekkor nélkül. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, Winnicott, Donald W.: A kapcsolatban bontakozó lélek. Péley Bernadette (szerk.) Új Mandátum Kiadó, Budapest, Zilahi Józsefné: Mese vers az óvodában. Eötvös József Kiadó, Budapest, 1998.

20

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008.

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. FEJLESZTŐPEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/2325-4/2008. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése: Fejlesztőpedagógus A bekerülés feltétele:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben