ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI-NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Szociológia-Pszichológia és Pedagógia Tanszék BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI NEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 1. Adatok a szakról 1.1 Intézmény: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 1.2 A szak megnevezése: büntetés-végrehajtási nevelő Szakirányok megnevezése: nincs szakirány 1.3 Képzési szint: alapképzés Egyenes ági MSc képzés megnevezése: büntetés-végrehajtási vezető 1.4 Képzési forma és idő: nappali 6 félév, levelező 6 félév 1.5 Szakfelelős adatai Név: Dr. Bolgár Judit Beosztás: tanár Tudományos fokozat: CSc hadtudomány Jogviszony típusa: teljes munkaidőben foglalkoztatott (T) 1.6 A szakfelelősi funkció betöltésének szempontjai: A szakfelelős teljes munkaidőben foglalkoztatott tanár, aki a szak által lefedett tudományszaknak a tudományos-szakmai közélet által elismert művelője, kutatója és oktatója. A szakfelelőst a Kari Professzori Tanács jelölése alapján a dékán kezdeményezésére az Egyetem Professzori Tanácsa állásfoglalásának figyelembe vételével, a szenátus egyetértésével a rektor bízza meg. A szakfelelős kijelölésénél a felsőoktatási törvény és a MAB által elvárt általános követelmények teljesítésén túl, alapvető szempont a büntetés-végrehajtási nevelő képzés profiljában oktatott tantárgyak tekintetében nagy oktatási és kutatási gyakorlat, valamint a büntetésvégrehajtás tanfolyam rendszerű oktatásában szerzett oktatási gyakorlat. A szakfelelős kompetenciáit a ZMNE SZMSZ mellékletét képező, A szak-, szakirány-felelősök feladat- és hatásköreinek szabályzata dokumentum tartalmazza. Az általános pedagógiai kompetenciák mellett a szakon folyó képzésben résztvevő és oda betanító tanszékekkel, illetve más érdekeltekkel, a megrendelő nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervezetekkel történő együttműködés megszervezése, fenntartása a szak tantervi fejlesztése, minőségbiztosítása érdekében. A szak mintatantervének elemzése, a szükséges korrekciók előter- 2

3 jesztése, elvégzése. A hallgatók tanulmányi munkájának segítése, a tehetséggondozás és az egyéni tanácsadás végzése. A szak fejlesztésével kapcsolatos tevékenység koordinálása, vezetése, a megrendelői igények ismerete, érvényesítése, a képzés gyakorlatiasságának biztosítása. 1.7 Szakirány felelős nincs 1.8 Szakirány felelős nincs 1.9 A szak helye a kar szervezetében (szervezeti ábra) NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET VÉDELMI KÉPZÉSI ÁG KATONAI KÉPZÉSI ÁG BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM- POLITIKAI KATONAI VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI NEVELŐ KATONAI GAZDÁLKODÁSI NEMZETBIZTONSÁGI HATÁRRENDÉSZETI ÉS - VÉDELMI VEZETŐI VÉDELMI IGAZGATÁSI A ZMNE képzési területei és ágai: a büntetés-végrehajtási nevelő képzés helye az egyetem képzési portfoliójában 1.10 A szak szervezete, feladatok és hatáskörök feltüntetésével (szervezeti egységek, felelősök) A szakon folyó képzés minőségéért és tartalmáért, a megrendelőkkel való kapcsolattartásért, a hallgatók tanulmányi munkájának segítéséért a szakfelelős vezető oktató személyében felel. A szakfelelős a képzést illetően a dékánnak van alárendelve, a képzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatainak ellátása, valamint a képzés megszervezése során közvetlen 3

4 szakmai vezetője az oktatási dékán-helyettes. A tudományos munka szervezése, valamint a tudományos munkával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége során közvetlen vezetője a tudományos dékán-helyettes. A tudományos munka, valamint a képzés tartalmi meghatározásában független, a szakhoz kapcsolódó tudományos tevékenység és képzés közvetlen irányítója és vezetője. A szak képzésében részt vevő tanszékek vonatkozásában ellenőrzési joga van A szak oktatóinak adatai beosztás és életkor Beosztás Oktatók száma Oktatók száma születési év szerint 1948 és és előtte utána Összes oktatóból T:teljes m.időben foglalkoztatott (fő) AT:akkre ditációs nyilatkozatot adott (fő) tanár főiskolai tanár főiskolai adjunktus tanársegéd kutató doktorandusz egyéb Összesen Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): A szakon a főtárgy-felelősök beosztási és életkori adatai kedvező korösszetételt és megfelelő arányokat mutatnak az oktatói fokozatok között. A szak jellege és a szakterületen a tudományos fokozatosok száma, szintje miatt az tanárok az únevezett általános műveltségi, alapozó ismeretek oktatásáért felelősek, a szakismereti tárgyakhoz döntően az egyetemen teljes munkaidőben foglalkoztatott ek, valamint speciális szakismerettel rendelkező külsős oktatók kapcsolódnak. A doktorandusz hallgatók a kutatási területükkel szorosan kapcsolatban lévő tantárgyak oktatásában vesznek részt. 4

5 1. 12 A szak oktatóinak adatai beosztás és minősítettség Beosztás Személyek száma Legmagasabb fokozata/címe 1 (személyek száma) dr. univ PhD/DLA CSc. DSc. MTA tag tanár főiskolai tanár 6 6 főiskolai adjunktus 2 1 tanársegéd 1 kutató doktorandusz 3 egyéb Összesen Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 2. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés Kérjük, mutassák be, hogy a szakon folyó képzés megfelel a képzési és kimeneti követelményeknek. Számoljanak be specifikus képzési céljaikról is, ha vannak ilyenek. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2004-ben a megrendelői igényekre alapozva akkreditáltatta a büntetés-végrehajtási nevelő alapszakot, a szakra érvényes Képzési és kimeneti követelmények szerint. (OM engedély száma: /2004.) Az egyetem új képzési struktúrájába illeszkedő büntetés-végrehajtási nevelő alapszak, valós megrendelői igényekre épül. Az alapszakon a zárt intézeti neveléssel foglalkozó intézmények számára megnyílt a lehetőség, hogy a speciális munkakörökben foglalkoztatott nevelői állomány felsőfokú alapképzését megoldják. Az alapképzési szakon a képzés általános célja: büntetés-végrehajtási nevelők képzése a speciális rendeltetésű zárt intézeti nevelést folytató intézmények, valamint más megrendelők számára. Tekintettel arra, hogy a büntetés-végrehajtási nevelő alapszak a magyar felsőoktatásban és a ZMNE-en új szakként került megalapításra illetve indításra, valamint a szakmai ismeretek speciális vonatkozásaira, ezért arról, hogy a képzés megfelel-e a képzési és kimeneti követelményeknek, nem adható teljes körű és tényszerű elemzésekre alapuló következtetés. Az első teljes oktatási ciklus tapasztalata alapján az megállapítható, hogy a büntetésvégrehajtási nevelő alapszakon az egyetem képes a zárt intézményű neveléssel, valamint inté- 1 Egy személy csak egyszer szerepeljen (a legmagasabb fokozata/címe oszlopában). 5

6 zeti neveléssel foglalkozó szakember állomány felkészítésére. Ehhez döntően biztosítottak a szellemi, intellektuális és a tárgyi, materiális feltételek. A büntetés-végrehajtási nevelő alapszak tanterve a KKK-ban meghatározott képzési céllal összhangban van. A tanulmányi területek és azok arányai, a tantárgyak egymásra épülése, az elméleti és gyakorlati képzés aránya, az ismeretellenőrzési rendszer a képesítési követelményekben előírtaknak megfelel. A mintatantervben a tantárgyak egymásra épülését az előtanulmányi követelmények biztosítják. Az általános és speciális kompetenciák megszerzését a szak tantárgyainak szakmai megalapozottsága, logikai kapcsolódása teszi lehetővé. A szakmai tantárgyak lefedik a büntetés-végrehajtási nevelő szakterület alapismereteit, illetve biztosítják az alapvető szakmai gyakorlati kompetenciák megszerzését, fejlesztését. Az oktatásszervezési kérdések és az oktatásmódszertan megfelel a felnőttképzés és a speciális tartalom együttes követelményeinek. A vonatkozó tudományági sajátosságokkal kiegészített szakakkreditációs minimumkövetelmények teljesülnek. (Terjedelem: max. 2-3 oldal!) 3. A MAB szakakkreditációs minimum-követelményeinek való megfelelés 3.1 A személyi követelményeknek való megfelelés bemutatása (a szakindítási követelmények szerint, lásd a MAB honlapján a Szabályok menüpontban: Alap- és mesterszakok indításának akkreditációs követelményei ). A szakfelelős, a szakirány felelősök és a záróvizsgatárgyak felelősei: Felelősök neve és a felelősségi típus ( szf: szakfelelős, szif: szakirányfelelős, zvf: záróvizsgatárgy felelős) Tudományos fokozat /cím Munkakör Munkaviszony típusa Hány alapszak felelőse Hány tantárgy felelőse a szakon / az intézményben Dr. Bolgár Judit (szf.) Dr. Bolgár Judit (zvf.) Dr. Pix Gábor (zvf.) Garami Lajos (zvf.) CSc CSc PhD tanár tanár szakpszichológus T 1 4/10 T 1 4/10 E 0 5/8 E 0 3/3 6

7 alapozó tárgya k Tantárgylista tantárgyak felelősei, oktatói: A TÖRZSANYAG TAN- TÁRGYAINAK MEGNEVEZÉSE (ALAPOZÓ ÉS SZAKMAI TÖRZSTÁRGYAK) Filozófia és kultúrtörténet Oktató neve (A tantárgy blokkjában elsőként a tantárgy felelősét tüntessék fel) Dr. Vincze Lajos Tud. fok. /cím DSc Politikaelmélet Dr. Beréti László PhD Jogi ismeretek II Dr. Busch Béla Közgazdaságtan I. Pszichológia I. Vezetés és szervezés-elmélet 01 Informatika I. II. Biztonságpolitika Dr. Jászay Béla Szekeres György Dr. Czuprák Ottó Dr. Négyesi Imre Dr. Nagy László PhD CSc PhD PhD MTA doktora Pedagógia I. Dr. Szelei Ildikó PhD Bevezetés a szociológiába Kommunikációkultúra Szervezetszociológia V. Személyes hatékonyság fejlesztő tréning Csoport hatékonyság fejlesztő tréning Általános honvédelmi ismeretek Szociológiai környezet elemzése Társadalmi beilleszkedés kérdései Dr. Malomsoki József PhD Dr. Vincze Lajos DSc Dr. Malomsoki József PhD Szekeres György Szekeres György Dr. Juhász József PhD Dr. Malomsoki József PhD Garami Lajos A tantárgy oktatói Munkakör tanár adjunktus tanár tanár tanár adjunktus adjunktus tanár mb. óraadó Deviáns viselkedés szociológiája Dr. Kanyó Mária PhD Munkaviszony típusa A tantárgy előadója I / N Gyakorlati foglalkozást tart I / N Hány tantárgy felelőse a szakon T I N 3 T I N 1 T I N 5 T I N 1 T I I 3 T I I 1 T I I 4 T I N 1 T I I 1 T I N 2 T I N 2 T I N 3 T I I 4 T I I 4 T I I 1 T I N 3 E I N 3 T I N 3 7

8 szakmai törzstárgyak Büntető jog Dr. Busch Béla CSc Büntetőeljárás jog Személyiség lélektan I. Fejlődéslélektan I. Szociálpszichológia Pszichopatológiai ismeretek I. Deviáns viselkedés pszichológiája Szociálpedagógi a Dr. Busch Béla Dr. Bolgár Judit Szekeres György Dr. Bolgár Judit Dr. Bolgár Judit Matiasovics Mária Dr. Pix Gábor CSc CSc CSc CSc PhD Andragógia Dr. Harai Dénes PhD mb. óraadó tanár mb. óraadó Egészségpedagógia Életvezetési tanácsadás Dr. Szelei Ildikó Matiasovics Mária PhD tanár adjunktus tanár tanár mb. óraadó T I N 5 T I N 5 T I I 3 T I I 4 T I I 3 T I I 3 E I I 3 E I N 3 T I N 2 T I I 2 E I N 3 Drogismeretek Imre Csaba mb. óraadó E I I 1 Szociálpolitika Dr. Pix Gábor PhD mb. óraadó adjunktus Foglalkoztatáspolitika Konfliktuskezelő tréning Büntetésvégrehajtás szakmai etikája Dr. Kis Zoltán László PhD Szekeres György Dr. Lipták László Munkajog Dr. Busch Béla PhD mb. óraadó Büntetésvégrehajtási jog Egyéni fejlesztési módszerek Csoportos fejlesztési módszerek Dr. Busch Béla Garami Lajos Garami Lajos PhD mb. óraadó mb. óraadó E I N 3 T I I 2 T I I 4 E I N 1 T I N 5 T I N 5 E I I 3 E I I 3 8

9 3.2 A mesterszak beindítása után a teljes képzésre kiterjedő személyi (kreditszempontú) megfeleltetés tervezete. Tanár neve Beosztás Fokozat Intézményi kredit összesen BA kredit (szakhoz tartozó) MA kredit (szakhoz tartozó) Dr. Bolgár Judit e. tanár CSc Dr. Busch Béla e. PhD Dr. Csikány Tamás tanszékvezető e PhD Fliegauf Gergely f. adjunktus Dr. Gazdag Ferenc e. tanár DSc Dr. Harai Dénes e. tanár PhD Dr. Kanyó Mária e. PhD Dr. Kiss Z. László e. PhD Dr. Lattmann Tamás e. adjunktus 12 2 Dr. Lipták László BVOP főosztályvezető Dr. Malomsoki József e. tanár PhD Dr. Négyesi Imre e. PhD Dr. Pix Gábor e. PhD Dr. Ruzsonyi Péter f. tanár PhD Szekeres György e. adjunktus dr. Tari Ferenc f Dr. Vincze Lajos e. tanár CSc A karon a szak tudományágában működő tudományos műhelyek, illetve kutatási területek: A karon a szak tudományágának alapvető tudományos műhelye a Szociológia - Pszichológia és Pedagógia tanszék, azon belül is a pszichológia szakcsoport. A tanszék és a szakcsoport oktatói, valamint a szak képzésében is részt vállaló külső munkatársak, a Hadtudományi Doktori Iskola katonapszichológia, katonaszociológia, katonapedagógia tudományszakok művelésében is meghatározó szerepet játszanak. A meghirdetett témák koherens egységet alkotnak, és a PhD-képzésben született kutatási eredmények megjelennek a képzésben. A Tanszék, benne a szakcsoport kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel, és így ismertséggel rendelkezik. 3.4 A vezető oktatók (/főiskolai tanár, ) publikációs jegyzékéből oktatónként az elmúlt 5 év maximum öt legfontosabb publikációja: Dr. Bolgár Judit 1. Bolgár Judit: Az önkéntes haderőre történő áttérés szervezet és személyiség-lélektani aspektusa a honvédségi humánstratégia tükrében (tanulmány SVKI 2004.) 2. Dr. Bolgár Judit: A különböző kultúrák együttéléséből fakadó sztereotípiák. A kultúraközi konfliktus lélektani aspektusa. (ZMNE Politikatudományi tanszék Kutatási füzetek 4. Budapest, 2005.) 3. Bolgár Judit: A professzionalizmus lélektani ismérvei a katonai kultúrában. Társadalom és Honvédelem Budapest, X. évf. 2.szám 9

10 4. Szternák Nóra-Vincze Lajos: A válságreagáló műveletek végrehajtására történő felkészítés főbb irányai, összetevői. Tanulmány Gyűjtemény, HM Kommunikációs és Toborzó Főosztály, Budapest, Bolgár Judit Hajdú István Szternák György: A Katonai műveletek háttere, megvívásuk jellemzői napjainkban. ZMNE jegyzet Budapest, Dr. Busch Béla 1. Dr. Busch Béla (Társszezők: Dr. Belovics Ervin, Dr. Békés Imre, Dr. Gellér Balázs, Dr. Margitán Éva, Dr. Molnár Gábor, Dr. Sinku Pál): Büntetőjog, Általános rész, Harmadik kiadás. Budapest, HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft Legal Reform in Post-Communist Europe / a Kluwer Academic Publishers kiadásában angol nyelven jelent meg évben ( oldal). Kutatásvezető: Stanislaw Frankowski és Paul B. Stephan 3. A közigazgatási modernizáció és a jogharmonizáció kapcsolatának néhány összefüggése. Társszerző: Dr. Molnár Miklós / Magyar Közigazgatás június, oldal. 4. Sértett jogai és helyzete a közvádas büntető ügyekben. Társszerzők: Belovics Ervin és Molnár Gábor / Megjelent a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Könyvei sorozatban kiadott Békés Imre Ünnepi Kötetben, 2000, oldal. 5. Az orvosi tevékenység büntetőjogi szabályozása. / Orvosi felelősség IN Sótonyi Péter/ Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006, oldal Dr. Gazdag Ferenc 1. Szövetségtől-szövetségig. Magyarország útja a Varsói Szerződéstől a NATO-ig. in.: Gazdag F.-Kiss J.L. (szerk): Magyar külpolitika a XX. században. Tanulmányok. Bp. Zrinyi p. 2. Az Európai Unió biztonság és védelempolitikai dokumentumai V. (szerk.) Bp. ChartaPress p. 3. A válságkezelés technikái. Rubicon sz. 4. Két év után. A évi EU bővítés néhány tapasztalata. MKI Hirlevél sz. 5. Le traité constitutionnel. L absence de débat en Hongrie. Les Cahiers Européens de la Sorbonne Nouvelle. Nr. 5. Avril p. 6. Az iraki válság és Franciaország. Külügyi Szemle Magyarország érdekei és ezek érvényesítésének lehetőségei a nemzetközi szervezetekben. Grotius sz. Dr. Csikány Tamás Könyvek: 1. Csikány Tamás: A harmincéves háború. Korona Kiadó. Budapest Szamódy Csikány Horváth: Komárom erődváros. Komárom Cikkek: 1. Csikány Tamás Szabó József János Horváth Csaba Lengyel Ferenc Horváth Miklós Szani Ferenc Helgert Imre: A hazáért A Magyar Honvédség múltja és jelene. Szerk.: Dr. Helgert Imre és Vass Jenő Sándor. Bp pp Csikány, Tamás: Uhorské jednotky v bitve pri Slavkove roku Vojenska historia p Csikány Tamás: Hadászati vezetés a gödöllői hadjáratban. Aetas pp

11 Dr. Kanyó Mária 1. A tiszti pályára készülők demográfiai jellemzői és szociális háttere. Társadalom és Honvédelem sz. 2. Kiválás 2006 (A Magyar Honvédségből a felső korhatár elérése előtt kiváltak sorsának, élethelyzetének vizsgálata) Empirikus szociológiai kutatás (társszerző). Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, Szervezet 2006 (Az között a tanszék által végrehajtott empirikus szociológiai vizsgálatok adatfile-inak számítógépes másodelemzése, kiegészítve 500 fő survey-jellegű adatfelvételével) (társszerző) Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, Teljesítményértékelés 2007 A Magyar Honvédség teljesítményértékelési rendszere fejlesztésének szervezetszociológiai és szervezetpszichológiai kérdései, figyelemmel a közszolgálat egészét érintő fejlesztési törekvésekre c. empirikus kutatás társszerzője. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, Tankönyv a szociológia tanulmányozásához. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Budapest, Dr. Kiss Zoltán László 1. "A tudás hatalom"? (Esszé a nyolcvanas évek magyar értelmiségéről) Budapest: Valóság, 1992/3., Értelmiségiek a hadseregben(?) (1993) Budapest: Új Honvédségi Szemle, 1993/2., Az értelmiség és az elitek szerepe a társadalomban (1994) Budapest: MH ZMKA Szociológia tanszék. Önálló kiadvány 4. Some Empirical Results of the Survey on Sociological Aspects Concerning the Relations within Contingents of Multinational Units: the Case of the Italian-Slovenian-Hungarian Brigade. (2001) Roma: Centro Militare Studi Strategici, CeMiss, A professzionalizmus és pályaidentifikáció dilemmái a szerződéses katonák körében a kutatási adatok tükrében. In: Társadalom és Honvédelem. (X. évf.2.szám) Bajtársiasság, Szolidaritás-különszám, o. Dr. Malomsoki József 1. A sorkatonák életmódjának néhány kérdése. (Szolgálati és emberi viszonyok az MN-ben Zrínyi Kiadó, 1984) 2. A tiszti pályamodellről. Honvédségi Szemle, 1989/1.sz. 3. A beilleszkedés és a bánásmód néhány aktuális kérdése. Honvédségi Szemle, 1977/6.sz.. 4. A tiszti állomány társadalmi helyzetének néhány mutatója. Honvédségi Szemle, 1987/6.sz. 5. A felnőtt lakosság fegyveres erőkhöz való viszonyulása, a honvédelemhez kapcsolódó beállítódásaik.( Akadémiai Közlemények, 1993/4.külön szám.) Dr. Négyesi Imre 1. Az elektronikus tananyagok fejlesztésének információtechnológiai eszközrendszere és humánerőforrás szükséglete, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, folyóiratcikk 2. The place and Function of Distant in the Adult Education in the Light of Military Training, Military and Education Management Magazine, folyóiratcikk 3. Az elektronikus tananyagok szöveges-képes tartalomfejlesztésének technikai kivitelezése, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, folyóiratcikk 11

12 4. A távoktatás Európai Uniós elképzeléseinek kapcsolata a magyar információs társadalom stratégiájával, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, folyóiratcikk 5. Az Európai Unió oktatási informatikai stratégiájának megjelenése a katonai oktatásban, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, folyóiratcikk Dr. Pix Gábor 1. Dr. Bolgár Judit mk. alezredes Pix Gábor őrnagy: Az MH csapatai lélektani felkészítésének néhány időszerű kérdése. Új Honvédelmi Szemle, december 2. Szegő Krisztina Pix Gábor: Újfajta háborúk újfajta fegyvere. Társadalom és Honvédelem, 2000/1. 3. Pix Gábor: Lélektan és terrorizmus. Új Honvédségi Szemle, 2002/4. 4. Pix Gábor Bene Gyula: Lélektani műveletek Boszniában. Új Honvédségi Szemle, 2002/5. 5. Pix Gábor: A lélektani műveletek egyes aktuális hadműveleti vonatkozásai. Humán Szemle 2005/3. dr. Tari Ferenc 1. A rehabilitáció szervezeti és emberi jogi feltételei. (Bv. Szakkönyvtár 1995/1.) 2. Szakmai alapon (A büntetés-végrehajtás és a politika kapcsolata)(bsz. 1995/2) 3. Az időszerű Finkey (BSz. 1995/4.) 4. Az IM. Feladata különös tekintettel a bűnmegelőzésre (BSz ) 5. A Magyar IM. és az európai csatlakozás (BSz ) Dr. Vincze Lajos 1. Alkotás, pedagógia, filozófia. (A filozófia oktatás szerepe) (Felsőoktatási Szemle, 1988., 7-8. szám) 2. Kommunikáció-kultúra (tanulmánykötet, szerk.: Dr. Vincze Lajos) (Bp., ZMKA, 1995., 333 lap) 3. Kommunikációs kultúra a hadseregben. (tanulmányok, szerk.: Dr. Vincze Lajos) (Bp., ZMKA, 1996., 138 lap) 4. A Dél-Európai kultúrkör főbb jellemzői és érintkezési szokásai. (Egyetemi jegyzet ZMNE 1999.) 3.5. Kérjük, mutassák be a 2008/09-es tanévre a szak rendelkezésére álló infrastruktúrát. A szakon folytatott képzés infrastrukturális feltételei nem térnek el az egyetem és a kar általános színvonalától. Meg kell jegyezni azonban, hogy a szak nem rendelkezik önálló alaptanteremmel. A rendelkezésre álló oktatás-technikai eszközök elavultak, túlterheltek, felújításuk iránti kérelem ügyintézése folyamatban van. 4. A szak hallgatói 4.1. Jelentkezési és felvételi adatok (a legutóbbi 3 tanévben) Tanév Jelentkezők száma Felvételi keret (Tervezett Felvettek száma összesen 1. helyen felvétel) állami Költségtérítéses finansz. 2005/ / / / / Felvételi ponthatár (áll.finansz./ költs.tér) 12

13 Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): A szak iránti érdeklődés magasabb, mint a ténylegesen felvettek száma, amit egy már érvényben nem lévő keret megállapodás korlátozott. A nappali tagozat iránti érdeklődés figyelemreméltó, de a Kar legfeljebb 3 évenként kíván esetleg nagyobb létszámú képzést indítani oktatói kapacitás hiányában. Az évfolyamonkénti lemorzsolódás mértéke 20% alatt van; elsősorban magánéleti, szociális problémákra vezethető vissza Államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezők száma Tanév a felvettek közül a felvételkor (fő %) Az adott tanévben nyelvvizsgát szerzett hallgatók száma (fő összlétszám %) 2006/07 Alapfok 2 fő-10% 2007/08 Alapfok 1 fő 10% 2008/09 Alapfok 2 fő 20% Szöveges észrevételek a fentiekhez (ha vannak): 5. Az oktatási folyamat és eredményei Ebben a fejezetben először a kompetenciák fejlesztésének bemutatását kérjük lehetőleg a következő, javasolt szerkezetben (rövid, lényegre törő válaszokkal): 5.1. Milyen szakmai jártasságok (kompetenciák) megszerzését tartja fontosnak a szak? Miért? A képzési ágon belüli közös kompetenciák: a védelmi szervezetek sajátosságainak megfelelő korszerű, a modern demokráciát és jogállamiságot tükröző társadalom- és természettudományi ismeretek alkalmazásának képessége; a szociológiai, pszichológiai, pedagógiai szakismeretek, valamint az informatikai alapismeretek és jogi ismeretek modern követelményei alkalmazásának képessége; a szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi ismeretek alkalmazásának képessége. A büntetés-végrehajtási nevelők speciális kompetenciáik alapján képesek: a fogvatartottak szociálpszichológiai jellemzőinek megismerésére, reszocialzációjukhoz szükséges nevelési módszerek kiválasztására; 13

14 az elsajátított jogi ismeretköröknek a foglalkozási jellemzőik és a szervezetspecifikumai szerinti alkalmazására; a zárt intézményekben alkalmazható csoportos és egyéni fejlesztési módszerek bevezetésére és alkalmazására; az egyéni sajátosságokat figyelembevevő reszocializációs módszerekhez szükséges cselekvési program megtervezésére; a büntetés-végrehajtási nevelői tevékenység tipikus és sajátos eszközeinek és módszereinek alkalmazásának megtervezésére, megszervezésére és a szakmai feladatokat végrehajtására; a feladatnak megfelelő magatartás- és viselkedésformák alkalmazására. Szakmai gyakorlati kompetenciájuk alapján alkalmasak: a fogvatartottakkal kapcsolatos személyes és szervezeti problémák hatáskörük szerinti hatékony kezelésére; a fogvatartottak kapcsolattartásának szabályok szerinti elősegítésére; a fogvatartottak intézményen belüli foglalkoztatásnak nyomon követésére és támogatására. A büntetés-végrehajtási nevelő szakembereinek alapképzésében a szak önállósága biztosítja a sajátos követelmények teljesítését, a speciális szaktudás megszerzését. A katonai felsőoktatás új képzési szerkezetében a szak keretei között a speciális képzési célok teljesíthetők. A büntetés-végrehajtási nevelőktől elvárt szakmai, elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozását, hatékony elsajátítását, valamint a pályán szükséges általános és speciális kompetenciák megszerzését, a képességek célirányos fejlesztését az önálló alapképzési szak maradéktalanul biztosítja. A képzés eredményeként a zárt intézeti és a büntetés-végrehajtási nevelési területen dolgozó szakember birtokolja az egységesen kötelezőnek tekintett ismereteket, gyakorlati képességeket és az alkalmazóképes tudást. Az általánosan elvárt, integrált szaktudás kiegészül meghatározott, célirányos interdiszciplináris (általános műveltségi, értelmiségi) ismeretanyaggal, kognitív és szociális kompetenciával, annak sajátos elemeivel Hogyan biztosítják ezek fejlesztését? Az alapszak és a mesterszak egységes, lineáris képzési folyamatában a prioritást élvező szakmai kompetencia elsajátítása mellett az értelmiségi szakember általános, szociális valamint perszonális kompetenciái fejlesztésére is kellő figyelmet fordítunk. A képzés minden 14

15 mozzanatában alapvető jelentőségűnek tekintjük a hallgatók hozott képességeinek, személyiségének, motivációinak és törekvéseinek a viszonylag gyors és átfogó megismerését. A speciális kompetencia elsajátításához bizonyos sajátos attitűdök, alapképességek megléte, kognitív alapkompetencia és karakterisztikusan meghatározható személyiségfaktorok fejlettsége szükséges. A képzésben, a képességek fejlesztésében ebben az értelemben nincs különbségtétel. A kiemelkedő képességeket is a szakmai tevékenység szempontjából vizsgáljuk. A hallgatók részére minden olyan lehetőséget biztosítunk, amely az egyetem képzési rendszerében tradicionálisnak mondható. Az elméleti és a gyakorlati képzés, valamint a képzéshez szervesen kapcsolódó gyakorlati foglalkozások során reális lehetőség van a hallgatók speciális szakmai képességeit, kognitív és szociális kompetenciáit, attitűdjeit, motivációit feltárni, fejleszteni. Erre különös gondot fordítunk a képzésben rendszeresített különböző személyiségfejlesztő tréningek során Hogyan vizsgálják a fejlesztés eredményességét? A szakon 2008-ban bocsátottak ki első alkalommal hallgatókat. A képzés első három évének tapasztalatainak kritikai elemzése, illetve az elkövetkező néhány gyakorlati évben kapott visszajelzések teszik lehetővé a kérdés megválaszolását. A képzésben résztvevő külsős előadóként, bevont szakemberek által adott információk szerint a szakon szerzett kompetenciák lépést tartanak a szakmai életben bekövetkezett változásokkal Biztosítottak-e a szükséges gyakorlóhelyek? Igen, a szakon érvényes képzési követelményrendszer 8 hetes szakmai gyakorlat teljesítését írja elő kritériumkövetelményként nappali szakon. A szakmai gyakorlatokra a 2. és a 4. szemeszter végén kerül sor, különböző büntetés-végrehajtási intézményekben. A gyakorlat során a fogadó intézmény az egyetem erre kijelölt oktatójával közös feladattervet készít és az elvégzett feladatokról a vezető oktatót írásában tájékoztatja. A gyakorlat befejeztével javaslatot tesz az elvégzett feladat minősítésére. Az eredményesen elvégzett gyakorlat kritérium feltétele a diploma megszerzésének A nemzetközi oktatás és (szak)gyakorlat lehetőségei. a.) Az elmúlt 3 tanévben a szak hallgatóinak részvétele külföldi részképzésen vagy gyakorlaton: nem volt b.) Az elmúlt 3 tanévben a szakon részképzésen ill. gyakorlaton részt vett külföldi hallgatók: nem volt 15

16 5.6. Oktatják-e a szakon az önálló kutatáshoz szükséges ismereteket? (tudományelmélet, kutatásmódszertan, irodalomkeresés, stb.) Ha igen, mit, mikor, milyen mélységben? A képzés során a hallgatók részére minden tudományterület (pedagógia, pszichológia, szociológia) tantárgyprogramja tartalmaz a tudományterülethez kapcsolódó kutatási ismeretek tananyagot, ezen túlmenően a társadalomstatisztikai ismeretek tantárgyban a hallgatók részletesebben és elmélyültebben foglalkoznak azokkal a statisztikai elemző értékelő eljárásokkal, amelyek ismerete elengedhetetlen feltétele a társadalomtudományi kutatásoknak. A hallgatók az 5. félévben szakdolgozatuk témájával kapcsolatban önálló feladatot kapnak empirikus vizsgálat végzésére, annak elemzésére és prezentálására Milyen módon, formában, mélységben oktatnak informatikai ismereteket? A hallgatók számítógéphez és internethez való hozzáférési lehetőségei A szak mintatantervében 2 szemeszterben van informatikai ismeretek oktatása. Ennek tartalma és követelményei gyakorlatilag megegyezik az ECDL tanfolyaméval, amelyben az általános alapismeretek, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentáció, az adatbázis kezelés, elektronikus levelezés, vírusvédelem, információkeresés a hálózaton, lekérdezések használata, IT biztonság tantárgyak oktatása folyik. A képzés gyakorlati jeggyel zárul. A hallgatók az oktatás során az informatikai szakkabinetben tanulnak, itt a számítógéphez való hozzáférés evidencia. Tapasztalataink szerint a hallgatók többsége rendelkezik személyi számítógéppel és ehhez kapcsolódó Internetes lehetőséggel. Az egyetem könyvtárában ugyancsak biztosított a hozzáférés A szakdolgozati témaválasztás gyakorlata (Az elmúlt 3 tanév gyakorlatáról kérjük beszámolót, függetlenül attól, hogy várhatóan nincs még végzős évfolyam az új típusú képzéseken.) a.) Becslésük szerint a szakdolgozati témákat milyen arányban kezdeményezik az oktatók: % hallgatók: 30 % egyéb: % (pl. külső személy, szervezet) 16

17 b.) A vezető oktatók (tanár, ) hány szakdolgozat elkészítését irányították? Oktató neve Dr. Bolgár Judit tanár Dr. Malomsoki József tanár Dr. Pix Gábor Dr. Kanyó Mária Dr. Bárdos László 2005/ / / Szakon diplomázók száma 2005/ / / Kérjük, számoljanak be röviden a záróvizsga bizottságok munkájáról, tapasztalataikról, s ezek visszacsatolásáról az oktatási folyamatba. A záróvizsga bizottság összeállításánál érvényesítettük a TVSZ követelményeit, az elnök tanár, a külső tagok elismert szakemberek, mindketten nagy munkatapasztalattal rendelkeznek a büntetés-végrehajtás gyakorlatában és oktatási tevékenységében. A szakfelelős bizottságvezetőként vett részt a bizottsági munkában. A Záróvizsga Bizottság tagjai a szak tantárgyfelelős oktatói. A záróvizsga zavartalan végrehajtásának minden feltétele biztosított volt. A bizottság egységes szemlélettel, gyakorlatiasságra törekedve vizsgáztatott. A záróvizsga szóbeli része a Társadalmi beilleszkedés módszerei (8 kredit), Egyéni fejlesztési módszerek (10 kredit), Csoportos fejlesztési módszerek (10 kredit), tantárgyak tárgyköreiből tevődött össze. A záróvizsga bizottság által tett összegzett megállapítások: A hallgatók felkészültsége, a vizsgán mutatott teljesítménye a záróvizsga tantárgyak ismeretanyagából megfelelt a követelményeknek. Ehhez döntően hozzájárult, hogy a tantárgyfelelősök időben megadták a felkészülési kérdéseket, a szükséges szakirodalom pontosítást elvégezték, és igény szerint konzultációs lehetőséget biztosítottak. A szakfelelős a TVSZ előírásai szerint elkészítette a tételsort, azt az érintettekkel egyeztette, a vizsga lebonyolítását előkészítette. A Tanulmányi Hivatal a szükséges okmányokat elkészítette, biztosította. A szakdolgozatok időben elkészültek, elbírálásuk megtörtént. 17

18 A komplex szóbeli vizsgán a hallgatók színvonalas prezentációkkal igazolták felkészültségüket. A vizsgatantárgyakból kiadott kérdésekre többségükben jó színvonalon válaszoltak, felkészültségükről téve tanúbizonyságot. Elméleti ismereteiket gyakorlati példákon keresztül mutatták be, ezzel is igazolva felkészültségüket a választott hivatásukra. Megállapítható, hogy az ismeretek tárgyszerűsége mellett a szakszerű terminológiára és a kérdésekkel összefüggő háttérismeretek kifejtésére is kellő figyelmet fordítottak. A tételek kérdéseire adott válaszok bizonyították, hogy a hallgatók tisztában vannak a büntetés-végrehajtási nevelő munkával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekkel; birtokában vannak az alkalmazóképes tudásnak. Vizsgán mutatott teljesítményük színvonala hallgatónként differenciált, összességében meghaladja a jó szintet. A záróvizsga végrehajtásával kapcsolatosan semmilyen zavaró külső körülmény nem volt, semmilyen probléma nem merült fel. Az okmányolást a szakfelelős és a Bizottság elnöke elvégezte. A vizsgajegyzőkönyvek, a szakdolgozat-védés jegyzőkönyvek, a leckekönyvek előzetes és utólagos kitöltése azonban meglehetősen időigényes és időrabló. A záróvizsga legfontosabb tapasztalata és legfőbb eredménye, hogy a képzés eredményesen zárult, és a büntetés-végrehajtási nevelő alapszakon első alkalommal történt kibocsátás. A 23 hallgató közül diplomát összesen 6 fő kapott, mivel tizenheten nem teljesítették a diplomához előírt idegen-nyelvi követelményt, a záróvizsgáig nem mutatták be a középfokú nyelvvizsga meglétét igazoló okmányt. Ez a tény néhány érintettnél átmeneti feszültséget okozott, de a vizsgateljesítményüket nem rontotta. Összességében úgy értékelhető, hogy a záróvizsga a büntetés-végrehajtási nevelő szak életképességét, gyakorlat közeliségét és a követelmények emberre szabottságát, realitását mutatta. A záróvizsga tanulságait a képzés következő szemesztereiben érvényesítjük. A diplomamunkák védésének tapasztalatai: A diplomamunkák védésére a záróvizsga részeként, az elméleti vizsgákkal együtt (időrendben azokat megelőzve) került sor. Egy-egy vizsgázó megközelítőleg 20 perc időtartamban adott számot felkészültségéről. A szakfelelős által kiadott témajavaslatokat a végzős hallgatók nagy részben felhasználták. A választott terültek megoszlása a következő: 18

19 Választott téma/terület száma A deviáns magatartás kialakulása társadalmi hátterének 5 vizsgálatával foglalkozó szakdolgozatok A deviáns személyiségfejlődés és személyiségműködés 3 leírásával foglalkozó dolgozatok A fogvatartottak reszocializációját elősegítő pedagógiai- 5 pszichológiai módszerek vizsgálata A büntetés-végrehajtási nevelői munka 2 szociálpedagógiai aspektusai Formális és informális kommunikáció a zárt intézetekben 3 Kisebbség és deviancia 2 A büntetés-végrehajtási nevelői tevékenység foglalkozásszociológiai 3 kérdései A szakdolgozatok védése a vártnál színvonalasabb volt, a hallgatók kivétel nélkül öszszefogottan, hatásosan tartották meg prezentációjukat, amelyre egy önálló tantárgy keretében módszertani felkészítést is kaptak. A bírálók és a Bizottság által feltett kérdésekre a többség szakszerűen válaszolt, ezzel is igazolva az adott témában való önálló kutatási ítéletalkotási képességét. Valamennyi hallgató meggyőző módon indokolta a diplomamunka témaválasztását és mutatta be a kutatómunka során elért eredményeket. A feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűséget, lényeglátást, a témában elmélyültséget, jártasságot mutattak. A diplomamunkákhoz választott témák összességben igazolták a követelmények komplexitását, sokoldalúságát. A konkrét témák alapján megállapítható, hogy a hallgatók olyan aktuális szakmai kérdéseket választottak, amelyek hozzájárulnak a büntetésvégrehajtási intézmények nevelői tevékenységének megújulásához, EU előírásai alapján történő munkavégzéshez. A záróvizsgák tapasztalatai alapján a szak minősége és fejlődése szempontjából eredményesnek tekinthető az a gyakorlat, amelynek során a konzulensi tevékenységbe és a diplomamunkák bírálatába jelentős számban külső szakembereket vonjunk be Hallgatók számára nyújtott szolgáltatások a) Milyen hallgatói szolgáltatásokat biztosít a szak? A hallgatók részére minden olyan lehetőséget biztosítunk, amely az egyetem képzési rendszerében tradicionálisnak mondható. A képzési folyamat szerves részeként a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének szervezéséhez, a pályamunkák elkészítéséhez szellemi és materiális támogatást biztosítunk. A 2007/2008. tanévben önálló büntetés-végrehajtási nevelői szekcióban 5 hallgató adott be pályamunkát; ebből két hallgató jogosultságot nyert az OTDK-n való részvételre. A hallgatók a képzés során megismerkednek a büntetés-végrehajtási 19

20 intézményekben folyó speciális szakmai tevékenységgel. Kölcsönös igény esetén bekapcsolódhatnak a BVOP által preferált, folyamatban levő kutatási tevékenységébe, segítséget kapnak a szakdolgozatuk (diplomamunka) témájának kiválasztásához és kidolgozásához. Az egyetemen, a tanszéken, a szakcsoportban folyó kutatásokba az arra felkészült és motivált hallgatókat bevonjuk. A hazai szakmai konferenciákon, tudományos rendezvényeken, külföldi tanulmányutakon eseti döntés alapján vesznek részt hallgatók. Az hagyományos és on-line kiadványok publikációs lehetőséget biztosítanak számukra. b) Milyen hallgatói szolgáltatások állnak kari/intézményi szinten a hallgatók rendelkezésére? A szakon indítandó képzéshez szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. A tantermek, kabinetek a tervezett hallgatói létszámnak megfelelőek. Az informatikai, valamint a könyvtári háttér biztosított. A hallgatók számára a speciális tartalom oktatásához szükséges bázisok is biztosítottak Végzett hallgatók pályakövetése Figyelemmel kíséri-e a szak a végzett hallgatók szakmai életútját (elhelyezkedését), további pályáját? A szakon 2007/2008. tanévben végzett hallgatók kivétel nélkül büntetés-végrehajtási intézmények dolgozói voltak. A diplomát szerzettek közül 3 fő nevelői állományba került, 2 fő részére feltöltöttség miatt nem tudtak beosztást biztosítani, 1 fő az elöljáró személyes döntése alapján nem kapott nevelői beosztást. Tekintettel arra, hogy a diploma megszerzése és ezen okmány elkészítése között mindössze néhány hónap telt el, a végzett hallgatók pályakövetésére objektív okok miatt nincs mód. 6. (C)SWOT analízis Kérjük, mutassák be a szak működésének a) külső (nem intézményi) korlátait: A szak működésének külső korlátját az a sajátosság adja, hogy a büntetés végrehajtási intézmények elsősorban parancsnoki döntés és sokkal kevésbé stratégiai döntés alapján folytatnak humánerőforrás gazdálkodást és fejlesztést. A munkaerőpiac zárt és kisméretű, és a mindenkori munkaerő piaci helyzet függvényében működik. Elsősorban a vidéki munkahelyek esetében alakul a kiválasztás speciális kritériumok alapján. A szakon végzett hallgatók foglalkoztatására elsősorban azoknál az intézményeknél van lehetőség, ahol bővítésre, fejlesztésre kerül sor és ez nem minden esetben vág egybe a 20

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Biztonság- és

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Szakokleveles magánnyomozó szakirányú továbbképzési szak TANTERV Szakfelelős: Dr. Christián László - 2015 - I. A Szakokleveles magánnyomozó szakirányú

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Kovács Zoltán kovacsz@nyf.hu

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1

Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Az európai és nemzetközi igazgatás szak (MA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben