Társadalmi kihívások társadalmi elvárások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi kihívások társadalmi elvárások"

Átírás

1 Kihívások a szociálpedagógus képzések elıtt Soós Zsolt PhD egyetemi docens NYME-AK, Gyır

2 Társadalmi kihívások társadalmi elvárások Gazdasági válság hatásai. (Szegényedés, hitelválság támogatás és jogvédelem nemzetközi elvárás is a jogvédelmi karakter erısítése). Társadalomban megfigyelhetı agresszió növekedése (nagytársadalmi jelek, mikro közösségi jelek: iskolai erıszak problémája). Elvárás: szegénypolitikai jellegő elvárások, érdemesség kérdése, támogatás-kontroll dilemma, a kontroll iránti társadalmi igény erısödése. Nemzetközi (Nagy-Britannia) és hazai tapasztalatok (Budai István): a szociális szakmák válsága, öndefiníciós, fıként a társadalmi funkciókkal és a szakmai hatásossággal kapcsolatos gondok (a mérés hiánya) hatásossági kérdések (pl.: gyermekjóléti szolgálatok stb.).

3 A kliensek elvárásai Valódi, hatásos segítség nyújtása. A problémák megoldásához való hozzájárulás (esetenként a megoldás elvárása függıségi probléma ).

4 A szakma szereplıi felıl érkezı elvárások Alapszolgáltatási rendszerben lefolytatott kutatások (ELTE TÁTK) 2009 (SZMI kutatás) Terepekkel és tereptanárokkal lefolytatott egyeztetések A képzések és a gyakorlat szorosabb kapcsolódása, a gyakorlatban közvetlenebbül hasznosítható ismeretek (szakmai sztenderdek, protokollok) Superman képzés?

5 Hallgatói elvárások végzıs hallgatók visszajelzései NYME-AK! Általában: hasznosítható tudás, elhelyezkedési és továbbtanulási lehetıség, érdekes oktatás. Sikerszakma legyen a szociális szakma (Hervainé Dr. habil. Szabó Gyöngyvér).

6 Hallgatói elvárások végzıs hallgatók visszajelzései NYME-AK! Elaprózódott gyakorlatok, nem tudnak belelátni a területen folyó munkába, hosszabb gyakorlatok hiánya. Sok rövid és gyakran felesleges, értelmetlen óra és gyakorlat. Kevés a szociális munkához kapcsolódó tantárgy/óraszám. (SZMI Intézményi háttér meghatározó). Sok átfedés, ismétlıdés (Családdal kapcsolatos ismeretek).

7 Akkreditációs és oktatási minisztériumi elvárások A bolognai rendszer felemás bevezetése: a képzési belsı struktúrák és tartalmak kevéssé változtak a a MAB felöl érkezı nyomás: kreditkoncentrált képzések ajánlása (Nyugat- Európa). Az oktatókkal szemben tudományos elımeneteli kritériumok a gyakorlat kevéssé számít (változhat). A képzés és a gyakorlat távolsága és továbbtávolodása az elmúlt években.

8 Fenntartói elvárások Hallgatókat nagyobb számban vonzó képzés. A képzés tömegesedése: Elitoktatásra szabott modell a tömegképzés idıszakában kevéssé mőködik, ezen a Bolognai rendszer sem változtatott igaz, a hallgatói létszámok különösen levelezı tagozaton radikálisan csökkentek. Olcsóbb képzések (lehetıleg kevesebb kontaktóra és gyakorlat).

9 Szociálpedagógus képzés Európában - Dánia Szociálpedagógus képzés, BA szint, Dánia - 30 kredit: 6-8 tantárgy, integrált tantárgyak: Health, body and movement (4 kr), Outdoor education (4 kredit), handicrafts, nature and technology (4 kr.) Social enterpreneurship (3 kr.) The individual and soceity (6 Kr) (3-6 kredit), kapcsolódó gyakorlatok, jelentıs részvételi aktivitás!

10 Szociálpedagógus képzés Európában Nagy-Britannia Szociálpedagógia Nagy Britannia: Programme structure The Programme has been designed so that you will engage in an ongoing process of professional development throughout the three years duration of the programme. Year 1 Level C: The Context of Social Care and Social Pedagogy -includes a period of practice observation (60 credits) Making Sense of Society (60 Credits) Year 2 Level I: The Life Course [30 Credits] Social Policy and Welfare [30 Credits] Working in Organisations [30 Credits] Social Pedagogy- includes a community project organised by students [30 Credits] Year 3 Level H: Contemporary Practice: Current Themes and Issues [30 credits] Project Management [30 credits Last Updated ( Wednesday, 30 September 2009 )

11 Szociálpedagógus képzés Európában Nagy-Britannia Szociálpedagógia Nagy Britannia: Strong partnerships with welfare organizations Interactive teaching Theory and practice integration Service users involvement Research informed teaching Commitment to social justice International perspectives Social Pedagogical theorisation care.html Letöltés:

12 Példák a képzési különbségekre Szociálpedagógia Nagy Britannia: Moduláris szerkezet, kredites integrált modulok. Integrált tantárgyak, gyakorlat-elmélet kapcsolódása, sokkal gyakorlat közelibb sokkal kevésbé elméleti.

13 Példák a képzési különbségekre Példa ráépülı MA-re Helth, Exercise and Nutrition 15 kredit idısek szükségletei, idısekkel végzett munka, 15 kredit, fiatalok szükségletei, fiatalokkal végzett munka, 30 kredit alkalmazott kutatás és gyakorlat, 3X15 kredit speciális feltárás és gyakorlatok, 15 kredit, kutatási projekt.

14 Példák a képzési különbségekre Szociális munkás képzés: a szociális munka köré csoportosuló tantárgyak (pl.: jog a szociális munkában stb. Dr. Budai István elıadásai alapján).

15 Az NYME-AK szociálpedagógus képzés kezdeti felépítése Nagyon elaprózódott rendszer, félévenként tantárgy és gyakorlat.(sok egy-két kredites tantárgy ( mindent tegyünk bele a BA-ba is koncepció). Tudományterületi tantárgyi elkülönülés ( majd a hallgató segítségünkkel szintetizálja ). több mint 20, döntıen egy-kétkredites, 1-2 napos gyakorlat (a féléves gyakorlaton kívül). A nyugat-európaitól alapvetıen különbözı felépítés és koncepció.

16 Változtatások a BA képzésben az NYME-AK-n A változtatások oka: Elsı hullám : Kari vezetıi irányelv az egykredites tantárgyat felszámolása. Második hullám : - Hallgatói elvárások (valamennyi felsıbb tagozatos hallgató megkérdezése, írásban, névtelenül). - Karvezetıi elvárás: költséghatékonyabb képzés kialakítása. - Tereptanárokkal folytatott megbeszélés, évi esztergomi konferencia (legalább egyhetes gyakorlatok szükségessége). - Új, az elızıtıl némiképp, bizonyos tekintetben eltérı koncepció. (A szociális munka megerısítésére törekvés nem a pedagógia kárára.)

17 Hallgatói visszajelzések Elaprózódott gyakorlatok, nem tudnak belelátni a területen folyó munkába, hosszabb gyakorlatok hiánya. Sok rövid és gyakran felesleges, értelmetlen óra és gyakorlat. Kevés a szociális munkához kapcsolódó tantárgy/óraszám. Sok átfedés és ismétlıdés (pl.: családdal kapcsolatos ismeretek stb.).

18 Bevezetett változtatások Gyakorlatintegrálás: rövid (megismerı)gyakorlatok csak az elsı félévben. évben. Hosszabb (pl.: egyhetes gyhetes) gyakorlatok ok bevezetése (pozitív visszajelzés). Tantárgyi struktúra átalakítása, tantárgyak összevonása és megszőntetése. Elsı lépés a kreditkoncentráció irányába.

19 A további koncentráció és átalakítás lehetséges elınyei és veszélyei Lehetséges elınyök: - nagyobb óraszám, integrált tantárgyak, nagyobb elmélyülés lehetısége a hallgatók nem vesznek el a tantárgyak között, - biztosabb tudás, - a gyakorlat képzés közelebb kerülhet egymáshoz, - olcsóbb képzési forma (összességében kisebb óraszám). Veszélyek: - hallgatói önállótlanság (tovább)növekedése (rossz alkalmazás esetén), - oktatói oldalról nehezen megvalósítható integrált szemlélet, - kisebb oktatói szükséglet (a demográfiai apállyal súlyosbítva munkahelyek veszélybe kerülnek)

20 Hogyan tovább? A szakmaiság és szakma megerısítése, a szolgáltatási minıség fokozásának szükségessége elengedhetetlenné teszi képzéseink felépítésének és tartalmának radikális újragondolását.

21 Modul rendszerő képzés kialakítása az NYME-n TÁMOP program keretében (egyik programelem) Sopron és Gyır közös programja, jelenleg folyik a kidolgozás Dr. habil. Bodnár Gabriella vezetésével.

22 Modulok Alapozó modul tárgyai: Társadalomismeret modul Közpolitikai- jogi- igazgatási modul Szociális professzió alapjai modul Család- gyermek- és ifjúságvédelem modul Speciális modul témakörei: Szociális munka, Szociálpedagógia modul Pszichológia, Pedagógia, Egészség modul Gyakorlati képzési modul Záródolgozat

23 Modulok Kisebb strukturális változás a nagy rendszerben (szociálpedagógia helye!), de a belsı szerkezet jelentısen változik (kredit és tantárgyi koncentráció).

24 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELİ FIGYELMET!

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK

A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSI KÉPZÉSI TERÜLET ALAP- ÉS MESTERKÉPZÉSI SZAKJAINAK PÁRHUZAMOS AKKREDITÁCIÓS VIZSGÁLATA 2012 AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A MAB 2012/10/IX/1-35. sz. határozata 2012. december 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK. Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 100. évf. 1. szám 33 51. (2000.) A FELSŐOKTATÁS MODERNIZÁLÁSÁNAK NÉHÁNY TENDENCIÁJA Lénárd Sándor és Rapos Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az évtized eleje

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Tanulásközpontú programfejlesztés

Tanulásközpontú programfejlesztés Tanulásközpontú programfejlesztés Kopp Erika Hogyan fejleszthetők a hallgatók képességei a felsőoktatásban? Hogyan tanulhatják meg például eredményesen a kutatási módszerek alkalmazását, projektek megvalósítását

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Komplex szociális szolgáltatások szakirányú továbbképzési

Részletesebben

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó

IT-mentor. Best experiences EQUAL A/016. Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az informatikai szektor, mint munkaadó IT-mentor Az informatikai szektor, mint munkaadó EQUAL A/016 Best experiences Befogadást az Információs Társadalomba - Most!! Az életminıség, digitális esélyegyenlıség és a társadalmi megújulás Magyarországa

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MUNKA TÁRSADALMI BEVONÁS INTEGRÁCIÓ

KÖZÖSSÉGI MUNKA TÁRSADALMI BEVONÁS INTEGRÁCIÓ KÖZÖSSÉGI MUNKA TÁRSADALMI BEVONÁS INTEGRÁCIÓ SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Szerkesztette: BUDAI ISTVÁN NÁRAI MÁRTA GYŐR 2011 A kötet az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára történő felkészítés

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science

Hungarian Interview Protocols. Interjú protokoll. Institute of Sociology - Centre for Social Policy. Hungarian Academy of Science Hungarian Interview Protocols Interjú protokoll Institute of Sociology - Centre for Social Policy Hungarian Academy of Science Contenido Döntéshozói interjú protokoll... 3 Interjú protokoll Oktatók számára...

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829)

JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74. Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) JANZA FRIGYES A RENDÉSZETI KARRIER RENDSZER 74 Mottó: A rendıri munka kilenc alapelve (Metropoliten Police 1829) 1. A bőncselekmények és a rendzavarás megelızése, alternatíva, annak katonai erıvel való

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK

A MODUL TANANYAGA STRATÉGIÁK ÉS SZERVEZETEK Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

A szabadidısport szerepe a Brit nemzeti sportstratégiában. Egy lehetséges út

A szabadidısport szerepe a Brit nemzeti sportstratégiában. Egy lehetséges út Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8. (+36 1) 482-5566, Fax: 482-5567 www.uni-corvinus.hu/vallgazd A szabadidısport szerepe a Brit nemzeti sportstratégiában (Participation

Részletesebben

MA helyi szociálpolitika modul

MA helyi szociálpolitika modul 1 A modul programja A modul kódja A modul neve A modul részletes leírása (45) MA-HSZP MA helyi szociálpolitika modul A modul (és a vele párhuzamos szakirányú továbbképzési szak) azon szakemberek számára

Részletesebben

educatio 2009/3 nagy mária: tanárképzés és a bologna-folyamat pp. 306 316.

educatio 2009/3 nagy mária: tanárképzés és a bologna-folyamat pp. 306 316. Tanárképzés és a Bologna-folyamat Bármilyen logikusnak tűnik is a tanárképzés változásait a Bolognafolyamatként ismert történések kontextusában áttekinteni, az elemzést lehetővé tevő források jellemzően

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól

Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól Elemzés az iskoláztatási támogatás bevezetésének tapasztalatairól 2011. szeptember TÁRKI-TUDOK A jelentés a TÁRKI megrendelésére a 2011. 07. 19-én kelt 217/2011 számú szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben