J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távol maradt: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 5 képviselő-testületi tag: Dávid István polgármester Bukovenszki Józsefné képviselő Kiss András képviselő Csorba Tibor Zoltán képviselő Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő Mertusné Varga Katalin alpolgármester Suga László képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Jegyzőkönyvvezető: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző Száz Alexandra adminisztrációs kisegítő (közfogl.) Dávid István polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban szereplő napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta, az alábbiak szerint: N A P I R E N D : Napirend sorszáma 1. Napirend tárgya Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő Dávid István polgármester Előterjesztés módja írásban

2 2. Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Dávid István polgármester írásban 3. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester írásban 4. Javaslat a Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására. Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző szóban Indítványok, javaslatok Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtására Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására Javaslat az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról szóló évi L törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyására Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. Dávid István polgármester írásban 5.5. Javaslat a Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky utcában létesült játszótér pályázati támogatás visszavonását elrendelő MVH határozatok miatta döntésekre. N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elkészítése mennyibe került. kérdezte, hogy a hány darab utcajelzőtábla készült, és azok Dávid István polgármester elmondta, hogy 43 utcajelzőtábla készült, mely összesen Ft-ba került. A Május 1. úti táblát már pótolni kell, mert amikor feltették, másnap már rögtön össze is törték. 2

3 A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 51.. (5) bekezdésében és 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Szuhakálló község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. A rendelet hatálya a Szuhakálló község közigazgatási területén lévő közterületekre, ingatlanokra az érintett ingatlanok tulajdonosaira, kezelőire, használóira (továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki. 3. (1) Szuhakálló község belterületén és a külterületi lakott helyeken - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni. (2) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a mezőgazdasági célú dűlőutaknak. (3) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll. (4) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen. (5) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. (6) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. (7) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és az elkülönüléstől számított egy éven belül új nevet kell adni a közterületnek. (8) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. (9) A közterület nevének megváltoztatására, a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a (7)-(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel. 3

4 4. (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat. (2) Személyről közterületet elnevezni halála után lehet. (3) Közterület elnevezésével emléket állítani olyan személynek lehet: a. akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend; b. aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; c. akinek a község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez. (4) Közterületet elnevezni olyan személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. (5) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi- és utónévvel. (6) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik. (7) Az (5)-(6) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté. (8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az a közterület nevében is feltüntethető. (9) A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni amennyiben fellelhető - a névadó személy közeli hozzátartozójának hozzájárulását. 5. (1) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével, külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. (2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét. 6. (1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon, közzé kell tenni. 7. (1) A közterület nevét a tájékozódást segítő táblákon kell feltüntetni (2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni. (3) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. (4) Az útnak, utcának minősülő közterületek névtábláit az utca kezdetén, végén, minden betorkolló utcánál mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni. (5) A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (6) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a névtábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. (7) Amennyiben a névtábla telken belül, a ház falán kerül kihelyezésre, úgy annak tisztántartásáért és láthatóságáért az ingatlan tulajdonosa, használója vagy kezelője a felelős. 4

5 (8) A névtáblán, illetve annak szélétől számított 1 m-en belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad. (9) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni. 8. (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. (2) A házszám a belterületi ingatlanoknak a vele érintkező közterületre megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található. (3) Az utcában az ingatlanokat a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő házszám tartozik. (4) A házszámtáblát az utcára néző házfalra vagy kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni. (5) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva. (6) Külterületi ingatlant közterületi elnevezés hiányában helyrajzi számmal kell jelölni. 9. (1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani: (2) Az utcák házszámai mindig a csatlakozó felsőbbrendű úttól kezdődnek és attól távolodva növekednek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni. (3) A számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi ingatlanig. Ha az utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható. (4) Új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a bal oldalon páratlan, jobb oldalon páros számokat kell alkalmazni. (5) Az egy oldalon beépített utcánál a házszámok folyamatos számozással 1-től kezdődően, egyesével emelkednek. (6) A terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik. (7) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van. (8) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni. 10. (1) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti, alátörés nélküli sorszáma megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének irányába, a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűiből emelkedő sorrendű alátörést kap (2) A kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé tenni. (3) Amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás található, úgy azok az épületek folyamatos emelkedő sorrendben alátört számot, ajtószámot kapnak 11. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak. 12. (1) A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon. 5

6 (2) Telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni. (3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni. (4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni. 13. (1) A rendelet ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik. (2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák. 14. (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. (2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezésre, vagy hivatalból indulhat. (3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik. (4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlanvagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal. (5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 15. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. (2) A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosíthatja, amelynek kihelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. Térítésmentes biztosítás hiányában a házszámtábla beszerzése a tulajdonos kötelezettsége. 16. A rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Dávid István polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatók alapján tárgyalta a napirendet. 6

7 A tájékoztatókkal kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a polgármesteri végkielégítésre kötött biztosítás mikor telik le, mi lesz az így felszabaduló összeg rendeltetése. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy 2010 végén vagy 2011 év elején úgy került a biztosítás megkötésre, hogy ha az önkormányzati választáson a polgármestert nem választják újra, akkor a törvény szerint 3 havi végkielégítésre a biztosítás fedezetet nyújtson. Ha a polgármestert újra választják, akkor értelemszerűen a biztosítási összeg önkormányzatnál marad. Hangsúlyozta, hogy a biztosítási idő elteltével a biztosítás összege mindenképpen az önkormányzatot illeti meg, az önkormányzat költségvetésében realizálódik bevételként, mely bevételi forrás szolgálhat az esetleges végkielégítés finanszírozására. Elmondta, hogy az önkormányzat évi költségvetésében a biztosításból befolyó bevétel és a polgármesteri végkielégítés összege is tervezésre került. Elmondta, hogy véleménye szerint nem lehet olyan méltatlan helyzetbe hozni egy leköszönő polgármestert, hogy esetlegesen az új polgármester azt mondhassa, hogy azért nem vállal kötelezettséget a kifizetésre, mert arra nincs előirányzat tervezve. Csorba Tibor képviselő elmondta, hogy akkor ez az összeg - ha kiadás nem társul hozzá - pluszként jelenik meg az önkormányzatnál. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a év elején 19 millió forint lett áthozva előző évről a Start-munkaprogramokból, ez mind fel lett-e használva. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a 19 millió forint előirányzat- és pénzmaradvány a december havi közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásait és járadékait fedezték, illetve 2013 december hónapban már leutalt új start-munka programok előlegeit tartalmazta. A kiadási illetve a bevételi oldalon jelenleg pótirányzatként szerepelő tételek, a évben újonnan induló Start-munkaprogramokhoz kapcsolódnak. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással állapítja meg. 7

8 (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból - törvény szerinti illetmények, munkabérek E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - működési célú pénzeszköz átadás E Ft - felhalmozási jellegű kiadás E Ft. (2) A Rendelet 1-4; és mellékletei a rendelet mellékletei szerint módosulnak. A rendelet mellékletei a Rendelet és mellékleteinek módosulását tartalmazzák. (3)A Rendelet 3. (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 3. (1) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését (3) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból E Ft bevétellel, ebből E Ft kiadással - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelő járulékok E Ft - működési, fenntartási kiadások E Ft - pénzeszköz átadás 43 E Ft - felhalmozási kiadás E Ft állapítja meg. (4) A Rendelet 5. (1)-(2) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. (1) A 2. (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselőtestület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 E Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (2) A 2. (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti. 2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. Dávid István polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Előterjesztő: Dávid István polgármester 8

9 A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el. Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy az út felújításnál a fordított áfa mit jelent. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha építéssekkel járó beruházásoknál az áfá-t a vevőnek közvetlenül az adóhatóságnak kell befizetnie, nem a vállalkozónak. A lényege a fordított áfá-nak az, hogy azt nem a kivitelező fizeti meg, hanem a beruházó - jelen esetben az önkormányzat Bukovenszki Józsefné képviselő amit az óvodánál kellet volna fizetni. kérdezte, hogy mi lett a sorsa annak az 5 millió forintnak, Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az intézményi elszámolásnál nyilvánvalóvá vált, hogy nem kellet a évi közös feladat-ellátás után Kazincbarcika város részére a hiányként általuk kimutatott 5.2 M Ft-ot kifizetni, sőt még 1 millió 80 ezer forint maradvány is keletkezett.. Az önkormányzat a működőképessége megőrzéséhez állami támogatást kapott a múlt évben, melynek nagy része a feltételezett óvodai működési hiányra lett tervezve. Megismerve a tagóvoda évi költségvetésének teljesülését, a kérdés az volt, hogy az önkormányzat el tud-e számolni a támogatással, mivel egyetlen fillér kifizetést sem kellett teljesítenie a beállított hiányból Kazincbarcika felé, és hogy az Államkincstár el fogja-e fogadni azt. Az elszámolás megtörtént, az Államkincstár jelen időpontig nem kifogásolta az intézményi finanszírozás hiányát. Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy a közalapítványi támogatásként 1millió forint lett tervezve évre, de eddig még nem kapott ilyen támogatást az önkormányzat. Kérdezte, hogy előfordulhat-e, hogy nem is lesz ilyen bevétele az önkormányzatnak. Kérdezte továbbá hogy, mennyi kifizetetlen számlája van jelenleg az önkormányzatnak és melyek azok. Az iparűzési adónál tervezett ezer forint bevételből sem realizálódott semmi. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Közalapítvány bevételi lehetőségei az ÉHG Zrt. kiesésével szinte teljesen megszűntek. Az év hátralévő részében még várható támogatás, de ez bizonytalan. Az önkormányzat mintegy 4.5 M Ft kifizetetlen számlával rendelkezik. Ezek túlnyomó része közmű- illetve élelmiszer-beszállítói számla. Elmondta továbbá, hogy az iparűzési adónál is az a probléma, hogy az Ormosszén Kft. nem befizet adót az évben, hanem még vissza is igényel. Elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodási helyzetét tovább súlyosbítják azok múlt héten érkezett MVH határozatok, amelyekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.)FVM rendelet alapján falumegújítás és fejlesztés jogcímre, az Önkormányzat által napján benyújtott, azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem tárgyában napján hozott azonosító számon nyilvántartott határozatát visszavonta, és az önkormányzat támogatási kérelmét elutasította, illetve egyidejűleg a jogosulatlan részvétel jogcímén jogosulatlanul igénybe vett összegnek és ehhez kapcsolódóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamat visszafizetését rendelte el, mely alapján a visszafizetendő összeg Ft. Az MVH határozatokat az ülés keretei között a képviselők rendelkezésére bocsátotta azzal, hogy az indítványok, javaslatok között a kérdéssel részleteiben foglalkoznak majd. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a bevételek között két helyen is szerepel előirányzatként iparűzési adó bevétel. A közhatalmi bevételeknél ezer forint, amely 9

10 arányosan teljesült is az első félévben, illetve a felhalmozási bevételeknél az ezer forint. Látható, hogy az előirányzat teljesülése összességében kb. 30%. Ennek az oka, hogy a legnagyobb adózó a évi bevallása alapján adó túlfizetéssel rendelkezik. Így évre nem fizet iparűzési adó előleget, illetve a túlfizetését is visszaigényelte. Bukovenszki Józsefné képviselő rendelkezésre fog-e állni. kérdezte, hogy a Szuha-patak pályázatnál az önrész Elmondta továbbá, hogy nem örül neki, hogy az ülésen kap meg egy ilyen anyagot átolvasásra, mint az MVH határozat, melyben ráadásul pénzről van szó. Ha a határozatok már egy hete megjöttek, akkor az ki kellett volna a képviselőknek küldeni, mert azok átolvasáshoz idő kell. Dávid István polgármester elmondta, hogy Szuha-patak pályázati támogatásból megvalósuló árvízvédelmi munkáinak önrésze biztosított, hiszen kormányzati döntéssel a saját forrás 100%-át megkapja az önkormányzat. A saját forrásból tervezett önrész így más feladatok megvalósítását is szolgálhatná, azonban a jelen helyzet szerint az MVH felé visszafizetendő mintegy 9 M Ft-ra kell majd felhasználni. Elmondta, hogy jelenleg is folynak a munkák a Szuha-pataknál, a beruházás a tervezettek szerint halad, a végéhez közeledik. A kivitelezőtől várható támogatás a Közalapítvány részére, mely teljesen helyes, hiszen egy alapítványnak bárki adhat támogatást. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6 2 / ( V II I ) Ha t á r o za t A z ö n k o r má n y za t é v i ga z d á lk od ás án ak e ls ő f é lévi h e l y z e t é rő l s z ó ló t á j ék o zt at ás r ól. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Helyi Választási Bizottság és a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző, a Szuhakállói Helyi Választási Iroda vezetője Bizottság tagjaira és póttagjaira az alábbiak szerint tett javaslatot: Tagok: a Helyi Választási 10

11 Forgács Jánosné, Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 67. Vargáné Harangozó Erzsébet Magdolna, Szuhakálló, Állomás út 16. Tóthné Béres Mária, Szuhakálló, Kossuth L. út 8. Zelena Olivérné, Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 32. Kaulics Sándorné, Szuhakálló, Állomás út 18. sz. alatti lakosok. Póttagok: Sütő Bianka, Szuhakálló, Szabadság út 70. Tamás Ernő, Szuhakálló, Kossuth L. út 22. sz. alatti lakosok. Dr. Herczeg Tibor jegyző, a Szuhakállói Helyi Választási Iroda vezetője a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjaira és póttagjaira az alábbiak szerint tett javaslatot: Tagok: Czövek Gyuláné Szuhakálló, Vintertelep út 3. Csorba Tibor Zoltánné Szuhakálló, Állomás út 38. Bene Árpád Szuhakálló, Iskola út 5. Matiszné Konopeusz Zsuzsanna Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 18/A. Prókai Andrea Szuhakálló, Dózsa Gy. út 39. sz. alatti lakosok. Póttagok: Rátkai Natália Szuhakálló, Arany J. út 8. Krehely Krisztina Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 27. sz. alatti lakosok. A képviselők a választási bizottságokba a HVI vezetője által jelölt valamennyi személlyel egyetértettek. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 6 3 / ( V II I ) Ha t á r o za t A H e l y i V á la s zt ás i B i z ot t s ág t ag j ai n ak és p ó t t a g j ai n ak m e g v á la s zt ás á ró l. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjává megválasztja Forgács Jánosné, Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 67. Vargáné Harangozó Erzsébet Magdolna, Szuhakálló, Állomás út 16. Tóthné Béres Mária, Szuhakálló, Kossuth L. út 8. Zelena Olivérné, Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 32. Kaulics Sándorné, Szuhakálló, Állomás út 18. sz. alatti lakosokat. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjává megválasztja Sütő Bianka, Szuhakálló, Szabadság út 70. Tamás Ernő, Szuhakálló, Kossuth L. út 22. sz. alatti lakosokat. 11

12 A HVB tagjainak és póttagjainak eskütételéről a polgármester gondoskodjon. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen 6 4 / ( V II I ) Ha t á r o za t A N e m z e t is é g i S z av a z at s zá m lá l ó B i z ott sá g t a gja i n ak é s p ótt a gj a in ak m e g v á la s zt ás á ró l. 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztja Czövek Gyuláné Szuhakálló, Vintertelep út 3. Csorba Tibor Zoltánné Szuhakálló, Állomás út 38. Bene Árpád Szuhakálló, Iskola út 5. Matiszné Konopeusz Zsuzsanna Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 18/A. Prókai Andrea Szuhakálló, Dózsa Gy. út 39. sz. alatti lakosokat. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság póttagjává megválasztja Rátkai Natália Szuhakálló, Arany J. út 8. Krehely Krisztina Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 27. sz. alatti lakosokat. A HVB tagjainak és póttagjainak eskütételéről a polgármester gondoskodjon. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: értelemszerűen Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy a településen olyan sok-e a nemzetiségi választópolgár, hogy emiatt külön szavazást kell tartani. Kérdezte, hogy a nemzetiségi választásnál csak azok szavazhatnak-e, akik az adott nemzetiséghez tartoznak. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a évi népszámlálás során, 101 fő vallotta magát romanemzetiséghez tartozónak. A településen az adott nemzetiséghez tartozók száma elérte a 25 fős létszámot, így a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Nemzeti Választási Bizottság kitűzte a települési roma nemzetiségi önkormányzati választást. Szuhakálló esetében 3 tagú lehet a nemzetiségi önkormányzat. Jelöltek biztos lesznek, ebből adódóan már rendőrség eljárás is van folyamatban. A községben ugyanis sok személyt a tudtuk, beleegyezésük nélkül vettettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe, olyanokat is akik nyilvánvalóan nem az adott nemzetiséghez tartoznak. Mint a helyi választási iroda vezetője, többször jelezte mindezt, illetve egyeztettet a területi választási iroda vezetőjével és munkatársaival. Ennek nyomán - az értesítések és határozatok kézbesítését követő választópolgári reakciók, illetve a HVI-hez a döntések kapcsán benyújtott 3 db fellebbezés alapján - jelezte a rendőrhatóság felé, hogy előfordulhat, hogy az online kérelmek benyújtói nem minden esetben az adott választópolgárok voltak, a választópolgárok szándéka nem terjedt ki a kérelmekben foglaltakra. Elmondta, hogy csak azok szavazhatnak a nemzetiségi önkormányzat tagjaira, akik az adott nemzetiség nyilvántartásba felvételüket kérték. A nemzetiségi választáson csak olyan személy indulhat, aki valamelyik szervezet jelöltje. A nemzetiségi névjegyzékben nyilvántartott indulhat is és szavazhat is a helyi önkormányzati választásokon, de fordítva már nem lehetséges. 12

13 V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Dávid István polgármester 5.1. Javaslat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy van-e esély arra, hogy az önkormányzat megkapja ezt az összeget. Ha lehetőség van ilyen fajta támogatásokra, akkor azt meg is kell próbálni megszerezni, hiszen veszteni való nincs. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ha ugyanazt a döntési mechanizmust követik, mint az első pályázati forduló esetében, amikor 4 millió 411 ezer forintos támogatási igényére, az önkormányzat nem kapott semmit, akkor sok jóra nem lehet számítani. Igaz a márciusi igénylésben nem is volt 60 napon túli tartozás. Ha most a 60 napon túli tartozásokat figyelembe veszik, akkor 2 millió forint körüli összegű támogatásra számíthat az önkormányzat. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 65/2014.(VIII.28.) Határozat Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészít ő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzat támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében támogatási igény benyújtásáról dönt a belügyminiszterhez és a nemzetgazdasági miniszterhez. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 5.2. Javaslat az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szakfeladatok módosítására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő kérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő megfogalmazás, mely szerint az óvodai intézményi étkezés saját költségvetésén belül feladat ellátással történik, mit jelent. 13

14 Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a múlt év októberében került jóváhagyásra - július 10-ei hatállyal az óvodai feladat-ellátási szerződés. Az óvoda kizárólagos fenntartója Kazincbarcika város önkormányzata, a tagintézményi költségvetés Kazincbarcika költségvetésében szerepel. Az óvodai gyermekétkeztetés pedig az óvodai költségvetésnél került meghatározásra. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák javára és nevére lettek az étkezési térítési díjak beszedve, ők igényelték rá a támogatást is, de az önkormányzat által fenntartott konyháról vásárolták az élelmezést ben a feladat-ellátás módosulása miatt, az óvodai gyermekétkeztetés is az önkormányzat feladata lett, és emiatt kell az új kormányzati funkciót megnyitni. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 66/2014.(VIII.28.) Határozat Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában a óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció felvételét kezdeményezi. Felelős: jegyző Határidő: 8 napon belül 5.3. Javaslat az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról szóló évi L törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátására irányuló megállapodás jóváhagyására. A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselő elmondta, hogy látja 3 ajánlattevő is volt, de egyik sem felet meg. Kérdezte, miért a Humán Kft. lett a megbízást. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a Humán Kft. ügyvezetőjével személyes jó kapcsolata vanvan, ezért nem is kért tőlük év elején ajánlatot. Más cégek kerültek felkérésre ajánlattételre, de szembesülve az árakkal, azokat nem fogadta el. Bízott abban, hogy a kötelező feladathoz állami támogatás is fog társulni. A közös önkormányzati hivatal évi költségvetésében ilyen jellegű kiadás nem volt tervezve, és ha esetlegesen kötelező teszik, adnak majd hozzá támogatást is. Mivel egyértelművé vált, hogy a jogszabályi kötelező feladatot a szükséges forrás rendelkezésére állásától függetlenül el kell végezni, ezért június közepén a HUMÁN Kft-től is megkérte az előterjesztés szerint ajánlatot. Dávid István polgármester elmondta, hogy a Humán Kft-vel az önkormányzatnak folyamatos szerződése van, és mindenkinek jó a kapcsolata velük. A többi cég jóval magasabb árajánlatot adott. A Humán Kft. volt a legjobb megoldás, mert ismerik ők építettek és üzemeltetik - a Hivatal informatikai rendszerét. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 14

15 A képviselő-testület az előterjesztés és az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 67/2014.(VIII.28.) Határozat Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról szóló évi L törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátására irányuló megbízás jóváhagyásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló évi L. törvényben, a helyi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalaira így a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra is előírt elektronikus információs rendszerek biztonsági feladatainak elvégzésére, a HUMÁN Kft-vel (3741 Izsófalva, Izsó M. u. 66.) létrejött megbízást, jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: 5.4. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyására. Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a KVTÖKT társulási megállapodásának módosítását a Társulási Tanács a február 6-án tartott ülésén, a 2/2014. (II.06.). határozatával elfogadta. A megállapodás módosításának hatályba lépéséhez, érvényessé válásához, valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel meghozott döntése szükséges. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 68/2014.(VIII.26.) HAT ÁRO Z AT A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását, a jkv. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásával, jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 15

16 5.5. Javaslat a Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky utcában létesült játszótér pályázati támogatás visszavonását elrendelő MVH határozatok miatta döntésekre. Dávid István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) júniusában megkereste az önkormányzatot, a közötti időszakban létesült játszótér beruházás kapcsán. Az OLAF megkeresésében azt kifogásolta, hogy az önkormányzat a beruházás áfá-jához úgy jutott hozzá, alapítványi támogatásból, hogy az a kivitelezés költségeinek mesterséges megemeléséből származott. A tv-ben is volt már szó, hogy az Európai Unió vizsgálódik a magyar uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban. Szuhakálló játszóteres pályázata belesett ebbe a vizsgálatba. Az OLAF részére júniusában megküldésre került az önkormányzat álláspontja, melyben rögzítésre került, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata a játszótér létesítésére irányuló kérelmét az MVH felé, külső tervező cég tervei, és tervezői költségvetése alapján nyújtotta be. A költségvetés összeállítása, megalapozottsága a pályázat készítő, illetve tervező feladata és felelőssége volt, azt az MVH megalapozottnak, indokoltnak találta a pályázat elbírálása során. Az MVH számú határozatával a játszótér létesítésére Ft támogatásban részesült a település. Az önkormányzatnak az általános forgalmi adó összegét kellett saját forrásból biztosítania. A beruházás utófinanszírozottsága miatt, az önkormányzat támogatás-megelőlegező hitel felvételére kényszerült a számlavezető pénzintézettől, az OTP Bank Nyrt-től. Az önkormányzat képviselő-testülete nyilvánosan közzétett pályázati felhívásra, pályázatot nyújtott be, a Nemzeti Horizont Alapítványhoz. Az Alapítvány pályázati felhívása, illetve az önkormányzat Alapítvány felé benyújtott pályázatának a célja egyértelműen, nevesítve a beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati saját forrás (áfa) összegének előteremtése volt. Az önkormányzat pályázata kapcsán a Nemzeti Horizont Alapítványtól támogatásban részesült. A Heti Világgazdaság (HVG) folyóirat február 12-i számában megjelent cikk hatására, az önkormányzat jegyzője megkereséssel fordult a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságához, épp a beruházás szabályszerűségével kapcsolatban. Az MVH rendelkezésére bocsátotta a fenti gazdasági társaságokkal kötött szerződések 1-1 példányát. Ezzel egyidőben értesítette az Infodatax Kft-t és Bauble Építőipari és Kereskedelmi Kft.-t, hogy kezdeményezte a kötelezettségvállaló (polgármester) felé, a szerződésben foglaltak teljesítésének felfüggesztését az önkormányzat oldaláról. Jelezte, hogy a helyzet tisztázásáig az önkormányzat semmilyen teljesítést nem fogad- és nem ismer el, semmilyen számlát be nem fogad és kifizetést nem teljesít. Mivel az MVH Igazgatósága két hónap elteltével sem válaszolt a megkeresésre, ezért a jegyző április 7-én megismételte a tájékoztatás kérését. Az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának igazgatója Vulcz László úr, az ismételt megkeresésre válaszolva az alábbiakról tájékoztatta a jegyzőt: A támogatási kérelmét én kelt levele alapján megvizsgáltuk, az ügyintézés során szabálytalanság gyanúja nem merült fel. Tájékoztatom, hogy a támogatási kérelemben szereplő játszótér létesítésére irányuló fejlesztéssel kapcsolatosan a kivitelező cégek kiválasztása miatt hátrány nem éri. A tárgyban kelt levelezés hitelesített másolati példányai az OLAF részére megküldésre kerültek, Brüsszelbe. 16

17 Az MVH válasza alapján folytatta, fejezte be a beruházást és számolta el az önkormányzat az irányító hatóság felé a támogatást. A támogatás elszámolásához kapcsolódó többszöri helyszíni ellenőrzés során nem tett semmilyen szabálytalanság felfedezésére, feltételezésére irányuló észrevételt az irányító hatóság. Ezek után egy hete érkezett meg az önkormányzathoz az a két db MVH határozat, amelyekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.)FVM rendelet alapján falumegújítás és fejlesztés jogcímre, az Önkormányzat által napján benyújtott, azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem tárgyában napján hozott azonosító számon nyilvántartott határozatát visszavonta, és az önkormányzat támogatási kérelmét elutasította, illetve egyidejűleg a jogosulatlan részvétel jogcímén jogosulatlanul igénybe vett összegnek és ehhez kapcsolódóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamat visszafizetését rendelte el, mely alapján a visszafizetendő összeg Ft. Szuhakálló esete nem egyedi. Az érintett 260 kivitelezésből 145-öz vizsgált az OLAF, abból 143 önkormányzat esetében született ugyanilyen megállapítás és MVH döntés. Elmondta, hogy véleménye szerint épp a jegyző eljárásának köszönhetően az önkormányzat részéről elkövetett szabálytalanság állítása nem állja meg a helyét, az önkormányzat lefedett az ügyben. Mivel a vizsgálattal érintett beruházás pályázatának, támogatási szerződésének és kivitelezésének megvalósításakor, annak pénzügyi elszámolásakor a polgármesteri tisztséget még nem töltötte be A vizsgálatok tárgyában a beruházás rendelkezésére álló iratanyaga alapján tud válaszokat adni, illetve észrevételeket tenni, ezért az ügyben behívatta Tinyó Ottó volt polgármestert is és tájékoztatta őt is mi történt. A Tinyó Ottóval folytatott tárgyalása során hívta őt telefonon Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, aki elmondta, hogy a választókerületben 7 ilyen település van. Úgy néz ki, hogy vissza kell fizetni az MVH határozatban nevesített összeget, de ígéretét adta, hogy az állam ezt valamilyen formában visszatéríti az önkormányzatoknak. Ha az önkormányzat számláját inkasszóznák, akkor a jelenleg folyamatban lévő pályázat, a Startmunka, és egyéb pályázati elképzelések is veszélybe kerülhetnek. Bukoenszki Józsefné képviselő kapcsolatosan. elmondta, hogy nem érti, hogy mi nem volt jó a pályázattal Dávid István polgármester elmondta, hogy nem a kiírással, volt gond hanem azzal, hogy egy cég kezében összpontosult minden, a pályázat elkészítése, a kivitelezés, illetve az áfa összegének önkormányzat felé történő juttatása. 143 település van hasonló helyzetben. Annak idején jegyző úr 2 levelet is írt a MVH-nak, az akkori illetékes igazgató leírta, hogy minden rendben a pályázattal, semmi szabálytalan dolgot nem találtak. Ezért sem érti mi ez az egész. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy ismeri az előző képviselő testületi tagokat, és biztos benne, hogy korrekt módon jártak el és a falu érdekeit tartották ők is szem előtt elsődlegesen. Kérdezte, hogy ezek után az önkormányzat, hogyan kezdjen bele egy másik hasonló pályázatba. A pénzgondokkal küzdőd önkormányzatok egyike se mondott volna nemet egy ilyen pályázatra, mint ahogy a jelenlegi polgármester, képviselő-testület se tette volna. Dávid István polgármester elmondta, hogy az valóban így van, hiszen hasonló módszerrel került benyújtásra múlt évben a napelemes pályázat is. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a játszótér pályázat kapcsán nem tartotta már akkor sem helyesnek, hogy egy cég tart mindent a kezében (pályáztatás, ajánlatok beszerzése, a kivitelezés, a műszaki ellenőrzés, pénzügyi lebonyolítások stb ). Az akkori polgármesternek ezekre a dolgokra hívta fel a figyelmét, ezért kezdeményezte írásban a vállalt kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, azzal, hogy pénzügyi ellenjegyzőként nem teljesítette a körülmények 17

18 tisztázásáig a kötelezetségvállalások ellenjegyzését. Írásban tájékoztatta a település polgármestrét, a kivitelezőt, hogy mindaddig semmilyen számlát nem fog aláírni, sem kifizetést ellenjegyezni, amíg az MVH nem tisztázza, hogy az esetleges összefonódások miatt lehet-e bármilyen hátránya az önkormányzatnak. Az MVH-nak elküldte az összes szerződés, és erre jött a válasz, hogy amennyiben az önkormányzat a szerződésben vállaltak szerint bonyolítja le a beruházást semmilyen hátrány nem éri, mert szabályszerűen jár el. A helyzetet az önkormányzatnak kezelnie kell. Elmondta, hogy véleménye szerint a fellebbezést mindenképpen be kell nyújtani, és kérelmezni kell a végrehajtás felfüggesztését is, vagy estelegesen a fellebbezéssel együtt a MVH felé egy részletfizetési lehetőséget kérni. A fellebbezés meglapozott indokai az alábbiak lehetnek: - Szuhakálló Község Önkormányzata a pályázati eljárás során mindig szem előtt tartotta a vonatkozó jogszabályokat és minden intézkedése során azok teljes mértékű betartása mellett járt el. - Az önkormányzati döntéshozóknak arról tudomása nem volt, hogy a Nemzeti Horizont Alapítvány milyen forrásból szerzi az önkormányzat részére biztosított támogatást. Ennek a felderítése egyetlen egy alapítványi támogatás esetében sem a támogatást kérő feladata. - A kivitelező több ajánlattevő közül került kiválasztásra. Az eljárás törvényességében, a benyújtott ajánlatok realitásában a döntéshozóknak akkori ismereteik alapján nem volt okuk kételkedni. A későbbi szerződéskötéskor, illetve a támogatás elszámolása során nem valótlanul, hanem törvényesen és jóhiszeműen járt el az önkormányzat. - Az önkormányzat az elvárható gondosságon túlmenő körültekintéssel járt el, amikor annak jegyzője az időközben felmerülő aggályok miatt épp az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának igazgatójához fordult, a helyzet tisztázása érdekében. Az önkormányzat az igazgatói válasz alapján zárta le, fejezte be és számolta el a beruházást. Mindezekről az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Igazgatóját, a június 17-én kelt észrevételben tájékoztatásra került. - A támogatási összeg nagyságát a közreműködő szervezet legalább két alaklommal jóváhagyta. Először, amikor nyert a pályázat, második alkalommal, amikor az önkormányzat elszámol azzal. Soha semmilyen kifogást, észrevételt, figyelmeztetést az összeg esetleges túlzó mivoltára vonatkozóan nem kapott az önkormányzat. - A megépült játszótér minőségére tekintettel áregyenérték-arányban áll a létesítése kori és a jelenlegi más településeken épült hasonló játszóterekkel. Elmondta, hogy az eset a legjobb bizonyítéka annak, hogy amikor ő jegyzőként szóvá tesz valamit, azt nem azért teszi mert bárkivel, bármilyen problémája lenne, vagy esetlegesen meg akarna akadályozni valaki elképzeléseit, hanem azért mert neki ez a kötelessége. Mások által elismerten érti a szakmáját és érdemes lenne elfogadni amit mond. Az eset tanúságként szolgálhat az önkormányzatnak, a döntéshozóknak a különböző pályázati támogatásból megvalósuló projektek szabályainak teljes körű betartására, ismerve annak lehetséges következményeit. Dávid István polgármester elmondta, hogy javasolja a fellebbezés benyújtását, mellyel egyidőben a szükséges lépéseket meg kell tenni a mintegy 9 M Ft visszafizetéséhez szükséges forrás előteremtésére. Erre a saját források tartalékolása melletti egyetlen lehetőség, egy likvidhitel-keret igénylése a számlavezető pénzintézettől. Az előterjesztés vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. 18

19 A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta: 69/2014.(VIII.28.) Határozat MVH határozat elleni fellebbezésről Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által augusztus hó 14. napján iratazonosító szám (208/0501/192/22/2009 iktatószám) alatt meghozott határozata ellen - melyben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008.(X.18.)FVM rendelet alapján falumegújítás és fejlesztés jogcímre, az Önkormányzat által napján benyújtott, azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem tárgyában napján hozott azonosító számon nyilvántartott határozatát visszavonta, és az önkormányzat támogatási kérelmét elutasította - fellebbezéssel él. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 70/2014.(VIII.28.) Határozat MVH határozat elleni fellebbezésről 1. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által augusztus hó 14 napján iratazonosító szám (208/0501/192/21/2009 iktatószám) alatt meghozott határozata ellen - melyben a 135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján falumegújítás és fejlesztés jogcímre az az Önkormányzat által napján benyújtott, azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem tárgyában napján hozott azonosítószámú nyilvántartott döntését hivatkozva a napján kelt azonosító szám alatt hozott döntésére - visszavonta és a kifizetési kérelmet elutasította, mellyel egyidejűleg a jogosulatlan részvétel jogcímén jogosulatlanul igénybe vett összegnek és ehhez kapcsolódóan a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamat visszafizetését rendelte el, mely visszafizetendő összeg ,-Ft fellebbezéssel él. 2. Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által augusztus hó 14 napján iratazonosító szám (208/0501/192/21/2009 iktatószám) alatt meghozott határozata ellen, végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet nyújtok be. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 71/2014.(VIII.28.) Határozat Munkabér-hitelkeret igényléséről Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, Község Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt. Miskolci Fiókjától történő e Ft munkabérhitel felvételével egyetért. 19

20 A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a rövid lejáratú hitelt év szeptember 10. napjától kívánja igénybe venni és év december hó 19. napig visszafizeti. A Képviselő-testület a kért e Ft munkabérhitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az állami (általános és ágazati) támogatás, helyi adó, gépjárműadó és START Munkaprogramból beérkező bevételeit. Amennyiben a vállalt kötelezettségének az Önkormányzat nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a megjelölt bevételekből a hiteltörlesztésnek és járulékának megfelelő összeget zárolja, a fizetési kötelezettség esedékességének időpontjában a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének céljából leemelje. A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön a 2014/2015. tanév kezdéséhez kapcsolódó tankönyvtámogatás, beiskolázási támogatások rendjéről. Javasolta, hogy középiskolások, illetve a főiskolások, egyetemisták részére az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően biztosítsa az önkormányzat a támogatást, vagyis Ft támogatást nyújtson a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végző, első középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkező tanulóknak; Ft támogatást az első diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatóknak. Javasolta, hogy az általános iskolások a múlt évhez hasonlóan részesüljenek támogatásban, vagyis valamennyi szuhakállói lakóhelyű, általános iskoláskorú gyermek részére pénzbeli támogatást biztosítson az önkormányzat Ft összegben. Ez a támogatás minden családnál jelentős könnyebbséget fog jelenteni a tanév megkezdéséhez. Dávid István polgármester elmondta, hogy ő úgy emlékszik rá később szokott dönteni a kérdésről a testület. Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselő elmondta, hogy minden évben a tanévkezdés előtt hozták meg a döntést, hiszen a támogatás épp a beiskolázást hivatott megkönnyíteni a szülők számára. Javasolta a támogatások mielőbbi kifizetését is. A döntéshozatali eljárásban 5 fő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazással az alábbi határozatot hozta: 72/2014.(VIII.28.) Határozat A 2014/2015. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 20

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszám megállapításának

Részletesebben

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-i ülésére

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Gelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IX..) önkormányzati rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IX..) önkormányzati rendelete 6. napirendi ponthoz Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (IX..) önkormányzati rendelete kezdeményezésről,

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete Szajol Község Önkormányzata /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről és a házszámozás megállapításáról Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014 (IX.15.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Bugyi Nagy község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27. számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. Az utcanév. (3) Az utcanévi utótagok lehetnek: kert, köz, park, sétány, sor, tér, út, utca és tanya. 2. Az utcaelnevezés szabályai

1. Az utcanév. (3) Az utcanévi utótagok lehetnek: kert, köz, park, sétány, sor, tér, út, utca és tanya. 2. Az utcaelnevezés szabályai Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 3-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2014. (IX.10.) önk. r e n d e l e t e A közterületek elnevezéséről és a

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról Jászszentlászló Község Önkormányzatának

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 6/2014., c.) határozatai: 34-35., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Rendeletalkotás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (V.29.)

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja 1 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 68/2004. (XII.01.) rendelete A közterületek elnevezésérol valamint azok jelölésérol Budaörs Város Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember -i ülésére Napirend: Javaslat

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (II.1. ) számú rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről Tiszakürt Községi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Tárgy: A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól A rendelet 2013. december 02-án kihirdetésre

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirend Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-52/2014. Előkészítette: Lovasi Erika Kovács Károlyné Előterjesztő:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, fogalmi meghatározások PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a házszám-megállapítás

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Püspökszilágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 8.-án 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Önkormányzat Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend közterület elnevezés és házszámozás rendje önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete a közterületnevek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről.

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 9/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. szeptember 11-én megtartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója.

Részletesebben

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása A T/2013/16. számú önkormányzati rendelet-tervezet Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása Véleményezési határidő: 2013. október 31. Tisztelt Választópolgárok! Erdőtarcsa Község Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.28.) önkormányzati rendelete a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 102. 102. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Nagybajom Város Polgármesterétől

Nagybajom Város Polgármesterétől Nagybajom Város Polgármesterétől 7561 Nagybajom., Fő utca 40. 7561 Nagybajom, Pf. 1. 82/ 556-951 Fax : 82/ 556-959 ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Az utcaelnevezés általános szabályai

Az utcaelnevezés általános szabályai 1 Erdőkertes Község Önkormányzatának 10/2014. (IX. 26.), 14/2012. (XII. 18.) és 6/2012. (IV. 10.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2008. (10.30.) önkormányzati rendelete a közterületnevek megállapításáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2013.(X.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról (TERVEZET)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-Ai MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. 780-2/2015/SZ. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB II. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 3-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Az utcaelnevezés általános szabályai

Az utcaelnevezés általános szabályai 1 Erdőkertes Község Önkormányzatának 10/2008. (10.30.) Ök. számú rendelete a közterületnevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről. Erdőkertes Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzatának 8/2010. (X. 15.) számú rendelete a közterületek elnevezésének megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről

Nádasd Község Önkormányzatának 8/2010. (X. 15.) számú rendelete a közterületek elnevezésének megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről Nádasd Község Önkormányzatának 8/2010. (X. 15.) számú rendelete a közterületek elnevezésének megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről Nádasd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben