ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS"

Átírás

1 ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS Amely létrejött egyrészrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1., (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester, másrészrl az Önkormányzat 100 %-os részesedésével alapított Pécs Holding Városi Vagyonkezel Zártkören Mköd Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8. b. ép; cégjegyzékszáma: ; képviseli: dr. Kiss Tibor cégvezet (a továbbiakban: Vagyonkezel) harmadrészrl az Önkormányzat 100 %-os részesedésével alapított TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ( ) (a továbbiakban: "Üzemeltet") között (az Önkormányzat a Vagyonkezel és az Üzemeltet a továbbiakban együtt: "Felek"), az alábbiak szerint: 1./ Elzmények 1.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerzdés tárgyát képez víziközmvek vonatkozásában az Önkormányzatnak és a Vagyonkezelnek a Pécsi Vízm Zrt. vel (Cg ) fennállt üzemeltetési szerzdése az Önkormányzat és a Vagyonkezel felmondása folytán szeptember 30. napjával megszüntetésre került A víziközmvek mködtetésének folyamatossága érdekében az Önkormányzat és a Vagyonkezel a jelen szerzdésben meghatározott víziközm-vagyonát az Üzemeltet mint az Önkormányzat által e célra alapított gazdálkodó szervezet részére mködtetésbe adja a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 9. (2) bekezdés d.) pontja és az Önkormányzat számú Közgylési határozata alapján. 2./ Alapelvek 2.1. Felek megállapítják, hogy a víziközmvek az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának részét képezik, melynek 1998-ig megvalósított elemei Pécsett a Vagyonkezel tketartalékába kerültek, az ezt követ idszakban történt beruházások eredményeként létrejött víziközm vagyon, valamint egyes további vagyonelemek az Önkormányzat tulajdonában vannak Felek, függetlenül a jelen pontban rögzített tulajdonosi helyzettl, minden víziközm vagyonelemre azonos szakmai elvekre épül üzemeltetési szerzdést kívánnak kötni. 3./ Fogalom meghatározások Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölel tevékenység. Napi üzemeltetés: a víziközm rendeltetésszer használatával kapcsolatban felmerül közvetlen feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erforrás). Karbantartás: a használatban lév víziközm folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet kell érteni, ideértve a tervszer megelz karbantartást, a hosszabb idszakonként, de rendszeresen visszatér nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 1

2 Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység. Beruházás: a meglév víziközm állagát (minségét vagy kapacitását) jelents mértékben növel vagy új eszközt létrehozó ráfordítás, így a víziközm beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történ elállítása, a beszerzett víziközm üzembe helyezése, rendeltetésszer használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszer használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a víziközm beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az elkészítést, a lebonyolítást, a hiteligény bevételt, a biztosítást is), beruházás a meglév víziközm bvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítképességének közvetlen növelését eredményez tevékenység is, az elbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Felek az alábbi beruházási fogalmakat különböztetik meg: felújítás, rekonstrukció (korszersítés) és fejlesztés (bvítés). Felújítás: az elhasználódott víziközm eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, idszakonként visszatér olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti mszaki állapota, teljesítképessége megközelíten vagy teljesen visszaáll, az elállított termékek minsége vagy az adott eszköz használata jelentsen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövben gazdasági elnyök származnak. A víziközmvet akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a víziközm oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszer használatot veszélyezteti, nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy idben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Selejtezés soha nem követi. Rekonstrukció (korszersítés) az amortizációs veszteséget, állagromlást pótló ráfordítás amikor a korszer technika alkalmazásával a víziközm egyes részeinek az eredetitl eltér megoldásával vagy kicserélésével a víziközm üzembiztonságát, teljesítképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. Selejtezés mindig követi, de a funkciója változatlan. Fejlesztés (bvítés): olyan beruházási tevékenységek, amikor új víziközm beszerzés, létesítés útján megvalósításra kerül. Közcélú vízi létesítmény: amely az államnak illetve a helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a vízi közmvekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodást szolgálja. Víziközm közhálózat: az ivóvíz, illetleg szennyvízelvezet törzshálózat, valamint az ivó- és szennyvíz bekötvezetékek együttesen. Víziközm törzshálózat: az ivóvíz fnyomóvezeték az elosztóvezetékekkel és berendezéseivel, illetleg a szennyvíz fgyjt az erre kapcsolt mellékgyjtkkel és berendezéseivel. Víziközmvagyon: korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon, melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstl a szolgáltatás végpontjáig (p1. vízkivételi m, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötvezeték), szennyvízcsatorna hálózat és tartozékai, valamint a szennyvíztelep. 2

3 Mködtet vagyon: azon eszközök együttese, amelyek segítségével biztosítható a vízi közmvagyonon a folyamatos szolgáltatás (pl. gépek, mszerek, gépjármvek, telephelyek, informatikai eszközök, hibaelhárítási anyagok, védruházat). Szolgáltatási díj: az Üzemeltet által a fogyasztóktól beszedett víz- és csatornadíj. Közmvagyon tulajdonos: jelen esetben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs Holding Zrt. együttesen. Ellenrz: A közmvagyon tulajdonosok által közösen kijelölt és megbízott szervezet, melynek feladata a mszaki és szakmai ellenrzés biztosítása. 4./ A jelen szerzdés célja és tárgya 4.1. A jelen szerzdés célja a folyamatos ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás biztosítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közmvagyon tulajdonosokkal történ szoros együttmködés keretei között, melyre Üzemeltetnek kizárólagos joga van. Az Üzemeltet feladatait, valamint a szolgáltatásával szemben támasztott követelményeket, a közmvagyon tulajdonos feladatait - egyebek mellett - a jelen szerzdés határozza meg Jelen szerzdés alapján az Üzemeltet bérletébe bocsátja az Önkormányzat az 1/a. számú mellékletében felsorolt tárgyi eszközöket, a Vagyonkezel az 1/b. számú mellékletben felsorolt tárgyi eszközöket annak fejében, hogy az Üzemeltet tartozik azokat a jelen szerzdés feltételei szerint üzemeltetni és a jelen szerzdés XI. pontja szerinti díjakat megfizetni. Az Üzemeltet a bérelt tárgyi eszközök átadás-átvételérl egy, a Felek által aláírandó, és az átadott vagyontárgyak felsorolását is tartalmazó mszaki nyilvántartást készít, amint annak körülményei fennállnak A jelen szerzdés tárgya (a) az 1. számú mellékletben felsorolt tárgyi eszközök (közmvek) bérlete és (b) a víziközm szolgáltatást célzó üzemeltetése Az Üzemeltet a jelen szerzdés tárgyát képez tevékenység gyakorlásának jogát a közmvagyon tulajdonosok elzetes hozzájárulása nélkül másra sem részben, sem egészében nem ruházhatja át, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be. 5./ Az Üzemeltet kötelezettségei a víziközmvek birtokában 5.1. Az Üzemeltet tartozik a szerzdés tárgyát képez ivóvíz- és szennyvízrendszereket (tárgyi eszközöket) folyamatosan és szakszeren üzemeltetni, annak rendszeres megelz karbantartásáról és a felmerül hibák kijavításáról gondoskodni, a víziközmvek üzemeltetésérl szóló mindenkor érvényben lév jogszabályok rendelkezéseinek megfelelen Az Üzemeltet tartozik továbbá: a.) b.) a vízjogi üzemeltetési engedély(eke)t megszerezni és az abban/azokban elírt feltételeknek mindenkor eleget tenni, a vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítására szükség szerint javaslatot elterjeszteni és azok módosítását kezdeményezni a hatóságok felé; a jelen szerzdés tárgyát képez szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges mködtet vagyoni és személyi feltételeket biztosítani; 3

4 c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) hibaelhárító részleget üzemeltetni, vagy igénybe venni, éjjel-nappal mköd ügyeleti szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal a jogszabályok szerinti kapcsolatot tartani; a hibaelhárítás során a jogszabályi és egyéb ágazati elírások szerint eljárni, és biztosítani a hiba kijavítását az elhárítási határidn belül, és a fogyasztók ellátásáról gondoskodni az érvényben lév jogszabályban foglaltak szerint; az üzemeltetéssel összefügg hálózati veszteséget szinten tartani, lehetség szerint csökkenteni; a bekötési vízmérk (ide nem értve a mellékmérket) idszakos hitelesítését megszervezni és elvégeztetni; az általa mködtetett tárgyi eszközökkel (közmvekkel) ellátott területen a keletkez szennyvízmennyiséget a jogszabályokban meghatározott minségben fogadni, elvezetni és tisztítani a rendelkezésre álló az üzemeltetési és vízjogi engedélyben meghatározott tisztítókapacitásnak megfelelen, továbbá a rendelkezésére bocsátott kapacitás mértékéig a kommunális eredet, Pécs területén keletkezett szippantott szennyvizet fogadni, kezelni, ártalmatlanítani, illetve törekedni az általa ellátott, Pécsen kívüli területek tekintetében a vízadó terület védelme érdekében hasonló szolgáltatás biztosítására; az általa üzemeltetett tárgyi eszközökkel (közmvekkel) ellátott területre vonatkozó mszaki célú vízkorlátozási terveket a közmvagyon tulajdonos rendelkezésére bocsátani, illetve azokat - a hatósági elírások figyelembevételével - felülvizsgálni, és az ezzel kapcsolatos javaslatait megtenni minden év február hó 28-ig; az adatszolgáltatás és információáramlás mindenkori biztosítása érdekében, a közmvagyon tulajdonos által az Üzemeltetnek az üzemeltetésre átadott közmvekre vonatkozó adatokról elkülönített nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás korszersítése során a közmvagyon tulajdonos igényeit lehetség szerint figyelembe venni; az Üzemeltet tartozik állandó és az arra jogosultak számára hozzáférhet nyilvántartást vezetni, illetve abban közremködni, és azzal kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani az alábbi körökben: - víz-, csatornahálózat, vízbeszerzési létesítmények telephelyek és ingatlanok térképi nyilvántartása, - vízórák nyilvántartása, bekötési ívek, szolgáltatási szerzdések nyilvántartása,tzcsap, közkifolyó nyilvántartása, - vízellátó hálózatok, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat kataszterének elkészítésében közremködés, - szolgáltatással kapcsolatos káresemények nyilvántartása, - nyilvántartás vezetése a termelt, az átvett és értékesített vízrl, a technológiai vízhasználatokról, valamint a hálózati veszteségrl (értékesítési különbözetrl) az ellátott településekre elkülönítve, kölcsönös térinformatikai adatszolgáltatás, 4

5 - víz- és szennyvízhálózat geodéziai szakági terveinek vonatkozó jogszabályi elírások szerinti vezetése, nyilvántartása, és adatok szolgáltatása, - a víznyerterületek jellemzinek nyilvántartása Az Üzemeltet egyéb kötelezettségei: a vízbeszerzéssel kapcsolatban: - az ellenrzött mérték vízkivétel és a kutak szerkezeti hibáinak elkerülése érdekében, a vízadó réteg engedélyezett és hidraulikailag indokolt mérték igénybevétele; - védterületek ellenrzése - a kutak üzemállapotának rendszeres ellenrzése, a kitermelt víz mérése, nyilvántartása; - a vízkitermelés és energiafelhasználás folyamatos nyilvántartása, üzemnapló vezetése; - vízkészlet használati-díj bevallása és megfizetése; az ivóvízhálózat és tározók, víztornyok és tartozékai üzemeltetésével kapcsolatban: - az ivóvízhálózat karbantartása, felújítása, cseréje; - az ivóvízhálózat szükség szerinti öblítése, az erre kidolgozott ütemtervnek megfelelen; - az ivóvízhálózati szerelvények és aknák rendszeres karbantartása, tisztítása; - tzcsapok (és táblái) rendszeres ellenrzése, karbantartása, a felülvizsgálatról és a karbantartásról nyilvántartás vezetése, amely nyilvántartás a tzvédelmi hatóságnak bármikor bemutatható kell legyen; - hálózati mintavételek; - tárolómedencék (víztornyok) tisztítása, ferttlenítése, karbantartása; - fogyasztók bekötési vízmérjének cseréje, valamint a hiteles mérés mindenkori biztosítása a szolgáltatási szerzdés szerint; - vízmér-leolvasás, díjszámlázás és beszedés a vonatkozó jogszabályokkal összhangban; - kutak és gépházak gépészeti berendezéseinek karbantartása, felújítása és cseréje; - szivattyúk javítása, felújítása; - elektromos és irányítástechnikai berendezések karbantartása, felújítása; ivóvízközm 5

6 hálózaton nyomásfokozók üzemeltetése; - vízszállítás, egyedi szerzdés alapján; - a meglév hálózatra csatlakozás általános mszaki feltételrendszerének kidolgozása és közzététele; - csatlakozási kérelmek esetén azok egyedi felülvizsgálata a csatlakozás konkrét mszaki feltételének meghatározása (közmnyilatkozat- és hozzájárulás); - ivóvízbekötések készítése az új fogyasztók igénye és megbízása alapján; - a közmvagyon tulajdonosok beruházásában megvalósuló új vízvezetékek kivitelezésének üzembe helyezés eltti egyszeri mszaki felülvizsgálata. Az Üzemeltet javaslatot tesz a vízellátás és vízminség javítására, valamint az üzemeltetés jelenlegi rendszerének racionalizálására, a vízdíjak lehet legalacsonyabb szinten tartása érdekében teend intézkedésekre A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban az Üzemeltet köteles: - a csatornahálózatot, az átemel telepeket, valamint az ipari szennyvízkibocsátókat rendszeresen ellenrizni; - a csatornahálózat szükség szerinti mosatására és az iszapeltávolításra; - az átemel telepek rendszeres felülvizsgálatára, karbantartására és felújítására; javaslatot tenni a csatornabírság kivetésére; - házi szennyvízátemelk szerzdéses javítására, felújítására az ügyféllel történt egyedi szerzdés alapján; - házi csatornabekötések kivitelezésére új fogyasztók igénye és megbízása szerint; - a közmvagyon tulajdonosok beruházásában megvalósuló új csatornaszakaszok kivitelezésének üzembe helyezés eltti, térítés ellenében való ipari televíziós mszaki vizsgálatára A szennyvíztisztítással összefüggésben az Üzemeltet köteles: - a vízjogi engedélyben foglaltaknak megfelelen, annak elírásai szerint a szennyvíztisztítási feladatok elvégzésére; - önkontroll vizsgálatok elvégzésére; - szennyvíztelepek, illetve a városi szennyvízátemelk védterületeinek és mtárgyainak folyamatos karbantartására, állagmegóvására; - szippantott szennyvízfogadó és elkezel berendezések üzemeltetésére a beszállított folyékony hulladék mennyiségének minségének nyilvántartása, valamint errl havi bontást tartalmazó, negyedéves összesítésben adatszolgáltatás a közmvagyon tulajdonos részére; 6

7 - szivattyúk, gépek, berendezések karbantartására, felújítására, valamint szükség szerinti cseréjére; - a szippantott szennyvíz ürítési és kezelési díj képzése megállapításához javaslatot tenni és a díjat beszedni Az Üzemeltet köteles az üzemeltetésre bérbe adott tárgyi eszközök (víziközmvek) üzemeltetéséhez kapcsolódó környezetvédelmi és más hatósági elírásoknak eleget tenni és ezzel összefüggésben viseli mindazon károkat, amelyek az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági elírások neki felróható megszegésébl erednek Az Üzemeltet kötelezettséget vállal arra, hogy a közmvagyon tulajdonos részére évtl kezdden minden év február hó 28. napjáig a jelen szerzdés 2. számú melléklete szerinti adatokat szolgáltatja. 6./ Az Önkormányzat és a Vagyonkezel kötelezettségei 6.1. A közmvagyon tulajdonos az 1. sz. melléklet szerint rendelkezésre bocsátásra kerül tárgyi eszközökön túl, a jelen szerzdés idtartama alatt átadandó egyéb vagyontárgyakat a vonatkozó elírásoknak megfelel állapotban tartozik átadni az Üzemeltetnek. Az átadásokról a Felek kiegészít átadási jegyzkönyvet készítenek évente két alkalommal (június 30. illetve december 31.) Az Önkormányzat és a Vagyonkezel vállalja, hogy az egységes nyilvántartás érdekében saját fejlesztési forrásából végrehajtott vállalkozási munkáinál kiköti, hogy a geodéziai beméréseket a vállalkozók az Üzemeltetnél tartoznak megrendelni. Ezt az Önkormányzat által szervezett társulati fejlesztések végrehajtása során is kezdeményezi, amennyiben ennek jogi akadálya nincs A kapacitások nem megfelel fejlesztésébl (bvítésébl) ered az Üzemeltett közvetlenül terhel károkért, ideértve a bírságokat is az Önkormányzat tartozik helytállni abban az esetben, ha Üzemeltet mindenben eleget tesz az elzetes tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségének A kapacitások szükséges bvítésének elmaradásából ered az Üzemeltett közvetlenül terhel károkért, ideértve a bírságokat is, az Önkormányzata tartozik helytállni abban az esetben, ha Üzemeltet mindenben eleget tesz az elzetes tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségének A közmvagyon tulajdonosok folyamatos hozzáférési, betekintési lehetséget biztosítanak az általuk vezetett aktuális közmvagyon nyilvántartási rendszerbe az Üzemeltet számára. 7./ A vízszolgáltatással és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tárgyi eszközök bérbeadásának szabályai 7.1. Az Üzemeltet az Önkormányzattól és a Vagyonkezeltl elre egyeztetett idpontban átveszi az 1. sz. mellékletben megnevezett tárgyi eszközöket (közmveket). Az Üzemeltet az üzemeltetésre így átadott vagyontárgyakat köteles külön nyilvántartásba venni és saját vagyontárgyaitól elkülönítve kezelni. 7

8 Az Üzemeltet jogosult a közmvagyon tulajdonosok tulajdonában lev, az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi eszközök birtoklására, használatára és hasznainak szedésére. Az Üzemeltet jogosult az elzekben rögzített tárgyi eszközökön idegen vagyonon végzett beruházás" -t elvégezni. Ezen beruházásokat az Üzemeltet saját nyilvántartásába veszi és amortizálja, majd nullára íródott nettó értéken a közmvagyon tulajdonosnak átadja Az Üzemeltet az így átadott tárgyi eszközökhöz tartozó egyes vagyontárgyakra vonatkozó használati jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be Az Üzemeltet az így átadott tárgyi eszközöket (közmveket) a jó gazda gondosságával köteles rendeltetésszeren használni, és állagát megóvni. Az Üzemeltet a tárgyi eszközök esetleges megsemmisülésébl, vagy megrongálódásából ered mindennem kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelsséggel, ideértve a természetes elhasználódás mértékét meghaladó mszaki állagromlást is A jelen szerzdés megsznése esetén az Üzemeltet az általa átvett tárgyi eszközöket (közmveket) valamint az idegen vagyonon végzett a pont szerint megvalósított közmveket üzemképes állapotban a közmvagyon tulajdonosnak köteles visszaszolgáltatni Az Üzemeltet felszámolása esetén a bérlet tárgyát képez tárgyi eszközök (közmvek) a hitelezi követelések fedezetéül nem szolgálhatnak A szerzdés megsznésén kívüli esetekben a szolgáltatásban feleslegessé váló vagyontárgyak visszaadását az Üzemeltet kezdeményezheti. Az átadás-átvétel módját és feltételeit a két fél írásos megállapodásban köteles rögzíteni. A feleslegessé vált vagyontárgyak visszaadása illetve felhagyása a hatályos jogszabályok és mszaki elírások betartásával történik. 8./ A szolgáltatás kizárólagossága 8.1. A szerzdés hatálya alatt az Üzemeltet kizárólagos jogot élvez az ivóvíz, az iparivíz, a szennyvízelvezetés, és -tisztítás közszolgáltatásként való ellátására Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén Az Üzemeltet jogosult az Önkormányzat és a Vagyonkezel hozzájárulásával kiterjeszteni az 1. sz. mellékletben szerepl vagyontárgyak igénybevételével biztosított az ivóvíz szolgáltatással, szennyvíztisztítással- és elvezetéssel összefügg tevékenységét a 8.1. pontban meghatározott területekre, illetve azokon túlra is, a közmfejlesztési hozzájárulás szabályai szerint, feltéve hogy ez nem okoz kárt a jelen szerzdés hatálya alá tartozó tárgyi eszközökben, illetve a fogyasztóknak és a szolgáltatás ellátását, színvonalát egyebekben sem veszélyezteti A Üzemeltetnek kizárólagos joga van és egyben kötelezettsége is a közutakon, közterületeken azok alatt és felett, valamint az azokhoz tartozó területeken a szolgáltatáshoz szükséges a közmvagyon tulajdonos által bérbe adott vagy adandó tárgyi eszközöket karbantartani. Errl a közút, közterület kezeljét elzetesen köteles értesíteni. Az Üzemeltet az egy munkaterületen igénybevett, a 10 m2 meg nem haladó közterület használatáért, évi átalányösszegként 600 eft +ÁFA összeget köteles fizetni, négy részletben, a negyedév utolsó napján, évente az ipari termeli árindex figyelembevételével. Az elzekben közölt területet 8

9 meghaladó közterület használatáért az Üzemeltet a hatályos jogszabályoknak megfelelen köteles közterület használati díjat fizetni Az Üzemeltet által a közszolgáltatások ellátásának elsegítésére kívülállókkal jövben kötend szerzdések közül a vízvásárlásra, az energia elállítására és szállítására valamint a köztulajdon használatára kötött szerzdések olyan záradékot kell tartalmazzanak, amely a közmvagyon tulajdonos számára kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a jelen szerzdés megsznésekor az Üzemeltet helyébe léphessen. 9./ A tárgyi eszközökkel (közmvek) összefügg munkálatokra vonatkozó szabályok 9.1. Általános elvek: Az Üzemeltet az üzemeltetés körébe tartozó munkálatokat az alábbiak szerint köteles elvégezni: - karbantartási és javítási munkákat a saját költségén, - a jelen szerzdés szerint átadott vagy átadandó tárgyi eszközök (közmvek) érdekében történ indokolt felújítási és fejlesztési beruházási munkákat, az Ellenrz elzetes tájékoztatásával a bérleti díj terhére, ill. idegen vagyonon végzett beruházás" -ként saját költségére végezhet; - a felújítási munkák (rekonstrukciós beruházások) végrehajtási szabályaira a víziközm vagyonnal összefüggésben végzett tevékenységek elhatárolása az általános számviteli szabályok adnak iránymutatást; A szerzd felek rögzítik, hogy: - A közmvagyon tulajdonos az ezen szerzdésben foglaltak érvényesülését önállóan vagy Ellenrz útján, egyedül vagy az Üzemeltetvel közös bejáráson jogosult ellenrizni. - Az ezen szerzdésben szerepl elzetes értesítést a felek akként valósítják meg, hogy a szóban vagy írásban közöltekre való megalapozott reagálásra a másik félnek elegend id álljon rendelkezésére Karbantartási és javítási munkák: Valamennyi, a mködtetést elsegít tárgyi eszközt (mtárgyat, berendezést és anyagot), ideértve a bekötési vízmérket, valamint a csatlakozásokat is, az Üzemeltet saját költségén és felelsségére jól mköd állapotban köteles tartani. A karbantartás, beleértve a küls javításokat is, különösen a következkre terjed ki: vízkivételi helyeken: kúttisztítás, savazás, szivattyúbeszabályozás, ellenrzés; épületeken 25% -nál kisebb mérték: tisztítás, festés, szigetel burkolat részleges javítása, tetjavítás, nyílászárók vagy zárak javítása, gépészet és energiarendszerek javítása; vezetékek, csatornák és csidomok esetén: vízszivárgás és cstörés lokalizált 9

10 javítása, vakolat lokalizált helyreállítása, rövidebb, azaz legfeljebb egy szál cs- (6 m), csatorna- (4 m) vagy ívóvízvezeték-szakaszok cseréje; fogyasztói bekötések: szivárgás-elhárítás és csidomok, szerelvények részleges cseréje; elektromos és elektrotechnikai berendezések meghibásodása esetén: a meghibásodott alkatrészek javítása és/vagy cseréje, érintésvédelmi ellenrzése. Az Üzemeltet évente utólagos tájékoztatást köteles adni az elvégzett, jelentsnek minsül 5 millió Ft-ot meghaladó karbantartási munkákról Felújítási, rekonstrukciós (beruházási)munkák: Amennyiben a tárgyi eszköz (közm) olyan mértékig elhasználódott, hogy mködése nem felel meg többé a mszaki, gazdasági és biztonságossági követelményeknek, a tárgyi eszköz (közm) felújítását az Üzemeltet az Ellenrz elzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett, a bérleti díj terhére elvégezheti. Az Üzemeltet minden tárgyidszakot (3 év) megelz év szeptember hó 30. napjáig elkészíti és az Ellenrz részére megküldi a három éves tárgyi eszköz-felújítási programot, melyet a közmvagyon tulajdonos hagy jóvá november 30-ig (els alkalommal a évben). A programnak tartalmaznia kell a következ tárgyidszak felújítási és az Üzemeltet által tervezett fejlesztési munkák teljességét, 20 % tartalék keret fenntartásával. A tartalék keret felhasználásánál Üzemeltet köteles figyelembe venni a közmvagyon tulajdonos városfejlesztési és vagyonkezelési érdekeit, melyek érvényesülését Ellenrz jogosult megkövetelni A középtávú tervek éves lebontását (Éves rekonstrukciós terv) az Üzemeltet állítja össze, tételes egyeztetés nélkül, a közmvagyon tulajdonos tájékoztatása mellett. A közmvagyon tulajdonos extenzív fejlesztési terveiben esetlegesen bekövetkez változásokat az Üzemeltet Éves rekonstrukciós tervében figyelembe veszi. (A felújítási munkák a számviteli törvény szabályai szerint különítendk el, az éves felújítási terv véglegesítésével egy idben.) A jelen alpont alkalmazásában felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következk: - víznyeréssel kapcsolatban: kutak átépítése vagy újraszrzése; - épületek felújítása: teljes vakolatcsere, új tetszigetelés (vagy 25%-ot meghaladó cseréje), kerítések cseréje, gépészet és elektromos berendezések cseréje; - víz- és csatornavezetékek esetén: hosszabb, azaz több mint egy szál (6 m) cs (4 m) csatorna- vagy ivóvízvezeték-szakaszok cseréje, ilyen szakaszok, csatornabélelés, vagy idomok szerelvények cseréje; - bekötések esetén: bekötések teljes cseréje vezeték-felújítási és burkolat-helyreállítási munkákkal együtt; - elektromos, elektrotechnikai és vezérl berendezések esetén: szivattyúk, motorok elektromos szekrények, valamint különféle közmtartozékok azonos típusúval vagy azonos technikai paraméterekkel rendelkez típusúval való cseréje. 10

11 Az Üzemeltet az Ellenrz elzetes tájékoztatásával a bérleti díj, valamint a saját forrás terhére végezheti a tárgyi eszköz felújítási munkákat, ezen munkák pályáztatása, a vállalkozó kiválasztása, vonatkozó szerzdéskötés Üzemeltet kizárólagos jogosultsága és kötelezettsége, amennyiben jogszabály eltéren nem rendelkezik. A kiviteli munkák mszaki, szakmai ellenrzését Ellenrz végzi a közmvagyon tulajdonos által biztosított költségkeret terhére Fejlesztési (beruházási) munkák: Az idegen vagyonon végzett beruházás kivételével a közmvagyon tulajdonos a megrendelje (beruházója) minden, a jelen szerzdés tárgyát képez szolgáltatással összefügg, valamely tárgyi eszközt (közmvet) érint fejlesztési és bvítési munkának. Az Üzemeltet a fejlesztési igények kielégítésére három évre szóló (középtávú), a tárgyidszakot megelz év november 30. napjáig felülvizsgálandó beruházási tanulmányt készít (els alkalommal a évben). Az Üzemeltet és az Ellenrz a beruházási terv felülvizsgálatát, továbbá a beruházásoknak a városrendezési tervbe, illetve a közmvagyon tulajdonos pénzügyi lehetségeihez való illesztése érdekében szakérti bizottságot hoz létre, melynek egyik tagja az Üzemeltet, a másik a Vagyonkezel, míg a harmadik az Önkormányzat képviselje. A kivitelezés során az Üzemeltet jogosult ezen munkák ellenrzésére, az ehhez szükséges dokumentációkat a közmvagyon tulajdonos köteles idben a rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a kivitelezés során az Üzemeltet olyan hibát vagy hiányosságot tapasztal, mely a szolgáltatás biztonságát veszélyezteti, azt haladéktalanul jelzi Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat felé, amennyiben Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat a hiányosságot nem szünteti meg, akkor az Üzemeltet a rákötést megtagadhatja Új fogyasztók megrendelésére végzett bvítési munkák: Az Üzemeltet a közterületek alatt, továbbá a még nem közmvesített területeken az új fogyasztó kezdeményezésére a Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat közremködésével megépíti a szükséges közmveket. Amennyiben az új fogyasztók ellátása a meglév hálózat bvítésével, illetve felújításával jár, ezek költségei a megrendelt (új fogyasztó) terhelik. Az új települések, valamint a tömbházak vízellátása a hatósági engedélyben elírt kötelezettségeknek megfelelen történik. Az új bekötéseket a megrendel (új fogyasztó) költségén a Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat megbízása alapján építi ki az Üzemeltet. A fenti munkák költségkeretének terhére az Üzemeltet köteles a szükséges szolgalmi jogok biztosítására. Az így létrehozott víziközmvekrl az Üzemeltet negyedévente összesített, tételes üzembehelyezési dokumentumot ad a közmvagyon tulajdonosok részére, ami alapján történik az eszközök nyilvántartásba vétele, aktiválása Felújítási és fejlesztési munkák során visszanyert anyagok, alkatrészek Az Üzemeltetnek az üzemeltetési szerzdés keretében feladata a közmvagyon tulajdonos tulajdonát képez víziközmvek üzemeltetéséhez szükségessé váló felújítási és fejlesztési munkák során visszanyert, kiszerelt alkatrészek, tartozékok raktározása és mennyiségi nyilvántartása. 11

12 Az Üzemeltet a raktárban történt készletváltozásokról készült bizonylatokat és raktárforgalmi kimutatásokat havonta köteles megküldeni a tulajdonos részére. A közmvagyon tulajdonos negyedévente tartozik selejtezni ezen vagyontárgyakat A közmfejlesztési hozzájárulás A nem lakossági fogyasztó csatlakozása esetén a mszaki feltételek megléte mellett a közmfejlesztési hozzájárulás mértékét a közmvagyon tulajdonos által meghatározott szabályok figyelembevételével az Üzemeltet veti ki és szedi be, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. 10./ A nyilvántartások aktualizálása Az Üzemeltet az Önkormányzat által rendelkezésére bocsátásra kerül közmnyilvántartást naprakészen továbbvezeti, aktualizálja. E rajzon fel kell tüntetni minden adatot a vezetékhálózat méreteirl, elhelyezésérl, szerelvényekrl, az aknákról és kiegészít létesítményekrl. Részletes rajzokkal kell rendelkezzen azokról a berendezésekrl, melyeket a hálózat különleges pontjain szereltek fel E nyilvántartás egy aktualizált példányát évente, minden év május hó 31. napjáig a közmvagyon tulajdonosnak át kell adni. 11./ A bérleti díj A jelen szerzdés alapján átadásra kerül, 1. számú mellékletben rögzített tárgyi eszközök (közmvek) bérletének ellenértékeként az Üzemeltet a Vagyonkezelnek és az Önkormányzatnak bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj jelen pontban történ megállapítása a bérelt tárgyi eszközöknek (közmveknek) az Önkormányzatnál és a Vagyonkezelnél elszámolható értékcsökkenési leírás (amortizáció) szabályaira figyelemmel történik. A Felek a törtévre (birtokbaadástól december 31. -ig) vonatkozó bérleti díj napi összegét ,-Ft, azaz kilencszáztizenegymillió-hétszáztizenháromezer forint összeg 365 öd részében állapítják meg ÁFA val növelten. A évet követ években a bérleti díj összege a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén irányadó, önkormányzati rendeletben meghatározott vízdíj és szennyvízdíj átlagos % -os változásával azonos arányban változik (emelkedik vagy csökken). A bérleti díj az Üzemeltet részére átadott, 1. számú melléklet szerinti tárgyi eszközök könyv szerinti értékének arányában illeti meg az Önkormányzatot és a Vagyonkezelt. A mindenkori bérleti díj a szükséges rekonstrukciós és felújítási munkák finanszírozási forrását képezi, annak 7,9 % -át kivéve, amely az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezel részére átutalással fizetend. A fentiek szerinti bérleti díj számítását az Üzemeltet végzi el és azt legkésbb a tárgyévet megelz év november 15.-ig megküldi a közmvagyon tulajdonos részére, melyet ellenriz és annak elfogadásáról az Üzemeltett 30 napon belül értesíti A jelen szerzdés keretében, vagy azzal összefüggésben, a tárgyévet megelz idszakban létrejött új és megsznt tárgyi eszközökkel (víziközmvekkel) az 1. sz. mellékletet a felek évente február 28. napjáig módosítják, annak érdekében és abból a célból, hogy a jelen szerzdés hatályát az új tárgyi eszközökre (víziközmvekre) is kiterjesszék. Abban az esetben, ha a jelen szerzdés szerint átadott és évrl-évre módosításra kerül 1. számú melléklet szerinti tárgyi eszközöknek (közmveknek) az Önkormányzat, és a Vagyonkezel könyvei szerinti 12

13 tárgyévi értéke csökken, az értékcsökkenés arányában a bérleti díj mértéke is csökken, ugyanígy abban az esetben, ha a tárgyi eszközök értéke n, a bérleti díj mértéke is n az értéknövekedés arányában A nettó (ÁFA nélküli) bérleti díj a jelen szerzdés 9.3. pontjában az Önkormányzat által ekként megjelölt tevékenységek és beruházások finanszírozására fordítandó, a pontban meghatározott, átutalással fizetend rész kivételével és azzal, hogy az e finanszírozások ÁFA ját nem tartalmazza. Amennyiben valamely évben a finanszírozások összege a bérleti díj erre fordítandó részét nem merítené ki, úgy a különbözetet az Önkormányzat aktív idbeli elhatárolásként nyilvántartja és az azt követ évben a 9.3. pontbeli kiadásokra köteles fordítani A felek a kölcsönösen, naptári negyedévente számlázott díjakat egymással beszámíthatják. A Felek egymással történ elszámolására naptári negyedévente kerül sor és a kölcsönösen kiállított számlák különbözetét a Felek 15 napon belül rendezik. 12./ Biztosítás 12.1 Az Üzemeltet a jelen szerzdés hatálya alá tartozó üzemeltetési tevékenységével harmadik személyeknek okozott károk fedezésére a tárgyi eszközök (víziközmvek) részére történt birtokbaadását követ legkésbb 15 napon belül tartozik felelsségbiztosítást kötni és annak tartalmát a közmvagyon tulajdonossal közölni. A felelsségbiztosítás alapján a biztosító által kifizetett összegek elssorban a harmadik személyeknek okozott károk fedezésére fordítandók A közmvagyon tulajdonos tartozik a jelen szerzdés 1. sz. mellékletében felsorolt és a alpont szerint gazdasági évenként korrigált lista szerinti tárgyi eszközökre a pont szerinti határidben vagyonbiztosítást kötni, és annak tartalmát az Üzemeltetvel közölni. A vagyonbiztosítás alapján a biztosító által kifizetett összegek a károk rendezésére fordítandók. 13./ Viták rendezése A szerzd felek és harmadik személy közötti vitában a felek, egymás érdekei tiszteletben tartásával kölcsönösen együttmködve elzetes egyeztetés alapján kötelesek eljárni, abban az esetben, ha a vita tárgya a feleket érinti vagy érintheti. Az egyeztetést az a fél kezdeményezi, akinek hamarabb jutott tudomására a vita tárgya A szerzd felek kölcsönösen együttmködve, egymás információit kiegészítve járnak el a víziközmvezetékek elmaradt szolgalmi jog bejegyzése miatti peres és nem peres ügyekben. 14./ Idbeli hatály A jelen szerzdés év október hó 1. napján lép hatályba és határozatlan idre szól Jelen szerzdés csak a felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható. 15./ A szerzdés megsznése Jelen Üzemeltetési Szerzdés megsznik a szerzdésben meghatározott idtartam elteltével, vagy a Felek erre vonatkozó közös megegyezése folytán Amennyiben a jelen szerzdés az Üzemeltet felszámolása miatt sznik meg, arra az 13

14 1991. évi XLIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni A Felek a jelen szerzdést 6 hónapos felmondási idvel, indokolás nélkül írásban felmondhatják, továbbá rendkívüli felmondással, 15 napos felmondási idvel is felmondhatják, amennyiben valamelyik Szerzd Fél a jelen szerzdés rendelkezéseit megszegi, (különösen ha a szerzdésszegés alkalmas arra, hogy a Felek bármelyikének mködképességét veszélyeztesse). Bármely Szerzd Fél felmondása minden Szerzd Félre kihat és a Szerzdést megszünteti. Annyiban amennyiben a jelen szerzdés vállalkozói szerzdésnek minsül, a Felek kizárják az elállás lehetségét A jelen szerzdés megsznése esetén a Felek kölcsönösen elszámolnak. 16./ A tárgyi eszközök (közmvek) sorsa a szerzdés megsznését követen A jelen szerzdés megsznését követen az Üzemeltet haladéktalanul tartozik a jelen szerzdés 1. sz. melléklete, valamint a alpont szerint gazdasági évenként módosítandó lista szerinti tárgy eszközöket (közmvek) rendeltetésszer mködésre alkalmas állapotban a közmvagyon tulajdonosnak átadni, aki pedig tartozik azokat átvenni. Ennek során és erre tekintettel a Felek egymástól külön térítést, vagy díjazást nem igényelhetnek Az üzemeltetési szerzdés megsznésekor az Üzemeltet igényelheti a szerzdés ideje alatt a közmvagyon tulajdonos hozzájárulásával teljesített közmberuházásra fordított kiadásai még nem amortizált részének megtérítését (lineáris és idarányos értékcsökkenési leírás figyelembevételével), amelyet a közmvagyon tulajdonos a jelen szerzdés megsznésétl számított hat (6) hónapon belül tartozik megfizetni. 17./ Egyéb rendelkezések Jelen szerzdés részét képez és 1. és 2. számok alatti, a Felek külön aláírásával ellátott mellékleteit utólag, a tárgyi eszközök (víziközmvek) Üzemeltet részére történ átadását követ 15 napon belül csatolják. A mellékleteket az Üzemeltet készíti el, melyeket egyeztetés után az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezel elfogad A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzdésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Ptk., az évi LVII. törvény, a 38/1995. (IV.5.) Korm. számú rendelet rendelkezései az irányadók. Kelt, Pécs

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 9/2002.(III.1.) rendelete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 9/2002.(III.1.) rendelete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 9/2002.(III.1.) rendelete A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS a 2011.01.27-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS a 2011.01.27-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS a 2011.01.27-i módosítással egységes szerkezetbe foglalt Amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1., (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli:

Részletesebben

Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben

Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben Elhatárolási és besorolási hibák, valamint ezek elkerülése a gördülő fejlesztési tervekben MaVíz-MHT Szakmai Szimpózium 2016. április 19. Vojtilla László Zoltán Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

A SZERZ DÉS LÉNYEGE:

A SZERZ DÉS LÉNYEGE: A SZERZDÉS LÉNYEGE: Mindenféle (kiszállítási, beüzemelési) költség, ill. italpatron vásárlás nélkül vehet használatba a készülék! Megfelel forgalom esetén a bevételbl finanszírozható az automata üzemeltetése!

Részletesebben

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet

Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Dr. Kiss Tibor cégvezető 1. sz. melléklet Kód-szám Azonosító Fokszám Pécs-Vasas, Pécs-Hird, Pécs-Somogy, Flórián telep Megnevezés Bruttó Nettó érték érték (Ft) (Ft) Számított nettó ÉCS (Ft) leírási kulcs

Részletesebben

Szabályzat. Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység.

Szabályzat. Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölelő tevékenység. Szabályzat a pótlási, felújítási, korszerűsítési, műszaki fejlesztési, hibajavítási valamint a karbantartási munkák fogalmi meghatározásához és alkalmazásához Fogalom meghatározások Üzemeltetés: a napi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 7/2002. (III. 29) rendelee az Önkormányzat beruházásainak rendjéről (egységes szerkezetben) módosította: 18/2004. (IV.30.) rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2007. (VI. 08.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAINAK RENDJÉR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2007. (VI. 08.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAINAK RENDJÉR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 6/2007. (VI. 08.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSAINAK RENDJÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 3/2002. ( II.28.) rendelete A folyékony hulladékok és szennyvizek ártalmatlanításáról

Tura Város Önkormányzatának 3/2002. ( II.28.) rendelete A folyékony hulladékok és szennyvizek ártalmatlanításáról Tura Város Önkormányzatának 3/2002. ( II.28.) rendelete A folyékony hulladékok és szennyvizek ártalmatlanításáról Tura Város Önkormányzatának Képvisel Testülete a helyi önkormányzatok és szerveikrl szóló

Részletesebben

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 5. (1) A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet hatálya TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2003 (X.7.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros ülésének 1.napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án tartott soros

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

Üzemeltetési Külön Szerződés 1. számú módosítása

Üzemeltetési Külön Szerződés 1. számú módosítása mely létrejött egyrészről: Üzemeltetési Külön Szerződés 1. számú módosítása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Nyilvántartó cégbíróság: Adószám: 15735612-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. 8600 SIÓFOK, TANÁCSHÁZ U. 7. B É R L E T I - Ü Z E M E L T E T É S I S Z E R Z Ő D É S közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére amely létrejött egyrészről Balatonhenye

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZDÉS. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér Adószáma:

MEGBÍZÁSI SZERZDÉS. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér Adószáma: 1 MEGBÍZÁSI SZERZDÉS 1. sz. melléklet Amely egyrészrl mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) Neve: Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 18855788-1-17

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/490-5/2010. TÁRGY: EGYES VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI JOGÁNAK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 3 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010 JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

2014. március 27-i rendes ülésére

2014. március 27-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-i rendes ülésére Tárgy: DRV Zrt.-vel kapcsolatos ügyek, gördülő fejlesztési terv.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 446-1 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól

16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1. A vagyonkezelés szabályairól 16/2014. (VI. 18.) Kgy. rendelet 1 A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

Részletesebben

Tervezet. Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.)

Tervezet. Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Tervezet Szombathelyi Önkormányzati Házkezelési Kft. Székhelye: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.) Képviseli : Adószáma: 11302320-2-18 Számlaszáma: OTP 11747006-20130161 Cégjegyzékszáma: 18-09-101245

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 3. Tárgy: Vízi közmű vagyon 2015. évi vagyonkezelési díjának megállapítása, vagyonkezelési szerződés módosítása

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt.

MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása. amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. a 189/2013.(IX.13.) számú Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek ZRt. Székhely: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

épületek energia sa ETE-Telep

épületek energia sa ETE-Telep Az els lépések, avagy az épületek energia tanúsítása sa Nagy Péter P energia tanúsító ETE-Telep Települési Energiagazdálkod lkodási Szakosztály 1 EU Tények Az EU végs energia-felhasználásának 40%-át az

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 1 VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről. Önkormányzata (székhelye:., képviseletében eljár:.., statisztikai számjele:., törzsszám: ), mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T MKÖDÉSI K E R E T M E G Á L L A P O D Á S amely létrejött egyrészrl: név: Város Önkormányzata székhely: 2000, Városház tér 1-3. PIR törzsszám: 395368 KSH azonosító: 1315440 adószám: 15395364-2-13

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA módosításokkal egységes szerkezetben

VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA módosításokkal egységes szerkezetben Szerződésszám: S-I3-. E-13- Ö.467/2001 Ügyiratszám: X.l88-... /2013 VAGYONKEZELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁSRA módosításokkal egységes szerkezetben amely létrejött egyrészről: GYULA

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36 (94) 563 380 Fax: +36 (94) 563 379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

15/2008. (04.05.) Kgy. rendelet

15/2008. (04.05.) Kgy. rendelet 15/2008. (04.05.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdése

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 47. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem beruházási és felújítási szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. november 12. napjától A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben