ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS"

Átírás

1 ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS Amely létrejött egyrészrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1., (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester, másrészrl az Önkormányzat 100 %-os részesedésével alapított Pécs Holding Városi Vagyonkezel Zártkören Mköd Részvénytársaság (7626 Pécs, Búza tér 8. b. ép; cégjegyzékszáma: ; képviseli: dr. Kiss Tibor cégvezet (a továbbiakban: Vagyonkezel) harmadrészrl az Önkormányzat 100 %-os részesedésével alapított TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ( ) (a továbbiakban: "Üzemeltet") között (az Önkormányzat a Vagyonkezel és az Üzemeltet a továbbiakban együtt: "Felek"), az alábbiak szerint: 1./ Elzmények 1.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerzdés tárgyát képez víziközmvek vonatkozásában az Önkormányzatnak és a Vagyonkezelnek a Pécsi Vízm Zrt. vel (Cg ) fennállt üzemeltetési szerzdése az Önkormányzat és a Vagyonkezel felmondása folytán szeptember 30. napjával megszüntetésre került A víziközmvek mködtetésének folyamatossága érdekében az Önkormányzat és a Vagyonkezel a jelen szerzdésben meghatározott víziközm-vagyonát az Üzemeltet mint az Önkormányzat által e célra alapított gazdálkodó szervezet részére mködtetésbe adja a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 9. (2) bekezdés d.) pontja és az Önkormányzat számú Közgylési határozata alapján. 2./ Alapelvek 2.1. Felek megállapítják, hogy a víziközmvek az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának részét képezik, melynek 1998-ig megvalósított elemei Pécsett a Vagyonkezel tketartalékába kerültek, az ezt követ idszakban történt beruházások eredményeként létrejött víziközm vagyon, valamint egyes további vagyonelemek az Önkormányzat tulajdonában vannak Felek, függetlenül a jelen pontban rögzített tulajdonosi helyzettl, minden víziközm vagyonelemre azonos szakmai elvekre épül üzemeltetési szerzdést kívánnak kötni. 3./ Fogalom meghatározások Üzemeltetés: a napi üzemeltetést, karbantartást és hibaelhárítást felölel tevékenység. Napi üzemeltetés: a víziközm rendeltetésszer használatával kapcsolatban felmerül közvetlen feladatok és költségek (pl. energiafelhasználás, hálózatöblítés, személyi erforrás). Karbantartás: a használatban lév víziközm folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet kell érteni, ideértve a tervszer megelz karbantartást, a hosszabb idszakonként, de rendszeresen visszatér nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszer használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 1

2 Hibaelhárítás: üzemzavar elhárítására irányuló javítási tevékenység. Beruházás: a meglév víziközm állagát (minségét vagy kapacitását) jelents mértékben növel vagy új eszközt létrehozó ráfordítás, így a víziközm beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történ elállítása, a beszerzett víziközm üzembe helyezése, rendeltetésszer használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszer használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a víziközm beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az elkészítést, a lebonyolítást, a hiteligény bevételt, a biztosítást is), beruházás a meglév víziközm bvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítképességének közvetlen növelését eredményez tevékenység is, az elbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. Felek az alábbi beruházási fogalmakat különböztetik meg: felújítás, rekonstrukció (korszersítés) és fejlesztés (bvítés). Felújítás: az elhasználódott víziközm eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, idszakonként visszatér olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti mszaki állapota, teljesítképessége megközelíten vagy teljesen visszaáll, az elállított termékek minsége vagy az adott eszköz használata jelentsen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövben gazdasági elnyök származnak. A víziközmvet akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a víziközm oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszer használatot veszélyezteti, nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy idben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Selejtezés soha nem követi. Rekonstrukció (korszersítés) az amortizációs veszteséget, állagromlást pótló ráfordítás amikor a korszer technika alkalmazásával a víziközm egyes részeinek az eredetitl eltér megoldásával vagy kicserélésével a víziközm üzembiztonságát, teljesítképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. Selejtezés mindig követi, de a funkciója változatlan. Fejlesztés (bvítés): olyan beruházási tevékenységek, amikor új víziközm beszerzés, létesítés útján megvalósításra kerül. Közcélú vízi létesítmény: amely az államnak illetve a helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a vízi közmvekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodást szolgálja. Víziközm közhálózat: az ivóvíz, illetleg szennyvízelvezet törzshálózat, valamint az ivó- és szennyvíz bekötvezetékek együttesen. Víziközm törzshálózat: az ivóvíz fnyomóvezeték az elosztóvezetékekkel és berendezéseivel, illetleg a szennyvíz fgyjt az erre kapcsolt mellékgyjtkkel és berendezéseivel. Víziközmvagyon: korlátozottan forgalomképes önkormányzati törzsvagyon, melyen keresztül megvalósul a vízszolgáltatás a víztermeléstl a szolgáltatás végpontjáig (p1. vízkivételi m, vízvezeték, tározó, nyomásfokozó, elosztó-és bekötvezeték), szennyvízcsatorna hálózat és tartozékai, valamint a szennyvíztelep. 2

3 Mködtet vagyon: azon eszközök együttese, amelyek segítségével biztosítható a vízi közmvagyonon a folyamatos szolgáltatás (pl. gépek, mszerek, gépjármvek, telephelyek, informatikai eszközök, hibaelhárítási anyagok, védruházat). Szolgáltatási díj: az Üzemeltet által a fogyasztóktól beszedett víz- és csatornadíj. Közmvagyon tulajdonos: jelen esetben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs Holding Zrt. együttesen. Ellenrz: A közmvagyon tulajdonosok által közösen kijelölt és megbízott szervezet, melynek feladata a mszaki és szakmai ellenrzés biztosítása. 4./ A jelen szerzdés célja és tárgya 4.1. A jelen szerzdés célja a folyamatos ivóvíz-szolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás biztosítása Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közmvagyon tulajdonosokkal történ szoros együttmködés keretei között, melyre Üzemeltetnek kizárólagos joga van. Az Üzemeltet feladatait, valamint a szolgáltatásával szemben támasztott követelményeket, a közmvagyon tulajdonos feladatait - egyebek mellett - a jelen szerzdés határozza meg Jelen szerzdés alapján az Üzemeltet bérletébe bocsátja az Önkormányzat az 1/a. számú mellékletében felsorolt tárgyi eszközöket, a Vagyonkezel az 1/b. számú mellékletben felsorolt tárgyi eszközöket annak fejében, hogy az Üzemeltet tartozik azokat a jelen szerzdés feltételei szerint üzemeltetni és a jelen szerzdés XI. pontja szerinti díjakat megfizetni. Az Üzemeltet a bérelt tárgyi eszközök átadás-átvételérl egy, a Felek által aláírandó, és az átadott vagyontárgyak felsorolását is tartalmazó mszaki nyilvántartást készít, amint annak körülményei fennállnak A jelen szerzdés tárgya (a) az 1. számú mellékletben felsorolt tárgyi eszközök (közmvek) bérlete és (b) a víziközm szolgáltatást célzó üzemeltetése Az Üzemeltet a jelen szerzdés tárgyát képez tevékenység gyakorlásának jogát a közmvagyon tulajdonosok elzetes hozzájárulása nélkül másra sem részben, sem egészében nem ruházhatja át, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be. 5./ Az Üzemeltet kötelezettségei a víziközmvek birtokában 5.1. Az Üzemeltet tartozik a szerzdés tárgyát képez ivóvíz- és szennyvízrendszereket (tárgyi eszközöket) folyamatosan és szakszeren üzemeltetni, annak rendszeres megelz karbantartásáról és a felmerül hibák kijavításáról gondoskodni, a víziközmvek üzemeltetésérl szóló mindenkor érvényben lév jogszabályok rendelkezéseinek megfelelen Az Üzemeltet tartozik továbbá: a.) b.) a vízjogi üzemeltetési engedély(eke)t megszerezni és az abban/azokban elírt feltételeknek mindenkor eleget tenni, a vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítására szükség szerint javaslatot elterjeszteni és azok módosítását kezdeményezni a hatóságok felé; a jelen szerzdés tárgyát képez szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges mködtet vagyoni és személyi feltételeket biztosítani; 3

4 c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) hibaelhárító részleget üzemeltetni, vagy igénybe venni, éjjel-nappal mköd ügyeleti szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal a jogszabályok szerinti kapcsolatot tartani; a hibaelhárítás során a jogszabályi és egyéb ágazati elírások szerint eljárni, és biztosítani a hiba kijavítását az elhárítási határidn belül, és a fogyasztók ellátásáról gondoskodni az érvényben lév jogszabályban foglaltak szerint; az üzemeltetéssel összefügg hálózati veszteséget szinten tartani, lehetség szerint csökkenteni; a bekötési vízmérk (ide nem értve a mellékmérket) idszakos hitelesítését megszervezni és elvégeztetni; az általa mködtetett tárgyi eszközökkel (közmvekkel) ellátott területen a keletkez szennyvízmennyiséget a jogszabályokban meghatározott minségben fogadni, elvezetni és tisztítani a rendelkezésre álló az üzemeltetési és vízjogi engedélyben meghatározott tisztítókapacitásnak megfelelen, továbbá a rendelkezésére bocsátott kapacitás mértékéig a kommunális eredet, Pécs területén keletkezett szippantott szennyvizet fogadni, kezelni, ártalmatlanítani, illetve törekedni az általa ellátott, Pécsen kívüli területek tekintetében a vízadó terület védelme érdekében hasonló szolgáltatás biztosítására; az általa üzemeltetett tárgyi eszközökkel (közmvekkel) ellátott területre vonatkozó mszaki célú vízkorlátozási terveket a közmvagyon tulajdonos rendelkezésére bocsátani, illetve azokat - a hatósági elírások figyelembevételével - felülvizsgálni, és az ezzel kapcsolatos javaslatait megtenni minden év február hó 28-ig; az adatszolgáltatás és információáramlás mindenkori biztosítása érdekében, a közmvagyon tulajdonos által az Üzemeltetnek az üzemeltetésre átadott közmvekre vonatkozó adatokról elkülönített nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás korszersítése során a közmvagyon tulajdonos igényeit lehetség szerint figyelembe venni; az Üzemeltet tartozik állandó és az arra jogosultak számára hozzáférhet nyilvántartást vezetni, illetve abban közremködni, és azzal kapcsolatban adatszolgáltatást nyújtani az alábbi körökben: - víz-, csatornahálózat, vízbeszerzési létesítmények telephelyek és ingatlanok térképi nyilvántartása, - vízórák nyilvántartása, bekötési ívek, szolgáltatási szerzdések nyilvántartása,tzcsap, közkifolyó nyilvántartása, - vízellátó hálózatok, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat kataszterének elkészítésében közremködés, - szolgáltatással kapcsolatos káresemények nyilvántartása, - nyilvántartás vezetése a termelt, az átvett és értékesített vízrl, a technológiai vízhasználatokról, valamint a hálózati veszteségrl (értékesítési különbözetrl) az ellátott településekre elkülönítve, kölcsönös térinformatikai adatszolgáltatás, 4

5 - víz- és szennyvízhálózat geodéziai szakági terveinek vonatkozó jogszabályi elírások szerinti vezetése, nyilvántartása, és adatok szolgáltatása, - a víznyerterületek jellemzinek nyilvántartása Az Üzemeltet egyéb kötelezettségei: a vízbeszerzéssel kapcsolatban: - az ellenrzött mérték vízkivétel és a kutak szerkezeti hibáinak elkerülése érdekében, a vízadó réteg engedélyezett és hidraulikailag indokolt mérték igénybevétele; - védterületek ellenrzése - a kutak üzemállapotának rendszeres ellenrzése, a kitermelt víz mérése, nyilvántartása; - a vízkitermelés és energiafelhasználás folyamatos nyilvántartása, üzemnapló vezetése; - vízkészlet használati-díj bevallása és megfizetése; az ivóvízhálózat és tározók, víztornyok és tartozékai üzemeltetésével kapcsolatban: - az ivóvízhálózat karbantartása, felújítása, cseréje; - az ivóvízhálózat szükség szerinti öblítése, az erre kidolgozott ütemtervnek megfelelen; - az ivóvízhálózati szerelvények és aknák rendszeres karbantartása, tisztítása; - tzcsapok (és táblái) rendszeres ellenrzése, karbantartása, a felülvizsgálatról és a karbantartásról nyilvántartás vezetése, amely nyilvántartás a tzvédelmi hatóságnak bármikor bemutatható kell legyen; - hálózati mintavételek; - tárolómedencék (víztornyok) tisztítása, ferttlenítése, karbantartása; - fogyasztók bekötési vízmérjének cseréje, valamint a hiteles mérés mindenkori biztosítása a szolgáltatási szerzdés szerint; - vízmér-leolvasás, díjszámlázás és beszedés a vonatkozó jogszabályokkal összhangban; - kutak és gépházak gépészeti berendezéseinek karbantartása, felújítása és cseréje; - szivattyúk javítása, felújítása; - elektromos és irányítástechnikai berendezések karbantartása, felújítása; ivóvízközm 5

6 hálózaton nyomásfokozók üzemeltetése; - vízszállítás, egyedi szerzdés alapján; - a meglév hálózatra csatlakozás általános mszaki feltételrendszerének kidolgozása és közzététele; - csatlakozási kérelmek esetén azok egyedi felülvizsgálata a csatlakozás konkrét mszaki feltételének meghatározása (közmnyilatkozat- és hozzájárulás); - ivóvízbekötések készítése az új fogyasztók igénye és megbízása alapján; - a közmvagyon tulajdonosok beruházásában megvalósuló új vízvezetékek kivitelezésének üzembe helyezés eltti egyszeri mszaki felülvizsgálata. Az Üzemeltet javaslatot tesz a vízellátás és vízminség javítására, valamint az üzemeltetés jelenlegi rendszerének racionalizálására, a vízdíjak lehet legalacsonyabb szinten tartása érdekében teend intézkedésekre A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban az Üzemeltet köteles: - a csatornahálózatot, az átemel telepeket, valamint az ipari szennyvízkibocsátókat rendszeresen ellenrizni; - a csatornahálózat szükség szerinti mosatására és az iszapeltávolításra; - az átemel telepek rendszeres felülvizsgálatára, karbantartására és felújítására; javaslatot tenni a csatornabírság kivetésére; - házi szennyvízátemelk szerzdéses javítására, felújítására az ügyféllel történt egyedi szerzdés alapján; - házi csatornabekötések kivitelezésére új fogyasztók igénye és megbízása szerint; - a közmvagyon tulajdonosok beruházásában megvalósuló új csatornaszakaszok kivitelezésének üzembe helyezés eltti, térítés ellenében való ipari televíziós mszaki vizsgálatára A szennyvíztisztítással összefüggésben az Üzemeltet köteles: - a vízjogi engedélyben foglaltaknak megfelelen, annak elírásai szerint a szennyvíztisztítási feladatok elvégzésére; - önkontroll vizsgálatok elvégzésére; - szennyvíztelepek, illetve a városi szennyvízátemelk védterületeinek és mtárgyainak folyamatos karbantartására, állagmegóvására; - szippantott szennyvízfogadó és elkezel berendezések üzemeltetésére a beszállított folyékony hulladék mennyiségének minségének nyilvántartása, valamint errl havi bontást tartalmazó, negyedéves összesítésben adatszolgáltatás a közmvagyon tulajdonos részére; 6

7 - szivattyúk, gépek, berendezések karbantartására, felújítására, valamint szükség szerinti cseréjére; - a szippantott szennyvíz ürítési és kezelési díj képzése megállapításához javaslatot tenni és a díjat beszedni Az Üzemeltet köteles az üzemeltetésre bérbe adott tárgyi eszközök (víziközmvek) üzemeltetéséhez kapcsolódó környezetvédelmi és más hatósági elírásoknak eleget tenni és ezzel összefüggésben viseli mindazon károkat, amelyek az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági elírások neki felróható megszegésébl erednek Az Üzemeltet kötelezettséget vállal arra, hogy a közmvagyon tulajdonos részére évtl kezdden minden év február hó 28. napjáig a jelen szerzdés 2. számú melléklete szerinti adatokat szolgáltatja. 6./ Az Önkormányzat és a Vagyonkezel kötelezettségei 6.1. A közmvagyon tulajdonos az 1. sz. melléklet szerint rendelkezésre bocsátásra kerül tárgyi eszközökön túl, a jelen szerzdés idtartama alatt átadandó egyéb vagyontárgyakat a vonatkozó elírásoknak megfelel állapotban tartozik átadni az Üzemeltetnek. Az átadásokról a Felek kiegészít átadási jegyzkönyvet készítenek évente két alkalommal (június 30. illetve december 31.) Az Önkormányzat és a Vagyonkezel vállalja, hogy az egységes nyilvántartás érdekében saját fejlesztési forrásából végrehajtott vállalkozási munkáinál kiköti, hogy a geodéziai beméréseket a vállalkozók az Üzemeltetnél tartoznak megrendelni. Ezt az Önkormányzat által szervezett társulati fejlesztések végrehajtása során is kezdeményezi, amennyiben ennek jogi akadálya nincs A kapacitások nem megfelel fejlesztésébl (bvítésébl) ered az Üzemeltett közvetlenül terhel károkért, ideértve a bírságokat is az Önkormányzat tartozik helytállni abban az esetben, ha Üzemeltet mindenben eleget tesz az elzetes tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségének A kapacitások szükséges bvítésének elmaradásából ered az Üzemeltett közvetlenül terhel károkért, ideértve a bírságokat is, az Önkormányzata tartozik helytállni abban az esetben, ha Üzemeltet mindenben eleget tesz az elzetes tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségének A közmvagyon tulajdonosok folyamatos hozzáférési, betekintési lehetséget biztosítanak az általuk vezetett aktuális közmvagyon nyilvántartási rendszerbe az Üzemeltet számára. 7./ A vízszolgáltatással és a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tárgyi eszközök bérbeadásának szabályai 7.1. Az Üzemeltet az Önkormányzattól és a Vagyonkezeltl elre egyeztetett idpontban átveszi az 1. sz. mellékletben megnevezett tárgyi eszközöket (közmveket). Az Üzemeltet az üzemeltetésre így átadott vagyontárgyakat köteles külön nyilvántartásba venni és saját vagyontárgyaitól elkülönítve kezelni. 7

8 Az Üzemeltet jogosult a közmvagyon tulajdonosok tulajdonában lev, az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi eszközök birtoklására, használatára és hasznainak szedésére. Az Üzemeltet jogosult az elzekben rögzített tárgyi eszközökön idegen vagyonon végzett beruházás" -t elvégezni. Ezen beruházásokat az Üzemeltet saját nyilvántartásába veszi és amortizálja, majd nullára íródott nettó értéken a közmvagyon tulajdonosnak átadja Az Üzemeltet az így átadott tárgyi eszközökhöz tartozó egyes vagyontárgyakra vonatkozó használati jogát nem idegenítheti el, azt nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be Az Üzemeltet az így átadott tárgyi eszközöket (közmveket) a jó gazda gondosságával köteles rendeltetésszeren használni, és állagát megóvni. Az Üzemeltet a tárgyi eszközök esetleges megsemmisülésébl, vagy megrongálódásából ered mindennem kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelsséggel, ideértve a természetes elhasználódás mértékét meghaladó mszaki állagromlást is A jelen szerzdés megsznése esetén az Üzemeltet az általa átvett tárgyi eszközöket (közmveket) valamint az idegen vagyonon végzett a pont szerint megvalósított közmveket üzemképes állapotban a közmvagyon tulajdonosnak köteles visszaszolgáltatni Az Üzemeltet felszámolása esetén a bérlet tárgyát képez tárgyi eszközök (közmvek) a hitelezi követelések fedezetéül nem szolgálhatnak A szerzdés megsznésén kívüli esetekben a szolgáltatásban feleslegessé váló vagyontárgyak visszaadását az Üzemeltet kezdeményezheti. Az átadás-átvétel módját és feltételeit a két fél írásos megállapodásban köteles rögzíteni. A feleslegessé vált vagyontárgyak visszaadása illetve felhagyása a hatályos jogszabályok és mszaki elírások betartásával történik. 8./ A szolgáltatás kizárólagossága 8.1. A szerzdés hatálya alatt az Üzemeltet kizárólagos jogot élvez az ivóvíz, az iparivíz, a szennyvízelvezetés, és -tisztítás közszolgáltatásként való ellátására Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén Az Üzemeltet jogosult az Önkormányzat és a Vagyonkezel hozzájárulásával kiterjeszteni az 1. sz. mellékletben szerepl vagyontárgyak igénybevételével biztosított az ivóvíz szolgáltatással, szennyvíztisztítással- és elvezetéssel összefügg tevékenységét a 8.1. pontban meghatározott területekre, illetve azokon túlra is, a közmfejlesztési hozzájárulás szabályai szerint, feltéve hogy ez nem okoz kárt a jelen szerzdés hatálya alá tartozó tárgyi eszközökben, illetve a fogyasztóknak és a szolgáltatás ellátását, színvonalát egyebekben sem veszélyezteti A Üzemeltetnek kizárólagos joga van és egyben kötelezettsége is a közutakon, közterületeken azok alatt és felett, valamint az azokhoz tartozó területeken a szolgáltatáshoz szükséges a közmvagyon tulajdonos által bérbe adott vagy adandó tárgyi eszközöket karbantartani. Errl a közút, közterület kezeljét elzetesen köteles értesíteni. Az Üzemeltet az egy munkaterületen igénybevett, a 10 m2 meg nem haladó közterület használatáért, évi átalányösszegként 600 eft +ÁFA összeget köteles fizetni, négy részletben, a negyedév utolsó napján, évente az ipari termeli árindex figyelembevételével. Az elzekben közölt területet 8

9 meghaladó közterület használatáért az Üzemeltet a hatályos jogszabályoknak megfelelen köteles közterület használati díjat fizetni Az Üzemeltet által a közszolgáltatások ellátásának elsegítésére kívülállókkal jövben kötend szerzdések közül a vízvásárlásra, az energia elállítására és szállítására valamint a köztulajdon használatára kötött szerzdések olyan záradékot kell tartalmazzanak, amely a közmvagyon tulajdonos számára kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a jelen szerzdés megsznésekor az Üzemeltet helyébe léphessen. 9./ A tárgyi eszközökkel (közmvek) összefügg munkálatokra vonatkozó szabályok 9.1. Általános elvek: Az Üzemeltet az üzemeltetés körébe tartozó munkálatokat az alábbiak szerint köteles elvégezni: - karbantartási és javítási munkákat a saját költségén, - a jelen szerzdés szerint átadott vagy átadandó tárgyi eszközök (közmvek) érdekében történ indokolt felújítási és fejlesztési beruházási munkákat, az Ellenrz elzetes tájékoztatásával a bérleti díj terhére, ill. idegen vagyonon végzett beruházás" -ként saját költségére végezhet; - a felújítási munkák (rekonstrukciós beruházások) végrehajtási szabályaira a víziközm vagyonnal összefüggésben végzett tevékenységek elhatárolása az általános számviteli szabályok adnak iránymutatást; A szerzd felek rögzítik, hogy: - A közmvagyon tulajdonos az ezen szerzdésben foglaltak érvényesülését önállóan vagy Ellenrz útján, egyedül vagy az Üzemeltetvel közös bejáráson jogosult ellenrizni. - Az ezen szerzdésben szerepl elzetes értesítést a felek akként valósítják meg, hogy a szóban vagy írásban közöltekre való megalapozott reagálásra a másik félnek elegend id álljon rendelkezésére Karbantartási és javítási munkák: Valamennyi, a mködtetést elsegít tárgyi eszközt (mtárgyat, berendezést és anyagot), ideértve a bekötési vízmérket, valamint a csatlakozásokat is, az Üzemeltet saját költségén és felelsségére jól mköd állapotban köteles tartani. A karbantartás, beleértve a küls javításokat is, különösen a következkre terjed ki: vízkivételi helyeken: kúttisztítás, savazás, szivattyúbeszabályozás, ellenrzés; épületeken 25% -nál kisebb mérték: tisztítás, festés, szigetel burkolat részleges javítása, tetjavítás, nyílászárók vagy zárak javítása, gépészet és energiarendszerek javítása; vezetékek, csatornák és csidomok esetén: vízszivárgás és cstörés lokalizált 9

10 javítása, vakolat lokalizált helyreállítása, rövidebb, azaz legfeljebb egy szál cs- (6 m), csatorna- (4 m) vagy ívóvízvezeték-szakaszok cseréje; fogyasztói bekötések: szivárgás-elhárítás és csidomok, szerelvények részleges cseréje; elektromos és elektrotechnikai berendezések meghibásodása esetén: a meghibásodott alkatrészek javítása és/vagy cseréje, érintésvédelmi ellenrzése. Az Üzemeltet évente utólagos tájékoztatást köteles adni az elvégzett, jelentsnek minsül 5 millió Ft-ot meghaladó karbantartási munkákról Felújítási, rekonstrukciós (beruházási)munkák: Amennyiben a tárgyi eszköz (közm) olyan mértékig elhasználódott, hogy mködése nem felel meg többé a mszaki, gazdasági és biztonságossági követelményeknek, a tárgyi eszköz (közm) felújítását az Üzemeltet az Ellenrz elzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett, a bérleti díj terhére elvégezheti. Az Üzemeltet minden tárgyidszakot (3 év) megelz év szeptember hó 30. napjáig elkészíti és az Ellenrz részére megküldi a három éves tárgyi eszköz-felújítási programot, melyet a közmvagyon tulajdonos hagy jóvá november 30-ig (els alkalommal a évben). A programnak tartalmaznia kell a következ tárgyidszak felújítási és az Üzemeltet által tervezett fejlesztési munkák teljességét, 20 % tartalék keret fenntartásával. A tartalék keret felhasználásánál Üzemeltet köteles figyelembe venni a közmvagyon tulajdonos városfejlesztési és vagyonkezelési érdekeit, melyek érvényesülését Ellenrz jogosult megkövetelni A középtávú tervek éves lebontását (Éves rekonstrukciós terv) az Üzemeltet állítja össze, tételes egyeztetés nélkül, a közmvagyon tulajdonos tájékoztatása mellett. A közmvagyon tulajdonos extenzív fejlesztési terveiben esetlegesen bekövetkez változásokat az Üzemeltet Éves rekonstrukciós tervében figyelembe veszi. (A felújítási munkák a számviteli törvény szabályai szerint különítendk el, az éves felújítási terv véglegesítésével egy idben.) A jelen alpont alkalmazásában felújítási munkák különösen, de nem kizárólagosan a következk: - víznyeréssel kapcsolatban: kutak átépítése vagy újraszrzése; - épületek felújítása: teljes vakolatcsere, új tetszigetelés (vagy 25%-ot meghaladó cseréje), kerítések cseréje, gépészet és elektromos berendezések cseréje; - víz- és csatornavezetékek esetén: hosszabb, azaz több mint egy szál (6 m) cs (4 m) csatorna- vagy ivóvízvezeték-szakaszok cseréje, ilyen szakaszok, csatornabélelés, vagy idomok szerelvények cseréje; - bekötések esetén: bekötések teljes cseréje vezeték-felújítási és burkolat-helyreállítási munkákkal együtt; - elektromos, elektrotechnikai és vezérl berendezések esetén: szivattyúk, motorok elektromos szekrények, valamint különféle közmtartozékok azonos típusúval vagy azonos technikai paraméterekkel rendelkez típusúval való cseréje. 10

11 Az Üzemeltet az Ellenrz elzetes tájékoztatásával a bérleti díj, valamint a saját forrás terhére végezheti a tárgyi eszköz felújítási munkákat, ezen munkák pályáztatása, a vállalkozó kiválasztása, vonatkozó szerzdéskötés Üzemeltet kizárólagos jogosultsága és kötelezettsége, amennyiben jogszabály eltéren nem rendelkezik. A kiviteli munkák mszaki, szakmai ellenrzését Ellenrz végzi a közmvagyon tulajdonos által biztosított költségkeret terhére Fejlesztési (beruházási) munkák: Az idegen vagyonon végzett beruházás kivételével a közmvagyon tulajdonos a megrendelje (beruházója) minden, a jelen szerzdés tárgyát képez szolgáltatással összefügg, valamely tárgyi eszközt (közmvet) érint fejlesztési és bvítési munkának. Az Üzemeltet a fejlesztési igények kielégítésére három évre szóló (középtávú), a tárgyidszakot megelz év november 30. napjáig felülvizsgálandó beruházási tanulmányt készít (els alkalommal a évben). Az Üzemeltet és az Ellenrz a beruházási terv felülvizsgálatát, továbbá a beruházásoknak a városrendezési tervbe, illetve a közmvagyon tulajdonos pénzügyi lehetségeihez való illesztése érdekében szakérti bizottságot hoz létre, melynek egyik tagja az Üzemeltet, a másik a Vagyonkezel, míg a harmadik az Önkormányzat képviselje. A kivitelezés során az Üzemeltet jogosult ezen munkák ellenrzésére, az ehhez szükséges dokumentációkat a közmvagyon tulajdonos köteles idben a rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a kivitelezés során az Üzemeltet olyan hibát vagy hiányosságot tapasztal, mely a szolgáltatás biztonságát veszélyezteti, azt haladéktalanul jelzi Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat felé, amennyiben Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat a hiányosságot nem szünteti meg, akkor az Üzemeltet a rákötést megtagadhatja Új fogyasztók megrendelésére végzett bvítési munkák: Az Üzemeltet a közterületek alatt, továbbá a még nem közmvesített területeken az új fogyasztó kezdeményezésére a Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat közremködésével megépíti a szükséges közmveket. Amennyiben az új fogyasztók ellátása a meglév hálózat bvítésével, illetve felújításával jár, ezek költségei a megrendelt (új fogyasztó) terhelik. Az új települések, valamint a tömbházak vízellátása a hatósági engedélyben elírt kötelezettségeknek megfelelen történik. Az új bekötéseket a megrendel (új fogyasztó) költségén a Vagyonkezel, illetve az Önkormányzat megbízása alapján építi ki az Üzemeltet. A fenti munkák költségkeretének terhére az Üzemeltet köteles a szükséges szolgalmi jogok biztosítására. Az így létrehozott víziközmvekrl az Üzemeltet negyedévente összesített, tételes üzembehelyezési dokumentumot ad a közmvagyon tulajdonosok részére, ami alapján történik az eszközök nyilvántartásba vétele, aktiválása Felújítási és fejlesztési munkák során visszanyert anyagok, alkatrészek Az Üzemeltetnek az üzemeltetési szerzdés keretében feladata a közmvagyon tulajdonos tulajdonát képez víziközmvek üzemeltetéséhez szükségessé váló felújítási és fejlesztési munkák során visszanyert, kiszerelt alkatrészek, tartozékok raktározása és mennyiségi nyilvántartása. 11

12 Az Üzemeltet a raktárban történt készletváltozásokról készült bizonylatokat és raktárforgalmi kimutatásokat havonta köteles megküldeni a tulajdonos részére. A közmvagyon tulajdonos negyedévente tartozik selejtezni ezen vagyontárgyakat A közmfejlesztési hozzájárulás A nem lakossági fogyasztó csatlakozása esetén a mszaki feltételek megléte mellett a közmfejlesztési hozzájárulás mértékét a közmvagyon tulajdonos által meghatározott szabályok figyelembevételével az Üzemeltet veti ki és szedi be, felhasználásáról az Önkormányzat rendelkezik. 10./ A nyilvántartások aktualizálása Az Üzemeltet az Önkormányzat által rendelkezésére bocsátásra kerül közmnyilvántartást naprakészen továbbvezeti, aktualizálja. E rajzon fel kell tüntetni minden adatot a vezetékhálózat méreteirl, elhelyezésérl, szerelvényekrl, az aknákról és kiegészít létesítményekrl. Részletes rajzokkal kell rendelkezzen azokról a berendezésekrl, melyeket a hálózat különleges pontjain szereltek fel E nyilvántartás egy aktualizált példányát évente, minden év május hó 31. napjáig a közmvagyon tulajdonosnak át kell adni. 11./ A bérleti díj A jelen szerzdés alapján átadásra kerül, 1. számú mellékletben rögzített tárgyi eszközök (közmvek) bérletének ellenértékeként az Üzemeltet a Vagyonkezelnek és az Önkormányzatnak bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj jelen pontban történ megállapítása a bérelt tárgyi eszközöknek (közmveknek) az Önkormányzatnál és a Vagyonkezelnél elszámolható értékcsökkenési leírás (amortizáció) szabályaira figyelemmel történik. A Felek a törtévre (birtokbaadástól december 31. -ig) vonatkozó bérleti díj napi összegét ,-Ft, azaz kilencszáztizenegymillió-hétszáztizenháromezer forint összeg 365 öd részében állapítják meg ÁFA val növelten. A évet követ években a bérleti díj összege a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén irányadó, önkormányzati rendeletben meghatározott vízdíj és szennyvízdíj átlagos % -os változásával azonos arányban változik (emelkedik vagy csökken). A bérleti díj az Üzemeltet részére átadott, 1. számú melléklet szerinti tárgyi eszközök könyv szerinti értékének arányában illeti meg az Önkormányzatot és a Vagyonkezelt. A mindenkori bérleti díj a szükséges rekonstrukciós és felújítási munkák finanszírozási forrását képezi, annak 7,9 % -át kivéve, amely az Önkormányzat, illetve a Vagyonkezel részére átutalással fizetend. A fentiek szerinti bérleti díj számítását az Üzemeltet végzi el és azt legkésbb a tárgyévet megelz év november 15.-ig megküldi a közmvagyon tulajdonos részére, melyet ellenriz és annak elfogadásáról az Üzemeltett 30 napon belül értesíti A jelen szerzdés keretében, vagy azzal összefüggésben, a tárgyévet megelz idszakban létrejött új és megsznt tárgyi eszközökkel (víziközmvekkel) az 1. sz. mellékletet a felek évente február 28. napjáig módosítják, annak érdekében és abból a célból, hogy a jelen szerzdés hatályát az új tárgyi eszközökre (víziközmvekre) is kiterjesszék. Abban az esetben, ha a jelen szerzdés szerint átadott és évrl-évre módosításra kerül 1. számú melléklet szerinti tárgyi eszközöknek (közmveknek) az Önkormányzat, és a Vagyonkezel könyvei szerinti 12

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építipari kivitelezési tevékenységrl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló

Részletesebben

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Az Üzemeltetési Szerződés 2. számú melléklete ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Békéscsaba, 2008. Jelen szabályzatot a Békés Megyei Vízművek Zrt. Közgyűlése a 68/2008. (IX. 26.) számú határozatával fogadta

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BÉRLETI SZERZŐDÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK amely létrejött egyrészről a BÉRLETI SZERZŐDÉS Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:

Részletesebben

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I.

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról I. 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester)

Részletesebben

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR BUDAPEST, VIII. PRÁTER U. 50/A Megelzés Bt. 2009. A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben