TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium"

Átírás

1 Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TR A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapgondolatokat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezen kívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Hársing László: Filozófia gondolkodás története Thalésztől adamerig. Bíbor, Bp Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Ikon, Bp Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Budapest, Holnap, Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Budapest, Osiris, Etienne ilson: A középkori filozófia szelleme. Budapest, Paulus Hungarus-Kairosz, 2000.

2 Szociológia I. KÖB1102 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AK A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb társadalmi jelenségek, problémák és folyamatok gyökereit, lényegét és következményeit, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. El tudjanak igazodni a magyar és nemzetközi társadalom legfontosabb kérdéseiben. Bevezetés a szociológiába. A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai. A család szerepe a kulturális értékek közvetítésében. Az iskola, az iskolai esélyek egyenlőtlenségei és ennek okai, a kulturális háttér, az iskolai lemorzsolódás tendenciái. A társadalmi struktúra és rétegződés kérdései, a magyar társadalom olvasási szokásai. Olvasók és nem olvasók. Ízlés-olvasói ízléstípusok. A társadalmi mobilitás iránya, típusai, a társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon, a magyar mobilitás jellemzői és hatásai. A kulturált szabadidős tevékenységek. A szociológia módszertana, a kutatás módszertani kérdései, a szociológiai vizsgálat menete, kutatási terv készítésének lépései. Olvasás-szociológiai vizsgálatok Magyarországon. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna: Szociológia. Nyíregyháza. Möbius Kiadó, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp.Osiris K Anthony iddens: Szociológia. Bp.Osiris K Könyvtárosok kézikönyve. Bp. Osiris K.4. k p.

3 Nyelvművelés KÖB1103 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A hallgatók anyanyelvi műveltségének, helyesírási és nyelvhelyességi ismereteinek felfrissítése és bővítése. A kultúrált, helyes nyelvi magatartás és kommunikáció elsajátítása. A hallgatók olyan szemléletmódot képviseljenek, mely szem előtt tartja anyanyelvünk védelmét. Mind leendő pedagógusok tudatosan szemléljék anyanyelvüket, és beszédkultúrájuk szolgáljon modellül tanítványaik számára. Általános tudnivalók. A kiejtés szerinti írásmód. a szóelemző írásmód, a hagyományos írásmód, az egyszerűsítő írásmód. A különírás és az egybeírás. A kis és nagy kezdőbetűk. Az elválasztás, az írásjelek, a rövidítések és a mozaikszók. Egyéb tudnivalók. Az idegen szavak. A hivatali nyelv, a hivatali zsargon jellemzői. A szótévesztés (paronímia), a szószaporítás esetei (a terpeszkedő kifejezések, a tantológia, a pleonazmus), a szólás- és szerkezetvegyítés, a túlzott szűkszavúság és a dagályosság. Az ikes ragozás, a suksük-ragozás, a nák-olás, a nók, -nők toldalék használata, a határozói igenév és létige használatának szabályai, a tötö nyelv. yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. A magyar helyesírás szabályai. (Tizenegyedik kiadás, tizenegyedik, példaanyagában átdolgozott lenyomat) Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam? rétsy László és Kemény ábor szerk.: Nyelvművelő kéziszótár Kovalovszky Miklós (főszerk.): Nyelvművelő kézikönyv I., II Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség, 1995

4 Információforrások az EU-ban KÖB1104 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes, főiskolai tanár Megismertesse a hallgatókat az egységes Európa kialakulásával, az EU intézményrendszerével, információs forrásaival. Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései, alapdokumentumai. Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezettté válás folyamata. Az Európai Unió intézményrendszere: Európa Tanács, Európai Bizottság, Európai Parlament. Közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság, Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. Jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. azdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek.az EU dokumentációs és információs rendszere. A hazai EU letéti könyvtárwww.ogyk.hu.az Európa Szerver. Az Official Journal. A Külügyminisztérium EU információi.a hazai közkönyvtári hálózat EU gyűjteményei. Szakkönyvtárak EU gyűjteményei. Az EU hírek az időszaki kiadványokban. EU Információs Pontok hálózata. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló :könyvtár,internetes források 1. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp yakorlati tudnivalók az Európai Unióról: kézikönyv kis- és középvállalkozóknak, Budapest, KM, p. 3. EU információs források. Elektronikus tananyag. DE.2011.(w3.inf.unideb.hu) 4. EU információk. [A Könyvtári Intézet összeállítása]. [elektronikus dokumentum], URL: 5. EU programok: a könyvtári és információs terület, illetve a kulturális örökség megőrzése szempontjából legfontosabb európai uniós együttműködési és fejlesztési programok. [A Könyvtári Intézet összeállítása]. [elektronikus dokumentum], URL:http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.1513

5 Etika KÖB1105 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TR Az erkölcsfilozófia különböző irányzatainak mind történeti, mind szisztematikus jellegű bemutatása. E mellett segíteni kívánja a hallgatókat abban, hogy el tudjanak igazodni a morálfilozófia érvelések, bizonyítások, illetve az erkölcsi filozófiai megalapozhatóságának a kérdéseiben. A kurzus első részében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb erkölcsi alapfogalmakkal, és bevezetést kapnak az etikai rendszerek tipológiájába. A kurzus részét képzik továbbá azok az általános antropológiai problémák is, amelyek szorosan kapcsolódnak a morálfilozófiai kérdésfelvetésekhez. ( Mi az ember? Mi a személy? Honnan ered a bűn? stb.) A kurzus második részében a modern etikai irányzatok alapszövegein keresztül a hallgatók szembesülnek a metaetika főbb problémáival és a hagyományos erkölcsfilozófiai kérdések relativizálásával (Nietzsche antimoralizmusa, Marx történelmi materializmusa, stb.) Ezenkívül feldolgozásra kerül a XX. század némely releváns erkölcsfilozófiai irányzata (M. Scheler materiális értéketikája, Sartre egzisztencialista etikája). Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Bp Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor, Miskolc, Anzenbacher, Arno: Einführung in die Ethik. Patmos, Düsseldorf, William K. Frankena: Analytische Ethik. Eine Einführung. DTV München, René le Senne: Traité de Morale générale. PUF Párizs, 1967.

6 Közgazdaságtan KÖB1106 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Vargáné Dr.Bosnyák Ildikó Tantárgyfelelős tanszék kódja UT A hallgatók ismerjék meg a gazdaság működésének alapvető vonásait. A gazdaság és a társadalom összefüggési rendszerét, a gazdaság irányítás makrosíkú módszereit. Ismerjék meg a mikroszervezetek háztartás, non-profit szféra, közüzemek, vállalkozások működését. A nagy gazdasági rendszerek, a nemzetközi gazdasági élet és az Európai Unió alapösszefüggéseit. A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai.mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, non-profit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe. Az adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. lobalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa.. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámolók 1. Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. (KJK 1998.) 2. Egri-Hegedűs: azdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet, Stúdium 2004.) 3. Egri: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet, Debreceni Egyetem 2004.) 4. Hegedűs: Marketing ismeretek (Stúdium 2004.) 5. Közgazdasági Szemle, Figyelő, HV, Napi azdaság friss cikkei

7 Bevezetés a könyvtári ismeretekbe KÖB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót a könyvtárügy alapvető kérdéseibe, megismertesse a könyvtár funkcióival, az információs társadalom könyvtári vonatkozásaival. A könyvtár fogalma. Könyvtári munkafolyamatok. A könyvtár funkciói és ezek történeti változásai: megőrzés, dokumentumszolgáltatás, információszolgáltatás.a könyvtárak tipusai tulajdonjog, állományméret, hozzáférhetőség és gyűjtőkör szerint. Az 1997.évi CXL törvény. Hagyományos könyvtár elektronikus könyvtár virtuális könyvtár. A könyvtárban gyűjtendő dokumentumok köre. Dokumentumtipológia. A dokumetumok életjelenségei bibliometriai alapfogalmak: a szakirodalom, a szakirodalom növekedése, szóródás, tudománymetria. Magyarország könyvtárügye:irányítás,felügyelet, központi szolgáltatások, könyvtárak. Információs társadalom és könyvtárak NIIF program, koncepciók a könyvtárak fejlesztésére.országos könyvtárfejlesztési stratégia: Információs forradalmak és könyvtárak nemzetközi könyvtárügyi törekvések. Kollokvium Írásbeli, szóbeli beszámoló évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. In: Magyar Közlöny, sz p. 2. Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális : digitális tananyag. Typotex, 2006., URL: 3. Az információ/ Fülöp éza. Bp.: ELTE, p. 4. Könyvtárosok kézikönyve I-V. köt. Bp.: Osiris, Az információs társadalom/szerk. latz Ferenc. Bp. MTA, , p.

8 Kommunikációelmélet I. KÖB1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A hallgató ismerje meg a kommunikáció fogalmát, a kommunikációkutatás hazai és nemzetközi helyzetét, valamint a közvetlen emberi kommunikáció csatornáit. A kommunikáció fogalma, jelentése. A kommunikáció típusai és jellemzői. A kommunikációs rendszer sémája. A kommunikáló személyiség, a címzett vagy befogadó, a kommunikációs csatorna, a tartalom és a zaj. A jel (Peirce definíciója alapján), a jelek csoportosítása. A szemiotika és részterületei. A kommunikációkutatás trendjei: folyamat és szemiotikai iskola. A kommunikációkutatás története, a kommunikáció modern kutatásának kezdetei és irányzatai. A közvetlen emberi kommunikáció. Normák és szerepek, szerepkonfliktus. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái: verbális, non-verbális csatornák. A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. Kommunikációs modellek: koncentrikus kör, spirál, Lasswell, Jakobson, Newcomb, Westley és MacLean modellje. erbner társadalmi kommunikációs és kulturális mutatók modellje. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp.: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, p Terestyényi Tamás: Kommunikációelmélet : a testbeszédtől az internetig. Bp. : Typotex, p. 3. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth K., p. 4. Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Kommunikáció II. A kommunikáció világa / szerk. Horányi Özséb. Budapest : eneral Press, Forgó Sándor : A kommunikációelmélet alapjai : digitális tananyag. Eger : Eszterházy K. Főiskola, URL: scorm_06/37_a_tmegkommunikcikutatstl_a_kommunikcikutatsig.html

9 Kutatásmódszertan KÖB1003 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné Dr. Kocsis Anikó, főiskolai docens Bevezesse a hallgatót a kutatásmódszertan alapjaiba, megismertesse az egyes tudományterületek kutatási sajátosságaival, a tudományos közlés szabályaival, valamint az információgyűjtés módszereivel. A társadalomtudományi kutatás. Az alkalmazott kutatás módszertana. Hogyan írjunk szakdolgozatot: témaválasztás, anyaggyűjtés, könyvtári információforrások, jegyzetelés módszere. A téma tagolása, fejezetek, alfejezetek. A hivatkozás módjai. Stiláris kérdések. yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp. Balassi K Fónai M.- Kerülő J.- Takács P.: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Nyh yurgyák A.: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp. Osiris. 4. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth K p 5. Majoros Pál:Hogyan írjunk szakdolgozatot.bp. 6. Eco,Umberto:Hogyan írjunk szakdolgozatot?bp.kairosz K.1996.

10 Informatika I. KÖB1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A középiskolás tanulmányokra alapozva a szövegszerkesztő és a tábláztakezelő programok használatának magasabb szintű elsajátítása, valamint a Linux operáció rendszer alapjainak megismerése. A számítástechnika alapfogalmainak elméleti megalapozása, a fogalmak tisztázása. Információtechnológiai alapismeretek: számítógépek típusai, részegységei; szoftvertípusok; hálózati és operációs rendszer alapfogalmak. Szövegszerkesztés: táblázatok létrehozása, képek és rajzokat beillesztése, tartalomjegyzék, tárgymutató létrehozása, körlevelek létrehozása. Táblázatkezelés: Táblázatok tervezése, létrehozása, módosítása. A beépített függvények használata. Irányított szűrés. Diagram készítése, standard matematikai és logikai függvényeket alkalmazása, képletek létrehozása és használata. Linux alapismeretek: Linux alapfogalma (shell, core stb.) rafikus és szöveges felhasználói felületek. Alapvető állománykezelési utasítások és felhasználói programok. yakorlati jegy Számítógéppel megoldandó ellenőrző feladatok értékelése 1. Andrew Savikas: Word mesterfogások - Tippek és módszerek a Word hatékony használatához, Kiskapu Kft., Bártfai Barnabás: Excel haladóknak, BBS-Info Kft., reg Perry: Microsoft Office Word, Excel, PpwerPoint, Outlook, OneNote - Minden egyben, Kiskapu Kft., Szántai János: A számítástechnika alapjai, Tankönyvmester Kiadó, Sikos László: Bevezetés a Linux használatába, BBS-Info Kft., 2005

11 Művelődéstörténet I. KÖB1007 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Bordé Katalin, óraadó tanár Megismertesse a hallgatót az egyetemes emberi kultúra értékeivel, különös tekintettel az írás-, könyvés könyvtártörténetre. Az írás előzményei, megjelenése és fajtái. Az ún. ókori Kelet írásai. Az ókori betűírások. A latin írás az ókorban. Az ún. ókori Kelet könyvtárai. Az ókori görög könyvtárak és a hellenizmus korának könyvtárai. A római birodalom könyvtárai és a görög-római könyvtárügy jellemzői. A középkori írások (aztékok és maják, japán, arab, székely rovásírás). A cirill és a latin írás fejlődése a középkorban. Kéziratos könyv (a kódex) a középkorban. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. A bizánci és arab könyvtárak a középkorban. A nyugat-európai könyvtárügy jellemzői a középkorban. A reneszánsz könyvtárak. A középkori Magyarország könyvtárai. A humanista könyvtárak Magyarországon. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége, a nyomdászat elterjedése Európában. Az ősnyomtatványok jellegzetességei, az ősnyomtatványok kutatása és számbavétele. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Barbier, F.: A könyv története. Bp.: Osiris, Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. ondolat Kiadó Funke, F.: Könyvismeret: könyvtörténeti áttekintés. Bp.: Osiris, Fülöp éza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. (Egyetemi jegyzet.) 3. kiad. Bp Kéki Béla: Az írás története - A kezdetektől a nyomdabetűig, Vince Kiadó, Vékony ábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története, Nap Kiadó, Tokaji Zsolt: A kínai könyv története, Quattrocento Kiadó, 2013

12 Bibliográfiai adatfeldolgozás I. KÖB1010 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó főiskolai docens Bevezesse a hallgatót a bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozásába, valamint a bibliográfiai leírás elkészítésének ismereteibe. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. A katalógus és a bibliográfia fogalma, célja. A leíró katalógus funkciói, a funkciók teljesítésének eszközei. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása, az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. A katalógustétel részei. A könyv részei, adatközlő helyei forrásérték szempontjából. Fogalom meghatározások. A leírás szerkezeti felépítése egy- vagy többkötetes művek esetén. Monografikus, összefoglaló és analitikus szintű leírás. Transzliterálás. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek 2. MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve 3. Bibliográfiai leírás, katalogizálás / Rácz Ágnes. Budapest: Tankvk., Bibliográfiai adatfeldolgozás / Tóvári Judit. Nyíregyháza: Egregia, köt., Könyvek bibliográfiai leírása 2. köt., Besorolási adatok egységesítése

13 Kommunikációelmélet II. KÖB1017 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB 1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár Átfogó képet adjon a csoport- és tömegkommunikáció jellemző jegyeiről, valamint fejlessze a hallgatók kommunikációs készségeit, különös tekintettel a könyvtári kommunikációs szituációkban. Csoportkommunikáció, kommunikációs hálózatok, modellek. A tömegkommunikáció és jellemző jegyei. Szervezeti kommunikáció. Kommunikáció a könyvtárban: a külső és belső kommunikáció megnyilvánulásai. Normák és szerepek, szerepkonfliktus a könyvtári olvasószolgálati munkában. Beszédszimbólumok és jelentéskapcsolatok, denotatív és konnotatív jelentés. Az írásbeli kommunikáció különböző szintjei. Modern kommunikációs formák és használatuk szabályai ( , chat, blog stb.) A vizuális és multimediális szint. Kommunikatív beszédhelyzetek. Hogyan fejleszthetők kommunikációs eszközeink? Kommunikációs gyakorlatok. yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Cs. Jónás Erzsébet, Mindennapi kommunikáció. 2., átdolgozott kiadás. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. - Bp.: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Vera F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest, Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. - Bp.: ondolat, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth K., 2001.

14 Szociológia II. KÖB1018 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AK Bevezesse a hallgatót a szociológiai felvétel módszereibe, s ezáltal képessé váljon önálló olvasáskutatási vizsgálat megtervezésére, végrehajtására. A szociológia módszertana; adatgyűjtés módszerei: megfigyelés, esettanulmány, kísérlet, kérdőíves adatfelvétel vagy survey-módszer. Olvasás és könyvtárszociológiai vizsgálatok Magyarországon. Olvasók és nem olvasók. Olvasás és szabadidő. Sajtó- és könyvolvasás. Olvasmányszerkezet. Könyvtárhasználati szokások változás. Olvasáspszichológia: általános lélektani megközelítés, irodalompszichológia, a gyereket érintő hatások, műbefogadás, lélektani aspektusok. Olvasáspedagógia: színterei, intézményei: család, iskola könyvtárban tartott tanórák, a könyvtár lehetőségei.a biblioterápia módszerei, könyvtári felhasználása. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Andor Mihály: A könyv mint a kulturális tőke mutatója. = Iskolakultúra, sz. 2. Könyvtárhasználati szokások vizsgálata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. =A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XXIV. ( ) Bp. 1994, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3. Könyv-Könyvtár-Közönség. A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében. Bp. 1998, OSZK. 4. Könyvtárosok kézikönyve.4.k.bp.osiris K p. 5. A Könyv és Nevelés folyóirat friss cikkei

15 Informatika II. KÖB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens Az internet, Web lehetőségeinek, eszközeinek használata. Weblapkészítési alapok megszerzése. Az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmak és szakkifejezések, a legfontosabb biztonsági szempontok. A HTML és a weblapkészítés alapjai: szövegkezelés, képkezelés, hivatkozások létrehozása, frame-kezelés, űrlapok létrehozása. A webdesign alapvető fogalmai. A hatékony weblapkészítés alapvető eszközei. Az XHTML és a HTML kapcsolata. yakorlati jegy Számítógéppel megoldandó ellenőrző feladatok értékelése 1. Bártfai Barnabás: Az internet és lehetőségei, BBS-Info Kft., Meloni, Julie C. Morrison, Michael: Tanuljuk meg a HTML5 és CSS használatát 24 óra alatt, Kiskapu Kft., Pilgrim, Mark: HTML 5 - Az új szabvány - Ugorjunk fejest a webfejlesztés jövőjébe!, Kiskapu Kft., Sikos László: XHTML - A HTML megújulása XML alapokon, BBS-Info Kft., 2004

16 Művelődéstörténet II. KÖB1008 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1007 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A hallgató tovább bővítse az ismereteit a könyvkiadás, a nyomdászat, a sajtó- és könyvtártörténet terén a XIX. század végéig. A könyvnyomtatás és a könyvkiadás jellegzetességei a 16. században. A magyarországi könyvkultúra a 16. században. A nyomdászat, a könyvkiadás és az időszaki sajtó fejlődése a 17. században. A magyarországi könyvkultúra sajátosságai a 17. században. A nyomdászat, a könyvkiadás és az időszaki sajtó fejlődésének általános jellemzői a 18. században. A nyomdászat, a könyvkiadás és az időszaki sajtó jellegzetességei Magyarországon a 18. században. A könyvkiadás, a nyomdászat és az időszaki sajtó általános jellemzői a polgárosodás időszakában ( ). A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és az időszaki sajtó a 19. század első felében. Könyv- és lapkiadás Magyarországon ben; könyvkiadás és sajtóviszonyok az önkényuralom korában. Könyvtártípusok, fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. században. A magyarországi könyvtárak fejlődése a XVI-XVIII. században. A polgári kor új könyvtártípusai és fontosabb könyvtárai ( ). A magyarországi könyvtárak a polgárosodás időszakában ( ). Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Barbier, F.: A könyv története. Bp.: Osiris, Buzinkay éza, Kókay yörgy: A magyar sajtó története I. Bp.: Ráció K., Fülöp éza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában (Egyetemi jegyzet) 3. kiad. Bp Fülöp éza: A könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában ( ). (Egyetemi jegyzet.) 12. füz. 5. kiad. Bp Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Balassi Kiadó, Persovits József: Heltai áspár, a kolozsvári könyvnyomtató, Optima Téka Kiadó, Végh Oszkár: Nyomdászat Magyarországon. Bp V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában Bp.: Balassi Kiadó,1999.

17 Művelődéstörténet III. KÖB1009 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1008 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A hallgató tovább bővítse ismereteit a magyar és az egyetemes könyv- és könyvtárkultúra, a sajtótörténet területén egészen napjaink könyvtárügyi jellemzőiig. A nyomdászat technikai fejlődése és a könyvkiadás általános jellemzői között. Sajtóviszonyok között A magyarországi nyomdászat és könyvkiadás a dualizmus korában ( ). A magyarországi időszaki sajtó a dualizmus korában ( ). A könyvkiadás új vonásai között. Az időszaki sajtó fejlődése között. A magyarországi könyvkiadás között. A magyarországi sajtóviszonyok között. A könyvkiadás fejlődése 1945 után. A sajtóviszonyok alakulása 1945 után. A magyarországi könyvkiadás és az időszaki sajtó fejlődése 1945 után. A könyvtárak általános fejlődése és a nemzeti könyvtárak között. A tudományos, szak-, iskolai és közművelődési könyvtárak között. A magyarországi könyvtárügy fejlődésének általános jellemzői között. A könyvtárak általános fejlődése és a nemzetközi együttműködés 1945 után. A magyarországi könyvtárak fejlődése 1945 után. Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig. Bp.: Barbier, F.: A könyv története. Bp.: Osiris, Barbier, F., Bertho Lavenir, C.: A média története Diderot-tól az internetig. Bp.: Osiris, Kókay yörgy, Buzinkay éza, Murányi ábor: A magyar sajtó története / [összeáll. Bajnai Zsolt]. Jav., bőv. kiad. Bp.: Sajtóház K., Könyvtárosok kézikönyve 1-5 Bp. Osiris Fülöp éza: A könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában ( ). (Egyetemi jegyzet.) 12. füz. 5. kiad. Bp

18 Bibliográfiai adatfeldolgozás II. KÖB1011 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1010 Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó, főiskolai docens Megismertesse a hallgatókat a bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlatával. A leíró katalógus keresési szempontjai. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabvány család rendelkezései szerint. Tételtípusok jellemzői. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása. Katalógusszerkesztés. A bibliográfia részei. A katalógustétel és a bibliográfiatétel hasonlósága és különbözősége. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása, funkcióik. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése; csoportosítása. Katalógustípusok, katalógusrendszerek. Kollokvium Írásbeli beszámoló 1. MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom meghatározás. 2. MSZ3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek neve 3. MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve

19 Bibliográfiai adatfeldolgozás III. KÖB1012 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1011 Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó főiskolai docens Megismertesse a hallgatókat a leíró katalógus funkcióival, a különböző katalógusfajtákkal, valamint a bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozásával, a nemzetközi programokkal. Folyóiratok leírása. Analitikus leírás. A könyvtárhasználó irodalomkeresési szempontjai. A keresési szempontoknak megfelelő katalógusfajták. A formai jegyek alapján szerkesztett katalógusok. A leíró katalógus funkciói. Világméretű egységesítési törekvések a formai feltárásban. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása, az ISBD, az UBC és az UAP program. A MARC formátum, CIP, ISBN, a többnyelvűség problémája. yakorlati jegy Írásbeli feladatmegoldás 1. MSZ 3440/1.-5. A bibliográfiai leírás besorolási adatai 2. MSZ 3423/1-83. Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése 3. MSZ A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai 4. HUNMARC:A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. Bp., OSZK, p.

20 Információvisszakereső nyelvek I. KÖB1015 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Iszály yörgy Barna főiskolai adjunktus A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgató megismerje a tartalmi feltárás különböző műfajait, az osztályozási rendszerek válfajait, valamint betekintést nyerjen az osztályozási elméletek kérdéseibe. A tartalmi feltárás műfajai, szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutató, zajtényező. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály, halmazműveletek, relációk. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése, tulajdonságok megállapítása. A könyvtári osztályozás célja, feladatai. Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek, nyelvészeti irányzat, statisztikai irányzat. Az osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek típusai. A tartalmi feltárás folyamata. yakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése, feldolgozási egységek azonosítása, a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. A logikai alapú osztályozási rendszerek története, jellemzői. Dewey Tizedes Osztályozása. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története, általános jellemzői. Az ETO szerkezete, felépítése. Főtáblázati rész. Főosztályok jellemzése. Segédtáblázat, alosztások rendszere, jelzetszerkesztési analógiák. Jelzetalkotás, jelzetszerkesztési szabályok. Előnyszabály, sorrendi szabály. ETO alapú szakkatalógus szerkesztés. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Hajdú Ágnes - Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába.- Bp.: Universitas, Horváth Tibor-Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 2. Budapest: Osiris, Környei Márta: Könyvtári osztályozás. Budapest: Tankönyvkiadó, Pálvölgyi Mihály: Információfeldolgozás, információkereső nyelvek. Szombathely: BDTF, Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés, Budapest: Typotex,

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK KÉPZÉSI TERVE A Doktori Iskola előzményei: genus loci Eger városának modern kori iskola- és művelődéstörténetében hagyomány és egyéniségek

Részletesebben

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek INFORMATIKA A helyi tanterv az ajánlott kerettanterv elfogadásával készült. Az általános képzésben résztvevő tanulók tanulmányaik elmélyítését közép- illetve emelt szintű képzés keretén belül érhetik el.

Részletesebben