TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium"

Átírás

1 Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TR A kurzus célja, hogy a hallgatókkal megismertesse az európai gondolkodástörténet legfontosabb csomópontjait, a különböző filozófiai irányzatok alapkérdéseit, és hozza közel a hallgatókhoz azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket az európai eszmetörténet felkínált az általános életproblémák helyes értelmezése és esetleges megoldása számára. Továbbá legyenek képesek elsajátítani a legfontosabb filozófiai alapgondolatokat, kategóriákat, és legyen általános képük az Európa-eszme metafizikai értelméről. A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. A kurzus részét képezik továbbá azok az általános filozófiai problémák is, amelyek összefüggésben vannak a mindennapi élet kérdéseivel. A kurzus elvégzése során a hallgatók megismerkednek a filozófiatörténet klasszikus szövegeivel, és elsajátítják azok önálló értelmezését. Ezen kívül legyen lehetőségük arra, hogy esetlegesen a kurzuson szerzett teoretikus ismereteket a saját személyes életükben is alkotó módon használhassák fel. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Hársing László: Filozófia gondolkodás története Thalésztől adamerig. Bíbor, Bp Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába. Ikon, Bp Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény. Budapest, Holnap, Christopher Stead: Filozófia a keresztény ókorban. Budapest, Osiris, Etienne ilson: A középkori filozófia szelleme. Budapest, Paulus Hungarus-Kairosz, 2000.

2 Szociológia I. KÖB1102 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AK A hallgatók ismerjék meg a legfontosabb társadalmi jelenségek, problémák és folyamatok gyökereit, lényegét és következményeit, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, elméleti és gyakorlati téren egyaránt. El tudjanak igazodni a magyar és nemzetközi társadalom legfontosabb kérdéseiben. Bevezetés a szociológiába. A szociológia tudományelméleti kérdései, története, klasszikusai. A család szerepe a kulturális értékek közvetítésében. Az iskola, az iskolai esélyek egyenlőtlenségei és ennek okai, a kulturális háttér, az iskolai lemorzsolódás tendenciái. A társadalmi struktúra és rétegződés kérdései, a magyar társadalom olvasási szokásai. Olvasók és nem olvasók. Ízlés-olvasói ízléstípusok. A társadalmi mobilitás iránya, típusai, a társadalmi mobilitás alakulása Magyarországon, a magyar mobilitás jellemzői és hatásai. A kulturált szabadidős tevékenységek. A szociológia módszertana, a kutatás módszertani kérdései, a szociológiai vizsgálat menete, kutatási terv készítésének lépései. Olvasás-szociológiai vizsgálatok Magyarországon. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Albert József-Farkas István-Leveleki Magdolna: Szociológia. Nyíregyháza. Möbius Kiadó, Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp.Osiris K Anthony iddens: Szociológia. Bp.Osiris K Könyvtárosok kézikönyve. Bp. Osiris K.4. k p.

3 Nyelvművelés KÖB1103 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A hallgatók anyanyelvi műveltségének, helyesírási és nyelvhelyességi ismereteinek felfrissítése és bővítése. A kultúrált, helyes nyelvi magatartás és kommunikáció elsajátítása. A hallgatók olyan szemléletmódot képviseljenek, mely szem előtt tartja anyanyelvünk védelmét. Mind leendő pedagógusok tudatosan szemléljék anyanyelvüket, és beszédkultúrájuk szolgáljon modellül tanítványaik számára. Általános tudnivalók. A kiejtés szerinti írásmód. a szóelemző írásmód, a hagyományos írásmód, az egyszerűsítő írásmód. A különírás és az egybeírás. A kis és nagy kezdőbetűk. Az elválasztás, az írásjelek, a rövidítések és a mozaikszók. Egyéb tudnivalók. Az idegen szavak. A hivatali nyelv, a hivatali zsargon jellemzői. A szótévesztés (paronímia), a szószaporítás esetei (a terpeszkedő kifejezések, a tantológia, a pleonazmus), a szólás- és szerkezetvegyítés, a túlzott szűkszavúság és a dagályosság. Az ikes ragozás, a suksük-ragozás, a nák-olás, a nók, -nők toldalék használata, a határozói igenév és létige használatának szabályai, a tötö nyelv. yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. A magyar helyesírás szabályai. (Tizenegyedik kiadás, tizenegyedik, példaanyagában átdolgozott lenyomat) Antalné Szabó Ágnes: Hogyan írjam? rétsy László és Kemény ábor szerk.: Nyelvművelő kéziszótár Kovalovszky Miklós (főszerk.): Nyelvművelő kézikönyv I., II Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség, 1995

4 Információforrások az EU-ban KÖB1104 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes, főiskolai tanár Megismertesse a hallgatókat az egységes Európa kialakulásával, az EU intézményrendszerével, információs forrásaival. Az egységes Európa gondolat politikai, gazdasági gyökerei, az egységesülés kezdeti lépései, alapdokumentumai. Nemzetközi gazdasági szervezetből nemzetközi politikai szervezettté válás folyamata. Az Európai Unió intézményrendszere: Európa Tanács, Európai Bizottság, Európai Parlament. Közösségi jog, mint a jogszabályok szervezett és strukturált rendje, Európai Bíróság, az Elsőfokú Bíróság, Főügyészi Hivatal szerepe, felépítése, módszerei, eljárási módjai. Jogharmonizáció kérdései. Egyéb Uniós szervezetek. azdasági és Monetáris Unió. A monetáris integráció kialakulása, a közös pénz előnyei. Az Európai Unió költségvetése. Az Uniós intézmények szerepe a költségvetés előkészítésében, elfogadásában és ellenőrzésében. Közös politikák és közösségi tevékenységek.az EU dokumentációs és információs rendszere. A hazai EU letéti könyvtárwww.ogyk.hu.az Európa Szerver. Az Official Journal. A Külügyminisztérium EU információi.a hazai közkönyvtári hálózat EU gyűjteményei. Szakkönyvtárak EU gyűjteményei. Az EU hírek az időszaki kiadványokban. EU Információs Pontok hálózata. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló :könyvtár,internetes források 1. Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Magyar Országgyűlés. Bp yakorlati tudnivalók az Európai Unióról: kézikönyv kis- és középvállalkozóknak, Budapest, KM, p. 3. EU információs források. Elektronikus tananyag. DE.2011.(w3.inf.unideb.hu) 4. EU információk. [A Könyvtári Intézet összeállítása]. [elektronikus dokumentum], URL: 5. EU programok: a könyvtári és információs terület, illetve a kulturális örökség megőrzése szempontjából legfontosabb európai uniós együttműködési és fejlesztési programok. [A Könyvtári Intézet összeállítása]. [elektronikus dokumentum], URL:http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.1513

5 Etika KÖB1105 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TR Az erkölcsfilozófia különböző irányzatainak mind történeti, mind szisztematikus jellegű bemutatása. E mellett segíteni kívánja a hallgatókat abban, hogy el tudjanak igazodni a morálfilozófia érvelések, bizonyítások, illetve az erkölcsi filozófiai megalapozhatóságának a kérdéseiben. A kurzus első részében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb erkölcsi alapfogalmakkal, és bevezetést kapnak az etikai rendszerek tipológiájába. A kurzus részét képzik továbbá azok az általános antropológiai problémák is, amelyek szorosan kapcsolódnak a morálfilozófiai kérdésfelvetésekhez. ( Mi az ember? Mi a személy? Honnan ered a bűn? stb.) A kurzus második részében a modern etikai irányzatok alapszövegein keresztül a hallgatók szembesülnek a metaetika főbb problémáival és a hagyományos erkölcsfilozófiai kérdések relativizálásával (Nietzsche antimoralizmusa, Marx történelmi materializmusa, stb.) Ezenkívül feldolgozásra kerül a XX. század némely releváns erkölcsfilozófiai irányzata (M. Scheler materiális értéketikája, Sartre egzisztencialista etikája). Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Bp Hársing László: Az európai etikai gondolkodás. Bíbor, Miskolc, Anzenbacher, Arno: Einführung in die Ethik. Patmos, Düsseldorf, William K. Frankena: Analytische Ethik. Eine Einführung. DTV München, René le Senne: Traité de Morale générale. PUF Párizs, 1967.

6 Közgazdaságtan KÖB1106 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Vargáné Dr.Bosnyák Ildikó Tantárgyfelelős tanszék kódja UT A hallgatók ismerjék meg a gazdaság működésének alapvető vonásait. A gazdaság és a társadalom összefüggési rendszerét, a gazdaság irányítás makrosíkú módszereit. Ismerjék meg a mikroszervezetek háztartás, non-profit szféra, közüzemek, vállalkozások működését. A nagy gazdasági rendszerek, a nemzetközi gazdasági élet és az Európai Unió alapösszefüggéseit. A gazdasági és társadalmi élet alapfogalmai, szükséglet, gazdálkodás, újratermelés. A szükséglet kielégítés szintjei és mechanizmusa. Jövedelmek és szükségletek, árutermelés és a piacgazdaság kialakulása. Munka, munkamegosztás, a gazdasági élet szektorai.mérés a gazdaságban. A pénz kialakulásának mechanizmusa. A klasszikus és modern pénz. A piac törvényszerűségei. Árutermelés és piacgazdaság. A gazdaság mikrorendszere, háztartás, non-profit szervezetek, közüzemek. A vállalkozás, a mikrorendszer integrációja. A gazdaság makrorendszere. Az állam szerepe a gazdaságban. Az ágazati rendszer. A gazdaság nemzetközi kapcsolódása. Ár és pénz a modern gazdaságban. Árelméletek, pénzelméletek. Infláció. Pénzforgalom szabályozása. A bankrendszer. Bér, profit, jövedelmek. Az állam szerepe. Az adórendszere. Az állam támogatási rendszere. Üzleti vállalkozások. Monopóliumok. Nemzetközi vállalatok és a globalizáció. Szervezeti alapismeretek, non-profit és profit orientált szervezetek fejlődése és működése. Menedzsment ismeretek. A menedzsment rendszer fejlődése: tulajdonosi menedzsment, stratégiai menedzsment, termelésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, marketing menedzsment, humánmenedzsment, szakmenedzsmentek, csődmenedzsment. A gazdaság nemzetközi integrációja. lobalizáció a világgazdaságban. Az Európai Unió gazdasági céljai és gazdasági mechanizmusa.. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámolók 1. Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. (KJK 1998.) 2. Egri-Hegedűs: azdasági alapismeretek (Jegyzet és munkafüzet, Stúdium 2004.) 3. Egri: Vállalkozási ismeretek (Könyv és munkafüzet, Debreceni Egyetem 2004.) 4. Hegedűs: Marketing ismeretek (Stúdium 2004.) 5. Közgazdasági Szemle, Figyelő, HV, Napi azdaság friss cikkei

7 Bevezetés a könyvtári ismeretekbe KÖB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót a könyvtárügy alapvető kérdéseibe, megismertesse a könyvtár funkcióival, az információs társadalom könyvtári vonatkozásaival. A könyvtár fogalma. Könyvtári munkafolyamatok. A könyvtár funkciói és ezek történeti változásai: megőrzés, dokumentumszolgáltatás, információszolgáltatás.a könyvtárak tipusai tulajdonjog, állományméret, hozzáférhetőség és gyűjtőkör szerint. Az 1997.évi CXL törvény. Hagyományos könyvtár elektronikus könyvtár virtuális könyvtár. A könyvtárban gyűjtendő dokumentumok köre. Dokumentumtipológia. A dokumetumok életjelenségei bibliometriai alapfogalmak: a szakirodalom, a szakirodalom növekedése, szóródás, tudománymetria. Magyarország könyvtárügye:irányítás,felügyelet, központi szolgáltatások, könyvtárak. Információs társadalom és könyvtárak NIIF program, koncepciók a könyvtárak fejlesztésére.országos könyvtárfejlesztési stratégia: Információs forradalmak és könyvtárak nemzetközi könyvtárügyi törekvések. Kollokvium Írásbeli, szóbeli beszámoló évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. In: Magyar Közlöny, sz p. 2. Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális : digitális tananyag. Typotex, 2006., URL: 3. Az információ/ Fülöp éza. Bp.: ELTE, p. 4. Könyvtárosok kézikönyve I-V. köt. Bp.: Osiris, Az információs társadalom/szerk. latz Ferenc. Bp. MTA, , p.

8 Kommunikációelmélet I. KÖB1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A hallgató ismerje meg a kommunikáció fogalmát, a kommunikációkutatás hazai és nemzetközi helyzetét, valamint a közvetlen emberi kommunikáció csatornáit. A kommunikáció fogalma, jelentése. A kommunikáció típusai és jellemzői. A kommunikációs rendszer sémája. A kommunikáló személyiség, a címzett vagy befogadó, a kommunikációs csatorna, a tartalom és a zaj. A jel (Peirce definíciója alapján), a jelek csoportosítása. A szemiotika és részterületei. A kommunikációkutatás trendjei: folyamat és szemiotikai iskola. A kommunikációkutatás története, a kommunikáció modern kutatásának kezdetei és irányzatai. A közvetlen emberi kommunikáció. Normák és szerepek, szerepkonfliktus. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái: verbális, non-verbális csatornák. A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. Kommunikációs modellek: koncentrikus kör, spirál, Lasswell, Jakobson, Newcomb, Westley és MacLean modellje. erbner társadalmi kommunikációs és kulturális mutatók modellje. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp.: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, p Terestyényi Tamás: Kommunikációelmélet : a testbeszédtől az internetig. Bp. : Typotex, p. 3. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth K., p. 4. Kommunikáció I. A kommunikatív jelenség. Kommunikáció II. A kommunikáció világa / szerk. Horányi Özséb. Budapest : eneral Press, Forgó Sándor : A kommunikációelmélet alapjai : digitális tananyag. Eger : Eszterházy K. Főiskola, URL: scorm_06/37_a_tmegkommunikcikutatstl_a_kommunikcikutatsig.html

9 Kutatásmódszertan KÖB1003 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné Dr. Kocsis Anikó, főiskolai docens Bevezesse a hallgatót a kutatásmódszertan alapjaiba, megismertesse az egyes tudományterületek kutatási sajátosságaival, a tudományos közlés szabályaival, valamint az információgyűjtés módszereivel. A társadalomtudományi kutatás. Az alkalmazott kutatás módszertana. Hogyan írjunk szakdolgozatot: témaválasztás, anyaggyűjtés, könyvtári információforrások, jegyzetelés módszere. A téma tagolása, fejezetek, alfejezetek. A hivatkozás módjai. Stiláris kérdések. yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Bp. Balassi K Fónai M.- Kerülő J.- Takács P.: Bevezetés az alkalmazott kutatásmódszertanba. Nyh yurgyák A.: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Bp. Osiris. 4. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth K p 5. Majoros Pál:Hogyan írjunk szakdolgozatot.bp. 6. Eco,Umberto:Hogyan írjunk szakdolgozatot?bp.kairosz K.1996.

10 Informatika I. KÖB1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens A középiskolás tanulmányokra alapozva a szövegszerkesztő és a tábláztakezelő programok használatának magasabb szintű elsajátítása, valamint a Linux operáció rendszer alapjainak megismerése. A számítástechnika alapfogalmainak elméleti megalapozása, a fogalmak tisztázása. Információtechnológiai alapismeretek: számítógépek típusai, részegységei; szoftvertípusok; hálózati és operációs rendszer alapfogalmak. Szövegszerkesztés: táblázatok létrehozása, képek és rajzokat beillesztése, tartalomjegyzék, tárgymutató létrehozása, körlevelek létrehozása. Táblázatkezelés: Táblázatok tervezése, létrehozása, módosítása. A beépített függvények használata. Irányított szűrés. Diagram készítése, standard matematikai és logikai függvényeket alkalmazása, képletek létrehozása és használata. Linux alapismeretek: Linux alapfogalma (shell, core stb.) rafikus és szöveges felhasználói felületek. Alapvető állománykezelési utasítások és felhasználói programok. yakorlati jegy Számítógéppel megoldandó ellenőrző feladatok értékelése 1. Andrew Savikas: Word mesterfogások - Tippek és módszerek a Word hatékony használatához, Kiskapu Kft., Bártfai Barnabás: Excel haladóknak, BBS-Info Kft., reg Perry: Microsoft Office Word, Excel, PpwerPoint, Outlook, OneNote - Minden egyben, Kiskapu Kft., Szántai János: A számítástechnika alapjai, Tankönyvmester Kiadó, Sikos László: Bevezetés a Linux használatába, BBS-Info Kft., 2005

11 Művelődéstörténet I. KÖB1007 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr.Bordé Katalin, óraadó tanár Megismertesse a hallgatót az egyetemes emberi kultúra értékeivel, különös tekintettel az írás-, könyvés könyvtártörténetre. Az írás előzményei, megjelenése és fajtái. Az ún. ókori Kelet írásai. Az ókori betűírások. A latin írás az ókorban. Az ún. ókori Kelet könyvtárai. Az ókori görög könyvtárak és a hellenizmus korának könyvtárai. A római birodalom könyvtárai és a görög-római könyvtárügy jellemzői. A középkori írások (aztékok és maják, japán, arab, székely rovásírás). A cirill és a latin írás fejlődése a középkorban. Kéziratos könyv (a kódex) a középkorban. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. A bizánci és arab könyvtárak a középkorban. A nyugat-európai könyvtárügy jellemzői a középkorban. A reneszánsz könyvtárak. A középkori Magyarország könyvtárai. A humanista könyvtárak Magyarországon. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége, a nyomdászat elterjedése Európában. Az ősnyomtatványok jellegzetességei, az ősnyomtatványok kutatása és számbavétele. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Barbier, F.: A könyv története. Bp.: Osiris, Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. ondolat Kiadó Funke, F.: Könyvismeret: könyvtörténeti áttekintés. Bp.: Osiris, Fülöp éza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában. (Egyetemi jegyzet.) 3. kiad. Bp Kéki Béla: Az írás története - A kezdetektől a nyomdabetűig, Vince Kiadó, Vékony ábor: A székely írás emlékei, kapcsolatai, története, Nap Kiadó, Tokaji Zsolt: A kínai könyv története, Quattrocento Kiadó, 2013

12 Bibliográfiai adatfeldolgozás I. KÖB1010 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó főiskolai docens Bevezesse a hallgatót a bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozásába, valamint a bibliográfiai leírás elkészítésének ismereteibe. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. A katalógus és a bibliográfia fogalma, célja. A leíró katalógus funkciói, a funkciók teljesítésének eszközei. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása, az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. A katalógustétel részei. A könyv részei, adatközlő helyei forrásérték szempontjából. Fogalom meghatározások. A leírás szerkezeti felépítése egy- vagy többkötetes művek esetén. Monografikus, összefoglaló és analitikus szintű leírás. Transzliterálás. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek 2. MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve 3. Bibliográfiai leírás, katalogizálás / Rácz Ágnes. Budapest: Tankvk., Bibliográfiai adatfeldolgozás / Tóvári Judit. Nyíregyháza: Egregia, köt., Könyvek bibliográfiai leírása 2. köt., Besorolási adatok egységesítése

13 Kommunikációelmélet II. KÖB1017 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB 1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár Átfogó képet adjon a csoport- és tömegkommunikáció jellemző jegyeiről, valamint fejlessze a hallgatók kommunikációs készségeit, különös tekintettel a könyvtári kommunikációs szituációkban. Csoportkommunikáció, kommunikációs hálózatok, modellek. A tömegkommunikáció és jellemző jegyei. Szervezeti kommunikáció. Kommunikáció a könyvtárban: a külső és belső kommunikáció megnyilvánulásai. Normák és szerepek, szerepkonfliktus a könyvtári olvasószolgálati munkában. Beszédszimbólumok és jelentéskapcsolatok, denotatív és konnotatív jelentés. Az írásbeli kommunikáció különböző szintjei. Modern kommunikációs formák és használatuk szabályai ( , chat, blog stb.) A vizuális és multimediális szint. Kommunikatív beszédhelyzetek. Hogyan fejleszthetők kommunikációs eszközeink? Kommunikációs gyakorlatok. yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Cs. Jónás Erzsébet, Mindennapi kommunikáció. 2., átdolgozott kiadás. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. - Bp.: Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Vera F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, Budapest, Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom. - Bp.: ondolat, Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Bp.: Kossuth K., 2001.

14 Szociológia II. KÖB1018 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AK Bevezesse a hallgatót a szociológiai felvétel módszereibe, s ezáltal képessé váljon önálló olvasáskutatási vizsgálat megtervezésére, végrehajtására. A szociológia módszertana; adatgyűjtés módszerei: megfigyelés, esettanulmány, kísérlet, kérdőíves adatfelvétel vagy survey-módszer. Olvasás és könyvtárszociológiai vizsgálatok Magyarországon. Olvasók és nem olvasók. Olvasás és szabadidő. Sajtó- és könyvolvasás. Olvasmányszerkezet. Könyvtárhasználati szokások változás. Olvasáspszichológia: általános lélektani megközelítés, irodalompszichológia, a gyereket érintő hatások, műbefogadás, lélektani aspektusok. Olvasáspedagógia: színterei, intézményei: család, iskola könyvtárban tartott tanórák, a könyvtár lehetőségei.a biblioterápia módszerei, könyvtári felhasználása. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Andor Mihály: A könyv mint a kulturális tőke mutatója. = Iskolakultúra, sz. 2. Könyvtárhasználati szokások vizsgálata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. =A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve XXIV. ( ) Bp. 1994, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3. Könyv-Könyvtár-Közönség. A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében. Bp. 1998, OSZK. 4. Könyvtárosok kézikönyve.4.k.bp.osiris K p. 5. A Könyv és Nevelés folyóirat friss cikkei

15 Informatika II. KÖB1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens Az internet, Web lehetőségeinek, eszközeinek használata. Weblapkészítési alapok megszerzése. Az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmak és szakkifejezések, a legfontosabb biztonsági szempontok. A HTML és a weblapkészítés alapjai: szövegkezelés, képkezelés, hivatkozások létrehozása, frame-kezelés, űrlapok létrehozása. A webdesign alapvető fogalmai. A hatékony weblapkészítés alapvető eszközei. Az XHTML és a HTML kapcsolata. yakorlati jegy Számítógéppel megoldandó ellenőrző feladatok értékelése 1. Bártfai Barnabás: Az internet és lehetőségei, BBS-Info Kft., Meloni, Julie C. Morrison, Michael: Tanuljuk meg a HTML5 és CSS használatát 24 óra alatt, Kiskapu Kft., Pilgrim, Mark: HTML 5 - Az új szabvány - Ugorjunk fejest a webfejlesztés jövőjébe!, Kiskapu Kft., Sikos László: XHTML - A HTML megújulása XML alapokon, BBS-Info Kft., 2004

16 Művelődéstörténet II. KÖB1008 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1007 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A hallgató tovább bővítse az ismereteit a könyvkiadás, a nyomdászat, a sajtó- és könyvtártörténet terén a XIX. század végéig. A könyvnyomtatás és a könyvkiadás jellegzetességei a 16. században. A magyarországi könyvkultúra a 16. században. A nyomdászat, a könyvkiadás és az időszaki sajtó fejlődése a 17. században. A magyarországi könyvkultúra sajátosságai a 17. században. A nyomdászat, a könyvkiadás és az időszaki sajtó fejlődésének általános jellemzői a 18. században. A nyomdászat, a könyvkiadás és az időszaki sajtó jellegzetességei Magyarországon a 18. században. A könyvkiadás, a nyomdászat és az időszaki sajtó általános jellemzői a polgárosodás időszakában ( ). A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és az időszaki sajtó a 19. század első felében. Könyv- és lapkiadás Magyarországon ben; könyvkiadás és sajtóviszonyok az önkényuralom korában. Könyvtártípusok, fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. században. A magyarországi könyvtárak fejlődése a XVI-XVIII. században. A polgári kor új könyvtártípusai és fontosabb könyvtárai ( ). A magyarországi könyvtárak a polgárosodás időszakában ( ). Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Barbier, F.: A könyv története. Bp.: Osiris, Buzinkay éza, Kókay yörgy: A magyar sajtó története I. Bp.: Ráció K., Fülöp éza: A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában (Egyetemi jegyzet) 3. kiad. Bp Fülöp éza: A könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában ( ). (Egyetemi jegyzet.) 12. füz. 5. kiad. Bp Madas Edit, Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Balassi Kiadó, Persovits József: Heltai áspár, a kolozsvári könyvnyomtató, Optima Téka Kiadó, Végh Oszkár: Nyomdászat Magyarországon. Bp V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában Bp.: Balassi Kiadó,1999.

17 Művelődéstörténet III. KÖB1009 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1008 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bordé Katalin, óraadó tanár A hallgató tovább bővítse ismereteit a magyar és az egyetemes könyv- és könyvtárkultúra, a sajtótörténet területén egészen napjaink könyvtárügyi jellemzőiig. A nyomdászat technikai fejlődése és a könyvkiadás általános jellemzői között. Sajtóviszonyok között A magyarországi nyomdászat és könyvkiadás a dualizmus korában ( ). A magyarországi időszaki sajtó a dualizmus korában ( ). A könyvkiadás új vonásai között. Az időszaki sajtó fejlődése között. A magyarországi könyvkiadás között. A magyarországi sajtóviszonyok között. A könyvkiadás fejlődése 1945 után. A sajtóviszonyok alakulása 1945 után. A magyarországi könyvkiadás és az időszaki sajtó fejlődése 1945 után. A könyvtárak általános fejlődése és a nemzeti könyvtárak között. A tudományos, szak-, iskolai és közművelődési könyvtárak között. A magyarországi könyvtárügy fejlődésének általános jellemzői között. A könyvtárak általános fejlődése és a nemzetközi együttműködés 1945 után. A magyarországi könyvtárak fejlődése 1945 után. Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat yakorlati jegy Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében 1849-től 1945-ig. Bp.: Barbier, F.: A könyv története. Bp.: Osiris, Barbier, F., Bertho Lavenir, C.: A média története Diderot-tól az internetig. Bp.: Osiris, Kókay yörgy, Buzinkay éza, Murányi ábor: A magyar sajtó története / [összeáll. Bajnai Zsolt]. Jav., bőv. kiad. Bp.: Sajtóház K., Könyvtárosok kézikönyve 1-5 Bp. Osiris Fülöp éza: A könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus időszakában ( ). (Egyetemi jegyzet.) 12. füz. 5. kiad. Bp

18 Bibliográfiai adatfeldolgozás II. KÖB1011 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1010 Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó, főiskolai docens Megismertesse a hallgatókat a bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlatával. A leíró katalógus keresési szempontjai. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabvány család rendelkezései szerint. Tételtípusok jellemzői. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása. Katalógusszerkesztés. A bibliográfia részei. A katalógustétel és a bibliográfiatétel hasonlósága és különbözősége. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása, funkcióik. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése; csoportosítása. Katalógustípusok, katalógusrendszerek. Kollokvium Írásbeli beszámoló 1. MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom meghatározás. 2. MSZ3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek neve 3. MSZ 3440/ A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve

19 Bibliográfiai adatfeldolgozás III. KÖB1012 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+1 K Előfeltétel (tantárgyi kód) KÖB1011 Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó főiskolai docens Megismertesse a hallgatókat a leíró katalógus funkcióival, a különböző katalógusfajtákkal, valamint a bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozásával, a nemzetközi programokkal. Folyóiratok leírása. Analitikus leírás. A könyvtárhasználó irodalomkeresési szempontjai. A keresési szempontoknak megfelelő katalógusfajták. A formai jegyek alapján szerkesztett katalógusok. A leíró katalógus funkciói. Világméretű egységesítési törekvések a formai feltárásban. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása, az ISBD, az UBC és az UAP program. A MARC formátum, CIP, ISBN, a többnyelvűség problémája. yakorlati jegy Írásbeli feladatmegoldás 1. MSZ 3440/1.-5. A bibliográfiai leírás besorolási adatai 2. MSZ 3423/1-83. Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése 3. MSZ A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai 4. HUNMARC:A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. Bp., OSZK, p.

20 Információvisszakereső nyelvek I. KÖB1015 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Iszály yörgy Barna főiskolai adjunktus A tantárgy elsajátításának célja, hogy a hallgató megismerje a tartalmi feltárás különböző műfajait, az osztályozási rendszerek válfajait, valamint betekintést nyerjen az osztályozási elméletek kérdéseibe. A tartalmi feltárás műfajai, szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutató, zajtényező. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály, halmazműveletek, relációk. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése, tulajdonságok megállapítása. A könyvtári osztályozás célja, feladatai. Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek, nyelvészeti irányzat, statisztikai irányzat. Az osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek típusai. A tartalmi feltárás folyamata. yakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése, feldolgozási egységek azonosítása, a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. A logikai alapú osztályozási rendszerek története, jellemzői. Dewey Tizedes Osztályozása. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története, általános jellemzői. Az ETO szerkezete, felépítése. Főtáblázati rész. Főosztályok jellemzése. Segédtáblázat, alosztások rendszere, jelzetszerkesztési analógiák. Jelzetalkotás, jelzetszerkesztési szabályok. Előnyszabály, sorrendi szabály. ETO alapú szakkatalógus szerkesztés. Kollokvium Szóbeli, írásbeli beszámoló 1. Hajdú Ágnes - Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába.- Bp.: Universitas, Horváth Tibor-Papp István: Könyvtárosok kézikönyve 2. Budapest: Osiris, Környei Márta: Könyvtári osztályozás. Budapest: Tankönyvkiadó, Pálvölgyi Mihály: Információfeldolgozás, információkereső nyelvek. Szombathely: BDTF, Ungváry Rudolf, Vajda Erik: Könyvtári információkeresés, Budapest: Typotex,

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet kódja

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja TR A kurzus

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK. NAPPALI TAGOZAT

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés a könyvtári ismeretekbe Tantárgy kódja KÖ 1111 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Eszenyiné Borbély Mária Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok

TANTÁRGYLEÍRÁS. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FT A kurzus

Részletesebben

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok

Informatikus könyvtáros alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés Kurzus neve: Kommunikációs készségfejlesztés Tantárgy heti óraszáma: 0/2 kreditértéke: 2 I. tantárgyfelelős neve: Csider Sándor kurzusfelelős neve: Csider

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AL (INFK-B-AL) hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul (levelező); Teljesítendő: min. 5k BALFIL Filozófiatörténet; teljesítendő

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 7. Kötelező, ajánlott irodalom:

TANTÁRGYLEÍRÁS. 7. Kötelező, ajánlott irodalom: Információs társadalom PSO1101 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó, főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg az információs és tudástársadalom

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve

Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve Informatikus könyvtáros BA_AN (INFK-B-AN) szak hálóterve MK TT/KPR Tantárgyelem - Topic in the subject 0 4 5 6 MK-K Közös képzési modul; Teljesítendő: min. 5k BAFIL Filozófiatörténet; teljesítendő min.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L

Szemeszterek N L N L N L N L N L N L A tantárgy neve Alapozó ismeretek (18-25 kredit) Tantárgy típusa Kredit Informatikai alapismeretek 2 Informatikai alapismeretek 2 Szemeszterek 1 2 5 N L N L N L N L N L N L 6 A számonkérés típusa szóban

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter

Egy könyvtár három alapfunkció. Dippold Péter Egy könyvtár három alapfunkció Dippold Péter A Központi Könyvtár hármas funkciója Közkönyvtárként feladatait a 1997. CXL. törvény határozza meg Országos szakkönyvtár feladatait a 30/2014. EMMI rendelet

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 "A" TÍPUSÚ ÁLTALÁNOSAN KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RENDSZERE TANTÁRGY KÓDJA: MS 7001 MEGHIRDETÉS FÉLÉVE: 1. FÉLÉV KREDITPONT: 3 8 ÓRA FÉLÉV LEVELEZŐ : CSIKÓS BEÁTA FŐISKOLAI ADJUNKTUS A

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület Könyvtár-

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz LEVELEZŐ KÉPZÉS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X

Félévi Kredit. Filozófia ADB K 2 TFI Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 TKI Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Filozófia ADB1101 2 0 K 2 TFI Dr. habil.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X

Heti kontakt Tantárgyfelelős Tantárgyfelelős oktató. Filozófiatörténet ADB K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András X Andragógia alapszak Szakirányok: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Filozófiatörténet ADB1101 2 0 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben