BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEVÉTELEK 2015 2015.06.25 2015.06.25 KIADÁSOK 2015 2015.06.25 2015.06.25. Módosított előirányzat"

Átírás

1

2

3

4 - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök ebből: céltartalék gyermekétkeztetési 169 feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Finanszírozási bevételek Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: működési bevételek: Ebből: működési kiadások: felhalmozási bevételek: felhalmozási kiadások: Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

5 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Óvodáztatási támogatás Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati pótlék Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció Készletbeszerzés Nyári gyermekétkeztetés Szakmai anyagok beszerzése Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 0 - Gyógyszer Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Könyv, folyóirat OEP finanszírozás védőnői szolgálat Egyéb információhordozó 0 - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Egyéb szakmai anyag START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás Irodaszer, nyomtatvány Hagyományos közfoglalkoztatás

6 től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hajtó, kenőanyag hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb üzemeltetési anyag Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kommunikációs szolgáltatások TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Informatikai szolgáltatások igénybevétele HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Egyéb kommunikációs szolgáltatások Napraforgó Óvoda IPR támogatás Szolgáltatási kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közüzemi díjak Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 - Villamos energia Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás Gázdíj Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Vízdíj Közhatalmi bevételek Szennyvízszippantás Jövedelemadók Vásárolt élelmezés Magánszemélyek jövedelemadói Bérleti és lízing díjak 0 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Vagyoni típusú adók Közvetített szolgáltatások Építményadó Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Kommunális adó Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Termékek és szolgáltatások adói Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Értékesítési és forgalmi adók Egyéb szolgáltatások Állandó jellegű iparűzési adó Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Ideiglenes jellegű iparűzési adó Kiküldetések kiadásai Gépjárműadók Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb közhatalmi bevételek Működési célú előzetesen felszámított áfa Pótlék Fizetendő általános forgalmi adó Bírság Egyéb dologi kiadások Közigazgatási bírság Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Családi támogatások Készletértékesítés ellenértéke Óvodáztatási támogatás Szolgáltatások ellenértéke Nyári gyermekétkeztetés Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell Sírhely Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közterület használati díj Lakhatással kapcsolatos ellátások Földbérleti díj Lakásfenntartási támogatás Köztemetés visszatérülés Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Napelem használati díj Arany János ösztöndíj Piaci helypénz Egyéb nem intézményi ellátások Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) Gyermekorvosi rendelő Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére) KLIK Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Átmeneti segély létfenntartásra Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Átmeneti segély gyermekekre tekintettel

7 404. Tulajdonosi bevételek Közgyógyellátás Lakbér Köztemetés Helyiségbérleti díj Egyéb működési célú kiadások Ellátási díjak Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Szociális étkeztetés Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Iskolai étkeztetés év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb elvonások, befizetések Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szennyvízberuházás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz Kamatbevételek Egyéb tartalék Biztosító által fizetett kártérítés 0 6. Beruházások Egyéb működési bevételek Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 5. Felhalmozási bevételek Ingatlanok beszerzése, létesítése Immateriális javak értékesítése 0 - Szennyvízberuházás Ingatlanok értékesítése Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Fotovoltaikus rendszer kialakítása Működési célú átvett pénzeszközök Fóliasátor től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Fóliasátor től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Felújítások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás Ingatlanok felújítása 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Informatikai eszközök felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök felújítása Belföldi finanszírozás bevételei Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 9. Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás 91. Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Foglalkoztatottak személyi juttatásai évi önkormányzati választások támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhatalmi bevételek Béren kívüli juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Cafeteria juttatások Állatvédelmi bírság Közlekedési költségtérítés Egyéb közhatalmi bevétel Egyéb költségtérítések Működési bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Szociális hozzájárulási adó Fénymásolás Egészségügyi hozzájárulás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Dologi kiadások Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Készletbeszerzés Kiszámlázott általános forgalmi adó Szakmai anyagok beszerzése Kamatbevételek Könyv, folyóirat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb információhordozó Finanszírozási bevételek Egyéb szakmai anyag Belföldi finanszírozás bevételei Üzemeltetési anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Irodaszer, nyomtatvány előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hajtó, kenőanyag Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb üzemeltetési anyag Központi, irányító szervi támogatás Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 0

9 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Könyvtári beiratkozási díj Jubileumi jutalom Fénymásolás Egyéb költségtérítések Bérleti díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Nyomtatási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás Működési célú átvett pénzeszközök Táppénz hozzájárulás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Készletbeszerzés Belföldi finanszírozás bevételei Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Gyógyszer előző év költségvetési maradványának igénybevétele Könyv, folyóirat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Egyéb információhordozó Központi, irányító szervi támogatás Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: NAPRAFORGÓ ÓVODA 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb költségtérítések Finanszírozási bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Belföldi finanszírozás bevételei Külső személyi juttatások Maradvány igénybevétele Egyéb külső személyi juttatások előző év költségvetési maradványának igénybevétele Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

11 Feladat megnevezése Központi támog. Helyi adók/b írság Bérl eti díj Sírhel y Szolg. Bev. Továb bszáml bevéte l Piaci helyp énz évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként Ellátá si díjak Közte r.has zn.díj Közte - meté s vissza tér. Földbérlet Napelem haszn. díj Kam at Lakbér Helyis ég bérlet Áfa visszat. Kisz. áfa OEP fin. Műk.cél ú tám. Készlet ért. Felh. célú tám. Tárgyi eszkö z ért. Pénzm/ Kölcsön visszat. Hitel 4. melléklet Adatok e Ft-ban Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás Összesen

12 közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Tanyagondnoki szolgálat Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal

13 Könyvtári állománygyarapítás 0 Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény összesen

14 2015. évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként 5. melléklet Adatok e Ft-ban Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Elvonások és befizetések Kisértékű tárgyi eszköz Céltartalék/Egyéb tart. Beruházások Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás től induló START mg-i közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.)

15 Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Napraforgó Óvoda összesen Önkormányzat és intézmények összesen:

16 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása 38 Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása 898 Háziorvosi ügyeleti feladatok Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés 518 Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen: melléklet Adatok e Ft-ban

17 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai 7. melléklet Adatok e Ft-ban Megnevezés február 28-ig 2015-ben kifutó jellegű támogatás támogatási arány %- ban összes kiadás önkormányzati önerő központi támogatás támogatási arány %- ban összes kiadás önkormányzati önerő központi támogatás március 1-től a tényleges jogosultak részére járó támogatás támogatási arány %- ban összes kiadás 2015.március 1-től tervezett támogatások* évi tényadat támogatási arány %- ban települési támogatás január 1-től egyéb szociális támogatások ** lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) rendszeres szociális segély (55 évet belöltött aktív korúak) foglalkoztatást helyettesítő támogatáslakásfenntartási támogatás egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Önkormányzati segély/ Települési támogatás - átmeneti segély létfenntartásra temetési költségek mérséklésére gyermekekre tekintettel méltányossági közgyógyellátásra Köztemetésre 500 Arany János ösztöndíj 30 Óvodáztatási támogatás 110 Nyári gyermekétkeztetés Összesen Önkormányzatot terhelő támogatás évben Önkormányzat évre betervezett szociális ellátások összesen: * A évi ellátási színvonalat figyelembe véve ** 100 %-os önkormányzati erőből

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 10 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv

Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv Báta Község Önkormányzata 7149 Báta, Fő u. 147. 2015. Évi költségvetés terv (adatok ezer Ft-ban) BEVÉTELEK 2014.tény 2015. Terv 9111 Helyi önk. műk. Ált. támogatása 50 034 14 088 9112 Települési önk. Köznevelési

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.03.24 15:14. Éves beszámoló LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Fejezet: 08/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033549 Szakág: 842330 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/585-020, 585-021 Fax: 82/485-089 E-mail: polgarmester@hetes.hu HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0020 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 27 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0800 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 75 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 0700 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 ${pukorzet} 0200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 48 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet 76 településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok 12 1500 fejezet cím/alcím Önkormányzati jellemző adatok megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye Földművelésügyi

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 02 0200 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.04.10 10:21. Éves beszámoló NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230319 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. NYÍREGYHÁZI FŐISKOL Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló

2014 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 735814 1254 01 0018 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1184 Budapest

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben