Decs nagyközség képviselő-testületének április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendelet megvitatása Előterjesztő: Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság: Fejlesztési Bizottság: SZOKS Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló rendeletet a képviselő- testület 2011-ben alkotta újra, a jelentős mértékű jogszabályváltozásokra tekintettel. A rendelet felülvizsgálata azonban ismét indokolttá vált. A rendelet bevezető részében hivatkozott jogszabályok hatályon kívül helyezésre kerültek, ezért a rendelet tervezet a jelenleg hatályos jogszabályi hivatkozásokat tartalmazza már. A képviselő- testület a 187/2012. (IX. 26.) számú határozatával a Családi Napközi működési engedélyének visszavonását kezdeményezte, mely azóta visszavonásra is került, így nem működik. Fentiekre tekintettel a hatályos rendelet családi napközire vonatkozó rendelkezéseinek törlése indokolt, mely a rendelet jelentős részét érinti, ezért javasolom a rendelet új számon történő megalkotását. Kérem a rendelet tervezet megvitatását. Decs, március 26. Kondriczné dr. Varga Erzsébet Jegyző

2 HATÁSVIZSGÁLAT a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez A rendelet módosítása a képviselő-testület saját döntésén alapul. A módosítás pontosítja a jogszabályi hivatkozásokat és hatályon kívül helyezi a megszüntetésre került Családi Napközire vonatkozó rendelkezéseket. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs Környezeti és egészségügyi következmények: nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs A jogszabály megalkotásának szükségessége: önkéntes A jogalkotás elmaradásának következményei: nincs A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

3 DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról - t e r v e z e t - Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. -ában és 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel Decs Nagyközség közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik- a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak jogszerűen Decsen tartózkodó gyermekeire is. 2. E rendelet alkalmazása során: Értelmező rendelkezések a.) család: egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; b.) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak; c.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet: ca) baleset, cb) kórházi kezelés időtartama, cc) hosszantartó betegség miatti jövedelem-kiesés, cd) keresettel, jövedelemmel nem rendelkező egyéb időtartam. Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése 3. (1) A Gytv.-ben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével nyújtott ellátást a hatáskört gyakorló szerv megszünteti, és a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevővel szemben a Gyvt (2)- (4) bekezdése szerint jár el.

4 (2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatás megtérítésének elrendelése esetén az ügyfél kérelmére és indokolt esetben, figyelemmel a Gyvt (5) bekezdésében foglaltakra a megtérítés méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletfizetés engedélyezhető, melynek időtartama maximum 12 hónapig terjedhet. II. fejezet PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elbírálását a képviselőtestület a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: bizottság) hatáskörébe utalja. (2) A bizottság a gyermeket nevelő szülőt (törvényes képviselőt) rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban elsősorban a Gyvt. 21. (2) bekezdésében meghatározott szülőt (törvényes képviselőt), illetve családot kell részesíteni. (4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a polgármesteri hivatal gyámügyi ügyintézőjénél kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelméről szóló igazolásokat. (5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén a jövedelem számításánál irányadó időszak a Gyvt (2) bekezdés szerint kerül megállapításra. 5. (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként Ft - tól Ft -ig terjedhet. (2) A kérelmező kötelezhető arra, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének felhasználásáról 15 napon belül számlákkal számoljon el. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott ellátás formájában is megállapítható, különösen a védelembe vett gyermekek esetében. Ilyen lehet különösen az általános és középiskolás gyermekek tankönyv és tanszer ellátásának támogatása, az intézményi étkezési, illetve kollégiumi térítési díj átvállalása. Óvodáztatási támogatás 6. Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő huszonegy napon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. Újszülöttek támogatása 7. (1) A képviselő-testület minden decsi állandó lakóhelyű újszülöttet Ft/fő összegű támogatásban részesíti, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási keret terhére. (2) A támogatás kizárólag természetbeni juttatásként (babakelengye, virág) adható.

5 (3) A támogatás megállapításával a bizottságot ruházza fel, míg annak átadására a képviselő-testület a nagyközség polgármesterét kéri fel. III. fejezet SZEMÉLYES GONDODKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK Általános szabályok 8. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének részletes szabályait a Gyvt a tartalmazza. (2) Az önkormányzat a Gyvt. VI. fejezetében rögzített gyermekjóléti alapellátások közül (a továbbiakban: alapellátások): a.) az óvodai napközit a Decs Tesz- Vesz Óvoda, b.) az iskolai napközit a Bíborvég Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK), míg c.) a gyermekjóléti szolgáltatást és a helyettes szülői szolgáltatást a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulással ( továbbiakban: társulás) fenntartott Szekszárd Megyei Jogú Város Családsegítő Központja és Gyermekjóléti Központja (továbbiakban: központ) bevonásával biztosítja. (3) A (2) bekezdésben meghatározott alapellátások közül a gyermekétkeztetésért állapítható meg térítési díj. (4) Az ellátások megszüntetésének módjait a Gyvt. 37/A. -a tartalmazza. Térítési díjak 9. (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni: a) az óvodában és b) az általános iskolában nyújtott étkeztetésre. Iskolai étkeztetésben az a tanuló is részesülhet, aki a napközit nem veszi igénybe. (2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a képviselő-testület évente legfeljebb két alkalommal, külön határozattal állapítja meg. (3) Nem kell térítési díjat fizetni a kötelezettnek, amennyiben a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére védelembe-vételi eljárás során kötelezték. 10. (1) A személyi térítési díjat az élelmezésvezető a 9. (2) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gytv ának (5) bekezdésében meghatározott állami normatív kedvezmények (a továbbiakban: állami normatív kedvezmény) figyelembevételével állapítja meg. (2) A gyermekétkeztetés keretében megállapított személyi térítési díj megfizetésére a bizottság egyéni rászorultság alapján, hivatalból az állami normatív kedvezményen túlmenően további kedvezményt állapíthat meg az intézmény gyermekvédelmi felelőse

6 javaslatára, a különösen nehéz anyagi-szociális helyzetben lévő decsi gyermekek (tanulók) részére, az alábbi sorrendet figyelembe véve: a) aki nem részesül sem állami normatív étkezési kedvezményben, és a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát sem állapították meg, b) aki részesül ugyan állami normatív kedvezményben és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékosnak minősül, de a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát nem állapították meg, c) aki részesül ugyan állami normatív kedvezményben és 3 vagy több gyermekes családhoz tartozik, de a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát nem állapították meg. (3) A (2) bekezdésben meghatározott további kedvezmény az állami normatív kedvezmény után fennmaradó személyi térítési díj minimum 50 %-áig, de legfeljebb 100 %- áig terjedhet. (4) A (2) bekezdésben meghatározott étkezési kedvezmény pénzügyi forrása vagy az e célra kapott állami támogatás vagy a nagyközségi önkormányzat éves költségvetésének - képviselő-testületi határozattal megállapított e célra elkülönített része. Gyermekjóléti szolgáltatás 11. (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, a szolgáltatás a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője kérelmére, illetve a Gytv ának (1) bekezdésében felsorolt intézmények és személyek - a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végezhető. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás és a központ feladatai a Gytv ának (2) (5) bekezdésében, valamint a 40. -ának (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően; a) e rendelete hatályosulásának figyelemmel kísérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, b) felkérésre közreműködés környezettanulmány elkészítésében, c) igény esetén tájékoztatásadás tevékenységéről a fenntartó önkormányzatnak. Gyermekek átmeneti gondozása 12. Az önkormányzat a társulás keretében működő helyettes szülői szolgálattal biztosítja a gyermekek átmeneti gondozását. A gyermekek napközbeni ellátása 13. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását óvodai ellátás, illetve iskolai napközis ellátás keretében biztosítja, munkanapokon 6,30 órától 17,00 óráig. (2) Meg kell szüntetni a gyermekek napközbeni ellátását, ha a gyermekorvos szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt családi napközi otthonban nem gondozható, illetőleg magatartás-zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.

7 Óvodai ellátás, általános iskolai napközis ellátás 14. Az óvodai ellátásra, valamint az általános iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a Decs Tesz- Vesz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. III. fejezet Záró rendelkezések 15. (1) E rendelet május 15. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 26/2011.(XI.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. rendelkezései irányadók. D e c s, április 29. Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A rendelet kihirdetésének napja: május 10. Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete. 12/2006. (V.25.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete 12/2006. (V.25.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a 26/2013.

Részletesebben